Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009"

Transkript

1 Zápis z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne P ítomni: Omluven: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing. Hana Hricová K bodu 1) Rada odsouhlasila návrh programu jednání rady: Usnesení. 1008/09 rada m sta s c h v a l u j e program svého jednání: 1) Schválení programu. 2) Dispozice s majetkem: a) Prodej pozemk parc.. 155/3, 60/2, 154/2 v k.ú. Lí nice J. Fran k. b) V cné b emeno - kanalizace K esín J. Jurka. c) V cné b emeno - OV - Baseball Hluboká - Rybá ství Hluboká a.s. d) Pronájem zem d lských pozemk v k.ú. Hrd jovice - ZD Hosín. e) Prodej budovy restaurace v Municích R. Kaska. f) ádost o zastavení sm ny pozemk - u Munického rybníka (p.cirkl) Dvo ákovi STA ENO Z PROGRAMU. g) Prodej pozemku parc.. 34 v k.ú. Bavorovice E. Jindrová. h) P evzetí historického majetku obce v k.ú. Purkarec - Lesy R. i) Souhlas vlastníka pozemku s umíst ním stavby a napojením na komunikaci (Kánín) - MANE engineering s.r.o. j) Bezúplatný p evod pozemku parc v k.ú. Hluboká n. Vlt. (komunikace) z majetku státu ÚZSVM. k) Pronájem pozemku parc.. 4/2 v k.ú. Bavorovice - Ing. V. Plíhal st. l) Prodej ásti pozemku parc /1 v k.ú. Hluboká n. Vlt. (Hrad ana) H. Kozlová. m) Prodej ásti pozemku parc /6 v k.ú. Hluboká n. Vlt.(pod sýpkou) - J. onka. n) Koup pozemku parc.. 426/27 v k.ú. Hluboká nad Vltavou (Hv zdá e - u silnice B - Týn) V. íma. o) P id lení bytu 1+1 Purkarec 130. p) P id lení bytu. 7 Lesní q) Uvoln ní bytu 3+1 Zborovská 80. r) Byt 3+1 Purkarec 131 K. tabr ák splacení p ísp vku. s) Suterénní byt v p. 34 po J.Gáborovi zám r vyu ití na prádelnu. t) Garsonka v.p. 42 Hluboká nad Vltavou - dal í vyu ití. -1-

2 u) Návrh na umíst ní stavby pod Barborkou pp. 1087/1 a odprodej pozemku - sklená ství Procházka. v) ádost o pronájem ásti pozemku parc Hluboká nad Vltavou a souhlas se stavbou p íst e ku - man elé imkovi. w) Souhlas s kácením zelen v souvislosti s p elo kou silnice I/20 k.ú.bavorovice. x) P evod pozemku pod ulicí - Nad Parkovi t m od Pozemkového fondu. y) ádost o souhlas m sta s OV Dasný. 3) Rozpo tová opat ení: a) P ijetí p ísp vku J K na innost SDH Hluboká a Kostelec ( K ). b) P ijetí ásti výt ku z provozu VHP ( K ) ádost TJ Bavorovice o tento p ísp vek na innost dru stev mláde e. c) Náklady na áky plnící povinnou kolní docházku v Z Týn n.v. ( K ). d) SDH Bavorovice - ádost o navý ení rozpo tu na sout hasi. dru stev v Bavorovicích (6 000 K ). e) Agentura Monika - ádost o p ísp vek na Den d tí v ZOO. f) Jiho eská R e o.s. ádost p ísp vek na 10 let KC Kostelec ( K ). g) TJ KOH-I-NOOR B - ádost o p ísp vek na b h kolem Hluboké (5 000 K ). h) Vým na oken v byt Zborovská 80. i) Návrh e ení opravy vodovodního adu pod Vltavou - STA ENO j) Centrum pro zdravotn posti ené Jiho eského kraje ádost o p ísp vek. k) Kv tinka o.s. ádost o p ísp vek. l) Pra ská diecéze Církve eskoslovenské husitské ádost o p ísp vek. m) Pohádkový les ádost o p ísp vek. n) Lenka Kazdová ádost o p ísp vek. 4) Granty a dotace a související V : a) Projekt Z Hluboká Sportovní areál Základní koly Hluboká nad Vltavou doporu ení zastupitelstvu souhlasit s realizací projektu a se zaji t ním financování. b) Projekty Cyklistická stezka Hluboká Pon ice úsek II, III, P ístavba DD, Revitalizace sídli t, D tská klubovna s hasi skou zbrojnicí doporu ení zastupitelstvu souhlasit s realizací projekt a se zaji t ním financování. c) Výsledky V na zhotovitele projektu MAS podpo eného dotací SZIF: Zpracování studie vyu ití kulturního d dictví Hlubocka - Li ovska a smlouva o dotaci SZIF. d) Výsledky V na zhotovitele projektu MAS podpo eného dotací SZIF: Rekonstrukce VHI Hluboká n.v a smlouva o dotaci SZIF. e) Výsledky V na zhotovitele projektu podpo eného dotací J K : PPO Lí nice. f) Projekt podpo ený dotací ROP: Rekonstrukce DD financování. g) Výsledky V na zhotovitele stavby Rekonstrukce místních komunikací. h) Výsledky V na zhotovitele stavby Intenzifikace OV Zámostí. i) Program SF P Zelená úsporám informace. j) Dotace J K. k) Dotace OP P. 5) Zaplavování spojovací uli ky i kova T ebo ská. 6) F.Hou ka & Mil.B rka,parking Service - sdru ení ádost o posun splátek o 1 m síc. 7) Návrh na opravu zpevn ných ploch u základní koly - propo et náklad. 8) Rekultivace odkali Mydlovary - informace o doprav. 9) ádost o vytvo ení sdru ení na výstavbu ZTV Lesní ulice. 10) P j ky z FRB na r p id lení. 11) Zm ny ÚP: a) ádost o zm nu ÚP H rka. b) ádost o zm nu ÚP - Holý vrch. c) ádost o zm nu ÚP Lí nice. d) ádost o zm nu ÚP Zámostí. e) ádost o souhlas s umíst ní fotovoltaických lánk. -2-

3 12) R zné: a) Informace o rozpo tu. b) Mimosoudní vy e ení sporu í ek, Mikolá ovi. c) Prodej pozemku Jaroslavice Ing. Fajtl. d) Sm na pozemk LESY R m sto. e) VO ZTV K esín. f) VO Pra ská ul. g) Most kanalizace. h) Krátkodobá p j ka a potvrzení ru ení. Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdr el se - 0 K bodu 2) a) Na m sto se obrátil Bc. Jan Fran k, bytem Netolická 8, eské Bud jovice, se ádostí o prodej pozemk parc.. 155/3, 60/2, 154/2 o vým e celkem 601 m 2 v k.ú. Lí nice u Kostelce, které sousedí s pozemky v jeho vlastnictví. P edm tné pozemky jsou ji n kolik desítek let zaploceny a rodinou adatele u ívány coby sad. V blízkosti t chto pozemk vede polní cesta, která by z stala zachována a majetkové pom ry by byly p edm tným prodejem uvedeny na odpovídající právní stav. Osadní výbor Lí nice s prodejem souhlasí a stavební a bytová komise RM po provedení místního et ení prodej doporu uje. Usnesení. 1009/09 zastupitelstvu m sta souhlasit s prodejem pozemk parc.. 155/3, 60/2, 154/2 o vým e celkem 601 m 2, v k.ú. Lí nice u Kostelce, panu Bc. Janu Fra kovi, bytem Netolická 8, eské Bud jovice, za cenu dle znaleckého posudku, minimáln v ak za cenu 70,- K za 1 m 2 plochy. adatel je povinen uhradit náklady na vypracování GP, náklady na vypracování znaleckého posudku a administrativní poplatek spojený s ízením o vkladu vlastnického práva k p edm tu p evodu. b) M sto Hluboká nad Vltavou uzav elo v souladu s usnesením Zastupitelstva m sta. 109/2007 smlouvu o smlouv budoucí darovací, na základ ní se zavázalo uzav ít coby obdarovaný darovací smlouvu s panem Josefem Jurkou, týkající se p evzetí stavby vodovodu a kanalizace a dále komunikace a pozemk pod touto komunikací nov vzniklých na základ GP v lokalit K esín. Jedná se o infrastrukturu ZTV Dv r K esín vybudovanou panem Josefem Jurkou. Zastupitelstvo m sta dne dále souhlasilo s p ijetím daru shora uvedeného. V sou asné dob byla dobudována vý e specifikovaná infrastruktura a pan Jurka je v souladu se smlouvou o smlouv budoucí p ipraven z ídit ve prosp ch m sta v cné b emeno dal ího vedení, p ístupu a údr by kanalizace p es pozemky v jeho vlastnictví parc a 1107/10. Vzhledem k tomu, e p ijetí daru bylo ZM m sta odsouhlaseno, je t eba k uzav ení smlouvy darovací a o z ízení VB je t souhlas RM. Usnesení. 1010/09 se z ízením v cného b emene ulo ení, údr by, kontroly, p ístupu a p íjezdu ke stavb kanalizace, nacházející se na pozemku parc , parc /10 v k.ú. Hluboká nad Vltavou za obvyklou úplatu, kdy tyto pozemky jsou ve vlastnictví pana Josefa Jurky, bytem Jiráskova 1055, Hluboká nad Vltavou. -3-

