Pokyny pro obsluhu. Kompaktní faxový přístroj se záznamníkem. Číslo modelu KX-FP148CE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro obsluhu. Kompaktní faxový přístroj se záznamníkem. Číslo modelu KX-FP148CE"

Transkript

1 Kompaktní faxový přístroj se záznamníkem Pokyny pro obsluhu Číslo modelu KX-FP148CE Před použitím zařízení si přečtěte Pokyny pro obsluhu a uschovejte je pro budoucí použití. Tento model je výhradně určen pro použití v Česku a na Slovensku.

2 Ovládací prvky Pokyny k práci s návodem k obsluze Při použití mějte návod k obsluze vždy otevřený na první straně (následující strana), abyste se mohli rychle orientovat v umístění tlačítek. OTEVŘÍT i

3 Ovládací prvky Při použití návodu k obsluze jej mějte otevřený na této stránce. Popis jednotlivých tlačítek viz strana 9. A B C D E F G H I MIC DIGITAL SP-PHONE TONE FLASH J K L M N Tlačítka (uvedená v abecedním pořadí) AUTO ANSWER F HELP M REDIAL R BROADCAST A MENU O SET K CALLER ID B MUTE S SLOW H COPY J NAVIGATOR N START K DIGITAL SP-PHONE P PAUSE R STOP L ERASE D PLAY MESSAGES E TONE G FAX/START K QUICK I VOLUME N FLASH Q RECORD C O P Q R S ii

4 Děkujeme, že jste si zakoupili fax značky Panasonic. Co je třeba zaznamenat Pro Vaši budoucí protřebu. Datum nákupu Výrobní číslo (je uvedeno vzadu na přístroji) Jméno a adresa prodejce Telefonní číslo prodejce Připojte sem svoji stvrzenku o nákupu. Jako jazyk rozhraní lze vybrat Češtinu nebo Slovenštinu. L Hlasový průvodce, údaje a hlášení na displeji budou ve zvoleném jazyce. Výchozí nastavení je Česko. Chcete-li nastavit Slovenštinu, použijte funkci #48 (strana 45). Pozor: L Obrazy kopírovaných a přijatých dokumentů zůstanou na spotřebovaném barvícím filmu. Při likvidaci barvícího filmu to mějte na paměti. L Dbejte na to, aby papír nebyl na straně určené k tisku narušen použitím gumy, poškrábán nebo jinak poškozen. Vopačném případě by se tisk mohl rozmazat. L Vpřípadě jakýchkoliv problémů by jste měli nejdříve kontaktovat dodavatele zařízení. L Tento přístroj je určen pro použití pouze v telekomunikační síti České a Slovenské republiky. Copyright: L Autorská práva k této příručce vlastní společnost Panasonic Communications Co., Ltd. (PCC) a majitelé licence. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti PCC a majitelů licence nesmí být tato příručka ani její části v rámci autorských práv v jakékoliv podobě reprodukovány. Panasonic Communications Co., Ltd

5 Důležité pokyny Důležité Bezpečnostní pokyny pokyny Důležité bezpečnostní pokyny Při používání tohoto zařízení dodržujte bezpečnostní opatření, která snižují riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a jiné úrazy. 1. Prostudujte si všechny pokyny. 2. Dbejte všech upozornění a pokynů vyznačených na zařízení. 3. Před čištěním zařízení odpojte ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čisticí prostředky. Na čištění použijte vlhký hadřík. 4. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody, například blízko vany, umyvadla, dřezu a podobně. 5. Umístěte zařízení na pevný povrch. Při pádu zařízení může dojít k vážnému poškození nebo poranění. 6. Nezakrývejte otvory a štěrbiny zařízení. Slouží k ventilaci a ochraně před přehřátím. Nikdy zařízení neumísùujte v blízkosti topení nebo v místech s nedostatečnou ventilací. 7. Používejte pouze napájení vyznačené na jednotce. Pokud si nejste jisti, jaké napájení je ve vašem domě, zeptejte se místní elektrárenské společnosti. 8. Zařízení je z bezpečnostních důvodů vybaveno uzemněnou zástrčkou. Pokud tento druh zásuvky nemáte, nechejte si ji nainstalovat. Neobcházejte toto bezpečnostní opatření úpravou zástrčky. 9. Na napájecí kabel nic nepokládejte. Umístěte zařízení na místo, kde kabel nebude překážet. 10. Zásuvky a prodlužovací kabely nepřetěžujte. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 11. Do otvorů zařízení nic nevsunujte. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Do zařízení nesmí vniknout tekutiny. 12. Abyste snížili riziko elektrického úrazu, zařízení nerozebírejte. Pokud bude nutný servisní zásah, obraùte se na autorizovaný servis. Při otevírání a odstraňování krytů může dojít k úrazu elektrickým proudem. Další použití po rozebrání a složení zařízení může vést k úrazu elektrickým proudem. 13. Pokud dojde k uvedeným situacím, odpojte zařízení od zásuvky a obraùte se na autorizované servisní středisko: A. Pokud je poškozený nebo odřený napájecí kabel. B. Do zařízení vnikla tekutina. C. Zařízení bylo vystaveno dešti nebo vodě. D. Zařízení nepracuje správně, i když jsou dodržovány pokyny pro obsluhu. Upravujte pouze ovládací prvky popsané v pokynech pro obsluhu. Nevhodné úpravy mohou vyžadovat rozsáhlou opravu v autorizovaném servisním středisku. E. Pokud zařízení spadlo nebo bylo poškozeno. F. Pokud zařízení vykazuje výraznou změnu funkčnosti. 14. Během bouřky nepoužívejte telefony vyjma bezdrátových telefonů. Mohlo by dojít k poškození způsobeného bleskem. 15. Nepoužívejte zařízení k ohlášení úniku plynu, pokud jste v blízkosti havárie. TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE POZOR: Instalace L Během bouřky telefonní kabely nikdy nepřipojujte. L Telefonní konektory nikdy neinstalujte ve vlhkém prostředí, pokud k tomu není konektor přímo určen. L Nikdy se nedotýkejte neizolovaných telefonních kabelů a koncovek, nebyla-li telefonní linka odpojena od síùové přípojky. L Při instalaci telefonních kabelů a jejich úpravách buďte opatrní. L Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama. VÝSTRAHA: L Abyste zamezili nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení dešti ani vlhkosti. 3

