Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015"

Transkript

1 Základní škola U Stadionu, Uničov Minimální preventivní program Zodpovědná osoba: Mgr. Milan Žůrek ředitel školy Vypracovala: Mgr. Milena Czabeová školní metodik prevence Základní škola U Stadionu 849 Uničov Telefon: Internetové stránky: Adresa peněžního ústavu: KB Uničov

2 Obsah dokumentu Minimální preventivní program pro školní rok I. Charakteristika a cíle Minimálního preventivního programu II. Metody a formy školní práce k osvojení preventivních ochranných kompetencí 1. Aktivity pro žáky 1.1 Zapracování konkrétních témat prevence do vzdělávacího procesu - tematické celky v rámci výuky Prevence na 1. stupni Prevence na 2. stupni 1.2 Osobnostní a sociální výcvik žáků 1.3 Akce pro žáky Kurzy Besedy, přednášky Soutěže Mimoškolní aktivity žáků Ostatní akce (prožitkové programy...) 2. Aktivity pro rodiče 3. Aktivity pro pedagogický sbor 3.1 Seznámení pedagogických pracovníků s obsahem MPP 3.2 Personální zajištění MPP, poradenské péče na škole 3.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků 3.4 Metodické pomůcky pro potřeby pedagogů a ŠMP 3.5 Spolupráce s odborníky (kontakty) a propagace 3.6 Rozpočet programu 4. Rámcový časový harmonogram nejdůležitějších částí MPP 5. Různé III. Hodnocení Minimálního preventivního programu Přílohy: POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ VE ŠKOLE PLÁN PROTI ŠIKANOVÁNÍ

3 I. Charakteristika a cíle Minimálního preventivního programu pro školní rok Minimální preventivní program a školní preventivní strategie vychází z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (č.j / ), které nabývá účinnosti dne , z Krajského plánu primární prevence na léta , koresponduje se Strategickým protidrogovým plánem OK na r a s hlavními cíli a úkoly školy na školní rok v oblasti naukové a výchovné. Cílovou skupinou, na kterou se Minimální preventivní program zaměřuje, jsou všichni žáci naší školy od 1. až po ročník. Na jeho realizaci se aktivně podílejí všichni členové pedagogického sboru, tedy nejen vyučující, ale také vychovatelky ŠD a zapojeni jsou i hospodářští pracovníci školy, neboť i oni ovlivňují celkové klima školy. Naším dlouhodobým cílem je, aby toto klima bylo pro všechny příjemné a bezpečné. Výchovnými prioritami školy jsou: tolerance, samostatnost, zdravý životní styl, ohleduplnost, bezpečné chování a zodpovědnost. Střednědobé cíle: proškolení pedagogických pracovníků v oblasti prevence, vybudování zázemí pro zabezpečení funkce metodika (odborná literatura, výukové materiály...),vytvoření systému financování programů primární prevence, větší propojení života rodiny a školy. U žáků je naším střednědobým cílem poskytnout jim co nejvíce informací k této problematice, zvýšit jejich právní povědomí, naučit je samostatně se rozhodovat, nenechat se manipulovat a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí. Krátkodobé cíle: zmapování vztahů ve třídách a potřeb v oblasti primární prevence. Zdůvodnění potřebnosti programu: Nárůst projevů rizikového chování mládeže (včetně stále rozšiřujícího se zneužívání návykových látek v populaci) se stává celospolečenským problémem. Věková hranice, kdy dítě experimentuje s nějakou návykovou látkou, se snižuje. Děti jsou jednou z nejohroženějších skupin. Proto je velmi důležité zahájit primární prevenci včas.(samozřejmě formou přiměřenou věku.) Dílčí cíle primární prevence rizikového chování: a) předcházení rizikovým jevům v chování žáků; těmito jevy jsou zejména : - záškoláctví, - šikana (včetně kyberšikany), násilí, rasismus, antisemitismus, politický a náboženský extremismus, xenofobie, intolerance, homofonie, vandalismus, - kriminalita, delikvence, - užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky ), závislostní chování a rizikové sexuální chování, hrozba onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s nezodpovědným sexuálním životem a užíváním návykových látek, - negativní působení sekt - netolismus - virtuální drogy a patologické hráčství - rizikové sporty a rizikové chování v dopravě - poruchy příjmu potravy b) rozpoznání a zajištění včasné intervence v případech, kdy k výše uvedenému rizikovému chování již došlo a dále v případech: - domácího násilí,

