KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006"

Transkript

1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 uzavřená mezi: Střední průmyslovou školou Bruntál,příspěvkovou organizací, Kavalcova1,zastoupenou ředitelem školy Ing.Petrem Černým (dále jen zaměstnavatelem) a Základní organizací Českomoravského odborového svazu pracovníků školství při Střední průmyslové škole Bruntál příspěvkovou organizací, Kavalcova 1, zastoupenou předsedou základní organizace Jiřím Vodičkou (dále jen odbory). 1. Předmět kolektivní smlouvy I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kolektivní smlouva upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, které se týkají pracovněprávních, platových a sociálních otázek a které je třeba řešit v zájmu práv, oprávněných potřeb a sociálních jistot zaměstnanců. 2. Vztahy mezi zaměstnavatelem a odbornou organizací Zaměstnavatel uzná jako své partnery při plnění této smlouvy řádně zvolené nebo pověřené odborové funkcionáře, a to i ty, kteří nejsou jeho zaměstnanci. Toto uznávání se vztahuje i na uplatňování oprávnění vyplývajících z 22 ZP. Zaměstnavateli budou písemně sdělena jména členů příslušného odborového orgánu a jakékoliv změny ve složení tohoto orgánu. Požádá-li odborový funkcionář zaměstnavatele o uvolnění z pracoviště v souvislosti s výkonem funkce nebo s plněním této smlouvy, bude mu v souladu s ustanovením 25c, odst. 5 ZP poskytnuto pracovní volno s náhradou mzdy v nezbytně nutném rozsahu. Při zajišťování oprávněných nároků vyplývajících z kolektivní smlouvy, pracovní smlouvy a při výkonu práce, nebudou zaměstnanci diskriminováni pro svou rasu,pohlaví,náboženské vyznání,členství v odborech apod. Pokud ZP uvádí opatření týkající se většího počtu zaměstnanců,považují se za takováto opatření ta, která se dotýkají alespoň dvou zaměstnanců jednoho pracoviště nebo alespoň tří zaměstnanců v rámci zaměstnavatele. 3. Respektování společných stanovisek Zaměstnavatel a odbory se zavazují k respektování společných stanovisek ústředních a krajských orgánů veřejné správy, a vydaných ve spolupráci s příslušnými orgány ČMOS PŠ.

2 4. Materiální a organizační zabezpečení činnosti odborů Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout pro nezbytnou provozní potřebu odborů podle svých možností v přiměřeném rozsahu místnost pro pořádání porad a schůzí a zavazuje se hradit náklady spojené s její údržbou a technickým provozem. Zaměstnavatel umožní odborům podle svých možností a v nezbytně nutném rozsahu přístup ke kopírovací, výpočetní a spojovací technice, včetně elektronické pošty. Ředitel školy nebo školského zařízení umožní pověřenému zástupci příslušného odborového orgánu působícího ve škole nebo školském zařízení přístup k informacím a sdělením adresovaným odborům elektronickou poštou, a to do 48 hodin po jejich obdržení. Totéž platí pro korespondenci určenou odborům a doručenou na adresu školy nebo školském zařízení. Zaměstnavatel se zavazuje provádět srážkou ze mzdy úhradu členských příspěvků zaměstnanců-členů odborového svazu na základě jejich dohod s příslušným odborovým orgánem a poskytovat pověřeným zástupcům odborů ve smyslu těchto dohod informace nezbytné pro ověření správnosti výše těchto příspěvků za podmínky, že k těmto opatřením bude dán souhlas těchto zaměstnanců. 5. Vzájemná informovanost Smluvní strany se zavazují umožnit na požádání účast druhé smluvní strany i na dalších jednáních svých orgánů či na poradách, a to k přednesení stanoviska k projednávaným otázkám, pokud se týkají zájmů druhé smluvní strany. Za tím účelem se smluvní strany předem informují o všech jednáních, na kterých by mohla vzhledem k jejich zaměření přicházet taková účast v úvahu. Smluvní strany se zavazují neprodleně se vzájemně písemně informovat o svých rozhodnutích dotýkajících se zájmů druhé smluvní strany. Zaměstnavatel a odbory se dohodly na pravidelných čtvrtletních jednáních k vzájemné výměně informací o situaci na SPŠ.( vždy o čtvrtletí) II. ZAMĚSTNANOST A PRACOVNÍ PODMÍNKY 6. Zajištění zaměstnanosti Zaměstnavatel se zavazuje zajišťovat plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu jeho činnosti především svými zaměstnanci, které k tomu účelu zaměstnává přednostně v pracovním poměru podle ZP. Zaměstnavatel přihlédne při stanovení úvazků pracovníků úklidu k normativům uvedených ve sborníku úklidových prací, který byl vydán MŠMT a OSNPŠ ČR. Zaměstnavatel se zavazuje projednat s odboru alespoň jedenkrát ročně nejpozději do způsob plnění tohoto závazku. 7. Informace o zamýšlených změnách v zaměstnanosti Zaměstnavatel se zavazuje předem informovat příslušný odborový orgán o zamýšlených strukturálních změnách a organizačních nebo racionalizačních opatřeních, v jejichž důsledku dojde ke změně většího počtu pracovních míst (2 a více zaměstnanců), a to minimálně tři měsíce před uskutečněním těchto změn.