6 Důležité pokyny Zásady pro zajištění nejvyššího výkonu L Neumisùujte zařízení v dosahu zařízení vytvářejících elektrický šum, jako jsou zářivky a motory. L Zařízení je třeba chránit před prachem, vysokou teplotou a vibracemi. L Zařízení by nemělo být vystaveno přímému slunečnímu záření. L Nepokládejte na zařízení těžké předměty. L Otřete vnější povrch jednotky měkkou látkou. Nepoužívejte benzín, ředidlo ani žádný čisticí prášek. L Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody, například blízko vany, umyvadla, dřezu a podobně. Také jej nepoužívejte ve vlhkém sklepení. Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, například topných těles, sporáků atd. Používejte jej výhradně v místnostech s teplotou v rozmezí 5 C až 35 C. L Nepoužitý papír skladujte v původním obalu, na chladném a suchém místě. V opačném případě může dojít k závažnému ovlivnění kvality tisku. 4

7 Obsah Obsah 1. Úvod a instalace Příslušenství 1.1 Dodávané příslušenství Informace o příslušenství...8 Rozložení ovládacích prvků 1.3 Přehled Popis tlačítek...9 Instalace 1.5 Barvící film Kabel mikrotelefonu Zásobník papíru Záznamový papír Příprava Připojení 2.1 Připojení...14 Tlačítko Help (Nápověda) 2.2 Funkce nápovědy...15 Hlasitost 2.3 Nastavení hlasitosti...15 Úvodní programování 2.4 Datum a čas Vaše logo Vaše faxové číslo Telefon Automatická volba 3.1 Ukládání jmen a telefonních čísel do průvodce adresáře Uskutečnění telefonního hovoru pomocí navigačního adresáře...20 Záznam 3.3 Záznam telefonního rozhovoru...20 ID volajícího 3.4 ID volajícího Zobrazení a zpětné volání pomocí informací o volajícím Uložení informací o volajícím do navigačního adresáře Fax Odesílání faxů 4.1 Ruční odesílání faxů Dokumenty, které lze odeslat Odeslání faxu pomocí navigačního adresáře Rozesílání...26 Příjem faxů 4.5 Volba způsobu použití faxu Ruční příjem faxů {AUTO ANSWER} VYPNUTO Automatický příjem faxů {AUTO ANSWER} ZAPNUTO Vyžádaný příjem (získání faxu umístěného na jiném faxovém přístroji) Filtr nevyžádaných faxů (zabraňuje příjmu faxu, o který nemáte zájem) Kopírování Kopírování 5.1 Zhotovení kopie Záznamník Uvítání 6.1 Záznam vlastní uvítací zprávy Poznámka 6.2 Zanechání poznámky pro sebe nebo někoho jiného Příchozí zprávy 6.3 Poslech zaznamenaných vzkazů Vzdálená obsluha 6.4 Ovládání ze vzdáleného umístění Hlasová schránka 6.5 Povolení volajícím ukládat soukromé zprávy Záznam uvítací zprávy pro vlastní schránku Poslech zaznamenaných hlasových zpráv Poslech zaznamenaných hlasových zpráv ze vzdáleného umístění Možnost 6.9 Přesměrování zaznamenaného vzkazu na jiný telefon Programovatelné funkce Funkce 7.1 Programování Základní funkce Pokročilé funkce Přímé příkazy pro programovací funkce Nápověda Chybová hlášení 8.1 Chybové zprávy Hlášení Chybové zprávy Displej Časté dotazy 8.3 Tato část slouží k odstranění problému souvisejícího s určitou funkcí Uvíznutí 8.4 Uvíznutí záznamového papíru Uvíznutí odesílaných dokumentů Čištění 8.6 Čištění podavače záznamového papíru Čištění skla skeneru a podavače dokumentů Čištění tepelné hlavy

8 Obsah 9. Obecné informace Tištěná hlášení 9.1 Referenční seznamy a hlášení...61 Technické údaje 9.2 Technické údaje o tomto produktu...62 Prohlášení o shodě 9.3 Prohlášení o shodě Rejstřík 10.1 Rejstřík

9 1. Úvod a instalace 1. Úvod a instalace 1.1 Dodávané příslušenství Číslo Položka Množství Technické údaje 1 Napájecí kabel Telefonní kabel Mikrotelefon Kabel mikrotelefonu Zásobník papíru Úvodní tiskový film (dlouhý 10 m) 1 vytiskne asi 30 stránek formátu A4. *1 7 Pokyny pro obsluhu 1 Česky *1 Informace o výměně filmu: strana 8. 1 Slovensky 8 Průvodce pro rychlou instalaci Poznámka: L Pokud jsou některé položky poškozeny nebo chybí, obraùte se na prodejce. L Původní krabici a balicí materiál si uchovejte pro případnou další přepravu zařízení

10 1. Úvod a instalace 1.2 Informace o příslušenství Dostupné příslušenství Číslo modelu Položka Údaje a použití KX-FA54X Náhradní film *1 35 m 2 role (Každá role vytiskne přibližně 105 stran formátu A4.) KX-FA54E Náhradní film *1 35 m 2 role (Každá role vytiskne přibližně 105 stran formátu A4.) *1 Při soustavném využívání zařízení doporučujeme zakoupit náhradní film o plnohodnotné velikosti. Používejte originální náhradní filmy značky Panasonic. Barvicí film nelze použít znovu. Barvicí film nepřevíjejte a nepoužívejte znovu. 8

11 1. Úvod a instalace Rozložení ovládacích prvků 1.3 Přehled j k l m 1 Reproduktor 2 Vodicí lišty dokumentu 3 Zásobník papíru 4 Podpěra záznamového papíru 5 Vstup záznamového papíru 6 Výstup záznamového papíru 7 Napínací deska 8 Přední kryt 9 Výstup dokumentu j Mikrofon k Vstup dokumentů l Zelené tlačítko (Tlačítko pro uvolnění zadního krytu) m Zadní kryt Poznámka: L Před instalací odstraňte veškeré modré přepravní pásky. 1.4 Popis tlačítek L Při určování polohy tlačítek mějte otevřený přední kryt. A {BROADCAST} L Přenos dokumentu na více zařízení (strana 27). B {CALLER ID} L Použití služby ID volajícího (strana 21, 23). C {RECORD} L Záznam zpráv (strana 35). D {ERASE} L Smazání zpráv (strana 35, 36). E {PLAY MESSAGES} L Přehrávání zpráv (strana 36). F {AUTO ANSWER} L Zapnutí a vypnutí nastavení automatického příjmu (strana 28). G {TONE} L Umožňuje dočasné vypnutí režimu pulzní volby a zapnutí tónové volby během volby v případě, že linka disponuje funkcí rotačního pulzního režimu. H {SLOW} L Zpomalení přehrávání zpráv (strana 36). I {QUICK} L Zrychlení přehrávání zpráv (strana 36). J {COPY} L Zahájení kopírování (strana 33). K {FAX/START}{SET} L Umožňuje zahájení příjmu nebo odeslání faxu. L Umožňuje uložení nastavení při programování. L {STOP} L Zastavení operace nebo zrušení programování. M {HELP} L Tisk základních referenčních materiálů (strana 15). N {NAVIGATOR}{VOLUME} L Umožňuje nastavení hlasitosti (strana 15). L Umožňuje hledání uložené položky (strana 20, 26). L Volba funkcí nebo funkce během programování (strana 42). L Umožňuje přechod k další akci. O {MENU} L Zahájení nebo ukončení programování. P {DIGITAL SP-PHONE} L Ovládání reproduktoru (strana 20). Q {FLASH} L Přístup ke speciálním telefonním službám nebo přenos hovorů z externího telefonu. 9

