ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání"

Transkript

1 Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky 5. Neziskové organizace 6. Ostatní (sdružování podniků) Ad 1) Jedná se o podnik, který je vlastněn jednou osobou, stačí menší kapitál, je minimálně regulován ze strany státu, má formu živnosti. Živnost je soustavná činnost vykonávaná fyzickou nebo právnickou osobou vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Živnosti lze rozdělit na ohlašovací a koncesované. Mezi ohlašovací živnosti patří živnosti řemeslné- vyžadují vyučení v oboru a praxi, živnosti vázané- je nutný průkaz způsobilosti (výroba, montáž a revize elektrických zařízení) a živnosti volné, u kterých odborná způsobilost není stanovena. Koncesované živnosti ( např. taxislužba, pohřební služby, provozování střelnic) jsou vykonávány na základě povolení (koncese), které uděluje živnostenský úřad. Živnostenský úřad vede živnostenský rejstřík, kam zapisuje podnikatele, kteří mají živnost v obvodu jeho působnosti. Ad 2) Jednou ze základních forem provozování podnikatelské činnosti jsou obchodní společnosti, které lze rozdělit na kapitálové a osobní společnosti. Osobní společnosti jsou vytvořeny 2 nebo více osobami, které se dělí o zisky a jsou odpovědné za jejich ztráty. Společníci se účastní podnikání. Zákon neukládá žádný kapitálový vklad společníků. Patří sem veřejná obchodní společnost a komanditní společnost. Veřejná obchodní společnost je právnickou osobou, zapisuje se do obchodního rejstříku. Společníci vkládají vklad, který se stává majetkem společnosti. Statutárním orgánem je každý ze společníků. Společníci ručí za závazky společnosti celým svým majetkem. Komanditní společnost obchodní společnost, kterou zakládají 2 nebo více společníků. Komanditisté ručí za závazky společnosti do výše svého vkladu, komplementáři ručí za závazky společnosti celým svým majetkem. Řízení firmy náleží komplementářům, komanditisté mají kontrolní pravomoci, zisk je rozdělován dle společenské smlouvy.postavení komplementářů je stejné jako společníků ve veřejné obchodní společnosti. Kapitálové společnosti jsou spojeny s kapitálovou účastí společníků, společníci se nemusí účastnit na podnikání. Společníci ručí za závazky společnosti do výše svého vkladu. Formami je v ČR společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Společnost s ručením omezeným může být založena fyzickými i právnickými osobami, společnost odpovídá za závazky celým svým majetkem, společník však odpovídá za závazky společnosti do výše svého vkladu zapsaného v obchodním rejstříku. Počáteční kapitál je stanoven na 200 tisíc Kč, minimální vklad společníka je 20 tisíc Kč. Nejvyšším orgánem je valná hromada, statutárním orgánem je jednatel, na valné hromadě je volena i dozorčí rada. Akciová společnost základní kapitál stanoven na 2 miliony Kč, je rozdělen na akcie o určité nominální hodnotě. Společnost za své závazky ručí celým svým majetkem, akcionáři