4 - týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, - ohrožování mravní výchovy mládeže. Cestu k naplňování těchto cílů vidíme v pokračování systematické práce s třídními kolektivy i jednotlivci, v rozvoji morálního vědomí žáků a jejich výcviku v sociálních a komunikačních dovednostech. Vedeme je k toleranci, spolupráci a vzájemné pomoci. Třídní učitelé pracují se všemi žáky třídy v rámci třídnických hodin a pořádají mimoškolní akce, do kterých se snaží zapojit co největší počet žáků. V rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu se snažíme žákům nabídnout co nejširší spektrum volnočasových aktivit. Kromě těchto aktivit, které mají charakter soustavné a dlouhodobé práce, organizujeme pro žáky za účelem dosažení požadovaných kompetencí souvisejících s prevencí nežádoucích projevů chování další krátkodobé akce, které jsou zaměřeny vždy na konkrétní aspekt prevence a vzájemně na sebe navazují. Jsou rovněž odrazovým můstkem pro další práci ve vyučovacích nebo třídnických hodinách. II. Realizace Minimálního preventivního programu pro školní rok Aktivity pro žáky 1.1 Zapracování konkrétních témat prevence do vzdělávacího procesu Prevence na 1. stupni Prvouka ročník Příklady tematických celků: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás : Ve škole chování v hodině a o přestávce - vztahy ve škole, chování ke spolužákům,pomoc druhým, - komunikace prosba, poděkování, odmítnutí... Rodina, vztahy Domov... Výchova ke zdraví, zdravý životní styl: Člověk a jeho tělo Zdraví a nemoc Pečujeme o své zdraví Správná výživa Hygiena, otužování Práce a odpočinek, lidé a volný čas Nemoc a úraz Návykové látky a zdraví... Osobní bezpečí Cesta do školy Soužití lidí Chování lidí Prvouka 3. ročník Domov a rodina příbuzenské vztahy v rodině, vztahy mezi členy rodiny, chování ke starším lidem, význam slova domov, pomoc rodičům, slušné chování a udržování rodinných svátků a tradic... Škola, naše obec pravidla slušného chování, soužití ve třídě podle dohodnutých pravidel, kamarád kladné a záporné vlastnosti, prevence agresivity mezi spolužáky ve třídě tolerance,

5 ohleduplnost k druhým x šikana, osobní bezpečí, kultura a sport v našem městě Bezpečná cesta do školy a ze školy pravidla bezpečnosti v dopravním provozu Lidé a čas, lidská činnost sebepoznání, sebedůvěra Rozmanitost přírody a její ochrana - chráníme přírodu, rovnováha v přírodě, - ekologie, třídění odpadu, Den Země Člověk a zdraví, pečujeme o své zdraví fyzické a psychické zdraví, rovnováha - trávení volného času, důležitost fyzického pohybu - výživa a zdraví: správné stravovací návyky - zdravý životní styl, předcházení nemocem, obranyschopnost organismu - zásady první pomoci - osobní bezpečí Dopravní výchova chodec (řešení různých situací, dopravní značky) Vlastní bezpečnost cesta do školy, klíče od domu, chování o přestávce, neznámý člověk za dveřmi Co se smí, co se nesmí pravidla chování Děti a trestné činy krádeže, hospodaření s vlastním kapesným, lež a její důsledky - lež má krátké nohy Mezilidské vztahy, šikana nedovol, aby ti někdo ubližoval Dopravní výchova cyklista Návykové látky tabák, cigarety, alkohol Drogy a hazardní hry Bezpečné prázdniny Přírodověda - 4. a 5. ročník Vliv člověka na přírodu, její ochrana, třídění odpadu (+ ekologické programy) Osobní bezpečí, rizikové prostředí, krizové situace (šikana, týrání ) Zásady správné výživy Rodina, vztahy, komunikace Vlastivěda 4. a 5. ročník Soužití lidí kolem nás Porovnávání mezilidských vztahů dříve a dnes Projevy rasismu a xenofobie Život poddaných 2. sv.válka, život za okupace Období komunistické vlády Anglický jazyk 4. a 5. třída Mezilidské vztahy, Rodina a svět nás zajímá V průběhu celého prvního stupně: Český jazyk sloh: formy společenského styku seznámení, odmítnutí, omluva, komunikace s cizími lidmi, telefonování... slohová cvičení, mluvený projev rozhovor...(rozbor chování třídy, náplň volného času zájmy

6 Manipulativní komunikace - čtení: pohádky dobro a zlo, příběhy ze života dětí - četba knih s dětským hrdinou, rozbor chování hlavního hrdiny, vliv médií Výtvarná výchova, pracovní činnosti : výchova ke kráse, estetické vnímání, estetické prostředí, pracovní morálka, sebekázeň, vztah k práci, k životnímu prostředí, rozvoj zájmů, Tělesná výchova : smysl pro fair play, hra v týmu, plavání Dopravní výchova teorie, praktický výcvik na dopravním hřišti, první pomoc Formy a metody práce s žáky: besedy (např. Pestrá strava, vhodné a nevhodné potraviny..., Kouření, Šikana, ) výchovné koncerty, prožitkové programy:sdružení D exkurze - např. u hasičského sboru, Den se záchranáři četba, diskuse skupinová práce podpora spolupráce, komunikace... dramatizace a modelové situace (přivolání pomoci tísňové linky, agresivita a další formy nevhodného chování a obrana proti nim) projekty (strava, ochrana přírody...) ekologické programy Studánka třídnické chvilky a třídnické hodiny: školní řád, komunitní kruh monitorování klimatu třídy OSV, výlety zaměřené na týmovou spolupráci a vztahy v kolektivu Na posilování bezpečného a příjemného klimatu školy se také systematicky pracuje v rámci aktivit ve školní družině a na škole v přírodě, která poskytuje dostatek možností pro práci s dynamikou třídních kolektivů. ŠD: vztahy mezi dětmi, začlenění romských dětí do kolektivu, správné stolování, zdravý životní styl, chování k věcem ve škole, k majetku úskalí práce na počítači, pestrá nabídka zájmových kroužků, společné akce: karneval, Den Země, sportovní odpoledne, pobyt v přírodě Spolupráce s rodinou : rozhovory, diskuse s rodiči na téma: absence, záškoláctví, chování dítěte ke spolužákům, nebezpečí drog...) Spolupráce s PPP Olomouc, Policií ČR, s DDM, se Sdružením D Prevence na 2. stupni Za jeden z předpokladů úspěšné prevence považujeme navázání dobrých vztahů s žáky a postupné budování oboustranné důvěry. Pro mnohé z nich není přechod z prvního stupně na druhý jednoduchý. Zvykají si na větší počet vyučujících, na větší samostatnost, stěhování do odborných učeben, na nové předměty i na vzrůstající nároky. Navíc se znovu utváří třídní kolektiv, neboť někteří žáci odešli na gymnázium, jiní naopak přestoupili z jiných škol. Proto je na druhém stupni velmi důležité časté zařazování třídnických hodin. Jejich náplní nebývá jen řešení konkrétních problémů třídy, ale také osobnostně - sociální výcvik. Tematické celky pro žáky v rámci výuky: Český jazyk a literatura literatura: příběhy, ukazující život lidí v jiných zemích výchova k respektu ke kultuře a zvykům jiných národů; texty týkající se dodržování lidských práv, životních osudů lidí s handicapem...,

