SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA"

Transkript

1 SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA Návrh mechanismů podpory projektů ze zásobníku KIPR

2 IImpllementtačníí sttrukttura KIIPR Implementační dokument KIPR je nedílnou součástí dokumentu KIPR Šumava a svým obsahem navazuje na jednotlivé kapitoly dokumentu. Současná verze se vztahuje k programovému období a zahrnuje pravidla pro realizaci (implementaci) projektů předkládaných v rámci úvodních výzev pro předkládání projektových záměrů do zásobníku projektů KIPR Šumava. Implementační struktura znázorňuje tok informací, jednotlivé vazby mezi zapojenými subjekty a rozdělení pravomocí a odpovědností v systému realizace KIPR. Cílem dokumentu je: popsat zásady implementace jednotlivých tematických oblastí KIPR do úrovně jednotlivých operací poskytnout soubor informací o realizaci KIPR předkladatelům projektů Implementační dokument KIPR se vztahuje k programovacímu období , je tedy platný pro realizaci projektových záměrů předložených v letech , ale popsané principy budou uplatnitelné i v následujícím programovacím období , budou však reagovat na aktuální vývoj podmínek čerpání operačních programů. Tematické oblasti (TO) Projektové záměry předložené v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o zařazení do zásobníku projektů byly s ohledem na možnosti jejich financování a odpovědnosti pověřených orgánů za relevantní finanční zdroje rozděleny do 8 skupin tematicky provázaných projektů tematických oblastí (TO). 1. Vodohospodářská infrastruktura jedná se o projekty zaměřené na zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a zlepšení kvality dodávek jakostní pitné vody pro obyvatele a návštěvníky regionu. Tematická oblast je dále dělena do 2 podoblastí: - povrchové a podzemní vody cílem je snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod (výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod, navazující výstavba a rekonstrukce kanalizací) - zásobování pitnou vodou zabezpečení dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství (výstavba a rekonstrukce vodojemů, úpraven vody, přivaděčů a rozvodných sítí - vodovodů) 2. Odpadové hospodářství snížení produkce odpadů, vytvoření sběrného systému odpadů, zvýšení podílu využívaných odpadů na základě podpory odděleného sběru odpadů, budování třídících linek a zařízení na recyklaci odpadů, systémy na podporu odděleně sbíraných a následně využívaných specifických druhů odpadů, snižování množství odstraňovaných odpadů (budování a rekonstrukce sběrných dvorů a skladů, integrované systémy nakládání s odpady, systémy odděleného sběru odpadů, zařízení 2

3 na využívání odpadů, zařízení na nakládání s nebezpečnými odpady, likvidace, popř. rekultivace skládek, podpora výstavby kompostáren a biofermentačních stanic) 3. Rozvoj cestovního ruchu zvýšení využití potenciálu území posílením infrastrukturní vybavenosti pro cestovní ruch, posílení vzájemné provázanosti atraktivit cestovního ruchu a jejich dostupnosti, využívání šetrných forem dopravy, rozšíření nabídky pro možnosti trávení volného času, posílení konkurenceschopnosti nabídky v zimním období, zvýšení kvality a úrovně poskytovaných služeb - základní infrastruktura cestovního ruchu, zázemí pro rozvoj udržitelného turismu (ubytovací kapacity, stravovací kapacity, zařízení pro kongresovou turistiku, zázemí pro rozvoj agroturistiky apod.) - doprovodná infrastruktura cestovního ruchu zejm. turistické trasy (cyklotrasy / cyklostezky, běžecké trasy, trasy pro pěší, naučné stezky apod.) - produkty cestovního ruchu (specifické turistické atraktivity, systémy směřování návštěvníků, propagace území) 4. Péče o přírodu a krajinu opatření vedoucí k zachování či zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny, posilování významu krajiny jako součásti kulturního dědictví a prostoru pro kvalitní život člověka (obnova a ochrana přírodních a přírodě blízkých biotopů a ohrožených rostlinných a živočišných druhů, obnova ekologické stability krajiny, optimalizace vodního režimu krajiny, regenerace urbanizované krajiny, prevence sesuvů a eroze, hodnocení výskytu organických nebo anorganických látek v podzemních vodách) 5. Vzdělávání a informace budování objektů vhodných pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, pro poskytování environmentálního poradenství, pro poskytování informací o ochraně životního prostředí v Národním parku Šumava a prezentaci přírodních a kulturních specifik tohoto jedinečného území, zabezpečení kvalitního materiálně technického vybavení těchto objektů, další rozvoj environmentálně poradenských a informačních aktivit, zabezpečení kvalitních odborných materiálů pro environmentální vzdělávání, využití internetových služeb pro uvedené účely (environmentální centra, návštěvnická centra, informační objekty, informační a vzdělávací materiály) 6. Rozvoj místní podnikatelské základny diverzifikace hospodářské základny venkova, zvýšení stability prostřednictvím zakládání a rozvoje mikropodniků (zejména drobná výroba, řemesla, služby pro hospodářství opravy strojů a zařízení a maloobchod), diverzifikaci činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským činnostem rozvoj nezemědělské produkce, podpora podnikatelských aktivit s využitím místních specifik a místních zdrojů a podnikání šetrného k životnímu prostředí, podpora zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie s cílem energetické soběstačnosti venkova, podpora využití existujících budov a ploch pro účely podnikání, podpora prosazování inovačních přístupů, podpora zaměstnanosti a zlepšení kvality života ve venkovských oblastech 3

4 7. Doprava v klidu - usměrňování a organizace individuální automobilové dopravy jako součást obnovy a výstavby návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, jejímž primárním cílem je snížení negativních antropogenních vlivů na přírodu a krajinu, tj. jedná se o ochranu přírody před neusměrněným a nešetrným turistickým ruchem; opatření budou realizována pouze v místech, kde přímo souvisí s ochranou přírody a jsou ve vazbě na plán péče o zvláště chráněná území; řešení návaznosti na ostatní formy dopravy (parkovací plochy, záchytná parkoviště, systémy směřování dopravy) 8. Občanská vybavenost vytvoření podmínek růstu ve venkovských oblastech, zlepšení vybavení a vzhledu vesnic a veřejných prostranství, posílení sounáležitosti obyvatel s místním prostředím a dědictvím venkova, zlepšení životního prostředí venkovských sídel, zvýšení atraktivity venkovských oblastí pro rozvoj malého a středního podnikání a rozvoj bydlení - infrastrukturní vybavenost sídel (budování a obnova dopravní a technické infrastruktury v obcích vyjma vodohospodářské infrastruktury, úprava veřejných prostranství), - dostupnost služeb (školská, zdravotnická a sociální zařízení včetně předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktura, objekty a plochy pro kulturní, společenské a sportovní aktivity, integrované informační a bezpečnostní systémy, využití informačních a komunikačních technologií) 4

5 Příloha č. 3 K r a ji n né h o i n t e g ro v a n é ho p lá n u rozvoje R e g i o nu N á r od n í p a r k Šu m a v a n a Schéma zodpovědností dností za relevantní zdroje financování projektových záměrů předložených v rámci jednotlivých vymezených tematických oblastí 5

6 Návrh implementační struktury KIPR ŠUMAVA Řízení a realizace KIPR probíhá v několika rovinách. Z hlediska přípravy a realizace se celý proces plánování a implementace KIPR Šumava řídí metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí (MŽP) schváleným na základě Usnesení Vlády ČR ze dne č Do realizace a řízení KIPR vstupují na dalších úrovních další subjekty. Následující seznam shrnuje všechny účastníky implementace KIPR: 1) Realizátor KIPR 2) Regionální řídící výbor 3) Centrální řídící výbor 4) Externí administrátor 5) Žadatel 6) Řídící orgány operačních programů 7) Zprostředkující subjekty (v roli administrátorů operačních programů nebo jejich částí) Zapojení a role jednotlivých subjektů je popsána v jednotlivých fázích implementace KIPR v navazujícím textu: Realizátor KIPR (Správa NP a CHKO Šumava) vybírá zpracovatele pilotního dokumentu KIPR vybírá externího administrátora KIPR jmenuje členy regionálního a centrálního řídícího výboru koordinuje zapojení všech účastníků do procesu plánování a implementace KIPR sumarizuje návrhy k úpravě metodiky KIPR V rámci realizace KIPR budou pravidelně vyhlašovány opakované krátkodobé výzvy k předkládání žádostí o zařazení do zásobníku projektů KIPR. Výzvy vždy odpovídají aktuální schválené verzi dokumentu KIPR. Znění výzev i aktuální verze dokumentu KIPR jsou zveřejňovány na webových stránkách Správy Národního parku a CHKO Šumava ( Regionální řídící výbor (RŘV) schvaluje návrh podmínek výzev uveřejňuje výzvy vybírá projekty na základě návrhu výsledků hodnocení výzev konečný seznam vybraných projektů předkládá na vědomí CŘV ve spolupráci se SNPŠ vydává stanovisko k souladu s KIPR schvaluje zprávu o evaluaci KIPR 6

