STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST"

Transkript

1 Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno Jihomoravský kraj STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST 2007/2008 Primární prevence drogové závislosti Obor 14: Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času Markéta Krčálová Dagmar Pecháčková (Sexta B) Zadavatel práce: Gymnázium, Brno-Řečkovice Konzultant: Mgr.Jakub Vojta, PhD. Externí spolupracovníci: Mgr.Jan Veselý Ing. Radovan Voříšek - 1 -

2 Tímto prohlašujeme, že jsme soutěžní práci vypracovaly samy pod odborným vedením Mgr. Jakuba Vojty, PhD. a Mgr. Jana Veselého, a že jsme v seznamu použité literatury uvedly všechnu použitou literaturu včetně internetu. V Brně:..... Markéta Krčálová a Dagmar Pecháčková - 2

3 Anotace: Pro naši Středoškolskou odbornou činnost jsme si vybraly prostředí center prevence drogových závislostí. Zvolily jsme si prevenci primární, které není přikládána taková důležitost, jakou zasluhuje, která je ale velmi zajímavým tématem pro komplexní zpracování, protože odborné publikace se jí většinou věnují jen okrajově. V naší teoretické části se věnujeme nejdůležitějším faktorům ovlivňujícím rozhodování dítěte či mladistvého při setkání s drogou, rozebíráme různé vlastnosti dítěte, které je třeba zlepšovat a tříbit, aby nedocházelo k sociálně patologickým jevům, vybíráme nejzákladnější kritéria pro efektivitu primární prevence. Zaměřily jsme se také na centra prevence v České republice i zahraničí. Od začátku naší práce jsme spolupracovaly s organizací Podané ruce, která se této problematice již dlouho věnuje. V druhé části práce, tedy části praktické, potom popisujeme naši návštěvu Kontaktního centra Želva v Prostějově, kde jsme se hodně dozvěděly jak o prevenci primární, tak i sekundární a terciární, které se zde také věnují. Poté jsme vypracovaly vlastní dotazník, který má mapovat drogové zkušenosti a jejich možné příčiny mezi mladistvými. Jako cílovou skupinu jsme zvolily 100 žáků nižšího a vyššího stupně v rozmezí od 13 do 18 let, které jsme následně srovnávaly. V úplném konci naší práce se věnujeme závěrům vyplývajícím z dotazníkového šetření, obecným závěrům o primární prevenci a přínosu naší práce. - 3

4 Obsah: Čestné prohlášení 2 Anotace Teoretická část: 1.1 Úvod teoretické části Primární prevence závislosti Účel a cíle primární drogové prevence Závislost jako psychický problém Závislost jako sociologický problém Možnosti primární prevence Důležitost primární prevence Kritéria efektivity primární prevence drogové závislosti Cílová populace Preventivní působení Rodina Škola Vrstevnická skupina Okolí Odborná pracoviště-centra prevence Prevence a zahraničí Práce primárně preventivních center, jejich metody a postupy Statistiky 27-4

5 2 Praktická část: 2.1 O Sdružení Podané ruce K-centrum Prostějov Seznámení s prací Cíl práce Popis práce Dotazník Vyhodnocení dotazníku a závěry 35 Závěr a přínos práce 36 Zdroje..37 Citace..38 Přílohy.39-5

6 1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Úvod teoretické části Užívání drog je závažný problém této doby. Nejen ve světovém měřítku, ale i v ČR se otázka protidrogové problematiky stává čím dál více diskutovanou a hledá se nejoptimálnější a nejefektivnější řešení, jak drogové závislosti zabránit, nebo ji přinejmenším snížit. Ze státního rozpočtu jsou každoročně vyčleňovány vzrůstající částky na preventivní a léčebné programy. Hlavní podíl na financování a organizaci primární prevence mají zejména ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo práce a sociálních věcí, magistrátní úřady a místní samosprávy. Do oblasti primární, sekundární a terciární prevence se zapojují státní i nestatní organizace. Pro práci je důležité definovat vlastní pojem protidrogová politika. Jedná se o komplexní a koordinovaný soubor preventivních, vzdělávacích, léčebných, sociálních, regulačních, kontrolních a dalších opatření včetně vymáhání práva uskutečňovaných na mezinárodní, národní, krajské a na místní úrovni. Jejich konečným cílem je snížit užívání všech typů drog a/nebo potencionální rizika a škody, které jednotlivcům a společnosti mohou v důsledku jejich užívání nastat. 1 V této práci se zaměřujeme na primární prevenci drogové závislosti, tedy na aktivity zaměřené na předcházení užívání drog, popř. oddálení první zkušenosti s drogou do vyššího věku. Cílem primární prevence je poskytnout mladistvému (převážně na ně je totiž prevence zaměřená) takové znalosti (předávání informací o rizicích drogy) a upevnit v něm takové dovednosti (zdravé sebevědomí, uvědomění si následků svého jednání, rozhodování ), aby se sám vyvaroval kontaktu s drogou a choval se v souladu se společenskými normami. Primární prevence je veřejností a některými institucemi opomíjenou aktivitou ve srovnání s např. sekundární či terciární prevencí, ačkoliv právě kvalita primární prevence ovlivňuje další typy prevencí. Je totiž odrazovým můstkem pro celou protidrogovou problematiku: jestliže se úspěšnou primární prevencí sníží nárůst drogových uživatelů (nebo se sníží alespoň pokles 1 Zdroje 19) - 6