4 c) M sto se obrátil pan David astný se ádostí o schválení smlouvy o smlouv budoucí o z ízení v cného b emene, kdy m sto coby investor a stavebník vystaví na pozemku parc /1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, který je ve vlastnictví Rybá ství Hluboká a.s., OV pro budovu klubovny u víceú elového areálu vedle baseballového h i t. V cné b emeno by bylo dle dodaného návrhu smlouvy o smlouv budoucí z ízeno ve lh t do 12-ti m síc od dokon ení stavby, za úplatu ,- K. Usnesení. 1011/09 s uzav ením smlouvy o smlouv budoucí o z ízení v cného b emene, kdy Rybá ství Hluboká a.s. coby povinný a vlastník pozemku parc /1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou z ídí v cné b emeno ulo ení, údr by, kontroly, p ístupu a p íjezdu ke stavb Hluboká OV Baseball/T3/Bu/08, pro m sto Hluboká nad Vltavou coby investora a stavebníka této stavby na shora uvedeném pozemku. V cné b emeno se z izuje za úplatu ve vý i ,- K. d) Na m sto se obrátilo Zem d lské dru stvo Hosín se ádostí o pronájem zem d lských pozemk (celých i jejich ástí) v k.ú. Hrd jovice, o celkové vým e m 2 ZD Hosín p edm tné pozemky ji del í dobu obhospoda uje coby sou ást v t ích zem d lských celk a p i inventu e bylo zji t no, e shora uvedené plochy jsou ve vlastnictví m sta Hluboká nad Vltavou. ZD Hosín hodlá v obhospoda ování dot ených pozemk i nadále pokra ovat a jejich pronájmem by hospoda ení bylo uvedeno na právní stav. ZD Hosín nabízí nájemné 500,- K za 1 ha pronajaté plochy a rok. Vzhledem k tomu, e v uplynulých letech nebyla úhrada nájemného provád na rada ulo ila MÚ projednat se ZD úhradu nájemného za poslední t i roky a o výsledku tohoto jednání znovu informovat. Rada s pronájmem souhlasila. Usnesení. 1012/09 s pronájmem pozemk parc.. 577/1 o vým e 1146 m 2, 578/1 o vým e 1693 m 2, 579/1 o vým e 97 m 2, 580/6 o vým e 76 m 2, 860 o vým e 1986 m 2, 861/6 o vým e 608 m 2, 861/49 o vým e 418 m 2, 861/76 o vým e 464 m 2, 861/77o vým e 31 m 2, v e v k.ú. Hrd jovice, Zem d lskému dru stvu Hosín se sídlem Hosín 149, Hluboká nad Vltavou. Nájemné se stanovuje ve vý i 500,- K za 1 ha pronajaté plochy a rok. Rada m sta pov uje MÚ administrací v ci a zárove pov uje starostu m sta podpisem nájemní smlouvy. e) Rada m sta projednala ádost pana René Kasky, bytem Munice 33 o prodej budovy restaurace, nacházející se na pozemku parc.. st. 45 a souvisejících pozemk v Municích. Pan Kaska je v sou asné dob nájemcem objektu a provozuje zde restaura ní za ízení. adatel svou ádost od vodnil tím, e m sto do objektu coby vlastník ji n kolik let neinvestuje, tento chátrá a on jej naopak na sv j náklad opravuje a udr uje v provozuschopném stavu. adatel pak hodlá své podnikání v objektu dále rozvíjet a sou asný technický i právní stav mu v tom brání. K ádosti se vyjád il OV Munice a s prodejem zásadn nesouhlasí, kdy dle jeho názoru by m l alespo jeden objekt v obci z stat ve vlastnictví m sta, proto e v p ípad jeho prodeje by se ob ané Munic nem li kde scházet. Rada si vy ádala zpracování odborného posouzení reálné ceny objektu a pozemk a po analýze stávajícího technického stavu objektu p edlo it nutné náklady na opravy. Následn bude bod projednán op t v rad m sta. -4-

5 f) Bod byl sta en z programu. g) Na m sto se obrátila paní Eva Jindrová, bytem Písecká 11, eské Bud jovice, se ádostí o prodej pozemku parc.. 34 o vým e 26 m 2 v k.ú. Bavorovice. Pozemek sousedí s nemovitostmi v jejím spoluvlastnictví a je umíst n p ímo na návsi obce Bavorovice. adatelka svou ádost neod vodnila. Osadní výbor Bavorovice s prodejem nesouhlasí. Na tomto pozemku se nachází sloup ve ejného osv tlení a jsou v n m vedeny sít. Rada prodej nedoporu ila. Usnesení. 1013/09 rada m sta n e d o p o r u u j e zastupitelstvu m sta souhlasit s prodejem pozemku parc.. 34 o vým e 26 m 2 v k.ú. Bavorovice paní Ev Jindrové, bytem Písecká 11, eské Bud jovice. h) Na m sto se obrátily Lesy R s.p. s informací, e pozemky parc.. 196/16 a PK 196/1 díl 2 v k.ú. Purkarec jsou historickým majetkem m sta, nicmén tyto jsou zapsány na LV státního podniku Lesy R. Své tvrzení s.p. Lesy R dokládají výpisem z pozemkové knihy. Lesy R nabízejí p evod t chto pozemk do vlastnictví m sta dle zák.. 172/1991 Sb. ve zn ní p.p. o p echodu n kterých v cí z majetku R do vlastnictví obcí. Usnesení. 1014/09 zastupitelstvu m sta souhlasit s p evzetím pozemk parc.. 196/16 a PK 196/1 díl 2 v k.ú. Purkarec do vlastnictví m sta a s podáním návrhu na zápis tohoto majetku na LV m sta Hluboká nad Vltavou. i) Na m sto Hluboká nad Vltavou se obrátila spole nost Mane Engineering s.r.o., se sídlem Okru ní 2615, eské Bud jovice, se ádostí o souhlas s umíst ním stavby gará e a napojení p íjezdové komunikace k této gará i na komunikaci nacházející se na pozemku parc /2 a 930/2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, jejich je m sto vlastníkem. Gará by byla vystav na na pozemku parc.. 930/8, který je ve vlastnictví investor stavby, man el Bohá kových a souhlas je vy adován pro ú ely stavebního ízení. Usnesení. 1015/09 s umíst ním stavby gará e na pozemku parc.. 930/8 a napojením na komunikaci umíst né na pozemcích ve vlastnictví m sta parc /2 a 930/2, v e v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Souhlas se vydává spole nosti Mane Engineering s.r.o. pro ú ely stavebního ízení. j) Na m sto Hluboká nad Vltavou se obrátila eská republika - Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových s nabídkou bezúplatného p evodu pozemku parc.. 240/1 o vým e 491 m 2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou do vlastnictví m sta. Jedná se o sva itý pozemek u mostu p es slepé rameno a eku Vltavu. Pozemek není m stem nijak vyu íván, nicmén p es tento vede stezka od mostu do zámeckého parku. -5-

6 Usnesení. 1016/09 zastupitelstvu m sta souhlasit s bezúplatným p evzetím pozemku parc.. 240/1 o vým e 491 m 2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou od eské republiky - Ú adu pro zastupování státu ve v cech majetkových. k) Bod byl sta en z programu. l) Na m sto Hluboká nad Vltavou se obrátila paní Helena Kozlová, bytem Na vyhlídce 725, Hluboká nad Vltavou, se ádostí o prodej ásti pozemku parc /1 o vým e dle GP do 50 m 2, který sousedí s pozemky parc /6 a 1240/5 v jejím vlastnictví. Jedná se o úzký pruh mezi zaplocenými pozemky adatelky a pozemkem jiného vlastníka, který je vícemén nep ístupný. lenové stavební a bytové komise provedli ve v ci místní et ení a zjistili, e ást dot eného pozemku, o její koupi má adatelka zájem, je vícemén nep ístupná a neudr ovaná. adatelka hodlá tento pozemek vymýtit a udr ovat. Usnesení. 1017/09 zastupitelstvu m sta souhlasit s prodejem ásti pozemku parc /1 (dle GP) v k.ú. Hluboká nad Vltavou o vým e cca. 50 m 2 paní Helen Kozlové, bytem Na vyhlídce 725, Hluboká nad Vltavou, za cenu dle znaleckého posudku, minimáln v ak za cenu 700,- K za 1 m 2 plochy. adatelka je povinna uhradit náklady na vypracování GP, náklady na vypracování znaleckého posudku a administrativní poplatek spojený s ízením o vkladu vlastnického práva k p edm tu p evodu. m) Na m sto Hluboká nad Vltavou se obrátil pan Jozef onka, bytem Tyr ova 7, Hluboká nad Vltavou, se ádostí o prodej ásti pozemku parc /6 o vým e 32 m 2, který sousedí se zastav ným pozemkem v jeho vlastnictví. adatel hodlá na této ásti pozemku parc /6 vystav t verandu domu. Rada na základ doporu ení komise stavební a bytové nedoporu ila prodej odsouhlasit vzhledem k mo ným budoucím zám r m s vyu itím této lokality. Usnesení. 1018/09 rada m sta n e d o p o r u u j e zastupitelstvu m sta souhlasit s prodejem ásti pozemku parc /6 (dle GP) v k.ú. Hluboká nad Vltavou o vým e 32 m 2 panu Jozefu onkovi, bytem Tyr ova 7, Hluboká nad Vltavou, z d vodu zamý lené budoucí revitalizace celé zájmové lokality. n) Pan Ing. Vladimír íma, bytem Neplachova 997/4, eské Bud jovice, je vlastníkem pozemku parc.. 426/25 a domu stojícího na pozemku parc.. st. 380 v k.ú. Hluboká nad Vltavou v lokalit Fidelák u hlavní silnice B Týn n. Vlt. Na základ p edchozích jednání s m stem byl z d vodu zaji t ní výhledu do k i ovatky a p edev ím z d vodu vybudování chodníku v tomto míst panem ímou zbourán plot ohrani ující jeho pozemek a vybudován nový plot tak, aby bylo zaji t no místo pro vybudování chodníku mezi plotem a silnicí. -6-