7 Projekty, které budou zařazeny do zásobníku projektů KIPR, získají stanovisko RŘV/SNPŠ o souladu projektového záměru s realizací KIPR Šumava. Stanovisko musí obsahovat následující data: název žadatele přesný název projektu informaci, že je daný projekt v souladu s dokumentem KIPR a jeho prioritami, případně tematickými oblastmi informaci o umístění projektu v rámci hodnocení výzev k předkládání žádostí o zařazení projektových záměrů do zásobníku projektů datum schválení dokumentu KIPR Ministerstvem životního prostředí datum vydání stanoviska, podpis osoby odpovědné za realizaci KIPR další informace - dle požadavků jednotlivých operačních programů Centrální řídící výbor (CŘV) schvaluje Dokument KIPR, zásobník projektů a jeho aktualizaci je informován o aktuálním vývoji KIPR předkládá podněty pro další vývoj plánování a realizace KIPR zahajuje jednání s řídícími subjekty jednotlivých dotačních titulů o možnostech podpory daných projektů v rámci současného plánu výzev Centrální řídící výbor schvaluje předložený Dokument KIPR, zásobník projektů a jeho aktualizaci a ve spolupráci s Regionálním řídícím výborem navrhuje, v souladu s metodickým pokynem KIPR, možné postupy pro realizaci projektů ze zásobníku KIPR prostřednictvím relevantních dotačních titulů. Externí administrátor připravuje podmínky jednotlivých výzev KIPR, zajišťuje jejich schválení ze strany RŘV vyhlašuje výzvy KIPR, zprostředkovává informace žadatelům přijímá žádosti v rámci dané výzvy KIPR zajišťuje a organizuje 1., 2. a 3. fázi hodnocení vyzývá žadatele k případným doplněním a opravám připraví návrh výsledků hodnocení a postoupí je ke konečnému rozhodnutí RŘV zveřejňuje výsledky výzev zpracovává evaluaci realizace KIPR Návrh vybraných projektů obsahuje minimálně následující informace: 7

8 název žadatele název projektu získané bodové hodnocení stav připravenosti celkový rozpočet projektu návrh dotačního titulu zařazení do tematických oblastí KIPR Žadatel zpracovává jednoduché žádosti na základě podmínek výzvy KIPR doplní nebo opraví předložené žádosti dle výsledků 1. a 2. fáze hodnocení KIPR předkládá projektové záměry zařazené do zásobníku projektů jako kompletní žádosti do relevantních operačních programů realizuje projekty dle podmínek odpovídajícího operačního programu podává pravidelné monitorovací zprávy řídícímu orgánu operačního programu předkládá zprávu o dokončení realizace projektu RŘV KIPR Řídící orgány operačních programů vstupují do jednání s CŘV KIPR o možnostech podpory daných projektů v rámci současného plánu výzev stanovují podmínky, za kterých je možné podpořit projektový záměr ze zásobníku projektů KIPR z dotačních programů v jejich gesci Zprostředkující subjekty respektují podmínky zapojení projektů ze zásobníku KIPR stanovené řídícím orgánem jim svěřeného dotačního titulu (nebo jeho části) V souladu s metodickým pokynem KIPR a s výsledky jednání na regionální i národní úrovni řídících výborů jsou navrženy následující formy podpory projektových záměrů zařazených do zásobníku projektů KIPR Šumava: vyhlášení speciální výzvy v rámci stávajících dotačních programů otevřené pro žadatele nacházející se na specifickém území definovaným metodikou KIPR, jejichž záměry byly zařazeny do zásobníku projektů KIPR Šumava bodové zvýhodnění žadatelů nacházející se na specifickém území definovaným metodikou KIPR, jejichž záměry byly zařazeny do zásobníku projektů KIPR Šumava 8

9 Příloha č. 3 K r a ji n né h o i n t e g ro v a n é ho p lá n u rozvoje R e g i o nu N á r od n í p a r k Šu m a v a n a Vyhlášení speciální výzvy je optimální zejména v případě, že se v rámci výzvy KIPR vytvoří soubor projektových záměrů spadajících nejen do shodného operačního programu, ale zároveň i do stejné Prioritní osy, případně Opatření. Na základě ě samostatné výzvy budou Řídícímu orgánu daného operačního programu (OPŽP, ROP NUTS II Jihozápad, PRV, OPPI) předkládány projekty, kterým bylo vystaveno kladné stanovisko o souladu s KIPR Šumava. Bodové zvýhodnění je navrženo jako obdobné s nynějším bodovým zvýhodněním projektů spadajících do IPRM. Bodové zvýhodnění bude probíhat na základě ě předem stanovených kritérií odvozených od umístění projektového záměru v rámci hodnocení výzvy KIPR, v rámci níž byl projektový záměr předložen. Nedílnou součástí projektů ů tak bude stanovisko RŘV/SNPŠ o souladu s KIPR Šumava. Navrhované bodové zvýhodnění v rámci dotčených operačních programů budou předmětem jednání mezi CŘV, Řídícími orgány a následně Zprostředkujícími subjekty. Schéma návrhu možné podpory projektů zařazených azených do zásobníku projektů KIPR Šumava 9

10 Znázorněníí iimpllementtačníí sttrukttury KIIPR ŠUMAVA příprava dokumentu KIPR příprava výzev KIPR hodnocení projektů, vyzývání k doplnění odevzdaných žádostí návrhy k podpoře projektů na základě hodnocení žádostí vyhlášení výsledků výzev KIPR evaluace realizace KIPR, náměty na změnu metodiky KIPR vydání stanoviska o souladu projektového záměru s realizací KIPR Šumava schvalování Dokumentu KIPR, zásobník projektů a jeho aktualizaci jednání o možnostech podpory daných projektů v rámci plánu výzev stávajících operačních programů definice podmínek, za kterých je možné podpořit projektový záměr ze zásobníku projektů KIPR z dostupných dotačních programů akceptace podmínek podpory projektových záměrů vyhlášení výzvy pro projektové záměry ze zásobníku projektů KIPR odevzdání žádostí do vyhlášených výzev realizace projektů 10

11 Posttup přii iimpllementtacii KIIPR Šumava prosttředniicttvíím bodového zvýhodněníí v rámcii sttávajjíícíích operačníích programů Regionální operační program Jihozápad (ROP JZ) Výbor Regionální rady je složen z 8 zástupců Jihočeského a 8 zástupců Plzeňského kraje. Výbor se schází k jednáním několikrát ročně a k jeho nejdůležitějším úkolům patří vyhlašování jednotlivých výzev programu ROP NUTS II Jihozápad, do kterých předkládají uchazeči o dotace své projekty. Výbor také schvaluje finální seznam projektů, kterým bude poskytnuta dotace programu do jejich výběru však nezasahuje. Dále Výbor schvaluje podstatné změny v realizaci dílčích projektů a dokumentů týkajících se realizace programu a průběžně dohlíží na hospodaření Regionální rady (RR). Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou za šest měsíců. Výbor Regionální rady zajišťuje následující úkoly: - schvaluje realizační a řídící dokumentaci Regionálního operačního programu - schvaluje opatření, týkající se publicity a informovanosti o Regionálním operačním programu - zabezpečuje prostřednictvím Úřadu Regionální rady (ÚRR) zajištění kvalitativního hodnocení projektu - schvaluje výběr projektů, kterým RR poskytne dotaci - schvaluje rozpočet a závěrečný účet - volí předsedu a místopředsedy RR - jmenuje a odvolává ředitele ÚRR na návrh předsedy RR - stanovuje organizační strukturu a počet zaměstnanců RR - schvaluje další záležitosti, pokud tak stanoví jednací řád Výboru Z pracovníků pořizují zápis vedoucí implementace programu Ing. Kateřina Tichá (Plzeň) a tajemnice Ing. Hana Svobodová (České Budějovice). Poslední jednání Výboru Regionální rady se konalo , následujících jednání proběhnou a formou videokonference na ÚRR v Českých Budějovicích a KÚ Plzeňského kraje. Monitorovací výbor (MV) je složen z 25 členů navržených příslušnými organizacemi a institucemi zastupujícími řídící orgán Regionálního operačního programu, státní správu, samosprávu, hospodářské, sociální a profesní partnery, nestátní neziskové organizace, regionální a další partnery. Plní kontrolní funkci ve vztahu k implementaci ROP NUTS II Jihozápad, přezkoumává a schvaluje výroční a závěrečnou zprávu o provádění programu před odesláním Evropské komisi, schvaluje seznam sledovaných indikátorů obsažených v Prováděcím dokumentu ROP Jihozápad a soubor hodnotících a výběrových kritérií. Odpovídá za monitorování účinnosti a kvality provádění ROP NUTS II Jihozápad. Monitorovací výbor zajišťuje následující úkoly: - posuzuje a schvaluje kritéria pro výběr financovaných operací do šesti měsíců od schválení operačního programu a schvaluje veškeré revize těchto kritérií podle potřeb programování 11

