AKTUALIZACE. Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALIZACE. Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí"

Transkript

1 Zpracováno dne AKTUALIZACE Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/ Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 1 z 18

2 OBSAH ÚVOD... 3 SWOT ANALÝZA FINANCÍ... 5 ROZPOČTOVÝ VÝHLED... 7 DEFINICE FINANČNÍ POLITIKY MĚSTA... 7 DEFINICE FINANČNÍHO POTENCIÁLU MĚSTA... 8 Rekapitulace finančního potenciálu pro strategický plán... 8 DOPORUČENÍ... 9 DOPADY ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU DO FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED - TABULKOVÁ ČÁST S KOMENTÁŘEM PŘÍLOHA1: ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA - TABULKY PŘÍLOHA 2: KUMULOVANÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED SEZNAM TABULEK A GRAFŮ TABULKY GRAFY KONTAKT NA DODAVATELE Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 2 z 18

3 ÚVOD Tento dokument je nedílnou součástí navazující na dokument Analýza financí obce, bez kterého ztrácí kontinuitu zde navržená opatření. Město Moravská Třebová (dále jen město nebo Moravská Třebová) tímto dokumentem naplňuje povinnosti dané mu zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem jde dokument vysoce nad rámec zákonem daných náležitostí rozpočtového u uváděných v 3 zmiňovaného zákona. Zejména analyzuje vývoj financí, trendy a stanovuje strop bezpečného úvěrového zatížení města. Dále uvádí finanční potenciál k financování cílů a možné hrozby s vlivem na finance, včetně opatření a zabývá se SWOT financí, tedy silnými stránkami, slabými stránkami, příležitostmi a hrozbami v oblasti financí a hledá doporučení. Navrhuje pravidla sestavování rozpočtů města s ohledem na rizika, příležitosti a dlouhodobou udržitelnost financí, definuje ukazatele řízení finančního zdraví a nastavuje finanční politiku - finanční plán. Rozpočtový je důležitým pomocným nástrojem financování. Smyslem rozpočtového u je nastavit dlouhodobou udržitelnost financí, vymezit finanční možnosti města, podpořit zdravý vývoj financí a schopnost města dostát svým závazkům. Pro správnou funkci u je třeba, aby byl plněn a ročně aktualizován. Nutné je průběžně reagovat na aktuální ekonomickou situaci, hrozby a rekapitulovat pravidelně hospodaření samosprávy, právě zejména s ohledem na rizika a příležitosti financí. Výhodou rozpočtového u je velká možnost manévrování do středně blízké budoucnosti 1. Na základě u je možné připravit včas strategii hospodaření a financí. Výhled se využívá zejména při sestavování rozpočtů a jako příloha k případným žádostem o úvěry a některé dotace. Rozpočtový se vytváří na období dvou až pěti let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovatelných záměrů. 1 2 až 5 let Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 3 z 18

4 Ke zpracování dokumentu bylo použito zejména těchto zdrojů: Závěry Analýzy financí města z března 2015 Rozpočet města na rok 2015 Přehled účetních a finančních výkazů města (v tis. Kč) Výkazy plnění rozpočtu FIN 2-12M Systém ARIS Web MF ČR (zejména ARIS 60M) Systém ÚFIS prezentace údajů ÚSC Web MF ČR (zejména ÚFIS 01M) Upravená predikce výnosů daní na roky 2014 až Vyhláška MF ČR č. 264 ze dne 23. srpna 2013, o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů Aktuální makroekonomické prognózy MF ČR, ČNB a data ČSÚ. Město může díky plánování lépe zvládnout hrozby financí a využít příležitosti. Aby plnil svou roli, měl by být rozpočtový každý rok aktualizován. Mnohá města i obce si neuvědomují, nebo nechtějí připustit, kolik prostředků je třeba vytvářet na údržbu a obnovu svého dosavadního majetku. Platí přitom, že čím více majetku město nebo obec má, tím více prostředků je třeba na jeho údržbu a obnovu (týká se infrastruktury, nemovitostí a netýká se pozemků, cenných papírů apod.). Zapomíná se často na obnovu technologických celků a místo toho, aby obce a města vytvářela odpovídající zdroje na odpisy, spravují pouze fondy na nezbytné opravy a řešení havárií. Modernizace a obnova velkých investičních celků je často v pozadí. Nejen malé obce a města však musí investovat do infrastruktury a jsou svým způsobem ve finanční pasti a často závisí na dotacích a dluzích. Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 4 z 18

