Smìšovací armatury Servopohony Regulaèní ventily

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smìšovací armatury Servopohony Regulaèní ventily"

Transkript

1 ŠVÉDSKÝ SPECIALISTA NA SMÌŠOVACÍ A REGULAÈNÍ ARMATURY ISO Smìšovací armatury Servopohony Regulaèní ventily

2 Pøehled armatur a servopohonù Systém Funkce Typ Provedení Materiál Druh regulace Pøipojení Síla Strana Vytápìní-chlazení Smìšování Klapka 3-cestný Mosaz Závit 4 Litina Závit 6,12 Pøíruba 6 4-cestný Mosaz Závit 4,11 Litina Závit 8,11,12 Pøíruba 8 Ventil 3-cestný Bronz Závit 16 Rozdìlování Klapka 3-cestný Mosaz Závit 4 Litina Závit 6 Pøíruba 6 Ventil 3-cestný Bronz Závit 16 Regulace Prùtoku Bronz Ruèní Závit 34 Automatická Závit 16 Litina Ruèní Pøíruba 34 Automatická Pøíruba 17 Mìøení Na ventilu Bronz Ruèní Závit 34 Litina Ruèní Pøíruba 34 Clony Závit 43 Mezi pøír. 43 Pohony Rotaèní 24V Proporcionální 5Nm 20 servopohony 15Nm 22 3-bodová 5Nm 20 15Nm 22 T=konst. 15Nm V 3-bodová 5Nm 20 15Nm 22 2-bodová 5Nm 20 10Nm 22 15Nm 22 T=konst. 15Nm 22 Ekvitermní 5Nm 24 Zdvihové 24V Proporcionální 800N ZA 18 servopohony BZA 18 3-bodová 800N ZA 18 BZA V 3-bodová 500N BZA 19 Vytápìní Termostatické Smìšování Výstupní Termostatická Závit 28 ventily Vstupní Termostatická Závit 30 Regulace Spalování Termostatická Závit 12N 31 Termostatická Závit 15N 31 Vysvìtlivky: ZA se záložním zdrojem BZA bez záložního zdroje 2

3 Návrhový diagram smìšovacích armatur pro radiátorové topné systémy (MG, G, F, H, HG, BIV) ,3 4 2,5 225 Tlaková ztráta 40 kpa 280 Kvs = kpa 10 kpa Pøíklad návrhu ventilu: Výchozí hodnota výkonu horkovodního zdroje (zde napø. 25 kw) se pøenese na pøímku požadovaného teplotního spádu t (napø. 15 C) a potom nahoru do charakteristik ventilù. V doporuèené oblasti tlakové ztráty (3 až 10 kpa) vybereme odpovídající Kv ventilu (zde napø. 6,3). Poznámka: Hodnota Kv udává prùtok ventilem v m 3 /hod. pøi plném otevøení a tlakové ztrátì na ventilu 100 kpa 5 kpa 3 kpa 2 kpa 1 kpa 0,5 kpa 0,2 kpa 500 kw t=40 C 30 C 20 C 15 C 200 kw 10 C 100 kw 50 kw 25 kw 20 kw 10 kw Výkon Prùtok 100 m 3 /h 50 m 3 /h 20 m 3 /h 10 m 3 /h 5 m 3 /h 2 m 3 /h 1 m 3 /h 0,5 m 3 /h 0,3 m 3 /h 3

4 3 a 4-cestné smìšovaèe typ MG Kompaktní smìšovaèe ESBE typ MG, vyrobené z mosazi, urèené pro systémy vytápìní a chlazení, jsou k dispozici v rozmìrové øadì se svìtlostí 15 až 32 mm. Jsou konstruovány tak, aby byly zajištìny dobré regulaèní vlastnosti a spolehlivý provoz. Smìšovaèe jsou opatøeny knoflíkem pro ruèní ovládání. Pro automatickou regulaci je nejvhodnìjší použít pro ovládání ventilu servopohony ESBE øady 60. Trojcestné smìšovaèe 3MG22 a 3MG28 jsou vyrobeny se šroubením pro pøipojení mìdìných trubek. Všechny ostatní mají vnitøní válcový závit dle ÈSN ISO 7-1. Smìšovaèe jsou vyrábìny ze speciální mosazi, vhodné i pro rozvody teplé užitkové vody. Technická data Max. statický tlak... 1MPa (10 bar) Rozsah pracovní teploty až 110 C Max. tlak. ztráta kpa (2 bar) Kroutící moment... 3 Nm Materiál Tìleso smìšovaèe... mosaz Šoupátko... mosaz Knoflík... PPO Štítek... zinek O-kroužky... EPDM 3-cestný ventil typ 3MG 4-cestný ventil typ 4MG Funkce trojcestné verze Trojcestná armatura ESBE mùže být použita ve funkci smìšovací nebo rozdìlovací. Níže jsou uvedeny typické pøíklady použití. Funkce ètyøcestné verze Armatury 4 MG mají zdvojenou smìšovací funkci, tj. èást teplé vody pøivádìné z kotle je pøimíchávána k vratné vodì z radiátorového okruhu. To zabezpeèuje vyšší teplotu vody vstupující do kotle, než jakou lze zabezpeèit trojcestnou armaturou. Snižuje se tak riziko koroze a zajištuje vyšší životnost kotle. 4

5 Instalace Všechna vzorová zapojení lze i otoèit. Štítek armatury má vyznaèenu stupnici na obou stranách a pøi instalaci je ho nutno upevnit ve správné poloze dle instalaèního návodu. Objednací Typ Hodnota Rozmìry /mm netìsnost prùtoku v % z K vs Hmotnost èíslo ventilu K vs A B C D smìšování rozdìlování kg 3-cestné provedení MG 15 2,5* G 1/2" ,5 0,5 0, MG 20 4 G 3/4" ,5 0,5 0, MG 20 6,3 G 3/4" ,0 0,4 0, AG 3MG A 20 6,3 1"-vnìjší závit ,0 0,4 0, MG 25 8 G 1" ,0 0,3 0, MG 22 6,3 na Cu trubku 22 mm ,0 0,4 0, MG 28 8 na Cu trubku 28 mm ,0 0,3 1, MG G 1" ,0 0,3 1, AG 3MG A /4" - vnìjší závit ,0 0,3 1, MG G 1 1/4" ,0 0,3 1, AG 3MG A /2" - vnìjší závit ,0 0,3 1,1 4-cestné provedení MG 15 2,5 G 1/2" ,5 0, MG 20 4 G 3/4" ,5 0, MG 20 6,3 G 3/4" ,0 0, AG 4MG A 20 6,3 1"-vnìjší závit ,0 0, MG 25 8 G 1" ,0 0, MG G 1" ,0 1, MG G1 1/4" ,0 1,2 * Dodává se též v modifikacích s Kv = 0,6 1,0 1,2 1,6 2,5 Regulaèní charakteristika Smìšování Rozdìlování Prùtok horké vody (%) výstup od kotle vratná vìtev ke kotli Úhel natoèení šoupátka =90º Prùtoèné charakteristiky viz. str. 46 5

6 3-cestné smìšovaèe typ G a F Trojcestné smìšovaèe ESBE øady G a F, urèené pro vytápìcí a chladící systémy, jsou dlouhodobì osvìdèeným typem armatur, jejichž spolehlivost je zaruèena pøesným testováním a dùslednou kontrolou kvality. Smìšovaèe jsou dodávány ve jmenovité svìtlosti 3/4" až 2" s vnitøním závitem (typ G) nebo ve svìtlosti 20 až 150 mm s pøírubou PN 6 (typ F). Technická data Max. statický tlak... 0,6 MPa (6 bar) Rozsah prac. teploty až 110 C Max. tlaková ztráta kpa (typ G) Max. tlaková ztráta kpa (typ F) Netìsnost ( pøi smìšování)...< 1% z Kv Netìsnost ( pøi rozdìlování)...< 0,5% z Kv typ G typ F Trojcestné armatury ESBE jsou urèeny k regulaci teploty výstupní vody v systémech ústøedního vytápìní a chlazení podle požadavkù na výkon dodávaný do systému. Potøebná teplota výstupní vody do systému je dosahována proporcionálním smìšováním výstupní vody z kotle s vratnou vodou. Smìšovací pomìr je nastavován ruènì nebo automaticky s použitím servopohonu ESBE. Stupnice je vyznaèena na obou stranách štítku, což umožòuje její správnou orientaci pøi libovolné poloze armatury. Armatury ESBE jsou obvykle používány jako smìšovací, lze je ovšem použít i pro funkci rozdìlovací - viz pøíklady instalace. Typ servopohonu ESBE øady 60 nebo 90 zvolíme podle potøebného momentu, napájecího napìtí a doby pøestavení. Potøebný kroutící moment servopohonu Ventil do DN Nm Ventil do DN Nm Ventil do DN Nm Ventil do DN Nm Materiál Tìleso smìšovaèe... litina Høídelka... nerez ocel Šoupátko... mosaz Kryt... litina 6

7 Typ G s vnitøním závitem Typ F s pøírubou dle ÈSN E D C Objednací Typ Hodnota Jmenovitá Rozmìry v mm Hmotnost èíslo smìšovaèe ventilu Kv svìtlost A B C D E kg G20 8 G 3/4" 52, , G25 12 G 1" , G32 18 G 1 1/4" 57, , G40 28 G 1 1/2" , G50 44 G 2" , F x11,5 65 2, F x11,5 75 3, F x , F , x , F , x , F x , F x , F , x F x , F x ,5 Prùtok horké vody (% ) Regulaèní charakteristika Smìšování Rozdìlování Úhel natoèení šoupátka =90º Schéma zapojení viz. str. 10 Prùtoèné charakteristiky viz. str. 46 7

8 4-cestné smìšovaèe typ G a F Ètyøcestné smìšovaèe ESBE øady G a F, urèené pro systémy vytápìní, jsou dlouhodobì osvìdèeným typem armatur, jejichž spolehlivost je zaruèena pøesným testováním a dùslednou kontrolou kvality. Smìšovaèe jsou dodávány ve jmenovité svìtlosti 3/4" až 2" (typ G) s vnitøním závitem nebo ve svìtlosti 20 až 150 mm (typ F) s pøírubou PN 6. Technická data Max. statický tlak... 0,6 MPa (6 bar) Max. teplota vody C Max.tlaková ztráta kpa (typ G) Max.tlaková ztráta kpa (typ F) Netìsnost v % prùtoku... max. 1,5% z Kv typ G typ F Ètyøcestný smìšovaè ventil má dvojitou smìšovací funkci, tzn. že èást horké výstupní vody z kotle je pøimíchávána do vratné vody z radiátorového okruhu. Tím se dociluje vyšší teploty vratné vody pøicházející do kotle než je tomu pøi použití trojcestných armatur, snížuje se riziko koroze kotle a zvyšuje se jeho životnost. Smìšovací pomìr je nastavován ruènì nebo automaticky s použitím vhodného servopohonu ESBE. Stupnice je vyznaèena na obou stranách štítku, což umožòuje její správnou orientaci pøi libovolné poloze armatury. Typ servopohonu ESBE øady 60 nebo 90 zvolíme podle potøebného krouticího momentu, napájecího napìtí a doby pøestavení. Potøebný kroutící moment Ventil do DN Nm Ventil do DN Nm Ventil do DN Nm Ventil do DN Nm Materiál Tìleso smìšovaèe... litina Høídelka... nerez ocel Šoupátko... mosaz Kryt... litina Upozornìní: Smìšovaèe G a F na rozdíl od smìšovaèù MG je možné otáèet pøi montáži pouze o 90 (nálitky na klapce). 8

