zákon, Statut TUL a Statut Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen statut fakulty ). STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zákon, Statut TUL a Statut Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen statut fakulty ). STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ"

Transkript

1 STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou školou univerzitního typu podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen zákon ). Úplný název fakulty zní: Fakulta strojní TU v Liberci. Používá kulatého razítka se státním znakem České republiky a textem: Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní. (2) Sídlem Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen fakulta ) je Liberec. Adresa: Hálkova 6, Liberec 1, PSČ Struktura e mailové adresy: (3) Fakulta používá pro své označení zkratku FS TUL. Článek 2 Právní předchůdce (1) Právním předchůdcem fakulty je Vysoká škola strojní, která byla zřízena vládním nařízením č. 98/1953 Sb. s účinností od Samostatná fakulta byla zřízena vládním nařízením č. 120/1960 Sb. o změnách v organizaci vysokých škol s účinností od Článek 3 Práva a postavení fakulty (1) Orgány fakulty mají právo rozhodovat a jednat jménem TUL ve věcech týkajících se fakulty podle 24 zákona. (2) Fakulta je samosprávná. Samostatně a svobodně uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, doplňkovou a jinou související činnost a vytváří pro tyto činnosti nezbytné podmínky. Rozsah samosprávního postavení fakulty a její vztahy k TUL vymezují zákon, Statut TUL a Statut Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen statut fakulty ). Článek 4 Akademické svobody a akademická práva (1) Samosprávné akademické orgány fakulty dbají o to, aby na fakultě byla zaručena akademická práva a svobody v souladu s 4 zákona. Část druhá ZÁKLADNÍ ČINNOST Článek 5 Vzdělávací činnost (1) Vzdělávací činnost uskutečňuje fakulta v rámci akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. (2) Seznam akreditovaných studijních programů včetně formy studia a standardní doby studia jsou uvedeny v příloze č. 1 ke statutu fakulty. (3) Programy celoživotního vzdělávání navazují na akreditované studijní programy, jsou obsahově přizpůsobeny stupni rozvoje technických oborů a jsou uskutečňovány v souladu s vnitřním předpisem TUL Pravidla studia v programech celoživotního vzdělávání TUL. Článek 6 Přijímání ke studiu (1) Uchazeči jsou přijímáni ke studiu ve studijních programech na základě přijímacího řízení. (2) Písemné přihlášky ke studiu přijímá studijní oddělení fakulty. (3) Požadované znalosti a schopnosti uchazečů o studium se ověřují zpravidla přijímací zkouškou nebo pohovorem. (4) Průběh přijímacího řízení a podmínky přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech projednává Akademický senát Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen senát ) a stanovuje děkan. (5) V případě nepřijetí může uchazeč o studium požádat děkana o přezkoumání roz 1

2 hodnutí podle 50 odst. 7 zákona. Článek 7 Podmínky studia cizinců (1) Podmínky studia cizinců na fakultě určuje čl. 5 Statutu TUL. (2) Podmínky studia cizinců v paralelních studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce stanovuje vnitřní předpis fakulty Studijní a zkušební řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen studijní a zkušební řád fakulty ). Článek 8 Průběh a ukončení studia (1) Zápis do studia se koná na fakultě v termínech, které stanoví děkan. (2) Akademický rok je rozdělen na dva semestry. (3) Průběh a ukončení studia ve všech studijních programech se řídí studijním a zkušebním řádem fakulty. (4) Studium se ukončuje státní zkouškou. Předsedy a členy zkušebních komisí pro státní závěrečné nebo doktorské zkoušky ve studijních programech jmenuje děkan. Další členy komisí jmenuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen ministerstvo ), viz 53 odst. 3 zákona. (5) Absolventům studia v bakalářském studijním programu, kteří vykonali státní závěrečnou zkoušku a obhájili bakalářskou práci, fakulta vydává vysvědčení o státní zkoušce a se souhlasem rektora TUL diplom s uvedením studijního oboru a uděluje akademický titul bakalář podle 45 odst. 4 zákona. (6) Absolventům studia v magisterském studijním programu, kteří vykonali státní závěrečnou zkoušku a obhájili diplomovou práci, fakulta vydává vysvědčení o státní zkoušce a se souhlasem rektora TUL diplom s uvedením studijního oboru a uděluje akademický titul inženýr podle 46 odst. 4 písm. a) zákona. (7) Absolventům studia v doktorském studijním programu, kteří vykonali státní doktorskou zkoušku a obhájili disertační práci, fakulta vydává vysvědčení o státní zkoušce a se souhlasem rektora TUL diplom s uvedením studijního oboru a uděluje akademický titul doktor podle 47 odst. 5 zákona. (8) Absolventům studia v programech celoživotního vzdělávání, kteří splnili požadavky programu, fakulta nebo pracoviště garantující program vydává osvědčení. Článek 9 Poplatky spojené se studiem (1) Výši poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením, formu placení a termíny splatnosti poplatků určuje děkan podle čl. 7 odst. 1 Statutu TUL. (2) Výše poplatků za studium při překročení standardní doby studia o více než jeden rok a za další studium v jiném studijním programu je určena čl. 7 odst. 2 a 3 Statutu TUL. (3) Výše poplatků za studium v cizím jazyce určuje děkan po projednání senátem ( 58 odst. 5 zákona). Výše poplatků je v rozsahu určeném čl. 7 odst. 4 Statutu TUL. Článek 10 Vědecká a tvůrčí technická činnost (1) Vědecká a tvůrčí technická činnost je právem a povinností akademického pracovníka a je základem pro vzdělávací činnost fakulty. (2) Vědecká a tvůrčí technická činnost se uskutečňuje v oborech odpovídajících nebo blízkých studijním oborům uvedeným v příloze č. 1 ke statutu fakulty. Základní orientace vědecké a tvůrčí technické činnosti fakulty je dána výzkumnými záměry formulovanými v příloze č. 3 ke statutu fakulty. (3) Akademická svoboda vědeckého bádání a zveřejňování jeho výsledků je zaručena 4 zákona. Orgány akademické samosprávy fakulty odpovídají za vytvoření podmínek pro vědeckou a tvůrčí technickou činnost akademických pracovníků i studentů. (4) Fakulta má právo vykonávat působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném 72, 74 2

