Smìšovací armatury Servopohony Regulaèní ventily

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smìšovací armatury Servopohony Regulaèní ventily"

Transkript

1 ŠVÉDSKÝ SPECIALISTA NA SMÌŠOVACÍ A REGULAÈNÍ ARMATURY ISO Smìšovací armatury Servopohony Regulaèní ventily

2 Pøehled armatur a servopohonù Systém Funkce Typ Provedení Materiál Druh regulace Pøipojení Síla Strana Vytápìní-chlazení Smìšování Klapka 3-cestný Mosaz Závit 4 Litina Závit 6,12 Pøíruba 6 4-cestný Mosaz Závit 4,11 Litina Závit 8,11,12 Pøíruba 8 Ventil 3-cestný Bronz Závit 16 Rozdìlování Klapka 3-cestný Mosaz Závit 4 Litina Závit 6 Pøíruba 6 Ventil 3-cestný Bronz Závit 16 Regulace Prùtoku Bronz Ruèní Závit 34 Automatická Závit 16 Litina Ruèní Pøíruba 34 Automatická Pøíruba 17 Mìøení Na ventilu Bronz Ruèní Závit 34 Litina Ruèní Pøíruba 34 Clony Závit 43 Mezi pøír. 43 Pohony Rotaèní 24V Proporcionální 5Nm 20 servopohony 15Nm 22 3-bodová 5Nm 20 15Nm 22 T=konst. 15Nm V 3-bodová 5Nm 20 15Nm 22 2-bodová 5Nm 20 10Nm 22 15Nm 22 T=konst. 15Nm 22 Ekvitermní 5Nm 24 Zdvihové 24V Proporcionální 800N ZA 18 servopohony BZA 18 3-bodová 800N ZA 18 BZA V 3-bodová 500N BZA 19 Vytápìní Termostatické Smìšování Výstupní Termostatická Závit 28 ventily Vstupní Termostatická Závit 30 Regulace Spalování Termostatická Závit 12N 31 Termostatická Závit 15N 31 Vysvìtlivky: ZA se záložním zdrojem BZA bez záložního zdroje 2

3 Návrhový diagram smìšovacích armatur pro radiátorové topné systémy (MG, G, F, H, HG, BIV) ,3 4 2,5 225 Tlaková ztráta 40 kpa 280 Kvs = kpa 10 kpa Pøíklad návrhu ventilu: Výchozí hodnota výkonu horkovodního zdroje (zde napø. 25 kw) se pøenese na pøímku požadovaného teplotního spádu t (napø. 15 C) a potom nahoru do charakteristik ventilù. V doporuèené oblasti tlakové ztráty (3 až 10 kpa) vybereme odpovídající Kv ventilu (zde napø. 6,3). Poznámka: Hodnota Kv udává prùtok ventilem v m 3 /hod. pøi plném otevøení a tlakové ztrátì na ventilu 100 kpa 5 kpa 3 kpa 2 kpa 1 kpa 0,5 kpa 0,2 kpa 500 kw t=40 C 30 C 20 C 15 C 200 kw 10 C 100 kw 50 kw 25 kw 20 kw 10 kw Výkon Prùtok 100 m 3 /h 50 m 3 /h 20 m 3 /h 10 m 3 /h 5 m 3 /h 2 m 3 /h 1 m 3 /h 0,5 m 3 /h 0,3 m 3 /h 3

4 3 a 4-cestné smìšovaèe typ MG Kompaktní smìšovaèe ESBE typ MG, vyrobené z mosazi, urèené pro systémy vytápìní a chlazení, jsou k dispozici v rozmìrové øadì se svìtlostí 15 až 32 mm. Jsou konstruovány tak, aby byly zajištìny dobré regulaèní vlastnosti a spolehlivý provoz. Smìšovaèe jsou opatøeny knoflíkem pro ruèní ovládání. Pro automatickou regulaci je nejvhodnìjší použít pro ovládání ventilu servopohony ESBE øady 60. Trojcestné smìšovaèe 3MG22 a 3MG28 jsou vyrobeny se šroubením pro pøipojení mìdìných trubek. Všechny ostatní mají vnitøní válcový závit dle ÈSN ISO 7-1. Smìšovaèe jsou vyrábìny ze speciální mosazi, vhodné i pro rozvody teplé užitkové vody. Technická data Max. statický tlak... 1MPa (10 bar) Rozsah pracovní teploty až 110 C Max. tlak. ztráta kpa (2 bar) Kroutící moment... 3 Nm Materiál Tìleso smìšovaèe... mosaz Šoupátko... mosaz Knoflík... PPO Štítek... zinek O-kroužky... EPDM 3-cestný ventil typ 3MG 4-cestný ventil typ 4MG Funkce trojcestné verze Trojcestná armatura ESBE mùže být použita ve funkci smìšovací nebo rozdìlovací. Níže jsou uvedeny typické pøíklady použití. Funkce ètyøcestné verze Armatury 4 MG mají zdvojenou smìšovací funkci, tj. èást teplé vody pøivádìné z kotle je pøimíchávána k vratné vodì z radiátorového okruhu. To zabezpeèuje vyšší teplotu vody vstupující do kotle, než jakou lze zabezpeèit trojcestnou armaturou. Snižuje se tak riziko koroze a zajištuje vyšší životnost kotle. 4

5 Instalace Všechna vzorová zapojení lze i otoèit. Štítek armatury má vyznaèenu stupnici na obou stranách a pøi instalaci je ho nutno upevnit ve správné poloze dle instalaèního návodu. Objednací Typ Hodnota Rozmìry /mm netìsnost prùtoku v % z K vs Hmotnost èíslo ventilu K vs A B C D smìšování rozdìlování kg 3-cestné provedení MG 15 2,5* G 1/2" ,5 0,5 0, MG 20 4 G 3/4" ,5 0,5 0, MG 20 6,3 G 3/4" ,0 0,4 0, AG 3MG A 20 6,3 1"-vnìjší závit ,0 0,4 0, MG 25 8 G 1" ,0 0,3 0, MG 22 6,3 na Cu trubku 22 mm ,0 0,4 0, MG 28 8 na Cu trubku 28 mm ,0 0,3 1, MG G 1" ,0 0,3 1, AG 3MG A /4" - vnìjší závit ,0 0,3 1, MG G 1 1/4" ,0 0,3 1, AG 3MG A /2" - vnìjší závit ,0 0,3 1,1 4-cestné provedení MG 15 2,5 G 1/2" ,5 0, MG 20 4 G 3/4" ,5 0, MG 20 6,3 G 3/4" ,0 0, AG 4MG A 20 6,3 1"-vnìjší závit ,0 0, MG 25 8 G 1" ,0 0, MG G 1" ,0 1, MG G1 1/4" ,0 1,2 * Dodává se též v modifikacích s Kv = 0,6 1,0 1,2 1,6 2,5 Regulaèní charakteristika Smìšování Rozdìlování Prùtok horké vody (%) výstup od kotle vratná vìtev ke kotli Úhel natoèení šoupátka =90º Prùtoèné charakteristiky viz. str. 46 5

6 3-cestné smìšovaèe typ G a F Trojcestné smìšovaèe ESBE øady G a F, urèené pro vytápìcí a chladící systémy, jsou dlouhodobì osvìdèeným typem armatur, jejichž spolehlivost je zaruèena pøesným testováním a dùslednou kontrolou kvality. Smìšovaèe jsou dodávány ve jmenovité svìtlosti 3/4" až 2" s vnitøním závitem (typ G) nebo ve svìtlosti 20 až 150 mm s pøírubou PN 6 (typ F). Technická data Max. statický tlak... 0,6 MPa (6 bar) Rozsah prac. teploty až 110 C Max. tlaková ztráta kpa (typ G) Max. tlaková ztráta kpa (typ F) Netìsnost ( pøi smìšování)...< 1% z Kv Netìsnost ( pøi rozdìlování)...< 0,5% z Kv typ G typ F Trojcestné armatury ESBE jsou urèeny k regulaci teploty výstupní vody v systémech ústøedního vytápìní a chlazení podle požadavkù na výkon dodávaný do systému. Potøebná teplota výstupní vody do systému je dosahována proporcionálním smìšováním výstupní vody z kotle s vratnou vodou. Smìšovací pomìr je nastavován ruènì nebo automaticky s použitím servopohonu ESBE. Stupnice je vyznaèena na obou stranách štítku, což umožòuje její správnou orientaci pøi libovolné poloze armatury. Armatury ESBE jsou obvykle používány jako smìšovací, lze je ovšem použít i pro funkci rozdìlovací - viz pøíklady instalace. Typ servopohonu ESBE øady 60 nebo 90 zvolíme podle potøebného momentu, napájecího napìtí a doby pøestavení. Potøebný kroutící moment servopohonu Ventil do DN Nm Ventil do DN Nm Ventil do DN Nm Ventil do DN Nm Materiál Tìleso smìšovaèe... litina Høídelka... nerez ocel Šoupátko... mosaz Kryt... litina 6