7 literatura posilující pozitivní vztah k životu. sloh: rozvoj komunikačních dovedností (verbální i neverbální prostředky komunikace, cvičení empatického a aktivního naslouchání), problematika rizikového chování jako námět slohových úkolů, mediální výchova mluvený projev: násilí na televizní obrazovce a v počítačových hrách, způsob zpracování televizního zpravodajství, otázky kolem výběru pořadů vysílaných v odpoledních hodinách, nebezpečí manipulativních technik reklamy...(propojeno s tematickými celky Výchovy k občanství a Výchovy ke zdraví.) Úvaha : Člověk jako osobnost (r.), Mezigenerační konflikty (r.), Internet (r.) Anglický jazyk a ostatní jazyky: do výuky jsou zařazována témata související s problematikou zdravého životního stylu (problematika zdraví a nemoci základní onemocnění, zdravá výživa, každodenní život denní režim, školní den, zájmy a záliby, sport, osobní a společenský život navazování kontaktů, pocity, emoce, vzhled), žáci jsou seznamováni s kulturou a zvyky příslušníků jiných národů a učí se ji respektovat. Komunikace v cizím jazyce - sociální a komunikační dovednosti. Výchova k občanství Výchova k občanství (-7. roč.): ročník Člověk ve společnosti Vztahy mezi lidmi: osobní a neosobní vztahy,vztahy mezi spolužáky, kamarádství,vztahy k dospělým, mezilidská komunikace Naše škola: práva a povinnosti žáků, společná pravidla a normy, žákovská samospráva, život ve škole, vklad vzdělání pro život, záškoláctví, šikana Člověk a rodinný život: domov, bezpečí, příbuzenské vztahy, domácí násilí, zneužívání a týrání dětí, zneužívání návykových látek Naše obec, region, kraj: historie a tradice obce, kulturní památky a jejich ochrana, ochrana přírody a majetku obce, zajímavá a památná místa regionu, vandalismus 7. ročník Svět kolem nás Vlast a vlastenectví x nacionalismus, rasismus, xenofobie Člověk ve společnosti Lidská setkání : přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a žen, lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve společnosti Základy lidského soužití: morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování, výhody spolupráce, vztahy mezi lidmi, lidská práva, úprava lidských práv a práv dítěte v dokumentech, tolerance a intolerance, problémy lidské nesnášenlivosti, diskriminace, šikana, rasistické, xenofobní a extremistické projevy chování Národ a národnostní menšiny; multikulturní výchova, principy demokracie, právní řád ČR, orgány právní ochrany občanů, soustava soudů Stát a právo Přírodní a kulturní bohatství; vandalismus ročník Člověk jako jedinec/ osobnost: odpovědné rozhodování, osobní vlastnosti a vztahy s druhými lidmi jako faktory ovlivňující : a) kvalitu života jedince b) schopnost překonávat překážky

8 a dosáhnout vytčených cílů Vnitřní svět člověka: vnímání, prožívání, poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí systém osobních hodnot, sebehodnocení, stereotypy v posuzování druhých Osobní rozvoj: osobní cíle a plány, životní perspektivy, adaptace na životní změny, význam vůle a osobní kázně v životě člověka Náročné životní situace a jejich řešení (dopad na mezilidské vztahy) Stát a právo: Právo v každodenním životě, právní vědomí, význam právních vztahů, důležité právní vztahy a závazky z nich vyplývající (občanské právo), styk s úřady Člověk ve společnosti: kulturní život, kulturní chování, kulturní hodnoty a tradice, masová kultura Člověk a pracovní život: volba povolání, sebepoznání a sebehodnocení... mravní a právní předpoklady pro uzavření manželství, volba životního partnera, zodpovědné rodičovství, konflikty v rodinných vztazích, rozvodovost, mezigenerační vztahy v rodině Ochrana člověka za mimořádných situací ročník Člověk a rodinný život: rodinné právo, právní ochrana dítěte, náhradní rodičovská péče... Člověk a pracovní život: profesní orientace Finanční gramotnost Člověk a právo: člověk jako subjekt právních vztahů, způsobilost člověka nabývat práva a povinnosti a způsobilost k právním úkonům, ústavní pořádek ČR ( Ústava ČR, Listina základních lidských práv svobod), právní řád ČR, ochrana veřejného pořádku, orgány právní ochrany občanů, nejzávažnější protispolečenské jevy, jejich příčiny, projevy, postihy a prevence, trestní právo, trestní zodpovědnost mladistvých (trestný čin, přestupek), kriminalita mládeže Stát a právo: typy státu, politické zřízení, právní režimy, ČR jako demokratický stát Životní perspektivy: cíle, plány, rozhodování, smysl života, zvládání životních krizí, nebezpečí náhražkových forem životních aktivit, světové náboženství, náboženský extremismus, nebezpečí náboženských sekt Ochrana člověka za mimořádných situací Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví ( - roč.) ročník (V ročníku je Výchova ke zdraví vyučována v rámci předmětu Zdravotní a tělesná výchova.) Hygiena Životní styl: denní režim, biorytmy, problematika fyzického a duševního zdraví a relaxace, duševní hygiena, zdravý způsob života (sport, volnočasové aktivity...), nezdravý způsob života, rizika ohrožující zdraví (kouření, drogy...), svalová dysbalance oslabení a zkrácení svalů, prevence onemocnění pohybového aparátu Vztah k sobě samému, vztahy ve skupině, vztahy mezi vrstevníky, vztahy v třídním kolektivu (hry a pohybové aktivity) 7. a ročník (V 7. a v ročníku je Výchova ke zdraví integrována s předmětem Výchova k občanství.) Vztahy mezi lidmi, vztahy v prostředí komunity, komunikace Zdravý způsob života, tělesné, duševní a sociální zdraví, hodnota zdraví Hygiena práce, pracovní návyky, podmínky bezpečnosti a zdraví Zdravá strava, stravovací návyky Rizika ohrožující zdraví, jejich prevence: předcházení nemocem a stresovým situacím Civilizační choroby, jejich prevence Odpovědnost za vlastní zdraví i zdraví druhých

