du či na žádost člena, zasláním na účet nebo v pokladně OSBD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "du či na žádost člena, zasláním na účet nebo v pokladně OSBD."

Transkript

1 číslo 4 srpen 2007 V tomto čísle se budeme zabývat velmi aktuálním tématem a to je příjem digitálního vysílání v panelových domech. Čtěte na straně 4. PŘEDSTAVENSTVO Na 31. zasedání dne představenstvo - vzalo na vědomí zprávu o čerpání finančních prostředků na schválené vnitrodružstevní půjčky v roce schválilo plán práce představenstva na 2. pololetí roku 2007 a rozpracovaný výhledový plán do jarního SD roku vzalo na vědomí zprávu o převodech bytů do osobního vlastnictví členů - projednalo a schválilo bytové záležitosti přijetí nových členů, ukončení členství a podnájmy dle návrhu bytové komise - projednalo závěry zprávy o kontrole vyúčtování dodávek tepelné energie dodavateli tepla pro OSBD Česká Lípa a cenových ujednání pro rok 2007 a uložilo řediteli důsledně vyžadovat od dodavatelů tepla všechny podklady uvedené v závěru z kontroly tak, aby bylo možné ověřit kalkulace ve vyúčtování i v cenovém ujednání, a informovat představenstvo o výsledku kontroly SEI u dodavatele Lenora, a.s., po skončení této kontroly Na 32. zasedání dne představenstvo - vzalo na vědomí zápis č. 25 z jednání ekonomické komise, analýzu dluhů na nájmu a VZP k a rozbor mezd na středisku správy družstva za první pololetí schválilo postup při řešení přeplatků a nedoplatků na úhradách za užívání bytu a VZPu bytů takto: 1. Přeplatky VZP do 100 Kč včetně přeplatku na úhradách za užívání bytu nebudou odesílány, ale ponechány do dalšího VZP následujícího roku. Vyplaceny budou pouze při převodu či na žádost člena zasláním na účet nebo v pokladně OSBD. 2. U přeplatků nad 100 Kč bude poukázečné za zaslání přeplatku složenkou strženo z výše přeplatku. Pokud člen oznámí číslo účtu, kam má být přeplatek zaslán bezhotovostně, nebude tato transakce zpoplatněna. 3. Složenky na nedoplatky VZP budou zasílány vždy. - dále schválilo obdobný postup u garáží: 1. Přeplatky VZP do 50 Kč včetně přeplatku na úhradách za užívání garáže nebudou odesílány, ale ponechány do dalšího VZP následujícího roku. Vyplaceny budou pouze při převo- Náš dům se stavěl svépomocí, kromě zednických a elektrikářských prací jsme si celý dům dělali sami, říká na straně 6 předseda sam. 767 pan Otta Sladomel. du či na žádost člena, zasláním na účet nebo v pokladně OSBD. 2. U přeplatků nad 50 Kč bude poukázečné za zaslání přeplatku složenkou strženo z výše přeplatku. Pokud člen oznámí číslo účtu, kam má být přeplatek zaslán bezhotovostně, nebude tato transakce zpoplatněna. 3. Složenky na nedoplatky VZP budou zasílány při nedoplatku vyšším než 50 Kč. - stanovilo pololetní splatnost předpisu úhrad na garážích, a to k za první pololetí a k za druhé pololetí daného roku - schválilo zprávu o přípravě druhé etapy modernizace výtahů - vzalo na vědomí zprávu o průběhu velkých oprav domů v roce vzalo na vědomí zprávy kontrolní komise z kontroly inventarizace majetku, z kontroly dokladů u oprav do 50 tisíc a z kontroly hospodaření s prostředky získanými z pronájmu budovy ČSOB. Kontrolní komise při kontrolách neshledala žádné závady - vzalo na vědomí zprávu o postupu při přechodu na digitální vysílání televize - schválilo dohodu o ukončení členství 40 nebydlících členů a jejich vypořádání v souladu s čl. 26 odst. 1 písm. a) Stanov OSBD Česká Lípa - schválilo úvěry na zateplení a výměnu oken na rok 2008 pro samosprávu 256, Žitavská , Česká Lípa a pro samosprávu 191, Na Blatech 2057, Česká Lípa - schválilo vnitrodružstevní půjčku na výměnu oken pro samosprávu 758, Gen. Svobody č.p. 188, Kravaře - vzalo na vědomí zápis z jednání komise pro samosprávy a svolalo pro zvolení výboru samosprávy v souladu s čl. 69 odst.9 písmeno h) členskou schůzi na samosprávě 242, Brněnská 2560, Česká Lípa a na samosprávě 221, Myslbekova , Česká Lípa. Řízením schůzí byl pověřen člen představenstva pan Murka vydáno ve spolupráci s Jak jsme na tom s dlužníky? S analýzou dluhů vás na straně 7 seznámí Bc. Petr Mertin, vedoucí ekonomického úseku OSBD. ÚVODNÍK Vážení čtená ři Zpravodaje, v tomto období letních dovolených běží v našem družstvu na plné obrátky výměny oken v bytech. V letošním roce proběhnou na 59 domech. Je to zatím největší porce, ale to samé jsme říkali vloni i předloni. Zájem stále roste. Na konci letošní sezony by tak mělo být na našem družstvu již plastových oken. Bude to víc než polovina. Daleko složitější situace je u komplexních rekonstrukcí domů, tj. zateplování, výměna oken, případně generální oprava střechy. Příprava takové akce je časově velmi náročná a doba od samotného schválení do zahájení stavby se prodloužila vlivem několika faktorů na dobu delší než půl roku. Nejvíce přípravy zabere technickému úseku příprava přihlášky na dotaci PANEL, která musí být podaná dříve, než se stavba zahájí. Součástí této přihlášky je i stavební povolení. A to je v poslední době největší kámen úrazu. Kupříkladu Stavební úřad v České Lípě několikanásobně překračuje zákonné lhůty pro vyřízení stavebního povolení. A tak se stává, že ačkoliv byla akce schválená v listopadu 2006, teprve nyní zahajujeme stavební práce. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva 1

