Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015"

Transkript

1 Základní škola U Stadionu, Uničov Minimální preventivní program Zodpovědná osoba: Mgr. Milan Žůrek ředitel školy Vypracovala: Mgr. Milena Czabeová školní metodik prevence Základní škola U Stadionu 849 Uničov Telefon: Internetové stránky: Adresa peněžního ústavu: KB Uničov

2 Obsah dokumentu Minimální preventivní program pro školní rok I. Charakteristika a cíle Minimálního preventivního programu II. Metody a formy školní práce k osvojení preventivních ochranných kompetencí 1. Aktivity pro žáky 1.1 Zapracování konkrétních témat prevence do vzdělávacího procesu - tematické celky v rámci výuky Prevence na 1. stupni Prevence na 2. stupni 1.2 Osobnostní a sociální výcvik žáků 1.3 Akce pro žáky Kurzy Besedy, přednášky Soutěže Mimoškolní aktivity žáků Ostatní akce (prožitkové programy...) 2. Aktivity pro rodiče 3. Aktivity pro pedagogický sbor 3.1 Seznámení pedagogických pracovníků s obsahem MPP 3.2 Personální zajištění MPP, poradenské péče na škole 3.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků 3.4 Metodické pomůcky pro potřeby pedagogů a ŠMP 3.5 Spolupráce s odborníky (kontakty) a propagace 3.6 Rozpočet programu 4. Rámcový časový harmonogram nejdůležitějších částí MPP 5. Různé III. Hodnocení Minimálního preventivního programu Přílohy: POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ VE ŠKOLE PLÁN PROTI ŠIKANOVÁNÍ

3 I. Charakteristika a cíle Minimálního preventivního programu pro školní rok Minimální preventivní program a školní preventivní strategie vychází z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (č.j / ), které nabývá účinnosti dne , z Krajského plánu primární prevence na léta , koresponduje se Strategickým protidrogovým plánem OK na r a s hlavními cíli a úkoly školy na školní rok v oblasti naukové a výchovné. Cílovou skupinou, na kterou se Minimální preventivní program zaměřuje, jsou všichni žáci naší školy od 1. až po ročník. Na jeho realizaci se aktivně podílejí všichni členové pedagogického sboru, tedy nejen vyučující, ale také vychovatelky ŠD a zapojeni jsou i hospodářští pracovníci školy, neboť i oni ovlivňují celkové klima školy. Naším dlouhodobým cílem je, aby toto klima bylo pro všechny příjemné a bezpečné. Výchovnými prioritami školy jsou: tolerance, samostatnost, zdravý životní styl, ohleduplnost, bezpečné chování a zodpovědnost. Střednědobé cíle: proškolení pedagogických pracovníků v oblasti prevence, vybudování zázemí pro zabezpečení funkce metodika (odborná literatura, výukové materiály...),vytvoření systému financování programů primární prevence, větší propojení života rodiny a školy. U žáků je naším střednědobým cílem poskytnout jim co nejvíce informací k této problematice, zvýšit jejich právní povědomí, naučit je samostatně se rozhodovat, nenechat se manipulovat a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí. Krátkodobé cíle: zmapování vztahů ve třídách a potřeb v oblasti primární prevence. Zdůvodnění potřebnosti programu: Nárůst projevů rizikového chování mládeže (včetně stále rozšiřujícího se zneužívání návykových látek v populaci) se stává celospolečenským problémem. Věková hranice, kdy dítě experimentuje s nějakou návykovou látkou, se snižuje. Děti jsou jednou z nejohroženějších skupin. Proto je velmi důležité zahájit primární prevenci včas.(samozřejmě formou přiměřenou věku.) Dílčí cíle primární prevence rizikového chování: a) předcházení rizikovým jevům v chování žáků; těmito jevy jsou zejména : - záškoláctví, - šikana (včetně kyberšikany), násilí, rasismus, antisemitismus, politický a náboženský extremismus, xenofobie, intolerance, homofonie, vandalismus, - kriminalita, delikvence, - užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky ), závislostní chování a rizikové sexuální chování, hrozba onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s nezodpovědným sexuálním životem a užíváním návykových látek, - negativní působení sekt - netolismus - virtuální drogy a patologické hráčství - rizikové sporty a rizikové chování v dopravě - poruchy příjmu potravy b) rozpoznání a zajištění včasné intervence v případech, kdy k výše uvedenému rizikovému chování již došlo a dále v případech: - domácího násilí,

