Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města"

Transkript

1 rozvoje města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA AKTUALIZACE Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje Lipník nad Bečvou 11/2013 1

2 rozvoje města OBSAH: STRATEGICKÁ VIZE ROZVOJE MĚSTA LIPNÍK NAD BEČVOU PŘÍSTUP KE STRATEGII ROZVOJE PODPORA, FORMALIZACE POZICE MANAŽERA PROJEKTŮ VYUŽITÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ, ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ODBORNÉ A POZNÁVACÍ SEMINÁŘE PRIORITNÍ OBLASTI PRIORITA 1 TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Řešení vodohospodářské infrastruktury Modernizace a rozvoj dopravní a technické infrastruktury... 7 Přehled projektů a záměrů města technická a dopravní infrastruktura PRIORITA 2 - BYDLENÍ Vytváření podmínek pro bydlení, infrastruktura pro bytovou výstavbu... 8 Přehled projektů a záměrů města Bydlení PRIORITA 3 PODPORA PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT Podpora přípravy nových a modernizace stávajících nemovitostí pro rozvoj podnikání, podpora investorům 9 Přehled projektů a záměrů města Podpora podnikatelských aktivit PRIORITA 4 SPORT, KULTURA, VOLNÝ ČAS, KVALITA ŽIVOTA Výstavba a modernizace sportovních, kulturních a společenských zařízení Sportovní, společenské a kulturní akce, podpora činností zájmových spolků Městský majetek projekty modernizací a rekonstrukcí Přehled projektů a záměrů města Sport, kultura, volný čas, kvalita života PRIORITA 5 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Výstavba a modernizace zařízení pro sociální služby, rozšiřování sociálních služeb PRIORITA 6 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Péče o pozitivní vzhled města, revitalizace města Ochrana ovzduší Odpadové hospodářství Ochrana, rehabilitace a tvorba krajiny, péče o chráněná území Přehled projektů a záměrů města Životní prostředí PRIORITA 7 CESTOVNÍ RUCH Rozvoj kulturních tradic Doplňkové aktivity a zázemí turistického ruchu Přehled projektů a záměrů města Cestovní ruch PRIORITA 8 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Celoživotní vzdělávání

3 rozvoje města STRATEGICKÁ VIZE ROZVOJE MĚSTA LIPNÍK NAD BEČVOU Strategická vize rozvoje města Lipník nad Bečvou vychází z dlouhodobých cílů a rozvojových záměrů představitelů samosprávy a klíčových subjektů města, zpřesněných na základě podrobného posouzení analytických poznatků vyplývajících ze zpracované Socioekonomické analýzy území města Lipník nad Bečvou. Vize formuluje a popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnosti dosaženo v daném území, přičemž jednotlivé strategické cíle, opatření, aktivity a projekty jsou prostředkem k jejímu dosažení a naplnění. Zásadním výsledkem celého společného přístupu řešení je vypracování Strategického plánu, který představuje akční plán, definující strategické záměry, strategické cíle a projekty ( aktivity), představující konkrétní postupové kroky rozvoje města. Postup řešení byl veden společnou snahou zpracovat návrhy, které jsou reálné, vychází z podmínek a možností města. Vytvoření strategického plánu představuje základní dokument, není jednorázovým krokem vedení města a dalších zúčastněných subjektů, nýbrž začátkem systematického procesu rozvoje města. Strategická vize rozvoje města Lipník nad Bečvou: Lipník nad Bečvou se stane: Úspěšným, prosperujícím a konkurenceschopným městem s prosperující ekonomikou. Bezpečným, klidným a příjemným městem s kvalitním a příjemným místem pobytu a bydlení pro region Střední Moravy. Atraktivním městem a bude vyhledávanou oblastí pro turisty s atraktivní památkovou rezervací. 1. PŘÍSTUP KE STRATEGII ROZVOJE 1.1 PODPORA, FORMALIZACE POZICE MANAŽERA PROJEKTŮ Předmět, cíl aktivity Aby mohly být efektivně realizovány všechny kroky vedoucí k rozvoji města (naplňování strategie) je nutné, aby organizace všech těchto kroků byla od počátku vedena řídícím týmem. Předpokladem pro zajištění informovanosti, zahájení přípravy i úspěšného předkládání rozvojových záměrů nebo vlastního naplnění strategie, alespoň na základě zkušeností jiných měst, je pozice manažera projektů města. Manažer projektů člověk pomáhající starostovi města, vedoucím odborů i dalším místním subjektům (podnikatelé, školy, zájmové sdružení, neziskové organizace), odpovědný za zahájení realizace priorit, opatření a aktivit navrhovaných ve strategii města, odborně způsobilý k přípravě a předkládání projektů, vnější komunikaci apod. 3

4 rozvoje města Využití spolupráce manažera projektů při přípravě projektů města, při komunikaci mezi jednotlivými odbory. Další pracovní náplň se bude odvíjet podle konkrétní situace a potřeb města. Po schválení strategie rozvoje zahájení práce na realizaci vybraných aktivit ze strategie města a zahájení přípravy projektů pro dotační programy, dále průběžně Starosta Město Lipník nad Bečvou, Olomoucký kraj, Strukturální fondy EU - NUTS II Střední Morava 1.2 VYUŽITÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ, ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ODBORNÉ A POZNÁVACÍ SEMINÁŘE Předmět, cíl aktivity Se vstupem do EU se otevřely možnosti a příležitosti získávat finanční prostředky na rozvojové projekty a záměry z tzv. strukturálních fondů. Další plánovací období EU je Ve městě Lipník nad Bečvou je prostor pro přípravu kvalitních a zajímavých projektů a je třeba je řádně připravit, aby bylo možno čerpat finanční prostředky jak z EU tak ze státních zdrojů. Aktivita předpokládá zapojení podnikatelů, vzdělávacích, neziskových organizací a spolků do realizace strategie rozvoje města je nezbytné i z důvodů prokázání legitimity a závaznosti strategie. Tyto subjekty by měly být zapojeny do přípravy strategie města, a to nejenom z důvodu možnosti předkládání vlastních projektů. Na území města Lipník nad Bečvou působí např. řada malých a středních firem různého zaměření. Komunikace a výměna informací by měla být předpokladem pro další spolupráci. em aktivity je zvýšení informovanosti všech místních subjektů potenciálních předkladatelů projektů, ať už se jedná o zástupce obcí, podnikatele, zemědělce, místní zájmové spolky nebo i školy. Je nezbytná určitá koordinace činností a příprav, poskytnutí a uspořádání veškerých informací o programech podpory. informovat jednotlivé subjekty o možnostech využití jednotlivých programů strukturálních fondů EU, asistence a odborné pomoci při přípravě podkladů a vypracování projektů. ené využívání existujících podpor z programů a projektů ministerstev a následně i strukturálních fondů EU. Vytvoření databáze zvažovaných projektových záměrů ve městě Lipník nad Bečvou. Databáze průběžně aktualizovaná podle vyhlašovaných programů, průběžně hledat vhodné termíny starosta Město Lipník nad Bečvou, možná návratnost z poskytnutých služeb, Strukturální fondy EU - NUTS II Střední Morava 4

