Banking Executive Survey 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Banking Executive Survey 2012"

Transkript

1 Banking Executive Survey 2012 Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko kpmg.com/cee KPMG in Central and Eastern Europe

2 Obsah Předmluva 3 Úvod 4 Shrnutí 6 Současná situace v bankovním sektoru 8 Faktory ovlivňující finanční výkonnost v bankovním sektoru 14 Řízení rizik 16 Financování a obecný postoj k investicím 18 Trendy v bankovnictví 20 Investice do vývoje 21 Kontakt 22

3 Předmluva Globální finanční krize již šestým rokem ovlivňuje většinu ekonomických odvětví. Nejsilněji však její dopady pociťuje bankovnictví. Jak situaci vnímají samotní bankéři a co podle nich jejich firmy a celý sektor čeká v budoucnu? Průzkum Banking Executive Survey mezi českými a slovenskými bankami poprvé proběhl v roce Tentokrát jsme ho rozšířili a zahrnuli do něj přední bankovní instituce v České republice, Maďarsku, Polsku, Rakousku, Rumunsku a Slovensku. Vrcholového vedení více než stovky bank jsme se ptali na současnou situaci, srovnatelné období minulého roku, očekávaný výhled do budoucna a na opatření, která bude třeba učinit ke zvýšení finanční výkonnosti. Za současné ekonomické situace a sílícího regulatorního tlaku se banky o současném ani o budoucím stavu sektoru většinou nevyjadřují příliš optimisticky. Skutečnost, že své vlastní odvětví vidí pozitivněji než ta ostatní, pak lze vnímat buď tak, že se konečně objevilo světlo na konci dlouhého tunelu, nebo že se jedná o promyšlený optimismus. Přesto se banky i nadále soustřeďují zejména na úsporná opatření, investice příliš neplánují a růstu výnosů a zisků příliš nevěří. Naštěstí ne všechny banky vidí situaci tak chmurně a objevily se i pozitivní trendy. Kromě těchto zjištění vám tato studie přináší i další a podrobnější informace. Doufáme, že pro vás tento jedinečný vhled do finančního sektoru v regionu střední a východní Evropy bude přínosem a inspirací. Děkujeme všem účastníkům průzkumu, kteří nám poskytli své údaje, a pomohli nám tak vytvořit kompletní přehled o situaci v bankovním sektoru. Zdeněk Tůma Poradce odpovědný za služby pro bankovnictví KPMG v České republice Banking Executive Survey

4 Úvod Země střední a východní Evropy prodělaly v posledních deseti letech významnou ekonomickou transformaci. Jejich bankovní sektory prošly restrukturalizací a privatizací a podíl zahraničního vlastnictví se ve všech kromě Polska pohybuje nad 80 procenty. Významnou roli v této transformaci hrály rakouské banky, a proto jsou nyní zastoupeny na všech sledovaných trzích. To je také důvod, proč jsme Rakousko zahrnuli do tohoto průzkumu. Zkoumané země mají sice mnoho společného, ale lze mezi nimi pozorovat i zajímavé rozdíly: Polsko je velkým a atraktivním trhem se stabilně rostoucím objemem úvěrů. Hodnota celkových vkladů však meziročně (2010/2011) mírně poklesla. Průměrná rentabilita vlastního kapitálu se v posledních letech ustálila kolem 14 procent. Průměrná kapitálová přiměřenost vzrostla a zůstává vysoká. Poměr nákladů na úvěrové riziko k aktivům banky se stabilizoval a naštěstí nebyl ovlivněn poklesem růstu HDP. Výnosy bankovního sektoru se zvýšily a v roce 2011 dosáhly v nominální hodnotě rekordní výše. Specifickou situaci na polském bankovním trhu vytváří banka PKO, která je vlastněna státem a na trhu má téměř 14procentní podíl. Maďarský bankovní sektor byl krizí zasažen snad nejvíce. Velká část problémů pramení z místní vysoké nezaměstnanosti a z velkého objemu půjček v cizích měnách (61 procent všech půjček, především hypotéky ve švýcarských francích). V Maďarsku se také naplno projevilo kurzové riziko, které negativně ovlivňuje finanční stabilitu. Maďarská vláda schválila zákon umožňující předčasné splacení hypoték v cizí měně při aplikaci správních měnových kurzů s tím, že vzniklé ztráty ponesou banky. Hodnota bankovních aktiv klesá již tři roky, objem celkových úvěrů se pak meziročně (2010/2011) propadl o více než 10 procent a rentabilita vlastního kapitálu byla v loňském roce záporná (-1,7 procenta). Problematická je i nová daň ze všech bankovních transakcí (0,3 procenta při výběru hotovosti a 0,2 procenta pro jakýkoliv jiný typ transakce). Bankovní sektor i nadále čelí riziku spočívajícímu v neefektivním řízení portfolií ohrožených úvěrů, které je stále zřetelnější zejména ve firemním sektoru. Kapitálová pozice domácího bankovního sektoru se však díky kapitálovým injekcím mateřských bank posílila. Český bankovní sektor byl v roce 2011 vysoce odolný vůči externím vlivům. Rentabilita vlastního kapitálu se v roce 2011 snížila na necelých 20 procent. Objemy půjček i vkladů dále mírně rostly a poměr půjček ke vkladům byl i nadále velmi konzervativní (pod 80 procent). Na rozdíl od Maďarska byly objemy půjček v cizích měnách v České republice minimální (15 procent). Dvěma nejvýznamnějšími riziky jsou pro české banky nyní nestabilní situace v ostatních zemích EU a potenciální růst úvěrových ztrát v případě, že v reálné ekonomice nastane obrat k horšímu. 4 Banking Executive Survey 2012

