du či na žádost člena, zasláním na účet nebo v pokladně OSBD.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "du či na žádost člena, zasláním na účet nebo v pokladně OSBD."

Transkript

1 číslo 4 srpen 2007 V tomto čísle se budeme zabývat velmi aktuálním tématem a to je příjem digitálního vysílání v panelových domech. Čtěte na straně 4. PŘEDSTAVENSTVO Na 31. zasedání dne představenstvo - vzalo na vědomí zprávu o čerpání finančních prostředků na schválené vnitrodružstevní půjčky v roce schválilo plán práce představenstva na 2. pololetí roku 2007 a rozpracovaný výhledový plán do jarního SD roku vzalo na vědomí zprávu o převodech bytů do osobního vlastnictví členů - projednalo a schválilo bytové záležitosti přijetí nových členů, ukončení členství a podnájmy dle návrhu bytové komise - projednalo závěry zprávy o kontrole vyúčtování dodávek tepelné energie dodavateli tepla pro OSBD Česká Lípa a cenových ujednání pro rok 2007 a uložilo řediteli důsledně vyžadovat od dodavatelů tepla všechny podklady uvedené v závěru z kontroly tak, aby bylo možné ověřit kalkulace ve vyúčtování i v cenovém ujednání, a informovat představenstvo o výsledku kontroly SEI u dodavatele Lenora, a.s., po skončení této kontroly Na 32. zasedání dne představenstvo - vzalo na vědomí zápis č. 25 z jednání ekonomické komise, analýzu dluhů na nájmu a VZP k a rozbor mezd na středisku správy družstva za první pololetí schválilo postup při řešení přeplatků a nedoplatků na úhradách za užívání bytu a VZPu bytů takto: 1. Přeplatky VZP do 100 Kč včetně přeplatku na úhradách za užívání bytu nebudou odesílány, ale ponechány do dalšího VZP následujícího roku. Vyplaceny budou pouze při převodu či na žádost člena zasláním na účet nebo v pokladně OSBD. 2. U přeplatků nad 100 Kč bude poukázečné za zaslání přeplatku složenkou strženo z výše přeplatku. Pokud člen oznámí číslo účtu, kam má být přeplatek zaslán bezhotovostně, nebude tato transakce zpoplatněna. 3. Složenky na nedoplatky VZP budou zasílány vždy. - dále schválilo obdobný postup u garáží: 1. Přeplatky VZP do 50 Kč včetně přeplatku na úhradách za užívání garáže nebudou odesílány, ale ponechány do dalšího VZP následujícího roku. Vyplaceny budou pouze při převo- Náš dům se stavěl svépomocí, kromě zednických a elektrikářských prací jsme si celý dům dělali sami, říká na straně 6 předseda sam. 767 pan Otta Sladomel. du či na žádost člena, zasláním na účet nebo v pokladně OSBD. 2. U přeplatků nad 50 Kč bude poukázečné za zaslání přeplatku složenkou strženo z výše přeplatku. Pokud člen oznámí číslo účtu, kam má být přeplatek zaslán bezhotovostně, nebude tato transakce zpoplatněna. 3. Složenky na nedoplatky VZP budou zasílány při nedoplatku vyšším než 50 Kč. - stanovilo pololetní splatnost předpisu úhrad na garážích, a to k za první pololetí a k za druhé pololetí daného roku - schválilo zprávu o přípravě druhé etapy modernizace výtahů - vzalo na vědomí zprávu o průběhu velkých oprav domů v roce vzalo na vědomí zprávy kontrolní komise z kontroly inventarizace majetku, z kontroly dokladů u oprav do 50 tisíc a z kontroly hospodaření s prostředky získanými z pronájmu budovy ČSOB. Kontrolní komise při kontrolách neshledala žádné závady - vzalo na vědomí zprávu o postupu při přechodu na digitální vysílání televize - schválilo dohodu o ukončení členství 40 nebydlících členů a jejich vypořádání v souladu s čl. 26 odst. 1 písm. a) Stanov OSBD Česká Lípa - schválilo úvěry na zateplení a výměnu oken na rok 2008 pro samosprávu 256, Žitavská , Česká Lípa a pro samosprávu 191, Na Blatech 2057, Česká Lípa - schválilo vnitrodružstevní půjčku na výměnu oken pro samosprávu 758, Gen. Svobody č.p. 188, Kravaře - vzalo na vědomí zápis z jednání komise pro samosprávy a svolalo pro zvolení výboru samosprávy v souladu s čl. 69 odst.9 písmeno h) členskou schůzi na samosprávě 242, Brněnská 2560, Česká Lípa a na samosprávě 