12 1. Úvod a instalace R {REDIAL}{PAUSE} L Opakovaná volba posledního čísla. Pokud je linka obsazena při volbě hovoru pomocí tlačítka {DIGITAL SP-PHONE}, zařízení číslo znovu automaticky zvolí až pětkrát. L Umožňuje vložení pauzy během volby. S {MUTE} L Během rozhovoru s druhou osobou vypne mikrofon. Chcete-li pokračovat v hovoru s volaným, znovu stiskněte toto tlačítko. Instalace 1.5 Barvící film Instalace barvícího filmu 1 Otevřete přední kryt zatažením za středovou část. 2 Stisknutím zeleného tlačítka (1) pro otevření zadního krytu otevřete zadní kryt. 1 3 Otevřete zadní kryt. 4 Vložte přední roli barvícího filmu zasunutím modrého kolečka (1) do levé zásuvky jednotky (2). Vložte zadní roli barvícího filmu (3). L Barvícího filmu se můžete bez obav dotýkat, protože nebarví ruce jako kopírovací papír. 10

13 1. Úvod a instalace L Modré (1) a bílé kolečko (4) musí být v pozici dle obrázku. L Zkontrolujte, zda je barvící film alespoň jednou otočený okolo modrého jádra (3). 4 Správně 1 otočení Napnuté 3 3 Nesprávně 1 2 Barvící film není omotán okolo modrého jádra. 5 Otočte modrým kolečkem (1) ve směru šipky a napněte barvící film (2). Uvolněný/přehnutý Naopak 6 Zavřete řádně zadní kryt tak, že zatlačíte na oblast se zářezy na obou koncích (1) Zavřete řádně přední kryt. 2 11

14 1. Úvod a instalace Výměna barvícího filmu Dodávaná role filmu je poskytována pro prvotní provoz. Pokud chcete, aby zařízení pracovalo správně, doporučujeme použít náhradní film značky Panasonic. Informace o příslušenství: strana 8. L Vpřípadě použití náhradního filmu od jiného výrobce neneseme odpovědnost za případné poškození zařízení nebo snížení kvality tisku. Důležité: L Nejprve odstraňte záznamový papír a zásobník papíru, jinak by mohlo dojít k nesprávnému podání nebo uvíznutí. 1.6 Kabel mikrotelefonu Připojte kabel sluchátka (1). 1 Otevřete kryty (viz kroky 1 až 3 na: strana 10). 2 Odstraňte použité jádro (1) a použitý barvící film (2) Zásobník papíru Zasuňte výstupky (1) zásobníku papíru (2) do drážek na zadní straně zařízení (3). 2 3 Odstraňte z nového barvícího filmu (3) stopky (1) a štítky (2) Vložte barvící film a zavřete kryty (viz kroky 4 až 7 na: strana 10). 5 Nainstalujte zásobník papíru (strana 12) a potom vložte záznamový papír (strana 13). 12

15 1. Úvod a instalace 1.8 Záznamový papír Zařízení pojme až 30 listů papíru gramáže 80 g/m 2. Přečtěte si informace o záznamovém papíru: strana Zatlačte napínací desku dozadu (1). 1 Zatlačte napínací desku dopředu (1). 1 1 L Je-li papír zasunut nesprávně, upravte stoh, jinak by mohlo dojít k uvíznutí papíru. 2 Prolistujte papír, aby nedošlo k jeho uvíznutí. Správně Nesprávně 3 Vložte papír tiskovou stranou dolů (1). L Papír nesmí přesahovat značku (2)

16 2. Příprava 2. Připojení Příprava 2.1 Připojení L Pokud toto zařízení používáte s počítačem a poskytovatel sítě Internet vám dá pokyn instalovat filtr, připojte jej následujícím způsobem: Připojte kabel ke konektoru [EXT]. Připojit ke zdířce [LINE]. Telefonní kabel Filtr Do konektoru jedné telefonní linky Telefonní kabel Napájecí kabel Do napájecí zásuvky ( V, 50/60 Hz) Telefonní kabel Do konektoru jedné telefonní linky Externí telefon (není součástí dodávky) Pozor: L Zařízení by se mělo používat v blízkosti snadno dostupné napájecí zásuvky. L Použijte kabel telefonní linky dodaný se zařízením. L Telefonní kabel neprodlužujte. Poznámka: L Pokud je na stejnou linku připojeno další zařízení, toto zařízení může nepříznivě ovlivnit připojení zařízení k síti. L Nepřipojujte záznamník ke stejné telefonní lince. Pokud je takto připojený, vypněte funkci automatického příjmu opakovaným stisknutím tlačítka {AUTO ANSWER}. 14

17 2. Příprava Tlačítko Help (Nápověda) Hlasitost 2.2 Funkce nápovědy Jednotka obsahuje užitečné informace, které lze vytisknout jako stručnou referenci. Základní nastavení: Nastavení data, času, loga a faxového čísla. Seznam funkcí: Programování funkcí. Adresář: Uložení jmen a čísel do průvodce adresáře a volba čísel. Operace TAD: Použití záznamníku. Příjem faxu: Nastavení zařízení pro příjem faxů. Kopírka: Použití funkce kopírky. Hlášení: Seznam dostupných sestav. ID volajícího: Použití služby pro zjištění ID volajícího. {SET} {HELP} {<}{>} 1 Stiskněte tlačítko {HELP}. 2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {<} nebo {>}. 3 Stiskněte tlačítko {SET}. L Zvolená položka se vytiskne. 2.3 Nastavení hlasitosti {SET} Hlasitost zvonění K dispozici jsou 4 úrovně (vysoká, střední, nízká, vypnuto). Zařízení musí být nečinné. Stiskněte tlačítko {A} nebo {B}. L Pokud se ve vstupu dokumentů nachází dokumenty, nelze hlasitost upravit. Zkontrolujte, že ve vstupu nejsou žádné dokumenty. Vypnutí vyzvánění {A}{B} 1. Opakovaným stisknutím tlačítka {B} zobrazíte zprávu VYP. VYZVANENI?. 2. Stiskněte tlačítko {SET}. L Při přijetí volání zařízení nezazvoní a na displeji se zobrazí PRICHOZI HOVOR. L Zvonění lze znovu zapnout tlačítkem {A}. Typ vyzvánění L K dispozici jsou tři typy vyzvánění (funkce #17, strana 43) Hlasitost reproduktoru K dispozici je 8 úrovní (od vysoké po nízkou). Při použití hlasitého odposlechu stiskněte tlačítko {A} nebo {B} Hlasitost hlasového průvodce K dispozici je 9 úrovní (od vysoké po vypnuto). Při poslechu hlasového průvodce stiskněte tlačítko {A} nebo {B} Hlasitost záznamníku K dispozici je 9 úrovní (od vysoké po vypnuto). Při poslechu zaznamenaných zpráv stiskněte tlačítko {A} nebo {B}. 15