2 za závazky společnosti neručí. Společnost může být založena jedním zakladatelem právnickou osobou nebo více zakladateli. Výhodou je neomezená životnost společnosti, snadné přesuny vlastnictví - obchod s akciemi. Nevýhodou je obtížnější založení, kontrola ze strany státu a dvojí zdanění příjmů. Statutárním (výkonným) orgánem je představenstvo. Dozorčí rada je volena valnou hromadou. Dozorčí rada jmenuje členy představenstva, kteří jmenují generálního ředitele. Akcie je cenným papírem (akcie prioritní, kmenové a zaměstnanecké), se kterým jsou spojena práva podílet se na řízení společnosti, podílet se na zisku a na likvidačním zůstatku. Akcie je možné rozdělit- akcie na jméno (jméno na akcii je uvedeno v seznamu majitelů akcií společnosti) a akcie na majitele (akcionářská práva má držitel). U akciové společnosti je oddělena správa a řízení od vlastnictví. Ad 3) Družstva mají stanovy, základem je společenská smlouva. Ad 4) Státní podniky zajišťují veřejné služby - pošta, televize, bezpečnost, vzdělávání, ochrana zdraví nebo vyrábějí výrobky. Jedná se o organizace, které jsou ve vlastnictví státu nebo územně správních celků. Ad 5) Mezi neziskové organizace patří: Rozpočtové organizace (školy, soudy, státní zastupitelství), financovány ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu měst a obcí, kam odvádějí všechny své příjmy. Příspěvkové organizace (divadla, knihovny, muzea, galerie), financovány z příjmů své činnosti, zbytek však dorovnává stát nebo obce. Občanská sdružení (spolky, hnutí, kluby), registrují se na ministerstvu vnitra, zdrojem příjmů jsou dary, členské příspěvky. Nadace (Nadace Český literární fond, Nobel) jsou zakládány účelově pro podporu obecně prospěšných a humanitních cílů. Činnosti související se založením podniku Stanovení cílů a vymezení předmětu činnosti Vyjasnění finančních prostředků Stanovení potřeby zdrojů a jejich dostupnosti Zvážení sociálně psychologických předpokladů k podnikání Základem je strategický plán (prioritně zaměřen na oblast financí), který vymezuje sortiment výrobků a poskytovaných služeb určuje plán majetku a zdrojů jeho krytí (bilance) stanovuje rozpočet nákladů a výnosů (výsledovka) Kritéria volby právní formy podnikání: 1. způsob a rozsah ručení 2. zastupování navenek, spolurozhodování, vedení podniku 3. počet zakladatelů 4. nároky na počáteční kapitál 5. administrativní náročnost založení podniku 6. účast na zisku, ztrátě 7. finanční možnosti, přístup k cizím zdrojům

3 8. daňové zatížení 9. povinnost zveřejnění výsledů podnikání Postup při založení obchodní společnosti Sepsání společenské smlouvy, podpisy všech účastníků, pravost podpisů notářsky ověřit Základní kapitál, nepeněžní vklady musí být oceněny soudním znalcem. Žádost o výpisy z rejstříku trestů odpovědného zástupce, doklad o odborné způsobilosti Podání žádosti na místně příslušný živnostenský úřad Žádost o registraci u Obchodního rejstříku U akciové společnosti je založení složitější, zakladatelé uzavírají zakladatelskou smlouvu, která musí obsahovat: Obchodní jméno, sídlo, předmět podnikání Základní kapitál Počet akcií a jmenovitou hodnotu akcie Upisované vklady jednotlivých zakladatelů Nepeněžité vklady, musí být stanoven způsob a výše ocenění Zakladatelský projekt- obsah Vymezení cílů podnikání (cíle monetární a nemonetární) Analýza trhu (konkurence, zákazníci, dodavatelé) Obor, předmět podnikání, právní forma podniku Dlouhodobý výhled, definice finančních cílů Rozvaha, výsledovka, Cash Flow- zakladatelský rozpočet Daňové zatížení Pojištění podniku Vlivy na životní prostředí Zakladatelský rozpočet- dokument, jehož výsledkem jsou informace pro podnikatele a investory, zda je projekt reálný, proveditelný a ekonomicky efektivní. Úkol 1 Zpracujte zakladatelský rozpočet podniku jako právnické osoby na základě následujících údajů: Předpokládaný měsíční prodej 2500 kusů výrobků Cena za 1 výrobek 260 Kč Spotřeba materiálu na kus 120 Kč Mzdové náklady na kus 30 Kč Ostatní náklady na kus 25 Kč Stroje a zařízení je nutné pořídit v celkové hodnotě 1 milion Kč. Budeme používat rovnoměrné odepisování se sazbou 10 % ročně. Pronájem provozovny činí Kč / měsíc. Vložený vlastní kapitál činí Kč. Oběžný majetek je potřebný ve výši Kč. V případě, že použijete úvěr, činí úroková sazba 15 %, doba splatnosti je 4 roky konstantním úmorem. Zdravotní a sociální pojištění činí 35 % objemu mezd, daň ze zisku je 40 %.