3 a 75 zákona v akreditovaných oborech uvedených v příloze č. 2 ke statutu fakulty. Článek 11 Zahraniční styky (1) V rámci zahraničních styků uskutečňuje se spolupráce v oblastech vzdělávací, vědecké, výzkumné, doplňkové a kulturní činnosti a výměna akademických pracovníků a studentů při řešení společných projektů se zahraničními školami a institucemi. (2) Samosprávné orgány fakulty vytvářejí podmínky pro rozvoj zahraniční spolupráce pracovišť fakulty, akademických pracovníků a studentů. (3) Zahraniční styky navazují samostatně fakulta, její pracoviště, akademičtí pracovníci a studenti fakulty. (4) Smlouvy se zahraničními partnery na úrovni fakulty uzavírá děkan fakulty. Smlouvy eviduje děkanát fakulty a referát pro zahraniční styky TUL. Článek 12 Doplňková a ostatní činnost (1) V doplňkové činnosti fakulta a její pracoviště vykonávají za úplatu činnost navazující na její vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí technickou činnost v zájmu využití výsledků těchto činností a v zájmu účinnějšího využití lidských zdrojů a majetku fakulty. (2) Právní vztahy s jinými právními subjekty v rámci činností uvedených v odst. 1 mohou uzavírat statutární zástupci nebo pověření pracovníci fakulty. (3) Fakulta může svěřený majetek TUL užívat k doplňkové činnosti ( 20 odst. 1 zákona). (4) Fakulta vykonává vydavatelskou činnost k publikaci pedagogické a vědecké práce. (5) Fakulta může zakládat a spravovat nadace a nadační fondy. (6) Výnosy z doplňkové a ostatní činnosti se rozdělují podle zásad navržených děkanem a schválených senátem. Část třetí SAMOSPRÁVA A ORGÁNY FAKULTY Článek 13 AKADEMICKÁ OBEC (1) Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící a studenti zapsaní ke studiu na fakultě. Článek 14 Samospráva (1) Do samosprávné působnosti fakulty patří: a) struktura a vnitřní organizace fakulty, b) stanovení podmínek pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech na fakultě, určování počtu přijímaných studentů a rozhodování v přijímacím řízení, c) tvorba a uskutečňování studijních programů a organizace studia na fakultě, d) rozhodování o právech a povinnostech studentů podle zákona, e) rozhodování o stipendiích studentů fakulty, o poplatcích za přijímací řízení a za studium cizinců v cizím jazyce, f) zaměření a organizace vědecké, výzkumné, vývojové nebo další odborné či tvůrčí činnosti, g) pracovněprávní vztahy a určování struktury a počtu pracovníků na fakultě, h) vnější vztahy, zahraniční styky a aktivity, i) ustavování samosprávných akademických orgánů fakulty, j) hospodaření s přidělenými finančními prostředky z fondů TUL a s finančními prostředky získanými: z poplatků spojených se studiem (za úkony spojené s přijímacím řízením podle 58 odst. 1 zákona a z poplatků spojených se studiem podle 58 odst. 2 a 5 zákona), z výnosů doplňkové činnosti fakulty ( 20 odst. 2 zákona), z dalších fondů či nadací, k) nakládání s majetkem v souladu s příslušnými předpisy TUL. Článek 15 Orgány fakulty (1) Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou podle 25 odst. 1 zákona akade 3

4 mický senát fakulty, děkan, vědecká rada fakulty a disciplinární komise fakulty. (2) Orgány akademické samosprávy jednají a rozhodují ve věcech týkajících se fakulty v souladu se zákonem, dalšími právními předpisy, statutem TUL a tímto statutem. Dbají, aby členové akademické obce měli možnost vyjádřit se ke všem významným dokumentům a opatřením, jež tyto orgány projednávají a schvalují. (3) Dalším orgánem fakulty je tajemník. 4

