Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2."

Transkript

1 OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ OSOBNÍ SPIS OCHRANA OSOBNÍCH DAT Obecná pravidla Souhlas zaměstnance a výjimky z něj Citlivé údaje Používání osobních údajú Údaje o zájemcích o práci u zaměstnavatele Používání rodného čísla Postup při a po skončení pracovního poměru Další povinnosti OCHRANA MAJETKOVÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNAVATELE A SOUKROMÍ ZAMĚSTNANCŮ PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ MINIMUM 25 Slovníček PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY - ZÁKLADNÍ PRAVIDLA Co jsou pracovněprávní vztahy Závislá práce Co není zakázáno, je dovoleno Možnost odchýlit se od zákona Způsoby odchylné úpravy a její limity Rozdíly mezi podnikatelskou a rozpočtovou sférou Daňové aspekty možnosti odchýlit se od zákona Kdy je zakázáno se odchýlit Vazba na občanský zákoník Právní úkony Počítání času Základní zásady pracovněprávních vztahů Tzv. pracovní kázeň Doručování písemností PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Náležitosti pracovní smlouvy Pracovní poměr na dobu určitou Zkušební doba Konkurenční doložka Individuální informace o právech a povinnostech Jmenování vedoucích zaměstnanců, odvolání a vzdání se pracovní pozice Jmenování podle současného ZP Přechodná ustanovení k jmenování Obsazování manažerských pozic v tzv. podnikatelské sféře Odvolání a vzdání se pracovní pozice Změny pracovního poměru Skončení pracovního poměru Dohoda o rozvázání pracovního poměru Výpověd Zákaz výpovědi Ostatní způsoby skončení pracovního poměru Hromadné propouštění Odstupné při skončení pracovního poměru Povinnosti zaměstnavatele spojené se skončením pracovního poměru 57

2 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru Zaměstnanci pracující mimo pracoviště zaměstnavatele DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti Pracovní podmínky u dohod AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ- DOČASNÉ PŘIDĚLENÍ K JINÉMU ZAMĚSTNAVATELI PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Délka pracovní doby, přestávky v práci Rozvržení pracovní doby Konto pracovní doby Další parametry pracovní doby Evidence pracovní doby Zvláštnosti v dopravě a u jiných činnností Práce přesčas Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví DOVOLENÁ Druhy dovolené a její délka Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby a při její změně Další druhy dovolené Krácení dovolené Dovolená při kratší pracovní době Čerpání dovolené Náhrada mzdy za dovolenou Výpočty poměrných částí nároků PŘEKÁŽKY V PRÁCI A JEJICH PLACENÍ, SOUVISLOST S PÉČÍ O KVALIFIKACI Překážky na straně zaměstnance Důležité osobní překážky v práci, včetně mateřské a rodičovské dovolené Náhrada mzdy v době prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti nebo karantény Kontroly dočasně práce neschopných ze strany zaměstnavatelů Překážky z důvodů obecného zájmu, souvislost s odborným rozvojem zaměstnanců Společná pravidla pro překážky na straně zaměstnance Jiné případy překážek v práci na straně zaměstnance Neomluvená absence Překážky na straně zaměstnavatele ODMĚŇOVÁNÍ Mzda, plat a jiné odměny, co je a není mzdou či platem Minimální mzda Zaručená mzda a její nejnižší úroveň Mzda Plat ve veřejných službách a správě Společná pravidla pro poskytování mzdy a platu Splatnost a výplata mzdy Prodlení při výplatě mzdy, promlčení Náhradní volno za práci přesčas a ve svátek a některé další otázky kompenzace této práce; tzv. placený svátek Odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr CESTOVNÍ A JINÉ NÁHRADY A POŽITKY Cestovní náhrady 113