4 Řešení: Rozpočtová rozvaha Stroje a zařízení Oběžný majetek Majetek celkem Krytí majetku Vlastní kapitál Nutný úvěr Kč Kč Kč Kč = Kč Rozpočtová výsledovka (náklady a výnosy za rok) Tržby ( ) Materiálové náklady ( ) Mzdové náklady ( ) Ostatní náklady ( ) Zdravotní a soc. pojištění (0, ) Odpisy (0, ) Pronájem ( ) Úrok roční ( ,15) Zisk před zdaněním Daň (0, ) Zisk po zdanění Výkaz o toku hotovosti (Cash Flow) Zisk po zdanění Odpisy Úmor ( /4= ) Čistý výsledek z podnikání (Cash Flow) Kč Úkol 2 Sestavte zakladatelský rozpočet prodejny na základě následujících vstupních dat: Předpokládané denní tržby Kč Průměrné denní náklady na prodané zboží Kč Počet zaměstnanců 6 Měsíční mzda zaměstnance Kč Zdravotní a sociální pojištění 35 % hrubých mezd Energie a otop za měsíc Kč Ostatní náklady za měsíc Kč Roční pojištění majetku Kč Vlastní kapitál Kč Úvěr od banky (úrok 12 %) maximálně Kč Maximální přijatelná kupní cena prodejny Kč

5 Předpoklady podnikatelského záměru: Prodejna je otevřena 25 dní v měsíci Veškeré nakoupené zboží bude v měsíci prodáno Kupní cena prodejny bude zaplacena ihned Lineární odpisová sazba 20 % kupní ceny Úvěr musí být splacen za 5 let Kapitál vložený do podniku by mohl být alternativně zhodnocen 5 %. V prvním měsíci činnosti nebudou žádné příjmy. Roční rozpočet příjmů a výdajů se týká 2. až 13. Měsíce činnosti. Podnik si chce ponechat volné prostředky ve výši 10 % očekávaných provozních výdajů jako rezervu na krytí neočekávaných výdajů. Daň z příjmu činí 30 %. Potřebný kapitál Kupní cena prodejny Měsíční náklady na prodané zboží ( ) Měsíční mzdové náklady ( ) Měsíční zdravotní a soc. pojištění (0, ) Měsíční energie a otop Ostatní měsíční náklady Pojištění majetku za měsíc (90 000/12 = 7 500) Provozní náklady celkem Rezerva 10 % Celkem kapitál Vlastní kapitál Cizí kapitál potřebný úvěr ( ) Rozpočtová výsledovka (výnosy a náklady za rok) Tržby ( ) Náklady na prodané zboží ( ) Hrubé rozpětí Mzdové náklady ( ) Sociální a zdravotní pojištění (0, ) Energie a otop ( ) Ostatní náklady ( ) Pojištění majetku Úroky (0, ) Odpisy (0, ) Zisk před zdaněním Daň (0, ) Zisk po zdanění Výkaz o příjmech a výdajích, Cash Flow Zisk po zdanění Odpisy

6 Splátka úvěru Pro potřeby podnikatele Oportunitní výnosy ( ,05) Čistý výsledek podnikání Čistý výsledek podnikání musí být posouzen z hlediska vazby na riziko. Příklad pro procvičení Sestavte zakladatelský rozpočet podniku, jsou li známy následující údaje: Podnik bude vyrábět jeden druh výrobku Předpokládaná cena jednoho výrobku se odhaduje na 150 Kč Mzdy na jeden výrobek se odhadují na 40 Kč Spotřeba materiálu na jeden výrobek se odhaduje na 50 Kč Ostatní přímé náklady na výrobek budou 25 Kč Předpokládaná cena výrobního zařízení včetně instalace je Kč Odpisová sazba je 12 % ročně K dispozici je vlastní kapitál ve výši Kč Předpokládaný roční prodej je kusů výrobku Úroková sazba za úvěr se pohybuje ve výši 16 % ročně. Úvěr je poskytnut na dobu 5 let. Roční nájemné činí Kč. Výše oběžného majetku daná převážně zásobou materiálu se odhaduje na Kč. Zdravotní a sociální pojištění tvoří 35 % hrubých mezd. Daň z příjmu činí 30 %.