5 rozvoje města 2. PRIORITNÍ OBLASTI Prioritní oblasti jsou v tomto Strategickém plánu chápány jako strategické cíle. Vyjadřují, čeho chce město ve spolupráci s dalšími subjekty a institucemi působícími ve městě v rámci dané prioritní oblasti dosáhnout. Pro potřeby Strategického plánu byl v rámci každé prioritní oblasti definován různý počet opatření. Opatření svým zaměřením navazují na analytickou část dokumentu, resp. jejich smyslem je buď využít silných stránek a příležitostí města, nebo eliminovat hlavní problémy a minimalizovat důsledky potenciálních hrozeb formulovaných v příslušných oblastech SWOT analýzy. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Opatření 1.1 Řešení vodohospodářské infrastruktury Opatření 1.2 Modernizace a rozvoj dopravní a technické infrastruktury Priorita 2 Bydlení Opatření 2.1 Vytváření podmínek pro bydlení, infrastruktura pro bytovou výstavbu Priorita 3 Podpora podnikatelských aktivit Opatření 3.1 Podpora přípravy nových a modernizace stávajících nemovitostí pro rozvoj podnikání, podpora investorům Priorita 4 Sport, kultura, volný čas, kvalita života Opatření 4.1 Výstavba a modernizace sportovních, kulturních a společenských zařízení Opatření 4.2 Sportovní, společenské a kulturní akce, podpora činností zájmových spolků Opatření 4.3 Městský majetek projekty modernizací a rekonstrukcí Priorita 5 Sociální služby Opatření 5.1 Výstavba a modernizace zařízení pro sociální služby, rozšiřování sociálních služeb Priorita 6 Životní prostředí Opatření 6.1 Péče o pozitivní vzhled města, revitalizace města Opatření 6.2 Ochrana ovzduší Opatření 6.3 Odpadové hospodářství Opatření 6.4 Ochrana, rehabilitace a tvorba krajiny, péče o chráněná území Priorita 7 Cestovní ruch Opatření 7.1 Rozvoj kulturních tradic Opatření 7.2 Doplňkové aktivity a zázemí turistického ruchu Priorita 8 Rozvoj lidských zdrojů Opatření 8.1 Celoživotní vzdělávání 5

6 rozvoje města 2.1 PRIORITA 1 TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Město Lipník nad Bečvou má poměrně dobře vybudovanou technickou infrastrukturu s výjimkou místních částí (jednotná kanalizace, uspokojivý systém zásobování pitnou vodou). Silnou stránkou města je kvalitní napojení na vnější dopravní systém včetně silničního obchvatu, rychlostní komunikace R35 a dálnice D47, která se po dokončení stane součástí dálnice D1 a samotná dálnice D1. Problém představuje stav místních komunikací, nedostatečné parkovací plochy v určitých lokalitách. 1.1 Řešení vodohospodářské infrastruktury Zajištění odpovídajícího čištění odpadních vod vyřešení problematiky odkanalizovaní a čištění odpadních vod v souladu s požadavky na dodržení technických standardů a právních nařízení. Opravy, úpravy a rekonstrukce stávajících kanalizačních sítí. Dostavba a vybudování nových, jednotných i oddílných stokových sítí a kanalizačních přivaděčů pro svedení odpadních vod na ČOV. Obnova a rekonstrukce vodovodních řadů a doplnění zabezpečovacích a řídících systémů provozu. Dopracování projektových dokumentací výstavby a obnovy kanalizací a ČOV v místních částech. Zajištění územní, projektové a majetkoprávní přípravy akcí. Realizace, výstavba, či modernizace kanalizačních sítí. Průběžně, podle finančních možností Starosta, odbor ŽP, osadní výbory Majitelé provozovatelé infrastruktury, projektové a inženýrské investorské vodohospodářské firmy, pověřené vodohospodářské orgány a prvoinstanční stavební úřady, SFŽP, MŽP, MZe - odbor správy ve vodním hospodářství, Olomoucký kraj Město Lipník nad Bečvou, vlastní zdroje provozovatelů (majitelů) vodohospodářských děl, SFŽP, MZe, MŽP, Olomoucký kraj, spoluúčast investorů, Strukturální fondy EU Operační program Životní prostředí. 6

7 rozvoje města 1.2 Modernizace a rozvoj dopravní a technické infrastruktury Oprava místních komunikací města. Oprava a dobudování chodníků včetně bezbariérových úprav Pokračování v rozšiřování parkovacích ploch (příp. úprava jejich umístění). Úpravy přechodů pro chodce a doplnění městského mobiliáře. Shromáždění požadavků města, jejich shrnutí a preference. Realizace podle finančních možností města. Úpravy povrchů, zvýšení únosnosti a průchodnosti na místních komunikacích. Provedení oprav a zřízení chodníků s navázáním na občanskou vybavenost. výstavba úseku dálnice D1 směr Přerov Snaha o zmenšení územní rezervy pro realizaci průplavu Dunaj Odra Labe. Dlouhodobý a průběžný úkol Starosta, odbory RR, SM, Technické služby Lipník nad Bečvou, ŘSD ČR, Správa silnic Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství Olomouckého kraje, firmy zabezpečující údržbu a značení komunikací Město Lipník nad Bečvou, úvěry komerčních bankovních ústavů, Státní fond dopravní infrastruktury, ŘSD ČR, Strukturální fondy EU - NUTS II Střední Morava, OP Doprava Přehled projektů a záměrů města technická a dopravní infrastruktura PROJEKT Č. AKCE / PROJEKT 1 Rekonstrukce místních komunikací 2 oprava chodníků 3 Fáze připravenosti Rozpočet projektu Očekávaný termín realizace postupně dle fin. možností města postupně dle fin. možností města Rekonstrukce komunikace L. Janáčka, Zahradní a J.V. Sládka SP 10 mil. Kč

