News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP"

Transkript

1 News OBSAH Ocenění nemovitosti bez účasti vlastníka 2 Dopady nekvalitně odvedené znalecké práce na další subjekty 3 Daňové poradenství se využívá v Česku stále více 4 Půjčili jste vlastní firmě? 5 Využívání outsourcingu snižuje náklady firem až o třetinu 5 České podnikatelské prostředí je v rámci střední Evropy nejméně přívětivé 6 Legislativní ochrana je v Česku stále nedostatečná 6 Rozhovor s Ing. Michalem Kunrtem, MBA ze společnosti BM Develop, s. r. o. 6 Aktuality 8 Uskutečněné akce 9 Proběhlo 9 Vážení klienti a obchodní partneři, rok 2012 se blíží do cílové rovinky. Jako přední poradenská skupina jsme opět obhájili svou pozici na trhu a těšíme se na další silné kroky v nadcházejícím roce Letošní rok byl ve znamení velkých změn tvoří se daňové balíčky, měníme vládu, nastolujeme důchodovou reformu a přemýšlíme, jak to vlastně toho 21. prosince 2012 celé dopadne. Vizí a cílem skupiny APOGEO je fungovat jako pevný celek, který na trase Praha Ostrava Nicosia zpevňujeme odbornými zkušenostmi našich poradců. Klademe důraz na sladění očekávání mezi klientem a naším odborníkem. Chováme se tak, abychom klientům mohli garantovat vysoké standardy kvality, a to nikoliv prázdnými slovy a nic neříkajícími frázemi, ale právě perfektně odvedenou prací, která naplňuje podnikatelské záměry nás všech! V tomto prosincovém čísle stojí za zmínku aktualita o znaleckém ústavu APOGEO Esteem, a. s., který díky rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti rozšiřuje jako jediný v ČR rozsah znaleckého oprávnění o obor kybernetika. APOGEO odborná témata se několikrát objevila i v televizním vysílání ČT 24 partner skupiny APOGEO Vítězslav Hruška se vyjádřil k otázce nárůstu firem, které se chtějí přemístit za české hranice. Můžete si také přečíst detailní zpracování TV rozhovoru s daňovým expertem Tomášem Pacovským či odborníkem na účetnictví Romanem Heřmánkem. Jménem nás všech bych Vám touto cestou chtěla poděkovat za spolupráci, důvěru a popřát Vám krásné vánoční svátky a úspěšný nadcházející rok, ve kterém se budu opět těšit na spolupráci. Klára Sierra Marketing & Business Development Manager

2 2 Znalecký ústav APOGEO Esteem, a. s. Ocenění nemovitosti bez účasti vlastníka Počty exekucí stoupají každý rok. Za rok 2011 bylo evidováno dle exekutorské komory 930 tisíc exekučních řízení. Pro tentokrát pomineme v dnešní době poměrně časté (a zpravidla i oprávněné) snahy o regulaci samotných exekučních řízení, výše poplatků exekutorů nebo advokátů a zaměříme se na provedení ocenění majetku, na nějž byl vydán exekuční příkaz. Toto ocenění se pak nejčastěji stává podkladem pro prodej majetku prostřednictvím (nedobrovolné) dražby. Nejčastěji se stávají předmětem ocenění nemovitosti. Je to dáno především jejich poměrně jednoznačnou evidencí v katastru nemovitostí, relativně fungujících trhem a předpokladem, že jejich hodnota (např. v porovnání s movitým majetkem) by se v čase neměla příliš měnit. Je-li na předmětnou nemovitost vydán exekuční příkaz, vykonávající exekutor jmenuje znalce ke stanovení ceny obvyklé nemovitosti, jejího příslušenství a jednotlivých práv a závad s ní spojených, a to na základě usnesení o jmenování znalce, které dá na vědomí i povinnému (nejčastěji vlastník nemovitosti) a oprávněnému. Tito mají právo se ve lhůtě patnácti dnů vyjádřit proti jmenování osoby znalce. Znalec kontaktuje povinného s žádostí o provedení místního šetření nemovitosti a poskytnutí stavebně technických podkladů, a to dle množství kontaktních údajů, které obdržel, nebo se mu podařilo dohledat (internet). Často se vyplatí kontaktovat i případné spoluvlastníky oceňované nemovitosti, kteří jsou schopni poskytnout informace a umožnit přístup. Povinný by měl poskytnout při provádění ocenění nemovitosti součinnost, ale v praxi v nadpoloviční většině případů nekomunikuje a na písemně navržené termíny šetření se nedostaví. V těchto případech je znalec nucen si obstarat všechny potřebné podklady o oceňované nemovitosti jinde. Na místně příslušném katastru nemovitostí lze získat nabývací tituly, kde může být nemovitost specifikována (u bytových jednotek se jedná především o prohlášení vlastníka s podlahovou plochou, dispozicí, umístěním v podlaží a orientací) a tyto informace jsou zde k dispozici veřejně (po identifikaci). (jedná-li se o stavbu) a případně zjistit, zda u předmětné nemovitosti neprobíhá nějaké stavební řízení. Přístup do archivu má pouze vlastník a účastníci řízení, v praxi je tedy nutno mít s sebou usnesení o ustanovení znalce a znalecký průkaz, resp. plnou moc umožňující přístup. Postoj úředníků je různý (i v rámci Prahy), ale zpravidla je vždy umožněno pořídit si kopie či zapsat poznámky. Velmi dobrým informačním zdrojem, především ohledně standardu vnitřního vybavení nemovitosti, jsou také sousedé. Jednoznačnou nevýhodou tohoto postupu (pomineme-li časovou náročnost) je fakt, že obdržené informace lze velmi nejistě ověřit. U rozměrů např. rodinného domu můžeme půdorys porovnat s naměřenou výměrou pomocí nástroje dálkového přístupu katastru nemovitostí, ale těžko skutečně ověříme, zda má sklep rodinného domu 3 či 4 místnosti. V těchto případech je doporučován konzervativní přístup při oceňování, tedy nepředpokládat vysoký standard vnitřních prvků, pokud k tomu nemáme jasné důkazy a vnější stav nemovitosti tomu neodpovídá. Povinný pak může oprávněně namítat (poté, co začne komunikovat), že provedené ocenění vychází z nepřesných podkladů a nikoliv ze skutečnosti. S ohledem na Nález Ústavního soudu I. ÚS 2771/10 ze dne je nutno také pokusit se zjistit, zda nebyl vyhotoven znalecký posudek oceňující předmětnou nemovitost v posledních cca 12 měsících. Zpravidla je doporučováno si písemně ve znaleckém posudku vyhradit právo zhotovení dodatku znaleckého posudku po zjištění nových zkušeností (tedy především umožnění přístupu do nemovitosti). Samotné ocenění nemovitosti je vzhledem k požadavku o stanovení ceny obvyklé prováděno především porovnávací metodou, jejíž postup odpovídá definici ceny obvyklé dle Zákona o oceňování majetku (č. 151/1997 Sb.). Výsledná cena obvyklá je pak dána cenou obvyklou nemovitosti po odečtení případných věcných břemen a práv, která prodejem nezaniknou. Po vyhotovení je znalecký posudek následně umístěn veřejně jako jeden z podkladů pro dražbu. Vyvolávací cena nemovitosti v dražbě může být nejníže na úrovni dvou třetin ceny obvyklé nemovitosti stanovené znaleckým posudkem. Pokud se nemovitost v dražbě neprodá, může být vyvolávací cena ve druhém kole dražby snížena až na úroveň jedné poloviny ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem. V případě prodeje obdrží nejvýše přihazující (splnil-li ostatní podmínky) usnesení o příklepu, které slouží jako nabývací titul k nemovitosti. Přestože se může zdát výsledná cena poměrně výhodná, vydražitel si s sebou nese i značná rizika spojená např. s procesem vystěhování předchozího vlastníka či nájemníka. Ocenění nemovitého majetku bez účasti (a někdy i bez vědomí) vlastníka je prováděno i pro jiné účely (např. zájem potenciálního investora či věřitele při podezření na případný rozpor s uváděným stavem), výstupem však zpravidla nebývá tržní hodnota, ale netržní specifická hodnota, která zohledňuje stav dodaných/obstaraných podkladů. Může však upozornit na rizika či probíhající změny. Na příslušném stavebním odboru (v archivu) by měl znalec nahlédnout do stavební dokumentace k nemovitosti Ing. Jiří Hrabec Senior Valuation Consultant E / T /