3 2.9.2 Náhrady dalších výdajů souvisejících s výkonem práce Závodní stravování INSPEKCE PRÁCE Co může inspekce práce kontrolovat Koho může inspekce práce kontrolovat Organizační struktura a místní příslušnost Práva a povinnosti inspektorů a kontrolovaných osob Za co lze a nelze uložit pokutu Co jsou přestupky a správní delikty P/SD na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance P/SD na úseku rovného zacházení P/SD na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr P/SD na úseku odměňování zaměstnanců P/SD na úseku náhrad P/SD na úseku pracovní doby P/SD na úseku dovolené P/SD na úseku bezpečnosti práce P/SD na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců P/SD na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví P/SD na úseku vyhrazených technických zařízení P/SD na úseku agenturního zaměstnávání P/SD na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte Další pravidla pro ukládání pokut PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK HRUBÝ A ČISTÝ HRUBÁ MZDA Co je či není započitatelné Části mzdy poskytované za delší období ODPRACOVANÁ DOBA ROZHODNÉ OBDOBÍ PRAVDĚPODOBNÝ VÝDĚLEK FORMY PRŮMĚRNÉHO VÝDĚLKU PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK U KONTA PRACOVNÍ DOBY REDUKOVANÝ PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK A NÁHRADA MZDY PŘI DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO KARANTÉNĚ Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy Redukční hranice pro nemocenské pojištění Redukční hranice pro náhradu mzdy Postup redukce Hodinová výše náhrady mzdy NĚKTERÉ DALŠÍ OTÁZKY ZJIŠŤOVÁNÍ PRŮMĚRNÉHO VÝDĚLKU PŘEHLED POUŽÍVÁNÍ PRŮMĚRNÉHO VÝDĚLKU SRÁŽKY ZE MZDY OKRUH PŘÍJMŮ, Z NICHŽ SE SRÁŽKY PROVÁDĚJÍ KDY LZE ZE MZDY SRÁŽET Srážky v případech stanovených zákonem Kdy si zaměstnavatel může srazit pro sebe bez souhlasu zaměstnance Výkon rozhodnutí (exekuce) 150

4 4.2.2 Dohody o srážkách ze mzdy Dohoda o srážkách ze mzdy k uspokojení pohledávky zaměstnavatele Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů podle občanského zákoníku Dohoda o srážkách ze mzdy k uspokojení závazků zaměstnance Srážky odborových členských příspěvků POŘADÍ SRÁŽEK ZE MZDY ZVLÁŠTNOSTI PŘI VÝKONU SOUDNÍCH A ÚŘEDNÍCH ROZHODNUTÍ Srážky k oddlužení při tzv. osobním bankrotu SRÁŽKY Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ SRÁŽEK ZE MZDY A JEJICH ROZSAH POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ K ÚŘADU PRÁCE A VZÁJEMNÉ VZTAHY 166 Slovníček PRÁVO OBČANA NA ZAMĚSTNÁNÍ Poradenství v pracovněprávních vztazích ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ OBČANŮ EU Povolení k zaměstnání cizinců Kontrolní činnost při zaměstnávání cizinců ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zaměstnávání osob ve třetím stupni invalidity Zaměstnávání osob v prvním nebo druhém stupni invalidity Zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných Chráněná pracovní místa a chráněné pracovní dílny Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Práva a povinnosti zaměstnavatelů a spolupráce s ÚP ve vztahu k osobám zdravotně postiženým Přestupky a správní delikty při zaměstnávání osob zdravotně postižených Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením Slevy na daních pro zaměstnance a pro zaměstnavatele při zaměstnávání osob zdravotně postižených AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání Investiční pobídky Veřejně prospěšné práce Společensky účelná pracovní místa Příspěvek na zapracování Příspěvek překlenovací Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program Žádosti o příspěvky a podmínky k uzavření dohody ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ Zprostředkování zaměstnání agenturami práce Částečná zaměstnanost v souběhu s evidencí uchazeče INSOLVENCE ZAMĚSTNAVATELE KONTROLNÍ ČINNOST V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI ÚP kontrolují Celní úřady kontrolují Působnost inspekce práce Postup při kontrole prováděné ÚP a průběh kontroly Zjištěná porušení a řešení správních deliktů a přestupků v kontrole Pokuty ukládané ÚP 199