7 Typ G s vnitøním závitem Typ F s pøírubou dle ÈSN E D C Objednací Typ Hodnota Jmenovitá Rozmìry v mm Hmotnost èíslo smìšovaèe ventilu Kv svìtlost A B C D E kg G20 8 G 3/4" 52, , G25 12 G 1" , G32 18 G 1 1/4" 57, , G40 28 G 1 1/2" , G50 44 G 2" , F x11,5 65 2, F x11,5 75 3, F x , F , x , F , x , F x , F x , F , x F x , F x ,5 Prùtok horké vody (% ) Regulaèní charakteristika Smìšování Rozdìlování Úhel natoèení šoupátka =90º Schéma zapojení viz. str. 10 Prùtoèné charakteristiky viz. str. 46 7

8 4-cestné smìšovaèe typ G a F Ètyøcestné smìšovaèe ESBE øady G a F, urèené pro systémy vytápìní, jsou dlouhodobì osvìdèeným typem armatur, jejichž spolehlivost je zaruèena pøesným testováním a dùslednou kontrolou kvality. Smìšovaèe jsou dodávány ve jmenovité svìtlosti 3/4" až 2" (typ G) s vnitøním závitem nebo ve svìtlosti 20 až 150 mm (typ F) s pøírubou PN 6. Technická data Max. statický tlak... 0,6 MPa (6 bar) Max. teplota vody C Max.tlaková ztráta kpa (typ G) Max.tlaková ztráta kpa (typ F) Netìsnost v % prùtoku... max. 1,5% z Kv typ G typ F Ètyøcestný smìšovaè ventil má dvojitou smìšovací funkci, tzn. že èást horké výstupní vody z kotle je pøimíchávána do vratné vody z radiátorového okruhu. Tím se dociluje vyšší teploty vratné vody pøicházející do kotle než je tomu pøi použití trojcestných armatur, snížuje se riziko koroze kotle a zvyšuje se jeho životnost. Smìšovací pomìr je nastavován ruènì nebo automaticky s použitím vhodného servopohonu ESBE. Stupnice je vyznaèena na obou stranách štítku, což umožòuje její správnou orientaci pøi libovolné poloze armatury. Typ servopohonu ESBE øady 60 nebo 90 zvolíme podle potøebného krouticího momentu, napájecího napìtí a doby pøestavení. Potøebný kroutící moment Ventil do DN Nm Ventil do DN Nm Ventil do DN Nm Ventil do DN Nm Materiál Tìleso smìšovaèe... litina Høídelka... nerez ocel Šoupátko... mosaz Kryt... litina Upozornìní: Smìšovaèe G a F na rozdíl od smìšovaèù MG je možné otáèet pøi montáži pouze o 90 (nálitky na klapce). 8

9 Typ G s vnitøním závitem Typ F s pøírubou dle ÈSN E D C Objednací Typ Hodnota Jmenovitá Rozmìry v mm Hmotnost èíslo smìšovaèe ventilu Kv svìtlost A B C D E kg G20 8 G 3/4" 52, , G25 12 G 1" , G32 18 G 1 1/4" 57, , G40 28 G 1 1/2" , G50 44 G 2" , F x , F , x , F , x , F x , F , x , F , x , F x , F x Prùtok horké vody (%) Regulaèní charakteristika výstup od kotle vratná vìtev úhel natoèení šoupátka =90 ke kotli Schéma zapojení viz. str. 10 Prùtoèné charakteristiky viz. str. 46 9

10 Pøíklady instalace OS OS obr. 1 Regulace ohøívaèe vzduchu VZT obr. 2 Smìšování obr. 3 Zapojení 4-cestné klapky do soustavy OS OS obr. 4 Regulace ohøívaèe vzduchu VZT obr. 5 Smìšování obr. 6 Smìšování ochrana pøed nízkoteplotní korozí OS 110 C 75 C 60 C 60 C obr. 7 Chlazení VZT obr. 8 Rozdìlování obr. 9 Regulace výkonu deskového výmìníku OS REG. 110 C 75 C 60 C 60 C obr. 10 Chlazení VZT obr. 11 Rozdìlování obr. 12 Tlakovì závislá regulace teploty topného média 10

11 4-cestné smìšovaèe typ BIV Smìšovaèe BIV jsou urèeny pro topné systémy se dvìmi alternativními zdroji tepla. Armatura mùže být nastavena tak, aby dávala pøednost ekonomiètìjšímu zdroji tepla. Pro automatické ovládání doporuèujeme servomotory ESBE øady 60. Armatura BIV má dva vstupy, ke kterým lze pøipojit dva nezávislé zdroje tepla. První zdroj tepla, tj. vìtšinou zdroj s nižšími náklady (napø. akumulaèní zásobník, solární systém), se pøipojí k prvnímu vstupu a druhý zdroj ke vstupu 2. V dobì, kdy není potøeba vytápìt jsou oba vstupy uzavøeny. Po spuštìní vytápìní se otevøe vstup 1 a první zdroj vytápí systém tak dlouho, dokud je schopen udržovat požadovanou teplotu. Jakmile je požadováno více tepla, nebo výkon prvního zdroje poklesne, zaène ventil pøimíchávat vodu z druhého zdroje (vstup 2), pøípadnì vstup 1 zcela uzavøe a otevøe zcela vstup 2. Funkce je tedy obdobná jako u trojcestné armatury, ale se dvìma plynule pøepínatelnými vstupy. Pro ovládání doporuèujeme použít servomotor ESBE s pøídavným mikrospínaèem, který spustí druhý zdroj tepla napø. když se armatura dostane do polohy 5, tj do polohy, kdy je výkon prvního zdroje již nedostateèný. Aplikace Smìšovaè BIV zajiš uje efektivní využívání tepelné energie pøi minimálních poøizovacích nákladech. Technická data Max. statický tlak... 1 MPa (10 bar) Max. provozní teplota C Max. tlaková ztráta kpa (litinové) kpa (mosazné) Kroutící moment... 5 Nm Netìsnost...< 1 % z Kv Materiál Tìleso smìšovaèe... šedá litina GG resp. mosaz Šoupátko... mosaz Kryt... zinek Høídelka... mosaz Objednací Typ Jmenovitá Rozmìry v mm Hodnota Hmotnost èíslo smìšovaèe ven tilu svìtlost A B C D Kv kg BIV matice , BIV , BIV / ,0 4 Prùtoèné charakteristiky viz. str

12 3 a 4 cestné smìšovaèe typ H a HG Smìšovaèe ve tvaru H - typy H a HG - jsou urèeny pro regulaci smìšováním v teplovodních topných systémech. Jedná se o ètyøcestné i trojcestné smìšovaèe vhodné zejména pro výmìníkové stanice. Umožòují snadnou a prostorovì úspornou montáž pøi vìtším množství sekundárních okruhù. Pro ovládání doporuèujeme servomotory øady 60. Spodní pøívody jsou urèeny k pøipojení ke vstupu (KV) resp. pøítoku (KZ) z kotlového okruhu, horní jsou pak urèeny k pøipojení na topný systém - výstup do topného systému (TV) a pøítok ze systému (TZ). Na štítku je vždy stupnice z obou stran tak, aby obrácením (otoèením) štítku bylo možné správnì zobrazit smìr regulace pøi libovolné poloze armatury. Provedení HG Jsou dodávány pouze ve jmenovité svìtlosti DN 25. Pøipojení ke kotli je pomocí poloviny holendru rozmìru 1 1/2 (rozmìr C), pøipojení spotøebièù je pomocí pøevleèné matice dle PN Vyrábí se kromì bìžného trojcestného a ètyøcestného provedení i ve zvláštní verzi s integrovaným obtokem - bypassem. Tato verze je zejména vhodná pro podlahové topení. Max. prùtoèné množství pøes bypass je až cca 50% hodnoty Kv armatury. Provedení H Dodávají se v širším rozmezí jmenovitých svìtlostí (od 3/4 do 2 ). Do systému se pøipojují pomocí vnitøních závitù. Technická data Max. provozní tlak... 1 MPa (10 bar) Max. provozní teplota C Max. tlaková ztráta kpa Kroutící moment... 5 Nm Netìsnost... max 1 % z Kv Materiál Tìleso smìšovaèe... šedá litina GG-20 Šoupátko... mosaz Kryt HG...Noryl/zinek Kryt H... šedá litina GG-20 Høídelka... mosaz (H), nerez (HG) 12

13 Objednací Jmenovitá Typ èíslo Typ ventilu svìtlost Funkce Rozmìry (mm) Hodnota Hmotnost Moment smìšovaèe A B Kv kg Nm H20 3/4" 4-cestný ,0 5, H25 1" 4-cestný ,0 5, H32 1 1/4" 4-cestný ,7 5, H40 1 1/2" 4-cestný ,4 5, H50 2" 4-cestný ,8 5, H25-3 1" 3-cestný ,0 5, H /4" 3-cestný ,7 5, H /2" 3-cestný ,4 5, HG cestný ,0 3, HG BP 25 3-cestný + bypass ,2 3, HG cestný ,5 3, HG cestný ,3 1,8 3, HG cestný ,0 3, HG BP 25 4-cestný + bypass ,2 5,0 Regulaèní charakteristika armatury Typ HG A Prùtok vody do topného systému (%) Typ H B úhel natoèení šoupátka =90 Zapojení 3HG s bypassem Zapojení 4HG s bypassem 0 50% 0 50% KV... výstup z kotle KZ... zpáteèka do kotle TV... vstup do topení TZ... zpáteèka z topení K K K K Vnitøní schéma armatur 3HG, 4HG, H, H-3 je obdobné, ovšem bez obtokové vìtve. Prùtoèné charakteristiky viz. str