5 Na Slovensku se podmínky pro udržení finanční stability v roce 2011 zhoršily, a to zejména kvůli externím vlivům. Přesto se slovenská ekonomika dokázala s tlaky vnějšího prostředí poměrně dobře vyrovnat. K tomu přispěly i makrofinanční faktory jako relativně nízká zadluženost domácností, firem a veřejného sektoru a pevná finanční pozice bankovního sektoru. Na Slovensku se bankám v roce 2011 dařilo vytvořily nejvyšší zisk v historii (674 milionů eur). Rentabilita vlastního kapitálu je 14 procent, což je pod úrovní dosahovanou před finanční krizí. Podobně jako v Česku je poměr půjček k vkladům nízký (90 procent), což zvyšuje stabilitu místního bankovního sektoru. Důvodem k obavám je snad jen zvláštní bankovní daň ve výši 0,4 procenta, která významně snižuje bankovní zisky. Dle slovenské centrální banky je pro Slovensko nejvýznamnějším rizikem, nebude-li implementován plán fiskální konsolidace. Rumunský bankovní sektor je poměrně stabilní, i když se již dva roky nachází v mírné ztrátě. Finanční výsledky bankovního sektoru byly v roce 2010 negativní; v roce 2011 již vykazovaly pozitivní hodnoty. Na rizika v bankovním sektoru samy úvěrové instituce reagovaly snahami, jež vedly k zahrnutí konsolidace úrovně solventnosti, tvorby rezerv a likvidity mezi regulatorní opatření Rumunské národní banky, která se týkají obezřetného podnikání, bankovního dohledu a řádného řízení rizik v bankovnictví. Téměř dvě třetiny objemu půjček jsou vedeny v zahraničních měnách a poměr půjček k vkladům se ustálil na 111 procentech. Podstatné je zapojení Rakouska 30 procent bankovního sektoru totiž tvoří banky vedené rakouskými mateřskými společnostmi. Situace rakouského bankovnictví se od ostatních zkoumaných zemí v mnohém liší. Tržní podíl zahraničních bank je na rakouském trhu minimální a pohybuje se jen kolem 5 procent. Poměr půjček k vkladům je poměrně vysoký, 130 procent. Celkový poměr půjček k HDP však mírně poklesl na 86 procent. Průměrná rentabilita vlastního kapitálu je 1,6 procenta. Významným zdrojem příjmů rakouských bank zůstávají jejich dceřiné společnosti v zemích regionu; i přes částečné ztráty vykazují tyto dcery v celkovém součtu pozitivní trend. Obavy z náhlého oddlužování střední a východní Evropy se doposud nepotvrdily, přesto zůstávají rakouští bankéři ohledně vývoje v regionu obezřetní. Na lokální úrovni je patrný tlak na vyšší míru konsolidace rakouského bankovního trhu, přičemž rakouská vláda se snaží přimět banky k včasnému přijetí regulatorních opatření týkajících se obezřetného podnikání. Banky budou muset vypracovat plány restrukturalizace a ekonomického oživení cílené na růst stability a schopnost řešit potenciální problémy. Banking Executive Survey

6 Shrnutí Hodnocení současné ekonomické situace v bankovním sektoru není obecně příliš optimistické, výhled na další rok je o něco pozitivnější. Výnosy očekávané pro rok 2012 jsou nižší a ani v roce 2013 se neočekává žádné významné zlepšení. Totéž platí pro ziskovost, neboť přínosy úsporných opatření již banky očividně plně vytěžily. Proces konsolidace bankovních trhů je většinou završen, i když v některých zemích jej lze ještě očekávat (Maďarsko, Rakousko, Rumunsko). Lídři finančních trhů jasně naznačují, že ekonomické oživení závisí zejména na obnovení důvěry v trh ze strany investorů i zákazníků a ostatních společností. Změnil se postoj bank k rizikům: většina jich zlepšila metodologie a zvýšila pozornost managementu. Jako nejvýznamnější je chápáno úvěrové riziko. Schopnost navýšit kapitál se celkově o něco zvýšila, zatímco schopnost získat finanční prostředky se snížila. Co se týče strategických plánů do budoucna, společnosti spíše než investice do dlouhodobého růstu plánují další úsporná opatření. Úspory se hledaly zejména v marketingových výdajích a počtech zaměstnanců. V plánech do budoucna se často objevuje outsourcing a prodej neklíčových činností. Pokud banky investují, tak do řízení rizik, souladu s regulatorními požadavky, rozvoje zaměstnanců a informačních technologií. Příštích pět let budou ovlivňovat zejména zvýšené regulatorní požadavky, nové jednoduché bankovní produkty a produktová optimalizace. 6 Banking Executive Survey 2012

