Návod na zápis údajů o zásahu v aplikaci StopA - vygenerování zakázkového čísla a automatický přenos údajů do aplikace Evidence škod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod na zápis údajů o zásahu v aplikaci StopA - vygenerování zakázkového čísla a automatický přenos údajů do aplikace Evidence škod."

Transkript

1 Návod na zápis údajů o zásahu v aplikaci StopA - vygenerování zakázkového čísla a automatický přenos údajů do aplikace Evidence škod. Zpracovává určený zaměstnanec HZS (většinou obsluha OIS nebo VZ). Za správnost údajů zodpovídá velitel zásahu. Pro dohlášené události záznam nepořizovat. - 1 / 21 -

2 Přihlášení do aplikace. Upozornění: aplikace je stále ve vývoji a v testovacím provozu!!! Nezapomeňte proto kontrolovat údaje v evidenci škod, zda se exportovaly všechny události! - 2 / 21 -

3 Vygenerování čísla zakázky. 1 - Vybrat příslušnou událost, u které budeme generovat zakázkové číslo. 2 - Kliknout na tlačítko v sloupci Zakázky. (musí být červené) Šedivá barva událost je ve stavu otevřená OIS. Číslo zakázky lze vytvořit, ale budete upozorněni, že se chystáte vytvořit číslo zakázky dříve než je událost ukončená. Nedoporučuje se vytvářet číslo zakázky dříve, než je událost uzavřená v barvě červené. (Tato možnost je pouze pro případ rychlejšího přenosu čísla do SAP na konci měsíce.) Červená barva značí že je událost připravená k zápisu. Žlutá barva znamená, že je prováděn přenos dat. Zelená barva znamená, že je přenos dat proveden a vše je OK. Oranžová barva znamená, že se vyskytl problém a je potřeba kontaktovat administrátora programu. Generovat zakázkové číslo může pouze odpovědná jednotka (jednotka která zpracovává hlavní ZOZ). Jednotka, která poskytuje součinnost, tento krok vynechává. - 3 / 21 -

4 Příklady: Událost na železnici bez odvozu inspektora Událost na železnici s odvozem inspektora - 4 / 21 -

5 Událost mimo železnici Označit. Jestli je událost na železnici nebo mimo železnici. Jestli byl proveden odvoz inspektora OMU SŽDC, nebo byla událost bez odvozu inspektora. V případě odvozu inspektora označit jednotku/y (vozidlo-a), které inspektora vezlo). Kliknout na vytvořit zakázky. Pokud byly ve svodce správně označeny příznaky, máme ulehčenou práci. Při špatně zaškrtnutých příznacích (hlavně při odvozu inspektora OMU SŽDC) Budeme muset políčka označit jinak než je předvoleno, v tomto případě se nám otevře varovné okénko, které pouze potvrdíme. Informace k události máme v záhlaví okna, kam se přenesly ze svodky. - 5 / 21 -

6 Údaje do Evidence škod. Opět vybrat událost kterou chceme zpracovat a u které jsme již vygenerovali zakázkové číslo. Ve sloupci Ev.škod kliknout na červené tlačítko. - 6 / 21 -

7 Otevřené okno vyplnit stejným způsobem, jako původní tabulku v aplikaci Evidence škod na internetu, dle pokynu Ř HZS 2/2011 Zakázkové číslo bylo přeneseno již z předchozího kroku aplikace. Vyplněn je i datum, a čas, adresa, částečně i činnost, majitel, uživatel, technika, počet zasahujících a účastníci zásahu (složky IZS) údaje je možno editovat. Ostatní údaje doplníme výběrem z roletek nebo vypsáním do příslušných políček. Pozor na množství znaků, v políčkách popis činnosti při zásahu a účastníci zásahu. Počet znaků je omezen, stejně jako v internetové aplikaci. V případě, že zápis budeme chtít ještě editovat - klikneme na uložit rozepsané V případě zapsání všech dostupných údajů - klikneme na Zapsat do evidence zásahů. Údaje je i potom možno zkontrolovat a editovat přímo v aplikaci Evidence škod na internetu na adrese - 7 / 21 -

8 V případě součinnosti si v otevřeném okně musíte vybrat svoji jednotku. Barvy nám opět označují, stav záznamů. Odpovědná jednotka vyplní všechny údaje. Jednotka která poskytuje součinnost, vyplňuje pouze políčka: Šetření MU pro OB Činnost (u odvozu inspektora se zapíše text automaticky) Podpis Kategorii (u inspektora) Předběžné náklady Jednotka, která poskytuje součinnost, po skončení zápisu klikne na uložit rozepsané v případě, že zápis budeme chtít ještě editovat nebo v případě zapsání všech dostupných údajů na Zapsat do evidence zásahů. Přenos do evidence škody se provede až po vyplnění všech záložek pro danou událost. Přenos do EŠ zatím probíhá 1x denně určeným operátorem COIS (Javůrková) Dohlášené události se zde nezobrazují. - 8 / 21 -

9 Ostatní Na tlačítku s lupou si můžeme otevřít list k tisku. Může případně nahrazovat tisk svodky. - 9 / 21 -

10 Tlačítkem připomínky/požadavky můžeme informovat administrátora o chybách programu případně o různých nápadech na vylepšeních programu. Nebojte se zde napsat své přání, připomínky či pochvalu k tvůrcům :-) - 10 / 21 -

11 Přehled Připomínek a požadavků Pod tlačítkem Pomoc se nám otevře okno s historií připomínek a požadavků a jejich postup řešení / 21 -