2 LEGISLATIVA VÍME VŠE O PŘÍPRAVĚ A ŘÍZENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE SAMOSPRÁVY? Kdo se může zúčastnit členské schůze samosprávy? - všichni členové samosprávy včetně vlastníků jednotek - členů družstva Kdo na členské schůzi samosprávy může hlasovat? - pouze členové družstva, u manželů při společném členství vždy jen jeden z nich Kdo svolává členskou schůzi samosprávy? - výbor samosprávy nebo pověřený předseda samosprávy, ve zvláštních případech představenstvo OSBD Česká Lípa Kdy zveřejnit pozvánku včetně programu? - nejméně 8 dní před konáním schůze na nástěnce, na vchodových dveřích nebo každému do schránky Co musí pozvánka obsahovat - program schůze, datum, čas a místo konání schůze včetně data zveřejnění pozvánky - podpis funkcionáře výboru samosprávy nebo pověřeného předsedy - upozornění, že členská schůze se může konat o 15 minut později v případě nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů samosprávy (Stanovy OSBD ČL, čl. 81, odst. 2) Jak postupovat v případě nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů samosprávy? - členskou schůzi zahájíme o 15 minut později oproti času uvedeném na pozvánce Na co si dávat pozor? - nezapomenout pozdější zahájení uvést do zápisu z členské schůze samosprávy - v tomto případě projednávat pouze body uvedené na programu v pozvánce - k platnosti usnesení v tomto případě je nutný souhlas minimálně dvou třetin přítomných členů (družstevníků) Na co by řídící jednání neměl zapomenout? - po zahájení členské schůze zvolit zapisovatele a ověřovatele zápisu - provést kontrolu usnesení z minulé členské schůze samosprávy - po projednání všech bodů programu a případné diskusi zajistí řídící schůze hlasování o navrženém usnesení - jeho přesné znění, včetně výsledku hlasování pro, proti, zdržel se musí být uvedeno v zápisu o průběhu jednání členské schůze Co by měl obsahovat zápis o průběhu jednání členské schůze samosprávy? - místo, datum a čas konání jednání - konstatování, že schůze byla usnášeníschopná - případně sdělení o náhradní členské schůzi - plné znění přijatých usnesení s výsledkem hlasování - přesné výsledky hlasování Co je přílohou zápisu? - prezenční listina s podpisy přítomných členů samosprávy - pozvánka na členskou schůzi Kdo podepisuje zápis z členské schůze samosprávy? - předseda samosprávy nebo člen výboru, který schůzi řídil (pověřený předseda), a ověřovatel zápisu Na závěr - stejnopis zápisu z členské schůze samosprávy označený razítkem samosprávy předá výbor samosprávy nebo pověřený předseda do 14 dnů po konání členské schůze správě družstva Jak řešit havárie? Úvodem je třeba si říci, co to je havárie v bytovém domě a čeho se může týkat. Za havárii se považuje takový stav, kdy dochází nebo jeho trváním může docházet k poškození majetku družstva nebo uživatelů bytu, případně by mohlo být ohroženo zdraví osob. Určitě nejvíc havárií vzniká na topení, rozvodech vody, ale mohou vzniknout i na plynovém vedení či na zámečnických prvcích na domě. Havarijní oprava představuje potom alespoň provizorní odstranění vzniklé závady tak, aby se zabránilo vzniku dalších nebo hrozících škod na majetku či zdraví. Nejhorší situace vznikají, když havárie nastane v nočních hodinách, o víkendových dnech nebo svátcích. Na všech našich domech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva máme 2 smluvně zajištěnou nepřetržitou 24hodinovou pohotovostní službu k odstranění havárií na rozvodech vody, topení, plynového vedení i zámečnických prvcích. Pohotovostní službu zajišťuje firma František Doležal na tel. čísle Smluvně je zajištěno, že firma nastoupí na odstranění havárie nejpozději do hodiny od nahlášení. V případě souběhu havárií bude nejdříve odstraněna závažnější porucha. Na tomto místě by bylo dobře připomenout, aby tato služba nebyla zneužívána. Pokud je možno řešení stavu odložit na pracovní dobu, bude toto pro všechny výhodnější. Za výjezd havarijní služby je účtován příplatek za práci podle doby zásahu od 20 do 50 %. Závěrem je třeba se ještě zmínit, že odstranění havárie na společných částech domu se hradí z prostředků dané samosprávy, ostatní odstraňování havárií hradí přímo uživatel bytu. Ing. Jiří Kladníček ředitel OSBD