4 - týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, - ohrožování mravní výchovy mládeže. Cestu k naplňování těchto cílů vidíme v pokračování systematické práce s třídními kolektivy i jednotlivci, v rozvoji morálního vědomí žáků a jejich výcviku v sociálních a komunikačních dovednostech. Vedeme je k toleranci, spolupráci a vzájemné pomoci. Třídní učitelé pracují se všemi žáky třídy v rámci třídnických hodin a pořádají mimoškolní akce, do kterých se snaží zapojit co největší počet žáků. V rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu se snažíme žákům nabídnout co nejširší spektrum volnočasových aktivit. Kromě těchto aktivit, které mají charakter soustavné a dlouhodobé práce, organizujeme pro žáky za účelem dosažení požadovaných kompetencí souvisejících s prevencí nežádoucích projevů chování další krátkodobé akce, které jsou zaměřeny vždy na konkrétní aspekt prevence a vzájemně na sebe navazují. Jsou rovněž odrazovým můstkem pro další práci ve vyučovacích nebo třídnických hodinách. II. Realizace Minimálního preventivního programu pro školní rok Aktivity pro žáky 1.1 Zapracování konkrétních témat prevence do vzdělávacího procesu Prevence na 1. stupni Prvouka ročník Příklady tematických celků: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás : Ve škole chování v hodině a o přestávce - vztahy ve škole, chování ke spolužákům,pomoc druhým, - komunikace prosba, poděkování, odmítnutí... Rodina, vztahy Domov... Výchova ke zdraví, zdravý životní styl: Člověk a jeho tělo Zdraví a nemoc Pečujeme o své zdraví Správná výživa Hygiena, otužování Práce a odpočinek, lidé a volný čas Nemoc a úraz Návykové látky a zdraví... Osobní bezpečí Cesta do školy Soužití lidí Chování lidí Prvouka 3. ročník Domov a rodina příbuzenské vztahy v rodině, vztahy mezi členy rodiny, chování ke starším lidem, význam slova domov, pomoc rodičům, slušné chování a udržování rodinných svátků a tradic... Škola, naše obec pravidla slušného chování, soužití ve třídě podle dohodnutých pravidel, kamarád kladné a záporné vlastnosti, prevence agresivity mezi spolužáky ve třídě tolerance,

5 ohleduplnost k druhým x šikana, osobní bezpečí, kultura a sport v našem městě Bezpečná cesta do školy a ze školy pravidla bezpečnosti v dopravním provozu Lidé a čas, lidská činnost sebepoznání, sebedůvěra Rozmanitost přírody a její ochrana - chráníme přírodu, rovnováha v přírodě, - ekologie, třídění odpadu, Den Země Člověk a zdraví, pečujeme o své zdraví fyzické a psychické zdraví, rovnováha - trávení volného času, důležitost fyzického pohybu - výživa a zdraví: správné stravovací návyky - zdravý životní styl, předcházení nemocem, obranyschopnost organismu - zásady první pomoci - osobní bezpečí Dopravní výchova chodec (řešení různých situací, dopravní značky) Vlastní bezpečnost cesta do školy, klíče od domu, chování o přestávce, neznámý člověk za dveřmi Co se smí, co se nesmí pravidla chování Děti a trestné činy krádeže, hospodaření s vlastním kapesným, lež a její důsledky - lež má krátké nohy Mezilidské vztahy, šikana nedovol, aby ti někdo ubližoval Dopravní výchova cyklista Návykové látky tabák, cigarety, alkohol Drogy a hazardní hry Bezpečné prázdniny Přírodověda - 4. a 5. ročník Vliv člověka na přírodu, její ochrana, třídění odpadu (+ ekologické programy) Osobní bezpečí, rizikové prostředí, krizové situace (šikana, týrání ) Zásady správné výživy Rodina, vztahy, komunikace Vlastivěda 4. a 5. ročník Soužití lidí kolem nás Porovnávání mezilidských vztahů dříve a dnes Projevy rasismu a xenofobie Život poddaných 2. sv.válka, život za okupace Období komunistické vlády Anglický jazyk 4. a 5. třída Mezilidské vztahy, Rodina a svět nás zajímá V průběhu celého prvního stupně: Český jazyk sloh: formy společenského styku seznámení, odmítnutí, omluva, komunikace s cizími lidmi, telefonování... slohová cvičení, mluvený projev rozhovor...(rozbor chování třídy, náplň volného času zájmy

6 Manipulativní komunikace - čtení: pohádky dobro a zlo, příběhy ze života dětí - četba knih s dětským hrdinou, rozbor chování hlavního hrdiny, vliv médií Výtvarná výchova, pracovní činnosti : výchova ke kráse, estetické vnímání, estetické prostředí, pracovní morálka, sebekázeň, vztah k práci, k životnímu prostředí, rozvoj zájmů, Tělesná výchova : smysl pro fair play, hra v týmu, plavání Dopravní výchova teorie, praktický výcvik na dopravním hřišti, první pomoc Formy a metody práce s žáky: besedy (např. Pestrá strava, vhodné a nevhodné potraviny..., Kouření, Šikana, ) výchovné koncerty, prožitkové programy:sdružení D exkurze - např. u hasičského sboru, Den se záchranáři četba, diskuse skupinová práce podpora spolupráce, komunikace... dramatizace a modelové situace (přivolání pomoci tísňové linky, agresivita a další formy nevhodného chování a obrana proti nim) projekty (strava, ochrana přírody...) ekologické programy Studánka třídnické chvilky a třídnické hodiny: školní řád, komunitní kruh monitorování klimatu třídy OSV, výlety zaměřené na týmovou spolupráci a vztahy v kolektivu Na posilování bezpečného a příjemného klimatu školy se také systematicky pracuje v rámci aktivit ve školní družině a na škole v přírodě, která poskytuje dostatek možností pro práci s dynamikou třídních kolektivů. ŠD: vztahy mezi dětmi, začlenění romských dětí do kolektivu, správné stolování, zdravý životní styl, chování k věcem ve škole, k majetku úskalí práce na počítači, pestrá nabídka zájmových kroužků, společné akce: karneval, Den Země, sportovní odpoledne, pobyt v přírodě Spolupráce s rodinou : rozhovory, diskuse s rodiči na téma: absence, záškoláctví, chování dítěte ke spolužákům, nebezpečí drog...) Spolupráce s PPP Olomouc, Policií ČR, s DDM, se Sdružením D Prevence na 2. stupni Za jeden z předpokladů úspěšné prevence považujeme navázání dobrých vztahů s žáky a postupné budování oboustranné důvěry. Pro mnohé z nich není přechod z prvního stupně na druhý jednoduchý. Zvykají si na větší počet vyučujících, na větší samostatnost, stěhování do odborných učeben, na nové předměty i na vzrůstající nároky. Navíc se znovu utváří třídní kolektiv, neboť někteří žáci odešli na gymnázium, jiní naopak přestoupili z jiných škol. Proto je na druhém stupni velmi důležité časté zařazování třídnických hodin. Jejich náplní nebývá jen řešení konkrétních problémů třídy, ale také osobnostně - sociální výcvik. Tematické celky pro žáky v rámci výuky: Český jazyk a literatura literatura: příběhy, ukazující život lidí v jiných zemích výchova k respektu ke kultuře a zvykům jiných národů; texty týkající se dodržování lidských práv, životních osudů lidí s handicapem...,

