Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009"

Transkript

1 Zápis z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne P ítomni: Omluven: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing. Hana Hricová K bodu 1) Rada odsouhlasila návrh programu jednání rady: Usnesení. 1008/09 rada m sta s c h v a l u j e program svého jednání: 1) Schválení programu. 2) Dispozice s majetkem: a) Prodej pozemk parc.. 155/3, 60/2, 154/2 v k.ú. Lí nice J. Fran k. b) V cné b emeno - kanalizace K esín J. Jurka. c) V cné b emeno - OV - Baseball Hluboká - Rybá ství Hluboká a.s. d) Pronájem zem d lských pozemk v k.ú. Hrd jovice - ZD Hosín. e) Prodej budovy restaurace v Municích R. Kaska. f) ádost o zastavení sm ny pozemk - u Munického rybníka (p.cirkl) Dvo ákovi STA ENO Z PROGRAMU. g) Prodej pozemku parc.. 34 v k.ú. Bavorovice E. Jindrová. h) P evzetí historického majetku obce v k.ú. Purkarec - Lesy R. i) Souhlas vlastníka pozemku s umíst ním stavby a napojením na komunikaci (Kánín) - MANE engineering s.r.o. j) Bezúplatný p evod pozemku parc v k.ú. Hluboká n. Vlt. (komunikace) z majetku státu ÚZSVM. k) Pronájem pozemku parc.. 4/2 v k.ú. Bavorovice - Ing. V. Plíhal st. l) Prodej ásti pozemku parc /1 v k.ú. Hluboká n. Vlt. (Hrad ana) H. Kozlová. m) Prodej ásti pozemku parc /6 v k.ú. Hluboká n. Vlt.(pod sýpkou) - J. onka. n) Koup pozemku parc.. 426/27 v k.ú. Hluboká nad Vltavou (Hv zdá e - u silnice B - Týn) V. íma. o) P id lení bytu 1+1 Purkarec 130. p) P id lení bytu. 7 Lesní q) Uvoln ní bytu 3+1 Zborovská 80. r) Byt 3+1 Purkarec 131 K. tabr ák splacení p ísp vku. s) Suterénní byt v p. 34 po J.Gáborovi zám r vyu ití na prádelnu. t) Garsonka v.p. 42 Hluboká nad Vltavou - dal í vyu ití. -1-

2 u) Návrh na umíst ní stavby pod Barborkou pp. 1087/1 a odprodej pozemku - sklená ství Procházka. v) ádost o pronájem ásti pozemku parc Hluboká nad Vltavou a souhlas se stavbou p íst e ku - man elé imkovi. w) Souhlas s kácením zelen v souvislosti s p elo kou silnice I/20 k.ú.bavorovice. x) P evod pozemku pod ulicí - Nad Parkovi t m od Pozemkového fondu. y) ádost o souhlas m sta s OV Dasný. 3) Rozpo tová opat ení: a) P ijetí p ísp vku J K na innost SDH Hluboká a Kostelec ( K ). b) P ijetí ásti výt ku z provozu VHP ( K ) ádost TJ Bavorovice o tento p ísp vek na innost dru stev mláde e. c) Náklady na áky plnící povinnou kolní docházku v Z Týn n.v. ( K ). d) SDH Bavorovice - ádost o navý ení rozpo tu na sout hasi. dru stev v Bavorovicích (6 000 K ). e) Agentura Monika - ádost o p ísp vek na Den d tí v ZOO. f) Jiho eská R e o.s. ádost p ísp vek na 10 let KC Kostelec ( K ). g) TJ KOH-I-NOOR B - ádost o p ísp vek na b h kolem Hluboké (5 000 K ). h) Vým na oken v byt Zborovská 80. i) Návrh e ení opravy vodovodního adu pod Vltavou - STA ENO j) Centrum pro zdravotn posti ené Jiho eského kraje ádost o p ísp vek. k) Kv tinka o.s. ádost o p ísp vek. l) Pra ská diecéze Církve eskoslovenské husitské ádost o p ísp vek. m) Pohádkový les ádost o p ísp vek. n) Lenka Kazdová ádost o p ísp vek. 4) Granty a dotace a související V : a) Projekt Z Hluboká Sportovní areál Základní koly Hluboká nad Vltavou doporu ení zastupitelstvu souhlasit s realizací projektu a se zaji t ním financování. b) Projekty Cyklistická stezka Hluboká Pon ice úsek II, III, P ístavba DD, Revitalizace sídli t, D tská klubovna s hasi skou zbrojnicí doporu ení zastupitelstvu souhlasit s realizací projekt a se zaji t ním financování. c) Výsledky V na zhotovitele projektu MAS podpo eného dotací SZIF: Zpracování studie vyu ití kulturního d dictví Hlubocka - Li ovska a smlouva o dotaci SZIF. d) Výsledky V na zhotovitele projektu MAS podpo eného dotací SZIF: Rekonstrukce VHI Hluboká n.v a smlouva o dotaci SZIF. e) Výsledky V na zhotovitele projektu podpo eného dotací J K : PPO Lí nice. f) Projekt podpo ený dotací ROP: Rekonstrukce DD financování. g) Výsledky V na zhotovitele stavby Rekonstrukce místních komunikací. h) Výsledky V na zhotovitele stavby Intenzifikace OV Zámostí. i) Program SF P Zelená úsporám informace. j) Dotace J K. k) Dotace OP P. 5) Zaplavování spojovací uli ky i kova T ebo ská. 6) F.Hou ka & Mil.B rka,parking Service - sdru ení ádost o posun splátek o 1 m síc. 7) Návrh na opravu zpevn ných ploch u základní koly - propo et náklad. 8) Rekultivace odkali Mydlovary - informace o doprav. 9) ádost o vytvo ení sdru ení na výstavbu ZTV Lesní ulice. 10) P j ky z FRB na r p id lení. 11) Zm ny ÚP: a) ádost o zm nu ÚP H rka. b) ádost o zm nu ÚP - Holý vrch. c) ádost o zm nu ÚP Lí nice. d) ádost o zm nu ÚP Zámostí. e) ádost o souhlas s umíst ní fotovoltaických lánk. -2-

