Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp Jana Zajíce, Pardubice konané dne v KD Dubina v 17.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17."

Transkript

1 Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp Jana Zajíce, Pardubice konané dne v KD Dubina v hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví s podílem 81,4 % a 19 ve vlastnictví SBD, což je 18,6% podlahové plochy. Zpráva o účasti: CELKOVÉ SOUČTY PŘÍTOMNÝCH S HLASOVACÍM PRÁVEM Vchod Vlastníci Plocha % z celku 866 A 18 21, , B 16 18, , C 14 14, , D 14 20, ,35 Celkem za vlastníky 62 74, ,28 SBD za nájemce 18, ,60 Celkem 92, ,89 Shromáždění bylo usnášeníschopné. Program: 1. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu 2. Zpráva o činnosti a hospodaření samosprávy za rok Návrh hospodářsko-finančního plánu domu na rok Návrh plánu oprav a údržby domu na rok Revitalizace domu 6. Různé - záležitosti domu, diskuse 7. Závěr zasedání shromáždění Ad 1) Předsedou zasedání shromáždění byl zvolen Ing. Vladimír Ulbrich, zapisovatelkou Bc. Jitka Štěpánková a ověřovateli zápisu Ing. František Krampera CSc. a Alena Filipová. Výsledek hlasování (% představují podíl z přítomných členů společenství reprezentovaných jejich podíly podlahových ploch): Volba předsedajícího 92, schůze Ing. Vladimír Ulbrich Volba zapisovatele Bc. 92, Jitka Štěpánková Volba ověřovatelů zápisu - 92, Filipová Alena Volba ověřovatele zápisu Ing. Krampera František 92,

2 CSc. Ad 2) Zpráva o činnosti Výbor samosprávy se scházel průběžně k řešení údržbových prací a havarijních situací. Absolvoval několik schůzek s vítěznou firmou Marhold pro revitalizaci domu a jednání na SBD Družba týkajících se přechodu samosprávy na SVJ. Zpráva o hospodaření a) Krátkodobá záloha (KZ) Vyúčtování provedené SBD za rok 2013, tak jak jsme očekávali, vykázalo u Krátkodobé zálohy ztrátu ve výši ,71 (r = -105tis.Kč). Ztráta bude rozdělena poměrem obytné plochy všem vlastníkům a nájemcům spolu s vyúčtováním nákladů na topení a ohřev TUV a vodného a stočného za rok Jedná se o částku od 212 do 510 Kč podle výměry bytu. Překročení rozpočtu bylo způsobeno výhradně vyplacením sjednané odměny za úklid domu v objemu Kč, na které byla vytvořena rezerva v plánu až od července 2013 (tzn. 48 tis. Kč) nebylo kryto úhradami záloh a rozdíl 14 tis. Kč je vlastně úsporou v ostatních položkách KZ. Spotřeba el. energie spol. prostor byla nižší o 6 tis.kč a je v relaci s r Shromáždění vlastníků souhlasí s výsledkem hospodaření za rok 2013, včetně vypořádání ztráty krátkodobé zálohy. Výsledek hlasování o schválení ztráty na krátkodobé záloze ve výši ,71 Kč: Schválení ztráty na krátkodobé záloze ve výši ,71 Kč 92, b)průběh tvorby a čerpání Dlouhodobé zálohy (DZ - dříve Fond údržby): V Kč Zůstatek k Zůstatek k ,80 Tvorba DZ za rok 2013 vč. měřidel ,68 Celkem tvorba do konce roku 2013: ,48 Čerpání na opravy r. 2013: ,86 Zůstatek dlouhodobé zálohy k , : Čerpání prostředků naspořených v DZ bylo, dle očekávání, nižší než v roce předchozím (v r tis.kč, r tis. Kč, r tis.kč,) Rozhodující položky čerpání v tis.kč: 88 tis. Kč - výměna ležatých rozvodů vody ve sklepech 86 tis. Kč - výměna poměrových rozdělovačů topných nákladů Caloric 5 zbývá 95 tis. Kč na drobnější opravy: 16 tis. Kč - oprava STA (příjem TV) 24 tis. Kč - opravy stoupaček a havarijní služba 13 tis. Kč - požární revize hydrantů + odstranění závad, revize plynu 2

