Pokyny pro obsluhu. Kompaktní faxový přístroj se záznamníkem. Číslo modelu KX-FP148CE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro obsluhu. Kompaktní faxový přístroj se záznamníkem. Číslo modelu KX-FP148CE"

Transkript

1 Kompaktní faxový přístroj se záznamníkem Pokyny pro obsluhu Číslo modelu KX-FP148CE Před použitím zařízení si přečtěte Pokyny pro obsluhu a uschovejte je pro budoucí použití. Tento model je výhradně určen pro použití v Česku a na Slovensku.

2 Ovládací prvky Pokyny k práci s návodem k obsluze Při použití mějte návod k obsluze vždy otevřený na první straně (následující strana), abyste se mohli rychle orientovat v umístění tlačítek. OTEVŘÍT i

3 Ovládací prvky Při použití návodu k obsluze jej mějte otevřený na této stránce. Popis jednotlivých tlačítek viz strana 9. A B C D E F G H I MIC DIGITAL SP-PHONE TONE FLASH J K L M N Tlačítka (uvedená v abecedním pořadí) AUTO ANSWER F HELP M REDIAL R BROADCAST A MENU O SET K CALLER ID B MUTE S SLOW H COPY J NAVIGATOR N START K DIGITAL SP-PHONE P PAUSE R STOP L ERASE D PLAY MESSAGES E TONE G FAX/START K QUICK I VOLUME N FLASH Q RECORD C O P Q R S ii

4 Děkujeme, že jste si zakoupili fax značky Panasonic. Co je třeba zaznamenat Pro Vaši budoucí protřebu. Datum nákupu Výrobní číslo (je uvedeno vzadu na přístroji) Jméno a adresa prodejce Telefonní číslo prodejce Připojte sem svoji stvrzenku o nákupu. Jako jazyk rozhraní lze vybrat Češtinu nebo Slovenštinu. L Hlasový průvodce, údaje a hlášení na displeji budou ve zvoleném jazyce. Výchozí nastavení je Česko. Chcete-li nastavit Slovenštinu, použijte funkci #48 (strana 45). Pozor: L Obrazy kopírovaných a přijatých dokumentů zůstanou na spotřebovaném barvícím filmu. Při likvidaci barvícího filmu to mějte na paměti. L Dbejte na to, aby papír nebyl na straně určené k tisku narušen použitím gumy, poškrábán nebo jinak poškozen. Vopačném případě by se tisk mohl rozmazat. L Vpřípadě jakýchkoliv problémů by jste měli nejdříve kontaktovat dodavatele zařízení. L Tento přístroj je určen pro použití pouze v telekomunikační síti České a Slovenské republiky. Copyright: L Autorská práva k této příručce vlastní společnost Panasonic Communications Co., Ltd. (PCC) a majitelé licence. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti PCC a majitelů licence nesmí být tato příručka ani její části v rámci autorských práv v jakékoliv podobě reprodukovány. Panasonic Communications Co., Ltd

5 Důležité pokyny Důležité Bezpečnostní pokyny pokyny Důležité bezpečnostní pokyny Při používání tohoto zařízení dodržujte bezpečnostní opatření, která snižují riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a jiné úrazy. 1. Prostudujte si všechny pokyny. 2. Dbejte všech upozornění a pokynů vyznačených na zařízení. 3. Před čištěním zařízení odpojte ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čisticí prostředky. Na čištění použijte vlhký hadřík. 4. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody, například blízko vany, umyvadla, dřezu a podobně. 5. Umístěte zařízení na pevný povrch. Při pádu zařízení může dojít k vážnému poškození nebo poranění. 6. Nezakrývejte otvory a štěrbiny zařízení. Slouží k ventilaci a ochraně před přehřátím. Nikdy zařízení neumísùujte v blízkosti topení nebo v místech s nedostatečnou ventilací. 7. Používejte pouze napájení vyznačené na jednotce. Pokud si nejste jisti, jaké napájení je ve vašem domě, zeptejte se místní elektrárenské společnosti. 8. Zařízení je z bezpečnostních důvodů vybaveno uzemněnou zástrčkou. Pokud tento druh zásuvky nemáte, nechejte si ji nainstalovat. Neobcházejte toto bezpečnostní opatření úpravou zástrčky. 9. Na napájecí kabel nic nepokládejte. Umístěte zařízení na místo, kde kabel nebude překážet. 10. Zásuvky a prodlužovací kabely nepřetěžujte. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 11. Do otvorů zařízení nic nevsunujte. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Do zařízení nesmí vniknout tekutiny. 12. Abyste snížili riziko elektrického úrazu, zařízení nerozebírejte. Pokud bude nutný servisní zásah, obraùte se na autorizovaný servis. Při otevírání a odstraňování krytů může dojít k úrazu elektrickým proudem. Další použití po rozebrání a složení zařízení může vést k úrazu elektrickým proudem. 13. Pokud dojde k uvedeným situacím, odpojte zařízení od zásuvky a obraùte se na autorizované servisní středisko: A. Pokud je poškozený nebo odřený napájecí kabel. B. Do zařízení vnikla tekutina. C. Zařízení bylo vystaveno dešti nebo vodě. D. Zařízení nepracuje správně, i když jsou dodržovány pokyny pro obsluhu. Upravujte pouze ovládací prvky popsané v pokynech pro obsluhu. Nevhodné úpravy mohou vyžadovat rozsáhlou opravu v autorizovaném servisním středisku. E. Pokud zařízení spadlo nebo bylo poškozeno. F. Pokud zařízení vykazuje výraznou změnu funkčnosti. 14. Během bouřky nepoužívejte telefony vyjma bezdrátových telefonů. Mohlo by dojít k poškození způsobeného bleskem. 15. Nepoužívejte zařízení k ohlášení úniku plynu, pokud jste v blízkosti havárie. TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE POZOR: Instalace L Během bouřky telefonní kabely nikdy nepřipojujte. L Telefonní konektory nikdy neinstalujte ve vlhkém prostředí, pokud k tomu není konektor přímo určen. L Nikdy se nedotýkejte neizolovaných telefonních kabelů a koncovek, nebyla-li telefonní linka odpojena od síùové přípojky. L Při instalaci telefonních kabelů a jejich úpravách buďte opatrní. L Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama. VÝSTRAHA: L Abyste zamezili nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení dešti ani vlhkosti. 3

