EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) o řešení ropné krize (2008/2212(INI))

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI))"

Transkript

1 EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) NÁVRH ZPRÁVY o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj: Herbert Reul PR\ doc PE v01-00

2 PR_INI OBSAH Strana NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU...3 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ...8 PE v /10 PR\ doc

3 o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) Evropský parlament, NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU s ohledem na sdělení Komise nazvané Energetická politika pro Evropu (KOM(2007)0001), s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. června 2008 nazvané Řešení problému vyšších cen ropy (KOM(2008)0384), s ohledem na směrnici Rady 73/238/EHS ze dne 24. července 1973 o opatřeních ke zmírnění následků potíží v zásobování ropou a ropnými produkty 1, s ohledem na rozhodnutí Rady 77/706/EHS ze dne 7. listopadu 1977, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby primární energie při potížích v zásobování ropou a ropnými produkty 2, s ohledem na směrnici Rady 2006/67/ES ze dne 24. července 2006, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných. produktů 3, s ohledem na návrh nové směrnice Komise ze dne 5. listopadu 2008, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných. produktů (KOM(2008)0739), s ohledem na sdělení Komise ze dne 12. listopadu 2008 o druhém přezkumu strategie v oblasti energetiky akční plán EU pro zabezpečení dodávek energie a solidaritu, s ohledem na zelenou knihu ze dne 12. listopadu 2008 nazvanou Towards a secure, sustainable and competitive European energy network, s ohledem na své usnesení ze dne 15. února 2007 o makroekonomických dopadech zvyšování cen energie 4, s ohledem na své usnesení ze dne 29. září 2005 o závislosti na ropě 5, s ohledem na své usnesení ze dne 19. června 2008 o krizi v odvětví rybolovu v důsledku rostoucích cen pohonných hmot 6, 1 Úř. věst. L 228, , s Úř. věst. L 292, , s Úř. věst. L 217, , s P6_TA(2007) Úř. věst. C 227 E, , s P6_TA(2008)0308. PR\ doc 3/10 PE v01-00

4 s ohledem na závěry předsednictví ohledně zabezpečení dodávek energie, které během svého zasedání ve dnech 15. a 16. října 2008 vydala Evropská rada, s ohledem na závěry předsednictví ohledně vlivu vysokých cen potravin a ropy na politiku v různých oblastech, které během svého zasedání ve dnech 19. a 20. června 2008 vydala Evropská rada, s ohledem na World Energy Outlook 2008 Mezinárodní energetické agentury (IEA) ze dne 12. listopadu 2008, s ohledem na průzkumné stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru TEN/368 na téma řešení ropné krize, s ohledem na článek 45 jednacího řádu, s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro zahraniční věci, Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0000/2008), A. vzhledem k tomu, že v zájmu zabezpečení dodávek energie v nadcházejících desetiletích, bude na evropské úrovni stále větší pozornost věnována diverzifikaci tras dodávek energie a jejích zdrojů, úsporám energie a energetické účinnosti, B. vzhledem k tomu, že podle dnešního stavu vydrží zásoby déle, než se předpokládalo ještě v roce 1980; vzhledem k tomu, že ropa nicméně patří mezi omezený zdroje, C. vzhledem k tomu, že v současné době mnohé, i snadno těžitelné zdroje ropy nejsou v mnoha zemích světa plně zpřístupněny kvůli ekologickým opatřením nebo v rámci řízení zdrojů, a že na základě všeobecně vysokých nákladů na suroviny a materiály se náklady na získávání ropy od roku 2005 zdvojnásobily, D. vzhledem k tomu, že podle propočtů Úřadu pro energetické informace v USA bude v roce 2030 celosvětová poptávka po ropě o více než jednu třetinu vyšší než byla v roce 2006, poptávka v Evropské unii v letech 2005 až 2030 poroste zejména kvůli rostoucí poptávce v odvětví dopravy ročně v průměru o 0,25 % a v důsledku toho bude v roce 2030 podíl ropy na poptávce po primárních energiích činit v Evropské unii 35 %, E. vzhledem k tomu, že lze očekávat dlouhodobý růst cen ropy, F. vzhledem k tomu, že kolísání cen v roce 2008 nelze přičítat pouze nabídce a poptávce v danou dobu a vzhledem k tomu, že toto kolísání má negativní vliv na hospodářství, 1. vítá skutečnost, že je v druhém přezkumu strategie v oblasti energetiky opět věnována zvláštní pozornost otázce zabezpečení dodávek; 2. trvá na tom, aby kromě krátkodobých opatření na zabezpečení dodávek byl zohledněn i dlouhodobý horizont; Zpřístupnění existujících zdrojů PE v /10 PR\ doc