7 Banking Executive Survey

8 Současná situace v bankovním sektoru Rok 2012 byl natolik špatný, že rok 2013 může být pouze lepší. generální ředitel bankovní skupiny ve střední a východní Evropě Globální finanční krize ovlivnila většinu hospodářských odvětví. Ekonomické vyhlídky zúčastněných zemí znázorňují odhady Eurostatu ohledně tempa růstu HDP: Tempo růstu reálného HDP objemové vyjádření Procentuální změna oproti předchozímu roku Česká republika 1,9-1,3 0,8 Maďarsko 1,6-1,2 0,3 Rakousko 2,7 0,8 0,9 Polsko 4,3 2,4 1,8 Rumunsko 2,5 0,8 2,2 Slovensko 3,2 2,6 2,0 Výsledky našeho průzkumu ukazují, že situace v bankovních sektorech se do značné míry shoduje s ekonomickými vyhlídkami příslušných zemí. Žádný jasný trend do budoucna se neobjevil a plánování je pouze krátkodobé; dlouhodobé vyhlídky jsou velmi různorodé. V porovnání s výsledky z předchozího roku hodnotí respondenti aktuální stav bankovního sektoru dost negativně. Přibližně 66 procent jich hodnotí ekonomickou situaci jako horší než minulý rok. Jen 13 procent dotázaných konstatovalo zlepšení situace. Očekávání ohledně budoucího vývoje jsou však o něco lepší než hodnocení současné situace (29 procent dotázaných hodnotí rok 2013 pozitivně). 8 Banking Executive Survey 2012

9 Současné ekonomické podmínky v bankovním sektoru ve srovnání s předchozím rokem 13 % Lepší Stejné 21 % Horší 66 % Nejpozitivněji hodnotili současné ekonomické podmínky v bankovním sektoru čeští bankovní manažeři. Český bankovní sektor zůstal ziskový i během krize a disponuje dostatečným kapitálem pro krytí případných ztrát. Je jedním z nejstabilnějších ve střední Evropě, a proto současné ekonomické podmínky hodnotí nejpozitivněji právě čeští bankéři: 56 procent z nich vnímá stávající situaci jako stejnou či lepší. I polští bankéři konstatují zlepšení 18 procent z nich považuje situaci za lepší než v minulém roce. Přestože fiskální pozice Rakouska čelí značným externím rizikům (rakouské banky jsou například trvale vystaveny vlivu střední a východní Evropy) a politické a ekonomické nejistotě, je jeho hodnocení téměř stejně pozitivní: 17 procent respondentů hodnotí současné ekonomické podmínky jako lepší. Oproti tomu manažeři slovenských (79 procent) a maďarských (83 procent) bank popisují současnou situaci ve srovnání s předchozím rokem jako horší. V případě Maďarska je to zřejmě vinou obecné ekonomické situace kvůli přetrvávajícím pochybnostem o nezávislosti maďarské centrální banky, jež vyvstaly v reakci na rozhodnutí vlády ohledně finančního sektoru, nedávno významné ratingové agentury snížily hodnocení maďarského dluhu na junk. Banking Executive Survey

10 Hodnocení současných ekonomických podmínek v bankovním sektoru ve srovnání s předchozím rokem 100 % 4 90 % % 70 % % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Polsko Rumunsko Rakousko Česká republika Slovensko Maďarsko Mnohem lepší O něco lepší Stejné O něco horší Mnohem horší Většina dotázaných popsala rok 2012 jako horší než ten předchozí a rok 2013 by podle manažerů bank měl být podobný. Navzdory celkovým očekáváním předpovídá Rumunsko, Rakousko, Česká republika a Maďarsko pozitivní vývoj; na Slovensku a v Polsku naproti tomu očekávají, že se ekonomické podmínky v roce 2013 zhorší. Nejskeptičtější jsou ohledně vývoje celkové ekonomické situace respondenti ze Slovenska: 85 procent slovenských bankovních manažerů předpokládá, že rok 2013 bude horší. Dost skeptičtí jsou i polští bankovní manažeři zhoršení v roce 2013 jich očekává 73 procent. Nejoptimističtější jsou vyhlídky Rumunska, kde se všichni dotázaní domnívají, že situace bude stejná nebo lepší. Specifické rozdíly mezi jednotlivými zeměmi Situace v roce 2013 bude horší, protože negativní vlivy ekonomiky na nás zatím ještě plně nedolehly. generální ředitel významné české banky Očekávání Slovenska a Polska vykazují v porovnání s ostatními zeměmi značné rozdíly. Slovensko čelí růstu zadlužení a značným regionálním nerovnováhám (regionální rozdíly ve výši HDP na obyvatele se pohybují od 178 do 49 procent průměru EU), což je hlavní důvod, proč jsou slovenští bankéři ohledně ekonomické situace dost skeptičtí. V Polsku panují ohledně budoucího vývoje ekonomické situace země obavy, a to i přes stabilní trh bankovních institucí a fakt, že jde o stabilní, velkou a významnou středoevropskou ekonomiku. Celkově závisí vnímání současné situace a budoucích vyhlídek na konkrétní instituci a dané národní ekonomice. Obecně je však u vnímání stávající situace patrný jasný sklon k negativnímu hodnocení. Do budoucna mají respondenti na rok 2013 trochu optimističtější výhled. 10 Banking Executive Survey 2012