6 Důležité pokyny Zásady pro zajištění nejvyššího výkonu L Neumisùujte zařízení v dosahu zařízení vytvářejících elektrický šum, jako jsou zářivky a motory. L Zařízení je třeba chránit před prachem, vysokou teplotou a vibracemi. L Zařízení by nemělo být vystaveno přímému slunečnímu záření. L Nepokládejte na zařízení těžké předměty. L Otřete vnější povrch jednotky měkkou látkou. Nepoužívejte benzín, ředidlo ani žádný čisticí prášek. L Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody, například blízko vany, umyvadla, dřezu a podobně. Také jej nepoužívejte ve vlhkém sklepení. Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, například topných těles, sporáků atd. Používejte jej výhradně v místnostech s teplotou v rozmezí 5 C až 35 C. L Nepoužitý papír skladujte v původním obalu, na chladném a suchém místě. V opačném případě může dojít k závažnému ovlivnění kvality tisku. 4

7 Obsah Obsah 1. Úvod a instalace Příslušenství 1.1 Dodávané příslušenství Informace o příslušenství...8 Rozložení ovládacích prvků 1.3 Přehled Popis tlačítek...9 Instalace 1.5 Barvící film Kabel mikrotelefonu Zásobník papíru Záznamový papír Příprava Připojení 2.1 Připojení...14 Tlačítko Help (Nápověda) 2.2 Funkce nápovědy...15 Hlasitost 2.3 Nastavení hlasitosti...15 Úvodní programování 2.4 Datum a čas Vaše logo Vaše faxové číslo Telefon Automatická volba 3.1 Ukládání jmen a telefonních čísel do průvodce adresáře Uskutečnění telefonního hovoru pomocí navigačního adresáře...20 Záznam 3.3 Záznam telefonního rozhovoru...20 ID volajícího 3.4 ID volajícího Zobrazení a zpětné volání pomocí informací o volajícím Uložení informací o volajícím do navigačního adresáře Fax Odesílání faxů 4.1 Ruční odesílání faxů Dokumenty, které lze odeslat Odeslání faxu pomocí navigačního adresáře Rozesílání...26 Příjem faxů 4.5 Volba způsobu použití faxu Ruční příjem faxů {AUTO ANSWER} VYPNUTO Automatický příjem faxů {AUTO ANSWER} ZAPNUTO Vyžádaný příjem (získání faxu umístěného na jiném faxovém přístroji) Filtr nevyžádaných faxů (zabraňuje příjmu faxu, o který nemáte zájem) Kopírování Kopírování 5.1 Zhotovení kopie Záznamník Uvítání 6.1 Záznam vlastní uvítací zprávy Poznámka 6.2 Zanechání poznámky pro sebe nebo někoho jiného Příchozí zprávy 6.3 Poslech zaznamenaných vzkazů Vzdálená obsluha 6.4 Ovládání ze vzdáleného umístění Hlasová schránka 6.5 Povolení volajícím ukládat soukromé zprávy Záznam uvítací zprávy pro vlastní schránku Poslech zaznamenaných hlasových zpráv Poslech zaznamenaných hlasových zpráv ze vzdáleného umístění Možnost 6.9 Přesměrování zaznamenaného vzkazu na jiný telefon Programovatelné funkce Funkce 7.1 Programování Základní funkce Pokročilé funkce Přímé příkazy pro programovací funkce Nápověda Chybová hlášení 8.1 Chybové zprávy Hlášení Chybové zprávy Displej Časté dotazy 8.3 Tato část slouží k odstranění problému souvisejícího s určitou funkcí Uvíznutí 8.4 Uvíznutí záznamového papíru Uvíznutí odesílaných dokumentů Čištění 8.6 Čištění podavače záznamového papíru Čištění skla skeneru a podavače dokumentů Čištění tepelné hlavy

8 Obsah 9. Obecné informace Tištěná hlášení 9.1 Referenční seznamy a hlášení...61 Technické údaje 9.2 Technické údaje o tomto produktu...62 Prohlášení o shodě 9.3 Prohlášení o shodě Rejstřík 10.1 Rejstřík