3 8. Informace o rozvázání pracovního poměru S jinými případy rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem, něž jsou uvedeny v 46, 53 a 54 ZP seznámí zaměstnavatel příslušný odborový orgán dříve, než dojde k ukončení pracovního poměru. 9. Nabídka pracovního místa Zřídí-li se nové pracovní místo uvolní-li se pracovní místo již zřízené, nabídne je zaměstnavatel přednostně zaměstnancům, se kterými má být rozvázán pracovní poměr z organizačních důvodů (např. je v běhu výpovědní doba nebo byla uzavřena dohoda o skončení pracovního poměru s pozdějším termínem jeho skončení). Podmínkou splnění tohoto závazku je kvalifikační způsobilost zaměstnance pro toto nové pracovní místo. Je-li toto nově zřízené nebo uvolněné místo pracovním místem na dobu neurčitou, nabídne je zaměstnavatel přednostně zaměstnancům, se kterými má dosud uzavřen pracovní poměr na dobu určitou,osamělým zaměstnancům pečujícím o dítě do 15 let nebo o dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání a zaměstnancům, kteří mají odpracovat posledních 10 let před nárokem na starobní důchod. Podmínkou splnění tohoto závazku je kvalifikační způsobilost zaměstnance pro toto nové pracovní místo. Zaměstnavatel se zavazuje nabídnout plný pracovní úvazek přednostně těm zaměstnancům, kteří dosud pracují snížený pracovní úvazek, Zaměstnavatel se zavazuje projednat s odbory alespoň jedenkrát ročně nejpozději do způsob plnění tohoto závazku. 10. Vzájemná konzultace v oblasti zaměstnanosti a hospodaření Kromě případů povinného projednání s odbory podle 18b, odst. 3 zákoníku práce se zaměstnavatel zavazuje předem projednávat s odbory také ty okolnosti týkající se vývoje zaměstnanosti, které jinak podléhají podle zákoníku práce pouze povinnosti informovat odbory ( 18b, odst. 2 ZP). Jedná se zejména o tyto případy: - Změny právního postavení zaměstnavatele z rozhodnutí zřizovatele včetně vnitřního uspořádání zaměstnavatele, a to s rozborem důsledků na zaměstnanost, hospodaření a provoz školy nebo školského zařízení. Připravované strukturální změny, racionalizační a organizační opatření, v jejichž důsledku dojde ke změně počtu pracovních míst, popř. k nutnosti úpravy velikosti - pracovních úvazku jednotlivých zaměstnanců. - Otázky pracovních podmínek a jakékoliv jejich změny v těchto oblastech - Rozpis rozpočtu školy nebo školského zařízení pro daný rok. K tomuto projednání dojde bezprostředně po provedení rozpisu rozpočtu z příslušného orgánů veřejné správy. Předmětem jednání o rozpisu rozpočtu musí být zejména: Závazné ukazatele (limity) stanovené příslušnými orgány veřejné správy. Rozpis těchto závazných ukazatelů v oblasti mzdových výdajů, a to zvlášť na jednotlivé složky platu. Předmětem projednání budou celkové objemy nárokových i nenárokových složek platu pro jednotlivé profesní skupiny zaměstnanců(o případných změnách bude vedení odbory informovat.) Rozpis těch ostatních neinvestičních výdajů (ONIV), které mají vliv na tvorbu pracovních podmínek, bezpečnost práce a péči o zaměstnance (včetně prostředků na další vzdělávání, ochranné pracovní pomůcky, závodní stravování apod.).

