Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009"

Transkript

1 Zápis z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne P ítomni: Omluven: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing. Hana Hricová K bodu 1) Rada odsouhlasila návrh programu jednání rady: Usnesení. 1008/09 rada m sta s c h v a l u j e program svého jednání: 1) Schválení programu. 2) Dispozice s majetkem: a) Prodej pozemk parc.. 155/3, 60/2, 154/2 v k.ú. Lí nice J. Fran k. b) V cné b emeno - kanalizace K esín J. Jurka. c) V cné b emeno - OV - Baseball Hluboká - Rybá ství Hluboká a.s. d) Pronájem zem d lských pozemk v k.ú. Hrd jovice - ZD Hosín. e) Prodej budovy restaurace v Municích R. Kaska. f) ádost o zastavení sm ny pozemk - u Munického rybníka (p.cirkl) Dvo ákovi STA ENO Z PROGRAMU. g) Prodej pozemku parc.. 34 v k.ú. Bavorovice E. Jindrová. h) P evzetí historického majetku obce v k.ú. Purkarec - Lesy R. i) Souhlas vlastníka pozemku s umíst ním stavby a napojením na komunikaci (Kánín) - MANE engineering s.r.o. j) Bezúplatný p evod pozemku parc v k.ú. Hluboká n. Vlt. (komunikace) z majetku státu ÚZSVM. k) Pronájem pozemku parc.. 4/2 v k.ú. Bavorovice - Ing. V. Plíhal st. l) Prodej ásti pozemku parc /1 v k.ú. Hluboká n. Vlt. (Hrad ana) H. Kozlová. m) Prodej ásti pozemku parc /6 v k.ú. Hluboká n. Vlt.(pod sýpkou) - J. onka. n) Koup pozemku parc.. 426/27 v k.ú. Hluboká nad Vltavou (Hv zdá e - u silnice B - Týn) V. íma. o) P id lení bytu 1+1 Purkarec 130. p) P id lení bytu. 7 Lesní q) Uvoln ní bytu 3+1 Zborovská 80. r) Byt 3+1 Purkarec 131 K. tabr ák splacení p ísp vku. s) Suterénní byt v p. 34 po J.Gáborovi zám r vyu ití na prádelnu. t) Garsonka v.p. 42 Hluboká nad Vltavou - dal í vyu ití. -1-

2 u) Návrh na umíst ní stavby pod Barborkou pp. 1087/1 a odprodej pozemku - sklená ství Procházka. v) ádost o pronájem ásti pozemku parc Hluboká nad Vltavou a souhlas se stavbou p íst e ku - man elé imkovi. w) Souhlas s kácením zelen v souvislosti s p elo kou silnice I/20 k.ú.bavorovice. x) P evod pozemku pod ulicí - Nad Parkovi t m od Pozemkového fondu. y) ádost o souhlas m sta s OV Dasný. 3) Rozpo tová opat ení: a) P ijetí p ísp vku J K na innost SDH Hluboká a Kostelec ( K ). b) P ijetí ásti výt ku z provozu VHP ( K ) ádost TJ Bavorovice o tento p ísp vek na innost dru stev mláde e. c) Náklady na áky plnící povinnou kolní docházku v Z Týn n.v. ( K ). d) SDH Bavorovice - ádost o navý ení rozpo tu na sout hasi. dru stev v Bavorovicích (6 000 K ). e) Agentura Monika - ádost o p ísp vek na Den d tí v ZOO. f) Jiho eská R e o.s. ádost p ísp vek na 10 let KC Kostelec ( K ). g) TJ KOH-I-NOOR B - ádost o p ísp vek na b h kolem Hluboké (5 000 K ). h) Vým na oken v byt Zborovská 80. i) Návrh e ení opravy vodovodního adu pod Vltavou - STA ENO j) Centrum pro zdravotn posti ené Jiho eského kraje ádost o p ísp vek. k) Kv tinka o.s. ádost o p ísp vek. l) Pra ská diecéze Církve eskoslovenské husitské ádost o p ísp vek. m) Pohádkový les ádost o p ísp vek. n) Lenka Kazdová ádost o p ísp vek. 4) Granty a dotace a související V : a) Projekt Z Hluboká Sportovní areál Základní koly Hluboká nad Vltavou doporu ení zastupitelstvu souhlasit s realizací projektu a se zaji t ním financování. b) Projekty Cyklistická stezka Hluboká Pon ice úsek II, III, P ístavba DD, Revitalizace sídli t, D tská klubovna s hasi skou zbrojnicí doporu ení zastupitelstvu souhlasit s realizací projekt a se zaji t ním financování. c) Výsledky V na zhotovitele projektu MAS podpo eného dotací SZIF: Zpracování studie vyu ití kulturního d dictví Hlubocka - Li ovska a smlouva o dotaci SZIF. d) Výsledky V na zhotovitele projektu MAS podpo eného dotací SZIF: Rekonstrukce VHI Hluboká n.v a smlouva o dotaci SZIF. e) Výsledky V na zhotovitele projektu podpo eného dotací J K : PPO Lí nice. f) Projekt podpo ený dotací ROP: Rekonstrukce DD financování. g) Výsledky V na zhotovitele stavby Rekonstrukce místních komunikací. h) Výsledky V na zhotovitele stavby Intenzifikace OV Zámostí. i) Program SF P Zelená úsporám informace. j) Dotace J K. k) Dotace OP P. 5) Zaplavování spojovací uli ky i kova T ebo ská. 6) F.Hou ka & Mil.B rka,parking Service - sdru ení ádost o posun splátek o 1 m síc. 7) Návrh na opravu zpevn ných ploch u základní koly - propo et náklad. 8) Rekultivace odkali Mydlovary - informace o doprav. 9) ádost o vytvo ení sdru ení na výstavbu ZTV Lesní ulice. 10) P j ky z FRB na r p id lení. 11) Zm ny ÚP: a) ádost o zm nu ÚP H rka. b) ádost o zm nu ÚP - Holý vrch. c) ádost o zm nu ÚP Lí nice. d) ádost o zm nu ÚP Zámostí. e) ádost o souhlas s umíst ní fotovoltaických lánk. -2-