5 SWOT ANALÝZA FINANCÍ Níže je nutné nejprve citovat závěry ze samostatného dokumentu Analýza financí Moravské Třebové. Finanční zdraví města Moravská Třebová se stabilizovalo na pozici velmi dobré s tím, že finanční kondice se malinko zlepšila z pozice dobré + na velmi dobrou a stav financí zůstal velmi dobrý. Tabulka 1. Rating - hodnocení finančního zdraví města Moravská Třebová Celkové hodnocení Hodnocení finanční kondice Hodnocení stavu financí Výborné Velmi dobré ANO ANO Dobré Dostatečné Nedostatečné Silnými stránkami financí je schopnost velmi pružně řídit běžné výdaje a město má rezervu. Slabinou financí je, že město má dluh. Finance města ale v roce 2012 zkreslil projekt ČOV a kanalizace. Město by mělo posílit a stabilizovat provozní saldo a nadále snížit provozní výdaje a spíše docilovat úspor. Jako dlouhodobě hodnocený pozitivní vliv na finance vnímáme cestu města realizovat EPC 2 projekty. Finance města ohrožují především vnější vlivy, zejména hrozba úbytku obyvatel a poklesu příjmů (riziko poklesu státních dotací na školy, růst cen a stagnace ekonomiky ČR). Městu je doporučeno držet již definované indikátory KPI 3. 2 EPC (Energy Performance Contracing) - metoda k dosažení úspor energie s nulovými investičními náklady pro zákazníka a garancí výsledku dodavatelem. Náklady projektu jsou hrazeny v rámci dosavadních výdajů z dosažených úspor. 3 KPI - Klíčové ukazatele výkonnosti ( Key Performance Indicator, někdy také Key Point Indicator nebo Key Success Indicator ) Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 5 z 18

6 Dále uvádíme pro rekapitulaci SWOT analýzu financí (řazeno dle významu). Tabulka 2. SWOT analýza financí obce (řazeno sestupně dle významu) Silné stránky Finanční rezerva Schopnost pružně reagovat v běžných výdajích Slabé stránky Dluh Nestabilní a nepříliš vysoké provozní saldo Finanční potenciál k obnově majetku města Dobrý trend finanční kondice od roku 2009 Schopnost získávat dotace Příležitosti Zavádění nových technologií snižujících provozní výdaje (zateplování, alternativní zdroje energie apod.) a nástrojů snižujících výdaje a zvyšujících efektivitu organizací Využití dotací nového období Ohrožení (rizika) Úbytek obyvatel a stagnace běžných příjmů Růst cen vstupů a hrozba poklesu dotací státu na školská zařízení Rizika finanční nestability ČR 4 4 Rizika měnová, deflace a deficitů státního rozpočtu. Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 6 z 18

7 ROZPOČTOVÝ VÝHLED DEFINICE FINANČNÍ POLITIKY MĚSTA Rozpočtový nadále zahrnuje pokračování zodpovědné finanční politiky města, vychází ze SWOT analýzy financí a reaguje na hrozby a příležitosti financí. Je navržen s ohledem na potřebu stabilizovat provozní saldo, splatit dluhy a reagovat na vnější hrozby omezující výši běžných příjmů. Město je podrobeno tlaku úbytku obyvatel a je třeba reagovat ve financích politikou redukce provozních nákladů města. Finanční politika města je ve u zaměřena na tyto priority a situace: Stagnace daňových příjmů města počínaje rokem 2015 dáno očekávanými propady v ekonomice státu z pohledu vybraných daní; Využívání dotací k modernizaci a zvelebování majetku města a jeho řízení; Redukci běžných příjmů i běžných výdajů města; Stabilizace a nadále mírné zlepšení finanční kondice (provozní saldo alespoň 30 mil. Kč); Pokračování obnovy a modernizaci majetku města; Finanční pokrytí potřeb strategického plánu města s tím, že naprosto nedoporučujeme městu budovat nový majetek zvyšující běžné výdaje a nesouvisející s dosud vybudovaným majetkem města. Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 7 z 18