4 Předmětem projednání podle předchozích bodů bude rovněž jakákoliv změna rozpočtu (závazných ukazatelů) v průběhu rozpočtového roku. 11. Závazky při vzniku pracovního poměru Zaměstnavatel se zavazuje: 1. Pravidelně písemně předkládat odborům zprávy o sjednaných nových pracovních poměrech, a to vždy k a Při nástupu nového pedagogického nebo nepedagogického pracovníka do zaměstnání stanoví zaměstnavatel písemně jeho pracovní náplň o jako podklad pro zařazení do stanoví zaměstnavatel písemně jeho pracovní náplň jako podklad pro zařazení do platové třídy a stanoví rozvrh pracovní doby. To platí i u dosavadních pracovníků, kteří dosud nemají písemně pracovní náplň stanovenou. Zaměstnavatel v rámci pracovní náplně písemně vymezí pedagogickým pracovníkům obsah přímé vyučovací nebo výchovné činnosti, pokud takové vymezení neobsahují pedagogické dokumenty. 12. Zaměstnávání pracovníků vyslaných na kurzy, exkurze a jiné akce organizované školou pro žáky Výkon práce jiného druhu než je sjednána v pracovní smlouvě, kterou vykonává zaměstnanec vyslaný na vícedenní kurz nebo exkurzi, dohodne zaměstnavatel s tímto zaměstnancem v dostatečném časovém předstihu. 13. Pracovní doba a osobní očista Po skončení práce se provozní zaměstnancům, u kterých to vyžaduje charakter vykonávané činnosti, započítává do denní osmi hodinové pracovní doby doba 15. minut k provedení osobní očisty. Jedná se o tyto profese: kuchařka, uklízečka, údržbář, školník. 14. Dovolená Zaměstnavatel určuje dovolenou pedagogickým pracovníkům zásadně v době hlavních prázdnin.. Čerpání dovolené oznámí zaměstnancům alespoň 14 dní předem. 15. Překážky v práci na straně zaměstnance Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout zaměstnanci pracovní volno bez náhrady mzdy pokud tomuto nebrání vážné provozní problémy nad rámec stanovený v příloze k nařízení vlády č. 108/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů takto: 1. Při narození dítěte manželce (družce) zaměstnance se nad rámec stanovený v příloze k nařízení vlády č. 108/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy v trvání 1 pracovní den. 2. Zaměstnanci pečujícímu o rodinného příslušníka v době, kdy osoba, která jinak o rodinného příslušníka pečuje, je na vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, nebo v případě, kdy tato osoba doprovází rodinného příslušníka k vyšetření do zdravotnického zařízení a zaměstnanec musí zajistit péči o jiného rodinného příslušníka, se poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy na nezbytně nutnou dobu, maximálně však na 1 pracovní den (dny).