12 - na základě dokumentů předložených ŘO pravidelně hodnotí pokrok v dosahování konkrétních cílů operačního programu - přezkoumává výsledky provádění, zejména dosahování cílů stanovených pro každou prioritní osu, a hodnocení - posuzuje a schvaluje výroční a závěrečné zprávy o provádění - je informován o výroční kontrolní zprávě nebo o části zprávy týkající se operačního programu a o veškerých souvisejících připomínkách, které Evropská komise vznese po přezkoumání této zprávy nebo které se týkají dotčené části zprávy - může ŘO navrhnout jakoukoli revizi nebo přezkoumání operačního programu, které by mohly přispět k dosažení cílů Fondů nebo zlepšit jeho řízení, včetně finančního řízení - posuzuje a schvaluje veškeré návrhy na změnu obsahu rozhodnutí Evropské komise o příspěvku z Fondů Na posledním zasedání MV schvaloval revizi Prováděcího dokumentu. Zápis provedl Mgr. Matouš Radimec. Poslední, 11. mimořádné zasedání Monitorovacího výboru se konalo , termín dalšího jednání nebyl zveřejněn. Úřad Regionální rady je výkonným orgánem RR, který zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí ŘO ROP NUTS II Jihozápad s výjimkou těch záležitostí, které jsou svěřeny nebo vyhrazeny Výboru a předsedovi RR. Úřad Regionální rady také plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti RR. Úřad Regionální rady zajišťuje následující činnosti: - vytváří a aktualizuje manuály, metodiky a další dokumenty týkající se implementace programu - organizuje výzvy k předkládání projektů - přijímá žádosti o podporu - podává informace o programu - plní funkci sekretariátu MV programu - posuzuje přijatelnost, úplnost a formální náležitosti předkládaných projektů - zajišťuje kvalitativní hodnocení projektů - zajišťuje přípravu smluv o financování - zajišťuje monitorování plnění pravidel pro zadávání veřejných zakázek - zajišťuje kontrolu postupu prací na jednotlivých projektech - zajišťuje fungování monitorovacího systému - elektronické evidence dat pro monitorování a vyhodnocení implementace programu - zajišťuje zpracování údajů o výdajích jako podkladů pro certifikaci U změnové verze Příručky pro příjemce jsou uvedeni jako zpracovatelé p. Klíř a pí. Šafářová, osoba, která zrevidovala pí. Kaprhálová, schválila pí. Böhmová. Ani jeden již není ve své funkci. Integrovaný operační program (IOP) Řídící orgán IOP - na základě usnesení vlády č. 175/2006 z 22. února 2006 bylo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) určeno řídícím orgánem pro IOP. Výkonem funkce řídícího orgánu IOP byl rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č.184/2007 pověřen odbor řídícího orgánu IOP a operačního programu TA. Na implementaci IOP dále spolupracují věcně příslušné odbory MMR: 12

13 1. Odbor rozpočtu: podílí se na provádění plateb příjemcům a na nastavování finančních toků programu v souladu s legislativou ČR a EU. 2. Odbor účetnictví a finančních služeb: zabezpečuje účtování o platbách v rámci programu. 3. Odbor správy monitorovacího systému: odbor se podílí na přípravě monitorovacího systému MSC2007 a je zodpovědný za jeho provoz a funkčnost při implementaci IOP. 4. Odbor cestovního ruchu: podílí se na přípravě a aktualizaci dokumentace programu, zúčastňuje se jednání výběrové komise pro oblasti intervence 4.1a, 4.1b. 5. Odbor podpory bydlení: podílí se na přípravě a aktualizaci dokumentace programu a na realizační části (hodnocení projektů, účast ve výběrové komisi) pro oblast intervence Odbor územního plánování: podílí se na přípravě a aktualizaci dokumentace programu a realizaci programu (doporučení k územně analytickým podkladům krajů, účast ve výběrové komisi) pro oblast intervence Samostatné oddělení interního auditu (SOIA) vykonává funkci pověřeného auditního subjektu pro IOP. Řídící orgán zajišťuje ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty vypracování návrhů kritérií pro výběr projektů za jednotlivé oblasti intervencí, případně aktivit, které podléhají schválení monitorovacím výborem. Ředitelka Řídícího orgánu IOP: Ing. Lumíra Kafková, Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor řízení operačních programů. Zprostředkující subjekty Oblast intervence Zprostředkující subjekt 1.1a,b Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě a 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě Ministerstvo vnitra (Odbor strukturálních fondů MV) 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Ministerstvo práce a sociálních věcí (Odbor sociálních služeb MPSV) 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví (Odbor evropských fondů MZd) 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí (Odbor implementace programů ESF MPSV) 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 4.1a,b Národní podpora cestovního ruchu Ministerstvo vnitra (Odbor strukturálních fondů MV) Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Ministerstvo kultury (sekce D MK) 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik 6.1a,b Aktivity spojené s řízením IOP a 6.2a,b Ostatní náklady technické pomoci IOP Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) 13

14 Zprostředkující subjekty zajišťují vždy v příslušné oblasti intervence veškeré úkoly spojené s příjmem, hodnocením, výběrem a realizací projektů. Monitorovací výbor (MV) Monitorovací výbor se přesvědčí o účinnosti a kvalitě provádění operačního programu v souladu s těmito ustanoveními: - posoudí a schválí kritéria pro výběr financovaných operací do šesti měsíců od schválení operačního programu a schvaluje veškeré revize těchto kritérií podle potřeb programování - na základě dokumentů předložených řídícím orgánem pravidelně hodnotí pokrok v dosahování konkrétních cílů operačního programu - přezkoumává výsledky implementace programu a evaluací - posuzuje a schvaluje výroční a závěrečné zprávy - je informován o výroční kontrolní zprávě nebo o části zprávy týkající se dotčeného operačního programu a o veškerých souvisejících připomínkách, které Komise vznese po přezkoumání této zprávy nebo které se týkají dotčené části zprávy - může řídícímu orgánu navrhnout jakoukoli revizi nebo přezkum operačního programu, které by mohly přispět k dosažení cílů Fondů uvedených nebo zlepšit jeho řízení, včetně finančního řízení - posuzuje a schvaluje veškeré návrhy na změnu obsahu rozhodnutí Komise o příspěvku Fondů. Zasedání MV IOP se koná podle potřeby, nejméně dvakrát do roka. Poslední zasedání se uskutečnilo , další jeplánováno v květnu Předseda MV IOP je Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj. Národní orgán pro koordinaci Řídící orgán v průběhu implementace programu spolupracuje s centrálním koordinujícím orgánem, kterým je podle usnesení vlády č. 198/2006 Národní orgán pro koordinaci (NOK) v souladu s Národním strategickým referenčním rámcem (NSRR); funkci tohoto orgánu zajišťuje MMR. Koordinační a metodická role tohoto orgánu zahrnuje zejména koordinaci v oblasti politik, koncepcí a programování, realizace intervencí, monitorování, hodnocení, zajišťování publicity a informovanosti a podporu institucionálního rozvoje a absorpční kapacity programu a je definována v NSRR ČR Program rozvoje venkova (PRV) Řídící orgán PRV V souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EARFD) zodpovídá řídící orgán za účinné a správné řízení a provádění PRV ČR na období v rámci EARFD. Řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství. Řídící orgán (ŘO) zajišťuje následující činnosti: - zajišťuje, aby veškeré operace určené k financování byly vybírány podle kritérií platných pro Program rozvoje venkova - zajišťuje existenci elektronického systému pro záznam a uchovávání statistických údajů o provádění Programu, který vyhovuje i účelům monitorování a hodnocení 14