7 Pozemek parc.. 426/27, na n m má být chodník vybudován, byl GP odd len z pozemku parc.. 426/25 a m sto hodlá tento nov vzniklý pozemek parc.. 426/27 o vým e 17 m 2 od p. ímy vykoupit. Kupní cena pozemku byla na základ p edchozí dohody a stanoviska rady m sta stanovena ve vý i ceny základu nové zdi. Vzhledem k tomu, e cena základu (12.000,- K ) odpovídá cen pozemku cca 700,- K /m 2, doporu uje se zachovat standardní postup a pozemek za tuto cenu zakoupit. Usnesení. 1019/09 zastupitelstvu m sta souhlasit s koupí pozemku parc.. 426/27 o vým e 17 m 2, nov vzniklého odd lovacím GP z pozemku parc.. 426/25, v e v k.ú. Hluboká nad Vltavou od pana Vladimíra ímy, bytem Neplachova 997/4, eské Bud jovice, za kupní cenu 700,- K /m 2, t.j. celkem ,- K s tím, e vzniklé související náklady ponese m sto. o) Do výb rového ízení na získání nájmu bytu. 6, 1+1 v Purkarci p. 130 (po p. Vondrá kovi) v termínu do podali nabídky 2 zájemci. M sto si vy ádalo souhlas ji zalo eného dru stva s budoucím nájemcem bytu, co byla jedna z podmínek p id lení bytu. Byl vybrán Radek D kan, Purkarec 125. P ísp vek na investi ní rozvoj m sta ve vý i 130 tis. K uhradí po poskytnutí úv ru. Zástupce dru stva sd lil MÚ, e souhlasí s R. D kanem jako novým lenem dru stva. Usnesení. 1020/09 s p id lením bytu. 6, 1+1 v bytovém dom Purkarec p. 130 panu Radku D kanovi, Purkarec 125 na dobu neur itou, po splacení nabídnutého p ísp vku na investi ní rozvoj m sta. p) Rada m sta projednala ádosti o p id lení bytu. 7 pro p íjmov vymezené osoby, 1+1 v Lesní ul. p ádost podali 3 zájemci. Rada schválila p id lení bytu paní Lence Klomfarové, Hrozn jovice 46. Usnesení. 1021/09 s p id lením bytu. 7, 1+1 v bytovém dom Lesní p paní Lence Klomfarové, Hrozn jovice 46 na dobu ur itou 2 roky od q) K se uvolnil byt. 2, 3+1, Zborovská p. 80 po Ing. R.Kondrátové. Jedná se o byt II. Kategorie o plo e 65,49 m 2. Rada schválila vypsat výb rové ízení s tím, e p ísp vek na investi ní rozvoj m sta bude mimo ádn vy í ne dle pravidel vzhledem k nutnosti provést opravy v byt. Rada navrhla ástku 700 tis. K. M sto prost edky ve stejné vý i uvolní na provedení oprav v byt. Vzhledem k tomu, e v t chto opravách je zahrnuta i vým na oken byl sta en bod 3h), který se zabýval stejnou problematikou. Rada schválila navrhované e ení s tím, e v podmínkách V bude mo nost zru it výb rové ízení bez náhrady. -7-

8 Usnesení. 1022/09 se zve ejn ním zám ru pronajmout byt. 2 v ul. Zborovská p. 80, 3+1, na dobu neur itou za navr ených podmínek. r) RM p id lila dne usn.. 975/09, byt. 5, 3+1 v Purkarci p. 131 panu Karlu tabr ákovi, Purkarec 27. Na nabídnutý p ísp vek na investi ní rozvoj m sta ve vý i 300 tis. K si cht l p. tabr ák vzít úv r od stavební spo itelny Wistenrot, co banka nemohla poskytnout. Bylo dohodnuto s bankou, e banka poskytne p. tabr ákovi úv r na celou cenu bytu slo enou z p ísp vku a z dru stevního podílu. O tento p ísp vek (300 tis. K ) se také navý í celková cena domu. M sto ale musí p. tabr ákovi nejprve byt p id lit, aby se mohl stát lenem dosud nezalo eného bytového dru stva, kterému pak m sto d m prodá. Nájemní smlouva bude tedy uzav ena na dobu ur itou po dobu ne banka poskytne úv r a ne m sto obdr í od p. tabr áka dohodnutou ástku. Poté m e být nájemní smlouva uzav ena na dobu neur itou a bude dokon en p evod domu do vlastnictví bytového dru stva. Usnesení. 1023/09 se uzav ením nájemní smlouvy na byt. 5, 3+1 v Purkarci p. 131 s Karlem tabr nákem, Purkarec 27, s omezením na dobu ur itou, do splacení dohodnutého dru stevního podílu. s) Suterénní byt nám. sl. armády p. 34 ( po J.Gáborovi) je nevyu ívaný. M sto ji d íve byt nabízelo k vyu ití pro podnikání jako nebytový prostor. Nyní se na m sto obrátili zájemci pí. tindlová a pí. Hnízdilová se zám rem vyu ít prostory k provozování prádelny. Stavební a bytová komise vyslovila pochyby o p edm tu pronájmu s ohledem na mo né obt ování nájemník produkty provozu prádelny. Usnesení. 1024/09 rada m sta n e s o u h l a s í se zám rem vyu ití prostor suterénního bytu v p. 34 pro provoz prádelny. t) Rekonstrukcí byt v Masarykov ul. p. 42 (nad Spo itelnou) byt. 1, I. kategorie ( ÚT elektrokotel), velikost 3+1 (+ 1 pokoj pod 8 m2), obytná plocha 116,63 m 2 (+ pavla 9,15 m2) a byt. 3, I. kategorie (p ímotopy), garsonka, obytná plocha 26,23 m 2 (v. spole né chodby s bytem.2). Byt.1 by m l být na základ d ív j ích rozhodnutí rady p id len Janu Pajerovi, Zborovská 857, který uvolní stávající byt v Domov d chodc. Rada rozhodla zve ejnit zám r pronajmout garsonku dle pravidel. Byty budou dokon eny do konce dubna Usnesení. 1025/09 - s p id lením bytu. 1, 3+1, Masarykova p. 42 na dobu neur itou panu Janu Pajerovi, Zborovská 857, náhradou za uvoln ní bytu v DD, - se zve ejn ním zám ru pronajmout byt. 3, garsonka, Masarykova p. 42 dle pravidel. -8-

