ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM"

Transkript

1 1023 ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM OD-184 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, Jesenice, tel.: NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM ELISA souprava pro detekci protilátek třídy IgM proti antigenu Chlamydia pneumoniae v lidském séru a plazmě. 2. POUŽITÍ: Souprava je určená ke kvalitativnímu průkazu protilátek proti Chlamydia pneumoniae v lidském séru a plazmě. Při diagnostice chlamydiových infekcí se používá přímý průkaz původce (izolace bakterií, přímý průkaz antigenu nebo průkaz bakteriální DNA ve vzorcích z dolních dýchacích cest amplifikačními testy - PCR, LCR) nebo sérologické stanovení specifických IgG, IgA a IgM protilátek. V důsledku problémů při získávání vzorků a také kvůli nedostatkům při prokazování původce, je sérologie považována za metodu volby. Kromě stanovení protilátek pomocí mikroimunofluorescence (MIF) lze protilátky diagnostikovat také pomocí enzymové imunoanalýzy. Akutní infekce C. pneumoniae se vyznačuje převahou IgM protilátek do 2-4 týdnů po infekci. Teprve asi po 6-8 týdnech se začínají tvořit specifické IgG a IgA protilátky. Po akutní infekci C. pneumoniae již zpravidla po 2-6 měsících nelze protilátky IgM prokázat. Hladina protilátek IgG se snižuje velmi pomalu, zatímco hladina protilátek IgA naopak klesá rychleji. U primárních chlamydiových infekcí je průkaz protilátek IgM důležitým faktorem, avšak v případě opakovaných nebo chronických infekcí je prokazatelná hladina protilátek IgM jen velmi nízká nebo se tyto protilátky nevyskytují vůbec. Negativní nález specifických IgM protilátek v těchto případech neznamená vyloučení akutní nebo recentní infekce. Pro sérologickou diagnostiku reinfekce lze použít průkaz vzestupu specifických IgG, či IgA protilátek v krvi. V tomto případě se doporučuje vyšetření párových vzorků sér, odebraných v intervalu 2-3 týdnů. IgG i IgA protilátky proti chlamydiím mohou přetrvávat v séru několik měsíců po přeléčení infekce. Dlouhodobě přetrvávající vysoké titry těchto protilátek mohou indikovat chronickou infekci. 3. PRINCIP TESTU: ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM je imunoanalytický test na pevné fázi. Na povrch jamek je navázán purifikovaný, homogenizovaný antigen. Jsou-li v testovaných sérech přítomny specifické protilátky, navážou se na imobilizovaný antigen. Po odstranění nenavázaného materiálu promýváním pak navázané protilátky v dalším kroku reagují s protilátkami proti lidskému IgM značenými křenovou peroxidázou. Přebytek peroxidázového konjugátu je pak odstraněn promytím. Množství navázaných značených protilátek se stanoví barevnou enzymatickou reakcí TMB substrátu (modré zabarvení pozitivních vzorků). Reakce je zastavena přidáním stop roztoku (změna zabarvení na žlutou). Intenzita žlutého zbarvení jamek je závislá na množství protilátek ve vzorku. 1

2 4. OBSAH SOUPRAVY: ELISA odlamovací stripy po 8 jamkách potažené antigenem STRIPS Ag 12 ks Negativní kontrola r.t.u. 1), 1,2 ml CONTROL - Pozitivní kontrola r.t.u., 1,2 ml CONTROL + Cut-off kontrola r.t.u., 1,2 ml CUTOFF Peroxidázový konjugát (anti-igm/px) r.t.u., 12 ml CONJ RF sorbent r.t.u., 7,5 ml RF SORB Promývací roztok 25x konc., 80 ml WASH 25x Ředicí roztok r.t.u., 100 ml DIL Chromogensubstrátový roztok TMB r.t.u., 13 ml TMB Stop roztok r.t.u., 15 ml STOP Krycí fólie Sáček se zipem + vysoušedlo Návod k použití soupravy Certifikát kontroly kvality 1) r.t.u., ready to use (připraveno k použití = v pracovní koncentraci) Promývací roztok 25x konc., stop roztok r.t.u., ředicí roztok r.t.u a chromogensubstrátový roztok TMB r.t.u. jsou určeny pouze pro soupravy ELISA-VIDITEST anti-chlamydia trachomatis a pneumoniae a NEJSOU VZÁJEMNĚ ZAMĚNITELNÉ mezi ostatními soupravami ELISA-VIDITEST vyráběnými firmou VIDIA spol. s r.o. 5. POTŘEBNÝ MATERIÁL NEDODÁVANÝ SE SOUPRAVOU: Destilovaná nebo deionizovaná voda, promývačka na mikrotitrační destičky, zkumavky a stojánek na ředění vzorků, pipetovací zařízení (mikropipety a špičky k mikropipetám), odměrný válec pro ředění promývacího roztoku, nádoby pro rozplňování roztoků a promývání stripů, spektrofotometr/ kolorimetr/reader pro měření absorbance mikrotitrační destičky při 450 nm (referenční filtr 620/630 nm), minutka, inkubátor s teplotou +37 C s vysokou relativní vlhkostí vzduchu. 6. PŘÍPRAVA REAGENCIÍ: a. Vytemperujte všechny složky soupravy na laboratorní teplotu. b. Před použitím důkladně zamíchejte jednotlivé roztoky, kontrolní séra a peroxidázový konjugát. c. Těsně před vyšetřením důkladně zamíchejte vzorky vyšetřovaných sér. Testovaná séra nejprve řeďte 51x v ředicím roztoku r.t.u. (např. 10 μl séra μl ředicího roztoku). Poté přidejte RF sorbent. RF sorbent obsahuje anti-lidské IgG protilátky určené k vysycení IgG a revmatoidního faktoru (RF). Zředěný vzorek (51x) smíchejte v poměru 1:1 s RF sorbentem (např. pro použití vzorku na jednu jamku 75 μl séra + 75 μl RF sorbentu). Výsledné ředění séra je 101x. Takto připravené sérum nechte inkubovat 30 minut při laboratorní teplotě nebo přes noc při +2 C až +8 C. d. Připravte pracovní koncentraci promývacího roztoku jeho naředěním 25x ve vhodném objemu destilované/deionizované vody (např. 40 ml promývacího roztoku ml H 2 O). Pokud jsou v koncentrovaném roztoku krystaly soli, zahřejte ho ve vodní lázni +32 C až +37 C a před naředěním dobře promíchejte. Nespotřebovaný promývací roztok v pracovní koncentraci lze skladovat 1 měsíc při teplotě +2 C až +8 C. e. Kontrolní séra, peroxidázový konjugát, chromogensubstrátový roztok TMB a stop roztok neřeďte, jsou v pracovní koncentraci (r.t.u.). Kontrolní séra neupravujte pomocí RF sorbentu. 2