3 12) R zné: a) Informace o rozpo tu. b) Mimosoudní vy e ení sporu í ek, Mikolá ovi. c) Prodej pozemku Jaroslavice Ing. Fajtl. d) Sm na pozemk LESY R m sto. e) VO ZTV K esín. f) VO Pra ská ul. g) Most kanalizace. h) Krátkodobá p j ka a potvrzení ru ení. Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdr el se - 0 K bodu 2) a) Na m sto se obrátil Bc. Jan Fran k, bytem Netolická 8, eské Bud jovice, se ádostí o prodej pozemk parc.. 155/3, 60/2, 154/2 o vým e celkem 601 m 2 v k.ú. Lí nice u Kostelce, které sousedí s pozemky v jeho vlastnictví. P edm tné pozemky jsou ji n kolik desítek let zaploceny a rodinou adatele u ívány coby sad. V blízkosti t chto pozemk vede polní cesta, která by z stala zachována a majetkové pom ry by byly p edm tným prodejem uvedeny na odpovídající právní stav. Osadní výbor Lí nice s prodejem souhlasí a stavební a bytová komise RM po provedení místního et ení prodej doporu uje. Usnesení. 1009/09 zastupitelstvu m sta souhlasit s prodejem pozemk parc.. 155/3, 60/2, 154/2 o vým e celkem 601 m 2, v k.ú. Lí nice u Kostelce, panu Bc. Janu Fra kovi, bytem Netolická 8, eské Bud jovice, za cenu dle znaleckého posudku, minimáln v ak za cenu 70,- K za 1 m 2 plochy. adatel je povinen uhradit náklady na vypracování GP, náklady na vypracování znaleckého posudku a administrativní poplatek spojený s ízením o vkladu vlastnického práva k p edm tu p evodu. b) M sto Hluboká nad Vltavou uzav elo v souladu s usnesením Zastupitelstva m sta. 109/2007 smlouvu o smlouv budoucí darovací, na základ ní se zavázalo uzav ít coby obdarovaný darovací smlouvu s panem Josefem Jurkou, týkající se p evzetí stavby vodovodu a kanalizace a dále komunikace a pozemk pod touto komunikací nov vzniklých na základ GP v lokalit K esín. Jedná se o infrastrukturu ZTV Dv r K esín vybudovanou panem Josefem Jurkou. Zastupitelstvo m sta dne dále souhlasilo s p ijetím daru shora uvedeného. V sou asné dob byla dobudována vý e specifikovaná infrastruktura a pan Jurka je v souladu se smlouvou o smlouv budoucí p ipraven z ídit ve prosp ch m sta v cné b emeno dal ího vedení, p ístupu a údr by kanalizace p es pozemky v jeho vlastnictví parc a 1107/10. Vzhledem k tomu, e p ijetí daru bylo ZM m sta odsouhlaseno, je t eba k uzav ení smlouvy darovací a o z ízení VB je t souhlas RM. Usnesení. 1010/09 se z ízením v cného b emene ulo ení, údr by, kontroly, p ístupu a p íjezdu ke stavb kanalizace, nacházející se na pozemku parc , parc /10 v k.ú. Hluboká nad Vltavou za obvyklou úplatu, kdy tyto pozemky jsou ve vlastnictví pana Josefa Jurky, bytem Jiráskova 1055, Hluboká nad Vltavou. -3-

4 c) M sto se obrátil pan David astný se ádostí o schválení smlouvy o smlouv budoucí o z ízení v cného b emene, kdy m sto coby investor a stavebník vystaví na pozemku parc /1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, který je ve vlastnictví Rybá ství Hluboká a.s., OV pro budovu klubovny u víceú elového areálu vedle baseballového h i t. V cné b emeno by bylo dle dodaného návrhu smlouvy o smlouv budoucí z ízeno ve lh t do 12-ti m síc od dokon ení stavby, za úplatu ,- K. Usnesení. 1011/09 s uzav ením smlouvy o smlouv budoucí o z ízení v cného b emene, kdy Rybá ství Hluboká a.s. coby povinný a vlastník pozemku parc /1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou z ídí v cné b emeno ulo ení, údr by, kontroly, p ístupu a p íjezdu ke stavb Hluboká OV Baseball/T3/Bu/08, pro m sto Hluboká nad Vltavou coby investora a stavebníka této stavby na shora uvedeném pozemku. V cné b emeno se z izuje za úplatu ve vý i ,- K. d) Na m sto se obrátilo Zem d lské dru stvo Hosín se ádostí o pronájem zem d lských pozemk (celých i jejich ástí) v k.ú. Hrd jovice, o celkové vým e m 2 ZD Hosín p edm tné pozemky ji del í dobu obhospoda uje coby sou ást v t ích zem d lských celk a p i inventu e bylo zji t no, e shora uvedené plochy jsou ve vlastnictví m sta Hluboká nad Vltavou. ZD Hosín hodlá v obhospoda ování dot ených pozemk i nadále pokra ovat a jejich pronájmem by hospoda ení bylo uvedeno na právní stav. ZD Hosín nabízí nájemné 500,- K za 1 ha pronajaté plochy a rok. Vzhledem k tomu, e v uplynulých letech nebyla úhrada nájemného provád na rada ulo ila MÚ projednat se ZD úhradu nájemného za poslední t i roky a o výsledku tohoto jednání znovu informovat. Rada s pronájmem souhlasila. Usnesení. 1012/09 s pronájmem pozemk parc.. 577/1 o vým e 1146 m 2, 578/1 o vým e 1693 m 2, 579/1 o vým e 97 m 2, 580/6 o vým e 76 m 2, 860 o vým e 1986 m 2, 861/6 o vým e 608 m 2, 861/49 o vým e 418 m 2, 861/76 o vým e 464 m 2, 861/77o vým e 31 m 2, v e v k.ú. Hrd jovice, Zem d lskému dru stvu Hosín se sídlem Hosín 149, Hluboká nad Vltavou. Nájemné se stanovuje ve vý i 500,- K za 1 ha pronajaté plochy a rok. Rada m sta pov uje MÚ administrací v ci a zárove pov uje starostu m sta podpisem nájemní smlouvy. e) Rada m sta projednala ádost pana René Kasky, bytem Munice 33 o prodej budovy restaurace, nacházející se na pozemku parc.. st. 45 a souvisejících pozemk v Municích. Pan Kaska je v sou asné dob nájemcem objektu a provozuje zde restaura ní za ízení. adatel svou ádost od vodnil tím, e m sto do objektu coby vlastník ji n kolik let neinvestuje, tento chátrá a on jej naopak na sv j náklad opravuje a udr uje v provozuschopném stavu. adatel pak hodlá své podnikání v objektu dále rozvíjet a sou asný technický i právní stav mu v tom brání. K ádosti se vyjád il OV Munice a s prodejem zásadn nesouhlasí, kdy dle jeho názoru by m l alespo jeden objekt v obci z stat ve vlastnictví m sta, proto e v p ípad jeho prodeje by se ob ané Munic nem li kde scházet. Rada si vy ádala zpracování odborného posouzení reálné ceny objektu a pozemk a po analýze stávajícího technického stavu objektu p edlo it nutné náklady na opravy. Následn bude bod projednán op t v rad m sta. -4-

5 f) Bod byl sta en z programu. g) Na m sto se obrátila paní Eva Jindrová, bytem Písecká 11, eské Bud jovice, se ádostí o prodej pozemku parc.. 34 o vým e 26 m 2 v k.ú. Bavorovice. Pozemek sousedí s nemovitostmi v jejím spoluvlastnictví a je umíst n p ímo na návsi obce Bavorovice. adatelka svou ádost neod vodnila. Osadní výbor Bavorovice s prodejem nesouhlasí. Na tomto pozemku se nachází sloup ve ejného osv tlení a jsou v n m vedeny sít. Rada prodej nedoporu ila. Usnesení. 1013/09 rada m sta n e d o p o r u u j e zastupitelstvu m sta souhlasit s prodejem pozemku parc.. 34 o vým e 26 m 2 v k.ú. Bavorovice paní Ev Jindrové, bytem Písecká 11, eské Bud jovice. h) Na m sto se obrátily Lesy R s.p. s informací, e pozemky parc.. 196/16 a PK 196/1 díl 2 v k.ú. Purkarec jsou historickým majetkem m sta, nicmén tyto jsou zapsány na LV státního podniku Lesy R. Své tvrzení s.p. Lesy R dokládají výpisem z pozemkové knihy. Lesy R nabízejí p evod t chto pozemk do vlastnictví m sta dle zák.. 172/1991 Sb. ve zn ní p.p. o p echodu n kterých v cí z majetku R do vlastnictví obcí. Usnesení. 1014/09 zastupitelstvu m sta souhlasit s p evzetím pozemk parc.. 196/16 a PK 196/1 díl 2 v k.ú. Purkarec do vlastnictví m sta a s podáním návrhu na zápis tohoto majetku na LV m sta Hluboká nad Vltavou. i) Na m sto Hluboká nad Vltavou se obrátila spole nost Mane Engineering s.r.o., se sídlem Okru ní 2615, eské Bud jovice, se ádostí o souhlas s umíst ním stavby gará e a napojení p íjezdové komunikace k této gará i na komunikaci nacházející se na pozemku parc /2 a 930/2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, jejich je m sto vlastníkem. Gará by byla vystav na na pozemku parc.. 930/8, který je ve vlastnictví investor stavby, man el Bohá kových a souhlas je vy adován pro ú ely stavebního ízení. Usnesení. 1015/09 s umíst ním stavby gará e na pozemku parc.. 930/8 a napojením na komunikaci umíst né na pozemcích ve vlastnictví m sta parc /2 a 930/2, v e v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Souhlas se vydává spole nosti Mane Engineering s.r.o. pro ú ely stavebního ízení. j) Na m sto Hluboká nad Vltavou se obrátila eská republika - Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových s nabídkou bezúplatného p evodu pozemku parc.. 240/1 o vým e 491 m 2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou do vlastnictví m sta. Jedná se o sva itý pozemek u mostu p es slepé rameno a eku Vltavu. Pozemek není m stem nijak vyu íván, nicmén p es tento vede stezka od mostu do zámeckého parku. -5-