3 12) R zné: a) Informace o rozpo tu. b) Mimosoudní vy e ení sporu í ek, Mikolá ovi. c) Prodej pozemku Jaroslavice Ing. Fajtl. d) Sm na pozemk LESY R m sto. e) VO ZTV K esín. f) VO Pra ská ul. g) Most kanalizace. h) Krátkodobá p j ka a potvrzení ru ení. Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdr el se - 0 K bodu 2) a) Na m sto se obrátil Bc. Jan Fran k, bytem Netolická 8, eské Bud jovice, se ádostí o prodej pozemk parc.. 155/3, 60/2, 154/2 o vým e celkem 601 m 2 v k.ú. Lí nice u Kostelce, které sousedí s pozemky v jeho vlastnictví. P edm tné pozemky jsou ji n kolik desítek let zaploceny a rodinou adatele u ívány coby sad. V blízkosti t chto pozemk vede polní cesta, která by z stala zachována a majetkové pom ry by byly p edm tným prodejem uvedeny na odpovídající právní stav. Osadní výbor Lí nice s prodejem souhlasí a stavební a bytová komise RM po provedení místního et ení prodej doporu uje. Usnesení. 1009/09 zastupitelstvu m sta souhlasit s prodejem pozemk parc.. 155/3, 60/2, 154/2 o vým e celkem 601 m 2, v k.ú. Lí nice u Kostelce, panu Bc. Janu Fra kovi, bytem Netolická 8, eské Bud jovice, za cenu dle znaleckého posudku, minimáln v ak za cenu 70,- K za 1 m 2 plochy. adatel je povinen uhradit náklady na vypracování GP, náklady na vypracování znaleckého posudku a administrativní poplatek spojený s ízením o vkladu vlastnického práva k p edm tu p evodu. b) M sto Hluboká nad Vltavou uzav elo v souladu s usnesením Zastupitelstva m sta. 109/2007 smlouvu o smlouv budoucí darovací, na základ ní se zavázalo uzav ít coby obdarovaný darovací smlouvu s panem Josefem Jurkou, týkající se p evzetí stavby vodovodu a kanalizace a dále komunikace a pozemk pod touto komunikací nov vzniklých na základ GP v lokalit K esín. Jedná se o infrastrukturu ZTV Dv r K esín vybudovanou panem Josefem Jurkou. Zastupitelstvo m sta dne dále souhlasilo s p ijetím daru shora uvedeného. V sou asné dob byla dobudována vý e specifikovaná infrastruktura a pan Jurka je v souladu se smlouvou o smlouv budoucí p ipraven z ídit ve prosp ch m sta v cné b emeno dal ího vedení, p ístupu a údr by kanalizace p es pozemky v jeho vlastnictví parc a 1107/10. Vzhledem k tomu, e p ijetí daru bylo ZM m sta odsouhlaseno, je t eba k uzav ení smlouvy darovací a o z ízení VB je t souhlas RM. Usnesení. 1010/09 se z ízením v cného b emene ulo ení, údr by, kontroly, p ístupu a p íjezdu ke stavb kanalizace, nacházející se na pozemku parc , parc /10 v k.ú. Hluboká nad Vltavou za obvyklou úplatu, kdy tyto pozemky jsou ve vlastnictví pana Josefa Jurky, bytem Jiráskova 1055, Hluboká nad Vltavou. -3-

4 c) M sto se obrátil pan David astný se ádostí o schválení smlouvy o smlouv budoucí o z ízení v cného b emene, kdy m sto coby investor a stavebník vystaví na pozemku parc /1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, který je ve vlastnictví Rybá ství Hluboká a.s., OV pro budovu klubovny u víceú elového areálu vedle baseballového h i t. V cné b emeno by bylo dle dodaného návrhu smlouvy o smlouv budoucí z ízeno ve lh t do 12-ti m síc od dokon ení stavby, za úplatu ,- K. Usnesení. 1011/09 s uzav ením smlouvy o smlouv budoucí o z ízení v cného b emene, kdy Rybá ství Hluboká a.s. coby povinný a vlastník pozemku parc /1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou z ídí v cné b emeno ulo ení, údr by, kontroly, p ístupu a p íjezdu ke stavb Hluboká OV Baseball/T3/Bu/08, pro m sto Hluboká nad Vltavou coby investora a stavebníka této stavby na shora uvedeném pozemku. V cné b emeno se z izuje za úplatu ve vý i ,- K. d) Na m sto se obrátilo Zem d lské dru stvo Hosín se ádostí o pronájem zem d lských pozemk (celých i jejich ástí) v k.ú. Hrd jovice, o celkové vým e m 2 ZD Hosín p edm tné pozemky ji del í dobu obhospoda uje coby sou ást v t ích zem d lských celk a p i inventu e bylo zji t no, e shora uvedené plochy jsou ve vlastnictví m sta Hluboká nad Vltavou. ZD Hosín hodlá v obhospoda ování dot ených pozemk i nadále pokra ovat a jejich pronájmem by hospoda ení bylo uvedeno na právní stav. ZD Hosín nabízí nájemné 500,- K za 1 ha pronajaté plochy a rok. Vzhledem k tomu, e v uplynulých letech nebyla úhrada nájemného provád na rada ulo ila MÚ projednat se ZD úhradu nájemného za poslední t i roky a o výsledku tohoto jednání znovu informovat. Rada s pronájmem souhlasila. Usnesení. 1012/09 s pronájmem pozemk parc.. 577/1 o vým e 1146 m 2, 578/1 o vým e 1693 m 2, 579/1 o vým e 97 m 2, 580/6 o vým e 76 m 2, 860 o vým e 1986 m 2, 861/6 o vým e 608 m 2, 861/49 o vým e 418 m 2, 861/76 o vým e 464 m 2, 861/77o vým e 31 m 2, v e v k.ú. Hrd jovice, Zem d lskému dru stvu Hosín se sídlem Hosín 149, Hluboká nad Vltavou. Nájemné se stanovuje ve vý i 500,- K za 1 ha pronajaté plochy a rok. Rada m sta pov uje MÚ administrací v ci a zárove pov uje starostu m sta podpisem nájemní smlouvy. e) Rada m sta projednala ádost pana René Kasky, bytem Munice 33 o prodej budovy restaurace, nacházející se na pozemku parc.. st. 45 a souvisejících pozemk v Municích. Pan Kaska je v sou asné dob nájemcem objektu a provozuje zde restaura ní za ízení. adatel svou ádost od vodnil tím, e m sto do objektu coby vlastník ji n kolik let neinvestuje, tento chátrá a on jej naopak na sv j náklad opravuje a udr uje v provozuschopném stavu. adatel pak hodlá své podnikání v objektu dále rozvíjet a sou asný technický i právní stav mu v tom brání. K ádosti se vyjád il OV Munice a s prodejem zásadn nesouhlasí, kdy dle jeho názoru by m l alespo jeden objekt v obci z stat ve vlastnictví m sta, proto e v p ípad jeho prodeje by se ob ané Munic nem li kde scházet. Rada si vy ádala zpracování odborného posouzení reálné ceny objektu a pozemk a po analýze stávajícího technického stavu objektu p edlo it nutné náklady na opravy. Následn bude bod projednán op t v rad m sta. -4-

