Smlouva o poskytování sociální služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytování sociální služby"

Transkript

1 Smlouva o poskytování sociální služby uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Poskytovatel: Zámeček Střelice, příspěvková organizace Tetčická 311/ Střelice IČ: bankovní spojení: /0100 zastoupen: Mgr. Jiřinkou Kubalčíkovou - ředitelkou (dále jen poskytovatel) a Uživatel: zastoupen/a. narozen/a.. variabilní symbol trvale bytem p./pí. Zákonný zástupce rodič / opatrovník ustanoven soudem) Trvale bytem (dále jen uživatel) I. 1

2 Úvodní ustanovení 1. Poskytovatel je příspěvkovou organizací zřizovanou Jihomoravským krajem, zařízením sociálních služeb poskytujícím v souladu s platnou zřizovací listinou vydanou Zastupitelstvem Jihomoravského kraje. 2. Poskytovatel je zařízením sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon o sociálních službách) v souladu s jeho ustanovením 48. II. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je poskytování sociální služby typu domova pro osoby se zdravotním postižením vzdělávací program: Tréninkové bydlení dle ustanovení této dohody, v souladu se zákonem o sociálních službách a jeho prováděcími právními předpisy. 2. Sociální služba uvedená v odstavci I. tohoto článku bude uživateli poskytovatelem poskytována na adrese Tetčická 311/69, Střelice, Poskytovatel se zavazuje při poskytování výše uvedené služby vycházet z osobního cíle uživatele. Osobní cíl je součástí Individuálního plánu uživatele a je sepsán klíčovým pracovníkem v součinnosti s uživatelem. III. Rozsah a způsob poskytování sociální služby 1. Poskytovatel s uživatelem se dohodli na rozsahu poskytované sociální služby dle požadavků uživatele a možností poskytovatele následovně: a. ubytování 1. celoroční ubytování v dvoulůžkovém pokoji v tréninkovém bydlení 2. zabezpečení úklidu pokoje, který uživatel obývá 3. zabezpečení praní a žehlení osobního a ložního prádla vč. opravy prádla poškozeného 4. uživatel souhlasí s tím, aby byl z provozních důvodů (např. malování, stavební úpravy, omezení provozu apod.) na nezbytně nutnou dobu přesunut na jiný pokoj, který může být sdílen více uživateli. b. stravování 1. uživatel má možnost si objednat stravování v jídelně zařízení v souladu se vzdělávacím programem tréninkové bydlení. 2. režim výdeje stravy je upraven přílohou č. 2 k této smlouvě Další body jsou hrazeny z příspěvku na péči a to pouze do výše přiznané uživateli: c. nácvik pracovní aktivity d. nácvik sebeobsluhy (hygiena, stravování, stolování) e. nácvik přípravy jednoduchých pokrmů směřující k přípravě snídaně oběd 2

