QUIDEL. Objednací kód: A003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "QUIDEL. Objednací kód: A003"

Transkript

1 QUIDEL C1-Inhibitor Objednací kód: A003 Quidel BioVendor - Laboratorní medicína a.s. MCKellar Court 10165, San Diego,CA, USA Karásek 1767/1, Brno Tel: Fax: Tel: PRACOVNÍ POSTUP

2 Pracovní postup Quidel C1 - Inhibitor REF A003 Obsah 1. Použití Klinické využití a princip metody Složení soupravy (kitu) Uchovávání, skladování a exspirace Upozornění Získání vzorků, manipulace a uchování Postup stanovení Kontrola kvality Interpretace výsledů Charakteristika. 9 1

3 1. Použití Quidel C1-Inhibitor je enzymoimuno-analytická souprava pro měření množství funkčního C1-Inhibitor proteinu v lidské plasmě nebo v séru. 2. Klinické využití a princip metody C1-Inhibitor (C1-INH) je multispecifický proteázový inhibitor, který je přítomný v normální lidské plazmě a séru a reguluje enzymy komplementu, fibrinolytické a kininové systémy. Enzymy (proteázy) regulované tímto proteinem, obsahují podjednotky C1r a C1s (součásti první aktivované komponenty komplementu), aktivovaný Hagemanův faktor (faktor XIIa), fragmenty Hagemanova faktoru, prekurzor aktivovaného plazmatického tromboplastinu (PTA nebo faktor Xia), kalikrein (Fletcherův faktor) a plasmin. Deficit funkčního aktivního C1-INH může vést k život ohrožujícím angioedémům. Dvě hlavní formy deficience C1-INH jsou: 1. kongenitální forma, nazývaná hereditární angioedém (HAE) a 2. získaná forma, související s rozmanitými nemocemi, zahrnujícími lymfoidní malignity. Hereditární angioedém je charakterizován transientními, ale rekurentními, ataky nepruritických otoků různých tkání v organismu. Symptomatologie závisí na postižených orgánech. Postižení střeva vede k rozmanitým symptomům zahrnujícím bolestivost, křeče, zvracení a průjmy. Nejčastější příčinou smrti je obstrukce dýchacích cest, které je sekundárním příznakem laryngeálního edému rozvíjejícího se v průběhu ataku. Biochemicky lze odlišit dva typy laryngeálního edému. Pacienti s častější formou (85% HAE pacientů) mají nízké hladiny funkčního C1-INH a C1-INH antigenu. Pacienti s druhou formou (15% HAE pacientů) mají nízké hladiny funkčního C1-INH, ale mají normální nebo zvýšené hladiny C1-INH antigenu, souvisejícího s nefunkčním proteinem. Variabilní povaha symptomů v různých stadiích onemocnění znemožňuje stanovení definitivní diagnózy pouze na klinických příznacích. Hereditární (získaný) angioedém může být definitivně prokázán pouze laboratorními testy demonstrujícími výrazné snížení hladin funkčního C1-INH v plasmě nebo v séru. Bylo již popsáno několik metod měřících hladiny funkčního C1-INH nebo antigenu. Mezi tyto metody patří metody založené na enzymové inhibici, radiální imunodifuze, imunoelektroforéza, inhibice imunitní hemolýzy. Každá z těchto metod má své nevýhody. Metody založené na inhibici enzymů se obtížně nastavují a provádějí v rutinní laboratoři. Imunochemické metody, které měří celkový antigen, nedokáží odlišit funkční a nefunkční C1-INH protein, a anti-c1r imunodifuze, která byla vyvinuta k měření aktivity funkčního C1-INH, není kvantitativní. Naše souprava je schopna kvantitativní detekce hladiny funkčního aktivního C1-INH proteinu přítomném v plasmě nebo séru pacientů využitím příjemné, standardizované a reprodukovatelné EIA metodiky. Princip stanovení Quidel C1-Inhibitor je enzymoimuno-analytická souprava o čtyřech krocích pro kvantitativní stanovení funkčního C1-Inhibitor proteinu (proteázové inhibitory) v lidském séru nebo v plazmě. V prvním kroku jsou standardy, kontroly a testované vzorky inkubovány s C1-Inhibitor reaktantem (biotinylovaný, aktivovaný C1s). Funkční aktivovaný C1-INH přítomný ve standardech, kontrolách a testovaném vzorku se během inkubace naváže na C1- Inhibitor reaktant a vytváří komplexy. V druhém kroku je do mikrotitračních jamek pokrytých avidinem přidáno alikvotní množství inkubační směsi obsahující C1- Inhibitor reaktant. C1- Inhibitor reaktant: komplexy C1-INH přítomné ve standardech, kontrolách nebo vzorcích se naváží na avidin, kterým jsou pokryty mikrotitrační jamky. Po inkubaci následuje promývání s vymytím nenavázaného materiálu. Ve třetím kroku je do každé jamky přidán s křenovou peroxidázou (HRP) konjugovaný kozí anti-human C1-INH. Během tohoto kroku je konjugát (s křenovou peroxidázou (HRP) konjugovaný anti-c1-inh) navázán na C1-Inhibitor reaktant: na komplexy C1-INH, které jsou zachyceny na povrchu avidinem pokrytých jamek. Po inkubaci je promytím odstraněn nadbytečný konjugát. Ve čtvrtém kroku je do každé jamky přidán chromogenní enzymový substrát. Navázaný HRP konjugát reaguje se substrátem a vytváří kolorimetrickou reakci zelená barva. Po inkubaci je enzymatická reakce chemicky zastavena a intenzita barvy je spektrofotometricky změřena při vlnové délce 405 nm. Intenzita vzniklé barvy je přímo úměrná koncentraci funkčního C1-INH proteinu přítomného v testovaném vzorku, standardech a kontrolách. 2

4 3. Složení soupravy (kitu) Reagencie a materiál dodávaný se soupravou: A C1-INH Standardy Kat.číslo A4469 A x 1 ml B (lyofilizovaný) Po rozpuštění obsahuje každý známé množství C1-Inhibitoru v lidské plazmě, C PBS, stabilizátory. D E L C1-INH abnormální kontrola (lidská) Kat. číslo A x 1 ml (lyofilizovaná) Po rozpuštění obsahuje lidskou plasmu s nízkou hladinou C1-Inhibitoru, v PBS, stabilizátory. N C1-INH normální kontrola (lidská) Kat. číslo A x 1 ml (lyofilizovaná) Po rozpuštění obsahuje lidskou plasmu s normální hladinou C1-Inhibitoru, v PBS, stabilizátory. 1. Mikrotitrační destička Kat. číslo Osm jamek pokrytých avidinem v proužcích v uzavíratelné plastikové fólii. 2. Stop činidlo Kat. číslo A ml Obahuje 250 mm kyseliny oxalové 3. 20x koncentrát promývacího roztoku Kat. číslo A x 50 ml Po rozpuštění každý obsahuje fosforečnan sodný (PBS), 0,05% Tween-20 TM a thimerosal 0,01 % 4. 5x koncentrát ředícího roztoku vzorku Kat. číslo A ml Po rozpuštění obsahuje PBS, stabilizátory 0,035% ProClin Roztok substrátu Kat. číslo A ml Obsahuje 0,1 M citrátového pufru a 0,05% H2O2. 6. Koncentrát substrátu Kat. číslo A3671 1,5 ml Obsahuje 0,07% 2,2 -Azino-bis (3-ethylbenhiazoline-6-sulfonic acid), diamonná sůl 7. C1- Inhibitor konjugát (100x) Kat. číslo A9525 0,25 ml Obsahuje 100x koncentrovanou s peroxidázu konjugovaný (kozí) anti-human C1-Inhibitor v PBS, stabilizátory, thimerosal 0,01 %. 8. Hydratační činidlo Kat. číslo A ml Obsahuje 0,035% ProClin Ředící roztok konjugátu Kat. číslo A ml Obsahuje PBS, stabilizátory, Thimerosal 0,01 % 10. C1-Inhibitor reaktant Kat. číslo A x 0,5 ml Po rozpuštění každá lahvička obsahuje biotinylovaný (konjugovaný s biotinem), aktivní C1s v PBS, se stabilizátory. Další potřebný materiál (nedodávaný se soupravou) a. Budík ( rozsah 60 minut) b. Kalkulačka nebo jiný výpočetní způsob pro validaci soupravy c. Čisté, nepoužité mikrotitrační destičky a/nebo testovací zkumavky a stojánky d. Nádoba na ředění promývacího roztoku e. Promývací láhev nebo jiný promývací systém f. Nastavitelná multikanálová pipeta (8 nebo 12 kanálů) nebo opakovací dávkovače (volitelné) g. Čisté pipety, 1 ml, 5 ml a 10 ml h. Mikropipety a pipetovací špičky i. Reader na měření optické denzity v rozmezí 0.0 a 2.0 j. Deionizovaná nebo destilovaná voda 3