3 3 Oddělení Management Consulting APOGEO Esteem, a. s. Dopady nekvalitně odvedené znalecké práce na další subjekty V návaznosti na současnou ekonomickou situaci, kdy jednotlivé korporace vyvíjí maximální úsilí na optimalizaci svých nákladů, často při výběru znalce hraje rozhodující roli cena. Tlak na cenu však může způsobit zadavateli celou řadu problémů, které se mohou začít projevovat již v průběhu znaleckých prací, dále po vydání znaleckého posudku, případně i v horizontu několika následujících let. Problémy se znalcem v průběhu znaleckých prací Jedním z problémů je nadměrné zatěžování zadavatele požadavky o dodatečné podklady k ocenění. Na jednu stranu totiž znalec potřebuje k ocenění potřebné podklady, bez kterých se neobejde, na druhou stranu by však měl udržovat maximální míru samostatnosti tak, aby po zadavateli požadoval pouze nezbytně nutné údaje, a to pokud možno v ucelených požadavcích. Jinými slovy, pokud znalec bude žádat dodatečné informace příliš často a jednotlivě, zadavateli, resp. klientovi tím práci neulehčí. Znalec by měl mít ze své role na paměti, že odvádí službu pro klienta, nikoliv klient pro něj. Dalším negativním dopadem je neplnění termínů. Znalecký výstup je totiž obvykle součástí určitého projektu a nesplnění termínu může navazující práce dalších zainteresovaných stran značně zkomplikovat, ne-li úplně znemožnit. Jako příklad uvádím proces fúze s rozhodným dnem k 1. 1., přičemž znalecký posudek je nutný vyhotovit nejpozději ke konci měsíce června, v opačném případě je třeba zpracovat mezitímní účetní závěrku, pokud všichni členové a zúčastněné osoby na přeměně neudělí souhlas. Mezitímní účetní závěrka nemusí být vždy jednoduchá věc, obzvlášť pokud je nutné ji auditovat. Při jejím sestavování musí společnost zpravidla použít celou řadu účetních odhadů, tyto musí být řádně doložitelné, aby je následně mohl auditor ověřit. Pro klienta je jednodušší, pokud již při plánování celé přeměny nebude muset otázku zpracování mezitímních účetních závěrek vůbec řešit, říká Tomáš Brabec, Audit Services Partner poradenské skupiny APOGEO. Klient by si měl rovněž uvědomit, že znalec obvykle získává přístup k interním informacím společnosti, přičemž znalecký výstup bývá veřejně dostupný. Zde je tedy třeba, aby byl v určitých oblastech diskrétní. Stanovení výsledné výše ve znaleckém posudku nereflektující podmínky na trhu a daný účel může mít také vliv na rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí úvěru pro oceňovaný subjekt. Problémy se znalcem po vydání znaleckého posudku Dalším nepříjemným dopadem je např. vliv na navýšení základního kapitálu při přeměnách a při nepeněžitém vkladu, kdy při podhodnocení oceňovaného subjektu nelze navýšit základní kapitál o požadovanou výši. Auditor pak v návaznosti při stanovení odložené daně tyto nuance přebírá a promítá při navazujících činnostech. Výpočtu odložené daně by měl klient věnovat dost času, neboť tato položka v následujících letech poměrně dlouho ovlivňuje výši účetního hospodářského výsledku a tato položka by měla být rovněž vzata v úvahu při plánování záměru celé přeměny, dodává Ing.Tomáš Brabec, Partner, Audit Services. Pokud vlivem ocenění vzniká Goodwill či oceňovací rozdíl, které se odepisují nedaňově, má tato skutečnost dopad na hospodářské výsledky v podobě odpisů (Goodwill se odepisuje 60 měsíců a oceňovací rozdíl 180 měsíců). Společnost pak může mít zkreslené hospodářské výsledky až 15 let, což ji může přivádět každoročně do hospodářské ztráty. Nesprávné ocenění hraje také významnou roli v oblasti transferových cen mezi spřízněnými osobami, kde v případě prokázání nesprávného stanovení hodnoty může dojít k doměření výše daňových nákladů správcem daně, nehledě na to, že pokud není tento převod doložen znaleckým posudkem splňujícím všechny nutné náležitosti, je tento převod neplatný se všemi důsledky, říká Ing. Tomáš Pacovský, Tax Manager poradenské skupiny APOGEO. Nekvalitní práce může mít dopad také na stanovení výměnných poměrů akcionářů při přeměnách, což může přinést zainteresovaným akcionářům nejenom újmu na hodnotě, ale může dojít i k žalobám na zúčastněné subjekty. Problémy se znalcem s odstupem několika let Až s odstupem několika let může dříve vydaný znalecký posudek zadavateli či klientovi způsobit komplikace v případě podání žaloby, a to od menšinových akcionářů z důvodu nepřiměřenosti protiplnění za jejich akcie. Stejně tak v případě pozdějšího zpracování nového znaleckého posudku pro odlišné účely, kdy může být nový znalec buď částečně vázán metodikou a přístupem uvedeným v předchozích znaleckých posudcích, nebo použije přístup a metodiku sobě vlastní, přičemž tím může poukázat na rozpor mezi oběma posudky (což může vyvolat další otázky protistran v navazujících procesech). Kvalitní znalec by naopak Kvalitní znalec by neměl být izolován od smyslu projektu jako celku a neměl by se neomezovat pouze na části, za které je přímo odpovědný. Pokud narazí (ať už při obdržení zadání nebo při samotných pracích) na nějaká slabá místa, měl by na to klienta či zadavatele upozornit, může tím totiž zabránit celé řadě nepříjemností. Jako příklad mohu uvést nepřesnosti či opomenutí v Usnesení o jmenování znalce soudem. V případě potenciálního výskytu dalších rizik klient pravděpodobně ocení i doporučení služeb Auditorů, advokátů či daňových poradců. Závěrem Znalecké služby se tak mohou v konečném důsledku významně prodražit namísto očekávané úspory v nákladech. Proto při výběru poskytovatele znaleckých služeb doporučuji obezřetný výběr, kde by jako kritérium volby neměla být prioritní samotná cena těchto služeb, ale spíše dobrá reference od spolupracujících subjektů. Ing. Pavel Tůma Business Consulting & Valuation Manager E / T /