7 literatura posilující pozitivní vztah k životu. sloh: rozvoj komunikačních dovedností (verbální i neverbální prostředky komunikace, cvičení empatického a aktivního naslouchání), problematika rizikového chování jako námět slohových úkolů, mediální výchova mluvený projev: násilí na televizní obrazovce a v počítačových hrách, způsob zpracování televizního zpravodajství, otázky kolem výběru pořadů vysílaných v odpoledních hodinách, nebezpečí manipulativních technik reklamy...(propojeno s tematickými celky Výchovy k občanství a Výchovy ke zdraví.) Úvaha : Člověk jako osobnost (r.), Mezigenerační konflikty (r.), Internet (r.) Anglický jazyk a ostatní jazyky: do výuky jsou zařazována témata související s problematikou zdravého životního stylu (problematika zdraví a nemoci základní onemocnění, zdravá výživa, každodenní život denní režim, školní den, zájmy a záliby, sport, osobní a společenský život navazování kontaktů, pocity, emoce, vzhled), žáci jsou seznamováni s kulturou a zvyky příslušníků jiných národů a učí se ji respektovat. Komunikace v cizím jazyce - sociální a komunikační dovednosti. Výchova k občanství Výchova k občanství (-7. roč.): ročník Člověk ve společnosti Vztahy mezi lidmi: osobní a neosobní vztahy,vztahy mezi spolužáky, kamarádství,vztahy k dospělým, mezilidská komunikace Naše škola: práva a povinnosti žáků, společná pravidla a normy, žákovská samospráva, život ve škole, vklad vzdělání pro život, záškoláctví, šikana Člověk a rodinný život: domov, bezpečí, příbuzenské vztahy, domácí násilí, zneužívání a týrání dětí, zneužívání návykových látek Naše obec, region, kraj: historie a tradice obce, kulturní památky a jejich ochrana, ochrana přírody a majetku obce, zajímavá a památná místa regionu, vandalismus 7. ročník Svět kolem nás Vlast a vlastenectví x nacionalismus, rasismus, xenofobie Člověk ve společnosti Lidská setkání : přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a žen, lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve společnosti Základy lidského soužití: morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování, výhody spolupráce, vztahy mezi lidmi, lidská práva, úprava lidských práv a práv dítěte v dokumentech, tolerance a intolerance, problémy lidské nesnášenlivosti, diskriminace, šikana, rasistické, xenofobní a extremistické projevy chování Národ a národnostní menšiny; multikulturní výchova, principy demokracie, právní řád ČR, orgány právní ochrany občanů, soustava soudů Stát a právo Přírodní a kulturní bohatství; vandalismus ročník Člověk jako jedinec/ osobnost: odpovědné rozhodování, osobní vlastnosti a vztahy s druhými lidmi jako faktory ovlivňující : a) kvalitu života jedince b) schopnost překonávat překážky