9 1. Úvod a instalace 1. Úvod a instalace 1.1 Dodávané příslušenství Číslo Položka Množství Technické údaje 1 Napájecí kabel Telefonní kabel Mikrotelefon Kabel mikrotelefonu Zásobník papíru Úvodní tiskový film (dlouhý 10 m) 1 vytiskne asi 30 stránek formátu A4. *1 7 Pokyny pro obsluhu 1 Česky *1 Informace o výměně filmu: strana 8. 1 Slovensky 8 Průvodce pro rychlou instalaci Poznámka: L Pokud jsou některé položky poškozeny nebo chybí, obraùte se na prodejce. L Původní krabici a balicí materiál si uchovejte pro případnou další přepravu zařízení

10 1. Úvod a instalace 1.2 Informace o příslušenství Dostupné příslušenství Číslo modelu Položka Údaje a použití KX-FA54X Náhradní film *1 35 m 2 role (Každá role vytiskne přibližně 105 stran formátu A4.) KX-FA54E Náhradní film *1 35 m 2 role (Každá role vytiskne přibližně 105 stran formátu A4.) *1 Při soustavném využívání zařízení doporučujeme zakoupit náhradní film o plnohodnotné velikosti. Používejte originální náhradní filmy značky Panasonic. Barvicí film nelze použít znovu. Barvicí film nepřevíjejte a nepoužívejte znovu. 8

11 1. Úvod a instalace Rozložení ovládacích prvků 1.3 Přehled j k l m 1 Reproduktor 2 Vodicí lišty dokumentu 3 Zásobník papíru 4 Podpěra záznamového papíru 5 Vstup záznamového papíru 6 Výstup záznamového papíru 7 Napínací deska 8 Přední kryt 9 Výstup dokumentu j Mikrofon k Vstup dokumentů l Zelené tlačítko (Tlačítko pro uvolnění zadního krytu) m Zadní kryt Poznámka: L Před instalací odstraňte veškeré modré přepravní pásky. 1.4 Popis tlačítek L Při určování polohy tlačítek mějte otevřený přední kryt. A {BROADCAST} L Přenos dokumentu na více zařízení (strana 27). B {CALLER ID} L Použití služby ID volajícího (strana 21, 23). C {RECORD} L Záznam zpráv (strana 35). D {ERASE} L Smazání zpráv (strana 35, 36). E {PLAY MESSAGES} L Přehrávání zpráv (strana 36). F {AUTO ANSWER} L Zapnutí a vypnutí nastavení automatického příjmu (strana 28). G {TONE} L Umožňuje dočasné vypnutí režimu pulzní volby a zapnutí tónové volby během volby v případě, že linka disponuje funkcí rotačního pulzního režimu. H {SLOW} L Zpomalení přehrávání zpráv (strana 36). I {QUICK} L Zrychlení přehrávání zpráv (strana 36). J {COPY} L Zahájení kopírování (strana 33). K {FAX/START}{SET} L Umožňuje zahájení příjmu nebo odeslání faxu. L Umožňuje uložení nastavení při programování. L {STOP} L Zastavení operace nebo zrušení programování. M {HELP} L Tisk základních referenčních materiálů (strana 15). N {NAVIGATOR}{VOLUME} L Umožňuje nastavení hlasitosti (strana 15). L Umožňuje hledání uložené položky (strana 20, 26). L Volba funkcí nebo funkce během programování (strana 42). L Umožňuje přechod k další akci. O {MENU} L Zahájení nebo ukončení programování. P {DIGITAL SP-PHONE} L Ovládání reproduktoru (strana 20). Q {FLASH} L Přístup ke speciálním telefonním službám nebo přenos hovorů z externího telefonu. 9

12 1. Úvod a instalace R {REDIAL}{PAUSE} L Opakovaná volba posledního čísla. Pokud je linka obsazena při volbě hovoru pomocí tlačítka {DIGITAL SP-PHONE}, zařízení číslo znovu automaticky zvolí až pětkrát. L Umožňuje vložení pauzy během volby. S {MUTE} L Během rozhovoru s druhou osobou vypne mikrofon. Chcete-li pokračovat v hovoru s volaným, znovu stiskněte toto tlačítko. Instalace 1.5 Barvící film Instalace barvícího filmu 1 Otevřete přední kryt zatažením za středovou část. 2 Stisknutím zeleného tlačítka (1) pro otevření zadního krytu otevřete zadní kryt. 1 3 Otevřete zadní kryt. 4 Vložte přední roli barvícího filmu zasunutím modrého kolečka (1) do levé zásuvky jednotky (2). Vložte zadní roli barvícího filmu (3). L Barvícího filmu se můžete bez obav dotýkat, protože nebarví ruce jako kopírovací papír. 10

13 1. Úvod a instalace L Modré (1) a bílé kolečko (4) musí být v pozici dle obrázku. L Zkontrolujte, zda je barvící film alespoň jednou otočený okolo modrého jádra (3). 4 Správně 1 otočení Napnuté 3 3 Nesprávně 1 2 Barvící film není omotán okolo modrého jádra. 5 Otočte modrým kolečkem (1) ve směru šipky a napněte barvící film (2). Uvolněný/přehnutý Naopak 6 Zavřete řádně zadní kryt tak, že zatlačíte na oblast se zářezy na obou koncích (1) Zavřete řádně přední kryt. 2 11