3 TECHNICKÉ INFORMACE Připravuje se druhá etapa modernizace výtahů výměna kabin V květnu letošního roku schválilo shromáždění delegátů druhou etapu modernizace výtahů, tj. výměnu kabin s dalšími nezbytnými úpravami. Od té doby probíhá upřesňování jednak rozsahu akce (samosprávy s výtahy s kovovými kabinami a vnitřními dveřmi dostaly možnost neúčastnit se druhé etapy), jednak harmonogramu a samozřejmě ceny. Současně je nutné vyřešit, jakým způsobem si samospráva určí typ světla, barvu stěn a podlahy v kabině, případně volitelné doplňky za příplatek, jako je zrcadlo na celé stěně, nerez madla či nerezové provedení celé kabiny. Jak bude výběr probíhat? Zhruba tři až čtyři měsíce před samotným termínem výměny kabin bude osloven předseda výboru samosprávy, případně správce domu a po dohodě pozván na konkrétní hodinu na družstvo. Zde mu zástupce firmy Otis předloží variantní nabídku všech volitelných komponent v kabině. Nabídka bude prezentována klasickými reklamními prospekty, ukázkami barev přímo na vzorcích stěn či promítáním prostřednictvím data- projektoru.tyto návštěvní dny budou zpravidla dvakrát do měsíce, a to vždy v pondělí. Předpokládáme, že výběr barev a doplňků za dům odsouhlasí výbor samosprávy, případně členská schůze, pokud se výbor neodváží rozhodnout sám. Bude-li se jednat o placené doplňky, musí samozřejmě rozhodnout příslušný orgán samosprávy podle výše nákladů, jako v případě ostatních oprav. Po skončení letních dovolených a prázdnin budeme také jednat se samosprávami, které mají dostatek volných prostředků, zda nechtějí část nákladů zaplatit z fondu oprav a tím si snížit splátku modernizace v nájemním předpise. Na podzim by se měla uzavřít smlouva a od ledna 2008 by měla začít samotná výměna. Stejně jako v první etapě budeme postupně každý dům v předstihu upozorňovat na blížící se termín prací. Zhruba 14 dní předem bude upozornění s přesnými daty zahájení a ukončení vyvěšeno v domě. Na druhou stranu budeme potřebovat (stejně jako v první etapě) od samosprávy klíče od vchodu a jednu místnost pro uskladnění drobného materiálu a nářadí. V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali o možnosti samospráv, které mají ve výtazích kovové kabiny a vnitřní dveře neúčastnit se druhé etapy. Jak to dopadlo? Oslovili jsme 40 samospráv, což obnáší 93 kabin nebo také bytů. Ke dni (uzávěrka byla až ) se vyjádřilo 28 samospráv, z toho 9 samospráv (= 20 výtahů) si přeje vyčlenit z druhé etapy. Ostatní samosprávy nereagovaly, budou tedy automaticky v souladu s usnesením shromáždění delegátů zařazeny do výměny kabin. Až budou známy bližší údaje o průběhu modernizace, tj. harmonogram a konečné ceny, přineseme vám další podrobnosti. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku Stálý problém - úklid společných prostor v našich domech Určitě není lehké být funkcionářem samosprávy, ale vím, že jako všude jsou lidé různí, tedy i funkcionáři samospráv jsou různí. Ve své podstatě jim však jde o jedno zajistit normální bydlení v čistém a opraveném domě. Kontrolní komise navštívila několik desítek samospráv na sídlišti Špičák a jedním ze společných témat výborů samospráv byl úklid v domě. Dalo by se říci, že tyto problémy, které řeší, se stávají jejich každodenním chlebem. Jedni nájemníci nechtějí uklízet, protože neuklízejí všichni, jiní nájemníci neuklízejí vyloženě z lenosti či nezájmu. Tím samozřejmě vzniká začarovaný kruh a následně nepořádek v domě. Přitom většina těchto lidí má doma naklizeno a naleštěno, a přesto jim rozpis úklidu nic neříká. Další skupinu neuklízejících nájemníků tvoří jedinci, kteří mají své argumenty typu: "Já tam vůbec nechodím", nebo "ať to uklízejí ti, co mají děti nebo psy". Je všeobecně známo a odnepaměti platilo, že se v domě uklízí a dbá na pořádek. Je zvláštní, že v mnoha případech žijí nájemníci v jakémsi vleku (zlo)zvyků. Toto chování se týká i některých nájemníků našeho domu a pro mě je to chování nepochopitelné. Nevěřím tomu, že se dotyčný nájemník necítí trapně, když za ním přijde předseda nebo soused s tím, že neuklidil. Nechce se mi věřit ani tomu, že si neuvědomují, že zanedbané a neuklizené společné prostory jsou vizitkou domu a jsou důvodem k negativnímu ocenění všech v domě od každé cizí návštěvy. Jsem si jistá, že tento nešvar vyplývá z anonymity, kterou poskytuje komunita panelového domu. Zde se někdy neznají ani sousedé na patře, natož celkově nájemníci mezi sebou. Dá se říci, že práce funkcionáře samosprávy je nikdy nekončícím zápasem s lidskou ignorací, za kterou se nezřídka skrývá i zlomyslnost některých oponentů. Jaroslava Tůnová předsedkyně kontrolní komise 3