6 Usnesení. 1016/09 zastupitelstvu m sta souhlasit s bezúplatným p evzetím pozemku parc.. 240/1 o vým e 491 m 2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou od eské republiky - Ú adu pro zastupování státu ve v cech majetkových. k) Bod byl sta en z programu. l) Na m sto Hluboká nad Vltavou se obrátila paní Helena Kozlová, bytem Na vyhlídce 725, Hluboká nad Vltavou, se ádostí o prodej ásti pozemku parc /1 o vým e dle GP do 50 m 2, který sousedí s pozemky parc /6 a 1240/5 v jejím vlastnictví. Jedná se o úzký pruh mezi zaplocenými pozemky adatelky a pozemkem jiného vlastníka, který je vícemén nep ístupný. lenové stavební a bytové komise provedli ve v ci místní et ení a zjistili, e ást dot eného pozemku, o její koupi má adatelka zájem, je vícemén nep ístupná a neudr ovaná. adatelka hodlá tento pozemek vymýtit a udr ovat. Usnesení. 1017/09 zastupitelstvu m sta souhlasit s prodejem ásti pozemku parc /1 (dle GP) v k.ú. Hluboká nad Vltavou o vým e cca. 50 m 2 paní Helen Kozlové, bytem Na vyhlídce 725, Hluboká nad Vltavou, za cenu dle znaleckého posudku, minimáln v ak za cenu 700,- K za 1 m 2 plochy. adatelka je povinna uhradit náklady na vypracování GP, náklady na vypracování znaleckého posudku a administrativní poplatek spojený s ízením o vkladu vlastnického práva k p edm tu p evodu. m) Na m sto Hluboká nad Vltavou se obrátil pan Jozef onka, bytem Tyr ova 7, Hluboká nad Vltavou, se ádostí o prodej ásti pozemku parc /6 o vým e 32 m 2, který sousedí se zastav ným pozemkem v jeho vlastnictví. adatel hodlá na této ásti pozemku parc /6 vystav t verandu domu. Rada na základ doporu ení komise stavební a bytové nedoporu ila prodej odsouhlasit vzhledem k mo ným budoucím zám r m s vyu itím této lokality. Usnesení. 1018/09 rada m sta n e d o p o r u u j e zastupitelstvu m sta souhlasit s prodejem ásti pozemku parc /6 (dle GP) v k.ú. Hluboká nad Vltavou o vým e 32 m 2 panu Jozefu onkovi, bytem Tyr ova 7, Hluboká nad Vltavou, z d vodu zamý lené budoucí revitalizace celé zájmové lokality. n) Pan Ing. Vladimír íma, bytem Neplachova 997/4, eské Bud jovice, je vlastníkem pozemku parc.. 426/25 a domu stojícího na pozemku parc.. st. 380 v k.ú. Hluboká nad Vltavou v lokalit Fidelák u hlavní silnice B Týn n. Vlt. Na základ p edchozích jednání s m stem byl z d vodu zaji t ní výhledu do k i ovatky a p edev ím z d vodu vybudování chodníku v tomto míst panem ímou zbourán plot ohrani ující jeho pozemek a vybudován nový plot tak, aby bylo zaji t no místo pro vybudování chodníku mezi plotem a silnicí. -6-

7 Pozemek parc.. 426/27, na n m má být chodník vybudován, byl GP odd len z pozemku parc.. 426/25 a m sto hodlá tento nov vzniklý pozemek parc.. 426/27 o vým e 17 m 2 od p. ímy vykoupit. Kupní cena pozemku byla na základ p edchozí dohody a stanoviska rady m sta stanovena ve vý i ceny základu nové zdi. Vzhledem k tomu, e cena základu (12.000,- K ) odpovídá cen pozemku cca 700,- K /m 2, doporu uje se zachovat standardní postup a pozemek za tuto cenu zakoupit. Usnesení. 1019/09 zastupitelstvu m sta souhlasit s koupí pozemku parc.. 426/27 o vým e 17 m 2, nov vzniklého odd lovacím GP z pozemku parc.. 426/25, v e v k.ú. Hluboká nad Vltavou od pana Vladimíra ímy, bytem Neplachova 997/4, eské Bud jovice, za kupní cenu 700,- K /m 2, t.j. celkem ,- K s tím, e vzniklé související náklady ponese m sto. o) Do výb rového ízení na získání nájmu bytu. 6, 1+1 v Purkarci p. 130 (po p. Vondrá kovi) v termínu do podali nabídky 2 zájemci. M sto si vy ádalo souhlas ji zalo eného dru stva s budoucím nájemcem bytu, co byla jedna z podmínek p id lení bytu. Byl vybrán Radek D kan, Purkarec 125. P ísp vek na investi ní rozvoj m sta ve vý i 130 tis. K uhradí po poskytnutí úv ru. Zástupce dru stva sd lil MÚ, e souhlasí s R. D kanem jako novým lenem dru stva. Usnesení. 1020/09 s p id lením bytu. 6, 1+1 v bytovém dom Purkarec p. 130 panu Radku D kanovi, Purkarec 125 na dobu neur itou, po splacení nabídnutého p ísp vku na investi ní rozvoj m sta. p) Rada m sta projednala ádosti o p id lení bytu. 7 pro p íjmov vymezené osoby, 1+1 v Lesní ul. p ádost podali 3 zájemci. Rada schválila p id lení bytu paní Lence Klomfarové, Hrozn jovice 46. Usnesení. 1021/09 s p id lením bytu. 7, 1+1 v bytovém dom Lesní p paní Lence Klomfarové, Hrozn jovice 46 na dobu ur itou 2 roky od q) K se uvolnil byt. 2, 3+1, Zborovská p. 80 po Ing. R.Kondrátové. Jedná se o byt II. Kategorie o plo e 65,49 m 2. Rada schválila vypsat výb rové ízení s tím, e p ísp vek na investi ní rozvoj m sta bude mimo ádn vy í ne dle pravidel vzhledem k nutnosti provést opravy v byt. Rada navrhla ástku 700 tis. K. M sto prost edky ve stejné vý i uvolní na provedení oprav v byt. Vzhledem k tomu, e v t chto opravách je zahrnuta i vým na oken byl sta en bod 3h), který se zabýval stejnou problematikou. Rada schválila navrhované e ení s tím, e v podmínkách V bude mo nost zru it výb rové ízení bez náhrady. -7-