8 rozvoje města 4 Likvidace odpadních vod Podhoří, Technickoekonom. studie Loučka 40 mil. Kč Rek. Ul. Losertova a Palackého SP 16 mil. Kč Rekonstrukce ulice Bratrská, II.etapa PD pro SP, SP 28 mil. Kč Okružní křižovatka u pošty PD pro SP 20 mil. Kč Dálnice D1 směr Přerov PD pro SP PRIORITA 2 - BYDLENÍ Bydlení ve městě je na dobré úrovni. em města je zvýšit kvalitu života občanů vybudováním chybějící technické infrastruktury a vytvořením podmínek pro rozvoj různých forem a standardů bydlení. 2.1 Vytváření podmínek pro bydlení, infrastruktura pro bytovou výstavbu Vymezení dostatečného počtu vhodných ploch a zón pro novou individuální výstavbu - předpoklad pro další rozvoj bydlení a života ve městě. Zavedení infrastrukturních sítí v rozvojových plochách pro bytovou výstavbu, provedení nezbytných změn územně plánovací dokumentace. Řešení problematiky bydlení a modernizace stávajícího bytového fondu. Aktualizace územně plánovací dokumentace, vytvoření rezerv v územním plánu (volné a vhodné plochy) pro další výstavbu provádí se postupně dle potřebnosti. Podle možností výkup pozemků, investice do připravovaných ploch, zejména pokud jde o zajištění nezbytné infrastruktury, vhodný prodej pozemků investorům provádí se postupně. Příprava projektů na revitalizace sídlišť. Sanace a rekonstrukce nevyužívaných či nevhodně řešených objektů. Investice do infrastruktury v závislosti na finančních možnostech Starosta, odbory SM, RR Potenciální investoři, stavitelé, zájemci o bydlení Město Lipník nad Bečvou, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Státní fond rozvoje bydlení 8

9 rozvoje města PROJEKT Č. Přehled projektů a záměrů města Bydlení AKCE / PROJEKT Fáze připravenosti Rozpočet projektu Očekávaný termín realizace 1 Výstavba RD lokalita Hliník DÚR 2 Výstavba bytového domu na ul. M. Alše studie 3 Výstavba RD domů Chmelnice studie Lokalita pro RD v k.ú. Nové Dvory ÚP 5 Lokalita pro RD Zelinka v k.ú. Lipník n.b. RP 6 Lokalita ul. Tyršova (pod pilou) studie Lokalita Trnávka studie 2.3 PRIORITA 3 PODPORA PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT Podnikatelské prostředí města Lipník nad Bečvou tvoří malé a střední podniky. Ve městě existují dobré podmínky pro podnikatelské aktivity, které jsou dány dostupnými a kvalifikovanými pracovními silami a dobrou dopravní dostupností. Málo využívaným podnikatelským potenciálem je cestovní ruch. Snahou města je příprava pozemků a objektů pro podnikání včetně zlepšení jejich dopravní dostupnosti. 3.1 Podpora přípravy nových a modernizace stávajících nemovitostí pro rozvoj podnikání, podpora investorům Příprava vhodných, dostupných pozemků a objektů pro podnikání areály starých podniků (např. část bývalé pily, zemědělské areály apod.), průmyslová zóna, vojenská kasárna apod. Zlepšení dopravní obslužnosti pro rozvoj podnikání a stavebně technický stav pozemních komunikací. Změna profesní struktury v návaznosti na potřeby rozvoje podnikání. Identifikace problémů spojených s přípravou a modernizací ploch a nemovitostí pro rozvoj podnikání, rozdělení kompetencí a zadání úkolů pro řešení problematiky. Dobudování dopravní a technické infrastruktury. Využití volné kapacity pracovních sil, zvyšování kvalifikace volných pracovních sil pro uplatnění na trhu práce. Dlouhodobý úkol, katalog pozemků a objektů Starosta, Vlastníci pozemků, areálů, podnikatelé, zemědělská družstva, investoři, hospodářská komora Město Lipník nad Bečvou, Strukturální fondy EU NUTS II Střední Morava, OP 9

10 rozvoje města Životní prostředí Přehled projektů a záměrů města Podpora podnikatelských aktivit PŘOJEKT Č. 1 AKCE / PROJEKT CTP INVEST Průmyslová zóna Lipník nad Bečvou 2 areál bývalé Jednoty 3 solo 4 část areálu bývalé pily Fáze připravenosti buduje se TS a rozvody VN Rozpočet projektu Očekávaný termín realizace Smlouva o budoucí kupní smlouvě do r PRIORITA 4 SPORT, KULTURA, VOLNÝ ČAS, KVALITA ŽIVOTA Ve městě Lipník nad Bečvou funguje celá řada sportovních a zájmových organizací, cílem je podpora jejich činnosti. Pro sportovní vyžití veřejnosti jsou ve městě k dispozici hřiště, cyklostezky, koupaliště, posilovna, bowling, sauna, skatepark atd. Ve městě chybí víceúčelová sportovní hala proběhla rekonstrukce sportovního areálu v ul. B. Němcové + fotbalové hřiště s umělým povrchem. V následujících letech je třeba provést ještě opravu stávající tribuny. Problémem města je špatný stav některých kulturních památek, které si vyžadují rekonstrukci západní část hradby, klášter, židovský hřbitov atd. 4.1 Výstavba a modernizace sportovních, kulturních a společenských zařízení Výstavba nových, rozšíření a modernizace stávajících sportovních, kulturních a společenských areálů s doprovodným zázemím - víceúčelová sportovní hala, koupaliště, kulturní domy, společenské místnosti, klubovny apod. Vybudování víceúčelového kulturního centra. Vypracování přehledu technického stavu a potřeb jednotlivých částí města. Individuální investice do výstavby, či rozvoje sportovních, kulturních a multifunkčních areálů (sportovní hala), realizace projektů obnovu sportovišť a kulturního zázemí. Postupné zapojování škol i sportovních klubů do programu otevírání hřišť a společenských prostor pro veřejnost, zajištění zodpovědné osoby za provoz zařízení, zpracování pravidel provozu školních hřišť v době mimo školní vyučování. Průběžně Starosta, odbory RR, SM, ŠK, SVČ, osadní výbory 10

11 rozvoje města Zástupci místních škol, sportovních klubů, zájmových a neziskových organizací Město Lipník nad Bečvou, Olomoucký kraj, MŠMT, strukturální fondy EU NUTS II Střední Morava 4.2 Sportovní, společenské a kulturní akce, podpora činností zájmových spolků Podpora činnosti místních zájmových spolků, vzájemná koordinace aktivit, příprava vhodných společných projektů. Podpora volnočasových aktivit všech generací, rozšíření a modernizace vhodných prostor pro tyto aktivity. Komplexní přehled pořádaných akcí kulturního, společenského a sportovního charakteru - prezentace pravidelně zveřejňovaná v regionálním tisku, v přílohách celostátního tisku, na internetových stránkách, v rozhlase soukromá rádia, v lokálním televizním vysílání apod. Aktualizace a rozvíjení přehledu všech pořádaných akcí. Přehled akcí propagace průběžně Starosta, odbor ŠK, SVČ, Městská knihovna Starosta, pořadatelé zmíněných akcí, spolky, sportovní kluby Město Lipník nad Bečvou, rozpočty spolků, klubů a dalších institucí, MK, MŠMT, Olomoucký kraj, Strukturální fondy EU NUTS II Střední Morava 4.3 Městský majetek projekty modernizací a rekonstrukcí Inventarizace, údržba a oprava nemovitých kulturních, historických i církevních památek, záchrana ohrožených památek hradby, klášter, židovský hřbitov atd. Veškeré připravované a plánované projekty města, rekonstrukce, opravy městského úřadu, knihoven, hasičských zbrojnic, kina, škol a dalších budov ve vlastnictví města. Příprava záměrů, vznik přehledu akcí. Určení priorit pro postupnou realizaci modernizací a rekonstrukcí. Projektová příprava akcí včetně zajištění financování Průběžně Starosta, projektantské firmy, odbor SM, RR, osadní výbory Město Lipník nad Bečvou, různé dotační programy, Strukturální fondy EU NUTS II Střední Morava 11