4 4 Digitální vysílání televize z vysílače Buková hora Po různých peripetiích a odkladech začalo od letošního července pozemní digitální vysílání TV signálu (tzv. DVB-T) z vysílače Ústí nad Labem Buková hora.vysílat se začal tzv. multiplex A (ČT1, ČT2, ČT24 a ČT 4 Sport), ovšem bez Novy, která se doposud nedohodla na finančních podmínkách přenosu. Multiplex B, kde by měly být výhradně komerční televize (Prima TV, Óčko, Top TV, 24cz a TV Nova), je zatím úplně v nedohlednu. Stejně neznámý je termín ukončení stávajícího analogového vysílání, předpokládá se nejdříve konec roku Jak se tato situace dotýká našich domů? Kromě skutečnosti, že se zhoršila kvalita příjmu z analogového vysílače Buková hora, se budoucí ukončení vysílání dotýká v různém rozsahu 114 domů v celém regionu. Od úplné závislosti na vysílači Buková hora až po jednoduché přeladění jednoho programu. Zajištění příjmu digitálního vysílání bude probíhat ve dvou různých krocích. První krok, ten jednodušší, se týká všech domů. Anténní stožár se osadí další anténou na 58. kanál, na kterém se DVB-T šíří, a hlavní stanice STAse doplní o digitální modul umož- inzerce ňující samotný příjem signálu. Tímto dodáme digitální signál do všech bytů při zachování současného analogového příjmu. Jednotliví uživatelé si pak musí pořídit dle svých možností a představ buď set top boxy ke konverzi signálu do stávajících televizorů, nebo rovnou digitální televizor. Druhý krok, ten dražší a složitější, nastane tam, kde má dům původní kabelové rozvody. Zejména u větších domů je jasné, že bude nutné provést jejich výměnu, protože příjem 58. kanálu znamená velké nároky na kvalitu rozvodů. Předsedové samospráv, kterých se výměna rozvodů týká, byli informováni podrobně dopisem o způsobu rekonstrukce STA. Mimochodem, náklad na jeden byt se pohybuje od do Kč v závislosti na velikosti domu. Takto postižených domů máme 55, z toho pravděpodobně 38 čeká výměna rozvodů. Splněním prvního nebo obou kroků bude zajištěn příjem DVB-T ve vašem domě. Zahájení digitálního příjmu v domě bude vždy oznamováno na vchodové vývěsce. Veškeré náklady s tím spojené, tj. výměna rozvodů i úprava stanice, budou hrazeny ze společných prostředků domu. Pořízení set top boxů nebo digitálních televizorů si samozřejmě hradí každý Digitální televize u vás doma Vysílání digitální televize je stále aktuálnější téma. V současné době je již v České Lípě a okolí možné digitální vysílání bez problémů naladit a proto stále více družstevníků zajímá, co konkrétně mají udělat, aby také mohli využívat pohodlí, které digitální vysílání nabízí. V zásadě je potřeba chtít a učinit dva jednoduché kroky. Prvním krokem je osazení nových antén s digitálním modulem na všech domech. U domů s původním rozvodem je navíc nutné provést kontrolu, případně výměnu kabelového rozvodu. Druhým krokem, je již výběr samotného přístroje pro příjem digitálního vysílání, tzv. set top boxu. Přístroje jsou nabízeny v různých provedeních s rozdílným technickým vybavením, v cenách od cca 1500Kč. Většina zájemců patrně zvolí nejjednodušší variantu a vybere si jednoduchý přístroj za nejnižší cenu. Mezi tyto spolehlivé pracanty, kteří se již osvědčili v mnoha domácnostech patří přístroj Maličký šikula - SIGMATek DVB Tento přístroj poskytuje perfektní příjem digitálního vysílání s vynikajícím obrazem a velmi vysokou citlivostí. Do malých rozměrů přístroje (24,8x16x4,5cm) se vešly dva konektory SCART, digitální koaxiální audio výstup a anténní vstup a výstup. Přístroj bezchybně podporuje český teletext a české EPG. Pro ty, kteří chtějí sledovat digitální televizi a zároveň mít kvalitní DVD přehrávač v jedné krabičce je ideální XORO HRT Kombinovaný DVD přehrávač s tunerem pozemního digitálního vysílání DVB-T. Spojuje elegantní tenký design s nepřeberným množstvím výstupů. Díky tomu, že je vybaven hned dvěma konektory SCART, není problém připojit také váš starý analogový videorekordér. Jako jeden z mála v tomto segmentu nabízí také VGAvýstup na počítačový monitor. Pro náročnější uživatele, kteří si rádi filmy nahrávají je ideální SiGMATek DVBH Tento harddiskový rekordér otevírá pro každého možnost přijímat a nahrávat digitální televizní vysílání. Uvedený přístroj spojuje to nejlepší z přijímače digitálního TV signálu (SetTopBoxu) a harddiskového rekordéru. SiGMATek DVBH-1000 perfektně nahradí vaše video a znásobí kvalitu nahrávaných pořadů. Přístroj se dodává s kapacitami 160GB sám. V době prací na STA v domě bude realizační firma nabízet několik typů vyzkoušených a již naladěných set top boxů k prodeji včetně montáže a předvedení. Nabídka bude zajímavá zejména pro starší lidi či pro lidi technicky méně disponované. Přechod na příjem DVB-T signálu z Bukové hory by měl být v rámci družstva dokončen nejpozději do konce roku 2007, aby nedošlo k výluce příjmu televize v okamžiku ukončení analogového vysílání Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku (112h), 250GB (175h), 320GB (224h) a 400GB (280h). Pokud by Vám i toto bylo málo, pak uvedený pevný disk můžete jednoduše vyměnit* za jiný a pokračovat v nahrávání. Navíc, SiGMATek DVBH-1000 podporuje funkci TimeShift, která umožňuje zastavit živé TV vysílání a pokračovat ve sledování pořadu později. Pro nejnáročnější zájemce je určený přístroj Topfield TF 5100PVRt HDMI. Vynikající přístroj s PVR funkcemi (nahrávání pořadů na pevný disk) a výstupem HDMI. Topfield TF 5100PVRt HDMI je vhodný pro záznam oblíbených pořadů v MPEG2 na HDD i do PC (USB 2.0). Model obsahuje 2 CI sloty pro vložení dekódovacích modulů. Náročnější diváci ocení i propojení optického kabelu s domácím kinem v digitální kvalitě Dolby Digital AC3, 2 tunery DVB-T s funkcí TimeShift a EPG. Možnosti aktualizace firmware je samozřejmostí. Zde uvedené přístroje si je možné osobně vyzkoušet a zakoupit v prodejně TROLLCOMPUTERS u OD Andy, ul. U vodního hradu 1394, nebo prostřednictvím internetového obchodu s videotechnikou

