QUIDEL. Objednací kód: A003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "QUIDEL. Objednací kód: A003"

Transkript

1 QUIDEL C1-Inhibitor Objednací kód: A003 Quidel BioVendor - Laboratorní medicína a.s. MCKellar Court 10165, San Diego,CA, USA Karásek 1767/1, Brno Tel: Fax: Tel: PRACOVNÍ POSTUP

2 Pracovní postup Quidel C1 - Inhibitor REF A003 Obsah 1. Použití Klinické využití a princip metody Složení soupravy (kitu) Uchovávání, skladování a exspirace Upozornění Získání vzorků, manipulace a uchování Postup stanovení Kontrola kvality Interpretace výsledů Charakteristika. 9 1

3 1. Použití Quidel C1-Inhibitor je enzymoimuno-analytická souprava pro měření množství funkčního C1-Inhibitor proteinu v lidské plasmě nebo v séru. 2. Klinické využití a princip metody C1-Inhibitor (C1-INH) je multispecifický proteázový inhibitor, který je přítomný v normální lidské plazmě a séru a reguluje enzymy komplementu, fibrinolytické a kininové systémy. Enzymy (proteázy) regulované tímto proteinem, obsahují podjednotky C1r a C1s (součásti první aktivované komponenty komplementu), aktivovaný Hagemanův faktor (faktor XIIa), fragmenty Hagemanova faktoru, prekurzor aktivovaného plazmatického tromboplastinu (PTA nebo faktor Xia), kalikrein (Fletcherův faktor) a plasmin. Deficit funkčního aktivního C1-INH může vést k život ohrožujícím angioedémům. Dvě hlavní formy deficience C1-INH jsou: 1. kongenitální forma, nazývaná hereditární angioedém (HAE) a 2. získaná forma, související s rozmanitými nemocemi, zahrnujícími lymfoidní malignity. Hereditární angioedém je charakterizován transientními, ale rekurentními, ataky nepruritických otoků různých tkání v organismu. Symptomatologie závisí na postižených orgánech. Postižení střeva vede k rozmanitým symptomům zahrnujícím bolestivost, křeče, zvracení a průjmy. Nejčastější příčinou smrti je obstrukce dýchacích cest, které je sekundárním příznakem laryngeálního edému rozvíjejícího se v průběhu ataku. Biochemicky lze odlišit dva typy laryngeálního edému. Pacienti s častější formou (85% HAE pacientů) mají nízké hladiny funkčního C1-INH a C1-INH antigenu. Pacienti s druhou formou (15% HAE pacientů) mají nízké hladiny funkčního C1-INH, ale mají normální nebo zvýšené hladiny C1-INH antigenu, souvisejícího s nefunkčním proteinem. Variabilní povaha symptomů v různých stadiích onemocnění znemožňuje stanovení definitivní diagnózy pouze na klinických příznacích. Hereditární (získaný) angioedém může být definitivně prokázán pouze laboratorními testy demonstrujícími výrazné snížení hladin funkčního C1-INH v plasmě nebo v séru. Bylo již popsáno několik metod měřících hladiny funkčního C1-INH nebo antigenu. Mezi tyto metody patří metody založené na enzymové inhibici, radiální imunodifuze, imunoelektroforéza, inhibice imunitní hemolýzy. Každá z těchto metod má své nevýhody. Metody založené na inhibici enzymů se obtížně nastavují a provádějí v rutinní laboratoři. Imunochemické metody, které měří celkový antigen, nedokáží odlišit funkční a nefunkční C1-INH protein, a anti-c1r imunodifuze, která byla vyvinuta k měření aktivity funkčního C1-INH, není kvantitativní. Naše souprava je schopna kvantitativní detekce hladiny funkčního aktivního C1-INH proteinu přítomném v plasmě nebo séru pacientů využitím příjemné, standardizované a reprodukovatelné EIA metodiky. Princip stanovení Quidel C1-Inhibitor je enzymoimuno-analytická souprava o čtyřech krocích pro kvantitativní stanovení funkčního C1-Inhibitor proteinu (proteázové inhibitory) v lidském séru nebo v plazmě. V prvním kroku jsou standardy, kontroly a testované vzorky inkubovány s C1-Inhibitor reaktantem (biotinylovaný, aktivovaný C1s). Funkční aktivovaný C1-INH přítomný ve standardech, kontrolách a testovaném vzorku se během inkubace naváže na C1- Inhibitor reaktant a vytváří komplexy. V druhém kroku je do mikrotitračních jamek pokrytých avidinem přidáno alikvotní množství inkubační směsi obsahující C1- Inhibitor reaktant. C1- Inhibitor reaktant: komplexy C1-INH přítomné ve standardech, kontrolách nebo vzorcích se naváží na avidin, kterým jsou pokryty mikrotitrační jamky. Po inkubaci následuje promývání s vymytím nenavázaného materiálu. Ve třetím kroku je do každé jamky přidán s křenovou peroxidázou (HRP) konjugovaný kozí anti-human C1-INH. Během tohoto kroku je konjugát (s křenovou peroxidázou (HRP) konjugovaný anti-c1-inh) navázán na C1-Inhibitor reaktant: na komplexy C1-INH, které jsou zachyceny na povrchu avidinem pokrytých jamek. Po inkubaci je promytím odstraněn nadbytečný konjugát. Ve čtvrtém kroku je do každé jamky přidán chromogenní enzymový substrát. Navázaný HRP konjugát reaguje se substrátem a vytváří kolorimetrickou reakci zelená barva. Po inkubaci je enzymatická reakce chemicky zastavena a intenzita barvy je spektrofotometricky změřena při vlnové délce 405 nm. Intenzita vzniklé barvy je přímo úměrná koncentraci funkčního C1-INH proteinu přítomného v testovaném vzorku, standardech a kontrolách. 2