5 4. Uchovávání, skladování, exspirace Před otevřením soupravu uchovávejte 2-8 o C. Po otevření soupravy mohou být koncentrát promývacího roztoku a hydratační činidlo uchovávány při teplotě 2 30 o C. Po použití vraťte nepoužité reagencie do chladu. Před použitím ponechte reagencie dosáhnout pokojové tepoty (15 30 o C) Indikace nestabilních nebo zkažených reagencií Koncentrát substrátu může být zabarven od bezbarvé do světle až tmavě zelené. Tento stav nemá vliv na provedení. Nicméně, právě připravený roztok substrátu by měl by měl být bezbarvý až světle zelený. Tmavě zelená barva indikuje, že připravený roztok substrátu je zkažený, musí být zlikvidován a v čisté skleněné nádobě připraven nový. Zakalení nebo změna barvy zředěného promývacího roztoku indikuje zkažení reagencie, zlikvidujte tento roztok. 5. Upozornění 1. Tento produkt je určen POUZE PRO POUŽITÍ IN VITRO 2. Při manipulaci s reagenciemi a vzorky pacienta se řiďte všeobecnými pravidly 3. Krabice a nepoužitý obsah soupravy likvidujte podle místních nařízení. 4. Reagencie spotřebuje do data exspirace, uvedeného na obalu. 5. Reagencie uchovávejte jak je uvedeno v návodu. 6. Při přidávání nebo odsávání tekutin z mikrotitračních jamek se nedotýkejte nebo nepoškrábejte dno jamek. 7. Při použití jiné doby inkubace nebo teploty než je uvedeno v postupu stanovení, mohou být získány chybné výsledky. 8. Při testování nenechte mikrotitrační jamky vyschnout. 9. Nepoužívejte mikrotitrační jamky více než na jeden test. 10. Je doporučeno použití multikanálové pipety nebo opakovacího dávkovače, kvůli zachování časového dávkování reagencií. 11. Pro správné měření vzorků, přidávejte vzorky a standardy přesně. Pipetujte pečlivě a používejte jen kalibrované vybavení. 12. Správné odebírání a skladování testovaných vzorků je nezbytné pro získání přesných výsledků. 13. Zamezte kontaminaci vzorků, reagencií nebo materiálu. Při kontaminaci mohou být získány chybné výsledky. 14. Jako konzervans je použit thimerosal. Při kontaktu nebo požití roztoků nebo reagencií obsahující thimerosal může dojít k hypersenzitivní reakci včetně podráždění kůže, očí nebo úst. Při těchto symptomech vyhledejte lékařskou pomoc. Vyvarujte se kontaktu se silnými kyselinami a zásadami. 15. Jako konzervans je použit ProClin 300. Při kontaktu nebo požití roztoků nebo reagencií obsahující ProClin 300 může dojít k podráždění kůže, očí nebo úst. Nevystavujte světlu. Při těchto symptomech vyhledejte lékařskou pomoc. 16. Koncentrát substrátu je citlivý na světlo. Nevystavujte přímému světlu. Uchovávejte reagencie v temnu. 17. Abyste předešli vzniku aerosolu při promývání, používejte nástroj k aspiraci promývacího roztoku do nádoby obsahující domácí bělidlo 18. Teplem inaktivované, lipemické nebo kontaminované vzorky mohou poskytovat chybné výsledky. 6. Získání vzorku, manipulace a uschovávání K provedení testu je potřeba nejméně 10 l séra nebo EDTA plasmy. Všechny vzorky by měly být odebrány sterilně a zpracovány podle platných předpisů. Používejte čerstvě získané, nehemolyzované vzorky. Vzorky EDTA plasmy mohou být uchovány při pokojové teplotě (15-30 o C) max. 24 hodin. Vzorky séra mohou být uchovány při pokojové teplotě maximálně 6 hodin. Pro delší uchování plasmy nebo séra musí být vzorky zamraženy na teplotu 20 o C nebo nižší. Zamezte opakovanému zamražování vzorků. Před provedením testu by měly být ze vzorku centrifugací (malou rychlostí) odstraněny hmotné částice. 4