5 3. konstatuje, že i v nadcházejících desetiletích lze těžit dostatečné množství ropy na pokrytí poptávky; 4. poukazuje na to, že není jisté, kdy a v jaké míře dojde k nepoměru mezi rostoucí poptávkou a klesající nabídkou; předpokládá, že tato nejistota se bude stále více odrážet v rostoucím kolísání cen ropy; 5. požaduje, aby se zvýšilo úsilí o komerční využití nekonvenčních zdrojů ropy, čímž by se současně přispělo k diverzifikaci; 6. zastává názor, že těžbu existujících zásob ve stále větší míře ovlivňují politické faktory, mj. politická nestabilita, nedostatečná právní ochrana, opatření na ochranu životního prostředí a řízení zdrojů; vyzývá proto Komisi, aby na všech úrovních zintenzivnila dialog s producentskými zeměmi a aby v oboustranném zájmu hledala pragmatická řešení konfliktů; Transparentnost trhu a tvorba cen 7. je znepokojen stále se zvyšujícím povážlivým kolísáním cen ropy, jež bylo možno sledovat v roce 2008 a které má negativní vliv na ta hospodářská odvětví v Unii, která spotřebovávají ropu; 8. uznává, že i hospodářství vývozců ropy jsou takovýmto kolísáním poškozována, a že je proto stabilizace cen ropy v oboustranném zájmu; 9. vidí hlavní příčinu nárůstu cen ropy za posledních osm let ve výrazném nárůstu poptávky, který vedl k výpadkům při těžbě, dopravě a rafinaci ropy; uznává, že na vývoji ceny ropy se ještě více odrazily citelně zvýšené ceny surovin a spekulativní transakce na finančních trzích; 10. je přesvědčen, že pro to, aby došlo ke stabilizaci ceny ropy, je nezbytné zvýšit transparentnost trhu; vyzývá Komisi, aby v tomto smyslu předložila Parlamentu a Radě příslušné návrhy; 11. vítá v této souvislosti týdenní zveřejňování výše zásob, jak bylo navrženo v druhém přezkumu strategie v oblasti energetiky; zdůrazňuje však, že je nutné dosáhnout transparentnosti na celosvětové úrovni; 12. upozorňuje na to, že rozdílné technické specifikace pro ropné produkty v hlavních odběratelských zemích vedou k roztříštění trhu, které se může v případě výpadků dodávek projevit v dramatickém zvýšení ceny; vyzývá Komisi, aby předložila návrhy na odstranění těchto překážek v přístupu na trh; 13. zastává názor, že úkolem strategických zásob je čelit fyzickému překročení kapacity způsobenému výpadky dodávek; odmítá proto z důvodů udržitelné rozpočtové politiky veškeré pokusy bránit kolísání cen ropy využíváním těchto zásob; Investice do produkce a zpracování ropy 14. bere na vědomí, že podle IEA bude do roku 2020 nutné ročně investovat do ropného PR\ doc 5/10 PE v01-00

6 průmyslu 350 miliard USD k tomu, aby se dosáhlo zabezpečení dodávek; vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci svých politik poskytovaly investiční pobídky, a to zejména i v rámci Evropské unie; zdůrazňuje přitom úlohu dlouhodobé jistoty pro investory; 15. je znepokojen důsledky současné krize úvěrového trhu pro investiční možnosti ropného průmyslu a žádá Komisi a členské státy, aby své úsilí o překonání krize úzce koordinovaly; 16. vítá větší používání biopaliv v dopravě, které přispěje zejména k lepšímu zabezpečení dodávek; konstatuje, že se tímto způsobem dosáhne v ropném průmyslu konsolidace a restrukturalizace; 17. je si vědom skutečnosti, že evropští provozovatelé rafinérií jsou znevýhodněni zapojením do systému EU pro obchodování s emisemi a z toho vyplývajícími vyššími náklady; 18. vyzývá členské státy a podniky k tomu, aby se i navzdory tomuto vývoji postaraly o to, že v Evropské unii bude k dispozici dostatečné množství zásob, aby bylo možno vyrovnat nedostatky vzniklé např. následkem přírodních katastrof; Přepravní trasy 19. vítá úspěchy, kterých bylo v rámci programu Inogate dosaženo právě v oblasti opatření pro budování důvěry; vyzývá Komisi, aby navrhla strategii na podporu a lepší koordinaci projektů tohoto typu pomocí podpůrných opatření; 20. upozorňuje na zásadní význam dobrých sousedských vztahů mezi tranzitními státy i mezi nimi a jejich sousedními státy a pověřuje členské státy a Komisi, aby v tomto ohledu zvýšily své úsilí; 21. je znepokojen rozmáhajícím se pirátstvím, které ohrožuje mezinárodní lodní dopravu a tím i přepravu ropy, a vyzývá Radu k účasti na mezinárodních vojenských bezpečnostních operacích a k jednoznačnému zadání úkolů a pověření těchto sil k aktivní ochraně lodní dopravy před piráty; 22. je dále znepokojen tím, že přepravní trasy a strategické infrastruktury jsou ohrožovány terorismem, a vyzývá Komisi a členské státy k prohloubení dialogu s hlavními zúčastněnými stranami; Doprava a stavebnictví 23. poukazuje na možnost úspor energie v odvětví stavebnictví, které by mohlo snížit svou poptávku po fosilních zdrojích energie, jako je ropa a plyn, a vítá současnou snahu Komise a členských států o ještě lepší využití této možnosti; 24. vítá úsilí Evropské unie o diverzifikaci zdrojů energie v odvětví dopravy; upřednostňuje při zavádění nových technologií tržní přístupy; uznává, že cena je tím nejlepším ukazatelem konkurenceschopnosti nových technologií; 25. vyjadřuje své pochyby o tom, že by ve střednědobém a dlouhodobém horizontu byla paliva první generace vhodnou náhradou ropy; požaduje, aby bylo vyvíjeno větší úsilí ve PE v /10 PR\ doc