9 u) Na základ p edchozích jednání rady m sta vyhledal pan Procházka prostor pro mo né umíst ní drobné provozovny sklená ství, a to v prostoru ji n od provozovny fy Kelt (d íve prodejna potravin Suja) v Zámostí u sídli t Pod Barborkou. V rozpracovaném územním plánu obce je ji tento prostor ur en k zástavb. Usnesení. 1026/09 s návrhem umíst ní budoucí provozovny sklená ství na pozemku 1087/1 k.ú. Hluboká nad Vltavou a ukládá m stskému ú adu p ipravit prodej p íslu ného pozemku s tím, e náklady s tím spojené jdou k tí i pana Lu ka Procházky. v) Na m sto se obrátili man elé Jaromíra a Karel imkovi, kte í provozují pneuservis v podskalí. adatelé hodlají postavit vedle svého pneuservisu p íst e ek na obytné auto a zjistili, e pruh pozemku parc.. 121, který je ve vlastnictví m sta, zasahuje za pozemek parc , který je ve jejich vlastnictví. Podali tedy ádost o souhlas s umíst ním stavby na ásti pozemku parc a sou asn ádost o dlouhodobý pronájem této ásti pozemku. Vzhledem ke skute nosti, e ádost byla podána m n ne 15 dn p ed jednáním rady m sta, není mo né, aby rada bez p edchozího vyv ení zám ru na ÚD (minimáln 15 dn ) rozhodla o pronájmu dot ené ásti pozemku, nicmén je mo né aby vydala souhlas s umíst ním stavby. ádost o pronájem tedy bude rad p edlo ena dodate n coby bod do jejího p í tího jednání, po vyv ení zám ru na ú ední desce. Usnesení. 1027/09 s umíst ním stavby p íst e ku na obytný automobil na pozemku ve vlastnictví m sta parc v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Rada m sta sv j souhlas podmi uje tím, e stavba p íst e ku bude provedena v souladu s platnými právními p edpisy, rozhodnutími p íslu ných správních orgán a bude provedena zcela na náklad a nebezpe í adatel. w) Na m sto Hluboká nad Vltavou se obrátila spole nost Ekoservis eské Bud jovice se ádostí o vyjád ení k Dendrologickému pr zkumu na akci P elo ka silnice I/20 Sedlec- eské Vrbné, který specifikuje odstra ovanou zele v k.ú. Bavorovice. Jedná se v t inou o náletové a nekvalitní d eviny okolo mimoúrov ové k i ovatky. Usnesení. 1028/09 s p edlo eným Dendrologickým pr zkumem na akci P elo ka silnice I/20 Sedlec- eské Vrbné a p íslu ným odstran ním zelen x) Inventurou pozemk ve vlastnictví m sta bylo zji t no, e dosud nejsou vypo ádány vlastnické vztahy k pozemk m pod stavbami komunikace a chodník v ulici Nad Parkovi t m. Jedná se o lokalitu u autobusových zastávek, kdy dle sou asného stavu zápisu v KN je m sto vlastníkem pouze n kterých pozemk a dal ím vlastníkem pozemk pod t mito stavbami je R Pozemkový fond. Dle ust. 5 odst. 1 písm. d) zák.. 95/ 1999 Sb. m e m sto po ádat o bezúplatný p evod pozemk zastav ných ve ejn prosp nou stavbou do vlastnictví m sta. Za ú elem podání ádosti byl vypracován GP, kterým byly zam eny a -9-

10 sjednoceny pozemky pod stavbami komunikace a chodník. ádost by se tedy vztahovala na pozemky parc.. 156/3 o vým e 153 m 2 a parc díl a o vým e 914 m 2 v e dle tohoto GP. Usnesení. 1029/09 zastupitelstvu m sta souhlasit s podáním ádosti o bezúplatný p evod pozemk parc.. 156/3 o vým e 153 m 2 a pozemek parc díl a o vým e 914 m 2 v e dle odd lovacího GP /2008 v k.ú. Hluboká nad Vltavou Pozemkovému fondu R. y) Na m sto Hluboká nad Vltavou se obrátila obec Dasný, která p ipravuje stavbu OV. Vzhledem k tomu, e po zpracování dokumentace k vydání územního rozhodnutí do lo k up esn ní rozsahu zásahu na pozemky m sta Hluboká nad Vltavou. Usnesení. 1030/09 s vydáním územního rozhodnutí pro obec Dasný na stavbu OV a p íslu ných p ípojek v. ochranných pásem na pozemcích parcelní íslo 187 a 189 v k.ú. Bavorovice. K bodu 3) a) J kraj poskytl m stu p ísp vek na innost jednotek dobrovolných hasi ských sbor obcí Jiho eského kraje ve vý i K pro SDH Hluboká n.vlt. a ve vý i K pro SDH Kostelec ( celkem K ). Prost edky jsou ur ené na výdaje spojené s udr ením akceschopnosti jednotek SDH obcí kategorie JPO II nebo JPO III. Prost edky lze pou ít na v cné vybavení (hadice, proudnice, rozd lova e, eb ík, spojové prost edky, v cné prost edky po ární ochrany, apod.), které z stává majetkem obce neinvesti ní povahy a je v hodnot do 40 tis. K, dále na opravy po ární techniky, která nemá charakter modernizace nebo technického zhodnocení, ochranné pom cky ( p ilby, boty, ochranné obleky), výdaje na odbornou p ípravu velitel a strojník, získání odborné zp sobilosti nebo prodlou ení platnosti a specializa ní kursy a zam stnání. Usnesení. 1031/09 zastupitelstvu m sta - souhlasit s p ijetím P ísp vek J kraje na innost jednotek SDH J kraje ve vý i K ( K pro SDH Hluboká n.vlt. a K pro SDH Kostelec), - souhlasit s provedením zm ny rozpo tu rozpo tovým opat ením v p íjmové ásti rozpo tu ve vý i K na P ísp vek J kraje na innost jednotek SDH J kraje a ve výdajové ásti rozpo tu navý ením rozpo tu o K na polo ku Po ární ochrana - SDH ( tis. K pro SDH Hluboká, K pro SDH Kostelec). P íjem 4122 P ísp vek J kraje na innost jednotek SDH J kraje 143,451 Výdaj xxx Po ární ochrana - SDH navý ení o 143,

11 b) Provozovatel VHP ve m st firma MARINER Plus a.s. odvedla m stu v souladu se zákonem ást výt ku z provozu VHP povolených m stem v r ve vý i K. Tyto prost edky je mo no podle zákona pou ít pouze na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak ve ejn prosp ný ú el. TJ Bavorovice po ádal o poskytnutí t chto prost edk na innost oddílu mláde e. Usnesení. 1032/09 zastupitelstvu m sta - souhlasit s p ijetím ásti výt ku z provozu VHP povolených m stem v r od spole nosti MARINER Plus a.s. ve vý i K a s jeho pou itím na Vybavení a úprava h i - souhlasit s provedením zm ny rozpo tu rozpo tovým opat ením v p íjmové ásti rozpo tu ve vý i K za Odvod ásti výt ku z provozu VHP od MARINER Plus a.s. a ve výdajové ásti rozpo tu ve vý i K na Vybavení a úprava h i P íjem 1347 Odvod ásti výt ku z provozu VHP od MARINER Plus a.s. 47,931 Výdaj Vybavení a úprava h i 47,931 c) M sto Týn nad Vltavou vyú tovalo m stu neinvesti ní náklady na áky s TP v Hluboké n.v., kte í v r plnili povinnou kolní docházku v Z Malá Strana a Z Hlinecká v Týn n.vlt. (speciální t ídy). Celkové náklady iní K. Jedná se o áky: Wagner Franti ek, Nerudova 826, Koukalová Nikola, Kostelec 41, íma Martin, Lí nice 12, ímová Zuzana Lí nice12. Usnesení. 1033/09 zastupitelstvu m sta souhlasit s provedením zm ny rozpo tu rozpo tovým opat ením ve výdajové ásti rozpo tu ve vý i K na Neinvesti ní náklady m stu Týn nad Vltavou za povinnou kolní docházku r do Z v Týn n.vlt. Výdaj Neinvesti ní náklady m stu Týn nad Vltavou za povinnou kolní docházku r do Z v Týn n.vlt. 19,297 d) SDH Bavorovice po ádalo o navý ení rozpo tu na r o K na po ádání obvodové sout e hasi ských dru stev v Bavorovicích za ú asti dvanácti kolektiv mu a esti kolektiv en. -11-

12 Usnesení. 1034/09 souhlasit se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením rady m sta. 9/09 ve výdajové ásti rozpo tu navý ením o 6 tis. K pro SDH Bavorovice v ásti Po ární ochrana- SDH Výdaj xxx Po ární ochrana-sdh navý ení o 6 e) Agentura Monika po ádá celodenní akci Den d tí v ZOO Ohrada s bohatým programem pro d ti a ádá m sto o p ísp vek na tuto akci. V minulém roce m sto akci podpo ilo ástkou 10 tis. K. Usnesení. 1035/09 s poskytnutím p ísp vku Lubo i Cahákovi-Agentura Monika na akci Den d tí v ZOO Ohrada a se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením rady m sta. 10/09 ve výdajové ásti rozpo tu na tuto akci ve vý i 3 tis. K. Výdej P ísp vek Lubo i Cahákovi-Agentura Monika na akci Den d tí v ZOO Ohrada 3 f) Jiho eská R e, o.s., Kostelec 17, Hluboká nad Vltavou po ádá dne oslavu 10 let od otev ení Krizového centra v Kostelci. Rada na základ p edlo eného rozpo tu akce odsouhlasila p ísp vek ve vý i 10 tis. K. Usnesení. 1036/09 s poskytnutím p ísp vku Jiho eské R i, o.s., Kostelec 17, Hluboká nad Vltavou na akci 10. výro í otev ení Krizového centra v Kostelci a se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením rady m sta. 11/09 ve výdajové ásti rozpo tu na tuto akci ve vý i 10 tis. K. Výdej výro í otev ení Krizového centra v Kostelci 10 Hlasování : pro - 5, proti - 1, zdr el se 0 g) TJ KOH-I-NOOR se sídlem Sokolský ostrov 4, eské Bud jovice po ádala o finan ní p ísp vek ve vý i 5 tis. K na akci 69.ro ník b hu Kolem Hluboké, která je po ádána dne 26. dubna V lo ském roce poskytlo m sto na tuto akci p ísp vek ve vý i 5 tis. K. -12-