4 3. Složení soupravy (kitu) Reagencie a materiál dodávaný se soupravou: A C1-INH Standardy Kat.číslo A4469 A x 1 ml B (lyofilizovaný) Po rozpuštění obsahuje každý známé množství C1-Inhibitoru v lidské plazmě, C PBS, stabilizátory. D E L C1-INH abnormální kontrola (lidská) Kat. číslo A x 1 ml (lyofilizovaná) Po rozpuštění obsahuje lidskou plasmu s nízkou hladinou C1-Inhibitoru, v PBS, stabilizátory. N C1-INH normální kontrola (lidská) Kat. číslo A x 1 ml (lyofilizovaná) Po rozpuštění obsahuje lidskou plasmu s normální hladinou C1-Inhibitoru, v PBS, stabilizátory. 1. Mikrotitrační destička Kat. číslo Osm jamek pokrytých avidinem v proužcích v uzavíratelné plastikové fólii. 2. Stop činidlo Kat. číslo A ml Obahuje 250 mm kyseliny oxalové 3. 20x koncentrát promývacího roztoku Kat. číslo A x 50 ml Po rozpuštění každý obsahuje fosforečnan sodný (PBS), 0,05% Tween-20 TM a thimerosal 0,01 % 4. 5x koncentrát ředícího roztoku vzorku Kat. číslo A ml Po rozpuštění obsahuje PBS, stabilizátory 0,035% ProClin Roztok substrátu Kat. číslo A ml Obsahuje 0,1 M citrátového pufru a 0,05% H2O2. 6. Koncentrát substrátu Kat. číslo A3671 1,5 ml Obsahuje 0,07% 2,2 -Azino-bis (3-ethylbenhiazoline-6-sulfonic acid), diamonná sůl 7. C1- Inhibitor konjugát (100x) Kat. číslo A9525 0,25 ml Obsahuje 100x koncentrovanou s peroxidázu konjugovaný (kozí) anti-human C1-Inhibitor v PBS, stabilizátory, thimerosal 0,01 %. 8. Hydratační činidlo Kat. číslo A ml Obsahuje 0,035% ProClin Ředící roztok konjugátu Kat. číslo A ml Obsahuje PBS, stabilizátory, Thimerosal 0,01 % 10. C1-Inhibitor reaktant Kat. číslo A x 0,5 ml Po rozpuštění každá lahvička obsahuje biotinylovaný (konjugovaný s biotinem), aktivní C1s v PBS, se stabilizátory. Další potřebný materiál (nedodávaný se soupravou) a. Budík ( rozsah 60 minut) b. Kalkulačka nebo jiný výpočetní způsob pro validaci soupravy c. Čisté, nepoužité mikrotitrační destičky a/nebo testovací zkumavky a stojánky d. Nádoba na ředění promývacího roztoku e. Promývací láhev nebo jiný promývací systém f. Nastavitelná multikanálová pipeta (8 nebo 12 kanálů) nebo opakovací dávkovače (volitelné) g. Čisté pipety, 1 ml, 5 ml a 10 ml h. Mikropipety a pipetovací špičky i. Reader na měření optické denzity v rozmezí 0.0 a 2.0 j. Deionizovaná nebo destilovaná voda 3

5 4. Uchovávání, skladování, exspirace Před otevřením soupravu uchovávejte 2-8 o C. Po otevření soupravy mohou být koncentrát promývacího roztoku a hydratační činidlo uchovávány při teplotě 2 30 o C. Po použití vraťte nepoužité reagencie do chladu. Před použitím ponechte reagencie dosáhnout pokojové tepoty (15 30 o C) Indikace nestabilních nebo zkažených reagencií Koncentrát substrátu může být zabarven od bezbarvé do světle až tmavě zelené. Tento stav nemá vliv na provedení. Nicméně, právě připravený roztok substrátu by měl by měl být bezbarvý až světle zelený. Tmavě zelená barva indikuje, že připravený roztok substrátu je zkažený, musí být zlikvidován a v čisté skleněné nádobě připraven nový. Zakalení nebo změna barvy zředěného promývacího roztoku indikuje zkažení reagencie, zlikvidujte tento roztok. 5. Upozornění 1. Tento produkt je určen POUZE PRO POUŽITÍ IN VITRO 2. Při manipulaci s reagenciemi a vzorky pacienta se řiďte všeobecnými pravidly 3. Krabice a nepoužitý obsah soupravy likvidujte podle místních nařízení. 4. Reagencie spotřebuje do data exspirace, uvedeného na obalu. 5. Reagencie uchovávejte jak je uvedeno v návodu. 6. Při přidávání nebo odsávání tekutin z mikrotitračních jamek se nedotýkejte nebo nepoškrábejte dno jamek. 7. Při použití jiné doby inkubace nebo teploty než je uvedeno v postupu stanovení, mohou být získány chybné výsledky. 8. Při testování nenechte mikrotitrační jamky vyschnout. 9. Nepoužívejte mikrotitrační jamky více než na jeden test. 10. Je doporučeno použití multikanálové pipety nebo opakovacího dávkovače, kvůli zachování časového dávkování reagencií. 11. Pro správné měření vzorků, přidávejte vzorky a standardy přesně. Pipetujte pečlivě a používejte jen kalibrované vybavení. 12. Správné odebírání a skladování testovaných vzorků je nezbytné pro získání přesných výsledků. 13. Zamezte kontaminaci vzorků, reagencií nebo materiálu. Při kontaminaci mohou být získány chybné výsledky. 14. Jako konzervans je použit thimerosal. Při kontaktu nebo požití roztoků nebo reagencií obsahující thimerosal může dojít k hypersenzitivní reakci včetně podráždění kůže, očí nebo úst. Při těchto symptomech vyhledejte lékařskou pomoc. Vyvarujte se kontaktu se silnými kyselinami a zásadami. 15. Jako konzervans je použit ProClin 300. Při kontaktu nebo požití roztoků nebo reagencií obsahující ProClin 300 může dojít k podráždění kůže, očí nebo úst. Nevystavujte světlu. Při těchto symptomech vyhledejte lékařskou pomoc. 16. Koncentrát substrátu je citlivý na světlo. Nevystavujte přímému světlu. Uchovávejte reagencie v temnu. 17. Abyste předešli vzniku aerosolu při promývání, používejte nástroj k aspiraci promývacího roztoku do nádoby obsahující domácí bělidlo 18. Teplem inaktivované, lipemické nebo kontaminované vzorky mohou poskytovat chybné výsledky. 6. Získání vzorku, manipulace a uschovávání K provedení testu je potřeba nejméně 10 l séra nebo EDTA plasmy. Všechny vzorky by měly být odebrány sterilně a zpracovány podle platných předpisů. Používejte čerstvě získané, nehemolyzované vzorky. Vzorky EDTA plasmy mohou být uchovány při pokojové teplotě (15-30 o C) max. 24 hodin. Vzorky séra mohou být uchovány při pokojové teplotě maximálně 6 hodin. Pro delší uchování plasmy nebo séra musí být vzorky zamraženy na teplotu 20 o C nebo nižší. Zamezte opakovanému zamražování vzorků. Před provedením testu by měly být ze vzorku centrifugací (malou rychlostí) odstraněny hmotné částice. 4