14 Lineární øídicí jednotky Lineární øídicí jednotky ESBE, ventily a servopohony jsou urèeny k regulaci tepelných a chladících zaøízení, klimatizaci, teplárenství a rozvodech TUV v budovách. Vysoká technická úroveò ventilù také umožòuje jejich použití jako hlavních ventilù v pøedávacích stanicích. Vyberte si vhodnou øídicí jednotku Charakteristika 2-cestné verze Charakteristika 3-cestné verze Prùtok (%) Prùtok (%) B A A Relativní zdvih ventilu (%) Relativní zdvih ventilu (%) Lineární ventily Technické provedení 2 a 3-cestné provedení, DN 15-50, bronz, PN cestné provedení, DN 15-50, tvárná litina, PN 25. ventily mají nízkou propustnost (0,02%) velký rozsah regulace R = rovnoprocentní prùtokové charakteristiky tento patentovaný kužel snižuje riziko vzniku vibrací v systémech pøi rùzném rozsahu zatížení. Má také samoèisticí funkci. Všechny tyto faktory pøispívají k optimálnímu využití energie a k dlouhé životnosti všech komponentù. 2- cestné ventily VL2FDA z tvárné litiny DN mohou být opatøeny kuželkou vyrovnávající tlak, což umožòuje snazší regulaci pøi vysokém tlaku a zachování tìsnosti. To se projeví na cenové úrovni a životnosti servomotoru. Lineární servopohony Technické provedení Servopohon øady 210 je navržen pro modulový øídicí signál (0-10 V) nebo pro tøíbodový signál, napájecí napìtí 24 V a ovládací sílu 800 N. Servopohon øady 200 je urèen pro použití u regulaèních zaøízení s tøíbodovým signálem, napájecím napìtím 230 V a ovládací silou 500 N. nejvýraznìjšími vlastnostmi tìchto servopohonù jsou vysoké rozlišení a znaèná rychlost, což umožòuje pøesné polohování samonastavovací koncové polohy umožòují rychlou instalaci a bezpeènou optimální funkci celého pøístroje vyznaèuje se spolehlivou a jednoduchou technologií 14

15 Graf tlakové ztráty K vs je prùtok ventilem v m 3 /h pøi referenèním zdvihu ventilu a tlakové ztrátì 100 kpa na ventilu a teplotì +15 C. Kv min je minimální regulovatelný prùtok (m 3 / h) pøi tlakové ztrátì 100 kpa a v mezích rozpìtí, ve kterém se charakteristika ventilu øídí požadavky norem. Pm je max. tlaková ztráta pøi zcela otevøeném ventilu. Tlaková ztráta Prùtok Požadovaná síla servopohonu k uzavøení ventilu Síla servopohonu (N) Síla servopohonu (N) zavøený Pro ventily typu VL2TB, VL3TB a VL2FD Pro ventil typu VL2FDA Schémata zapojení VL2TB, VL2FD VL3TB Instalace bez cirkulaèního èerpadla Instalace s cirkulaèním èerpadlem Instalace bez cirkulaèního èerpadla Instalace s cirkulaèním èerpadlem Dráha s lokálním cirkulaèním èerpadlem 15

16 2- a 3-cestné zdvihové ventily VL2TB a VL3TB Regulaèní ventily ESBE typu VL2FD a VL3TB jsou urèeny k regulaci tepelných, chladících, klimatizaèních a lokálních systémù horké vody. Ventil mùže být používán v následujících typech médií: - horká a studená voda - voda obsahující fosfáty nebo hydrogenní pøísady - voda s nemrznoucí pøísadou, jako je napø. glykol MB H MB H C C K E B A K E B AB A A B Objednací Typ Jmenovitá Funkce Rozmìry (mm) Hodnota Hmotnost Regulaèní èíslo ventilu svìtlost A B C E H K Kv kg pomìr VL2TB 15 2-cestný ,5 23,5 20 1" 0,25 1,0 > VL2TB 15 2-cestný ,5 23,5 20 1" 0,4 1,0 > VL2TB 15 2-cestný ,5 23,5 20 1" 0,63 1,0 > VL2TB 15 2-cestný ,5 23,5 20 1" 1 1,0 > VL2TB 15 2-cestný ,5 23,5 20 1" 1,6 1,0 > VL2TB 15 2-cestný ,5 23,5 20 1" 25 1,0 > VL2TB 15 2-cestný ,5 23,5 20 1" 4 1,0 > VL2TB 20 2-cestný /4" 6,3 1,2 > VL2TB 25 2-cestný /2" 10 1,4 > VL2TB 32 2-cestný " 16 1,8 > VL2TB 40 2-cestný ,5 128,5 42, /4" 25 2,6 > VL2TB 50 2-cestný /4" 40 4,3 > VL3TB 15 3-cestný ,5 23,5 20 1" 1,6 1,1 > VL3TB 15 3-cestný ,5 23,5 20 1" 25 1,1 > VL3TB 15 3-cestný ,5 23,5 20 1" 4 1,1 > VL3TB 20 3-cestný /4" 6,3 1,3 > VL3TB 25 3-cestný , /2" 10 1,6 > VL3TB 32 3-cestný , " 16 2 > VL3TB 40 3-cestný ,5 42, /4" 25 2,9 > VL3TB 50 3-cestný /4" 40 4,6 >100 Materiál Tìlo ventilu... bronz Høídelka:... Nerezavìjící ocel SS 2346 Kuželka a sedlo:... Nerezavìjící ocel SS 2346 Jestliže je ventil používán pro média, kde je teplota pod 0 C, musí být vybaven ohøívaèem, aby se zabránilo tvorbì námrazy na ventilu. Instalace Ventil je nutno zapojit ve smìru toku v souladu s oznaèením. Je-li to možné, ventily by mìly být nainstalovány ve vratné trubce proto, že se vyhneme vystavení serva vysokým teplotám. Servopohon musí být vždy umístìn nad ventilem. Aby bylo zajištìno, že se neèistoty nebudou usazovat mezi kuželem a sedlem ventilu, musí být filtr nainstalován proti smìru proudu média a pøed instalací ventilu je nutno propláchnout trubkový systém. Technická data Typ: a 3-cestný zdvihový ventil Jmenovitý tlak:... PN 16 Zdvih: mm Netìsnost:... max 0,02 % Kv Netìsnost A-AB:... max 0,02 % Kv (pouze 3-cest. verze) Netìsnost B-AB:... max 0,05 % Kv (pouze 3-cest. verze) Pm: kpa Tepl. rozsah použitého media:... max +150 C, min -20 C Pøipojení:...vnìjší závit ISO 228/1 Prùmìrná charakteristika tlakového koeficientu, Xfz = 0.6 pøi 25 % Kv, Pk kde Xfz = P1 Pv Pk:... diferenciální tlak na zaèátku kavitace P1:... absolutní proudový tlak Pv:... absolutní parní tlak 16

17 2-cestné zdvihové ventily VL2FD(A) Regulaèní ventily ESBE typu VL2FD jsou urèeny k regulaci tepelných, chladících, klimatizaèních a lokálních systémù horké vody. Ventil mùže být používán v následujících typech médií: - horká a studená voda - voda obsahující fosfáty nebo hydrogenní pøísady - voda s nemrznoucí pøísadou, jako je napø. glykol Objednací Typ Jmenovitá Funkce Rozmìry (mm) Hodnota Hmotnost Regulaèní èíslo ventilu svìtlost A B C D E F G H Kv kg pomìr VL2FD 15 2-cestný ,5 4 x ,25 3,6 > VL2FD 15 2-cestný ,5 4 x ,4 3,6 > VL2FD 15 2-cestný ,5 4 x ,63 3,6 > VL2FD 15 2-cestný ,5 4 x ,6 > VL2FD 15 2-cestný ,5 4 x ,6 3,6 > VL2FD 15 2-cestný ,5 4 x ,6 > VL2FD 15 2-cestný ,5 4 x ,6 > VL2FD 20 2-cestný ,5 4 x ,3 4,4 > VL2FD 25 2-cestný ,5 4 x ,6 > VL2FD 32 2-cestný , x , ,7 > VL2FD 40 2-cestný ,5 4 x ,8 > VL2FD 50 2-cestný ,5 4 x ,6 > VL2FDA 25 2-cestný ,5 4 x ,9 > VL2FDA 32 2-cestný , x , ,1 > VL2FDA 40 2-cestný ,5 4 x ,3 > VL2FDA 50 2-cestný ,5 4 x ,5 >100 Instalace Ventil je nutno zapojit ve smìru toku v souladu s oznaèením. Je-li to možné, ventily by mìly být nainstalovány ve vratné trubce proto, že se vyhneme vystavení serva vysokým teplotám. Servopohon musí být vždy umístìn nad ventilem. Aby bylo zajištìno, že se neèistoty nebudou usazovat mezi kuželkou a sedlem ventilu, musí být filtr nainstalován proti smìru proudu média a pøed instalací ventilu je nutno propláchnout trubkový systém. Materiál Tìlo ventilu:...tvárná litina Høídelka:... nerezavìjící ocel SS 2346 Kužel a sedlo:....nerezavìjící ocel SS 2346 Technická data Jmenovitý tlak:... PN 25 Zdvih: mm Netìsnost:... max 0,02% Kv Pm kpa Teplotní rozsah použití:...max +150 C, min -20 C Pøipojení:... pøíruba ISO Prùmìrná charakteristika tlakového koeficientu, Xfz = 0.6 pøi 25 % Kv, Pk kde Xfz = P1 Pv Pk:... diferenciální tlak na zaèátku kavitace P1:... absolutní proudový tlak Pv:... absolutní parní tlak 17