6 7. Postup stanovení 7.1 Příprava reagencií V tabulce číslo 1 a 2 jsou uvedena množství potřebných reagencií a materiálu. Při odebrání potřebných reagencií a materiálu vraťte nepoužité reagencie na jejich příslušnou teplotu skladování. Před použitím nechte reagencie dosáhnout pokojové tepoty (15 30 o C). Po použití vraťte soupravu do chladničky (2-8 o C). 1. Promývací roztok. Promíchejte 20x koncentrát promývacího roztoku protřepáním lahve. Pokud je 20x koncentrát promývacího roztoku skladován při teplotě 2-8 o C, mohou se vytvořit krystalky. Krystalky rozpustíme ponořením láhve do vodní lázně (37 50 o C), dokud se krystalky nerozpustí. Dobře promíchejte. Promývací roztok připravte rozpuštěním celého obsahu jedné lahvičky 20x koncentrátu promývacího roztoku s jedním litrem destilované nebo deionizované vody. Dobře promíchejte. Promývací roztok je stabilní 30 dní, pokud je uchován v čisté lahvi při 2-8 o C. Zakalení nebo změna barvy zředěného promývacího roztoku indikuje zkažení reagencie, vyřaďte tento roztok. 2. Výběr mikrotitračních proužků. Stanovte počet vzorků k testovaní a přidejte patnáct (15) jamek pro 5 standardů, normální a abnormální kontroly (v dubletech) a jednu jamku prázdnou. Pokud je možné, je doporučeno standardy a kontroly (v dubletech) testovat na odděleném mikrotitračním proužku. Oddělte požadovaný počet proužků. Používejte tyto proužky na rámu destičky. Vraťte nepoužité proužky zpět do skladovacího sáčku, dobře jej uzavřete a skladujte při 2-8 o C. 3. Naředění C1-INH standardů, kontrol a C1-INH reaktantu. Přidejte 1 ml hydratačního činidla do každé lahvičky se standardem (A-E) a do každé lahvičky s kontrolou. Přidejte 0,5 Ml hydratačního činidla do každé potřebné lahvičky s C1-INH reaktantem (jedna lahvička vystačí na cca 25 vzorků). Ponechte zředěné lahvičky rehydratovat alespoň 15 minut při teplotě o C. Dobře promíchejte. Během míchání zamezte vzniku pěny nebo bublinek. Zředěné standardy a kontroly jsou stabilní 30 dní, pokud jsou uchovány při teplotě 2-8 o C. Upozornění: Další ředění zředěných standardů a kontrol před provedením testu není potřeba. Souprava obsahuje 4 lahvičky C1-INH reaktantu, proto je možné provést až 4 stanovení. Zředěný C1-INH reaktant je stabilní až dvacet čtyři (24) hodin při 2-8 o C a až dvě (2) hodiny při o C. 4. Příprava 1x ředícího roztoku vzorků. Ke stanovení potřebného množství 1x ředícího roztoku vzorků postupujte podle tabulky číslo 1. Připravte potřebné množství 1x ředícího roztoku vzorků a smíchejte uvedené množství destilované nebo deionizované vody s 5x koncentrátem ředícího roztoku vzorků. Tabulka 1 1x roztok k naředění vzorku (požadované množství a příprava) Počet proužků 1x roztok k naředění vzorku Objem potřebných reagenicí Potřebné množství (ml) voda (ml) 5x roztok k naředění vzorku (ml) 2 6 4,8 1, ,0 3, ,6 4, ,0 6, ,4 7, ,8 9, ,2 10, ,6 12, ,0 14, ,4 15, ,8 17,2 5. Ředění vzorku. Určete počet (N) vzorků pro stanovení. Označte testovací zkumavky #1 až #N a zaznamenejte si, který vzorek odpovídá které zkumavce. Připravte si 1 ml 1:101 roztoku každého vzorku použitím 1x ředícího roztoku vzorků (10 ul vzorku + 1mL 1x ředícího roztoku vzorků). Dobře promíchejte. Zamezte vzniku pěny nebo bublinek. Neuchovávejte nebo znovu nepoužívejte naředěné vzorky. 6. Příprava 1x konjugátu. Pro každé tři testované proužky přidejte 25 l 100X konjugátu do 2,5 ml ředícího roztoku konjugátu 7. Příprava roztoku substrátu. Připravte přímo před použitím. Nepřipravujte roztok substrátu před dosažením kroku 8 v pracovním postupu. Určete potřebné množství roztoku substrátu podle tabulky 2. Připravte roztok substátu přidáním 50 l koncentrátu substrátu do každého ml roztoku k ředění substrátu. Dobře promíchejte. Pokud se roztok substrátu před použitím zabarví do tmavě zelena, zlikvidujte ho a v čisté nádobě připravte nový roztok. 5

7 Tabulka 2 Roztok substrátu 1x (požadované množství a příprava) Počet proužků roztok substátu Objem potřebných reagenicí Potřebné množství (ml) Diluent substrátu (ml) Koncentrát substrátu l 7.2 Pracovní postup Před provedením testu si pečlivě přečtěte pracovní postup 1. Označte si pozice mikrotitračních jamek odpovídajících vzorkům, standardům a kontrolám. Také si poznačte čísla šarží, které jsou uvedeny na etiketě lahvičky. Pro orientaci si označte jeden roh mikrotitrační destičky. 2. Zpracování standardů, kontrol a testovaných vzorků s C1-INH Reaktantem. a) Přidejte 100 l rozpuštěného C1-INH standardu (A,B,C,D,E) do předem označených mikrozkumavek. b) Přidejte 100 l C1-INH abnormální kontroly a 100 l C1-INH normální kontroly do předem označených mikrozkumavek c) Přidejte 100 l 1:101 zředěného vzorku pacienta (viz ředění vzorku, bod 5 v kapitole Příprava reagencií) do předem označených mikrozkumavek. d) Přidejte 20 l čerstvě rozpuštěného C1-INH Reaktantu do mikrozkumavek obsahujících standardy, kontroly a naředěný vzorek. Intenzivně protřepejte každou zkumavku. e) Inkubujte při o C po dobu 10 minut + 1 minuta. 3. Podle potřeb readru zvolte jednu nebo více jamek jako blank a přidejte do těchto jamek 50 l 1x ředícího roztoku vzorků. 4. Přidejte 50 l každého (s C1-INH reaktantem smíchaného - bod 2) standardu a kontroly do přiřazených jamek v dubletech. Přidejte 50 l (s C1-INH reaktantem smíchaného - bod 2) vzorku do příslušných mikrotitračních jamek. 5. Inkubujte při o C po dobu 10 minut + 1 minuta. 6. Promyjte mikrotitrační jamky následovně: Upozornění: Promývání mikrotitračních jamek je zásadní krok. Řiďte se důkladně těmito instrukcemi: a) Po inkubaci v bodu 5 (nebo v bodu 8) odstraňte obsah všech jamek. b) Naplňte všechny jamky promývacím roztokem (cca 300 l). Použijte promývací láhev nebo jiné plnící zařízení. c) Inkubujte při o C po dobu 1 minuty. d) Odstraňte obsah všech jamek. e) Naplňte všechny jamky promývacím roztokem (cca 300 l). f) Odstraňte obsah všech jamek. g) Opakujte kroky e-f 3x. h) Po pátém promývacím cyklu, obraťte destičku a jemně (2x) odsajte savým papírem zbylou tekutinu. Nenechejte jamky vyschnout! 7. Pomocí multikanálové pipety nebo opakovacího dávkovače napipetujte 50 l naředěného C1-INH konjugátu (viz bod 6) do každé promyté jamky, včetně blank jamek (jamky) 8. Inkubujte mikrotitrační proužky při o C po dobu 60-ti minut + 1 minuta. Během této inkubace připravte roztok substrátu (viz kapitola Příprava reagencií - bod 7) 6