14 1. Úvod a instalace Výměna barvícího filmu Dodávaná role filmu je poskytována pro prvotní provoz. Pokud chcete, aby zařízení pracovalo správně, doporučujeme použít náhradní film značky Panasonic. Informace o příslušenství: strana 8. L Vpřípadě použití náhradního filmu od jiného výrobce neneseme odpovědnost za případné poškození zařízení nebo snížení kvality tisku. Důležité: L Nejprve odstraňte záznamový papír a zásobník papíru, jinak by mohlo dojít k nesprávnému podání nebo uvíznutí. 1.6 Kabel mikrotelefonu Připojte kabel sluchátka (1). 1 Otevřete kryty (viz kroky 1 až 3 na: strana 10). 2 Odstraňte použité jádro (1) a použitý barvící film (2) Zásobník papíru Zasuňte výstupky (1) zásobníku papíru (2) do drážek na zadní straně zařízení (3). 2 3 Odstraňte z nového barvícího filmu (3) stopky (1) a štítky (2) Vložte barvící film a zavřete kryty (viz kroky 4 až 7 na: strana 10). 5 Nainstalujte zásobník papíru (strana 12) a potom vložte záznamový papír (strana 13). 12

15 1. Úvod a instalace 1.8 Záznamový papír Zařízení pojme až 30 listů papíru gramáže 80 g/m 2. Přečtěte si informace o záznamovém papíru: strana Zatlačte napínací desku dozadu (1). 1 Zatlačte napínací desku dopředu (1). 1 1 L Je-li papír zasunut nesprávně, upravte stoh, jinak by mohlo dojít k uvíznutí papíru. 2 Prolistujte papír, aby nedošlo k jeho uvíznutí. Správně Nesprávně 3 Vložte papír tiskovou stranou dolů (1). L Papír nesmí přesahovat značku (2)

16 2. Příprava 2. Připojení Příprava 2.1 Připojení L Pokud toto zařízení používáte s počítačem a poskytovatel sítě Internet vám dá pokyn instalovat filtr, připojte jej následujícím způsobem: Připojte kabel ke konektoru [EXT]. Připojit ke zdířce [LINE]. Telefonní kabel Filtr Do konektoru jedné telefonní linky Telefonní kabel Napájecí kabel Do napájecí zásuvky ( V, 50/60 Hz) Telefonní kabel Do konektoru jedné telefonní linky Externí telefon (není součástí dodávky) Pozor: L Zařízení by se mělo používat v blízkosti snadno dostupné napájecí zásuvky. L Použijte kabel telefonní linky dodaný se zařízením. L Telefonní kabel neprodlužujte. Poznámka: L Pokud je na stejnou linku připojeno další zařízení, toto zařízení může nepříznivě ovlivnit připojení zařízení k síti. L Nepřipojujte záznamník ke stejné telefonní lince. Pokud je takto připojený, vypněte funkci automatického příjmu opakovaným stisknutím tlačítka {AUTO ANSWER}. 14

17 2. Příprava Tlačítko Help (Nápověda) Hlasitost 2.2 Funkce nápovědy Jednotka obsahuje užitečné informace, které lze vytisknout jako stručnou referenci. Základní nastavení: Nastavení data, času, loga a faxového čísla. Seznam funkcí: Programování funkcí. Adresář: Uložení jmen a čísel do průvodce adresáře a volba čísel. Operace TAD: Použití záznamníku. Příjem faxu: Nastavení zařízení pro příjem faxů. Kopírka: Použití funkce kopírky. Hlášení: Seznam dostupných sestav. ID volajícího: Použití služby pro zjištění ID volajícího. {SET} {HELP} {<}{>} 1 Stiskněte tlačítko {HELP}. 2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {<} nebo {>}. 3 Stiskněte tlačítko {SET}. L Zvolená položka se vytiskne. 2.3 Nastavení hlasitosti {SET} Hlasitost zvonění K dispozici jsou 4 úrovně (vysoká, střední, nízká, vypnuto). Zařízení musí být nečinné. Stiskněte tlačítko {A} nebo {B}. L Pokud se ve vstupu dokumentů nachází dokumenty, nelze hlasitost upravit. Zkontrolujte, že ve vstupu nejsou žádné dokumenty. Vypnutí vyzvánění {A}{B} 1. Opakovaným stisknutím tlačítka {B} zobrazíte zprávu VYP. VYZVANENI?. 2. Stiskněte tlačítko {SET}. L Při přijetí volání zařízení nezazvoní a na displeji se zobrazí PRICHOZI HOVOR. L Zvonění lze znovu zapnout tlačítkem {A}. Typ vyzvánění L K dispozici jsou tři typy vyzvánění (funkce #17, strana 43) Hlasitost reproduktoru K dispozici je 8 úrovní (od vysoké po nízkou). Při použití hlasitého odposlechu stiskněte tlačítko {A} nebo {B} Hlasitost hlasového průvodce K dispozici je 9 úrovní (od vysoké po vypnuto). Při poslechu hlasového průvodce stiskněte tlačítko {A} nebo {B} Hlasitost záznamníku K dispozici je 9 úrovní (od vysoké po vypnuto). Při poslechu zaznamenaných zpráv stiskněte tlačítko {A} nebo {B}. 15