18 Servopohony série 210 ESBE øady 210 je elektromechanický bezúdržbový servopohon pro použití v rozvodech TUV, tepelných systémech a klimatizaèních zaøízeních. Funkce Servopohon Krokový motor servopohonu otáèí šroubem pøes ozubené kolo. K motoru je pøivádìn øídící signál. Šroub má lineární pohyb, který pohybuje høídelí ventilu. Kontrolní signál Servopohon ESBE øada 210 mùže být øízen buï 3-bodovým signálem, nebo proporcionálnì. Pøi použití 3-bodového signálu se ventil pøi narùstajícím signálu otevírá a pøi klesajícím signálu uzavírá. Manuální provoz Na servopohonu je páèka pro nastavení manuálního použití. Když se dá dolù, vyøadí motor z provozu. Poté je možno servopohon nastavit ruènì. Zpìtná vazba polohy ESBE servopohony jsou vybaveny zpìtnou pozicí polohového signálu 2-10 V DC, kde 2 V signalizují zavøenou pozici a 10 V otevøenou pozici. Koncový bod spínaèù Když je více servopohonù zapojených v øadì, je možné použít koncové spínaèe, které mají urèenou polohu. Spínaè se pøepne, když je servopohon úplnì otevøen nebo úplnì zavøen. Technická data Napájecí napìtí: V AC ±10 %, Hz Pøíkon: VA Doba zdvihu: Proporcionální mm: sec Proporcionální mm: sec Proporcionální mm: sec 3-bodový: sec / 60 sec Zdvih: mm Ovládací síla: N Doba zapnutí:... max 20 % / 60 minut Výstup Y: Napìtí: V (0 100 %) Pracovní teplota:... min 10 C, max + 50 C Okolní vlhkost:... max 90 % Krytí:... IP Schéma zapojení servopohonu 210 Y X1 MX VH VC G0 G Y = signál zpìtné vazby X1 = ovládací signál MX = zem VH/VC = rùst / pokles G0 / G = dodávka napìtí 0 V 24 VAC Provoz Servopohony ESBE øady 210 jsou øízené buï 3-bodovým signálem nebo proporcionálnì. Propor-cionální signál urychluje nastavení servopohonu. Elektronický obvod servopohonu zajiš uje, že doba jeho pøestavení je stejná bez ohledu na zdvih. Namontovat a zapojit servopohon je snadné. Nasadí se pøímo na lineární ventil ESBE a to bez použití náøadí. Pracovní rozsah servopohonu je nastaven automaticky v závislosti na zdvihu ventilu. Elektronický obvod servopohonu hlídá nastavení koncových pozic ventilu. Materiál konzole:... hliník kryt:... ABS / PC plastik váha:... 1,8 kg Objednací Typ Napìtí Øídící signál Síla Pøíkon èíslo VAC 50/60 Hz 0 10V, 2 10V 800 N 15 VA nebo 3-bodový VAC 50/60 Hz 0 10V, 2 10V 800 N VA se záložním zdrojem nebo 3-bodový pomocný spínaè Záložní zdroj Materiál Obal:... makrolon Víko:... makrolon Váha vèetnì baterie:...0,3 kg Dodávka napìtí: V AC ±10 %, Hz Pøíkon aktivní:... max 10 VA Pøíkon v pohotovostní poloze:... 2 VA Doba pøepnutí z AC na DC:... max 75 ms Indikace: Zelená LED:... Normální operace Èervená LED:...Poplach Èervená LED na kruhové desce:... Rychlé nabití je aktivní Pracovní teplota:... min. 10 C, max + 50 C Okolní vlhkost:... max 65 % Krytí:... IP 44

19 Servopohony série 200 ESBE øady 200 je elektromechanický servopohon pro øízení 2- a 3-cestných lineárních ventilù použitých v rozvodech ÚT, tepelných systémech, klimatizaèních zaøízeních. Funkce Servopohon Motor dostane øídící signál z regulátoru. Šroub má lineární pohyb, který pohybuje høídelí ventilu. Kontrolní signál Servopohon ESBE øady 200 je øízen 3-bodovým signálem Manuální provoz Servopohon mùže být ovládán také manuálnì. Polohovací indikace Na konzole servopohonu je pozice ventilu oznaèena znaèkami (èervenou a modrou). Pomocné spínaèe Servopohon mùže být dodáván s pomocnými spínaèi. Oznaèují otevøenou a zavøenou pozici. Technická data Pracovní teplota:... min -15 C... max + 55 C Krytí :... IP 54 Tøída krytí :... II Váha:...1,2 kg Zdvih :...20 mm Doba zdvihu (20 mm): sec Instalace servopohon 200 Pøed instalací je nutno pøedøadit servopohonu vícepólový spínaè. Provoz Servopohony ESBE øady 200 jsou øízeny 3-bodovým signálem. Namontovat a zapojit servopohon je snadné. Nasadí se pøímo na lineární ventil ESBE a to bez použití náøadí. Servopohon je navržen pro regulaci ventilù se zdvihem 0-20 mm. Zdvih je limitován vestavìnými koncovými polohami. Materiál kryt... plast konzola:... hliník Objednací Typ Napìtí øídící signál síla pø íkon èíslo VAC 50/60 Hz 3-bodový 500 N 3 VA VAC 50/60 Hz 3-bodový 500 N 3 VA Instalace pomocný spínaè Pomocný spínaè 1,2 Pomocný spínaè pro 210 Vše je podpoøeno tím, že v pøípadì výpadku napìtí je servopohon schopný zavøít ventil. 19

20 Servopohony øada 60 Kompaktní servopohony ESBE øady 60 jsou urèeny k ovládání smìšovacích armatur ESBE se svìtlostí do 50 mm (2 ). Motor je reverzibilní s pevnými koncovými spínaèi pro pracovní úhel 90. Smìšovaè mùže být nastaven i ruènì pomocí otoèného knoflíku na pøedním panelu pouzdra servopohonu. Napø. pøi výpadku el. proudu nebo pro servis lze po Technická data Napájecí napìtí V/ 50 Hz V/ 50 Hz Pøíkon... 1,5 W Krytí... IP 41 Tøída krytí... II. Pracovní teplota až + 65 C Hmotnost... 0,4 kg Max. kroutící moment... 5 Nm zatlaèení knoflíku provést ruèní nastavení smìšovaèe. Pro zpìtnou automatickou funkci je nutné natoèit knoflík tak, aby zaskoèil zpìt do unašeèe a vrátil se do pùvodní polohy. Servopohony jsou dodávány v provedení s napájením 24 V / 50Hz nebo 230 V / 50 Hz. Pøipojovací kabel má délku 1,5 m. S vyjímkou typu 62 P lze servopohony dodat i s pøídavným mikrospínaèem. Servopohony vybavené mikrospínaèem jsou oznaèeny písmenem M za typem motoru, napø. 65M*. Úhel sepnutí spínaèe lze urèit nastavením vaèky do libovolné polohy. Servopohon 62P s proporcionálním øízením je urèen pro napájení napìtím 24 V= nebo 24 V / 50 Hz a øízení ss signálem 0 10 V, 2 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. Èas pøebìhu je nastavitelný na 60, 90 nebo 120 sekund. Typ øídícího signálu, dobu pøebìhu a také smìr otvírání (resp. zavírání) se nastavuje propojkami pod krytem motoru. Servopohon 68 s vestavìným relé umožòuje øízení pohonu jedním spínacím kontaktem, napø. termostatem. Pøi montáži a pøipojování servomotorù se vždy øiïte pokyny v návodu k použití a obsluze. * U servopohonù s vestavìným pøídavným mikrospinaèem se objednací èíslo doplòuje písmenem M : napø M. Pøídavný mikrospínaè (pro signalizaci nebo ovládání) lze objednat a namontovat do servomotoru i dodateènì. 20 Objednací Typ Napájecí doba bìhu Druh èíslo* bez spinaèe se spínaèem napìtí pro úhel 90 regulace M 24 V, 50 Hz 2 min 3-bodová P 62P - 24 V, 50 Hz s proporcionální M 24 V, 50 Hz, 4 min 3-bodová M 230 V, 50 Hz 1 min 3-bodová M 230 V, 50 Hz 2 min 3-bodová M 230 V, 50 Hz 4 min 3-bodová M 230 V, 50 Hz 1 min 2-bodová M 230 V, 50 Hz 8 min 3-bodová