8 9. Po 60-ti minutové inkubaci (bod 8) promyjte jamky tak, jak je popsáno v kapitole Pracovní postup. 10. Okamžitě po promývacím kroku přidejte 100 l čerstvě připraveného roztoku substrátu do každé jamky, včetně blank jamek (jamky). 11. Inkubujte mikrotitrační proužky při o C pro dobu 30-ti minut. 12. Přidejte do každé jamky 50 l stop činidla pro zastavení enzymatické reakce. Stop činidlo by mělo být do jamek přidáváno stejně rychle a ve stejném pořadí jako roztok substrátu. Opatrně potřepávejte mikrotitrační proužky až do dosažení rovnoměrného zbarvení obsahu v jamce 13. Změřte absorbanci při vlnové délce 405 nm (hodnota A405) každé jamky do jedné hodiny po přidání stop činidla (bod 12), a proveďte korekci dle blanku 14. Zlikvidujte zbylé naředěné vzorky, kontroly, substrát, konjugát, C1-INH reaktant a použité mikrotitrační proužky (viz kapitola Upozornění ). Držák proužků a si ponechejte pro další použití. 8. Kontrola kvality Správné laboratorní praktiky doporučují použití kontrol k zaručení správného provedení testu. Každá C1-INH souprava obsahuje normální a abnormální kontroly, které jsou používány za tímto účelem. Tyto kontroly by se měly stanovit alespoň jednou pro každou skupinu vzorků, tj. pro každý jednotlivý test. Při správném použití by kontroly měly poskytovat procentuální vyjádření střední hodnoty v rozmezí uvedeném na jejich etiketách. Protože jsou kontroly zpracovávány a testovány jako vzorky, slouží jako kontroly pro každé jednotlivé stanovení C1-INH. Externí kontroly, připravené Vaší laboratoří, mohou být pro ověření správné funkčnosti metody používány také. Návodem pro tuto metodu je také vyžadováno, aby standardní křivka získaná pomocí standardů A-E splňovala validační kriteria (viz. interpretace výsledků). Standardy by měly být pro každé jednotlivé stanovení měřeny v duplikátech. Jestliže výsledky měření nesplňují výše uvedené požadavky, zopakujte měření nebo kontaktujte dodavatele. 9. Interpretace výsledků Výpočet výsledků Standardní křivka je vytvořena pomocí hodnot získaných readerem pro každý standard (na ose Y) po odečtení hodnoty blanku a odpovídající koncentraci pro každý standard (na ose x). Kalibrační křivka musí splňovat validační kriteria. Většina počítačů či kalkulátorů je schopna spočítat výsledky. Příklad standardní křivky je zobrazen na obr. 1. Procentuální koncentrace pro každý vzorek je vypočítána ze standardní křivky použitím lineární regresní analýzy. Validace Určete sklon, intercept a korelační koeficient vzniklé křivky. Hodnoty musí být v následujícím rozmezí, aby metoda splnila kritéria kontroly kvality: Korelační koeficient: více než 0,95 Sklon: 0,789 až 1,944 y-intercept: (-) až (+) 0,047 Interpretace Koncentrace funkčního C1-INH v daném vzorku je udávána jako procento průměrné hladiny v normálním vzorcích. Na základě testování 100 vzorků touto soupravou třemi laboranty byla stanovena průměrná normální hladina funkčních C1-INH (viz Charakteristika metody, Přesnost). Procento průměrné normální hodnoty pro daný testovaný naředěný (1:101) vzorek je určeno v kapitole výpočet výsledků. Abnormální výsledky: Koncentrace C1-INH menší nebo rovno 40 % průměrného normálu jsou považovány jako podstatně nižší než normální a měly by být považovány za abnormální. Vzorky, které jsou po opakování testu nejasné (viz níže), mohou být také považovány za abnormální. Nejasné výsledky: Koncentrace C1-INH v rozmezí 41% - 67 % průměrného normálu, přestože jsou nižší než předpokládané normální, nejsou podstatně nižší než normální a jsou považovány za nejasné výsledy. Tyto vzorky by měly být znovu otestovány nebo by měl být znovu odebrán vzorek a otestován. Pokud vzorek vyjde znovu jako nejasný, tyto vzorky by měly být považovány jako podstatně nižší než normální a měly by být posouzeny jako abnormální. Normální výsledky: Koncentrace větší nebo rovno 68% průměrného normálu jsou považovány za normální. Příklad standardní křivky 7

9 Omezení Quidel C1-Inhibitor enzymoimuno-analytická souprava byla používána k testování vzorků séra nebo EDTA plazmy. Jiné antikoagulanty (než EDTA) nebyly testovány. Očekávané hodnoty Sto (100) normálních vzorků sér složených ze čtyřiceti devíti (49) dětských a padesáti jedna (51) dospělých osob byly testovány soupravou Quidel C1-INH. Nebyl zaznamenán podstatný rozdíl mezi dětskými a dospělými vzorky. Průměrná koncentrace C1-INH proteinu v těchto vzorcích byla definována 100 % průměrného normálu (standardní odchylka = 15,8 %). Od patnácti (15) normálních dospělých osob byly odebrány párové vzorky EDTA plazma a vzorky séra a testovány touto soupravou. Nebyly zaznamenány podstatné rozdíly mezi těmito typy vzorků. Dále byly testovány touto soupravou vzorky od dvaceti osmi (28) pacientů s různě dokumentovaným deficitem C1-INH. Tyto vzorky byly posbírány z několika zařízení umístěných v různých částech Spojených států. Všech dvacet osm (28) testovaných pacientů mělo podstatně nižší hladinu funkčního C1-INH než je průměrná normální hladina. Tato data jsou uvedena v tabulce 3. Tabulka 3 Číslo pacienta Umístění Procento průměrného Interpretace normálu (%) 1P* A 19 Abnormální 1S* A 37 Abnormální 2** A 0 Abnormální 2** A 6 Abnormální 3 A 0 Abnormální 4 A 17 Abnormální 5 A 0 Abnormální 6 A 0 Abnormální 7 A 56 Abnormální 8 A 61 Abnormální 9 A 8 Abnormální 10 B 0 Abnormální 11 C 28 Abnormální 12 D 14 Abnormální 13 D 32 Abnormální 14 D 21 Abnormální 15 D 45 Abnormální 16 D 3 Abnormální 17 D 24 Abnormální 18 D 0 Abnormální 19 E 0 Abnormální 20 E 2 Abnormální 21 E 13 Abnormální 22 E 17 Abnormální 23 E 19 Abnormální 24 E 4 Abnormální 26 E 3 Abnormální 27 E 44 Abnormální 28 E 0 Abnormální *1S je sérum a 1P je EDTA plazma odebrána od pacienta ve stejný čas. **Dva vzorky od pacienta 2 byly odebrány po třech letech. Při opakování měli tito pacienti nejasný výsledek, proto se považují za abnormální. 8

10 10. Charakteristika Přesnost Za použití modelu lineární regrese byly porovnány koncentrace C1-INH 15 normálních sér získané metodou EIA a porovnány s koncentracemi získanými technikou radiální imunodifuze. Koncentrace C1-INH primárního standardu byly určeny přiřazením hodnoty standardů obsažených v kitu pomocí modelu lineární regrese. Pro ověření přesnosti modelu pro koncentraci primárního standardu byly stanoveny také koncentrace šesti C1-INH standardů pomocí radiální imunodifuze. Tyto dvě metody pro měření C1-INH koncentrací nebyly signifikantně odlišné. Střední hodnota získaná pro 100 normálních sér pomocí Quidel C1-INH EIA byla 182 µg/ml. Tato hodnota velmi dobře souhlasí s publikovanými normálními hodnotami: 180 µg/ml. Správnost Byly vyhodnoceny 3 soupravy různých šarží. Každá šarže byla třikrát testována jiným laborantem. Vzorky byly těmito třemi soupravami dvakrát testovány celkem devíti testy. V tabulce 4 je uvedena variabilita intra-assay a inter-assay výsledků: Tabulka 4 Reprodukovatelnost soupravy Typ Průměr (A405) Intraassay (%CV) Interassay (%CV) Vzorek 1 1, Vzorek 2 0, Vzorek 3 (-) 0, Standard A (-) 0, Standard B 0, Standard C 1, Specifičnost Kozí anti-human C1-INH, použitý na výrobu konjugátu byl porovnán s jinou, komerčně dostupnou FDA prověřenou C1-INH protilátkou. Při imunodifusi byla demonstrována identická linie. Navíc antisérum vyráběné Quidelem bylo potvrzeno jako monospecifické pro C1-INH testovaný v různých koncentracích oproti normálním, čerstvě odebraným lidským sérům obsahujícím 10 mm EDTA testovaným dvojitou imunodifuzí, imunoelektroforézou a jedno- a dvoudimenzionální imunoelektroforézou. Biovendor laboratorní medicína a.s. Poslední aktualizace: leden

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 96 D-tek s.a. rue René Descartes 19 BE-7000 Mons BELGIUM Tel. +32 65 84 18 88 Fax. +32 65 84 26 63 Email: info@d-tek.be Domovská stránka www.d-tek.be R.C.