8 a dosáhnout vytčených cílů Vnitřní svět člověka: vnímání, prožívání, poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí systém osobních hodnot, sebehodnocení, stereotypy v posuzování druhých Osobní rozvoj: osobní cíle a plány, životní perspektivy, adaptace na životní změny, význam vůle a osobní kázně v životě člověka Náročné životní situace a jejich řešení (dopad na mezilidské vztahy) Stát a právo: Právo v každodenním životě, právní vědomí, význam právních vztahů, důležité právní vztahy a závazky z nich vyplývající (občanské právo), styk s úřady Člověk ve společnosti: kulturní život, kulturní chování, kulturní hodnoty a tradice, masová kultura Člověk a pracovní život: volba povolání, sebepoznání a sebehodnocení... mravní a právní předpoklady pro uzavření manželství, volba životního partnera, zodpovědné rodičovství, konflikty v rodinných vztazích, rozvodovost, mezigenerační vztahy v rodině Ochrana člověka za mimořádných situací ročník Člověk a rodinný život: rodinné právo, právní ochrana dítěte, náhradní rodičovská péče... Člověk a pracovní život: profesní orientace Finanční gramotnost Člověk a právo: člověk jako subjekt právních vztahů, způsobilost člověka nabývat práva a povinnosti a způsobilost k právním úkonům, ústavní pořádek ČR ( Ústava ČR, Listina základních lidských práv svobod), právní řád ČR, ochrana veřejného pořádku, orgány právní ochrany občanů, nejzávažnější protispolečenské jevy, jejich příčiny, projevy, postihy a prevence, trestní právo, trestní zodpovědnost mladistvých (trestný čin, přestupek), kriminalita mládeže Stát a právo: typy státu, politické zřízení, právní režimy, ČR jako demokratický stát Životní perspektivy: cíle, plány, rozhodování, smysl života, zvládání životních krizí, nebezpečí náhražkových forem životních aktivit, světové náboženství, náboženský extremismus, nebezpečí náboženských sekt Ochrana člověka za mimořádných situací Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví ( - roč.) ročník (V ročníku je Výchova ke zdraví vyučována v rámci předmětu Zdravotní a tělesná výchova.) Hygiena Životní styl: denní režim, biorytmy, problematika fyzického a duševního zdraví a relaxace, duševní hygiena, zdravý způsob života (sport, volnočasové aktivity...), nezdravý způsob života, rizika ohrožující zdraví (kouření, drogy...), svalová dysbalance oslabení a zkrácení svalů, prevence onemocnění pohybového aparátu Vztah k sobě samému, vztahy ve skupině, vztahy mezi vrstevníky, vztahy v třídním kolektivu (hry a pohybové aktivity) 7. a ročník (V 7. a v ročníku je Výchova ke zdraví integrována s předmětem Výchova k občanství.) Vztahy mezi lidmi, vztahy v prostředí komunity, komunikace Zdravý způsob života, tělesné, duševní a sociální zdraví, hodnota zdraví Hygiena práce, pracovní návyky, podmínky bezpečnosti a zdraví Zdravá strava, stravovací návyky Rizika ohrožující zdraví, jejich prevence: předcházení nemocem a stresovým situacím Civilizační choroby, jejich prevence Odpovědnost za vlastní zdraví i zdraví druhých

9 Osobnostní a sociální rozvoj, typy osobnosti, sebepoznání a sebevýchova Prevence rizikových projevů chování (šikana, kyberšikana...) Prevence zneužívání návykových látek roč. Sexuální dospívání, změny v životě člověka, jejich reflexe, přátelství a láska, partnerské vztahy: mravní a právní předpoklady pro uzavření manželství, volba životního partnera, zodpovědné rodičovství, konflikty v rodinných vztazích, rozvodovost..., mezigenerační vztahy v rodině Láska a zamilovanost, volba partnera Partnerské vztahy, vztahy v rodině, problémy současné rodiny, rodinné krize Rodičovství, odpovědnost za výchovu dětí, povinnosti a práva rodičů Domácí násilí, postavení ženy ve společnosti, ( země třetího světa zneužívání práce dětí) Faktory ovlivňující stabilitu rodiny, právní a ekonomické otázky rodinného života Zdravá výživa, alternativní výživové směry, poruchy příjmu potravy Hygiena, péče o zdraví, preventivní lékařské prohlídky, práva a povinnosti v souvislosti s ochranou vlastního zdraví a zdraví svých blízkých Rozhodování v oblasti sexuálního chování odložení startu pohlavního života na dobu sociální zralosti, předčasné těhotenství, manželství nezletilých, umělé přerušení těhotenství, metody antikoncepce Založení rodiny, plánované rodičovství... Promiskuita, sexuální kriminalita, formy sexuálního zneužívání dětí, riziko pohlavně přenosných chorob např. HIV/AIDS Osobní bezpečí, ochrana člověka v mimořádných situacích Prevence zneužívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné psychotropní látky), další formy závislostí, auto-destruktivní závislosti, předcházení a snižování potenciálních zdravotních a sociálních rizik a dopadů spojených s těmito závislostmi pro jednotlivce a pro společnost V rámci výuky jsou pořádány besedy, exkurze, prožitkové programy, žáci zpracovávají referáty a projekty k daným tématům, hrají hry zaměřené na OSV, předvádějí a hodnotí modelové situace. Poznámka: S rozsahem témat týkajících se sexuální výchovy jsou zákonní zástupci žáků informováni. Dějepis Stěhování národů, pojem vandalismus (objasnění, prevence) Vznik křesťanství: pronásledování křesťanů, svoboda náboženského vyznání x extremismus, fanatismus Vznik islámu, muslimové dnešní problémy, postavení ženy v muslimské společnosti Křížové výpravy, náboženské konflikty Třicetiletá válka pronásledování nekatolíků; Druhá světová válka holocaust, rasismus, xenofobie, extremismus (fašismus) Poválečné Československo základní principy demokracie Totalitní systémy- komunismus Příběhy bezpráví projekt ve spolupráci s organizací Člověk v tísni