8 DEFINICE FINANČNÍHO POTENCIÁLU MĚSTA Město Moravská Třebová při dodržení rozpočtového u bude schopné ročně generovat alespoň 25 mil. Kč provozního salda. 20 mil. Kč město může zároveň alokovat na opravy a investice do dosavadního majetku např. formou Fondu obnovy majetku města = cca výše odpisů. Zároveň je počítáno, že cca 3 až 5 mil. Kč ročně město použije na splátky dluhů. To znamená, že nové investice, vyjma investic do dosavadního majetku města nad rámec 20 mil. Kč ročně by musely být převážně hrazeny z rezerv nebo z cizích zdrojů (dotace, půjčky). Přesněji je nastavený tak, že od roku 2015 do roku bude město schopné generovat 100 mil. Kč z vlastních zdrojů, z čehož: za 19 mil. Kč splatí úvěrů (bez půjček), při započítání splácení půjček bude toto číslo vyšší cca 21 mil. Kč, 80 mil. Kč je navrženo alokovat do obnovy dosavadního majetku města, např. formou vytvoření Fondu obnovy majetku města, pouze max. cca 3 mil. Kč městu zbude na nově pořizované investiční celky nesouvisející přímo s dosavadním majetkem města. Vedle toho město bude čerpat dotace a může v případě nejvyšší nouze nebo potřeby sáhnout k úvěru až do výše zůstatku 100 mil. Kč 5. Rekapitulace finančního potenciálu pro strategický plán Celkem tedy po úhradě příslušných splátek dluhů a půjček může město kalkulovat s maximálně 90 mil. Kč vlastních prostředků v horizontu 4 let dalšího volebního období s tím, že 80 mil. Kč bychom doporučovali investovat do obnovy a modernizace dosavadního majetku. 5 Jedná se o odborný odhad. Vycházíme z trendu provozního salda, trendu běžných příjmů a u daňových příjmů. Provozní saldo je zdrojem umořování dluhu a předpokládáme, že město by mělo být schopné během pěti let vytvořit finance na úplné umoření dluhu. Při pomalejším splácení v případě potřeby reálně dluh do 10 let bezpečně splatit. Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 8 z 18

9 DOPORUČENÍ 1. Nebudovat nový majetek, který by kladl nároky na běžné výdaje rozpočtu města bez redukce dosavadního majetku (redukce běžných výdajů jinde). 2. Redukovat běžné výdaje s ohledem na dosud prokázaný trend úbytku obyvatel města a hrozby stagnace běžných příjmů a stabilizovat provozní saldo. 3. Zajistit 20 mil. Kč finančních rezerv proti znehodnocení investicí do nástroje obdobně jako to učinil Nobelův fond a tím zajistit část rezerv proti finančním rizikům, především měnovému riziku pádu koruny a zajistit pravidelnou rentu na výdaje města bez snižování objemu majetku; Rozpočtový je nastavený jako skeptický na straně běžných příjmů, ale naopak optimistický v redukci běžných výdajů. Podrobný rozpočtový uvádí tabulky (viz. Tabulka 4. Rozpočtový, Tabulka 6. Kumulovaný rozpočtový ). Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 9 z 18

