OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11"

Transkript

1 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až Použité zkratky POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE? Strategie rozvoje lidských zdrojů a celoživotní učení Cesty realizace strategie rozvoje lidských zdrojů Strategické trendy řízení změn v rozvoji lidských zdrojů...24 Jaké jsou poznatky českých firem? PERSONÁLNÍ MANAGEMENT JAKO STRATEGICKÝ NÁSTROJ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ Úloha personálních manažerů v podnikání Současné problémy a úkoly personální práce v českých podnicích Současné problémy a úkoly světa práce PERSONÁLNÍ ÚTVARY A JEJICH POSTAVENÍ Strukturální uspořádání managementu lidských zdrojů Hlavní úkoly a obsah základních činností managementu řízení lidských zdrojů VEDENÍ LIDÍ A JEHO STYL Manažer pro třetí tisíciletí Vedení lidí jako řídící jednání Zásady vedení lidí Účinný řídící styl a tvůrčí vedení Nové způsobilosti k tvůrčímu vedení Znalostní management v práci personalisty ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V OBDOBÍ CYKLICKÉHO VÝVOJE PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ Nové úkoly strategie rozvoje lidských zdrojů v nestabilních (kritických) situacích Způsoby řešení kritických firemních situací prostřednictvím lidských zdrojů Úloha týmů a týmové práce v řízení a sdílení znalostí Účinný styl vedení lidí v kritických situacích a styl práce lídra PERSONÁLNÍ INFORMACE PLÁNOVÁNÍ A OPTIMALIZACE PRACOVNÍKŮ VE FIRMĚ PŘEDVÍDÁNÍ A ODHAD POTŘEBY PRACOVNÍKŮ ANALÝZA A POPISY PRACOVNÍCH MÍST A KVALIFIKAČNÍ PROFILY ADMINISTRATIVNÍ A INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ PERSONÁLNÍ MARKETING JAKO NÁSTROJ KONKURENCESCHOPNOSTI FIRMY Analýzy potřeb zaměstnanců jako vstup do personálního marketingu Marketing mix a jeho uplatnění v rozvoji lidských zdrojů Plánování potřeby včasné získání personálu Metody plánování zaměstnanců ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR VHODNÝCH ZAMĚSTNANCŮ Získávání zaměstnanců Výběr zaměstnanců Uvolňování zaměstnanců a péče o ně ŘÍZENÍ A OPTIMALIZACE PERSONÁLNÍCH PROCESŮ A STRUKTUR ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU A FIREMNÍ VÝKONNOSTI MOTIVACE A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VÝKONNOSTI MĚŘENÍ A HODNOCENÍ VÝKONNOSTI ZAMĚSTNANCŮ Řízení výkonnosti zaměstnanců prostřednictvím jejich hodnocení Pravidla, techniky a způsoby hodnocení zaměstnanců Nejčastější chyby při hodnocení zaměstnanců

2 4 Obsah 3.3 PROGRESIVNÍ FORMY HODNOCENÍ VÝKONU VE VAZBĚ NA ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PROFESNÍ PŘÍPRAVA A DALŠÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ UPLATNĚNÍ METOD MĚŘENÍ ÚČINNOSTI PERSONÁLNÍ PRÁCE Vedení a výchova k inovacím, práce s talentovanými zaměstnanci Společenská odpovědnost firem jako podnikatelský koncept ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PRO PERSONALISTY Slovníček Použité zkratky MZDA, PLAT A ODMĚNA Z DOHOD MZDA Způsoby utváření mezd Společné zásady pro sjednávání a určování mezd Mzdový systém Tarifní soustava Příplatky ke mzdě Mzdové formy Naturální mzda Mzda při uplatnění konta pracovní doby PLAT Platový tarif Platová třída Platový stupeň Stupnice platových tarifů Zvláštní způsob určení platového tarifu Příplatek za vedení Příplatek za noční práci Příplatek za práci v sobotu a v neděli Plat nebo náhradní volno za práci přesčas Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí Zvláštní příplatek Příplatek za rozdělenou směnu Osobní příplatek Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah Specializační příplatek pedagogického pracovníka Odměna Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Platový výměr Smluvní plat SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO MZDU A PLAT Princip stejné odměny za stejnou práci a stejné odměny za práci stejné hodnoty Minimální mzda Nejnižší úroveň zaručené mzdy Splatnost, výplata a srážky ze mzdy a platu Splatnost Výplata mzdy a platu Srážky ze mzdy a platu ODMĚNA Z DOHOD ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST...172