11 Vývoj ekonomické situace v letech 2012 a % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Mnohem lepší O něco lepší Stejná O něco horší Mnohem horší Vývoj výnosů v letech 2012 a % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Mnohem lepší O něco lepší Stejné O něco horší Mnohem horší Jen 27 procent dotázaných očekává v příštím roce lepší výnosy. Naše zisky jsou vážně ohroženy stagnujícími výnosy, rostoucími náklady a značnými regulatorními tlaky. generální ředitel významné české banky Pokud jde o budoucí výnosy, zaznamenali jsme u zkoumaných zemí obdobnou škálu očekávání. Bankéři poměrně často vyjadřují značnou nejistotu ohledně budoucího vývoje, a proto jsou ve svých dlouhodobých očekáváních dost konzervativní. 48 procent dotázaných hlásí v roce 2012 nižší výnosy a 44 procent respondentů předpovídá velmi podobný trend i pro rok Pesimističtí jsou ve svých očekáváních zejména polští a slovenští bankovní manažeři pokles výnosů jich předpovídá 82, respektive 71 procent. Optimističtější vyhlídky oproti tomu vyjadřují rumunští (55 procent) a maďarští (33 procent) respondenti. Česká republika a Rakousko vykazují dost podobnou škálu výsledků a v jejich budoucích očekáváních není patrný žádný jasný trend. Očekávání bank ohledně vývoje výnosů se oproti předchozímu roku příliš nezměnila, ale pro rok 2013 se přiklánějí k trochu optimističtějšímu výhledu. 39 procent respondentů v příštím roce očekává zhoršení ziskovosti. V očekáváních ziskovosti nebyly mezi roky 2012 a 2013 zjištěny žádné zásadní rozdíly. Obzvláště stabilní očekávání vykazují Rakousko a Česká republika. Přesto však musíme vzít v úvahu, že skutečné výsledky co do návratnosti vlastního kapitálu (RoE) se v České republice značně liší od těch v Rakousku. Banking Executive Survey

12 Vývoj ziskovosti v letech 2012 a % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Mnohem lepší O něco lepší Stejná O něco horší Mnohem horší Vážné riziko pro naše zisky představují stávající úrokové sazby. generální ředitel rakouské regionální banky Očekávání ziskovosti jsou obzvláště nízká u manažerů v Polsku a na Slovensku (64 procent slovenských bank předpovídá v roce 2013 pokles ziskovosti, což je o něco pesimističtější výsledek než v minulém roce, kdy ho pro rok 2012 předpovídalo 57 procent dotázaných). Rumunsko vykazuje nejoptimističtější vyhlídky 73 procent dotázaných tam očekává růst ziskovosti (což může být zapříčiněno slabým ekonomickým vývojem v posledních letech). Stejně jako u hodnocení celkové ekonomické situace jsou i ohledně budoucího vývoje výnosů a ziskovosti nejskeptičtější bankovní manažeři v Polsku a na Slovensku. Navzdory tomuto negativnímu názoru je současná situace v těchto zemích stále mnohem lepší než v Rumunsku. 12 Banking Executive Survey 2012

13 Banking Executive Survey

14 Faktory ovlivňující finanční výkonnost v bankovním sektoru Měnová politika je dlouhodobě stabilní. Myslím ale, že se stále podceňuje situace na realitním trhu; skutečné ceny nemovitostí mimo hlavní město jsou nízké a obytné prostory jsou v podstatě neprodejné. generální ředitel významné české banky Nejvýznamnějším faktorem finanční výkonnosti je posílení důvěry společností a investorů. Respondenti považují za rozhodující faktor finanční výkonnosti v bankovnictví posílení důvěry společností a investorů. Jako nejdůležitější pro finanční výkonnost vyhodnotili: posílení důvěry společností (26 procent) a investorů (25 procent), efektivní regulaci (24 procent), měnovou politiku (17 procent). Efektivní regulaci vidí jako nejdůležitější faktor finanční výkonnosti banky v Polsku, Rumunsku a Maďarsku. Rakousko naopak efektivní regulaci za důležitou vůbec nepovažuje. Polsko, Rumunsko a Maďarsko hodnotí jako důležitou měnovou politiku. Podstatné jsou pro respondenty i další faktory: v Maďarsku více pracovních příležitostí, na Slovensku vyšší výdaje spotřebitelů a v Rumunsku posílení důvěry spotřebitelů. Důležitost jednotlivých faktorů pro ekonomickou výkonnost bankovního sektoru Posílení důvěry společností 26 Posílení důvěry investorů 25 Efektivní regulace 24 Měnová politika 17 Více pracovních příležitostí 14 Snadnější přístup společností ke kapitálu 13 Posílení důvěry spotřebitelů 12 Vývoj nových produktů, služeb a trhů 10 Vyšší výdaje spotřebitelů 8 Vyšší výdaje společností 6 Stabilizace stavebního průmyslu 6 Stabilizace automobilového průmyslu 6 Vládní výdaje na stimulaci ekonomiky 6 Stabilizace trhu nemovitostí 5 Snadnější dostupnost spotřebitelských úvěrů 5 14 Banking Executive Survey % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 90 % 95 % 100 % Velmi důležitý Není důležitý 2013 KPMG Central and Eastern Europe Ltd., a limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