12 Pod tlačítkem uživatelský profil je možno editovat profil. Doporučuji změnu hesla do aplikace StopA na stejné heslo, jaké jste měli do aplikace Evidence škod na internetu. PŘIPRAVUJE SE: - Tvorba zakázkového listu zjednodušené zadávání údajů do Evyda. - Kalkulační list - přímý přenos do Evidence Škod - 12 / 21 -

13 Návod na vyplnění údajů v aplikaci StopA Evidence škod. Byly ponechány původní okna z předchozího návodu. (Okna jsou shodná s těmi současnými) Vyplnit výběrem z roletek Přiřazeno k číslo PU - vyplnit kdo vymáhá náklady - většinou příslušné SDC. Pokud škodu SDC nemá, náklady HZS bude vymáhat ředitelství SŽDC - vybrat v roletce 801 Ř SŽDC (u kategorií A a G). Zásah proveden v obvodu - vyplnit správný obvod SDC kde se MU stala. Vyplnit políčka Šetření MU pro OB vybrat z roletky ANO, pokud HZS prováděla zajišťovací úkony pro Odbor šetření SŽDC / 21 -

14 V dalším okénku Místo zásahu možnost editovat adresu události: Příslušnou žst. nebo úsek mezi dvěmi žst., kilometr trati, č. přejezdu, případně číslo výhybky, traťová kolej atd. Jiné údaje nesouvisející s adresou do tohoto políčka nezadávat!!! Údaje jsou důležité při propojování s jinými dokumenty v evidenci škod. V okénku Popis činnosti zásahu editovat popis zásahu a co nejpodrobněji činnost jednotky s přihlédnutím na omezené množství znaků. Text činnosti ovlivňuje úspěšnost při pozdějším vymáhání škod. Vzor textu: Střet vlaku s osobním automobilem. Jednotka provedla vyproštění cestujících z havarovaného vozidla, protipožární zabezpečení a kontrolu úniku provozních kapalin. Po provedeném šetření PČR provedla odklizení havarovaného automobilu a jeho trosek z kolejiště, jeho naložení na odtahovou službu a uvedení žel.trati do provozuschopného stavu a zajistila bezpečnost a plynulost drážní dopravy. V případě jízdy s inspektorem šetřícím MU napsat pouze Odvoz inspektora OMU SŽDC / 21 -

15 Údaje o účastnících zásahu (majitel, uživatel, dopravce, PČR atd.) zapsat do rubriky Účastníci zásahu a ne do popisu činnosti při zásahu. Účastníci zásahu = údaje o subjektu, po kterém by měly být náklady HZS vymáhány. Na prvním místě by měl být vždy subjekt, po kterém jsou vymáhány náklady na zásah. Příklady: Střety na přejezdech, střety osob s vlakem - Jméno řidiče, jméno majitele auta, pojišťovnu, účast policie (PČR KRPT Horní Dolní, čj. 1234/ABCD-2011-KJ), účast inspektora bezpečnosti apod.). Příklad: Petr Petrovič, * , Honda Civic RZ 1U pojišťovna Direct, ČD a.s. DKV PHA, šetří PČR UNL KRPT čj. 1234/ABCD-2011-KJ. Zásahy při mimořádné události SŽDC dopravci - Číslo vlaku, číslo vozu, jméno dopravce, účast policie, účast inspektora bezpečnosti, drážní inspekce apod. Příklad: Vlak č.6154, ČD Cargo, HV , PČR, Zásahy na objektech např. požár trávy, ŽKV, budovy - Majitele nebo provozovatele objektu, číslo vlaku, číslo vozu, jméno dopravce, jméno provozovatele dráhy, účast policie. Příklad: SŽDC SDC UNL nebo ČD RSM UNL nebo ČD Cargo SOKV UNL. U technických pomocí by měl záznam obsahovat, kdo si zásah objednal. Například: Odstraňování rampouchů. Příklad: Objednal výpravčí Novák Adam. Je to pouze pár příkladů na ukázku, skutečné záznamy se mohou lišit / 21 -

16 V okénku Poznámka JPO, zapsal: napsat údaj, kdo událost do aplikace vložil. Odpovědnost za správnost údajů nese příslušný VZ, který by měl být při zápisu přítomen. V případě potřeby můžeme přidat doplňující informace k události. V dalším okénku Kategorie zásahu: vybrat z roletky příslušnou kategorii, podle toho, pro koho je zásah prováděn. Viz příloha na konci návodu kategorie. Pokud se nedá kategorie přesně určit, zvolit kategorii N neurčeno. Tuto kategoii je potřeba změnit okamžitě, jakmile se zjistí potřebné údaje. Z roletky okna Povolány NPP velitelem HZS vybrat, jestli VZ povolal NPP (Ano/Ne). Pokud byly povolány, napsat do poznámek kdo je povolal (jméno). Vyplnit kolonku Předběžné náklady, vzor vyplňování částky správně 5000 a špatně 5000, / 21 -