21 Obr.1 Montážní schéma Montáž Mechanická montáž servopohonù øady 60 na smìšovaèe ESBE je velmi snadná a nevyžaduje žádné další upevòovací držáky. Upevòují se pøímo na høídelku smìšovaèe pøes unašeè (1) jedním šroubem (3) a polohovì zajiš ují rovnìž jedním fixaèním šroubem (2). Elektrická pøipojení Obr. 2 Zapojení servopohonù 62M až 69M Obr. 3 Zapojení servopohonu 62P Ozn. L M Y Funkce 24VAC alt.+24vdc bìžná koncovka pro napájení a øídící signál øídící signál Vstupy jsou chránìny proti špatnému propojení Barva drátu hnìdá modrá èerná Sektor 1 Sektor 2 Doba Sektor 3 Rotace Sektor 4 Sektor 5 Signál OFF OFF 60s OFF OFF OFF 0-10V OFF ON 90s OFF ON 0-20mA ON OFF 120s ON ON OFF 2-10V ON ON 120s ON ON 4-20mA Obr. 4 Zapojení motorù 62-67,69 Obr. 5 Zapojení servopohonu 68 L N modrá hnìdá èerná Pøed sejmutím krytu servopohonu vždy vypnìte napájení! 21

22 Servopohony øady 90, regulátory 90K Kompaktní servopohony ESBE øady 90 jsou urèeny k ovládání smìšovacích armatur (zvláštì armatur ESBE až do 6, resp. DN 150) ve vytápìcích a chladících systémech a vzduchotechnických klapek. Ve výrobním programu firmy ESBE nahrazují øadu 80, oproti které pøinášejí zlepšený design, zjednodušení montáže a rozšíøení nabídky variant o provedení s regulátorem na konstantní teplotu. Servopohony øady 90 se vyrábìjí v širokém rozsahu provedení oznaèovaných 91 99K pro napájecí napìtí 24V/50/ 60 Hz nebo 230V/50Hz. K dispozici jsou modifikace s rùznou dobou bìhu pro úhel 90, což umožòuje vhodnì zvolit optimální typ pro každou aplikaci. Motor je reverzibilní s koncovými spínaèi ovládanými vaèkami. Pracovní úhel je pøednastaven na hodnotu 90. Pootoèením vaèek lze v pøípadì potøeby pracovní úhel individuálnì nastavit v rozsahu 30 až 180. Servopohony 97, 98 jsou vybaveny zabudovaným relé, které umožòuje øízení pohonu jedním spínacím kontaktem,napø. termostatem (jednovodièové ovládání, dvoubodová regulace). Servopohony 92P umožòují proporcionální øízení. Zabudovaný pøepínaè umožòuje výbìr analogového øízení vstupním signálem: 0-10V=, 2-10 V=,0-20 ma, 4-20 ma. Servopohony 92K, 99K jsou servopohony s vestavìným regulátorem teploty. Regulaèní jednotka je konstruována k ovládání tøícestného smìšovacího ventilu pro regulaci výstupní (topné) vody na konstantní teplotu. Teplota výstupní topné vody je nastavitelná v rozsahu 30 C - 90 C. Èidlo, které je na kabelu o délce 1.5 m, doporuèujeme instalovat alespoò 1m od tøícestného smìšovaèe ve smìru proudìní topné vody. Èidlo musí být úèinnì izolované od vnìjšího prostøedí, aby nedocházelo k ovlivòování mìøené teploty. 22 Pravý knoflík na regulátoru slouží k nastavení teploty topné vody, levý pro volbu èasové prodlevy øídícího signálu od 1s do 70 s (doporuèena èasová prodleva je 30 s). Nastavení èasové prodlevy má vliv na stabilitu regulaèního procesu. Krátká prodleva zvyšuje dynamiku regulaèního procesu, pøi delší prodlevì je proces stabilnìjší. Technická data Napájecí napìtí V/50 Hz nebo 230V/50Hz Pøíkon... 3VA Teplota okolí C až +55 C Krytí... IP 54 Tøída krytí... II Hmotnost...0,8 kg Max.kroutící moment... 5,10,15 Nm DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ: Servopohon je na horní stranì opatøen pøepínaèem pro volbu nouzového (testovacího) manuálního provozu. V pøípadì potøeby ruèního ovládání (nastavování polohy) smìšovaèe s instalovaným servopohonem (napø. pøi dlouhodobém výpadku napájení ) musí být pøed pøepnutím na manuální režim, resp. pøed zmìnou polohy unášecího mechanismu motor elektricky odpojen - musí být zabránìno automatickému obnovení napìtí pøívodù. Pøi pøechodu zpìt z ruèního na automatický režim ovládání smìšovací klapky musí být po pøepnutí pøepínaèe nejprve páka unášeèe pøesunuta do polohy, kdy je slyšet zøetelné cvaknutí a zaskoèení mechanismu - pákou unášeèe již dále nelze ruènì pohnout. Teprve potom je možné motor znovu elektricky pøipojit, resp. obnovit napìtí pøívodù. Toto zabezpeèí správnou funkci pohonu v automatickém režimu. Nedodržení této zásady mùže zpùsobit poškození motoru nebo ztrátu øídicí funkce.

23 Pøídavný mikrospínaè (obj. è. 587) Servopohony øady 90 (s výjimkou 92K, 99K a 92P) mohou být vybaveny jedním doplòkovým mikrospínaèem. Spínaè lze použít pro øízení èerpadel èi indikaci polohy ventilu. Pootoèením vaèky na høídeli zajistíme sepnutí spínaèe pøi požadovaném úhlu otoèení. Parametry mikrospínaèe: napìní 250V/50Hz, proud 2 A (induktivní zátìž). Kompaktní servopohony ESBE øady 90 jsou urèeny k ovládání smìšovacích armatur ESBE se svìtlostí 50 mm (2 ) až 150 mm (6 ). Objednací èíslo Typ Napìtí Doba bìhu pro úhel 90 Kroutící moment Druh regulace V,50 Hz 15 s 5 Nm 3-bodová V,50 Hz 60 s 15 Nm 3-bodová P 92P 24V,50 Hz 60/90/120 s 15 Nm proporcionální K 92K vèetnì èidla 24V,50 Hz 60 s 15 Nm T=konst V,50 Hz 300 s 15 Nm 3-bodová V,50 Hz 15 s 5 Nm 3-bodová V,50 Hz 60 s 15 Nm 3-bodová V,50 Hz 300 s 15 Nm 3-bodová V,50 Hz 15 s 5 Nm (On-Off) V,50 Hz 60 s 10 Nm (On-Off) K 99K vèetnì èidla 230V,50 Hz 60 s 15 Nm T=konst. Elektrická pøipojení Servopohony Servopohony 91-96M se spínaèem Servopohon 92P AC/DC 24V Ground (G) Signal (Y) (G) zem (Y) øídící signál Servopohony 97, 98 Servopohony 97, 98 Servopohony 92K, 99K èidlo nastavení otáèek servopohonu Aplikaèní schémata 92K, 99K M90K èidlo min. vzdálenost 1m 23