5 Článek 16 Akademický senát (1) Akademický senát je ve smyslu 25 odst. 1 písm. a) zákona samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty s působností podle 27 zákona. (2) Senát má 18 členů ve dvou komorách. Komora zástupců akademických pracovníků má 12 členů, komora zástupců studentů má 6 členů. (3) Předsednictvo senátu tvoří předseda, dva místopředsedové a tajemník. Každý z místopředsedů zastupuje jednu komoru. (4) Členy senátu volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Funkční období zástupců akademické obce v senátu je tříleté. Způsob volby členů a předsednictva a jednání senátu upravuje vnitřní předpis fakulty Volební a jednací řád akademického senátu Fakulty strojní TU v Liberci. (5) Senát svolává shromáždění akademické obce fakulty zpravidla jedenkrát za rok. (6) Akademičtí funkcionáři a vedoucí pracovníci jsou povinni k projednávaným otázkám poskytnout informace, zaujmout stanovisko nebo zúčastnit se zasedání senátu, pokud jsou k tomu senátem vyzváni. (7) Děkan má právo vystoupit na zasedání senátu kdykoliv o to požádá. Na žádost děkana je předseda povinen bezodkladně svolat mimořádné zasedání senátu. (8) Zasedání senátu jsou veřejně přístupná. (9) Pro činnost senátu vytváří fakulta materiální podmínky. Rozsah podmínek a zodpovědnost za jejich dodržování je stanovena vnitřním předpisem fakulty Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád fakulty ). Článek 17 Děkan (1) V čele fakulty je děkan; zastupuje, jedná a rozhoduje ve věcech fakulty, řídí fakultu v souladu se záměry rozvoje fakulty a podle usnesení schválených senátem a vědeckou radou fakulty. (2) Děkana jmenuje a odvolává na návrh senátu fakulty rektor. Děkana uvádí do funkce rektor spolu s předsedou senátu. Dokladem o ustavení děkana do funkce je jmenovací dekret. (3) Děkan za svoji činnost zodpovídá senátu fakulty a rektorovi TUL. (4) Funkční období děkana je tříleté. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období. Článek 18 Proděkani (1) Proděkan je zástupcem děkana v pověřeném úseku činnosti a je oprávněn na tomto úseku své činnosti jednat jménem fakulty. Úseky činnosti proděkanů jsou uvedeny v organizačním řádu fakulty. (2) Proděkana jmenuje a odvolává děkan po projednání senátem. (3) Funkční období proděkana je tříleté a je totožné s funkčním obdobím děkana. (4) Pověřený proděkan zastupuje děkana v plném rozsahu po dobu jeho nepřítomnosti. Článek 19 Vědecká rada (1) Právní postavení, složení a oblast působnosti Vědecké rady Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen vědecká rada ) jsou dány 25, 29 a 30 zákona. (2) Jednání vědecké rady se řídí vnitřním předpisem fakulty Jednací řád vědecké rady Fakulty strojní TU v Liberci. (3) Předsedou vědecké rady je děkan. Členy vědecké rady jmenuje a odvolává děkan po schválení návrhu senátem fakulty. Členství ve vědecké radě je čestné. (4) Funkční období členů vědecké rady je tříleté a je totožné s funkčním obdobím děkana. Článek 20 Poradní orgány (1) Poradním orgánem děkana je kolegium děkana. Členy kolegia jsou děkan, proděkani, tajemník a další členové jmenovaní děkanem. Právo účastnit se jednání kolegia děkana má předseda senátu. (2) Poradními orgány děkana pro řízení studia v doktorských studijních programech jsou oborové rady. Rozsah činnosti oborové 5

6 rady je uveden v organizačním řádu fakulty. (3) Děkan a senát mohou ustavit ještě další poradní orgány. Rozsah jejich činnosti vymezuje zřizovatel. Článek 21 Disciplinární komise (1) Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů, kteří jsou na fakultě zapsáni a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. (2) Disciplinární komisi ustavuje děkan. Jmenuje členy komise a jejího předsedu po schválení návrhu senátem. (3) Funkční období disciplinární komise je dvouleté. (4) Působnost a jednací řád disciplinární komise stanovuje vnitřní předpis fakulty Disciplinární řád pro studenty Fakulty strojní TU v Liberci. Článek 22 Tajemník (1) Tajemník zastupuje děkana ve věcech pracovněprávních a hospodářských v rozsahu stanoveném děkanem. řídí děkanát, hospodaření a správu fakulty. Úseky činnosti tajemníka a oprávnění jednat jménem fakulty určuje organizační řád fakulty. (2) Tajemníka jmenuje a odvolává děkan podle 32 odst. 2 zákona. Tajemník za svou činnost zodpovídá děkanovi. Část čtvrtá STRUKTURA A ORGANIZACE FAKUL TY Článek 23 Organizační struktura (1) Fakulta se člení podle charakteru činnosti na pracoviště: katedry pro pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost, fakultní laboratoře a speciální pracoviště pro vědeckovýzkumnou a odbornou činnost, děkanát a studijní oddělení pro organizační, správní a administrativní činnost fakulty. (2) Organizační strukturu fakulty schvaluje na návrh děkana senát fakulty. (3) Organizační strukturu fakulty, postavení pracovišť v rámci fakulty či TUL s vymezením jejich činnosti obsahuje organizační řád fakulty. Článek 24 Pracoviště fakulty (1) Pracoviště fakulty zřizuje či ruší děkan se souhlasem senátu. Seznam pracovišť fakulty je uveden v příloze č. 4 ke statutu fakulty. viz nesrovnalost v příloze (2) Vedoucího pracoviště jmenuje a odvolává děkan. Vedoucí pedagogického pracoviště, fakultní laboratoře a speciálního pracoviště je jmenován děkanem na základě výsledků výběrového řízení. Jeho funkční období je tříleté. To nevím (3) Vnitřní organizační strukturu fakultního pracoviště, pravomoc a postavení vedoucího pracoviště obsahuje organizační řád fakulty. Část pátá STUDIJNÍ PROGRAMY A AKREDITACE Článek 25 Studijní program a jeho akreditace (1) Základní součásti studijního programu jsou dány 44 odst. 2 zákona. Další jeho součástí je studijní plán. (2) Fakulta uskutečňuje studijní programy formou prezenčního a kombinovaného studia. (3) Studijní program je členěn na studijní obory. Studijní obor může být členěn na zaměření. (4) Studijní programy schvaluje vědecká rada fakulty po projednání senátem. Schválený studijní program, doplněný o další podklady podle 79 zákona postoupí děkan prostřednictvím rektora TUL ministerstvu k akreditaci. Platnost akreditace lze prodloužit podle 80 odst. 2 zákona. (5) Zřízení a zrušení studijního programu, oboru a zaměření schvaluje vědecká rada po 6