221, Myslbekova , Česká Lípa. Řízením schůzí byl pověřen člen představenstva pan Murka vydáno ve spolupráci s Jak jsme na tom s dlužníky? S analýzou dluhů vás na straně 7 seznámí Bc. Petr Mertin, vedoucí ekonomického úseku OSBD. ÚVODNÍK Vážení čtená ři Zpravodaje, v tomto období letních dovolených běží v našem družstvu na plné obrátky výměny oken v bytech. V letošním roce proběhnou na 59 domech. Je to zatím největší porce, ale to samé jsme říkali vloni i předloni. Zájem stále roste. Na konci letošní sezony by tak mělo být na našem družstvu již plastových oken. Bude to víc než polovina. Daleko složitější situace je u komplexních rekonstrukcí domů, tj. zateplování, výměna oken, případně generální oprava střechy. Příprava takové akce je časově velmi náročná a doba od samotného schválení do zahájení stavby se prodloužila vlivem několika faktorů na dobu delší než půl roku. Nejvíce přípravy zabere technickému úseku příprava přihlášky na dotaci PANEL, která musí být podaná dříve, než se stavba zahájí. Součástí této přihlášky je i stavební povolení. A to je v poslední době největší kámen úrazu. Kupříkladu Stavební úřad v České Lípě několikanásobně překračuje zákonné lhůty pro vyřízení stavebního povolení. A tak se stává, že ačkoliv byla akce schválená v listopadu 2006, teprve nyní zahajujeme stavební práce. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva 1

2 LEGISLATIVA VÍME VŠE O PŘÍPRAVĚ A ŘÍZENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE SAMOSPRÁVY? Kdo se může zúčastnit členské schůze samosprávy? - všichni členové samosprávy včetně vlastníků jednotek - členů družstva Kdo na členské schůzi samosprávy může hlasovat? - pouze členové družstva, u manželů při společném členství vždy jen jeden z nich Kdo svolává členskou schůzi samosprávy? - výbor samosprávy nebo pověřený předseda samosprávy, ve zvláštních případech představenstvo OSBD Česká Lípa Kdy zveřejnit pozvánku včetně programu? - nejméně 8 dní před konáním schůze na nástěnce, na vchodových dveřích nebo každému do schránky Co musí pozvánka obsahovat - program schůze, datum, čas a místo konání schůze včetně data zveřejnění pozvánky - podpis funkcionáře výboru samosprávy nebo pověřeného předsedy - upozornění, že členská schůze se může konat o 15 minut později v případě nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů samosprávy (Stanovy OSBD ČL, čl. 81, odst. 2) Jak postupovat v případě nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů samosprávy? - členskou schůzi zahájíme o 15 minut později oproti času uvedeném na pozvánce Na co si dávat pozor? - nezapomenout pozdější zahájení uvést do zápisu z členské schůze samosprávy - v tomto případě projednávat pouze body uvedené na programu v pozvánce - k platnosti usnesení v tomto případě je nutný souhlas minimálně dvou třetin přítomných členů (družstevníků) Na co by řídící jednání neměl zapomenout? - po zahájení členské schůze zvolit zapisovatele a ověřovatele zápisu - provést kontrolu usnesení z minulé členské schůze samosprávy - po projednání všech bodů programu a případné diskusi zajistí řídící schůze hlasování o navrženém usnesení - jeho přesné znění, včetně výsledku hlasování pro, proti, zdržel se musí být uvedeno v zápisu o průběhu jednání členské schůze Co by měl obsahovat zápis o průběhu jednání členské schůze samosprávy? - místo, datum a čas konání jednání - konstatování, že schůze byla usnášeníschopná - případně sdělení o náhradní členské schůzi - plné znění přijatých usnesení s výsledkem hlasování - přesné výsledky hlasování Co je přílohou zápisu? - prezenční listina s podpisy přítomných členů samosprávy - pozvánka na členskou schůzi Kdo podepisuje zápis z členské schůze samosprávy? - předseda samosprávy nebo člen výboru, který schůzi řídil (pověřený předseda), a ověřovatel zápisu Na závěr - stejnopis zápisu z členské schůze samosprávy označený razítkem samosprávy