7 věku prvních drogových zkušeností), nemusí být tolik léčených pacientů sekundární a terciární drogové prevence. Je tedy velmi důležitou a nenahraditelnou protidrogovou aktivitou, která by se měla dostat do obecného povědomí širší veřejnosti. 1.2 Primární prevence závislosti Primární prevence má na rozdíl od prevencí ostatních úzce specifikovanou věkovou kategorii, na kterou se zaměřuje-jsou to děti a mládež nejčastěji ve věku od 12 do 18 let. Primární prevence by měla být dostupná každému, a to jak psychologicky a finančně, tak i místně. Prevence se musí vyhnout především dvěma chybám, a to zastrašování (jednostranného zdůrazňování jen negativních hledisek problému) a odsuzování ohrožených a postižených osob zdůrazňováním jejich slabých stránek a poruch. Primární prevence se v ČR slibně rozvíjí a přináší dobré výsledky. Je založena na spolupráci více resortů- jak ministerstva zdravotnictví a školství, tak i ministerstva obrany a hospodářství. Preventivní programy by měly probíhat jak na školách, tak i na odborných pracovištích a samozřejmě po celý život v rodinách. Cílem není odrazovat, ale informovat jedince o kladech i záporech problému a poučit jej o rizicích. Spolu se sekundární a terciární prevencí vytváří primární prevence efektivní souhrn protidrogových aktivit, které nabádají k zdravému životnímu stylu bez drog. 2 2 Zdroje 6), str

8 1.2.1 Účel a cíle primární prevence Cílem primární prevence drogové závislosti je předejít vzniku sociálně patologických jevů (v tomto případě užívání návykových látek, včetně alkoholu a tabáku), popř. je oddálit do pozdějšího věku, kdy už je dospívající relativně odolnější (viz kapitola 1.1). Účelem programu primární prevence tedy je, aby cílová skupina získala znalosti, dovednosti a postoje, které by podpořily její zdravý životní styl a aby tyto přednosti dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace projektu, ale i po celý život. Cílem prevence ale není jen pasivně podávat informace nebo snad odrazovat, ale naučit cílovou skupinu, jak s informacemi nakládat a správně se podle nich rozhodnout. Čemu se tedy snaží primární prevence závislosti zabránit a jak? Primární prevence se v podstatě snaží předcházet základním okolnostem, které přesvědčují a vedou mladou populaci k užívání návykových látek- mezi nejčastější důvody užívání těchto látek patří: zvědavost pocit, že braní drogy může být vzrušující a zábavné názor, že droga vyplní prázdnotu v jedincově životě jako útěk před realitou z nudy kvůli tlaku okolí kvůli problémům v rodině názor, že každá zkušenost může být k užitku k předvádění před blízkými (nejčastěji škola) kvůli pocitu odstrčenosti pro lepší pocit 3 Právě těmto možnostem smýšlení se snaží primární prevence zabránit, přičemž nejohroženější skupinou jsou právě mladí lidé v rozmezí od 12 do 18 let. 4 3 Zdroje 3) str. 65 a 99 4 Zdroje 23) str. 33-8