5 3. Při svatbě dítěte se nad rámec stanovený v příloze k nařízení vlády č.108/1994sb ve znění pozdějších předpisů (tj. jeden den pracovního volna s náhradou mzdy k účasti na svatebním obřadu) poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy v trvání 1 pracovní den. 4. Při přestěhování zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení se nad rámec stanovený v příloze k nařízení vlády č. 108/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy v trvání 2 pracovních dnů při stěhování v obci a 3 pracovních dnů při stěhování mimo obec. 5. Pracovník školy může z vážných osobních důvodů požádat o neplacené volno ředitele školy v průběhu školního roku na základě těchto zásad: - pokud se jedná o předem známé důvody žádá alespoň dva pracovní dny předem - ředitel může po zvážení důvodů vyhovět pracovníkovi na základě žádosti o náhradní volno 16. Rozvrh pracovní doby a přestávky v práci Při rozvržení pracovní doby postupuje zaměstnavatel v souladu s 84 ZP. Při stanovení míry výchovné povinnosti pedagogických pracovníků podle nařízení vlády č.75/ v plném znění,bude zaměstnavatel vycházet z horní hranice stanoveného rozpětí přímé výchovné práce týdně.ke stanovení vyšší míry výchovné povinnosti v rámci rozpětí přistoupí zaměstnavatel pouze v případě skutečně nezbytné potřeby provozu školského zařízení.zaměstnavatel veřejně seznámí pracovníky s hodinami označenými jako přespočetné současně s vydáním rozvrhu vyučování.(bude vyvěšeno ve sborovně školy.) 17. Dělená směna Dělené směny oznámí zaměstnavatel zaměstnanci 14 dní předem písemnou formou. 18. Pracovní volno po skončení rodičovské dovolené Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout pracovní volno bez náhrady mzdy zaměstnanci, který po skončení rodičovské dovolené ( 158 ZP), pobírá rodičovský příspěvek do 4 let věku dítěte, a o toto pracovní volno písemně požádá, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele. Existence těchto provozních důvodů bude projednána s příslušným odborovým orgánem. 19. Odchod zaměstnanců do důchodu Se zaměstnanci, kteří splňují podmínky pro přiznání starobního důchodu, projedná ředitel školy nebo školského zařízení s ročním předstihem jejich další působení u zaměstnavatele. III. PLATOVÉ NÁROKY 20. Splatnost platu a výplata platu Plat je splatný po vykonání práce, a to nejpozději v ten den následujícího měsíce, který je určen jako termín výplaty platu. Jako termín výplaty platu se stanoví 12. den v měsíci bezhotovostním převodem na jeden účet zaměstnance.

6 Připadne-li termín výplaty na den pracovního klidu, vyplatí zaměstnavatel plat v nejbližším předcházejícím pracovním dni.plat včetně jeho složek uvede zaměstnavatel v platovém výměru. 21. Zjišťování průměrného výdělku Při zjišťování průměrného výdělku se postupuje podle ustanovení 17 zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 22. Příplatek za zastupování Příplatek za zastupování vedoucího zaměstnance na vyšším stupni řízení ( 6 zák. č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nebude nižší než příplatek za vedení, který předtím náležel vedoucímu zaměstnanci, který je zastupován. 23. Nenárokové složky platu Všechny nenárokové složky platu budou přidělovány na základě rámcových kritérií, jež jsou součástí systému hodnocení a odměňování zaměstnanců (viz. čl. 29 této kolektivní smlouvy). Zaměstnavatel ohodnotí zvýšenou pracovní činnost zaměstnanců školní jídelny a provozních zaměstnanců při zastupování jiného nepřítomného zaměstnance odměnou až do výše 100% úspory tarifu chybějícího zaměstnance. Při stanovení nenárokových složek platu budou ředitelé škol a školských zařízení dodržovat takový poměr osobních příplatků a odměn, aby maximální objem vyplacených odměn nepřesáhl 35 procent celkového objemu nenárokových složek platu v daném roce v rámci školy nebo školského zařízení. Zaměstnavatel se zavazuje dle možností prostředky na platy čerpat rovnoměrně v průběhu celého kalendářního roku. 24. Nadtarifní nárokové složky platu Zaměstnavatel bude přiznávat všechny nadtarifní nárokové složky platu zaměstnancům (stanovené v 9 nařízení vlády č. 330/2003 Sb.) na základě kritérií, jež jsou součástí systému hodnocení a odměňování zaměstnanců (viz. čl. 29 této kolektivní smlouvy). 25. Ostatní překážky na straně zaměstnavatele Pro případ omezení nebo pozastavení provozu školy, nebo školského zařízení z důvodů dočasné nevytíženosti nebo rekonstrukce zaměstnavatel: - po projednání se zaměstnancem jej převede na jinou práci za stejných platebních nebo do jiného místa v působnosti zaměstnavatele,pokud takové místo má zaměstnavatel k dispozici. - jestliže nemůže zaměstnavatel takové místo nabídnout,dohodne se zaměstnancem čerpání náhradního volna za práci přesčas nebo mu nařídí čerpání řádné dovolené - pokud náhradní volno ani dovolená nestačí k pokrytí prostoje zařízení, bude v souladu s 130 ZP zaměstnanci náležet náhrada mzdy ve výši 80% průměrného výdělku.