18 2. Příprava Úvodní programování 2.4 Datum a čas Musíte nastavit datum a čas. 2.5 Vaše logo Součástí loga může být název společnosti, oddělení atd. {SET} {MENU} {<}{>} {STOP} {MENU} {MUTE} {SET} {<}{>}{A}{B} {FLASH} 1 Stiskněte tlačítko {MENU}. NAST. FUNKCI STISK.NAVI.[( )] 2 Následující informace zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {<} nebo {>}. 3 Stiskněte tlačítko {SET}. L Na displeji se zobrazí kurzor ( ). DATUM A CAS STISKNETE SET D: 01/M:01/R:04 CAS : 00:00 4 Zadejte aktuální den/měsíc/rok pomocí dvoumístného čísla pro každou část. Příklad: 10. srpna 2004 Stiskněte {1}{0} {0}{8} {0}{4}. D:10/M:08/R:04 CAS : 00:00 5 Zadejte aktuální údaj o hodinách a minutách pomocí dvoumístných čísel. Příklad: 15:15 Stiskněte {1}{5} {1}{5}. 6 Stiskněte tlačítko {SET}. L Zobrazí se další funkce. D: 10/M:08/R:04 CAS : 15:15 7 Tlačítkem {MENU} program ukončete. Poznámka: L Tyto informace se vytisknou na každé stránce odeslané z této jednotky. L Hodiny mají odchylku přibližně ±60 sekund za měsíc. Oprava chyby Tlačítky {<} a {>} přesuňte kurzor na nesprávné číslo a proveďte opravu. 1 Stiskněte tlačítko {MENU}. NAST. FUNKCI STISK.NAVI.[( )] 2 Následující informace zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {<} nebo {>}. 3 Stiskněte tlačítko {SET}. L Na displeji se zobrazí kurzor ( ). VASE LOGO STISKNETE SET LOGO= 4 Zadejte své logo, až 30 znaků. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce znaků na: strana Stiskněte tlačítko {SET}. L Zobrazí se další funkce. 6 Tlačítkem {MENU} program ukončete. Poznámka: L Tyto informace se vytisknou na každé stránce odeslané z této jednotky. Volba znaků pomocí klávesnice Tlačítka Znaky {1} 1 [ ] { } + / =,. _ ` : ;? {2} A B C a b c 2 {3} D E F d e f 3 {4} G H I g h i 4 {5} J K L j k l 5 {6} M N O m n o 6 {7} P Q R S p q r s 7 16

19 2. Příprava Tlačítka {8} T U V t u v 8 {9} W X Y Z w x y z 9 {0} 0 ( ) < >! " # $ Poznámka: L Chcete-li zadat další znak umístěný pod stejným číselným tlačítkem, přesuňte kurzor na další pozici stisknutím tlačítka {>}. Zadání loga Příklad: BILL 1. Stiskněte dvakrát tlačítko {2}. ^ {#} Nastavení malých a velkých písmen {FLASH} {MUTE} {STOP} Znaky Tlačítko Pomlčka Tlačítko Vložit Tlačítko Smazat LOGO= B Oprava chyby Tlačítky {<} nebo {>} přesuňte kurzor na nesprávný znak a proveďte opravu. Odstranění znaku Stisknutím tlačítka {<} nebo {>} přesuňte kurzor na znak, který chcete odstranit, a stiskněte tlačítko {STOP}. Vložení znaku 1. Tlačítkem {<} nebo {>} přesuňte kurzor vpravo od místa, na které chcete vložit znak. 2. Tlačítkem {MUTE} vložte mezeru nebo zadejte znak. Volba znaků pomocí tlačítka {A} nebo {B} Místo tlačítek na klávesnici lze znaky zadat tlačítkem {A} nebo {B}. 1. Požadovaný znak zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}. 2. Tlačítkem {>} přemístěte kurzor na další pozici. L Zobrazený znak bude vložen. 3. Vraùte se ke kroku 1 a zadejte další znak. 2. Stiskněte třikrát tlačítko {4}. 3. Stiskněte třikrát tlačítko {5}. LOGO=B I LOGO=BI L 4. Tlačítkem {>} přemístěte kurzor na další pozici a stiskněte třikrát tlačítko {5}. LOGO=BIL L Nastavení malých a velkých písmen Stisknutím tlačítka {#} změníte velká písmena na malá a naopak. 1. Stiskněte dvakrát tlačítko {2}. 2. Stiskněte třikrát tlačítko {4}. LOGO= B LOGO=B I Pořadí zobrazení znaků Velká písmena Číslo Symbol Malá písmena : Stisknutí tlačítka {A} : Stisknutí tlačítka {B} 3. Stiskněte tlačítko {#}. LOGO=B i 4. Stiskněte třikrát tlačítko {5}. LOGO=Bi l 17

20 2. Příprava 2.6 Vaše faxové číslo {STOP} {MENU} {SET} {<}{>} {FLASH} 1 Stiskněte tlačítko {MENU}. NAST. FUNKCI STISK.NAVI.[( )] 2 Následující informace zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {<} nebo {>}. 3 Stiskněte tlačítko {SET}. L Na displeji se zobrazí kurzor ( ). VASE FAX. CISLO STISKNETE SET CISLO= 4 Zadejte své faxové číslo, až 20 číslic. Příklad: CISLO= Stiskněte tlačítko {SET}. L Zobrazí se další funkce. 6 Tlačítkem {MENU} program ukončete. Poznámka: L Tyto informace se vytisknou na každé stránce odeslané z této jednotky. L Talčítkem {*} zadáte + a tlačítkem {#} zadáte mezeru. Příklad: Stiskněte tlačítko {*}{2}{3}{4}{#}{5}{6}{7}{8}. L Chcete-li do telefonního čísla vložit mezeru, stiskněte tlačítko {FLASH}. Oprava chyby Tlačítky {<} a {>} přesuňte kurzor na nesprávné číslo a proveďte opravu. Odstranění čísla Stisknutím tlačítka {<} nebo {>} přesuňte kurzor na číslo, které chcete odstranit, a stiskněte tlačítko {STOP}. 18