6 7. Postup stanovení 7.1 Příprava reagencií V tabulce číslo 1 a 2 jsou uvedena množství potřebných reagencií a materiálu. Při odebrání potřebných reagencií a materiálu vraťte nepoužité reagencie na jejich příslušnou teplotu skladování. Před použitím nechte reagencie dosáhnout pokojové tepoty (15 30 o C). Po použití vraťte soupravu do chladničky (2-8 o C). 1. Promývací roztok. Promíchejte 20x koncentrát promývacího roztoku protřepáním lahve. Pokud je 20x koncentrát promývacího roztoku skladován při teplotě 2-8 o C, mohou se vytvořit krystalky. Krystalky rozpustíme ponořením láhve do vodní lázně (37 50 o C), dokud se krystalky nerozpustí. Dobře promíchejte. Promývací roztok připravte rozpuštěním celého obsahu jedné lahvičky 20x koncentrátu promývacího roztoku s jedním litrem destilované nebo deionizované vody. Dobře promíchejte. Promývací roztok je stabilní 30 dní, pokud je uchován v čisté lahvi při 2-8 o C. Zakalení nebo změna barvy zředěného promývacího roztoku indikuje zkažení reagencie, vyřaďte tento roztok. 2. Výběr mikrotitračních proužků. Stanovte počet vzorků k testovaní a přidejte patnáct (15) jamek pro 5 standardů, normální a abnormální kontroly (v dubletech) a jednu jamku prázdnou. Pokud je možné, je doporučeno standardy a kontroly (v dubletech) testovat na odděleném mikrotitračním proužku. Oddělte požadovaný počet proužků. Používejte tyto proužky na rámu destičky. Vraťte nepoužité proužky zpět do skladovacího sáčku, dobře jej uzavřete a skladujte při 2-8 o C. 3. Naředění C1-INH standardů, kontrol a C1-INH reaktantu. Přidejte 1 ml hydratačního činidla do každé lahvičky se standardem (A-E) a do každé lahvičky s kontrolou. Přidejte 0,5 Ml hydratačního činidla do každé potřebné lahvičky s C1-INH reaktantem (jedna lahvička vystačí na cca 25 vzorků). Ponechte zředěné lahvičky rehydratovat alespoň 15 minut při teplotě o C. Dobře promíchejte. Během míchání zamezte vzniku pěny nebo bublinek. Zředěné standardy a kontroly jsou stabilní 30 dní, pokud jsou uchovány při teplotě 2-8 o C. Upozornění: Další ředění zředěných standardů a kontrol před provedením testu není potřeba. Souprava obsahuje 4 lahvičky C1-INH reaktantu, proto je možné provést až 4 stanovení. Zředěný C1-INH reaktant je stabilní až dvacet čtyři (24) hodin při 2-8 o C a až dvě (2) hodiny při o C. 4. Příprava 1x ředícího roztoku vzorků. Ke stanovení potřebného množství 1x ředícího roztoku vzorků postupujte podle tabulky číslo 1. Připravte potřebné množství 1x ředícího roztoku vzorků a smíchejte uvedené množství destilované nebo deionizované vody s 5x koncentrátem ředícího roztoku vzorků. Tabulka 1 1x roztok k naředění vzorku (požadované množství a příprava) Počet proužků 1x roztok k naředění vzorku Objem potřebných reagenicí Potřebné množství (ml) voda (ml) 5x roztok k naředění vzorku (ml) 2 6 4,8 1, ,0 3, ,6 4, ,0 6, ,4 7, ,8 9, ,2 10, ,6 12, ,0 14, ,4 15, ,8 17,2 5. Ředění vzorku. Určete počet (N) vzorků pro stanovení. Označte testovací zkumavky #1 až #N a zaznamenejte si, který vzorek odpovídá které zkumavce. Připravte si 1 ml 1:101 roztoku každého vzorku použitím 1x ředícího roztoku vzorků (10 ul vzorku + 1mL 1x ředícího roztoku vzorků). Dobře promíchejte. Zamezte vzniku pěny nebo bublinek. Neuchovávejte nebo znovu nepoužívejte naředěné vzorky. 6. Příprava 1x konjugátu. Pro každé tři testované proužky přidejte 25 l 100X konjugátu do 2,5 ml ředícího roztoku konjugátu 7. Příprava roztoku substrátu. Připravte přímo před použitím. Nepřipravujte roztok substrátu před dosažením kroku 8 v pracovním postupu. Určete potřebné množství roztoku substrátu podle tabulky 2. Připravte roztok substátu přidáním 50 l koncentrátu substrátu do každého ml roztoku k ředění substrátu. Dobře promíchejte. Pokud se roztok substrátu před použitím zabarví do tmavě zelena, zlikvidujte ho a v čisté nádobě připravte nový roztok. 5