9 Osobnostní a sociální rozvoj, typy osobnosti, sebepoznání a sebevýchova Prevence rizikových projevů chování (šikana, kyberšikana...) Prevence zneužívání návykových látek roč. Sexuální dospívání, změny v životě člověka, jejich reflexe, přátelství a láska, partnerské vztahy: mravní a právní předpoklady pro uzavření manželství, volba životního partnera, zodpovědné rodičovství, konflikty v rodinných vztazích, rozvodovost..., mezigenerační vztahy v rodině Láska a zamilovanost, volba partnera Partnerské vztahy, vztahy v rodině, problémy současné rodiny, rodinné krize Rodičovství, odpovědnost za výchovu dětí, povinnosti a práva rodičů Domácí násilí, postavení ženy ve společnosti, ( země třetího světa zneužívání práce dětí) Faktory ovlivňující stabilitu rodiny, právní a ekonomické otázky rodinného života Zdravá výživa, alternativní výživové směry, poruchy příjmu potravy Hygiena, péče o zdraví, preventivní lékařské prohlídky, práva a povinnosti v souvislosti s ochranou vlastního zdraví a zdraví svých blízkých Rozhodování v oblasti sexuálního chování odložení startu pohlavního života na dobu sociální zralosti, předčasné těhotenství, manželství nezletilých, umělé přerušení těhotenství, metody antikoncepce Založení rodiny, plánované rodičovství... Promiskuita, sexuální kriminalita, formy sexuálního zneužívání dětí, riziko pohlavně přenosných chorob např. HIV/AIDS Osobní bezpečí, ochrana člověka v mimořádných situacích Prevence zneužívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné psychotropní látky), další formy závislostí, auto-destruktivní závislosti, předcházení a snižování potenciálních zdravotních a sociálních rizik a dopadů spojených s těmito závislostmi pro jednotlivce a pro společnost V rámci výuky jsou pořádány besedy, exkurze, prožitkové programy, žáci zpracovávají referáty a projekty k daným tématům, hrají hry zaměřené na OSV, předvádějí a hodnotí modelové situace. Poznámka: S rozsahem témat týkajících se sexuální výchovy jsou zákonní zástupci žáků informováni. Dějepis Stěhování národů, pojem vandalismus (objasnění, prevence) Vznik křesťanství: pronásledování křesťanů, svoboda náboženského vyznání x extremismus, fanatismus Vznik islámu, muslimové dnešní problémy, postavení ženy v muslimské společnosti Křížové výpravy, náboženské konflikty Třicetiletá válka pronásledování nekatolíků; Druhá světová válka holocaust, rasismus, xenofobie, extremismus (fašismus) Poválečné Československo základní principy demokracie Totalitní systémy- komunismus Příběhy bezpráví projekt ve spolupráci s organizací Člověk v tísni

10 Zeměpis Obyvatelstvo národnostní a náboženské konflikty Globální problémy Ochrana přírody, životního prostředí Informatika Vyhledávání a zpracování informací z internetu (odpovědný přístup k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu) Chemie ( ročník) Drogy: využití a zneužití chemických látek (alkohol, tabák, drogy a otravné látky), obsah chemických látek, zdravotní problémy při požívání těchto látek, dlouhodobé účinky na zdraví člověka Přírodopis Biologie člověka: anatomie a fyziologie lidského organismu problematika ochrany zdraví, správného životního stylu: a) pohybový aparát: prevence onemocnění pohybového aparátu, prevence a náprava svalových dysbalancí) b) dýchací soustava: prevence kouření (pokus) ekologie zplodiny v ovzduší, pobyt ve městech x pobyt v přírodě c) cévní soustava: prevence civilizačních chorob d) výživa: prevence poruch příjmu potravy Člověk, růst a vývoj jedince: sexuální výchova (pohlavní soustava, zdravotní rizika spojená s předčasným pohlavním životem), plánované rodičovství První pomoc: při zástavě dechu, srdeční činnosti, zlomeninách... (praktický nácvik při laboratorních pracích) Výtvarná výchova - výtvarné zpracování témat souvisejících s rizikovým chováním, návštěvy galerií, výstav Hudební výchova - pochopení mnohotvárnosti hudební kultury různých etnik a národů multikulturní výchova Tělesná výchova - rozvoj pohybových dovedností, tělesných schopností a kultivace pohybu, podpora a ochrana zdraví, spolupráce v kolektivních sportech Zdravotní a tělesná výchova - vztahy v kolektivu, denní režim, rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Praktické činnosti pěstitelské práce, dílny- pracovní morálka vaření zdravá strava Formy a metody práce s žáky: besedy (např.šikana, Trestní zodpovědnost mládeže,... ), spolupráce s IPS ÚP Olomouc exkurze komunitní kruh skupinová práce, skládankové učení četba, diskuse videoprojekce dramatizace a modelové situace (přivolání pomoci tísňové linky, umění říci NE, řešení náročných