9 1.2.2 Závislost jako psychický problém Závislost jedince na jakékoli chemické látce se jednou projeví jak fyzicky, tak i psychicky. Obě tyto závislosti jsou spolu úzce spojené a pro závislého jedince často představují značný problém. Když si člověk vybuduje závislost na té či oné látce, s užíváním této látky totiž ztrácí i svobodu, schopnost se objektivně rozhodnout, všechny ostatní hodnoty vytlačuje droga a často člověk přijde i o rodinu a přátele. Časté jsou i deprese a různé psychózy, které dokonce v některých případech končí sebevraždou nebo pokusem o ni. Člověk ztrácí běžné návyky a vlastní charakter a i když se ze závislosti vyléčí fyzicky, odnese to jeho psychikatoto platí hlavně pro tvrdé drogy, např. heroin, který naprosto rozloží osobnost jedince a i po úspěšné léčbě je jasné, že jeho psychika není v pořádku. Psychická závislost je dána neustálým nutkáním brát si drogu pro příjemné stavy. Může jít o pouhé přání, kterému lze odolat, nebo o dychtivé, neodolatelné a opakující se nutkání požít drogu, i když člověk drogu požít ani nechce a považuje své jednání za nerozumné (případně musí vynaložit velkou námahu nebo finanční prostředky na zisk drogy). Vzniká tam, kde si osoba myslí, že musí pokračovat v užívání drogy, aby se vypořádala se svými životními problémy. Je to tedy duševní stav, který musí pokračovat v přijímání drogy. Pokud jde čistě o psychickou závislost, pak se teoreticky při přerušení podávání drogy nemělo vůbec nic stát. Nedostaví se sice vůbec žádné abstinenční příznaky, praktická zkušenost však hovoří o projevech naší psychiky, které jsou doprovázeny i projevy fyzickými (např. třesem, pocením, atd.), tedy klamnými abstinenčními příznaky. Psychická závislost na droze je vlastně závislost na jisté okolnosti, která požívání drogy doprovázela (jistá společnost, doba, prostředí, forma drogy nebo rituál spojený s požitím drogy). 5 Psychická závislost je tedy v mnoha případech horší, než závislost fyzická, pokud pomineme zdravotní následky. Drogu tedy můžeme vnímat nejen jako protiklad zdravého životního stylu, ale také jako nebezpečí zdravého vývoje lidské osobnosti. 5 Zdroj 31), 32) - 9

10 1.2.3 Závislost jako sociologický problém - 10

11 schopnost kvalitního rozvržení práce a volného času 6 a mnoho dalších Možnosti primární prevence (viz Karel Nešpor: Návykové chování a závislost) Mezi důležitý způsob prevence zajisté patří zlepšování sociálních dovedností. Jak potvrzuje mnoho odborníků mezi nejdůležitější patří např.: zdravé sebeprosazení (asertivita) dovednost odmítání (jako podskupina asertivních dovedností) dovednost rozhodování a schopnost předvídat následky jednání schopnost empatie a porozumění životním situacím schopnost vytvářet vztahy i síť sociálních vztahů komunikační dovednosti schopnost čelit reklamě a mediální gramotnost schopnost racionálně hospodařit s penězi zvládání přechodu do nového prostředí Větší důraz by měl být kladen i na rodičovské dovednosti a výchovu (větší riziko užívání návykových látek je v rodinách, kde se závislost vyskytuje), na které se soustřeďují některé americké programy. Primární prevence se provádí formou přednášek, besed, sezení, vzdělávacích programů, odborných seminářů, prožitkových lekcí, peer programů a individuálního poradenství, nabídka je zatraktivňována i programy jako je divadlo s tvořivou dílnou, lanové aktivity a komponované pořady, které však nabízejí jen některé organizace. Primární prevenci by měli zajišťovat školení odborníci (z různých protidrogových center) nebo školní metodici prevence, kteří by se měli v tomto oboru pravidelně školit. Primární prevenci by měl být věnován také odpovídající čas- správnému programu primární prevence odpovídá nejméně 15 hodin v průběhu dvou let. 6 Zdroje 11), str. - 11