3 7. PRACOVNÍ POSTUP: a. Připravte si potřebný počet stripů pro reakci a umístěte je do rámečku. Zatavené stripy nechte před otevřením sáčku vytemperovat na laboratorní teplotu, aby nedošlo k jejich orosení. Nepoužité stripy společně s desikantem důkladně uzavřete do sáčku se zipem nebo vakuově zatavte. b. Naplňte příslušné jamky po 100 μl kontrolních sér a ředěných testovaných sér podle následujícího schématu (viz Obr. 1 Schéma aplikace vzorků). První jamku naplňte samotným ředicím roztokem pro stanovení pozadí reakce (DIL). Další dvě jamky naplňte cut-off kontrolou (CUTOFF). Další jamky naplňte negativní kontrolou (CONTROL-) a pozitivní kontrolou (CONTROL+). Zbývající jamky naplňte ředěnými testovanými séry (S1 ). Každé sérum stačí aplikovat na jednu jamku (S1, S2, S3, ). Pokud chcete vyloučit případnou laboratorní chybu, vyšetřovaná a kontrolní séra aplikujte po dvou jamkách. Stripy přelepte krycí fólií nebo překryjte víčkem. Inkubujte 60 minut (+/-5 min) v inkubátoru při teplotě +37 C (+/-1 C). Pozn.: Vzhledem k délce pipetování je doporučeno, aby se cut-off kontrola zopakovala vždy po 4 stripech (nebo po 5 minutách pipetování). Vzorky pipetované po opakované cut-off kontrole se tak mohou hodnotit s nově vypočítanou hodnotou. Obr. 1 Schéma aplikace vzorků: a DIL S4 CUTOFF b CUTOFF S... S28 c CUTOFF S29 d CONTROL- S... e f CONTROL+ S1 g S2 S... h S3 S27 c. Odsajte obsah jamek do pojistné sběrné láhve obsahující vhodný dezinfekční prostředek (viz BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY). Jamky poté 4x promyjte 300 μl promývacího roztoku (roztok ponechte v jamkách asi 30 sec.). Vyvarujte se přetékání roztoku ven z jamek. Obsah jamek odsajte a destičku vyklepněte na přířez buničité vaty. d. Napipetujte do jamek po 100 μl peroxidázového konjugátu (CONJ) r.t.u.. Stripy přelepte krycí fólií nebo překryjte víčkem. Inkubujte 30 minut (+/-2 min) v inkubátoru při teplotě +37 C (+/-1 C). e. Tekutinu z jamek odsajte a promyjte je 4x 300 μl promývacího roztoku (viz bod c.). f. Napipetujte do jamek po 100 μl chromogensubstrátového roztoku (TMB). Inkubujte 15 minut (+/- 30 sec) při laboratorní teplotě. Dobu inkubace začněte měřit po napipetování 1. stripu destičky. Dodržujte toto pravidlo, vyvarujete se tak nedodržení časového intervalu. Pipetujte rychle v pravidelném rytmu, případně použijte vhodný dispenzor. Překryjte stripy alobalem, neprůhledným víčkem, nebo je po dobu reakce uložte na temné místo. g. Zastavte reakci přidáním 100 μl stop roztoku. Pipetujte ve stejném rytmu jako při rozplňování chromogensubstrátového roztoku, aby enzymatická reakce probíhala ve všech jamkách po stejnou dobu. Jemným poklepem na rámeček destičky zajistěte promíchání obsahu jamek. Před měřením destičky zajistěte, aby dno jamek nebylo znečištěno a aby v jamkách nebyly vzduchové bubliny. 3

4 h. Intenzitu barevné reakce změřte na spektrofotometru/kolorimetru/readeru při 450 nm nejpozději do 10 minut od zastavení reakce. Doporučujeme použít referenční filtr 630 (620) nm. Pozn.: Nenechte jamky během inkubací vyschnout. Nezaměňujte reagencie a neprovádějte inkubaci mimo rozmezí teplot. 8. HODNOCENÍ TESTU: Nejdříve odečtěte absorbanci jamky se samotným ředicím roztokem (DIL = pozadí reakce) od hodnot kontrol a testovaných sér Kvalitativní hodnocení 1. Spočítejte průměrnou hodnotu OD cut-off kontroly (CUTOFF) ze dvou jamek. Pokud jste aplikovali CUTOFF opakovaně po 4 stripech, použijte vždy konkrétní hodnotu pro následující vzorky. 2. Stanovte cut-off hodnotu. Cut-off hodnotu stanovíte tak, že k hodnotě cut-off kontroly přičtete hodnotu negativní kontroly. cut-off hodnota = OD (CONTROL-) + OD (CUTOFF) 3. Spočítejte rozmezí cut-off hodnoty +/- 10% séra s hodnotou OD < cut-off hodnota - 10% jsou negativní séra s hodnotou OD > cut-off hodnota + 10% jsou pozitivní Výsledek je nejistý v rozmezí: cut-off hodnota -10% OD vzorku cut-off hodnota +10%. V případě tohoto výsledku test opakujte. Leží-li sérum po opakovaném testování opět v rozmezí šedé zóny, opakujte testování alternativní metodou nebo použijte sérum z nového odběru od téhož jedince. Doporučujeme zvážit a vyloučit nespecifické reakce resp. zkříženou reaktivitu, která také může být příčinou nejistého výsledku Semikvantitativní hodnocení Stanovte hodnotu indexu pozitivity pro jednotlivé vzorky sér: 1. Nejdříve stanovte cut-off hodnotu jako v předešlém způsobu hodnocení (viz čl. 8.1., bod 2). 2. Stanovte hodnotu indexu pro jednotlivé vzorky sér tak, že vydělíte OD testovaného séra cut-off hodnotou: hodnota indexu pozitivity = OD vzorku / hodnota cut-off 3. Odečtěte v tabulce odpovídající stupeň reaktivity séra. hodnota indexu vyhodnocení < 0,9 negativní (-) 0,9 1,1 hraniční (+/-) > 1,1 pozitivní (+) Hodnocení +/- znamená, že sérum leží v rozmezí šedé zóny. V případě tohoto výsledku test opakujte. Leží-li sérum po opakovaném testování opět v rozmezí šedé zóny, opakujte testování alternativní metodou nebo použijte sérum z nového odběru od téhož jedince. Doporučujeme zvážit a vyloučit nespecifické reakce resp. zkříženou reaktivitu, která také může být příčinou nejistého výsledku. 9. INTERPRETACE VÝSLEDKŮ: Pro hodnocení serologických nálezů je doporučeno vyšetření sér ve všech třech třídách protilátek (IgG, IgM i IgA). U začínajících akutních chlamydiových infekcí může být sérologické stanovení protilátek negativní i přes klinické projevy infekce. Je-li požadavek na sérologické potvrzení, doporučujeme provést po dnech kontrolní vyšetření (test sérokonverze). 4