7 Tabulka 2 Roztok substrátu 1x (požadované množství a příprava) Počet proužků roztok substátu Objem potřebných reagenicí Potřebné množství (ml) Diluent substrátu (ml) Koncentrát substrátu l 7.2 Pracovní postup Před provedením testu si pečlivě přečtěte pracovní postup 1. Označte si pozice mikrotitračních jamek odpovídajících vzorkům, standardům a kontrolám. Také si poznačte čísla šarží, které jsou uvedeny na etiketě lahvičky. Pro orientaci si označte jeden roh mikrotitrační destičky. 2. Zpracování standardů, kontrol a testovaných vzorků s C1-INH Reaktantem. a) Přidejte 100 l rozpuštěného C1-INH standardu (A,B,C,D,E) do předem označených mikrozkumavek. b) Přidejte 100 l C1-INH abnormální kontroly a 100 l C1-INH normální kontroly do předem označených mikrozkumavek c) Přidejte 100 l 1:101 zředěného vzorku pacienta (viz ředění vzorku, bod 5 v kapitole Příprava reagencií) do předem označených mikrozkumavek. d) Přidejte 20 l čerstvě rozpuštěného C1-INH Reaktantu do mikrozkumavek obsahujících standardy, kontroly a naředěný vzorek. Intenzivně protřepejte každou zkumavku. e) Inkubujte při o C po dobu 10 minut + 1 minuta. 3. Podle potřeb readru zvolte jednu nebo více jamek jako blank a přidejte do těchto jamek 50 l 1x ředícího roztoku vzorků. 4. Přidejte 50 l každého (s C1-INH reaktantem smíchaného - bod 2) standardu a kontroly do přiřazených jamek v dubletech. Přidejte 50 l (s C1-INH reaktantem smíchaného - bod 2) vzorku do příslušných mikrotitračních jamek. 5. Inkubujte při o C po dobu 10 minut + 1 minuta. 6. Promyjte mikrotitrační jamky následovně: Upozornění: Promývání mikrotitračních jamek je zásadní krok. Řiďte se důkladně těmito instrukcemi: a) Po inkubaci v bodu 5 (nebo v bodu 8) odstraňte obsah všech jamek. b) Naplňte všechny jamky promývacím roztokem (cca 300 l). Použijte promývací láhev nebo jiné plnící zařízení. c) Inkubujte při o C po dobu 1 minuty. d) Odstraňte obsah všech jamek. e) Naplňte všechny jamky promývacím roztokem (cca 300 l). f) Odstraňte obsah všech jamek. g) Opakujte kroky e-f 3x. h) Po pátém promývacím cyklu, obraťte destičku a jemně (2x) odsajte savým papírem zbylou tekutinu. Nenechejte jamky vyschnout! 7. Pomocí multikanálové pipety nebo opakovacího dávkovače napipetujte 50 l naředěného C1-INH konjugátu (viz bod 6) do každé promyté jamky, včetně blank jamek (jamky) 8. Inkubujte mikrotitrační proužky při o C po dobu 60-ti minut + 1 minuta. Během této inkubace připravte roztok substrátu (viz kapitola Příprava reagencií - bod 7) 6

8 9. Po 60-ti minutové inkubaci (bod 8) promyjte jamky tak, jak je popsáno v kapitole Pracovní postup. 10. Okamžitě po promývacím kroku přidejte 100 l čerstvě připraveného roztoku substrátu do každé jamky, včetně blank jamek (jamky). 11. Inkubujte mikrotitrační proužky při o C pro dobu 30-ti minut. 12. Přidejte do každé jamky 50 l stop činidla pro zastavení enzymatické reakce. Stop činidlo by mělo být do jamek přidáváno stejně rychle a ve stejném pořadí jako roztok substrátu. Opatrně potřepávejte mikrotitrační proužky až do dosažení rovnoměrného zbarvení obsahu v jamce 13. Změřte absorbanci při vlnové délce 405 nm (hodnota A405) každé jamky do jedné hodiny po přidání stop činidla (bod 12), a proveďte korekci dle blanku 14. Zlikvidujte zbylé naředěné vzorky, kontroly, substrát, konjugát, C1-INH reaktant a použité mikrotitrační proužky (viz kapitola Upozornění ). Držák proužků a si ponechejte pro další použití. 8. Kontrola kvality Správné laboratorní praktiky doporučují použití kontrol k zaručení správného provedení testu. Každá C1-INH souprava obsahuje normální a abnormální kontroly, které jsou používány za tímto účelem. Tyto kontroly by se měly stanovit alespoň jednou pro každou skupinu vzorků, tj. pro každý jednotlivý test. Při správném použití by kontroly měly poskytovat procentuální vyjádření střední hodnoty v rozmezí uvedeném na jejich etiketách. Protože jsou kontroly zpracovávány a testovány jako vzorky, slouží jako kontroly pro každé jednotlivé stanovení C1-INH. Externí kontroly, připravené Vaší laboratoří, mohou být pro ověření správné funkčnosti metody používány také. Návodem pro tuto metodu je také vyžadováno, aby standardní křivka získaná pomocí standardů A-E splňovala validační kriteria (viz. interpretace výsledků). Standardy by měly být pro každé jednotlivé stanovení měřeny v duplikátech. Jestliže výsledky měření nesplňují výše uvedené požadavky, zopakujte měření nebo kontaktujte dodavatele. 9. Interpretace výsledků Výpočet výsledků Standardní křivka je vytvořena pomocí hodnot získaných readerem pro každý standard (na ose Y) po odečtení hodnoty blanku a odpovídající koncentraci pro každý standard (na ose x). Kalibrační křivka musí splňovat validační kriteria. Většina počítačů či kalkulátorů je schopna spočítat výsledky. Příklad standardní křivky je zobrazen na obr. 1. Procentuální koncentrace pro každý vzorek je vypočítána ze standardní křivky použitím lineární regresní analýzy. Validace Určete sklon, intercept a korelační koeficient vzniklé křivky. Hodnoty musí být v následujícím rozmezí, aby metoda splnila kritéria kontroly kvality: Korelační koeficient: více než 0,95 Sklon: 0,789 až 1,944 y-intercept: (-) až (+) 0,047 Interpretace Koncentrace funkčního C1-INH v daném vzorku je udávána jako procento průměrné hladiny v normálním vzorcích. Na základě testování 100 vzorků touto soupravou třemi laboranty byla stanovena průměrná normální hladina funkčních C1-INH (viz Charakteristika metody, Přesnost). Procento průměrné normální hodnoty pro daný testovaný naředěný (1:101) vzorek je určeno v kapitole výpočet výsledků. Abnormální výsledky: Koncentrace C1-INH menší nebo rovno 40 % průměrného normálu jsou považovány jako podstatně nižší než normální a měly by být považovány za abnormální. Vzorky, které jsou po opakování testu nejasné (viz níže), mohou být také považovány za abnormální. Nejasné výsledky: Koncentrace C1-INH v rozmezí 41% - 67 % průměrného normálu, přestože jsou nižší než předpokládané normální, nejsou podstatně nižší než normální a jsou považovány za nejasné výsledy. Tyto vzorky by měly být znovu otestovány nebo by měl být znovu odebrán vzorek a otestován. Pokud vzorek vyjde znovu jako nejasný, tyto vzorky by měly být považovány jako podstatně nižší než normální a měly by být posouzeny jako abnormální. Normální výsledky: Koncentrace větší nebo rovno 68% průměrného normálu jsou považovány za normální. Příklad standardní křivky 7