12 rozvoje města PROJEKT Č. Přehled projektů a záměrů města Sport, kultura, volný čas, kvalita života AKCE / PROJEKT Fáze připravenosti Rozpočet projektu Očekávaný termín realizace zrealizováno Kulturní a vzdělávací centrum Lipník nad Bečvou ECHO PD pro SP 38 mil. Kč 2 Sportovní hala PD pro SP 70 mil. Kč obnova zámeckého parku PD pro SP 18 mil. Kč Rekonstrukce budovy radnice 4 - statické zajištění, fasáda, PD pro SP 10 mil. Kč zrealizováno - el., zdravotechnika Střelnice Loučka PD pro SP 22 mil. Kč 6 Konzervace městského hradebního systému západní část SP 10 mil. Kč Oprava ohradních zdí klášterní zahrady PD pro SP 7 mil. Kč Rekonstrukce koupaliště Studie, Oprava židovského hřbitova včetně ohradních zdí PD pro SP 2,5 mil. Kč Statické zajištění budovy bývalé Piaristické koleje PD pro SP 27 mil. Kč obnova klášterní zahrady studie 5 mil. Kč zateplení budovy bývalé MŠ zrealizováno PD pro SP 2,2 mil. Kč Zahradní Budova osadního výboru Nové Dvory PD 3,0 mil. Kč částečně Výměna okenních a dveřních otvorů --- 1,5 mil. Kč zrealizováno v budově gymnázia Výměna okenních a dveřních otvorů v budově ZŠ Osecká mil. Kč postupná Postupná oprava památek místního mil. Kč realizace významu restaurování pomníku Neffa --- 0, restaurování kamenného kříže na ul ,2 Osecká 19 restaurování kamenného kříže před zrealizováno --- 0,2 hřbitovem Oprav části ohradní zdi zám. parku PD pro SP 1,5 mil. Kč modernizace sportovního areálu zrealizováno 21 - sociální zařízení tribuna ZŠ Hranická oprava fasády a výměna oken

13 rozvoje města 2.4 PRIORITA 5 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Ve městě Lipník nad Bečvou byl realizován projekt komunitního plánování sociálních služeb. Je to způsob, kterým lze na úrovni obcí plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. em KPSS je zapojit jednotlivé subjekty (zadavatele, poskytovatele, uživatele a veřejnost) do problematiky sociálního začleňování, zjistit efektivnost stávajících poskytovaných sociálních služeb, podpořit již existující kvalitní sociální služby a naplánovat zavedení nových kvalitních a dostupných sociálních služeb. KPSS se zaměřuje také na vytvoření zásobníku projektů zaměřených na snížení sociální izolace a na vytvoření nástrojů pro zajištění finanční udržitelnosti sociálních služeb. Komunitní plánování sociálních služeb na Lipensku má své počátky již v roce První komunitní plán s názvem Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Lipensku pro období let byl sestaven a následně schválen politickou reprezentací města a obcí, které byly do komunitního plánování zapojeny. Ke konci roku 2010 vznikla potřeba aktualizace komunitního plánu. V průběhu roku 2011 probíhala tvorba nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Lipensku. Výstupem komunitního plánování sociálních služeb v Lipníku nad Bečvou je Komunitní plán sociálních služeb a služeb navazujících pro roky Výstavba a modernizace zařízení pro sociální služby, rozšiřování sociálních služeb Předmět, cíl aktivity Zvýšení kvality a dostupnosti poskytovaných sociálních služeb Potlačení sociálního vyloučení u nejvíce ohrožených skupin obyvatel Zajištění dostatečného množství sociálních zařízení pro marginalizované skupiny obyvatel, zejména se jedná o komplexní péči včetně bydlení a stálého dohledu Vytipování městských nebo soukromých objektů vhodných pro poskytování sociálních služeb a jejich modernizace V souladu se strategickým dokumentem Komunitní plán sociálních služeb a služeb navazujících pro roky Lipník nad Bečvou (dále jen KPSS), který schválilo Zastupitelstvo města Lipník nad Bečvou dne usnesením č. 237/2012 ZM 9. Zajištění implementační fáze - usnesením RM č. 165/2011 RM 7 ze dne byla zřízena Sociální komise, jako iniciativní a poradní orgán rady města při tvorbě KPSS a pro realizaci implementační fáze. Připravení harmonogramu realizace jednotlivých aktivit, postupné zajišťování financování. V roce 2012 a 2013 se v pravidelných čtvrtletních intervalech schází Sociální komise. Předmětem jejího jednání je sociální problematika, dále se zabývá poskytováním sociálních služeb na území města a obcí spadajících do územního obvodu obce s rozšířenou působností. 13

14 rozvoje města Sociální komise na základě Zásad grantového řízení pro udělování grantů v oblasti kultury, sportu, tělovýchovy, volného času a sociální oblasti, od provádí výběr projektů v grantovém řízení a navrhuje radě města výši grantů v grantovém řízení pro Sociální oblast. Za účelem zkvalitnění bydlení pro seniory a osoby těžce zdravotně postižené, které jsou nájemci bytů v domech s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou, realizují od roku 2012 Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, výměnu stávajících výplní otvorů (oken a dveří). Výměna dokončena zcela v objektu Zahradní č. 1335, v objektu Souhradní č realizována výměna v přízemí a 1. patře (zbývají 2 patra). V květnu 2013 proběhlo jednání mezi městem, zástupci Charity Hranice a občanským sdružením Šance pro všechny, o.s. za účelem koordinace kroků ke zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a realizaci e 1, Opatření 1.3. KPSS. Dohodnuto, že realizátorem opatření bude Charita Hranice. Charita Hranice si zajistí rozšíření stávající registrace pro poskytování sociálních služeb. Město Lipník nad Bečvou vytipuje vhodné prostory pro zřízení nízkoprahového zařízení. Usnesením RM č. 1614/2013 RM 58 ze dne byly Charitě Hranice pronajaty nebytové prostory v I. nadzemním podlaží objektu č.p. 1330, ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou, a to za účelem provozování sociální služby - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Předpokládané otevření zařízení je v lednu Říjen 2013 zahájení činnosti mobilního týmu Člověka v tísni, o.p.s. na území města Lipník nad Bečvou v rámci individuálního projektu, který má trvat do března Jedná se o realizaci e 3, Opatření 3.2. KPSS Terénní služba pro skupiny osob ohrožené rizikovým způsobem života nebo rizikovým způsobem života žijícím. Časový harmonogram plnění opatření není splněn zcela, tj. do roku proběhlo jednání mezi městem Lipník nad Bečvou, Městským úřadem Lipník nad Bečvou, Odborem sociálních věcí a zdravotnictví a Člověkem v tísni, o.p.s., za účelem koordinace sociální práce zaměřené na osoby v krizi, na osoby sociálně vyloučené a na rodiny s dětmi. Průběžně v souladu se Komunitním plánem sociálních služeb a služeb navazujících pro roky Starosta, odbor SZ Sociální komise, poskytovatelé sociálních služeb, NNO, příspěvkové organizace Strukturální fondy EU ROP NUTS II Střední Morava, město Lipník n. B., Olomoucký kraj, MPSV. Průběžně v souladu se Komunitním plánem sociálních služeb a služeb navazujících pro roky Starosta, odbor SZ. Řídící skupina projektu KPSS, poskytovatelé sociálních služeb, NNO, příspěvkové organizace Strukturální fondy EU ROP NUTS II Střední Morava, město Lipník n. B., Olomoucký kraj, MPSV. 14