21 3. Telefon 3. Automatická Telefon volba 3.1 Ukládání jmen a telefonních čísel do průvodce adresáře Často používaná čísla lze volit pomocí navigačního adresáře (100 položek). L Pomocí průvodce adresáře lze také rozesílat faxy (strana 26). {ERASE} Úprava uložené položky 1 Stiskněte tlačítko {>}. 2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}. 3 Stiskněte tlačítko {MENU}. 4 Stiskněte tlačítko {*}. L Pokud jméno upravit nechcete, přejděte ke kroku 6. 5 Úprava jména (viz pokyny k uložení na: strana 19). 6 Stiskněte tlačítko {SET}. L Pokud telefonní číslo upravit nechcete, přejděte ke kroku 8. 7 Upravte telefonní číslo. Další podrobnosti jsou uvedeny na: strana Stiskněte tlačítko {SET}. {SET} {STOP} 1 Opakovaným stisknutím tlačítka {MENU} zobrazíte zprávu NASTAV.ADRESARE. 2 Stiskněte tlačítko {*}. 3 Zadejte jméno (lze použít až 10 znaků; pokyny naleznete zde: strana 16). 4 Stiskněte tlačítko {SET}. {MENU} {<}{>}{A}{B} 5 Zadejte telefonní číslo, až 30 číslic. 6 Stiskněte tlačítko {SET}. L Chcete-li naprogramovat další položky, zopakujte kroky 3 až 6. 7 Stiskněte tlačítko {MENU}. Užitečný tip: L Uložené položky lze ověřit pomocí seznamu telefonních čísel (strana 61). Poznámka: L Pokud je zobrazeno VOLNE= 5 POZIC, můžete uložit už jen 5 položek. L Pomlčka nebo mezera se v telefonních číslech počítá jako 2 číslice Smazání uložené položky 1 Stiskněte tlačítko {>}. 2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}. 3 Stiskněte tlačítko {MENU}. 4 Stiskněte tlačítko {#}. L Mazání lze zrušit tlačítkem {STOP}. 5 Stiskněte tlačítko {SET}. Další způsob smazání položky 1. Stiskněte tlačítko {>}. 2. Požadovanou položku zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}. 3. Stiskněte tlačítko {ERASE}. 4. Stiskněte tlačítko {SET}. Oprava chyby Tlačítky {<} nebo {>} přesuňte kurzor na nesprávné číslo nebo znak a proveďte opravu. Smazání znaku nebo čísla Stisknutím tlačítka {<} nebo {>} přesuňte kurzor na znak nebo číslo, které chcete odstranit, a stiskněte tlačítko {STOP}. 19

22 3. Telefon Záznam 3.2 Uskutečnění telefonního hovoru pomocí navigačního adresáře Před použitím této funkce naprogramujte požadovaná jména a telefonní čísla do navigačního adresáře (strana 19). L Při určování polohy tlačítek mějte otevřený přední kryt. 1 Stiskněte tlačítko {>}. 2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}. 3 Stiskněte tlačítko {DIGITAL SP-PHONE} nebo zvedněte mikrotelefon. L Zařízení volbu zahájí automaticky. Hledání jména podle počátečního písmene Příklad: LISA 1. Stiskněte tlačítko {>}. 2. Průvodce adresáře spustíte tlačítkem {A} nebo {B}. 3. Opakovaným stisknutím tlačítka {5} zobrazíte kterékoliv jméno s počátečním písmenem L (viz tabulku znaků, strana 16). L Symboly (nikoli písmena ani čísla) lze hledat tlačítkem {*}. 4. Opakovaným stisknutím tlačítka {B} zobrazíte zprávu LISA. L Hledání lze zastavit tlačítkem {STOP}. L Vytočte zobrazené číslo stisknutím tlačítka {DIGITAL SP-PHONE} nebo zvednutím sluchátka. 3.3 Záznam telefonního rozhovoru Telefonní hovory lze zaznamenat. Zaznamenaný hovor lze přímo (strana 36) nebo dálkově přehrát (strana 37). L Při určování polohy tlačítek mějte otevřený přední kryt. 1 Během telefonního hovoru stiskněte tlačítko {RECORD}. L Zobrazí se údaj NAHRAVA HOVOR. 2 Zaznamenávání zastavíte tlačítkem {STOP} nebo zavěšením sluchátka. Poznámka: L Pořizování záznamu oboustranného telefonního hovoru může být omezeno zákonem. O zaznamenávání hovoru informujte druhého účastníka. Použití hlasitého odposlechu L Reproduktor používejte v nehlučné místnosti. L Upravte hlasitost reproduktoru tlačítky {A} a {B}. 20