4 4 Daňové oddělení poradenské skupiny APOGEO, s.r.o. Daňové poradenství se využívá v Česku stále více Rozhovor s Tomášem Pacovským ve studiu ČT24 na téma Firmy využívají krizové daňové poradenství. Dle statistik společnosti APOGEO v České republice stále více firem k externí správě svých daňových povinností využívá specializovaných společností. V posledních měsících se s rostoucí aktivitou finančních úřadů dostávají podnikatelské subjekty stále častěji do problémů v průběhu daňové kontroly. Klienti se na nás v rámci krizového daňového poradenství obracejí častěji, jde o cca 10% nárůst oproti loňskému roku. Na řešení situace s finančním úřadem v rámci probíhající daňové kontroly není nikdy pozdě, ovšem čím dříve začneme vzniklý problém řešit, tím nižší je riziko dodatečných finančních nákladů na straně klienta, říká Tomáš Pacovský, Tax Manager poradenské skupiny APOGEO. Komplikovanost tuzemského daňového systému potvrzuje aktuální průzkum publikovaný v časopisu CFOworld, podle něhož je 59 % respondentů přesvědčeno, že daňová nejistota ovlivňuje nebo dokonce poškozuje jejich podnikatelské aktivity. Systém odvodů v České republice je skutečně složitý, nejde jen o samotný výpočet daňové povinnosti, přehlednost a správnost odvodu se snižuje také například tím, že firmy platí daně hned několika institucím. Proto přenechávají firmy daňovou agendu odborníkům, což jim z dlouhodobého hlediska přinese úsporu času a sníží reálně vynaložené náklady, potvrzuje Tomáš Pacovský. Neustálá novelizace daňových zákonů stále více stěžuje orientaci v daňové problematice, což významně zvyšuje nároky na účetní oddělení firem. Daňová legislativa dozná poměrně rozsáhlých změn i během příštího roku. Již k 1. lednu 2013 dojde k řadě zásadních daňových změn, rozsáhlá je například novela DPH jde o nová pravidla registrace, dojde také k úpravě oblasti daňových dokladů, podmínek vzniku ručitelského vztahu atd., doplňuje Tomáš Pacovský. Zdroj: tisková zpráva televizní odkaz ČT24 36:00 39:00 ivysilani// studio- -ct24/ / Současná hrozba pro podnikatele? Daňová kontrola! Z veřejně dostupných zdrojů o činnosti daňové správy v České republice vyplývá, že v roce 2011 došlo k celkovému poklesu počtu uskutečněných daňových kontrol. Oproti roku 2010 se sice počet kontrol snížil přibližně o třetinu, avšak průměrná částka, doměřená v rámci jednotlivé kontroly, významně vzrostla. Pokles počtu daňových kontrol významně poznamenal zejména přechod na nový legislativní předpis, resp. daňový řád. V první polovině roku se správci daně věnovali implementaci nových procesních postupů, jejich aplikaci do praxe, a zvykali si na nová procesní pravidla. Přestože se na tuto změnu před nabytím účinnosti nového zákona jistě důkladně připravovali, neprováděli procesní úkony s takovou jistotou jako při letité platnosti zákona o správě daní a poplatků. Díky novému právnímu předpisu se zvýšila administrativní náročnost daňových kontrol a také náročnost prováděných důkazních řízení. Co se týče jednotlivých druhů daní, největší počet kontrol byl proveden u daně z přidané hodnoty. Daňové úniky, zejména v případě této daně, mají významné negativní dopady na státní rozpočet. Zajímavostí je, že finanční úřady provedly v celkovém srovnání všech daní také velký počet kontrol u fyzických osob, které podávají daňová přiznání samostatně (například podnikatelé). Oproti daňovým kontrolám právnických osob je však procesní průběh u těchto daňových subjektů méně obsáhlý a náročný. Nejvíce pochybení bylo v rámci kontrol identifikováno v oblasti výdajů na marketingové, poradenské a další obdobné služby s vysokou přidanou hodnotou, u nichž daňové subjekty nebyly schopny prokázat jejich samotné uskutečnění, resp. účelnost jejich vynaložení. Dále se jednalo o chybné účetní postupy s dopadem do samotné daňové povinnosti. Z důvodu rozvoje mezinárodního obchodu se v poslední době finanční úřady intenzivněji zaměřují na kontrolní činnost v oblasti převodních cen a na multilaterální daňové kontroly. Stát také reaguje na nově vzniklé rizikové oblasti daní, které mají významné fiskální dopady. Důkazem toho je založení nového specializovaného finančního úřadu, do jehož příslušnosti spadají firmy z finančního sektoru a firmy s významným obratem. Podle mého názoru budou daňové kontroly rok od roku přísnější. Správci daně postupně získají při procesních postupech jistotu a vzhledem k nynější ekonomické situaci bude státní rozpočet vyžadovat výrazně efektivnější správu daní, tedy včetně kontrol. Pravidelná konzultace s odborníky, resp. daňové due diligence zajistí daňovému subjektu hladký průběh v případě daňové kontroly. Ing. Tomáš Pacovský Tax Manager E / T /