11 životních situací konflikty, agresivita a další formy nevhodného chování a obrana proti nim) projekty (zdravý životní styl, zdravá strava, poruchy příjmu potravy, ochrana přírody, nebezpečí závislostí, problematika domácího násilí, problematika lidských práv) ročník profesní orientace ročník projekty s MŠ: Kamarádi, Pojďte s námi za pohádkou karneval pro MŠ ročník Dopoledne s Jasněnkou (sportovní aktivity a divadelní představení pro klienty stacionáře) přednášky: sdružení Acet prožitkové programy - Sdružení D Olomouc ekologické programy Studánka monitorování klimatu třídy -rozhovory, dotazníky, pozorování při OSV třídy, - dotazníkové šetření OSV adaptační program ročník (1-1 září 2014) výlety, víkendové akce a další třídní akce zaměřené na týmovou spolupráci a vztahy v kolektivu Na posilování bezpečného a příjemného klimatu školy se také systematicky pracuje v rámci aktivit v třídnických hodinách a při práci v zájmových útvarech organizovaných školou. Spolupráce s rodinou : třídní schůzky, individuální konzultace, rozhovory, diskuse s rodiči na téma: absence, záškoláctví, chování dítěte ke spolužákům, nebezpečí drog...) Spolupráce s psycholožkou Spolupráce s dalšími subjekty: s PPP Olomouc, Policií ČR, s DDM a některými neziskovými organizacemi, z nichž nejvýznamnější jsou Sdružení D Olomouc a ACET. 1.2 Osobnostní a sociální výcvik žáků OSV žáků probíhá v 1., 2., a 7. ročníku ve všech předmětech v rámci průřezových témat. Také v ostatních ročnících je osobnostní výchově věnována velká pozornost. Na druhém stupni je to zejména v předmětech Výchova k občanství, Výchova k občanství a ke zdraví. 1.3 Akce pro žáky Kurzy 1. stupeň plavecký výcvik ročník 1x týdně během školního roku škola v přírodě (předpokládaný termín: květen/ červen) 2. stupeň : adaptační program r. celoroční program Sdružení D r. lyžařský výcvik 7. ročník Exkurze 1. stupeň a ročník návštěva hasičské zbrojnice Čj městská knihovna (1. a 2. stupeň) VkO- IPS ÚP Olomouc Scholaris (profesní orientace, výchovný poradce + třídní ročníku) exkurze na SŠ (výchovný poradce)

12 - ročník( dívky) návštěva gynekologické ambulance ročník - návštěva stacionáře Jasněnka Př ekologické centrum Studánka Besedy a přednášky MěK - besedy o spisovateli, tematicky zaměřené besedy, knihovnické lekce (1. i 2. stupeň) Besedy s tematikou prevence rizikového chování šikana, záškoláctví, nedodržování lidských práv, náboženské sekty... Beseda se zástupci SŠ ( ročník) Beseda s preventisty Policie ČR o trestní zodpovědnosti mladistvých ( roč.), o problematice šikany a návykových látek ( r.) Besedy ACET Partnerství, vztahy, nebezpečí AIDS ( ročník), Násilí, šikana ( roč.) Zvol si svou cestu ( prevence - kouření, alkohol) Sebeúctou proti sektám ( ročník) (další besedy- dle aktuální nabídky) Projekt Neboj se promluvit problematika kyberšikany a bezpečného užívání internetu Soutěže sportovní soutěže recitační soutěž olympiády ČJ, D, Př, Z šachové přebory dopravní soutěž Mimoškolní aktivity žáků Kroužky anglického jazyka (1. stupeň) Kroužek anglického jazyka EVERY DAY ENGLISCH (-7. r.) Dovedné ruce Mgr. Štenclová, Mgr. Bednářová, Mgr. Zíka Mgr. Benešová Mgr. Sklenáková pí. vychovatelka Capková pí. vychovatelka Pavlíková Vaření pí. vychovatelka Kuchařová Pohybové hry pí. vychovatelka Chovancová Florbal Mgr. Čížek pí. vychovatelka Pavlíková Sportovní hry Mgr. Čížek Šachy Mgr. Žůrek Mgr. Zíka Redakce školního časopisu Mgr.Štěpancová Basketbal Mgr. Čížek Koumáci pí. vychovatelka Pavlíková Tenis (1.stup.) Mgr. Benešová, Mgr. Váňová (od ) Turistický kroužek Mgr. Benešová, Mgr.Štěpancová