7 26. Odměny při životních a pracovních výročích V souladu s 10 nařízení vlády č. 330/2003 Sb. bude zaměstnavatel poskytovat zaměstnanci odměny při životních a pracovních výročích dle Vnitřního platového předpisu SPŠ. 27. Systém hodnocení a odměňování zaměstnanců Zaměstnavatel zpracuje a projedná s vedením odborů kriteria pro přiznání nenárokových složek platů.( Termín do druhého dne nástupu za ped.pracovníků do nového školního roku.) Pokud dojde ke shodě budou tato kriteria součástí této kolektivní smlouvy jako příloha č.4 Systém hodnocení a odměňování zaměstnanců vydaný podle tohoto článku smlouvy nenahrazuje případný vnitřní platový předpis,vydaný zaměstnavatelem podle 20 zákona č.143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 28. Informace o čerpání prostředků na platy Zaměstnavatel bude informovat odbory o čerpání prostředků na platy za všechny jednotlivé úseky ve své působnosti. Informace bude strukturována stejně, jako při projednání rozpisu rozpočtu podle bodu této smlouvy. Informace bude prováděna zvlášť za každé čtvrtletí a souhrnně za uplynulý rozpočtový rok. 29. Rozvázání pracovního poměru Při rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodu uvedených v 46 odstavec 1 písm. a) až c) zákoníku práce nebo dohodou z týž důvodů, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši dvojnásobku průměrného měsíčního výdělku. Odstupné musí být vyplaceno v nejbližším výplatním termínu pro výplatu mzdy, pokud se organizace a pracovník nedohodnou jinak. Odstupné nenáleží zaměstnanci při organizačních změnách, kdy dochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele nebo který koná práci ve vedlejším pracovním poměru. IV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 30. Poskytování osobních a ochranných pracovních prostředků Po předchozím projednání s odbory zaměstnavatel vydá seznam osobních ochranných pracovních pomůcek(oopp) na základě zhodnocených rizik a konkrétních podmínek na pracovištích podle nařízení vlády č.495/2001 Sb. Zaměstnavatel se zavazuje udržovat OOPP v použitelném stavu praním, čištěním a opravami na vlastní náklady. 31. Vybavení pracovišť hygienickými a zdravotnickými potřebami Jednotlivá pracoviště zaměstanavatele budou vybavena základními hygienickými a zdravotnickými potřebami minimálně v následujícím rozsahu: tekoucí teplá voda,mýdlo Osoušeč rukou,nebo papírové ručníky,toaletní papír,odpadkové koše,lékárnička vybavená v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením poskytujícím zdravotní preventivní péči.

8 32. Prověrky BOZP na pracovištích Na základě dohody s odbory a za jejich účasti zorganizuje zaměstnavatel na všech pracovištích prověrky BOZP, a to nejpozději do 30. dubna kalendářního roku. Z prověrek bude pořízena zpráva a vypracován plán ozdravných opatření s uvedením termínů a způsobu odstranění zjištěných závad. Zpráva bude s odbory projednána nejpozději do 30. května kalendářního roku po uskutečnění prověrek. První kontrola odstranění závad se uskuteční nejpozději do 30 dnů po projednání zprávy. 33. Odstraňování nedostatků BOZP Nedostatky zjištěné svazovými inspektory BOZP při kontrole BOZP na škole nebo školském zařízení bude zaměstnavatel odstraňovat a ihned v případě potřeby vstupovat do jednání se zřizovatelem školy s cílem urychleně odstranit tyto zjištěné nedostatky 34. Prověřování plnění hygienických norem Zaměstnavatel zajistí prověření plnění hygienických norem na své náklady na základě konkrétního podnětu příslušného odborového orgánu, a to nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti odborového orgánu. Zjištěné výsledky měření projedná zaměstnavatel s odbory nejpozději do 30 dnů po obdržení výsledků měření a zavazuje se přijímat na základě zjištěných výsledků účinná opatření. 35. Zabezpečení práva kontroly stavu BOZP Pokynem vedoucím zaměstnancům zaměstnavatel organizačně zajistí výkon práva kontroly odborových orgánů ( 22 a 136 ZP), zejména oprávnění vstupu SIBP na všechna pracoviště zaměstnavatele a předložení všech požadovaných informací a podkladů z oblasti BOZP. 36. Informace o pracovních úrazech Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout odborům informace o pracovních úrazech pokud se tyto vyskytnou do 14 dní po jejich zjištění. 37. Vyhledávání a posouzení rizik Zaměstnavatel na základě posouzení rizik na všech pracovištích, seznámí s těmito riziky a příslušnými opatřeními své zaměstnance a to do konce září kalendářního roku. 38. Jednorázové odškodnění v důsledku smrtelného úrazu Jestliže zaměstnanec s následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemřel, je zaměstnavatel povinen poskytnout kromě plnění stanovených ZP jednorázové odškodnění v následující výši: - nezaopatřenému dítěti, které má nárok na sirotčí důchod Kč - manželu Kč - v odůvodněných případech rodičům zemřelého Kč