5 5 Půjčili jste vlastní firmě? Dluhopisy mohou do Vaší firmy přinést peníze, o které jste doposud přicházeli. Všichni dnes mluví o tzv. korunových dluhopisech. Buďte díky nám ten, kdo o nich ví. Podnikové dluhopisy mohou být efektivní nástroj financování i pro Vaši firmu. S námi můžete mít emisi dluhopisů k dispozici na klíč. PŮJČKA SPOLEČNOSTI Vlastníci půjčili své společnosti celkem 20 milionů Kč s úrokovou sazbou 8 % p.a. Ročně tak na úrocích vydělají tisíc korun, které jim společnost zaplatí. Na dani z příjmu fyzických osob zaplatí vlastníci celkem 15 % z této částky, tedy 240 tisíc korun celkem. Každý rok vlastníci společnosti nenávratně zaplatí 240 tisíc korun. NAHRAZENÍ PŮJČEK DLUHOPISY Společnost vydá dluhopisy za 20 milionů s úrokovým výnosem 8 % p. a., z jejichž výnosu se uhradí stávající půjčky, a tak jsou půjčky nahrazeny dluhopisy. Složení emisního kursu dluhopisů lze provést zápočtem vrácení půjčky. Dluhopisy si mohou koupit stávající věřitelé, tedy i vlastníci společnosti. Smluvní strany vztahu se nemění a i nadále je dlužníkem společnost a věřiteli jsou vlastníci. Na dani z příjmu fyzických osob zaplatí vlastníci celkem při využití zaokrouhlení daně 0, korun celkem. Každý rok mají vlastníci společnosti k dispozici o 240 tisíc řádně zdaněných korun více. Možná už jste si nechali postavit dům na klíč. Možná už jste si koupili společnost na klíč. Nyní máte možnost koupit si na klíč emisi dluhopisů. S námi je emise korunových dluhopisů rychlá a jasná. Už jste vyřešili změnu akcionářských půjček na podnikové korunové dluhopisy? Do zbývá jen pár dní. Ing. Vítězslav Hruška Partner E / T / Účetní oddělení poradenské skupiny APOGEO, s. r. o. Využívání outsourcingu snižuje náklady firem až o třetinu Firmy během hospodářské krize využívají stále více možnosti některé služby outsourcovat. Jedním z důvodů je tlak na snižování nákladů, které například outsourcing účetnictví a právních služeb významně redukuje. Dle našich statistik sníží firmy své náklady outsourcováním služeb v průměru až o třetinu, navíc získají vysokou profesionalitu zpracování podkladů a důležité informace o vývoji firmy zůstávají bezpečně uložené, říká Roman Heřmánek, Manažer Accounting & Payroll poradenské skupiny APOGEO. Outsourcing služeb je dnes zcela standardní záležitost a v rámci pokračující hospodářské krize lze očekávat posílení tohoto trendu. Poptávka po externí správě v oblasti účetnictví se meziročně zvyšuje, za posledních pět let v průměru o cca deset procent. Společnosti se potýkají s problémem neprofesionálně vedeného účetnictví a tyto problémy mohou mít vliv na celkový firemní rozvoj, doplňuje manažer účetního oddělení Roman Heřmánek. Výhody outsourcingu jsou jednoznačné: firmy mohou tímto způsobem snížit provozní náklady a současně zvýšit kvalitu realizace důležitých vedlejších činností firmy. Outsourcing ovšem nepřináší jen úspory nákladů, ale také uvolnění vlastních zdrojů a přístup k novým technologiím, informacím a znalostem, které jsou obvykle spojeny s příchodem specializovaných dodavatelských firem, doplňuje Roman Heřmánek. Základem outsourcingu je přenechat nevýdělečné činnosti ve firmě specializované externí společnosti a zaměřit se plně na hlavní činnosti podnikání to platí také v oblasti účetnictví. Zdroj: tisková zpráva televizní odkaz ČT24 96:00 100:32 ivysilani// studio- -ct24/ / Ing. Roman Heřmánek Accounting & Payroll Manager E / T /

6 6 SMART Office & Companies, s. r. o. České podnikatelské prostředí je v rámci střední Evropy nejméně přívětivé Začít podnikat v České republice je stále značně komplikované. Podle statistik Světové banky uvedených v letošní zprávě Doing Business 2013 jsme v otevřenosti podnikatelského prostředí v celoevropském měřítku až na 30. místě. Zmíněná studie prozrazuje, že ohledně podmínek v podnikání je Česká republika v rámci středoevropského regionu až na úplném chvostu, a to nejenom za hospodářsky velmi rozvinutými ekonomikami Rakouska a Německa, ale také za Polskem, Maďarskem a Slovenskem. Hladký start firem podporuje rozvoj ekonomiky Nelichotivý stav potvrzuje i další statistika: v Česku vzniklo v loňském roce nejméně firem za posledních pět let. Rozvoj ekonomiky přitom podporuje právě jednoduchost a cenová dostupnost založení firmy a hladký start podnikání nejlépe si v tomto směru vede z evropských zemí Dánsko následované Norskem. V České republice je průměrný čas potřebný pro založení společnosti 20 dní a podnikatel se musí vypořádat s devíti procesními kroky, přitom v některých zemích trvá založení firmy pouhý jediný den. Dosavadní zjednodušení nestačí Nové legislativní úpravy sice pro podnikatele přinesly řadu zjednodušení, přesto zůstává založení společnosti časově, administrativně i finančně velmi náročnou záležitostí. To se odráží i ve zvýšeném zájmu o tzv. ready-made společnosti, jež umožňují začít podnikat v řádu několika hodin. Velkou výhodou takovýchto společností je totiž i to, že klienti nemusí splatit základní kapitál, uvádí Jana Babůrková z firmy SMART Companies, která se zakládáním, prodejem a následnou správou ready- -made společností zabývá. Jana Babůrková Business Manager E / T / SMART Office & Companies Trust Services Legislativní ochrana je v Česku stále nedostatečná Praha 20. listopadu 2012 Legislativní ochrana, související například s obtížnou vymahatelností uzavřených obchodních smluv, je v České republice stále na velmi nízké úrovni. Dle letošní zprávy Doing Business je Česká republika v této oblasti až na 79. místě na světě. Dalším problémem českých podnikatelů je daňové zatížení, jsme až na 120. místě, kdy je posuzována nejenom výše daňové sazby, ale také časová náročnost související s placením daní. Je proto logické, že řada podnikatelů přemisťuje sídlo své firmy do jiných, stabilnějších, zemí, dle našich statistik jsou nejoblíbenější destinací Seychely, následované Kyprem a Velkou Británií, říká Filip Reinoso ze Smart Companies. o ochraně investic. Daňová sazba pro příjmy právnických osob činí 10 %, což představuje jednu z nejnižších sazeb v Evropě. Přívětivost Vysokou poptávku klientů po založení vlastní společnosti v některé ze zemí s příznivou daňovou politikou zaznamenáváme dlouhodobě. Z tohoto důvodu poskytujeme, jako jediná trustová společnost v České republice, podnikatelům kompletní legislativně- -administrativní agendu přímo na Kypru, doplňuje Filip Reinoso. Nejoblíbenějším evropským rájem je tedy aktuálně dle statistik společnosti Smart Companies Kypr, který nabízí stabilní podnikatelské prostředí a s Českou republikou má uzavřenou smlouvu kyperského podnikatelského prostředí potvrzuje rostoucí počet nově registrovaných firem, za poslední tři roky se počet nových firem zvýšil přibližně o čtvrtinu. Ing. Filip Reinoso Business Manager E / T /