15 Očekávání další konsolidace finančního trhu 12 % Velmi pravděpodobná 59 % 29 % Pravděpodobná Nepravděpodobná Za nejméně důležité faktory pro finanční výkonnost byly označeny: vládní výdaje na stimulaci ekonomiky (všechny země kromě Maďarska a Rumunska je zařadily na poslední místo), snadnější dostupnost spotřebitelských úvěrů, stabilizace automobilového průmyslu (tento faktor je silně závislý na specifickém vývoji v konkrétní zemi). Téměř všechny země považují za nejméně důležitý faktor snahy vlád regulovat finanční trhy. Přestože trh nemovitostí byl finanční krizí zasažen nejvíce, respondenti z vybraných zemí jsou přesvědčeni, že stejně důležité jako jeho stabilizace je ustálení stavebního průmyslu. Naopak stabilizaci automobilového průmyslu respondenti za důležitý faktor pro stabilizaci ekonomické situace v bankovnictví nepovažují. Vývoj nových služeb, produktů a trhů se zdá být ve sledovaných zemích středně důležitým faktorem. Respondenti uvedli, že u bankovních produktů je diferenciace produktů velmi složitá, neboť konkurence dovede každou novinku napodobit nejpozději do šesti měsíců. Jakákoliv konkrétní konkurenční výhoda tedy není dlouhodobě udržitelná. Diferenciace je však možná u cen a služeb. Vývoj nových služeb, produktů a trhů je nejvýznamnější pro Slovensko a Polsko, kde ho jako nejdůležitější ohodnotilo 29 a 18 procent. Většina respondentů neočekává další konsolidaci finančních trhů. Další konsolidace bankovních trhů střední a východní Evropy není příliš pravděpodobná. generální ředitel významné skupiny bank ve střední a východní Evropě Více než polovina respondentů průzkumu potvrdila, že neočekávají další konsolidaci finančních trhů. Tento faktor závisí spíše na stávající míře fragmentace či konsolidace jednotlivých trhů než na regionální úrovni. V České republice konsolidaci neočekává 92 procent respondentů. Také Polsko a Slovensko ji považují za nepravděpodobnou. Respondenti v Rakousku (63 procent), Rumunsku (64 procent) a Maďarsku (58 procent) však další konsolidaci očekávají. Banking Executive Survey

16 Řízení rizik Valná většina bank 94 procent konkrétním způsobem změnila svůj přístup k řízení rizik (pouze 6 procent jich uvedlo, že neprovedly žádné změny). Většina bank již zlepšila metodologii a zvýšila pozornost managementu vůči řízení rizik. Přibližně polovina respondentů také navýšila rozpočet pro řízení rizik. Ve všech zemích, kde průzkum probíhal, je za nejzávažnější ze všech sledovaných rizik považováno riziko úvěrové. V reakci na ekonomickou krizi banky znovuobjevily důležitost těch rizikových faktorů, které byly před krizí poněkud podceňovány (např. riziko likvidity, které nyní získalo celkové bodové ohodnocení 3,02 na stupnici 1 10, kde 1 znamená velmi důležité). Regulatorní riziko vnímají banky jako velmi důležité téměř ve všech sledovaných zemích, obzvláště na Slovensku a v Maďarsku; naopak za nejméně důležité ho považuje Rumunsko. Vzájemná nedůvěra mezi bankami zatím nevymizela, mezibankovní peněžní trh se stále jeví jako velmi rozpačitý a omezuje se pouze na krátkodobé půjčky. Většina evropských bank se spoléhá na hotovost poskytovanou Evropskou centrální bankou. Pouze jedna třetina bank nemá plán na obnovu a řešení (Recovery and Resolution Plan RRP) a některé mají povinnost ho vypracovat. Odpověď, že plán na obnovu a řešení nemají a ani jej nepřipravují, nejčastěji uváděly české banky. Zcela unikátní je situace v Rakousku všechny banky tento plán buď již mají, nebo jsou povinny jej v blízké budoucnosti vypracovat. Banky s velkým vlivem na evropské a místní trhy by tento plán již měly připravovat. Stav přípravy plánu na obnovu a řešení (Recovery and Resolution Plan RRP) Ano, již jsme začali 32 % 38 % Zatím ne, ale máme v plánu začít Ne a v plánu to nemáme 30 % 16 Banking Executive Survey 2012

17 Banking Executive Survey

18 Financování a obecný postoj k investicím Polovina respondentů uvádí, že se jejich schopnost zajistit financování nezměnila. Zlepšení této schopnosti je vidět hlavně v České republice a na Slovensku; přístup k financování se snížil v Maďarsku, kde zlepšení neuvádí žádný respondent. Schopnost navýšit kapitál se snížila u 27 procent bank (k tomuto výsledku přispěla téměř polovina rakouských a rumunských bank). Více než polovina bank neuvedla žádnou změnu. K nárůstu došlo pouze v České republice a na Slovensku. Co se týče strategického zaměření do budoucna, zdá se, že banky dávají přednost úspoře nákladů před investicemi s cílem dlouhodobého růstu. Tento trend se ovšem v jednotlivých zemích liší české banky kladou větší důraz na investice (což se projevilo i v minulém průzkumu), zatímco maďarským a polským bankám jde většinou o snižování nákladů. Banky v Rakousku a na Slovensku také dávají přednost snižování nákladů před investicemi. Z výsledků jasně vyplývá, že banky se dělí na ty, které směřují k úspoře nákladů, a na ty, jež jsou v tomto ohledu relativně stabilní. Většina bank již zavedla restrikce na marketingové výdaje, snížila počet zaměstnanců a vytvořila či upravila svůj plán řízení rizik. Mezi opatření, která v současné době přijala většina bank, patří kroky ke zvýšení efektivity vnitrofiremních operací a zavedení IT řešení, jež mají snížit provozní výdaje. Banky také plánují zavést nebo více využívat outsourcing a zbavit se neziskových či méně klíčových obchodních činností. Vládní podpora je obecně (s výjimkou Rakouska) považována za nerelevantní, stejně jako restrukturalizace dluhu. Schopnost zajistit financování či navýšit kapitál 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Zvýšila se Snížila se Zajistit financování Beze změny Navýšit kapitál 4 5 Nemohu s jistotou říci 18 Banking Executive Survey 2012