9 Typ G s vnitøním závitem Typ F s pøírubou dle ÈSN E D C Objednací Typ Hodnota Jmenovitá Rozmìry v mm Hmotnost èíslo smìšovaèe ventilu Kv svìtlost A B C D E kg G20 8 G 3/4" 52, , G25 12 G 1" , G32 18 G 1 1/4" 57, , G40 28 G 1 1/2" , G50 44 G 2" , F x , F , x , F , x , F x , F , x , F , x , F x , F x Prùtok horké vody (%) Regulaèní charakteristika výstup od kotle vratná vìtev úhel natoèení šoupátka =90 ke kotli Schéma zapojení viz. str. 10 Prùtoèné charakteristiky viz. str. 46 9

10 Pøíklady instalace OS OS obr. 1 Regulace ohøívaèe vzduchu VZT obr. 2 Smìšování obr. 3 Zapojení 4-cestné klapky do soustavy OS OS obr. 4 Regulace ohøívaèe vzduchu VZT obr. 5 Smìšování obr. 6 Smìšování ochrana pøed nízkoteplotní korozí OS 110 C 75 C 60 C 60 C obr. 7 Chlazení VZT obr. 8 Rozdìlování obr. 9 Regulace výkonu deskového výmìníku OS REG. 110 C 75 C 60 C 60 C obr. 10 Chlazení VZT obr. 11 Rozdìlování obr. 12 Tlakovì závislá regulace teploty topného média 10

11 4-cestné smìšovaèe typ BIV Smìšovaèe BIV jsou urèeny pro topné systémy se dvìmi alternativními zdroji tepla. Armatura mùže být nastavena tak, aby dávala pøednost ekonomiètìjšímu zdroji tepla. Pro automatické ovládání doporuèujeme servomotory ESBE øady 60. Armatura BIV má dva vstupy, ke kterým lze pøipojit dva nezávislé zdroje tepla. První zdroj tepla, tj. vìtšinou zdroj s nižšími náklady (napø. akumulaèní zásobník, solární systém), se pøipojí k prvnímu vstupu a druhý zdroj ke vstupu 2. V dobì, kdy není potøeba vytápìt jsou oba vstupy uzavøeny. Po spuštìní vytápìní se otevøe vstup 1 a první zdroj vytápí systém tak dlouho, dokud je schopen udržovat požadovanou teplotu. Jakmile je požadováno více tepla, nebo výkon prvního zdroje poklesne, zaène ventil pøimíchávat vodu z druhého zdroje (vstup 2), pøípadnì vstup 1 zcela uzavøe a otevøe zcela vstup 2. Funkce je tedy obdobná jako u trojcestné armatury, ale se dvìma plynule pøepínatelnými vstupy. Pro ovládání doporuèujeme použít servomotor ESBE s pøídavným mikrospínaèem, který spustí druhý zdroj tepla napø. když se armatura dostane do polohy 5, tj do polohy, kdy je výkon prvního zdroje již nedostateèný. Aplikace Smìšovaè BIV zajiš uje efektivní využívání tepelné energie pøi minimálních poøizovacích nákladech. Technická data Max. statický tlak... 1 MPa (10 bar) Max. provozní teplota C Max. tlaková ztráta kpa (litinové) kpa (mosazné) Kroutící moment... 5 Nm Netìsnost...< 1 % z Kv Materiál Tìleso smìšovaèe... šedá litina GG resp. mosaz Šoupátko... mosaz Kryt... zinek Høídelka... mosaz Objednací Typ Jmenovitá Rozmìry v mm Hodnota Hmotnost èíslo smìšovaèe ven tilu svìtlost A B C D Kv kg BIV matice , BIV , BIV / ,0 4 Prùtoèné charakteristiky viz. str

12 3 a 4 cestné smìšovaèe typ H a HG Smìšovaèe ve tvaru H - typy H a HG - jsou urèeny pro regulaci smìšováním v teplovodních topných systémech. Jedná se o ètyøcestné i trojcestné smìšovaèe vhodné zejména pro výmìníkové stanice. Umožòují snadnou a prostorovì úspornou montáž pøi vìtším množství sekundárních okruhù. Pro ovládání doporuèujeme servomotory øady 60. Spodní pøívody jsou urèeny k pøipojení ke vstupu (KV) resp. pøítoku (KZ) z kotlového okruhu, horní jsou pak urèeny k pøipojení na topný systém - výstup do topného systému (TV) a pøítok ze systému (TZ). Na štítku je vždy stupnice z obou stran tak, aby obrácením (otoèením) štítku bylo možné správnì zobrazit smìr regulace pøi libovolné poloze armatury. Provedení HG Jsou dodávány pouze ve jmenovité svìtlosti DN 25. Pøipojení ke kotli je pomocí poloviny holendru rozmìru 1 1/2 (rozmìr C), pøipojení spotøebièù je pomocí pøevleèné matice dle PN Vyrábí se kromì bìžného trojcestného a ètyøcestného provedení i ve zvláštní verzi s integrovaným obtokem - bypassem. Tato verze je zejména vhodná pro podlahové topení. Max. prùtoèné množství pøes bypass je až cca 50% hodnoty Kv armatury. Provedení H Dodávají se v širším rozmezí jmenovitých svìtlostí (od 3/4 do 2 ). Do systému se pøipojují pomocí vnitøních závitù. Technická data Max. provozní tlak... 1 MPa (10 bar) Max. provozní teplota C Max. tlaková ztráta kpa Kroutící moment... 5 Nm Netìsnost... max 1 % z Kv Materiál Tìleso smìšovaèe... šedá litina GG-20 Šoupátko... mosaz Kryt HG...Noryl/zinek Kryt H... šedá litina GG-20 Høídelka... mosaz (H), nerez (HG) 12

13 Objednací Jmenovitá Typ èíslo Typ ventilu svìtlost Funkce Rozmìry (mm) Hodnota Hmotnost Moment smìšovaèe A B Kv kg Nm H20 3/4" 4-cestný ,0 5, H25 1" 4-cestný ,0 5, H32 1 1/4" 4-cestný ,7 5, H40 1 1/2" 4-cestný ,4 5, H50 2" 4-cestný ,8 5, H25-3 1" 3-cestný ,0 5, H /4" 3-cestný ,7 5, H /2" 3-cestný ,4 5, HG cestný ,0 3, HG BP 25 3-cestný + bypass ,2 3, HG cestný ,5 3, HG cestný ,3 1,8 3, HG cestný ,0 3, HG BP 25 4-cestný + bypass ,2 5,0 Regulaèní charakteristika armatury Typ HG A Prùtok vody do topného systému (%) Typ H B úhel natoèení šoupátka =90 Zapojení 3HG s bypassem Zapojení 4HG s bypassem 0 50% 0 50% KV... výstup z kotle KZ... zpáteèka do kotle TV... vstup do topení TZ... zpáteèka z topení K K K K Vnitøní schéma armatur 3HG, 4HG, H, H-3 je obdobné, ovšem bez obtokové vìtve. Prùtoèné charakteristiky viz. str

14 Lineární øídicí jednotky Lineární øídicí jednotky ESBE, ventily a servopohony jsou urèeny k regulaci tepelných a chladících zaøízení, klimatizaci, teplárenství a rozvodech TUV v budovách. Vysoká technická úroveò ventilù také umožòuje jejich použití jako hlavních ventilù v pøedávacích stanicích. Vyberte si vhodnou øídicí jednotku Charakteristika 2-cestné verze Charakteristika 3-cestné verze Prùtok (%) Prùtok (%) B A A Relativní zdvih ventilu (%) Relativní zdvih ventilu (%) Lineární ventily Technické provedení 2 a 3-cestné provedení, DN 15-50, bronz, PN cestné provedení, DN 15-50, tvárná litina, PN 25. ventily mají nízkou propustnost (0,02%) velký rozsah regulace R = rovnoprocentní prùtokové charakteristiky tento patentovaný kužel snižuje riziko vzniku vibrací v systémech pøi rùzném rozsahu zatížení. Má také samoèisticí funkci. Všechny tyto faktory pøispívají k optimálnímu využití energie a k dlouhé životnosti všech komponentù. 2- cestné ventily VL2FDA z tvárné litiny DN mohou být opatøeny kuželkou vyrovnávající tlak, což umožòuje snazší regulaci pøi vysokém tlaku a zachování tìsnosti. To se projeví na cenové úrovni a životnosti servomotoru. Lineární servopohony Technické provedení Servopohon øady 210 je navržen pro modulový øídicí signál (0-10 V) nebo pro tøíbodový signál, napájecí napìtí 24 V a ovládací sílu 800 N. Servopohon øady 200 je urèen pro použití u regulaèních zaøízení s tøíbodovým signálem, napájecím napìtím 230 V a ovládací silou 500 N. nejvýraznìjšími vlastnostmi tìchto servopohonù jsou vysoké rozlišení a znaèná rychlost, což umožòuje pøesné polohování samonastavovací koncové polohy umožòují rychlou instalaci a bezpeènou optimální funkci celého pøístroje vyznaèuje se spolehlivou a jednoduchou technologií 14

15 Graf tlakové ztráty K vs je prùtok ventilem v m 3 /h pøi referenèním zdvihu ventilu a tlakové ztrátì 100 kpa na ventilu a teplotì +15 C. Kv min je minimální regulovatelný prùtok (m 3 / h) pøi tlakové ztrátì 100 kpa a v mezích rozpìtí, ve kterém se charakteristika ventilu øídí požadavky norem. Pm je max. tlaková ztráta pøi zcela otevøeném ventilu. Tlaková ztráta Prùtok Požadovaná síla servopohonu k uzavøení ventilu Síla servopohonu (N) Síla servopohonu (N) zavøený Pro ventily typu VL2TB, VL3TB a VL2FD Pro ventil typu VL2FDA Schémata zapojení VL2TB, VL2FD VL3TB Instalace bez cirkulaèního èerpadla Instalace s cirkulaèním èerpadlem Instalace bez cirkulaèního èerpadla Instalace s cirkulaèním èerpadlem Dráha s lokálním cirkulaèním èerpadlem 15

16 2- a 3-cestné zdvihové ventily VL2TB a VL3TB Regulaèní ventily ESBE typu VL2FD a VL3TB jsou urèeny k regulaci tepelných, chladících, klimatizaèních a lokálních systémù horké vody. Ventil mùže být používán v následujících typech médií: - horká a studená voda - voda obsahující fosfáty nebo hydrogenní pøísady - voda s nemrznoucí pøísadou, jako je napø. glykol MB H MB H C C K E B A K E B AB A A B Objednací Typ Jmenovitá Funkce Rozmìry (mm) Hodnota Hmotnost Regulaèní èíslo ventilu svìtlost A B C E H K Kv kg pomìr VL2TB 15 2-cestný ,5 23,5 20 1" 0,25 1,0 > VL2TB 15 2-cestný ,5 23,5 20 1" 0,4 1,0 > VL2TB 15 2-cestný ,5 23,5 20 1" 0,63 1,0 > VL2TB 15 2-cestný ,5 23,5 20 1" 1 1,0 > VL2TB 15 2-cestný ,5 23,5 20 1" 1,6 1,0 > VL2TB 15 2-cestný ,5 23,5 20 1" 25 1,0 > VL2TB 15 2-cestný ,5 23,5 20 1" 4 1,0 > VL2TB 20 2-cestný /4" 6,3 1,2 > VL2TB 25 2-cestný /2" 10 1,4 > VL2TB 32 2-cestný " 16 1,8 > VL2TB 40 2-cestný ,5 128,5 42, /4" 25 2,6 > VL2TB 50 2-cestný /4" 40 4,3 > VL3TB 15 3-cestný ,5 23,5 20 1" 1,6 1,1 > VL3TB 15 3-cestný ,5 23,5 20 1" 25 1,1 > VL3TB 15 3-cestný ,5 23,5 20 1" 4 1,1 > VL3TB 20 3-cestný /4" 6,3 1,3 > VL3TB 25 3-cestný , /2" 10 1,6 > VL3TB 32 3-cestný , " 16 2 > VL3TB 40 3-cestný ,5 42, /4" 25 2,9 > VL3TB 50 3-cestný /4" 40 4,6 >100 Materiál Tìlo ventilu... bronz Høídelka:... Nerezavìjící ocel SS 2346 Kuželka a sedlo:... Nerezavìjící ocel SS 2346 Jestliže je ventil používán pro média, kde je teplota pod 0 C, musí být vybaven ohøívaèem, aby se zabránilo tvorbì námrazy na ventilu. Instalace Ventil je nutno zapojit ve smìru toku v souladu s oznaèením. Je-li to možné, ventily by mìly být nainstalovány ve vratné trubce proto, že se vyhneme vystavení serva vysokým teplotám. Servopohon musí být vždy umístìn nad ventilem. Aby bylo zajištìno, že se neèistoty nebudou usazovat mezi kuželem a sedlem ventilu, musí být filtr nainstalován proti smìru proudu média a pøed instalací ventilu je nutno propláchnout trubkový systém. Technická data Typ: a 3-cestný zdvihový ventil Jmenovitý tlak:... PN 16 Zdvih: mm Netìsnost:... max 0,02 % Kv Netìsnost A-AB:... max 0,02 % Kv (pouze 3-cest. verze) Netìsnost B-AB:... max 0,05 % Kv (pouze 3-cest. verze) Pm: kpa Tepl. rozsah použitého media:... max +150 C, min -20 C Pøipojení:...vnìjší závit ISO 228/1 Prùmìrná charakteristika tlakového koeficientu, Xfz = 0.6 pøi 25 % Kv, Pk kde Xfz = P1 Pv Pk:... diferenciální tlak na zaèátku kavitace P1:... absolutní proudový tlak Pv:... absolutní parní tlak 16