17 Z roletky okna Zásah na ŽDC: vybrat, zda byl zásah prováděn na železniční dopravní cestě případně na zařízení nebo objektu, který souvisí s provozem železniční dopravní cesty či nikoliv (viz návod dále). Zásah na ŽDC Ano / Ne ANO - Vše co souvisí se zásahem na železniční dopravní cestě v majetku státu spravované SŽDC. Patří sem i požár drážního vozidla na trati nebo zásahy na budovách potřebných k zajištění provozu na ŽDC. Nepatří sem zásahy na ostatních budovách SŽDC, ČD, ČD CARGO aj. ani zásahy kdekoliv na tratích a budovách vleček. NE - Všechny zásahy mimo železniční dopravní cestu. Sem patří např. požáry ŽKV mimo dopravní cestu SŽDC, střety nebo vykolejení mimo dopravní cestu SŽDC, zásahy na budovách a objektech mimo dopravní cestu SŽDC, zásahy na vlečkách které nejsou v majetku SŽDC a zásahy mimo železnici. 13- Kolonku vyčíslené náklady nevyplňovat. Poznámka k dopravci Provozovatel drážní dopravy u dopravy osobní bývá většinou ČD a.s. Provozovatel drážní dopravy u dopravy nákladní bývá většinou ČD Cargo a.s. Pozor, existují i jiní dopravci jako Viamont, OKD, zahraniční PKP CARGO, apod. Zásah na lokomotivě např. DB neznamená že dopravcem je DB. Dopravce zjistí velitel zásahu dotazem u hlavního dispečera SŽDC na tel. čísle: (182) přímo ve směně. Archivní informace zjistí u vedoucího skupiny p. Ing. Meldušky na tel. č Do kategorie E, resp. F zařazovat jen zásahy týkající se dopravců ČD a.s, resp. ČD Cargo a.s. Ostatní dopravci do kategorie G. Vždy je nutno zjistit jméno dopravce / 21 -

18 Kategorie Určení kategorie Kategorie Pozn Modelové příklady zásahů A 1 Viník je známý Střet motorového vozidla na žel. přejezdu, vjetí vozidla na kolejový svršek 2 je po kom vymáhat Vozidlo (stroj) na kolejích, nebo v průjezdném průřezu. 3 Náraz vozidla do zařízení SŽDC (mostní pilíř apod.) 4 Střet s domácím zvířetem (majitel známý) 5 Překážka na trati (strom ze soukr. pozemku mimo lesa) - vznikla MU 6 Únik nebezpečných látek na pozemek SŽDC 7 Znečistění na železničním přejezdu 8 Neohlášené pálení B 1 Vztaženo k SDC Překážka na trati 2 Preventivní odstraňování dřevin z pozemků SŽDC nebo blízkého lesa 3 Čistění odtokových kanálů, propustků a železničních přejezdů 4 Čerpání vody z objektů SŽDC 5 Odstraňování nebezpečných stavů (rampouchy, uvolněné plechy ap.) 6 Vyprošťování osob z výtahů (nástupiště SŽDC) 7 Očistění kolejového vozidla SŽDC po střetu s osobou nebo zvířetem 8 Technická pomoc SDC (jeřáby a jiná technika) 9 Požární asistence při svařování a pálení kolejnic 10 Vnikání do uzavřených prostor majetku SŽDC 11 Signalizace požáru EPS v objektech SŽDC 12 Odstranění úniku NL z pracovních strojů SDC C 1 Zůstává Střet vlaku s osobou nebo divokou zvěří 2 v nákladech HZS Požáry na pozemku SŽDC 3 Odstranění roje nebo hnízda vos, včel apod. v žel. objektech SŽDC 4 D 1 Bylo objednáno Objednávka kácení stromu na soukromém pozemku 2 Finančně řeší HZS Odstranění překážky na trati objednal viník, nevznikla MU 3 Kropení železničního svršku objednaného stavební firmou 4 Dodávka nebo odčerpání vody (mimo SŽDC, ČD a ČD Cargo) 5 Použití jeřábu nebo jiné techniky (mimo SŽDC, ČD a ČD Cargo) 6 Asistence při svařování a pálení (mimo SŽDC, ČD a ČD Cargo) 7 Odstranění poškozené krytiny na soukromém domě 8 Odstranění roje nebo hnízda včel, vos, sršňů (mimo SŽDC, ČD a ČD Cargo) 9 Vnikání do uzavřených prostor (mimo SŽDC, ČD a ČD Cargo) 11 Činnost HZS na cizích vlečkách a u cizích dopravců na jejich tratích - 18 / 21 -

19 1 Vyrovnání Nakolejování vozidel ČD Cargo E 2 dle smlouvy Technická pomoc - jeřáby a jiná technika 3 s ČD Cargo Požár HV nebo nákladních kol. vozidel včetně nákladu ČD Cargo 4 Odstranění nebo zamezení úniku NL z kolejových vozidel ČD Cargo 5 Mytí kolejových vozidel po střetu s osobou nebo zvěří 6 Požární asistence (svařování, pálení) pro ČD Cargo 7 Uvolnění nákladu na kolejových vozidlech 8 Vnikání do uzavřených prostor ČD Cargo 9 Odběr vorků přepravovaných látek po vyžádání celní správy 10 Odstraňování nebezpečných stavů (rampouchy, uvolněné plechy ap.) 11 Měření koncentrace NL 1 Vyrovnání Nakolejování vozidel ČD F 2 dle smlouvy Požár HV nebo vagonů ČD 3 s ČD Doplnění vody při parních jízdách 4 Doprovod při parních jízdách 5 Mytí kolejových vozidel po střetu s osobou nebo zvěří 6 Požární asistence (svařování, pálení) pro ČD 7 Odstraňování nebezpečných stavů (rampouchy, uvolněné plechy ap.) 8 Vnikání do uzavřených prostor ČD 9 Čerpání vody z prostor ČD 1 Jiný dopravce Nakolejování vozidel jiného dopravce G 2 Požár HV nebo vagonů jiného dopravce 1 Mimo SŽDC - Požár soukromého domu v obci 0 2 zařazení do IZS Kropení po odstřelu komína 3 Hašení lesního porostu (mimo pozemek SŽDC) 4 Nehody na silnici mimo pozemek SŽDC 5 Technická nebo technologická pomoc v rámci IZS Využití jeřábu nebo jiné techniky při zásahu v rámci IZS 6 1 Nezařazeno Zatím nevyjasněný vlastník N - 19 / 21 -