7 7 Rozhovor s Ing. Michalem Kunrtem, MBA ze společnosti BM Develop, s. r. o. významným klientem daňového oddělení poradenské skupiny APOGEO Společnost BM Develop, s. r. o., patří k předním pražským developerským společnostem, které staví projekty v lukrativních lokalitách Prahy. Její projekty splňují náročné požadavky na moderní bydlení pro zákazníky, kteří očekávají perfektní dopravní dostupnost, rozsáhlou nabídku služeb v okolí, ale zároveň klidné místo pro život. Společnost se specializuje především na bytovou výstavbu. Mezi její nejznámější projekty patří rezidence Břevnov, Dvořákova, Petřiny, Hlubočepy a dále výstavby bytových domů na Střížkově, v Hloubětíně a Záběhlicích. Kromě toho dokončila v loňském roce výstavbu business centra EGON v Kischově ulici na pražské Pankráci. V současné době se dokončují projekty luxusní rezidence Kavčí Hory, bydlení Erwin a v listopadu 2013 se předpokládá dokončení přestavby bytového domu Vinohradská 33. Nejen o vlivu finanční krize, ale také o daňových dopadech jsme se bavili s partnerem společnosti BM Develop, panem Ing. Michalem Kunrtem, MBA. Jak vnímáte současné dopady druhé vlny finanční krize na trh s byty? První vlna finanční krize v roce 2009 naštěstí nezasáhla trh nemovitostí v České republice tak, jak tomu bylo v USA. U nás se projevila poklesem počtu prodaných bytů. Stejný trend jako v roce 2009 se očekával i v letošním roce. Naštěstí se tak nestalo. Druhá vlna finanční krize tedy poptávku po Vašich projektech neovlivnila Stavíme byty, o které je zájem. Naše nemovitosti situujeme do lokalit s výbornou dopravní infrastrukturou a dostupností služeb na dobré úrovni. Věnujeme velkou péči návrhu dispozic bytů a zakládáme si na osobním přístupu k zákazníkovi. Zákazníci si navíc mohou určit úpravy jednotlivých bytů podle svých požadavků. Co si myslíte o každoročních změnách výše sazby DPH? Výstavby bytů jsou během na dlouhou trať. Realizace projektu je rozložena na delší období, někdy až několik let. My musíme počítat s určitým rozpočtem. Neustálé změny v sazbě DPH nás v tomto směru značně omezují. Tyto změny však ovlivní i potenciální zájemce o koupi bytu. Koupě nemovitosti představuje významnou investici a změna o několik procentních bodů u sazby DPH může zvýšit celkovou cenu nemovitosti o statisíce. Jak reagujete na neustálé změny v daňové legislativě? V tomto směru spolupracujeme s poradenskou skupinou APOGEO, která se zaměřuje na činnost developerských společností z daňového pohledu. Profesionální přístup k řešení daňových a účetních aspektů developerských projektů mě u poradenské skupiny APOGEO opravdu mile překvapil. Jejích služeb jsme využili zejména při aplikaci sazby DPH u bytové výstavby a dále u problematiky vyvolané investice. Mimo to nás informuje o chystaných změnách v daňových zákonech a radí nám, jak v dané situaci nejlépe zareagovat a předejít tak případným nepříjemnostem. Je důležité vědět, že spolupracujeme s odborníky, na které se můžeme v každém ohledu spolehnout. Co dále může podle Vás negativně ovlivnit developerský trh? Těch faktorů je několik. Prvním z nich je nekončící finanční krize. Dle mého názoru je současnou krizí nejvíce zasažena střední příjmová vrstva obyvatelstva. Z tohoto důvodu je nutno pečlivě volit koncovou prodejní cenu, tak i samotnou velikost projektu. S tím souvisí hypoteční financování nemovitostí. V nejisté finanční době část potenciálních zákazníků spatřuje určité riziko v uzavření hypotečního úvěru. Dalším problémem pro trh s bydlením je již zmiňovaná neustále se zvyšující sazba DPH. Znevýhodněním by pro zákazníky bylo také postupné snižování částky odpočtu zaplacených úroků na bytové potřeby z hypotečního úvěru či úvěru ze stavebního spoření od základu daně, což by nepochybně ovlivnilo poptávku po bytech. Který z Vašich posledních dokončených projektů byste zákazníkům nejvíce doporučil? Samozřejmě všechny. Každý je něčím unikátní. Rezidence Kavčí Hory nabízí luxusní a nadstandardní bydlení v zajímavě řešeném architektonickém prostoru. Bydlení Erwin má nesporně výhodnou polohu nedaleko městského centra, ale zároveň je tato lokalita ceněna i díky hojnosti zeleně, volnočasových možností a vysoké koncentraci služeb, jejichž blízkost jim rozhodně ušetří spoustu času. Projekt Bydlení Erwin navíc zvítězil v prestižní soutěži Realitní projekt roku 2011 v kategorii cena architektů. V neposlední řadě musím zmínit náš nejnovější projekt v centru Prahy Rezidence Vinohradská 33. Tento projekt splňuje všechny požadavky pro zájemce o luxusní bydlení v centru. Zdroj: Interní materiály APOGEO