10 DOPADY ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU DO FINANCÍ MĚSTA Dodržení u by mělo následující dopad do financí města. Graf 1. Zobrazení vybraných ukazatelů rozpočtového u Moravské Třebové Finanční prostor samosprávy (provozní saldo) v tis. Kč Základní běžný účet v tis. Kč Dlouhodobé bankovní úvěry v tis. Kč Splátky dlouhodobých bankovních úvěrů v tis. Kč Běžné příjmy v tis. Kč Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) Běžné výdaje POZ. v roce 2014 jsou zahrnuty i jiné dlouhodobé závazky, v předchozích letech jen dlouhodobé úvěry 2015 rozp očet 2016 výhl ed 2017 výhl ed výhl ed Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 10 z 18

11 tis. Kč Tabulka 3. Výhled provozního salda Moravské Třebové Údaje (čísla značí druhové členění rozp. skladby) rozpoč et tis. Kč CELKEM 2015 až Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) Běžné výdaje (provozní) a PROVOZNÍ SALDO (tis. Kč) % Podíl provozního salda na běžných příjmech 2% 8% 14% 1% 16% 20% 8% 17% 18% 18% b Uhrazené splátky půjček c=a-b Zbývá po uhrazení splátek úvěrů (tis. Kč) d Stav na bankovních účtech (tis. Kč) e=c+d Provozní saldo po úhradě splátek úvěrů + stav na bankovních účtech předchozího roku (tis. Kč) f Stavby (tis. Kč) ANO= když Dostačuje potenciál provozního salda po úhradě f/50 > c splátek dluhů na krytí obnovy staveb NE NE ANO NE ANO ANO % ZMĚNY BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ -3% 14% -6% -29% 6% 9% -14% -3% -1% 0% % ZMĚNY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ 12% 7% -12% -18% -11% 4% -1% -12% -1% -1% ZMĚNY BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ (tis. Kč) ZMĚNY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ (tis. Kč) Graf 2: Výhled - provozního salda Moravské Třebové % % % 10% 5% rozpočet PROVOZNÍ SALDO (tis. Kč) Zbývá po uhrazení splátek úvěrů (tis. Kč) % Podíl provozního salda na běžných příjmech 2% 8% 14% 1% 16% 20% 8% 17% 18% 18% 0% Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 11 z 18

12 tis. Kč Graf 3. Výhled finančního krytí běžného provozu Moravské Třebové Výhled finančního krytí běžného provozu rozpočet Graf 4. Výhled okamžitého finančního potenciálu Moravské Třebové Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) Běžné výdaje (provozní) OKAMŽITÝ FINANČNÍ POTENCIÁL SAMOSPRÁVY v tis. Kč (Provozní saldo po úhradě splátek úvěrů + stav na bankovních účtech ke konci předchozího roku) rozpočet Finanční potenciál zahrnuje od 2015 kumulativně veškeré výdaje, o kterých bude volně rozhodovat samospráva (bez dluhů a dotací), ale včetně výdajů na odpisy, tedy opravy a obnovy majetku. Tzn. včetně Fondu oprav a investic. Tyto zdroje alokuje na účty, ale to neznamená, že nebudou použity. Budou použity v souladu se záměry samosprávy. Podrobné informace rozpočtového u uvádí dále tabulková část. Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 12 z 18

13 ROZPOČTOVÝ VÝHLED - TABULKOVÁ ČÁST S KOMENTÁŘEM Pro rozpočtový je výchozím rokem rok Tabulky obsahují pro srovnání skutečnosti předchozích let. Důležité upozornění! Objem investic bude každý rok vyšší o přijaté investiční dotace. Ve u je úmyslně s investičními dotacemi počítáno mimo saldo! Jinak řečeno do výdajů je zahrnuta jen výše investičních výdajů hrazená z vlastních zdrojů. Dotace budou na straně příjmů a výdajů působit neutrálně na saldo, ale budou zvedat obrat prostředků přijatých a vydaných. Je to proto, že dotace zdaleka netečou tak, jak se plánovalo a jejich finanční toky jsou velice těžko předpověditelné. Celkové saldo hospodaření by se vlivem přijatých investičních dotací měnit nemělo. Každý prodej majetku promítnutý do kapitálových příjmů navýší oproti u příjmy. Zpracovatel neplánoval kapitálové příjmy. 6 Dle zákona rok následující po roce, na který se sestavuje rozpočet Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 13 z 18