7 projednání senátem. Článek 26 Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (1) Oprávnění fakulty konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem podléhá akreditaci podle 82 odst. 1 zákona. (2) Žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem vypracované fakultou podle 82 odst. 2 zákona předkládá na ministerstvo rektor. Část šestá ZAMĚSTNANCI A STUDENTI FAKULTY Článek 27 Akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci (1) Všichni zaměstnanci působící na fakultě jsou v pracovně právních vztazích k TUL. Práva a povinnosti zaměstnanců určuje zákoník práce. (2) Místa akademických pracovníků se obsazují na základě výběrového řízení podle 77 zákona, které probíhá v souladu s vnitřním předpisem fakulty Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Fakulty strojní TU v Liberci. (3) Pracovní smlouvy s docenty a profesory se uzavírají na dobu neurčitou. Platnost pracovní smlouvy však končí při dosažení věkové hranice 65 let. (4) Pracovní smlouvy s ostatními akademickými pracovníky se uzavírají na dobu určitou, nejdéle na 5 let. (5) Akademickému pracovníkovi může děkan poskytnout tvůrčí volno podle 76 zákona. (6) Všichni pracovníci jsou odměňováni podle Vnitřního mzdového předpisu TUL. Článek 28 Studenti (1) Práva a povinnosti studentů stanoví 62 a 63 zákona a čl. 26 Statutu TUL. (2) Zásady pro přiznání stipendia určuje vnitřní předpis fakulty Stipendijní řád Fakulty strojní TU v Liberci v souladu s 91 zákona. Výši stipendií stanoví děkan po předchozím projednání senátem. (3) Disciplinární přestupky studentů fakulty podle 64 zákona řeší disciplinární komise na návrh děkana. Část sedmá HOSPODAŘENÍ FAKULTY Článek 29 (1) Fakulta samostatně hospodaří s prostředky podle čl. 14 odst. 1 písm. j) tohoto statutu. (2) Děkan předkládá senátu ke schválení výroční zprávu o hospodaření fakulty za uplynulý rok, návrh rozpočtu fakulty a směrnici pro stanovení výkonu pracoviště. (3) Dodržování zásad hospodaření a využívání finančních prostředků kontroluje senát. (4) Katedry a ostatní pracoviště samostatně hospodaří s prostředky, které jim jsou přiděleny děkanem fakulty podle směrnice pro stanovení výkonu pracoviště. (5) Fakulta, katedry a ostatní pracoviště mohou pro svoji činnost získávat prostředky vlastní doplňkovou činností. (6) Za účelné využití přidělených prostředků a prostředků získaných z doplňkové činnosti zodpovídá vedoucí pracoviště děkanovi. Část osmá AKADEMICKÉ OBŘADY A INSIGNIE Článek 30 (1) Konání a organizaci akademických obřadů, způsob užívání insignií a talárů na fakultě určuje děkan v souladu s čl. 29 až 31 Statutu TUL. (2) Akademické sliby a formule promotora jsou v příloze č. 5 ke statutu fakulty. Část devátá USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ Článek 31 (1) Součástí statutu jsou přílohy: Příloha č. 1: Seznam akreditovaných studijních programů a oborů Příloha č. 2: Seznam akreditovaných oborů pro řízení habilitační a ke jmenování 7

8 profesorem Příloha č. 3: Výzkumné záměry Příloha č. 4: Názvy kateder a pracovišť Příloha č. 5: Akademické sliby a formule promotora (2) Další vnitřní předpisy fakulty: a) Volební a jednací řád akademického senátu Fakulty strojní TU v Liberci b) Jednací řád vědecké rady Fakulty strojní TU v Liberci c) Studijní a zkušební řád Fakulty strojní TU v Liberci d) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci e) Disciplinární řád pro studenty Fakulty strojní TU v Liberci f) Stipendijní řád Fakulty strojní TU v Liberci g) Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Fakulty strojní TU v Liberci. (3) Statut Fakulty strojní TU v Liberci byl schválen Akademickým senátem Fakulty strojní TU v Liberci dne 12. května 1999 a Akademickým senátem Technické univerzity v Liberci dne 25. června (4) Statut FS TUL a jeho přílohy, ve znění pozdějších změn a doplňků ze dne se zrušuje. (5) Tento statut nabývá účinnosti dnem 1. července V Liberci dne 30. června doc. Ing. Ludvík Prášil, CSc. v. r. děkan 8

9 Příloha č. 1 ke Statutu FS TUL Seznam akreditovaných studijních programů a oborů Kód Studijní programy a obory Forma výuky Standardní doba studia (jazyk) 23 1 Strojírenství a strojírenská výroba B Strojírenství 3911R018 3 Materiály a technologie 1) P, K 3 (ČJ) 2301R022 Stroje a zařízení 1) P, K 3 (ČJ) 2301R030 Výrobní systémy 1) P, K 3 (ČJ) M Strojní inženýrství 3901T003 3 Aplikovaná mechanika 3) P, K 5 (ČJ) 3902T021 3 Automatizované systémy řízení ve strojírenství 3) P, K 5 (ČJ) 2302T010 3 Konstrukce strojů a zařízení 3) P, K 5 (ČJ) 2303T002 3 Strojírenská technologie 3) P, K 5 (ČJ) 2301T030 3 Výrobní systémy 3) P, K 5 (ČJ) N Strojní inženýrství (navazující studijní program) 3901T003 3 Aplikovaná mechanika 4) P, K 3 (ČJ, AJ) 3902T021 3 Automatizované systémy řízení ve strojírenství 4) P, K 3 (ČJ, AJ) 2302T010 3 Konstrukce strojů a zařízení 4) P, K 3 (ČJ, AJ) 2303T002 3 Strojírenská technologie 4) P, K 3 (ČJ, AJ) 2301T030 3 Výrobní systémy 4) P, K 3 (ČJ, AJ) 3909T010 3 Inovační inženýrství 5) P, K 2 (ČJ, AJ) 2301T010 3 EH&SRM 6) P, K 2 (AJ) P Strojní inženýrství 3901V003 3 Aplikovaná mechanika 2) P, K 3 (ČJ, AJ) 2301V031 3 Výrobní systémy a procesy 2) P, K 3 (ČJ, AJ) 3911V011 3 Materiálové inženýrství 2) P, K 3 (ČJ, AJ) P Stroje a zařízení 2302V010 3 Konstrukce strojů a zařízení 2) P, K 3 (ČJ, AJ) P Strojírenská technologie 2303V002 3 Strojírenská technologie 2) P, K 3 (ČJ, AJ) Vysvětlivky: K = kombinovaná forma studia (dříve dálkové studium), P = prezenční forma studia (dříve denní) B(R) = bakalářské vzdělání vysokoškolské vzdělání dosažené absolvováním bakalářských studijních programů vysokých škol, M, N (T) = vysokoškolské vzdělání vysokoškolské vzdělání dosažené absolvováním magisterských (tj. i inženýrských a lékařských) studijních programů vysokých škol, N navazující magisterský studijní program, P(V) = doktorské vzdělání vysokoškolské doktorské vzdělání dosažené absolvováním studia v doktorském studijním programu (postgraduální studium a vědecká výchova do r. 2001, viz 99 a 100 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění) Platnost akreditace studijního programu 1) do ) do ) do ) do