5 SiGMATek DVB-150 Topfield TF 5100PVRt HDMI 5

6 6 Žandov samospráva 767 Náš dům se stavěl svépomocí, kromě zednických prací a rozvodů elektřiny jsme si celý dům dělali sami. Máme schovanou veškerou dokumentaci, a tak můžu říct, že o našem baráku vím všechno od sklepa až po střechu, říká předseda samosprávy 767 pan Otta Sladomel. Žandov s necelými dvěma tisíci obyvatel leží na hlavní silnici z České Lípy do Děčína necelých 16 km od České Lípy. Naše družstvo má v Žandově čtyři samosprávy. Samospráva 767 v ulici Volfartická 320 je třípodlažní dům se třemi vchody. Je v něm 18 bytů. Dům byl stavěn svépomocí jako stabilizační výstavba s desetiletým závazkem pro podnik ČKD Žandov. Pan Sladomel dělá předsedu samosprávy od roku Hned na začátku našeho rozhovoru se pan Sladomel pochlubil fotoalbem, ve kterém je podrobně zachycen průběh stavby celého domu od počátku v roce 1969 do roku Pane předsedo, jak to všechno začalo? Stavba byla zahájena v červnu roku Stavbu řídil pan Kunc, který pak také přede mnou dělal předsedu samosprávy. V září 1970 byla hotová hrubá stavba a začaly se dělat vnitřky a budoval se septik ZE ŽIVOTA SAMOSPRÁVY a přípojka k němu. Septik byl hotov v září Do nového domu jsme se začali stěhovat v červnu Na stavbě jsme kromě zednických prací a rozvodů elektřiny dělali všechno. Na stavbě jsme pracovali všichni. Počet povinně odpracovaných hodin byl pro jednotlivce určen. Hodně nám také pomohlo ČKD, hlavně s technikou a materiálem. Však jsme se také museli ČKD zavázat, že tam budeme 10 let pracovat. V takovém domě, který si družstevníci z velké části dělali sami, se asi dobře bydlí? To je pravda, ale z původních nájemníků nás zůstalo už jen šest. S původními nájemníky to opravdu bylo ideální, nebyly žádné problémy. Ani teď to není špatné, i když někteří noví nájemníci nemají k domu takový vztah jako my. Ale třeba úklid na chodbách funguje bez problémů. Občas má někdo nějaké připomínky, ale já vždycky říkám: Neříkej to někde bokem, v hospodě nebo na ulici, řekni to rovnou mně. Hned to vyřešíme. Pokud má někdo nějaký dobrý nápad, tak se o něm dá vždycky mluvit. Za tu dobu, co tu bydlíte, ale dům už potřeboval nějaké opravy? Mám tu výhodu, že jsem se od patnácti let pohyboval na stavbách. O našem domě vím všechno od sklepa až po střechu a ke všemu máme původní dokumentaci. V roce 1999, když jsem dům převzal, jsme dělali termoregulaci. V roce 2001 jsme opravili střechu, v roce 2002 spodní rozvody. Stoupačky máme v plánu na rok Okna jsme vyměňovali bez půjčky na dvě etapy. Jedna strana v roce 2004, druhá strana v roce Potřebujeme ještě vyřešit umístění vodoměru. Vodoměr je totiž venku pod chodníkem a to není dobré. Nejlepší by bylo přemístit ho do domu. Problémy byly také s kotelnou, a to konkrétně s čerpadly. I to se průběžně vyřešilo. Jak se Vám spolupracuje se správou OSBD? Nejvíc komunikuji s paní Polakovičovou. Hodně mi pomohla na začátku, když jsem se stal předsedou a nic moc jsem o tom nevěděl. Je na ni spolehnutí. Vždycky, když se něco řeší, tak se domluvíme.v současné době to je odkoupení garáží. Těší nás, že všichni uživatelé bytů jsou s bydlením spokojeni Děkujeme za rozhovor. Poznámka redakce: Současná organizace správy domu je dobrým příkladem pro budoucí generaci bydlících.

7 EKONOMIKA Analýza dluhů na nájemném za 6 měsíců roku 2007 Stejně jako každý rok je v pololetí zaznamenán největší pokles dluhů. V letošním roce dluhy poklesly pod částku 3,8 mil. Kč a počet dlužníků se příblížil k 500. Mírný pokles dluhů v březnu 2007 byl reakcí na upomínky odeslané v únoru Ty obsahovaly dluhy vzniklé za loňský rok Dluhy se nám daří dlohodobě držet pod 5 mil. Kč a přitom měsíční předpis za celé družstvo neustále stoupá. V roce 2000 byl celkový předpis za družstvo 23 mil. Kč měsíčně. Letos je o 10 mil.kč vyšší. Největší vliv na růst měsíčního předpisu je v posledních letech způsoben navyšováním DZOI, půjčkami, úvěry a cenou tepla. Podíl DZOI na celém předpisu stoupá. V roce 2000 DZOI činilo 15% měsíčního předpisu. V letošním roce je to 38%. Teplo mělo v roce 2000 podíl 40% a letošní podíl tepla je 30%. Tento jev je logický a bude pokračovat do okamžiku, kdy se hodnoty budou blížit standardům, které jsou v Evropě. Důležité je dluhy držet na takové výši, která neohrožuje nové žádosti o úvěry, neboť objem nově realizovaných úvěrů stále stoupá. S velikou zadlužeností by družstvo nebylo dobrým klientem žádné banky. Bc. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku Vývoj počtu dlužníků a celkové výše dluhů za první pololetí roku 2007 Dluhy v 10tis. Kč Počet dlužníků XII.06 I.07 II.07 III.07 IV.07 V.07 VI.07 S lítostí oznamujeme, že dne 20. července 2007 náhle zemřel pan Ing. Zdeněk Vacek, předseda samosprávy 221, Myslbekova 2245, Česká Lípa a náhradník představenstva OSBD Česká Lípa. ÚŘEDNÍ HODINY OSBD Česká Lípa PONDĚLÍ STŘEDA 7,00 16,30 7,00 16,30 Potřebujete nám zavolat? Ústředna: Energetik: Revizní technik plynu: Stavební technik: Bytový technik: Pokladna: Nájemné: Bytové oddělení: Převody bytů: Právní oddělení: FAX