3 večeře f. nácvik úklidu bytu g. nácvik používání automatické pračky, drobné opravy osobního prádla h. organizace domácích prací i. samostatný nákup v obci, návštěvy Obecního úřadu, pošty apod. j. nácvik finančního hospodaření s penězi 2. Mimo prostory uvedené v odst. 1 písm. a) tohoto článku je uživatel oprávněn užívat společné prostory v zařízení poskytovatele zejména sociální zařízení, denní a společenské místnosti, jídelnu, tělocvičnu, bazén, pracovní dílny, zahradu, hřiště a volně přístupné prostory. 3. Bytovou jednotku uvedenou v odst. 1 písm. a) tohoto článku předává poskytovatel uživateli ve stavu způsobilém k užívání. Uživatel si může pokoj vybavit vlastním zařízením se souhlasem poskytovatele. 4. Ke změně rozsahu poskytované sociální služby může dojít: - na základě požadavku uživatele uplatněného u sociální pracovnice - na základě návrhu klíčového pracovníka poskytovatele a po dohodě s uživatelem, zejména v souvislosti s vyhodnocováním osobního plánu uživatele, změnou zdravotního stavu uživatele nebo jinou závažnou změnou vyžadující jeho úpravu - na základě dohody smluvních stran 5. Uzavření této smlouvy nebrání uzavření smlouvy o poskytování sociální služby s jiným poskytovatelem sociálních služeb k zajištění potřeb uživatele, které není oprávněn a schopen zajistit poskytovatel. 6. Poskytovatel s uživatelem se dohodli nad rámec rozsahu poskytované sociální služby stanovené v odstavci 1 na poskytování následujících fakultativních činností hrazených z kapesného uživatele: a. zprostředkování nebo doprovod při nákupu b. zprostředkování rekreací, sportovních a společenských akcí c. zajištění chemického čištění oděvů a oprav obuvi d. doprava vozidlem domova na kulturní, sportovní akce pořádané zařízením e. poskytnutí pedikúry f. zprostředkování kadeřnických služeb g. poplatky za rádia a televize Ceny za poskytované služby jsou uvedeny v VP 19 Úhrady za bydlení, stravování a fakultativní služby (Příloha č.3). Vyúčtování proběhne 1x měsíčně ke konci zúčtovacího období. Ve stejném termínu bude provedeno vyúčtování fakultativních činností. Uživatel obdrží ke konci kalendářního roku (nejpozději v lednu následujícího roku) roční vyúčtování v písemné formě. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel má právo upravit výši úhrady za fakultativní činnosti o poměrnou část odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen stanovené a vyhlášené ČSÚ a o odpovídající část nárůstu dalších vstupních nákladů zejména personálních. Takto zvýšenou úhradu se uživatel zavazuje hradit počínaje úhradou za kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž byl poskytovatelem o jejím zvýšení písemně vyrozuměn. V pochybnostech se má za to, že vyrozumění bylo uživateli doručeno třetí den po odeslání. 3

4 IV. Úhrada za poskytování sociální služby 1. Úhrada za poskytovanou sociální službu se sjednává v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o sociálních službách ve znění prováděcích právních předpisů následovně: a) za ubytování ve výši. Kč denně (zahrnuje platbu za činnosti uvedené v čl. III odst.. 1 písm.a) této smlouvy vč. platby za elektrickou energii (bez vlastních elektrospotřebičů), topení, teplou a studenou vodu. b) za stravování ve výši odebrané stravy (viz VP č. 19) 2. Za poskytovanou sociální službu dále náleží poskytovateli příspěvek na péči ve výši přiznané uživateli a to ode dne, kdy vznikl uživateli nárok na jeho výplatu. 3. V případě, že na základě této smlouvy zahájí poskytovatel poskytování sjednané sociální služby uživateli v průběhu kalendářního měsíce (tzn. ne od prvního dne v měsíci), stanoví se úhrada jako poměrná část z celkové úhrady podle počtu dnů, po které byla sociální služba uživateli poskytována. 4. Celková výše teoretické úhrady bude stanovena násobkem částky uvedené v odst. 1 tohoto článku a počtem dní v konkrétním měsíci a je tvořena částkou za ubytování, stravování a sjednanou sociální službu. 5. V souladu s ustanovením 73 odst. 3 zákona o sociálních službách musí uživateli po úhradě ubytování a stravování zůstat minimálně 15% z jeho příjmů. Vyúčtování proběhne 1x ročně ke konci zúčtovacího období (nejpozději v lednu následujícího roku). Ve stejném termínu bude provedeno vyúčtování fakultativních činností. 6. Uživatel s poskytovatelem se dohodli pro případ ukončení smlouvy z důvodu úmrtí uživatele, že poskytovateli náleží úhrada v poměrné části úhrady stanovené dle odstavce 5, a to ve výši součinu částky připadající na 1 kalendářní den a počtu dnů, po které byla uživateli poskytována sjednaná sociální služba. Příspěvek na péči náleží poskytovateli v souladu s platnou právní úpravou v oblasti sociálních služeb. 7. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel má právo upravit výši úhrady za ubytování, stravování a poskytovanou péči o poměrnou část odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen stanovené a vyhlášené ČSÚ a o odpovídající část nárůstu dalších vstupních nákladů zejména personálních. Takto zvýšenou úhradu se uživatel zavazuje hradit počínaje úhradou za kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž byl poskytovatelem o jejím zvýšení písemně vyrozuměn. V pochybnostech se má za to, že vyrozumění bylo uživateli doručeno třetí den po odeslání. V. 4