5 f) Bod byl sta en z programu. g) Na m sto se obrátila paní Eva Jindrová, bytem Písecká 11, eské Bud jovice, se ádostí o prodej pozemku parc.. 34 o vým e 26 m 2 v k.ú. Bavorovice. Pozemek sousedí s nemovitostmi v jejím spoluvlastnictví a je umíst n p ímo na návsi obce Bavorovice. adatelka svou ádost neod vodnila. Osadní výbor Bavorovice s prodejem nesouhlasí. Na tomto pozemku se nachází sloup ve ejného osv tlení a jsou v n m vedeny sít. Rada prodej nedoporu ila. Usnesení. 1013/09 rada m sta n e d o p o r u u j e zastupitelstvu m sta souhlasit s prodejem pozemku parc.. 34 o vým e 26 m 2 v k.ú. Bavorovice paní Ev Jindrové, bytem Písecká 11, eské Bud jovice. h) Na m sto se obrátily Lesy R s.p. s informací, e pozemky parc.. 196/16 a PK 196/1 díl 2 v k.ú. Purkarec jsou historickým majetkem m sta, nicmén tyto jsou zapsány na LV státního podniku Lesy R. Své tvrzení s.p. Lesy R dokládají výpisem z pozemkové knihy. Lesy R nabízejí p evod t chto pozemk do vlastnictví m sta dle zák.. 172/1991 Sb. ve zn ní p.p. o p echodu n kterých v cí z majetku R do vlastnictví obcí. Usnesení. 1014/09 zastupitelstvu m sta souhlasit s p evzetím pozemk parc.. 196/16 a PK 196/1 díl 2 v k.ú. Purkarec do vlastnictví m sta a s podáním návrhu na zápis tohoto majetku na LV m sta Hluboká nad Vltavou. i) Na m sto Hluboká nad Vltavou se obrátila spole nost Mane Engineering s.r.o., se sídlem Okru ní 2615, eské Bud jovice, se ádostí o souhlas s umíst ním stavby gará e a napojení p íjezdové komunikace k této gará i na komunikaci nacházející se na pozemku parc /2 a 930/2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, jejich je m sto vlastníkem. Gará by byla vystav na na pozemku parc.. 930/8, který je ve vlastnictví investor stavby, man el Bohá kových a souhlas je vy adován pro ú ely stavebního ízení. Usnesení. 1015/09 s umíst ním stavby gará e na pozemku parc.. 930/8 a napojením na komunikaci umíst né na pozemcích ve vlastnictví m sta parc /2 a 930/2, v e v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Souhlas se vydává spole nosti Mane Engineering s.r.o. pro ú ely stavebního ízení. j) Na m sto Hluboká nad Vltavou se obrátila eská republika - Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových s nabídkou bezúplatného p evodu pozemku parc.. 240/1 o vým e 491 m 2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou do vlastnictví m sta. Jedná se o sva itý pozemek u mostu p es slepé rameno a eku Vltavu. Pozemek není m stem nijak vyu íván, nicmén p es tento vede stezka od mostu do zámeckého parku. -5-

6 Usnesení. 1016/09 zastupitelstvu m sta souhlasit s bezúplatným p evzetím pozemku parc.. 240/1 o vým e 491 m 2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou od eské republiky - Ú adu pro zastupování státu ve v cech majetkových. k) Bod byl sta en z programu. l) Na m sto Hluboká nad Vltavou se obrátila paní Helena Kozlová, bytem Na vyhlídce 725, Hluboká nad Vltavou, se ádostí o prodej ásti pozemku parc /1 o vým e dle GP do 50 m 2, který sousedí s pozemky parc /6 a 1240/5 v jejím vlastnictví. Jedná se o úzký pruh mezi zaplocenými pozemky adatelky a pozemkem jiného vlastníka, který je vícemén nep ístupný. lenové stavební a bytové komise provedli ve v ci místní et ení a zjistili, e ást dot eného pozemku, o její koupi má adatelka zájem, je vícemén nep ístupná a neudr ovaná. adatelka hodlá tento pozemek vymýtit a udr ovat. Usnesení. 1017/09 zastupitelstvu m sta souhlasit s prodejem ásti pozemku parc /1 (dle GP) v k.ú. Hluboká nad Vltavou o vým e cca. 50 m 2 paní Helen Kozlové, bytem Na vyhlídce 725, Hluboká nad Vltavou, za cenu dle znaleckého posudku, minimáln v ak za cenu 700,- K za 1 m 2 plochy. adatelka je povinna uhradit náklady na vypracování GP, náklady na vypracování znaleckého posudku a administrativní poplatek spojený s ízením o vkladu vlastnického práva k p edm tu p evodu. m) Na m sto Hluboká nad Vltavou se obrátil pan Jozef onka, bytem Tyr ova 7, Hluboká nad Vltavou, se ádostí o prodej ásti pozemku parc /6 o vým e 32 m 2, který sousedí se zastav ným pozemkem v jeho vlastnictví. adatel hodlá na této ásti pozemku parc /6 vystav t verandu domu. Rada na základ doporu ení komise stavební a bytové nedoporu ila prodej odsouhlasit vzhledem k mo ným budoucím zám r m s vyu itím této lokality. Usnesení. 1018/09 rada m sta n e d o p o r u u j e zastupitelstvu m sta souhlasit s prodejem ásti pozemku parc /6 (dle GP) v k.ú. Hluboká nad Vltavou o vým e 32 m 2 panu Jozefu onkovi, bytem Tyr ova 7, Hluboká nad Vltavou, z d vodu zamý lené budoucí revitalizace celé zájmové lokality. n) Pan Ing. Vladimír íma, bytem Neplachova 997/4, eské Bud jovice, je vlastníkem pozemku parc.. 426/25 a domu stojícího na pozemku parc.. st. 380 v k.ú. Hluboká nad Vltavou v lokalit Fidelák u hlavní silnice B Týn n. Vlt. Na základ p edchozích jednání s m stem byl z d vodu zaji t ní výhledu do k i ovatky a p edev ím z d vodu vybudování chodníku v tomto míst panem ímou zbourán plot ohrani ující jeho pozemek a vybudován nový plot tak, aby bylo zaji t no místo pro vybudování chodníku mezi plotem a silnicí. -6-

7 Pozemek parc.. 426/27, na n m má být chodník vybudován, byl GP odd len z pozemku parc.. 426/25 a m sto hodlá tento nov vzniklý pozemek parc.. 426/27 o vým e 17 m 2 od p. ímy vykoupit. Kupní cena pozemku byla na základ p edchozí dohody a stanoviska rady m sta stanovena ve vý i ceny základu nové zdi. Vzhledem k tomu, e cena základu (12.000,- K ) odpovídá cen pozemku cca 700,- K /m 2, doporu uje se zachovat standardní postup a pozemek za tuto cenu zakoupit. Usnesení. 1019/09 zastupitelstvu m sta souhlasit s koupí pozemku parc.. 426/27 o vým e 17 m 2, nov vzniklého odd lovacím GP z pozemku parc.. 426/25, v e v k.ú. Hluboká nad Vltavou od pana Vladimíra ímy, bytem Neplachova 997/4, eské Bud jovice, za kupní cenu 700,- K /m 2, t.j. celkem ,- K s tím, e vzniklé související náklady ponese m sto. o) Do výb rového ízení na získání nájmu bytu. 6, 1+1 v Purkarci p. 130 (po p. Vondrá kovi) v termínu do podali nabídky 2 zájemci. M sto si vy ádalo souhlas ji zalo eného dru stva s budoucím nájemcem bytu, co byla jedna z podmínek p id lení bytu. Byl vybrán Radek D kan, Purkarec 125. P ísp vek na investi ní rozvoj m sta ve vý i 130 tis. K uhradí po poskytnutí úv ru. Zástupce dru stva sd lil MÚ, e souhlasí s R. D kanem jako novým lenem dru stva. Usnesení. 1020/09 s p id lením bytu. 6, 1+1 v bytovém dom Purkarec p. 130 panu Radku D kanovi, Purkarec 125 na dobu neur itou, po splacení nabídnutého p ísp vku na investi ní rozvoj m sta. p) Rada m sta projednala ádosti o p id lení bytu. 7 pro p íjmov vymezené osoby, 1+1 v Lesní ul. p ádost podali 3 zájemci. Rada schválila p id lení bytu paní Lence Klomfarové, Hrozn jovice 46. Usnesení. 1021/09 s p id lením bytu. 7, 1+1 v bytovém dom Lesní p paní Lence Klomfarové, Hrozn jovice 46 na dobu ur itou 2 roky od q) K se uvolnil byt. 2, 3+1, Zborovská p. 80 po Ing. R.Kondrátové. Jedná se o byt II. Kategorie o plo e 65,49 m 2. Rada schválila vypsat výb rové ízení s tím, e p ísp vek na investi ní rozvoj m sta bude mimo ádn vy í ne dle pravidel vzhledem k nutnosti provést opravy v byt. Rada navrhla ástku 700 tis. K. M sto prost edky ve stejné vý i uvolní na provedení oprav v byt. Vzhledem k tomu, e v t chto opravách je zahrnuta i vým na oken byl sta en bod 3h), který se zabýval stejnou problematikou. Rada schválila navrhované e ení s tím, e v podmínkách V bude mo nost zru it výb rové ízení bez náhrady. -7-