23 3. Telefon ID volajícího 3.4 ID volajícího Toto zařízení je kompatibilní se službou pro zjištění ID volajícího poskytovanou místní telefonní společností. Chcete-li tuto funkci využívat, musíte si objednat službu ID volajícího. Důležité: L Toto zařízení bylo vyrobeno v souladu s protokolem založeným na standardu FSK podle normy ETS (Evropský telekomunikační standard) a podporuje pouze základní funkce CLIP (Calling Line Identification Presentation - identifikace volající linky). L Na tomto zařízení se zobrazí pouze telefonní číslo a jméno volajícího. L Toto zařízení nepodporuje budoucí dodatečné telefonní služby. L Toto zařízení nepodporuje služby založené na protokolu založeném na standardu DTMF. L V závislosti na službě místní telefonní společnosti se nemusí zobrazit datum a čas volání nebo jméno volajícího Zobrazení ID volajícího Jméno volajícího nebo telefonní číslo se zobrazí po prvním zazvonění. Potom se můžete rozhodnout, zda na volání budete reagovat. Zařízení informace o volajícím (jméno, telefonní číslo a čas hovoru) automaticky uloží pro posledních 30 volání. Informace o volajícím jsou řazeny od posledního do nejstaršího volání. Po přijetí 31. volání se odstraní první volání. Informace o volajícím lze na displeji zobrazit po jednotlivých položkách (strana 21). Seznam ID volajících lze vytisknout (strana 61). Poznámka: L Pokud je zařízení připojeno k systému PBX (pobočková telefonní ústředna), informace o volajícím nemusejí být dostupné. Poraďte se s dodavatelem systému PBX. L Pokud zařízení nemůže informace o volajícím přijmout, zobrazí se následující informace: MIMO OBLAST : Volající uskutečňuje volání v oblasti, v níž se služba ID volajícího neposkytuje. SOUKROMY HOVOR : Volající zakázal odesílání informací o volajícím. Ověření informací o volajícím pomocí seznamu ID volajících Zařízení uloží informace o posledních 30 volajících. Informace o ručním tisku: strana 61. Chcete-li seznam vytisknout vždy po každých 30 voláních, aktivujte funkci #26 (strana 44). 3.5 Zobrazení a zpětné volání pomocí informací o volajícím Informace o volajícím lze snadno zobrazit. Pomocí těchto informací je také možné volat. Důležité: L Volání nebude možné v následujících případech: Telefonní čísla obsahují kromě čísel i jiné údaje (například * nebo #); informace o volajícím neobsahují telefonní číslo. {CALLER ID} {STOP} {FAX/START} {SET} 1 Stiskněte tlačítko {CALLER ID}. 2 Stisknutím tlačítka {A} se vyhledají informace o posledním volajícím. Stisknutím tlačítka {B} se vyhledají informace o prvním volajícím. 3 Zobrazené osobě zavolejte stisknutím tlačítka {DIGITAL SP-PHONE} nebo zvednutím mikrotelefonu. L Zařízení volbu zahájí automaticky. L Pokud chcete odeslat fax, vložte dokument TISKOVOU STRANOU DOLŮ a stiskněte tlačítko {FAX/START}. Změna způsobu zobrazení informací o volajícím Po provedení kroku 2 (strana 21) opakovaně stiskněte tlačítko {CALLER ID}. Příklad: {ERASE} {MENU} {<}{>}{A}{B} {DIGITAL SP-PHONE} SAM LEE 11:20 20 CRC, b :20 20 CRC, L Zaškrtávací znaménko (,) na displeji znamená, že informace o volání byly již zobrazeny nebo že na číslo volaného již bylo uskutečněno volání. 21

24 3. Telefon Displej při zobrazení L Pokud zařízení neobdrželo informaci o jménu, bude na displeji zobrazeno NEPRIJATO JMENO. L Pokud nebyly přijaty žádné hovory, bude na displeji zobrazeno ZADNA DATA VOL.. Vypnutí zobrazení Po provedení kroku 2 (strana 21) stiskněte tlačítko {STOP} Úprava telefonního čísla volajícího před zpětným voláním 1 Stiskněte tlačítko {CALLER ID}. 2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}. 3 Stisknutím tlačítka {CALLER ID} zobrazíte telefonní číslo. 4 Chcete-li před telefonní číslo zadat číslo, stiskněte požadované tlačítko na klávesnici (0-9). L Stisknutím tlačítka {*} lze také inicializovat režim úprav. 5 Zpětné volání na upravené číslo lze uskutečnit stisknutím tlačítka {DIGITAL SP-PHONE} nebo zvednutím sluchátka. L Zařízení volbu zahájí automaticky. L Pokud chcete odeslat fax, vložte dokument TISKOVOU STRANOU DOLŮ a stiskněte tlačítko {FAX/START}. Poznámka: L Upravené telefonní číslo nebude uloženo do informací o volajícím. Pokud je chcete uložit do navigačního adresáře, viz strana 23. Oprava chyby 1. Stisknutím tlačítka {<} nebo {>} posuňte kurzor na nesprávné číslo. 2. Tlačítkem {STOP} odstraňte číslo. 3. Zadejte správné číslo Smazání veškerých informací ovolajícím 1 Opakovaným stisknutím tlačítka {MENU} zobrazíte zprávu NASTAVENI VOL.. 2 Stiskněte tlačítko {SET}. 3 Stiskněte tlačítko {SET}. L Mazání lze zrušit stisknutím tlačítka {STOP} třikrát po sobě. 4 Stiskněte tlačítko {SET}. 5 Stiskněte tlačítko {STOP} Smazání určitých informací ovolajícím 1 Stiskněte tlačítko {CALLER ID}. 2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}. 3 Stiskněte tlačítko {<}. L Mazání lze zrušit dvojím stisknutím tlačítka {STOP}. 4 Stiskněte tlačítko {SET}. L Pokud chcete smazat další položky, zopakujte kroky 2 až 4. 5 Stiskněte tlačítko {STOP}. Další způsob smazání určitých informací o volajícím 1. Stiskněte tlačítko {CALLER ID}. 2. Požadovanou položku zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}. 3. Stiskněte tlačítko {ERASE}. L Pokud chcete smazat další položky, zopakujte kroky 2 až Stiskněte tlačítko {STOP}. Odstranění čísla Stisknutím tlačítka {<} nebo {>} přesuňte kurzor na číslo, které chcete odstranit, a stiskněte tlačítko {STOP}. Vložení čísla 1. Pomocí tlačítek {<} nebo {>} přesuňte kurzor na pozici vpravo od místa, kam chcete číslo vložit. 2. Zadejte číslo. 22