3 4 tis. Kč - opravy výtahů 38 tis. Kč - ostatní drobné opravy a nákupy rež.materiálu, dohody o provedení práce Po podrobném výčtu položek, kdy nebylo k čerpání námitek, navrhl Ing. Ulbrich, aby byl zůstatek dlouhodobé zálohy ve výši 4, ,02 Kč schválen. Výsledek hlasování o schválení tvorby a čerpání dlouhodobé zálohy: Schválení tvorby a čerpání 92, dlouhodobé zálohy c) Vyúčtování tepla, studené a teplé užitkové vody za rok 2013 Podle podkladů, které máme k dispozici jedná se celkově za dům o přeplatek ve výši cca 14 tis.kč. Vzhledem k nejasnostem ve spotřebě dle odpařovacích měřidel a nových Caloric 5 bude výbor SVJ požadovat na SBD (resp. Energie reality ČB) vysvětlení. O výsledku budou vlastníci informováni na nástěnkách. Termín pro uplatnění reklamace na výši odečtu a výpočet je do NEDOPLATKY zatím neplatit. Spotřeba studené vody m3 ( m3, m3, m3) Spotřeba teplé vody m3 ( m3, m3, m3). Podrobné vyúčtování obdržel každý byt do schránky. Vývoj nákladů v tis. Kč za poslední roky: Měřené teplo GJ teplá voda studená voda tis. Kč 1.794, tis. Kč 1.792, tis. Kč 1.697, Ad 3) Návrh rozpočtu - hospodářsko-finančního plánu na rok Ing. Švihálek seznámil se současnou úrovní dlouhodobé zálohy (DZ), která zůstává beze změny, a krátkodobé zálohy (KZ) podle jednotlivých položek (viz níže) a okolnostmi, které budou mít vliv na jejich výši. Avizoval ztrátu u KZ za rok 2014 z titulu neplánovaných nákladů na založení SVJ (např. pronájem sálu v KD, notář, zápis v rejstříku, členský přísp. zájm. sdružení SVJ, aj. cca 20 tis.kč). Některé položky (nejdříve od ) se se vznikem SVJ sníží (poplatek na samosprávu, příspěvek na správu SBD) a některé zvýší (zejména platba 250 Kč měsíčně na byt na odměny členů za práci v orgánech společenství ). ROZPOČET finanční plán na rok 2014: do od v tis. Kč Dlouhodobá záloha na opravy Měřidla 21 CELKEM DZ: Krátkodobá záloha: Pojištění domu 13 Daň z nemovitostí 25 3

4 Osvětlení spol. prostor, STA, provoz výtahů 75 Úhrady za užívání výtahů 48 Ostatní režie 4 Úklid domu 96 Poplatek na samosprávu Poplatek na SVJ Poplatek na správu SBD Členský příspěvek SČMBD Celkem KZ bez tepla : 511 Zálohy na dodávku tepla, SV a TUV (od bude změna dle skut. 2013) CELKEM KZ 2014 tis. Kč Rozpočet (alikvotně přepočtený) je platný do schválení změny rozpočtu shromážděním společenství. Výsledek hlasování: Schválení finančního plánu 92, na období 2014/15 Informace k současnému stavu k : K je zůstatek Dlouhodobé zálohy ve výši cca tis. Kč. Tvorba 452 tis. Kč, čerpání 45 tis. Kč (výměna litinových kanal. svodů za plastové) Ad 4) Plán oprav na rok za předpokladu realizace revitalizace domu - Výměna vodoměrů na teplou vodu, s nimi výměna nefunkčních uzávěrů vody - Výměna dveří ve společných prostorách v suterénu - Oprava a nátěr podlah v suterénu Výsledek hlasování: Schválení plánu oprav na 92, období 2014/15 Ad 5) Ing. Jiří Švihálek předložil shromáždění podklady pro revitalizaci domu a seznámil ho se současným stavem: - Na základě původně schválené revitalizace byl vytvořen projekt, bylo vydáno stavební povolení, které platí do konce ledna 2015, byla vyměněna okna na schodištích - Proběhlo výběrové řízení, které vyhrála firma Marhold Pardubice, která vzhledem ke změnám cen a výše DPH předložila novou cenovou nabídku, která činí Kč, která je téměř stejná jako původní nabídka. 4