18 2. Příprava Úvodní programování 2.4 Datum a čas Musíte nastavit datum a čas. 2.5 Vaše logo Součástí loga může být název společnosti, oddělení atd. {SET} {MENU} {<}{>} {STOP} {MENU} {MUTE} {SET} {<}{>}{A}{B} {FLASH} 1 Stiskněte tlačítko {MENU}. NAST. FUNKCI STISK.NAVI.[( )] 2 Následující informace zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {<} nebo {>}. 3 Stiskněte tlačítko {SET}. L Na displeji se zobrazí kurzor ( ). DATUM A CAS STISKNETE SET D: 01/M:01/R:04 CAS : 00:00 4 Zadejte aktuální den/měsíc/rok pomocí dvoumístného čísla pro každou část. Příklad: 10. srpna 2004 Stiskněte {1}{0} {0}{8} {0}{4}. D:10/M:08/R:04 CAS : 00:00 5 Zadejte aktuální údaj o hodinách a minutách pomocí dvoumístných čísel. Příklad: 15:15 Stiskněte {1}{5} {1}{5}. 6 Stiskněte tlačítko {SET}. L Zobrazí se další funkce. D: 10/M:08/R:04 CAS : 15:15 7 Tlačítkem {MENU} program ukončete. Poznámka: L Tyto informace se vytisknou na každé stránce odeslané z této jednotky. L Hodiny mají odchylku přibližně ±60 sekund za měsíc. Oprava chyby Tlačítky {<} a {>} přesuňte kurzor na nesprávné číslo a proveďte opravu. 1 Stiskněte tlačítko {MENU}. NAST. FUNKCI STISK.NAVI.[( )] 2 Následující informace zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {<} nebo {>}. 3 Stiskněte tlačítko {SET}. L Na displeji se zobrazí kurzor ( ). VASE LOGO STISKNETE SET LOGO= 4 Zadejte své logo, až 30 znaků. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce znaků na: strana Stiskněte tlačítko {SET}. L Zobrazí se další funkce. 6 Tlačítkem {MENU} program ukončete. Poznámka: L Tyto informace se vytisknou na každé stránce odeslané z této jednotky. Volba znaků pomocí klávesnice Tlačítka Znaky {1} 1 [ ] { } + / =,. _ ` : ;? {2} A B C a b c 2 {3} D E F d e f 3 {4} G H I g h i 4 {5} J K L j k l 5 {6} M N O m n o 6 {7} P Q R S p q r s 7 16

19 2. Příprava Tlačítka {8} T U V t u v 8 {9} W X Y Z w x y z 9 {0} 0 ( ) < >! " # $ Poznámka: L Chcete-li zadat další znak umístěný pod stejným číselným tlačítkem, přesuňte kurzor na další pozici stisknutím tlačítka {>}. Zadání loga Příklad: BILL 1. Stiskněte dvakrát tlačítko {2}. ^ {#} Nastavení malých a velkých písmen {FLASH} {MUTE} {STOP} Znaky Tlačítko Pomlčka Tlačítko Vložit Tlačítko Smazat LOGO= B Oprava chyby Tlačítky {<} nebo {>} přesuňte kurzor na nesprávný znak a proveďte opravu. Odstranění znaku Stisknutím tlačítka {<} nebo {>} přesuňte kurzor na znak, který chcete odstranit, a stiskněte tlačítko {STOP}. Vložení znaku 1. Tlačítkem {<} nebo {>} přesuňte kurzor vpravo od místa, na které chcete vložit znak. 2. Tlačítkem {MUTE} vložte mezeru nebo zadejte znak. Volba znaků pomocí tlačítka {A} nebo {B} Místo tlačítek na klávesnici lze znaky zadat tlačítkem {A} nebo {B}. 1. Požadovaný znak zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}. 2. Tlačítkem {>} přemístěte kurzor na další pozici. L Zobrazený znak bude vložen. 3. Vraùte se ke kroku 1 a zadejte další znak. 2. Stiskněte třikrát tlačítko {4}. 3. Stiskněte třikrát tlačítko {5}. LOGO=B I LOGO=BI L 4. Tlačítkem {>} přemístěte kurzor na další pozici a stiskněte třikrát tlačítko {5}. LOGO=BIL L Nastavení malých a velkých písmen Stisknutím tlačítka {#} změníte velká písmena na malá a naopak. 1. Stiskněte dvakrát tlačítko {2}. 2. Stiskněte třikrát tlačítko {4}. LOGO= B LOGO=B I Pořadí zobrazení znaků Velká písmena Číslo Symbol Malá písmena : Stisknutí tlačítka {A} : Stisknutí tlačítka {B} 3. Stiskněte tlačítko {#}. LOGO=B i 4. Stiskněte třikrát tlačítko {5}. LOGO=Bi l 17

20 2. Příprava 2.6 Vaše faxové číslo {STOP} {MENU} {SET} {<}{>} {FLASH} 1 Stiskněte tlačítko {MENU}. NAST. FUNKCI STISK.NAVI.[( )] 2 Následující informace zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {<} nebo {>}. 3 Stiskněte tlačítko {SET}. L Na displeji se zobrazí kurzor ( ). VASE FAX. CISLO STISKNETE SET CISLO= 4 Zadejte své faxové číslo, až 20 číslic. Příklad: CISLO= Stiskněte tlačítko {SET}. L Zobrazí se další funkce. 6 Tlačítkem {MENU} program ukončete. Poznámka: L Tyto informace se vytisknou na každé stránce odeslané z této jednotky. L Talčítkem {*} zadáte + a tlačítkem {#} zadáte mezeru. Příklad: Stiskněte tlačítko {*}{2}{3}{4}{#}{5}{6}{7}{8}. L Chcete-li do telefonního čísla vložit mezeru, stiskněte tlačítko {FLASH}. Oprava chyby Tlačítky {<} a {>} přesuňte kurzor na nesprávné číslo a proveďte opravu. Odstranění čísla Stisknutím tlačítka {<} nebo {>} přesuňte kurzor na číslo, které chcete odstranit, a stiskněte tlačítko {STOP}. 18