15 - zajišťuje, aby hodnocení Programu bylo prováděno ve lhůtách stanovených nařízením Rady (ES) a aby bylo v souladu se společným rámcem pro hodnocení a monitorování, a předkládá provedená hodnocení Komisi - řídí monitorovací výbor a zasílá mu podklady potřebné k monitorování provádění Programu z hlediska plnění jeho konkrétních cílů - zajišťuje informovanost a publicitu, tj. poskytování informací pro veřejnosti o Národním strategickém plánu, Programu rozvoje venkova a příspěvku Společenství - vypracovává výroční zprávy o pokroku a po schválení monitorovacím výborem je předkládá Komisi - zajišťuje přípravu národních obecně závazných předpisů, v souladu s politikou Společenství, na základě kterých bude platební agentura provádět jednotlivá opatření a zajišťuje jejich metodický výklad - některé činnosti realizace Programu bude Řídící orgán delegovat smluvní formou na Platební agenturu. Ředitel odboru Řídící orgán PRV: Ing. Josef Tabery, tel , Platební agentura Platební agentura (dále jen PA ) provádí administraci a kontrolu žádostí o podporu v rámci opatření EAFRD. PA zajistí platby všech opatření EARFD. Pro zajištění tohoto úkolu bude využito stávající struktury Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen SZIF ). SZIF bude jedinou akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření rozvoje venkova. SZIF má regionální pracoviště na úrovni NUTS II pokrývajících všechny regiony NUTS II České republiky. SZIF z pohledu provádění opatření EARFD dále zajišťuje: - metodické řízení administrace a kontroly uplatňování opatření EAFRD s cílem zajistit jednotný přístup ve všech regionech NUTS II (mj. integrované postupy příjmu a zpracování žádostí, provádění administrativních kontrol, metodika provádění a vyhodnocování kontrol na místě) - vývoj a trvalou údržbu používaného informačního systému pro administraci, kontrolu, výplatu a zaúčtování podpor poskytovaných v rámci opatření EARFD, sběr dat pro monitorování a hodnocení v rozsahu delegovaných činností SZIF - příjem žádostí o podporu v rámci opatření EARFD, jejich zadávání do informačního systému - administrativní kontrolu a sledování souladu projektů, jež jsou předmětem podaných žádostí, s právními předpisy a pravidly Programu - provádění výběru subjektů pro kontrolu na místě na základě zpracovaných analýz rizik a způsobem v souladu s legislativou ES - sestavení plánu kontrol, jeho dodržování a aktualizaci - provádění a vyhodnocení kontrol na místě u žadatelů dle stanoveného plánu v souladu s platnou právní úpravou Společenství - zajišťuje uzavírání dohod o delegování vybraných činností na jiné orgány státní správy, pokud to je delegovaná činnost nutná pro efektivní výkon kontrolních činností - vydávání rozhodnutí konečným příjemcům podpory u nárokových opatření nebo uzavírání smluv (dohod) u opatření projektového charakteru s příjemci podpory, které zahrnují stanovený objem finančních prostředků a podmínky, za nichž jsou tyto prostředky z fondu EARFD a z národních zdrojů ČR poskytovány - na základě vydaných rozhodnutí nebo smluv provádění plateb - spolupráci s Řídícím orgánem při přípravě podkladů pro výroční a závěrečnou zprávu o realizaci Programu v rozsahu delegovaných činností SZIF, na základě písemného zadání Řídícího orgánu - informace pro žadatele o podporu v rámci opatření EARFD související s výkonem funkce platební agentury, zejména s ohledem na podmínky a prostředky podávání žádostí a jejich náležitosti 15

16 - činnost a administraci výběrové komise (je-li tato využívána pro výběr žádostí). Členy komise navrhuje, jmenuje a odvolává ministr zemědělství. Ředitel SZIF: Mgr. Roman Boček, MBA, náměstek ministra zemědělství pověřený řízením SZIF. Monitorovací výbor (MV) Monitorovací výbor EARFD na základě podkladů připravených řídícím orgánem nebo na základě vlastních zjištění a doporučení a v souladu s články 78 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 má tyto úkoly: - schvaluje výběrová kritéria pro financované operace, a to do čtyř měsíců po rozhodnutí o schválení Programu. Tato výběrová kritéria se upravují podle potřeb programování - na základě dokladů předložených řídícím orgánem pravidelně hodnotí pokrok dosažený při plnění konkrétních cílů Programu - přezkoumává výsledky provádění, zejména dosahování cílů stanovených pro každou prioritní osu a průběžná hodnocení - projednává a schvaluje výroční zprávu o pokroku a poslední zprávu o pokroku před jejich odesláním Komisi - může řídícímu orgánu navrhnout jakoukoli úpravu nebo přezkum Programu za účelem dosažení cílů EARFD vymezených v článku 4 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 nebo může řídícímu orgánu navrhnout jakoukoli úpravu nebo přezkum Programu za účelem dosažení cílů fondu nebo zdokonalení jeho řízení včetně finančního řízení - projednává a schvaluje všechny návrhy na změnu obsahu rozhodnutí Komise o příspěvku z fondu. Poslední, 11. zasedání Monitorovacího výboru EAFRD se konalo Jednání řídil PhDr. Juraj Chmiel, CSc., předseda MV PRV. Další jednání je plánováno na březen / duben Operační program Životní prostředí (OPŽP) Řídící orgán Řídícím orgánem OPŽP je Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Řídící orgán je zodpovědný za provádění a realizaci celého operačního programu. Řídící orgán deleguje výkony některých činností na Státní fond životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ), který vykonává činnosti Zprostředkujícího subjektu. Do schvalování projektů je zapojen Řídící výbor, jehož hlavní činnost spočívá v ověření správnosti hodnocení projektů a doporučení projektů k podpoře. Pro potřeby schvalování kritérií pro výběr projektů, kontroly a monitorování je ustaven Monitorovací výbor OPŽP, který též zprostředkovává vazbu na sociální partnery a orgány EU. Řídící výbor Zapojuje partnerské subjekty do projednávání zásadních otázek koncepce a realizace OPŽP a do sledování provázanosti OPŽP s ostatními resortními (sektorovými) politikami. Řídící výbor se seznamuje s projekty navrženými pro výběr k podpoře a dává Řídícímu orgánu doporučení ve vztahu k výběru projektů k podpoře. V Řídícím výboru jsou paritně zastoupeni pracovníci MŽP a SFŽP, dále zástupci MMR, MF, MZe, MZ, Asociace krajů, Svazu měst a obcí a nevládních organizací. Monitorovací výbor Monitorovací výbor zajišťuje dohled nad přípravami, realizací a vyhodnocením OPŽP, dohlíží nad zajištěním souladu s předpisy ES a legislativou ČR, hodnocením pokroku při dosahování 16

17 globálního cíle a specifických cílů OPŽP a analýzou výsledků realizace OPŽP. Monitorovací výbor schvaluje úpravy Implementačního dokumentu, posuzuje a schvaluje výroční a závěrečné zprávy o provádění pomoci před jejím zasláním EK, schvaluje výběrová (hodnotící) kritéria pro budoucí výzvy, přezkoumává a schvaluje návrhy na změnu obsahu rozhodnutí EK, navrhuje Řídícímu orgánu úpravy a změny, které umožní dosažení cílů nebo zlepšení řízení OPŽP a navrhuje případné realokace finančních prostředků mezi prioritními osami OPŽP. Předseda Monitorovacího výboru OPŽP: Ing. Jakub Kulíšek, 1. náměstek ministra životního prostředí a ředitel sekce ekonomiky a politiky životního prostředí. Zprostředkující subjekt Operativní provádění OPŽP zajišťuje Zprostředkující subjekt OPŽP Státní fond životního prostředí ČR. V rámci SFŽP je odpovědným orgánem pro implementaci OPŽP Úsek řízení OPŽP zahrnující odbor ochrany vod, odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie a odbor ochrany přírody a odpadů. Každý projekt má určeného příslušného projektového manažera z Úseku řízení OPŽP, odpovědného za řádnou realizaci projektu, za podpory ostatních pracovníků SFŽP v dílčích etapách projektového cyklu. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) se podílí na implementaci prioritní osy 6. Zajišťuje zejména komunikaci s příjemci podpory, příjem, kontrolu a posuzování žádostí, návrh hodnocení projektu. Dále se podílí na kontrole projektů a jejich závěrečném vyhodnocení. V souvislosti s administrací prioritní osy 1 vydává stanoviska a odborné posudky. Detailněji jsou činnosti AOPK ČR popsány v dohodě o delegování některých činností mezi Řídícím orgánem, Zprostředkujícím subjektem a AOPK ČR. Poslední, 10. jednání monitorovacího výboru proběhlo , termín příštího jednání je navržen na Operační program Podnikání a inovace (OPPI) Řídicí orgán Řídícím orgánem OPPI je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které zabezpečuje zejména následující činnosti: - odpovídá za přípravu programu - zajišťuje, aby operace byly pro financování vybírány podle kritérií pro operační program a aby po celou dobu provádění byly v souladu s příslušnými předpisy Společenství a s vnitrostátními předpisy - ověřuje dodání spolufinancovaných produktů a služeb a skutečné vynaložení výdajů na operace vykázaných příjemci a jejich soulad s předpisy Společenství a s vnitrostátními předpisy - provádí kontroly na místě - zajišťuje existenci systému pro záznam a shromažďování údajů o provádění nezbytných pro finanční řízení, monitorování, ověřování, audit a evaluaci - zajišťuje, aby Platební a certifikační orgán obdržel pro účely certifikace všechny nezbytné informace o postupech a ověřeních prováděných v souvislosti s výdaji - řídí práci monitorovacího výboru a poskytuje mu dokumenty umožňující sledovat kvalitu provádění operačního programu s ohledem na jeho konkrétní cíle - vypracovává výroční a závěrečné zprávy o provádění a po schválení monitorovacím výborem je předkládá Komisi; - zajišťuje soulad s požadavky na poskytování informací a publicitu - poskytuje Komisi informace, které jí umožní provést posouzení velkých projektů - odpovídá za vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace / Rozhodnutí o financování akce 17