10 5) do ) do

11 Zaměření ve studijních oborech Bakalářský studijní program: STROJÍRENSTVÍ Studijní obor: Materiály a technologie - materiálové inženýrství - obrábění a montáž - strojírenská metalurgie - tváření kovů a plastů Studijní obor: Stroje a zařízení - dopravní stroje a zařízení - energetické stroje a zařízení - sklářské stroje - stavba strojů Studijní obor: Výrobní systémy - inženýrská informatika - řízení výroby - výrobní systémy Magisterský studijní program: STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ Studijní obor: Aplikovaná mechanika - inženýrská mechanika - mechanika tekutin, termodynamika Studijní obor: Automatizované systémy řízení ve strojírenství - automatizace inženýrských prací - automatické řízení technologických procesů Studijní obor: Konstrukce strojů a zařízení - kolové dopravní a manipulační stroje - obráběcí a montážní stroje - pístové spalovací motory - sklářské a keramické stroje - tepelná technika - textilní stroje Studijní obor: Strojírenská technologie - materiálové inženýrství - obrábění a montáž - strojírenská metalurgie - tváření kovů a plastů Bakalářské studium Magisterské studium 11

12 Studijní obor: Výrobní systémy - pružné výrobní systémy pro strojírenskou výrobu Navazující magisterský studijní program: STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ Studijní obor: Aplikovaná mechanika - inženýrská mechanika - mechanika tekutin, termodynamika Studijní obor: Automatizované systémy řízení ve strojírenství - automatizace inženýrských prací - automatické řízení technologických procesů Studijní obor: Konstrukce strojů a zařízení - kolové dopravní a manipulační stroje - obráběcí a montážní stroje - pístové spalovací motory - sklářské a keramické stroje - tepelná technika - textilní stroje Studijní obor: Strojírenská technologie - materiálové inženýrství - obrábění a montáž - strojírenská metalurgie - tváření kovů a plastů Studijní obor: Výrobní systémy pružné výrobní systémy pro strojírenskou výrobu Navazující magisterský studijní program: STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ Studijní obor: Inovační inženýrství - inovace výrobků - inovace procesů Navazující magisterský studijní program: MECHANICAL ENGINEERING Studijní obor: EH&SRM 12

13 Studijní program: STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ Studijní obor: Aplikovaná mechanika - inženýrská mechanika - mechanika tekutin a termodynamika Doktorské studium Studijní obor: Materiálové inženýrství Studijní obor: Výrobní systémy a procesy - aplikovaná kybernetika - automatizace technické přípravy strojírenské výroby - automatizace strojů a výrobních procesů ve strojírenství - výrobní systémy s průmyslovými roboty Studijní program: STROJE A ZAŘÍZENÍ Studijní obor: Konstrukce strojů a zařízení - části a mechanismy strojů - kolové dopravní a manipulační stroje - obráběcí a montážní stroje - pístové spalovací motory - sklářské a keramické stroje - technická diagnostika strojů - textilní stroje - zařízení pro tepelnou techniku Studijní program: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Studijní obor: Strojírenská technologie - materiálové inženýrství - obrábění a montáž - slévárenství - svařování - tváření kovů - zpracování plastů 13

14 Seznam akreditovaných oborů pro řízení habilitační a ke jmenování profesorem Příloha č. 2 ke Statutu FS TUL Obor akreditace na dobu APLIKOVANÁ MECHANIKA 4 roky 1) KONSTRUKCE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 8 roků 2) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 8 roků 2) VÝROBNÍ SYSTÉMY A PROCESY 8 roků 2) Platnost akreditace (habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem) 1) do (rozhodnutí vydáno v r. 2007) 2) do (rozhodnutí vydáno v r. 2007) Příloha č. 3 ke Statutu FS TUL

15 Výzkumné záměry Název výzkumného záměru: MSM Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem 1) Řešitel: doc. Ing. František Novotný, CSc. 1) Platí od

16 Příloha č. 4 ke Statutu FS TUL Názvy kateder a pracovišť Číslo Název Zkratka 2190 Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti KMP 2200 Katedra strojírenské technologie KSP 2210 Katedra materiálu KMT 2220 Katedra energetických zařízení KEZ 2310 Katedra matematiky a kybernetiky KKY 2340 Katedra částí a mechanismů strojů KST 2360 Katedra obrábění a montáže KOM 2370 Katedra vozidel a motorů KVM 2380 Katedra sklářských strojů a robotiky KSK 2390 Katedra textilních a jednoúčelových strojů KTS 2400 Katedra výrobních systémů KVS 2812 Děkanát fakulty strojní DFS