8 Usnesení. 1022/09 se zve ejn ním zám ru pronajmout byt. 2 v ul. Zborovská p. 80, 3+1, na dobu neur itou za navr ených podmínek. r) RM p id lila dne usn.. 975/09, byt. 5, 3+1 v Purkarci p. 131 panu Karlu tabr ákovi, Purkarec 27. Na nabídnutý p ísp vek na investi ní rozvoj m sta ve vý i 300 tis. K si cht l p. tabr ák vzít úv r od stavební spo itelny Wistenrot, co banka nemohla poskytnout. Bylo dohodnuto s bankou, e banka poskytne p. tabr ákovi úv r na celou cenu bytu slo enou z p ísp vku a z dru stevního podílu. O tento p ísp vek (300 tis. K ) se také navý í celková cena domu. M sto ale musí p. tabr ákovi nejprve byt p id lit, aby se mohl stát lenem dosud nezalo eného bytového dru stva, kterému pak m sto d m prodá. Nájemní smlouva bude tedy uzav ena na dobu ur itou po dobu ne banka poskytne úv r a ne m sto obdr í od p. tabr áka dohodnutou ástku. Poté m e být nájemní smlouva uzav ena na dobu neur itou a bude dokon en p evod domu do vlastnictví bytového dru stva. Usnesení. 1023/09 se uzav ením nájemní smlouvy na byt. 5, 3+1 v Purkarci p. 131 s Karlem tabr nákem, Purkarec 27, s omezením na dobu ur itou, do splacení dohodnutého dru stevního podílu. s) Suterénní byt nám. sl. armády p. 34 ( po J.Gáborovi) je nevyu ívaný. M sto ji d íve byt nabízelo k vyu ití pro podnikání jako nebytový prostor. Nyní se na m sto obrátili zájemci pí. tindlová a pí. Hnízdilová se zám rem vyu ít prostory k provozování prádelny. Stavební a bytová komise vyslovila pochyby o p edm tu pronájmu s ohledem na mo né obt ování nájemník produkty provozu prádelny. Usnesení. 1024/09 rada m sta n e s o u h l a s í se zám rem vyu ití prostor suterénního bytu v p. 34 pro provoz prádelny. t) Rekonstrukcí byt v Masarykov ul. p. 42 (nad Spo itelnou) byt. 1, I. kategorie ( ÚT elektrokotel), velikost 3+1 (+ 1 pokoj pod 8 m2), obytná plocha 116,63 m 2 (+ pavla 9,15 m2) a byt. 3, I. kategorie (p ímotopy), garsonka, obytná plocha 26,23 m 2 (v. spole né chodby s bytem.2). Byt.1 by m l být na základ d ív j ích rozhodnutí rady p id len Janu Pajerovi, Zborovská 857, který uvolní stávající byt v Domov d chodc. Rada rozhodla zve ejnit zám r pronajmout garsonku dle pravidel. Byty budou dokon eny do konce dubna Usnesení. 1025/09 - s p id lením bytu. 1, 3+1, Masarykova p. 42 na dobu neur itou panu Janu Pajerovi, Zborovská 857, náhradou za uvoln ní bytu v DD, - se zve ejn ním zám ru pronajmout byt. 3, garsonka, Masarykova p. 42 dle pravidel. -8-

9 u) Na základ p edchozích jednání rady m sta vyhledal pan Procházka prostor pro mo né umíst ní drobné provozovny sklená ství, a to v prostoru ji n od provozovny fy Kelt (d íve prodejna potravin Suja) v Zámostí u sídli t Pod Barborkou. V rozpracovaném územním plánu obce je ji tento prostor ur en k zástavb. Usnesení. 1026/09 s návrhem umíst ní budoucí provozovny sklená ství na pozemku 1087/1 k.ú. Hluboká nad Vltavou a ukládá m stskému ú adu p ipravit prodej p íslu ného pozemku s tím, e náklady s tím spojené jdou k tí i pana Lu ka Procházky. v) Na m sto se obrátili man elé Jaromíra a Karel imkovi, kte í provozují pneuservis v podskalí. adatelé hodlají postavit vedle svého pneuservisu p íst e ek na obytné auto a zjistili, e pruh pozemku parc.. 121, který je ve vlastnictví m sta, zasahuje za pozemek parc , který je ve jejich vlastnictví. Podali tedy ádost o souhlas s umíst ním stavby na ásti pozemku parc a sou asn ádost o dlouhodobý pronájem této ásti pozemku. Vzhledem ke skute nosti, e ádost byla podána m n ne 15 dn p ed jednáním rady m sta, není mo né, aby rada bez p edchozího vyv ení zám ru na ÚD (minimáln 15 dn ) rozhodla o pronájmu dot ené ásti pozemku, nicmén je mo né aby vydala souhlas s umíst ním stavby. ádost o pronájem tedy bude rad p edlo ena dodate n coby bod do jejího p í tího jednání, po vyv ení zám ru na ú ední desce. Usnesení. 1027/09 s umíst ním stavby p íst e ku na obytný automobil na pozemku ve vlastnictví m sta parc v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Rada m sta sv j souhlas podmi uje tím, e stavba p íst e ku bude provedena v souladu s platnými právními p edpisy, rozhodnutími p íslu ných správních orgán a bude provedena zcela na náklad a nebezpe í adatel. w) Na m sto Hluboká nad Vltavou se obrátila spole nost Ekoservis eské Bud jovice se ádostí o vyjád ení k Dendrologickému pr zkumu na akci P elo ka silnice I/20 Sedlec- eské Vrbné, který specifikuje odstra ovanou zele v k.ú. Bavorovice. Jedná se v t inou o náletové a nekvalitní d eviny okolo mimoúrov ové k i ovatky. Usnesení. 1028/09 s p edlo eným Dendrologickým pr zkumem na akci P elo ka silnice I/20 Sedlec- eské Vrbné a p íslu ným odstran ním zelen x) Inventurou pozemk ve vlastnictví m sta bylo zji t no, e dosud nejsou vypo ádány vlastnické vztahy k pozemk m pod stavbami komunikace a chodník v ulici Nad Parkovi t m. Jedná se o lokalitu u autobusových zastávek, kdy dle sou asného stavu zápisu v KN je m sto vlastníkem pouze n kterých pozemk a dal ím vlastníkem pozemk pod t mito stavbami je R Pozemkový fond. Dle ust. 5 odst. 1 písm. d) zák.. 95/ 1999 Sb. m e m sto po ádat o bezúplatný p evod pozemk zastav ných ve ejn prosp nou stavbou do vlastnictví m sta. Za ú elem podání ádosti byl vypracován GP, kterým byly zam eny a -9-