Více

IL-6. Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6)

IL-6. Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6) IL-6 Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6) Lateralní průtokový imunologický test pro kvantitativní stanovení lidského interleukinu-6 (IL-6), vyhodnocení pomocí

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru Obj. číslo: 52030 96 testů kompletní souprava Účel použití Prostatický specifický antigen (PSA)

Více

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55020 96 testů kompletní souprava Účel použití Progesteron (pregn-4-ene-3, 20-dion) je steroidní hormon

Více

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru Obj. číslo: 52020 96 testů kompletní souprava Účel použití Karcinoembryonický antigen (CEA) je glykoprotein

Více

SeroPertussis TM IgA/IgM

SeroPertussis TM IgA/IgM SeroPertussis TM IgA/IgM ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro stanovení protilátek IgA a/ IgM proti Bordetelle Pertussis v lidském séru. Testovací souprava pro 96 stanovení. (Katalogové č. A233-01)

Více

ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L

ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L RUO ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L OD-077 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR, tel.: +420 261 090 565, info@vidia.cz, www.vidia.cz 1.

Více

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2080-9601 G Helicobacter pylori IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96)

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti Chlamydia pneumoniae (IgM) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01

Více

Mycoplasma pneumoniae IgM ELISA

Mycoplasma pneumoniae IgM ELISA Mycoplasma pneumoniae IgM ELISA ELISA test pro kvalitativní stanovení IgM protilátek proti Mycoplasma pneumoniae v lidském krevním séru nebo plasmě Pouze pro diagnostické použití in vitro. 0483 Číslo výrobku:

Více

DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA

DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA Kat. č. DEBPT02 Návod k použití soupravy VÝROBCE: Demeditec Diagnostics GmbH Lise-Meitner-Straße 2 D-24145 Kiel (Germany), tel: +49 (0)431/71922-0, fax. +49 (0)431/71922-55,

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3510

AESKULISA. Objednací kód: 3510 AESKULISA CeliCheck Objednací kód: 3510 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM

ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM 1023 ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM OD-184 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: +420 261 090 565 1. NÁZEV

Více

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com TPA IRMA Radioimunoanalýza pro kvantitativní stanovení cytokeratinu 8 a 18 v séru Prosím používejte pouze

Více

SD Rapid test TnI/Myo Duo

SD Rapid test TnI/Myo Duo SD Rapid test TnI/Myo Duo Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

CHORUS CARDIOLIPIN-G

CHORUS CARDIOLIPIN-G CHORUS CARDIOLIPIN-G 86046 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné

Více

ELISA-VIDITEST anti-vca EBV IgM

ELISA-VIDITEST anti-vca EBV IgM ELISAVIDITEST antivca EBV IgM OD287 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: 420 261 090 565 1. NÁZEV SOUPRAVY ELISAVIDITEST

Více

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie IZOLACE GENOMOVÉ DNA Deoxyribonukleová kyselina (DNA) představuje základní genetický materiál většiny

Více

2) Připravte si 3 sady po šesti zkumavkách. Do všech zkumavek pipetujte 0.2 ml roztoku BAPNA o různé koncentraci podle tabulky.

2) Připravte si 3 sady po šesti zkumavkách. Do všech zkumavek pipetujte 0.2 ml roztoku BAPNA o různé koncentraci podle tabulky. CVIČENÍ Z ENZYMOLOGIE 1) Stanovení Michaelisovy konstanty trypsinu pomocí chromogenního substrátu. Aktivita trypsinu se určí změřením rychlosti hydrolýzy chromogenního substrátu BAPNA (Nα-benzoyl-L-arginin-p-nitroanilid)

Více

ELISA-VIDITEST anti-hsv 1+2 IgA

ELISA-VIDITEST anti-hsv 1+2 IgA ELISA-VIDITEST anti-hsv 1+2 IgA OD-283 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: +420 261 090 565 1. NÁZEV SOUPRAVY ELISA-VIDITEST

Více

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ A MANIPULACI

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ A MANIPULACI N-Histofine Simple Stain AP (M) Univerzální imuno-alkalická fosfatáza polymer, anti-myší N-Histofine imunohistochemické barvicí reagens Skladovat při 2-8 C 1. ÚVOD Firma Nichirei vyvinula jedinečný imunohistochemický

Více

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti toxoidu tetanu (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96) Princip

Více

hcg ELISA test pro kvantitativní stanovení lidského choriového gonadotropinu (hcg) v lidském séru

hcg ELISA test pro kvantitativní stanovení lidského choriového gonadotropinu (hcg) v lidském séru hcg ELISA test pro kvantitativní stanovení lidského choriového gonadotropinu (hcg) v lidském séru Obj. číslo: 53040 96 testů kompletní souprava Účel použití Lidský choriový gonadotropin (hcg) je glykoproteinový

Více

Kras XL StripAssay. Kat. číslo 5-680. 20 testů 2-8 C

Kras XL StripAssay. Kat. číslo 5-680. 20 testů 2-8 C Kras XL StripAssay Kat. číslo 5-680 20 testů 2-8 C Popis stripu: Pracovní postup 1. Izolace DNA Musí být použity vhodné metody extrakce DNA, v závislosti na typu vzorku, který má být vyšetřován. Doporučení

Více

Stabilita [MIC] Příprava reagencií Pracovní promývací roztok [WASH] Vzorky Zmrazujte a rozmrazujte pouze jednou. Pracovní postup

Stabilita [MIC] Příprava reagencií Pracovní promývací roztok [WASH] Vzorky Zmrazujte a rozmrazujte pouze jednou. Pracovní postup DHEA-S ELISA test pro kvantitativní stanovení dehydroepiandrosteronsulfátu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55060 96 testů kompletní souprava Účel použití Dehydroepiandrosteron (DHEA) je hlavní C

Více

HSV Type 2 IgM ELISA

HSV Type 2 IgM ELISA HSV Type 2 IgM ELISA ELISA test pro kvalitativní stanovení obsahu IgM protilátek proti HSV Type 2 v lidském krevním séru nebo plasmě Pouze pro diagnostické použití in vitro. Katalogové číslo výrobku: HSV2M0240

Více

A B CICP standardy: položky 4138-4143 po 0,75 ml (A = 0, B = 1, C = 2, D = 5, E = 20, F = 80 ng/ml) E konzervační prostředek. F

A B CICP standardy: položky 4138-4143 po 0,75 ml (A = 0, B = 1, C = 2, D = 5, E = 20, F = 80 ng/ml) E konzervační prostředek. F E konzervační prostředek. F Enzymový imunologický test pro stanovení koncentrace C-terminal propeptidu kolagenu typu I (CICP) v séru Pouze pro výzkumné účely. Není určeno pro diagnostické použití. RYCHLÝ

Více

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Strep A Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

Rapid-VIDITEST Influenza A+B

Rapid-VIDITEST Influenza A+B Rapid-VIDITEST Influenza A+B (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku viru Influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o.,

Více

CVD-T StripAssay. Kat. číslo 4-360. 20 testů 2-8 C

CVD-T StripAssay. Kat. číslo 4-360. 20 testů 2-8 C CVD-T StripAssay Kat. číslo 4-360 20 testů 2-8 C Popis stripu Pracovní postup Izolace DNA Použijte čerstvou nebo zmraženou krev s EDTA nebo citrátem, jako antikoagulans, vyhněte se krvi s obsahem heparinu.