17 2-cestné zdvihové ventily VL2FD(A) Regulaèní ventily ESBE typu VL2FD jsou urèeny k regulaci tepelných, chladících, klimatizaèních a lokálních systémù horké vody. Ventil mùže být používán v následujících typech médií: - horká a studená voda - voda obsahující fosfáty nebo hydrogenní pøísady - voda s nemrznoucí pøísadou, jako je napø. glykol Objednací Typ Jmenovitá Funkce Rozmìry (mm) Hodnota Hmotnost Regulaèní èíslo ventilu svìtlost A B C D E F G H Kv kg pomìr VL2FD 15 2-cestný ,5 4 x ,25 3,6 > VL2FD 15 2-cestný ,5 4 x ,4 3,6 > VL2FD 15 2-cestný ,5 4 x ,63 3,6 > VL2FD 15 2-cestný ,5 4 x ,6 > VL2FD 15 2-cestný ,5 4 x ,6 3,6 > VL2FD 15 2-cestný ,5 4 x ,6 > VL2FD 15 2-cestný ,5 4 x ,6 > VL2FD 20 2-cestný ,5 4 x ,3 4,4 > VL2FD 25 2-cestný ,5 4 x ,6 > VL2FD 32 2-cestný , x , ,7 > VL2FD 40 2-cestný ,5 4 x ,8 > VL2FD 50 2-cestný ,5 4 x ,6 > VL2FDA 25 2-cestný ,5 4 x ,9 > VL2FDA 32 2-cestný , x , ,1 > VL2FDA 40 2-cestný ,5 4 x ,3 > VL2FDA 50 2-cestný ,5 4 x ,5 >100 Instalace Ventil je nutno zapojit ve smìru toku v souladu s oznaèením. Je-li to možné, ventily by mìly být nainstalovány ve vratné trubce proto, že se vyhneme vystavení serva vysokým teplotám. Servopohon musí být vždy umístìn nad ventilem. Aby bylo zajištìno, že se neèistoty nebudou usazovat mezi kuželkou a sedlem ventilu, musí být filtr nainstalován proti smìru proudu média a pøed instalací ventilu je nutno propláchnout trubkový systém. Materiál Tìlo ventilu:...tvárná litina Høídelka:... nerezavìjící ocel SS 2346 Kužel a sedlo:....nerezavìjící ocel SS 2346 Technická data Jmenovitý tlak:... PN 25 Zdvih: mm Netìsnost:... max 0,02% Kv Pm kpa Teplotní rozsah použití:...max +150 C, min -20 C Pøipojení:... pøíruba ISO Prùmìrná charakteristika tlakového koeficientu, Xfz = 0.6 pøi 25 % Kv, Pk kde Xfz = P1 Pv Pk:... diferenciální tlak na zaèátku kavitace P1:... absolutní proudový tlak Pv:... absolutní parní tlak 17

18 Servopohony série 210 ESBE øady 210 je elektromechanický bezúdržbový servopohon pro použití v rozvodech TUV, tepelných systémech a klimatizaèních zaøízeních. Funkce Servopohon Krokový motor servopohonu otáèí šroubem pøes ozubené kolo. K motoru je pøivádìn øídící signál. Šroub má lineární pohyb, který pohybuje høídelí ventilu. Kontrolní signál Servopohon ESBE øada 210 mùže být øízen buï 3-bodovým signálem, nebo proporcionálnì. Pøi použití 3-bodového signálu se ventil pøi narùstajícím signálu otevírá a pøi klesajícím signálu uzavírá. Manuální provoz Na servopohonu je páèka pro nastavení manuálního použití. Když se dá dolù, vyøadí motor z provozu. Poté je možno servopohon nastavit ruènì. Zpìtná vazba polohy ESBE servopohony jsou vybaveny zpìtnou pozicí polohového signálu 2-10 V DC, kde 2 V signalizují zavøenou pozici a 10 V otevøenou pozici. Koncový bod spínaèù Když je více servopohonù zapojených v øadì, je možné použít koncové spínaèe, které mají urèenou polohu. Spínaè se pøepne, když je servopohon úplnì otevøen nebo úplnì zavøen. Technická data Napájecí napìtí: V AC ±10 %, Hz Pøíkon: VA Doba zdvihu: Proporcionální mm: sec Proporcionální mm: sec Proporcionální mm: sec 3-bodový: sec / 60 sec Zdvih: mm Ovládací síla: N Doba zapnutí:... max 20 % / 60 minut Výstup Y: Napìtí: V (0 100 %) Pracovní teplota:... min 10 C, max + 50 C Okolní vlhkost:... max 90 % Krytí:... IP Schéma zapojení servopohonu 210 Y X1 MX VH VC G0 G Y = signál zpìtné vazby X1 = ovládací signál MX = zem VH/VC = rùst / pokles G0 / G = dodávka napìtí 0 V 24 VAC Provoz Servopohony ESBE øady 210 jsou øízené buï 3-bodovým signálem nebo proporcionálnì. Propor-cionální signál urychluje nastavení servopohonu. Elektronický obvod servopohonu zajiš uje, že doba jeho pøestavení je stejná bez ohledu na zdvih. Namontovat a zapojit servopohon je snadné. Nasadí se pøímo na lineární ventil ESBE a to bez použití náøadí. Pracovní rozsah servopohonu je nastaven automaticky v závislosti na zdvihu ventilu. Elektronický obvod servopohonu hlídá nastavení koncových pozic ventilu. Materiál konzole:... hliník kryt:... ABS / PC plastik váha:... 1,8 kg Objednací Typ Napìtí Øídící signál Síla Pøíkon èíslo VAC 50/60 Hz 0 10V, 2 10V 800 N 15 VA nebo 3-bodový VAC 50/60 Hz 0 10V, 2 10V 800 N VA se záložním zdrojem nebo 3-bodový pomocný spínaè Záložní zdroj Materiál Obal:... makrolon Víko:... makrolon Váha vèetnì baterie:...0,3 kg Dodávka napìtí: V AC ±10 %, Hz Pøíkon aktivní:... max 10 VA Pøíkon v pohotovostní poloze:... 2 VA Doba pøepnutí z AC na DC:... max 75 ms Indikace: Zelená LED:... Normální operace Èervená LED:...Poplach Èervená LED na kruhové desce:... Rychlé nabití je aktivní Pracovní teplota:... min. 10 C, max + 50 C Okolní vlhkost:... max 65 % Krytí:... IP 44

19 Servopohony série 200 ESBE øady 200 je elektromechanický servopohon pro øízení 2- a 3-cestných lineárních ventilù použitých v rozvodech ÚT, tepelných systémech, klimatizaèních zaøízeních. Funkce Servopohon Motor dostane øídící signál z regulátoru. Šroub má lineární pohyb, který pohybuje høídelí ventilu. Kontrolní signál Servopohon ESBE øady 200 je øízen 3-bodovým signálem Manuální provoz Servopohon mùže být ovládán také manuálnì. Polohovací indikace Na konzole servopohonu je pozice ventilu oznaèena znaèkami (èervenou a modrou). Pomocné spínaèe Servopohon mùže být dodáván s pomocnými spínaèi. Oznaèují otevøenou a zavøenou pozici. Technická data Pracovní teplota:... min -15 C... max + 55 C Krytí :... IP 54 Tøída krytí :... II Váha:...1,2 kg Zdvih :...20 mm Doba zdvihu (20 mm): sec Instalace servopohon 200 Pøed instalací je nutno pøedøadit servopohonu vícepólový spínaè. Provoz Servopohony ESBE øady 200 jsou øízeny 3-bodovým signálem. Namontovat a zapojit servopohon je snadné. Nasadí se pøímo na lineární ventil ESBE a to bez použití náøadí. Servopohon je navržen pro regulaci ventilù se zdvihem 0-20 mm. Zdvih je limitován vestavìnými koncovými polohami. Materiál kryt... plast konzola:... hliník Objednací Typ Napìtí øídící signál síla pø íkon èíslo VAC 50/60 Hz 3-bodový 500 N 3 VA VAC 50/60 Hz 3-bodový 500 N 3 VA Instalace pomocný spínaè Pomocný spínaè 1,2 Pomocný spínaè pro 210 Vše je podpoøeno tím, že v pøípadì výpadku napìtí je servopohon schopný zavøít ventil. 19

20 Servopohony øada 60 Kompaktní servopohony ESBE øady 60 jsou urèeny k ovládání smìšovacích armatur ESBE se svìtlostí do 50 mm (2 ). Motor je reverzibilní s pevnými koncovými spínaèi pro pracovní úhel 90. Smìšovaè mùže být nastaven i ruènì pomocí otoèného knoflíku na pøedním panelu pouzdra servopohonu. Napø. pøi výpadku el. proudu nebo pro servis lze po Technická data Napájecí napìtí V/ 50 Hz V/ 50 Hz Pøíkon... 1,5 W Krytí... IP 41 Tøída krytí... II. Pracovní teplota až + 65 C Hmotnost... 0,4 kg Max. kroutící moment... 5 Nm zatlaèení knoflíku provést ruèní nastavení smìšovaèe. Pro zpìtnou automatickou funkci je nutné natoèit knoflík tak, aby zaskoèil zpìt do unašeèe a vrátil se do pùvodní polohy. Servopohony jsou dodávány v provedení s napájením 24 V / 50Hz nebo 230 V / 50 Hz. Pøipojovací kabel má délku 1,5 m. S vyjímkou typu 62 P lze servopohony dodat i s pøídavným mikrospínaèem. Servopohony vybavené mikrospínaèem jsou oznaèeny písmenem M za typem motoru, napø. 65M*. Úhel sepnutí spínaèe lze urèit nastavením vaèky do libovolné polohy. Servopohon 62P s proporcionálním øízením je urèen pro napájení napìtím 24 V= nebo 24 V / 50 Hz a øízení ss signálem 0 10 V, 2 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. Èas pøebìhu je nastavitelný na 60, 90 nebo 120 sekund. Typ øídícího signálu, dobu pøebìhu a také smìr otvírání (resp. zavírání) se nastavuje propojkami pod krytem motoru. Servopohon 68 s vestavìným relé umožòuje øízení pohonu jedním spínacím kontaktem, napø. termostatem. Pøi montáži a pøipojování servomotorù se vždy øiïte pokyny v návodu k použití a obsluze. * U servopohonù s vestavìným pøídavným mikrospinaèem se objednací èíslo doplòuje písmenem M : napø M. Pøídavný mikrospínaè (pro signalizaci nebo ovládání) lze objednat a namontovat do servomotoru i dodateènì. 20 Objednací Typ Napájecí doba bìhu Druh èíslo* bez spinaèe se spínaèem napìtí pro úhel 90 regulace M 24 V, 50 Hz 2 min 3-bodová P 62P - 24 V, 50 Hz s proporcionální M 24 V, 50 Hz, 4 min 3-bodová M 230 V, 50 Hz 1 min 3-bodová M 230 V, 50 Hz 2 min 3-bodová M 230 V, 50 Hz 4 min 3-bodová M 230 V, 50 Hz 1 min 2-bodová M 230 V, 50 Hz 8 min 3-bodová