8 Usnesení. 1022/09 se zve ejn ním zám ru pronajmout byt. 2 v ul. Zborovská p. 80, 3+1, na dobu neur itou za navr ených podmínek. r) RM p id lila dne usn.. 975/09, byt. 5, 3+1 v Purkarci p. 131 panu Karlu tabr ákovi, Purkarec 27. Na nabídnutý p ísp vek na investi ní rozvoj m sta ve vý i 300 tis. K si cht l p. tabr ák vzít úv r od stavební spo itelny Wistenrot, co banka nemohla poskytnout. Bylo dohodnuto s bankou, e banka poskytne p. tabr ákovi úv r na celou cenu bytu slo enou z p ísp vku a z dru stevního podílu. O tento p ísp vek (300 tis. K ) se také navý í celková cena domu. M sto ale musí p. tabr ákovi nejprve byt p id lit, aby se mohl stát lenem dosud nezalo eného bytového dru stva, kterému pak m sto d m prodá. Nájemní smlouva bude tedy uzav ena na dobu ur itou po dobu ne banka poskytne úv r a ne m sto obdr í od p. tabr áka dohodnutou ástku. Poté m e být nájemní smlouva uzav ena na dobu neur itou a bude dokon en p evod domu do vlastnictví bytového dru stva. Usnesení. 1023/09 se uzav ením nájemní smlouvy na byt. 5, 3+1 v Purkarci p. 131 s Karlem tabr nákem, Purkarec 27, s omezením na dobu ur itou, do splacení dohodnutého dru stevního podílu. s) Suterénní byt nám. sl. armády p. 34 ( po J.Gáborovi) je nevyu ívaný. M sto ji d íve byt nabízelo k vyu ití pro podnikání jako nebytový prostor. Nyní se na m sto obrátili zájemci pí. tindlová a pí. Hnízdilová se zám rem vyu ít prostory k provozování prádelny. Stavební a bytová komise vyslovila pochyby o p edm tu pronájmu s ohledem na mo né obt ování nájemník produkty provozu prádelny. Usnesení. 1024/09 rada m sta n e s o u h l a s í se zám rem vyu ití prostor suterénního bytu v p. 34 pro provoz prádelny. t) Rekonstrukcí byt v Masarykov ul. p. 42 (nad Spo itelnou) byt. 1, I. kategorie ( ÚT elektrokotel), velikost 3+1 (+ 1 pokoj pod 8 m2), obytná plocha 116,63 m 2 (+ pavla 9,15 m2) a byt. 3, I. kategorie (p ímotopy), garsonka, obytná plocha 26,23 m 2 (v. spole né chodby s bytem.2). Byt.1 by m l být na základ d ív j ích rozhodnutí rady p id len Janu Pajerovi, Zborovská 857, který uvolní stávající byt v Domov d chodc. Rada rozhodla zve ejnit zám r pronajmout garsonku dle pravidel. Byty budou dokon eny do konce dubna Usnesení. 1025/09 - s p id lením bytu. 1, 3+1, Masarykova p. 42 na dobu neur itou panu Janu Pajerovi, Zborovská 857, náhradou za uvoln ní bytu v DD, - se zve ejn ním zám ru pronajmout byt. 3, garsonka, Masarykova p. 42 dle pravidel. -8-

9 u) Na základ p edchozích jednání rady m sta vyhledal pan Procházka prostor pro mo né umíst ní drobné provozovny sklená ství, a to v prostoru ji n od provozovny fy Kelt (d íve prodejna potravin Suja) v Zámostí u sídli t Pod Barborkou. V rozpracovaném územním plánu obce je ji tento prostor ur en k zástavb. Usnesení. 1026/09 s návrhem umíst ní budoucí provozovny sklená ství na pozemku 1087/1 k.ú. Hluboká nad Vltavou a ukládá m stskému ú adu p ipravit prodej p íslu ného pozemku s tím, e náklady s tím spojené jdou k tí i pana Lu ka Procházky. v) Na m sto se obrátili man elé Jaromíra a Karel imkovi, kte í provozují pneuservis v podskalí. adatelé hodlají postavit vedle svého pneuservisu p íst e ek na obytné auto a zjistili, e pruh pozemku parc.. 121, který je ve vlastnictví m sta, zasahuje za pozemek parc , který je ve jejich vlastnictví. Podali tedy ádost o souhlas s umíst ním stavby na ásti pozemku parc a sou asn ádost o dlouhodobý pronájem této ásti pozemku. Vzhledem ke skute nosti, e ádost byla podána m n ne 15 dn p ed jednáním rady m sta, není mo né, aby rada bez p edchozího vyv ení zám ru na ÚD (minimáln 15 dn ) rozhodla o pronájmu dot ené ásti pozemku, nicmén je mo né aby vydala souhlas s umíst ním stavby. ádost o pronájem tedy bude rad p edlo ena dodate n coby bod do jejího p í tího jednání, po vyv ení zám ru na ú ední desce. Usnesení. 1027/09 s umíst ním stavby p íst e ku na obytný automobil na pozemku ve vlastnictví m sta parc v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Rada m sta sv j souhlas podmi uje tím, e stavba p íst e ku bude provedena v souladu s platnými právními p edpisy, rozhodnutími p íslu ných správních orgán a bude provedena zcela na náklad a nebezpe í adatel. w) Na m sto Hluboká nad Vltavou se obrátila spole nost Ekoservis eské Bud jovice se ádostí o vyjád ení k Dendrologickému pr zkumu na akci P elo ka silnice I/20 Sedlec- eské Vrbné, který specifikuje odstra ovanou zele v k.ú. Bavorovice. Jedná se v t inou o náletové a nekvalitní d eviny okolo mimoúrov ové k i ovatky. Usnesení. 1028/09 s p edlo eným Dendrologickým pr zkumem na akci P elo ka silnice I/20 Sedlec- eské Vrbné a p íslu ným odstran ním zelen x) Inventurou pozemk ve vlastnictví m sta bylo zji t no, e dosud nejsou vypo ádány vlastnické vztahy k pozemk m pod stavbami komunikace a chodník v ulici Nad Parkovi t m. Jedná se o lokalitu u autobusových zastávek, kdy dle sou asného stavu zápisu v KN je m sto vlastníkem pouze n kterých pozemk a dal ím vlastníkem pozemk pod t mito stavbami je R Pozemkový fond. Dle ust. 5 odst. 1 písm. d) zák.. 95/ 1999 Sb. m e m sto po ádat o bezúplatný p evod pozemk zastav ných ve ejn prosp nou stavbou do vlastnictví m sta. Za ú elem podání ádosti byl vypracován GP, kterým byly zam eny a -9-