17 Akademické sliby a formule promotora Příloha č. 5 ke Statutu FS TUL Imatrikulační slib Stávaje (stávajíc) se dnešním dnem členem (členkou) akademické obce Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci slibuji, že budu svědomitě a zodpovědně plnit všechny povinnosti studenta (studentky), nezneužiji svých akademických práv a svobod a své úsilí zaměřím k všestrannému formování své osoby a k úspěšnému absolvování studia. Čestně slibuji, že svou prací a svým jednáním budu usilovat o uchování dobrého jména Technické univerzity v Liberci a její fakulty strojní a že se nedopustím ničeho, čím bych poškodil(a) její uznávanou vážnost. Slib absolventů bakalářského a magisterského studia Vaše Magnificence, jménem všech absolventů bakalářského a magisterského studia skládám tento slib: Vědomi si významu vysokoškolského vzdělání pro hospodářský i kulturní rozvoj společnosti slibujeme, že vědomosti a zkušenosti nabyté studiem budeme zodpovědně využívat a nadále rozvíjet podle svých nejlepších sil a schopností k rozvoji vzdělanosti a k obecnému prospěchu celé společnosti, že budeme vždy jednat v duchu humanismu a demokracie a zachováme ve vážnosti Českou republiku, Technickou univerzitu v Liberci a její fakultu strojní. Slib absolventa doktorského studia Vaše Magnificence, s vědomím významu vědy pro všestranný rozvoj a vzdělanost společnosti slibuji, že vědecké poznatky a zkušenosti nabyté v rámci doktorského studia budu uplatňovat a dále rozvíjet podle svých nejlepších sil a schopností k obecnému prospěchu a s vědomím zvláštní zodpovědnosti za rozvoj vzdělanosti celé společnosti. Budu usilovat o další rozvoj vědeckého poznání ve svém oboru, pečovat o růst příští vědecké generace a dbát mezinárodního charakteru a etických tradic vědy. Slibuji, že budu vždy jednat v duchu demokracie a humanismu a svou činností upevňovat dobré jméno České republiky, Technické univerzity v Liberci a její fakulty strojní. Formule promotora Absolventi bakalářského studijního programu Prohlašuji bakaláři ty absolventy fakulty strojní, kteří budou nyní jednotlivě vyzváni. Žádám je, aby potvrdili slib do rukou rektora a převzali bakalářský diplom. Absolventi magisterského studijního programu Prohlašuji inženýry ty absolventy fakulty strojní, kteří budou nyní jednotlivě vyzváni. Žádám je, aby potvrdili slib do rukou rektora a převzali inženýrský diplom. Absolventi doktorského studijního programu Prohlašuji doktorem pana (paní) inženýra ( ku) a žádám ho, aby předstoupil (a), potvrdil (a) slib do rukou rektora a převzal (a) diplom absolventa doktorského studia.

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA STATUT

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA STATUT UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA STATUT DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA ze dne 10. prosince 2013 Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice se podle 27 odst. 1

Více

STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Účinnost dokumentu od: 1. 7. 2013 STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. S t a t u t Fakulty bezpečnostního

Více

STATUT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

STATUT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

STATUT EKONOMICKÉ FAKULTY TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

STATUT EKONOMICKÉ FAKULTY TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI STATUT EKONOMICKÉ FAKULTY TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. děkan 29. 1. 2015 doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., v. r. Právní kontrola:

Více

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ Název Vnitřní předpis Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Statut Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Jméno Funkce Datum Podpis

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 111/1998 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění zákonů č. 210/2000 Sb., č. 147/2001 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 96/2004

Více

STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze schvaluje podle 27 odst. 1 písm. B), 33 odst. 2 písm. A) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ze dne 27. března 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o

Více

STATUT. Technické univerzity v Liberci, Fakulty strojní. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Název, sídlo a typ

STATUT. Technické univerzity v Liberci, Fakulty strojní. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Název, sídlo a typ STATUT Technické univerzity v Liberci, Fakulty strojní Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Úplný název fakulty zní Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní Fakulta strojní

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 4. ledna 2006 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

VNITŘNÍ PŘEDPISY FAKULTY

VNITŘNÍ PŘEDPISY FAKULTY Informace o studiu a vnitřní předpisy Fakulty strojní TU v Liberci VNITŘNÍ PŘEDPISY FAKULTY (včetně příloh z r. 1999 ve znění pozdějších úprav) 2008 Informace o studiu a vnitřní předpisy Fakulty strojní

Více

FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE STATUT

FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE STATUT FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE STATUT Preambule Fakulta mezinárodních vztahů, jako součást Vysoké školy ekonomické v Praze, uskutečňuje akreditované studijní programy v oblasti

Více

Část I. Všeobecná ustanovení 4

Část I. Všeobecná ustanovení 4 Obsah Část I. Všeobecná ustanovení 4 Článek 1 Fakulta 4 Článek 2 Práva fakulty 4 Článek 3 Struktura fakulty 4 Článek 4 Akademická práva a svobody 4 Článek 5 Vnitřní normy 5 Část II. Činnost fakulty 5 Článek

Více

Statut Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 1. srpna 2008

Statut Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 1. srpna 2008 Vnitřní předpisy Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 24. června 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

XVI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A T U TU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ZE DNE 12. SRPNA 2014

XVI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A T U TU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ZE DNE 12. SRPNA 2014 XVI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A T U TU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ZE DNE 12. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 10. prosince 2007