12 1.2.5 Důležitost primární prevence Jak již bylo zmíněno, primární prevence byla a je stále velmi opomíjenou protidrogovou aktivitou. Je ale jasné, že právě primární prevence je velmi důležitá a bez ní by plány na snížení drogové závislosti zůstaly jen plány. Obecně se přikládá primární prevenci mnohem menší důležitost, než kterou zasluhuje a jejím zdokonalením a zintenzivněním se nemůže nic pokazit. Například bychom každodenně nenaráželi na statistiky drogových závislostí s tak šokujícími čísly: Česko je na druhém místě za Británií co do spotřeby alkoholu a jiných drog mezi mladistvými V průzkumu mezi mládeží ve věku od 14 do 19 let se ke zkušenosti s drogou přihlásilo 47,6 % respondentů Podle hygieniků je v Česku asi 25 tisíc lidí závislých na drogách Až 100 tisíc lidí se v souvislosti s drogami dostalo do statistik policie a zdravotnických zařízení Počet registrovaných uživatelů drog v ČR je 4148 (duben 2001) 40% kuřáků, jimž byl odoperován hrtan, kouří dál Asi čtvrtina patnáctiletých kouří alespoň jednu cigaretu týdně, dospělých kuřáků je 40% Kouření způsobuje čtyřnásobně více předčasných úmrtí než dopravní nehody, alkohol, zneužívání drog, sebevraždy a ostatní zbytečná rizika dohromady Třetina mladých lidí ve věku od 13 do 16 let pije jednou týdně, nejčastěji doma Každý rok v ČR zemře kvůli nadměrnému užívání alkoholu lidí....atd. 7 7 Zdroje 3), str. 101 a 107 Zdroje 30) - 12

13 1.2.6 Kritéria efektivity primární prevence Stručně řečeno, tato kapitola pojednává o tom, že skutečně efektivní primární prevence musí mít skutečně efektivní program. Z hlediska geografického rozsahu bylo zjištěno, že naprostou většinu tvoří programy s regionálním (43%) nebo lokálním (43%) dopadem. Cílem programu bylo nejčastěji poskytovat informace (55%), 18% programu nabízelo nějakou formu vzdělávání a 16% nabízelo výcvik laiků nebo peer aktivistů. Cílovou populací byli nejčastěji adolescenti do 19 let (výzkum k r. 1995) 8. Existuje také řada studií, které potvrzují předpoklad, že efektivní protidrogový program musí splňovat několik obecných podmínek: Program začíná pokud možno brzy a odpovídá věku Je soustavný a dlouhodobý- tzn. žák je jeho účastníkem opakovaně po dobu několika měsíců Program je malý a interaktivní (tj. dokáže zapojit studenty do samotného programu, aby se stali spolutvůrci aktivit) Zaměřuje se na všechny aspekty problematiky- informace o účincích drog (zahrnuje legální i nelegální návykové látky), zdravotních rizicích, příčinách užívání, rozvíjí schopnosti sebehodnocení, sebevědomí a tvořivost, komunikační dovednosti při řešení problémů atd. Program bere v úvahu místní specifika Využívá pozitivní vrstevnické modely Je propojen i s rodiči, rodiče o něm ví, rozumí, v čem spočívá, mohou do něj vnést svůj díl Je propojen s průběžným děním ve škole- s vyučovacími předměty, aktivitami protidrogového koordinátora, sportovními akcemi apod. Má podporu rodičů i pedagogů Program vedou kvalifikovaní lektoři, kteří mají nejen odborné, ale i pedagogické předpoklady a schopnosti Program počítá s komplikacemi a nabízí dobré možnosti, jak je zvládat Selektivní a indikovaná prevence je náročnější na čas, kvalifikaci a prostředky a často vyžaduje individuální přístup a pomoc s ohledem na specifické individuální potřeby 9 8 Zdroj 30) 9 Zdroje 5), 11), 22) - 13

14 1.2.7 Cílová populace Nikdo přesně neví, od jakého věku by se měla primární prevence provozovat. Často začíná (nebo by měla začínat) již výchovou rodičů, tedy od narození. Rodina je v této věci velmi důležitým činitelem, svou roli ale hrají i vrstevníci a vlastně celý okolní svět. Zde předkládáme jedno z mnoha možných rozdělení primární prevence podle věku: Předškolní věk (3 6 let): V tomto věku se prevence zaměřuje především na zakotvení zdraví v mysli dítěte jako důležité životní hodnoty, kterou je třeba chránit. Jedinec se musí naučit rozeznávat nebezpečí a uvědomit si možnosti, jak se mu vyhýbat. Důležitou součástí preventivního působení je i podpora vytváření zdravých sociálních vztahů mimo rodinu. Mladší školní věk (6-12 let): V tomto věku je kladen důraz na prohlubování dovedností, na možnosti, jak chránit své zdraví a rozvíjet sociální dovednosti. Zároveň už je zapotřebí předat jednoznačné informace o škodlivosti alkoholu a tabáku včetně vymezení základních pravidel týkajících se užívání těchto látek. Starší školní věk (12 15 let): V této kategorii se řeší rozvoj sociálních dovedností především v navazování zdravých vztahů mimo rodinu, posiluje se schopnost čelit sociálnímu tlaku, dovednost sám za sebe se rozhodnout a efektivně řešit konflikty-zaměřuje se tedy především na mezilidskou komunikaci a zvládání tlaku pocházejícího z nejbližšího okolí jedince. Zásadní místo zaujímají specifické programy primární prevence zaměřené na problematiku návykových látek, na jejich účinky a rizika, tj. vytvořit širší povědomí o drogách a nepříznivých zdravotních a sociálních důsledcích spojených s jejich užíváním. - 14