5 6. DAN Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍCH POŽITKŮ 201 Slovníček PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, KTERÉ NEJSOU PŘEDMĚTEM DANĚ PŘÍJMY OSVOBOZENÉ OD DANĚ ZÁKLAD DANĚ VZTAHUJÍCÍ SE K PŘÍJMŮM ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍM POŽITKŮM ZPŮSOB ZDANĚNÍ VÝPOČET MĚSÍČNÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI NEZDANITELNÁ ČÁST ZÁKLADU DANÉ Dary Úroky z úvěru zaplacené ve zdaňovacím období Příspěvek na penzijní připojištění Pojistné na soukromé životní pojištění zaplacené na zdaňovací období Odpočet členských příspěvků zaplacených odborové organizaci Odpočet úhrady za zkoušky Daňoví nerezidenti SLEVY NA DANI Na poplatníka Na manželku (manžela) Na pobírání invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně Na pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně Držiteli průkazu ZTP/P Studentovi Slevy na dani u nerezidentů DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ U NEREZIDENTŮ ODVODY DANĚ Záloha na daň z příjmů Úprava daňové povinnosti o daňové zvýhodnění Srážková daň DALŠÍ POVINNOSTI PLÁTCŮ Náležitosti mzdového listu LHŮTY NA VRÁCENÍ NEBO VYBRÁNÍ PŘEPLATKŮ A NEDOPLATKŮ PROHLÁŠENÍ ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ NEZDANITELNÝCH ČÁSTÍ ZÁKLADU DANĚ, SLEVY NA DANI A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Nezdanitelné části základu daně Slevy na dani Daňové zvýhodnění ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍCH POŽITKŮ A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční sazba daně (pro příjem za rok 2011) Odpočty nezdanitelných částí základu daně při ročním zúčtování záloh za rok Slevy na dani při ročním zúčtování za rok TISKOPISY VYÚČTOVÁNÍ DANĚ Výkaz Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických (právnických) osob (MFin vzor č. 13) Výkaz Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (MFin vzor č. 16) 268

6 7. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 283 Slovníček OSOBNÍ ROZSAH ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Cizinci a veřejné zdravotní pojištění VOLBA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY Změna zdravotní pojišťovny Povinnosti zaměstnavatele Postup při změně zdravotní pojišťovny Průkaz pojištěnce Dlouhodobý pobyt občana v zahraničí Práva pojištěnců veřejného zdravotního pojištění Povinnosti pojištěnců veřejného zdravotního pojištění PLÁTCI POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Stát Zaměstnavatelé a zaměstnanci Zaměstnavatel Pojištěnec Pracovněprávní vztahy a souběh činností POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE VE STYKU SE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU Kódy změn používaných při vyplňování hromadných oznámení zaměstnavatele VÝPOČET POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Vyměřovací základ a kontrolní činnost zdravotních pojišťoven Vyměřovací základ - aktuálně platná právní úprava (tj. po ) Vyměřovací základ - právní úprava platná v roce Výše pojistného a sankce Rozhodné období Výpočet pojistného a jeho zaokrouhlování Minimální mzda ve zdravotním pojištění Zaměstnanec s více pracovními poměry, kdy alespoň v jednom z nich dosahuje minimální mzdy Výdělečná činnost osob, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, v příkladech na rok Minimální vyměřovací základ a odpočty ve zdravotním pojištění Maximální vyměřovací základ zaměstnance Pracovní volno bez náhrady příjmu a neomluvená absence Zaměstnavatel neplatí pojistné Minimální vyměřovací základ a vystavování potvrzení ze strany zaměstnavatele Osoby bez zdanitelných příjmů Přeplatek ve zdravotním pojištění Vzory písemností pro zaměstnavatele a zaměstnance Náhrada mzdy Neplatné rozvázání pracovního poměru Praktické rady pro zaměstnavatele ODVOD POJISTNÉHO ZA ZAMĚSTNANCE Zaměstnavatele a penále Výše penále Podání odvolání do platebního výměru Podání žádosti o odstranění tvrdosti do platebního výměru Kontrola u zaměstnavatele Splácení dluhů 343