21 3. Telefon 3. Automatická Telefon volba 3.1 Ukládání jmen a telefonních čísel do průvodce adresáře Často používaná čísla lze volit pomocí navigačního adresáře (100 položek). L Pomocí průvodce adresáře lze také rozesílat faxy (strana 26). {ERASE} Úprava uložené položky 1 Stiskněte tlačítko {>}. 2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}. 3 Stiskněte tlačítko {MENU}. 4 Stiskněte tlačítko {*}. L Pokud jméno upravit nechcete, přejděte ke kroku 6. 5 Úprava jména (viz pokyny k uložení na: strana 19). 6 Stiskněte tlačítko {SET}. L Pokud telefonní číslo upravit nechcete, přejděte ke kroku 8. 7 Upravte telefonní číslo. Další podrobnosti jsou uvedeny na: strana Stiskněte tlačítko {SET}. {SET} {STOP} 1 Opakovaným stisknutím tlačítka {MENU} zobrazíte zprávu NASTAV.ADRESARE. 2 Stiskněte tlačítko {*}. 3 Zadejte jméno (lze použít až 10 znaků; pokyny naleznete zde: strana 16). 4 Stiskněte tlačítko {SET}. {MENU} {<}{>}{A}{B} 5 Zadejte telefonní číslo, až 30 číslic. 6 Stiskněte tlačítko {SET}. L Chcete-li naprogramovat další položky, zopakujte kroky 3 až 6. 7 Stiskněte tlačítko {MENU}. Užitečný tip: L Uložené položky lze ověřit pomocí seznamu telefonních čísel (strana 61). Poznámka: L Pokud je zobrazeno VOLNE= 5 POZIC, můžete uložit už jen 5 položek. L Pomlčka nebo mezera se v telefonních číslech počítá jako 2 číslice Smazání uložené položky 1 Stiskněte tlačítko {>}. 2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}. 3 Stiskněte tlačítko {MENU}. 4 Stiskněte tlačítko {#}. L Mazání lze zrušit tlačítkem {STOP}. 5 Stiskněte tlačítko {SET}. Další způsob smazání položky 1. Stiskněte tlačítko {>}. 2. Požadovanou položku zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}. 3. Stiskněte tlačítko {ERASE}. 4. Stiskněte tlačítko {SET}. Oprava chyby Tlačítky {<} nebo {>} přesuňte kurzor na nesprávné číslo nebo znak a proveďte opravu. Smazání znaku nebo čísla Stisknutím tlačítka {<} nebo {>} přesuňte kurzor na znak nebo číslo, které chcete odstranit, a stiskněte tlačítko {STOP}. 19

22 3. Telefon Záznam 3.2 Uskutečnění telefonního hovoru pomocí navigačního adresáře Před použitím této funkce naprogramujte požadovaná jména a telefonní čísla do navigačního adresáře (strana 19). L Při určování polohy tlačítek mějte otevřený přední kryt. 1 Stiskněte tlačítko {>}. 2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}. 3 Stiskněte tlačítko {DIGITAL SP-PHONE} nebo zvedněte mikrotelefon. L Zařízení volbu zahájí automaticky. Hledání jména podle počátečního písmene Příklad: LISA 1. Stiskněte tlačítko {>}. 2. Průvodce adresáře spustíte tlačítkem {A} nebo {B}. 3. Opakovaným stisknutím tlačítka {5} zobrazíte kterékoliv jméno s počátečním písmenem L (viz tabulku znaků, strana 16). L Symboly (nikoli písmena ani čísla) lze hledat tlačítkem {*}. 4. Opakovaným stisknutím tlačítka {B} zobrazíte zprávu LISA. L Hledání lze zastavit tlačítkem {STOP}. L Vytočte zobrazené číslo stisknutím tlačítka {DIGITAL SP-PHONE} nebo zvednutím sluchátka. 3.3 Záznam telefonního rozhovoru Telefonní hovory lze zaznamenat. Zaznamenaný hovor lze přímo (strana 36) nebo dálkově přehrát (strana 37). L Při určování polohy tlačítek mějte otevřený přední kryt. 1 Během telefonního hovoru stiskněte tlačítko {RECORD}. L Zobrazí se údaj NAHRAVA HOVOR. 2 Zaznamenávání zastavíte tlačítkem {STOP} nebo zavěšením sluchátka. Poznámka: L Pořizování záznamu oboustranného telefonního hovoru může být omezeno zákonem. O zaznamenávání hovoru informujte druhého účastníka. Použití hlasitého odposlechu L Reproduktor používejte v nehlučné místnosti. L Upravte hlasitost reproduktoru tlačítky {A} a {B}. 20

23 3. Telefon ID volajícího 3.4 ID volajícího Toto zařízení je kompatibilní se službou pro zjištění ID volajícího poskytovanou místní telefonní společností. Chcete-li tuto funkci využívat, musíte si objednat službu ID volajícího. Důležité: L Toto zařízení bylo vyrobeno v souladu s protokolem založeným na standardu FSK podle normy ETS (Evropský telekomunikační standard) a podporuje pouze základní funkce CLIP (Calling Line Identification Presentation - identifikace volající linky). L Na tomto zařízení se zobrazí pouze telefonní číslo a jméno volajícího. L Toto zařízení nepodporuje budoucí dodatečné telefonní služby. L Toto zařízení nepodporuje služby založené na protokolu založeném na standardu DTMF. L V závislosti na službě místní telefonní společnosti se nemusí zobrazit datum a čas volání nebo jméno volajícího Zobrazení ID volajícího Jméno volajícího nebo telefonní číslo se zobrazí po prvním zazvonění. Potom se můžete rozhodnout, zda na volání budete reagovat. Zařízení informace o volajícím (jméno, telefonní číslo a čas hovoru) automaticky uloží pro posledních 30 volání. Informace o volajícím jsou řazeny od posledního do nejstaršího volání. Po přijetí 31. volání se odstraní první volání. Informace o volajícím lze na displeji zobrazit po jednotlivých položkách (strana 21). Seznam ID volajících lze vytisknout (strana 61). Poznámka: L Pokud je zařízení připojeno k systému PBX (pobočková telefonní ústředna), informace o volajícím nemusejí být dostupné. Poraďte se s dodavatelem systému PBX. L Pokud zařízení nemůže informace o volajícím přijmout, zobrazí se následující informace: MIMO OBLAST : Volající uskutečňuje volání v oblasti, v níž se služba ID volajícího neposkytuje. SOUKROMY HOVOR : Volající zakázal odesílání informací o volajícím. Ověření informací o volajícím pomocí seznamu ID volajících Zařízení uloží informace o posledních 30 volajících. Informace o ručním tisku: strana 61. Chcete-li seznam vytisknout vždy po každých 30 voláních, aktivujte funkci #26 (strana 44). 3.5 Zobrazení a zpětné volání pomocí informací o volajícím Informace o volajícím lze snadno zobrazit. Pomocí těchto informací je také možné volat. Důležité: L Volání nebude možné v následujících případech: Telefonní čísla obsahují kromě čísel i jiné údaje (například * nebo #); informace o volajícím neobsahují telefonní číslo. {CALLER ID} {STOP} {FAX/START} {SET} 1 Stiskněte tlačítko {CALLER ID}. 2 Stisknutím tlačítka {A} se vyhledají informace o posledním volajícím. Stisknutím tlačítka {B} se vyhledají informace o prvním volajícím. 3 Zobrazené osobě zavolejte stisknutím tlačítka {DIGITAL SP-PHONE} nebo zvednutím mikrotelefonu. L Zařízení volbu zahájí automaticky. L Pokud chcete odeslat fax, vložte dokument TISKOVOU STRANOU DOLŮ a stiskněte tlačítko {FAX/START}. Změna způsobu zobrazení informací o volajícím Po provedení kroku 2 (strana 21) opakovaně stiskněte tlačítko {CALLER ID}. Příklad: {ERASE} {MENU} {<}{>}{A}{B} {DIGITAL SP-PHONE} SAM LEE 11:20 20 CRC, b :20 20 CRC, L Zaškrtávací znaménko (,) na displeji znamená, že informace o volání byly již zobrazeny nebo že na číslo volaného již bylo uskutečněno volání. 21