15 rozvoje města 2.5 PRIORITA 6 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Město Lipník nad Bečvou je prohlášeno městskou památkovou rezervací, má zachovalé historické jádro, obehnané hradbami s dosud zachovanými baštami a s krásným okolím. Nejen z tohoto důvodu je cílem města revitalizace veřejných prostranství a provádění aktivit směřující ke zlepšení vzhledu a čistoty města. Lipník nad Bečvou se řadí mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Zásadní vliv na jeho znečištění má geomorfologie území, dopravní zátěž a způsob vytápění. Na kvalitu ovzduší mají také vliv aktivity podnikatelských subjektů. Společnosti, podnikající v Lipníku nad Bečvou a jeho okolí, by měly snižovat množství vypouštěných emisí do ovzduší, zavádět ISO normy apod. Město Lipník nad Bečvou je zapojeno do systému třídění domovního odpadu, na území města se nachází dostatek stanovišť s barevně rozlišenými kontejnery. em města je zvýšení motivace občanů k zapojení se do tohoto systému a podpora ekologické výchovy a vzdělávání. Město se zabývá také otázkou biologicky rozložitelného odpadu. Území katastrů města a místních částí je ovlivněno zemědělskou produkcí. Došlo k redukci prvků zabezpečujících ekologickou stabilitu krajiny a ochranu proti erozi. Je nutné obnovení a doplnění přírodních biocenter a biokoridorů, remízků, rozptýlené krajinné zeleně, alejí a doprovodné zeleně vodních toků, cest apod. 6.1 Péče o pozitivní vzhled města, revitalizace města Revitalizace veřejných prostranství města včetně jeho místních částí úpravy infrastruktury, zlepšení funkčního využití území, řešení prvků mobiliáře, veřejná zeleň. Stabilizace ekologických funkcí celého území, využití zeleně jako protihlukové bariéry. Aktivity směřující ke zlepšení vzhledu a čistoty města - příjemné prostředí pro život. Stanovit postup obnovy a dosadby zeleně, a to v rámci zastavěných území i extravilánu. Odborná údržba, osvěta a zapojení veřejnosti. Realizace průběžně Starosta, odbor ŽP, Technické služby Lipník nad Bečvou, p.o. Majitelé pozemků a nemovitostí, Agentura ochrany přírody a krajiny, Odbor ŽP KÚ, v rámci KPÚ pozemkový úřad, Město Lipník nad Bečvou, Agentura ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo zemědělství, Strukturální fondy EU - NUTS II Střední Morava 15

16 rozvoje města 6.2 Ochrana ovzduší Podpora využití obnovitelných zdrojů energie. Snížení dopravního zatížení města. Motivace podnikatelských subjektů k obstarávání certifikací, zavádění ISO norem snížení množství vypouštěných emisí do ovzduší. Podporovat přechod od lokálních topenišť k centrálním zdrojům vytápění či jeho ekologicky šetrnějším formám. Omezovat na nezbytnou míru automobilovou dopravu především v centru města. Snižovat prašnost prostředí cílenou výstavbou vhodné zeleně, častějším kropením ulic atd. Zpracovat a postupně realizovat komplexní strategii ochrany ovzduší. Realizace průběžně Starosta, odbor ŽP, Technické služby Lipník nad Bečvou, p.o. Pověřené orgány ochrany prostředí odbor ŽP KÚ, Agentura ochrany přírody a krajiny středisko Olomouc, Inspekce životního prostředí, podnikatelské subjekty Město Lipník nad Bečvou, Agentura ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo životního prostředí, Strukturální fondy EU - OP Životní prostředí 6.3 Odpadové hospodářství Zvýšení motivace občanů pro zapojení se do systému nakládání s odpady. Podpora ekologické výchovy a vzdělávání, dosažení vyššího procenta domácností zapojených do sběrného systému města. Realizace jednotlivých akcí na základě schválené koncepce nakládání s odpady ve městě. Organizace společného sběru plastů, papíru, skla, nebezpečného odpadu apod., propagace sběru odpadů, jeho třídění a recyklace, podpora zřízení a provozování zařízení pro nakládání s odpady. Realizace průběžně Starosta, zástupci firem pro nakládání s odpady, odbor ŽP, Technické služby Lipník nad Bečvou, p.o. 16

17 rozvoje města Orgány odpadového hospodářství, projektové a inženýrské investorské firmy pro zajištění investiční přípravy staveb, pověřené orgány ochrany prostředí odbor ŽP KÚ a prvoinstanční stavební úřad, Agentura ochrany přírody a krajiny středisko Olomouc, Inspekce životního prostředí Město Lipník nad Bečvou, Agentura ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo zemědělství, Strukturální fondy EU - NUTS II Střední Morava, OP Životní prostředí 6.4 Ochrana, rehabilitace a tvorba krajiny, péče o chráněná území Realizace prvků kostry ekologické stability v krajině zakládání biocenter, biokoridorů, interakčních prvků, remízků. Podpora ekologické výchovy a vzdělávání, zvýšení počtu domácností zapojených do sběrného systému města. Snížení vodní i větrné eroze, snížení zátěže podzemních vod splachy z polí. Zvýšení biodiverzity v krajině. Zlepšení estetického vzhledu krajiny. Podpora ochrany chráněných území. Zpracování studie obnovy krajinného rázu pro řešené území. Postupné budování ÚSES v souladu s ÚPD - průběžně podle aktuálních podmínek a možností města vzhledem k jeho trvale udržitelnému rozvoji. Zlepšení prostupnosti krajiny, potírání a asanace černých skládek, stav krajiny - vizitka obyvatel města. Realizace průběžně Starosta, externí specialista, odbor ŽP Agentura ochrany přírody a krajiny, Odbor ŽP KÚ nebo v rámci KPÚ ve spolupráci s pozemkovým úřadem, majitelé pozemků Město Lipník nad Bečvou, Agentura ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo zemědělství, Strukturální fondy EU - NUTS II Střední Morava, OPŽP PROJEKT Č. 1 Přehled projektů a záměrů města Životní prostředí AKCE / PROJEKT Revitalizace parku na ul. Komenského sady Fáze připravenosti realizační PD přiznána dotace z OPŽP Rozpočet projektu (mil.kč) 2,3 mil. Kč Očekávaný termín realizace zrealizováno Obnova zeleně v zámeckém parku realizační PD 6 mil. Kč Protipovodňová hrázka DÚR předána Povodí Moravy a.s. k realizaci 80 mil. Kč???????? 17