21 Obr.1 Montážní schéma Montáž Mechanická montáž servopohonù øady 60 na smìšovaèe ESBE je velmi snadná a nevyžaduje žádné další upevòovací držáky. Upevòují se pøímo na høídelku smìšovaèe pøes unašeè (1) jedním šroubem (3) a polohovì zajiš ují rovnìž jedním fixaèním šroubem (2). Elektrická pøipojení Obr. 2 Zapojení servopohonù 62M až 69M Obr. 3 Zapojení servopohonu 62P Ozn. L M Y Funkce 24VAC alt.+24vdc bìžná koncovka pro napájení a øídící signál øídící signál Vstupy jsou chránìny proti špatnému propojení Barva drátu hnìdá modrá èerná Sektor 1 Sektor 2 Doba Sektor 3 Rotace Sektor 4 Sektor 5 Signál OFF OFF 60s OFF OFF OFF 0-10V OFF ON 90s OFF ON 0-20mA ON OFF 120s ON ON OFF 2-10V ON ON 120s ON ON 4-20mA Obr. 4 Zapojení motorù 62-67,69 Obr. 5 Zapojení servopohonu 68 L N modrá hnìdá èerná Pøed sejmutím krytu servopohonu vždy vypnìte napájení! 21

22 Servopohony øady 90, regulátory 90K Kompaktní servopohony ESBE øady 90 jsou urèeny k ovládání smìšovacích armatur (zvláštì armatur ESBE až do 6, resp. DN 150) ve vytápìcích a chladících systémech a vzduchotechnických klapek. Ve výrobním programu firmy ESBE nahrazují øadu 80, oproti které pøinášejí zlepšený design, zjednodušení montáže a rozšíøení nabídky variant o provedení s regulátorem na konstantní teplotu. Servopohony øady 90 se vyrábìjí v širokém rozsahu provedení oznaèovaných 91 99K pro napájecí napìtí 24V/50/ 60 Hz nebo 230V/50Hz. K dispozici jsou modifikace s rùznou dobou bìhu pro úhel 90, což umožòuje vhodnì zvolit optimální typ pro každou aplikaci. Motor je reverzibilní s koncovými spínaèi ovládanými vaèkami. Pracovní úhel je pøednastaven na hodnotu 90. Pootoèením vaèek lze v pøípadì potøeby pracovní úhel individuálnì nastavit v rozsahu 30 až 180. Servopohony 97, 98 jsou vybaveny zabudovaným relé, které umožòuje øízení pohonu jedním spínacím kontaktem,napø. termostatem (jednovodièové ovládání, dvoubodová regulace). Servopohony 92P umožòují proporcionální øízení. Zabudovaný pøepínaè umožòuje výbìr analogového øízení vstupním signálem: 0-10V=, 2-10 V=,0-20 ma, 4-20 ma. Servopohony 92K, 99K jsou servopohony s vestavìným regulátorem teploty. Regulaèní jednotka je konstruována k ovládání tøícestného smìšovacího ventilu pro regulaci výstupní (topné) vody na konstantní teplotu. Teplota výstupní topné vody je nastavitelná v rozsahu 30 C - 90 C. Èidlo, které je na kabelu o délce 1.5 m, doporuèujeme instalovat alespoò 1m od tøícestného smìšovaèe ve smìru proudìní topné vody. Èidlo musí být úèinnì izolované od vnìjšího prostøedí, aby nedocházelo k ovlivòování mìøené teploty. 22 Pravý knoflík na regulátoru slouží k nastavení teploty topné vody, levý pro volbu èasové prodlevy øídícího signálu od 1s do 70 s (doporuèena èasová prodleva je 30 s). Nastavení èasové prodlevy má vliv na stabilitu regulaèního procesu. Krátká prodleva zvyšuje dynamiku regulaèního procesu, pøi delší prodlevì je proces stabilnìjší. Technická data Napájecí napìtí V/50 Hz nebo 230V/50Hz Pøíkon... 3VA Teplota okolí C až +55 C Krytí... IP 54 Tøída krytí... II Hmotnost...0,8 kg Max.kroutící moment... 5,10,15 Nm DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ: Servopohon je na horní stranì opatøen pøepínaèem pro volbu nouzového (testovacího) manuálního provozu. V pøípadì potøeby ruèního ovládání (nastavování polohy) smìšovaèe s instalovaným servopohonem (napø. pøi dlouhodobém výpadku napájení ) musí být pøed pøepnutím na manuální režim, resp. pøed zmìnou polohy unášecího mechanismu motor elektricky odpojen - musí být zabránìno automatickému obnovení napìtí pøívodù. Pøi pøechodu zpìt z ruèního na automatický režim ovládání smìšovací klapky musí být po pøepnutí pøepínaèe nejprve páka unášeèe pøesunuta do polohy, kdy je slyšet zøetelné cvaknutí a zaskoèení mechanismu - pákou unášeèe již dále nelze ruènì pohnout. Teprve potom je možné motor znovu elektricky pøipojit, resp. obnovit napìtí pøívodù. Toto zabezpeèí správnou funkci pohonu v automatickém režimu. Nedodržení této zásady mùže zpùsobit poškození motoru nebo ztrátu øídicí funkce.

23 Pøídavný mikrospínaè (obj. è. 587) Servopohony øady 90 (s výjimkou 92K, 99K a 92P) mohou být vybaveny jedním doplòkovým mikrospínaèem. Spínaè lze použít pro øízení èerpadel èi indikaci polohy ventilu. Pootoèením vaèky na høídeli zajistíme sepnutí spínaèe pøi požadovaném úhlu otoèení. Parametry mikrospínaèe: napìní 250V/50Hz, proud 2 A (induktivní zátìž). Kompaktní servopohony ESBE øady 90 jsou urèeny k ovládání smìšovacích armatur ESBE se svìtlostí 50 mm (2 ) až 150 mm (6 ). Objednací èíslo Typ Napìtí Doba bìhu pro úhel 90 Kroutící moment Druh regulace V,50 Hz 15 s 5 Nm 3-bodová V,50 Hz 60 s 15 Nm 3-bodová P 92P 24V,50 Hz 60/90/120 s 15 Nm proporcionální K 92K vèetnì èidla 24V,50 Hz 60 s 15 Nm T=konst V,50 Hz 300 s 15 Nm 3-bodová V,50 Hz 15 s 5 Nm 3-bodová V,50 Hz 60 s 15 Nm 3-bodová V,50 Hz 300 s 15 Nm 3-bodová V,50 Hz 15 s 5 Nm (On-Off) V,50 Hz 60 s 10 Nm (On-Off) K 99K vèetnì èidla 230V,50 Hz 60 s 15 Nm T=konst. Elektrická pøipojení Servopohony Servopohony 91-96M se spínaèem Servopohon 92P AC/DC 24V Ground (G) Signal (Y) (G) zem (Y) øídící signál Servopohony 97, 98 Servopohony 97, 98 Servopohony 92K, 99K èidlo nastavení otáèek servopohonu Aplikaèní schémata 92K, 99K M90K èidlo min. vzdálenost 1m 23

24 Kompaktní elektronický regulátor se servopohonem VSE 2 Kompaktní regulátor VSE-2 je urèen k regulaci teploty v objektech, zejména rodinných domcích, kde je použita jako topné médium voda, a kde je regulace topného výkonu provádìna smìšováním. Je vhodný pro topné soustavy se svìtlostí smìšovaèe do DN 50. Ve spojení s teplotními èidly a troj- resp. ètyøcestným smìšovacím ventilem ESBE zajiš uje regulátor ekvitermní regulaci teploty topné vody, pøièemž lze jednoduše nastavit strmost topné køivky, její polohu v souøadnicích, omezit max. teplotu topné vody a nastavit úroveò útlumu teploty topné vody. Pøipojení programovatelného termostatu umožòuje programové øízení teploty ve vytápìném objektu. Výhody regulátoru n Lze jej použít s libovolným zdrojem tepla n Je vhodný pro konvekèní i podlahové systémy n Umožòuje jednoduchou montáž a nastavení n Možnost nastavení v C nebo F n Indikuje provozní stavy n Zobrazení hodnot na displeji n Pøi poruše èidel zapíná bezpeènostní režim n Hlášení o poruše na displeji n Umožòuje ovládání pomocí programovatelného termostatu (viz pøíslušenství) n Záruka 24 mìsícù VSE-2 šetøí Vaše peníze Pøi optimální poøizovací cenì, vysoké provozní spolehlivosti a jednoduché montáži umožòuje regulátor VSE dosáhnout maximálních úspor energie. Rychlá a jednoduchá montáž Instalace regulátoru nevyžaduje klasické zdlouhavé montážní práce. Regulátor se jednoduchým zpùsobem nasadí pøímo na høídelku smìšovaèe. Konektory pøipojovacích kabelù napájecího zdroje, èidel resp. termostatu se zasunou do pøíslušných zásuvek regulátoru. Funkce V závislosti na venkovní teplotì reguluje ekvitermní regulátor VSE pomocí smìšovaèe teplotu topné vody pøivádìné do topného systému. S ohledem na konkrétní stavebnì-technické parametry vytápìného objektu lze pøitom pomocí nìkolika ovládacích prvkù nastavit optimální topnou køivku, tj. závislost zmìny teploty topné vody na zmìnì venkovní teploty tak, aby teplota v objektu byla stabilní pøi jakékoliv zmìnì venkovní teploty (obr. 2). Uživatelské menu: A - pokojová teplota (pouze ve spojení s pokojovým termostatem) b - strmost køivky ( teplota topné vody pøi 0 C venkovního vzduchu) C - min. teplota výstupní vody (10-90 C) d - max. teplota výstupní vody (10-90 C) E - smìr rotace (pro zvýšení teploty v systému) F - pokojová teplota 2 (noèní útlum o 0-12 C, pouze ve spojení s pokojovým termostatem) Servisní menu: 0 - odeèet teploty výstupní vody 1 - požadovaná teplota výstupní vody (vypoètená) 2 - venkovní teplota 3 - max. venkovní teplota (stop léto) 4 - faktor proporcionality 5 - standardní nastavení menu 6 - nastavení C 7 - nastavení F 8 - posun køivky pøi -30 C 9 - posun køivky pøi -20 C 24