15 Dospívající (15 18 let): V tomto problémovém období klade prevence největší důraz na protidrogové postoje a normy, nabízí pozitivní alternativy trávení volného času, seznamuje jedince s možnostmi řešení obtížných situací včetně možností, kam se obrátit v případě problémů spojených s užíváním návykových látek. Dospělá populace (18 ): Důležité je podávání objektivních informací z oblasti drogové problematiky a odbourávání mýtů spojených s užíváním návykových látek Zdroje 27) - 15

16 1.2.8 Preventivní působení Dítě nebo mladistvý je ve většině případů spojených s první drogovou zkušeností ovlivňován svými blízkými. Nejedná se jen o negativní působení, kdy mladistvého například ovlivňují kamarádi, spolužáci a ostatní vrstevníci, kteří mu nejčastěji drogu nabídnou. Jedná se i o působení v kladném slova smyslu, kdy například rodina může vychovat svého potomka a připravit jej na život tak, že vůbec nebude mít důvod drogu vyhledávat, anebo se ji naučí odmítnout bez pocitu, že o něco přichází. Tato věc se ale netýká jen rodiny, preventivně může působit kupříkladu i správná skupina vrstevníků, učitelé nebo média. V této kapitole se tedy budeme zabývat působením na dítě nebo mladistvého z té lepší stránky, kdy spousta lidí ovlivňuje rozhodování, výchovu i sebehodnocení mladého člověka. Důležitou roli zde hrají rodina a škola jako dvě skupiny, ve kterých dítě tráví nejvíce času. Důležití jsou i vrstevníci, kteří na dítě vyvíjejí určitý nátlak, který se jedinec musí naučit zvládat. Proto je v této záležitosti významné sebehodnocení, sebedůvěra a nekompromisnost při rozhodování. Dítě musí umět vyslechnout názory ostatních, ale nenechat se snadno ovlivnit, musí si dokázat stát za svým názorem. V této věci je důležitá výchova dítěte (např. systém odměny a trestu) již od raných let, dále také harmonické vztahy v rodině, její soudržnost i řád (měly by být stanoveny hranice, které se dítě musí naučit nepřekračovat). Nemělo by se ale také opomíjet okolí, které na dítě často působí přesvědčivě- stačí připomenout televizní reklamy, kterým se zvláště malé děti nemohou duševně bránit. I přesto, že z televizních obrazovek zmizely reklamní spoty lákající na tabákové výrobky, alkohol se nabízí dále a čím dál tím více. Je otázka, jak uchránit mladého člověka, který věří tomu, co se mu podsouvá, před první drogovou zkušeností. - 16

17 Rodina - 17

18 Škola Škola a její vliv na dítě Kvůli současnému pracovnímu vytížení není výjimkou, že rodiče tráví se svými dětmi jen jednu až dvě hodiny denně. Proto je školní prostředí ve velkém množství případů spojených s užíváním drog rozhodující. Jsou to jak spolužáci jedince, tak i jeho vlastní neúspěchy nebo špatný přístup učitelů. Pokud více než polovina žáků třídy chodí do školy opravdu s nechutí nebo se strachem, pokud mají horší než průměrný prospěch, jestliže jsou často nemocní nebo nemoc předstírají, je něco v nepořádku. Důležité je si problém uvědomit co nejdříve nebo ještě lépe mu předcházet. Pocit neúspěšnosti, nepochopení, nuda, jednostranné přetěžování, formální přístup, pocity křivdy, nadměrná náročnost, ale i nepodnětně nízké nároky- to jsou jen některé z chyb, které skutečně mohou v dítěti a dospívajícím uhasit radost a chuť zvládat běžné těžkosti spojené s učením. Když dítě nemá chuť něco zkoumat, když nemá pocit, že může být v něčem dobré a oceněné, začne se obracet k činnostem, které jeho přirozené potřeby uspokojí. Je tedy důležité, aby se i rodiče věnovali velkým i malým úspěchům, povzbudili své dítě a dostatečně jej podpořili v chuti vzdělávat se. I ponechávat řešení opakujících se špatných známek na škole je v mnoha případech pošetilé. Jistější je vyhledat učitele, poradit se nad strategií změny v učení, doučování apod. 11 Preventivní programy na školách Od poloviny devadesátých let se vynořily stovky programů, ve kterých se množství institucí a jednotlivců pokouší ovlivnit žáky a poskytnout jim informace o rizicích plynoucích z užívání drog. Kromě pro mnohé žáky možná nezajímavého předávání informací se zavádí i jiné, avšak ne vždy efektivnější metody jako filmy či návštěvy bývalých toxikomanů, které 11 Zdroje 11), str. - 18