18 - odpovídá za evidenci a monitoring nesrovnalostí a za jejich prošetření Zprostředkujícím subjektem se vztahem k relevantnímu předmětu podpory je v implementační struktuře Operačního programu Podnikání a inovace agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Na CzechInvest jsou delegovány zejména následující činnosti Řídicího orgánu: - spolupráce na tvorbě manuálů a pokynů nezbytných pro účinnou a správnou implementaci programu - přijímání žádostí o podporu a organizování výzev k předkládání projektů a zajištění nezbytného informačního servisu pro žadatele - posouzení úplnosti a formálních náležitostí předkládaných žádostí projektů - organizace a spolupráce při vyhodnocení žádostí projektů - zajištění podkladů pro vydání rozhodnutí o financování projektu a jejich případné změny včetně posouzení těchto změn - kontrola postupu realizace jednotlivých projektů s cílem ověřit, zda spolufinancované výrobky a služby byly dodány a požadované výdaje byly vynaloženy v souladu s podmínkami smlouvy o financování - komunikace s příjemci podpory nezbytná pro účinnou realizaci projektů - zajištění elektronické evidence dat pro monitorování a vyhodnocení implementace programu - příprava podkladů pro výroční a závěrečnou zprávu programu - spolupráce při zajišťování informovanosti a publicity programu. Monitorovací výbor (MV) Monitorovací výbor zodpovědný za efektivní a kvalitní implementaci operačního programu: - posuzuje a schvaluje kritéria pro výběr financovaných operací do 6 měsíců od schválení operačního programu a schvaluje veškeré revize těchto kritérií podle potřeb programování - pravidelně vyhodnocuje pokrok v naplňování cílů operačního programu na základě dokumentů předložených Řídicím orgánem - prověřuje výsledky implementace, zejména dosažení cílových hodnot uvedených pro každou prioritní osu, a hodnocení - posuzuje a schvaluje výroční a závěrečné zprávy o implementaci - je informován o ročních kontrolních zprávách nebo o části zprávy, jež se vztahuje k určenému operačnímu programu, a dále o všech relevantních připomínkách zpracovaných Evropskou komisí po prozkoumání zprávy nebo vztahujících se k části zprávy - může navrhnout Řídicímu orgánu změny operačního programu, aby bylo možno dosáhnout cílů fondů za účelem zlepšení řízení programu či finančního řízení - posuzuje a schvaluje veškeré návrhy na změnu obsahu rozhodnutí Evropské komise o příspěvku z ERDF. Předseda monitorovacího výboru: Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje MPO ČR. Místopředseda monitorovacího výboru: JUDr. Ing. Břetislav Grégr ředitel odboru koordinace strukturálních fondů MPO ČR. Poslední jednání monitorovacího výboru OPPI proběhlo , další jednání je plánováno na květen

19 Návrh bodového zvýhodněníí projjekttových zahrnuttých v KIIPR Šumava v rámcii uvedených operačníích programů ((OP)) OP Název navrhovaného hodnotícího kritéria Návrh hodnocení (počet bodů, popř. návrh % zvýhodnění) Zařazení hodnotícího kritéria v systému programových (výběrových) kritérií ROP Projekt má bezprostřední vazbu na KIPR 1,2-2,4 bodů ze 100 (max.) (dle oblasti podpory) Obdoba výběrového kritéria 3. Význam projektu váha 40 %, 3.2 Soulad projektu s rozvojovými dokumenty a rozvojovými záměry váha 15 %, Projekt má bezprostřední vazbu na IPRM (40 bodů) IOP Bonifikace pro projekty, které jsou součástí schváleného KIPR 10 % k výslednému hodnocení Obdoba kritéria Bonifikace 10 % k výslednému hodnocení na základě usnesení vlády č. 883/2007 pro projekty, které jsou součástí schváleného IPRM PRV Projekt je realizován v regionu se zpracovaným KIPR 3 5 bodů (dle oblasti podpory; max. možné bodové hodnocení se liší dle oblasti podpory) Obdoba kritéria Projekt je realizován v regionu se soustředěnou podporou státu na roky v souladu s přílohou k usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 141 OPŽP Osa 1 Projekty zaměřené na vodohospodářskou infrastrukturu zajišťující ochranu zvláště cenných území se zpracovaným KIPR Var. 1: rozdělení 10 bodové bonifikace pro NP na 2 části (větší část za KIPR) Var. 2: zvláštní bodové hodnocení pro území s KIPR (vyšší než bonifikace pro NP pro případ duplicity) Obdoba indikátoru pro vodohospodářskou infrastrukturu Projekty zajišťující ochranu zvláště cenných území NP OPZP ostatní Ostatní projekty realizované v území se zpracovaným KIPR 10 bodů Obdoba indikátoru pro vodohospodářskou infrastrukturu Projekty zajišťující ochranu zvláště cenných území NP OPPI Příslušnost lokality k regionu se zpracovaným KIPR 1-5 bodů z max. 100 (program Nemovitosti) Obdoba hodnotícího kritéria 2.2 Příslušnost lokality k regionu se soustředěnou podporou státu 19

20 Anallýza možnosttii dottacíí na projjekttové záměry ze zásobnííku projjekttů KIIPR Obsah projektových záměrů Ekologická doprava-silniční vláček 22 Národní park Šumava pro všechny 25 Farma Strážný - agroturistika, mlékárna, sýrárna, zimoviště pro ovce a výroba peletek 29 Komplexní oprava fary a kovárny ve farní zahradě 31 Ekologická doprava Lanová dráha Pancíř 34 Cyklostezka Modrava Hradlový most 36 Změna funkce objektů bývalé celnice 40 Komplexní oprava Králováckého dvorce na Antýglu 43 Stráženské naučné stezky 46 Cyklotrasy Strážný 50 Výstavba salaší v NP Šumava 53 Lyžařský areál Strážný 55 Tábořiště Nová Pec 59 Horní Planá - Hůrka - cyklostezka kemp U Kukačků - přístav Horní Planá 62 Sportovní areál Strážný 66 Cyklostezky a cyklistické trasy na území Železné Rudy 69 Stráženský hrad Kunžvart 72 Hřiště 75 Kulturně společenské centrum Strážný - Strážanská stodola 76 Lávka přes Roklanský potok v Modravě a běžecká trať podél Roklanského potoka 79 Polyfunkční objekt - informační centrum a centrum ekologické výchovy 82 Vodojem Prášily 85 Rejštějn vodojem a propojení vodovodu 88 Kanalizace a vodovody Strážný Hliniště 91 Rekonstrukce vodovodu Pancířská, Nad Tunelem 94 Rekonstrukce úpravny vody Želená Ruda 97 Železná Ruda- Alžbětín, vodovod 1. etapa 101 Vodovod Filipova Huť 103 Horní Planá - Hůrka - vodovod 106 Výstavba vodní nádrže v Srní 109 Borová Lada - Dostavba vodovodu, kanalizace a ČOV 112 Kanalizace, ČOV a vodovod Stachy 116 Prodloužení kanalizace v obci Želnava 120 ČOV a kanalizace Javorná - změna stavby před dokončením Buchar - 3,