19 Strategické zaměření do budoucna z pohledu nákladů 100 % úspora nákladů 100 % investice s cílem dlouhodobého růstu 45 procent polských a 30 procent českých bank navýšilo svůj kapitál. Většina bank v Rumunsku činí kroky ke zvýšení efektivity vnitrofiremních operací. 82 procent rumunských bank již snížilo nebo plánuje snížit počet svých zaměstnanců; podobná opatření již přijalo mnoho rakouských a maďarských bank. Otázka využití vládní podpory je nejrelevantnější v Rakousku. Některé banky také plánují znovu realizovat vlastními zdroji činnosti, které dříve outsourcovaly. Respondenti považují valnou většinu přijatých opatření za úspěšnou. Jaká opatření vaše společnost přijala a jaká se chystá přijmout ke zvýšení ekonomické výkonnosti? 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Již jsme provedli Nyní provádíme Zvažujeme či plánujeme Snížit počet zaměstnanců Zkrátit pracovní dobu nebo snížit platy Restrukturalizovat dluh Navýšit kapitál Omezit kapitálové výdaje Omezit investice do výzkumu a vývoje Omezit marketingové výdaje Omezit výdaje na poradenské služby Využít vládní podpory Vytvořit, případně upravit plán řízení rizik Zavést IT řešení, jež sníží provozní výdaje Zbavit se neziskových nebo méně klíčových obchodních činností Zavést nebo více využívat outsourcing Zvýšit efektivitu vnitrofiremních operací Banking Executive Survey

20 Trendy v bankovnictví Tyto názory českých generálních ředitelů odrážejí nejistotu ohledně sociálních médií: Ano, naše PR oddělení říká, že jsou důležitá, ale nejsem si jist, proč tomu tak je. Sociální média budou možná důležitá za pět let, ale teď podnikatelské modely neovlivňují. * Zdroj: MasterCard cleared transactions data 2010, 2011, 2012 Obecně se očekává, že v nejbližších letech bude fungování bankovního sektoru významně ovlivňovat regulace. Dvě třetiny bankéřů (66 procent respondentů) zařadily regulatorní předpisy mezi nejvýznamnější faktory. Ostatní faktory s významným, i když menším dopadem na bankovní sektor v regionu jsou: přizpůsobení služeb zákazníkům, lokálně orientované bankovnictví, vytvoření jednoduchých bankovních produktů a dopady stárnutí populace. Za nejméně relevantní označili respondenti franšízing poboček a co-branding (partnerství dvou či více značek za účelem synergie, která vede k silnějšímu povědomí o daných značkách). Banky se také neobávají příchodu nových konkurentů považují ho za čtvrtý nejméně důležitý faktor. Pro jednotlivé země z průzkumu vyplynula například tato specifika: Polsko a Česká republika více než jiné země přikládají význam mikroplatbám. Zvláště Polsko pak očekává rychlý nárůst akceptace bezkontaktních karet, které jsou využívány hlavně pro finanční transakce nízké hodnoty. Podle studie společnosti MasterCard* se už nyní v Polsku pomocí bezkontaktních karet MasterCard realizují tři miliony transakcí měsíčně a 15 procent obchodníků si již opatřilo potřebnou infrastrukturu. Česká republika se Polsku rychle přibližuje očekává se, že bezkontaktní karty bude v roce 2013 přijímat obchodních míst. Banky v Rumunsku a na Slovensku vnímají jako důležitější instituce elektronických peněz. Rakousko se zvláště zaměřuje na demografické faktory, tedy na stárnutí populace. To samozřejmě hraje důležitou roli i v jiných zemích, ale spíše jako dlouhodobý problém. 20 Banking Executive Survey 2012 Jaké trendy budou bankovní sektor ovlivňovat v příštích pěti letech? Nejdůležitější 100 % % 19 Relevantní % Méně relevantní 70 % 56 Nerelevantní 60 % % % % % 10 % 0 % 29 Regulace Přizpůsobování služeb Jednoduché bankovní produkty Lokálně orientované bankovnictví Stárnutí populace Mikroplatby Instituce elektronických peněz Noví konkurenti 6 Sociální média Franšízing poboček Nové způsoby co-brandingu 2013 KPMG Central and Eastern Europe Ltd., a limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