8 8 svět Dalším řádným členem ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, se stal znalecký ústav APOGEO Esteem, a. s., součást poradenské skupiny APOGEO. ICT Unie má nyní 81 řádných a 10 čestných členů. APOGEO Esteem jako první v Česku nabízí Aktuality APOGEO Esteem, a. s., členem ICT Unie znalecké služby ve všech oborech informačních a komunikačních technologií (ICT). Více na: APOGEO Esteem disponuje znaleckým oprávněním v oboru kybernetika APOGEO Esteem je držitelem širšího znaleckého oprávnění. Znalecký ústav, který je součástí poradenské skupiny APOGEO, je aktuálně zapsaný v I. oddílu seznamu znaleckých ústavů pro obor ekonomika a rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti rozšiřuje rozsah znaleckého oprávnění o obor kybernetika. APOGEO otevřela novou pobočku v Ostravě Otevření ostravské pobočky bylo logickým krokem v další expanzi skupiny APOGEO. Naším cílem je soustředit se v první fázi na služby, o které je stále větší zájem, a tím jsou outsourcing účetnictví, mezd a personální agendy. Zároveň je naší snahou uspokojit přání a potřeby regionální klientely v místě podnikání. APOGEO klientům garantuje vysoké standardy kvality, Rozsah oprávnění naleznete na: V daňovém ráji sídlí každá 30 firma V hlavním ekonomickém pořadu zpravodajského programu ČT24 se Vítězslav Hruška, Partner skupiny APOGEO vyjádřil k otázce nárůstu firem, které se chtějí přemístit za české hranice. Více o této obasti naleznete v ekonomických aktualitách: 26:33-28:37 a to nikoliv prázdnými frázemi, a proto jsme pro nové ostravské klienty, kteří uzavřou smlouvu o vedení účetnictví, zpracování mezd či daňové evidence, v období od do , připravili zajímavou slevu ve výši 15 %, říká Accounting & Payroll manažer Roman Heřmánek. Poradenská skupina APOGEO ke konci roku získala velmi zajímavého klienta ze světa české vědy Projekt na podporu vědecké a technické inteligence Česká hlava byl vyhlášen v březnu Tvoří jej soubor vzájemně provázaných aktivit, jejichž cílem je popularizovat vědu a zvýšit společenskou prestiž tuzemských technických a vědeckých pracovníků coby hlavních tvůrců ekonomické prosperity země. Každoročním vyvrcholením projektu je udělování národních cen Česká hlava nejlepším osobnostem z oblasti vědy a techniky. Neskromným cílem je dosáhnout společenského povědomí na úrovni jakési národní Nobelovy ceny.

9 9 SMART Companies Podzimní akce na prodej vybraných společností Kupte si předem založenou (ready made) společnost a můžete začít podnikat během několika hodin. Vyberte si ze široké nabídky vybraných akciových společností a společností s ručením omezeným, založených v letech a ušetřete až Kč. Uskutečněné akce: Poradenská skupina APOGEO a společnost SMART Office & Companies jsou partnerem prestižní soutěže Právnická firma roku 2012 již potřetí. Společnost EPRAVO.CZ pod záštitou předsedy vlády ČR RNDr. Petra Nečase, ministra spravedlnosti ČR JUDr. Pavla Blažka, Ph.D., a České advokátní komory vyhlásila již pátý ročník soutěže Právnická firma roku. Stejně jako v minulých letech se veřejnost dozvěděla, kdo u nás na poli práva patří k těm nejvíce doporučovaným. Výsledky soutěže Více o připravovaných akcích na Probíhá Právnická firma roku 2012 byly slavnostně vyhlášeny 12. listopadu 2012 v prostorách pražského hotelu InterContinental za účasti zástupců předních advokátních kanceláří a osobností domácí justice. Akce trvá do konce roku 2012, pro více informací či rezervaci společnosti nás kontaktujte na bezplatné lince nebo na Přehled všech společností na prodej naleznete na nabidka-akcnich-spolecnosti/. 100 % jen za 100 % Plaťte jen za perfektní práci Jako náš klient platíte jen za práci odvedou kvalitně a včas! Poradenská skupina APOGEO poskytuje širokou škálu služeb v oblasti auditu, daní, účetního a mzdového poradenství, outsourcingu mezd a personální agendy, znaleckých služeb a management consultingu.

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO Dopady změn daňové legislativy na FKI Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO PROGRAM WORKSHOPU / Charakteristika fondů / Typy fondů / Sazba daně / Výplata dividendy z investičního fondu / Prodej

Více

Seminář Důvěryhodný dokument Důkazní materiál

Seminář Důvěryhodný dokument Důkazní materiál 1 ZNALECKÝ ÚSTAV APOGEO Esteem, a.s. Ing. Ivan Janoušek 18. 3. 2014 Seminář Důvěryhodný dokument Důkazní materiál O APOGEO GROUP NA TRHU OD ROKU 2001. APOGEO Group je skupina ryze českých poradenských

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

APOGEO NEWS Speciální vydání prosinec 2011. Apogeo News

APOGEO NEWS Speciální vydání prosinec 2011. Apogeo News 1 Apogeo News Vážení čtenáři, rok 2011 již skoro zavírá své dveře a já Vás vítám u speciálního vydání čísla APOGEO News. Jak pravil Albert Einstein Uprostřed každého problému se nachází příležitost a rok

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14 EX 2334/13-318 ZNALECKY POSUDEK č. 4329/14 0 ceně nemovitých věcí: Bytu č. 455/28, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Letňany, hl. m. Praha. Objednatel posudku:

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Realizace. z hlediska daní a účetnictví

Realizace. z hlediska daní a účetnictví Realizace záměru převodu činností zajišťovaných příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje Nemocnicí následné péče Most, příspěvkovou organizací, a Nemocnici následné péče Ryjice, příspěvkovou organizací,

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti

M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti Mgr. Ondřej Nejedlý 15. září 2015 Obsah 1. Zadání 2. Analýza zadání 3. Strukturování transakce 4. Příprava transakce 5. Uzavření transakce (SPA) 6. Vypořádání