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od

Více

Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů

Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů I. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU Nad čím by se měl zamyslet zakladatel podniku? - vymezit předmět

Více

Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku. Organizačně právní formy podnikání, podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstva. 1. Pojem podnik, důvody pro existenci podniků, cíle podniku Podnik Plánovitě

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIK A PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ 2.2.2011

OBSAH KAPITOLY PODNIK A PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ 2.2.2011 OBSAH KAPITOLY PODNIK A Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín Podnikání Podnikatelský záměr Podnikání dle Živnostenského zákona Založení, zrušení a zánik podniku Členění podniků Právní formy podnikání Specifika

Více

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích Podniková ekonomika Obsah: Národní ekonomika, základní členění Podnikání Právní formy podnikání Fyzické osoby (OSVČ - SHR, živnostenské podnikání, svobodná povolání) Právnické osoby (obchodní společnosti,

Více

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Obchodní společnosti - 1 -

Obchodní společnosti - 1 - - 1 - Obchodní společnosti Základem tržního hospodářství je existence vlastnických vztahů ve kterých mají všichni vlastníci rovnocenné postavení. Z toho vyplývá, že žádný z vlastníků nemá specifická práva

Více

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola 1 Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola zdravotnictví 5) a) Stanovit pravidla hospodářské

Více

Ing. Pavel Mikan 2011/2012

Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Podniková ekonomika I Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Požadavky na ukončení Zásadně dle anotace předmětu Seminární práce pokud si vyberete PE Rozsah dle anotace odborný text Nutno definovat cíl Nutný osobní

Více

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru Establishing of business entity based on the realisation

Více

Nauka o podniku NAUKA O PODNIKU KONZULTAČNÍ HODINY: ST: 9:30-10:15, ČT: 9:4510:15

Nauka o podniku NAUKA O PODNIKU KONZULTAČNÍ HODINY: ST: 9:30-10:15, ČT: 9:4510:15 NAUKA O PODNIKU Nauka o podniku PŘEDNÁŠEJÍCÍ: ING. KATEŘINA MARŠÍKOVÁ, PH.D. KONZULTAČNÍ HODINY: ST: 9:30-10:15, ČT: 9:4510:15 EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA PODNIKOVÉ EKONOMIKY BUDOVA H, 6. POSCHODÍ TEL.:

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Základy podnikání v rámci projektu PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ Realizátor projektu: Organizátor projektu: Farmářské centrum VLVATA, o.s. OS Tatrmani Datum konání: 27. 1. 2011

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání

Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání FORMY PODNIKÁNÍ Podnikatel dle OZ osoba zapsaná v obchodním rejstříku osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

Základní pojmy. Právní formy podnikání.

Základní pojmy. Právní formy podnikání. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní pojmy. Právní formy podnikání. Eva Štichhauerová Technická univerzita v

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Podnikání Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikání a podnikatelé... 3 1.1 Podnikatelská

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ A PROVOZ KAVÁRNY A KOKTEJL BARU

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ A PROVOZ KAVÁRNY A KOKTEJL BARU M O R A V S K Á V Y S O K Á Š K O L A O L O M O U C Ústav managementu a marketingu Ondřej Vodrážka PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ A PROVOZ KAVÁRNY A KOKTEJL BARU Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Ing.

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

Podnikání. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Podnikání. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Základy podnikání (ZP) Připravil: Ing. Tomáš

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka 4. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V OBCHODĚ Cíl Cílem kapitoly je seznámení studentů se základními právními formami obchodních firem, vymezení pojmů podnikání, kdo je podnikatel, co je hospodářská

Více