7 výzkumu syntetických paliv; 26. je přesvědčen o tom, že nárůst spotřeby ropy v dopravě lze ve střednědobém a dlouhodobém horizontu snížit pouze tehdy, jestliže členské státy učiní také opatření, která povedou k přeložení nákladní dopravy ze silnic na železnici a na vodu; Vztahy se zeměmi s rostoucí spotřebou ropy 27. zastává názor, že v rámci společných vnějších vztahů Unie se zeměmi s výrazně rostoucí spotřebou ropy musí být více zohledněna témata energetické politiky a že Evropská unie musí působit tak, aby byly odstraněny státní dotace pro ropné produkty; 28. vyzývá Komisi, aby do společné zahraniční a obchodní politiky a do společné politiky sousedství zahrnula opatření, která mohou přispět k tomu, aby se zrychlilo oddělení hospodářského růstu od spotřeby ropy v celosvětovém měřítku; 29. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi. PR\ doc 7/10 PE v01-00

8 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ V dnešní době se ropa podílí na hrubé spotřebě energie Evropské unie téměř 37 %. Ropa je tak zdaleka nejdůležitějším zdrojem primární energie, ještě před zemním plynem, pevnými palivy a jadernou energií. Evropská unie vychází z předpokladu, že do roku 2030 poptávka po ropě v EU nadále poroste, i když už jen o 0,25 % ročně. Ropa tak bude i v roce 2030 s 35% podílem na hrubé spotřebě energie nejdůležitějším zdrojem primární energie v EU. Zatímco poptávka v EU poroste jen pomalu, lze ve světovém měřítku počítat s výrazně větším nárůstem poptávky. Úřad pro energetické informace v USA počítá s tím, že poptávka v roce 2030 bude převyšovat poptávku v roce 2006 o více než jednu třetinu. Vzhledem k tomu, že v současné době nabídka a kapacity rafinerií nejsou schopny držet krok s nárůstem poptávky, bude situace na trhu v dohledné době i nadále napjatá. Podle nejnovější zprávy IEA však bude v dlouhodobém horizontu předpokládaný nárůst cen ropy současně brzdit nárůst poptávky. Konec éry ropy byl již několikrát předpovídán. V této souvislosti se opakovaně hovoří o pojmu peak oil. Na tomto místě je třeba vzít v potaz to, že jsou dnes k dispozici větší zásoby než v minulosti. Ačkoli je ropa omezeny zdroj, z minulosti víme, že nikdo nedokáže přesně předpovědět, kdy dojde ke snížení produkce z důvodů vyčerpání přírodních zdrojů a zda k tomu dojde pozvolna, náhle nebo ve vlnách. Pokud jde o těžbu, existují na jedné straně omezení z geologických a technologických důvodů. Na straně druhé se ovšem většina překážek v rozšíření těžby nachází nad zemským povrchem politická nestabilita v některých státech, sankce, nedostatečná právní ochrana, opatření na ochranu životního prostředí a cílené řízení zdrojů omezují možnosti produkce. I přes tuto napjatou situaci na trhu je třeba mít na zřeteli, že dnešní zásoby ropy ve výši 1,2 bilionu barelů jsou ve srovnání s rokem 1980 zhruba dvojnásobné. Poptávka ve stejném období naproti tomu stoupla z téměř 62 milionů barelů denně na zhruba 85 milionů barelů. Z množství spotřebovaného za 41,6 let vyplývá, že životnost zásob je dokonce větší, než se předpokládalo v roce Zároveň je třeba uznat, že koncepce zásob je dynamická: zásoby jsou závislé nejen na nových nalezištích, ale rozhodujícím způsobem i na technologických inovacích a na ceně ropy, neboť kopírují hospodářsky využitelnou část zdrojů. Celkové zdroje ropy tedy stačí ještě na několik století, pouze množství snadno těžitelné ropy v posledních letech již nevzrostlo tak významně, jak tomu bylo v minulosti. Další skutečností je rostoucí koncentrace snadno těžitelných zásob na několik málo států strategické elipsy. Tato skutečnost vyplývá ze vztahu produkce a výše zásob. Avšak i zde je třeba mít na zřeteli, že tento vztah představuje pouze momentální situaci. Tak by mohla nová naleziště v dalších částech světa, např. v arktické oblasti nebo u grónského pobřeží, nebo technologický pokrok, který by vedl k ekonomickému využívání nekonvenčních zásob, změnit tento vztah, i když jen v omezené míře, ve prospěch jiných regionů. Současně klesá těžba v EU. Norsko a členské státy EU samy jsou sice v současné době ještě schopny pokrýt kolem 30 % poptávky, avšak z dnešního pohledu je do roku 2030 třeba počítat s výrazným snížením produkce. V důsledku toho se podle údajů Evropské komise zvýší závislost EU na dovozu v příštích desetiletích na cca 95 %. PE v /10 PR\ doc