předá výbor samosprávy nebo pověřený předseda do 14 dnů po konání členské schůze správě družstva Jak řešit havárie? Úvodem je třeba si říci, co to je havárie v bytovém domě a čeho se může týkat. Za havárii se považuje takový stav, kdy dochází nebo jeho trváním může docházet k poškození majetku družstva nebo uživatelů bytu, případně by mohlo být ohroženo zdraví osob. Určitě nejvíc havárií vzniká na topení, rozvodech vody, ale mohou vzniknout i na plynovém vedení či na zámečnických prvcích na domě. Havarijní oprava představuje potom alespoň provizorní odstranění vzniklé závady tak, aby se zabránilo vzniku dalších nebo hrozících škod na majetku či zdraví. Nejhorší situace vznikají, když havárie nastane v nočních hodinách, o víkendových dnech nebo svátcích. Na všech našich domech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva máme 2 smluvně zajištěnou nepřetržitou 24hodinovou pohotovostní službu k odstranění havárií na rozvodech vody, topení, plynového vedení i zámečnických prvcích. Pohotovostní službu zajišťuje firma František Doležal na tel. čísle Smluvně je zajištěno, že firma nastoupí na odstranění havárie nejpozději do hodiny od nahlášení. V případě souběhu havárií bude nejdříve odstraněna závažnější porucha. Na tomto místě by bylo dobře připomenout, aby tato služba nebyla zneužívána. Pokud je možno řešení stavu odložit na pracovní dobu, bude toto pro všechny výhodnější. Za výjezd havarijní služby je účtován příplatek za práci podle doby zásahu od 20 do 50 %. Závěrem je třeba se ještě zmínit, že odstranění havárie na společných částech domu se hradí z prostředků dané samosprávy, ostatní odstraňování havárií hradí přímo uživatel bytu. Ing. Jiří Kladníček ředitel OSBD

3 TECHNICKÉ INFORMACE Připravuje se druhá etapa modernizace výtahů výměna kabin V květnu letošního roku schválilo shromáždění delegátů druhou etapu modernizace výtahů, tj. výměnu kabin s dalšími nezbytnými úpravami. Od té doby probíhá upřesňování jednak rozsahu akce (samosprávy s výtahy s kovovými kabinami a vnitřními dveřmi dostaly možnost neúčastnit se druhé etapy), jednak harmonogramu a samozřejmě ceny. Současně je nutné vyřešit, jakým způsobem si samospráva určí typ světla, barvu stěn a podlahy v kabině, případně volitelné doplňky za příplatek, jako je zrcadlo na celé stěně, nerez madla či nerezové provedení celé kabiny. Jak bude výběr probíhat? Zhruba tři až čtyři měsíce před samotným termínem výměny kabin bude osloven předseda výboru samosprávy, případně správce domu a po dohodě pozván na konkrétní hodinu na družstvo. Zde mu zástupce firmy Otis předloží variantní nabídku všech volitelných komponent v kabině. Nabídka bude prezentována klasickými reklamními prospekty, ukázkami barev přímo na vzorcích stěn či promítáním prostřednictvím data- projektoru.tyto návštěvní dny budou zpravidla dvakrát do měsíce, a to vždy v pondělí. Předpokládáme, že výběr barev a doplňků za dům odsouhlasí výbor samosprávy, případně členská schůze, pokud se výbor neodváží rozhodnout sám. Bude-li se jednat o placené doplňky, musí samozřejmě rozhodnout příslušný orgán samosprávy podle výše nákladů, jako v případě ostatních oprav. Po skončení letních dovolených a prázdnin budeme také jednat se samosprávami, které mají dostatek volných prostředků, zda nechtějí část nákladů zaplatit z fondu oprav a tím si snížit splátku modernizace v nájemním předpise. Na podzim by se měla uzavřít smlouva a od ledna 2008 by měla začít samotná výměna. Stejně jako v první etapě budeme postupně každý dům v předstihu upozorňovat na blížící se termín prací. Zhruba 14 dní předem bude upozornění s přesnými daty zahájení a ukončení vyvěšeno v domě. Na druhou stranu budeme potřebovat (stejně jako v první etapě) od samosprávy klíče od vchodu a jednu místnost pro uskladnění drobného materiálu a nářadí. V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali o možnosti samospráv, které mají ve výtazích kovové kabiny a vnitřní dveře neúčastnit se druhé etapy. Jak to dopadlo? Oslovili jsme 40 samospráv, což obnáší 93 kabin nebo také bytů. Ke dni (uzávěrka byla až ) se vyjádřilo 28 samospráv, z toho 9 samospráv (= 20 výtahů) si přeje vyčlenit z druhé etapy. Ostatní samosprávy nereagovaly, budou tedy automaticky v souladu s usnesením shromáždění delegátů zařazeny do výměny kabin. Až budou známy bližší údaje o průběhu modernizace, tj. harmonogram a konečné ceny, přineseme vám další podrobnosti. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku Stálý problém - úklid společných prostor v našich domech Určitě není lehké být funkcionářem samosprávy, ale vím, že jako všude jsou lidé různí, tedy i funkcionáři samospráv jsou různí. Ve své podstatě jim však jde o jedno zajistit normální bydlení v čistém a opraveném domě. Kontrolní komise navštívila několik desítek samospráv na sídlišti Špičák a jedním ze společných témat výborů samospráv byl úklid v domě. Dalo by se říci, že tyto problémy, které řeší, se stávají jejich každodenním chlebem. Jedni nájemníci nechtějí uklízet, protože neuklízejí všichni, jiní nájemníci neuklízejí vyloženě z lenosti či nezájmu. Tím samozřejmě vzniká začarovaný kruh a následně nepořádek v domě. Přitom většina těchto lidí má doma naklizeno a naleštěno, a přesto jim rozpis úklidu nic neříká. Další skupinu neuklízejících nájemníků tvoří jedinci, kteří mají své argumenty typu: "Já tam vůbec nechodím", nebo "ať to uklízejí ti, co mají děti nebo psy". Je všeobecně známo a odnepaměti platilo, že se v domě uklízí a dbá na pořádek. Je zvláštní, že v mnoha případech žijí nájemníci v jakémsi vleku (zlo)zvyků. Toto chování se týká i některých nájemníků našeho domu a pro mě je to chování nepochopitelné. Nevěřím tomu, že se dotyčný nájemník necítí trapně, když za ním přijde předseda nebo soused s tím, že neuklidil. Nechce se mi věřit ani tomu, že si neuvědomují, že zanedbané a neuklizené společné prostory jsou vizitkou domu a jsou důvodem k negativnímu ocenění všech v domě od každé cizí návštěvy. Jsem si jistá, že tento nešvar vyplývá z anonymity, kterou poskytuje komunita panelového domu. Zde se někdy neznají ani sousedé na patře, natož celkově nájemníci mezi sebou. Dá se říci, že práce funkcionáře samosprávy je nikdy nekončícím zápasem s lidskou ignorací, za kterou se nezřídka skrývá i zlomyslnost některých oponentů. Jaroslava Tůnová předsedkyně kontrolní komise 3

4 4 Digitální vysílání televize z vysílače Buková hora Po různých peripetiích a odkladech začalo od letošního července pozemní digitální vysílání TV signálu (tzv. DVB-T) z vysílače Ústí nad Labem Buková hora.vysílat se začal tzv. multiplex A (ČT1, ČT2, ČT24 a ČT 4 Sport), ovšem bez Novy, která se doposud nedohodla na finančních podmínkách přenosu. Multiplex B, kde by měly být výhradně komerční televize (Prima TV, Óčko, Top TV, 24cz a TV Nova), je zatím úplně v nedohlednu. Stejně neznámý je termín ukončení stávajícího analogového vysílání, předpokládá se nejdříve konec roku Jak se tato situace dotýká našich domů? Kromě skutečnosti, že se zhoršila kvalita příjmu z analogového vysílače Buková hora, se budoucí ukončení vysílání dotýká v různém rozsahu 114 domů v celém regionu. Od úplné závislosti na vysílači Buková hora až po jednoduché přeladění jednoho programu. Zajištění příjmu digitálního vysílání bude probíhat ve dvou různých krocích. První krok, ten jednodušší, se týká všech domů. Anténní stožár se osadí další anténou na 58. kanál, na kterém se DVB-T šíří, a hlavní stanice STAse doplní o digitální modul umož- inzerce ňující samotný příjem signálu. Tímto dodáme digitální signál do všech bytů při zachování současného analogového příjmu. Jednotliví uživatelé si pak musí pořídit dle svých možností a představ buď set top boxy ke konverzi signálu do stávajících televizorů, nebo rovnou digitální