21 Investice do vývoje Za nejdůležitější oblasti pro investice v příštím roce jsou považovány soulad s regulatorními opatřeními a řízení rizik, a to z hlediska objemu investic i co do počtu bank, jež je plánují. Klíčové jsou také investice do rozvoje zaměstnanců, ale spíše svou četností než objemem. Další významné investiční oblasti jsou tzv. core banking systems a mobilní technologie. Většina bank také investuje do digitalizace obchodních procesů a dokumentů v komunikaci s klienty a do řízení zákaznické zkušenosti. Často diskutovaným tématem je nyní cloud computing, ale investuje do něj pouze malá část bank (6 procent). Specifika jednotlivých zemí jsou například: 90 procent rumunských bank investuje do mobilních technologií a programů zákaznické loajality. Dvě třetiny rakouských bank investují do tzv. core banking systems. 74 procent českých bank investuje do řízení zákaznické zkušenosti, na druhém místě jsou investice do rozvoje zaměstnanců. Jedna česká banka uvedla velmi specifickou investiční oblast IT systém pro řízení lidských zdrojů. Nejvyšší počet bank investujících do sociálních médií má Rakousko 63 procent. Značná část polských bank (64 procent) investuje do digitalizace obchodních procesů a dokumentů v komunikaci s klienty. Banking Executive Survey

22 Kontakt: Zdeněk Tůma Poradce odpovědný za služby pro bankovnictví KPMG v České republice T: E: 22 Banking Executive Survey KPMG Central and Eastern Europe Ltd., a limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Budoucnost exportního financování. Stavební fórum 26. září 2012

Budoucnost exportního financování. Stavební fórum 26. září 2012 Budoucnost exportního financování Stavební fórum 26. září 2012 AGENDA, CÍLE AGENDA Úvod Budoucnost EF z pohledu bankovního sektoru a EGAP Právní aspekty EF Vazba EF a stavebnictví Zkušenosti exportérů

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Služby pro sektor dopravy

Služby pro sektor dopravy Služby pro sektor dopravy Kudy vede cesta? kpmg.cz Celý svět je v pohybu a firmy, které působí v dopravním sektoru, s ním. Odvětví dopravy tvrdě zasáhla hospodářská recese čelí nejen legislativním a daňovým

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

NARŮSTÁ PODÍL LIDÍ, KTEŘÍ POSUZUJÍ EKONOMICKÝ VÝVOJ OPTIMISTICKY. JSME SVĚDKY OBRATU?

NARŮSTÁ PODÍL LIDÍ, KTEŘÍ POSUZUJÍ EKONOMICKÝ VÝVOJ OPTIMISTICKY. JSME SVĚDKY OBRATU? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/24 vydáno dne 5. 4. 24 NARŮSTÁ PODÍL LIDÍ, KTEŘÍ POSUZUJÍ EKONOMICKÝ VÝVOJ OPTIMISTICKY. JSME SVĚDKY OBRATU? Téměř polovina občanů (46 %) se domnívá, že česká ekonomika

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Jsou malé a střední podniky na cestě z krize?

Jsou malé a střední podniky na cestě z krize? Citibank Europe plc, organizační složka Jsou malé a střední podniky na cestě z krize? Praha, 3. prosince 2009 Prezentující Marek Potoma ředitel komerčního bankovnictví Hana Stuchlíková ředitelka marketingu

Více

Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla?

Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla? Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla? Zdeněk Tůma Připraveno ve spolupráci s OGResearch 10. října, 2014 Ačkoliv se celková externí pozice EZ od krize výrazně zlepšila, zadluženost veřejného

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Tisková zpráva Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Praha, 8. dubna 2013 Aktuální průzkum Hospodářské komory České republiky (HK ČR) zaměřený na podnikatelskou

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Výrobní firmy po krizi

Výrobní firmy po krizi Výrobní firmy po krizi Zvolili jste správnou cestu? Průzkum implementace štíhlé výroby v České republice kpmg.cz KPMG v České republice Obsah 1 Úvod 03 2 Náš přístup a metodika průzkumu 04 3 Hlavní zjištění

Více

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2 Behaviorální segmentace malých a středních podniků Příklad behaviorální segmentace, výnosového potenciálu a obslužného modelu pro SME klienty v Polsku Veronika Počerová Listopad 2014 2014 Deloitte Česká

Více

Počet firem s optimistickou prognózou kolísá

Počet firem s optimistickou prognózou kolísá Tisková zpráva Průzkum: Malé a střední firmy hodnotí svou situaci stále příznivě, růst optimismu se však zastavil Praha, 18. října 2011 Malé a střední firmy v Česku hodnotí svou ekonomickou situaci v posledním

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější

Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější 5. září 2016 Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější Situace na finančních trzích zůstala během léta překvapivě velmi klidná. Počáteční šok vyvolaný

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR

VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2007 VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR ZLEPŠÍ NEBO ZŮSTANE STEJNÁ Ekonomickou situaci za posledních dvanáct měsíců hodnotí občané relativně dobře.

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012

Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012 Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012 Trendy a východiska Vývoj hlavních charakteristiky nár. hospodářství ČR a stavebnictví

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 136. šetření (srpen 2010)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 136. šetření (srpen 2010) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 136. šetření (srpen 2010) Do srpnového šetření IOFT zaslalo své predikce jedenáct domácích a jeden zahraniční analytik. Prognóza inflace v ročním horizontu

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Czech Banking Banana Skins 2012

Czech Banking Banana Skins 2012 www.pwc.cz Czech Banking Banana Skins 2012 Největší hrozby pro české bankovnictví Ve spolupráci s Největší rizika pro bankovnictví (v závorkách výsledky ročníku 2010) Česká republika CEE Svět 1 Makroekonomický

Více

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz Vedení účetnictví kpmg.cz KPMG v České republice Oddělení Vedení účetnictví společnosti KPMG Česká republika poskytuje služby finančního, manažerského a mzdového účetnictví včetně souvisejících poradenských

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka).