10 sjednoceny pozemky pod stavbami komunikace a chodník. ádost by se tedy vztahovala na pozemky parc.. 156/3 o vým e 153 m 2 a parc díl a o vým e 914 m 2 v e dle tohoto GP. Usnesení. 1029/09 zastupitelstvu m sta souhlasit s podáním ádosti o bezúplatný p evod pozemk parc.. 156/3 o vým e 153 m 2 a pozemek parc díl a o vým e 914 m 2 v e dle odd lovacího GP /2008 v k.ú. Hluboká nad Vltavou Pozemkovému fondu R. y) Na m sto Hluboká nad Vltavou se obrátila obec Dasný, která p ipravuje stavbu OV. Vzhledem k tomu, e po zpracování dokumentace k vydání územního rozhodnutí do lo k up esn ní rozsahu zásahu na pozemky m sta Hluboká nad Vltavou. Usnesení. 1030/09 s vydáním územního rozhodnutí pro obec Dasný na stavbu OV a p íslu ných p ípojek v. ochranných pásem na pozemcích parcelní íslo 187 a 189 v k.ú. Bavorovice. K bodu 3) a) J kraj poskytl m stu p ísp vek na innost jednotek dobrovolných hasi ských sbor obcí Jiho eského kraje ve vý i K pro SDH Hluboká n.vlt. a ve vý i K pro SDH Kostelec ( celkem K ). Prost edky jsou ur ené na výdaje spojené s udr ením akceschopnosti jednotek SDH obcí kategorie JPO II nebo JPO III. Prost edky lze pou ít na v cné vybavení (hadice, proudnice, rozd lova e, eb ík, spojové prost edky, v cné prost edky po ární ochrany, apod.), které z stává majetkem obce neinvesti ní povahy a je v hodnot do 40 tis. K, dále na opravy po ární techniky, která nemá charakter modernizace nebo technického zhodnocení, ochranné pom cky ( p ilby, boty, ochranné obleky), výdaje na odbornou p ípravu velitel a strojník, získání odborné zp sobilosti nebo prodlou ení platnosti a specializa ní kursy a zam stnání. Usnesení. 1031/09 zastupitelstvu m sta - souhlasit s p ijetím P ísp vek J kraje na innost jednotek SDH J kraje ve vý i K ( K pro SDH Hluboká n.vlt. a K pro SDH Kostelec), - souhlasit s provedením zm ny rozpo tu rozpo tovým opat ením v p íjmové ásti rozpo tu ve vý i K na P ísp vek J kraje na innost jednotek SDH J kraje a ve výdajové ásti rozpo tu navý ením rozpo tu o K na polo ku Po ární ochrana - SDH ( tis. K pro SDH Hluboká, K pro SDH Kostelec). P íjem 4122 P ísp vek J kraje na innost jednotek SDH J kraje 143,451 Výdaj xxx Po ární ochrana - SDH navý ení o 143,

11 b) Provozovatel VHP ve m st firma MARINER Plus a.s. odvedla m stu v souladu se zákonem ást výt ku z provozu VHP povolených m stem v r ve vý i K. Tyto prost edky je mo no podle zákona pou ít pouze na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak ve ejn prosp ný ú el. TJ Bavorovice po ádal o poskytnutí t chto prost edk na innost oddílu mláde e. Usnesení. 1032/09 zastupitelstvu m sta - souhlasit s p ijetím ásti výt ku z provozu VHP povolených m stem v r od spole nosti MARINER Plus a.s. ve vý i K a s jeho pou itím na Vybavení a úprava h i - souhlasit s provedením zm ny rozpo tu rozpo tovým opat ením v p íjmové ásti rozpo tu ve vý i K za Odvod ásti výt ku z provozu VHP od MARINER Plus a.s. a ve výdajové ásti rozpo tu ve vý i K na Vybavení a úprava h i P íjem 1347 Odvod ásti výt ku z provozu VHP od MARINER Plus a.s. 47,931 Výdaj Vybavení a úprava h i 47,931 c) M sto Týn nad Vltavou vyú tovalo m stu neinvesti ní náklady na áky s TP v Hluboké n.v., kte í v r plnili povinnou kolní docházku v Z Malá Strana a Z Hlinecká v Týn n.vlt. (speciální t ídy). Celkové náklady iní K. Jedná se o áky: Wagner Franti ek, Nerudova 826, Koukalová Nikola, Kostelec 41, íma Martin, Lí nice 12, ímová Zuzana Lí nice12. Usnesení. 1033/09 zastupitelstvu m sta souhlasit s provedením zm ny rozpo tu rozpo tovým opat ením ve výdajové ásti rozpo tu ve vý i K na Neinvesti ní náklady m stu Týn nad Vltavou za povinnou kolní docházku r do Z v Týn n.vlt. Výdaj Neinvesti ní náklady m stu Týn nad Vltavou za povinnou kolní docházku r do Z v Týn n.vlt. 19,297 d) SDH Bavorovice po ádalo o navý ení rozpo tu na r o K na po ádání obvodové sout e hasi ských dru stev v Bavorovicích za ú asti dvanácti kolektiv mu a esti kolektiv en. -11-

12 Usnesení. 1034/09 souhlasit se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením rady m sta. 9/09 ve výdajové ásti rozpo tu navý ením o 6 tis. K pro SDH Bavorovice v ásti Po ární ochrana- SDH Výdaj xxx Po ární ochrana-sdh navý ení o 6 e) Agentura Monika po ádá celodenní akci Den d tí v ZOO Ohrada s bohatým programem pro d ti a ádá m sto o p ísp vek na tuto akci. V minulém roce m sto akci podpo ilo ástkou 10 tis. K. Usnesení. 1035/09 s poskytnutím p ísp vku Lubo i Cahákovi-Agentura Monika na akci Den d tí v ZOO Ohrada a se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením rady m sta. 10/09 ve výdajové ásti rozpo tu na tuto akci ve vý i 3 tis. K. Výdej P ísp vek Lubo i Cahákovi-Agentura Monika na akci Den d tí v ZOO Ohrada 3 f) Jiho eská R e, o.s., Kostelec 17, Hluboká nad Vltavou po ádá dne oslavu 10 let od otev ení Krizového centra v Kostelci. Rada na základ p edlo eného rozpo tu akce odsouhlasila p ísp vek ve vý i 10 tis. K. Usnesení. 1036/09 s poskytnutím p ísp vku Jiho eské R i, o.s., Kostelec 17, Hluboká nad Vltavou na akci 10. výro í otev ení Krizového centra v Kostelci a se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením rady m sta. 11/09 ve výdajové ásti rozpo tu na tuto akci ve vý i 10 tis. K. Výdej výro í otev ení Krizového centra v Kostelci 10 Hlasování : pro - 5, proti - 1, zdr el se 0 g) TJ KOH-I-NOOR se sídlem Sokolský ostrov 4, eské Bud jovice po ádala o finan ní p ísp vek ve vý i 5 tis. K na akci 69.ro ník b hu Kolem Hluboké, která je po ádána dne 26. dubna V lo ském roce poskytlo m sto na tuto akci p ísp vek ve vý i 5 tis. K. -12-