Pokyny pro obsluhu. Kompaktní laserový fax. Model č. KX-FL403EX

Pokyny pro obsluhu. Kompaktní laserový fax. Model č. KX-FL403EX Pokyny pro obsluhu Kompaktní laserový fax Model č. KX-FL403EX Před použitím zařízení si nejprve přečtěte návod k obsluze a uložte jej na bezpečném místě pro budoucí použití. Tato jednotka je kompatibilní

Více

Operating Instructions

Operating Instructions Vysokorychlostní laserov fax s kopírkou Operating Instructions Číslo modelu KX-FL53EX Před pouitím zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí pouití. Tento model je určen k

Více

Pokyny pro obsluhu. Faxový přistroj s tiskem na běžný papír a kopírkou. Model č. KX-FP701CE

Pokyny pro obsluhu. Faxový přistroj s tiskem na běžný papír a kopírkou. Model č. KX-FP701CE Pokyny pro obsluhu Faxový přistroj s tiskem na běžný papír a kopírkou Model č. KX-FP701CE Před použitím zařízení si nejprve přečtěte návod k obsluze a uložte jej na bezpečném místě pro budoucí použití.

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

JABRA EVOLVE 80. Návod k obsluze. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Návod k obsluze. jabra.com/evolve80 Návod k obsluze jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Všechna práva vyhrazena. Jabra je zapsaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní zde uvedené ochranné známky

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break 1 Siemens Gigaset C450 IP-v07.02 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Nastavení jazyka Nastavení českého jazyka přenosné části

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com PARROT CK3100 Návod k použití www.parrot.com Obsah balení LCD displej Napájecí kabel Elektronická řídící jednotka Mikrofon Kabel funkce Mute Návod k použití MONTÁŽ CK3100 Instalace elektronické jednotky

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1)

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1) 3-866-873-14(1) Stereo gramofon Návod k obsluze ZÁZNAM MAJITELE Číslo modelu a výrobní číslo jsou uvedeny na zadní straně přístroje. Výrobní číslo si poznamenejte do níže uvedeného rámečku. Tato čísla

Více

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 A-61682_cs Part No. 5K3752 Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 Následující text uvádí pokyny pro instalaci příslušenství Vylepšená tiskárna Kodak pro skenery

Více

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 Stručná úvodní příručka v1.0 Než začnete používat zařízení YOGA TABLET, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

Fyzický popis CZ-110. Stručná instalační příručka. CD se softwarem. Záruční karta. Objektiv. IR dioda. Světelné čidlo. Patice pro kartu SD/ SDHC/SDXC

Fyzický popis CZ-110. Stručná instalační příručka. CD se softwarem. Záruční karta. Objektiv. IR dioda. Světelné čidlo. Patice pro kartu SD/ SDHC/SDXC Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru na nestabilní povrchy. Nevkládejte do síťové kamery žádné předměty,

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Model č. KX-TPA50 B61. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Model č. KX-TPA50 B61. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic. Instalační příručka Přídavný bezdrátový telefon Model č. KX-TPA50 B61 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic. Toto zařízení je doplňkový mikrotelefon kompatibilní s následujícími řadami

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

Model ip15. Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se změnou barvy světelných diod. Nějaké otázky? Navštivte www.ihomeintl.

Model ip15. Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se změnou barvy světelných diod. Nějaké otázky? Navštivte www.ihomeintl. Model: ip15 (pro Velkou Británii) Návod k použití (angličtina) Datum: 17. ledna 2011 Barva tisku: Černý text na bílém papíru Model ip15 Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Podrobná příručka uživatele

Podrobná příručka uživatele Podrobná příručka uživatele DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Verze 0 CZE Příručky uživatele a kde je hledat? Jakou příručku? Co obsahuje? Kde se nachází? Příručka bezpečnosti výrobku Stručný návod k obsluze

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Nastavení bezdrátového telefonu Siemens

Nastavení bezdrátového telefonu Siemens Nastavení bezdrátového telefonu Siemens A510 IP, A580 IP, C590 IP, C610 IP Zapojení telefonu V balíčku naleznete ethernetový kabel. Vezměte jej a propojte základnu Siemens se zařízením k internetu (modem,

Více

etrex 10 stručný návod k obsluze

etrex 10 stručný návod k obsluze etrex 10 stručný návod k obsluze Začínáme warning Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s produktem obsahující varování a další důležité informace. Při

Více