Návod na zápis údajů o zásahu v aplikaci StopA - vygenerování zakázkového čísla a automatický přenos údajů do aplikace Evidence škod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod na zápis údajů o zásahu v aplikaci StopA - vygenerování zakázkového čísla a automatický přenos údajů do aplikace Evidence škod."

Transkript

1 Návod na zápis údajů o zásahu v aplikaci StopA - vygenerování zakázkového čísla a automatický přenos údajů do aplikace Evidence škod. Zpracovává určený zaměstnanec HZS (většinou obsluha OIS nebo VZ). Za správnost údajů zodpovídá velitel zásahu. Pro dohlášené události záznam nepořizovat. - 1 / 21 -

2 Přihlášení do aplikace. Upozornění: aplikace je stále ve vývoji a v testovacím provozu!!! Nezapomeňte proto kontrolovat údaje v evidenci škod, zda se exportovaly všechny události! - 2 / 21 -

3 Vygenerování čísla zakázky. 1 - Vybrat příslušnou událost, u které budeme generovat zakázkové číslo. 2 - Kliknout na tlačítko v sloupci Zakázky. (musí být červené) Šedivá barva událost je ve stavu otevřená OIS. Číslo zakázky lze vytvořit, ale budete upozorněni, že se chystáte vytvořit číslo zakázky dříve než je událost ukončená. Nedoporučuje se vytvářet číslo zakázky dříve, než je událost uzavřená v barvě červené. (Tato možnost je pouze pro případ rychlejšího přenosu čísla do SAP na konci měsíce.) Červená barva značí že je událost připravená k zápisu. Žlutá barva znamená, že je prováděn přenos dat. Zelená barva znamená, že je přenos dat proveden a vše je OK. Oranžová barva znamená, že se vyskytl problém a je potřeba kontaktovat administrátora programu. Generovat zakázkové číslo může pouze odpovědná jednotka (jednotka která zpracovává hlavní ZOZ). Jednotka, která poskytuje součinnost, tento krok vynechává. - 3 / 21 -

4 Příklady: Událost na železnici bez odvozu inspektora Událost na železnici s odvozem inspektora - 4 / 21 -

5 Událost mimo železnici Označit. Jestli je událost na železnici nebo mimo železnici. Jestli byl proveden odvoz inspektora OMU SŽDC, nebo byla událost bez odvozu inspektora. V případě odvozu inspektora označit jednotku/y (vozidlo-a), které inspektora vezlo). Kliknout na vytvořit zakázky. Pokud byly ve svodce správně označeny příznaky, máme ulehčenou práci. Při špatně zaškrtnutých příznacích (hlavně při odvozu inspektora OMU SŽDC) Budeme muset políčka označit jinak než je předvoleno, v tomto případě se nám otevře varovné okénko, které pouze potvrdíme. Informace k události máme v záhlaví okna, kam se přenesly ze svodky. - 5 / 21 -

6 Údaje do Evidence škod. Opět vybrat událost kterou chceme zpracovat a u které jsme již vygenerovali zakázkové číslo. Ve sloupci Ev.škod kliknout na červené tlačítko. - 6 / 21 -

7 Otevřené okno vyplnit stejným způsobem, jako původní tabulku v aplikaci Evidence škod na internetu, dle pokynu Ř HZS 2/2011 Zakázkové číslo bylo přeneseno již z předchozího kroku aplikace. Vyplněn je i datum, a čas, adresa, částečně i činnost, majitel, uživatel, technika, počet zasahujících a účastníci zásahu (složky IZS) údaje je možno editovat. Ostatní údaje doplníme výběrem z roletek nebo vypsáním do příslušných políček. Pozor na množství znaků, v políčkách popis činnosti při zásahu a účastníci zásahu. Počet znaků je omezen, stejně jako v internetové aplikaci. V případě, že zápis budeme chtít ještě editovat - klikneme na uložit rozepsané V případě zapsání všech dostupných údajů - klikneme na Zapsat do evidence zásahů. Údaje je i potom možno zkontrolovat a editovat přímo v aplikaci Evidence škod na internetu na adrese - 7 / 21 -