9 Omezení Quidel C1-Inhibitor enzymoimuno-analytická souprava byla používána k testování vzorků séra nebo EDTA plazmy. Jiné antikoagulanty (než EDTA) nebyly testovány. Očekávané hodnoty Sto (100) normálních vzorků sér složených ze čtyřiceti devíti (49) dětských a padesáti jedna (51) dospělých osob byly testovány soupravou Quidel C1-INH. Nebyl zaznamenán podstatný rozdíl mezi dětskými a dospělými vzorky. Průměrná koncentrace C1-INH proteinu v těchto vzorcích byla definována 100 % průměrného normálu (standardní odchylka = 15,8 %). Od patnácti (15) normálních dospělých osob byly odebrány párové vzorky EDTA plazma a vzorky séra a testovány touto soupravou. Nebyly zaznamenány podstatné rozdíly mezi těmito typy vzorků. Dále byly testovány touto soupravou vzorky od dvaceti osmi (28) pacientů s různě dokumentovaným deficitem C1-INH. Tyto vzorky byly posbírány z několika zařízení umístěných v různých částech Spojených států. Všech dvacet osm (28) testovaných pacientů mělo podstatně nižší hladinu funkčního C1-INH než je průměrná normální hladina. Tato data jsou uvedena v tabulce 3. Tabulka 3 Číslo pacienta Umístění Procento průměrného Interpretace normálu (%) 1P* A 19 Abnormální 1S* A 37 Abnormální 2** A 0 Abnormální 2** A 6 Abnormální 3 A 0 Abnormální 4 A 17 Abnormální 5 A 0 Abnormální 6 A 0 Abnormální 7 A 56 Abnormální 8 A 61 Abnormální 9 A 8 Abnormální 10 B 0 Abnormální 11 C 28 Abnormální 12 D 14 Abnormální 13 D 32 Abnormální 14 D 21 Abnormální 15 D 45 Abnormální 16 D 3 Abnormální 17 D 24 Abnormální 18 D 0 Abnormální 19 E 0 Abnormální 20 E 2 Abnormální 21 E 13 Abnormální 22 E 17 Abnormální 23 E 19 Abnormální 24 E 4 Abnormální 26 E 3 Abnormální 27 E 44 Abnormální 28 E 0 Abnormální *1S je sérum a 1P je EDTA plazma odebrána od pacienta ve stejný čas. **Dva vzorky od pacienta 2 byly odebrány po třech letech. Při opakování měli tito pacienti nejasný výsledek, proto se považují za abnormální. 8

10 10. Charakteristika Přesnost Za použití modelu lineární regrese byly porovnány koncentrace C1-INH 15 normálních sér získané metodou EIA a porovnány s koncentracemi získanými technikou radiální imunodifuze. Koncentrace C1-INH primárního standardu byly určeny přiřazením hodnoty standardů obsažených v kitu pomocí modelu lineární regrese. Pro ověření přesnosti modelu pro koncentraci primárního standardu byly stanoveny také koncentrace šesti C1-INH standardů pomocí radiální imunodifuze. Tyto dvě metody pro měření C1-INH koncentrací nebyly signifikantně odlišné. Střední hodnota získaná pro 100 normálních sér pomocí Quidel C1-INH EIA byla 182 µg/ml. Tato hodnota velmi dobře souhlasí s publikovanými normálními hodnotami: 180 µg/ml. Správnost Byly vyhodnoceny 3 soupravy různých šarží. Každá šarže byla třikrát testována jiným laborantem. Vzorky byly těmito třemi soupravami dvakrát testovány celkem devíti testy. V tabulce 4 je uvedena variabilita intra-assay a inter-assay výsledků: Tabulka 4 Reprodukovatelnost soupravy Typ Průměr (A405) Intraassay (%CV) Interassay (%CV) Vzorek 1 1, Vzorek 2 0, Vzorek 3 (-) 0, Standard A (-) 0, Standard B 0, Standard C 1, Specifičnost Kozí anti-human C1-INH, použitý na výrobu konjugátu byl porovnán s jinou, komerčně dostupnou FDA prověřenou C1-INH protilátkou. Při imunodifusi byla demonstrována identická linie. Navíc antisérum vyráběné Quidelem bylo potvrzeno jako monospecifické pro C1-INH testovaný v různých koncentracích oproti normálním, čerstvě odebraným lidským sérům obsahujícím 10 mm EDTA testovaným dvojitou imunodifuzí, imunoelektroforézou a jedno- a dvoudimenzionální imunoelektroforézou. Biovendor laboratorní medicína a.s. Poslední aktualizace: leden

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

LABOSERV s.r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno. TBE Virus IgM ELISA

LABOSERV s.r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno. TBE Virus IgM ELISA TBE Virus IgM ELISA ELISA test pro kvantitativní stanovení obsahu IgM protilátek proti viru TBE v lidském krevním séru nebo plasmě Pouze pro diagnostické použití in vitro. Katalogové číslo výrobku: TICM0440

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3705

AESKULISA. Objednací kód: 3705 AESKULISA AMA-M2-G Objednací kód: 3705 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3704

AESKULISA. Objednací kód: 3704 AESKULISA SLA/LP Objednací kód: 3704 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

AESKULISA. Borrelia-M. Objednací kód: 3803. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Borrelia-M. Objednací kód: 3803. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA Borrelia-M Objednací kód: 3803 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA ssdna-m Objednací kód: 3147 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

MASTABLOT BORRELIA. Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy. Návod na použití

MASTABLOT BORRELIA. Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy. Návod na použití ABLOT BORRELIA Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy Pouze pro in vitro diagnostiku Návod na použití Test Kód Kit pro ABLOT BORRELIA IgG 665101 8 testů ABLOT BORRELIA

Více

LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika

LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika Pod Cihelnou 6 161 00 Praha 6 tel: 233 313 578, fax: 233 313 582 email: asco@ascomed.cz www.ascomed.cz 1. Kultivace lymfocytů LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika 1.1 Úvod Karyotypizace lidských

Více

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice, Česká Republika, tel.: +420 261 090 565, 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

AESKULISA. Cathepsin-G. Objednací kód: 3306. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Cathepsin-G. Objednací kód: 3306. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA Cathepsin-G Objednací kód: 3306 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Bezpečnostní list 1907/2006/ES a k.č. 3400 453/2010/ES

Bezpečnostní list 1907/2006/ES a k.č. 3400 453/2010/ES 1. Identifikace látky Název výrobku AE-3400 Název výrobku a - Tg AESKULISA a-tg je enzymoimuno-analytická souprava pro kvantitativní a kvalitativní detekci protilátek proti Tg v lidském séru. Určeno pro