20 Upřesnění zařazování zásahů do kategorií 1. inspektoři SŽDC Odvoz inspektora SŽDC kategorie podle jednotky, případně podle majitele 2. inspektoři HZS kategorie podle jednotky, případně podle majitele Požáry Jedná se o hlavní činnost HZS, proto zásadně do kategorie C. Výjimky z této zásady: 1. požár likvidován na požadavek IZS a netýká se majetku SŽDC kategorie 0 2. požár na majetku ČD Cargo (nejčastěji požár lokomotivy apod.) kategorie E 3. požár na majetku ČD (nejčastěji požár lokomotivy, požár v depu apod.) kategorie F 4. bude prokázáno úmyslné zavinění a známý viník kategorie A Planý poplach Týká se zejména požárů, nebo nepotvrzených ohlášených událostí, zásadně do kategorie C. Výjimky z této zásady: 1. poplach mimo objekty železnice kategorie 0 2. poplach v prostorách ČD Cargo kategorie E 3. poplach v prostorách ČD kategorie F Pády stromů Jedná se o technickou pomoc HZS, proto zásadně do kategorie B. Výjimky z této zásady: 1. odklízení či preventivní kácení požadavek IZS kategorie 0 2. odklízení či preventivní kácení na pozemku ČD Cargo kategorie E 3. odklízení či preventivní kácení na pozemku ČD kategorie F 4. na objednávku jiného subjektu kategorie D 5. pád stromu ze soukromého pozemku po dohodě s SDC kategorie A jinak B Náklady za zásahy vymáhané po viníkovi kategorie A 1. Zásahy, u kterých náklady budou vymáhány po viníkovi vymáhá zásadně SDC, v jejímž obvodě škodní událost vznikla. V elektronické evidenci bude v rubrice Sídlo SDC v roletě vybráno příslušné SDC. 2. Zásahy, u kterých škoda SDC nevznikla, často nikdo z SDC nebyl přítomen při vyšetřování škodní události, budou stejně zařazeny do kategorie A, v roletě Přiřazeno k číslu PU bude vybráno 801 Ř SŽDC. Podklady pro vymáhání neskenovat, doplnit o fotodokumentaci a elektronicky vložit do webové aplikace evidence škod k příslušnému zásahu. Vysvětlivka: Kategorie: Finanční náklady: 0 zůstávají na SŽDC A budou vymáhány povinníkovi nebo pojišťovně B budou hrazeny z jiných zdrojů (např. z SFDI) C zůstávají na HZS D budou fakturovány objednavateli E budou hrazeny dle smlouvy s ČD Cargo F budou hrazeny dle smlouvy s ČD G jiný dopravce N zatím nevyjasněný vlastník - 20 / 21 -

21 Zakázkové číslo Tvorba zakázkového čísla podle např. G880V G880 podle toho pro koho a kde zasahujeme (G880, G885, G889) Upřesnění: G880 Vše co souvisí se zásahem na železnici G885 Zásahy v rámci IZS G889 Odvoz OMU SŽDC G888 Dohlášené události V56 podle jednotky - Toto číslo se nemění a pro naše jednotky zůstává V56 i když zasahujeme v místě působnosti jiné jednotky HZS SŽDC. 9E0-Ředitelství HZS V39-JPO Brno V41-JPO Česká Třebová V42-JPO České Budějovice V44-JPO Cheb V45-JPO Kolín V46-JPO Kralupy nad Vltavou V47-JPO Liberec V48-JPO Nymburk V50-JPO Ostrava V52-JPO Plzeň V53-JPO Praha V55-JPO Přerov V56-JPO Ústí nad Labem 9E0 V39 V41 V42 V44 V45 V46 V47 V48 V50 V52 V53 V55 V56 1 rok (2011 = 1, 2012 = 2 atd.) 1234 č.u.sždc (ecud) - 21 / 21 -

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Mimořádn dné události z pohledu Drážní inspekce a předchp edcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Obsah 1. Představení Drážní inspekce 2. Mimořádné události na dráhách 3. Mimořádná událost srážka

Více

Ohlašování mimořádných událostí

Ohlašování mimořádných událostí PŘ DKV - Příloha 5 Ohlašování mimořádných událostí Ohlašování mimořádných událostí Každý zaměstnanec nebo osoba ve smluvním vztahu k provozovateli dráhy nebo drážní dopravy, kteří se svou pracovní činností

Více

Oficiální statistika zásahů JSDHO Dobrá Voda u Českých Budějovic v letech 2002 2015

Oficiální statistika zásahů JSDHO Dobrá Voda u Českých Budějovic v letech 2002 2015 Oficiální statistika zásahů JSDHO Dobrá Voda u Českých Budějovic v letech 2002 2015 Obec: Starosta obce: Dobrá Voda u Českých Budějovic U Domova důchodců 33 37316 Dobrá Voda u Českých Budějovic Mgr. Jiří