18 rozvoje města 4 obnova klášterní zahrady studie 5 mil. Kč obnova zeleně na žid. hřbitově 6 sběrný dvůr PRIORITA 7 CESTOVNÍ RUCH Město Lipník nad Bečvou je od roku 1989 prohlášeno městskou památkovou rezervací, mnohé domy a drobné, zejména sakrální stavby, jsou prohlášeny za nemovité kulturní památky. Významné z historického hlediska je i městské opevnění, které patří k nejlépe dochovaným na Moravě. Přesto je v Lipníku nad Bečvou potenciál cestovního ruchu potlačován, většina kulturních památek je veřejnosti nepřístupná. em města je obnova kulturních památek a zpřístupnění některých z nich, propagace města a zlepšení podmínek pro podnikání v oblasti cestovního ruchu (ubytovací a stravovací kapacity apod.). 7.1 Rozvoj kulturních tradic Zvýšení atraktivity města pro účely cestovního ruchu zlepšením jeho informovanosti a propagace. Vylepšení celkové image města i v návaznosti na historické centrum. Rozšíření a modernizace informačních a propagačních systémů. Výroba a efektivní distribuce propagačních materiálů, využití dalších médií (video, internet), spolupráce s regionálním tiskem. Stanovení, které materiály, kde a kdy se budou nabízet, stanovení způsobu kontroly stavu, objednávání a dopravy materiálů, určení odpovědností za provedení propagace. distribuce propagačních materiálů Reklamní agentura, odbor ŠK, Městská knihovna Město Lipník nad Bečvou, podnikatelé v cestovním ruchu, Strukturální fondy EU - NUTS II Střední Morava, případně výnos z prodeje 7.2 Doplňkové aktivity a zázemí turistického ruchu Vytvoření podmínek pro investory v oblasti stravování a ubytování. Zvýšení kapacity a kvality parkovacích ploch. Obnova a částečné zpřístupnění vybraných kulturních a církevních památek. 18

19 rozvoje města Zajištění financování, Příprava individuálních projektů a zajišťování možností jejich financování. Postupné doznačení cyklotras, specifikace případného rozsahu oprav komunikací. Průběžná příprava a realizace Starosta, odbory ŠK, RR Potenciální investoři, podnikatelé, nájemci Program podpory cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj, Strukturální fondy EU NUTS II Střední Morava Přehled projektů a záměrů města Cestovní ruch PROJEKT Č. AKCE / PROJEKT Fáze připravenosti Rozpočet projektu (mil.kč) Očekávaný termín realizace 1 Rekonstrukce zámeckého parku II. a III. etapa SP 3,5 mil. Kč oprava západní části hradebního okruhu SP 3,5 mil. Kč Úprava klášterní zahrady objemová studie 5 mil. Kč PRIORITA 8 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Město má dobře zavedené, kvalitní základní a střední školství, které je dobrým předpokladem pro rozvoj vzdělanosti a kvalifikace. Jelikož se celoživotní vzdělávání týká osob všech věkových a sociálních skupin, měly by být do něj zapojeny základní, střední (nástavbové studium, rekvalifikace) a jazykové školy, pedagogická centra (vzdělávání pedagogických pracovníků), podnikatelské subjekty i neziskový sektor (profesní kursy, konference a semináře). 8.1 Celoživotní vzdělávání Podpora a rozvoj vzdělání a vzdělávání, kvalifikační struktury v Lipníku nad Bečvou, podporující podnikání v perspektivních oborech s vyšší přidanou hodnou, podpora zaměstnanosti. Zvyšování informačních, počítačových a jazykových znalostí - větší pozornost počítačovému vybavení a personálnímu obsazení na základních školách, umělecké škole i veřejných knihovnách, tvorba vzdělávacích programů pro všechny skupiny obyvatel. Zapojení základních a středních škol do systému celoživotního vzdělávání. 19

20 rozvoje města Identifikace stávajících vzdělávacích kapacit v regionu, vyškolení zájemců o podnikání a začínající podnikatele, příprava a realizace rekvalifikačních programů. Příprava odborných, vzdělávacích i jiných kurzů pro různé skupiny obyvatel. Využívání kapacit škol technicky vybavené ZŠ i veřejné knihovny, granty na zaplacení profesionálních externistů, zapojení studentů. Příprava a realizace Odbor ŠK, SVČ Místní podnikatelé, Úřad práce, vzdělávací agentury, obce Město Lipník nad Bečvou, Strukturální fondy EU NUTS II Střední Morava, Úřad práce. Seznam zkratek: EU Evropská unie SM odbor správy majetku ROP Regionální operační program RR odbor regionálního rozvoje NUTS klasifikace územních statistických jednotek ŠK odbor školství a kultury MK Ministerstvo kultury ŽP odbor životního prostředí SFŽP Státní fond životního prostředí SZ odbor sociálních věcí a zdravotnictví MZe Ministerstvo zemědělství MŽP Ministerstvo životního prostředí MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí OP operační program ÚPD územně plánovací dokumentace ÚSES územní systém ekologické stability PD projektová dokumentace SP stavební povolení ÚŘ územní řízení KPÚ komplexní pozemkové úpravy KÚ krajský úřad NNO nestátní neziskové organizace ŘSD Ředitelství silnic a dálnic SVČ Středisko volného času KPSS Komunitní plánování sociálních služeb ČOV čistička odpadních vod 20

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

1. MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

1. MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Příloha č. 1 Integrovaného plánu rozvoje města Dobrovice 1. MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. Obecné údaje Pracovní název projektu Oblast zaměření Cíl Popis projektu Umístění projektu Výstupy Výsledky Cílové

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 únor 2015 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 (schválen Zastupitelstvem města Vítkova dne. usnesením

Více

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE 3 Strategická část 3.1 Vymezení vize a strategických cílů MISE Definování MISE vyjadřuje principy, kterými se aktéři budou řídit při rozvoji území, a které byly použity při tvorbě návrhové část ve všech

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace leden 2016 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 1.aktualizace (schváleno Zastupitelstvem