5 Protilátky proti C. pneumoniae IgM IgA IgG Interpretace výsledků Nelze prokázat specifické protilátky Možnost raného stádia infekce nebo solitární, přetrvávající hladiny IgA Pravděpodobná akutní nebo nedávno získaná infekce Možnost reinfekce popř. chronické infekce Možnost recentně proběhlé infekce (Pozn. k tabulce: - negativní, + pozitivní) Dříve prodělaná infekce, možná reinfekce popř. chronická infekce Doporučená doplňující vyšetření Sérologie nedokazuje infekci. Při podezření na akutní infekci se doporučuje kontrolní vyšetření po dnech. Při odůvodněném klinickém podezření by se měl provést přímý průkaz bakterií ve sputu nebo aspirátu z dolních dýchacích cest. Kontrola protilátek IgG, IgM a IgA po dnech pro určení sérokonverze. Průběžná kontrola protilátek IgG, IgM a IgA (vzorky získané v intervalu dní). Průběžná kontrola protilátek IgG, IgM a IgA pro určení sérokonverze. Při podezření na akutní infekci se doporučuje průběžná kontrola protilátek IgG a IgA (vzorky získané v intervalu dní). 10. CHARAKTERISTIKY TESTU: Souprava je určená ke kvalitativnímu průkazu protilátek proti Chlamydia pneumoniae v lidském séru a plazmě. K vyšetření jsou vhodné vzorky séra a plazmy (heparin) odebrané standardním laboratorním způsobem. Vzorky inaktivované působením vysokých teplot se nesmí používat. Výsledky vyšetření vzorků moků (CSF) nejsou k dispozici Platnost testu V každém testu je nutno aplikovat všechny kontroly. Hodnota absorbance OD ředicího roztoku r.t.u. (DIL = pozadí reakce) by měla být < 0,100. Hodnota OD negativní kontroly (CONTROL-) by měla být v rozmezí uvedeném v Certifikátu kontroly kvality. Průměrná hodnota OD cut-off kontroly (CUTOFF) by měla být v rozmezí uvedeném v Certifikátu kontroly kvality. Hodnota indexu pozitivní kontroly by měla být v rozmezí uvedeném v Certifikátu kontroly kvality. Pokud není předepsaných hodnot dosaženo, nejsou výsledky testu validní a test je nutné opakovat Přesnost testu Opakovatelnost (intraassay) byla stanovena testováním vzorků s různými hodnotami OD nejméně 22-krát v jednom testu. Variační koeficient byl < 10%. Reprodukovatelnost (interassay) byla stanovena testováním vzorků s různými hodnotami OD v 10 různých testech. Variační koeficient byl < 10%. 5

6 10.3. Diagnostická citlivost a specifita testu Stanovení diagnostické citlivosti a specifity testu bylo provedeno testováním souboru 135 vzorků sér. Ověření bylo provedeno srovnávacími metodami (ELISA / MIF). Z výsledků byla vypočtena citlivost 96,8% a specifita 81,8%. Pro výpočet citlivosti a specifity ELISA testu byly neurčité výsledky interpretovány jako pozitivní. Výsledky byly vyhodnoceny podle skupin vzorků Interakce V důsledku vzájemné příbuznosti antigenů různých chlamydií může docházet ke zkříženým reakcím mezi protilátkami proti Chlamydia pneumoniae s protilátkami proti Chlamydia trachomatis a Chlamydia psitacci. V případě pozitivních výsledků, které neodpovídají klinickému obrazu, nebo limitních výsledků se proto doporučuje potvrdit nález pomocí vhodných konfirmačních testů (MIF, Western blott). Zkříženou reaktivitu s antinukleárními, heterofilními, či jinými autoprotilátkami nelze v individuálních případech vyloučit. Lipemické, hemolytické nebo ikterické vzorky lze testovat pouze s výhradami, ačkoliv při našich testech nebyl zjištěn žádný negativní vliv. Mikrobiálně kontaminované vzorky mohou vést k nespolehlivým výsledkům testů. 11. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY: Všechny složky soupravy jsou určeny pouze pro laboratorní účely (pro diagnostiku in vitro). Testy musí provádět kvalifikovaní a proškolení pracovníci. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Nepipetujte ústy, ale vhodnými pipetovacími zařízeními. Používejte ochranné rukavice a po práci si důkladně umyjte ruce. Dbejte, aby nedošlo k rozlití vzorků a k tvorbě aerosolu. Lidská séra použitá v soupravě pro přípravu kontrolních sér byla testována na nepřítomnost HBsAg, HCV a protilátek anti-hiv-1,2. Přesto s nimi nakládejte jako s infekčním materiálem. Předměty, které s nimi přišly do styku, autoklávujte 1 hodinu při 121 C, nebo dezinfikujte minimálně 30 minut 3% roztokem chloraminu. Mikrotitrační destičky jsou potaženy inaktivovaným antigenem. Nicméně je běžné s nimi v laboratoři nakládat jako s potenciálně infekčními. Odpad vzniklý při promývání stripů dezinfikujte v odpadní nádobě pomocí vhodného dezinfekčního roztoku (např. Incidur, Incidin, Chloramin,...) v koncentraci doporučené výrobcem. Tekuté odpady obsahující stop roztok (roztok kyseliny sírové) před likvidací neutralizujte 4% roztokem hydrogenuhličitanu sodného. Se stop roztokem pracujte opatrně, aby nedošlo k potřísnění kůže nebo sliznice. Stane-li se tak, omyjte postižené místo větším množstvím tekoucí vody. Roztoky obsahující azid sodný (kontroly a RF sorbent) likvidujte naředěním v dostatečném množství vody. Azid sodný může tvořit při dlouhodobém styku s kovy explozivní sloučeniny. 12. UPOZORNĚNÍ: a. Pokud se při použití modifikuje testovací postup popsaný v tomto návodu k použití, musí uživatel tuto metodu validovat a je za ni zodpovědný. b. Výrobce zaručuje použitelnost soupravy jako celku. 6