13 1.3.6 Ostatní akce divadelní představení ( 1. stup. Šumperk, 2. stupeň - Olomouc) výchovné koncerty filmová představení s následnými besedami výstavy výlety tříd (1-3 vyučovací dny v měsíci květnu nebo červnu) ( odpolední nebo víkendové akce během roku) prožitkové programy prevence + podpora čtenářství 1. stupeň Malý malým, Kouzelná baterka 2. stupeň návštěvy Dramacentra Olomouc ( roč.) Anna a Kelly ( tř.) Nenávist na internet nepatří ( roč.) Program Nepokoušej osud (roč.) Divadelní představení s preventivní tematikou: Memento Četnost programů bude ovlivněna finančními možnostmi školy. projekty - zejména projekty napříč ročníky (kdy starší pomáhají mladším) se podílejí na budování a upevňování příjemného a bezpečného klimatu školy - projekt Kamarád, Dopoledne s Jasněnkou, Olympiáda pro předškoláčky třídění odpadu, sběr papíru pohybové aktivity v atriu školy velká přestávka (při pěkném počasí jaro podzim) jednodenní EXPEDICE na Karlov (za zimními sporty lyže, sáně) + tvorba staveb ze sněhu oslava MDD... vydávání školního časopisu 2. Aktivity pro rodiče Rodiče budou s Minimálním preventivním programem školy seznámeni na třídních schůzkách. Rodiče mají možnost v rámci Dne otevřených dveří navštívit výuku. Rodiče žáků ročníků se v rámci třídních schůzek setkají se zástupci SŠ. V případě potřeby mohou využít konzultačních hodin nebo se s vyučujícími domluvit na termínu schůzky. (Další informace mohou získat na nástěnce u šaten a od ledna i na internetových stránkách školy.) Škola se rovněž snaží vtáhnout rodiče do školních akcí. Příkladem je Vánoční jarmark, společné zpívání koled, účast na výjezdech třídních kolektivů : bowling V letošním školním roce bude rodičům nabídnuta možnost konzultace s pí. psycholožkou. 3. Aktivity pro pedagogický sbor Každý pedagogický pracovník dbá, aby uplatňovaná prevence rizikového chování u žáků byla prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech, jichž se prevence rizikového chování u žáků dotýká: - oblast zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity), - oblast společenskovědní - komunikace, sociální dovednosti a kompetence, etika, občanská zodpovědnost - oblast přírodovědná (biologie člověka, chemie) - oblast sociálně-právní (Pedagogičtí pracovníci se v otázce prevence dále průběžně vzdělávají a monitorují situaci ve svých třídách, realizují třídnické hodiny, spolupracují s MP)

14 3.1 Seznámení pedagogických pracovníků s obsahem Minimálního preventivního programu pro školní rok Pedagogický sbor se podílel na vytváření obsahu MPP zpracováním podkladů v oblasti prevence rizikového chování a průběžně se bude podílet na volbě termínů jednotlivých akcí. Pedagogičtí pracovníci se seznámí s MPP ( včetně příloh) a následně s ním seznámí rodiče svých žáků. 3.2 Personální zajištění prevence, poradenská péče na škole Na 1. stupni zodpovídají za prevenci ve svých třídách třídní učitelé. Při řešení problémových situací spolupracují s výchovným poradcem a metodikem prevence. Na 2. stupni se na realizaci MPP podílejí výraznou měrou kromě třídních učitelů i učitelé výchovy k občanství a výchovy ke zdraví. (Všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se podílejí na zajištění bezpečnosti na škole dozory, monitorování chování žáků v šatnách, pohyb cizích osob ve škole.) Metodik prevence spolupracuje: s výchovným poradcem s vedením školy s vyučujícím výchovy k občanství s třídními učiteli s PPP Olomouc, pracoviště Uničov s oblastní metodičkou prevence (K. Motlová- školení metodiků) s OS Gaudolino Uničov se sdružením D Olomouc, sdružením ACET s OSPOD s Policií ČR s dalšími neziskovými organizacemi zajišťujícími prevenci rizikového chování s rodiči žáků Konzultační hodiny: Stanovení konzultačních hodin výchovného poradce: konzultace na základě telefonické domluvy (výchovná poradkyně: Mgr. Svatava Rutarová) Stanovení konzultačních hodin školního metodika prevence (pro rodiče): pondělí 14,30-15hod. (v dalších dnech na základě předchozí domluvy) (kontakt: Mgr. Milena Czabeová, Konzultace pro žáky kdykoliv během přestávek, po domluvě i v době po vyučování Existence schránky důvěry - schránka důvěry u vrátnice - elektronická schránka důvěry: 3.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí zaměstnanci se podobně jako v minulých letech mají možnost zúčastnit přednášek a seminářů. Jejich nabídka je k dispozici v tiskovinách ve sborovně školy, v elektronické podobě na adrese : skolazsustadionu, heslo: sborovna, případně u vedení školy. 3.4 Metodické pomůcky pro potřeby pedagogů a ŠMP