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka). Průzkum MMF REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ TÉMATA Země nově vznikajících trhů v Evropě očekávají silnější růst, ale čelí novým rizikům IMF Survey 13. listopad 2015 Dělníci na ropném vrtu v Rusku: Zatímco většina

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání Jan Červenka

Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání Jan Červenka Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání Jan Červenka V mezinárodní spolupráci na bázi CEORG 1 již několik let probíhají paralelně v České

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice Příloha tiskové zprávy Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice Hodnocení stávající situace podnikatelů se nadále zlepšuje V aktuálním průzkumu uvedlo celkem

Více

David Kaprál 14.8.2014

David Kaprál 14.8.2014 David Kaprál 14.8.2014 Proč výzkum? Cíle výzkumu: barometr očekávání firem (makro/mikro-prostředí) aktuální nálada vývoj v čase od r. 2011 identifikovat metriku a faktory úspěšnosti firem v čase od r.

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

Zimní stadiony a multifunkční haly s ledovou plochou v ČR. Srovnávací analýza. Květen 2012

Zimní stadiony a multifunkční haly s ledovou plochou v ČR. Srovnávací analýza. Květen 2012 Zimní stadiony a multifunkční haly s ledovou plochou v ČR Srovnávací analýza Květen 2012 KPMG Česká republika, s.r.o. Pobřežní 1a 186 00 Praha 8 Czech Republic Tel +420 222 123 101 Fax +420 222 123 100

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Příklad akciové investice pro odvážnější investory

Příklad akciové investice pro odvážnější investory Příklad akciové investice pro odvážnější investory 7. 11. 2014 Jaroslav Krabec, Ph.D., CFA WOOD & Company investiční společnost, a.s. Náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika www.woodis.cz

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

Průběh a projevy krize ve finančním sektoru v EU a v ČR. Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropskéintegrace, NEWTON College, a.s.

Průběh a projevy krize ve finančním sektoru v EU a v ČR. Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropskéintegrace, NEWTON College, a.s. Průběh a projevy krize ve finančním sektoru v EU a v ČR Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropskéintegrace, NEWTON College, a.s. Příčiny současnéfinančníkrize dynamika současnéfinanční krize, lokálnívznik

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

HVĚZDY MĚSÍCE. Září 2009

HVĚZDY MĚSÍCE. Září 2009 Září 2009 HVĚZDY MĚSÍCE Fondy investující do akcií nemovitostních firem Parvest STEP 90 Euro vyvážená investice s ochranou při medvědím trhu Conseq Invest Fond dluhopisů nové Evropy Fondy investující do

Více

ERM Enterprise Risk Management

ERM Enterprise Risk Management ERM Enterprise Risk Management Podklady k diskusi setkání interních auditorů 30. března 2011 Jak řídit rizika Má společnost stanovené cíle? Jsou realistické? Jak je provázáno strategické plánování s řízením

Více

2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven

2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven 2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven Současné výzvy IT interního auditu 20. června 2014 Obsah Kontakt: Strana KPMG průzkum stavu interního auditu IT 2 Klíčové výzvy interního auditu

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Říjen 2013 Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání českých a zahraničních

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Prezentace pro PT1 Praha 25.8.2016 ÚČASTNÍCI POČET ÚČASTNÍKŮ 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

P R E S S E S E R V I C E

P R E S S E S E R V I C E PRAHA, 3. června 2013 Coface nabádá k opatrnosti při obchodování kvůli nárůstu případů neplacení Insolvence jsou na vzestupu po celé střední Evropě Všude ve střední a východní Evropě s výjimkou Lotyšska,

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti Prosinec 2008 Ondřej Novotný Obsah Představení King Sturge Ekonomická situace v České republice v roce 2008 Realitní

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu

Více

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz 1 Služby pro potravinářství a nápojářství Služby pro potravinářství a nápojářství Jak přežít v dynamicky se měnícím prostředí? Potravinářský průmysl můžeme

Více

JAK ŘÍDIT ROZPOČTOVÉ VÝDAJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚROKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ. Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů. Praha 23. září 2010. Investment Banking

JAK ŘÍDIT ROZPOČTOVÉ VÝDAJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚROKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ. Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů. Praha 23. září 2010. Investment Banking JAK ŘÍDIT ROZPOČTOVÉ VÝDAJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚROKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha 23. září 2010 Investment Banking Výchozí předpoklady 2 2 Globální hospodářská recese v

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu 8. ročník mezinárodní vědecké konference HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola hotelová v Praze Zdeněk Tůma Ondřej Špaček KPMG Česká republika 19. října

Více

Fond korporátních dluhopisů březen 2014

Fond korporátních dluhopisů březen 2014 Fond korporátních dluhopisů březen 2014 Fond od svého založení v roce 2001 vzrostl o 72% a překonal dluhopisové fondy, které investují část svého majetku do státních dluhopisů. Potvrdilo se, že korporátní

Více

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 31. července Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR (+8,2 %) Čisté příjmy z poplatků

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Retailové bankovnictví ve střední a východní Evropě: Benefit krize:

Retailové bankovnictví ve střední a východní Evropě: Benefit krize: Retailové ve střední a východní Evropě: Benefit krize: zvýšení efektivnosti Studie Praha, 13. listopadu 2014 Efma a Roland Berger připravili studii s cílem identifikovat, jakým způsobem banky čelily krizi

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více