7 c. Promývací roztok 25x konc., stop roztok r.t.u. a ředicí roztok r.t.u lze zaměnit u všech souprav ELISA-VIDITEST anti-chlamydia trachomatis a pneumoniae IgG, IgM a IgA. Roztok TMB r.t.u. lze zaměnit pouze v případě stejné šarže uvedené na štítku lahvičky. Tyto roztoky nejsou zaměnitelné mezi ostatními soupravami vyráběnými firmou VIDIA s.r.o. d. Pracujte asepticky, aby nedošlo k mikrobiální kontaminaci sér a reagencií, reagencie po použití pečlivě uzavírejte. Při odebírání, ředění a skladování reagencií postupujte tak, aby nedošlo k jejich vzájemné kontaminaci či kontaminaci látkami inhibujícími enzymatickou aktivitu. e. Peroxidázový konjugát a ředicí roztok jsou konzervovány 0,049% Thiomersalem. f. Kontrolní séra a RF sorbent jsou konzervovány 0,095% azidem sodným. g. Chromogensubstrátový roztok nesmí přijít do styku s oxidačními látkami a kovovými povrchy. h. Dodržujte přesně pokyny uvedené v návodu, pracujte pozorně a pečlivě. Nereprodukovatelné výsledky mohou vzniknout zejména: * nedostatečným vytemperováním a promícháním reagencií a vzorků před použitím * nepřesným pipetováním a nedodržováním času inkubací uvedených v bodě 7. * špatnou technikou promývání a potřísněním okrajů jamek vzorky nebo konjugátem * použitím stejné špičky při pipetování různých roztoků nebo záměnou uzávěrů Chyba Bez barevné reakce po přidání substrátu Obecně velmi silná reakce Obecně velmi slabá reakce Reakce blanku velmi vysoká Falešně pozitivní / negativní vzorky Nevysvětlitelné výkyvy Vysoká variabilita (v jednom testu) Vysoká variabilita (mezi jednotlivými testy) Možné příčiny Nebyl nepipetován Px-konjugát. Došlo k inaktivaci Px-konjugátu např. jeho kontaminací kontrolním sérem během pipetování. Nesprávný Px-konjugát (není z originální soupravy). Inkubační doba příliš dlouhá. Inkubační teplota příliš vysoká. Nedostatečná kvalita vody pro ředění promývacího roztoku (nízký stupeň deionizace). Nesprávný Px-konjugát (není z originální soupravy). Inkubační doba příliš krátká. Inkubační teplota příliš nízká. Nesprávné pipetování ředicího roztoku. Kontaminované reagencie. Reagencie po expiraci. Překročení inkubační doby a teploty. Vnější znečištění dna mikrotitrační destičky (pečlivě očistěte!). Nesprávné ředění vzorků. Lipemické, hemolytické nebo ikterické vzorky. Bakteriální kontaminace vzorků. Kontaminace pipet, špiček nebo použitých nádob. Přítomnost kovů (železo, měď atd.). Nedostatečné promývání. Reagencie nebo stripy nebyly vytemperovány na laboratorní teplotu. Promývačka nepracuje správně. Inkubační podmínky nejsou konstantní (čas, teplota). Kontroly a vzorky nejsou zpracovány současně (ve stejném intervalu) - prověřte postup pipetování. Lidský faktor. Vysušení stripů během promývání. 7

8 13. SKLADOVÁNÍ A EXPIRACE: a. Soupravu a její složky skladujte při teplotě +2 C až +8 C. Složky nezmrazujte, chraňte je před přímým slunečním zářením. Za těchto podmínek je expirační doba celé soupravy uvedena na centrálním štítku na obalu soupravy, expirace jednotlivých složek je uvedena na jejich obalu. b. Používejte pouze stripy neporušeně vakuově zatavené. Načaté nespotřebované stripy dobře uzavřete do plastikového sáčku společně s desikantem (vysoušedlem). Takto uložené stripy jsou stabilní po dobu 4 týdnů. c. Po použití pečlivě uzavřete lahvičky reagencií víčky a dále je uchovávejte při +2 C až +8 C. d. Nespotřebovaný naředěný promývací roztok je stabilní po dobu 4 týdnů, pokud je uchován při teplotě +2 C až +8 C. e. Vzorky séra nebo plazmy (heparin) odebrané standardním laboratorním způsobem jsou vhodné k vyšetření. Vzorky inaktivované působením vysokých teplot se nesmí používat. Nespotřebovaná testovaná séra uchovávejte v neředěném stavu rozplněná na alikvoty a zmrazená při teplotě -18 C až -28 C. Časté zmrazování a rozmrazování se nedoporučuje. Pokud skladujete séra při teplotě +2 C až +8 C, pak je spotřebujte do jednoho týdne. f. Vzorky naředěné v ředícím roztoku nelze skladovat a je potřeba je použít tentýž den. g. Soupravy se přepravují chlazené v termotaškách, doba přepravy do 72 hodin nemá na expiraci vliv. Jestliže po obdržení soupravy zjistíte vážné poškození obalu jakékoliv složky soupravy, ihned informujte výrobce. 8