21 Kanalizace a ČOV Nicov a Řetenice 125 Kanalizace a ČOV Čachrov 128 Nová ČOV Nová Pec 132 Nová ČOV Modrava, Vodovod Modrava 135 Obnova obecního majetku - povrch komunikace, rekonstrukce kanalizace a vodovodu 139 ČOV Stožec - odvodnění kalu a fotovoltaická elektrárna 143 Podpora biodiverzity horských květnatých luk zvýšením populace včely tmavé 146 Revitalizace rašelinišť Zhůřského potoka 147 Revitalizace rašeliniště Černohorský močál 148 Revitalizace rašelinišť v oblasti Modravských slatí II 149 Jedlový potok - revitalizace 151 Kompostárna na bioodpad 152 Komunitní kompostárna Železná Ruda 153 Sběrný dvůr Železná Ruda 154 Zateplení ZŠ a MŠ Hartmanice 156 Environmentální centrum Železná Ruda 157 Usměrňování osobní automobilové dopravy v NP Šumava - Západní část 158 Parkoviště u nádraží ČD v Železné Rudě 160 Oprava místních komunikací v Srní 161 Komunikace ZTV Za Školou Stožec 162 Místní komunikace Borová Lada 163 Podpora rozvoje podnikatelského prostředí prostřednictvím rekonstrukce bývalých kasáren v městysu Strážný 165 Zemědělská technika 166 Parkoviště v Šumavské ulici v Železné Rudě 167 Parkoviště v ulici A. Kašpara v Železné Rudě 168 Oprava veřejného osvětlení Špičák I. etapa 169 Oprava veřejného osvětlení Špičák III. etapa 170 Oprava veřejného osvětlení - IV. etapa 171 Oprava veřejného osvětlení - V. etapa 172 Srní - rekonstrukce VO (veřejné osvětlení) 173 Rekonstrukce Sklářská ulice 174 Rekonstrukce a přístavba objektu Obecního úřadu 175 Rekonstrukce a přístavba společenského sálu 176 Skleněná socha Gabrety

22 Ekologická doprava-silniční vláček Žadatel: Město Železná Ruda Rozpočet: ,- Kč Stručný popis: Projekt navrhuje vytvoření ekologické dopravy, která zajistí dopravu od záchytných parkovišť mezi obcemi Železná Ruda a Špičák, zároveň umožní přesun lidí i mimo místní komunikace resp. po komunikacích se zákazem vjezdu. Ekologický silniční vláček má povolení k vjezdům i do lokality Černého jezera. Vláček využívá k pohonu zemní plyn. Kontakt na žadatele: Ing. Michal Šnebergr starosta, Město Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, Železná Ruda, tel.: , Kontaktní osoba: Ing. Milan Kříž, tel.: , Možnosti financování: Regionální operační program NUTS II Jihozápad Prioritní osa: 3 - Rozvoj cestovního ruchu Oblast podpory: 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu Výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hipostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a značení - odpočívadla, mobiliář, sociální zařízení, úvaziště při hipostezkách, mimo výše uvedené také značení a doprovodná infrastruktura cyklotras, běžeckých tras a naučných stezek atd. Výstavba a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch - koupaliště, aquaparky, golfová hřiště, sjezdovky, hřiště atd. Výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch - muzea, sály, divadla aj. s prokazatelným dopadem na cestovní ruch. Výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení pro kongresovou turistiku - ubytovací kapacity, jednací sály, stravovací kapacity a další doprovodná infrastruktura a zázemí apod. Výstavba a modernizace zařízení (stavebních objektů včetně vybavení) určených pro lázeňské a další ozdravné pobyty (wellness) Výstavba a modernizace infrastruktury související s lázeňským a wellness provozem Úprava prostranství a pěších zón ve vnitřních územích lázeňských míst - jedná se o úpravy ve vnitřních územích lázeňských míst, příp. míst v okolí wellness zařízení. Vymezení způsobilých žadatelů: Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Dobrovolné svazky obcí podle 46 a dalších zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podle 23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů 22

23 Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) ve znění pozdějších předpisů (církevní právnické osoby) a zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) ve znění pozdějších předpisů (nadace) Malé a střední podniky (MSP) podle definice Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory malého a středního podnikání pouze subjekty podnikající minimálně dva roky Zájmová sdružení právnických osob podle 20f až 20i občanského zákoníku s tím, že podnikají minimálně dva roky Výše dotace, pokud projekt nebude zakládat veřejnou podporu: 85 % Výše dotace, pokud projekt bude zakládat veřejnou podporu v režimu Regionální investiční podpory: 30 % Výše dotace, pokud projekt bude zakládat veřejnou podporu v režimu de minimis: 85 % Otevřená výzva: , alokace: ,- Kč Kontakt: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad Poděbradova 2842/1, Plzeň (Avalon Business Center) Mgr. Daniel Svoboda, tel.: , , Program příhraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Prioritní osa: 1 - Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě Oblast podpory: 1.2 Cestovní ruch, volný čas a rekreace Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu, volného času a rekreace, jakož i spolupráce s ostatními hospodářskými sektory a odvětvími o Projekty zaměřené na rozvoj spolupráce a podporu koordinace v oblasti přeshraničních informačních, rezervačních a navigačních systémů o Projekty podporující spolupráci například lázní a lázeňských míst, kulturních center, sportovních středisek a areálů apod. o Projekty podporující například spolupráci se zemědělským sektorem (venkovská turistika, využívání místních surovin, bioproduktů apod.) či spolupráci s tradičními průmyslovými obory (např. sklářství, výroba porcelánu apod.) Zřizování a zkvalitňování přeshraniční infrastruktury pro cestovní ruch o Projekty na vybudování / modernizaci / rekonstrukci přeshraniční turistické infrastruktury (např. trasy pro pěší a běžkaře, hipostezky, naučné trasy apod.) 23

24 o Projekty podporující vytváření a rozvoj společných a přeshraničně kompatibilních informačních, rezervačních a navigačních systémů o Projekty podporující vznik a další rozvoj společných turistických zařízení a infrastruktury (např. informačních center, přístupových komunikací a podpůrné související technické infrastruktury apod.) Rozvoj a zkvalitňování přeshraničních nabídek a produktů v oblasti cestovního ruchu včetně lázeňství, volného času a rekreace o Projekty zaměřené na přípravu / zpracování společných přeshraničních programových nabídek o Projekty zaměřené na přípravu / zkvalitnění společných specializovaných produktů cestovního ruchu pro cílové skupiny návštěvníků (např. pro hlavní sezóny i mezisezóny), produktů zaměřených např. na přiblížení historie a kultury oblasti, produktů orientovaných na zprostředkování přírodního bohatství regionu atd. o Projekty orientované na efektivnější společné využití lázeňského potenciálu příhraniční oblasti, např. pro wellness Podpora přeshraničních aktivit zaměřených na propagaci regionu o Vydávání dvojjazyčných informačních a propagačních materiálů o Projekty koordinující společný postup v oblasti regionálního marketingu o Projekty podporující přeshraniční kooperace v oblasti destinačního managementu o Ostatní projekty zaměřené na efektivní společnou propagaci regionu Vymezení způsobilých žadatelů: Veřejnoprávní subjekty subjekty ovládané veřejnoprávními právnickými osobami nestátní neziskové organizace. Maximální výše dotace: 85 % Minimální výše celkových nákladů projektu musí být větší než EUR. Otevřená výzva: nejbližší uzávěrka do Kontakty: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor regionální přeshraniční spolupráce Na Příkopě 3-5, Praha 1, Tel.: , Fax: ,