televizor. Druhý krok, ten dražší a složitější, nastane tam, kde má dům původní kabelové rozvody. Zejména u větších domů je jasné, že bude nutné provést jejich výměnu, protože příjem 58. kanálu znamená velké nároky na kvalitu rozvodů. Předsedové samospráv, kterých se výměna rozvodů týká, byli informováni podrobně dopisem o způsobu rekonstrukce STA. Mimochodem, náklad na jeden byt se pohybuje od do Kč v závislosti na velikosti domu. Takto postižených domů máme 55, z toho pravděpodobně 38 čeká výměna rozvodů. Splněním prvního nebo obou kroků bude zajištěn příjem DVB-T ve vašem domě. Zahájení digitálního příjmu v domě bude vždy oznamováno na vchodové vývěsce. Veškeré náklady s tím spojené, tj. výměna rozvodů i úprava stanice, budou hrazeny ze společných prostředků domu. Pořízení set top boxů nebo digitálních televizorů si samozřejmě hradí každý Digitální televize u vás doma Vysílání digitální televize je stále aktuálnější téma. V současné době je již v České Lípě a okolí možné digitální vysílání bez problémů naladit a proto stále více družstevníků zajímá, co konkrétně mají udělat, aby také mohli využívat pohodlí, které digitální vysílání nabízí. V zásadě je potřeba chtít a učinit dva jednoduché kroky. Prvním krokem je osazení nových antén s digitálním modulem na všech domech. U domů s původním rozvodem je navíc nutné provést kontrolu, případně výměnu kabelového rozvodu. Druhým krokem, je již výběr samotného přístroje pro příjem digitálního vysílání, tzv. set top boxu. Přístroje jsou nabízeny v různých provedeních s rozdílným technickým vybavením, v cenách od cca 1500Kč. Většina zájemců patrně zvolí nejjednodušší variantu a vybere si jednoduchý přístroj za nejnižší cenu. Mezi tyto spolehlivé pracanty, kteří se již osvědčili v mnoha domácnostech patří přístroj Maličký šikula - SIGMATek DVB Tento přístroj poskytuje perfektní příjem digitálního vysílání s vynikajícím obrazem a velmi vysokou citlivostí. Do malých rozměrů přístroje (24,8x16x4,5cm) se vešly dva konektory SCART, digitální koaxiální audio výstup a anténní vstup a výstup. Přístroj bezchybně podporuje český teletext a české EPG. Pro ty, kteří chtějí sledovat digitální televizi a zároveň mít kvalitní DVD přehrávač v jedné krabičce je ideální XORO HRT Kombinovaný DVD přehrávač s tunerem pozemního digitálního vysílání DVB-T. Spojuje elegantní tenký design s nepřeberným množstvím výstupů. Díky tomu, že je vybaven hned dvěma konektory SCART, není problém připojit také váš starý analogový videorekordér. Jako jeden z mála v tomto segmentu nabízí také VGAvýstup na počítačový monitor. Pro náročnější uživatele, kteří si rádi filmy nahrávají je ideální SiGMATek DVBH Tento harddiskový rekordér otevírá pro každého možnost přijímat a nahrávat digitální televizní vysílání. Uvedený přístroj spojuje to nejlepší z přijímače digitálního TV signálu (SetTopBoxu) a harddiskového rekordéru. SiGMATek DVBH-1000 perfektně nahradí vaše video a znásobí kvalitu nahrávaných pořadů. Přístroj se dodává s kapacitami 160GB sám. V době prací na STA v domě bude realizační firma nabízet několik typů vyzkoušených a již naladěných set top boxů k prodeji včetně montáže a předvedení. Nabídka bude zajímavá zejména pro starší lidi či pro lidi technicky méně disponované. Přechod na příjem DVB-T signálu z Bukové hory by měl být v rámci družstva dokončen nejpozději do konce roku 2007, aby nedošlo k výluce příjmu televize v okamžiku ukončení analogového vysílání Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku (112h), 250GB (175h), 320GB (224h) a 400GB (280h). Pokud by Vám i toto bylo málo, pak uvedený pevný disk můžete jednoduše vyměnit* za jiný a pokračovat v nahrávání. Navíc, SiGMATek DVBH-1000 podporuje funkci TimeShift, která umožňuje zastavit živé TV vysílání a pokračovat ve sledování pořadu později. Pro nejnáročnější zájemce je určený přístroj Topfield TF 5100PVRt HDMI. Vynikající