24 Kompaktní elektronický regulátor se servopohonem VSE 2 Kompaktní regulátor VSE-2 je urèen k regulaci teploty v objektech, zejména rodinných domcích, kde je použita jako topné médium voda, a kde je regulace topného výkonu provádìna smìšováním. Je vhodný pro topné soustavy se svìtlostí smìšovaèe do DN 50. Ve spojení s teplotními èidly a troj- resp. ètyøcestným smìšovacím ventilem ESBE zajiš uje regulátor ekvitermní regulaci teploty topné vody, pøièemž lze jednoduše nastavit strmost topné køivky, její polohu v souøadnicích, omezit max. teplotu topné vody a nastavit úroveò útlumu teploty topné vody. Pøipojení programovatelného termostatu umožòuje programové øízení teploty ve vytápìném objektu. Výhody regulátoru n Lze jej použít s libovolným zdrojem tepla n Je vhodný pro konvekèní i podlahové systémy n Umožòuje jednoduchou montáž a nastavení n Možnost nastavení v C nebo F n Indikuje provozní stavy n Zobrazení hodnot na displeji n Pøi poruše èidel zapíná bezpeènostní režim n Hlášení o poruše na displeji n Umožòuje ovládání pomocí programovatelného termostatu (viz pøíslušenství) n Záruka 24 mìsícù VSE-2 šetøí Vaše peníze Pøi optimální poøizovací cenì, vysoké provozní spolehlivosti a jednoduché montáži umožòuje regulátor VSE dosáhnout maximálních úspor energie. Rychlá a jednoduchá montáž Instalace regulátoru nevyžaduje klasické zdlouhavé montážní práce. Regulátor se jednoduchým zpùsobem nasadí pøímo na høídelku smìšovaèe. Konektory pøipojovacích kabelù napájecího zdroje, èidel resp. termostatu se zasunou do pøíslušných zásuvek regulátoru. Funkce V závislosti na venkovní teplotì reguluje ekvitermní regulátor VSE pomocí smìšovaèe teplotu topné vody pøivádìné do topného systému. S ohledem na konkrétní stavebnì-technické parametry vytápìného objektu lze pøitom pomocí nìkolika ovládacích prvkù nastavit optimální topnou køivku, tj. závislost zmìny teploty topné vody na zmìnì venkovní teploty tak, aby teplota v objektu byla stabilní pøi jakékoliv zmìnì venkovní teploty (obr. 2). Uživatelské menu: A - pokojová teplota (pouze ve spojení s pokojovým termostatem) b - strmost køivky ( teplota topné vody pøi 0 C venkovního vzduchu) C - min. teplota výstupní vody (10-90 C) d - max. teplota výstupní vody (10-90 C) E - smìr rotace (pro zvýšení teploty v systému) F - pokojová teplota 2 (noèní útlum o 0-12 C, pouze ve spojení s pokojovým termostatem) Servisní menu: 0 - odeèet teploty výstupní vody 1 - požadovaná teplota výstupní vody (vypoètená) 2 - venkovní teplota 3 - max. venkovní teplota (stop léto) 4 - faktor proporcionality 5 - standardní nastavení menu 6 - nastavení C 7 - nastavení F 8 - posun køivky pøi -30 C 9 - posun køivky pøi -20 C 24

25 H - posun pøi -10 C J - posun pøi 0 C L - posun pøi 6 C n - posun pøi 12 C P - aktuální teplota interiéru r - autorita pokojového termostatu Poznámka: úrovnì "P" a "r" jsou zobrazeny pouze pokud je pøipojen pokojový termostat. Jelikož optimální nastavení topné køivky vyžaduje jistou zkušenost, doporuèujeme ho svìøit odborné montážní firmì. Je však potøeba upozornit na skuteènost, že topný systém lze úèinnì nastavit pouze tehdy, jeli zdroj tepla dostateènì dimenzován, tj. je schopen krýt tepelné ztráty pøi jakékoliv venkovní teplotì. Nastavení topné køivky je základní nezbytnou podmínkou správné funkce vyváženého topného systému a je-li provedeno dobøe, nemìla by obsluha do nìj dále zasahovat. Pomocí programovatelného pokojového termostatu EURO lze ovládat regulátor teplotou v tzv. referenèní místnosti, tj. místnosti, ve které je termostat umístìn. Tak lze zajistit respektování dodateèných tepelných ziskù èi ztrát v objektu (napø. sluneèní svit do oken, vítr). Na termostatu lze nastavovat teplotu pro tzv. komfortní režim, tj. když jsou v bytì osoby a úsporný režim, když není nikdo doma nebo v noci, s možností èasování s hodinovým krokem. Èasový program termostatu umožòuje pøepínání obou režimù. Pøitom je nutno zdùraznit, že obì teplotní úrovnì nastavené na termostatu se musí nacházet v intervalu teplot odpovídajících základnímu nastavení regulátoru, tj. musí být v rozmezí teplot odpovídajících minimální a maximální úrovni vytápìní. Odpovídá-li tedy napø. maximální úrovni vytápìní teplota 22 C a minimální úrovni teplota 17 C, pak lze na termostatu s krokem 0,5 C volit jakoukoliv teplotu v tomto rozsahu, tj. napø. 20,5 C pro komfortní a 17,5 C pro úsporný režim. Tak je zajištìn bezobslužný provoz topení s individuálním programem pro každý den v týdnu. Programovì øízené snižování teploty umožòuje snížení nákladù na paliva (1 C odpovídá asi 5-6% úspor). Regulátor má zabudované bezpeènostní funkce. Dojde-li k poruše èidla teploty topné vody, regulátor nastaví smìšovací ventil na 50%. Pokud dojde k poruše venkovního èidla, regulátor pracuje, jako by venkovní teplota byla 0 C a objekt je zabezpeèen proti promrznutí. Technická data Základní parametry: Napájecí napìtí... 24V~ ± 15%, 50Hz Pøíkon... cca 5 VA Ovládací síla... 5 Nm Doba bìhu pro úhel min Prostøedí... obyèejné... dle ÈSN Tøída bezpeènosti...ii Krytí... IP 40 Rozmìry (DxŠxV)... 85x85x80 mm Hmotnost...cca. 0,6 kg Rozsah nastavení: Teplota topné vody min C max C Pokojová teplota (A) C Seøízení køivky (b) C Max. venkovní teplota (3) C Útlum pokojové teploty (F) C Signalizace poruch : ERR1... Senzor topné vody je nedostupný. ERR2... Senzor topné vody není pøipojen. ERR3... Venkovní senzor je nedostupný. ERR4... Venkovní senzor není pøipojen. ERR5... Pokojový termostat je nedostupný. ERR6... Pokojová teplota je mimo rozsah. ERR7... Vnitøní problém regulátoru. Napájecí zdroj (24 V): Napájecí napìtí V~ ± 15%, 50Hz Pøíkon... cca 5 VA Prostøedí... obyèejné dle ÈSN Krytí... IP 44 Rozmìry (DxŠxV)... 70x80x45 mm Hmotnost... 0,3 kg Èidla: Typ... odporová, typ NTC,PHILIPS 640, Odpor... 22kΩ pøi +25 C, 66,2kΩ pøi 0 C Kabel... 2 m (èidlo topné vody)... resp. 15 m (venkovní èidlo) Rozmìry... 7x30 mm Hmotnost... 1 ks cca. 0,1 kg Èidla: Typ... odporová typ NTC,PHILIPS 640, Odpor... 22kΩ pøi +25 C, 66,2kΩ pøi 0 C Kabel... 2 m (èidlo topné vody) resp. 15 m (venkovní èidlo) Rozmìry... 7x30 mm Hmotnost... 1 ks cca. 0,1 kg 25

26 Dodávaný komplet obsahuje n Ekvitermní regulátor teploty zabudovaný v krytu servopohonu ESBE n Èidlo teploty topné vody vèetnì 2m kabelu n Èidlo venkovní teploty vèetnì 15m kabelu n Sí ový zdroj pro regulátor (24V~) n Konektor pro pøipojení pokojového termostatu n Karta s topnými køivkami a návod k obsluze Obr. 1 Montážní schéma Pøíslušenství (na objednávku) n Smìšovací armatura ESBE (3 nebo 4-cestná) zvolená podle požadovaného topného výkonu n Pokojový termostat EURO s èasovým programátorem pro zajištìní týdenního èasového programu vytápìní Elektrické pøipojení regulátoru Zdroj 24V~ pøipojte do zásuvky 230 V~ a konektor do vstupu 24V~ na regulátoru. Èidlo venkovní teploty umístìte na severní nebo severo-východní stìnu domu do místa, kde nebude pøímo ovlivòováno jinými zdroji tepla. Pøed instalací zkontrolujte kabel a to zmìøením hodnoty odporu na konektoru. Zmìøená hodnota musí být pøi teplotì 20 C v rozsahu kω. Pak vyvrtejte otvor o prùmìru 10 mm do venkovní stìny pro prùchod èidla, pøichy te èidlo, upevnìte vývodní kabel pøíchytkami a zapojte konektor do vstupu oznaèeného: Mechanická montáž regulátoru na ventil 1. Nastavte smìšovaè do støední polohy a sejmìte ruèní knoflík (beze zmìny polohy høídele). 2. Nasuòte na høídel smìšovaèe unašeè z montážní sady regulátoru (1). 3. Zašroubujte fixaèní šroub (2) do spodního pravého rohového závitu smìšovaèe. 4. Nasaïte regulátor na unašeè (1) a fixaèní šroub (2) a zašroubujte šroub (3) do støedu unašeèe (1). 5. Èerveno-modrý štítek (4) nasaïte do knoflíku (5) podle smìru zavírání a otevírání smìšovaèe a zaklapnìte krytem (6). 6. Pøi ruèním ovládání ventilu stisknìte knoflík a otáèejte jím v požadovaném smìru. 7. Pøi zapnutém regulátoru musí být otoèný knoflík zatlaèen. POZOR! Nikdy nesundávejte kryt z regulátoru!! Ruèní pøestavení ventilu proveïte, až po odpojení servopohonu od elektrického napìtí!! Obr.1 Aplikace ekvitermního regulátoru VSE-2 Regulátor Á VSE 2 Prvky I - kotel II - smìšovací armatura ESBE III - obìhové èerpadlo IV - otopná soustava b d E Ovladaèe A - pokojová teplota b - strmost topné køivky C - min. teplota topné vody d - max. teplota topné vody E - smìr rotace I II III IV Vstupy 1 - teplota topné vody 2 - venkovní teplota 3 - pokojový termostat s èas. programem Prùbìh regulace Teplota maximální 24 C komfortní 22 C úsporná 18 C minimální 17 C regulaèní pásmo (hystereze termostatu ±0,5 C nebo ±1 C) Nastavená teplota 1) komfortní 22 C 2) úsporná 18 C 26