13 Usnesení. 1037/09 s poskytnutím p ísp vku TJ KOH-I-NOOR eské Bud jovice ve vý i 5 tis. K na akci 69.ro ník b hu Kolem Hluboké a se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením rady m sta. 13/09 ve výdajové ásti rozpo tu na tuto akci ve vý i 5 tis. K. Výdej ro ník b hu Kolem Hluboké 5 h) Bod byl sta en z programu. i) Bod byl sta en z programu. j) Centrum pro zdravotn posti ené Jiho eského kraje o.s., pracovi t eské Bud jovice po ádalo o finan ní p ísp vek na zaji t ní dal í existence Centra. Rada p ísp vek neodsouhlasila. Usnesení. 1038/09 rada m sta n e s o u h l a s í s poskytnutím p ísp vku Centru pro zdravotn posti ené Jiho eského kraje o.s., pracovi t v eských Bud jovicích, Starom stská 2608 na provoz za ízení. k) Kv tinka o.s., Za Mlýnem 1729, Hostivice zastoupené Luká em Pöchmanem, Fügnerova 322, Hluboká nad Vltavou po ádalo o finan ní p ísp vek na po ádání benefi ního festivalu konaného ve dnech 1. a v eských Bud jovicích. Po adatel z Hluboké nad Vltavou má sestru na invalidním vozíku a o.s.kv tinka ji také podporuje. Usnesení. 1039/09 s poskytnutím p ísp vku Kv tince o.s., Za Mlýnem 1729, Hostivice na akci Po ádání benefi ního festivalu v.b. a se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením rady m sta. 14/09 ve výdajové ásti rozpo tu na tuto akci ve vý i 5 tis. K. Výdej P ísp vek na benefi ní festival Kv tinka o.s. 5 l) M sto obdr elo ádost Pra ské diecéze Církve eskoslovenské husitské o finan ní p ísp vek na rekonstrukci budovy Husova sboru v Hluboké nad Vltavou. Rad byly p edlo eny jednotlivé ásti rozpo tu na opravy v celkové vý i pro leto ní rok cca 430 tis. K. Rada v diskusi konstatovala, e objekt neslou í ani v ícím, ani sociálním ú el m. Bude-li v dom provozována sociální innost, jak adatel uvádí, rada se k form p ísp vku vrátí. Usnesení. 1040/09 rada m sta n e d o p o r u u j e zastupitelstvu m sta odsouhlasit p ísp vek Pra ské diecézi Církve eskoslovenské husitské na rekonstrukci budovy Husova sboru v Hluboké nad Vltavou. -13-

14 m) Bod byl sta en z programu. n) MÚ obdr el ádost Mgr. Lenky Kazdové o finan ní podporu její dcery Lenky, která hraje na housle a úsp n reprezentuje m sto na sout ích po celé R. Usnesení. 1041/09 s poskytnutím p ísp vku Lence Kazdové, která reprezentuje na e m sto ve h e na housle a se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením rady m sta. 15/09 ve výdajové ásti rozpo tu jako P ísp vek na reprezentaci m sta Lenka Kazdová ve vý i 3 tis. K. Výdej P ísp vek na reprezentaci m sta Lenka Kazdová 3 K bodu 4) a) Spole nost G-Project s.r.o. zpracovává pro Z Hluboká n.v. ádost o dotaci na projekt Sportovní areál Základní koly Hluboká nad Vltavou. Pro dolo ení finan ního krytí projektu u obcí a organizací z izovaných obcí je nutné dolo ení usnesení zastupitelstva obce se souhlasem realizace projektu v etn schválení o zaji t ní financování projektu v rámci rozpo t obce s uvedením p esné vý e finan ních prost edk. Usnesení. 1042/09 zastupitelstvu m sta souhlasit s realizací projektu Z Hluboká nad Vltavou Sportovní areál Základní koly Hluboká nad Vltavou a se zaji t ním financování projektu v r ve vý i maximáln ,00 K. b) M sto Hluboká p ipravuje ádosti o dotace ROP na projekty Cyklistická stezka Hluboká- Pon ice, úsek II, III, P ístavba Domova d chodc, Revitalizace sídli t, D tská klubovna s hasi skou zbrojnicí Hrozn jovice. Pro dolo ení finan ního krytí projektu u obcí a organizací z izovaných obcí je nutné dolo ení usnesení zastupitelstva obce se souhlasem realizace projektu v etn schválení o zaji t ní financování projektu v rámci rozpo t obce s uvedením p esné vý e finan ních prost edk. Název projektu: Cyklistická stezka Hluboká-Pon ice, úsek II a III ( Hluboká cyklostezka Hluboká-Pon ice název dle SFDI) Zpracovatel ádosti: RERA a.s. Rozpo et projektu: cca 30,000 mil. K do jednání ZM bude up esn no Realizace projektu: rok 2009 V sou asné dob probíhá územní ízení nutné k podání ádosti do ROP. ádost do ROP je nutno podat do Od SFDI má m sto na r p íslib ve vý i ,- K, co p edstavuje 65 % uznatelných stavebních náklad akce. Do ROP bude ádáno o minimáln ,- K. Výsledek ádosti ROP bude znám v XI/2009 a smlouva m e být podepsána v I/2010. Z uvedeného plyne, e pokud chceme vyu ít dotaci SFDI musíme zahájit stavbu po s tím, e v té chvíli nebudeme je t v d t, e získáme dotaci z ROP. Akce by mohla z tohoto d vodu být rozd lena do 2 etap. 1. etapa 2009: VII/2009 XII/ úv r cca 9 mil.k + prost edky SFDI 16,250 mil. K 2. etapa 2010: I/2010 VI/ úv r cca 5 mil. K. -14-

15 P edfinancování akce bude nutno zajistit úv rem. Pro podání ádosti je nutno z rozpo tu r uvolnit ástku na zpracování ádosti o dotaci spole ností RERA a.s. ve vý i ,- K. Název projektu: P ístavba Domova d chodc Zpracovatel ádosti: G-PROJECT s.r.o. Rozpo et projektu: cca 50 mil. K do jednání ZM bude up esn no Realizace projektu: rok ádost o dotaci do ROP je nutno podat do (5.výzva). Výsledek ádosti ROP bude znám v XI/2009 a smlouva bude podepsána v I/2010. P edfinancování akce bude nutno zajistit úv rem ve vý i celkových náklad akce cca 50 mil. K. Pro podání ádosti je nutno z rozpo tu r uvolnit ástku na zpracování ádosti o dotaci spole ností G-PROJECT s.r.o. ve vý i ,- K. Název projektu: Revitalizace sídli t Zpracovatel ádosti: G-PROJECT s.r.o. Rozpo et projektu: ,789 K ,- K - je v rozpo tu m sta 2009 ( septik) ,- K - bude ádáno o dotaci ROP p edfinancování bude nutno e it úv rem Realizace projektu: rok ádost o dotaci do ROP je nutno podat do (6.výzva). Výsledek ádosti ROP bude znám v XI/2009 a smlouva bude podepsána v I/2010. Zaji t no není financování ve vý i ,- K bude nutno zajistit úv rem. Náklad na zpracování ádosti byl ji proplacen p i p edchozí neúsp né ádosti. Název projektu: D tská klubovna s hasi skou zbrojnicí Hrozn jovice Zpracovatel ádosti: G-PROJECT s.r.o. Rozpo et projektu: ,15 K ,- K - je v rozpo tu m sta ,- K - bude ádáno o dotaci ROP p edfinancování bude nutno e it úv rem Realizace projektu: rok ádost o dotaci do ROP je nutno podat do (6.výzva). Výsledek ádosti ROP bude znám v XI/2009 a smlouva bude podepsána v I/2010. Zaji t no není financování ve vý i ,- K - bude nutno zajistit úv rem. Náklad na zpracování ádosti byl ji proplacen p i p edchozí neúsp né ádosti. Usnesení. 1043/09 zastupitelstvu m sta - souhlasit s realizací projektu Cyklistická stezka Hluboká-Pon ice, úsek II a III ( Hluboká cyklostezka Hluboká-Pon ice název dle SFDI) a se zaji t ním financování projektu dotací SFDI ve vý i tis. K a úv rem ve vý i minimáln tis. K. - souhlasit s provedením zm ny rozpo tu rozpo tovým opat ením ve výdajové ásti rozpo tu ve vý i ,- K na zpracování ádosti o dotaci ROP na projekt Cyklistická stezka Hluboká-Pon ice, úsek II a III ( Hluboká cyklostezka Hluboká-Pon ice název dle SFDI) -15-