7 7.7 OSOBY SAMOSTATNÉ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLEDY ZAMĚSTNAVATELŮ VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ DOKLADY VYŽADOVANÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 349 Slovníček POPLATNÍCI POJISTNÉHO První skupina poplatníků Druhá skupina poplatníků Třetí skupina poplatníků Čtvrtá skupina poplatníků Pátá skupina poplatníků VÝPOČET A ODVOD POJISTNÉHO Rozhodné období Vyměřovací základ Sazby pojistného Odvod pojistného a jeho splatnost Sankce Uschovávání účetních záznamů DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ 378 Slovníček NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Okruh pojištěných osob Osoby účastné důchodového pojištění Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění Pojištění při zaměstnání malého rozsahu a u krátkodobého zaměstnání Účast zaměstnanců na pojištění PODMÍNKY NÁROKU NA DÁVKY A JEJICH VÝPLATU Uplatňování nároku na dávky nemocenského pojištění OSSZ Nárok na dávky v ochranné lhůtě Dočasná pracovní neschopnost Nárok na dávky za část dne Pokračování pracovní neschopnosti Nemocenské (a náhrada mzdy) v poloviční výši Nemocenské při změně pobytu práce neschopného občana Zpětné uznání DPN Podpůrčí doba TISKOPISY K UPLATNĚNÍ DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění ROZHODNÉ OBDOBÍ Vyměřovací základ zaměstnance Denní vyměřovací základ Kalendářní dny rozhodného období - vyloučené dny PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O..." (NEMOCENSKÉ, OŠETŘOVNÉ, PPM A VPTM) NÁHRADA MZDY V DOBĚ PRVNÍCH 21 KALENDÁŘNÍCH DNŮ DPN NEBO KARANTÉNY DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ 422 Slovníček DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A ÚKOLY ZAMĚSTNAVATELŮ Základní povinnosti Rozvedené a konkretizované povinnosti Který zaměstnavatel plní povinnosti v důchodovém pojištění 427

8 Které záznamy a údaje zaměstnavatel vede o občanech pro účely důchodového pojištěni Úkoly zaměstnavatelů v některých případech Žádosti o dávky důchodového pojištění VĚK POTŘEBNÝ PRO NÁROK NA STAROBNÍ DŮCHOD DOBA DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ A DOBA NÁHRADNÍ Jak se doba pojištění a náhradní doba prokazuje ŽÁDOST O STAROBNÍ DŮCHOD Kdy se sepisuje žádost o starobní důchod Sdělení údajů zaměstnavatelem v souvislosti s podanou žádostí o důchod zaměstnance Žádost o zastavení - uvolnění - úpravu důchodu ŽÁDOST O INVALIDNÍ DŮCHOD Kdy se sepisuje žádost o invalidní důchod Řízení o přiznání invalidního důchodu ŽÁDOST O VDOVSKÉ, VDOVECKÉ A SIROTČÍ DŮCHODY (tzv. pozůstalostní dávky) Kdy se sepisuje žádost o vdovský, vdovecký a sirotčí důchod EVIDENČNÍ LIST DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ Opravy Trvání dvou (více) výdělečných činností jednoho pojištěnce u téhož zaměstnavatele Stejnopisy ELDP Vyplňování a zápis záznamů Předkládání a odesílání ELDP Záhlaví Identifikace pojištěnce (oddíl 1. ELDP) Průběh pojištění v daném roce (oddíl 2. ELDP) Kód Dny - nepojištěná doba (X křížky) Vylouč. doby (Vyloučené doby) Vyměřovací základ Doby odečt. (Doby odečtené) Celkem Identifikační údaje zaměstnavatele a podpisy (oddíl 3. ELDP) Příklady vyplňování ELDP OHLAŠOVACÍ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELŮ O ZAMĚSTNANÝCH STAROBNÍCH DŮCHODCÍCH Obecně Co se hlásí Kdy se hlásí Kam se hlásí Základní náležitosti hlášení Na čem se hlásí Součinnost zaměstnavatele při kontrole zaměřené na plnění povinností zaměstnavatele v důchodovém pojištění NÁHRADA ŠKODY A BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ ČLENĚNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH ODPOVĚDNOSTNÍCH VZTAHŮ K NÁHRADĚ ŠKODY A NĚKTERÉ POJMY KDY JDE O PRACOVNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU Obecná odpovědnost Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody 479