9 Tyto skutečnosti se musí odrazit na energetické politice. Na jedné straně jsou zapotřebí systémy krátkodobé reakce, které má EU k dispozici již od konce 60. let minulého století ve formě strategických zásob ropy a ropných produktů. Přepracování příslušné směrnice, které navrhla Komise, bude v Evropském parlamentu kriticky zhodnoceno. Na druhé straně mohou být dodávky dlouhodobě zajištěny pouze tehdy, bude-li následovat odpovídající plánování. Časový horizont pro investice do infrastruktury činí často 40 nebo více let. Myslet v tak dlouhých dimenzích není snadný úkol. Tato strategická plánování musejí však probíhat na evropské úrovni. Pravděpodobně hlavním problémem bude zvýšit nabídku a současně významně snížit nárůst poptávky. Tímto poznatkem se řídí tato zpráva. Při podporování nabídky mají strategický význam 3 skutečnosti: Za prvé je podle IEA nutné v nadcházejících desetiletích celosvětově investovat přes 350 miliard dolarů ročně do odkrývání nových zdrojů a budování infrastruktury (ropovody, lodě, přístavy, rafinérie atd.). To je možné pouze za předpokladu, že podniky uvnitř EU i mimo její území budou mít zaručenu bezpečnost svých investic. K tomu patří i možnost dosáhnout přiměřené ziskovosti. Nejdůležitějším nástrojem k zabezpečení dodávek je diverzifikace zdrojů. Také z hlediska zabezpečení dodávek skýtají velké výhody nekonvenční zdroje ropy, jako je ropná břidlice nebo ropné písky a těžké oleje, a to proto, že jsou rozděleny mezi mnoho států. Za druhé se musí zároveň zintenzivnit výzkum. Využití nových materiálů může například významným způsobem snížit náklady podniků, nebo umožní vrtání, které je šetrnější k životnímu prostředí. Nové těžební techniky povedou v budoucnu v ještě větší míře ke zvýšení zásob. Kolem 80 % nekonvenčních zdrojů připadá na ropnou břidlici. Jde o to, aby tato možnost byla v budoucnosti ekonomicky a ekologicky využita. Důležitou oblastí tak v budoucnosti bude rovněž vzdělávání inženýrů a podporování spolupráce průmyslu s výzkumnými zařízeními. Za třetí musejí být v nadcházejících letech vyřešeny četné konflikty na světové politické scéně. Irák po stabilizaci bezpečnostní situace začíná pouze pozvolna těžit ropu ve větším množství. Írán má nesmírné zásoby, které však z politických důvodů mohou v současné době přispět k uvolnění na ropných trzích pouze v omezené míře. Nejnovější konflikt mezi Gruzií a Ruskem jakož i v posledních měsících se množící útoky pirátů na tankery zcela jasně ukázaly, jak mohou být přepravní trasy zranitelné. Vezmeme-li v úvahu, že by na kaperství supertankerů typu VLCC mohli mít zájem i teroristé, je nutnost reakce ze strany mezinárodního společenství ještě jednoznačnější. To, že bezpečnost dodávek musí být zajišťována již daleko před hranicemi EU, ukazují v neposlední řadě politické nepokoje např. v ropných oblastech Nigérie. Vzhledem k těmto problémům je užší koordinace v rámci vnější politiky EU naprosto nutná. Na straně poptávky docílily členské státy již dnes velkého pokroku. Podíl topení na naftu v EU činí kolem 20 %. Především následkem obou ropných krizí bylo již mnoho topných zařízení nahrazeno moderním a účinným topením. Poslední rekordní ceny ropy vedly k další vlně zvyšování účinnosti, často podporované vnitrostátními podpůrnými programy a lepší tepelnou izolací. Celkově spotřeba v této oblasti od osmdesátých let minulého století dokonce klesla. PR\ doc 9/10 PE v01-00

10 Také podpora biopaliv byla uznána jako prostředek snižování růstu poptávky po surové ropě. Tímto způsobem by mohl být snížen především dovoz motorové nafty. V této souvislosti je však třeba mít na zřeteli, že nynější úsilí o výrazné zvýšení biopaliv v silniční dopravě až o 20 % povede i k restrukturalizaci a ztrátě pracovních míst v dotčených podnicích. Na jarním summitu v březnu 2007 stanovily hlavy států a vlád EU za svůj cíl zvýšit do roku 2020 účinnost využití energie o 20 %. S návrhy právních předpisů, které jsou v současné době ještě ve stádiu plánování, je EU na dobré cestě. Měly by však být upřednostňovány tržní nástroje před ustrnulým stanovováním procent či spotřeby, abychom nepřešli k plánovanému hospodářství. Dále nesmějí být bezpečnostní hlediska podružnější než efektivita, jako je tomu u valivého odporu pneumatik. Největší nárůst poptávky zaznamenává i přes jistá zlepšení účinnosti odvětví dopravy. Důvodem je zásadní význam mobility pro celé hospodářství a touha mnoha občanů po individuální mobilitě. Také letecká doprava zaznamenala v posledních letech silný nárůst v EU i na celém světě. Kvůli velké závislosti odvětví dopravy zde dnes musí být klasická diverzifikace zdrojů doplněna o novou složku: diverzifikace forem pohonu, včetně iniciativ na podporu elektromobility. V nadcházejících desetiletích spočívá obrovský potenciál právě v městské dopravě. Odpovídající programy na podporu výzkumu by se měly rovněž zintenzivnit, stejně jako spolupráce výrobců s výzkumnými zařízeními. Příkladem zde může být oblast výroby tepla: Topení na zemní plyn jsou nabízena stejně jako topení na naftu a elektrické topení. V EU se rovněž stále více používá dálkového vytápění, geotermální energie a pelety. Usměrňování poptávky se ovšem nesmí omezovat pouze na EU. Procentuální podíl EU na celosvětové spotřebě ropy bude i v příštích letech nadále klesat. To je již samo o sobě podmíněno velkým nárůstem poptávky mimo EU. Pro zabezpečení dodávek v EU bude proto rozhodující, aby se omezil nárůst poptávky i na celosvětové úrovni, aniž by byly ohroženy cíle pro růst třetích zemí nebo samotné EU. Velký význam má současně i podpora tržních mechanismů tvorby cen v třetích zemích např. odstraněním dotací na paliva. Všechna tato opatření však vyžadují investice. Investice jsou možné pouze tehdy, pokud je dán k dispozici dostatečný kapitál a dá se očekávat jeho ziskovost. Za této situace musí být co nejrychleji překonána současná krize úvěrového trhu, která by se mohla rozšířit v hospodářskou krizi. Současně vyvstává otázka, zda by stát měl za pomoci politických nástrojů v oblasti změny klimatu každoročně vybírat od spotřebitelů další miliardy eur, nebo zda by tyto peníze neměly zůstat u těch, kteří také budou muset provádět nutné investice. Problémů v souvislosti s budoucím zabezpečením dodávek ropy v EU v posledních letech přibylo. Tyto problémy však lze překonat pomocí cíleného působení na nabídku i poptávku, pokud bude existovat politická vůle a bude podporována mezinárodní koordinace a spolupráce, stejně jako inovace. PE v /10 PR\ doc

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19. 9. 2012 2012/2134(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) Hospodářský a měnový výbor

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 8. 5. 2013 2013/0000(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně podniků před klamavými marketingovými praktikami a zajištění účinného prosazování

Více

Čím budeme topit? Pavel Noskievič. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum

Čím budeme topit? Pavel Noskievič. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Čím budeme topit? Pavel Noskievič Hrozby? vyčerpání zásob dodatkový skleníkový efekt a oteplování Lidé ochotně věří tomu, čemu věřit chtějí. (Publius Terentius) Motto knihy Václava Smila Neexistuje mínění,

Více

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA EU a její severoameričtí partneři, Spojené státy americké a Kanada, vyznávají společné hodnoty demokracie, lidských práv a hospodářské a politické svobody a rovněž

Více

PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILISMU

PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILISMU PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILISMU Pavel Vorel Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky (FEKT VUT Brno) Obsah 1) energetická bilance v dopravě, fenomén zvaný Peak Oil, perspektiva elektromobilismu 2) akumulátory

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU

PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU Pavel Vorel ÚVEE (FEKT VUT Brno) Projekt OPVK: Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji CZ.1.07/2.4.00/12.0017

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU Evropa se zavázala k omezení růstu globální teploty o 2 C. Předpokládá

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO Elektronické mýtné pro kamiony v Německu Krátká analýza Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková Centrum pro

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/0190(COD) 3.1.2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/0190(COD) 3.1.2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2012/0190(COD) 3.1.2013 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost

Více

Ropa, zpracování ropy

Ropa, zpracování ropy VY_52_Inovace_246 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ropa, zpracování ropy prezentace Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2008(INI) 11. 2. 2010

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2008(INI) 11. 2. 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 11. 2. 2010 2010/2008(INI) NÁVRH ZPRÁVY o efektivních, bezpečných a stabilních trzích s deriváty - budoucí opatření politiky (2010/2008(INI)) Hospodářský

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10 Małgorzata Handzlik (PE400.607v01-00) Bílá kniha o zdravotních problémech souvisejících

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2149(INI) 3.3.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2149(INI) 3.3.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2014/2149(INI) 3.3.2015 NÁVRH ZPRÁVY na cestě k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu (2014/2149(INI)) Výbor pro kulturu a

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 1. V OBLASTI DODÁVEK ZEMNÍHO PLYNU Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., IES FSV UK 7.3.2013 státní energetická koncepce ČR a zajištění dodávek zemního plynu * těžba, přeprava

Více

Expert: Za drahý benzín můžou daně, kurz koruny i dohody pumpařů... 2. DHL Freight zvýší od ledna ceny o 5 procent... 3

Expert: Za drahý benzín můžou daně, kurz koruny i dohody pumpařů... 2. DHL Freight zvýší od ledna ceny o 5 procent... 3 PŘEHLED ZPRÁV Expert: Za drahý benzín můžou daně, kurz koruny i dohody pumpařů... 2 DHL Freight zvýší od ledna ceny o 5 procent... 3 Letos padl rekord v historii českých dálničních rekonstrukcí... 3 Řidiči

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2244(INI) 20.3.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2244(INI) 20.3.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 20.3.2015 2014/2244(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zavedení multimodálních integrovaných systémů jízdenek a letenek v EU (2014/2244(INI)) Výbor pro dopravu

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Ing. Ivan Beneš Místopředseda Českého národního výboru pro omezování katastrof Člen Rady expertů, Czech BCSD/WBCSD Konference Smart Life Praha 29.1.2014 Tento

Více

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 1. AKTUÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČR, POLITIKA EU, VÝHLEDY DO BUDOUCNA 24. března 2010 RB 213 energetická bezpečnost ČR v kontextu EU * možnosti posílení

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Těžba ropy v USA letos vzroste nejrychleji v historii Těžba ropy ve Spojených státech vzroste v letošním roce nejrychlejším tempem v historii. Díky těžbě z břidlicových hornin se americká

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

Náhrada ropy v dopravě ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Ing. Jan Žákovec

Náhrada ropy v dopravě ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Ing. Jan Žákovec Náhrada ropy v dopravě ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Ing. Jan Žákovec V prosinci 2001 Evropská komise (European Commision - EC) přijalo akční plán a 2 návrhy směrnic zabývajících se využitím alternativních

Více

Horizont 2020 (2014 2020) Společenská výzva Zajištěná, čistá a účinná energie Ing. Veronika Korittová, NCP pro energetiku a EURATOM 11. března 2014 E-mail: korittova@tc.cz Tel.: 234 006 115 Technologické

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-47

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-47 Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2014/2214(INI) 10.6.2015 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-47 Dubravka Šuica (PE557.114v01-00) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Norsko: Energetická zásobárna Evropy

Norsko: Energetická zásobárna Evropy Norsko: Energetická zásobárna Evropy Ropa a zemní plyn táhnou bohatství země 97 % elektřiny je vyráběno z vody Značné nároky na rozvoj technologií dělají Norsko zajímavým místem pro inovace Náročné bezpečnostní