24 3. Telefon Displej při zobrazení L Pokud zařízení neobdrželo informaci o jménu, bude na displeji zobrazeno NEPRIJATO JMENO. L Pokud nebyly přijaty žádné hovory, bude na displeji zobrazeno ZADNA DATA VOL.. Vypnutí zobrazení Po provedení kroku 2 (strana 21) stiskněte tlačítko {STOP} Úprava telefonního čísla volajícího před zpětným voláním 1 Stiskněte tlačítko {CALLER ID}. 2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}. 3 Stisknutím tlačítka {CALLER ID} zobrazíte telefonní číslo. 4 Chcete-li před telefonní číslo zadat číslo, stiskněte požadované tlačítko na klávesnici (0-9). L Stisknutím tlačítka {*} lze také inicializovat režim úprav. 5 Zpětné volání na upravené číslo lze uskutečnit stisknutím tlačítka {DIGITAL SP-PHONE} nebo zvednutím sluchátka. L Zařízení volbu zahájí automaticky. L Pokud chcete odeslat fax, vložte dokument TISKOVOU STRANOU DOLŮ a stiskněte tlačítko {FAX/START}. Poznámka: L Upravené telefonní číslo nebude uloženo do informací o volajícím. Pokud je chcete uložit do navigačního adresáře, viz strana 23. Oprava chyby 1. Stisknutím tlačítka {<} nebo {>} posuňte kurzor na nesprávné číslo. 2. Tlačítkem {STOP} odstraňte číslo. 3. Zadejte správné číslo Smazání veškerých informací ovolajícím 1 Opakovaným stisknutím tlačítka {MENU} zobrazíte zprávu NASTAVENI VOL.. 2 Stiskněte tlačítko {SET}. 3 Stiskněte tlačítko {SET}. L Mazání lze zrušit stisknutím tlačítka {STOP} třikrát po sobě. 4 Stiskněte tlačítko {SET}. 5 Stiskněte tlačítko {STOP} Smazání určitých informací ovolajícím 1 Stiskněte tlačítko {CALLER ID}. 2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}. 3 Stiskněte tlačítko {<}. L Mazání lze zrušit dvojím stisknutím tlačítka {STOP}. 4 Stiskněte tlačítko {SET}. L Pokud chcete smazat další položky, zopakujte kroky 2 až 4. 5 Stiskněte tlačítko {STOP}. Další způsob smazání určitých informací o volajícím 1. Stiskněte tlačítko {CALLER ID}. 2. Požadovanou položku zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {A} nebo {B}. 3. Stiskněte tlačítko {ERASE}. L Pokud chcete smazat další položky, zopakujte kroky 2 až Stiskněte tlačítko {STOP}. Odstranění čísla Stisknutím tlačítka {<} nebo {>} přesuňte kurzor na číslo, které chcete odstranit, a stiskněte tlačítko {STOP}. Vložení čísla 1. Pomocí tlačítek {<} nebo {>} přesuňte kurzor na pozici vpravo od místa, kam chcete číslo vložit. 2. Zadejte číslo. 22

Pokyny pro obsluhu. Kompaktní faxový přístroj. Kompaktní faxový přístroj se záznamníkem. Model č. KX-FP207CE. Model č. KX-FP218CE

Pokyny pro obsluhu. Kompaktní faxový přístroj. Kompaktní faxový přístroj se záznamníkem. Model č. KX-FP207CE. Model č. KX-FP218CE Pokyny pro obsluhu Kompaktní faxový přístroj Model č. KX-FP207CE Na obrázku je model KX-FP207. Kompaktní faxový přístroj se záznamníkem Model č. KX-FP218CE Před použitím zařízení si přečtěte Pokyny pro

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

Stručný průvodce. Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic.

Stručný průvodce. Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic. TS600FX-QG_Czech.fm Page 1 Friday, March 17, 2006 10:21 AM Stručný průvodce Standardní telefonní přístroj Typové číslo KX-TS600FX Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic. Uschovejte

Více

Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom.

Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom. Uživatelská příručka 29446 Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom. ÚVOD Váš telefon Caller ID ukládá a zobrazuje specifické informace

Více

Uživatelská příručka. Multifunkční Laserový fax. typ KX-FLM552EX

Uživatelská příručka. Multifunkční Laserový fax. typ KX-FLM552EX Multifunkční Laserový fax Uživatelská příručka typ KX-FLM55EX Pokyny v češtině viz str. -78 (první sekce). A magyar nyelvű útmutatót az to 78 oldalon található (második rész). Návod na obsluhu v slovenčine

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Stručný průvodce. Ovládací prvky. Mikrotelefon. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Model č. KX-TCD340CE

Stručný průvodce. Ovládací prvky. Mikrotelefon. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Model č. KX-TCD340CE TCD340CE_QG(cz-cz).fm Page 1 Tuesday, June 28, 2005 5:10 PM Více informací najdete v provozních pokynech. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Model č. KX-TCD340CE Stručný průvodce Ovládací prvky

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

KX-TCD290FX. Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon KX-TCD280FX. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Моdel č. Моdel č.