Více

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST FOB (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel: 261

Více

2) Připravte si 7 sad po pěti zkumavkách. Do všech zkumavek pipetujte 0.2 ml roztoku BAPNA o různé koncentraci podle tabulky.

2) Připravte si 7 sad po pěti zkumavkách. Do všech zkumavek pipetujte 0.2 ml roztoku BAPNA o různé koncentraci podle tabulky. CVIČENÍ Z ENZYMOLOGIE 1) Stanovení Michaelisovy konstanty trypsinu pomocí chromogenního substrátu. Aktivita trypsinu se určí změřením rychlosti hydrolýzy chromogenního substrátu BAPNA (Nα-benzoyl-L-arginin-p-nitroanilid)

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol.s r.o., Nad Safinou II

Více

Sure-MeDIP I. with magnetic beads and MNase. www.krd.cz

Sure-MeDIP I. with magnetic beads and MNase. www.krd.cz Sure-MeDIP I with magnetic beads and MNase www.krd.cz 1 Obsah soupravy a skladování MeDIP souprava obsahuje reagencie na provedení 25 reakcí. Souprava je rozdělen do dvou částí, jedna je distribuována

Více

ZARDĚNKY IgG. ELISA test na stanovení protilátek IgG proti viru zarděnek v lidském séru. Balení Kat.č. : 51208 96 testů kompletní souprava

ZARDĚNKY IgG. ELISA test na stanovení protilátek IgG proti viru zarděnek v lidském séru. Balení Kat.č. : 51208 96 testů kompletní souprava ZARDĚNKY IgG ELISA test na stanovení protilátek IgG proti viru zarděnek v lidském séru Balení Kat.č. : 5108 96 testů kompletní souprava Účel použití ZARDĚNKY IgG ELISA test je určen pro detekci protilátek

Více

SD Rapid test Norovirus

SD Rapid test Norovirus SD Rapid test Norovirus Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG + VlsE (CSF)

ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG + VlsE (CSF) ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG + VlsE (CSF) OD-282/ 5ST Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: +420 261 090 565, www.vidia.cz

Více

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Pokyny pro lékaře Pokyny PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Určeno pro diagnostické použití in vitro. Pouze pro export z USA. 1. Chcete-li zajistit dostatečný odběr moči, může pomoci, když pacient

Více

Cattletype BHV1 gb Ab. Verze 090724. 03-101/20 (20 x 96 testů)

Cattletype BHV1 gb Ab. Verze 090724. 03-101/20 (20 x 96 testů) erologická diagnostika specifických protilátek proti Bovinnímu herpesviru 1 metodou ELIA 480 nebo 1920 reakcí Cattletype BHV1 gb Ab Verze 090724 kat. číslo: 03-101/5 (5 x 96 testů) 03-101/20 (20 x 96 testů)

Více

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

SKLADOVÁNÍ A STABILITA Chlamydia Antigen Test je určen pro in vitro diagnostiku jako rychlý kvalitativní test na průkaz přítomnosti antigenu chlamydií u žen přímo z cervikálního výtěru a u mužů ze vzorků moči nebo močové trubice.

Více

Systém sledování cukru v krvi FORA Diamond MINI

Systém sledování cukru v krvi FORA Diamond MINI Systém sledování cukru v krvi FORA Diamond MINI DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ČTĚTE DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT Přístroj používejte POUZE k účelům, k nimž je určen, což popisuje tato příručka. NEPOUŽÍVEJTE

Více

ELISA-VIDITEST PAU ve vodě

ELISA-VIDITEST PAU ve vodě ELISA-VIDITEST PAU ve vodě č.š. xxx Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA s r.o., Nad Safinou II č.365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR, tel/fax.: +420 261 090 566 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST PAU ve

Více

HbA1c. Axis - Shield. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299

HbA1c. Axis - Shield. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice. Všeobecné informace použití a vyhodnocení

Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice. Všeobecné informace použití a vyhodnocení Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice Všeobecné informace použití a vyhodnocení Použití FOB plus test na okultní krvácení je rychlý vizuální test, založený na principu imunochromatografické

Více

POUŽITÍ PRINCIPY STANOVENÍ

POUŽITÍ PRINCIPY STANOVENÍ NOW Malaria TEST POUŽITÍ Binax NOW Malaria TEST je rychlá imunochromatografická metoda pro kvalitativní stanovení antigenů Plasmodium falciparum (PF), Plasmodium vivax (PV), Plasmodium malariae (PM) a

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgG Stránka 1

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgG Stránka 1 Doc.: INS EVG.CE Strana 1 ze 6 Verze.: 09/08MS ELISA souprava - HEV IgG A. POUŽITÍ Třetí generace ELISA testu pro kvalitativní detekci IgG protilátek proti viru hepatitidy E v lidské krevní plazmě nebo

Více

IMMUVIEW L. PNEUMOPHILA AND L. LONGBEACHE URINARY ANTIGEN TEST

IMMUVIEW L. PNEUMOPHILA AND L. LONGBEACHE URINARY ANTIGEN TEST Dodává: GALI spol. s r.o., Ke Stadionu 179, Semily 513 01 tel. 481 689 050 fax. 481 689 051 info@gali.cz www.gali.cz IMMUVIEW L. PNEUMOPHILA AND L. LONGBEACHE URINARY ANTIGEN TEST 1 IMMUVIEW L. PNEUMOPHILA

Více

OBSAH SOUPRAVY: - Testovací kazety - Odběrové zkumavky s ředicím roztokem - Návod k použití - Certifikát kontroly balení

OBSAH SOUPRAVY: - Testovací kazety - Odběrové zkumavky s ředicím roztokem - Návod k použití - Certifikát kontroly balení Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium a Giardia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo 5-630. 20 testů 2-8 C

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo 5-630. 20 testů 2-8 C EGFR XL StripAssay Kat. číslo 5-630 20 testů 2-8 C Popis stripu Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci DNA použijte vhodný izolační kit. Doporučené kity jsou následující: Pro izolaci čerstvých nebo

Více

Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A)

Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A) Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A) OD - 109 Návod k použití soupravy VÝROBCE : VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II/365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, tel.: 261090565 www.vidia.cz

Více

QMS Kvalita v mikrobiologii 14. vydání Datum vydání: červen 2018

QMS Kvalita v mikrobiologii 14. vydání Datum vydání: červen 2018 Příjem a uchování Při příjmu vzorků zaznamenejte datum dodání a skladujte vzorek při chladničkové teplotě 2-8 C až do provedení analýzy. Vzorky by měly být analyzovány dle termínů uvedených na webové stránce

Více

Náhradní testovací pásky do přístroje na měření cholesterolu. Bene Check Plus - Návod k použití

Náhradní testovací pásky do přístroje na měření cholesterolu. Bene Check Plus - Návod k použití Náhradní testovací pásky do přístroje na měření cholesterolu Bene Check Plus - Návod k použití Určeno pouze pro použití s měřicím přístrojem BENE CHECK PLUS MULTI-MONITORING METER pro testování hladiny