přístroj s PVR funkcemi (nahrávání pořadů na pevný disk) a výstupem HDMI. Topfield TF 5100PVRt HDMI je vhodný pro záznam oblíbených pořadů v MPEG2 na HDD i do PC (USB 2.0). Model obsahuje 2 CI sloty pro vložení dekódovacích modulů. Náročnější diváci ocení i propojení optického kabelu s domácím kinem v digitální kvalitě Dolby Digital AC3, 2 tunery DVB-T s funkcí TimeShift a EPG. Možnosti aktualizace firmware je samozřejmostí. Zde uvedené přístroje si je možné osobně vyzkoušet a zakoupit v prodejně TROLLCOMPUTERS u OD Andy, ul. U vodního hradu 1394, nebo prostřednictvím internetového obchodu s videotechnikou

5 SiGMATek DVB-150 Topfield TF 5100PVRt HDMI 5

6 6 Žandov samospráva 767 Náš dům se stavěl svépomocí, kromě zednických prací a rozvodů elektřiny jsme si celý dům dělali sami. Máme schovanou veškerou dokumentaci, a tak můžu říct, že o našem baráku vím všechno od sklepa až po střechu, říká předseda samosprávy 767 pan Otta Sladomel. Žandov s necelými dvěma tisíci obyvatel leží na hlavní silnici z České Lípy do Děčína necelých 16 km od České Lípy. Naše družstvo má v Žandově čtyři samosprávy. Samospráva 767 v ulici Volfartická 320 je třípodlažní dům se třemi vchody. Je v něm 18 bytů. Dům byl stavěn svépomocí jako stabilizační výstavba s desetiletým závazkem pro podnik ČKD Žandov. Pan Sladomel dělá předsedu samosprávy od roku Hned na začátku našeho rozhovoru se pan Sladomel pochlubil fotoalbem, ve kterém je podrobně zachycen průběh stavby celého domu od počátku v roce 1969 do roku Pane předsedo, jak to všechno začalo? Stavba byla zahájena v červnu roku Stavbu řídil pan Kunc, který pak také přede mnou dělal předsedu samosprávy. V září 1970 byla hotová hrubá stavba a začaly se dělat vnitřky a budoval se septik ZE ŽIVOTA SAMOSPRÁVY a přípojka k němu. Septik byl hotov v září Do nového domu jsme se začali stěhovat v červnu Na stavbě jsme kromě zednických prací a rozvodů elektřiny dělali všechno. Na stavbě jsme pracovali všichni. Počet povinně odpracovaných hodin byl pro jednotlivce určen. Hodně nám také pomohlo ČKD, hlavně s technikou a materiálem. Však jsme se také museli ČKD zavázat, že tam budeme 10 let pracovat. V takovém domě, který si družstevníci z velké části dělali sami, se asi dobře bydlí? To je pravda, ale z původních nájemníků nás zůstalo už jen šest. S původními nájemníky to opravdu bylo ideální, nebyly žádné problémy. Ani teď to není špatné, i když někteří noví nájemníci nemají k domu takový vztah jako my. Ale třeba úklid na chodbách funguje bez problémů. Občas má někdo nějaké připomínky, ale já vždycky říkám: Neříkej to někde bokem, v hospodě nebo na ulici, řekni to rovnou mně. Hned to vyřešíme. Pokud má někdo nějaký dobrý nápad, tak se o něm dá vždycky mluvit. Za tu dobu, co tu bydlíte, ale dům už potřeboval nějaké opravy? Mám tu výhodu, že jsem se od patnácti let pohyboval na stavbách. O našem domě vím všechno od sklepa až po střechu a ke všemu máme původní dokumentaci. V roce 1999, když jsem dům převzal, jsme dělali termoregulaci. V roce 2001 jsme opravili střechu, v roce 2002 spodní rozvody. Stoupačky máme v plánu na rok Okna jsme vyměňovali bez půjčky na dvě etapy. Jedna strana v roce 2004, druhá strana v roce Potřebujeme ještě vyřešit umístění vodoměru. Vodoměr je totiž venku pod chodníkem a to není dobré. Nejlepší by bylo přemístit ho do domu. Problémy byly také s kotelnou, a to konkrétně s čerpadly. I to se průběžně vyřešilo. Jak se Vám spolupracuje se správou OSBD? Nejvíc komunikuji s paní Polakovičovou. Hodně mi pomohla na začátku, když jsem se stal předsedou a nic moc jsem o tom nevěděl. Je na ni spolehnutí. Vždycky, když se něco řeší, tak se domluvíme.v současné době to je odkoupení garáží. Těší nás, že všichni uživatelé bytů jsou s bydlením spokojeni Děkujeme za rozhovor. Poznámka redakce: Současná organizace správy domu je dobrým příkladem pro budoucí generaci bydlících.