KX-TCD290FX. Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon KX-TCD280FX. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Моdel č. Моdel č. Návod k obsluze KX-TCD290 Digitální bezdrátový telefon KX-TCD280FX Моdel č. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Моdel č. KX-TCD290FX Toto zařízení je kompatibilní se službami ID volajícího a SMS.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté Stručný přehled Gigaset 5015 * 8 7 6 Tlačítka 1 Tlačítka cílové volby 2 Tlačítko opakování volby 3 Tlačítko zpětného dotazu 4 Tlačítko vypnutí zvuku (Mute) 5 Tlačítko Shift 6 Tlačítko snížení hlasitosti

Více

Uƒivatelská pâíruçka

Uƒivatelská pâíruçka PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w Integrovanÿ telefonní systém Typové çíslo KX-TS08CXW Moƒnost pulzní nebo tónové volby Uƒivatelská pâíruçka PÂED UVEDENÍM PÂÍSTROJE DO PROVOZU SI PÂEÇTÊTE UßIVATELSKOU

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41 Uvedení do provozu Připojení telefonu Připojte telefon podle níže uvedeného nákresu. Použijte pouze telefonní připojovací kabel který je součástí dodávky protože v opačném případě nemusí zařízení pracovat

Více

Nastavení mikrotelefonu

Nastavení mikrotelefonu CX_C.book Page Thursday, October 9, 00 : PM Nastavení mikrotelefonu Nastavení signalizace času Vyp. Postupujte podle kroků až na předchozí stránce a potom následujícím způsobem: Vyp.. Uložit. Na displeji

Více

Nastavení mikrotelefonu

Nastavení mikrotelefonu 455CX_C.book Page 31 Sunday, August 3, 2003 10:57 AM Nastavení mikrotelefonu Časový alarm Před zahájením programování proveďte kroky 1 až 3. Před nastavením časového alarmu musíte nastavit hodiny. 1 2

Více

Model č. KX-TCD410CX R INT. Návod si před použitím přístroje důkladně přečtěte a uschovejte. Před prvním použitím nabíjejte baterii asi 7 hodin.

Model č. KX-TCD410CX R INT. Návod si před použitím přístroje důkladně přečtěte a uschovejte. Před prvním použitím nabíjejte baterii asi 7 hodin. 410CX_C.book Page 1 Friday, May 16, 2003 5:09 PM Digitální bezdrátový telefon Obsah Příprava Před prvním použitím... 2 Důležité informace... 3 Nastavení... 4 Bezdrátový telefon Používání telefonu... 9

Více

KX-TS880FX.book Page 1 Thursday, November 25, 2010 10:17 AM. Modelové označení KX-TS880FX. Děkujeme, že jste si pořídili produkt značky Panasonic.

KX-TS880FX.book Page 1 Thursday, November 25, 2010 10:17 AM. Modelové označení KX-TS880FX. Děkujeme, že jste si pořídili produkt značky Panasonic. KX-TS880FX.book Page 1 Thursday, November 25, 2010 10:17 AM Návod k obsluze Standardní telefonní přístroj Modelové označení KX-TS880FX Děkujeme, že jste si pořídili produkt značky Panasonic. Telefon umožňuje

Více

Stručný přehled Gigaset DA610

Stručný přehled Gigaset DA610 Stručný přehled Gigaset DA60 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Displej a tlačítka Displej ( str. 4) 2 Ovládací tlačítko ( str. 5) 3 Tlačítka zkrácené volby 4 Tlačítko uložení 5 Tlačítko opakované volby /pauzy 6 Tlačítko

Více

Blahopřejeme Vám k zakoupení digitálního bezšňůrového telefonu TELSON.

Blahopřejeme Vám k zakoupení digitálního bezšňůrového telefonu TELSON. Blahopřejeme Vám k zakoupení digitálního bezšňůrového telefonu TELSON. Přístroj Telson TDT-2000 je moderní bezšňůrový telefon, ideální pro použití v kancelářích, nemocnicích, domácnostech, větších rodinných

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Pokyny pro obsluhu. Osobní faxový přístroj. Faxový přístroj s digitálním záznamníkem KX-FT988

Pokyny pro obsluhu. Osobní faxový přístroj. Faxový přístroj s digitálním záznamníkem KX-FT988 Pokyny pro obsluhu Osobní faxový přístroj Model č.kx-ft982fx Faxový přístroj s digitálním záznamníkem Model č.kx-ft988fx KX-FT988 Děkujeme, že jste si zakoupili fax značky Panasonic. Před použitím zařízení

Více

Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15

Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15 Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15 Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení spotřebiče značky Ibiza, věříme, že Vám bude dobře sloužit. Před prvním použitím

Více

Uživatelská příručka. Axesstel TX210LF

Uživatelská příručka. Axesstel TX210LF Uživatelská příručka Axesstel TX210LF 1 ÚVOD PŘEHLED Bezdrátový terminál Axesstel TX210LF je multifunkční zařízení, které poskytuje hlasové, datové a faxové služby. Je vybaven procesorem QUALCOMM MSM6025

Více

Použité symboly. 2 Philips IPF 520 525 555

Použité symboly. 2 Philips IPF 520 525 555 Návod k obsluze Vážený zákazníku, Koupí tohoto výrobku jste si vybrali kvalitní produkt společnosti PHILIPS. Přístroj zcela splňuje požadavky na soukromé používání nebo běžnou denní práci v kanceláři i

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ Yealink W52P a W52H Balení obsahuje: Telefonní sluchátko Základnová stanice (u modelu W52P) Nabíjecí stojánek Ethernetový kabel (u modelu W52P) Klip na opasek 2x AAA baterie Tištěné dokumenty 2x adaptér

Více

Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady. Před použitím: Popis částí zařízení:

Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady. Před použitím: Popis částí zařízení: Návod k použití Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady 1. Před prvním použitím zařízení se seznamte s tímto návodem. 2. Uchovejte si tento návod

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace, které nejsou v této

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Pokyny pro obsluhu. Kompaktní laserový fax. Model č. KX-FL403EX

Pokyny pro obsluhu. Kompaktní laserový fax. Model č. KX-FL403EX Pokyny pro obsluhu Kompaktní laserový fax Model č. KX-FL403EX Před použitím zařízení si nejprve přečtěte návod k obsluze a uložte jej na bezpečném místě pro budoucí použití. Tato jednotka je kompatibilní

Více

Stručný přehled Gigaset DA510

Stručný přehled Gigaset DA510 Stručný přehled Gigaset DA50 3 4 5 6 7 8 Tlačítka Tlačítka přímé volby Vkládací štítek pro popis obsazení tlačítek přímé volby 3 Tlačítko přepnutí 4 Tlačítko uložení 5 Tlačítko opakované volby / pauzy

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137. CS Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137. CS Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137 CS Příručka pro uživatele a b c d e l k j i h g f m o n CS 1 Důležité informace Bezpečnost Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly

Více

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-733PC VN-732PC VN-731PC Začínáme Záznam Přehrávání Menu Používání s počítačem Další informace 1 2 3 4 5 6 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme vám, že jste zakoupili digitální diktafon Olympus.