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec,

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace C 35 MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace Rychlý test pro diagnostiku infekční mononukleózy (IM), kvalitativní detekce heterofilních protilátek IM v plné krvi,

Více

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ Eva Hojerová, PřF JU v Českých Budějovicích Stanovení koncentrace rozpuštěného O 2 ve vodě Koncentrace O 2 ve vodě je významným parametrem běžně zjišťovaným při výzkumu vlastností

Více

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě

Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55010 96 testů kompletní souprava Účel použití Testosteron (17ß-hydroxy-4-androsten-3-on) je C 19

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. www.geneproof.com. GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250. In vitro diagnostický zdravotnický prostředek

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. www.geneproof.com. GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250. In vitro diagnostický zdravotnický prostředek PŘÍBALOVÁ INFORMACE GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250 In vitro diagnostický zdravotnický prostředek Souprava je vyrobena v souladu s evropskou Směrnicí Rady 98/79/ES jako in vitro

Více

IVD Bacterial Test Standard

IVD Bacterial Test Standard Návod k použití IVD Bacterial Test Standard Standard pro kalibraci hmotnostního spektrometru s typickým profilem peptidů a proteinů Escherichia coli DH5 alfa a dalšími proteiny. Pro použití při hmotnostní

Více

SeroPertussis TM Toxin IgG

SeroPertussis TM Toxin IgG SeroPertussis TM Toxin IgG ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro kvantitativní stanovení specifických protilátek IgG proti Bordetella Pertussis Toxinu v lidském séru. Návod k použití Testovací

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen Protilátky třídy IgG proti EBNA-1 Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen 1 (EBNA-1) IgG Ag-potažené

Více

Rapid-VIDITEST Lactoferrin

Rapid-VIDITEST Lactoferrin Rapid-VIDITEST Lactoferrin Jednokrokový kazetový test pro detekci laktoferinu ve stolici Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

Popis N-Histofine Simple Stain MAX PO (MULTI) (Univerzální imuno-peroxidázový polymer, anti-myší a antikráličí):

Popis N-Histofine Simple Stain MAX PO (MULTI) (Univerzální imuno-peroxidázový polymer, anti-myší a antikráličí): N-Histofine Simple Stain MAX PO (MULTI) Univerzální imuno-peroxidázový polymer, anti-myší a anti-králičí N-Histofine imunohistochemické barvicí reagens Skladovat při 2-8 C 1. ÚVOD Firma Nichirei vyvinula

Více

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgM Stránka 1

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgM Stránka 1 Doc.: INS EVM.CE Strana 1 ze 6 Verze.: 08/02MS HEV IgM A. POUŽITÍ Enzymatický imunologický test (ELISA) pro detekci IgM protilátek proti viru hepatitidy E v krevní plazmě a krevním séru. Souprava může

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

Vitamin C důkaz, vlastnosti

Vitamin C důkaz, vlastnosti Předmět: Doporučený ročník: 4. - 5. ročník Zařazení do ŠVP: biochemie, přírodní látky, vitaminy Doba trvání pokusu: 45 minut Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné

Více

Základy laboratorní techniky

Základy laboratorní techniky Předmět: Biologie ŠVP: prokaryotní organismy, genetika Doporučený věk žáků: 16 18 let Doba trvání: 2 x 45 min. Specifické cíle: naučit studenty pracovat s laboratorními pomůckami a přístroji Seznam pomůcek:

Více

Postupy čištění a desinfekce

Postupy čištění a desinfekce Postupy čištění a desinfekce POSTUPY ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE 1. Podlahy a stěny 2. Lisy a vakuové filtry 3. Sudy 4. Barrique sudy 5. Tanky, potrubí a hadice vnitřní 6. Tanky a potrubí vnější POSTUPY ČIŠTĚNÍ

Více

AQUANAL FISHWATERLAB, souprava pro analýzu vody Kat. číslo 100.3732

AQUANAL FISHWATERLAB, souprava pro analýzu vody Kat. číslo 100.3732 AQUANAL FISHWATERLAB, souprava pro analýzu vody Kat. číslo 100.3732 Strana 1 z 22 Voda je naprosto zvláštní látka! - Voda je životní prostor ryb 1. Úvod To nejlepší je koneckonců stejně voda. To řekl již

Více

2- INDIKACE PRO POUŽITÍ

2- INDIKACE PRO POUŽITÍ PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 destička 96 62794 Platelia Aspergillus Ag je imunoenzymatický test pomocí sendvičové mikrodestičky pro zjištění antigenu galaktomananu Aspergillus ve vzorcích tekutiny bronchoalveolární

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

Veterinární hematologický analyzátor Pokyny k instalaci reagencií

Veterinární hematologický analyzátor Pokyny k instalaci reagencií Pokyny k instalaci reagencií Reagencie VetScan HM5 jsou určeny k instalaci do hematologického analyzátoru VetScan HM5. Souprava reagencií zahrnuje následující komponenty: Diluent: (zelené víčko) Lysační

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls119389/2009

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls119389/2009 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls119389/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE LEUCO-SCINTkit Kit pro přípravu radiofarmaka. Léčivá látka: Exametazimum (HM-PAO)

Více

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Informace pro použití Použití Zkumavky Leucosep jsou určeny k odběru a separaci periferních mononukleárních

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

Syphilis Total Ab 1 destička- 96 72530 5 destiček- 480 72531

Syphilis Total Ab 1 destička- 96 72530 5 destiček- 480 72531 Syphilis Total Ab 1 destička- 96 72530 5 destiček- 480 72531 SOUPRAVY PRO KVALITATIVNÍ DETEKCI PROTILÁTEK NA TREPONEMA PALLIDUM V LIDSKÉM SÉRU NEBO PLAZMĚ ZA POUŽITÍ IMUNOLOGICKÉHO TESTU 883679-2014/11

Více

EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kód K8012 5. vydání Souprava obsahuje činidla postačující na 400 600 testů. Pro přístroje Dako Autostainer/Autostainer Plus. Volitelná

Více

COBAS TaqMan HBV Test HBV HPS

COBAS TaqMan HBV Test HBV HPS COBAS TaqMan HBV Test For Use With The High Pure System PRO ÚČELY DIAGNOSTIKY IN VITRO. COBAS TaqMan HBV Test HBV HPS 48 Tests P/N: 03500756 190 High Pure System Viral Nucleic Acid Kit 48 Tests P/N: 03502295