10 sjednoceny pozemky pod stavbami komunikace a chodník. ádost by se tedy vztahovala na pozemky parc.. 156/3 o vým e 153 m 2 a parc díl a o vým e 914 m 2 v e dle tohoto GP. Usnesení. 1029/09 zastupitelstvu m sta souhlasit s podáním ádosti o bezúplatný p evod pozemk parc.. 156/3 o vým e 153 m 2 a pozemek parc díl a o vým e 914 m 2 v e dle odd lovacího GP /2008 v k.ú. Hluboká nad Vltavou Pozemkovému fondu R. y) Na m sto Hluboká nad Vltavou se obrátila obec Dasný, která p ipravuje stavbu OV. Vzhledem k tomu, e po zpracování dokumentace k vydání územního rozhodnutí do lo k up esn ní rozsahu zásahu na pozemky m sta Hluboká nad Vltavou. Usnesení. 1030/09 s vydáním územního rozhodnutí pro obec Dasný na stavbu OV a p íslu ných p ípojek v. ochranných pásem na pozemcích parcelní íslo 187 a 189 v k.ú. Bavorovice. K bodu 3) a) J kraj poskytl m stu p ísp vek na innost jednotek dobrovolných hasi ských sbor obcí Jiho eského kraje ve vý i K pro SDH Hluboká n.vlt. a ve vý i K pro SDH Kostelec ( celkem K ). Prost edky jsou ur ené na výdaje spojené s udr ením akceschopnosti jednotek SDH obcí kategorie JPO II nebo JPO III. Prost edky lze pou ít na v cné vybavení (hadice, proudnice, rozd lova e, eb ík, spojové prost edky, v cné prost edky po ární ochrany, apod.), které z stává majetkem obce neinvesti ní povahy a je v hodnot do 40 tis. K, dále na opravy po ární techniky, která nemá charakter modernizace nebo technického zhodnocení, ochranné pom cky ( p ilby, boty, ochranné obleky), výdaje na odbornou p ípravu velitel a strojník, získání odborné zp sobilosti nebo prodlou ení platnosti a specializa ní kursy a zam stnání. Usnesení. 1031/09 zastupitelstvu m sta - souhlasit s p ijetím P ísp vek J kraje na innost jednotek SDH J kraje ve vý i K ( K pro SDH Hluboká n.vlt. a K pro SDH Kostelec), - souhlasit s provedením zm ny rozpo tu rozpo tovým opat ením v p íjmové ásti rozpo tu ve vý i K na P ísp vek J kraje na innost jednotek SDH J kraje a ve výdajové ásti rozpo tu navý ením rozpo tu o K na polo ku Po ární ochrana - SDH ( tis. K pro SDH Hluboká, K pro SDH Kostelec). P íjem 4122 P ísp vek J kraje na innost jednotek SDH J kraje 143,451 Výdaj xxx Po ární ochrana - SDH navý ení o 143,

11 b) Provozovatel VHP ve m st firma MARINER Plus a.s. odvedla m stu v souladu se zákonem ást výt ku z provozu VHP povolených m stem v r ve vý i K. Tyto prost edky je mo no podle zákona pou ít pouze na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak ve ejn prosp ný ú el. TJ Bavorovice po ádal o poskytnutí t chto prost edk na innost oddílu mláde e. Usnesení. 1032/09 zastupitelstvu m sta - souhlasit s p ijetím ásti výt ku z provozu VHP povolených m stem v r od spole nosti MARINER Plus a.s. ve vý i K a s jeho pou itím na Vybavení a úprava h i - souhlasit s provedením zm ny rozpo tu rozpo tovým opat ením v p íjmové ásti rozpo tu ve vý i K za Odvod ásti výt ku z provozu VHP od MARINER Plus a.s. a ve výdajové ásti rozpo tu ve vý i K na Vybavení a úprava h i P íjem 1347 Odvod ásti výt ku z provozu VHP od MARINER Plus a.s. 47,931 Výdaj Vybavení a úprava h i 47,931 c) M sto Týn nad Vltavou vyú tovalo m stu neinvesti ní náklady na áky s TP v Hluboké n.v., kte í v r plnili povinnou kolní docházku v Z Malá Strana a Z Hlinecká v Týn n.vlt. (speciální t ídy). Celkové náklady iní K. Jedná se o áky: Wagner Franti ek, Nerudova 826, Koukalová Nikola, Kostelec 41, íma Martin, Lí nice 12, ímová Zuzana Lí nice12. Usnesení. 1033/09 zastupitelstvu m sta souhlasit s provedením zm ny rozpo tu rozpo tovým opat ením ve výdajové ásti rozpo tu ve vý i K na Neinvesti ní náklady m stu Týn nad Vltavou za povinnou kolní docházku r do Z v Týn n.vlt. Výdaj Neinvesti ní náklady m stu Týn nad Vltavou za povinnou kolní docházku r do Z v Týn n.vlt. 19,297 d) SDH Bavorovice po ádalo o navý ení rozpo tu na r o K na po ádání obvodové sout e hasi ských dru stev v Bavorovicích za ú asti dvanácti kolektiv mu a esti kolektiv en. -11-

12 Usnesení. 1034/09 souhlasit se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením rady m sta. 9/09 ve výdajové ásti rozpo tu navý ením o 6 tis. K pro SDH Bavorovice v ásti Po ární ochrana- SDH Výdaj xxx Po ární ochrana-sdh navý ení o 6 e) Agentura Monika po ádá celodenní akci Den d tí v ZOO Ohrada s bohatým programem pro d ti a ádá m sto o p ísp vek na tuto akci. V minulém roce m sto akci podpo ilo ástkou 10 tis. K. Usnesení. 1035/09 s poskytnutím p ísp vku Lubo i Cahákovi-Agentura Monika na akci Den d tí v ZOO Ohrada a se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením rady m sta. 10/09 ve výdajové ásti rozpo tu na tuto akci ve vý i 3 tis. K. Výdej P ísp vek Lubo i Cahákovi-Agentura Monika na akci Den d tí v ZOO Ohrada 3 f) Jiho eská R e, o.s., Kostelec 17, Hluboká nad Vltavou po ádá dne oslavu 10 let od otev ení Krizového centra v Kostelci. Rada na základ p edlo eného rozpo tu akce odsouhlasila p ísp vek ve vý i 10 tis. K. Usnesení. 1036/09 s poskytnutím p ísp vku Jiho eské R i, o.s., Kostelec 17, Hluboká nad Vltavou na akci 10. výro í otev ení Krizového centra v Kostelci a se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením rady m sta. 11/09 ve výdajové ásti rozpo tu na tuto akci ve vý i 10 tis. K. Výdej výro í otev ení Krizového centra v Kostelci 10 Hlasování : pro - 5, proti - 1, zdr el se 0 g) TJ KOH-I-NOOR se sídlem Sokolský ostrov 4, eské Bud jovice po ádala o finan ní p ísp vek ve vý i 5 tis. K na akci 69.ro ník b hu Kolem Hluboké, která je po ádána dne 26. dubna V lo ském roce poskytlo m sto na tuto akci p ísp vek ve vý i 5 tis. K. -12-

13 Usnesení. 1037/09 s poskytnutím p ísp vku TJ KOH-I-NOOR eské Bud jovice ve vý i 5 tis. K na akci 69.ro ník b hu Kolem Hluboké a se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením rady m sta. 13/09 ve výdajové ásti rozpo tu na tuto akci ve vý i 5 tis. K. Výdej ro ník b hu Kolem Hluboké 5 h) Bod byl sta en z programu. i) Bod byl sta en z programu. j) Centrum pro zdravotn posti ené Jiho eského kraje o.s., pracovi t eské Bud jovice po ádalo o finan ní p ísp vek na zaji t ní dal í existence Centra. Rada p ísp vek neodsouhlasila. Usnesení. 1038/09 rada m sta n e s o u h l a s í s poskytnutím p ísp vku Centru pro zdravotn posti ené Jiho eského kraje o.s., pracovi t v eských Bud jovicích, Starom stská 2608 na provoz za ízení. k) Kv tinka o.s., Za Mlýnem 1729, Hostivice zastoupené Luká em Pöchmanem, Fügnerova 322, Hluboká nad Vltavou po ádalo o finan ní p ísp vek na po ádání benefi ního festivalu konaného ve dnech 1. a v eských Bud jovicích. Po adatel z Hluboké nad Vltavou má sestru na invalidním vozíku a o.s.kv tinka ji také podporuje. Usnesení. 1039/09 s poskytnutím p ísp vku Kv tince o.s., Za Mlýnem 1729, Hostivice na akci Po ádání benefi ního festivalu v.b. a se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením rady m sta. 14/09 ve výdajové ásti rozpo tu na tuto akci ve vý i 5 tis. K. Výdej P ísp vek na benefi ní festival Kv tinka o.s. 5 l) M sto obdr elo ádost Pra ské diecéze Církve eskoslovenské husitské o finan ní p ísp vek na rekonstrukci budovy Husova sboru v Hluboké nad Vltavou. Rad byly p edlo eny jednotlivé ásti rozpo tu na opravy v celkové vý i pro leto ní rok cca 430 tis. K. Rada v diskusi konstatovala, e objekt neslou í ani v ícím, ani sociálním ú el m. Bude-li v dom provozována sociální innost, jak adatel uvádí, rada se k form p ísp vku vrátí. Usnesení. 1040/09 rada m sta n e d o p o r u u j e zastupitelstvu m sta odsouhlasit p ísp vek Pra ské diecézi Církve eskoslovenské husitské na rekonstrukci budovy Husova sboru v Hluboké nad Vltavou. -13-