3 Obsah NÁHRADA MZDY, PLATU NEBO ODMĚNY Z DOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI PŘI DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO KARANTÉNĚ PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE Podmínky práva na náhradu mzdy a na její poskytování Výše náhrady mzdy (základní, zvýšená a snížená na polovinu) Splatnost a výplata náhrady mzdy Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a možnost postihu zaměstnance zaměstnavatelem ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY (BENEFITY) Použité zkratky ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY Zaměstnanecké výhody základní informace a trendy Financování a daňový režim zaměstnaneckých výhod u zaměstnavatelů v podnikatelské sféře Odvod pojistného Tvorba a čerpání sociálního fondu VYBRANÉ BENEFITY A JEJICH POSUZOVÁNÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A POJISTNÉHO Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců v souvislosti s předmětem činnosti zaměstnavatele Vzdělávání zaměstnanců nesouvisející s podnikáním (předmětem činnosti) zaměstnavatele Péče o zdraví Příspěvky na nákup vitamínových prostředků a očkování zaměstnanců Benefity formou rehabilitací a nadstandardní zdravotní péče Pojištění a jiné finanční benefity Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na soukromé životní pojištění Příspěvky na jiné formy soukromého komerčního pojištění (připojištění) Rekreace, sport, kultura Příspěvky na využívání kulturních, rekreačních a tělovýchovných zařízení Kulturní a sportovní akce Stravování zaměstnanců Provoz vlastního stravovacího zařízení a nepeněžitý příspěvek na stravování Peněžní příspěvek na stravování Zvýhodněné stravování zaměstnanců v době čerpání dovolené a po dobu jejich dočasné pracovní neschopnosti Stravování bývalých zaměstnanců, kteří u zaměstnavatele pracovali do odchodu do starobního nebo invalidního důchodu třetího stupně Doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání Doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání zajišťovaná zaměstnavatelem Peněžní příspěvky na dopravu zaměstnanců do a ze zaměstnání Benefity ke slaďování profesního a rodinného života Provoz vlastní mateřské školy, resp. poskytování plnění na využívání jiných předškolních zařízení Peněžní příspěvky na hlídání dětí nebo na péči o jiné osoby, jimž je zaměstnanec povinován svojí péčí Hlídání dětí, péče o jiné osoby, jimž je zaměstnanec povinován svojí péčí, formou služby

4 6 Obsah Bydlení Příspěvky na přechodné ubytování mimo trvalé bydliště zaměstnance Příspěvky na bydlení zaměstnanců Využívání dopravních prostředků zaměstnavatele i pro soukromé účely zaměstnanců Bezplatné využívání motorového vozidla Úhrada nákladů spojených s čerpáním pohonných hmot na účet zaměstnavatele u vozidel používaných zaměstnancem ke služebním i soukromým účelům Prodej výrobků a služeb Prodej výrobků a služeb zaměstnancům za nižší než obvyklé ceny Poskytování zlevněných nebo bezplatných jízdenek zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu Odstupné, dovolená Odstupné nad rámec zákoníku práce Dovolená nad rámec základní výměry Finanční kompenzace příjmu za první tři dny pracovní neschopnosti zaměstnance Náhrada mzdy nad rámec zákona poskytovaná zaměstnavatelem svým zaměstnancům v době jejich pracovní neschopnosti Benefity formou odměny Stabilizační a věrnostní odměny Odměny při životních a pracovních jubileích zaměstnanců a odměny při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně Dary a sociální výpomoci Dary Sociální výpomoci k překlenutí mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy Sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům při řešení mimořádně finančně tíživých situací Sociální výpomoc poskytovaná nejbližším pozůstalým zaměstnance Pracovní podmínky Ochranné nápoje Pitná voda Nealkoholické nápoje Závodní preventivní péče lékařské prohlídky a lékařská vyšetření DAR ODBOROVÉ ORGANIZACI, JEHO DAŇOVÝ REŽIM Podmínky, za kterých si může zaměstnavatel, jiná právnická nebo fyzická osoba odečíst hodnotu daru ze základu daně Posuzování daru z hlediska daně z příjmů a z hlediska daně darovací SOUČINNOST PŘI ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ ZAMĚSTNANCE Průkazy předkládané pro některé měsíční slevy na dani Orientační přehled o posuzování vybraných nepeněžních plnění u daní a pojistného BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, ZDRAVOTNÍ PÉČE Slovníček Použité definice a zkratky PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI K BOZP A CÍLE BOZP ŘÍZENÍ RIZIK PRÁVNÍ A OSTATNÍ POŽADAVKY...243