25 H - posun pøi -10 C J - posun pøi 0 C L - posun pøi 6 C n - posun pøi 12 C P - aktuální teplota interiéru r - autorita pokojového termostatu Poznámka: úrovnì "P" a "r" jsou zobrazeny pouze pokud je pøipojen pokojový termostat. Jelikož optimální nastavení topné køivky vyžaduje jistou zkušenost, doporuèujeme ho svìøit odborné montážní firmì. Je však potøeba upozornit na skuteènost, že topný systém lze úèinnì nastavit pouze tehdy, jeli zdroj tepla dostateènì dimenzován, tj. je schopen krýt tepelné ztráty pøi jakékoliv venkovní teplotì. Nastavení topné køivky je základní nezbytnou podmínkou správné funkce vyváženého topného systému a je-li provedeno dobøe, nemìla by obsluha do nìj dále zasahovat. Pomocí programovatelného pokojového termostatu EURO lze ovládat regulátor teplotou v tzv. referenèní místnosti, tj. místnosti, ve které je termostat umístìn. Tak lze zajistit respektování dodateèných tepelných ziskù èi ztrát v objektu (napø. sluneèní svit do oken, vítr). Na termostatu lze nastavovat teplotu pro tzv. komfortní režim, tj. když jsou v bytì osoby a úsporný režim, když není nikdo doma nebo v noci, s možností èasování s hodinovým krokem. Èasový program termostatu umožòuje pøepínání obou režimù. Pøitom je nutno zdùraznit, že obì teplotní úrovnì nastavené na termostatu se musí nacházet v intervalu teplot odpovídajících základnímu nastavení regulátoru, tj. musí být v rozmezí teplot odpovídajících minimální a maximální úrovni vytápìní. Odpovídá-li tedy napø. maximální úrovni vytápìní teplota 22 C a minimální úrovni teplota 17 C, pak lze na termostatu s krokem 0,5 C volit jakoukoliv teplotu v tomto rozsahu, tj. napø. 20,5 C pro komfortní a 17,5 C pro úsporný režim. Tak je zajištìn bezobslužný provoz topení s individuálním programem pro každý den v týdnu. Programovì øízené snižování teploty umožòuje snížení nákladù na paliva (1 C odpovídá asi 5-6% úspor). Regulátor má zabudované bezpeènostní funkce. Dojde-li k poruše èidla teploty topné vody, regulátor nastaví smìšovací ventil na 50%. Pokud dojde k poruše venkovního èidla, regulátor pracuje, jako by venkovní teplota byla 0 C a objekt je zabezpeèen proti promrznutí. Technická data Základní parametry: Napájecí napìtí... 24V~ ± 15%, 50Hz Pøíkon... cca 5 VA Ovládací síla... 5 Nm Doba bìhu pro úhel min Prostøedí... obyèejné... dle ÈSN Tøída bezpeènosti...ii Krytí... IP 40 Rozmìry (DxŠxV)... 85x85x80 mm Hmotnost...cca. 0,6 kg Rozsah nastavení: Teplota topné vody min C max C Pokojová teplota (A) C Seøízení køivky (b) C Max. venkovní teplota (3) C Útlum pokojové teploty (F) C Signalizace poruch : ERR1... Senzor topné vody je nedostupný. ERR2... Senzor topné vody není pøipojen. ERR3... Venkovní senzor je nedostupný. ERR4... Venkovní senzor není pøipojen. ERR5... Pokojový termostat je nedostupný. ERR6... Pokojová teplota je mimo rozsah. ERR7... Vnitøní problém regulátoru. Napájecí zdroj (24 V): Napájecí napìtí V~ ± 15%, 50Hz Pøíkon... cca 5 VA Prostøedí... obyèejné dle ÈSN Krytí... IP 44 Rozmìry (DxŠxV)... 70x80x45 mm Hmotnost... 0,3 kg Èidla: Typ... odporová, typ NTC,PHILIPS 640, Odpor... 22kΩ pøi +25 C, 66,2kΩ pøi 0 C Kabel... 2 m (èidlo topné vody)... resp. 15 m (venkovní èidlo) Rozmìry... 7x30 mm Hmotnost... 1 ks cca. 0,1 kg Èidla: Typ... odporová typ NTC,PHILIPS 640, Odpor... 22kΩ pøi +25 C, 66,2kΩ pøi 0 C Kabel... 2 m (èidlo topné vody) resp. 15 m (venkovní èidlo) Rozmìry... 7x30 mm Hmotnost... 1 ks cca. 0,1 kg 25

26 Dodávaný komplet obsahuje n Ekvitermní regulátor teploty zabudovaný v krytu servopohonu ESBE n Èidlo teploty topné vody vèetnì 2m kabelu n Èidlo venkovní teploty vèetnì 15m kabelu n Sí ový zdroj pro regulátor (24V~) n Konektor pro pøipojení pokojového termostatu n Karta s topnými køivkami a návod k obsluze Obr. 1 Montážní schéma Pøíslušenství (na objednávku) n Smìšovací armatura ESBE (3 nebo 4-cestná) zvolená podle požadovaného topného výkonu n Pokojový termostat EURO s èasovým programátorem pro zajištìní týdenního èasového programu vytápìní Elektrické pøipojení regulátoru Zdroj 24V~ pøipojte do zásuvky 230 V~ a konektor do vstupu 24V~ na regulátoru. Èidlo venkovní teploty umístìte na severní nebo severo-východní stìnu domu do místa, kde nebude pøímo ovlivòováno jinými zdroji tepla. Pøed instalací zkontrolujte kabel a to zmìøením hodnoty odporu na konektoru. Zmìøená hodnota musí být pøi teplotì 20 C v rozsahu kω. Pak vyvrtejte otvor o prùmìru 10 mm do venkovní stìny pro prùchod èidla, pøichy te èidlo, upevnìte vývodní kabel pøíchytkami a zapojte konektor do vstupu oznaèeného: Mechanická montáž regulátoru na ventil 1. Nastavte smìšovaè do støední polohy a sejmìte ruèní knoflík (beze zmìny polohy høídele). 2. Nasuòte na høídel smìšovaèe unašeè z montážní sady regulátoru (1). 3. Zašroubujte fixaèní šroub (2) do spodního pravého rohového závitu smìšovaèe. 4. Nasaïte regulátor na unašeè (1) a fixaèní šroub (2) a zašroubujte šroub (3) do støedu unašeèe (1). 5. Èerveno-modrý štítek (4) nasaïte do knoflíku (5) podle smìru zavírání a otevírání smìšovaèe a zaklapnìte krytem (6). 6. Pøi ruèním ovládání ventilu stisknìte knoflík a otáèejte jím v požadovaném smìru. 7. Pøi zapnutém regulátoru musí být otoèný knoflík zatlaèen. POZOR! Nikdy nesundávejte kryt z regulátoru!! Ruèní pøestavení ventilu proveïte, až po odpojení servopohonu od elektrického napìtí!! Obr.1 Aplikace ekvitermního regulátoru VSE-2 Regulátor Á VSE 2 Prvky I - kotel II - smìšovací armatura ESBE III - obìhové èerpadlo IV - otopná soustava b d E Ovladaèe A - pokojová teplota b - strmost topné køivky C - min. teplota topné vody d - max. teplota topné vody E - smìr rotace I II III IV Vstupy 1 - teplota topné vody 2 - venkovní teplota 3 - pokojový termostat s èas. programem Prùbìh regulace Teplota maximální 24 C komfortní 22 C úsporná 18 C minimální 17 C regulaèní pásmo (hystereze termostatu ±0,5 C nebo ±1 C) Nastavená teplota 1) komfortní 22 C 2) úsporná 18 C 26

27 Èidlo teploty topné vody pøichy te pomocí objímky na vstupní potrubí topného okruhu z horní strany v jeho vodorovné èásti, min. 50 cm od smìšovací armatury ESBE. Pøed uchycením potrubí oèistìte! Po provedení kontroly èidla zmìøením odporu (jako u venkovního èidla), zapojte konektor do vstupu oznaèeného: POZOR : Kabely od èidel musí být vedeny minimálnì ve vzdálenosti 10 cm od všech silových kabelù. Noèní útlum U verze VSE-2 se pomocí stínìného kabelu a pøiloženého konektoru na vstup oznaèeného COM pøipojí prostorový programovatelný termostat EURO (využijí se svorky COM-NO). Pozn.: Regulátor VSE pracuje v útlumovém režimu pøi sepnutí (zkratování) vstupu "NOÈNÍ ÚTLUM". Pøi rozpojeném vstupu "NOÈNÍ ÚTLUM" regulátor pracuje s komfortní ekvitermní køivkou. Servopohon Servopohon regulátoru musí být pøi montáži na smìšovací ventil ve støední poloze. Pøipojte proto k regulátoru pouze zdroj 24V (bez èidel). Servomotor pobìží do jedné z krajních poloh a pak se vrátí do støední pozice. Tato procedura trvá asi 3 minuty. Je-li smìšovací armatura instalována tak, že pro zvyšování teploty topné vody se otáèí proti smìru hodinových ruèièek, musí být zmìnìn smìr otáèení servopohonu. Zkontrolujte správnost rotace v uživatelském menu úroveò (E). Postup nastavení 1) Nastavte požadované hodnoty vámi provozovaného systému v uživatelském menu (A,b,C,d,E,F) viz. výše. Hodnotu "b" odeètìte z grafu topných charakteristik. V pøípadì podlahového vytápìní zvolte topnou charakteristiku tak, aby nedošlo k pøekroèení max. povolené teploty topné vody. V pøípadì nedostateèného vytápìní referenèní místnosti proveïte korekci topné charakteristiky v servisním menu. Zde v úrovních (8,9,h,J,L,n) mùžete korigovat posun jednotlivých køivek o ± 10 K. 2) V prùbìhu cca. 1 týdne je potøeba sledovat zmìny teploty v místnosti v závislosti na venkovní teplotì. Pokud se pøi zmìnì venkovní teploty mìní teplota v referenèní místnosti, je nutné provést korekci nastavení spoèívající jednak ve zmìnì topné køivky (B), pøíp. jejím následném posuvu (8,9,h,J,L,n). Pøi správném nastavení topné charakteristiky a jejím posuvu lze dosáhnout stabilní prùmìrné teploty v referenèní místnosti (napø. 20 C) bez ohledu na zmìny venkovní teploty. Všechny zmìny nastavení ovládacích prvkù provádìjte postupnì, po malých krocích. Než budete provádìt další zmìny nastavení, vždy vyèkejte až se systém stabilizuje. Obsluha Pokyny pro uživatele jsou uvedeny na plastikové kartì pøibalené k regulátoru. Umístìte tuto kartu na zeï poblíž regulátoru tak, aby pokyny byly snadno èitelné. Nastavovací prvky A,b,C,d,E,F jsou urèeny pouze k prvotnímu nastavení regulátoru a regulaèní soustavy. Nepoužívejte je proto k bìžnému nastavování teploty v místnosti. K tomuto úèelu slouží pokojový termostat EURO, umístìný v referenèní místnosti a pøipojený k regulátoru. Je-li potøeba z jakéhokoliv dùvodu nastavit smìšovaè ruènì, odpojte regulátor od sítì, stisknìte ovládací knoflík a otáèejte s ním v požadovaném smìru. EURO termostat Pokojový termostat s týdením èasovým programátorem umožòuje nastavit dvì požadované úrovnì teploty v referenèní místnosti a to tzv. komfortní a úspornou. Pøepínání tìchto úrovní pak lze èasovì programovat v denním a týdenním cyklu. Regulátor má 6 vestavìných programù a 3 programy mùže naprogramovat obsluha. Èasový krok programu je 1 hodina. Podrobnosti jsou uvedeny v návodu pøiloženém k termostatu. Termostatem lze regulovat teplotu v prostoru maximálnì v rozsahu odpovídajícím teplotám nastaveným na regulátoru VSE pøi zaregulování soustavy. Pøíklad (obr. 1): Regulátor byl nastaven prvky A,b,C,d,E,F tak, že maximální (komfortní) teplota v referenèní místnosti je 24 C a minimální úsporná teplota 17 C. Nastavíme-li termostatem úrovnì 22 C a 18 C, udržuje termostat tyto hodnoty podle zvoleného èasového programu. Nastavíme-li ovšem termostatem úrovnì 26 C a 15 C, budou skuteèné úrovnì teploty odpovídat mezním hodnotám nastavení regulátoru, tj. 24 C a 17 C. Obr. 4 Topné køivky 27