8 Chceme-li strávit na kole celý den, ale zároveň je nám proti mysli bezcílné poflakování se krajinou, můžeme si zajet k pramenům Ploučnice. Řeka protékající Českou Lípou nás bude celou cestu doprovázet a její tok rovněž několikrát přetneme. Přestože najedeme několik desítek kilometrů, nečeká nás žádné náročné stoupání a na konci možná budeme překvapenístavemtachometru. Samozřejmě se (aspoň zpočátku) vyhneme frekventovaným cestám, a tak si putování proti proudu prodloužíme přes Hradčany. Ploučnici budeme mít nejprve po pravé ruce (jedeme po vynikající českolipské cyklostezce), ale v Heřmaničkách ji překonáme a do Hradčan dorazíme po levém břehu (nezapomeňme, že jedeme proti proudu).vhradčanech odbočíme doleva a přesuneme se do Mimoně. Řeku přetnemev Borečku. V centru Mimoně objevíme červenou značku. Pokud se po ní vydáme, nejenže opět přejedeme na druhý břeh Ploučnice, ale necháme se rovněž zavést do Vranovské aleje a později idovranova. VeVranově odbočíme doleva a po klidné silnici, podle níž většinu trasy vede žluté značení (a ke konci i červené), dorazíme do dnes již samostatné obce Noviny pod Ralskem. U stadionu zabočíme doprava a několik kilometrů se budeme držet jen značení červeného. Na jedné straně silnice můžeme obdivovat Ralsko, na druhé o více než dvě stě metrů nižší Lipku. Největší atrakcí však je Průrva Ploučnice, kterou lze spatřit z mostu, když se opět budeme přesouvat na pravý břeh. Řeka se zde valí z bloku červeného pískovce, v němž bylumělevytvořen tunel. Červená značka nás během dalších minut zavededo Strážepod Ralskem. Projedemecentrem, objedeme Horecký rybník a turistické značení opustíme, když ono opouští silnici. Po kvalitním asfaltu se vyhneme Hamru, po levé ruce budeme mít Hamerský rybník, po pravé o chvíli později nedobytný hrad Děvín. Musíme zpozornět, neboť lesní silničku přetne červená značka. Pokud nebudeme dávat pozor, naše cesta skončí u oploceného objektu. V opačném případě odbočíme po červené TIP NA VÝLET Kolmo podél Ploučnice až k jejím pramenům doleva. Kvalita asfaltu je tu sice horší, maličko to stoupá, ale po vyjetí z lesa jsme v Podještědí. Ještěd je doslova na dohled, malebně působí upravené louky i Lázně Kunratice. Stále se držíce červené značky projedeme ještě obcí Osečná. Za ní již musíme vzít zavděk rozbahněnou turistickou stezkou, která nás kolem Jenišovského rybníka zavede do míst považovaných za prameny Ploučnice. Údajně jde o jedno z největších pramenišť v Evropě. Bohužel je částečně poničeno těžbou uranu v okolí. V budoucnu by zde měla stát rozhledna. A zbývá nám cesta zpět. Tak nejprve bych navrhl přenést si kolo přes úzký pruh pole k silnici, abychom nemuseli do Osečné rozbahněnou pěšinou. A podle sil si můžeme vybrat, zdali pojedeme stejnou trasou, či zvolíme nejkratší variantu - tj. po hlavních silnicích přes Břevniště, Hamr, Stráž, Noviny, Mimoň a Zákupy. Já navrhuji z Osečné zamířit kolem školy jižním směrem, prohlédnout si za jízdy zbytky zaniklé obce Holičky a po asi pěti kilometrech odbočit přímo na západ a dojet k Sochorovu památníku, nad nímž se tyčí hrad Stohánek. Nalezneme odbočku do Mimoně, která vede podél oplocení obory a skrze bývalá sovětská kasárna. Z Mimoně je nejlepší jet opět přes Hradčany. Vyhneme se tak rušné silnici. Pokud jsme moc nekufrovali, měli bychom ujetasi 80 km. Milan Bárta Autor článku je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde naleznete další tipy na výlet a spoustu jiných zajímavých informací. ZPRÁVIČKY ČERVEN - ČERVENEC Dětský den pořádaný na letišti v České Lípě navštívilo více než tisíc obyvatel České Lípy aokolníchobcí. Na ZŠ Špičák proběhlo české finále nejmasovějšídětsképrogramátorskésoutěžesnázvem Baltík. Škodutéměř korunnapáchalivrozestavěných domech a v kotelně v České Lípě dva mladí zloději. Do bytů u Hypernovy na sídlišti Lada vnikli podle policie dvakrát, vyřezali tam velkémnožstvíelektrickýchkabelůaukradlije. Vrácení více než 51 milionů korun vyplacených na zálohách požaduje radnice v České Lípě po společnosti Vett, která ve městě zajišťuje městskouhromadnoudopravu. Méně betonu a asfaltu a naopak více trávy, více přístřešků a altánů, kvalitnější osvětlení, hřiště na pétanque, kvalitnější údržba takové a mnohé další návrhy zazněly na plánovacím setkání s veřejností věnovaném obnově českolipskéhoměstskéhoparku. Čtyři dospělí lidé a dvě děti snědli v červnu načeskolipskujedovatéhouby.zotravyjevyléčililékařivčeskolipskénemocnici. V sobotu 16. června se v České Lípě na koupališti v Dubici uskutečnil 3. ročník festivalu Všudybud.Nadvouscénáchseodbrzkýchodpoledníchdopozdníchnočníchhodinvystřídalyna dvědesítkyvětšinoumístníchkapel. Velké množství jedovatých zplodin uniklo při požáru terénního vozu Opel Frontera, který neznámý žhář zapálil během červnové noci včeskélípě-robči. V rámci Městských letních slavností proběhljižšestýročníkudělovánícenystarostyměsta. Oceněnými se stali: Ivana Bufková, učitelka Obchodní akademie v České Lípě, Svatava Hošková, dlouholetá cvičitelka, a Jaroslav Panáček, spoluzakladatel Vlastivědného spolku Českolipska Klub přátel muzea. Ocenění za mimořádný projev lidskosti bylo IN MEMORIAM uděleno nadstrážmistru Dušanu Lipovskému, členu Hasičského záchranného sborulibereckéhokraje. Oceněnízavýznamný počin v podnikatelské oblasti získala v letošním rocepekárnalípasesídlemvčeskélípě. Jako hlavní hvězda festivalu Reggae Ethnic Session 2007 v Žizníkově vystoupil libanonskofrancouzský rapper Clotaire K, mísící rap s blízkovýchodnímihudebnímináměty. Jízda bez řidičského oprávnění je od loňského července nejčastějším trestným činem vlibereckémkraji. Až 150 lidí se v polovině července pohybovalo na technoparty na soukromém pozemku v České Lípě - Manušicích. Hlučná hudební produkce vadila hlavně rodinám s malými dětmi astaršímanemocnýmlidemzmalévesnice. Na základě dotazů občanů města na využívání separovaného odpadu papíru a plastů zajistil technický odbor Městského úřadu Česká Lípa instalaci prezentace výrobků z recyklovanéhoplastuvměstskémparku. 8 ZpravodajOSBD ČeskáLípavycházíjedenkrátzadvaměsícevnákladu10tis. výtiskůajedistribuovánzdarmavšem členůmokresníhostavebníhobytovéhodružstva. ZpravodajvydáváOSBDvespoluprácisregionálnímzpravodajskýmserveremwww.I-Noviny.czajehoredaktory.Veškeráprávavyhrazena. Výrobu, fax: Redakčnírada:RNDr. JiříBárta,RůženaKrálová, LenkaNováková, JaroslavTichna,SiegfriedTomasch Adresa: OSBD ČeskáLípa, Barvíř ská738, ČeskáLípa, IČO: , zapsánovobchodnímrejstří kuuksústínadlabem,oddíldr. XXVI, vložka320, telefonspojovatelka: ; fax:

Z montáže anténní techniky nabízíme :

Z montáže anténní techniky nabízíme : Máte problémy s příjmem digitálního pozemního vysílání, nebo dokonce ještě máte analogový příjem? Zabýváme se instalací a zapojením set-top-boxů a antén pro DVB-T. Vše Vám zaměříme na nejsilnejší signál

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p. 903 911, Praha 9 konaného dne 9.10.2012 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908, ulice Františkova, Praha 9

Více

Společenství vlastníků jednotek domu Bazalková č.p. 831, Praha 10

Společenství vlastníků jednotek domu Bazalková č.p. 831, Praha 10 Zápis ze schůze shromáždění Místo konání: Termín konání: Bytový dům Kolovrátek (garáž) Bazalková 831/1, Praha 10, 103 00 20. května 2011 (pátek) od 19:00 hod.. Za první Schůze shromáždění Společenství

Více

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ:

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ: Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 27. 05. 2015 od 18:00 hodin v restauraci sportovního centra EDEN,Pod Homolkou 1482,

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

Více

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013.

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013. - členská schůze 10.12.2013. Schůze svolána jako náhradní (po řádné členské schůzi konané 16. 11. 2013, která nebyla usnášeníschopná); Zápis: Začátek schůze: 18:00 Řídícím schůze ze strany představenstva

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Holoubkov 196 Mobil: 724 221 907 338 01 HOLOUBKOV E-mail: m.balda@seznam.cz Zápis ze 3. schůze shromáždění SVJ domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Více

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 16. 5. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE SBD Kateřinky 875 ze dne /shrnutí návrhů a hlasování dle programu schůze/

ČLENSKÁ SCHŮZE SBD Kateřinky 875 ze dne /shrnutí návrhů a hlasování dle programu schůze/ SBD Kateřinky 875, Proutěná 418 až 421, Praha 4, 149 00 ČLENSKÁ SCHŮZE SBD Kateřinky 875 ze dne 11.12.2014 /shrnutí návrhů a hlasování dle programu schůze/ Místo a čas konání: suterén, společenská místnost

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 Přítomni dle presenční listiny Ad 1/

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 10. 11. 2009 Doba konání: 18.30 20.30 hod.. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Volba orgánů členské schůze

Více

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Datum konání: Místo konání: 21.května 2014, v 18.00 hod. suterén domu Ravennská 321,322, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy 1 Přítomni Předseda:

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154 1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství

Více

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Z Á P I S z 2. schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek Doba konání: Místo konání: 30.9.2008

Více

Oznámený program shromáždění a členské schůze samosprávy č.222:

Oznámený program shromáždění a členské schůze samosprávy č.222: ZÁPIS ze shromáždění vlastníků jednotek E. Beneše 1531-1534 a členské schůze samosprávy č.222 konaném dne 21. května 2015 od 18:00 hodin v jídelně Harmonie I, Tř. E. Beneše 1747, HK 12. Oznámený program

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek dne 24. září 2014

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek dne 24. září 2014 S P O L E Č E N S T V Í V L A S T N Í K Ů J E D N O T E K P R O D Ů M P O D B Á N Í 2 0 1 9 A 2 0 2 0 P O D B Á N Í 2 0 1 9 / 1 C Z - 1 8 0 0 0 P R A H A 8 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek dne 24.