13 Usnesení. 1037/09 s poskytnutím p ísp vku TJ KOH-I-NOOR eské Bud jovice ve vý i 5 tis. K na akci 69.ro ník b hu Kolem Hluboké a se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením rady m sta. 13/09 ve výdajové ásti rozpo tu na tuto akci ve vý i 5 tis. K. Výdej ro ník b hu Kolem Hluboké 5 h) Bod byl sta en z programu. i) Bod byl sta en z programu. j) Centrum pro zdravotn posti ené Jiho eského kraje o.s., pracovi t eské Bud jovice po ádalo o finan ní p ísp vek na zaji t ní dal í existence Centra. Rada p ísp vek neodsouhlasila. Usnesení. 1038/09 rada m sta n e s o u h l a s í s poskytnutím p ísp vku Centru pro zdravotn posti ené Jiho eského kraje o.s., pracovi t v eských Bud jovicích, Starom stská 2608 na provoz za ízení. k) Kv tinka o.s., Za Mlýnem 1729, Hostivice zastoupené Luká em Pöchmanem, Fügnerova 322, Hluboká nad Vltavou po ádalo o finan ní p ísp vek na po ádání benefi ního festivalu konaného ve dnech 1. a v eských Bud jovicích. Po adatel z Hluboké nad Vltavou má sestru na invalidním vozíku a o.s.kv tinka ji také podporuje. Usnesení. 1039/09 s poskytnutím p ísp vku Kv tince o.s., Za Mlýnem 1729, Hostivice na akci Po ádání benefi ního festivalu v.b. a se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením rady m sta. 14/09 ve výdajové ásti rozpo tu na tuto akci ve vý i 5 tis. K. Výdej P ísp vek na benefi ní festival Kv tinka o.s. 5 l) M sto obdr elo ádost Pra ské diecéze Církve eskoslovenské husitské o finan ní p ísp vek na rekonstrukci budovy Husova sboru v Hluboké nad Vltavou. Rad byly p edlo eny jednotlivé ásti rozpo tu na opravy v celkové vý i pro leto ní rok cca 430 tis. K. Rada v diskusi konstatovala, e objekt neslou í ani v ícím, ani sociálním ú el m. Bude-li v dom provozována sociální innost, jak adatel uvádí, rada se k form p ísp vku vrátí. Usnesení. 1040/09 rada m sta n e d o p o r u u j e zastupitelstvu m sta odsouhlasit p ísp vek Pra ské diecézi Církve eskoslovenské husitské na rekonstrukci budovy Husova sboru v Hluboké nad Vltavou. -13-

14 m) Bod byl sta en z programu. n) MÚ obdr el ádost Mgr. Lenky Kazdové o finan ní podporu její dcery Lenky, která hraje na housle a úsp n reprezentuje m sto na sout ích po celé R. Usnesení. 1041/09 s poskytnutím p ísp vku Lence Kazdové, která reprezentuje na e m sto ve h e na housle a se zm nou rozpo tu rozpo tovým opat ením rady m sta. 15/09 ve výdajové ásti rozpo tu jako P ísp vek na reprezentaci m sta Lenka Kazdová ve vý i 3 tis. K. Výdej P ísp vek na reprezentaci m sta Lenka Kazdová 3 K bodu 4) a) Spole nost G-Project s.r.o. zpracovává pro Z Hluboká n.v. ádost o dotaci na projekt Sportovní areál Základní koly Hluboká nad Vltavou. Pro dolo ení finan ního krytí projektu u obcí a organizací z izovaných obcí je nutné dolo ení usnesení zastupitelstva obce se souhlasem realizace projektu v etn schválení o zaji t ní financování projektu v rámci rozpo t obce s uvedením p esné vý e finan ních prost edk. Usnesení. 1042/09 zastupitelstvu m sta souhlasit s realizací projektu Z Hluboká nad Vltavou Sportovní areál Základní koly Hluboká nad Vltavou a se zaji t ním financování projektu v r ve vý i maximáln ,00 K. b) M sto Hluboká p ipravuje ádosti o dotace ROP na projekty Cyklistická stezka Hluboká- Pon ice, úsek II, III, P ístavba Domova d chodc, Revitalizace sídli t, D tská klubovna s hasi skou zbrojnicí Hrozn jovice. Pro dolo ení finan ního krytí projektu u obcí a organizací z izovaných obcí je nutné dolo ení usnesení zastupitelstva obce se souhlasem realizace projektu v etn schválení o zaji t ní financování projektu v rámci rozpo t obce s uvedením p esné vý e finan ních prost edk. Název projektu: Cyklistická stezka Hluboká-Pon ice, úsek II a III ( Hluboká cyklostezka Hluboká-Pon ice název dle SFDI) Zpracovatel ádosti: RERA a.s. Rozpo et projektu: cca 30,000 mil. K do jednání ZM bude up esn no Realizace projektu: rok 2009 V sou asné dob probíhá územní ízení nutné k podání ádosti do ROP. ádost do ROP je nutno podat do Od SFDI má m sto na r p íslib ve vý i ,- K, co p edstavuje 65 % uznatelných stavebních náklad akce. Do ROP bude ádáno o minimáln ,- K. Výsledek ádosti ROP bude znám v XI/2009 a smlouva m e být podepsána v I/2010. Z uvedeného plyne, e pokud chceme vyu ít dotaci SFDI musíme zahájit stavbu po s tím, e v té chvíli nebudeme je t v d t, e získáme dotaci z ROP. Akce by mohla z tohoto d vodu být rozd lena do 2 etap. 1. etapa 2009: VII/2009 XII/ úv r cca 9 mil.k + prost edky SFDI 16,250 mil. K 2. etapa 2010: I/2010 VI/ úv r cca 5 mil. K. -14-

15 P edfinancování akce bude nutno zajistit úv rem. Pro podání ádosti je nutno z rozpo tu r uvolnit ástku na zpracování ádosti o dotaci spole ností RERA a.s. ve vý i ,- K. Název projektu: P ístavba Domova d chodc Zpracovatel ádosti: G-PROJECT s.r.o. Rozpo et projektu: cca 50 mil. K do jednání ZM bude up esn no Realizace projektu: rok ádost o dotaci do ROP je nutno podat do (5.výzva). Výsledek ádosti ROP bude znám v XI/2009 a smlouva bude podepsána v I/2010. P edfinancování akce bude nutno zajistit úv rem ve vý i celkových náklad akce cca 50 mil. K. Pro podání ádosti je nutno z rozpo tu r uvolnit ástku na zpracování ádosti o dotaci spole ností G-PROJECT s.r.o. ve vý i ,- K. Název projektu: Revitalizace sídli t Zpracovatel ádosti: G-PROJECT s.r.o. Rozpo et projektu: ,789 K ,- K - je v rozpo tu m sta 2009 ( septik) ,- K - bude ádáno o dotaci ROP p edfinancování bude nutno e it úv rem Realizace projektu: rok ádost o dotaci do ROP je nutno podat do (6.výzva). Výsledek ádosti ROP bude znám v XI/2009 a smlouva bude podepsána v I/2010. Zaji t no není financování ve vý i ,- K bude nutno zajistit úv rem. Náklad na zpracování ádosti byl ji proplacen p i p edchozí neúsp né ádosti. Název projektu: D tská klubovna s hasi skou zbrojnicí Hrozn jovice Zpracovatel ádosti: G-PROJECT s.r.o. Rozpo et projektu: ,15 K ,- K - je v rozpo tu m sta ,- K - bude ádáno o dotaci ROP p edfinancování bude nutno e it úv rem Realizace projektu: rok ádost o dotaci do ROP je nutno podat do (6.výzva). Výsledek ádosti ROP bude znám v XI/2009 a smlouva bude podepsána v I/2010. Zaji t no není financování ve vý i ,- K - bude nutno zajistit úv rem. Náklad na zpracování ádosti byl ji proplacen p i p edchozí neúsp né ádosti. Usnesení. 1043/09 zastupitelstvu m sta - souhlasit s realizací projektu Cyklistická stezka Hluboká-Pon ice, úsek II a III ( Hluboká cyklostezka Hluboká-Pon ice název dle SFDI) a se zaji t ním financování projektu dotací SFDI ve vý i tis. K a úv rem ve vý i minimáln tis. K. - souhlasit s provedením zm ny rozpo tu rozpo tovým opat ením ve výdajové ásti rozpo tu ve vý i ,- K na zpracování ádosti o dotaci ROP na projekt Cyklistická stezka Hluboká-Pon ice, úsek II a III ( Hluboká cyklostezka Hluboká-Pon ice název dle SFDI) -15-