Více

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Dílčí SWOT analýza prioritní oblast Ekonomika

Více

SWOT analýzy města Krnova

SWOT analýzy města Krnova SWOT analýzy města Krnova Dílčí SWOT analýzy tematických oblastí jako pracovní verze formalizace socio-ekonomické analýzy města červen 2015 1 OBSAH Úvod 1 SWOT analýza oblasti Sociální prostředí a vybavenost

Více

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 10/2017. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 10/2017. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA 2018-2023 STRATEGIE Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje Lipník nad Bečvou 10/2017 1 OBSAH: STRATEGICKÁ VIZE ROZVOJE MĚSTA

Více

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost - Podpora sociálního podnikání IROP - Deinstitucionalizace

Více

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Statutární město Opava Aktualizace 2014 STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Základní východisko Zdraví a kvalita života obyvatel se zlepší a směřování města k udržitelnému rozvoji bude zajištěno,

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

ORJ 40 odbor rozvoje - plnění rozpočtu 2013

ORJ 40 odbor rozvoje - plnění rozpočtu 2013 Příloha č. 2 ORJ 40 odbor rozvoje - plnění rozpočtu 2013 Investiční akce Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečné čerpání Dotace přidělená Dotace vyplacená Komentář Silnice Provedena rekonstrukce

Více

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 10/2012. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 10/2012. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města rozvoje města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA 2013-2017 Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje Lipník nad Bečvou 10/2012 1 rozvoje města OBSAH: STRATEGICKÁ

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA 167 STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. 1. VIZE o základní směrech budoucího rozvoje obcí; sestavené na veřejných jednáních s občany a představiteli

Více

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 Obec Věrovany Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 1 Obsah STRATEGICKÝ PLÁN... 3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE... 3 1. Charakteristika obce Věrovany... 3 Základní údaje... 3 Geografická

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021 Program rozvoje města Uherský Brod na období 2015-2021 Návrhová část 27. února 2015 Návrhová část Programu rozvoje m ěsta Uherský Brod 1 ZADAVATEL: Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 17 Uherský

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne 20.12.2007 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: únor březen 2014 OBSAH Obsah...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC Říjen 2015 Schváleno Zastupitelstvem Obce Blatec dne ZPRACOVALA: Mgr. Barbora Jurková 1 Strategické plánování představuje důležitý nástroj regionálního rozvoje. Strategie

Více

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2014. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2014. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města rozvoje města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA 2013-2017 AKTUALIZACE Č.2 Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje Lipník nad Bečvou 11/2014 1 rozvoje města

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

A. Oblast infrastruktury města a podnikání

A. Oblast infrastruktury města a podnikání A. Oblast infrastruktury a podnikání A.1. Vytvořit podmínky pro stabilní rozvoj Územně plánovací dokumentace A.1.1. Do r. 2012 vytvoření nové závazné UPD jako předpokladu rozvoje A.2. Zajistit kvalitní

Více

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Odbor architektury plánování a rozvoje MěÚ Uherské Hradiště, Mepco, s.r.o. Strana 1 Úvod Strategický plán rozvoje města Uherské

Více

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Aktivita Prioritní oblast 1 Doprava a technická infrastruktura Opatření 1.1 Bezpečná pěší doprava 1.1.1 Správa chodníků Průběžně aktualizovat pasport chodníků,

Více

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti Program e Královéhradeckého kraje 2008-2010 Priority a specifické cíle PRK Opatření PRK Odbor krajského úřadu I. Priorita Podnikání a A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Tvoříme klima pro budoucnost Klimatická změna a adaptační opatření na místní a regionální úrovni Liberec, 26. 1. 2016 Jakub Horecký odbor obecné

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM Projektové záměry na období roku 2012 s výhledem do konce volebního období v rozdělení dle klíčových a prioritních oblastí Strategického plánu města Bělá pod Bezdězem Strategický plán města ze dne 28.06.2006

Více

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Obec Bělotín místní části Lučice, Nejdek, Kunčice... 2 Obec Horní Těšice... 4 Obec Olšovec... 6 Obec Partutovice... 8 Obec Provodovice... 10 Obec Rouské... 12

Více

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ STRATEGICKÝ CÍL PRO PRIORITNÍ OBLAST VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Udržet a zlepšovat kvalitu zásob pitné vody v regionu Jihovýchod, aby se zajistilo zásobování

Více

Program rozvoje města Hlinska - katalog projektů aktualizace 2013. Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 2013

Program rozvoje města Hlinska - katalog projektů aktualizace 2013. Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 2013 aktualizace 213 Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 213 Projekt čís. - investor město nebo jiný investor PRMH před aktualizací 213 PRMH po aktualizaci 213 M - 4 Průmyslová zóna

Více

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 10/2015. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 10/2015. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA 2013-2017 AKTUALIZACE Č.3 Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje Lipník nad Bečvou 10/2015 1 OBSAH: STRATEGICKÁ VIZE ROZVOJE

Více

JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ Datum konání: 24.11.2015 Čas konání: 17 19:30 Místo konání: Obecní Úřad Halenkov, obřadní síň Program jednání: Diskuze na

Více

4. Ochrana přírody a krajiny

4. Ochrana přírody a krajiny 4. Ochrana přírody a krajiny vzrůstající trend uvědomování si významu a nízká účelnost hospodaření s pitnou 1 širších souvislostí životního prostředí 1 vodou 2 veřejná zeleň a městské lesy 2 neřešené ekologické

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

ZM 16 28.04.2016. z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016

ZM 16 28.04.2016. z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016 Spis. zn.: 38070/2016 č. j.: 41166/2016 z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Dotazníkové šetření

Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Dotazníkové šetření Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Zapojení komunity probíhalo ve dvou vlnách. První proběhla v roce 2013 dotazníkové šetření a kulaté stoly ve dvou největších obcích

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

KOMISE PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTA LIPNÍK NAD BEČVOU

KOMISE PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTA LIPNÍK NAD BEČVOU rozvoje města aktualizace č. 2 MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA AKTUALIZACE Č. 2 Zpracovatelé: KOMISE PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTA LIPNÍK NAD BEČVOU Lipník nad Bečvou 04/2009 1 rozvoje

Více

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problematiku dopravy v Chebu řeší aktuální Generel dopravy, který detailně popisuje současnou situaci a navrhuje řešení, která mohou napomoci jejímu zlepšení. Zásadním

Více

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly 1. Podporovat stávající významné zaměstnavatele tak, aby se v Pardubicích rozvíjeli, investovali a zvyšovali své propojení s místní ekonomikou. 1.1

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY samostatná příloha AKČNÍ PLÁN 2008 Akční plán mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy část A dle tématického zaměření projektů Problémový okruh SPOLEČNOST

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

Příloha 11 Analýza problémů

Příloha 11 Analýza problémů Příloha 11 Analýza problémů silné stránky zatím vyhovující věková struktura obyvatel. plánování Bruntál, vrbensko, Horní Benešov existující poskytovatelé služeb, existence řady organizací věnujících se