28 Termostatické smìšovaèe øady 30 S novou øadou 30 pøináší ESBE na trh zcela nový standard smìšovacích ventilù. Nové je nejen technické provedení, ale i barva a tvar. Tato øada uspokojuje požadavky zákazníkù v nejrùznìjších oblastech. Plastový kryt pouzdra má pøedevším dva dùvody: nabízí vhodnou plochu pro oznaèení a chrání vnitøní èásti pøed neúmyslným poškozením pøi montáži. Svým designem tento kryt dobøe splývá s mosaznými èástmi ventilu. Díky tomu je zamezeno tvorbì shlukù prachu a špíny, což je velmi dùležité pøi provozu ve veøejných budovách, jako jsou napø. nemocnice, školy a jiné. Pøesnost regulace pøesnost èiní + 2 C pøi min. prùtoku 2 l/min. U typù LR a MR je pøedpoklad, že mezi pøívodem horké a studené vody není žádný tlakový rozdíl. Varianty provedení Abychom optimalizovali výkony øady 30, je tato øada rozdìlena do tøí variant v závislosti na technických požadavcích nebo oblasti použití. Otoèný regulaèní knoflík avizuje, že se jeho prostøednictvím dá regulovat teplota. Ètyøhranný kryt naproti tomu signalizuje, že s ním nelze toèit, ale že je nutno jej nejprve sejmout, aby bylo možno nastavovat teplotu. Materiál: Všechny díly pøicházející do styku s vodou jsou vyrobeny z nerezavìjících materiálù (mosazi). ESBE série 30 HR/HV Tato øada byla vyvinuta, aby odpovídala nejvyšším požadavkùm trhù. Tato varianta má funkci vyrovnávání tlaku a funkci zabezpeèení proti opaøení. Dvì rùzná provedení HR/HV: Provedení HR/HV ESBE série 30 MR (náhrada ESBE série AS) je vhodná pøedevším pro použití u místa odbìru (zdroje èerpání). Zde je žádoucí funkce zabezpeèení proti opaøení (napø. mateøské školky). Provedení MR Technická data: Provozní tlak... max PN10 Diferenèní tlak... max 3 bar (0,3 Mpa) Max teplota média C Velikosti ventilu... DN Doporuèení k montáži K zamezení samotížné cirkulace je nutno umístit smìšovaè níže, než je bojler (obr. 3). Pokud to není možné, je nutno instalovat pøed smìšovaè smyèku (obr.1 nebo 2) nebo zpìtný ventil (obr. 4). Použití zpìtného ventilu je nezbytné tìchto pøípadech: a) pøed smìšovaèem je umístìna odboèka pro odbìr horké vody (obr. 4) b) smìšovaè je namontován pøed odboèkou pro odbìr studené vody (obr. 5) 28 ESBE série 30 LR (náhrada ESBE série 20) Vhodná jako centrální omezovaè teploty u míst odbìru (zdroje èerpání), kde není požadováno zabezpeèení proti opaøení. Pouze C. Pøíklady instalace Provedení LR 1. Smìšování horké a studené vody - pøíprava TUV 2. Udržování konstantní výstupní teploty v uzavøeném systému smìšování - podlahové topení 3. Pøepínání smìru proudìní vody v závislosti na její teplotì - solární systémy, podlahové topení Údržba a provoz Za normálních provozních podmínek nevyžadují smìšovaèe ESBE žádnou údržbu. Pøesto je možné vymìnit jak termostatický element tak, i kuželku ventilu bez demontáže armatury. Výmìnou termostatického elementu lze kdykoliv snadno dosáhnout zmìny regulaèního rozsahu.

esbe 2008/09 Ventily a servopohony

esbe 2008/09 Ventily a servopohony esbe 2008/09 Ventily a servopohony editorial Vážení obchodní přátelé Firma ESBE uvedla v roce 2008 na trh řadu novinek a rovněž výrazně rozšířila svůj sortiment. Nová nabídka obsahuje 209 novinek, které

Více

Regulátor průtoku (PN 16) AVQ montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor průtoku (PN 16) AVQ montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Regulátor průtoku (PN 16) montáž do vratného a přívodního potrubí Použití je přímočinný regulátor průtoku, který je přednostně využíván v soustavách dálkového vytápění. Regulátor se zavírá

Více

Regulátor průtoku (PN 25) AVQ - montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor průtoku (PN 25) AVQ - montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Regulátor průtoku (PN 25) AVQ - montáž do vratného a přívodního potrubí Použití AVQ představuje přímočinný regulátor průtoku, který je přednostně využíván v soustavách dálkového vytápění. Regulátor

Více

KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR

KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR Vypracoval: Ing. MIKULÁŠEK 1/14 Obsah: 1. Čidla... 3 1.1. Teplotní čidlo pro teplotu prostoru... 3 1.2. Teplotní čidlo pro teplotu v trubních rozvodech(100mm)... 3 1.3. Teplotní

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE obsah 1 otočné směšovací ventily a servopohony Návrhové diagramy směšovacích armatur...5 Řada VRG 130...8 Řada VRG 140... Řada VRG 30...1 Řada VR 140...14 Řada 3MG...18 Řada 4MG...0 Řada 5MG... Řada 3F...4

Více

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.5 Úvod Regulátor TERM 2.5 je pøístroj který je urèen k ekvitermí regulaci topení vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

Regulátor tlakové diference (PN 16) AVPL pro montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení

Regulátor tlakové diference (PN 16) AVPL pro montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení Datový list Regulátor tlakové diference (PN 16) AVPL pro montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení Použití Regulátor se skládá z regulačního ventilu a z ovládacího členu vybaveného jednou regulační

Více

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16, 5, 40*) AFQM, AFQM 6 montáž do vratného a přívodního potrubí Popis AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65-15 AFQM DN 150-50 AFQM (6) je přímočinný

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

Spojité regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem

Spojité regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem 5 MXG1...P Spojité regulační ventil PN1 s magnetickým pohonem pro média, obsahující minerální oleje MXF1...P MXG1...P MXF1...P Přímé a 3-cestné směšovací ventil s magnetickým pohonem ke spojité regulaci

Více

Směšovací sady SXP...

Směšovací sady SXP... Směšovací sady SXP... Pro snadnější návrh a orientaci v sortimentu regulaních armatur jsme pro vás připravili sady sestávající z 3-cestného regulaního ventilu a servopohonu s tříbodovým řídicím signálem.

Více

ŘAdA AlA200. ZdviHové ventily SErVoPohoNy

ŘAdA AlA200. ZdviHové ventily SErVoPohoNy obsah 1 otočné směšovací ventily a servopohony Návrhové diagramy směšovacích armatur...5 Řada VRG 130...8 Řada VRG 140...10 Řada VRG 230...12 Řada VRB 140...14 Řada 3MG...18 Řada 4MG...20 Řada 5MG...22

Více

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému OBSAH: 1 Určení... 2 2 Typové vlastnosti... 2 3 Technické parametry... 2 4 Základní režimy regulátoru... 2 4.1 Letní režim... 2 4.2 Zimní režim... 3 4.2.1 Režimy Den a Noc... 3 4.2.2 Režim Útlum... 3 5

Více

Regulátor TERM 2.7 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.7 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.7 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 3 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.7 Úvod Regulátor TERM 2.7 je urèený k ekvitermní programové regulaci topného systému složeného z podlahového

Více

TOPENÍ. Ruèní ventily TOPENÁØSKÉ ARMATURY. Provozní podmínky: Nastavení druhé regulace ventilu: Materiál: Podmínky pro pou ití:

TOPENÍ. Ruèní ventily TOPENÁØSKÉ ARMATURY. Provozní podmínky: Nastavení druhé regulace ventilu: Materiál: Podmínky pro pou ití: TOPENÁØSKÉ ARMATURY TOPENÍ Ruèní ventily Provozní podmínky: Ruèní ventily pro otopná tìlesa se pouívají pro omezení prùtoku vody otopným tìlesem nebo pro jeho úplné uzavøení. Maximální prùtok pøi úplném

Více

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01 DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01 OBSAH 1. URČENÍ...... 2 2. POPIS REGULÁTORU............ 4 2.1 Pracovní režimy regulátoru........ 4 2.2 Regulace

Více

Regulační ventil HERZ

Regulační ventil HERZ Regulační ventil HERZ Regulátor tlakové diference Technický list pro 4007 Vydání CZ 0711 Montážní rozměry v mm Objednací číslo DN Rp L Velikost klíče H D1 D2 1 4007 01 DN 15 1/2 100 27 170 50 125 1 4007

Více

Tlakově nezávislý regulační ventil s integrovaným automatickým regulátorem průtoku AB-QM DN 10-250

Tlakově nezávislý regulační ventil s integrovaným automatickým regulátorem průtoku AB-QM DN 10-250 Datový list Tlakově nezávislý regulační ventil s integrovaným automatickým regulátorem průtoku AB-QM DN 10-250 AB-QM ventil, vybavený servopohonem, představuje regulační ventil s plnou autoritou a automatický

Více

DVOUCESTNÝ ZÓNOVÝ UZÁVĚR

DVOUCESTNÝ ZÓNOVÝ UZÁVĚR Tento ventil se servopohonem lze použít v různých sektorech projektování a výstavby. Používají se zvláště pro regulaci a zaznamenávání jednotlivých nebo vícezónových topných systémů, topných systémů využívajících

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

Temperature controller AVTB (PN 16)

Temperature controller AVTB (PN 16) Data sheet Temperature controller AVTB (PN 16) Subheading AVTB je automatický regulátor teploty určený k regulaci teploty vody v zásobnících s horkou vodou, výměnících tepla, olejových předehřívačích,

Více

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu Závěsné elektrokotle RAY v. Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem TV RAY K elektrokotel, výkon - kw RAY K elektrokotel, výkon - kw

Více

Směšovací a regulační sady pro vytápění a vzduchotechniku 2009

Směšovací a regulační sady pro vytápění a vzduchotechniku 2009 Směšovací a regulační sady pro vytápění a vzduchotechniku 2009 Answers for infrastructure. s Směšovací sady SXP Pro snadnější návrh a orientaci v sortimentu regulačních armatur jsme pro vás připravili

Více

VZ*08* VZ208E, VZ308E, VZ408E VZ208C, VZ308C, VZ408C. Malé lineární zónové ventily SPECIFIKACE PRODUKTU. Doporučení. Vhodné pohony

VZ*08* VZ208E, VZ308E, VZ408E VZ208C, VZ308C, VZ408C. Malé lineární zónové ventily SPECIFIKACE PRODUKTU. Doporučení. Vhodné pohony VZ*08* VZ208E, VZ308E, VZ408E VZ208C, VZ308C, VZ408C Malé lineární zónové ventily Tyto malé lineární zónové ventily se používají pro jemné řízení rozvodů horké nebo studené vody v koncových jednotkách,

Více

TOPENÍ 550 A. Kotlové sestavy KOTLOVÉ SESTAVY HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAÈ DYNAMICKÉHO TLAKU. Popis: Funkce: Pou ití: Materiály: Provozní parametry:

TOPENÍ 550 A. Kotlové sestavy KOTLOVÉ SESTAVY HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAÈ DYNAMICKÉHO TLAKU. Popis: Funkce: Pou ití: Materiály: Provozní parametry: KOTLOVÉ SESTAVY TOPENÍ Kotlové sestavy HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAÈ DYNAMICKÉHO TLAKU 550 A univerzální vstupní kit pro všechny kotlové sestavy, obsahuje: uzavírací, vypouštìcí a odvzdušòovací armaturu, teplomìr

Více

Dùkladným prostudováním návodu k obsluze získáte informace o konstrukci, ovládání a bezpeè. provozu kotle.

Dùkladným prostudováním návodu k obsluze získáte informace o konstrukci, ovládání a bezpeè. provozu kotle. Obsah Obsah Úvod... 3 Dùležitá upozornìní... 3 Použití kotle... 3 Systém znaèení nástìnných kotlù DAKON... 3 Popis kotlù DUA... 4 DUA CK technologické schema kotle... 4 DUA CT technologické schema kotle...