9 14. TESTOVACÍ SCHÉMA: Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Připravte reagencie a testovaná séra v pracovním ředění Aplikujte 100 μl/ jamku kontrol a testovaných sér Inkubujte 60 minut v inkubátoru při teplotě +37 C 4x promyjte (300 μl/ jamku, 30 sec. nechte roztok v jamkách), vyklepněte Aplikujte 100 μl/ jamku peroxidázového konjugátu Inkubujte 30 minut v inkubátoru při teplotě +37 C 4x promyjte (300 μl/ jamku, 30 sec. nechte roztok v jamkách), vyklepněte Aplikujte 100 μl/ jamku chromogensubstrátového roztoku TMB Inkubujte 15 minut při laboratorní teplotě Krok 5. Krok 6. Aplikujte 100 μl/ jamku stop roztoku Změřte absorbanci při 450 nm do 10 minut Doporučená literatura: Roubalová K., Hrubá D., Janechková L.: Možnosti diagnostiky infekcí vyvolaných Chlamydia pneumoniae. Naše zkušenosti s diagnostikou Chlamydia pneumoniae u chronicky nemocných pacientů.; Antibiotiká a rezistencia 2, 5, 2006; P. Hejnar, D. Koukalová: Serodiagnostics of Chlamydial Infections-Significance of Positivity in IgA and/or IgM Antibody Classes only.; Biomed. Papers 146(2), (2002). Diagnostik von Chlamydien-Infektionen; J. Lab Med 2004; 28 (2): Kazár, J.: Chlamýdiové pneumónie; Antibiotiká a rezistencia 2, 5, 2006; Datum poslední verze tohoto návodu: 07/2014 9

10 10

ELISA-VIDITEST anti-vca EBV IgM

ELISA-VIDITEST anti-vca EBV IgM ELISAVIDITEST antivca EBV IgM OD287 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: 420 261 090 565 1. NÁZEV SOUPRAVY ELISAVIDITEST

Více

ELISA-VIDITEST anti-hsv 1+2 IgA

ELISA-VIDITEST anti-hsv 1+2 IgA ELISA-VIDITEST anti-hsv 1+2 IgA OD-283 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: +420 261 090 565 1. NÁZEV SOUPRAVY ELISA-VIDITEST

Více

ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L

ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L RUO ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L OD-077 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR, tel.: +420 261 090 565, info@vidia.cz, www.vidia.cz 1.

Více

ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG + VlsE (CSF)

ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG + VlsE (CSF) ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG + VlsE (CSF) OD-282/ 5ST Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: +420 261 090 565, www.vidia.cz

Více

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 96 D-tek s.a. rue René Descartes 19 BE-7000 Mons BELGIUM Tel. +32 65 84 18 88 Fax. +32 65 84 26 63 Email: info@d-tek.be Domovská stránka www.d-tek.be R.C.

Více

ELISA-VIDITEST anti-toxo IgA

ELISA-VIDITEST anti-toxo IgA 1023 ELISA-VIDITEST anti-toxo IgA OD-244 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol.s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: 420 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY ELISA-VIDITEST

Více

ELISA-VIDITEST PAU ve vodě

ELISA-VIDITEST PAU ve vodě ELISA-VIDITEST PAU ve vodě č.š. xxx Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA s r.o., Nad Safinou II č.365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR, tel/fax.: +420 261 090 566 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST PAU ve

Více

ELISA-VIDITEST anti-mycoplasma pneumoniae IgA OD-139

ELISA-VIDITEST anti-mycoplasma pneumoniae IgA OD-139 ELISA-VIDITEST anti-mycoplasma pneumoniae IgA OD-139 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY:

Více

ELISA-VIDITEST anti-toxo IgM capture

ELISA-VIDITEST anti-toxo IgM capture 1023 ELISA-VIDITEST anti-toxo IgM capture OD-243 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: +420 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY

Více

ELISA-VIDITEST anti-mycoplasma pneumoniae IgG. Návod k použití soupravy

ELISA-VIDITEST anti-mycoplasma pneumoniae IgG. Návod k použití soupravy ELISA-VIDITEST anti-mycoplasma pneumoniae IgG OD-137 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY:

Více

ELISA-VIDITEST anti-chlamydia trachomatis IgM

ELISA-VIDITEST anti-chlamydia trachomatis IgM 1023 ELISA-VIDITEST anti-chlamydia trachomatis IgM OD-181 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: +420 261 090 565 1. NÁZEV

Více

ELISA-VIDITEST anti-ea (D) EBV IgM

ELISA-VIDITEST anti-ea (D) EBV IgM ELISAVIDITEST antiea (D) EBV IgM OD098 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: 420 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISAVIDITEST

Více

ELISA-VIDITEST anti-tbev IgM OD-194

ELISA-VIDITEST anti-tbev IgM OD-194 ELISA-VIDITEST anti-tbev IgM OD-194 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: +420 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG + VlsE (CSF)

ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG + VlsE (CSF) ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG+VlsE (CSF) OD-335 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol.s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: +420 261 090 565

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti Chlamydia pneumoniae (IgM) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01

Více

ELISA-VIDITEST anti-vzv IgM

ELISA-VIDITEST anti-vzv IgM ELISA-VIDITEST anti-vzv IgM Katalogové číslo: OD-197 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol.s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: +420 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY:

Více

ELISA-VIDITEST anti-vzv IgA

ELISA-VIDITEST anti-vzv IgA ELISA-VIDITEST anti-vzv IgA OD-284 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: +420 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

SD Rapid test TnI/Myo Duo

SD Rapid test TnI/Myo Duo SD Rapid test TnI/Myo Duo Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA

DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA Kat. č. DEBPT02 Návod k použití soupravy VÝROBCE: Demeditec Diagnostics GmbH Lise-Meitner-Straße 2 D-24145 Kiel (Germany), tel: +49 (0)431/71922-0, fax. +49 (0)431/71922-55,

Více

ELISA-VIDITEST anti-hhv-6 IgM

ELISA-VIDITEST anti-hhv-6 IgM ELISA-VIDITEST anti-hhv-6 IgM Katalogové číslo: OD-345 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol.s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: 261 090 565 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L

ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L RUO ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L OD-077 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol.s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR, tel/fax.: +420 261 090 566 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

ELISA-VIDITEST anti-ea (D) EBV IgA

ELISA-VIDITEST anti-ea (D) EBV IgA ELISA-VIDITEST anti-ea (D) EBV IgA OD-254 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: +420 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2080-9601 G Helicobacter pylori IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96)

Více

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru Obj. číslo: 52020 96 testů kompletní souprava Účel použití Karcinoembryonický antigen (CEA) je glykoprotein

Více

ELISA-VIDITEST anti-vca EBV IgM

ELISA-VIDITEST anti-vca EBV IgM ELISAVIDITEST antivca EBV IgM OD287 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: 420 261 090 565 1. NÁZEV SOUPRAVY ELISAVIDITEST

Více

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55020 96 testů kompletní souprava Účel použití Progesteron (pregn-4-ene-3, 20-dion) je steroidní hormon