25 Národní park Šumava pro všechny Žadatel: Správa NP a CHKO Šumava Rozpočet: ,- Kč Stručný popis: Cílem projektu je maximálně zjednodušit cestování osobám se zdravotním postižením a osobám se specifickými problémy a přiblížit jim krásu národního parku Šumava, a to následujícím způsobem: Zástupci cílové skupiny budou moci využívat webové stránky, kde se dozví vše o možnostech cestování do NP Šumava a vybraných přírodních lokalit, nahlédnout do publikace, která jim nabídne souhrnné, ucelené informace o místech vhodných k rekreaci, výletům v rámci vybraných lokalit, kde by se dozvěděli něco blíže o daném místě, o možnostech poskytovaných služeb stravovacích a ubytovacích zařízeních, o připravenosti regionu pro osoby se zdravotním postižením (pro koho je dané místo dobře dostupné či zda je nějaký problém v bariérovosti). Tento projektový záměr řeší maximální dostupnost všem míst v dotčeném území. Zdravý, běžný občan většinou tuto otázku neřeší, posadí se do jakéhokoliv dopravního prostředku a nechá se odvézt, popřípadě se odveze sám na místo samé. U osob se sníženou možností pohybu, popř. orientace s takovou možností počítat nelze, proto jsme připravili spektrum reálných možností, jak tuto cílovou skupinu po parku přepravovat, doprovázet, nebo nechat bezpečně samostatně pohybovat. V regionu NP Šumava budou realizovány následující aktivity: - Terénní průzkum využitelných zařízení cestovního ruchu a přístupnosti území pro cílovou skupinu, návrh tras, monitoring stávajících programů a servisu pro zdravotně postižené, monitoring území s návrhem rozšíření možných služeb, servisu a atrakcí pro handicapované návštěvníky - Vytvoření a instalace informačních kiosků - Nabídka brožur a travel manuálů - Nabídka jednodenních a třídenních výletů ( tipy na výlet ) - Jednotná corporate identity projektu, resp. zajištění jednotné propagace produktu Šumava pro všechny (logo a značka používaná v zařízeních cestovního ruchu v dotčeném území) - Specializované webové stránky ve třech jazykových mutacích (CZ, NJ, AJ), jakožto průvodce pro zdravotně postižené cestovatele a jejich doprovod - Zajištění televizní kampaně v tuzemském vysílání na propagaci výstupů produktu - Rozhlasová kampaň na propagaci výstupů projektu - Billboardová kampaň na propagaci výstupů projektu - Letáky na propagaci výstupů projektu - Národní park Šumava pro všechny - Pořízení mikrobusu se zařízením pro nástup vozíčkářů jednalo by se o speciálně upravený mikrobus pro minimálně 8 osob se zdravotním postižením. Nespornou výhodou by bylo více místa, tedy vlastně větší manévrovací prostor pro osobu na vozíku. Po dohodě by tento mikrobus mohl mít pravidelnou linku v konkrétních časech, především v letní sezóně, kdy je Šumava pro OZP přístupnější. Řidič tohoto vozidla by byl vyškolen pro komunikace a práci s touto cílovou skupinou, neboť se samozřejmě o osoby s individuálními potřebami, které je třeba vždy na místě okamžitě konstruktivně řešit. Při stanovování trasy tohoto mikrobusu bychom měli mít na zřeteli, že ne všechny cíle jsou dostupné, nebo je třeba mít připraven návazný systém, který by další dopravu na místo zájmu řešil. Půjčovna elektrických vozíků/skútrů pro OZP a seniory bylo by vytipováno několik tras, které by 25

Implementační uspořádání

Implementační uspořádání Implementační uspořádání Řídicím orgánem ROP JV je na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, stanovena Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod.

Více

Tematické oblasti (TO)

Tematické oblasti (TO) Příílloha č.. 3 IImpllementtačníí dokumentt KIIPR Implementační dokument KIPR je nedílnou součástí dokumentu KIPR Šumava a svým obsahem navazuje na jednotlivé kapitoly dokumentu. Současná verze se vztahuje

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 MONITORING Monitorovací zpráva za rok 2009 červen 2010 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec Králové tel.: +420

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 20. května 2008 ENVI Brno

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 20. května 2008 ENVI Brno OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 20. května 2008 ENVI Brno Operační program životní prostředí obecně Operační program Životní prostředí (OP ŽP) schválen Evropskou komisí dne 19.12.2007 OP ŽP navazuje

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009)

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009) Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 10/2008-02/2009 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 10/2008-02/2009 (stav k 10.

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

1. Analýza očekávaných efektů realizace

1. Analýza očekávaných efektů realizace 1 OBSAH 1. Analýza očekávaných efektů realizace... 3 1.1. Vymezení území... 3 1.2. Rozbor očekávaných efektů, synergické vazby... 4 1.3. Systém finálního zhodnocení realizace KIPR... 8 1.4. Indikátory

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Zadávací dokumentace. Podpora Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu v oblasti výkonu kontrol

Zadávací dokumentace. Podpora Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu v oblasti výkonu kontrol Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), s názvem Podpora Řídícího

Více

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020 České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Ministerstvo zemědělství Řídící orgán Operačního programu Rybářství Vás vítá na odborném semináři

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Informační čtvrtletník Integrovaného operačního programu červen 2009

Informační čtvrtletník Integrovaného operačního programu červen 2009 NEWSLETTER iop no. 5 POD LUP O U Víte, že 29. května 2009 bylo z 5 758 přijatých žádostí o podporu v IOP již 966 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty přispěje Evropská unie celkem 2 495 129 837

Více

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost - Podpora sociálního podnikání IROP - Deinstitucionalizace

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 LEDEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6

Více

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč EVIDENCE ZMĚN Číslo verze Kapitola / Podkapitola Popis změny 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč 3.4 6.2.13 Doplněn indikátor výsledku

Více

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013 Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln lních fondů EU v letech 2007-2013 2013 PERSPEKTIVY LÁZEŇSTVÍ 10. Konference SLM ve dnech 4. 5. října 2007 Návrh Koncepce státn tní politiky CR Cíle zpracování

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC ZA ROK 2013 březen 2014 Určeno pro 13. zasedání Monitorovacího výboru OPTP dne 5. 6. 2014 v Praze OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU... 9 1.1 Charakteristika

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 8. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině Jak podpořit rozvoj regionu? Vše začalo schválením programu rozvoje kraje Nově založené regiony si do vínku vetkly starost o rozvoj svého území. Program rozvoje kraje

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Úvodní slovo... 4 Manažerské shrnutí... 6 1 Identifikace operačního programu... 9 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 9 1.1.1 Prioritní

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 5 k 30. 6. 2015

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK)

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Obsah 1. Odbor bezpečnosti a krizového řízení...1 2. Odbor dopravy a silničního hospodářství... 5

Více

Financování vodohospodářské infrastruktury z 25.11.2010 1

Financování vodohospodářské infrastruktury z 25.11.2010 1 Financování vodohospodářské infrastruktury z rozpočtu Královéhradeckého kraje 25.11.2010 1 Krajský program Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování)

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. ŘÍJN A 2013 DO 31. BŘ EZN A 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 4.2: POSÍLENÍ KAPACIT KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Region HANÁ, o.s. Číslo Fiche 3.Název Fiche Fiche opatření (dále jen Fiche) 6 Podpora cestovního ruchu - podnikatelské projekty Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III.3.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11015 Praha 1 E-mail:

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 SEZNAM ZMĚN Kapitola č. Název dokumentu Změny v textu oproti verzi předcházející 1-x. Odstavec/formulace/slovo/tabulka/graf..

Více

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti Program e Královéhradeckého kraje 2008-2010 Priority a specifické cíle PRK Opatření PRK Odbor krajského úřadu I. Priorita Podnikání a A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální

Více

PRV v novém plánovacím období

PRV v novém plánovacím období PRV v novém plánovacím období a vyjednávání NS MAS ČR František Winter Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Venkov současnosti a Venkov v roce 2020 Únovce - Kaskády 27.11.2012 1 Návrh PRV EU priority

Více

STATUT Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova (dále PRV ) 2014 2020 ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

STATUT Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova (dále PRV ) 2014 2020 ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ STATUT Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova (dále PRV ) 2014 2020 Článek 1 Úvodní ustanovení ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Ministerstvo zemědělství zřizuje Monitorovací výbor PRV na období 2014-2020

Více

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ Ů ZA PODPORY DOTACÍ? Jakub Zahrádka EUcentrum

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ Ů ZA PODPORY DOTACÍ? Jakub Zahrádka EUcentrum JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ Ů ZA PODPORY DOTACÍ? Jakub Zahrádka EUcentrum OBSAH o Kdo jsme? o Z řad našich zákazníků o Co je naším cílem o Jak začít? o Jak získat a udržet dotaci? o Logické schéma

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Výzva č. 34, 35, 36 a 37/v1

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Výzva č. 34, 35, 36 a 37/v1 Výzva č. 34, 35, 36 a 37/v1 23. dubna 2012 KAPITOLA Č. 1.2 2.1 3.3.1 3.5 Příloha č. 1 Příloha č. 5 Příloha č. 7 Příloha č. 9 PŘEDMĚT REVIZE Definice pojmů datum ukončení etapy, etapa projektu Způsobilé

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 211 DO 31. B ŘEZN A 212 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR

Více

USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 10. října 2008 Usnesení č. 1/24/2008 zápis z 23. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Více

MANUÁL PRACOVNÍCH POSTUPŮ

MANUÁL PRACOVNÍCH POSTUPŮ MANUÁL PRACOVNÍCH POSTUPŮ Programu švýcarsko-české spolupráce ZPROSTŘEDKUJÍCÍHO SUBJEKTU MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OD VYHLÁŠENÍ VÝZVY PO PODPIS DOHODY O PROJEKTU SEZNAM ZKRATEK CFCU Centrální finanční

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Více

Investice do lesů. Krajina. Investice do lesů 14.10.2010

Investice do lesů. Krajina. Investice do lesů 14.10.2010 Problematika využití dotačních prostředků evropských fondů ve vazbě na stavby pro plnění funkcí lesa Ing. Ivan Černek, Ph.D. cernek@rpa.cz +420 731 603 839 Obsah: Program rozvoje venkova (PRV) Typy žadatelů