10 Zeměpis Obyvatelstvo národnostní a náboženské konflikty Globální problémy Ochrana přírody, životního prostředí Informatika Vyhledávání a zpracování informací z internetu (odpovědný přístup k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu) Chemie ( ročník) Drogy: využití a zneužití chemických látek (alkohol, tabák, drogy a otravné látky), obsah chemických látek, zdravotní problémy při požívání těchto látek, dlouhodobé účinky na zdraví člověka Přírodopis Biologie člověka: anatomie a fyziologie lidského organismu problematika ochrany zdraví, správného životního stylu: a) pohybový aparát: prevence onemocnění pohybového aparátu, prevence a náprava svalových dysbalancí) b) dýchací soustava: prevence kouření (pokus) ekologie zplodiny v ovzduší, pobyt ve městech x pobyt v přírodě c) cévní soustava: prevence civilizačních chorob d) výživa: prevence poruch příjmu potravy Člověk, růst a vývoj jedince: sexuální výchova (pohlavní soustava, zdravotní rizika spojená s předčasným pohlavním životem), plánované rodičovství První pomoc: při zástavě dechu, srdeční činnosti, zlomeninách... (praktický nácvik při laboratorních pracích) Výtvarná výchova - výtvarné zpracování témat souvisejících s rizikovým chováním, návštěvy galerií, výstav Hudební výchova - pochopení mnohotvárnosti hudební kultury různých etnik a národů multikulturní výchova Tělesná výchova - rozvoj pohybových dovedností, tělesných schopností a kultivace pohybu, podpora a ochrana zdraví, spolupráce v kolektivních sportech Zdravotní a tělesná výchova - vztahy v kolektivu, denní režim, rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Praktické činnosti pěstitelské práce, dílny- pracovní morálka vaření zdravá strava Formy a metody práce s žáky: besedy (např.šikana, Trestní zodpovědnost mládeže,... ), spolupráce s IPS ÚP Olomouc exkurze komunitní kruh skupinová práce, skládankové učení četba, diskuse videoprojekce dramatizace a modelové situace (přivolání pomoci tísňové linky, umění říci NE, řešení náročných

11 životních situací konflikty, agresivita a další formy nevhodného chování a obrana proti nim) projekty (zdravý životní styl, zdravá strava, poruchy příjmu potravy, ochrana přírody, nebezpečí závislostí, problematika domácího násilí, problematika lidských práv) ročník profesní orientace ročník projekty s MŠ: Kamarádi, Pojďte s námi za pohádkou karneval pro MŠ ročník Dopoledne s Jasněnkou (sportovní aktivity a divadelní představení pro klienty stacionáře) přednášky: sdružení Acet prožitkové programy - Sdružení D Olomouc ekologické programy Studánka monitorování klimatu třídy -rozhovory, dotazníky, pozorování při OSV třídy, - dotazníkové šetření OSV adaptační program ročník (1-1 září 2014) výlety, víkendové akce a další třídní akce zaměřené na týmovou spolupráci a vztahy v kolektivu Na posilování bezpečného a příjemného klimatu školy se také systematicky pracuje v rámci aktivit v třídnických hodinách a při práci v zájmových útvarech organizovaných školou. Spolupráce s rodinou : třídní schůzky, individuální konzultace, rozhovory, diskuse s rodiči na téma: absence, záškoláctví, chování dítěte ke spolužákům, nebezpečí drog...) Spolupráce s psycholožkou Spolupráce s dalšími subjekty: s PPP Olomouc, Policií ČR, s DDM a některými neziskovými organizacemi, z nichž nejvýznamnější jsou Sdružení D Olomouc a ACET. 1.2 Osobnostní a sociální výcvik žáků OSV žáků probíhá v 1., 2., a 7. ročníku ve všech předmětech v rámci průřezových témat. Také v ostatních ročnících je osobnostní výchově věnována velká pozornost. Na druhém stupni je to zejména v předmětech Výchova k občanství, Výchova k občanství a ke zdraví. 1.3 Akce pro žáky Kurzy 1. stupeň plavecký výcvik ročník 1x týdně během školního roku škola v přírodě (předpokládaný termín: květen/ červen) 2. stupeň : adaptační program r. celoroční program Sdružení D r. lyžařský výcvik 7. ročník Exkurze 1. stupeň a ročník návštěva hasičské zbrojnice Čj městská knihovna (1. a 2. stupeň) VkO- IPS ÚP Olomouc Scholaris (profesní orientace, výchovný poradce + třídní ročníku) exkurze na SŠ (výchovný poradce)

12 - ročník( dívky) návštěva gynekologické ambulance ročník - návštěva stacionáře Jasněnka Př ekologické centrum Studánka Besedy a přednášky MěK - besedy o spisovateli, tematicky zaměřené besedy, knihovnické lekce (1. i 2. stupeň) Besedy s tematikou prevence rizikového chování šikana, záškoláctví, nedodržování lidských práv, náboženské sekty... Beseda se zástupci SŠ ( ročník) Beseda s preventisty Policie ČR o trestní zodpovědnosti mladistvých ( roč.), o problematice šikany a návykových látek ( r.) Besedy ACET Partnerství, vztahy, nebezpečí AIDS ( ročník), Násilí, šikana ( roč.) Zvol si svou cestu ( prevence - kouření, alkohol) Sebeúctou proti sektám ( ročník) (další besedy- dle aktuální nabídky) Projekt Neboj se promluvit problematika kyberšikany a bezpečného užívání internetu Soutěže sportovní soutěže recitační soutěž olympiády ČJ, D, Př, Z šachové přebory dopravní soutěž Mimoškolní aktivity žáků Kroužky anglického jazyka (1. stupeň) Kroužek anglického jazyka EVERY DAY ENGLISCH (-7. r.) Dovedné ruce Mgr. Štenclová, Mgr. Bednářová, Mgr. Zíka Mgr. Benešová Mgr. Sklenáková pí. vychovatelka Capková pí. vychovatelka Pavlíková Vaření pí. vychovatelka Kuchařová Pohybové hry pí. vychovatelka Chovancová Florbal Mgr. Čížek pí. vychovatelka Pavlíková Sportovní hry Mgr. Čížek Šachy Mgr. Žůrek Mgr. Zíka Redakce školního časopisu Mgr.Štěpancová Basketbal Mgr. Čížek Koumáci pí. vychovatelka Pavlíková Tenis (1.stup.) Mgr. Benešová, Mgr. Váňová (od ) Turistický kroužek Mgr. Benešová, Mgr.Štěpancová