5 Pobyt uživatele mimo zařízení poskytovatele a způsob úhrady v jeho průběhu 1. Uživatel ohlašuje pobyt mimo zařízení poskytovatele dle pokynů ve VP 47 Pobyt uživatelů mimo zařízení. Tato norma je vyvěšená na nástěnce v hovornách. Uživatel tímto prohlašuje, že jej poskytovatel s touto normou řádně a srozumitelně seznámil. Pobyt ve zdravotnickém zařízení je vždy ohlášeným pobytem mimo zařízení poskytovatele 2. Kalendářním dnem pobytu mimo zařízení poskytovatele se rozumí den, kdy se uživatel nezdržuje v zařízení poskytovatele a neodebere žádné jídlo. Kalendářním dnem pobytu mimo zařízení poskytovatele je den, kdy uživatel opustí zařízení poskytovatele nejpozději v 7:30 hodin a vrátí se nejdříve v 19:00 hodin, pokud v průběhu tohoto dne neodebral žádné jídlo. 3. V případě řádně ohlášeného pobytu uživatele mimo zařízení poskytovatele dle odst. 1 tohoto článku trvající déle než 7 kalendářních dnů, vrátí poskytovatel uživateli částku odpovídající poměrné částce příspěvku na péči za daný počet dnů mimo zařízení. VI. Splatnost a způsob úhrady za poskytované sociální služby 1. Úhrada stanovená dle č. IV. odst. 5 této smlouvy je splatná do 20. kalendářního dne měsíce, za který úhrada náleží. Úhrada se stanoví jako násobek denní částky a počtu dní v daném měsíci + skutečně odebraná strava v měsíci. 2. Úhrada za sociální službu poskytovanou po část kalendářního měsíce (čl. IV. odst. 3 této smlouvy), stanovena ve výši poměrné části úhrady, je splatná do konce kalendářního měsíce, za jehož část náleží. 3. Část úhrady, kterou je poskytovatel povinen vrátit uživateli za pobyt mimo zařízení poskytovatele, bude vyúčtována třikrát ročně ve čtyřměsíčních intervalech níže uvedených a to způsobem stanoveným ve VP 47 Pobyt uživatelů mimo zařízení. Za období: leden až duben do 20. května květen až srpen do 20. září září až prosinec do 30. ledna 4. Úhrada za poskytovanou sociální službu bude hrazena hotově na pokladně poskytovatele nebo účet poskytovatele a pod variabilním symbolem uvedeným v záhlaví smlouvy. Úhrada za poskytovanou sociální službu, prováděna jako bezhotovostní, se považuje za zaplacenou dnem připsání na účet poskytovatele. 5. Poskytovatel potvrdí převzetí úhrady za pobyt, a to při platbě v hotovosti neprodleně a při platbě bezhotovostně společně s vyúčtováním úhrad za pobyt v zařízení v režimu uvedeném v odst. 3 tohoto článku. VII. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli sjednanou sociální službu v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 5