16 Výdaj Cyklistická stezka Hluboká-Pon ice, úsek II a III zpracování ádosti o dotaci ROP 154,7 Usnesení. 1044/09 zastupitelstvu m sta - souhlasit s realizací projektu P ístavba Domova d chodc a se zaji t ním p edfinancování projektu úv rem ve vý i celkových náklad projektu minimáln tis. K. - souhlasit s provedením zm ny rozpo tu rozpo tovým opat ením ve výdajové ásti rozpo tu ve vý i ,- K na zpracování ádosti o dotaci ROP na projekt P ístavba Domova d chodc Výdaj P ístavba Domova d chodc 178,5 c) M sto Hluboká získalo dotaci SZIF v rámci výzvy MAS Hlubocko-Li ovsko, z Programu rozvoje venkova R na období osa IV. Leader, na projekt Studie vyu ití kulturního d dictví Hlubocka-Li ovska. Ve V na zpracovatele studie byla vybrána spole nost KP-Projekt s.r.o.. s cenou díla ve vý i ,- K. V rozpo tu m sta je za azena v p íjmech dotace ,- K a ve výdajích ,- K. Spolufinancování ve vý i ,- K poskytne sponzor z len MAS. M stu byla p edlo ena k podpisu Dohoda SZIF o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova R v uvedené vý i. Vzhledem k tomu, e nov není DPH uznatelným výdajem projektu bude dotace vypo tena ve vý i 90 % z celkových náklad bez DPH a takto bude i upravena Dohoda o dotaci a následn je nutno i upravit v tomto smyslu i rozpo et m sta. V souladu s výsledkem V na zhotovitele díla a s ohledem na neuznatelnost DPH bude nutno provést zm nu rozpo tu s tím, e dojde k navý ení spoluú asti m sta o ,- K. Proto e se jedná o projekt zahrnující oblast celé MAS Hlubocko Li ovsko, je nutno dojednat a smluvn zajistit se sponzorem v rámci MAS, navý ení prost edk na spolufinancování projektu o ,- K. Rada se v diskusi vyslovila kladn za p edpokladu, e tato akce nebude mít dopad na navý ení rozpo tu.. Do jednání zastupitelstva bude p edlo en výsledek jednání o zaji t ní chyb jících prost edk. Usnesení. 1045/09 - s podpisem Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova R se SZIF na projekt Studie vyu ití kulturního d dictví Hlubocka-Li ovska za p edpokladu, e m sto nebude do této akce vkládat finan ní prost edky, - s výsledky V na zhotovitele díla na projekt Studie vyu ití kulturního d dictví Hlubocka-Li ovska, firmou KP Projekt s.r.o, s cenou díla ve vý i ,- K v. DPH. d) M sto Hluboká získalo dotaci SZIF v rámci výzvy MAS Hlubocko-Li ovsko, z Programu rozvoje venkova R na období osa IV. Leader, na projekt Rekonstrukce vodohospodá ské infrastruktury v Hluboké nad Vltavou. Ve V na zhotovitele byla vybrána -16-

17 spole nost Swietelski s.r.o. s cenou díla ve vý i ,- K. V rozpo tu m sta je za azena v p íjmech dotace ,- K a ve výdajích ,- K. P edpokládané spolufinancování z rozpo tu m sta bylo plánováno ve vý i ,- K. M stu byla p edlo ena k podpisu Dohoda SZIF o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova R ve vý i ,- K, celkové náklady ,- K. Vzhledem k tomu, e nov není DPH uznatelným výdajem projektu bude dotace vypo tena ve vý i 90 % z celkových náklad bez DPH a takto bude i upravena Dohoda o dotaci a následn je nutno i upravit v tomto smyslu i rozpo et m sta. V souladu s výsledkem V na zhotovitele díla a s ohledem na neuznatelnost DPH bude nutno provést zm nu rozpo tu s tím, e dojde k navý ení spoluú asti m sta o ,- K. Usnesení. 1046/09 - s podpisem Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova R se SZIF na projekt Rekonstrukce vodohospodá ské infrastruktury v Hluboké nad Vltavou, - s výsledky V na zhotovitele díla na projekt Rekonstrukce vodohospodá ské infrastruktury v Hluboké nad Vltavou, firmou Swietelski s.r.o, s cenou díla ve vý i ,- K v. DPH. Usnesení. 1047/09 zastupitelstvu m sta souhlasit se zm nou rozpo tu projektu Rekonstrukce vodohospodá ské infrastruktury v Hluboké nad Vltavou a s provedením zm ny rozpo tu m sta na r v p íjmové ásti sní ením o ,- K a ve výdajové ásti sní ením o ,- K. P íjem 4122 Dotace MAS Rekonstrukce VHI Hluboká sní ení o - 111,740 Výdaj Rekonstrukce VHI Hluboká sní ení o - 24,204 e) M sto Hluboká získalo dotaci J K na projekt Protipovod ová opat ení Lí nice. Ve V na zhotovitele díla byla vybrána spole nost MANE stavební s.r.o. s cenou díla ve vý i ,- K. V rozpo tu m sta je za azena v p íjmech dotace ,- K a ve výdajích ,- K. Zm na rozpo tu bude provedena a po realizaci a vyú tování akce. Usnesení. 1048/09 s výsledkem výb rového ízení na zhotovitele projektu Protipovod ová opat ení Lí nice a podpisem SOD se spole ností MANE stavební s.r.o. s cenou díla ,- K. f) Bod byl sta en z programu. -17-

18 g) M sto Hluboká získalo dotaci ROP na projekt Rekonstrukce místních komunikací Hluboká nad Vltavou. Ve V na zhotovitele díla byla vybrána spole nost Swietelski stavební s.r.o. s cenou díla za 1. etapu ve vý i ,- K. Jedná se o první etapu projektu s ukon ením k Na základ sou asného postupu p ípravy realizace projektu byl upraven i harmonogram. V rozpo tu m sta je za azena v p íjmech dotace ve vý i ,- K a ve výdajích ástka ,- K, kdy rozpo et po ítal s ukon ením 1. etapy a je t se zahájením 2. etapy v r Po provedené zm n harmonogramu dojde i ke zm n financování akce. Akce je p edfinancována úv rem. Usnesení. 1049/09 s výsledkem výb rového ízení na zhotovitele 1. etapy stavby Rekonstrukce místních komunikací Hluboká nad Vltavou a podpisem SOD se spole ností Swietelski stavební s.r.o. s cenou díla ve vý i ,- K. h) M sto Hluboká ádá o dotaci MZe na projekt Intenzifikace OV Hluboká nad Vltavou- Zámostí. ádost byla v b eznu 2009 ve spolupráci s VAK J aktualizována. ekáme na za azení této akce do seznamu akcí Programu MZe P edpokládaná realizace VII/2009 XII/2010 (dle aktualizované ádosti). V rozpo tu m sta na r není ve výdajích s realizací akce po ítáno. Ve V na zhotovitele díla podala nejvýhodn j í nabídku spole nost KO Í a.s. s cenou díla ve vý i ,- K v. DPH. Usnesení. 1050/09 s výsledkem výb rového ízení na zhotovitele stavby Intenzifikace OV Hluboká nad Vltavou-Zámostí, a jako nejvýhodn j í nabídku vybírá spole nost KO Í a.s. s cenou díla ve vý i ,- K. i) Rada byla informována, e Státní fond ivotního prost edí R (SF P) vyhlásil program Zelená úsporám. ádosti o podporu se podávají na kontaktních místech SF P a spolupracujících bank. ádosti bude mo no podávat od erpání dotací - do Nebudou podpo eny ádosti u projekt dokon ených p ed Usnesení. 1051/09 rada m sta u k l á d á MÚ Hluboká nad Vltavou prov it mo nost získání dotací na objekty m sta ( bytové domy, domov d chodc ). j) Grantové pracovi t OESM MÚ doporu ilo rad podat ádosti o granty J K: a) Grantový program: Podpora obnovy dopravního zna ení na místních komunikacích Projekt: Dopravní zna ení oblast Fidelák (1.etapa) Grant max. 100 tis. K (80 %), celkové náklady 125 tis. K, spoluú ast 25 tis. K (20 %) Realizace do b) Grantový program: Produkty a slu by v cestovním ruchu -18-