Více

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha 5-1 - POSTUP PŘI OHLAŠOVÁNÍ NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ: Každý zaměstnanec ČD je ve své pracovní době povinen ihned ohlásit svému bezprostřednímu nadřízenému všechny mimořádné

Více

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 Generální ředitelství V Ústí nad Labem dne 13.2.2006 RCP Ústí nad Labem Č.j.: 210/2006 O 11/14 S Zpracovatel: Bc. Berzkowitsch 9724 24046 berzkowitsch@gr.cd.cz Lipavský

Více

Vyplňování silně orámované části nákladního listu prostřednictvím aplikace SOČ-NL mezinárodní přeprava zásilka CUV

Vyplňování silně orámované části nákladního listu prostřednictvím aplikace SOČ-NL mezinárodní přeprava zásilka CUV Vyplňování silně orámované části nákladního listu prostřednictvím aplikace SOČ-NL mezinárodní přeprava zásilka CUV Přístup k aplikaci SOČ-NL je umožněn přes webovou stránku ČD Cargo, a.s. na adrese http://www.cdcargo.cz/.

Více

Rozkaz o jízdním řádu č.522 CDP Praha

Rozkaz o jízdním řádu č.522 CDP Praha Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Datum: 24. 6. 2014 GVD 2013/2014 Zpracovatel: Rostislav Lampart Telefon: +420 972 244 624 Fax: e-mail: lampart@szdc.cz

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozního pracoviště II. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD 1. 7.

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozního pracoviště II. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD 1. 7. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD Provozního pracoviště II Kralupy nad Vltavou Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 23. 3. 2004 pod č.j. 929/04-O12/1-Fej Ing. Miroslav Kupec v.r.

Více

České dráhy, a.s. ČD D 17. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD D 17. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD D 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD D 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky:

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky: Provozní řád vlečky DKV Česká Třebová, PP Pardubice 1. Název dráhy - vlečky (dále jen vlečky) Číslo vlečky: 4465 Název vlečky: DKV Česká Třebová, PP Pardubice UP/2016/5059, Čj.: DUCR-12102/16/Pt Provozovatel

Více

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003 SŽDC OŘ Hradec Králové Jízdní řád 2012/2013 V Hradci Králové dne 22.11.2012 Č.j.: 15786/2012-OŘ HKR Zpracovatel: Zdeněk Kříž, hlavní zpracovatel tel.: 972 341 653 e-mail: KrizZ@szdc.cz ROZKAZ O VÝLUCE

Více

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vojenská vlečka č. 28 Týniště nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní

Více

České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem PROVOZNÍ ŘÁD

České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem PROVOZNÍ ŘÁD České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem Příloha č.21 Staničního řádu UŽST Příloha č.2 Provozního řádu DKV PROVOZNÍ

Více

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Jemnice 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1834/2013-012 Platí od: 01.10.2013 Jemnice 2 Seznam použitých zkratek :

Více

PLÁN. HAVARIJNÍCH OPATŘENÍ (prozatímní) UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC

PLÁN. HAVARIJNÍCH OPATŘENÍ (prozatímní) UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC České dráhy, a. s. Uzlová železniční stanice Žatec PLÁN HAVARIJNÍCH OPATŘENÍ (prozatímní) UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC oblast Žatec (obsahuje nouzová opatření dle části 1.8. řádu RID) Ing. Daniel Jareš

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD PPŘ vlečky Avirunion a. s. závod Ústí n. L. (Příloha ke smlouvě o provozování dráhy - vlečky č. 175 /1999-11/1) Č E S K É D R Á H Y a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Ústí nad Labem č. j. : pro vlečku AVIRUNION

Více

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Zřízení přístupu do Aplikace SDV K přístupu do Aplikace SDV se využívá dvou sad hesel. Pro jejich získání kontaktujte

Více

Oznámení náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky pro IZS a operační řízení

Oznámení náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky pro IZS a operační řízení V Ý C V I K O V Ý ROK JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA/OBCE 2016 MV-generální ředitelství HZS ČR Č.j. MV-171619-2/PO-IZS-2015 Oznámení náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru

Více

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 -

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost od 30.9.2013 Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín Příloha č.2 Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost

Více

České dráhy, a.s. Regionální centrum provozu Plzeň. Dodatková ujednání pro železniční hraniční přechod Železná Ruda Bayerisch Eisenstein

České dráhy, a.s. Regionální centrum provozu Plzeň. Dodatková ujednání pro železniční hraniční přechod Železná Ruda Bayerisch Eisenstein České dráhy, a.s. Regionální centrum provozu Plzeň Dodatková ujednání pro železniční hraniční přechod Železná Ruda Bayerisch Eisenstein Platí od 23. května 2006 Stav k 28. květnu 2006 1 2 Gestorská pracoviště:

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

1.LEDNA 31.PROSINCE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE. Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 2011

1.LEDNA 31.PROSINCE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE. Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 2011 Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 211 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE STATISTICKÝ PŘEHLED UDÁLOSTÍ NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA OBDOBÍ : 1.LEDNA

Více

Pokyn ředitele odboru šetření mimořádných událostí č. 1/2012

Pokyn ředitele odboru šetření mimořádných událostí č. 1/2012 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Pokyn ředitele odboru šetření mimořádných událostí č. 1/2012 Věc: Změny v oblasti šetření mimořádných

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 12. ledna 2015

Více

Vyhláška č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb.