5 Obsah STRUKTURA A ODPOVĚDNOST VÝCVIK A ZPŮSOBILOST ZAMĚSTNANCŮ KONZULTACE A KOMUNIKACE DOKUMENTACE, ÚDAJE A ZÁZNAMY PERSONÁLNÍ ČINNOST A BOZP MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ HAVÁRIE, NEHODY, UDÁLOSTI A OPATŘENÍ AUDITY, KONTROLY, PŘEZKOUMÁNÍ VEDENÍM ZÁVĚR Příloha č. 1 Tabulka odpovědností za BOZP Příloha č. 2 Seznam záznamů a dokumentů v BOZP Příloha č. 3 Popis pracovní náplně (vzorový formulář) Příloha č. 4 Proces řešení pracovního úrazu VEDENÍ PERSONÁLNÍ AGENDY, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Slovníček ke kapitolám 7 až PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY PRACOVNÍ POMĚR Výběr nového zaměstnance Předsmluvní fáze Vznik pracovního poměru Informace o obsahu pracovního poměru Ohlašovací povinnost zaměstnavatele Změny pracovního poměru Pracovní doba Překážky v práci Dovolená Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance Skončení pracovního poměru Činnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru Osobní spis zaměstnance ZAMĚSTNÁVÁNÍ NA ZÁKLADĚ DOHOD O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR Dohoda o pracovní činnosti Dohoda o provedení práce VZTAHY K ORGÁNŮM A INSTITUCÍM Použité zkratky ÚŘAD PRÁCE OSSZ/ČSSZ OSSZ/ČSSZ důchodové pojištění OSSZ/ČSSZ nemocenské pojištění ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ZAMĚSTNAVATEL A ODBOROVÁ ORGANIZACE, RADA ZAMĚSTNANCŮ A ZÁSTUPCE PRO OBLAST BOZP Použité zkratky ZAMĚSTNAVATEL A ODBOROVÁ ORGANIZACE Právo spolurozhodování Právo projednání...340

6 8 Obsah Právo na informace Právo kontroly dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany Kolektivní smlouva ZAMĚSTNAVATEL A RADA ZAMĚSTNANCŮ A ZÁSTUPCE PRO OBLAST BOZP Právo projednání Právo na informace ODLIŠNOSTI V PERSONÁLNÍ PRÁCI V NEPODNIKATELSKÉ SFÉŘE Slovníček Použité definice a zkratky PERSONÁLNÍ PRÁCE V ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Reformní procesy Význam Koncepce přípravy pracovníků veřejné správy Zákon o úřednících Úředník Vedoucí úředník a vedoucí úřadu Pracovní poměr úředníka Základní povinnosti úředníka Vzdělávání úředníků Rozvoj a kariéra pracovníků Rozvoj pracovníků Osobní kariéra Plány osobního rozvoje Výběrová řízení u územních samosprávných celků Legislativa Nábor a výběr zaměstnanců Výběrové řízení Fáze přípravy Fáze realizace Fáze vyhodnocování Rozbory z problematiky výběrových řízení Nedostatky v legislativě PERSONÁLNÍ PRÁCE VE ŠKOLSTVÍ Účastníci pracovněprávních vztahů ve školství Systém výběru zaměstnanců a obsazování funkcí ve školství Některá specifika v pracovněprávních vztazích ve školství Systém dalšího vzdělávání ve školství Systém hodnocení zaměstnanců ve školství Literatura použitá v kapitole