9 V. PÉČE O ZAMĚSTNANCE 39. Stravování Zaměstnavatel umožní v souladu s platnou právní úpravou ve školní jídelně stravování těm důchodcům, kteří v době odchodu do důchodu pracovali na SPŠ Bruntál za podmínek platných pro zaměstnance SPŠ Bruntál. Zaměstnavatel poskytne příspěvek na stravování z FKSP( pokud se s tímto příspěvkem bude počítat ve FKSP) v hodnotě 50 % hodnoty potravin tj. 10 Kč/1 oběd. Stravovací průkazy jsou nepřenosné. 40. Péče o kvalifikaci zaměstnanců Zaměstnavatel se zavazuje vytvořit organizační předpoklady pro účast učitelů na reaprobačním studiu a na studiu umožňujícím prohloubení kvalifikace. Zaměstnavatel se zavazuje vytvořit pracovní podmínky také dalším zaměstnancům, kteří prohlubují kvalifikaci k výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě ( 141a ZP). 41. Systém školení a vzdělávání zaměstnanců Zaměstnavatel zpracuje, a po předchozím projednání s odbory vydá systém školení a vzdělávání zaměstnanců, jehož součástí budou mj. podmínky účasti jednotlivých zaměstnanců na školení a vzdělávání, způsob výběru účastníků a souvislosti tohoto vzdělávání s okamžitými i budoucími kvalifikačními požadavky na jednotlivé zaměstnance. Nejpozději do 15. září stanoví ředitel školy plán samostudia pedagogických pracovníků Dojde-li při projednávání tohoto systému ke shodě mezi zaměstnavatelem a odbory ve smyslu 18b, odst. 4) ZP, stává se tento systém školení a vzdělávání zaměstnanců součástí této kolektivní smlouvy jako příloha č. 5.(Termín do 15.září nástupu nového šk.roku). 42. Podpora jiných forem vzdělávání Zaměstnavatel bude morálně a organizačně podporovat i jiné formy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ředitel může povolit individuální cesty zaměstnanců do zahraničí a kolektivní cesty exkurzně rekreačního charakteru (především akce EXOD) v míře, která neohrozí činnost školy nebo školského zařízení. 43. Soubor opatření ke zlepšení pracovního prostředí Zaměstnavatel zpracuje, a po předchozím projednání s odbory vydá soubor opatření, jehož obsahem a cílem bude mj.: - organizování sociálních, kulturních a tělovýchovných služeb pro zaměstnance. Dojde-li při projednání tohoto systému ke shodě mezi zaměstnavatelem a odbory ve smyslu 18b, odst. 4) ZP, stává se tento soubor opatření zaměstnanců součástí této kolektivní smlouvy jako příloha č. 6 (Termín do druhého dne nástupu ped.pracovníků do nového škol.roku)