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO OBLAST INTERVENCE 5.2: V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH kontinuální výzva datum vyhlášení: 22. května 2009 OBSAH: PRO OBLAST INTERVENCE 5.2:... 1... 1 1. Úvod... 5 2. Seznam

Více

13/21 Peněžní prostředky operačního programu Životní prostředí určené na čištění odpadních vod

13/21 Peněžní prostředky operačního programu Životní prostředí určené na čištění odpadních vod Věstník NKÚ, kontrolní závěry 189 13/21 Peněžní prostředky operačního programu Životní prostředí určené na čištění odpadních vod Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Příloha č. 14 Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Klíčové aspekty spolupráce při přípravě a budoucí realizaci PRV a ostatních programových dokumentů budou zakotveny v Memorandech o spolupráci

Více

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Dodatek č. 1 Sociální podnikání a sociální ekonomika Finální zpráva 27. srpna 2012 1 Obsah: 1. ÚVOD - ZDŮVODNĚNÍ A CÍLE STUDIE... 3 2. IDENTIFIKACE

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE (Bakalářská práce) Autor: Jana Šoupalová Vedoucí

Více

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI PORADENSTVÍ Program realizuje Prioritní osu OPPI 2007-2013 6 Služby pro rozvoj podnikání Platnost od Číslo

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155 k plnění usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Více

Prováděcí dokument. Verze 1.6

Prováděcí dokument. Verze 1.6 Prováděcí dokument Verze 1.6 Verze 1.6 Prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 29. 4. 2008, je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál Regionální operační program NUTS II Severovýchod Vaše nápady, náš kapitál Vážení čtenáři, představuji Vám skvělou příležitost pro náš region - Regionální operační program NUTS II Severovýchod, pomocí něhož

Více

Nastavení společné řeči

Nastavení společné řeči Stránka 1 z 8 Evropa 2020 Nastavení společné řeči Evropa 2020 je desetiletá strategie EU, jejímž cílem je dosáhnout nového růstu. Nejedná se však pouze o překonání současné krize, která postihuje řadu

Více

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2014

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2014 Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 214 Zpracoval: Sekce fondů EU Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká republika Květen 215 Obsah Manažerské shrnutí Výroční zprávy o provádění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Integrovaný operační program

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Integrovaný operační program VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Integrovaný operační program Určeno pro 13. zasedání Monitorovacího výboru IOP dne 3. 6. 2014 OBSAH MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ... 4 1 IDENTIFIKACE PROGRAMU... 6 1.1 Cíle IOP... 6 1.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2011. březen 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2011. březen 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2011 březen 2012 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2011 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí 9. 12. 2015 FINANČNÍ ALOKACE NA JEDNOTLIVÁ TÉMATA PROGRAMU Celkový objem financí vyčleněný pro

Více

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Příloha k nařízení ředitele Magistrátu č. 1/2016 Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Odbor "Kancelář

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Strážnicko MAS Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 10 Rozvoj kulturního dědictví Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS HLUČÍNSKO NA OBDOBÍ 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. Místní akční skupina Hlučínsko z.s.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS HLUČÍNSKO NA OBDOBÍ 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. Místní akční skupina Hlučínsko z.s. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS HLUČÍNSKO NA OBDOBÍ 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ ČÁST Místní akční skupina Hlučínsko z.s. 1 OBSAH Úvod 1. Popis řízení včetně řídící a realizační

Více

NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013

NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013 NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013 Česká republika se řadí mezi chudší státy Evropské unie a v období 2007-2013 může ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard. Fondy

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche 3.Název Fiche 6 Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost v oblasti diverzifikace

Více

Výzva č. 3/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 3/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 3/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, výzkumu, vývoje, inovací a investičních pobídek

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Zobrazit části 1-1 Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche B.2 Služby a život na venkově Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření III.

Více

Fondy EU; Integrovaný operační program

Fondy EU; Integrovaný operační program Fondy EU; Integrovaný operační program Praha, 13. 11. 2007 Konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Milan Půček, MBA, PhD., MMR ČR e-mail: milan.pucek@mmr.cz 1 O čem budu mluvit: 1. Efektivní, kvalitní

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1.2. Vyhlašovatel:

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO OBLAST INTERVENCE 5.2: V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH 7. kontinuální výzva datum vyhlášení: 22. května 2009 Vydání 10, platnost od 6. června 2014 OBSAH: 1. Úvod... 4 2.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 22. dubna 2013 Č. j.: 25683/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Soubor usnesení ze 44. mimořádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 26. února 2013

Soubor usnesení ze 44. mimořádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 26. února 2013 Soubor usnesení ze 44. mimořádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 26. února 2013 USNESENÍ Č. 751/2013 I. informaci o navržených nápravných opatřeních v rámci hodnocení

Více

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 9 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa: Opatření:

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3 Strategický plán rozvoje města Příbora Část 2 analytická část 1. Úvod... 2 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2 3. Povodňový plán města... 3 4. Místní program zlepšení

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu 13.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Jemnicko, o.p.s.,husova 103, 675 31 Jemnice Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Cestovní ruch - šetrná turistika - nové příležitosti Přiřazení Fiche k opatření PRV

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 83868/2011-MZE 14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 -. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy Příloha č. 1 Synergie, komplementarity a mechanismy mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů ve verzích z listopadu 2013 a výsledků jednání uskutečněných do 27. 2. 2014)

Více

Technologické centrum AV ČR Zdroje podpory v oblasti životního prostředí

Technologické centrum AV ČR Zdroje podpory v oblasti životního prostředí Operační program Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Zdroje podpory v oblasti životního prostředí Operační program Životní prostředí Ing. Theodor Bernt Zástupce ředitele odboru fondů EU Ministerstvo

Více

Analýza pokroku realizace ROP SČ

Analýza pokroku realizace ROP SČ Analýza pokroku realizace ROP SČ K 31. 12. 2008 Interní evaluace leden únor 2009 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Hlavní zjištění a závěry... 4 3. Doporučení... 7 4. Harmonogram a použitá metodika... 9

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Český Západ - Místní partnerství Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 8 Podpora rozvoje drobného podnikání Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.

Více

Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU

Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí Program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Regionální rada NUTS II Jihozápad

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Regionální rada NUTS II Jihozápad VÝROČNÍ ZPRÁVA Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 2008 Regionální rada NUTS II Jihozápad Výroční zpráva Úvodní slovo 4 Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad Obsah Obsah...

Více

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města rozvoje města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA AKTUALIZACE 2013-2017 Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje Lipník nad Bečvou 11/2013 1 rozvoje města OBSAH:

Více

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ING. MARIE SVOBODOVÁ Strana 1 JAK NA TO? DEFINUJTE REÁLNOU POTŘEBU OBCE. NAJDĚTE VHODNÝ OPERAČNÍ PROGRAM - POMOC MAS, (ORP), AGENTUR. ZPRACUJTE ZÁMĚRU

Více

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část 1 Východiska pro zpracování strategické části... 3 2 Motto, Mise, principy rozvoje a dlouhodobá vize... 4 3 Klíčové oblasti rozvoje

Více

Regionální operační programy (7 programů) 17,23%

Regionální operační programy (7 programů) 17,23% Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007 2013 Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Operační programy pro období 2007-2013 Evropská územní spolupráce

Více

Dotace na hospodaření v lesích

Dotace na hospodaření v lesích Dotace na hospodaření v lesích Hospodářská informatika (HIHFL, HINFK) Připravil: Ing. Tomáš Badal Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Zpráva o realizaci Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013

Zpráva o realizaci Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013 Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013 Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Evaluační aktivity... 5 2.1 Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad a Výroční

Více

Bulletin GRANT ADVISOR

Bulletin GRANT ADVISOR Bulletin GRANT ADVISOR Březen 2009 Obsah: GRANT ADVISOR, spol. s r. o. Gorkého 17, 602 00 Brno tel. 543 237 286, fax. 543 235 386 url: www.grantadvisor.cz Hlavní události z dotačního dění: Nebojte se fondů

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 19. března 2015

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 19. března 2015 Kancelář Zápis ze zasedání dne 19. března 2015 Zasedání se uskutečnilo dne 19. března 2015 od 12:00 do 16:30 hodin v Hrzánském paláci Úřadu vlády ČR (Loretánská 177/9, Praha 1) Přítomni členové: Jiří Dienstbier

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků Podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 1. Popis podopatření

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ. Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ. Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ Vydává ve spolupráci s Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2 DOTACE PLZEŇSKÉHO KRAJE... 2-5 OPŽP DOTACE NA ZATEPLOVÁNÍ

Více