14 m) Bod byl sta en z programu. n) MÚ obdr el ádost Mgr. Lenky Kazdové o finan ní podporu její dcery Lenky, která hraje na housle a úsp n reprezentuje m sto na sout ích po celé R. Usnesení. 1041/09 s poskytnutím p ísp vku Lence Kazdové, která reprezentuje na e m sto ve h e na housle a se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením rady m sta. 15/09 ve výdajové ásti rozpo tu jako P ísp vek na reprezentaci m sta Lenka Kazdová ve vý i 3 tis. K. Výdej P ísp vek na reprezentaci m sta Lenka Kazdová 3 K bodu 4) a) Spole nost G-Project s.r.o. zpracovává pro Z Hluboká n.v. ádost o dotaci na projekt Sportovní areál Základní koly Hluboká nad Vltavou. Pro dolo ení finan ního krytí projektu u obcí a organizací z izovaných obcí je nutné dolo ení usnesení zastupitelstva obce se souhlasem realizace projektu v etn schválení o zaji t ní financování projektu v rámci rozpo t obce s uvedením p esné vý e finan ních prost edk. Usnesení. 1042/09 zastupitelstvu m sta souhlasit s realizací projektu Z Hluboká nad Vltavou Sportovní areál Základní koly Hluboká nad Vltavou a se zaji t ním financování projektu v r ve vý i maximáln ,00 K. b) M sto Hluboká p ipravuje ádosti o dotace ROP na projekty Cyklistická stezka Hluboká- Pon ice, úsek II, III, P ístavba Domova d chodc, Revitalizace sídli t, D tská klubovna s hasi skou zbrojnicí Hrozn jovice. Pro dolo ení finan ního krytí projektu u obcí a organizací z izovaných obcí je nutné dolo ení usnesení zastupitelstva obce se souhlasem realizace projektu v etn schválení o zaji t ní financování projektu v rámci rozpo t obce s uvedením p esné vý e finan ních prost edk. Název projektu: Cyklistická stezka Hluboká-Pon ice, úsek II a III ( Hluboká cyklostezka Hluboká-Pon ice název dle SFDI) Zpracovatel ádosti: RERA a.s. Rozpo et projektu: cca 30,000 mil. K do jednání ZM bude up esn no Realizace projektu: rok 2009 V sou asné dob probíhá územní ízení nutné k podání ádosti do ROP. ádost do ROP je nutno podat do Od SFDI má m sto na r p íslib ve vý i ,- K, co p edstavuje 65 % uznatelných stavebních náklad akce. Do ROP bude ádáno o minimáln ,- K. Výsledek ádosti ROP bude znám v XI/2009 a smlouva m e být podepsána v I/2010. Z uvedeného plyne, e pokud chceme vyu ít dotaci SFDI musíme zahájit stavbu po s tím, e v té chvíli nebudeme je t v d t, e získáme dotaci z ROP. Akce by mohla z tohoto d vodu být rozd lena do 2 etap. 1. etapa 2009: VII/2009 XII/ úv r cca 9 mil.k + prost edky SFDI 16,250 mil. K 2. etapa 2010: I/2010 VI/ úv r cca 5 mil. K. -14-

15 P edfinancování akce bude nutno zajistit úv rem. Pro podání ádosti je nutno z rozpo tu r uvolnit ástku na zpracování ádosti o dotaci spole ností RERA a.s. ve vý i ,- K. Název projektu: P ístavba Domova d chodc Zpracovatel ádosti: G-PROJECT s.r.o. Rozpo et projektu: cca 50 mil. K do jednání ZM bude up esn no Realizace projektu: rok ádost o dotaci do ROP je nutno podat do (5.výzva). Výsledek ádosti ROP bude znám v XI/2009 a smlouva bude podepsána v I/2010. P edfinancování akce bude nutno zajistit úv rem ve vý i celkových náklad akce cca 50 mil. K. Pro podání ádosti je nutno z rozpo tu r uvolnit ástku na zpracování ádosti o dotaci spole ností G-PROJECT s.r.o. ve vý i ,- K. Název projektu: Revitalizace sídli t Zpracovatel ádosti: G-PROJECT s.r.o. Rozpo et projektu: ,789 K ,- K - je v rozpo tu m sta 2009 ( septik) ,- K - bude ádáno o dotaci ROP p edfinancování bude nutno e it úv rem Realizace projektu: rok ádost o dotaci do ROP je nutno podat do (6.výzva). Výsledek ádosti ROP bude znám v XI/2009 a smlouva bude podepsána v I/2010. Zaji t no není financování ve vý i ,- K bude nutno zajistit úv rem. Náklad na zpracování ádosti byl ji proplacen p i p edchozí neúsp né ádosti. Název projektu: D tská klubovna s hasi skou zbrojnicí Hrozn jovice Zpracovatel ádosti: G-PROJECT s.r.o. Rozpo et projektu: ,15 K ,- K - je v rozpo tu m sta ,- K - bude ádáno o dotaci ROP p edfinancování bude nutno e it úv rem Realizace projektu: rok ádost o dotaci do ROP je nutno podat do (6.výzva). Výsledek ádosti ROP bude znám v XI/2009 a smlouva bude podepsána v I/2010. Zaji t no není financování ve vý i ,- K - bude nutno zajistit úv rem. Náklad na zpracování ádosti byl ji proplacen p i p edchozí neúsp né ádosti. Usnesení. 1043/09 zastupitelstvu m sta - souhlasit s realizací projektu Cyklistická stezka Hluboká-Pon ice, úsek II a III ( Hluboká cyklostezka Hluboká-Pon ice název dle SFDI) a se zaji t ním financování projektu dotací SFDI ve vý i tis. K a úv rem ve vý i minimáln tis. K. - souhlasit s provedením zm ny rozpo tu rozpo tovým opat ením ve výdajové ásti rozpo tu ve vý i ,- K na zpracování ádosti o dotaci ROP na projekt Cyklistická stezka Hluboká-Pon ice, úsek II a III ( Hluboká cyklostezka Hluboká-Pon ice název dle SFDI) -15-