Více

Projekční podklad a montážní návod

Projekční podklad a montážní návod Projekční podklad a montážní návod Zásobník teplé užitkové vody TSW-120 / CSW-120 Nástěnný zásobník teplé užitkové vody CSW-70 KKH Brno, spol. s r. o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. 547 429 311, fax:

Více

Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky

Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky TA-COMPACT-T Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Regulační ventil s regulátorem teploty zpátečky pro chladicí systémy IMI TA / Regulační ventily / TA-COMPACT-T TA-COMPACT-T

Více

Projekční data. Kazetové jednotky Cassette-Geko. Jednotky pro klima dobré spolupráce

Projekční data. Kazetové jednotky Cassette-Geko. Jednotky pro klima dobré spolupráce Projekční data Kazetové jednotky Cassette-Geko Jednotky pro klima dobré spolupráce Obsah Cassette-Geko Velikosti.............................. 1.2 Konstrukční díly kazetové jednotky......................

Více

TA-MATIC. Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu

TA-MATIC. Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu TA-MATIC Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu IMI HEIMEIER / Teplá voda / TA-MATIC TA-MATIC Termostatické směšovací ventily jsou vhodné pro řízení teploty teplé vody v obytných

Více

Objem nádoby: Max. teplota kapaliny: + 50 C Provozní rozsah, el. parametry a èerpaná kapalina: dle zvoleného èerpadla Hmotnost nádr e:

Objem nádoby: Max. teplota kapaliny: + 50 C Provozní rozsah, el. parametry a èerpaná kapalina: dle zvoleného èerpadla Hmotnost nádr e: FEKABOX 100 PRO: FEKA 600 M-A FEKA VS-VX 550 M-A FEKA VS-VX 750 M-A VŠEOBECNÉ INFORMACE POU ITÍ Nádoba pro akumulaci a následné automatické èerpání odpadních vod. Je urèena do míst pod úrovní gravitaèní

Více

Zónové ventily on/off (PN 16) AMZ 112, AMZ 113

Zónové ventily on/off (PN 16) AMZ 112, AMZ 113 atový list Zónové ventily on/off (PN 16) AMZ 112, AMZ 11 Popis AMZ 112 / 2 - cestný ventil N15-N2 AMZ 112 / 2 - cestný ventil N40-N50 AMZ 11 / - cestný ventil Zónové ventily typu AMZ 112 a AMZ 11 naleznou

Více

Přímé ventily, s vnějším závitem PN25

Přímé ventily, s vnějším závitem PN25 OEM VVG549.20-4K VVG549.25-6.3K Přímé ventily, s vnějším závitem PN25 VVG549... Bronz Rg5 DN15... 25 mm (¾"... 1¼") Rozsah k vs 0.25... 6.3 m 3 /h Zdvih 5.5 mm Vhodné pro použití s elektrickými servopohony

Více

OBSAH. Já jsem èeskej times Já jsem OBSAH. times Já jsem èeskej times

OBSAH. Já jsem èeskej times Já jsem OBSAH. times Já jsem èeskej times Já jsem èeskej times Já jsem èeskej times Já jsem èeskej times OBSAH OBSAH UZAVÍRACÍ A ZPÌTNÉ ARMATURY strana 2 uzavírací ventily vlnovcové ventily zpìtné ventily ARMATURY PRO REGULACI strana 24 regulaèní

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky

Více

Zkušebna Mydlovary s.r.o. (Local service centre for KAMSTRUP A/S) www.zkusebna-k33.cz tel.387 985 011-3

Zkušebna Mydlovary s.r.o. (Local service centre for KAMSTRUP A/S) www.zkusebna-k33.cz tel.387 985 011-3 Statický ultrazvukový průtokoměr Dlouhá životnost, bez opotřebení Výjimečná přesnost ± 2% Statický měřič, bez pohyblivých dílů Rozsah průtoků 1,6...40 m³/h Napájení 24 VAC a 230 VAC nebo napájení baterií

Více

Motorizované regulační ventily TVK

Motorizované regulační ventily TVK Motorizované regulační ventily TVK Motorizované armatury pro regulaci vodních okruhů studené a teplé vody v zařízeních TVK: tlakově nezávislý regulační kulový kohout s vnitřním závitem pro DN 15 až DN

Více

návrhový diagram směšovacích armatur pro topné a chladicí systémy

návrhový diagram směšovacích armatur pro topné a chladicí systémy esbe průvodce návrhový diagram směšovacích armatur pro topné a chladicí systémy příklad návrhu ventilu Výchozí hodnota výkonu horkovodního zdroje (zde např. kw) se přenese na přímku požadovaného teplotního

Více

Sedlové ventily (PN 16) VS 2 Dvoucestný ventil, vnější závit

Sedlové ventily (PN 16) VS 2 Dvoucestný ventil, vnější závit Datový list Sedlové ventily (PN 16) VS 2 Dvoucestný ventil, vnější závit Popis Vlastnosti: ROZDĚLOVACÍ charakteristika určená pro většinu náročných aplikací (DN 20 a DN 25) Několik k VS hodnot Zacvakávací

Více

Třístupňové hořáky na těžký topný olej

Třístupňové hořáky na těžký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Třístupňové hořáky na těžký topný olej

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ )

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) 1. 1. ÚVOD Regulátor Komextherm PA-5 je jedním z prvků diferenciálního regulačního systému vytápění, to je systém bez směšování

Více

SERVOPOHONY. Elektronické výkonné mechanizmy Pro vzduchové klapky a klapky VZT systémů

SERVOPOHONY. Elektronické výkonné mechanizmy Pro vzduchové klapky a klapky VZT systémů SERVOPOHONY Elektronické výkonné mechanizmy Pro vzduchové klapky a klapky VZT systémů Pro využití při automatizaci budov, teplotních zařízení, ve VZT systémech topení, ventilace a klimatizace 2010 OBSAH

Více

M7410E POHON S PLYNULOU REGULACÍ PRO MALÉ LINEÁRNÍ VENTILY

M7410E POHON S PLYNULOU REGULACÍ PRO MALÉ LINEÁRNÍ VENTILY 0%..100% M7410E POHON S PLYNULOU REGULÍ PRO MLÉ LINEÁRNÍ VENTILY 100%..0% 0..10V 2..10V KTLOGOVÝ LIST Pohony Honeywell M7410E jsou zkonstruovány speciálně pro plynulou regulaci malých lineárních ventilů

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, èást 1 v koupelnách, sprchách

Více

TECHNICKÝ KATALOG 2014. Ballorex Vario - regulátor tlakové diference

TECHNICKÝ KATALOG 2014. Ballorex Vario - regulátor tlakové diference TECHNICKÝ KATALOG 2014 - regulátor tlakové diference Obsah Úvod str. 3-6 Instalace a napouštění systému str. 7-8 Příklad použití ventilu str. 9-14 Diagram volby ventilu str. 13 str. 14-41 Příklad dimenzování

Více

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV PANTHER 24 (28) KTV elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw a 11 27,5 kw, deskový výměník pro ohřev TV, digitální ovládání 1.2.0. PANTHER 24 KOV elektronické zapalování

Více

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH R3V VENTILÙ Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

pístové dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX Dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX

pístové dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX Dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX Všeobecně Pístová dávkovací čerpadla série FEDOS E / DX v sobě kombinují dlouhodobě osvědčené vlastnosti čerpadel řady FEDOS s nejnovějšími požadavky v oblasti dávkovací techniky. Výhody pístových dávkovacích

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ SIGNALIZAÈNÍ SOUPRAVY FS-5 ; FS-10 DYNASIG Souprava synchronizovaných svìtel FS je pøenosné signalizaèní zaøízení urèené pro navádìní a pøesmìrování vozidel v jízdních pruzích,

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kotle Kondenzační kotle Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kondenzační kotle ecotec plus se výrazně odlišují od předchozí řady ecotec.

Více

Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2

Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2 Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2 Základní charakteristika regulátoru: Regulátor RVT 06.2 spojuje vlastnosti ekvitermního regulátoru obvykle konstruovaného pro topné systémy vybavené kotlem s plně automatickým

Více

ML6421A,B HONEYWELL. Elektrické lineární pohony ventilů VLASTNOSTI TECHNICKÉ PARAMETRY OBECNĚ TECHNICKÉ INFORMACE

ML6421A,B HONEYWELL. Elektrické lineární pohony ventilů VLASTNOSTI TECHNICKÉ PARAMETRY OBECNĚ TECHNICKÉ INFORMACE HONEYWELL ML6421A,B Elektrické lineární pohony ventilů VLASTNOSTI Snadná a rychlá instalace Není nutné žádné oddělené spojení Žádné nastavování Koncové spínače omezující sílu Možnost ručního nastavení

Více

Multilux 4-Eclipse-Set

Multilux 4-Eclipse-Set Multilux -Eclipse-Set Design-Edition s dvoubodovým připojením, rohové a přímé provedení zároveň, pro R / a G / připojení, s automatickým omezením průtoku IMI HEIMEIER / Design-Editio / Multilux -Eclipse-Set

Více

Základní parametry a návrh regulačních ventilů

Základní parametry a návrh regulačních ventilů Základní parametry a návrh regulačních ventilů DN, PN, Tmax., Kvs, Sv, Pv, Pvmax, Pmax, Ps 2. Definice DN, PN, T max. a netěsnosti 3. Hydraulické okruhy škrtící a rozdělovací okruh 4. Hydraulické okruhy

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

INDESSE Industry. Vzduchové clony. Průmyslové clony. Charakteristika. Rozměry. Použití. Podmínky provozu. Modul VCP-03-150 teplovodní

INDESSE Industry. Vzduchové clony. Průmyslové clony. Charakteristika. Rozměry. Použití. Podmínky provozu. Modul VCP-03-150 teplovodní Rozměry Charakteristika Modul VCP-03-055 teplovodní Modul VCP-03-150 teplovodní Modul VCP-03-055 elektrický Modul VCP-03-200 bez ohřevu INDESSE jsou vyrobeny z kvalitních komponentů s důrazem na co nejlepší

Více

Datový list Nezávislý regulátor tlaku s integrovaným omezovačem průtoku AVQM (PN 25) montáž do vratného a přívodního potrubí

Datový list Nezávislý regulátor tlaku s integrovaným omezovačem průtoku AVQM (PN 25) montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Nezávislý regulátor tlaku s integrovaným omezovačem průtoku AVQM (PN 25) montáž do vratného a přívodního potrubí Popis Regulátory se používají spolu s elektrickými pohony Danfoss: - AMV 150

Více

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H...