6 ve smyslu platných prováděcích předpisů, a uplatňovat standardy kvality sociálních služeb, které jsou součástí vnitřního předpisu č Uživatel se zavazuje dodržovat vnitřní předpisy poskytovatele upravující poskytování sociální služby v zařízení poskytovatele, pravidla soužití s dalšími uživateli, zejména domácí řád, který je nedílnou součástí této smlouvy ( příloha č. 3). Uživatel zároveň prohlašuje, že byl srozumitelně seznámen s vnitřními předpisy poskytovatele uvedenými v příloze č. 4 této smlouvy. 3. Uživatel se zavazuje navštěvovat pracovní terapii druh pracovní terapie bude upraven v individuálním plánu uživatele. 4. V případě změny obecně závazných právních předpisů v oblasti sociálních služeb, které mají dopad na obsah této smlouvy, předloží poskytovatel uživateli návrh na změnu této smlouvy. 5. Uživatel se zavazuje sdělit poskytovateli všechny změny o příjmových poměrech, které mají vliv na stanovenou výši úhrady zejména změnu výše příjmů (důchodu), změnu výše příspěvku na péči. Uživatel se zavazuje v případě, že dojde ke změně v příjmových poměrech, která má vliv na výši úhrady stanovené v č. IV.odst. 5 této smlouvy, uzavřít s poskytovatelem dodatek k této smlouvě, v němž bude tato skutečnost zohledněna a to tak, že nová úhrada se sjedná od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž ke změně v příjmových poměrech došlo. Uživatel se rovněž zavazuje v případě, že dodatek této smlouvy bude uzavřen později, uhradit rozdíl mezi úhradou sjednanou touto smlouvou a úhradou, která se nově sjednává v důsledku změny v příjmových poměrech a to za dobu, za kterou by dle předchozí věty náležela. 6. Uživatel se zavazuje zaplatit úhradu za poskytovanou sociální službu ve sjednané výši a v dohodnutém termínu. 7. Uživatel se zavazuje dodržovat režim dne a pravidla pro společné soužití v bytové jednotce uvedený v příloze č. 5 této smlouvy. VIII. Doba poskytování sociálních služeb 1. Uživatel s poskytovatelem se dohodli na poskytování sociální služby sjednané touto smlouvou po dobu určitou v trvání 2 let od podpisu smlouvy. 2. Uživatel s poskytovatelem si zároveň sjednávají adaptační dobu v délce 6 měsíců. Tato doba začíná plynout dnem, kdy uživatel zahájil čerpání sjednané sociální služby u poskytovatele. IX. Ochrana osobních údajů 1. Uživatel souhlasí s tím, aby poskytovatel shromažďoval a zpracovával osobní údaje (včetně citlivých údajů) o uživateli, a to v rozsahu nezbytně nutném, za účelem řádného poskytování sociálních služeb. 2. Uživatel má právo nahlížet do dokumentace, která je o něm vedena. Toto právo může být omezeno jen za podmínek stanových obecně závaznými právními předpisy. 3. Uživatel souhlasí s tím, že pověření pracovníci poskytovatele mají právo seznámit se s jeho zdravotním stavem, a to v rozsahu nezbytném pro poskytování sociálních služeb. 6