Více

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642 Společenství vlastníků Žárovická 1642 Žárovická 1642, 190 16 Praha Újezd nad Lesy IČ 28 97 66 22, mailto:svjarovicka1642@volny.cz Pozvánka na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Více

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Michal Beránek Sčitatel hlasů:

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek SPOLEČENSTVÍ PODVINNÝ MLÝN 2348 A 2349, PRAHA 9, IČ: 27414752 Místo konání: podzemní garáže pod SVJ PM 2348 a 2349 Datum a čas konání: úterý 5.11.2013 od 19:00 Schůze

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 14.12.2016 v salónku restaurace Na Čtyřce Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek,

Více

ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ M E T O D I C K Ý P O K Y N ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tento metodický pokyn navazuje na čl. 4. platného Domovního řádu OSBD Česká Lípa ze dne 25. 3. 2014 (dále

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, , tel.: POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, , tel.: POZVÁNKA Strana 1 (celkem 7) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

ZÁPIS. 3. Informace o stavu vytápění v našem domě a výběr dodavatele ventilů a termohlavic k otopným žebříkům v koupelnách

ZÁPIS. 3. Informace o stavu vytápění v našem domě a výběr dodavatele ventilů a termohlavic k otopným žebříkům v koupelnách ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 14. 2. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012 Účast na shromáždění: přítomno celkem 64%, fyzicky 41, shromáždění usnášeníschopné. 1) Volba zapisovatele jednohlasně

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 22.5.2014 v malém salonku restaurace Popovice v Pelhřimově od 14:30 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek,

Více

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě www.infos.cz Pobočka: 79601,Prostějov Tel: +420 588 882 111 Barákova 5 e-mail: grygar@infos.cz Pobočka: 68201 Vyškov Tel: +420 608 515 539 23 května e-mail: mfialka@infos.cz IČO: 25849638 DIČ: CZ25849638

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

ZÁPIS. Program schůze, počet a obsah příloh a text pozvánky byly schváleny výborem dne

ZÁPIS. Program schůze, počet a obsah příloh a text pozvánky byly schváleny výborem dne Společenství vlastníků Argentinská 1284/6, Praha 7 se sídlem Argentinská 1284/6, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČ: 033 26 632 Zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeném Městským soudem v

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 7/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 7/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 8, konaného dne 19. 8. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od do

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od do VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2015 do 7.6.2016 1. Výtah ze Stanov SBD Hlubina k oprávněním a funkci kontrolní komise: Čl. 77 Kontrolní komise. a) Kontrolní komise

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Bytové družstvo INSTART

Bytové družstvo INSTART Bytové družstvo INSTART Mladotova 7/667 103 00 Praha 10-Kolovraty (IČ: 00 54 93 80) Zápis z členské schůze bytového družstva konané dne 2. 5. 2007 Přítomni: 77 družstevníků ze 143, tedy 53,85 % Hosté:

Více

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 28. 05. 2014 od 18:40 hodin ve sportovním centru EDEN, Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun. 1. PREZENCE

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Zápis z jednání zasedání shromáždění Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Loučky (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 17 hodin starostou obce Janem Velem ( dále jako předsedající ).

Zasedání Zastupitelstva obce Loučky (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 17 hodin starostou obce Janem Velem ( dále jako předsedající ). Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Loučky, konaného dne 27. ledna 2011, od 17: 00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Loučky (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z náhradní členské schůze družstva

Zápis z náhradní členské schůze družstva Zápis z náhradní členské schůze družstva Obchodní firma: Bytové družstvo BUKOV zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, od vložka 647 Sídlo: Ústí nad Labem, Velká Hradební

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO SEIDLOVA,

BYTOVÉ DRUŽSTVO SEIDLOVA, se sídlem Seidlova 472, 142 00 Praha 4 Kamýk družstvo zapsané u Městského soudu v Praze od 12. 09. 1994 v oddíle 1Dr, vložka 1665/02B IČ: 61 86 14 21 Z Á P I S ze schůze představenstva Bytového družstva

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8 Platební řád BD Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Bytové družstvo Chabařovická 1327 1333 Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1327 1333 přijímá a schvaluje tato pravidla

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 22. června 2005 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve 20.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva ředitelka PO Základní škola a Mateřská

Více

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Datum: 5. června 2013 Místo: Konferenční sál nadačního fondu Maják, Dusíkova 824/5 Přítomni: za výbor - Ing. Martin Lisý předseda

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 1191/5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 1191/5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 1191/5a, 618 00 Brno Den konání: 12. dubna 2012 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Viz. prezenční

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s.

J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Občanské sdružení Místní akční skupina Znojemské vinařství, o.s. (dále též MAS) je neziskovým subjektem založeným

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ OBEC TLUČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ Zastupitelstvo obce Tlučná se na svém zasedání ze dne 12.03.2015 usnesením č. 5 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 18. 2. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přívětice, konaného dne , od 18:00 hodin v budově pohostinství Přívětice čp. 10

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přívětice, konaného dne , od 18:00 hodin v budově pohostinství Přívětice čp. 10 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přívětice, konaného dne 17. 12. 2014, od 18:00 hodin v budově pohostinství Přívětice čp. 10 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Přívětice

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 1. 7. 2010 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Yveta Bravencová František Debnár Hana Marková Roman Zajíc Nepřítomen: Angel Dončev Přizván: pan a paní

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Vypracovala: 3.4.2015 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přívětice, konaného dne od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přívětice čp. 76

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přívětice, konaného dne od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přívětice čp. 76 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přívětice, konaného dne 5. 10. 20155 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přívětice čp. 76 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Přívětice

Více

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE 30. 11. 2005 Z důvodu neusnášeníschopnosti řádné členské schůze A+B družstva, se sídlem Jabloňová 2136/11, Praha 10 (dále jen družstvo), konané dne 15.11.2005,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 27. 1. 2016 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Zápis č. 4/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 4/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 4/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 13.3.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Ing.

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8 Platební řád SVJ Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen společenství) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje

Více