8 V případě součinnosti si v otevřeném okně musíte vybrat svoji jednotku. Barvy nám opět označují, stav záznamů. Odpovědná jednotka vyplní všechny údaje. Jednotka která poskytuje součinnost, vyplňuje pouze políčka: Šetření MU pro OB Činnost (u odvozu inspektora se zapíše text automaticky) Podpis Kategorii (u inspektora) Předběžné náklady Jednotka, která poskytuje součinnost, po skončení zápisu klikne na uložit rozepsané v případě, že zápis budeme chtít ještě editovat nebo v případě zapsání všech dostupných údajů na Zapsat do evidence zásahů. Přenos do evidence škody se provede až po vyplnění všech záložek pro danou událost. Přenos do EŠ zatím probíhá 1x denně určeným operátorem COIS (Javůrková) Dohlášené události se zde nezobrazují. - 8 / 21 -

9 Ostatní Na tlačítku s lupou si můžeme otevřít list k tisku. Může případně nahrazovat tisk svodky. - 9 / 21 -

10 Tlačítkem připomínky/požadavky můžeme informovat administrátora o chybách programu případně o různých nápadech na vylepšeních programu. Nebojte se zde napsat své přání, připomínky či pochvalu k tvůrcům :-) - 10 / 21 -

11 Přehled Připomínek a požadavků Pod tlačítkem Pomoc se nám otevře okno s historií připomínek a požadavků a jejich postup řešení / 21 -

12 Pod tlačítkem uživatelský profil je možno editovat profil. Doporučuji změnu hesla do aplikace StopA na stejné heslo, jaké jste měli do aplikace Evidence škod na internetu. PŘIPRAVUJE SE: - Tvorba zakázkového listu zjednodušené zadávání údajů do Evyda. - Kalkulační list - přímý přenos do Evidence Škod - 12 / 21 -

13 Návod na vyplnění údajů v aplikaci StopA Evidence škod. Byly ponechány původní okna z předchozího návodu. (Okna jsou shodná s těmi současnými) Vyplnit výběrem z roletek Přiřazeno k číslo PU - vyplnit kdo vymáhá náklady - většinou příslušné SDC. Pokud škodu SDC nemá, náklady HZS bude vymáhat ředitelství SŽDC - vybrat v roletce 801 Ř SŽDC (u kategorií A a G). Zásah proveden v obvodu - vyplnit správný obvod SDC kde se MU stala. Vyplnit políčka Šetření MU pro OB vybrat z roletky ANO, pokud HZS prováděla zajišťovací úkony pro Odbor šetření SŽDC / 21 -

14 V dalším okénku Místo zásahu možnost editovat adresu události: Příslušnou žst. nebo úsek mezi dvěmi žst., kilometr trati, č. přejezdu, případně číslo výhybky, traťová kolej atd. Jiné údaje nesouvisející s adresou do tohoto políčka nezadávat!!! Údaje jsou důležité při propojování s jinými dokumenty v evidenci škod. V okénku Popis činnosti zásahu editovat popis zásahu a co nejpodrobněji činnost jednotky s přihlédnutím na omezené množství znaků. Text činnosti ovlivňuje úspěšnost při pozdějším vymáhání škod. Vzor textu: Střet vlaku s osobním automobilem. Jednotka provedla vyproštění cestujících z havarovaného vozidla, protipožární zabezpečení a kontrolu úniku provozních kapalin. Po provedeném šetření PČR provedla odklizení havarovaného automobilu a jeho trosek z kolejiště, jeho naložení na odtahovou službu a uvedení žel.trati do provozuschopného stavu a zajistila bezpečnost a plynulost drážní dopravy. V případě jízdy s inspektorem šetřícím MU napsat pouze Odvoz inspektora OMU SŽDC / 21 -