Více

IX. Úplné znění Statutu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 10. června 2014

IX. Úplné znění Statutu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 10. června 2014 1 Vnitřní předpisy Univerzity Palackého v Olomouci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2008 STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty životního prostředí České zemědělské

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci

Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Název: STATUT Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant:

Více

XVII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

XVII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ XVII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ze dne 20. května 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

ŘÁD IMATRIKULACÍ A PROMOCÍ VŠZ, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Imatrikulace

ŘÁD IMATRIKULACÍ A PROMOCÍ VŠZ, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Imatrikulace ŘÁD IMATRIKULACÍ A PROMOCÍ VŠZ, o. p. s. Akademická rada VŠZ, o. p. s. se podle 9 odst. 1 písm. b) a 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 92/2015 k zajištění studia v doktorském studijním programu

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 92/2015 k zajištění studia v doktorském studijním programu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 92/2015 k zajištění studia v doktorském studijním programu 20. 10. 2015 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1) Doktorský studijní program (DSP) se uskutečňuje v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) je univerzitní vysokou školou podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů,

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25.

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. DUBNA 2017 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

Novela zákona o vysokých školách shrnutí změn

Novela zákona o vysokých školách shrnutí změn České vysoké učení technické v Praze Novela zákona o vysokých školách shrnutí změn Petr Olšák petr@olsaknet 1 Setkání senátorů AS ČVUT, Temešvár, 7 6 2015 http://petrolsaknet/novela/ Aktuální stav Dne

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 53 Rozeslána dne 2. května 2016 Cena Kč 126, O B S A H : 137. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne )

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne ) Statut Fakulty humanitních studií (3.změna 2.6.2006; III. úplné znění ze dne 2.6. 2006) Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998

Více

STATUT GRANTOVÉ AGENTURY AV ČR

STATUT GRANTOVÉ AGENTURY AV ČR STATUT GRANTOVÉ AGENTURY AV ČR ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Poslání GA AV 1. Grantová agentura Akademie věd ČR (dále jen GA AV") je útvarem Akademie věd České republiky (dále jen Akademie")

Více

STATUT ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ

STATUT ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 24. dubna 2013 změny a doplnění Statutu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní. prof. Ing. Petr Konvalinka,

Více

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ze dne.. Čl. 1. Úvodní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ze dne.. Čl. 1. Úvodní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ze dne.. Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podrobnosti o struktuře a organizaci fakulty, sekcí a dalších součástí

Více

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016 Oddíl č. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (dále jen zákon) a dále dle vnitřního předpisu VUT v Brně: Studijní a zkušební

Více

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Postavení fakulty (1) Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) byla zřízena rozhodnutím

Více

SYMBOLY UNIVERZITY OBRANY

SYMBOLY UNIVERZITY OBRANY PŘÍLOHY STATUTU UO 1 SYMBOLY UNIVERZITY OBRANY Příloha č. 1 Symboly Univerzity obrany tvoří znak UO, logo UO, heslo UO a insignie UO. Čl. 1 Znak Univerzity obrany (1) Autentický tvar a barevné provedení

Více

Statut Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Statut Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze Vnitřní předpis Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 28. března 2018. doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

Více

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ A OCHRANY STATUTÁRNÍHO ZNAKU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ A OCHRANY STATUTÁRNÍHO ZNAKU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ A OCHRANY STATUTÁRNÍHO ZNAKU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento předpis upravuje užívání statutárního znaku Univerzity Hradec Králové (dále jen "UHK") UHK a jejími

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Opava, červenec 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

Více

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD Příloha č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ze dne 14. června 2017 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podrobnosti o struktuře a organizaci fakulty, sekcí

Více

Odborný seminář ÚK. Doc. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

Odborný seminář ÚK. Doc. Ing. Martin Hartl, Ph.D. Doktorské studium na Ústavu konstruování Odborný seminář ÚK Doc. Ing. Martin Hartl, Ph.D. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ 2006 Obsah Cíl doktorského studijního programu Školitel

Více

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Č. j. 23796/2013-391 ze dne 21. října 2013 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Statut Statut Fakulty regionálního

Více

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Vnitřní předpis Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 25. dubna 2018. doc. Ing. Jan Janoušek,

Více

Statut fakulty stavební

Statut fakulty stavební Účinnost dokumentu od: 7.2.2012 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 7. 2. 2012 Správce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Studijní a zkušební řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE OSTRAVA STATUT VYSOKÉ ŠKOLY úplné znění I. Úvodní ustanovení 01., je soukromou vysokou školou univerzitního typu ve smyslu ustanovení 39 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení S T A T U T F A K U L T Y I N F O R M A T I K Y A S T A T I S T I K Y V Y S O K É Š K O L Y E K O N O M I C K É V P R A Z E Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy

Více

prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor, v. r. STATUT CEN REKTORA

prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor, v. r. STATUT CEN REKTORA STATUT CEN REKTORA prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor, v. r. STATUT CEN REKTORA Platný od: 5. 10. 2012 Ruší: Statut Ceny rektora za vědeckou a výzkumnou činnost z 1. 5. 2011 Statut ceny rektora za uměleckou

Více

STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů schválil podle ustanovení 27,

Více

Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl a poslání spolku

Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl a poslání spolku L871/RDZ/MSPH STANOVY SDRUŽENÍ ČECHŮ Z VOLYNĚ A JEJICH PŘÁTEL, z.s. Čl. 1 Název spolku: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s. (dále též spolek ) Sídlo spolku: Hotel Legie, Sokolská 486/33, 120

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Pedagogická fakulta (dále jen fakulta) je součástí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Více

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení STATUT PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS O AKADEMICKÝCH INSIGNIÍCH A AKADEMICKÝCH OBŘADECH ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