Více

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru Obj. číslo: 52030 96 testů kompletní souprava Účel použití Prostatický specifický antigen (PSA)

Více

SeroPertussis TM IgA/IgM

SeroPertussis TM IgA/IgM SeroPertussis TM IgA/IgM ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro stanovení protilátek IgA a/ IgM proti Bordetelle Pertussis v lidském séru. Testovací souprava pro 96 stanovení. (Katalogové č. A233-01)

Více

ELISA-VIDITEST anti-vzv IgG (CSF)

ELISA-VIDITEST anti-vzv IgG (CSF) ELISA-VIDITEST anti-vzv IgG (CSF) OD-087 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: +420 261 090 565 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

CHORUS CARDIOLIPIN-G

CHORUS CARDIOLIPIN-G CHORUS CARDIOLIPIN-G 86046 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné

Více

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti toxoidu tetanu (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96) Princip

Více

ELISA-VIDITEST anti-ebna-1 EBV IgG

ELISA-VIDITEST anti-ebna-1 EBV IgG ELISAVIDITEST antiebna1 EBV IgG OD024 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: 420 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISAVIDITEST

Více

Mycoplasma pneumoniae IgM ELISA

Mycoplasma pneumoniae IgM ELISA Mycoplasma pneumoniae IgM ELISA ELISA test pro kvalitativní stanovení IgM protilátek proti Mycoplasma pneumoniae v lidském krevním séru nebo plasmě Pouze pro diagnostické použití in vitro. 0483 Číslo výrobku:

Více

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com TPA IRMA Radioimunoanalýza pro kvantitativní stanovení cytokeratinu 8 a 18 v séru Prosím používejte pouze

Více

Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A)

Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A) Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A) OD - 109 Návod k použití soupravy VÝROBCE : VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II/365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, tel.: 261090565 www.vidia.cz

Více

ELISA-VIDITEST anti-cmv IgM capture

ELISA-VIDITEST anti-cmv IgM capture 1023 ELISA-VIDITEST anti-cmv IgM capture OD-162 96 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY:

Více

QUIDEL. Objednací kód: A003

QUIDEL. Objednací kód: A003 QUIDEL C1-Inhibitor Objednací kód: A003 Quidel BioVendor - Laboratorní medicína a.s. MCKellar Court 10165, 92121-4201 San Diego,CA, USA Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +1-858-552-1100 Fax: ++1-858-552-7995

Více

ELISA-VIDITEST anti-vca EBV IgA

ELISA-VIDITEST anti-vca EBV IgA ELISAVIDITEST antivca EBV IgA OD096 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: 420 261 090 565 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISAVIDITEST

Více

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST FOB (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel: 261

Více

HSV Type 2 IgM ELISA

HSV Type 2 IgM ELISA HSV Type 2 IgM ELISA ELISA test pro kvalitativní stanovení obsahu IgM protilátek proti HSV Type 2 v lidském krevním séru nebo plasmě Pouze pro diagnostické použití in vitro. Katalogové číslo výrobku: HSV2M0240

Více

CVD-T StripAssay. Kat. číslo 4-360. 20 testů 2-8 C

CVD-T StripAssay. Kat. číslo 4-360. 20 testů 2-8 C CVD-T StripAssay Kat. číslo 4-360 20 testů 2-8 C Popis stripu Pracovní postup Izolace DNA Použijte čerstvou nebo zmraženou krev s EDTA nebo citrátem, jako antikoagulans, vyhněte se krvi s obsahem heparinu.

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol.s r.o., Nad Safinou II

Více

ELISA VIDITEST anti VCA EBV IgG a avidita IgG

ELISA VIDITEST anti VCA EBV IgG a avidita IgG ELISA VIDITEST anti VCA EBV IgG a avidita IgG OD095 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: 420 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY:

Více

Kras XL StripAssay. Kat. číslo 5-680. 20 testů 2-8 C

Kras XL StripAssay. Kat. číslo 5-680. 20 testů 2-8 C Kras XL StripAssay Kat. číslo 5-680 20 testů 2-8 C Popis stripu: Pracovní postup 1. Izolace DNA Musí být použity vhodné metody extrakce DNA, v závislosti na typu vzorku, který má být vyšetřován. Doporučení

Více

ZARDĚNKY IgG. ELISA test na stanovení protilátek IgG proti viru zarděnek v lidském séru. Balení Kat.č. : 51208 96 testů kompletní souprava

ZARDĚNKY IgG. ELISA test na stanovení protilátek IgG proti viru zarděnek v lidském séru. Balení Kat.č. : 51208 96 testů kompletní souprava ZARDĚNKY IgG ELISA test na stanovení protilátek IgG proti viru zarděnek v lidském séru Balení Kat.č. : 5108 96 testů kompletní souprava Účel použití ZARDĚNKY IgG ELISA test je určen pro detekci protilátek

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CHLAMYDIOVÝCH INFEKCÍ

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CHLAMYDIOVÝCH INFEKCÍ INFEKČNÍ SÉROLOGIE Bakteriologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CHLAMYDIOVÝCH INFEKCÍ Chlamydia sp. Chlamydia pneumoniae Chlamydia trachomatis ELISA a IMUNOBLOT soupravy jsou určeny ke stanovení

Více

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Strep A Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDY

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDY INFEKČNÍ SÉROLOGIE Virologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDY Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) ELISA soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy a IgM

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

SD Rapid test Norovirus

SD Rapid test Norovirus SD Rapid test Norovirus Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3510

AESKULISA. Objednací kód: 3510 AESKULISA CeliCheck Objednací kód: 3510 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Stabilita [MIC] Příprava reagencií Pracovní promývací roztok [WASH] Vzorky Zmrazujte a rozmrazujte pouze jednou. Pracovní postup

Stabilita [MIC] Příprava reagencií Pracovní promývací roztok [WASH] Vzorky Zmrazujte a rozmrazujte pouze jednou. Pracovní postup DHEA-S ELISA test pro kvantitativní stanovení dehydroepiandrosteronsulfátu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55060 96 testů kompletní souprava Účel použití Dehydroepiandrosteron (DHEA) je hlavní C

Více

hcg ELISA test pro kvantitativní stanovení lidského choriového gonadotropinu (hcg) v lidském séru

hcg ELISA test pro kvantitativní stanovení lidského choriového gonadotropinu (hcg) v lidském séru hcg ELISA test pro kvantitativní stanovení lidského choriového gonadotropinu (hcg) v lidském séru Obj. číslo: 53040 96 testů kompletní souprava Účel použití Lidský choriový gonadotropin (hcg) je glykoproteinový