7 EKONOMIKA Analýza dluhů na nájemném za 6 měsíců roku 2007 Stejně jako každý rok je v pololetí zaznamenán největší pokles dluhů. V letošním roce dluhy poklesly pod částku 3,8 mil. Kč a počet dlužníků se příblížil k 500. Mírný pokles dluhů v březnu 2007 byl reakcí na upomínky odeslané v únoru Ty obsahovaly dluhy vzniklé za loňský rok Dluhy se nám daří dlohodobě držet pod 5 mil. Kč a přitom měsíční předpis za celé družstvo neustále stoupá. V roce 2000 byl celkový předpis za družstvo 23 mil. Kč měsíčně. Letos je o 10 mil.kč vyšší. Největší vliv na růst měsíčního předpisu je v posledních letech způsoben navyšováním DZOI, půjčkami, úvěry a cenou tepla. Podíl DZOI na celém předpisu stoupá. V roce 2000 DZOI činilo 15% měsíčního předpisu. V letošním roce je to 38%. Teplo mělo v roce 2000 podíl 40% a letošní podíl tepla je 30%. Tento jev je logický a bude pokračovat do okamžiku, kdy se hodnoty budou blížit standardům, které jsou v Evropě. Důležité je dluhy držet na takové výši, která neohrožuje nové žádosti o úvěry, neboť objem nově realizovaných úvěrů stále stoupá. S velikou zadlužeností by družstvo nebylo dobrým klientem žádné banky. Bc. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku Vývoj počtu dlužníků a celkové výše dluhů za první pololetí roku 2007 Dluhy v 10tis. Kč Počet dlužníků XII.06 I.07 II.07 III.07 IV.07 V.07 VI.07 S lítostí oznamujeme, že dne 20. července 2007 náhle zemřel pan Ing. Zdeněk Vacek, předseda samosprávy 221, Myslbekova 2245, Česká Lípa a náhradník představenstva OSBD Česká Lípa. ÚŘEDNÍ HODINY OSBD Česká Lípa PONDĚLÍ STŘEDA 7,00 16,30 7,00 16,30 Potřebujete nám zavolat? Ústředna: Energetik: Revizní technik plynu: Stavební technik: Bytový technik: Pokladna: Nájemné: Bytové oddělení: Převody bytů: Právní oddělení: FAX

8 Chceme-li strávit na kole celý den, ale zároveň je nám proti mysli bezcílné poflakování se krajinou, můžeme si zajet k pramenům Ploučnice. Řeka protékající Českou Lípou nás bude celou cestu doprovázet a její tok rovněž několikrát přetneme. Přestože najedeme několik desítek kilometrů, nečeká nás žádné náročné stoupání a na konci možná budeme překvapenístavemtachometru. Samozřejmě se (aspoň zpočátku) vyhneme frekventovaným cestám, a tak si putování proti proudu prodloužíme přes Hradčany. Ploučnici budeme mít nejprve po pravé ruce (jedeme po vynikající českolipské cyklostezce), ale v Heřmaničkách ji překonáme a do Hradčan dorazíme po levém břehu (nezapomeňme, že jedeme proti proudu).vhradčanech odbočíme doleva a přesuneme se do Mimoně. Řeku přetnemev Borečku. V centru Mimoně objevíme červenou značku. Pokud se po ní vydáme, nejenže opět přejedeme na druhý břeh Ploučnice, ale necháme se rovněž zavést do Vranovské aleje a později idovranova. VeVranově odbočíme doleva a po klidné silnici, podle níž většinu trasy vede žluté značení (a ke konci i červené), dorazíme do dnes již samostatné obce Noviny pod Ralskem. U stadionu zabočíme doprava a několik kilometrů se budeme držet jen značení červeného. Na jedné straně silnice můžeme obdivovat Ralsko, na druhé o více než dvě stě metrů nižší Lipku. Největší atrakcí však je Průrva Ploučnice, kterou lze spatřit z mostu, když se opět budeme přesouvat na pravý břeh. Řeka se zde valí z bloku červeného pískovce, v němž bylumělevytvořen tunel. Červená značka nás během dalších minut zavededo Strážepod Ralskem. Projedemecentrem, objedeme Horecký rybník a turistické značení opustíme, když ono opouští silnici. Po kvalitním asfaltu se vyhneme Hamru, po levé ruce budeme mít Hamerský rybník, po pravé o chvíli později nedobytný hrad Děvín. Musíme zpozornět, neboť lesní silničku přetne červená značka. Pokud nebudeme dávat pozor, naše cesta skončí u oploceného objektu. V opačném případě odbočíme po červené TIP NA VÝLET Kolmo podél Ploučnice až k jejím pramenům doleva. Kvalita asfaltu je tu sice horší, maličko to stoupá, ale po vyjetí z lesa jsme v Podještědí. Ještěd je doslova na dohled, malebně působí upravené louky i Lázně Kunratice. Stále se držíce červené značky projedeme ještě obcí Osečná. Za ní již musíme vzít zavděk rozbahněnou turistickou stezkou, která nás kolem Jenišovského rybníka zavede