14 PŘÍLOHA1: ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA - TABULKY Tabulka 4. Rozpočtový Moravské Třebové ř. Druhové třídění dle rozp. skladby Rozpočtový Moravská Třebová Údaje Rozpočtový Moravská Třebová Druhové třídění dle ř. Údaje rozp. skladby Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí 2015 rozpočet 2016 Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 14 z tis.kč INDEXY průměr 2000 až / Daňové příjmy ,7 88, DPFO ze závislé činnosti , DPFO OSVČ , DPFO zvláštní sazba (srážková) , DPPO , DPPO za obce DPH , až 135 Místní poplatky , Správní poplatky , Daň z nemovitostí , Nedaňové příjmy ,7 77, Příjmy z vlastní činnosti a odvody , Přijaté sankční platby a vratky Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. 23 příjmy Přijaté splátky půjček Kapitálové příjmy , Přijaté dotace (transfery) , Neinvestiční přijaté dotace (transfery) Investiční přijaté dotace (transfery) z toho: 4112 a neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu PŘÍJMY CELKEM ,4 72, Běžné výdaje ,5 85, Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné , Neinvestiční nákupy a související výdaje , Neinvestiční trans. soukr. subj , Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům ,4 27 Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org. a půjčky 54 až 56 obyv , Ostatní neinvestiční výdaje , Kapitálové výdaje ( je BEZ INVESTIČNÍCH DOTACÍ!) VÝDAJE CELKEM ,7 59,9 31 ř.21 - ř.30 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ , Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) ,0 83, Běžné výdaje (provozní) Suma 2015 až ř.32-ř.33 PROVOZNÍ SALDO Přijaté dlouhodobé půjčky Uhrazené splátky dlouhodobých půjček ř.31+ř.35-ř.36 Změna stavu na účtech a finančního majetku FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak) ř.21+ř.35 PŘÍJMY VŠECHNY (včetně dluhů) ,6 71,6 40 ř.30+ř.36 VÝDAJE VŠECHNY (včetně splátek a úspor) ,6 71,6 41 ř.38-ř.39 KONTROLNÍ SALDO ÚPLNÉ (včetně financování) Základní běžný účet a účty fondů (položka 96 ARIS-60M, od 2010 ř. 84 až 88 ÚFIS 01M) Suma 2015 až Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů ř.34-ř.36 (SCHOPNOST KUMULACE KAPITÁLU) ř.1+ř.11+ř.17 Dluhová základna ř.36+leasing Dluhová služba pol ř.45/ř.44 *% Ukazatel dluhové služby 6,74% 9,21% 5,79% 3,22% 4,15% 3,69% 2,82% 2,76% 2,77% 47 Dlouhodobé bankovní úvěry (položka 190 ARIS - 60M, od rozvaha 2010 ř ÚFIS 01M) Pohledávky dlouhodobé (položka 75 ARIS - 60M, od 2010 ř. rozvaha ÚFIS 01M) není návaznost 2010 tis. Kč 49 rozvaha Stavby (položka 18 ARIS - 60M, od 2010 ř. 16 ÚFIS 01M) Suma 2015 až 18 FOND OBNOVY MAJETKU = ODPISY DLOUHODOBÉHO 50 výsledovka MAJETKU ř.43 - ř.50 ZBÝVÁ PRO DALŠÍ CÍLE Vysvětlivky: DOPORUČENÝ ÚDAJ tis. Kč POZ. Rozpis tříd, případně seskupení položek je ekvivalentem "Z toho:" STROP ZŮSTATKU DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ *2001 velká novela RUD *2003 vznik ORP obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 Sb.,*2005 změna financování školství, *2012 přesun agendy sociální na úřady práce 2015 rozpočet tis.kč INDEXY průměr 2000 až / Daňové příjmy ,7 88, DPFO ze závislé činnosti , DPFO OSVČ , DPFO zvláštní sazba (srážková) , DPPO , DPPO za obce DPH , až 135 Místní poplatky ,3