27 Èidlo teploty topné vody pøichy te pomocí objímky na vstupní potrubí topného okruhu z horní strany v jeho vodorovné èásti, min. 50 cm od smìšovací armatury ESBE. Pøed uchycením potrubí oèistìte! Po provedení kontroly èidla zmìøením odporu (jako u venkovního èidla), zapojte konektor do vstupu oznaèeného: POZOR : Kabely od èidel musí být vedeny minimálnì ve vzdálenosti 10 cm od všech silových kabelù. Noèní útlum U verze VSE-2 se pomocí stínìného kabelu a pøiloženého konektoru na vstup oznaèeného COM pøipojí prostorový programovatelný termostat EURO (využijí se svorky COM-NO). Pozn.: Regulátor VSE pracuje v útlumovém režimu pøi sepnutí (zkratování) vstupu "NOÈNÍ ÚTLUM". Pøi rozpojeném vstupu "NOÈNÍ ÚTLUM" regulátor pracuje s komfortní ekvitermní køivkou. Servopohon Servopohon regulátoru musí být pøi montáži na smìšovací ventil ve støední poloze. Pøipojte proto k regulátoru pouze zdroj 24V (bez èidel). Servomotor pobìží do jedné z krajních poloh a pak se vrátí do støední pozice. Tato procedura trvá asi 3 minuty. Je-li smìšovací armatura instalována tak, že pro zvyšování teploty topné vody se otáèí proti smìru hodinových ruèièek, musí být zmìnìn smìr otáèení servopohonu. Zkontrolujte správnost rotace v uživatelském menu úroveò (E). Postup nastavení 1) Nastavte požadované hodnoty vámi provozovaného systému v uživatelském menu (A,b,C,d,E,F) viz. výše. Hodnotu "b" odeètìte z grafu topných charakteristik. V pøípadì podlahového vytápìní zvolte topnou charakteristiku tak, aby nedošlo k pøekroèení max. povolené teploty topné vody. V pøípadì nedostateèného vytápìní referenèní místnosti proveïte korekci topné charakteristiky v servisním menu. Zde v úrovních (8,9,h,J,L,n) mùžete korigovat posun jednotlivých køivek o ± 10 K. 2) V prùbìhu cca. 1 týdne je potøeba sledovat zmìny teploty v místnosti v závislosti na venkovní teplotì. Pokud se pøi zmìnì venkovní teploty mìní teplota v referenèní místnosti, je nutné provést korekci nastavení spoèívající jednak ve zmìnì topné køivky (B), pøíp. jejím následném posuvu (8,9,h,J,L,n). Pøi správném nastavení topné charakteristiky a jejím posuvu lze dosáhnout stabilní prùmìrné teploty v referenèní místnosti (napø. 20 C) bez ohledu na zmìny venkovní teploty. Všechny zmìny nastavení ovládacích prvkù provádìjte postupnì, po malých krocích. Než budete provádìt další zmìny nastavení, vždy vyèkejte až se systém stabilizuje. Obsluha Pokyny pro uživatele jsou uvedeny na plastikové kartì pøibalené k regulátoru. Umístìte tuto kartu na zeï poblíž regulátoru tak, aby pokyny byly snadno èitelné. Nastavovací prvky A,b,C,d,E,F jsou urèeny pouze k prvotnímu nastavení regulátoru a regulaèní soustavy. Nepoužívejte je proto k bìžnému nastavování teploty v místnosti. K tomuto úèelu slouží pokojový termostat EURO, umístìný v referenèní místnosti a pøipojený k regulátoru. Je-li potøeba z jakéhokoliv dùvodu nastavit smìšovaè ruènì, odpojte regulátor od sítì, stisknìte ovládací knoflík a otáèejte s ním v požadovaném smìru. EURO termostat Pokojový termostat s týdením èasovým programátorem umožòuje nastavit dvì požadované úrovnì teploty v referenèní místnosti a to tzv. komfortní a úspornou. Pøepínání tìchto úrovní pak lze èasovì programovat v denním a týdenním cyklu. Regulátor má 6 vestavìných programù a 3 programy mùže naprogramovat obsluha. Èasový krok programu je 1 hodina. Podrobnosti jsou uvedeny v návodu pøiloženém k termostatu. Termostatem lze regulovat teplotu v prostoru maximálnì v rozsahu odpovídajícím teplotám nastaveným na regulátoru VSE pøi zaregulování soustavy. Pøíklad (obr. 1): Regulátor byl nastaven prvky A,b,C,d,E,F tak, že maximální (komfortní) teplota v referenèní místnosti je 24 C a minimální úsporná teplota 17 C. Nastavíme-li termostatem úrovnì 22 C a 18 C, udržuje termostat tyto hodnoty podle zvoleného èasového programu. Nastavíme-li ovšem termostatem úrovnì 26 C a 15 C, budou skuteèné úrovnì teploty odpovídat mezním hodnotám nastavení regulátoru, tj. 24 C a 17 C. Obr. 4 Topné køivky 27

28 Termostatické smìšovaèe øady 30 S novou øadou 30 pøináší ESBE na trh zcela nový standard smìšovacích ventilù. Nové je nejen technické provedení, ale i barva a tvar. Tato øada uspokojuje požadavky zákazníkù v nejrùznìjších oblastech. Plastový kryt pouzdra má pøedevším dva dùvody: nabízí vhodnou plochu pro oznaèení a chrání vnitøní èásti pøed neúmyslným poškozením pøi montáži. Svým designem tento kryt dobøe splývá s mosaznými èástmi ventilu. Díky tomu je zamezeno tvorbì shlukù prachu a špíny, což je velmi dùležité pøi provozu ve veøejných budovách, jako jsou napø. nemocnice, školy a jiné. Pøesnost regulace pøesnost èiní + 2 C pøi min. prùtoku 2 l/min. U typù LR a MR je pøedpoklad, že mezi pøívodem horké a studené vody není žádný tlakový rozdíl. Varianty provedení Abychom optimalizovali výkony øady 30, je tato øada rozdìlena do tøí variant v závislosti na technických požadavcích nebo oblasti použití. Otoèný regulaèní knoflík avizuje, že se jeho prostøednictvím dá regulovat teplota. Ètyøhranný kryt naproti tomu signalizuje, že s ním nelze toèit, ale že je nutno jej nejprve sejmout, aby bylo možno nastavovat teplotu. Materiál: Všechny díly pøicházející do styku s vodou jsou vyrobeny z nerezavìjících materiálù (mosazi). ESBE série 30 HR/HV Tato øada byla vyvinuta, aby odpovídala nejvyšším požadavkùm trhù. Tato varianta má funkci vyrovnávání tlaku a funkci zabezpeèení proti opaøení. Dvì rùzná provedení HR/HV: Provedení HR/HV ESBE série 30 MR (náhrada ESBE série AS) je vhodná pøedevším pro použití u místa odbìru (zdroje èerpání). Zde je žádoucí funkce zabezpeèení proti opaøení (napø. mateøské školky). Provedení MR Technická data: Provozní tlak... max PN10 Diferenèní tlak... max 3 bar (0,3 Mpa) Max teplota média C Velikosti ventilu... DN Doporuèení k montáži K zamezení samotížné cirkulace je nutno umístit smìšovaè níže, než je bojler (obr. 3). Pokud to není možné, je nutno instalovat pøed smìšovaè smyèku (obr.1 nebo 2) nebo zpìtný ventil (obr. 4). Použití zpìtného ventilu je nezbytné tìchto pøípadech: a) pøed smìšovaèem je umístìna odboèka pro odbìr horké vody (obr. 4) b) smìšovaè je namontován pøed odboèkou pro odbìr studené vody (obr. 5) 28 ESBE série 30 LR (náhrada ESBE série 20) Vhodná jako centrální omezovaè teploty u míst odbìru (zdroje èerpání), kde není požadováno zabezpeèení proti opaøení. Pouze C. Pøíklady instalace Provedení LR 1. Smìšování horké a studené vody - pøíprava TUV 2. Udržování konstantní výstupní teploty v uzavøeném systému smìšování - podlahové topení 3. Pøepínání smìru proudìní vody v závislosti na její teplotì - solární systémy, podlahové topení Údržba a provoz Za normálních provozních podmínek nevyžadují smìšovaèe ESBE žádnou údržbu. Pøesto je možné vymìnit jak termostatický element tak, i kuželku ventilu bez demontáže armatury. Výmìnou termostatického elementu lze kdykoliv snadno dosáhnout zmìny regulaèního rozsahu.