16 Výdaj Cyklistická stezka Hluboká-Pon ice, úsek II a III zpracování ádosti o dotaci ROP 154,7 Usnesení. 1044/09 zastupitelstvu m sta - souhlasit s realizací projektu P ístavba Domova d chodc a se zaji t ním p edfinancování projektu úv rem ve vý i celkových náklad projektu minimáln tis. K. - souhlasit s provedením zm ny rozpo tu rozpo tovým opat ením ve výdajové ásti rozpo tu ve vý i ,- K na zpracování ádosti o dotaci ROP na projekt P ístavba Domova d chodc Výdaj P ístavba Domova d chodc 178,5 c) M sto Hluboká získalo dotaci SZIF v rámci výzvy MAS Hlubocko-Li ovsko, z Programu rozvoje venkova R na období osa IV. Leader, na projekt Studie vyu ití kulturního d dictví Hlubocka-Li ovska. Ve V na zpracovatele studie byla vybrána spole nost KP-Projekt s.r.o.. s cenou díla ve vý i ,- K. V rozpo tu m sta je za azena v p íjmech dotace ,- K a ve výdajích ,- K. Spolufinancování ve vý i ,- K poskytne sponzor z len MAS. M stu byla p edlo ena k podpisu Dohoda SZIF o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova R v uvedené vý i. Vzhledem k tomu, e nov není DPH uznatelným výdajem projektu bude dotace vypo tena ve vý i 90 % z celkových náklad bez DPH a takto bude i upravena Dohoda o dotaci a následn je nutno i upravit v tomto smyslu i rozpo et m sta. V souladu s výsledkem V na zhotovitele díla a s ohledem na neuznatelnost DPH bude nutno provést zm nu rozpo tu s tím, e dojde k navý ení spoluú asti m sta o ,- K. Proto e se jedná o projekt zahrnující oblast celé MAS Hlubocko Li ovsko, je nutno dojednat a smluvn zajistit se sponzorem v rámci MAS, navý ení prost edk na spolufinancování projektu o ,- K. Rada se v diskusi vyslovila kladn za p edpokladu, e tato akce nebude mít dopad na navý ení rozpo tu.. Do jednání zastupitelstva bude p edlo en výsledek jednání o zaji t ní chyb jících prost edk. Usnesení. 1045/09 - s podpisem Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova R se SZIF na projekt Studie vyu ití kulturního d dictví Hlubocka-Li ovska za p edpokladu, e m sto nebude do této akce vkládat finan ní prost edky, - s výsledky V na zhotovitele díla na projekt Studie vyu ití kulturního d dictví Hlubocka-Li ovska, firmou KP Projekt s.r.o, s cenou díla ve vý i ,- K v. DPH. d) M sto Hluboká získalo dotaci SZIF v rámci výzvy MAS Hlubocko-Li ovsko, z Programu rozvoje venkova R na období osa IV. Leader, na projekt Rekonstrukce vodohospodá ské infrastruktury v Hluboké nad Vltavou. Ve V na zhotovitele byla vybrána -16-

17 spole nost Swietelski s.r.o. s cenou díla ve vý i ,- K. V rozpo tu m sta je za azena v p íjmech dotace ,- K a ve výdajích ,- K. P edpokládané spolufinancování z rozpo tu m sta bylo plánováno ve vý i ,- K. M stu byla p edlo ena k podpisu Dohoda SZIF o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova R ve vý i ,- K, celkové náklady ,- K. Vzhledem k tomu, e nov není DPH uznatelným výdajem projektu bude dotace vypo tena ve vý i 90 % z celkových náklad bez DPH a takto bude i upravena Dohoda o dotaci a následn je nutno i upravit v tomto smyslu i rozpo et m sta. V souladu s výsledkem V na zhotovitele díla a s ohledem na neuznatelnost DPH bude nutno provést zm nu rozpo tu s tím, e dojde k navý ení spoluú asti m sta o ,- K. Usnesení. 1046/09 - s podpisem Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova R se SZIF na projekt Rekonstrukce vodohospodá ské infrastruktury v Hluboké nad Vltavou, - s výsledky V na zhotovitele díla na projekt Rekonstrukce vodohospodá ské infrastruktury v Hluboké nad Vltavou, firmou Swietelski s.r.o, s cenou díla ve vý i ,- K v. DPH. Usnesení. 1047/09 zastupitelstvu m sta souhlasit se zm nou rozpo tu projektu Rekonstrukce vodohospodá ské infrastruktury v Hluboké nad Vltavou a s provedením zm ny rozpo tu m sta na r v p íjmové ásti sní ením o ,- K a ve výdajové ásti sní ením o ,- K. P íjem 4122 Dotace MAS Rekonstrukce VHI Hluboká sní ení o - 111,740 Výdaj Rekonstrukce VHI Hluboká sní ení o - 24,204 e) M sto Hluboká získalo dotaci J K na projekt Protipovod ová opat ení Lí nice. Ve V na zhotovitele díla byla vybrána spole nost MANE stavební s.r.o. s cenou díla ve vý i ,- K. V rozpo tu m sta je za azena v p íjmech dotace ,- K a ve výdajích ,- K. Zm na rozpo tu bude provedena a po realizaci a vyú tování akce. Usnesení. 1048/09 s výsledkem výb rového ízení na zhotovitele projektu Protipovod ová opat ení Lí nice a podpisem SOD se spole ností MANE stavební s.r.o. s cenou díla ,- K. f) Bod byl sta en z programu. -17-

18 g) M sto Hluboká získalo dotaci ROP na projekt Rekonstrukce místních komunikací Hluboká nad Vltavou. Ve V na zhotovitele díla byla vybrána spole nost Swietelski stavební s.r.o. s cenou díla za 1. etapu ve vý i ,- K. Jedná se o první etapu projektu s ukon ením k Na základ sou asného postupu p ípravy realizace projektu byl upraven i harmonogram. V rozpo tu m sta je za azena v p íjmech dotace ve vý i ,- K a ve výdajích ástka ,- K, kdy rozpo et po ítal s ukon ením 1. etapy a je t se zahájením 2. etapy v r Po provedené zm n harmonogramu dojde i ke zm n financování akce. Akce je p edfinancována úv rem. Usnesení. 1049/09 s výsledkem výb rového ízení na zhotovitele 1. etapy stavby Rekonstrukce místních komunikací Hluboká nad Vltavou a podpisem SOD se spole ností Swietelski stavební s.r.o. s cenou díla ve vý i ,- K. h) M sto Hluboká ádá o dotaci MZe na projekt Intenzifikace OV Hluboká nad Vltavou- Zámostí. ádost byla v b eznu 2009 ve spolupráci s VAK J aktualizována. ekáme na za azení této akce do seznamu akcí Programu MZe P edpokládaná realizace VII/2009 XII/2010 (dle aktualizované ádosti). V rozpo tu m sta na r není ve výdajích s realizací akce po ítáno. Ve V na zhotovitele díla podala nejvýhodn j í nabídku spole nost KO Í a.s. s cenou díla ve vý i ,- K v. DPH. Usnesení. 1050/09 s výsledkem výb rového ízení na zhotovitele stavby Intenzifikace OV Hluboká nad Vltavou-Zámostí, a jako nejvýhodn j í nabídku vybírá spole nost KO Í a.s. s cenou díla ve vý i ,- K. i) Rada byla informována, e Státní fond ivotního prost edí R (SF P) vyhlásil program Zelená úsporám. ádosti o podporu se podávají na kontaktních místech SF P a spolupracujících bank. ádosti bude mo no podávat od erpání dotací - do Nebudou podpo eny ádosti u projekt dokon ených p ed Usnesení. 1051/09 rada m sta u k l á d á MÚ Hluboká nad Vltavou prov it mo nost získání dotací na objekty m sta ( bytové domy, domov d chodc ). j) Grantové pracovi t OESM MÚ doporu ilo rad podat ádosti o granty J K: a) Grantový program: Podpora obnovy dopravního zna ení na místních komunikacích Projekt: Dopravní zna ení oblast Fidelák (1.etapa) Grant max. 100 tis. K (80 %), celkové náklady 125 tis. K, spoluú ast 25 tis. K (20 %) Realizace do b) Grantový program: Produkty a slu by v cestovním ruchu -18-