do míst považovaných za prameny Ploučnice. Údajně jde o jedno z největších pramenišť v Evropě. Bohužel je částečně poničeno těžbou uranu v okolí. V budoucnu by zde měla stát rozhledna. A zbývá nám cesta zpět. Tak nejprve bych navrhl přenést si kolo přes úzký pruh pole k silnici, abychom nemuseli do Osečné rozbahněnou pěšinou. A podle sil si můžeme vybrat, zdali pojedeme stejnou trasou, či zvolíme nejkratší variantu - tj. po hlavních silnicích přes Břevniště, Hamr, Stráž, Noviny, Mimoň a Zákupy. Já navrhuji z Osečné zamířit kolem školy jižním směrem, prohlédnout si za jízdy zbytky zaniklé obce Holičky a po asi pěti kilometrech odbočit přímo na západ a dojet k Sochorovu památníku, nad nímž se tyčí hrad Stohánek. Nalezneme odbočku do Mimoně, která vede podél oplocení obory a skrze bývalá sovětská kasárna. Z Mimoně je nejlepší jet opět přes Hradčany. Vyhneme se tak rušné silnici. Pokud jsme moc nekufrovali, měli bychom ujetasi 80 km. Milan Bárta Autor článku je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde naleznete další tipy na výlet a spoustu jiných zajímavých informací. ZPRÁVIČKY ČERVEN - ČERVENEC Dětský den pořádaný na letišti v České Lípě navštívilo více než tisíc obyvatel České Lípy aokolníchobcí. Na ZŠ Špičák proběhlo české finále nejmasovějšídětsképrogramátorskésoutěžesnázvem Baltík. Škodutéměř korunnapáchalivrozestavěných domech a v kotelně v České Lípě dva mladí zloději. Do bytů u Hypernovy na sídlišti Lada vnikli podle policie dvakrát, vyřezali tam velkémnožstvíelektrickýchkabelůaukradlije. Vrácení více než 51 milionů korun vyplacených na zálohách požaduje radnice v České Lípě po společnosti Vett, která ve městě zajišťuje městskouhromadnoudopravu. Méně betonu a asfaltu a naopak více trávy, více přístřešků a altánů, kvalitnější osvětlení, hřiště na pétanque, kvalitnější údržba takové a mnohé další návrhy zazněly na plánovacím setkání s veřejností věnovaném obnově českolipskéhoměstskéhoparku. Čtyři dospělí lidé a dvě děti snědli v červnu načeskolipskujedovatéhouby.zotravyjevyléčililékařivčeskolipskénemocnici. V sobotu 16. června se v České Lípě na koupališti v Dubici uskutečnil 3. ročník festivalu Všudybud.Nadvouscénáchseodbrzkýchodpoledníchdopozdníchnočníchhodinvystřídalyna dvědesítkyvětšinoumístníchkapel. Velké množství jedovatých zplodin uniklo při požáru terénního vozu Opel Frontera, který neznámý žhář zapálil během červnové noci včeskélípě-robči. V rámci Městských letních slavností proběhljižšestýročníkudělovánícenystarostyměsta. Oceněnými se stali: Ivana Bufková, učitelka Obchodní akademie v České Lípě, Svatava Hošková, dlouholetá cvičitelka, a Jaroslav Panáček, spoluzakladatel Vlastivědného spolku Českolipska Klub přátel muzea. Ocenění za mimořádný projev lidskosti bylo IN MEMORIAM uděleno nadstrážmistru Dušanu Lipovskému, členu Hasičského záchranného sborulibereckéhokraje. Oceněnízavýznamný počin v podnikatelské oblasti získala v letošním rocepekárnalípasesídlemvčeskélípě. Jako hlavní hvězda festivalu Reggae Ethnic Session 2007 v Žizníkově vystoupil libanonskofrancouzský rapper Clotaire K, mísící rap s blízkovýchodnímihudebnímináměty. Jízda bez řidičského oprávnění je od loňského července nejčastějším trestným činem vlibereckémkraji. Až 150 lidí se v polovině července pohybovalo na technoparty na soukromém pozemku v České Lípě - Manušicích. Hlučná hudební produkce vadila hlavně rodinám s malými dětmi astaršímanemocnýmlidemzmalévesnice. Na základě dotazů občanů města na využívání separovaného odpadu papíru a plastů zajistil technický odbor Městského úřadu Česká Lípa instalaci prezentace výrobků z recyklovanéhoplastuvměstskémparku. 8 ZpravodajOSBD ČeskáLípavycházíjedenkrátzadvaměsícevnákladu10tis. výtiskůajedistribuovánzdarmavšem členůmokresníhostavebníhobytovéhodružstva. ZpravodajvydáváOSBDvespoluprácisregionálnímzpravodajskýmserveremwww.I-Noviny.czajehoredaktory.Veškeráprávavyhrazena. Výrobu, fax: Redakčnírada:RNDr. JiříBárta,RůženaKrálová, LenkaNováková, JaroslavTichna,SiegfriedTomasch Adresa: OSBD ČeskáLípa, Barvíř ská738, ČeskáLípa, IČO: , zapsánovobchodnímrejstří kuuksústínadlabem,oddíldr. XXVI, vložka320, telefonspojovatelka: ; fax: