News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP"

Transkript

1 News OBSAH Ocenění nemovitosti bez účasti vlastníka 2 Dopady nekvalitně odvedené znalecké práce na další subjekty 3 Daňové poradenství se využívá v Česku stále více 4 Půjčili jste vlastní firmě? 5 Využívání outsourcingu snižuje náklady firem až o třetinu 5 České podnikatelské prostředí je v rámci střední Evropy nejméně přívětivé 6 Legislativní ochrana je v Česku stále nedostatečná 6 Rozhovor s Ing. Michalem Kunrtem, MBA ze společnosti BM Develop, s. r. o. 6 Aktuality 8 Uskutečněné akce 9 Proběhlo 9 Vážení klienti a obchodní partneři, rok 2012 se blíží do cílové rovinky. Jako přední poradenská skupina jsme opět obhájili svou pozici na trhu a těšíme se na další silné kroky v nadcházejícím roce Letošní rok byl ve znamení velkých změn tvoří se daňové balíčky, měníme vládu, nastolujeme důchodovou reformu a přemýšlíme, jak to vlastně toho 21. prosince 2012 celé dopadne. Vizí a cílem skupiny APOGEO je fungovat jako pevný celek, který na trase Praha Ostrava Nicosia zpevňujeme odbornými zkušenostmi našich poradců. Klademe důraz na sladění očekávání mezi klientem a naším odborníkem. Chováme se tak, abychom klientům mohli garantovat vysoké standardy kvality, a to nikoliv prázdnými slovy a nic neříkajícími frázemi, ale právě perfektně odvedenou prací, která naplňuje podnikatelské záměry nás všech! V tomto prosincovém čísle stojí za zmínku aktualita o znaleckém ústavu APOGEO Esteem, a. s., který díky rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti rozšiřuje jako jediný v ČR rozsah znaleckého oprávnění o obor kybernetika. APOGEO odborná témata se několikrát objevila i v televizním vysílání ČT 24 partner skupiny APOGEO Vítězslav Hruška se vyjádřil k otázce nárůstu firem, které se chtějí přemístit za české hranice. Můžete si také přečíst detailní zpracování TV rozhovoru s daňovým expertem Tomášem Pacovským či odborníkem na účetnictví Romanem Heřmánkem. Jménem nás všech bych Vám touto cestou chtěla poděkovat za spolupráci, důvěru a popřát Vám krásné vánoční svátky a úspěšný nadcházející rok, ve kterém se budu opět těšit na spolupráci. Klára Sierra Marketing & Business Development Manager

2 2 Znalecký ústav APOGEO Esteem, a. s. Ocenění nemovitosti bez účasti vlastníka Počty exekucí stoupají každý rok. Za rok 2011 bylo evidováno dle exekutorské komory 930 tisíc exekučních řízení. Pro tentokrát pomineme v dnešní době poměrně časté (a zpravidla i oprávněné) snahy o regulaci samotných exekučních řízení, výše poplatků exekutorů nebo advokátů a zaměříme se na provedení ocenění majetku, na nějž byl vydán exekuční příkaz. Toto ocenění se pak nejčastěji stává podkladem pro prodej majetku prostřednictvím (nedobrovolné) dražby. Nejčastěji se stávají předmětem ocenění nemovitosti. Je to dáno především jejich poměrně jednoznačnou evidencí v katastru nemovitostí, relativně fungujících trhem a předpokladem, že jejich hodnota (např. v porovnání s movitým majetkem) by se v čase neměla příliš měnit. Je-li na předmětnou nemovitost vydán exekuční příkaz, vykonávající exekutor jmenuje znalce ke stanovení ceny obvyklé nemovitosti, jejího příslušenství a jednotlivých práv a závad s ní spojených, a to na základě usnesení o jmenování znalce, které dá na vědomí i povinnému (nejčastěji vlastník nemovitosti) a oprávněnému. Tito mají právo se ve lhůtě patnácti dnů vyjádřit proti jmenování osoby znalce. Znalec kontaktuje povinného s žádostí o provedení místního šetření nemovitosti a poskytnutí stavebně technických podkladů, a to dle množství kontaktních údajů, které obdržel, nebo se mu podařilo dohledat (internet). Často se vyplatí kontaktovat i případné spoluvlastníky oceňované nemovitosti, kteří jsou schopni poskytnout informace a umožnit přístup. Povinný by měl poskytnout při provádění ocenění nemovitosti součinnost, ale v praxi v nadpoloviční většině případů nekomunikuje a na písemně navržené termíny šetření se nedostaví. V těchto případech je znalec nucen si obstarat všechny potřebné podklady o oceňované nemovitosti jinde. Na místně příslušném katastru nemovitostí lze získat nabývací tituly, kde může být nemovitost specifikována (u bytových jednotek se jedná především o prohlášení vlastníka s podlahovou plochou, dispozicí, umístěním v podlaží a orientací) a tyto informace jsou zde k dispozici veřejně (po identifikaci). (jedná-li se o stavbu) a případně zjistit, zda u předmětné nemovitosti neprobíhá nějaké stavební řízení. Přístup do archivu má pouze vlastník a účastníci řízení, v praxi je tedy nutno mít s sebou usnesení o ustanovení znalce a znalecký průkaz, resp. plnou moc umožňující přístup. Postoj úředníků je různý (i v rámci Prahy), ale zpravidla je vždy umožněno pořídit si kopie či zapsat poznámky. Velmi dobrým informačním zdrojem, především ohledně standardu vnitřního vybavení nemovitosti, jsou také sousedé. Jednoznačnou nevýhodou tohoto postupu (pomineme-li časovou náročnost) je fakt, že obdržené informace lze velmi nejistě ověřit. U rozměrů např. rodinného domu můžeme půdorys porovnat s naměřenou výměrou pomocí nástroje dálkového přístupu katastru nemovitostí, ale těžko skutečně ověříme, zda má sklep rodinného domu 3 či 4 místnosti. V těchto případech je doporučován konzervativní přístup při oceňování, tedy nepředpokládat vysoký standard vnitřních prvků, pokud k tomu nemáme jasné důkazy a vnější stav nemovitosti tomu neodpovídá. Povinný pak může oprávněně namítat (poté, co začne komunikovat), že provedené ocenění vychází z nepřesných podkladů a nikoliv ze skutečnosti. S ohledem na Nález Ústavního soudu I. ÚS 2771/10 ze dne je nutno také pokusit se zjistit, zda nebyl vyhotoven znalecký posudek oceňující předmětnou nemovitost v posledních cca 12 měsících. Zpravidla je doporučováno si písemně ve znaleckém posudku vyhradit právo zhotovení dodatku znaleckého posudku po zjištění nových zkušeností (tedy především umožnění přístupu do nemovitosti). Samotné ocenění nemovitosti je vzhledem k požadavku o stanovení ceny obvyklé prováděno především porovnávací metodou, jejíž postup odpovídá definici ceny obvyklé dle Zákona o oceňování majetku (č. 151/1997 Sb.). Výsledná cena obvyklá je pak dána cenou obvyklou nemovitosti po odečtení případných věcných břemen a práv, která prodejem nezaniknou. Po vyhotovení je znalecký posudek následně umístěn veřejně jako jeden z podkladů pro dražbu. Vyvolávací cena nemovitosti v dražbě může být nejníže na úrovni dvou třetin ceny obvyklé nemovitosti stanovené znaleckým posudkem. Pokud se nemovitost v dražbě neprodá, může být vyvolávací cena ve druhém kole dražby snížena až na úroveň jedné poloviny ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem. V případě prodeje obdrží nejvýše přihazující (splnil-li ostatní podmínky) usnesení o příklepu, které slouží jako nabývací titul k nemovitosti. Přestože se může zdát výsledná cena poměrně výhodná, vydražitel si s sebou nese i značná rizika spojená např. s procesem vystěhování předchozího vlastníka či nájemníka. Ocenění nemovitého majetku bez účasti (a někdy i bez vědomí) vlastníka je prováděno i pro jiné účely (např. zájem potenciálního investora či věřitele při podezření na případný rozpor s uváděným stavem), výstupem však zpravidla nebývá tržní hodnota, ale netržní specifická hodnota, která zohledňuje stav dodaných/obstaraných podkladů. Může však upozornit na rizika či probíhající změny. Na příslušném stavebním odboru (v archivu) by měl znalec nahlédnout do stavební dokumentace k nemovitosti Ing. Jiří Hrabec Senior Valuation Consultant E / T /

3 3 Oddělení Management Consulting APOGEO Esteem, a. s. Dopady nekvalitně odvedené znalecké práce na další subjekty V návaznosti na současnou ekonomickou situaci, kdy jednotlivé korporace vyvíjí maximální úsilí na optimalizaci svých nákladů, často při výběru znalce hraje rozhodující roli cena. Tlak na cenu však může způsobit zadavateli celou řadu problémů, které se mohou začít projevovat již v průběhu znaleckých prací, dále po vydání znaleckého posudku, případně i v horizontu několika následujících let. Problémy se znalcem v průběhu znaleckých prací Jedním z problémů je nadměrné zatěžování zadavatele požadavky o dodatečné podklady k ocenění. Na jednu stranu totiž znalec potřebuje k ocenění potřebné podklady, bez kterých se neobejde, na druhou stranu by však měl udržovat maximální míru samostatnosti tak, aby po zadavateli požadoval pouze nezbytně nutné údaje, a to pokud možno v ucelených požadavcích. Jinými slovy, pokud znalec bude žádat dodatečné informace příliš často a jednotlivě, zadavateli, resp. klientovi tím práci neulehčí. Znalec by měl mít ze své role na paměti, že odvádí službu pro klienta, nikoliv klient pro něj. Dalším negativním dopadem je neplnění termínů. Znalecký výstup je totiž obvykle součástí určitého projektu a nesplnění termínu může navazující práce dalších zainteresovaných stran značně zkomplikovat, ne-li úplně znemožnit. Jako příklad uvádím proces fúze s rozhodným dnem k 1. 1., přičemž znalecký posudek je nutný vyhotovit nejpozději ke konci měsíce června, v opačném případě je třeba zpracovat mezitímní účetní závěrku, pokud všichni členové a zúčastněné osoby na přeměně neudělí souhlas. Mezitímní účetní závěrka nemusí být vždy jednoduchá věc, obzvlášť pokud je nutné ji auditovat. Při jejím sestavování musí společnost zpravidla použít celou řadu účetních odhadů, tyto musí být řádně doložitelné, aby je následně mohl auditor ověřit. Pro klienta je jednodušší, pokud již při plánování celé přeměny nebude muset otázku zpracování mezitímních účetních závěrek vůbec řešit, říká Tomáš Brabec, Audit Services Partner poradenské skupiny APOGEO. Klient by si měl rovněž uvědomit, že znalec obvykle získává přístup k interním informacím společnosti, přičemž znalecký výstup bývá veřejně dostupný. Zde je tedy třeba, aby byl v určitých oblastech diskrétní. Stanovení výsledné výše ve znaleckém posudku nereflektující podmínky na trhu a daný účel může mít také vliv na rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí úvěru pro oceňovaný subjekt. Problémy se znalcem po vydání znaleckého posudku Dalším nepříjemným dopadem je např. vliv na navýšení základního kapitálu při přeměnách a při nepeněžitém vkladu, kdy při podhodnocení oceňovaného subjektu nelze navýšit základní kapitál o požadovanou výši. Auditor pak v návaznosti při stanovení odložené daně tyto nuance přebírá a promítá při navazujících činnostech. Výpočtu odložené daně by měl klient věnovat dost času, neboť tato položka v následujících letech poměrně dlouho ovlivňuje výši účetního hospodářského výsledku a tato položka by měla být rovněž vzata v úvahu při plánování záměru celé přeměny, dodává Ing.Tomáš Brabec, Partner, Audit Services. Pokud vlivem ocenění vzniká Goodwill či oceňovací rozdíl, které se odepisují nedaňově, má tato skutečnost dopad na hospodářské výsledky v podobě odpisů (Goodwill se odepisuje 60 měsíců a oceňovací rozdíl 180 měsíců). Společnost pak může mít zkreslené hospodářské výsledky až 15 let, což ji může přivádět každoročně do hospodářské ztráty. Nesprávné ocenění hraje také významnou roli v oblasti transferových cen mezi spřízněnými osobami, kde v případě prokázání nesprávného stanovení hodnoty může dojít k doměření výše daňových nákladů správcem daně, nehledě na to, že pokud není tento převod doložen znaleckým posudkem splňujícím všechny nutné náležitosti, je tento převod neplatný se všemi důsledky, říká Ing. Tomáš Pacovský, Tax Manager poradenské skupiny APOGEO. Nekvalitní práce může mít dopad také na stanovení výměnných poměrů akcionářů při přeměnách, což může přinést zainteresovaným akcionářům nejenom újmu na hodnotě, ale může dojít i k žalobám na zúčastněné subjekty. Problémy se znalcem s odstupem několika let Až s odstupem několika let může dříve vydaný znalecký posudek zadavateli či klientovi způsobit komplikace v případě podání žaloby, a to od menšinových akcionářů z důvodu nepřiměřenosti protiplnění za jejich akcie. Stejně tak v případě pozdějšího zpracování nového znaleckého posudku pro odlišné účely, kdy může být nový znalec buď částečně vázán metodikou a přístupem uvedeným v předchozích znaleckých posudcích, nebo použije přístup a metodiku sobě vlastní, přičemž tím může poukázat na rozpor mezi oběma posudky (což může vyvolat další otázky protistran v navazujících procesech). Kvalitní znalec by naopak Kvalitní znalec by neměl být izolován od smyslu projektu jako celku a neměl by se neomezovat pouze na části, za které je přímo odpovědný. Pokud narazí (ať už při obdržení zadání nebo při samotných pracích) na nějaká slabá místa, měl by na to klienta či zadavatele upozornit, může tím totiž zabránit celé řadě nepříjemností. Jako příklad mohu uvést nepřesnosti či opomenutí v Usnesení o jmenování znalce soudem. V případě potenciálního výskytu dalších rizik klient pravděpodobně ocení i doporučení služeb Auditorů, advokátů či daňových poradců. Závěrem Znalecké služby se tak mohou v konečném důsledku významně prodražit namísto očekávané úspory v nákladech. Proto při výběru poskytovatele znaleckých služeb doporučuji obezřetný výběr, kde by jako kritérium volby neměla být prioritní samotná cena těchto služeb, ale spíše dobrá reference od spolupracujících subjektů. Ing. Pavel Tůma Business Consulting & Valuation Manager E / T /

4 4 Daňové oddělení poradenské skupiny APOGEO, s.r.o. Daňové poradenství se využívá v Česku stále více Rozhovor s Tomášem Pacovským ve studiu ČT24 na téma Firmy využívají krizové daňové poradenství. Dle statistik společnosti APOGEO v České republice stále více firem k externí správě svých daňových povinností využívá specializovaných společností. V posledních měsících se s rostoucí aktivitou finančních úřadů dostávají podnikatelské subjekty stále častěji do problémů v průběhu daňové kontroly. Klienti se na nás v rámci krizového daňového poradenství obracejí častěji, jde o cca 10% nárůst oproti loňskému roku. Na řešení situace s finančním úřadem v rámci probíhající daňové kontroly není nikdy pozdě, ovšem čím dříve začneme vzniklý problém řešit, tím nižší je riziko dodatečných finančních nákladů na straně klienta, říká Tomáš Pacovský, Tax Manager poradenské skupiny APOGEO. Komplikovanost tuzemského daňového systému potvrzuje aktuální průzkum publikovaný v časopisu CFOworld, podle něhož je 59 % respondentů přesvědčeno, že daňová nejistota ovlivňuje nebo dokonce poškozuje jejich podnikatelské aktivity. Systém odvodů v České republice je skutečně složitý, nejde jen o samotný výpočet daňové povinnosti, přehlednost a správnost odvodu se snižuje také například tím, že firmy platí daně hned několika institucím. Proto přenechávají firmy daňovou agendu odborníkům, což jim z dlouhodobého hlediska přinese úsporu času a sníží reálně vynaložené náklady, potvrzuje Tomáš Pacovský. Neustálá novelizace daňových zákonů stále více stěžuje orientaci v daňové problematice, což významně zvyšuje nároky na účetní oddělení firem. Daňová legislativa dozná poměrně rozsáhlých změn i během příštího roku. Již k 1. lednu 2013 dojde k řadě zásadních daňových změn, rozsáhlá je například novela DPH jde o nová pravidla registrace, dojde také k úpravě oblasti daňových dokladů, podmínek vzniku ručitelského vztahu atd., doplňuje Tomáš Pacovský. Zdroj: tisková zpráva televizní odkaz ČT24 36:00 39:00 ivysilani// studio- -ct24/ / Současná hrozba pro podnikatele? Daňová kontrola! Z veřejně dostupných zdrojů o činnosti daňové správy v České republice vyplývá, že v roce 2011 došlo k celkovému poklesu počtu uskutečněných daňových kontrol. Oproti roku 2010 se sice počet kontrol snížil přibližně o třetinu, avšak průměrná částka, doměřená v rámci jednotlivé kontroly, významně vzrostla. Pokles počtu daňových kontrol významně poznamenal zejména přechod na nový legislativní předpis, resp. daňový řád. V první polovině roku se správci daně věnovali implementaci nových procesních postupů, jejich aplikaci do praxe, a zvykali si na nová procesní pravidla. Přestože se na tuto změnu před nabytím účinnosti nového zákona jistě důkladně připravovali, neprováděli procesní úkony s takovou jistotou jako při letité platnosti zákona o správě daní a poplatků. Díky novému právnímu předpisu se zvýšila administrativní náročnost daňových kontrol a také náročnost prováděných důkazních řízení. Co se týče jednotlivých druhů daní, největší počet kontrol byl proveden u daně z přidané hodnoty. Daňové úniky, zejména v případě této daně, mají významné negativní dopady na státní rozpočet. Zajímavostí je, že finanční úřady provedly v celkovém srovnání všech daní také velký počet kontrol u fyzických osob, které podávají daňová přiznání samostatně (například podnikatelé). Oproti daňovým kontrolám právnických osob je však procesní průběh u těchto daňových subjektů méně obsáhlý a náročný. Nejvíce pochybení bylo v rámci kontrol identifikováno v oblasti výdajů na marketingové, poradenské a další obdobné služby s vysokou přidanou hodnotou, u nichž daňové subjekty nebyly schopny prokázat jejich samotné uskutečnění, resp. účelnost jejich vynaložení. Dále se jednalo o chybné účetní postupy s dopadem do samotné daňové povinnosti. Z důvodu rozvoje mezinárodního obchodu se v poslední době finanční úřady intenzivněji zaměřují na kontrolní činnost v oblasti převodních cen a na multilaterální daňové kontroly. Stát také reaguje na nově vzniklé rizikové oblasti daní, které mají významné fiskální dopady. Důkazem toho je založení nového specializovaného finančního úřadu, do jehož příslušnosti spadají firmy z finančního sektoru a firmy s významným obratem. Podle mého názoru budou daňové kontroly rok od roku přísnější. Správci daně postupně získají při procesních postupech jistotu a vzhledem k nynější ekonomické situaci bude státní rozpočet vyžadovat výrazně efektivnější správu daní, tedy včetně kontrol. Pravidelná konzultace s odborníky, resp. daňové due diligence zajistí daňovému subjektu hladký průběh v případě daňové kontroly. Ing. Tomáš Pacovský Tax Manager E / T /

5 5 Půjčili jste vlastní firmě? Dluhopisy mohou do Vaší firmy přinést peníze, o které jste doposud přicházeli. Všichni dnes mluví o tzv. korunových dluhopisech. Buďte díky nám ten, kdo o nich ví. Podnikové dluhopisy mohou být efektivní nástroj financování i pro Vaši firmu. S námi můžete mít emisi dluhopisů k dispozici na klíč. PŮJČKA SPOLEČNOSTI Vlastníci půjčili své společnosti celkem 20 milionů Kč s úrokovou sazbou 8 % p.a. Ročně tak na úrocích vydělají tisíc korun, které jim společnost zaplatí. Na dani z příjmu fyzických osob zaplatí vlastníci celkem 15 % z této částky, tedy 240 tisíc korun celkem. Každý rok vlastníci společnosti nenávratně zaplatí 240 tisíc korun. NAHRAZENÍ PŮJČEK DLUHOPISY Společnost vydá dluhopisy za 20 milionů s úrokovým výnosem 8 % p. a., z jejichž výnosu se uhradí stávající půjčky, a tak jsou půjčky nahrazeny dluhopisy. Složení emisního kursu dluhopisů lze provést zápočtem vrácení půjčky. Dluhopisy si mohou koupit stávající věřitelé, tedy i vlastníci společnosti. Smluvní strany vztahu se nemění a i nadále je dlužníkem společnost a věřiteli jsou vlastníci. Na dani z příjmu fyzických osob zaplatí vlastníci celkem při využití zaokrouhlení daně 0, korun celkem. Každý rok mají vlastníci společnosti k dispozici o 240 tisíc řádně zdaněných korun více. Možná už jste si nechali postavit dům na klíč. Možná už jste si koupili společnost na klíč. Nyní máte možnost koupit si na klíč emisi dluhopisů. S námi je emise korunových dluhopisů rychlá a jasná. Už jste vyřešili změnu akcionářských půjček na podnikové korunové dluhopisy? Do zbývá jen pár dní. Ing. Vítězslav Hruška Partner E / T / Účetní oddělení poradenské skupiny APOGEO, s. r. o. Využívání outsourcingu snižuje náklady firem až o třetinu Firmy během hospodářské krize využívají stále více možnosti některé služby outsourcovat. Jedním z důvodů je tlak na snižování nákladů, které například outsourcing účetnictví a právních služeb významně redukuje. Dle našich statistik sníží firmy své náklady outsourcováním služeb v průměru až o třetinu, navíc získají vysokou profesionalitu zpracování podkladů a důležité informace o vývoji firmy zůstávají bezpečně uložené, říká Roman Heřmánek, Manažer Accounting & Payroll poradenské skupiny APOGEO. Outsourcing služeb je dnes zcela standardní záležitost a v rámci pokračující hospodářské krize lze očekávat posílení tohoto trendu. Poptávka po externí správě v oblasti účetnictví se meziročně zvyšuje, za posledních pět let v průměru o cca deset procent. Společnosti se potýkají s problémem neprofesionálně vedeného účetnictví a tyto problémy mohou mít vliv na celkový firemní rozvoj, doplňuje manažer účetního oddělení Roman Heřmánek. Výhody outsourcingu jsou jednoznačné: firmy mohou tímto způsobem snížit provozní náklady a současně zvýšit kvalitu realizace důležitých vedlejších činností firmy. Outsourcing ovšem nepřináší jen úspory nákladů, ale také uvolnění vlastních zdrojů a přístup k novým technologiím, informacím a znalostem, které jsou obvykle spojeny s příchodem specializovaných dodavatelských firem, doplňuje Roman Heřmánek. Základem outsourcingu je přenechat nevýdělečné činnosti ve firmě specializované externí společnosti a zaměřit se plně na hlavní činnosti podnikání to platí také v oblasti účetnictví. Zdroj: tisková zpráva televizní odkaz ČT24 96:00 100:32 ivysilani// studio- -ct24/ / Ing. Roman Heřmánek Accounting & Payroll Manager E / T /

6 6 SMART Office & Companies, s. r. o. České podnikatelské prostředí je v rámci střední Evropy nejméně přívětivé Začít podnikat v České republice je stále značně komplikované. Podle statistik Světové banky uvedených v letošní zprávě Doing Business 2013 jsme v otevřenosti podnikatelského prostředí v celoevropském měřítku až na 30. místě. Zmíněná studie prozrazuje, že ohledně podmínek v podnikání je Česká republika v rámci středoevropského regionu až na úplném chvostu, a to nejenom za hospodářsky velmi rozvinutými ekonomikami Rakouska a Německa, ale také za Polskem, Maďarskem a Slovenskem. Hladký start firem podporuje rozvoj ekonomiky Nelichotivý stav potvrzuje i další statistika: v Česku vzniklo v loňském roce nejméně firem za posledních pět let. Rozvoj ekonomiky přitom podporuje právě jednoduchost a cenová dostupnost založení firmy a hladký start podnikání nejlépe si v tomto směru vede z evropských zemí Dánsko následované Norskem. V České republice je průměrný čas potřebný pro založení společnosti 20 dní a podnikatel se musí vypořádat s devíti procesními kroky, přitom v některých zemích trvá založení firmy pouhý jediný den. Dosavadní zjednodušení nestačí Nové legislativní úpravy sice pro podnikatele přinesly řadu zjednodušení, přesto zůstává založení společnosti časově, administrativně i finančně velmi náročnou záležitostí. To se odráží i ve zvýšeném zájmu o tzv. ready-made společnosti, jež umožňují začít podnikat v řádu několika hodin. Velkou výhodou takovýchto společností je totiž i to, že klienti nemusí splatit základní kapitál, uvádí Jana Babůrková z firmy SMART Companies, která se zakládáním, prodejem a následnou správou ready- -made společností zabývá. Jana Babůrková Business Manager E / T / SMART Office & Companies Trust Services Legislativní ochrana je v Česku stále nedostatečná Praha 20. listopadu 2012 Legislativní ochrana, související například s obtížnou vymahatelností uzavřených obchodních smluv, je v České republice stále na velmi nízké úrovni. Dle letošní zprávy Doing Business je Česká republika v této oblasti až na 79. místě na světě. Dalším problémem českých podnikatelů je daňové zatížení, jsme až na 120. místě, kdy je posuzována nejenom výše daňové sazby, ale také časová náročnost související s placením daní. Je proto logické, že řada podnikatelů přemisťuje sídlo své firmy do jiných, stabilnějších, zemí, dle našich statistik jsou nejoblíbenější destinací Seychely, následované Kyprem a Velkou Británií, říká Filip Reinoso ze Smart Companies. o ochraně investic. Daňová sazba pro příjmy právnických osob činí 10 %, což představuje jednu z nejnižších sazeb v Evropě. Přívětivost Vysokou poptávku klientů po založení vlastní společnosti v některé ze zemí s příznivou daňovou politikou zaznamenáváme dlouhodobě. Z tohoto důvodu poskytujeme, jako jediná trustová společnost v České republice, podnikatelům kompletní legislativně- -administrativní agendu přímo na Kypru, doplňuje Filip Reinoso. Nejoblíbenějším evropským rájem je tedy aktuálně dle statistik společnosti Smart Companies Kypr, který nabízí stabilní podnikatelské prostředí a s Českou republikou má uzavřenou smlouvu kyperského podnikatelského prostředí potvrzuje rostoucí počet nově registrovaných firem, za poslední tři roky se počet nových firem zvýšil přibližně o čtvrtinu. Ing. Filip Reinoso Business Manager E / T /

7 7 Rozhovor s Ing. Michalem Kunrtem, MBA ze společnosti BM Develop, s. r. o. významným klientem daňového oddělení poradenské skupiny APOGEO Společnost BM Develop, s. r. o., patří k předním pražským developerským společnostem, které staví projekty v lukrativních lokalitách Prahy. Její projekty splňují náročné požadavky na moderní bydlení pro zákazníky, kteří očekávají perfektní dopravní dostupnost, rozsáhlou nabídku služeb v okolí, ale zároveň klidné místo pro život. Společnost se specializuje především na bytovou výstavbu. Mezi její nejznámější projekty patří rezidence Břevnov, Dvořákova, Petřiny, Hlubočepy a dále výstavby bytových domů na Střížkově, v Hloubětíně a Záběhlicích. Kromě toho dokončila v loňském roce výstavbu business centra EGON v Kischově ulici na pražské Pankráci. V současné době se dokončují projekty luxusní rezidence Kavčí Hory, bydlení Erwin a v listopadu 2013 se předpokládá dokončení přestavby bytového domu Vinohradská 33. Nejen o vlivu finanční krize, ale také o daňových dopadech jsme se bavili s partnerem společnosti BM Develop, panem Ing. Michalem Kunrtem, MBA. Jak vnímáte současné dopady druhé vlny finanční krize na trh s byty? První vlna finanční krize v roce 2009 naštěstí nezasáhla trh nemovitostí v České republice tak, jak tomu bylo v USA. U nás se projevila poklesem počtu prodaných bytů. Stejný trend jako v roce 2009 se očekával i v letošním roce. Naštěstí se tak nestalo. Druhá vlna finanční krize tedy poptávku po Vašich projektech neovlivnila Stavíme byty, o které je zájem. Naše nemovitosti situujeme do lokalit s výbornou dopravní infrastrukturou a dostupností služeb na dobré úrovni. Věnujeme velkou péči návrhu dispozic bytů a zakládáme si na osobním přístupu k zákazníkovi. Zákazníci si navíc mohou určit úpravy jednotlivých bytů podle svých požadavků. Co si myslíte o každoročních změnách výše sazby DPH? Výstavby bytů jsou během na dlouhou trať. Realizace projektu je rozložena na delší období, někdy až několik let. My musíme počítat s určitým rozpočtem. Neustálé změny v sazbě DPH nás v tomto směru značně omezují. Tyto změny však ovlivní i potenciální zájemce o koupi bytu. Koupě nemovitosti představuje významnou investici a změna o několik procentních bodů u sazby DPH může zvýšit celkovou cenu nemovitosti o statisíce. Jak reagujete na neustálé změny v daňové legislativě? V tomto směru spolupracujeme s poradenskou skupinou APOGEO, která se zaměřuje na činnost developerských společností z daňového pohledu. Profesionální přístup k řešení daňových a účetních aspektů developerských projektů mě u poradenské skupiny APOGEO opravdu mile překvapil. Jejích služeb jsme využili zejména při aplikaci sazby DPH u bytové výstavby a dále u problematiky vyvolané investice. Mimo to nás informuje o chystaných změnách v daňových zákonech a radí nám, jak v dané situaci nejlépe zareagovat a předejít tak případným nepříjemnostem. Je důležité vědět, že spolupracujeme s odborníky, na které se můžeme v každém ohledu spolehnout. Co dále může podle Vás negativně ovlivnit developerský trh? Těch faktorů je několik. Prvním z nich je nekončící finanční krize. Dle mého názoru je současnou krizí nejvíce zasažena střední příjmová vrstva obyvatelstva. Z tohoto důvodu je nutno pečlivě volit koncovou prodejní cenu, tak i samotnou velikost projektu. S tím souvisí hypoteční financování nemovitostí. V nejisté finanční době část potenciálních zákazníků spatřuje určité riziko v uzavření hypotečního úvěru. Dalším problémem pro trh s bydlením je již zmiňovaná neustále se zvyšující sazba DPH. Znevýhodněním by pro zákazníky bylo také postupné snižování částky odpočtu zaplacených úroků na bytové potřeby z hypotečního úvěru či úvěru ze stavebního spoření od základu daně, což by nepochybně ovlivnilo poptávku po bytech. Který z Vašich posledních dokončených projektů byste zákazníkům nejvíce doporučil? Samozřejmě všechny. Každý je něčím unikátní. Rezidence Kavčí Hory nabízí luxusní a nadstandardní bydlení v zajímavě řešeném architektonickém prostoru. Bydlení Erwin má nesporně výhodnou polohu nedaleko městského centra, ale zároveň je tato lokalita ceněna i díky hojnosti zeleně, volnočasových možností a vysoké koncentraci služeb, jejichž blízkost jim rozhodně ušetří spoustu času. Projekt Bydlení Erwin navíc zvítězil v prestižní soutěži Realitní projekt roku 2011 v kategorii cena architektů. V neposlední řadě musím zmínit náš nejnovější projekt v centru Prahy Rezidence Vinohradská 33. Tento projekt splňuje všechny požadavky pro zájemce o luxusní bydlení v centru. Zdroj: Interní materiály APOGEO

8 8 svět Dalším řádným členem ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, se stal znalecký ústav APOGEO Esteem, a. s., součást poradenské skupiny APOGEO. ICT Unie má nyní 81 řádných a 10 čestných členů. APOGEO Esteem jako první v Česku nabízí Aktuality APOGEO Esteem, a. s., členem ICT Unie znalecké služby ve všech oborech informačních a komunikačních technologií (ICT). Více na: APOGEO Esteem disponuje znaleckým oprávněním v oboru kybernetika APOGEO Esteem je držitelem širšího znaleckého oprávnění. Znalecký ústav, který je součástí poradenské skupiny APOGEO, je aktuálně zapsaný v I. oddílu seznamu znaleckých ústavů pro obor ekonomika a rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti rozšiřuje rozsah znaleckého oprávnění o obor kybernetika. APOGEO otevřela novou pobočku v Ostravě Otevření ostravské pobočky bylo logickým krokem v další expanzi skupiny APOGEO. Naším cílem je soustředit se v první fázi na služby, o které je stále větší zájem, a tím jsou outsourcing účetnictví, mezd a personální agendy. Zároveň je naší snahou uspokojit přání a potřeby regionální klientely v místě podnikání. APOGEO klientům garantuje vysoké standardy kvality, Rozsah oprávnění naleznete na: V daňovém ráji sídlí každá 30 firma V hlavním ekonomickém pořadu zpravodajského programu ČT24 se Vítězslav Hruška, Partner skupiny APOGEO vyjádřil k otázce nárůstu firem, které se chtějí přemístit za české hranice. Více o této obasti naleznete v ekonomických aktualitách: 26:33-28:37 a to nikoliv prázdnými frázemi, a proto jsme pro nové ostravské klienty, kteří uzavřou smlouvu o vedení účetnictví, zpracování mezd či daňové evidence, v období od do , připravili zajímavou slevu ve výši 15 %, říká Accounting & Payroll manažer Roman Heřmánek. Poradenská skupina APOGEO ke konci roku získala velmi zajímavého klienta ze světa české vědy Projekt na podporu vědecké a technické inteligence Česká hlava byl vyhlášen v březnu Tvoří jej soubor vzájemně provázaných aktivit, jejichž cílem je popularizovat vědu a zvýšit společenskou prestiž tuzemských technických a vědeckých pracovníků coby hlavních tvůrců ekonomické prosperity země. Každoročním vyvrcholením projektu je udělování národních cen Česká hlava nejlepším osobnostem z oblasti vědy a techniky. Neskromným cílem je dosáhnout společenského povědomí na úrovni jakési národní Nobelovy ceny.

9 9 SMART Companies Podzimní akce na prodej vybraných společností Kupte si předem založenou (ready made) společnost a můžete začít podnikat během několika hodin. Vyberte si ze široké nabídky vybraných akciových společností a společností s ručením omezeným, založených v letech a ušetřete až Kč. Uskutečněné akce: Poradenská skupina APOGEO a společnost SMART Office & Companies jsou partnerem prestižní soutěže Právnická firma roku 2012 již potřetí. Společnost EPRAVO.CZ pod záštitou předsedy vlády ČR RNDr. Petra Nečase, ministra spravedlnosti ČR JUDr. Pavla Blažka, Ph.D., a České advokátní komory vyhlásila již pátý ročník soutěže Právnická firma roku. Stejně jako v minulých letech se veřejnost dozvěděla, kdo u nás na poli práva patří k těm nejvíce doporučovaným. Výsledky soutěže Více o připravovaných akcích na Probíhá Právnická firma roku 2012 byly slavnostně vyhlášeny 12. listopadu 2012 v prostorách pražského hotelu InterContinental za účasti zástupců předních advokátních kanceláří a osobností domácí justice. Akce trvá do konce roku 2012, pro více informací či rezervaci společnosti nás kontaktujte na bezplatné lince nebo na Přehled všech společností na prodej naleznete na nabidka-akcnich-spolecnosti/. 100 % jen za 100 % Plaťte jen za perfektní práci Jako náš klient platíte jen za práci odvedou kvalitně a včas! Poradenská skupina APOGEO poskytuje širokou škálu služeb v oblasti auditu, daní, účetního a mzdového poradenství, outsourcingu mezd a personální agendy, znaleckých služeb a management consultingu.