15 Údaje o účastnících zásahu (majitel, uživatel, dopravce, PČR atd.) zapsat do rubriky Účastníci zásahu a ne do popisu činnosti při zásahu. Účastníci zásahu = údaje o subjektu, po kterém by měly být náklady HZS vymáhány. Na prvním místě by měl být vždy subjekt, po kterém jsou vymáhány náklady na zásah. Příklady: Střety na přejezdech, střety osob s vlakem - Jméno řidiče, jméno majitele auta, pojišťovnu, účast policie (PČR KRPT Horní Dolní, čj. 1234/ABCD-2011-KJ), účast inspektora bezpečnosti apod.). Příklad: Petr Petrovič, * , Honda Civic RZ 1U pojišťovna Direct, ČD a.s. DKV PHA, šetří PČR UNL KRPT čj. 1234/ABCD-2011-KJ. Zásahy při mimořádné události SŽDC dopravci - Číslo vlaku, číslo vozu, jméno dopravce, účast policie, účast inspektora bezpečnosti, drážní inspekce apod. Příklad: Vlak č.6154, ČD Cargo, HV , PČR, Zásahy na objektech např. požár trávy, ŽKV, budovy - Majitele nebo provozovatele objektu, číslo vlaku, číslo vozu, jméno dopravce, jméno provozovatele dráhy, účast policie. Příklad: SŽDC SDC UNL nebo ČD RSM UNL nebo ČD Cargo SOKV UNL. U technických pomocí by měl záznam obsahovat, kdo si zásah objednal. Například: Odstraňování rampouchů. Příklad: Objednal výpravčí Novák Adam. Je to pouze pár příkladů na ukázku, skutečné záznamy se mohou lišit / 21 -

16 V okénku Poznámka JPO, zapsal: napsat údaj, kdo událost do aplikace vložil. Odpovědnost za správnost údajů nese příslušný VZ, který by měl být při zápisu přítomen. V případě potřeby můžeme přidat doplňující informace k události. V dalším okénku Kategorie zásahu: vybrat z roletky příslušnou kategorii, podle toho, pro koho je zásah prováděn. Viz příloha na konci návodu kategorie. Pokud se nedá kategorie přesně určit, zvolit kategorii N neurčeno. Tuto kategoii je potřeba změnit okamžitě, jakmile se zjistí potřebné údaje. Z roletky okna Povolány NPP velitelem HZS vybrat, jestli VZ povolal NPP (Ano/Ne). Pokud byly povolány, napsat do poznámek kdo je povolal (jméno). Vyplnit kolonku Předběžné náklady, vzor vyplňování částky správně 5000 a špatně 5000, / 21 -

17 Z roletky okna Zásah na ŽDC: vybrat, zda byl zásah prováděn na železniční dopravní cestě případně na zařízení nebo objektu, který souvisí s provozem železniční dopravní cesty či nikoliv (viz návod dále). Zásah na ŽDC Ano / Ne ANO - Vše co souvisí se zásahem na železniční dopravní cestě v majetku státu spravované SŽDC. Patří sem i požár drážního vozidla na trati nebo zásahy na budovách potřebných k zajištění provozu na ŽDC. Nepatří sem zásahy na ostatních budovách SŽDC, ČD, ČD CARGO aj. ani zásahy kdekoliv na tratích a budovách vleček. NE - Všechny zásahy mimo železniční dopravní cestu. Sem patří např. požáry ŽKV mimo dopravní cestu SŽDC, střety nebo vykolejení mimo dopravní cestu SŽDC, zásahy na budovách a objektech mimo dopravní cestu SŽDC, zásahy na vlečkách které nejsou v majetku SŽDC a zásahy mimo železnici. 13- Kolonku vyčíslené náklady nevyplňovat. Poznámka k dopravci Provozovatel drážní dopravy u dopravy osobní bývá většinou ČD a.s. Provozovatel drážní dopravy u dopravy nákladní bývá většinou ČD Cargo a.s. Pozor, existují i jiní dopravci jako Viamont, OKD, zahraniční PKP CARGO, apod. Zásah na lokomotivě např. DB neznamená že dopravcem je DB. Dopravce zjistí velitel zásahu dotazem u hlavního dispečera SŽDC na tel. čísle: (182) přímo ve směně. Archivní informace zjistí u vedoucího skupiny p. Ing. Meldušky na tel. č Do kategorie E, resp. F zařazovat jen zásahy týkající se dopravců ČD a.s, resp. ČD Cargo a.s. Ostatní dopravci do kategorie G. Vždy je nutno zjistit jméno dopravce / 21 -