10 44. Zdravotní péče Zaměstnavatel má právo požadovat preventivní lékařskou prohlídku svých zaměstnanců dle zákona. Zaměstnavatel zajistil od závodní preventivní péči ve zdravotnickém zařízení MUDr. Vladimírem Badalem se sídlem Nádražní 29, Bruntál. 45. Péče o kulturní a sportovní rozvoj Zaměstnavatel umožní svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům bezplatně využívat tělocvičnu a vnitřní hřiště v době, která není jinak obsazena, včetně sobot a nedělí, po dohodě se správci těchto sportovních zařízení. 46. Tvorba a čerpání FKSP V souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. o FKSP činí příděl do fondu FKSP 2% z vyplaceného ročního objemu mzdových prostředků. Dalšími zdroji fondu jsou zůstatek z loňského roku, splátky půjček a ostatní příděly stanovené obecně závaznými předpisy. FKSP je fondem zaměstnavatele. Zaměstnavatel vypracuje do rozpočet a zásady čerpání z fondu FKSP ve spolupráci s odbory. 47. Zásady poskytování výhod z FKSP Z poskytování výhod FKSP jsou vyloučení zaměstnanci, kteří v roce 2005 zameškali neomluveně pracovní směnu nebo kterým byl v průběhu roku pravomocně uložen trest soudem. 48. Odměny při pracovních a životních výročích U příležitosti celkové doby trvání pracovního poměru 20 let od prvního vstupu do zaměstnání a každých dalších 5 let pracovního poměru Kč U příležitosti 50 let věku pracovníka a každých dalších 5 let Kč Při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod Kč Pracovník musí podat žádost a doložit ji odpracovanými roky. Pracovník je povinen podat žádost v příslušném kalendářním roce do 20. února. Zpětně nelze nárok uplatnit. Zásady pro zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců z FKSP, řeší příloha kolektivní smlouvy č. 2 Zaměstnavatel poskytne z rozpočtu FKSP částku Kč na nezbytné náklady k plnění oprávnění odborové organizace viz příloha č.1 rozpočet FKSP.

11 1. Změny a doplňky kolektivní smlouvy ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Změny a doplňky kteréhokoliv závazku vyplývajícího pro smluvní strany z této kolektivní smlouvy lze v průběhu platnosti kolektivní smlouvy sjednat, změní-li se právní předpisy, z nichž příslušné závazky vycházejí. Při změně obecně závazných právních předpisů umožňujících sjednat závazek, který v době uzavírání kolektivní smlouvy nebylo možné sjednat, lze jednat o změně či doplnění kolektivní smlouvy. 2. Kontrola plnění kolektivní smlouvy Kontrola plnění této kolektivní smlouvy bude provedena 2 ročně, v měsících červen a prosinec. Smluvní strany se zavazují vzájemně informovat do 7 dnů ode dne zjištění o všech případech, které se jeví jako porušování této kolektivní smlouvy. Zákonné prostředky pro řešení kolektivního sporu vzniklé při plnění této kolektivní smlouvy budou použity v případě, že se spor nepodaří vyřešit do 30-ti dnů od jeho písemného oznámení druhé smluvní straně. Obdobně budou smluvní strany napomáhat řešení individuálních sporů vzniklých při plnění této smlouvy. 3. Seznámení s kolektivní smlouvou a její zveřejnění pro zaměstnance Kolektivní smlouva bude zaměstnavatelem zveřejněna na internetových stránkách SPŠ Bruntál. Zaměstnavatel bude informovat zaměstnance o uzavření Kolektivní smlouvy na nejbližší ped.poradě po jejím podepsání. 4. Platnost kolektivní smlouvy Tato kolektivní smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je platná do podepsání nové kolektivní smlouvy, nejpozději však do Jednání o uzavření nové kolektivní smlouvy bude zahájeno nejpozději 60 dnů před skončením platnosti této kolektivní smlouvy, tj

12 54. Přílohy kolektivní smlouvy Nedílnou součástí této kolektivní smlouvy jsou tyto přílohy: 1. Rozpočet FKSP 2. Zásady čerpání prostředků FKSP 3. Rozpis stanoveného objemu prostředků na platy č. 3/1 a stanovený limit pracovníků. č.3/2 4. Systém hodnocení a odměňování zaměstnanců 5. Systém školení a vzdělávání zaměstnanců 6. Soubor opatření pro zlepšení pracovního prostředí. 7. Rámce tarifního rozpětí pro jednotlivé platové třídy (dle 6 nařízení vlády č. 330/2003 Sb.) č. 7/1, č. 7/2 V Bruntále dne razítko a podpis zástupce zaměstnavatele razítko a podpis zástupce odborů ředitele školy předsedy odborové organizace