Více

Rapid-VIDITEST Influenza A+B

Rapid-VIDITEST Influenza A+B Rapid-VIDITEST Influenza A+B (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku viru Influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o.,

Více

OBSAH SOUPRAVY: - Testovací kazety - Odběrové zkumavky s ředicím roztokem - Návod k použití - Certifikát kontroly balení

OBSAH SOUPRAVY: - Testovací kazety - Odběrové zkumavky s ředicím roztokem - Návod k použití - Certifikát kontroly balení Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium a Giardia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Rapid-VIDITEST FOB+Tf

Rapid-VIDITEST FOB+Tf Rapid-VIDITEST FOB+Tf (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu a transferrinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

MASTAZYME FSME IgG. Enzymatická imunoesej pro detekci a kvantifikaci lidských protilátek IgG proti viru TBE (Tick-borne-encephalitis) v séru a plasmě

MASTAZYME FSME IgG. Enzymatická imunoesej pro detekci a kvantifikaci lidských protilátek IgG proti viru TBE (Tick-borne-encephalitis) v séru a plasmě AZYME FSME IgG Enzymatická imunoesej pro detekci a kvantifikaci lidských protilátek IgG proti viru TBE (Tick-borne-encephalitis) v séru a plasmě Návod na použití Pouze pro in vitro diagnostiku Test Kód

Více

ELISA-VIDITEST anti-vzv IgG (CSF)

ELISA-VIDITEST anti-vzv IgG (CSF) ELISA-VIDITEST anti-vzv IgG (CSF) OD-087 / 5ST Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: +420 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY

Více

Respiratory syncytial virus IgG ELISA

Respiratory syncytial virus IgG ELISA Návod k použití Respiratory syncytial virus IgG ELISA ELISA test pro detekci a kvantifikaci lidských protilátek IgG proti RS viru v lidském séru nebo plazmě Kat. č.: ILE-RSV01 Skladování: +2 C až +8 C

Více

POUŽITÍ PRINCIPY STANOVENÍ

POUŽITÍ PRINCIPY STANOVENÍ NOW Malaria TEST POUŽITÍ Binax NOW Malaria TEST je rychlá imunochromatografická metoda pro kvalitativní stanovení antigenů Plasmodium falciparum (PF), Plasmodium vivax (PV), Plasmodium malariae (PM) a

Více

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

SKLADOVÁNÍ A STABILITA Chlamydia Antigen Test je určen pro in vitro diagnostiku jako rychlý kvalitativní test na průkaz přítomnosti antigenu chlamydií u žen přímo z cervikálního výtěru a u mužů ze vzorků moči nebo močové trubice.

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY A AGLUTINAČNÍ KOMPONENTY K DIAGNOSTICE PERTUSE A PARAPERTUSE

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY A AGLUTINAČNÍ KOMPONENTY K DIAGNOSTICE PERTUSE A PARAPERTUSE INFEKČNÍ SÉROLOGIE Bakteriologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY A AGLUTINAČNÍ KOMPONENTY K DIAGNOSTICE PERTUSE A PARAPERTUSE Bordetella pertussis Bordetella parapertussis ELISA a IMUNOBLOT soupravy jsou určeny

Více

CHLAMYDIA ANTIGEN TEST 004A170

CHLAMYDIA ANTIGEN TEST 004A170 Rychlý test pro kvalitativní detekci antigenu Chlamydií v cervikálním stěru žen, ve stěru z uretry a vzorku moče u mužů. In vitro diagnostikum pro profesionální použití. Zamýšlené použití Chlamydia test

Více

IL-6. Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6)

IL-6. Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6) IL-6 Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6) Lateralní průtokový imunologický test pro kvantitativní stanovení lidského interleukinu-6 (IL-6), vyhodnocení pomocí

Více

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ A MANIPULACI

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ A MANIPULACI N-Histofine Simple Stain AP (M) Univerzální imuno-alkalická fosfatáza polymer, anti-myší N-Histofine imunohistochemické barvicí reagens Skladovat při 2-8 C 1. ÚVOD Firma Nichirei vyvinula jedinečný imunohistochemický

Více

ELISA-VIDITEST anti-hhv-6 IgG (CSF)

ELISA-VIDITEST anti-hhv-6 IgG (CSF) ELISA-VIDITEST anti-hhv-6 IgG (CSF) OD-344 / 5ST Návod k použití VÝROBCE: VIDIA spol.s r.o., Nad Safinou II 365, 252 42 Jesenice, Czech Republic, Tel.: +420 261 090 565, Fax: +420 261 090 566, www.vidia.cz

Více

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů)

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Rapid-VIDITEST RSV (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad

Více

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření ODBĚRY VZORKŮ Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření Uchovávání a transport odebraných vzorků Odběry krve na průkaz protilátek (obecně) Stanovení protilátek komplementfixační

Více

IMMUNOQUICK NoRotAdeno Rychlý test pro in vitro diagnostiku, určený pro detekci antigenů Noroviru, Rotaviru a Adenoviru ve vzorcích stolice

IMMUNOQUICK NoRotAdeno Rychlý test pro in vitro diagnostiku, určený pro detekci antigenů Noroviru, Rotaviru a Adenoviru ve vzorcích stolice Rychlý test pro in vitro diagnostiku, určený pro detekci antigenů Noroviru, Rotaviru a Adenoviru ve vzorcích stolice Kat.č.: 1. Použití je rychlý imunochromatografický test pro kvalitativní detekci antigenů

Více

Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic

Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a v pozdějším znění Nařízení (ES) č. 453/2010 (REACH) Datum vydání: 6.4.2009 Datum revize:

Více

Návod k použití. Rubella IgM ELISA. ELISA test pro detekci a kvantifikaci lidských protilátek IgM proti viru zarděnek v lidském séru nebo plazmě

Návod k použití. Rubella IgM ELISA. ELISA test pro detekci a kvantifikaci lidských protilátek IgM proti viru zarděnek v lidském séru nebo plazmě Návod k použití Rubella IgM ELISA ELISA test pro detekci a kvantifikaci lidských protilátek IgM proti viru zarděnek v lidském séru nebo plazmě 0197 Kat. č.: ILE-RUB03 Skladování: +2 C až +8 C Pouze pro