9 Odpovědnost za schodek - dohody o odpovědností Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů Společná pravidla odpovědnosti zaměstnance za škodu Postup při uplatňování náhrady škody vůči zaměstnanci ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU Obecná odpovědnost Pracovní úrazy a nemoci z povolání Odpovědnost za škodu na odložených věcech Jak posuzovat odpovědnost za škodu na dopravním prostředku Odpovědnost při odvracení škody Společná pravidla odpovědnosti zaměstnavatele za škodu BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ A ODPOVĚDNOST MZDOVÉ ÚČETNÍ NÁHRADA ŠKODY U NĚKTERÝCH OSOB Agenturní zaměstnanci Další zvláštnosti ODŠKODŇOVANÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ 495 Slovníček ÚVODEM K ODŠKODŇOVANÍ PRACOVNÍCH ÚRAZ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ V ROCE OBECNÉ OTÁZKY ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ Pojem pracovní úraz Evidence pracovních úrazů Pojem nemoc z povolání Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance v souvislosti s pracovními úrazy a s nemocemi z povolání, oprávnění odborových organizací při pracovních úrazech Sankce v oblasti zdravotní péče vynaložené na léčení pracovních úrazů a nemoci z povolání Projednávání odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání se zaměstnanci a s odborovými organizacemi, kontrola odškodňování Lhůty při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání Krácení odškodnění JEDNOTLIVÉ NÁHRADY Z TITULU ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ Náhrada za bolest a za ztížení společenského uplatnění Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením Náhrada věcné škody Průměrný (pravděpodobný) výdělek - základní veličina rozhodná pro odškodňování ztráty na výdělku Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity (tzv. renta) Renta v některých zvláštních případech Změny poměrů u poživatele renty Náhrada škody pozůstalým Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem Jednorázové odškodnění pozůstalých Náhrada věcné škody Náhrada nákladů na výživu pozůstalých Valorizace průměrných výdělků pro účely odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 519

10 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Škodná a pojistná událost v zákonném pojištění Dva základní modely vztahů zaměstnavatel - zaměstnanec - pojišťovna při provádění zákonného pojištění Součinnost zaměstnavatele s pojišťovnou, povinnosti zaměstnavatele vůči pojištovně Pojistné na zákonné pojištění Sankce pojišťovny vůči zaměstnavateli Regresní nároky pojišťovny vůči zaměstnavateli Lhůty ve vztazích zaměstnavatel - pojišťovna 523 Přehled důležitých údajů platných k Minimální mzda 524 Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin 524 Pojistné na zdravotní pojištění 524 Pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti 525 Dávky nemocenského pojištění 526 Náhrada mzdy v prvních 21 dnech dočasné pracovní neschopnosti (karantény) 527 Cestovní náhrady 527 Srážky ze mzdy 528 Životní minimum 528 Existenční minimum 528 Tabulka pro stanovení důchodového věku 529 Číselník okresů 530 Číselník států 530 Tabulka lhůt 531

OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA

OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA Obsah 3 OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA...13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI...15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT...16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ...17 1.4 OSOBNÍ SPIS...18 1.5

Více

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru KAPITOLA 1 Povinnosti zaměstnavatele k Úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 KAPITOLA 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421

P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421 P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421 Vyberte si svůj seminář Morava září říjen listopad prosinec 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. Účetní závěrka (40) 2. Účet. závěrka PO (39), Sest. přílohy

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, Helena Přikrylová, Růžena Šimčíková, JUDr. Dana Lukešová, Jana Dorčáková, JUDr.

Více

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2013 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2013 reforma a její dopady na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti pracovní

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. MZDY 1 1.1. Zákoník práce 1 1.1.1. Technická novela zákoníku práce 1 1.1.2. Zvýšení redukčních hranic pro náhradu při pracovní neschopnosti 2 1.2. Zákon o zaměstnanosti

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ. edice práce I mzdy I pojištění

DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ. edice práce I mzdy I pojištění JUDr. Pavla Hloušková, Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr. Ludmila Tomandlová, JUDr. Ladislav Trylč DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ obecné otázky vznik, změna a skončení pracovního poměru dohody

Více

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2014 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku dopady reformy na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám

Více

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2014 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku dopady reformy na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Srovnání českého a německého mzdového účetnictví Comparison of Czech and German Wages Accounting Jana Hosteková Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

Pracovně právní vztahy

Pracovně právní vztahy Pracovně právní vztahy - vznik a skončení pracovního poměru č. 08/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/745/2014 Originál: Sekretariát Elektronická

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy 5., aktualizované vydání Vzor citace: CHLÁDKOVÁ, Alena.,

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI BAKALÁŘSKÁ

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

Seznam všech formulářů a vzorů

Seznam všech formulářů a vzorů Seznam všech formulářů a vzorů Daňové formuláře DPH Přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty) vz. 19 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení DPH (daně z přidané hodnoty) vz. 12 Žádost o vrácení DPH (daně

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Osoby se zdravotním postižením (OZP) mají v pracovním procesu stejná práva a

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz předplatné on-line

Více

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce I. Přehled vybraných zákonných ustanovení zaměřených na PODPORU zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 1) Oblast

Více