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 235-98/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 235-98/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 235-98/2011 o ceně pozemku (spoluvlastnického podílu ve výši 1/2) p.č. 4708/1 orná půda v k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obci Frýdek-Místek, okresu FrýdekMístek a o odhadu ceny

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2073/113/12 dodatek č. II

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2073/113/12 dodatek č. II ODBORNÝ POSUDEK č. 2073/113/12 dodatek č. II o obvyklé ceně nemovitosti st.p.č. 951 v katastrálním území Hradištko pod Medníkem a obci Hradištko, okres Praha - západ ke dni 22.2.2013 Objednatel posudku:

Více

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ Ing. Andrea PASLEROVÁ 1 Obsah / Úvod / Podklady pro zpracování posudků / Ocenění majetku / Ocenění obchodních společností / Ocenění nemovitého majetku / Ocenění movitého

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1737-323/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1737-323/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1737-323/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 172/17, katastrální území Darkov, obec a okres Karviná, včetně příslušenství (LV č. 409) Objednatel posudku:

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 15

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 15 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.475-15 / 15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku ZPF parc.č.488 dle LV 252 pro k.ú.odrlice, obec Senice na hané, okres Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy, věcnými

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4641/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4641/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4641/16 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 844/123, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Hlubočepy, Hlavní město Praha. Objednatel posudku: Účel

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 567-94/2012 o odhadu ceny obvyklé pozemku p.č. 1550/12 orná půda v k.ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm, okresu Nový Jičín (LV 6781) Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 15

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 15 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.524-64 / 15 o obvyklé ceně podílu 1/36 nemovitých věcí ZPF pozemků parc.č.2794/93, 2886/6, 2888/5 dle LV 754 pro k.ú.mohelnice, obec Mohelnice, se všemi součástmi a příslušenstvím,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1124-208/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1124-208/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1124-208/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 528/11 situované v bytovém domě č.p. 528 na pozemku parc.č. 793/68 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3544/164/2015

ZNALECKÝ POSUDEK 3544/164/2015 ZNALECKÝ POSUDEK 3544/164/2015 O obvyklé ceně nemovitosti -pozemků parc.č. 2070 a 2071 zapsaných na LV 2072 v katastrálním území Horní Počernice a obci, okres město Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2063-20/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2063-20/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2063-20/2015 o odhadu ceny obvyklé pozemků parc.č. 2509/2, parc.č. 2509/3 a parc.č. 2509/5, v k.ú. Valašské Meziříčí-město, obci Valašské Meziříčí, okresu Vsetín (LV 3607) Objednatel

Více

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Představenstvo obchodní společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., IČ: 26336588, sídlem Dýšina - Nová Huť, Horomyslická čp. 1, PSČ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3541/161/2015

ZNALECKÝ POSUDEK 3541/161/2015 ZNALECKÝ POSUDEK 3541/161/2015 O obvyklé ceně pozemku parc. č. 1945/1 zapsaného na LV 2980, v katastrálním území a obci, okres Praha-západ Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha-západ, Pan JUDr. Milan

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Developer v úpadku Korporátní - aktuální profil pohled Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR - Telekomunikace a média Klienty

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 743-270/2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 743-270/2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 743-270/2012 o ceně pozemku p.č. 4393/11 zahrada v k.ú. a obci Heřmanovice, okresu Bruntál a o odhadu ceny obvyklé (LV 289) Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní exekutor Mgr.

Více

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI Ing. Tomáš PACOVSKÝ 1 Obsah / Obecně ke zdanění fondů / Výplata zisku fondu / Fúze společností / Daňové dopady fúzí společností

Více

Znalecký posudek č. 5724-106/15

Znalecký posudek č. 5724-106/15 Znalecký posudek č. 5724-106/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemků parc. č. 567, parc. č. 584/1, parc. č. 585/2 a parc. č. 607, v obci Choustník, katastrální území Předboř u Choustníku, zapsaných u

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 O obvyklé ceně podílu 1/8 nemovitosti - pozemků parc.č. 1989/7, 1990/15, 1990/16, 1990/31, 1990/33, 1997/3 vše v katastrálním území Sadská, obec Sadská,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 196/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 196/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 196/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 3864 v katastrálním území Lukavice v Čechách, obec Lukavice, okres Ústí nad Orlicí, zapsáno na LV č. 442.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. o odhadu ceny obvyklé pozemku parc.č. 598/4, v k.ú. Korkyně, obci Korkyně, okrese Příbram (LV 81)

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. o odhadu ceny obvyklé pozemku parc.č. 598/4, v k.ú. Korkyně, obci Korkyně, okrese Příbram (LV 81) - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 3044-356/2016 o odhadu ceny obvyklé pozemku parc.č. 598/4, v k.ú. Korkyně, obci Korkyně, okrese Příbram (LV 81) Objednatel posudku: Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.

Více

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, je jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Poskytuje komplexní právní a

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 568-95/2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 568-95/2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 568-95/2012 o ceně pozemků (spoluvlastnického podílu ve výši 1/2) p.č. 327, 328, 943 a 944/1 v k.ú. a obci Střítež, okresu Frýdek-Místek a o odhadu ceny obvyklé (LV 18) Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4027/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 372 pro katastrální území a obec Pravonín, okres Benešov. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor Novodvorská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2939-251/2016 o odhadu ceny obvyklé pozemků parc.č. 2961 a parc.č. 4623/1, v k.ú. Sudoměřice, obci Sudoměřice, okresu Hodonín (LV 687) Objednatel posudku: Soudní exekutor Mgr.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 13/2016

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 13/2016 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 13/2016 O obvyklé ceně podílu 1/175 nemovitosti - pozemků parc.č. 152/1, 228/28, 488/2, 732/2, 738/11 v katastrálním území Ves Rudoltice, obec Slezské Rudoltice,

Více

č /14 V Českém Krumlově dne

č /14 V Českém Krumlově dne Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 2.831 38/14 o obvyklé (tržní) ceně bytu č.j. 360/8, Plešivec, Český Krumlov, včetně podílu na společných částech domu a stavební parcele č. 2642, kat. úz. Český Krumlov.