15 V kabinetu MP je možno využít stávající knihovničky se společenskovědní problematikou (případně si zapůjčit časopisy Prevence). Další pedagogická literatura je k dispozici u výchovné poradkyně. Postupně je budovaná knihovnička s problematikou primární prevence pro potřeby pedagogů i ŠMP. Další metodické pomůcky představují videokazety (např. Řekni drogám NE, Očima hadů, Drogy a neurony, Zdraví, Společenské chování, Konflikt koření života, Láska je láska...), CD s programy nadace Volání naděje (komiksové zpracování témat jako šikana, násilí, rasismus...), materiály organizace Člověk v tísni ( např. Bohouš a Dáša za lidská práva, Příběhy ze špatné čtvrti, Svět bez konfliktů, Jeden svět...), metodický materiál Právo na každý den, CD k soutěži Paragraf 11/55, vlastní výukovou kazetu k problematice kouření (tento materiál naši žáci vytvořili jako prezentaci při postupu do celostátního kola soutěže Paragraf 11/55), propagační materiály zdravotních pojišťoven či jiných institucí, které jsou na školu zasílány. 3.5 Spolupráce s odborníky kontakty, propagace Linka důvěry dětí a mládeže Olomouc tel Linka bezpečí : chat.linkabezpeci.cz rodičovská linka : linka vzkaz domů : internet helpline: Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje okresní metodik prevence: K. Tomanová tel.: , poradenský mobil: , Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Uničov diagnostika SPU a práce s dyslektiky, besedy o technikách učení, tel.: , Vila Tereza DDM organizace sportovních a kulturních akcí pro žáky, volnočasové aktivity kontaktní osoba: Mgr. Veselá Policie ČR- preventivně informační skupina Sdružení D Olomouc , Středisko sociální péče Olomouc , Krajský školský protidrogový koordinátor Poradenské centrum sociálních služeb Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouc, odbor sociálních věcí Obvodní oddělení Policie ČR (Uničov) , Městský úřad Uničov, oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence Další důležitá telefonní čísla: viz. příručka Vzdělávejme se, abychom jim lépe rozuměli (str )

16 Propagace Webové stránky školy spravuje Mgr. Štěpancová, která na ně umísťuje aktuality i anotace uskutečněných akcí a seznamuje tak veřejnost a zejména rodiče s děním ve škole. O větších projektech je veřejnost informována prostřednictvím příspěvků v Uničovském zpravodaji. Formou propagace je i školní časopis, který žáci vydávají pod vedením Mgr. M. Zíky. 3.6 Rozpočet programu AKTIVITA ČÁSTKA Adaptační program cca Kč (škola 6000, zbytek výběr od dětí) další prožitkové programy v závislosti na finanč. možnostech školy, spoluúčast rodičů Nákup odborné literatury dle finanč.možností školy Další vzdělávání pedagogů dle finanč.možností školy Pomůcky materiál na projekty Příspěvky na dopravu na školní Příspěvky SRPŠ akce...(lyžařský výcvik, divadlo...)

17 4. Rámcový časový harmonogram vybraná témata a akce Měsíc ročník Téma prevence, konkrétní akce Poznámky Září Říjen A,B , ,5. 5., , Adaptační program Pravidla třídy, vztahy mezi dětmi, ochrana osobního bezpečí, dopravní kázeň Hry OSV, posilování kamarádských vztahů v třídních kolektivech (hry mapující postavení jednotlivců v rámci třídy i celkovou atmosféru ve třídě) Dopravní kázeň Škola vztahy mezi dětmi, rasismus, dodržování pravidel ve společnosti Dopoledne se záchranáři Psychohygiena Rasismus, lidské vztahy, předsudky Vztahy mezi lidmi; menšiny v ČR Šikana, násilí, záškoláctví Dopravní kázeň Zdravý životní styl, prevence návyk. látek Škola, domov ( nebezpečí šikany, jak se bránit ); bezpečná cesta do školy, dopravní kázeň Záškoláctví Mezilidské vztahy Komunikace a poznávání lidí Život. styl v jiných zemích tolerance, respektování kulturních rozdílů Beseda Policie ČR Vlastnosti látek-jedovaté, karcinogenní Poučení o bezpečnosti, prevence úrazů Medlovský kros Zdravý životní styl, zdravá strava Dopravní výchova chodec (řešení různých situací, dopravní značky) Komunikace ve škole i v rodině Lidská setkání, přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost... Sdružení D zahájení celoročního projektu Osobnostní a sociální rozvoj, sebepoznání, sebevýchova Islám respektování různých kultur Mezigenerační vztahy v rodině, konflikty v rodině Sebepoznání, sebepojetí Dorozumívání Vandalismus Kriminalita, trestní právo TU, MP PRV, ČJ, VV, Pč, TV,AJ VkO,, TU (průběžně celý rok) M, PRV PRV TU VkO Z VkO, Z ČJ-ČT, VL PRV ČJ, Aj VkO,,, TV PRV (dále průběžně) PRV (dále průběžně) VkO ČJ VkO, Aj VL TU, MP Ch TV,TU, uč. v odbor. učeb. TV VkO, TU MP D VkO, VkO Rj,Nj VkO MP

18 Program Nepokoušej osud Prožit.p. Anna a Kelly (Sdruž. D)- rasismus MP Listopad Prosinec C , ,7. Život v rodině (vztahy s blízkými, chování ke svému okolí k lidem i k věcem; vzájemná pomoc ); slušné chování Ochrana osobního bezpečí Dopravní kázeň Bowling Tolerance, vztahy Práce a volný čas, bezpečné chování na internetu, úcta k výtvorům lidské práce Vztahy mezi lidmi; Tolerance vůči jiným etnikům Vztahy mezi dětmi, prevence šikany, osobní prostor, bezpečí; podpora, pomoc, řešení problémů Krádeže, vandalismus Zdraví a nemoc Bezpečný internet Rizika v přírodě, OČMU, integrovaný záchranný systém Vztahy mezi lidmi různých národů Mezilidské vztahy Diagnostika klimatu ve třídách Diagnostika klimatu ve třídách (sociogramy, dotazníky vztahy ve třídě, rozhovory - návykové látky ) Profesní orientace - Scholaris Sdružení D pokračování celoročního projektu - program Outsider Sdružení D - Divadlo fórum Co se smí, co se nesmí pravidla chování Vztahy v kolektivu Ochrana osobního bezpečí Vyprávění o kamarádovi Moje povinnosti Mikuláš (pro mladší spolužáky) PRV, ČJ, Pč, VV, AJ PRV M, PRV TU PRV ČJ ČJ,VL ČJ, Aj TU PŘ Aj TU+MP +VP VL VL,Aj Aj VkO,VP TU,MP TU, ZTV Pč Nj Nj TU r Vánoční besídky Olympiády školní kola Člověk a prostředí Memento Lidské rasy - rovnost Osobnostní rozvoj, komunikace, empatie TU učitelé příslušných předmětů VkO MP Př VkO