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H... 6 Regulační ventily PN6 s magnetickým pohonem VF6H... S řízením polohy a zpětnou vazbou od polohy Pro regulaci horké vody a páry Krátká přestavovací doba (< s), vysoké rozlišení zdvihu ( : 0) ákladní charakteristika

Více

Ventilové vložky. pro otopná tìlesa Ventil-kompakt

Ventilové vložky. pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Ventilové vložky Ventilové vložky Obsah Strana Ventilové vložky 3 Popis 3 Konstrukce 3 Použití 4 Obsluha 5 Pøíslušenství 6 Náhradní vrchní díly 6 Radiátorová šroubení 7 Vekolux s vypouštìním 7 Vekotec

Více

Trojcestné ventily PN16 s vnějším závitovým připojením

Trojcestné ventily PN16 s vnějším závitovým připojením 4 463 Acvatix Trojcestné ventily PN16 s vnějším závitovým připojením VXG41.. Tělo ventilu z bronzu CuSn5Zn5Pb2 DN 15 50 k vs 1.6 40 m 3 /h Připojení vnějším závitem podle G to ISO 228-1 s plochým těsněním

Více

pístové dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX Dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX stav 03.2009 strana A7.01

pístové dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX Dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX stav 03.2009 strana A7.01 Všeobecně Pístová dávkovací čerpadla série FEDOS E / DX v sobě kombinují dlouhodobě osvědčené vlastnosti čerpadel řady FEDOS s nejnovějšími požadavky v oblasti dávkovací techniky. Výhody pístových dávkovacích

Více

řada 3mg OtOčné směšovací ventily směšovací ventily

řada 3mg OtOčné směšovací ventily směšovací ventily obsah otočné a servopohony Návrhové diagramy směšovacích armatur...5 Řada VRG 3...8 Řada VRG 4... Řada VRG 23...2 Řada VR 4...4 Řada 3MG...8 Řada 4MG...2 Řada 5MG...22 Řada 3F...24 Řada 4F...26 Řada H,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 06.2 R URČENÝ DO ROZVADĚČE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 06.2 R URČENÝ DO ROZVADĚČE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 06.2 R URČENÝ DO ROZVADĚČE 1. 1. ÚVOD Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2 R (230V nebo 24V) je spolu se směšovačem DUOMIX základním prvkem regulačního systému

Více

Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN 16

Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN 16 4 463 Acvatix Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN 16 VXG41.. Tělo ventilu z bronzu CuSn5Zn5Pb2 DN 15 50 k vs 1,6 40 m 3 /h Připojení vnějším závitem s plochým těsněním podle ISO 228-1 Sady šroubení

Více

REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT R DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT R DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT R DIN Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 Popis regulátoru Určení Regulátor ADEXaComfortaR DIN je určený pro regulaci teplovodních systémů se směšovacím

Více

Sauter Components 71561002920 03

Sauter Components 71561002920 03 56.100/1 VUN: Ventil přímý s vnějším závitem, PN 16 Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Spolehlivý provoz v rámci efektivních regulačních systémů. Oblasti použití Regulační ventil pro

Více

Logano G334. 2029 Technický katalog 2011/1 2012/1. Popis a zvláštnosti. Změny vyhrazeny

Logano G334. 2029 Technický katalog 2011/1 2012/1. Popis a zvláštnosti. Změny vyhrazeny Popis a zvláštnosti nízkoteplotní kotel podle DIN EN 656 s plynulou regulací teploty kotlové vody bez omezení minimální teploty vody v kotli 7 velikostí kotle se jmenovitým výkonem od 71 do 260 kw provedení

Více

Smyèkové regulaèní ventily PN 16/25 z šedé litiny Hydrocontrol VGC

Smyèkové regulaèní ventily PN 16/25 z šedé litiny Hydrocontrol VGC Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Smyèkové regulaèní ventily PN 16/25 Datový list Označení: nové staré Hydrocontrol VGC Hydrocontrol G Okruh pouití: Smyèkové regulaèní

Více

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému OBSAH: 1 Určení... 2 2 Typové vlastnosti... 2 3 Technické parametry... 3 4 Základní režimy regulátoru... 3 4.1 Letní režim... 3 4.2 Zimní režim... 3 5 Hlavní prvky regulátoru... 4 6 Zařazení regulátoru

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKC 80 NTR/Z OKC 100 NTR OKC 100 NTR/HV OKC 100 NTR/Z OKC 125 NTR OKC 125 NTR/HV OKC 125 NTR/Z OKCV 125 NTR OKC 160 NTR OKC 160 NTR/HV

Více

1. Technické údaje a parametry

1. Technické údaje a parametry Řídící automat RAK A09 Projekční podklady březen 2004 1. Technické údaje a parametry AutomatRAK 09 jevestavěn do plastovéskříně smembránovou klávesnicí. Mechanické rozměry popisuje obr. 1. Krytí je IP

Více

Snímaè kmitání. Návod k použití. Rychlost kmitání (mm/s, rms) 2 spínací výstupy (nastavitené) relé

Snímaè kmitání. Návod k použití. Rychlost kmitání (mm/s, rms) 2 spínací výstupy (nastavitené) relé Snímaè kmitání Typ 663 Rychlost kmitání (mm/s, rms) 2 spínací výstupy (nastavitené) relé Analogový výstup proudu: 4...20 ma Frekvenèní pásmo: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000 Hz * Tento hardware, snímaè kmitání

Více

Multifunkční termostatický cirkulační ventil MTCV z mosazi neobsahující olovo

Multifunkční termostatický cirkulační ventil MTCV z mosazi neobsahující olovo Multifunkční termostatický cirkulační ventil MTCV z mosazi neobsahující olovo Představení Obr. 1 Základní verze A Obr. * Samočinná verze ventilu s funkcí automatické tepelné dezinfekce B * teploměr jako

Více

Regulátor tlaku přepouštěním AVA (PN 25)

Regulátor tlaku přepouštěním AVA (PN 25) Datový list Regulátor tlaku přepouštěním AVA (PN 25) Použití AVA představuje přímočinný regulátor tlaku přepouštěním a je přednostně používán v systémech dálkového vytápění. Regulátor je normálně uzavřen

Více

Regulátor diferenčního tlaku (PN 25) AVP montáž do přívodního a vratného potrubí, měnitelné nastavení

Regulátor diferenčního tlaku (PN 25) AVP montáž do přívodního a vratného potrubí, měnitelné nastavení Datový list Regulátor diferenčního tlaku (PN 25) AVP montáž do přívodního a vratného potrubí, měnitelné nastavení Použití AVP(-F) představuje samočinný regulátor diferenčního tlaku, který je přednostně

Více

Rozměry [mm] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Z 100 300 200 77 384 3/4 VS 150 40 82 25 ES 107 400 250 77 520 3/4 VS 225 40 82 37 ES

Rozměry [mm] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Z 100 300 200 77 384 3/4 VS 150 40 82 25 ES 107 400 250 77 520 3/4 VS 225 40 82 37 ES Rozměry Charakteristika 3 Vzduchový výkon 500 až 4400 m / h Vodní ohřívač, elektrický drátkový ohřívač Integrovaná regulace s dálkovým ovládáním Kompaktní provedení Záruka 36 měsíců Větrací jednotka EASY

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Ekorex Consult, spol. s r.o. IČO: 47451394 TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový TP0605/TPPPN2 Lázně Bohdaneč Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Technické podmínky schvaluje za výrobce : Kohoutek Petr

Více

Regulátor diferenčního tlaku (PN 16) AHP - montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení

Regulátor diferenčního tlaku (PN 16) AHP - montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení Datový list Regulátor diferenčního tlaku (PN 16) AHP - montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení Popis DN 15-40 DN 50 DN 65-100 AHP je přímočinný regulátor diferenčního tlaku, který je přednostně

Více

ADEX Midi RO regulátor topného okruhu

ADEX Midi RO regulátor topného okruhu ADEX Midi RC souprava pro regulaci více topných okruhů ADEX Midi RO regulátor topného okruhu Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 1 OBSAH Popis regulátoru Určení..... 3 Ovládací prvky

Více

RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

TA-Slider 160. Elektrické pohony Digitálně konfigurovatelný proporcionální dvojčinný pohon 160/200 N

TA-Slider 160. Elektrické pohony Digitálně konfigurovatelný proporcionální dvojčinný pohon 160/200 N TA-Slider 160 Elektrické pohony Digitálně konfigurovatelný proporcionální dvojčinný pohon 160/200 N IMI TA / Regulační ventily / TA-Slider 160 TA-Slider 160 Nové pohony disponují pokročilou technologií

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více

V2430, V2440 Veramax. Honeywell ŠROUBENÍ S PŘEDNASTAVITELNÝM PRŮTOKEM. Použití

V2430, V2440 Veramax. Honeywell ŠROUBENÍ S PŘEDNASTAVITELNÝM PRŮTOKEM. Použití srpen 2007 Konstrukce Šroubení se skládá z: Přímého tělesa PN10, DN15 až DN25 s vnitřními závity dna DIN2999 (ISO7) na vstupu vnějšími závity na DIN/ISO228 se spojovací matkou a radiátorovým konektorem

Více

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení MK800 Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových hlášení z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4 20 znaků, výška 8 mm) Možnost dalších uživatelských textových informací

Více

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího

Více

Datový list Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem AVQM (PN 16) montáž do vratného a přívodního potrubí

Datový list Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem AVQM (PN 16) montáž do vratného a přívodního potrubí Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem AVQM (PN 16) montáž do vratného a přívodního potrubí Popis Regulátory se používají spolu s elektrickými pohony Danfoss: - AMV 150 1) - AMV(E) 10 1)

Více

Regulátor tlaku (PN 25) AVD - určený pro vodu AVDS - určený pro páru

Regulátor tlaku (PN 25) AVD - určený pro vodu AVDS - určený pro páru Datový list Regulátor tlaku (PN 25) - určený pro vodu S - určený pro páru Použití Hlavní technické údaje : DN 15-50 k vs 4,0-25 m 3 /h PN 25 Rozsah nastavování: 0,2-1,0 bar / 1-5 bar / 3-12 bar Teplota:

Více

Kombinovaný automatický vyvažovací ventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16

Kombinovaný automatický vyvažovací ventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Datový list Kombinovaný automatický vyvažovací ventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Popis AB-PM je kombinovaný automatický vyvažovací ventil. Nabízí tři funkce v kompaktním tělese ventilu: 1. Regulátor

Více

E-Pro. Elektronická regulace Řídící jednotka pro časové řízení místností s termostatickými hlavicemi

E-Pro. Elektronická regulace Řídící jednotka pro časové řízení místností s termostatickými hlavicemi E-Pro Elektronická regulace Řídící jednotka pro časové řízení místností s termostatickými hlavicemi IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / E-Pro E-Pro Adaptér E-Pro společně s termostatickými

Více

3 a 4-cestné smìšovaèe typ MG

3 a 4-cestné smìšovaèe typ MG 3 a 4-cestné smìšovaèe typ MG 3MG 4MG Kompaktní smìšovaèe ESE øady MG, vyrobené z mosazi, urèené pro systémy vytápìní a chlazení, jsou k dispozici v rozmìrové øadì se svìtlostí 15 až 32 mm. Jsou konstruovány

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka.

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. 94 PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. Při použití originálního elektrického příslušenství je možné přizpůsobit pohony Agromatic tak, aby splňovaly zvláštní

Více

Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej

Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej

Více

2/2-cestný elektromagnetický ventil s pomocným zdvihem EV250B

2/2-cestný elektromagnetický ventil s pomocným zdvihem EV250B MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list 2/2-cestný elektromagnetický ventil s pomocným zdvihem EV250B EV250B s pomocným zdvihem může pracovat při diferenčním tlaku od 0 do 10 barů. Tento 2/2cestný ventil

Více

Armatura VHS s integrovaným přednastavením, uzavíratelná a s vypouštěním

Armatura VHS s integrovaným přednastavením, uzavíratelná a s vypouštěním Armatura VHS s integrovaným přednastavením, uzavíratelná a s vypouštěním Použití Přímý Rohový Armatura VHS je ideální regulátor pro moderní radiátory se spodním napojením, i pro univerzální nebo koupelnová

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 1. 1. URČENÍ Regulátor SOLARIS RRT 05 je určen k řízení automatického provozu solárních systémů vybavených slunečními kolektory

Více

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHQM Montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHQM Montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Regulátor s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHQM Montáž do vratného a přívodního potrubí Popis DN 15 32 DN 40, 50 DN 50 100 AHQM je přímočinný regulátor s integrovaným regulačním ventilem,

Více

AVPQ 4. Regulátor AVPQ (montáž do vratného potrubí) DN (mm) k VS (m 3 /h) Připojení. 2,5 Válcový

AVPQ 4. Regulátor AVPQ (montáž do vratného potrubí) DN (mm) k VS (m 3 /h) Připojení. 2,5 Válcový Datový list Regulátor diferenčního tlaku a průtoku (PN 25) montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení 4 montáž do přívodního potrubí, měnitelné nastavení Použití Regulátor (4) představuje samočinný

Více

Øídicí jednotky NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU 11/2007

Øídicí jednotky NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU 11/2007 Øídicí jednotky NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU 11/2007 Obsah Užití, pracovní podínky, konstrukce... 3 Užití... 3 Návrh... 3 Dokuentace... 3 Pracovní podínky... 3 Konstrukce jednotky... 3 Regulaèní a øídicí

Více