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Committed to your success Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování

Více

Znalecký posudek č /16

Znalecký posudek č /16 Znalecký posudek č. 6171-153/16 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemcích ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 283/1, parc.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1091-175/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1091-175/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1091-175/2013 o odhadu ceny obvyklé pozemku (spoluvlastnického podílu ve výši 1/2) p.č. 237/2 v k.ú. Karpentná, obci Třinec, okresu Frýdek-Místek (LV č. 863) Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /16. Dlouhá Zlín. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /16. Dlouhá Zlín. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4971-51-2/16 o obvyklé ceně nemovitosti - zemědělského pozemku p.č.1007/33 v obci Žďár nad Sázavou, k.ú.zámek Žďár Objednavatel posudku: Účel posudku: Oceňovací předpis: Dražební

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13763-203/13 o ceně pozemku parc.č.246/4, katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha - západ, včetně ceny obvyklé. (LV č.1271) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

Znalecký posudek číslo 4502-42/14

Znalecký posudek číslo 4502-42/14 Znalecký posudek číslo 4502-42/14 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 21 Olomouc Katastrální území: Topolany u Olomouce Okres: Olomouc O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1266-350/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 1467/20 situované v bytovém domě č.p. 1467 na pozemku parc.č. st. 2396, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1145-229/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1145-229/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1145-229/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 886/2 situované v bytovém domě č.p. 886 na pozemku parc.č. 710/2 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 928/15183 na společných

Více

Znalecký posudek č /16

Znalecký posudek č /16 Znalecký posudek č. 6361-342/16 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 37/100 na pozemku parc. č. 2155/6, obci Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, katastrální území Stará Boleslav,

Více

Komplexní řešení pro zaměstnavatele

Komplexní řešení pro zaměstnavatele Komplexní řešení pro zaměstnavatele Oddělení konzultačních služeb zaměstnavatelům BDO Tax s. r. o. Italská 26 120 00 Praha 2 Tel.: +420 226 223 223 Fax: +420 226 223 290 E-mail: tax@bdo.cz www.bdo.cz 1

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY PŘÍLOHA Č.9 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2306/120/13

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2306/120/13 ODBORNÝ POSUDEK č. 2306/120/13 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovitosti pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr ( PK ), vše zapsané na LV č. 160, včetně všech součástí a příslušenství,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2016

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2016 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2016 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 3090 v katastrálním území Těšetice u Znojma, obec Těšetice, okres Znojmo, zapsáno na LV č. 32. Postup při

Více

Znalecký posudek číslo 2012-42 cenová aktualizace ZP č. 2633-127/11 zpracovaného Mgr. Otou Zemanem

Znalecký posudek číslo 2012-42 cenová aktualizace ZP č. 2633-127/11 zpracovaného Mgr. Otou Zemanem Znalecký posudek číslo 2012-42 cenová aktualizace ZP č. 2633-127/11 zpracovaného Mgr. Otou Zemanem OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Dům čp. 348 ve městě Ústí nad Labem

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1997-583/2014 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnického podílu ve výši ½ na pozemku parc.č. 1780/104 v k.ú. a obci Hrubá Vrbka, okresu Hodonín (LV 946) Objednatel posudku: Soudní

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3279/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3279/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3279/2012 O ceně nemovitosti - pozemku parc. č. 251/1 v kat. úz. Bezděčín u Mladé Boleslavi, obec Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav, ve vlastnictví Miroslava Janského. Objednatel

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích

Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

Více

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj náměstí Svobody 4, Brno

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj náměstí Svobody 4, Brno Finanční úřad pro Jihomoravský kraj náměstí Svobody 4, 602 00 Brno Územní pracoviště Brno III Šumavská 31, 663 49 Brno Č.j.: 1869550/16/3003-80542-712011 Vyřizuje: Bc. Aleš Korbička Odbor vymáhací, Oddělení

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6717-064/2012 o ceně obvyklé zemědělského pozemku PK č.845/1 v kat.území a obci Velim, okres Kolín, kraj Středočeský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2943-255/2016 o odhadu ceny obvyklé pozemků parc.č. 1166/2 a parc.č. 1167/2, v k.ú. Žádovice, obci Žádovice, okrese Hodonín (LV 826) Objednatel posudku: Soudní exekutor JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4041/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Martin Dítě, BDO Ostrava 25. dubna 2013 VIII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje Změny v

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Ing. Jaroslav Chmelík, Jiráskova 4, Cheb znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí Z N A L E C K Ý P O S U D E K. č. 3.

Ing. Jaroslav Chmelík, Jiráskova 4, Cheb znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí Z N A L E C K Ý P O S U D E K. č. 3. Ing. Jaroslav Chmelík, Jiráskova 4, 350 02 Cheb znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 3.729 o stanovení ceny v místě a čase obvyklé nemovitosti jiného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 O obvyklé ceně: a) podílu 1/4 na nemovitosti - pozemku parc.č. St. 31 a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 868-395/2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 868-395/2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 868-395/2012 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 2353/5 situované v bytovém domě č.p. 2353 na pozemku parc.č. 1398/2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Květen 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím květnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3947/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3947/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3947/12 O ceně nemovitosti: Bytu č. 347/6, spolu s podílem na společných částech budovy a na pozemku, v katastrálním území Říčany-Radošovice, obec Říčany, okres Praha-východ. Objednatel

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

kupní smlouvu (dále jen Smlouva )

kupní smlouvu (dále jen Smlouva ) č. RS: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH jednající: zapsaná v: obchodním rejstříku Městského soudu v

Více

Ing. Jaroslav Chmelík, Jiráskova 4, Cheb znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí Z N A L E C K Ý P O S U D E K. č. 3.

Ing. Jaroslav Chmelík, Jiráskova 4, Cheb znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí Z N A L E C K Ý P O S U D E K. č. 3. Ing. Jaroslav Chmelík, Jiráskova 4, 350 02 Cheb znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 3.161 o stanovení ceny v místě a čase obvyklé nemovitosti pozemku

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1313-397/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1313-397/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1313-397/2013 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovitosti: bydlení č.p. 344 na pozemku parc.č. st. 322/1, včetně pozemku parc. č. st. 322/1 a příslušenství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4053/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4053/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4053/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 514/7, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Lobeček, obec Kralupy nad Vltavou, okres Mělník. Objednatel

Více

Znalecký posudek. č /2015

Znalecký posudek. č /2015 Znalecký posudek č. 209-13/2015 o ceně nemovitostí: spoluvlastnického podílu ¼ pozemku p. č. KN 1412 orná půda, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. Karlín (kód 663263) na LV 406 a spoluvlastnického

Více