Více

DIAQUICK M U L T I DROGOVÉ PANELY

DIAQUICK M U L T I DROGOVÉ PANELY DIAQUICK M U L T I DROGOVÉ PANELY Jednokroková imunochromatografická detekce drog a psychofarmak v lidské moči Seznam produktů Všechny výrobky obsahují Příbalovou informaci. Pouze pro in-vitro diagnostické

Více

QuantiFERON -CMV Příbalový leták 2 x 96

QuantiFERON -CMV Příbalový leták 2 x 96 QuantiFERON -CMV Příbalový leták 2 x 96 Interferon-gamma test plné krve ke zjištění odpovědí na peptidové antigeny lidského cytomegaloviru 0350-0201 Cellestis, a QIAGEN Company Level 2, Office Tower 2,

Více

Respiratory syncytial virus IgG ELISA

Respiratory syncytial virus IgG ELISA Návod k použití Respiratory syncytial virus IgG ELISA ELISA test pro detekci a kvantifikaci lidských protilátek IgG proti RS viru v lidském séru nebo plazmě Kat. č.: ILE-RSV01 Skladování: +2 C až +8 C

Více

MASTAZYME TM Cardiolipin

MASTAZYME TM Cardiolipin MASTAZYME TM Cardiolipin Enzymatická imunoesej pro detekci autoprotilátek třídy IgG a IgM proti kardiolipinu v séru a plasmě Návod k použití Pouze pro in vitro diagnostiku Test Kód Kit pro MASTAZYME TM

Více

Rapid-VIDITEST FOB+Tf

Rapid-VIDITEST FOB+Tf Rapid-VIDITEST FOB+Tf (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu a transferrinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 POUŽITÍ Souprava Vápník 600 se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace vápenatých iontů v séru a moči. SOUHRN V lidském organismu je vázána převážná

Více

MASTAZYME FSME IgG. Enzymatická imunoesej pro detekci a kvantifikaci lidských protilátek IgG proti viru TBE (Tick-borne-encephalitis) v séru a plasmě

MASTAZYME FSME IgG. Enzymatická imunoesej pro detekci a kvantifikaci lidských protilátek IgG proti viru TBE (Tick-borne-encephalitis) v séru a plasmě AZYME FSME IgG Enzymatická imunoesej pro detekci a kvantifikaci lidských protilátek IgG proti viru TBE (Tick-borne-encephalitis) v séru a plasmě Návod na použití Pouze pro in vitro diagnostiku Test Kód

Více

Indexové číslo Obsah. R věty S věty (EINECS)

Indexové číslo Obsah. R věty S věty (EINECS) datum revize: 22. 11. 2011 datum vytvoření: 15. listopadu 2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Wieslab Complement system Screen Katalogové

Více

NRAS StripAssay. Kat. číslo 5-610. 20 testů 2-8 C

NRAS StripAssay. Kat. číslo 5-610. 20 testů 2-8 C NRAS StripAssay Kat. číslo 5-610 20 testů 2-8 C Popis stripu: Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci DNA musí být použita vhodná metoda vzhledem k typu tkáně vzorku. Pro doporučení vhodné metody kontaktujte

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

Souprava je určená výhradně pro výzkumné účely, nikoliv pro diagnostické postupy.

Souprava je určená výhradně pro výzkumné účely, nikoliv pro diagnostické postupy. We take care of our customers Výrobky CARE jsou určené pro zásobování našich zákazníků na celém světě vysoce kvalitními spotřebními materiály, příslušenstvím a speciálními soupravami. Řada výrobků CARE

Více

Souprava na extrakci nukleových kyselin. Uživatelská příručka

Souprava na extrakci nukleových kyselin. Uživatelská příručka magnesia 16 Souprava na extrakci nukleových kyselin Uživatelská příručka LAB MARK, a.s. Pod Cihlenou 23 * 161 00 Praha Česká republika Tel.: 233 335 548 Fax: 224 311 830 e-mail: labmark@labmark.cz * www.labmark.cz

Více

Braf V600E StripAssay

Braf V600E StripAssay Braf V600E StripAssay Kat. číslo 5-570 20 testů 2-8 C Popis stripu: Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci čerstvých nebo mražených biopsií použijte soupravy Qiagen QIAmp DNA Mini nebo Micro. Pro izolaci

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

fenanthrolinem Příprava

fenanthrolinem Příprava 1 ÚLOHA 9: Spektrofotometrické fenanthrolinem studium komplexu Fe(II) s 1,10- Příprava 2. 3. 4. 5. 6. Zopakujte si základní pojmy z optiky - elektromagnetické záření a jeho šíření absorbujícím prostředím,

Více

ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L

ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L RUO ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L OD-077 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol.s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR, tel/fax.: +420 261 090 566 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI G Parainfluenza viry typu 1. Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI G Parainfluenza viry typu 1. Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti virům parainfluenzy 1 (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2721-9601 G Parainfluenza viry typu 1 IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96

Více

Cvičení ke kurzu Obecná ekotoxikologie. Úloha A - Stanovení ekotoxicity v testu klíčení rostlin

Cvičení ke kurzu Obecná ekotoxikologie. Úloha A - Stanovení ekotoxicity v testu klíčení rostlin Cvičení ke kurzu Obecná ekotoxikologie Nutné potřeby, které studenti přinesou s sebou do cvičení: - Tento návod - Poznámkový sešit, psací potřeby - Nůžky - Pravítko (s milimetrovým rozlišením) - Přezůvky

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny Protilátky třídy IgE proti pylovým a potravinovým alergenům Návod pro EUROLINE Crossreactions Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny IgE Ag-potažené

Více

Internal Control Detection Kit

Internal Control Detection Kit Internal Control Detection Kit PRO DIAGNOSTICKÉ POUŽITÍ IN VITRO. AMPLICOR Internal Control Detection Kit IC MWP DK 96 Tests P/N: 20763306 122 ART: 07 6330 6 US: 83324 POUŽITÍ Souprava pro detekci vnitřní

Více

PIGTYPE YOPSCREEN. Verze 1-061016. 01-201/5 (5 x 96 testů)

PIGTYPE YOPSCREEN. Verze 1-061016. 01-201/5 (5 x 96 testů) erologická diagnostika specifických protilátek proti patogenním Yersiniím u prasat metodou ELIA 96 nebo 480 reakcí PIGTYPE YOPCREEN Verze 1-061016 kat. číslo: 01-201/1 (1 x 96 testů) 01-201/5 (5 x 96 testů)

Více

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů)

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Rapid-VIDITEST RSV (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3601

AESKULISA. Objednací kód: 3601 AESKULISA Insulin Objednací kód: 3601 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

C 2 ULTRA SEAL TM Lesklá, ochranná vrstva na vnitřní betony

C 2 ULTRA SEAL TM Lesklá, ochranná vrstva na vnitřní betony POPIS C 2 Ultra Seal je trvanlivá, chemicky odolná, ochranná vrstva, která výrazně zvyšuje odolnost vůči skvrnám u interiérových betonových podlah. C 2 Ultra Seal je ideální pro strojově hlazené, leštěné

Více

CHLAMYDIA ANTIGEN TEST 004A170

CHLAMYDIA ANTIGEN TEST 004A170 Rychlý test pro kvalitativní detekci antigenu Chlamydií v cervikálním stěru žen, ve stěru z uretry a vzorku moče u mužů. In vitro diagnostikum pro profesionální použití. Zamýšlené použití Chlamydia test