13 1.3.6 Ostatní akce divadelní představení ( 1. stup. Šumperk, 2. stupeň - Olomouc) výchovné koncerty filmová představení s následnými besedami výstavy výlety tříd (1-3 vyučovací dny v měsíci květnu nebo červnu) ( odpolední nebo víkendové akce během roku) prožitkové programy prevence + podpora čtenářství 1. stupeň Malý malým, Kouzelná baterka 2. stupeň návštěvy Dramacentra Olomouc ( roč.) Anna a Kelly ( tř.) Nenávist na internet nepatří ( roč.) Program Nepokoušej osud (roč.) Divadelní představení s preventivní tematikou: Memento Četnost programů bude ovlivněna finančními možnostmi školy. projekty - zejména projekty napříč ročníky (kdy starší pomáhají mladším) se podílejí na budování a upevňování příjemného a bezpečného klimatu školy - projekt Kamarád, Dopoledne s Jasněnkou, Olympiáda pro předškoláčky třídění odpadu, sběr papíru pohybové aktivity v atriu školy velká přestávka (při pěkném počasí jaro podzim) jednodenní EXPEDICE na Karlov (za zimními sporty lyže, sáně) + tvorba staveb ze sněhu oslava MDD... vydávání školního časopisu 2. Aktivity pro rodiče Rodiče budou s Minimálním preventivním programem školy seznámeni na třídních schůzkách. Rodiče mají možnost v rámci Dne otevřených dveří navštívit výuku. Rodiče žáků ročníků se v rámci třídních schůzek setkají se zástupci SŠ. V případě potřeby mohou využít konzultačních hodin nebo se s vyučujícími domluvit na termínu schůzky. (Další informace mohou získat na nástěnce u šaten a od ledna i na internetových stránkách školy.) Škola se rovněž snaží vtáhnout rodiče do školních akcí. Příkladem je Vánoční jarmark, společné zpívání koled, účast na výjezdech třídních kolektivů : bowling V letošním školním roce bude rodičům nabídnuta možnost konzultace s pí. psycholožkou. 3. Aktivity pro pedagogický sbor Každý pedagogický pracovník dbá, aby uplatňovaná prevence rizikového chování u žáků byla prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech, jichž se prevence rizikového chování u žáků dotýká: - oblast zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity), - oblast společenskovědní - komunikace, sociální dovednosti a kompetence, etika, občanská zodpovědnost - oblast přírodovědná (biologie člověka, chemie) - oblast sociálně-právní (Pedagogičtí pracovníci se v otázce prevence dále průběžně vzdělávají a monitorují situaci ve svých třídách, realizují třídnické hodiny, spolupracují s MP)

14 3.1 Seznámení pedagogických pracovníků s obsahem Minimálního preventivního programu pro školní rok Pedagogický sbor se podílel na vytváření obsahu MPP zpracováním podkladů v oblasti prevence rizikového chování a průběžně se bude podílet na volbě termínů jednotlivých akcí. Pedagogičtí pracovníci se seznámí s MPP ( včetně příloh) a následně s ním seznámí rodiče svých žáků. 3.2 Personální zajištění prevence, poradenská péče na škole Na 1. stupni zodpovídají za prevenci ve svých třídách třídní učitelé. Při řešení problémových situací spolupracují s výchovným poradcem a metodikem prevence. Na 2. stupni se na realizaci MPP podílejí výraznou měrou kromě třídních učitelů i učitelé výchovy k občanství a výchovy ke zdraví. (Všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se podílejí na zajištění bezpečnosti na škole dozory, monitorování chování žáků v šatnách, pohyb cizích osob ve škole.) Metodik prevence spolupracuje: s výchovným poradcem s vedením školy s vyučujícím výchovy k občanství s třídními učiteli s PPP Olomouc, pracoviště Uničov s oblastní metodičkou prevence (K. Motlová- školení metodiků) s OS Gaudolino Uničov se sdružením D Olomouc, sdružením ACET s OSPOD s Policií ČR s dalšími neziskovými organizacemi zajišťujícími prevenci rizikového chování s rodiči žáků Konzultační hodiny: Stanovení konzultačních hodin výchovného poradce: konzultace na základě telefonické domluvy (výchovná poradkyně: Mgr. Svatava Rutarová) Stanovení konzultačních hodin školního metodika prevence (pro rodiče): pondělí 14,30-15hod. (v dalších dnech na základě předchozí domluvy) (kontakt: Mgr. Milena Czabeová, Konzultace pro žáky kdykoliv během přestávek, po domluvě i v době po vyučování Existence schránky důvěry - schránka důvěry u vrátnice - elektronická schránka důvěry: 3.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí zaměstnanci se podobně jako v minulých letech mají možnost zúčastnit přednášek a seminářů. Jejich nabídka je k dispozici v tiskovinách ve sborovně školy, v elektronické podobě na adrese : skolazsustadionu, heslo: sborovna, případně u vedení školy. 3.4 Metodické pomůcky pro potřeby pedagogů a ŠMP