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET PLYN art. 0911 Pracovní medium: plyny I., II. nebo III. třídy Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp 3/8 - Rp 2 ČSN EN 331 ruční - páka Kulový kohout závitový pro plyn - COMET 0911 DN 10 3/8 24 140,- 0911 DN

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25)

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Popis BaBV WW BaBV FF Seřizovací kulové kohouty Danfoss BaBV byly navrženy speciálně pro aplikace dálkového vytápění. Jejich vlastnosti se vyznačují vysokou provozní

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody 1 Definovaná síla pružiny 2 Definované tření 3 Těsné sedlo kov - kov 4 Nízký hluk kuželky 5 Vysoký nastavovací poměr a volba průtokové charakteristiky 6 Vnější závity

Více

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3.

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3. Stránka č. 1 z 9 Přehled výrobků ADEX Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira ADEX Numira Mikroprocesorové regulátory pro regulaci směšováním podle vnitřní teploty s teplotní ochranou kotlového okruhu.

Více

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min 70 NÁVOD NA INSTALACI SYSTÉMU NEGAWATT 6.3 NASTAVITELNÝ SERVOTERMOSTAT DSTN-D s externím ovládáním Tento nastavitelný servotermostat je další komponenta systému TRASCO-NEGAWATT a je určen k regulaci teploty

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU!

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ENGINE POWER NEREZ SESTAVA ROZDĚLOVAČE PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S RADIÁTOROVÝM INTELIGENT VARIO 7 TEPLOMĚR UZÁVĚR PRO JEDNOTLIVÉ

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22 Technická brožura Obsah stránka EV251B 10-22B Normálně uzavřený (NC) Úvod... 3 Vlastnosti... 3

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro zónové ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohová regulace nebo PDM (pulsní modulace)

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

TECHNICKÝ KATALOG 2014. Ballorex Dynamic - automatické vyvažovací ventily

TECHNICKÝ KATALOG 2014. Ballorex Dynamic - automatické vyvažovací ventily TECHNICKÝ KATALOG 2014 Ballorex Dynamic - automatické vyvažovací ventily Obsah Automatické vyvažovací ventily Ballorex Dynamic Str. 3 Popis, charakteristiky, výhody Str. 3 Funkce automatického vyvažovacího

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídící signál STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál nebo PDM (pulzní modulace)

Více

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk Elektrické a mechanické systémy otevírání oken Technika větrání včetně detektorů a signalizace Požární odvětrání chráněných únikových cest Prodej a montáž:

Více

2. NM-6 Informace o výrobku Klapkové pohony

2. NM-6 Informace o výrobku Klapkové pohony 2. NM6 Informace o výrobku Klapkové pohony NM i0027811 Kompletní sortiment pro všeobecné přestavování klapek yp LM NM SM AM GM LF AF(R) i0083803 Krouticí moment 4 Nm 8 Nm 1 Nm 18 Nm 30 Nm 4 Nm 1 Nm Havarijní

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

erezové ohřívače vody Made in Sweden

erezové ohřívače vody Made in Sweden erezové ohřívače vody Made in Sweden NIBE EMINENT elektrický ohřívač Pro chalupy a menší domy Objem 35/55/100 litrů NIBE COMPACT elektrický ohřívač Ohřívač vody pro rodinné domy Objem 145/185/275 litrů

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily a kombiventily SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál SFA71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2- polohový řídicí signál

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Zásobníky TV PROTHERM B XXX X. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

Zásobníky TV PROTHERM B XXX X. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM B XXX X provedení: MS stacionární zásobník (design litinových kotlů MEDVĚD) S stacionární zásobník válcový Z závěsný zásobník

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony komfortní Li www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony Li Obsah: Obsah: Návrh vzduchových dveřních clon... strana 2-3 Vzduchové clony Li se statickou nebo dynamickou reklamou... strana

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Přehled výrobků společnosti Danfoss

Přehled výrobků společnosti Danfoss JSP Měření a regulace Přehled výrobků společnosti Danfoss www.jsp.cz JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je přední český dodavatel a výrobce měřicí a regulační techniky. Dodávaný sortiment přístrojů pokrývá

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory

X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory Použití X-tra Collection je nová řada termostatických radiátorových ventilů pro připojení designových otopných těles a

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Kompresor Toshiba Twin-Rotary Kostruk n vychází z RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT 2012/1 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT / obsah Země / voda 6 až 17 kw IVT PremiumLine EQ C (s vestavěným zásobníkem teplé vody)

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1 Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1 1.0 Program... 1 1.1 Vstupy, výstupy a zobrazení... 1 1.2 Funkce řídící jednotky...

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme. Mnoho lidí, organizací a státních institucí nám předkládá modely ekologického chování, které mají chránit životní prostředí, zvláště

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY. termo. Q-termo: TREND ENERGY

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY. termo. Q-termo: TREND ENERGY ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY termo Q-termo: OBSAH Malé elektrické zásobníkové ohřívače vody...4 Elektrické zásobníkové ohřívače vody vertikální...5 Elektrické zásobníkové ohřívače vody horizontální...5 Kombinované

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění TA-25 CNC soustruh - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 60 - Masivní kluzné vodící plochy předurčují stroj pro silové a přesné obrábění - Lze rozšířit o C osu a poháněné nástroje - Typ

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

56.111/1. BUD: Ventil trojcestný přírubový (jmenovitý tlak 6 bar) Sauter Components

56.111/1. BUD: Ventil trojcestný přírubový (jmenovitý tlak 6 bar) Sauter Components 56.111/1 BUD: Ventil trojcestný přírubový (jmenovitý tlak 6 bar) Pro spojitou regulaci studené a teplé vody nebo vzduchu 1). Jakost vody dle VDI 2035. Ve spojení se servopohony AVM 104/105/114/115, AVM

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Kombiventily PN16 s přírubovým připojením

Kombiventily PN16 s přírubovým připojením 4 315 ACVATIX Kombiventily PN16 s přírubovým připojením Tlakově nezávislé kombiventily VPF43.. S integrovaným regulátorem diferenčního tlaku Tělo ventilu z šedé litiny GJL-250 DN 50, DN 65 a DN 80 Jmenovitý

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005

REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005 REGULAČNÍ VENTIL TYP Z Z verze 6/ POUŽITÍ Používají se v automatických systémech a systémech dálkového ovládání k regulaci průtoku kapalin, par a plynů.jsou určeny pro směšování dvou proudů média nebo

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

Vakuum VAKUUM. Nemohu to najít volejte Express tým 00420 465 611 441

Vakuum VAKUUM. Nemohu to najít volejte Express tým 00420 465 611 441 Vakuum Nyní ze skladu Norgren Express, jednostupňové a vícestupňové vakuové pumpy, široký sortiment přísavných držáků, spínačů, vakuometrů a tlumičů hluku. Používejte průvodce rychlým vyhledáním pro přístup

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Pohony pro okna a světlíky. řetězové, hřebenové, šroubové a speciální pohony

Pohony pro okna a světlíky. řetězové, hřebenové, šroubové a speciální pohony Pohony pro okna a světlíky řetězové, hřebenové, šroubové a speciální pohony 10. pohony pro okna a světlíky řetězové 10.2 hřebenové 10.3 šroubové 10.4 speciální Pohony pro okna a světlíky, řetězové C20

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n 10; 20 p max 32 MPa Q max 200; 400 dm 3 /min Přepouštěcí ventily se vkládají do hyraulických obvodů k udržení nastaveného tlaku. Připojovací obrazec dle DIN 24 340,

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

Obsah. Montážní příslušenství strana 9 Produktový přehled dalších zařízení strana 9 Webové odkazy strana 9

Obsah. Montážní příslušenství strana 9 Produktový přehled dalších zařízení strana 9 Webové odkazy strana 9 Obsah Signální zařízení MOFLASH Signální svítidla FF125 DIN strana 1 Signální LED svítidla LEDD (LEDA) 125 strana 1 Signální LED svítidla LED80 strana 2 Signální LED vícefunkční maják LED201/200 strana

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

DISTA Technická dokumentace

DISTA Technická dokumentace DISTA Technická dokumentace Pokyny pro montáž Verze 2.5 Nádražní 88 565 01 CHOCEŇ tel./fax: +420-465471415 e-mail: starmon@starmon.cz http://www.starmon.cz CZECH REPUBLIC OBSAH: 1. Úprava konektorů...

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Čidlo venkovní teploty Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných látek ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Plastová

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou www.stavoklima.eu Li-DR Vzduchové dveřní clony Li-DR Obsah Obsah: Návrh vzduchových dverních clon... strana 2 Vzduchové clony Li s dynamickou

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

BIANCA - Uzavírací klapka DN 32-900. Popis. Charakteristika

BIANCA - Uzavírací klapka DN 32-900. Popis. Charakteristika Popis Centrická uzavírací klapka s manžetou z plastomeru. Oblasti použití: Uzavírací a regulační klapka pro agresivní media a aplikace s vysokými požadavky na čistotu. Charakteristika Konstrukce těla B1

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

3.2 Dávkovače CENTROMATIC

3.2 Dávkovače CENTROMATIC III. KOMPONENTY MAZACÍCH SYSTÉMŮ 3.2 Dávkovače CENTROMATIC Charakteristika Jednopotrubní dávkovače injektory řady SL - jsou použitelné pro všechny běžné minerální oleje a tuky do třídy NLGI 2. Jedná se

Více