19 Projekt: Propagace destinace Hluboká nad Vltavou Grant: tis. K (80 %), Mo nost vyu ití na tvorbu propaga ních a informa ních materiál m sta. Realizace do Usnesení. 1052/09 s podáním ádostí o granty J Kraje na projekty m sta Dopravní zna ení oblast Fidelák (1.etapa), Propagace destinace Hluboká nad Vltavou. k) Grantové pracovi t OESM MÚ p ipravuje podklady k ádostem o dotace v rámci o ekávaných výzev OP P: a) Projekt: Revitalizace skládky Zík v Lom Dotace max. 90 %, celkové p edpokládané náklady 40 mil. K, spoluú ast 4 mil. K Jedná se o opakované podání aktualizované ádosti neúsp né v r ádost zpracovává firma Europoradenství s.r.o. ( doc Kroh) na základ platné smlouvy. b) Projekt: Zateplení Základní koly Hluboká nad Vltavou Dotace max. 90 %, celkové p edpokládané náklady 42,2 mil. K (zateplení 41 mil. K dle rozpo tu ze IV/2008, solární panely 1,2 mil. K ) c) Projekt: Zateplení Domova d chodc Hluboká nad Vltavou Dotace max. 90 %, celkové p edpokládané náklady 10,920 mil. K, (zateplení a opr. st echy 0,720 mil. K, solární panely 2,6 mil. K, zateplení plá t a vým na ásti oken 7,6 mil. K ). Prost edky na zateplení DD bude mo no, podle p edb ných informací, erpat i z nového programu SF P Zelená úsporám V rámci p ípravy uvedených ádostí do program OP P byla zapo ata spolupráce s poradenskou firmou Europoradenství s.r.o., která má se zpracováním ádostí v této oblasti podpory významné zku enosti. Usnesení. 1053/09 s p ípravou ádostí o dotace OP P na projekty m sta Revitalizace skládky Zík v Lom, Zateplení Základní koly Hluboká nad Vltavou a Zateplení Domova d chodc Hluboká nad Vltavou ve spolupráci s vybranou poradenskou firmou. K bodu 5) Rada projednala na návrh editele PMH stí nost ob an propojovací uli ky mezi i kovou a T ebo skou ulicí, kte í si st uji na protékání srá kové vody. V uli ce není instalována kanalizace a tím dochází k po kozování jejich majetku. Velké mno ství vody, která se p ed vybudováním ivi ných vozovek V i kov a Hosínské ul. vsakovala, a kterou p i v t ím de ti nesta í pojmout kanalizace i díky tomu, e se zanese hlínou a kamením z polí od Hosína, protéká áste n touto uli kou. Rada doporu ila po diskusi uvolnit prost edky na vybudování horské vpusti na konci asfaltového povrchu v ul. Hosínské. Toto e ení by m lo pomoci upravit i situaci v lokalit v i kov ul. MÚ zabezpe í vyprojektování opat ení proti p ívalovým vodám v etn návrhu náklad akce. -19-

20 K bodu 6) FRANTI EK HOU KA & MILOSLAV B RKA, PARKING SERVICE SDRU ENÍ po ádalo o posunutí splátkového kalendá e o jeden m síc. První splátka bude poukázána a poslední splátka Vzhledem ke kladnému vyjád ení PMH rada vzala informaci na v domí. K bodu 7) Na m stský ú ad Hluboká nad Vltavou se obrátil zástupce Z se ádostí o provedení návrhu opravy ploch p ed kolou. Pan K.Riedl provedl místní et ení s panem Karvánkem, kde bylo zji t no, e prostor p ed vstupem je propadlý, ulové dla dice rozlámané a ulo ené tak, e tvo í zna né nerovnosti nad plochu. V ostatních místech (na podest schodi t, prostor p ed schodi t m) je nerovností a rozlámaných dla dic mén. Bylo navr eno vym nit ulové dla dice v prostoru p ed vstupem do koly za zámkovou betonovou dla bu a u zbývajících poruch dla dice vyjmout a nahradit novými. Propo et náklad na provedení vý e popsaných prací je 265 tis. K v. DPH. Usnesení. 1054/09 rada m sta u k l á d á MÚ zajistit zpracování rozpo tu na opravu zpevn ných ploch p ed základní kolou a po zji t ní p esné ceny p edlo it op t do jednání rady m sta. Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdr el se 0 K bodu 8) Dne se na Krajském ú ad v eských Bud jovicích konalo jednání starost obcí okolo odkali Mydlovary s DIAMO s.p. za vedení nám stka hejtmana MUDr. Kuby. Starostové obcí si st ovali na neúnosný stav s dopravou materiálu na rekultivace odkali. DIAMO sd lilo, e p i p edpokladu dokon ení akce v roce 2024 by bylo zapot ebí ro n navá et cca tun. V sou asné dob se navá í cca tun co p edstavuje cca 85 aut denn. V leto ním roce bude (snad) stavební povolení na obchvat Ole níku s realizací v roce Pan nám stek navrhl do p í tího jednání zjistit zdroje materiál a rozd lit dopravu p im en na v echny p íjezdy Ole ník, Dív ice, Nák í, D íte. P íjezd p es Munice nebyl zmín n. Usnesení. 1055/09 rada m sta b e r e n a v d o m í zprávu o zavá ení materiálu na rekultivace odkali v okolí Mydlovar a ukládá m stskému ú adu situaci dále sledovat Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdr el se 0 K bodu 9) Na m sto Hluboká nad Vltavou se obrátili majitelé pozemk v lokalit za lesním závodem s návrhem na spole ný postup p i budování ZTV s tím, e peníze na vybudování podzemních sítí a konstrukcí ve vý i dle Zásad pro budování technické infrastruktury by byly sdru eny na ú et m sta. Usnesení. 1056/09 rada m sta u k l á d á m stskému ú adu zahájit jednání s majiteli pozemk parcelní íslo 477/13 a 477/17 k.ú. Hluboká nad Vltavou o vytvo ení sdru ení pro vybudování ZTV pro rodinné domy v Lesní ulici a výsledek projednání p edlo it rad m sta -20-