16 Výdaj Cyklistická stezka Hluboká-Pon ice, úsek II a III zpracování ádosti o dotaci ROP 154,7 Usnesení. 1044/09 zastupitelstvu m sta - souhlasit s realizací projektu P ístavba Domova d chodc a se zaji t ním p edfinancování projektu úv rem ve vý i celkových náklad projektu minimáln tis. K. - souhlasit s provedením zm ny rozpo tu rozpo tovým opat ením ve výdajové ásti rozpo tu ve vý i ,- K na zpracování ádosti o dotaci ROP na projekt P ístavba Domova d chodc Výdaj P ístavba Domova d chodc 178,5 c) M sto Hluboká získalo dotaci SZIF v rámci výzvy MAS Hlubocko-Li ovsko, z Programu rozvoje venkova R na období osa IV. Leader, na projekt Studie vyu ití kulturního d dictví Hlubocka-Li ovska. Ve V na zpracovatele studie byla vybrána spole nost KP-Projekt s.r.o.. s cenou díla ve vý i ,- K. V rozpo tu m sta je za azena v p íjmech dotace ,- K a ve výdajích ,- K. Spolufinancování ve vý i ,- K poskytne sponzor z len MAS. M stu byla p edlo ena k podpisu Dohoda SZIF o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova R v uvedené vý i. Vzhledem k tomu, e nov není DPH uznatelným výdajem projektu bude dotace vypo tena ve vý i 90 % z celkových náklad bez DPH a takto bude i upravena Dohoda o dotaci a následn je nutno i upravit v tomto smyslu i rozpo et m sta. V souladu s výsledkem V na zhotovitele díla a s ohledem na neuznatelnost DPH bude nutno provést zm nu rozpo tu s tím, e dojde k navý ení spoluú asti m sta o ,- K. Proto e se jedná o projekt zahrnující oblast celé MAS Hlubocko Li ovsko, je nutno dojednat a smluvn zajistit se sponzorem v rámci MAS, navý ení prost edk na spolufinancování projektu o ,- K. Rada se v diskusi vyslovila kladn za p edpokladu, e tato akce nebude mít dopad na navý ení rozpo tu.. Do jednání zastupitelstva bude p edlo en výsledek jednání o zaji t ní chyb jících prost edk. Usnesení. 1045/09 - s podpisem Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova R se SZIF na projekt Studie vyu ití kulturního d dictví Hlubocka-Li ovska za p edpokladu, e m sto nebude do této akce vkládat finan ní prost edky, - s výsledky V na zhotovitele díla na projekt Studie vyu ití kulturního d dictví Hlubocka-Li ovska, firmou KP Projekt s.r.o, s cenou díla ve vý i ,- K v. DPH. d) M sto Hluboká získalo dotaci SZIF v rámci výzvy MAS Hlubocko-Li ovsko, z Programu rozvoje venkova R na období osa IV. Leader, na projekt Rekonstrukce vodohospodá ské infrastruktury v Hluboké nad Vltavou. Ve V na zhotovitele byla vybrána -16-

17 spole nost Swietelski s.r.o. s cenou díla ve vý i ,- K. V rozpo tu m sta je za azena v p íjmech dotace ,- K a ve výdajích ,- K. P edpokládané spolufinancování z rozpo tu m sta bylo plánováno ve vý i ,- K. M stu byla p edlo ena k podpisu Dohoda SZIF o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova R ve vý i ,- K, celkové náklady ,- K. Vzhledem k tomu, e nov není DPH uznatelným výdajem projektu bude dotace vypo tena ve vý i 90 % z celkových náklad bez DPH a takto bude i upravena Dohoda o dotaci a následn je nutno i upravit v tomto smyslu i rozpo et m sta. V souladu s výsledkem V na zhotovitele díla a s ohledem na neuznatelnost DPH bude nutno provést zm nu rozpo tu s tím, e dojde k navý ení spoluú asti m sta o ,- K. Usnesení. 1046/09 - s podpisem Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova R se SZIF na projekt Rekonstrukce vodohospodá ské infrastruktury v Hluboké nad Vltavou, - s výsledky V na zhotovitele díla na projekt Rekonstrukce vodohospodá ské infrastruktury v Hluboké nad Vltavou, firmou Swietelski s.r.o, s cenou díla ve vý i ,- K v. DPH. Usnesení. 1047/09 zastupitelstvu m sta souhlasit se zm nou rozpo tu projektu Rekonstrukce vodohospodá ské infrastruktury v Hluboké nad Vltavou a s provedením zm ny rozpo tu m sta na r v p íjmové ásti sní ením o ,- K a ve výdajové ásti sní ením o ,- K. P íjem 4122 Dotace MAS Rekonstrukce VHI Hluboká sní ení o - 111,740 Výdaj Rekonstrukce VHI Hluboká sní ení o - 24,204 e) M sto Hluboká získalo dotaci J K na projekt Protipovod ová opat ení Lí nice. Ve V na zhotovitele díla byla vybrána spole nost MANE stavební s.r.o. s cenou díla ve vý i ,- K. V rozpo tu m sta je za azena v p íjmech dotace ,- K a ve výdajích ,- K. Zm na rozpo tu bude provedena a po realizaci a vyú tování akce. Usnesení. 1048/09 s výsledkem výb rového ízení na zhotovitele projektu Protipovod ová opat ení Lí nice a podpisem SOD se spole ností MANE stavební s.r.o. s cenou díla ,- K. f) Bod byl sta en z programu. -17-

18 g) M sto Hluboká získalo dotaci ROP na projekt Rekonstrukce místních komunikací Hluboká nad Vltavou. Ve V na zhotovitele díla byla vybrána spole nost Swietelski stavební s.r.o. s cenou díla za 1. etapu ve vý i ,- K. Jedná se o první etapu projektu s ukon ením k Na základ sou asného postupu p ípravy realizace projektu byl upraven i harmonogram. V rozpo tu m sta je za azena v p íjmech dotace ve vý i ,- K a ve výdajích ástka ,- K, kdy rozpo et po ítal s ukon ením 1. etapy a je t se zahájením 2. etapy v r Po provedené zm n harmonogramu dojde i ke zm n financování akce. Akce je p edfinancována úv rem. Usnesení. 1049/09 s výsledkem výb rového ízení na zhotovitele 1. etapy stavby Rekonstrukce místních komunikací Hluboká nad Vltavou a podpisem SOD se spole ností Swietelski stavební s.r.o. s cenou díla ve vý i ,- K. h) M sto Hluboká ádá o dotaci MZe na projekt Intenzifikace OV Hluboká nad Vltavou- Zámostí. ádost byla v b eznu 2009 ve spolupráci s VAK J aktualizována. ekáme na za azení této akce do seznamu akcí Programu MZe P edpokládaná realizace VII/2009 XII/2010 (dle aktualizované ádosti). V rozpo tu m sta na r není ve výdajích s realizací akce po ítáno. Ve V na zhotovitele díla podala nejvýhodn j í nabídku spole nost KO Í a.s. s cenou díla ve vý i ,- K v. DPH. Usnesení. 1050/09 s výsledkem výb rového ízení na zhotovitele stavby Intenzifikace OV Hluboká nad Vltavou-Zámostí, a jako nejvýhodn j í nabídku vybírá spole nost KO Í a.s. s cenou díla ve vý i ,- K. i) Rada byla informována, e Státní fond ivotního prost edí R (SF P) vyhlásil program Zelená úsporám. ádosti o podporu se podávají na kontaktních místech SF P a spolupracujících bank. ádosti bude mo no podávat od erpání dotací - do Nebudou podpo eny ádosti u projekt dokon ených p ed Usnesení. 1051/09 rada m sta u k l á d á MÚ Hluboká nad Vltavou prov it mo nost získání dotací na objekty m sta ( bytové domy, domov d chodc ). j) Grantové pracovi t OESM MÚ doporu ilo rad podat ádosti o granty J K: a) Grantový program: Podpora obnovy dopravního zna ení na místních komunikacích Projekt: Dopravní zna ení oblast Fidelák (1.etapa) Grant max. 100 tis. K (80 %), celkové náklady 125 tis. K, spoluú ast 25 tis. K (20 %) Realizace do b) Grantový program: Produkty a slu by v cestovním ruchu -18-