19 zprostředkovávají živější kontakt se světem drog a jejich následky. Třetí hlavní složkou jsou ty programy, které se zaměřují na možné odstranění příčin experimentování s drogou a závislosti- tedy na rozvoj tvořivosti, schopnost řešit běžné problémy, vyrovnání se se smutkem, úzkostí a strachem, na zlepšení komunikace ve třídě a další psychologické aspekty života dětí a dospívajících. Za naprosté minimum se považuje věnovat problematice 15 hodin v průběhu dvou let, 12 kvalitní zahraniční programy jsou ale mnohokrát intenzivnější. 12 Zdroje 11), str. - 19

20 Vrstevnická skupina - 20

21 Okolí - 21

22 Odborná pracoviště-centra prevence - 22

23 1.3 Prevence a zahraničí - 23

24 1.3.1 Práce primárně preventivních center, jejich metody a postupy - 24

25 1.4 Statistiky - 25

26 2 PRAKTICKÁ ČÁST 2.1 O Sdružení Podané ruce Sdružení Podané ruce, o.s., se kterým jsme na této práci spolupracovaly, je nestátní nezisková organizace, která se od roku 1991 věnuje prevenci, léčbě a další pomoci lidem v problémech s užíváním návykových látek, včetně závislého chování. Zřizují služby, které chyběly nebo chybí, a spolupracují se zdravotnickými a sociálními službami. Ve Sdružení pracují lékaři, zdravotní sestry, psychologové, sociální pracovníci, pedagogové i právní poradci. Služby poskytují ve střediscích v sedmi městech na území Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje (přičemž do několika dalších dojíždějí). Jako první v nabídce služeb je Centrum prevence, jehož program se zaměřuje na děti a mladé lidi, kteří se s drogou ještě nesetkali nebo s ní zatím jen experimentují, ale také na dospělé uživatele. Mezi nabídku služeb Centra prevence patří také pedagogické poradenství nebo výcvik dobrovolníků. Cílem práce tohoto sdružení je také pomoc dlouhodobým uživatelům drog, pro něž existují tzv. Nízkoprahová kontaktní centra. Provozují též Terénní programy spolu s pěti Kontaktními centry (v Brně, Olomouci, Uherském Hradišti, Znojmě a Prostějově). Součástí sítě nízkoprahových zařízení je i brněnský klub Skleník určený uživatelům drog a Nízkoprahový klub pro mládež PVC v Blansku. Dále bychom jen okrajově vyjmenovaly ostatní služby, které Sdružení Podané ruce nabízí. Jsou to: Psychiatrická ambulance, DPS Elysium- denní psychoterapeutické sanatorium, Drogové služby ve vězení (Brno), Práce s klienty v konfliktu se zákonem (Olomouc), Terapeutická komunita Podcestný mlýn, Doléčovací centrum JAMTANA- pro návrat do běžného života, řezbářská dílna EIKÓN, Duchovně pastorační služba a centrum I.E.S.-Institut expertních služeb. - 26

27 Sdružení se tedy protidrogové problematice věnuje komplexně- provází klienta od jeho rozhodnutí ke změně životního stylu až k zapojení se do života bez drog. Sdružení si také vyměňuje zkušenosti a předává informace se zahraničními organizacemi a např. úzce spolupracuje s podobnou organizací ve Velké Británii. Kontakt: Vzdělávací centrum- Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí Sdružení Podané ruce, o.s. Hapalova 22, Brno-Řečkovice, , a Sdružení Podané ruce, o.s. Francouzská 36, Brno Tel/fax:

28 2.2 K-centrum Prostějov V rámci naší Středoškolské odborné činnosti jsme navštívily Kontaktní centrum Želva v Prostějově, kde nám pracovnice centra, Mgr. Iva Součková poskytla odpovědi na otázky, které nás zajímaly. Byly jsme také provedeny centrem a byl nám vysvětlen jeho účel a fungování. Přestože je centrum zaměřeno především na již drogově závislé- tedy sekundární a terciární prevenci - slouží pro základní hygienu, výměnu použitých stříkaček za nové, konzultaci rodičů závislých a pomoc těm, kteří se rozhodnou dobrovolně odvykat, několik pracovníků provádí i primární prevenci na školách. Zaměřují se převážně na nižší a vyšší stupeň základních škol, jeden primárně-preventivní program je ale nabízen i studentům prvního ročníku střední školy. Tyto programy jsou podle věku cílové skupiny rozděleny do tří částí: ročník 2 bloky po 1,5 hodině (mezi každým blokem cca měsíc pauza) zde se klade důraz především na utužení kolektivu, ocenění, + řešení otázek alkoholu a cigaret, popř. marihuany ročník 4 bloky po 1,5 hodině (mezi každým blokem cca měsíc pauza) důraz především na schopnost odmítnout nabízené drogy a asertvitu, hrají se interaktivní hry (zaměřené na spolupráci ve skupině), často se vypráví příběhy závislých osob, videoprojekce Drogy a mýty, 1. ročník středních 2 bloky po 1,5 hodině (mezi každým blokem cca měsíc pauza) škol podávání objektivních údajů, názory odborníků, zaměření na pervitin a extázi Programy nejsou založené na odstrašování, ale na podávání pravdivých informací o rizicích vyplývajících z užívání drog, na utužování kolektivu a asertivitě. Z hlediska financí je centrum dotováno Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Radou VKPP, městem Prostějov a Olomouckým krajem. Fotografie viz. přílohy. - 28

29 Vrahovická Prostějov Tel.: GSM: , Seznámení s prací Naše práce k praktické části se týká mapování - 29

30 2.4. Cíl práce - 30

31 2.5. Popis práce - 31

32 2.6. Dotazník Pro naši práci jsme vymyslely dotazník, který by mapoval zkušenosti s drogami mezi mládeží podle věku a pohlaví. Oslovily jsme tedy 100 studentů (Gymnázia Řečkovice a ZŠ Herčíkovy 19), přičemž bylo 55 respondentů dívek a 44 chlapců. Celkově bylo 58 oslovených ve věku nad 15 let, zbytek, tedy 42 oslovených ještě 15 let nedosáhlo. Zkoumaly jsme jak zkušenosti s drogami (alkohol, tabák, popřípadě jiné), tak i závislost v rodině, povědomí o primární prevenci, hodnotovou orientaci žáků a trávení volného času, zjišťovaly jsme také, z jakého důvodu by jedinec drogu vyzkoušel (zda by jej k tomu donutili kamarádi, nebo jestli by byl zvědavý, chtěl utéct od reality nebo se chtěl předvádět). Studenti také měli odhadnout, kolik je v ČR drogově závislých, v jakém věku by měla začínat primární prevence, nebo jaké mají sami sebevědomí. Dotazníkového šetření se zúčastnily třídy IX.A (ZŠ Herčíkova 19) a třídy Tercie A, Kvarta A, Sexta A a Sexta B našeho gymnázia. Vyhodnocení dotazníku (v grafech) a celý dotazník je v Přílohách práce. - 32

33 2.7 Vyhodnocení dotazníku a závěry - 33

34 Závěr a přínos práce - 34

35 Zdroje Literatura: 1) Chicaud, Marie-Bernard: Sebedůvěra, Portál 2002, ISBN ) Doležal Jiří X.: Marihuana, Votobia, 1997, ISBN ) Ganeri Anita: Drogy, od Extáze k agónii (Drugs, From Ecstasy to agony, 1996), AMULET 2001, ISBN ) Göhlert Fr.-Christoph, Kühn Frank: Od návyku k závislosti (Vom Missbrauch zur Sucht, 2001), Ikar 2001, ISBN ) Hajný Martin: O rodičích, dětech a drogách, Grada Publishing, spol. s.r.o., 2001, ISBN ) Heller Jiří, Pecinovská Olga a kolektiv: Závislost známá neznámá, Grada Publishing 1996, ISBN ) Jedlička Richard, Klíma Petr, Koťa Jaroslav, Němec Jiří, Pilař Jiří: Děti a mládež v obtížných životních situacích; Themis, nakladatelství Tiskárny MV, p.o.2004, ISBN ) John Radek, Presl Jiří: Drogy! Otázky & odpovědi; MEDEA KULTUR PRAHA s.r.o., 9) Kolektiv autorů sdružení SANANIM: Drogy, Otázky a odpovědi, Portál 2007, ISBN ) Mann John: Jedy, drogy, léky (Murder, Magic, and Medicine, 1992), Academia 1996, ISBN ) Nešpor Karel: Návykové chování a závislost, Portál, 2003, ISBN ) Nešpor Karel: Středoškoláci o drogách, alkoholu, kouření a lepších věcech, Portál 1995, ISBN ) Nešpor Karel: Zůstat střízlivý, Host 2006, ISBN ) Rogge, Jan-Uwe: Děti potřebují hranice, Portál 2007, ISBN ) Schmidbauer Wolfgang: Psychologie (Lexikon základních pojmů),(psychologie, Lexikon der Grundbegriffe, 1991), Naše vojsko 1994, ISBN ) Drogen Fragen und Antworten zur niederländischen Drogenpolitik, Ministerie van Buitenlandste Zaken 2000, BZDR4325/4D 17) Drugs, A guide to Dutsch Policy, Ministery of Foreign Affairs, )Katalog vzdělávacích akcí I.E.S. Sdružení Podané ruce,