7 X. Ukončení poskytování sociální služby 1. Smluvní vztah založený touto smlouvou může zaniknout písemnou dohodou obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí, dále úmrtím uživatele nebo zánikem poskytovatele. 2. Tuto smlouvu je oprávněn vypovědět: a) uživatel, a to i bez udání důvodu, b) poskytovatel, pokud došlo ke změně poměrů uživatele zejména zdravotního stavu a poskytovatel není oprávněn poskytovat sociální služby, které v důsledku této změny uživatel potřebuje a požaduje, c) poskytovatel, pokud je uživatel v prodlení s úhradou sjednanou za poskytovanou sociální službu nejméně jeden měsíc tzn. že neuhradil sjednanou úhradu za příslušný měsíc do posledního dne kalendářního měsíce po něm následujícího, d) poskytovatel, v případě opakovaného porušování vnitřních předpisů poskytovatele uživatelem za podmínky předchozího písemného upozornění na porušování pravidel vč. uvedení následků dalšího takového porušení (výpověď). Opakovaným porušením vnitřních předpisů poskytovatele se rozumí, když byl uživatel na porušení vnitřních předpisů písemně upozorněn v průběhu třech měsíců předcházejících tomuto porušení vč. Výstrahy před možností ukončení smluvního vztahu výpovědí ze strany poskytovatele, e) poskytovatel, v případě opakovaného porušování režimu dne a pravidel společného soužití v bytové jednotce. Opakovaným porušením režimu dne a pravidel společného soužití se rozumí, když byl uživatel na porušení režimu dne a pravidel společného soužití písemně upozorněn v průběhu třech měsíců předcházejících tomuto porušení vč. Výstrahy před možností ukončení smluvního vztahu výpovědí ze strany poskytovatele, f) poskytovatel, pokud se v průběhu poskytování sociální služby zjistí, že uživatel zatajil důležité informace o svém zdravotním stavu, které by měly za následek odmítnutí uzavření smlouvy ze strany poskytovatele z důvodu nesplnění podmínek stanovených pro cílovou skupinu poskytovatele, g) poskytovatel, pokud uživatel odmítne navštěvovat pracovní terapii sjednanou touto smlouvou, h) poskytovatel, pokud se uživatel bude zdržovat mimo zařízení poskytovatele ve smyslu čl. V této smlouvy po dobu více než 120 kalendářních dnů v průběhu jednoho kalendářního roku. Do celkové doby pobytu mimo zařízení poskytovatele se nezapočítávají dny, kdy se jednalo o pobyt mimo zařízení z důvodu pobytu ve zdravotnickém zařízení. Dále se do stanoveného počtu dnů nezapočítávají dny, kdy je uživatel v domácím ošetřování, které je doloženo lékařským potvrzením. i) poskytovatel, pokud uživatel odmítne podepsat dodatek ke smlouvě upravující výši úhrady za poskytnuté sociální služby navýšené o poměrnou část odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen stanovené a vyhlášené ČSÚ a o odpovídající část nárůstu dalších vstupních nákladů 7

8 zejména personálních 3. Výpovědní lhůta shodná pro poskytovatele i uživatele byla smluvními stranami sjednaná na 3 měsíce. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Na počítání a průběh výpovědní lhůty se použijí obecná pravidla o počítání času dle Občanského zákoníku. 4. V případě ukončení poskytování sociální služby z důvodu uvedených v odst. 1 tohoto článku je uživatel povinen vyrovnat závazky vůči poskytovateli nejpozději v den ukončení smlouvy. Poskytovatel vyrovná případné závazky vůči uživateli nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení této smlouvy a ve stejném termínu předloží vyúčtování úhrad za pobyt v zařízení. Uživatel nejpozději v den ukončení smlouvy opustí zařízení poskytovatele, zejména si odnese veškeré osobní věci. XI. Odstoupení od smlouvy 1. Odstoupit od smlouvy je oprávněn poskytovatel i uživatel v průběhu adaptační doby sjednané v čl. VIII. této smlouvy, a to i bez udání důvodu. 2. Odstoupení od smlouvy učiní smluvní strana písemně a doručí je druhé smluvní straně. 3. V případě odstoupení od smlouvy jsou poskytovatel a uživatel povinni nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy vyrovnat veškeré vzájemné závazky. Uživatel nejpozději v poslední den této lhůty opustí zařízení poskytovatele, zejména si odnese veškeré osobní věci. 4. Poskytovatel nejpozději v poslední den této lhůty předá uživateli písemné vyúčtování za poskytované služby a předá mu všechny jeho doklady, které uživatel předal poskytovateli za účelem sjednaní této smlouvy. 5. Na počítání lhůty stanovené v odst. 3 tohoto článku se použijí obecná pravidla o počítání času dle Občanského zákoníku. XII. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem. 2. Změny v této smlouvě lze provést jen písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků. 3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení smlouvy a uživatel obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 4. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 8

9 Uživatel Poskytovatel V.. dne. V... dne 9