Vyhláška č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb. Vyhláška č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,

Více

Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD. Staniční řád ŽST Písek č.1 / 2006

Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD. Staniční řád ŽST Písek č.1 / 2006 České dráhy, a.s. UŽST S t r a k o n i c e Strakonice dne: 31.8.2006 Č.j. 158 S / 2006 Účinnost od 15.9.2006 do vydání změny SŘ, nejpozději do 14.9.2007. Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD Staniční řád ŽST

Více

Car Control. Rychlý průvodce nastavením aplikace pro Administrátora Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Obsah I

Car Control. Rychlý průvodce nastavením aplikace pro Administrátora Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Obsah I Car Control Rychlý průvodce nastavením aplikace pro Administrátora 2013 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Obsah I Obsah RYCHLÝ PRŮVODCE NASTAVENÍM APLIKACE O 2 CAR CONTROL PRO ADMINISTRÁTORA 3 1. Přihlášení

Více

Přehled výjezdů v roce 2013

Přehled výjezdů v roce 2013 Přehled výjezdů v roce 2013 Pořadí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9.1 2013 12:19 Požár Vrbová Lhota, Příčná Požár půdy rodinného domu 24.1 2013 19:32 Požár Pečky, prostor nádraží ČD Požár nepoužívaného

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

Výnos č. 1 k předpisu SŽDC (ČD) Z1

Výnos č. 1 k předpisu SŽDC (ČD) Z1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Výnos č. 1 k předpisu SŽDC (ČD) Z1 Číslo jednací :S 22609/2012-OPD Věc :Stanovení obslužného postupu Počet listů :5 Počet

Více

Část 1. Provozní jednotka Olomouc

Část 1. Provozní jednotka Olomouc Část 1. Provozní jednotka Olomouc Oddíl 1_U Účinnost od: 12.9.2014 Schváleno pod čj.8605/2014 ze dne 12.9.2014 Ing. Dušan Tylich Vrchní přednosta DKV Olomouc Obsah Všeobecná část 7 1.1. Charakteristika

Více

ŠKOLENÍ NOVÝCH UŽIVATELŮ

ŠKOLENÍ NOVÝCH UŽIVATELŮ Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje ŠKOLENÍ NOVÝCH UŽIVATELŮ Martin Adamec verze 2017 Přihlášení do PORT.ALL Uživatelské jméno: (např. Jan Novák = novakj) Heslo: Moduly v Port.All Ekonomika

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY

STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY BOLATICE leden září ( ) Zpracoval: Martin

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Věc: Použití písku pro trakční účely

Více

Návod na vyplňování údajů do systému Aplikace SDV v rámci financování silnic II. a III. třídy

Návod na vyplňování údajů do systému Aplikace SDV v rámci financování silnic II. a III. třídy Návod na vyplňování údajů do systému Aplikace SDV v rámci financování silnic II. a III. třídy Zřízení přístupu do Aplikace SDV K přístupu do Aplikace SDV se využívá dvou sad hesel. Pro jejich získání kontaktujte

Více

Návod k obsluze aplikace Compete! PANEL ADMINISTRÁTORA

Návod k obsluze aplikace Compete! PANEL ADMINISTRÁTORA Návod k obsluze aplikace Compete! PANEL ADMINISTRÁTORA Strana1 Obsah Přihlášení...3 Panel administrátora seznamte se s funkcemi správy systému...4 Panel administrátora - klienti...5 Zadávání nových klientů...6

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Vojenské přepravy

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Vojenské přepravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D33 Vojenské přepravy Schváleno dne: 17.4.2012 č.j.: S 16766/2012-BEZ Účinnost od 1. června 2012 Počet listů :

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-3958/GŘ-VZ-2005 Praha 15. února 2006 listů: 6 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 532 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 532 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 532 nákladní pro tratě Kralupy nad Vltavou Neratovice (Všetaty) Čelákovice Neratovice Čelákovice Mochov Platí od 9. prosince 2012

Více

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV ČESKÉ DRÁHY a.s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 DOP dne 28.6.2000 pod č.j. 39/00-12/1-Fej ÚČINNOST

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - D7 Odb.způs.osoba pro šetření... MU

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - D7 Odb.způs.osoba pro šetření... MU ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ Přezkoušení - D7 Odb.způs.osoba pro šetření... MU Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Šetření příčin a vyhodnocování MU 1) Tramvajová trať je: 1 b. a) a) soubor stavebně technických

Více

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 14. března 2006 Č.j.: / 11 3 VR S R O V A

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 14. března 2006 Č.j.: / 11 3 VR S R O V A České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 14. března 2006 Č.j.: 537 06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@ gr.cd.cz Trnka (osobní

Více

Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko Květen 2014

Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko Květen 2014 Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko Květen 2014 2014_16_06 00:32 hodin - 1.5. dopravní nehoda, vyproštění osob, silnice Chornice - Konice Technika : Renault CAS 20, 1+5, HZS Moravská

Více

ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE RUMBURK č. 1/2006 K PROVÁDĚCÍMU NAŘÍZENÍ K PŘEDPISU ČD D3

ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE RUMBURK č. 1/2006 K PROVÁDĚCÍMU NAŘÍZENÍ K PŘEDPISU ČD D3 České dráhy, a.s. Uzlová železniční stanice Rumburk ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE RUMBURK č. 1/2006 K PROVÁDĚCÍMU NAŘÍZENÍ K PŘEDPISU ČD D3 tratě Šluknov Mikulášovice dolní nádraží