19 Projekt: Propagace destinace Hluboká nad Vltavou Grant: tis. K (80 %), Mo nost vyu ití na tvorbu propaga ních a informa ních materiál m sta. Realizace do Usnesení. 1052/09 s podáním ádostí o granty J Kraje na projekty m sta Dopravní zna ení oblast Fidelák (1.etapa), Propagace destinace Hluboká nad Vltavou. k) Grantové pracovi t OESM MÚ p ipravuje podklady k ádostem o dotace v rámci o ekávaných výzev OP P: a) Projekt: Revitalizace skládky Zík v Lom Dotace max. 90 %, celkové p edpokládané náklady 40 mil. K, spoluú ast 4 mil. K Jedná se o opakované podání aktualizované ádosti neúsp né v r ádost zpracovává firma Europoradenství s.r.o. ( doc Kroh) na základ platné smlouvy. b) Projekt: Zateplení Základní koly Hluboká nad Vltavou Dotace max. 90 %, celkové p edpokládané náklady 42,2 mil. K (zateplení 41 mil. K dle rozpo tu ze IV/2008, solární panely 1,2 mil. K ) c) Projekt: Zateplení Domova d chodc Hluboká nad Vltavou Dotace max. 90 %, celkové p edpokládané náklady 10,920 mil. K, (zateplení a opr. st echy 0,720 mil. K, solární panely 2,6 mil. K, zateplení plá t a vým na ásti oken 7,6 mil. K ). Prost edky na zateplení DD bude mo no, podle p edb ných informací, erpat i z nového programu SF P Zelená úsporám V rámci p ípravy uvedených ádostí do program OP P byla zapo ata spolupráce s poradenskou firmou Europoradenství s.r.o., která má se zpracováním ádostí v této oblasti podpory významné zku enosti. Usnesení. 1053/09 s p ípravou ádostí o dotace OP P na projekty m sta Revitalizace skládky Zík v Lom, Zateplení Základní koly Hluboká nad Vltavou a Zateplení Domova d chodc Hluboká nad Vltavou ve spolupráci s vybranou poradenskou firmou. K bodu 5) Rada projednala na návrh editele PMH stí nost ob an propojovací uli ky mezi i kovou a T ebo skou ulicí, kte í si st uji na protékání srá kové vody. V uli ce není instalována kanalizace a tím dochází k po kozování jejich majetku. Velké mno ství vody, která se p ed vybudováním ivi ných vozovek V i kov a Hosínské ul. vsakovala, a kterou p i v t ím de ti nesta í pojmout kanalizace i díky tomu, e se zanese hlínou a kamením z polí od Hosína, protéká áste n touto uli kou. Rada doporu ila po diskusi uvolnit prost edky na vybudování horské vpusti na konci asfaltového povrchu v ul. Hosínské. Toto e ení by m lo pomoci upravit i situaci v lokalit v i kov ul. MÚ zabezpe í vyprojektování opat ení proti p ívalovým vodám v etn návrhu náklad akce. -19-

20 K bodu 6) FRANTI EK HOU KA & MILOSLAV B RKA, PARKING SERVICE SDRU ENÍ po ádalo o posunutí splátkového kalendá e o jeden m síc. První splátka bude poukázána a poslední splátka Vzhledem ke kladnému vyjád ení PMH rada vzala informaci na v domí. K bodu 7) Na m stský ú ad Hluboká nad Vltavou se obrátil zástupce Z se ádostí o provedení návrhu opravy ploch p ed kolou. Pan K.Riedl provedl místní et ení s panem Karvánkem, kde bylo zji t no, e prostor p ed vstupem je propadlý, ulové dla dice rozlámané a ulo ené tak, e tvo í zna né nerovnosti nad plochu. V ostatních místech (na podest schodi t, prostor p ed schodi t m) je nerovností a rozlámaných dla dic mén. Bylo navr eno vym nit ulové dla dice v prostoru p ed vstupem do koly za zámkovou betonovou dla bu a u zbývajících poruch dla dice vyjmout a nahradit novými. Propo et náklad na provedení vý e popsaných prací je 265 tis. K v. DPH. Usnesení. 1054/09 rada m sta u k l á d á MÚ zajistit zpracování rozpo tu na opravu zpevn ných ploch p ed základní kolou a po zji t ní p esné ceny p edlo it op t do jednání rady m sta. Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdr el se 0 K bodu 8) Dne se na Krajském ú ad v eských Bud jovicích konalo jednání starost obcí okolo odkali Mydlovary s DIAMO s.p. za vedení nám stka hejtmana MUDr. Kuby. Starostové obcí si st ovali na neúnosný stav s dopravou materiálu na rekultivace odkali. DIAMO sd lilo, e p i p edpokladu dokon ení akce v roce 2024 by bylo zapot ebí ro n navá et cca tun. V sou asné dob se navá í cca tun co p edstavuje cca 85 aut denn. V leto ním roce bude (snad) stavební povolení na obchvat Ole níku s realizací v roce Pan nám stek navrhl do p í tího jednání zjistit zdroje materiál a rozd lit dopravu p im en na v echny p íjezdy Ole ník, Dív ice, Nák í, D íte. P íjezd p es Munice nebyl zmín n. Usnesení. 1055/09 rada m sta b e r e n a v d o m í zprávu o zavá ení materiálu na rekultivace odkali v okolí Mydlovar a ukládá m stskému ú adu situaci dále sledovat Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdr el se 0 K bodu 9) Na m sto Hluboká nad Vltavou se obrátili majitelé pozemk v lokalit za lesním závodem s návrhem na spole ný postup p i budování ZTV s tím, e peníze na vybudování podzemních sítí a konstrukcí ve vý i dle Zásad pro budování technické infrastruktury by byly sdru eny na ú et m sta. Usnesení. 1056/09 rada m sta u k l á d á m stskému ú adu zahájit jednání s majiteli pozemk parcelní íslo 477/13 a 477/17 k.ú. Hluboká nad Vltavou o vytvo ení sdru ení pro vybudování ZTV pro rodinné domy v Lesní ulici a výsledek projednání p edlo it rad m sta -20-

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Zápis z 26. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 16.3.2009

Zápis z 26. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 16.3.2009 Zápis z 26. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 16.3.2009 P ítomni: Omluven: Ing. Hana Hricová, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing. Pavel Dlouhý, JUDr.

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008

Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008 Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008 Přítomni: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha,

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce. 21 konaného dne 19.12. 2005 v Kulturním dom Bludov

Zápis z jednání zastupitelstva obce. 21 konaného dne 19.12. 2005 v Kulturním dom Bludov Zápis z jednání zastupitelstva obce. 21 konaného dne 19.12. 2005 v Kulturním dom Bludov ítomni : Omluven : Ing. Pavel Ston, Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., MVDr. Josef Hlásný,

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 íslo Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 Zp t 2008 2009 2010 2011 2010 CELKEM Pot eby na financování akce (projektu): 50 001

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013,

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013, VYHLÁŠKA ze dne... 2013, kterou se m ní vyhláška. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektroza ízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 PrÏõÂloha cï. 3 k vyhlaâsïce cï. 560/2006 Sb. Vzor formulá e pro záv re né vyhodnocení akce ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 Název akce : Evid. íslo ISPROFIN : pod. j.: Ú

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad

M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad MUPTX003KVJ0 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZNA KA: 268/2015/VaŽP/D ÍSLO JEDNACÍ: M ÚP 2527/2015

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Územní plán Habartov

Územní plán Habartov Územní plán Habartov Zm na. 1 Záznam o ú innosti Zm na. 1 Územního plánu Habartov Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo m sta Habartov Datum nabytí ú innosti: Oprávn ná ú ední osoba po

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov ítomni : Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr Stanislav Balík, Ing. Franti ek B ezina, MVDr. Josef Hlásný, CSc., David

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014

Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014 Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014 Místo: Restaurace Panský d m P ítomni: viz prezen ní listina Za átek: 15,30 hod Konec: 18,15 hod Návrh programu: 1. Schválení

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site:

Více