Více

Analyzátory moči a močového sedimentu

Analyzátory moči a močového sedimentu KATALOG 2013 Dirui Industrial Co., Ltd Analyzátory moči a močového sedimentu Katalog produktů firmy DIRUI Analyzátory moči a močového sedimentu Analyzátory přístrojové vybavení Název Popis H-100 - analyzátor

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

PROTOKOL WESTERN BLOT

PROTOKOL WESTERN BLOT WESTERN BLOT 1. PŘÍPRAVA ELEKTROFORETICKÉ APARATURY Saponátem a vodou se důkladně umyjí skla, plastové vložky a hřebínek, poté se důkladně opláchnou deionizovanou/destilovanou vodou a etanolem a nechají

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

cobas 4800 BRAF V600 Mutation Test BRAF

cobas 4800 BRAF V600 Mutation Test BRAF cobas 4800 BRAF V600 Mutation Test PRO ÚČELY DIAGNOSTIKY IN VITRO. cobas DNA Sample Preparation Kit DNA SP 24 Tests P/N: 05985536190 cobas 4800 BRAF V600 Mutation Test BRAF 24 Tests P/N: 05985595190 POZNÁMKA:

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Téma: Bílkoviny, enzymy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Úkol 1: Dokažte, že mléko obsahuje bílkovinu kasein. Kasein je hlavní bílkovinou obsaženou v savčím mléce. Výroba řady mléčných výrobků je

Více

Médium MarrowGrow. Informace o produktu. Médium MarrowGrow MGM-100 100 ml. Při práci dodržujte zásady práce s biohazardním materiálem

Médium MarrowGrow. Informace o produktu. Médium MarrowGrow MGM-100 100 ml. Při práci dodržujte zásady práce s biohazardním materiálem Médium MarrowGrow Informace o produktu Médium MarrowGrow MGM-100 100 ml UPOZORNĚNÍ: Při práci dodržujte zásady práce s biohazardním materiálem CytoGen GmbH, produktová informace verze 1.2 www.cytogen.info

Více

Kat.č. 0100071 12 testovacích proužků. Kat.č. 0100139 48 testovacích proužků. Informace pro objednávání: INRatio Kat. číslo

Kat.č. 0100071 12 testovacích proužků. Kat.č. 0100139 48 testovacích proužků. Informace pro objednávání: INRatio Kat. číslo Protrombinový čas/inr Test proužky Toto je metoda schválená CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments). Prosím přečtěte si INRatio/INRatio2 příručku pro uživatele pro získání kompletních informací.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Červené zelí jako acidobazický indikátor Zdroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Didaktický záměr: Objasnění pojmu ph a acidobazický indikátor. Popis: Žáci si připraví roztok acidobazického

Více

HRUDNÍ DRENÁŽNÍ SYSTÉM REDAX

HRUDNÍ DRENÁŽNÍ SYSTÉM REDAX HRUDNÍ DRENÁŽNÍ SYSTÉM REDAX Výrobce: Dovozce: TEMAMEDICA a.s. Pod Sychrovem I 1119/4 101 00 Praha 10 Tel: 284 688 355 Fax: 284 688 346 Email: info@temamedica.cz 1 DRENTECH COMPACT S DRENTECH COMPACT DRENTECH

Více

CZ NÁVOD: QUICK ROTA/ADENO

CZ NÁVOD: QUICK ROTA/ADENO QUICK ROT / DENO Rychlý imunochromatografický test určený pro detekci gastroenteritid zvýrazněním rotavirů a adenovirů ve faeces Kat.č.: 5549 Pouze pro in vitro diagnostiku 1. Zamýšlené použití testu QUICK

Více

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 5 - SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: HEXAGON SYFILIS Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 Verze: 1.4 Datum poslední revize: 25. 3. 2015 nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 (Corbett Research) generi biotech OBSAH: 1. Nastavení teplotního profilu a spuštění cykleru... 3 2. Zadání

Více

Příbalový leták močových proužků DIRUI H-8,10,11. pro analyzátor DIRUI H-500

Příbalový leták močových proužků DIRUI H-8,10,11. pro analyzátor DIRUI H-500 Příbalový leták močových proužků DIRUI H-8,10,11 pro analyzátor DIRUI H-500 Rev: 01/2009 MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092, 572 01 POLIČKA Říčany u Prahy, 1.SčV Kolovratská 1476, 251 01 IČO: 64254577 DIČ:

Více

Pracovní postupy k experimentům s využitím PC

Pracovní postupy k experimentům s využitím PC Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ..07/2.2.00/5.0324 Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. Pracovní postupy k experimentům s využitím PC (teplotní čidlo Vernier propojeno s PC) Stanovení tepelné

Více

Filozofie validace. Je validace potřebná? Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích

Filozofie validace. Je validace potřebná? Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání v oblasti forenzní genetiky reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0080 Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE

Více

PRO VELMI RYCHLÉ OPRAVY - LZE BROUSIT A PŘETŘÍT VE STEJNÝ DEN

PRO VELMI RYCHLÉ OPRAVY - LZE BROUSIT A PŘETŘÍT VE STEJNÝ DEN PRO VELMI RYCHLÉ OPRAVY - LZE BROUSIT A PŘETŘÍT VE STEJNÝ DEN Vestavěný řídící systém na míchání Rychlá a snadná aplikace Lze použít na všechny druhy dřeva Testováno v extrémních teplotních podmínkách

Více

NESTLÉ DOCELLO TM Bavorský krém. Náročnost: jednoduché. Počet porcí

NESTLÉ DOCELLO TM Bavorský krém. Náročnost: jednoduché. Počet porcí Bavorský krém Náročnost: jednoduché 10 Počet porcí Bavorský krém Čas na přípravu: 20 minut + čas potřebný na chlazení Počet porcí: 10 (110 150 ml) Ingredience: 110 g NESTLÉ DOCELLO TM Bavorský krém 225

Více

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní Didaktický list balíček č. 7 č. 9 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN A B?