15 Tabulka 5. Rozpočtový Moravské Třebové s pohledem na finance od roku 2009 ř. Druhové třídění dle rozp. skladby Rozpočtový Moravská Třebová Údaje Daňové příjmy DPFO ze závislé činnosti DPFO OSVČ DPFO zvláštní sazba (srážková) DPPO DPPO za obce DPH až 135 Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitostí Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody Přijaté sankční platby a vratky Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. 23 příjmy Přijaté splátky půjček Kapitálové příjmy Přijaté dotace (transfery) Neinvestiční přijaté dotace (transfery) Investiční přijaté dotace (transfery) z toho: 4112 a neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu PŘÍJMY CELKEM Běžné výdaje Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční trans. soukr. subj Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org. a půjčky 54 až 56 obyv Ostatní neinvestiční výdaje Kapitálové výdaje ( je BEZ INVESTIČNÍCH DOTACÍ!) VÝDAJE CELKEM ř.21 - ř.30 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) Běžné výdaje (provozní) ř.32-ř.33 PROVOZNÍ SALDO Přijaté dlouhodobé půjčky Uhrazené splátky dlouhodobých půjček ř.31+ř.35-ř.36 Změna stavu na účtech a finančního majetku FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak) ř.21+ř.35 PŘÍJMY VŠECHNY (včetně dluhů) ř.30+ř.36 VÝDAJE VŠECHNY (včetně splátek a úspor) ř.38-ř.39 KONTROLNÍ SALDO ÚPLNÉ (včetně financování) Základní běžný účet a účty fondů (položka 96 ARIS-60M, od 2010 ř. 84 až 88 ÚFIS 01M) Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů ř.34-ř.36 (SCHOPNOST KUMULACE KAPITÁLU) ř.1+ř.11+ř.17 Dluhová základna ř.36+leasing Dluhová služba pol ř.45/ř.44 *% Ukazatel dluhové služby 6,74% 9,21% 5,79% 3,32% 2,85% 3,09% 3,33% 3,22% 4,15% 3,69% 2,82% 2,76% 2,77% 47 Dlouhodobé bankovní úvěry (položka 190 ARIS - 60M, od rozvaha 2010 ř ÚFIS 01M) Pohledávky dlouhodobé (položka 75 ARIS - 60M, od 2010 ř. rozvaha 34 ÚFIS 01M) není návaznost rozvaha Stavby (položka 18 ARIS - 60M, od 2010 ř. 16 ÚFIS 01M) FOND OBNOVY MAJETKU = ODPISY DLOUHODOBÉHO 50 výsledovka MAJETKU ř.43 - ř.50 ZBÝVÁ PRO DALŠÍ CÍLE Vysvětlivky: DOPORUČENÝ ÚDAJ tis. Kč POZ. Rozpis tříd, případně seskupení položek je ekvivalentem "Z toho:" STROP ZŮSTATKU DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ *2001 velká novela RUD *2003 vznik ORP obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 Sb.,*2005 změna financování školství, *2012 přesun agendy sociální na úřady práce 2015 rozpočet tis.kč Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 15 z 18