18 Kategorie Určení kategorie Kategorie Pozn Modelové příklady zásahů A 1 Viník je známý Střet motorového vozidla na žel. přejezdu, vjetí vozidla na kolejový svršek 2 je po kom vymáhat Vozidlo (stroj) na kolejích, nebo v průjezdném průřezu. 3 Náraz vozidla do zařízení SŽDC (mostní pilíř apod.) 4 Střet s domácím zvířetem (majitel známý) 5 Překážka na trati (strom ze soukr. pozemku mimo lesa) - vznikla MU 6 Únik nebezpečných látek na pozemek SŽDC 7 Znečistění na železničním přejezdu 8 Neohlášené pálení B 1 Vztaženo k SDC Překážka na trati 2 Preventivní odstraňování dřevin z pozemků SŽDC nebo blízkého lesa 3 Čistění odtokových kanálů, propustků a železničních přejezdů 4 Čerpání vody z objektů SŽDC 5 Odstraňování nebezpečných stavů (rampouchy, uvolněné plechy ap.) 6 Vyprošťování osob z výtahů (nástupiště SŽDC) 7 Očistění kolejového vozidla SŽDC po střetu s osobou nebo zvířetem 8 Technická pomoc SDC (jeřáby a jiná technika) 9 Požární asistence při svařování a pálení kolejnic 10 Vnikání do uzavřených prostor majetku SŽDC 11 Signalizace požáru EPS v objektech SŽDC 12 Odstranění úniku NL z pracovních strojů SDC C 1 Zůstává Střet vlaku s osobou nebo divokou zvěří 2 v nákladech HZS Požáry na pozemku SŽDC 3 Odstranění roje nebo hnízda vos, včel apod. v žel. objektech SŽDC 4 D 1 Bylo objednáno Objednávka kácení stromu na soukromém pozemku 2 Finančně řeší HZS Odstranění překážky na trati objednal viník, nevznikla MU 3 Kropení železničního svršku objednaného stavební firmou 4 Dodávka nebo odčerpání vody (mimo SŽDC, ČD a ČD Cargo) 5 Použití jeřábu nebo jiné techniky (mimo SŽDC, ČD a ČD Cargo) 6 Asistence při svařování a pálení (mimo SŽDC, ČD a ČD Cargo) 7 Odstranění poškozené krytiny na soukromém domě 8 Odstranění roje nebo hnízda včel, vos, sršňů (mimo SŽDC, ČD a ČD Cargo) 9 Vnikání do uzavřených prostor (mimo SŽDC, ČD a ČD Cargo) 11 Činnost HZS na cizích vlečkách a u cizích dopravců na jejich tratích - 18 / 21 -

19 1 Vyrovnání Nakolejování vozidel ČD Cargo E 2 dle smlouvy Technická pomoc - jeřáby a jiná technika 3 s ČD Cargo Požár HV nebo nákladních kol. vozidel včetně nákladu ČD Cargo 4 Odstranění nebo zamezení úniku NL z kolejových vozidel ČD Cargo 5 Mytí kolejových vozidel po střetu s osobou nebo zvěří 6 Požární asistence (svařování, pálení) pro ČD Cargo 7 Uvolnění nákladu na kolejových vozidlech 8 Vnikání do uzavřených prostor ČD Cargo 9 Odběr vorků přepravovaných látek po vyžádání celní správy 10 Odstraňování nebezpečných stavů (rampouchy, uvolněné plechy ap.) 11 Měření koncentrace NL 1 Vyrovnání Nakolejování vozidel ČD F 2 dle smlouvy Požár HV nebo vagonů ČD 3 s ČD Doplnění vody při parních jízdách 4 Doprovod při parních jízdách 5 Mytí kolejových vozidel po střetu s osobou nebo zvěří 6 Požární asistence (svařování, pálení) pro ČD 7 Odstraňování nebezpečných stavů (rampouchy, uvolněné plechy ap.) 8 Vnikání do uzavřených prostor ČD 9 Čerpání vody z prostor ČD 1 Jiný dopravce Nakolejování vozidel jiného dopravce G 2 Požár HV nebo vagonů jiného dopravce 1 Mimo SŽDC - Požár soukromého domu v obci 0 2 zařazení do IZS Kropení po odstřelu komína 3 Hašení lesního porostu (mimo pozemek SŽDC) 4 Nehody na silnici mimo pozemek SŽDC 5 Technická nebo technologická pomoc v rámci IZS Využití jeřábu nebo jiné techniky při zásahu v rámci IZS 6 1 Nezařazeno Zatím nevyjasněný vlastník N - 19 / 21 -