Více

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Správce MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Udržovatel MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Uživatelé MPBP: České dráhy a.s., DKV Praha Elektrizace železnic Praha a.s. SŽDC, státní organizace, SDC Praha

Více

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A:

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A: České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 10. ledna 2006 Č.j.: 55-06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@gr.cd.cz Rotrekl (osobní

Více

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Přehled událostí - celkový přehled zásahů týden : 27. dubna 2015-3. května 2015 Datum ohlášení Adresa události Zasahující jed. HZS/SDH Popis události Složky IZS

Více

Hromadná dopravní nehoda na dálnici D1 dne 20. března Ing. Libor Hanuška

Hromadná dopravní nehoda na dálnici D1 dne 20. března Ing. Libor Hanuška Hromadná dopravní nehoda na dálnici D1 dne 20. března 2008 Ing. Libor Hanuška Hromadná dopravní nehoda Podrobně prezentována v odborném časopise PO, IZS a ochrany obyvatelstva 112 č.6/2008 v článku Hromadná

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

STATISTICKÉ INFORMACE O ZÁSAZÍCH JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY A POŽÁRECH ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016

STATISTICKÉ INFORMACE O ZÁSAZÍCH JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY A POŽÁRECH ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 STATISTICKÉ INFORMACE O ZÁSAZÍCH JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY A POŽÁRECH ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 I. ZÁSAHY JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY (jednotky PO) V prvním čtvrtletí letošního roku zasahovaly jednotky PO u 21

Více

OBSAH OBSAH Záznam o změnách... 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení...

OBSAH OBSAH Záznam o změnách... 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení... OBSAH OBSAH... 2 Záznam o změnách... 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK... 5 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 6 1.1 Úvodní ustanovení... 6 2. VLAKOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ... 7 2.1 Úvodní ustanovení... 7 2.2

Více

Provoz jednotek 680 Pendolino

Provoz jednotek 680 Pendolino Provoz jednotek 680 Pendolino Zápis do Knihy předávky Z důvodu nemožnosti zápisu údajů do záznamového zařízení Memocard nařizuji doplnit zápis v Knize předávky v kolonce domovské DKV o SAPové číslo strojvedoucího

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

PROVOZNÍ ŘÁD rádiových sítí

PROVOZNÍ ŘÁD rádiových sítí České dráhy, a.s., GŘ O 11/114 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem Uzlová železniční stanice Lovosice STANIČNÍ ŘÁDY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE LOVOSICE Příloha

Více

Provozní řád radiostanic

Provozní řád radiostanic Provozní řád DKV Praha České dráhy, a.s. Příloha č. 2 Provozní řád radiostanic Obsah: 1. Všeobecné organizační zásady 2. Zaměstnanci řídící rádiový provoz 3. Údržba a opravy rádiového zařízení 4. Poruchy

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY

ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY DRÁŽNÍ ÚŘAD Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY vydané ve smyslu 11, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Č.j. došlého dokumentu:

Více

NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ

NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ 1. ÚVOD...2 2. VLOŽENÍ NOVÉ AKCE PROJEKTU...3 3. EDITACE UVEŘEJNĚNÉ AKCE PROJEKTU...7 4. WORKFLOW...9 4.1 Notifikace... 11 4.2 Komunikace k akci projektu... 12

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Mapová aplikace HZS Ústeckého kraje

Mapová aplikace HZS Ústeckého kraje Mapová aplikace HZS Ústeckého kraje Stručný návod Tato aplikace vznikla z důvodu potřeby prezentace geografických dat HZS Ústeckého kraje a dalších poskytovatelů dat v jednotné mapové aplikaci. Dalším

Více

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 222/04-11/3.

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 222/04-11/3. České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 222/04-11/3. pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici Cukrovary TTD a.s. Dobrovice Účinnost od 15.8.2004 v.z. J.Felkr v.r. vrchní přednosta UŽST J.Merta

Více

Zapsání zkoušky. 3. Nyní vyberte ze základní nabídky možnost Zkušební zpráva, přes kterou probíhá zadávání hodnocení.

Zapsání zkoušky. 3. Nyní vyberte ze základní nabídky možnost Zkušební zpráva, přes kterou probíhá zadávání hodnocení. Zapsání zkoušky 1. Pro zapsání zápočtu zvolte (po přihlášení do Osobní administrativy UIS) v základní nabídce v modulu Moje výuka možnost Záznamník učitele. 2. Dále vyberte ze seznamu Vámi vyučovaných

Více

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o.

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. na rok 2012 _ 27.01. Bezpečnost práce členů JSDH při výkonu služby /pátek/

Více

1. Definice mimořádné události a její členění

1. Definice mimořádné události a její členění Ústřední inspektorát Těšnov 1163/5 110 00 Praha 1 Příloha 1 k dopisu číslo jednací: 210/2017/DI Definice mimořádné události, druhy mimořádných událostí a případy, které se neposuzují jako mimořádná událost

Více

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003 STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 24 I. UDÁLOSTI EVIDOVANÉ U HZS MSK V roce 24 bylo u HZS MSK *1) evidováno celkem 17 337 událostí *2), což je o 136 událostí více než za

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov

Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí. Cvičení jednotek PO. Ing. Vladimír Makeš

ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí. Cvičení jednotek PO. Ing. Vladimír Makeš ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí Cvičení jednotek PO Ing. Vladimír Makeš Předpisy upravující činnost JPO Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti

Více

Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE

Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE České dráhy, a.s. Regionální centrum provozu Ústí nad Labem Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE Dokument je uložen v elektronické podobě. Podepsaný originál tištěného dokumentu je řízeným dokumentem