19 Projekt Kamarád (pro děti z MŠ) Prevence rasové netolerance, fašismus MP D leden únor , Člověk a zdraví, ochrana osobního bezpečí, plavání, vztahy ve třídě, chování v přírodě, Bezpečné chování na internetu Osobní bezpečí Vandalství Látky a jejich vlastnosti (zneužívání návyk. látek), zdvořilé odmítnutí Malý princ vztahy mezi dětmi Život dětí v jiných zemích Slušné chování Bezpečný internet Cvičení sebekontroly, komunikace, řeč těla Zneužívání návykových látek Lidské tělo Výživa poživatiny negativně ovlivňující zdraví Rozmnožs. s. - sexuální chování, zneužívání Odpovědnost za své jednání Cestujeme po USA - beseda Duševní hygiena Rodina, vztahy, funkce, vzájemná Kulturní diference Stát a právo Dýchací soustava péče, prevence kouření První pomoc Moje zájmy Komunikace Alkohol - procenta Problémy lidské nesnášenlivosti Zvyky a tradice národů Evropy Co komu koupit? (Zvláštnosti etnik, finanční gramotnost) Vztahy v třídním kolektivu Lyžařský výcvik Hodnota zdraví, zdravý způsob života Člověk a právo...; Zdravá výživa, alternativní výživové směry, poruchy příjmu potravy Péče o zdraví (projekty) Ochrana osobního bezpečí, domácí násilí Sdružení D preventivní p. Beseda v IPS při ÚP Olomouc Sexuální výchova Zneužívání návykových látek Zdraví a jeho ochrana, nemoci, režim dne Etika dospívání PRV (dále průběžně) PRV ČJ ČJ Aj Př Př Př Př VL Aj ZTV VkO Aj VkO Př Nj M, VkO Aj Rj Tv,PRV TV TV VkO MP

20 březen duben 5. 1.stup.(od 3.roč.)+ 2.st , , Sexuální chování, sex. zneužívání, sexualita a násilí ve sdělovacích prostředcích Lidské vztahy Sdružení D - Nenávist na internet nepatří Projekt Neboj se promluvit Výživa zdravé a nezdravé potraviny Vztah k živé přírodě Vzájemná tolerance, vztahy v rodině i mimo ni Člověk ve společnosti Osobní bezpečí Člověk a zdraví Mezilidské vztahy Dopravní kázeň Volný čas Různé druhy závislostí (alkohol, kouření) Příroda a její ochrana Dopravní kázeň Odpovědnost, ochrana přírody Hledání pomoci při potížích Organizace volného času Soužití lidí, tolerance, respekt Lidské vztahy, principy demokracie Člověk ve společnosti- média Karneval pro MŠ Drogy, kouření, alkohol (prevence) Etnický původ Hrozba civilizačních chorob, situace ohrožující zdravý vývoj osobnosti (Pokračování témat z března) Vzájemné vztahy Návykové látky tabák, cigarety, alkohol Zvyky a tradice v ČR,; Etnický původ Dopravní soutěž Formy manipulace a zneužívání Láska, vztahy, partnerství, nebezpečí Aids (ACET) Rozhodování v oblasti sexuálního chování Mezilidské vztahy, šikana nedovol, aby ti někdo ubližoval (ACET) Prevence kouření a dalších návykových látek (ACET) Ochrana osobního bezpečí Lidské vztahy, menšiny ve společnosti, multikulturalismus Společnost a škola PŘ MP, tř. uč., D MP,TU Žáci roč. + TU A PRV AJ PRV,ČJ PRV PRV Tv VL ČJ Aj VL,Aj D, VkO VkO Př Aj Rj, Př Aj Mgr. Horáková MP ZTV Z Z

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Minimální preventivní program (MPP) vychází z pokynu MŠMT, č. j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu, kouření,

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Základní škola a Mateřská škola Sepekov Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Zpracován dne: 1. září 2016 Zpracovala: Eva Nováková Protidrogový

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Objasní účel žákovské samosprávy, definuje a dodržuje naše škola normy školy, vysvětlí význam školního řádu.

Objasní účel žákovské samosprávy, definuje a dodržuje naše škola normy školy, vysvětlí význam školního řádu. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby VDO 1 (demokracie ve škole) Výchova k občanství () Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Objasní účel žákovské samosprávy, definuje

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠKOLA: Základní škola Loučná nad Desnou Šk. rok : 2014/2015 Garant programu (lektor) : Mgr. Jitka Taklová 1. Organizace MPP Seznámení ředitelky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Vejvanovice 56, 53862 Hrochův Týnec Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2014 Mgr. Vladimír Dvořák Minimálního preventivní program 2014/2015 Úvod

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP: Ředitel školy: E-mail: ZŠ dr. Milady

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018 Školní preventivní strategie Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace na roky 2015 2018 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor vzdělání Gymnázium Mgr. Milena

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace tel.: 417835324, fax: 417834002, e-mail: sekretariat@ddzsduchcov.cz, www.ddzsduchcov.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více