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

STRATEGICKÝ+PLÁN+ROZVOJE+MIKROREGIONU+ POSÁZAVSKÝ+KRUH +

STRATEGICKÝ+PLÁN+ROZVOJE+MIKROREGIONU+ POSÁZAVSKÝ+KRUH + STRATEGICKÝPLÁNROZVOJEMIKROREGIONU POSÁZAVSKÝKRUH PŘÍLOHA:)AKČNÍ)PLÁN)PRO)OBDOBÍ)2015) )2018 1 OBSAH: 1.ÚVOD...3 2.ZDŮVODNĚNÍ...4 3.AKTIVITYAKČNÍHOPLÁNU...5 A. Zkvalitnění podmínek pro rozvoj cestovního

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STA TÝNIŠT

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STA TÝNIŠT STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 2008-2020 Strategická část Pracovní verze (po 2. jednání Pracovní skupiny 15.11.2007) listopad 2007 Struktura Strategického plánu rozvoje města Týniště

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy Celkem daňové 138 712 tis.

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy  Celkem daňové 138 712 tis. Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne 19.12.2007 Rozpočtové opatření č. 1/2008z jednání ZM ze dne 13.2.2008 Rozpočtové opatření č. 2/2008 z jednán ZM ze dne 26.3.2008

Více

Vnější podpora spolupráce

Vnější podpora spolupráce Vnější podpora spolupráce Ing. Martina Manová ředitelka Ústavu projektových činností Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013 Podmínky zejména pro české partnery 29.2.2008, Liberec Obsah Pojmy, zkratky Všeobecné cíle programu, vhodnost žadatele, dotační

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2013-2016

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2013-2016 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2013-2016 Komunitní plánování města Milovice Obsah Obsah...2 Úvod...3 Slovník pojmů...6 Seznam použitých zkratek...8 Společné

Více

Integrovaný plán rozvoje města Krupka

Integrovaný plán rozvoje města Krupka Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 0 (celkem 26) Obsah 1. Úvod... 2 2. Struktura a metodika návrhové části... 3 3. Vize rozvoje města Krupky... 4 4. Prioritní oblasti rozvoje... 7 5. Východiska...

Více

č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice

č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ALBRECHTICE č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice Zastupitelstvo obce Albrechtice se usneslo vydat na základě ustanovení 84 odst. 2) písm. b) zákona č.

Více

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Julie Zendulková předsedkyně MAS Moravská cesta Ing. Miloslava Hrušková

Více

Strategický plán rozvoje obce Slatina 2015 2020

Strategický plán rozvoje obce Slatina 2015 2020 Strategický plán rozvoje obce Slatina 2015 2020 Strategický plán rozvoje obce Slatina 2015 2020 doplňuje a aktualizuje předcházející Strategický plán rozvoje, který byl cílem na léta 2007 2013. Strategický

Více

k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice

k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice Dodatek č. 4 k OZV města Modřice č. 19/1995 Strana 1 (celkem 5) DODATEK Č. 4 k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice Zastupitelstvo

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE KADOV 2015-2025 Základní verze Základní program byl zpracován a schválen v březnu 2003. Aktualizace č. I tohoto programu

Více

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Stránka č. 1 z 18 Národní síť Zdravých měst ČR DataPlán NSZM: Databáze strategických plánů měst, obcí a regionů Mladá Boleslav (Město) Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Boleslav (Komunitní plán;

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Sociální soudržnost a veřejné služby 12. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE Ing. arch. Václav Mastný, nám T. G. Masaryka 9, 301 00 PLZEŇ ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU č.1 - NÁVRH dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 196/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 173 ze dne 14.03.2016 Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2015

Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2015 Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2015 Zpracoval: Ing. Zuzana Foltýnová Podpis - datum: 31.01.2016 Ověřil: Jiří Kudláček Podpis - datum: 29.02.2016 Schválil: Zastupitelstvo města: Usnesení./2016

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice)

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice) SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí

Více

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část Územní plán Čelákovic ideový návrh textová část Čelákovice město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem Propojování, prolínání, sjednocování... Seznam příloh: A.1 - Hlavní výkres, měř. 1 :

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1.2. Vyhlašovatel:

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Bránov [cvičné území] (Město)

Bránov [cvičné území] (Město) 1 of 6 30.3.2009 10:49 Bránov [cvičné území] (Město) Komunitní plán Zdraví a kvality života Bránov 2009 [probíhá zpracování dokumentace] A. ROZVOJ MĚSTA "10P" - Bránov [cvičné území] - Největší problémy

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Leden 2016 Olomoucký kraj OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Podporované aktivity: Program je určen na podporu záchrany, obnovy, zachování a využití kulturních památek na území Olomouckého

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013

Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013 Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013 AKTUALIZACE LISTOPAD 2008 Aktivita / Projekt Prioritní osa č.1 Životní prostředí Téma 1.1. Ochrana životního prostředí Nositel projektu Finanční náročnost (v tis.kč)

Více

Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014

Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014 Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014 Zhodnocení uplynulého období Priority MAS Valašská tradiční vesnice pohoda života na Valašsku a pohoda při trávení volného času. Zvýšení

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Opavy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C.

Obsah textové části návrhu Územního plánu Opavy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Obsah textové části návrhu Územního plánu Opavy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných, přestavby

Více

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část 1 Východiska pro zpracování strategické části... 3 2 Motto, Mise, principy rozvoje a dlouhodobá vize... 4 3 Klíčové oblasti rozvoje

Více

PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č.

PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. Ú Z E M N Í P L Á N ANENSKÁ STUDÁNKA Katastrální území Anenská Studánka, Helvíkov PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 1 A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU III. 2015 Pořizovatel : Objednatel : Vypracoval : Městský

Více

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj Rada Královéhradeckého kraje Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje pro volební období 2008-2012 Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové tel.: 495 817 222 fax: 495

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Přehled projektů města Zlatých Hor realizovaných v období 2014 2015

Přehled projektů města Zlatých Hor realizovaných v období 2014 2015 Přehled projektů města Zlatých Hor realizovaných v období 2014 2015 Název projektu: Revitalizace lokality Na Okálech - Hornická ve Zlatých Horách Stavební práce: 11,674 mil. Kč Poskytovatel dotace: 9,999

Více

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika Jihomoravského kraje Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika v JMK Rodinná politika je politikou průřezovou, která se prolíná různými oblastmi veřejného

Více

Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2014-2015

Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2014-2015 Město Kopřivnice Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2014- Vyhodnocení k 31.12.2014 AP 14-15 -vyhodnocení_v3.xls Kód AP. Akce Indikátor 1 E.1.2.2 Podpora podnikatelského prostředí / vznik dynamického

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014)

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014) OBEC: BOROVNÁ Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 184 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více