19 Projekt: Propagace destinace Hluboká nad Vltavou Grant: tis. K (80 %), Mo nost vyu ití na tvorbu propaga ních a informa ních materiál m sta. Realizace do Usnesení. 1052/09 s podáním ádostí o granty J Kraje na projekty m sta Dopravní zna ení oblast Fidelák (1.etapa), Propagace destinace Hluboká nad Vltavou. k) Grantové pracovi t OESM MÚ p ipravuje podklady k ádostem o dotace v rámci o ekávaných výzev OP P: a) Projekt: Revitalizace skládky Zík v Lom Dotace max. 90 %, celkové p edpokládané náklady 40 mil. K, spoluú ast 4 mil. K Jedná se o opakované podání aktualizované ádosti neúsp né v r ádost zpracovává firma Europoradenství s.r.o. ( doc Kroh) na základ platné smlouvy. b) Projekt: Zateplení Základní koly Hluboká nad Vltavou Dotace max. 90 %, celkové p edpokládané náklady 42,2 mil. K (zateplení 41 mil. K dle rozpo tu ze IV/2008, solární panely 1,2 mil. K ) c) Projekt: Zateplení Domova d chodc Hluboká nad Vltavou Dotace max. 90 %, celkové p edpokládané náklady 10,920 mil. K, (zateplení a opr. st echy 0,720 mil. K, solární panely 2,6 mil. K, zateplení plá t a vým na ásti oken 7,6 mil. K ). Prost edky na zateplení DD bude mo no, podle p edb ných informací, erpat i z nového programu SF P Zelená úsporám V rámci p ípravy uvedených ádostí do program OP P byla zapo ata spolupráce s poradenskou firmou Europoradenství s.r.o., která má se zpracováním ádostí v této oblasti podpory významné zku enosti. Usnesení. 1053/09 s p ípravou ádostí o dotace OP P na projekty m sta Revitalizace skládky Zík v Lom, Zateplení Základní koly Hluboká nad Vltavou a Zateplení Domova d chodc Hluboká nad Vltavou ve spolupráci s vybranou poradenskou firmou. K bodu 5) Rada projednala na návrh editele PMH stí nost ob an propojovací uli ky mezi i kovou a T ebo skou ulicí, kte í si st uji na protékání srá kové vody. V uli ce není instalována kanalizace a tím dochází k po kozování jejich majetku. Velké mno ství vody, která se p ed vybudováním ivi ných vozovek V i kov a Hosínské ul. vsakovala, a kterou p i v t ím de ti nesta í pojmout kanalizace i díky tomu, e se zanese hlínou a kamením z polí od Hosína, protéká áste n touto uli kou. Rada doporu ila po diskusi uvolnit prost edky na vybudování horské vpusti na konci asfaltového povrchu v ul. Hosínské. Toto e ení by m lo pomoci upravit i situaci v lokalit v i kov ul. MÚ zabezpe í vyprojektování opat ení proti p ívalovým vodám v etn návrhu náklad akce. -19-

20 K bodu 6) FRANTI EK HOU KA & MILOSLAV B RKA, PARKING SERVICE SDRU ENÍ po ádalo o posunutí splátkového kalendá e o jeden m síc. První splátka bude poukázána a poslední splátka Vzhledem ke kladnému vyjád ení PMH rada vzala informaci na v domí. K bodu 7) Na m stský ú ad Hluboká nad Vltavou se obrátil zástupce Z se ádostí o provedení návrhu opravy ploch p ed kolou. Pan K.Riedl provedl místní et ení s panem Karvánkem, kde bylo zji t no, e prostor p ed vstupem je propadlý, ulové dla dice rozlámané a ulo ené tak, e tvo í zna né nerovnosti nad plochu. V ostatních místech (na podest schodi t, prostor p ed schodi t m) je nerovností a rozlámaných dla dic mén. Bylo navr eno vym nit ulové dla dice v prostoru p ed vstupem do koly za zámkovou betonovou dla bu a u zbývajících poruch dla dice vyjmout a nahradit novými. Propo et náklad na provedení vý e popsaných prací je 265 tis. K v. DPH. Usnesení. 1054/09 rada m sta u k l á d á MÚ zajistit zpracování rozpo tu na opravu zpevn ných ploch p ed základní kolou a po zji t ní p esné ceny p edlo it op t do jednání rady m sta. Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdr el se 0 K bodu 8) Dne se na Krajském ú ad v eských Bud jovicích konalo jednání starost obcí okolo odkali Mydlovary s DIAMO s.p. za vedení nám stka hejtmana MUDr. Kuby. Starostové obcí si st ovali na neúnosný stav s dopravou materiálu na rekultivace odkali. DIAMO sd lilo, e p i p edpokladu dokon ení akce v roce 2024 by bylo zapot ebí ro n navá et cca tun. V sou asné dob se navá í cca tun co p edstavuje cca 85 aut denn. V leto ním roce bude (snad) stavební povolení na obchvat Ole níku s realizací v roce Pan nám stek navrhl do p í tího jednání zjistit zdroje materiál a rozd lit dopravu p im en na v echny p íjezdy Ole ník, Dív ice, Nák í, D íte. P íjezd p es Munice nebyl zmín n. Usnesení. 1055/09 rada m sta b e r e n a v d o m í zprávu o zavá ení materiálu na rekultivace odkali v okolí Mydlovar a ukládá m stskému ú adu situaci dále sledovat Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdr el se 0 K bodu 9) Na m sto Hluboká nad Vltavou se obrátili majitelé pozemk v lokalit za lesním závodem s návrhem na spole ný postup p i budování ZTV s tím, e peníze na vybudování podzemních sítí a konstrukcí ve vý i dle Zásad pro budování technické infrastruktury by byly sdru eny na ú et m sta. Usnesení. 1056/09 rada m sta u k l á d á m stskému ú adu zahájit jednání s majiteli pozemk parcelní íslo 477/13 a 477/17 k.ú. Hluboká nad Vltavou o vytvo ení sdru ení pro vybudování ZTV pro rodinné domy v Lesní ulici a výsledek projednání p edlo it rad m sta -20-

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 13. schůze městské rady ze dne 25.3.2015

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 13. schůze městské rady ze dne 25.3.2015 MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 13. schůze městské rady ze dne 25.3.2015 Přítomni: členové rady: Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 V ý p i s u s n e s e n í z 21. řádného jednání rady města dne 25. srpna 2008 od 13.00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 389/08 Rada

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 Přítomni: František Kubiš, Jaroslav Bradáč, Jaroslav Bradáč ml., Milena Dellingerová, Tomáš Naňka, Petr Novák, Stanislav

Více

Město Pohořelice. Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008

Město Pohořelice. Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008 Město Pohořelice Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008 Účast zastupitelů při zahájení: 14 při zahájení, celkem 16 Počet přítomných občanů: 4 Hosté: Bc. Novák, vedoucí finančního

Více

Informace z 18. schůze Rady města Milevska

Informace z 18. schůze Rady města Milevska Informace z 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 29.10.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

Rada 24 (16. 11. 2015) 1

Rada 24 (16. 11. 2015) 1 Zápis č. 24 ze schůze rady města Velešín, konané dne 16.11.2015 Přítomen: Mgr. Hana Císařová, Mgr. Josef Klíma, Ing. Milan Prokeš, Jiří Růžička, Ing. Lenka Šípková Začátek: 10,00 hod Konec: 11,00 hod P

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.10.2009. Usnesení č. 941 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení *KUCBX00ITEYJ* KUCBX00ITEYJ O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 88035/2015/OZZL/2 Sp.zn.: OZZL 87860/2015/hery datum: 1.12.2015 vyřizuje:

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ze 45. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 25. 9. 2014 od 18,00 hod. v sále pohostinství Na Nové Přítomno: 9 členů dle presenční listiny Program: 1) Zahájení 2) Určení

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS 1 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo Obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 10.12.2013 v 17.00 hod. ve společenské místnosti

Více

Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin.

Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin. Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin. Dne 25.07.2011 Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka

Více

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 Město Trutnov Zpracováno dne : 13.09.2004 U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2004-1123/15 Mladobucká čp. 98 2004-1124/15 Dlouhá

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 208/2014 Rada města Lanškroun schválila uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí

Více

Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Na úvod starosta obce Petr Šváb přivítal zastupitele a hosty. Zasedání

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

Zápis z 3. jednání rady města ze dne 29. 11. 2010

Zápis z 3. jednání rady města ze dne 29. 11. 2010 Zápis z 3. jednání rady města ze dne 29. 11. 2010 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 14. jednání Rady města

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice Č.j.: 222/15/Vl./3 Datum: 2015-06-29 Začátek: 18:30 hod Přítomno členů ZO: Ing. Václav Fink, p. Stanislav Drda, Mgr. Renata Štollová, p. Anna Kocourková,

Více

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Simona

Více

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 Rada města Kostelec nad Orlicí USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 1. schvaluje a) vítěze na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

#13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU

#13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU #13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

U 17.12.2008 U 72 ZMP

U 17.12.2008 U 72 ZMP U s n e s e n í z 19.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 17.12.2008 U 72 ZMP bere na vědomí: 1. zprávu o práci Rady města Planá od 17.jednání. 2. informaci o kontrole plnění uložených úkolů.

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne 6. 5. 2010

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne 6. 5. 2010 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne 6. 5. 2010 Přítomni: 12 členů při zahájení Omluveni: Fr. Hrma, J. Mára Připomínky k zápisu ze dne 18. 3. 2010: bez připomínek

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Z Á P I S. Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5

Z Á P I S. Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5 Z Á P I S z 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Lysolaje konaného dne 7. března 2012, od 18:00 hodin v budově Úřadu městské části Praha-Lysolaje, kancelář starosty (1. patro) Praha-Lysolaje,

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

ZÁPIS A P IJATÁ USNESENÍ Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLEZSKÉ RUDOLTICE DNE V KANCELÁ I OBECNÍHO Ú ADU

ZÁPIS A P IJATÁ USNESENÍ Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLEZSKÉ RUDOLTICE DNE V KANCELÁ I OBECNÍHO Ú ADU ZÁPIS A P IJATÁ USNESENÍ Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLEZSKÉ RUDOLTICE DNE 24.8. 2005 V KANCELÁ I OBECNÍHO Ú ADU ítomni : R. Rajnochová, B. Kostiha, M. Glejtek, A. Jalamas, S. Zemba, D. Moravcová,

Více

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Přítomni: Omluveni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Klouček, Ing.