16 PŘÍLOHA 2: KUMULOVANÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED Tabulka 6. Kumulovaný rozpočtový Moravské Třebové ř. Druhové třídění dle rozp. skladby Rozpočtový Moravská Třebová Údaje rozpočet tis.kč INDEXY 1 1 Daňové příjmy ,7 88, Nedaňové příjmy ,7 77, Kapitálové příjmy Přijaté dotace (transfery) ,9 40, Neinvestiční přijaté dotace (transfery) Investiční přijaté dotace (transfery) z toho: 4112 a neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu PŘÍJMY CELKEM ,4 72, Běžné výdaje ,5 85,1 29 Kapitálové výdaje ( je BEZ INVESTIČNÍCH 6 DOTACÍ!) VÝDAJE CELKEM ,7 59,9 31 ř.21 - ř.30 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) Běžné výdaje (provozní) Suma 2015 až ř.32-ř.33 PROVOZNÍ SALDO Přijaté dlouhodobé půjčky Uhrazené splátky dlouhodobých půjček Základní běžný účet a účty fondů (položka 96 ARIS- 0 60M, od 2010 ř. 84 až 88 ÚFIS 01M) Suma 2015 až Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek ř.34-ř.36 úvěrů (SCHOPNOST KUMULACE KAPITÁLU) Dlouhodobé bankovní úvěry a závazky (účty rozvaha ) Pohledávky dlouhodobé (položka 75 ARIS - 60M, od rozvaha ř. 34 ÚFIS 01M) není návaznost 2010 tis. Kč 49 Stavby (položka 18 ARIS - 60M, od 2010 ř. 16 ÚFIS rozvaha 01M) Suma 2014 až FOND OBNOVY MAJETKU = ODPISY výsledovka DLOUHODOBÉHO MAJETKU ř.43 - ř.50 ZBÝVÁ PRO DALŠÍ CÍLE Vysvětlivky: DOPORUČENÝ ÚDAJ tis. Kč POZ. Rozpis tříd, případně seskupení položek je ekvivalentem "Z toho:" STROP ZŮSTATKU DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ *2001 velká novela RUD *2003 vznik ORP obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 Sb.,*2005 změna financování školství, *2012 přesun agendy sociální na úřady práce průměr 2000 až 2013 / 2014 Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 16 z 18

17 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ TABULKY TABULKA 1. RATING - HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. TABULKA 2. SWOT ANALÝZA FINANCÍ OBCE (ŘAZENO SESTUPNĚ DLE VÝZNAMU)... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. TABULKA 3. VÝHLED PROVOZNÍHO SALDA MORAVSKÉ TŘEBOVÉ TABULKA 4. ROZPOČTOVÝ VÝHLED MORAVSKÉ TŘEBOVÉ TABULKA 5. ROZPOČTOVÝ VÝHLED MORAVSKÉ TŘEBOVÉ S POHLEDEM NA FINANCE OD ROKU TABULKA 6. KUMULOVANÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED MORAVSKÉ TŘEBOVÉ GRAFY GRAF 1. ZOBRAZENÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU MORAVSKÉ TŘEBOVÉ GRAF 2: VÝHLED - PROVOZNÍHO SALDA MORAVSKÉ TŘEBOVÉ GRAF 3. VÝHLED FINANČNÍHO KRYTÍ BĚŽNÉHO PROVOZU MORAVSKÉ TŘEBOVÉ GRAF 4. VÝHLED OKAMŽITÉHO FINANČNÍHO POTENCIÁLU MORAVSKÉ TŘEBOVÉ Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 17 z 18

18 KONTAKT NA DODAVATELE Ing. Luděk Tesař Neumannova 1470/12, Praha 5 Zbraslav Mobil: Vypracováno v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDOJE A ZAMĚSTNANOST pro M. C. TRITON, spol. s.r.o. Evropská 846/176a Praha 6 Profesní profil zpracovatele Ekonom specializující se od roku 1998 na města a obce s dlouholetou zkušeností z MF ČR, ÚV ČR a samospráv, spoluautor zákona o rozpočtovém určení daní, poradce bývalého místopředsedy vlády a ministra financí Bohuslava Sobotky, bývalý kancléř hejtmana Pardubického kraje Michala Rabase, poradce mnoha úspěšných měst a obcí v ČR. Tvůrce systému financování obnovy majetku, zkušený ve standardech řízení kvality ISO, CAF a EFQM, strategickém a projektovém řízení dle mezinárodních standardů IPMA, nezávislý lektor a konzultant (více na Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 18 z 18