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. října 2011 (13.10) (OR. en) 15250/11 Interinstitucionální spis: 2011/0274 (COD) FC 40 REGIO 86 CADREFIN 90 CODEC 1635

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. října 2011 (13.10) (OR. en) 15250/11 Interinstitucionální spis: 2011/0274 (COD) FC 40 REGIO 86 CADREFIN 90 CODEC 1635 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. října 2011 (13.10) (OR. en) 15250/11 Interinstitucionální spis: 2011/0274 (COD) FC 40 REGIO 86 CADREFIN 90 CODEC 1635 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 10. října 2011

Více

Investiční mix Oberbank

Investiční mix Oberbank Investiční mix Oberbank Srpen 2015 Hlavní události měsíce července 2015 Obsah: Řecké referendum zaměstnává evropské Strana akciové trhy před odmítnutí obyvatelstvem dochází k dohodě s věřiteli Dohoda s

Více

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Audiovizuální politiku v EU upravují zejména články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovou součástí právních předpisů

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Programy a další nástroje ke zlepšení kvality ovzduší v Lombardii Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Emisní sektory a kritické body

Více

EVROPSKÁ RADA V BRUSELU

EVROPSKÁ RADA V BRUSELU Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 06/2007 21. 3. 2007 EVROPSKÁ RADA V BRUSELU 8. a 9. BŘEZNA 2007 ZÁVĚRY PŘEDSEDNICTVÍ Zasedání předcházel projev nového předsedy Evropského parlamentu

Více

Delegace naleznou v příloze závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Bruselu (8. a 9. března 2007).

Delegace naleznou v příloze závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Bruselu (8. a 9. března 2007). RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 30. dubna 2007 (OR. en) 7224/1/07 REV 1 CONCL 1 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA V BRUSELU 8. a 9. BŘEZNA 2007 ZÁVĚRY PŘEDSEDNICTVÍ

Více

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013 Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje Praha 6. 2. 2013 Vývoj cen zdrojů věštění z křišťálové koule Jak se bránit výkyvům v cenách zdrojů? Zajištění (hedging) Fixace ceny v čase Predikce / prognostika

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv Role cen fosilních paliv v měnové politice Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Konference Brno Holiday Inn Očekávaný vývoj cen fosilních paliv 28. března b 2007 Obsah prezentace Ceny ropy, plynu a uhlí zcela

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

Energie: odpověď na některé naléhavé problémy (a zároveň jejich příčina)

Energie: odpověď na některé naléhavé problémy (a zároveň jejich příčina) SHRNUTÍ Energetický systém pod tlakem Celosvětovému energetickému systému hrozí, že zklame naděje a očekávání, které jsou do něj vkládány. Nepokoje v oblastech Blízkého východu, který nadále zůstává jediným

Více

Energetická politika, energetická bezpečnost, Visegrádská skupina, energetická závislost.

Energetická politika, energetická bezpečnost, Visegrádská skupina, energetická závislost. Mgr. Lukáš Harazin Ochrana & Bezpečnost 2014-2015, ročník III., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 Energetická politika zemí Visegrádské skupiny Anotace Nakolik mohou pro někoho země Visegrádské čtyřky představovat

Více

Zemní plyn - long: Rostoucí spotřeba potlačí cenu plynu

Zemní plyn - long: Rostoucí spotřeba potlačí cenu plynu Zemní plyn - long: Rostoucí spotřeba potlačí cenu plynu Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 15. 06. 2011 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88, Fax:

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

ENERGETIKA AKTUÁLNÍ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ V OBLASTI ENERGETIKY A ENERGETICKÉ LEGISLATIVY

ENERGETIKA AKTUÁLNÍ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ V OBLASTI ENERGETIKY A ENERGETICKÉ LEGISLATIVY ENERGETIKA AKTUÁLNÍ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ V OBLASTI ENERGETIKY A ENERGETICKÉ LEGISLATIVY Jan Kanta ředitel útvaru Legislativa a trh CO DNES ŘEŠÍ SVĚT V OBLASTI ENERGETIKY? Napětí na straně dodávky zabezpečenost

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Lehký topný olej - LONG

Lehký topný olej - LONG Lehký topný olej - LONG Zima trápí Evropu a tlačí cenu topného oleje vzhůru Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 13. 02. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Udržitelný rozvoj: jak tento pojem vnímat? Je to takový způsob globálního rozvoje společnosti, který zajistí

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 NÁVRH ZPRÁVY o úloze EU v rámci OSN jak lépe dosáhnout cílů EU v zahraniční politice (2015/2104(INI)) Výbor pro zahraniční