Více

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Obec Nová Ves. j.: V Nové Vsi dne Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Zastupitelstvo obce Nová Ves, p íslu né podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Tutleky, konaného 17.3.2014

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Tutleky, konaného 17.3.2014 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Tutleky, konaného 17.3.2014 Pořadové číslo 19/2014 Místo konáni: Termín: Přítomno: Jednáni řídil: hasičárna 17.3.2014 od 19,30 hod. 9 občanů Oldřich Moravec

Více

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů.

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů. MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Ko enov konaného dne 8.10.2007 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního ú adu Ko enov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Ko enov konaného dne 8.10.2007 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního ú adu Ko enov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Ko enov konaného dne 8.10.2007 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního ú adu Ko enov. P ítomni : 8 zastupitel, p.tibor Hanzlík od 16.40 hod. Omluveni : Ov

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/074 ze 74. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.10.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

U S N E S E N Í. z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 12.9.2013 U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranice místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, Mgr. Jaromíra Rusiniková,,

Více

Zásady hospodaření s nemovitostmi

Zásady hospodaření s nemovitostmi Zásady hospodaření s nemovitostmi Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou schválilo dne 10.7.2008 tyto zásady pro nabývání majetku obcí Osek nad Bečvou a převodu a pronájmu nemovitostí z majetku obce Osek

Více

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 25.06.2015 OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Stanislava Syrotiuková

Více

Za átek zasedání: : 15:10h Konec zasedání: : 16,45h. Místo konání: Z genpor. Franti ka Pe iny

Za átek zasedání: : 15:10h Konec zasedání: : 16,45h. Místo konání: Z genpor. Franti ka Pe iny ZÁPIS Z 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M PRAHA 17 29.10.2008 Zasedání ZM zahájila starostka M Jitka Synková, p ivítala p ítomné a konstatovala, e zasedání ZM bylo svoláno ádn a v as. Zárove upozornila, e

Více

Město Pohořelice. Zápis z VII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.9. 2007

Město Pohořelice. Zápis z VII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.9. 2007 Město Pohořelice Zápis z VII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.9. 2007 Účast zastupitelů: 17, při zahájení 14 Omluven: Počet přítomných občanů: 3 Zahájení: 16.00 hodin ad 1) Zahájení Zasedání

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci Přítomní: Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk Leitner, Martin

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli Název veřejné zakázky Cyklostezka

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 SPIS. ZN.: 10849/2012/VÝST/Dy,

Více

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dnem 26.8.2013. Čl. 1 Prodávaný majetek spoluvlastnický podíl ve výši 98/1000 celku na níže uvedených nemovitostech:

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dnem 26.8.2013. Čl. 1 Prodávaný majetek spoluvlastnický podíl ve výši 98/1000 celku na níže uvedených nemovitostech: 1614/CCK/2013-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/1417/2013-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. C/70/2013-VŘ a jeho podmínkách

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

Majetkoprávní záležitosti

Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Čelákovic V Čelákovicích dne 26. 11. 2014 Podkladový materiál předkládá Ing. Josef Pátek, starosta Jméno, příjmení, funkce Podkladový materiál zpracoval/a Marcela Klaudová - OH, Lucie

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í 1639/CCK/2013-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/1413/2013-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. C/75/2013-VŘ a jeho podmínkách

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 146/2008 Rada města Lanškroun podle čl. IV. Obecně závazné vyhlášky Města Lanškroun č. 6/97, o vytvoření Fondu rozvoje bydlení, ve znění pozdějších

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/232/12/OSVO/Le Č.J.: MK/232/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Lekešová TEL.: 541422314 E-MAIL: lekesova@radnice.kurim.cz

Více

Zápis z 23. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.10.2012

Zápis z 23. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.10.2012 Zápis z 23. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.10.2012 Přítomni: Omluveni: Ing. Tomáš Jirsa, Jiří Karvánek, Aleš Raus, Jiří Slepička, MUDr. František Toušek FESC, Jan Piskač. Ing. Pavel

Více

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marcela Krupicová Omluveni: Luděk

Více

1. Komunikace do nového sportovního areálu - zřízení věcného břemene (Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr.

1. Komunikace do nového sportovního areálu - zřízení věcného břemene (Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 2/2016 konané dne 26. 1. 2016 Přítomni: Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc.

Více

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné.

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné. ZÁPIS z 8. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.6.2015 od 19.15 hodin do 21.09 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August, Martin

Více

Zápis z jednání Rady města Lanškroun ze dne 6. 1. 2003

Zápis z jednání Rady města Lanškroun ze dne 6. 1. 2003 Přítomni: dle prezenční listiny Přizváni: Firma Hold - Albert 13.15 hod. Zápis z jednání Rady města Lanškroun ze dne 6. 1. 2003 Program jednání : Schválení programu Ohlášené návštěvy Kontrola úkolů Interpelace

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 1 kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Cestovní ruch Vymezení Fiche Podpora

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/045 ze 45. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.09.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 Celkový počet členů komise: 17 Přítomno dle prezenční listiny: 10 Hosté: Klára Vlková, Jana Čejková Omluveni: p. Chuchlíková, p. Jansa, p. Kotrmanová,

Více

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 1 BEC DLNí ZÁLEZLY ZÁPIS ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti becního úřadu Dolní Zálezly od

Více

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace.

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace. U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 27. dubna 2016 v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 503/11 do č. 555/11) Zastupitelstvo města: 503/11 Bere na vědomí zprávu

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

OBECNÍ ÚŘAD HNANICE Znojemská 113, 66902 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz

OBECNÍ ÚŘAD HNANICE Znojemská 113, 66902 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz OBECNÍ ÚŘAD HNANICE Znojemská 113, 66902 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz Zápis z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 128/2011, konaného dne 17. května

Více

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dne 22. 1. 2008. Čl. 1 Prodávaný majetek

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dne 22. 1. 2008. Čl. 1 Prodávaný majetek Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště České Budějovice Odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov, Plešivec 251, 381 01 Český Krumlov O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. C/5/08-VŘ

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008 Usnesení č. 542 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.05.2008. Usnesení č. 543 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s Monikou

Více

Z á p i s. z 2. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne v zasedací místnosti ÚM B, Horova 28, Brno...

Z á p i s. z 2. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne v zasedací místnosti ÚM B, Horova 28, Brno... Z á p i s z 2. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne 24.11.2010 v zasedací místnosti ÚM B, Horova 28, Brno... Zahájení: 15,30 hodin P ítomni: Mgr. Marek lapal Bc. Igor Fu ík Ing. Daniela

Více

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov Organizace: Obec Krasov Sídlo: Krasov 29, 793 94 Krasov IČ: 00296121 Předpis č.: 1/2014 Zpracovala: Lucie Klimenková Schválil: Mgr. Lukáš Grůza, starosta obce Datum vyhotovení: březen 2014 Nabývá účinnosti:

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007

Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007 Přítomni: dle prezenční listiny : 4 Omluveni : PhDr. Doušová Neomluveni : 0 Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007 Ověřovatelé zápisu: MUDr.Dvořák,

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 15.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 15.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 31.března 2005 od 17:00 Přítomni:

Více

2 {. 2o-{2. " 1111111111111 1IIIIIIIImlllll. ldlst"rstvo zemed-;iství POZ~MKOVÝ úřad KLADNO -3. Obec Slatina Slatina 87 273 26 Olovnice

2 {. 2o-{2.  1111111111111 1IIIIIIIImlllll. ldlstrstvo zemed-;iství POZ~MKOVÝ úřad KLADNO -3. Obec Slatina Slatina 87 273 26 Olovnice 230051/2011-MZE-130704 ÚTV AR: Pozemkový úřad Kladno ČíSLO ÚTVARU: 130704 SPI OV Á ZN.: 2RP776/2011-130704 NAŠE ČJ.: 23005112011-MZE-130704 VYŘIZUJE: Pavla Neustupová TELEFON: 312278022 E-MAIL: Pavla.eustupova@mze.cz

Více

Zápis z 29. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 29. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková, Pavel Chochola, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich (do bodu 5), Petr Pirunčík, Roman Málek, Otomar Němeček,

Více

Shrnutí investic a oprav v roce 2015

Shrnutí investic a oprav v roce 2015 Shrnutí investic a oprav v roce 2015 1) Ve druhé polovině roku 2015 byla zahájena výstavba základní technické vybavenosti pro 7 rodinných domů v lokalitě u hřbitova Na Čechách. Stavbu provádí firma Jaroš

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 25 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 25 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 613/2016/STAR VÝPIS USNESENÍ číslo: 25 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 25. května 2016 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: nedoporučuje

Více

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č.

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, p. Šenkýř, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek Omluven: Pozdní příchod:

Více