20 Upřesnění zařazování zásahů do kategorií 1. inspektoři SŽDC Odvoz inspektora SŽDC kategorie podle jednotky, případně podle majitele 2. inspektoři HZS kategorie podle jednotky, případně podle majitele Požáry Jedná se o hlavní činnost HZS, proto zásadně do kategorie C. Výjimky z této zásady: 1. požár likvidován na požadavek IZS a netýká se majetku SŽDC kategorie 0 2. požár na majetku ČD Cargo (nejčastěji požár lokomotivy apod.) kategorie E 3. požár na majetku ČD (nejčastěji požár lokomotivy, požár v depu apod.) kategorie F 4. bude prokázáno úmyslné zavinění a známý viník kategorie A Planý poplach Týká se zejména požárů, nebo nepotvrzených ohlášených událostí, zásadně do kategorie C. Výjimky z této zásady: 1. poplach mimo objekty železnice kategorie 0 2. poplach v prostorách ČD Cargo kategorie E 3. poplach v prostorách ČD kategorie F Pády stromů Jedná se o technickou pomoc HZS, proto zásadně do kategorie B. Výjimky z této zásady: 1. odklízení či preventivní kácení požadavek IZS kategorie 0 2. odklízení či preventivní kácení na pozemku ČD Cargo kategorie E 3. odklízení či preventivní kácení na pozemku ČD kategorie F 4. na objednávku jiného subjektu kategorie D 5. pád stromu ze soukromého pozemku po dohodě s SDC kategorie A jinak B Náklady za zásahy vymáhané po viníkovi kategorie A 1. Zásahy, u kterých náklady budou vymáhány po viníkovi vymáhá zásadně SDC, v jejímž obvodě škodní událost vznikla. V elektronické evidenci bude v rubrice Sídlo SDC v roletě vybráno příslušné SDC. 2. Zásahy, u kterých škoda SDC nevznikla, často nikdo z SDC nebyl přítomen při vyšetřování škodní události, budou stejně zařazeny do kategorie A, v roletě Přiřazeno k číslu PU bude vybráno 801 Ř SŽDC. Podklady pro vymáhání neskenovat, doplnit o fotodokumentaci a elektronicky vložit do webové aplikace evidence škod k příslušnému zásahu. Vysvětlivka: Kategorie: Finanční náklady: 0 zůstávají na SŽDC A budou vymáhány povinníkovi nebo pojišťovně B budou hrazeny z jiných zdrojů (např. z SFDI) C zůstávají na HZS D budou fakturovány objednavateli E budou hrazeny dle smlouvy s ČD Cargo F budou hrazeny dle smlouvy s ČD G jiný dopravce N zatím nevyjasněný vlastník - 20 / 21 -

21 Zakázkové číslo Tvorba zakázkového čísla podle např. G880V G880 podle toho pro koho a kde zasahujeme (G880, G885, G889) Upřesnění: G880 Vše co souvisí se zásahem na železnici G885 Zásahy v rámci IZS G889 Odvoz OMU SŽDC G888 Dohlášené události V56 podle jednotky - Toto číslo se nemění a pro naše jednotky zůstává V56 i když zasahujeme v místě působnosti jiné jednotky HZS SŽDC. 9E0-Ředitelství HZS V39-JPO Brno V41-JPO Česká Třebová V42-JPO České Budějovice V44-JPO Cheb V45-JPO Kolín V46-JPO Kralupy nad Vltavou V47-JPO Liberec V48-JPO Nymburk V50-JPO Ostrava V52-JPO Plzeň V53-JPO Praha V55-JPO Přerov V56-JPO Ústí nad Labem 9E0 V39 V41 V42 V44 V45 V46 V47 V48 V50 V52 V53 V55 V56 1 rok (2011 = 1, 2012 = 2 atd.) 1234 č.u.sždc (ecud) - 21 / 21 -