15 V kabinetu MP je možno využít stávající knihovničky se společenskovědní problematikou (případně si zapůjčit časopisy Prevence). Další pedagogická literatura je k dispozici u výchovné poradkyně. Postupně je budovaná knihovnička s problematikou primární prevence pro potřeby pedagogů i ŠMP. Další metodické pomůcky představují videokazety (např. Řekni drogám NE, Očima hadů, Drogy a neurony, Zdraví, Společenské chování, Konflikt koření života, Láska je láska...), CD s programy nadace Volání naděje (komiksové zpracování témat jako šikana, násilí, rasismus...), materiály organizace Člověk v tísni ( např. Bohouš a Dáša za lidská práva, Příběhy ze špatné čtvrti, Svět bez konfliktů, Jeden svět...), metodický materiál Právo na každý den, CD k soutěži Paragraf 11/55, vlastní výukovou kazetu k problematice kouření (tento materiál naši žáci vytvořili jako prezentaci při postupu do celostátního kola soutěže Paragraf 11/55), propagační materiály zdravotních pojišťoven či jiných institucí, které jsou na školu zasílány. 3.5 Spolupráce s odborníky kontakty, propagace Linka důvěry dětí a mládeže Olomouc tel Linka bezpečí : chat.linkabezpeci.cz rodičovská linka : linka vzkaz domů : internet helpline: Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje okresní metodik prevence: K. Tomanová tel.: , poradenský mobil: , Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Uničov diagnostika SPU a práce s dyslektiky, besedy o technikách učení, tel.: , Vila Tereza DDM organizace sportovních a kulturních akcí pro žáky, volnočasové aktivity kontaktní osoba: Mgr. Veselá Policie ČR- preventivně informační skupina Sdružení D Olomouc , Středisko sociální péče Olomouc , Krajský školský protidrogový koordinátor Poradenské centrum sociálních služeb Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouc, odbor sociálních věcí Obvodní oddělení Policie ČR (Uničov) , Městský úřad Uničov, oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence Další důležitá telefonní čísla: viz. příručka Vzdělávejme se, abychom jim lépe rozuměli (str )

16 Propagace Webové stránky školy spravuje Mgr. Štěpancová, která na ně umísťuje aktuality i anotace uskutečněných akcí a seznamuje tak veřejnost a zejména rodiče s děním ve škole. O větších projektech je veřejnost informována prostřednictvím příspěvků v Uničovském zpravodaji. Formou propagace je i školní časopis, který žáci vydávají pod vedením Mgr. M. Zíky. 3.6 Rozpočet programu AKTIVITA ČÁSTKA Adaptační program cca Kč (škola 6000, zbytek výběr od dětí) další prožitkové programy v závislosti na finanč. možnostech školy, spoluúčast rodičů Nákup odborné literatury dle finanč.možností školy Další vzdělávání pedagogů dle finanč.možností školy Pomůcky materiál na projekty Příspěvky na dopravu na školní Příspěvky SRPŠ akce...(lyžařský výcvik, divadlo...)

17 4. Rámcový časový harmonogram vybraná témata a akce Měsíc ročník Téma prevence, konkrétní akce Poznámky Září Říjen A,B , ,5. 5., , Adaptační program Pravidla třídy, vztahy mezi dětmi, ochrana osobního bezpečí, dopravní kázeň Hry OSV, posilování kamarádských vztahů v třídních kolektivech (hry mapující postavení jednotlivců v rámci třídy i celkovou atmosféru ve třídě) Dopravní kázeň Škola vztahy mezi dětmi, rasismus, dodržování pravidel ve společnosti Dopoledne se záchranáři Psychohygiena Rasismus, lidské vztahy, předsudky Vztahy mezi lidmi; menšiny v ČR Šikana, násilí, záškoláctví Dopravní kázeň Zdravý životní styl, prevence návyk. látek Škola, domov ( nebezpečí šikany, jak se bránit ); bezpečná cesta do školy, dopravní kázeň Záškoláctví Mezilidské vztahy Komunikace a poznávání lidí Život. styl v jiných zemích tolerance, respektování kulturních rozdílů Beseda Policie ČR Vlastnosti látek-jedovaté, karcinogenní Poučení o bezpečnosti, prevence úrazů Medlovský kros Zdravý životní styl, zdravá strava Dopravní výchova chodec (řešení různých situací, dopravní značky) Komunikace ve škole i v rodině Lidská setkání, přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost... Sdružení D zahájení celoročního projektu Osobnostní a sociální rozvoj, sebepoznání, sebevýchova Islám respektování různých kultur Mezigenerační vztahy v rodině, konflikty v rodině Sebepoznání, sebepojetí Dorozumívání Vandalismus Kriminalita, trestní právo TU, MP PRV, ČJ, VV, Pč, TV,AJ VkO,, TU (průběžně celý rok) M, PRV PRV TU VkO Z VkO, Z ČJ-ČT, VL PRV ČJ, Aj VkO,,, TV PRV (dále průběžně) PRV (dále průběžně) VkO ČJ VkO, Aj VL TU, MP Ch TV,TU, uč. v odbor. učeb. TV VkO, TU MP D VkO, VkO Rj,Nj VkO MP