Více

HbA1c. Axis - Shield. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299

HbA1c. Axis - Shield. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE SYFILIS

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE SYFILIS INFEKČNÍ SÉROLOGIE Bakteriologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE SYFILIS Treponema pallidum ELISA a IMUNOBLOT soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy IgG a IgM v lidském

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE INFEKČNÍ SÉROLOGIE Virologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE Cytomegalovirus ELISA soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy IgA, IgG a IgM v lidském

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

MASTAZYME TM Cardiolipin

MASTAZYME TM Cardiolipin MASTAZYME TM Cardiolipin Enzymatická imunoesej pro detekci autoprotilátek třídy IgG a IgM proti kardiolipinu v séru a plasmě Návod k použití Pouze pro in vitro diagnostiku Test Kód Kit pro MASTAZYME TM

Více

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI G Parainfluenza viry typu 1. Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI G Parainfluenza viry typu 1. Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti virům parainfluenzy 1 (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2721-9601 G Parainfluenza viry typu 1 IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96

Více

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II

Více

Mycoplasma pneumoniae-igm-elisa medac. Český 362-VPCZ/010512

Mycoplasma pneumoniae-igm-elisa medac. Český 362-VPCZ/010512 Mycoplasma pneumoniaeigmelisa medac Český 362VPCZ/010512 VÝROBCE medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg MARKETING medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate

Více

Sure-MeDIP I. with magnetic beads and MNase. www.krd.cz

Sure-MeDIP I. with magnetic beads and MNase. www.krd.cz Sure-MeDIP I with magnetic beads and MNase www.krd.cz 1 Obsah soupravy a skladování MeDIP souprava obsahuje reagencie na provedení 25 reakcí. Souprava je rozdělen do dvou částí, jedna je distribuována

Více

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru a Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce:

Více

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgG Stránka 1

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgG Stránka 1 Doc.: INS EVG.CE Strana 1 ze 6 Verze.: 09/08MS ELISA souprava - HEV IgG A. POUŽITÍ Třetí generace ELISA testu pro kvalitativní detekci IgG protilátek proti viru hepatitidy E v lidské krevní plazmě nebo

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 6) 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Určené použití: Zpracování

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

Souprava je určená výhradně pro výzkumné účely, nikoliv pro diagnostické postupy.

Souprava je určená výhradně pro výzkumné účely, nikoliv pro diagnostické postupy. We take care of our customers Výrobky CARE jsou určené pro zásobování našich zákazníků na celém světě vysoce kvalitními spotřebními materiály, příslušenstvím a speciálními soupravami. Řada výrobků CARE

Více

Rapid-VIDITEST Influenza A+B

Rapid-VIDITEST Influenza A+B Rapid-VIDITEST Influenza A+B (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku viru Influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o.,

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE INFEKČNÍ MONONUKLEÓZY

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE INFEKČNÍ MONONUKLEÓZY INFEKČNÍ SÉROLOGIE Virologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE INFEKČNÍ MONONUKLEÓZY EBV VCA EBV EBNA-1 EBV EA-D ELISA soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy IgA, IgG a IgM

Více

Braf V600E StripAssay

Braf V600E StripAssay Braf V600E StripAssay Kat. číslo 5-570 20 testů 2-8 C Popis stripu: Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci čerstvých nebo mražených biopsií použijte soupravy Qiagen QIAmp DNA Mini nebo Micro. Pro izolaci

Více

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice, Česká Republika, tel.: +420 261 090 565, 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

toxoplasmózy Petr Kodym sérologických nálezů u

toxoplasmózy Petr Kodym sérologických nálezů u Interpretace sérologických nálezů u toxoplasmózy Petr Kodym Národní referenční laboratoř pro toxoplasmózu Oddělení zoonóz s přírodní ohniskovostí Centrum epidemiologie a mikrobiologie Státní zdravotní

Více

ELISA-VIDITEST anti-complement faktor H IgG

ELISA-VIDITEST anti-complement faktor H IgG ELISAVIDITEST anticomplement faktor H IgG č.š. (a) Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, tel.: +420 261 090 565, email: info@vidia.cz,

Více

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Pokyny pro lékaře Pokyny PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Určeno pro diagnostické použití in vitro. Pouze pro export z USA. 1. Chcete-li zajistit dostatečný odběr moči, může pomoci, když pacient

Více

2) Připravte si 3 sady po šesti zkumavkách. Do všech zkumavek pipetujte 0.2 ml roztoku BAPNA o různé koncentraci podle tabulky.

2) Připravte si 3 sady po šesti zkumavkách. Do všech zkumavek pipetujte 0.2 ml roztoku BAPNA o různé koncentraci podle tabulky. CVIČENÍ Z ENZYMOLOGIE 1) Stanovení Michaelisovy konstanty trypsinu pomocí chromogenního substrátu. Aktivita trypsinu se určí změřením rychlosti hydrolýzy chromogenního substrátu BAPNA (Nα-benzoyl-L-arginin-p-nitroanilid)

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky třídy IgG proti chřipce typu A Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96).

Více

Rapid-VIDITEST Listeria Card (Jednokrokový kazetový test pro detekci Listeria monocytogenes.)

Rapid-VIDITEST Listeria Card (Jednokrokový kazetový test pro detekci Listeria monocytogenes.) Rapid-VIDITEST Listeria Card (Jednokrokový kazetový test pro detekci Listeria monocytogenes.) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č.365, Vestec u Prahy, 252 42 Jesenice,

Více

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo 5-630. 20 testů 2-8 C

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo 5-630. 20 testů 2-8 C EGFR XL StripAssay Kat. číslo 5-630 20 testů 2-8 C Popis stripu Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci DNA použijte vhodný izolační kit. Doporučené kity jsou následující: Pro izolaci čerstvých nebo

Více

Internal Control Detection Kit

Internal Control Detection Kit Internal Control Detection Kit PRO DIAGNOSTICKÉ POUŽITÍ IN VITRO. AMPLICOR Internal Control Detection Kit IC MWP DK 96 Tests P/N: 20763306 122 ART: 07 6330 6 US: 83324 POUŽITÍ Souprava pro detekci vnitřní

Více

Rapid-VIDITEST Campylobacter

Rapid-VIDITEST Campylobacter Rapid-VIDITEST Campylobacter (Jednokrokový kazetový test pro detekci Campylobacter spp.) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II

Více