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14 EX 2334/13-318 ZNALECKY POSUDEK č. 4329/14 0 ceně nemovitých věcí: Bytu č. 455/28, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Letňany, hl. m. Praha. Objednatel posudku:

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ Ing. Andrea PASLEROVÁ 1 Obsah / Úvod / Podklady pro zpracování posudků / Ocenění majetku / Ocenění obchodních společností / Ocenění nemovitého majetku / Ocenění movitého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6183-035/1/2011 o ceně obvyklé spol.podílu ve výši ideální ½ na pozemku parc.č. 715/1 v kat.území a obci Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav, kraj Středočeský. Ocenění vypracoval: Ing.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.326-136 / 14 o obvyklé ceně podílu 1/6 nemovitých věcí - 4 ks pozemků ZPF parc.č.902/10, parc.č.971/31, parc.č.1000/18, parc.č.1000/29 dle LV 39 pro k.ú.slavonín, obec Olomouc,

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 04357/12-052 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: spoluvlastnického podílu o velikosti 2/20 na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Představenstvo obchodní společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., IČ: 26336588, sídlem Dýšina - Nová Huť, Horomyslická čp. 1, PSČ

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY PŘÍLOHA Č.9 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13763-203/13 o ceně pozemku parc.č.246/4, katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha - západ, včetně ceny obvyklé. (LV č.1271) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

NABÍDKA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

NABÍDKA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odhad nemovitostí JUDr. Jaroslav Kubát - reality - soudní znalec - odhadce cen nemovitosti - odhady ceník - posudky - smlouvy - právník - zajištění prodeje nemovitostí - kupní smlouvy - poradenství, konzultace

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2494/134/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2494/134/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2494/134/14 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 689/215 včetně podílu na společných částech domu a pozemcích, v katastrálním území Milovice a obci Milovice, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Oznámení představenstva

Oznámení představenstva Oznámení představenstva společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, IČO: 452 72 387 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Tento informační servis je určen pro všechny, kteří nechtějí zůstat pozadu a mají potřebu se orientovat v podnikatelském světě.

Tento informační servis je určen pro všechny, kteří nechtějí zůstat pozadu a mají potřebu se orientovat v podnikatelském světě. Vážení klienti a obchodní partneři, rok 2013 je již v plném proudu a i letos bychom Vás prostřednictvím APOGEO Alert chtěli pravidelně informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

Převody a oceňování nemovitostí

Převody a oceňování nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY Smluvní strany: 1. Poskytovatel: sídlo: IČ: DIČ: bankovní účet číslo:, vedený u zastoupení:, 2. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. sídlo: U Zimního stadionu 1952/2,

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Frýdlantská zemědělská a.s., se sídlem č.p. 593, 739 11 Janovice, Identifikační číslo: 64610047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA. pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s.

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA. pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s. Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s. Pravidla jsou vydávány k zabezpečení jednotného postupu při přejímání nepeněžitých vkladů infrastrukturního

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s.

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s. Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností ProSpanek a.s. IČ: 24661554 se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Kunětická 2534/2, PSČ 12000 společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Znalecký posudek č. 3318/2012

Znalecký posudek č. 3318/2012 Znalecký posudek č. 3318/2012 o ceně obvyklé - 1/12 pozemku parcelní číslo 542/24, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, okres Louny, obec Obora, katastrální území

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Všeobecné informace o dražbách

Všeobecné informace o dražbách Všeobecné informace o dražbách Jednou za čas vychází v platnost novely, které mohou i v našem oboru zásadním způsobem měnit zákon a legislativu. S touto situací souvisejí mnohé změny v postupech, které

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 12094

ZNALECKÝ POSUDEK č. 12094 ZNALECKÝ POSUDEK č. 12094 o ceně nemovitosti- pozemků - orná půda p.č. 1573, 1943, 2042, vč. ocenění práv a závad cenou obvyklou, k datu ocenění zapsané na LV č. 704, katastrální území Brodek u Přerova,

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Praha 4 JUDr. Iveta Glogrová soudní exekutor Vinohradská 58/1188 130 00 Praha 3 Tel: 222 542 875-6 e-mail: glogrova@exekutor-praha4.cz Sp. zn. 126 EX 324/09-52 Usnesení o nařízení dražebního

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5096/2015 NEMOVITÁ VĚC: 1/10 pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci PK 270/4 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kolín, obec Veletov, k.ú. Veletov Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Developer v úpadku Korporátní - aktuální profil pohled Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR - Telekomunikace a média Klienty

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích

Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Znalecký posudek č. 3431/211/07 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 51/4 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, obec Velké Přílepy, okres Praha-západ

Znalecký posudek č. 3431/211/07 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 51/4 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, obec Velké Přílepy, okres Praha-západ Znalecký posudek č. 3431/211/07 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 51/4 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, obec Velké Přílepy, okres Praha-západ Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/17775/2010. O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/17775/2010. O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/17775/2010 O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor Objednatel posudku: JUDr. Petr Kocián soudní exekutor Exekutorský

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce

14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce 14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce strana 2 Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz Územní pracoviště v Havířově Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov Podlesí Oddělení vymáhací Číslo jednací: 2081787/14/

Více