Více

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Příloha 7c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

ŽST Vlečka Dopravce Smlouva č. Platnost Humpolec Vlečka RSM Humpolec SŽDC, s.o. PDD-V 550/14 neurčito

ŽST Vlečka Dopravce Smlouva č. Platnost Humpolec Vlečka RSM Humpolec SŽDC, s.o. PDD-V 550/14 neurčito Seznam dopravců provozujících drážní dopravu na vlečkách ČD, a.s. Stav ke dni: 19. 11. 2015 ČD, a.s. může provozovat drážní dopravu na všech svých vlečkách. RSM Hradec Králové Solnice ŠKODA AUTO Solnice

Více

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období 1. Modernizace železničních tratí 2. Interoperabilita

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

O B S L U H O V A C Í

O B S L U H O V A C Í ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro závorářské stanoviště Malonice Účinnost od 1.7.2002 Dana Šebestová přednosta stanice Jiří Stejskal dopravní kontrolor Schválil č.j.:

Více

České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha. Opatření oddělení přípravy JŘ č.51/2015

České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha. Opatření oddělení přípravy JŘ č.51/2015 České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha Opatření oddělení přípravy JŘ č.51/2015 ROV 33056 Světlá n/s Ledeč n/s Účinnost od: 22.3. 2015 Platí do: 27.3.2015 Zpracoval: Ověřil: Schválil: FUNKCE JMÉNO

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC Příloha č.9 Opatření pro provoz v zimních podmínkách 1 1.Příprava na zimní období Na základě znění služebního předpisu ČD V1 části druhé,písmena D, článku 61 a části desáté písmena

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy Přednáška č. 9 ŽELEZNICE 1. Dráhy Dráhy definuje zákon o drahách (č. 266/1994). Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných k zajištění bezpečnosti a plynulosti

Více

Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele

Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele Toto je příručka pro uživatele aplikace Ohlašování údajů pro vodní bilanci. Obsah Obsah...1 O aplikaci...2 Úvodní stránka...3 Přihlášení...4

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 5 - Postupy při řešení dopravních nehod, jiných událostí a přestupků na úseku dopravy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností kpt. Ing. Jan Pecl MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 3/2011 1 Některé

Více

NÁVOD NA ON-LINE objednávky parapetních desek přes web WWW.BOPAL.EU BOPAL window and door accessories, s.r.o

NÁVOD NA ON-LINE objednávky parapetních desek přes web WWW.BOPAL.EU BOPAL window and door accessories, s.r.o NÁVOD NA ON-LINE objednávky parapetních desek přes web WWW.BOPAL.EU BOPAL window and door accessories, s.r.o Veškerý nabízený sortiment parapetních desek a příslušenství objednáte jednoduše a rychle přes

Více

Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko. srpen 2016

Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko. srpen 2016 Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko srpen 2016 2016_32 05:57hodin 2. 8. - technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, zastavení úniku vody, Jevíčko, HZS Moravská Třebová Jednotka

Více

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Internetová část Microdata s.r.o. Verze 2.5 Srpen 2010 Přihlášení do systému... 3 Prohlížení jídelníčku... 4 Objednávání jídel... 4 Přehled Objednávek... 6 Změna

Více

VD VČ VST. Hasiči - směna ŘD VDS

VD VČ VST. Hasiči - směna ŘD VDS *MVCRX037OX4* MVCRX037OX4 MV-generální ředitelství HZS ČR Č.j. MV-147415-2/PO-IZS-2016 Oznámení náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky pro IZS a operační řízení Na základě

Více

1. změna účinnost od 1. 4. 2006

1. změna účinnost od 1. 4. 2006 (Příloha ke smlouvě o provozování drážní dopravy č. 1227/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 99/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující z vlečky MODEL OBALY a.s., OPAVA - závod

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

Obsah: 1. Přihlašovací okno a přihlášení do systému Zobrazení osobní stránky strávníka a jídelního lístku

Obsah: 1. Přihlašovací okno a přihlášení do systému Zobrazení osobní stránky strávníka a jídelního lístku Obsah: 1. Přihlašovací okno a přihlášení do systému 2. Zobrazení osobní stránky strávníka a jídelního lístku 3. Funkce tlačítek hlavní lišty a jejich popis 3.1 informační lišta uživatel a kredit 3.2 funkce

Více

Převodní tabulky činností a povolání k předpisu SŽDC Zam1

Převodní tabulky činností a povolání k předpisu SŽDC Zam1 Převodní tabulky činností a povolání k předpisu SŽDC Zam1 V kolonce povolání jsou v souladu s Kvalifikačním katalogem zahrnuty i funkce. Provozuschopnost dráhy (příloha 4) Činnosti a povolání na železničním

Více

Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha

Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s. 123. Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha 1 ČD Cargo v roce 2011 Strategické záměry společnosti Nákladní doprava a rozvoj infrastruktury Významné

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu na vybrané pozemní komunikaci v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

por. Ing. Martin Adamec Kontaktní informace sekce Informační servis / Statistika

por. Ing. Martin Adamec Kontaktní informace  sekce Informační servis / Statistika Martin Adamec Kontaktní informace por. Ing. Martin Adamec HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Odbor operačního řízení Pracoviště technického zabezpečení Integrované výjezdové centrum Moravskoslezského

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Střetnutí vlaku Nex 48162 s osobním automobilem

Více