VNITŘNÍ PŘEDPIS O AKADEMICKÝCH INSIGNIÍCH A AKADEMICKÝCH OBŘADECH ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 16. května 2017

Více

INFORMACE O STUDIU 2013 2014

INFORMACE O STUDIU 2013 2014 INFORMACE O STUDIU 2013 2014 c Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Přírodovědecká fakulta Ústí nad Labem 2013 Obsah Úvod 6 1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 7 2 Přírodovědecká fakulta UJEP 7 2.1 Akademický

Více

STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky

STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení 1) V souladu se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách a jeho změnách a doplnění dalších zákonů

Více

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice se v souladu s ustanovením 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. odst. 2 písm. a)

Více

Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T. Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T. Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých

Více

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 21. 3. 2012. prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Akademický

Více

Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T

Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T S T A T U T Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni ze dne 24. 2. 2016 Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona

Více

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Postavení fakulty (1) Národohospodářská fakulta (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Organizační řád Čl. 1 Základní ustanovení (1) Organizační

Více

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Část první Úvodní ustanovení 1 Základní údaje (1) Statut Provozně ekonomické fakulty

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích c) německý jazyk: Südböhmische Universität in České Budějovice, Ökonomische Fakultät, d) francouzský jazyk: L Université de Bohême du Sud à České Budějovice, Faculté d'économie. (5) Znaky a symboly fakulty

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Vyhlásené: 14.08.1985 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1985 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 60 V Y H L Á Š K A ministerstva školství

Více

Směrnice děkana č. 5/2015

Směrnice děkana č. 5/2015 Směrnice děkana č. 5/2015 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2016/2017 Článek I.

Více

Směrnice pro habilitační řízení

Směrnice pro habilitační řízení Směrnice pro habilitační řízení Řízená kopie č: Razítko: Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1 OBSAH 1. Všeobecná ustanovení... 3 1.1. Cíl a účel směrnice... 3 1.2.

Více

ZÁKON č. 301/1992 Sb. České národní rady

ZÁKON č. 301/1992 Sb. České národní rady ZÁKON č. 301/1992 Sb. České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ze dne 5. května 1992 Změna: 121/1993 Sb. Změna: 223/1994 Sb. Česká národní rada se usnesla

Více

INFORMACE O STUDIU 2014 2015

INFORMACE O STUDIU 2014 2015 INFORMACE O STUDIU 2014 2015 c Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Přírodovědecká fakulta Ústí nad Labem 2014 Obsah Úvod 6 1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 7 2 Přírodovědecká fakulta UJEP 7 2.1 Akademický

Více

FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITY OBRANY VNITŘNÍ NORMA

FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITY OBRANY VNITŘNÍ NORMA FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITY OBRANY VNITŘNÍ NORMA Ev. č.: 12/611/2014-2994 V Brně dne 1. září 2014 Výtisk jediný Počet listů: 8 Schvaluji. plukovník doc. Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D. děkan Fakulty

Více

Směrnice děkana FZV UP pro konání slavnostních aktů imatrikulace a promoce na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Směrnice děkana FZV UP pro konání slavnostních aktů imatrikulace a promoce na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-SD-5/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA- SMĚRNICE DĚKANA Směrnice děkana FZV UP pro konání slavnostních aktů imatrikulace a promoce na Fakultě zdravotnických věd Univerzity

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 629 Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Akademický senát Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

EXCELENCE V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROZVOJ NADÁNÍ

EXCELENCE V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROZVOJ NADÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. Část první Úvodní ustanovení Čl. 1 1., z.ú. je soukromou vysokou školou neuniverzitního typu ve smyslu ustanovení 39 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut FCHT Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 pís.b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Volba Vědecké rady FS ČVUT

Volba Vědecké rady FS ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Volba Vědecké rady FS ČVUT verze 01 leden 06 Koncept konstituce VR FS ČVUT a projednávání v AS Úkoly VR

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis - MSMT- 31537/2013-30

Více

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Vnitřní předpisy Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ZS 3/2009 ve znění Dodatku č. 1, č. j. 19 201/2009 ze dne 16. 12. 2009, Dodatku č. 2, č. j. 112 360 ze dne 29. 11. 2012, Dodatku č. 3, č. j. 114 062/2014 ze dne 27. 1. 2014,

Více

CZ.1.07/2.3.00/30.0065

CZ.1.07/2.3.00/30.0065 Textilní fakulta Technické univerzity v Liberci vypisuje v rámci projektu Podpora tvorby excelentních výzkumných a vývojových týmů na Technické univerzitě v Liberciˮ, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0065 výběrové

Více

Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998

Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998 Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998 Přítomni: Omluven: Hosté: Čemerková, Helešic, Matuszek, Skála, Suchoňová, Tuleja, Brunda, Kopecký, Kovács, Lébl, Mrozek Malátek, Kroupová doc.

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 19. 4. 2016 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2014 1 Akademický senát Fakulty lesnické a dřevařské České

Více

STATUT FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení Tento statut je vnitřním předpisem Fakulty veterinárního lékařství

Více

Statut fakulty ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Č. j.: MENDELU 8263/ Provozně ekonomická fakulta MENDELU

Statut fakulty ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Č. j.: MENDELU 8263/ Provozně ekonomická fakulta MENDELU Č. j.: MENDELU 8263/2017-191 Provozně ekonomická fakulta MENDELU Statut fakulty Akademický senát Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

S T A T U T. FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne.

S T A T U T. FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne. S T A T U T FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne. Plzeň 2017 PREAMBULE Akademický senát Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni dne schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona

Více

10/2005 Sb., Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném k 1.1.2007

10/2005 Sb., Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném k 1.1.2007 10/2005 Sb., Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném k 1.1.2007 č. 10/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 o vyšším odborném vzdělávání Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 470/2006

Více