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze testo 922 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Rozhraní...6 3.3 Napájení...6 4. Uvedení

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

6300 Series All-In-One

6300 Series All-In-One 6300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

SA-GSMALL. Instalační manuál

SA-GSMALL. Instalační manuál SA-GSMALL Instalační manuál SA-GSMALL 2 Popis funkce zařízení... 3 Popis konektorů... 3 Pokyny k instalaci... 3 LED ukazatele... 4 Ovládání pomocí Caller ID... 4 Nastavení Výstupu... 5 Nastavení Vstupu...

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT50 BT25. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT50 BT25. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips BT50 BT25 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace

Více

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení Úvodem... 3 Vlastnosti telefonu... 3 Požadavky pro použití telefonního přístroje... 3 Připojení a spuštění telefonu... 3 Zobrazení displeje v klidovém stavu... 4 Popis telefonu:... 6 Nastavení telefonu...

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Podrobný návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

SGH-X461 Uživatelská příručka

SGH-X461 Uživatelská příručka SGH-X461 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Vždy řiďte bezpečně Nepoužívejte mobilní telefon během řízení

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. POPIS DÍLŮ Počet Název dílu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27 NÁVOD K OBSLUZE Diktafon M-Voice 32 Obj. č.: 77 35 27 OBSAH: 2 Str.: OBECNĚ... 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 POHLED NA PŘÍSTROJ... 4 POHLED NA DISPLEJ... 4 FUNKCE... 4 VLOŽENÍ / VÝMĚNA

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

NÁVOD K OBSLUZE. TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740

NÁVOD K OBSLUZE. TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740 Digitální telefon M740 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Plena Výkonové zesilovače

Plena Výkonové zesilovače Plena Výkonové zesilovače Návod k instalaci a obsluze LBB 1930 LBB 1935 LBB 1938 Pravidla bezpečnosti 1. Přečtěte si návod - Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte všechna bezpečnostní upozornění

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT2200. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT2200. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips BT2200 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 2

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AccuBANKER AB-300 Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Anenské náměstí 2, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646. CS Návod k použití

Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646. CS Návod k použití Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646 CS Návod k použití Obsah 1 Vítejte 3 Produkthighlights 3 2 Důležité 4 Bezpečnost 4 Ochrana sluchu 4 Likvidace starého

Více

Stručný přehled zařízení Gigaset DA310

Stručný přehled zařízení Gigaset DA310 1 Stručný přehled zařízení Gigaset DA310 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Tlačítka přímé volby 2 Místo pro zapsání obsazení tlačítek přímé a zkrácené volby 3 Tlačítko zkrácené volby 4 Tlačítko uložení 5 Tlačítko opakované

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AB-300

PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AB-300 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AccuBANKER AB-300 Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Anenské náměstí 2, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

Obsah TOC FXD 825 F FXD 822 F

Obsah TOC FXD 825 F FXD 822 F Obsah TOC FXD 825 F FXD 822 F Upozornění Lednice, kterou jste si koupili, se může mírně lišit od zařízení zobrazeného na náčrtech v této příručce, ale celková konstrukce je stejná. Prostudujte si informace

Více

Příručka rychlého spuštění

Příručka rychlého spuštění 9jehličková bodová tiskárna Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo přenášena v jakékoli podobě nebo jakýmkoli elektronickým či mechanickým

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

Návod k obsluze. Vertikální mraznička

Návod k obsluze. Vertikální mraznička CZ Návod k obsluze Vertikální mraznička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením tohoto spotřebiče. Přejeme vám hodně spokojenosti při jeho používání. Tento spotřebič je určen výhradně

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

Telecom Testovací Sada

Telecom Testovací Sada Telecom Testovací Sada Uživatelský Návod Děkujeme za zakoupení MT-8002 Testovací sady. Před použitím MT-8002 testovací sady si přečtěte pečlivě tuto stránky spolu s bezpečnostními informacemi. Žádna část

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti

Více

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky Uživatelská příručka Přečtěte si prosím tyto informace a uchovejte manuál poblíž pro budoucí doporučení. WTF 800 pracuje na 8 kanálech. Zařízení je vyrobeno dle IPX7

Více

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover.

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL Návod k obsluze Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. 1 Děkujeme za Vaši volbu. Začíná Vám výlet do světa plné vůně a chuti. S Vaši novou

Více

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu Některé poznatky o vlhkosti Vzduch obsahuje vždycky určité množství vlhkosti ve formě páry; od tohoto závisí stupeň vlhkosti v daném prostředí. Schopnost vzduchu obsahovat vodní páru je tím vyšší, čím

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

Bezpečnostní příručka pro ipod

Bezpečnostní příručka pro ipod Bezpečnostní příručka pro ipod Tato bezpečnostní příručka obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace pro správnou manipulaci s přístroji Apple ipod. ± Všechny dále uvedené bezpečnostní informace

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ APK-10A, APK-12A Návod k obsluze Před použitím zařízení si přečtěte tento návod. Uložte návod tak, abyste jej měli stále k dispozici. 30 TECHNICKÉ ÚDAJE Model č. APK-10A APK-12A

Více

Fademaster 16. Objednací číslo 50406

Fademaster 16. Objednací číslo 50406 Fademaster 16 Objednací číslo 50406 Gratulujeme! Koupili jste si skvělý a inovativní výrobek značky Showtec. Showtec Fademaster 16rozvášní každou akci. Ať chcete jednoduchou akci stylu "plug&play" nebo

Více

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena. Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Příklad stojanu s nastavitelnou výškou O instalační příručce a uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Quick Reference

Více

MCMD-R1 Sony Corporation 2004 Printed in Czech Republic

MCMD-R1 Sony Corporation 2004 Printed in Czech Republic 2-189-280-11(1) Čtečka paměťových karet pouze pro Hi-MD walkman Čítačka pamäťových kariet určená len pre Hi-MD Walkman Czytnik kart pamięci (tylko do odtwarzaczy Hi-MD Walkman) Memóriakártya olvasó (csak

Více

EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA NÁVOD K POUŽITÍ

EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA NÁVOD K POUŽITÍ Česky NÁVOD K POUŽITÍ EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. ÚVOD : VÝROBĚ TOHOTO

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Připojení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A VAROVÁNÍ Pro snížení rizika vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. VAROVÁNÍ PŘED

Více