Více

MagPurix Forensic DNA Extraction Kit

MagPurix Forensic DNA Extraction Kit MagPurix Forensic DNA Extraction Kit Kat. č. ZP02010 Doba zpracování: 40-50 minut pro MagPurix 12S 40-60 minut pro MagPurix 24 Použití Souprava MagPurix Forensic DNA Extraction Kit je určena pro izolátor

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ruconest 2100 j. prášek pro přípravu injekčního roztoku. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje 2100 jednotek conestatum

Více

POSTUP PRO MOBILNÍ SKUPINY POSTUP 7 METODIKA ODHADU AKTIVITY RADIONUKLIDŮ V OBJEMNÝCH VZORCÍCH V TERÉNNÍCH PODMÍNKÁCH. Postup 7

POSTUP PRO MOBILNÍ SKUPINY POSTUP 7 METODIKA ODHADU AKTIVITY RADIONUKLIDŮ V OBJEMNÝCH VZORCÍCH V TERÉNNÍCH PODMÍNKÁCH. Postup 7 METODIKA ODHADU AKTIVITY RADIONUKLIDŮ V OBJEMNÝCH VZORCÍCH V TERÉNNÍCH PODMÍNKÁCH strana: 1 /počet stránek 22 OBSAH: 1. Přístroje, pomůcky a materiálové zajištění... 3 2. Postup měření... 3 2.1. Geometrie

Více

Obr. 1. Struktura glukosaminu.

Obr. 1. Struktura glukosaminu. 3. Stanovení glukosaminu ve výživových doplňcích pomocí kapilární elektroforézy Glukosamin (2-amino-2-deoxyglukózamonosacharid je široce distribuován ve tkáních lidského organismu jako složka je klíčovou

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDY

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDY INFEKČNÍ SÉROLOGIE Virologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDY Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) ELISA soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy a IgM

Více

DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy

DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy REF CONT Z06620CE 30 testů individuálně balených 30 jednorázových pipet 1 lahvička s pufrem (pro 30 testů) 2 kontroly (pozitivní a negativní)

Více

sp.zn.sukls35226/2014, sukls113888/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta

sp.zn.sukls35226/2014, sukls113888/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta sp.zn.sukls35226/2014, sukls113888/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta PARALEN SUS perorální suspenze Paracetamolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

SLOŽENÍ Stroncium-aluminium-sodium-fluoro-fosforo silikátové sklo Titan dioxid (pouze v opákní verzi) Koiniciátor polymerace

SLOŽENÍ Stroncium-aluminium-sodium-fluoro-fosforo silikátové sklo Titan dioxid (pouze v opákní verzi) Koiniciátor polymerace Návod k použití Dyract Cem Plus Chemicky tuhnoucí kompomerní fixační cement Dyract Cem Plus - fixační cement pro použití ve stomatologii - spojuje hlavní výhody skloionomerních cementů - vazbu k zubní

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN MONITOR

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN MONITOR PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN MONITOR 75 WG Postřikový selektivní postemergentní herbicid ve formě dispergovatelného mikrogranulátu proti pýru plazivému, chundelce metlici a dalším jednoletým travám a některým

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY A AGLUTINAČNÍ KOMPONENTY K DIAGNOSTICE PERTUSE A PARAPERTUSE

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY A AGLUTINAČNÍ KOMPONENTY K DIAGNOSTICE PERTUSE A PARAPERTUSE INFEKČNÍ SÉROLOGIE Bakteriologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY A AGLUTINAČNÍ KOMPONENTY K DIAGNOSTICE PERTUSE A PARAPERTUSE Bordetella pertussis Bordetella parapertussis ELISA a IMUNOBLOT soupravy jsou určeny

Více

NÁVOD K OBSLUZE HI 83746 ISM pro měření redukujících cukrů ve víně

NÁVOD K OBSLUZE HI 83746 ISM pro měření redukujících cukrů ve víně NÁVOD K OBSLUZE HI 83746 ISM pro měření redukujících cukrů ve víně Tento přístroj je ve shodě se směrnicemi CE. Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před

Více

Paracetamol, léčivá látka přípravku Paralen sus, působí proti bolesti a snižuje zvýšenou tělesnou teplotu.

Paracetamol, léčivá látka přípravku Paralen sus, působí proti bolesti a snižuje zvýšenou tělesnou teplotu. Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls262761/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE PARALEN SUS suspenze Paracetamolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité

Více

MagPurix Viral/Pathogen Nucleic Acids Extraction Kit B

MagPurix Viral/Pathogen Nucleic Acids Extraction Kit B MagPurix Viral/Pathogen Nucleic Acids Extraction Kit B Kat. č. ZP02012 Doba zpracování: 45-60 minut pro MagPurix 12S 45-65 minut pro MagPurix 24 Použití Souprava MagPurix Viral/Pathogen Nucleic Acids Extraction

Více

IMMUNOQUICK NoRotAdeno Rychlý test pro in vitro diagnostiku, určený pro detekci antigenů Noroviru, Rotaviru a Adenoviru ve vzorcích stolice

IMMUNOQUICK NoRotAdeno Rychlý test pro in vitro diagnostiku, určený pro detekci antigenů Noroviru, Rotaviru a Adenoviru ve vzorcích stolice Rychlý test pro in vitro diagnostiku, určený pro detekci antigenů Noroviru, Rotaviru a Adenoviru ve vzorcích stolice Kat.č.: 1. Použití je rychlý imunochromatografický test pro kvalitativní detekci antigenů

Více

Sekvenční injekční analýza laboratoř na ventilu (SIA-LOV) (Stanovení obsahu heparinu v injekčním roztoku)

Sekvenční injekční analýza laboratoř na ventilu (SIA-LOV) (Stanovení obsahu heparinu v injekčním roztoku) Sekvenční injekční analýza laboratoř na ventilu (SIA-LOV) (Stanovení obsahu heparinu v injekčním roztoku) Teorie: Sekvenční injekční analýza (SIA) je další technikou průtokové analýzy, která umožňuje snadnou

Více

HYDRAGEL 18 A1AT ISOFOCUSING

HYDRAGEL 18 A1AT ISOFOCUSING HYDRAGEL 18 A1AT ISOFOCUSING Ref. 4357 Ref. 4390* 2010/01 POUŽITÍ SADY Sada HYDRAGEL 18 A1AT ISOFOCUSING je navržena pro kvalitativní detekci a identifikaci různých fenotypů alfa-1 antitrypsinu (A1AT).

Více

Charm ROSA TEST MRL Beta-lactam určen pro Beta-lactamová antibiotika - porovnání citlivosti s maximálními reziduálními limity u syrového mléka

Charm ROSA TEST MRL Beta-lactam určen pro Beta-lactamová antibiotika - porovnání citlivosti s maximálními reziduálními limity u syrového mléka Charm ROSA TEST MRL Beta-lactam určen pro Beta-lactamová antibiotika - porovnání citlivosti s maximálními reziduálními limity u syrového mléka Originál: Charm 2008 aktualizace 3/2009 verze 03 CHARM ROSA

Více

Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic

Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a v pozdějším znění Nařízení (ES) č. 453/2010 (REACH) Datum vydání: 6.4.2009 Datum revize:

Více

chemie chemické reakce Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Zadání úlohy Návaznost experimentů Mezipředmětové vztahy

chemie chemické reakce Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Zadání úlohy Návaznost experimentů Mezipředmětové vztahy Teplo chemické reakce pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravil M. Škavrada chemie 03 úloha číslo Cíle Cílem této laboratorní úlohy je stanovení hodnoty tepla chemické reakce rozkladu

Více