18 Program Nepokoušej osud Prožit.p. Anna a Kelly (Sdruž. D)- rasismus MP Listopad Prosinec C , ,7. Život v rodině (vztahy s blízkými, chování ke svému okolí k lidem i k věcem; vzájemná pomoc ); slušné chování Ochrana osobního bezpečí Dopravní kázeň Bowling Tolerance, vztahy Práce a volný čas, bezpečné chování na internetu, úcta k výtvorům lidské práce Vztahy mezi lidmi; Tolerance vůči jiným etnikům Vztahy mezi dětmi, prevence šikany, osobní prostor, bezpečí; podpora, pomoc, řešení problémů Krádeže, vandalismus Zdraví a nemoc Bezpečný internet Rizika v přírodě, OČMU, integrovaný záchranný systém Vztahy mezi lidmi různých národů Mezilidské vztahy Diagnostika klimatu ve třídách Diagnostika klimatu ve třídách (sociogramy, dotazníky vztahy ve třídě, rozhovory - návykové látky ) Profesní orientace - Scholaris Sdružení D pokračování celoročního projektu - program Outsider Sdružení D - Divadlo fórum Co se smí, co se nesmí pravidla chování Vztahy v kolektivu Ochrana osobního bezpečí Vyprávění o kamarádovi Moje povinnosti Mikuláš (pro mladší spolužáky) PRV, ČJ, Pč, VV, AJ PRV M, PRV TU PRV ČJ ČJ,VL ČJ, Aj TU PŘ Aj TU+MP +VP VL VL,Aj Aj VkO,VP TU,MP TU, ZTV Pč Nj Nj TU r Vánoční besídky Olympiády školní kola Člověk a prostředí Memento Lidské rasy - rovnost Osobnostní rozvoj, komunikace, empatie TU učitelé příslušných předmětů VkO MP Př VkO

19 Projekt Kamarád (pro děti z MŠ) Prevence rasové netolerance, fašismus MP D leden únor , Člověk a zdraví, ochrana osobního bezpečí, plavání, vztahy ve třídě, chování v přírodě, Bezpečné chování na internetu Osobní bezpečí Vandalství Látky a jejich vlastnosti (zneužívání návyk. látek), zdvořilé odmítnutí Malý princ vztahy mezi dětmi Život dětí v jiných zemích Slušné chování Bezpečný internet Cvičení sebekontroly, komunikace, řeč těla Zneužívání návykových látek Lidské tělo Výživa poživatiny negativně ovlivňující zdraví Rozmnožs. s. - sexuální chování, zneužívání Odpovědnost za své jednání Cestujeme po USA - beseda Duševní hygiena Rodina, vztahy, funkce, vzájemná Kulturní diference Stát a právo Dýchací soustava péče, prevence kouření První pomoc Moje zájmy Komunikace Alkohol - procenta Problémy lidské nesnášenlivosti Zvyky a tradice národů Evropy Co komu koupit? (Zvláštnosti etnik, finanční gramotnost) Vztahy v třídním kolektivu Lyžařský výcvik Hodnota zdraví, zdravý způsob života Člověk a právo...; Zdravá výživa, alternativní výživové směry, poruchy příjmu potravy Péče o zdraví (projekty) Ochrana osobního bezpečí, domácí násilí Sdružení D preventivní p. Beseda v IPS při ÚP Olomouc Sexuální výchova Zneužívání návykových látek Zdraví a jeho ochrana, nemoci, režim dne Etika dospívání PRV (dále průběžně) PRV ČJ ČJ Aj Př Př Př Př VL Aj ZTV VkO Aj VkO Př Nj M, VkO Aj Rj Tv,PRV TV TV VkO MP

20 březen duben 5. 1.stup.(od 3.roč.)+ 2.st , , Sexuální chování, sex. zneužívání, sexualita a násilí ve sdělovacích prostředcích Lidské vztahy Sdružení D - Nenávist na internet nepatří Projekt Neboj se promluvit Výživa zdravé a nezdravé potraviny Vztah k živé přírodě Vzájemná tolerance, vztahy v rodině i mimo ni Člověk ve společnosti Osobní bezpečí Člověk a zdraví Mezilidské vztahy Dopravní kázeň Volný čas Různé druhy závislostí (alkohol, kouření) Příroda a její ochrana Dopravní kázeň Odpovědnost, ochrana přírody Hledání pomoci při potížích Organizace volného času Soužití lidí, tolerance, respekt Lidské vztahy, principy demokracie Člověk ve společnosti- média Karneval pro MŠ Drogy, kouření, alkohol (prevence) Etnický původ Hrozba civilizačních chorob, situace ohrožující zdravý vývoj osobnosti (Pokračování témat z března) Vzájemné vztahy Návykové látky tabák, cigarety, alkohol Zvyky a tradice v ČR,; Etnický původ Dopravní soutěž Formy manipulace a zneužívání Láska, vztahy, partnerství, nebezpečí Aids (ACET) Rozhodování v oblasti sexuálního chování Mezilidské vztahy, šikana nedovol, aby ti někdo ubližoval (ACET) Prevence kouření a dalších návykových látek (ACET) Ochrana osobního bezpečí Lidské vztahy, menšiny ve společnosti, multikulturalismus Společnost a škola PŘ MP, tř. uč., D MP,TU Žáci roč. + TU A PRV AJ PRV,ČJ PRV PRV Tv VL ČJ Aj VL,Aj D, VkO VkO Př Aj Rj, Př Aj Mgr. Horáková MP ZTV Z Z