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Společenská odpovědnost organizací (CSR)

Společenská odpovědnost organizací (CSR) Společenská odpovědnost organizací () Role státu v oblasti společenské odpovědnosti Ing. Hana Šimková, Ing. Lucie Součková Co je společenská odpovědnost organizací? 2. polovina 20. století Corporate Social

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

SMĚRNICE RADY 2009/119/ES

SMĚRNICE RADY 2009/119/ES 9.10.2009 Úřední věstník Evropské unie L 265/9 SMĚRNICE SMĚRNICE RADY 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů RADA

Více

Návrh zadání na vypracování komplexní a průřezové studie reflektující koncept biopaliv ČR

Návrh zadání na vypracování komplexní a průřezové studie reflektující koncept biopaliv ČR Návrh zadání na vypracování komplexní a průřezové studie reflektující koncept biopaliv ČR Obsah: 1 Úvod... 3 2 Studie... 3 2.1 Paradigma studie... 3 2.2 Obecné vymezení předmětu studie... 4 2.3 Konkrétní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Politika a výzvy v oblasti energetiky

Politika a výzvy v oblasti energetiky Politika a výzvy v oblasti energetiky Příspěvek Komise k zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 Politika a výzvy v oblasti energetiky Příspěvek Komise k zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 Tento

Více

VS/2008/0495 SI2.513044

VS/2008/0495 SI2.513044 Konference u kulatého stolu, 25.-29. března 2009 v Balatongyörök Diskuse u kulatého stolu: Výměna informací o zkušenostech jednotlivých zemí a oborů s národní energetickou politikou, vizí budoucnosti,

Více

EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015

EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015 EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015 Pravomoci - Evropská komise, Evropská rada Evropská komise pomáhá mladým lidem najít práci Zdroj: European Commission. Link Evropská komise chce v letošním

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Podkladový materiál k debatě (24. 3. 2015, Evropský dům)

Podkladový materiál k debatě (24. 3. 2015, Evropský dům) I. Úvod Prioritním cílem politiky Evropské unie v oblasti energetiky je zabezpečení dodávek energií pro všechny spotřebitele za dostupné ceny při respektování životního prostředí. Ceny elektřiny v Evropě

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2272(INI) 24. 3. 2011

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2272(INI) 24. 3. 2011 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 24. 3. 2011 2010/2272(INI) NÁVRH ZPRÁVY o mobilitě a začlenění osob se zdravotním postižením a o Evropské strategii pro pomoc osobám

Více

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL)

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Výzkumná zpráva Czech Republic Autoři Tomáš Kukuczka Tomáš Nenička Petr Klimek CZREA 04 2007 The SOLPOOL project receives funding from

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne.03.2008 X Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k návrhům dvou směrnic Evropského parlamentu a Rady, kterými se zjednodušuje

Více

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář Kakao long Nákup kakaa očekáváme růst ceny Červen 2005 Kamil Bednář 1 Kakao na vzestup Ještě před 500 lety bylo kakao nazýváno pokrmem bohů. Nyní se zdá, že si bohové budou muset šáhnout při jeho nákupu

Více

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky?

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 2. 4. 2015, Pražské evropské energetické fórum 1 Vliv různých faktorů na celkovou spotřebu

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. obsahující doporučení Komisi o přístupu k základnímu platebnímu účtu (20XX/XXXX(INI))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. obsahující doporučení Komisi o přístupu k základnímu platebnímu účtu (20XX/XXXX(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 5. 3. 2012 20XX/XXXX(INI) NÁVRH ZPRÁVY obsahující doporučení Komisi o přístupu k základnímu platebnímu účtu (20XX/XXXX(INI)) Výbor

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Zpráva Evropské radě, 27. a 28. června 2013 PAKT PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST: ROK POTÉ ZPRÁVA EVROPSKÉ RADĚ, 27. A 28. ČERVNA 2013 Pakt pro růst a zaměstnanost byl schválen

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

Benzín - long: Růst spotřeby tlačí cenu benzinu vzhůru

Benzín - long: Růst spotřeby tlačí cenu benzinu vzhůru Benzín - long: Růst spotřeby tlačí cenu benzinu vzhůru Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 13. 12. 2010 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88, Fax:

Více

Státní energetická koncepce stav a výhled

Státní energetická koncepce stav a výhled "JADERNÁ ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ" Praha, 19. června 2012 Obsah 1. Vývoj ve světě 2. Energetická politika EU 3. Přímé dopady na ČR 4. Lze se poučit jinde? 5. Aktualizace SEK Vývoj ve světě Energetika

Více