36 19) Národní strategie protidrogové politiky na období , Vydal: Úřad vlády České republiky, 2005; Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, ISBN ) Präventions Bericht 2003, Landespolizeidirektion Stuttgart II, Landeshauptstadt Stuttgart, ) Prevence (Duben 2006, Květen 2006, Září 2006, Říjen 2006, Prosinec 2006, Březen 2007, Září 2007, Říjen 2007) 22) Protidrogový akční plán EU na období , Rada Evropské unie, 2005; Vydal: Úřad vlády České republiky, 2005, Odbor pro koordinaci protidrogové politiky, ISBN ) Sborník III. mezinárodní konference- komunitní spolupráce v oblasti drogové politiky, Centrum vzdělávání I.E.S., 2006,ISBN ) Závislosti a my (Září 2003, Květen 2004, Září 2004, Květen 2006, Únor 2007, Květen 2007, Září 2007, Listopad 2007) 25) Závislosť (27/2000) Internetové zdroje: 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) - 36

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Nabídka programů pro školy

Nabídka programů pro školy Nabídka programů pro školy Interaktivní hry NEKOUŘÍM práce ve skupinách pod vedením lektorů na 3 stanovištích, názorné ukázky, testy, nácvik komunikačních dovedností Inovovaný výukový program zaměřený

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence Miluše Stehlíková Petra Václavová OBSAH 1. Představení programu SPP 2. Popis třídy 3. Zakázka školy 4. Průběh setkání 5.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

preventivního programu na Praze 6

preventivního programu na Praze 6 Užívání návykových látek l u dětíd 5. a 7. tříd: hlavní výsledky prvního testování v rámci r kvaziexperimentáln evaluační studie komunitního preventivního programu na Praze 6 Konference PPRCH 3, Praha

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence Koncepce programů prima rní prevence Komplexní program prima rní prevence Komplexní program primární prevence je projekt, který usiluje o předcházení, zmírnění či zastavení rozvoje rizikového chování,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Nabídka primárně preventivních programů pro školní rok 2015/16 Centrum prevence v Brně - Společnost Podané ruce o.p.s. 20 let předcházíme pádům Kontakt objednávka programů Margareta Hvižďová - koordinátorka

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Primární prevence: Workshop s Popelkou. Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A.

Primární prevence: Workshop s Popelkou. Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A. Primární prevence: Workshop s Popelkou Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A. AT Konference 2013 Workshop s Popelkou Co je primární prevence??

Více

PLÁN AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

PLÁN AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 PLÁN AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 v rámci Minimálního preventivního programu v oblasti rizikového chování Motto: Společně za zdravým způsobem života ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou,příspěvková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina:

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 vychází ze

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Autodestruktivní závislosti a zdraví

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Možnosti a meze prevence v dopravě PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie FF UP v Olomouci Primární prevence rizikového chování Prevence (z lat. praevenire, předcházet)

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

Život adolescentů v sociální síti

Život adolescentů v sociální síti Život adolescentů v sociální síti Petr Nilius Centrum pro kognitivní poruchy Neurologická klinika FN Ostrava Nestátní zdravotnické zařízení - Ambulance klinické psychologie Základním cílem adolescence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno 2014/2015 Zpracovatel: Mgr. Jarmil Müller Realizátor: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace Odpovědný

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Jan Hlaváč. Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe

Jan Hlaváč. Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe Jan Hlaváč Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů Číslo projektu:

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 0 6 MUDr. Bc. Rostislav

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více