Více

SPECS\SDS\005 Determine HIV Combo 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE. Identifikace produktu/látky

SPECS\SDS\005 Determine HIV Combo 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE. Identifikace produktu/látky Strana 1 z 5 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE Identifikace produktu/látky Obchodní název: Determine HIV 1&2 Ag/Ab Combo, Test Device Účel použití /produktu látky: Zařízení pro in vitro zdravotnickou

Více

Bílkoviny (laboratorní práce)

Bílkoviny (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Bílkoviny (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-08 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013 Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Glukometr POCT Selfmonitoring Malý, spolehlivý, správný Zdravotnictví a jeho zásadní otázka cena kvalita dostupnost

Více

HYDRAGEL PROTEINURIE K20

HYDRAGEL PROTEINURIE K20 HYDRAGEL PROTEINURIE K20 Ref. 3004 2006/12 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL PROTEINURIE K20 kit je určen ke klasifikaci proteinurie v nezahuštěné moči. Kit se používá ve spojení s manuálním elektroforetickým zařízením.

Více

OPALESCENCE PF 10%, PF 16%

OPALESCENCE PF 10%, PF 16% NÁVOD K POUŽITÍ OPALESCENCE PF 10%, PF 16% Podle instrukcí stomatologa naneste plynulou linku gelu dovnitř nosiče tak, aby po nasazení nosiče byl gel v kontaktu s přední plochou povrchu zubu. Linku gelu

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele:

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele: CHSK Ve vodách mohou být obsažené různé organické látky v širokém rozmezí koncentrací od stopových množství až po majoritní složky podle druhu vod. Vzhledem k této různorodosti se organické látky ve vodách

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

MASTAFLUOR TM Combi-3

MASTAFLUOR TM Combi-3 MASTAFLUOR TM Combi-3 Imunofluorescenční test na detekci protilátek na krysích tkáňových řezech žaludku / jater / ledvin Návod k použití Pouze pro in vitro diagnostiku MASTAFLUOR TM Combi-3 (ANA, AMA,

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

PCR Spotřební materiál. Markéta Jeřábková 16.06.2010

PCR Spotřební materiál. Markéta Jeřábková 16.06.2010 PCR Spotřební materiál Markéta Jeřábková 16.06.2010 Obsah 1. twin.tec PCR Plates 2. PCR Tubes, PCR Tube Strips a Cap Strips 3. Films a Foils 4. twin.tec real-time PCR Plates Masterclear Cap Strips a real-time

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1. Identifikátor výrobky Látka / směs: Kyselý vodný roztok Číslo 1.2. Příslušná určená použití směsi Příslušná určená použití

Více

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Teoretický úvod Absorpční spektrofotometrie je metoda stanovení koncentrace disperzního podílu analytické disperze, založená na měření absorpce světla.

Více

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Alkalická fosfatáza KATALOGOVÉ ČÍSLO : 10061 2500 ml 10062 500 ml VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

Praktický kurz. Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii

Praktický kurz. Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii Oddělení funkční genomiky a proteomiky Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Praktický kurz Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii Místo konání: Brno,

Více

C V C. Návod k použití pro Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01. Revize 3. Červenec 2014

C V C. Návod k použití pro Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01. Revize 3. Červenec 2014 Dot146v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01 Strana 1 / 8 Návod k použití pro Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01 Revize 3 Červenec 2014 Dot146v1 Instructions for

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy Návod k laboratornímu cvičení Efektní pokusy Úkol č. 1: Chemikova zahrádka Pomůcky: skleněná vana, lžička na chemikálie. Chemikálie: vodní sklo, síran zinečnatý ZnSO 4 (X i ), síran železnatý FeSO 4, chlorid

Více

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R CMC PLUS 1. Označení látky/přípravku a označení firmy Materiálové číslo: 1.1 Obchodní název CMC PLUS Použití látky/přípravku Produkt ke stabilizaci vinného kamene ve víně. 1.2 Údaje o výrobci/dodavateli

Více

Bezpečnostní list GOËMAR BM 86. Datum vyhotovení: 15.1. 2003 Strana:1 z 5 Datum přepracování: 1.8. 2005

Bezpečnostní list GOËMAR BM 86. Datum vyhotovení: 15.1. 2003 Strana:1 z 5 Datum přepracování: 1.8. 2005 Datum vyhotovení: 15.1. 2003 Strana:1 z 5 1. Identifikace látky / přípravku a dovozce / výrobce 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku : tekuté hnojivo se stopovými prvky Obchodní název :

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

MYCOBACTERIUM KANSASII TEST PRO IDENTIFIKACI KULTUR

MYCOBACTERIUM KANSASII TEST PRO IDENTIFIKACI KULTUR URČENÉ POUŽITÍ MYCOBACTERIUM KANSASII TEST PRO IDENTIFIKACI KULTUR POUZE PRO EXPORT (biomérieux ref. 39003 / Gen-Probe č. kat. 102855/2855) Test ACCUPROBE PRO IDENTIFIKACI KULTUR MYCOBACTERIUM KANSASII

Více

HISTO SPOT SSO soupravy

HISTO SPOT SSO soupravy Návod k použití HISTO SPOT SSO soupravy testovací soupravy pro tkáňovou typizaci HLA alel molekulárně biologickými metodami IVD katalogové číslo 726010: HISTO SPOT A 4D (96 testů) verze: 11 / 2013 katalogové

Více

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků).

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků). Název: Dýchání do vody Úvod Někdy je celkem jednoduché si v chemické laboratoři nebo dokonce i doma připravit kyselinu. Pokud máte kádinku, popř. skleničku, a brčko, tak neváhejte a můžete to zkusit hned!

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

APTIMA Trichomonas vaginalis Assay

APTIMA Trichomonas vaginalis Assay APTIMA Trichomonas vaginalis Assay Pro diagnostické použití in vitro. Pouze pro export z USA. OBSAH Všeobecné informace............................................... 2 Určené použití....................................................

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro. Test pro diagnostiku tuberkulózní infekce. Destička s 8jamkovými stripy (TB.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro. Test pro diagnostiku tuberkulózní infekce. Destička s 8jamkovými stripy (TB. Test pro diagnostiku tuberkulózní infekce Destička s 8jamkovými stripy (TB.300) PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro diagnostické použití in vitro PI-TB8-IVD-CZ-V7 T-SPOT.TB8 Destička s 8jamkovými stripy (TB.300) Obsah

Více

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 6 - BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky ověří

Více

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU Experiment C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU CÍL EXPERIMENTU Praktické ověření, že z citronu a také jiných potravin standardně dostupných v domácnosti lze sestavit funkční elektrochemické články. Měření napětí elektrochemického

Více