5 - Ze 4 nabídek úvěrů různých bank byla nejvýhodnější nabídka České spořitelny, která díky programu Enviros vrací po provedení akce 10% z poskytnutého úvěru zpět na účet. Doba splácení je plánovaná na 15 let. - Celková výše úvěru nutná k provedení akce je 13,5 milionu Kč. - Za výše uvedených podmínek nemusí dojít ke zvýšení plateb do fondu údržby Na žádost shromáždění bylo přistoupeno k hlasování. Výsledek hlasování o jednotlivých bodech: Souhlas s přijetím úvěru od 88, , , ,50 České spořitelny Souhlas s výší úvěru 87, ,36 0 5, ,64 13,5milionů Souhlas s dobou splácení 87, ,36 0 5, ,64 úvěr 15 let Souhlas s maximální úrokovou sazbou 3% 87, ,36 0 5, ,64 Ad 6) Výbor společenství byl pověřen shromážděním, aby - vybral banku, u které bude veden účet společenství - vybral pojišťovnu, se kterou uzavře smlouvu o pojištění domu - jednal s SBD Družba Pardubice o správě domu - se sešel s rozpočtářem firmy Marhold za účelem projednání výše ceny Shromáždění uložilo výboru, aby prověřil vyúčtování tepla a SV a TUV za rok Shromáždění na ustavující schůzi společenství schválilo 100% přítomných členů platbu za práci výboru a kontrolní komise ve výši 250 Kč měsíčně na byt. Diskuze: - Pan Dopita vznesl dotaz, zda je možné částku, kterou se každý byt přijetím úvěru zadluží, složit najednou výbor zjistí tuto možnost u právníka SBD - Paní Filipová požadovala, aby byly vyměněny rozbité tabulky v oknech ve sklepě vchodu 866 zajistí pan Bahenský - Paní Balcarová vznesla dotaz, zda bude kompenzace za individuálně instalovaná plastová okna výbor zjistí, jaké budou možnosti - Pan Cejnar namítal, že nebyly dodrženy Stanovy ve smyslu dodání podkladů pro hlasování výbor podklady měl, pan Cejnar do nich mohl v případě zájmu nahlédnout - Pánové Cejnar, Rulc a Hanzlík požadovali oslovení několika firem za účelem předložení konkurenční cenové nabídky na provedení revitalizace domu. Zasedání shromáždění vlastníků domu ukončil předseda zasedání v hod. Předseda zasedání shromáždění: Zapsala: Ověřovatelé zápisu: Ing. Vladimír Ulbrich Bc. Jitka Štěpánková Alena Filipová Ing. František Krampera CSc. Přílohy : Pozvánka na jednání s programem schůze Prezenční listiny účastníků schůze 5

6 Příloha č. 1 POZVÁNKA na 1. schůzi společenství vlastníků domu J. Zajíce Schůze se bude konat dne 28. dubna 2014 v KD Dubina a bude navazovat na ustavující schůzi SVJ. Začátek bude v hod.. Program: 1. Jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu. 2. Zpráva o činnosti a hospodaření samosprávy za rok Návrh hospodářsko-finančního plánu na rok Návrh plánu oprav a údržby domu na rok Revitalizace domu 6. Různé diskuse 7. Usnesení - závěr schůze Za výbor samosprávy 419 ing. Ulbrich, ing. Švihálek, P. Štěpánek 6

7 Příloha č.2 7

8 8

9 9

10 10

11 11

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

I N F O R M A C E pro členy

I N F O R M A C E pro členy Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 I N F O R M A C E pro členy O b s a h : 1. Usnesení jarního shromáždění delegátů 2. Postup správy při sepisování dohod o pracovní činnosti a dohod

Více

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZAHRADNÍ MĚSTO ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město listopad 2014 E-mail: sbd@sbdzm.cz Webové stránky: www.sbdzm.cz OB SAH 1. Informace o 100. SD SBD ZM 2. Informace

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s Strana první NZ 610/2014 N 652/2014 OPIS Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne dvanáctého září roku dvatisícečtrnáct (12.9.2014) jménem JUDr. Hany Kožiakové, notáře v Opavě,

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z porady předsedů samospráv a delegátů na shromáždění delegátů, ze sídliště Líšeň, Chrlice, Kamenný vrch, Komárov, St. Osada a

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů; III. skupina SVJ Líšeň, která se konala v

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216 se sídlem Praha 10 Strašnice, Vinohradská 3216/163, zapsané u Městského soudu Praha v rejstříku Společenství v oddílu S, vložka

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, III. skupina SVJ- Líšeň, Kamenný vrch, která

Více

Program (19,00 21,15 hodin)

Program (19,00 21,15 hodin) Program (19,00 21,15 hodin) Zahájení Volba nového člena výboru - hlasování Volba náhradníků výboru hlasování Zpráva o činnosti výboru a hospodaření SVJ Nová výše záloh - hlasování fond oprav ostatní zálohy

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Stavební bytové druţstvo Mír Teplice SBD Mír Teplice Družstvo Adresa: Gagarinova 1558 415 01 Teplice Telefon: 417 941 711 Fax: 417 941

Více

Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne 24. 5. 2012

Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne 24. 5. 2012 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 20 Číslo 2/2012 Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne 24. 5. 2012

Více

BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3.

BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3. BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3. 1960, oddíl DrXXXIV, vložka 61 IČ: 000 48 861 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Čl. 1.

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla Bytového družstva U soutoku zkráceně BD U soutoku Čl. 1. DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Sídlem družstva je: U zastávky 1544/7, PSČ 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 630 81 750. Čl. 1 Předmět

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Organizační směrnice č. 1/2014 SMĚRNICE O NÁJEMNÉM Z DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ A ÚHRADÁCH ZA PLNĚNÍ SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM TĚCHTO BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR 1. Předmět úpravy 1.1

Více

ZÁSADY K PŘEVODU BYTŮ DO VLASTNICTVÍ A VYTVOŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (SVJ)

ZÁSADY K PŘEVODU BYTŮ DO VLASTNICTVÍ A VYTVOŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (SVJ) BYTOVÉ DRUŽSTVO SEIDLOVA, družstvo se sídlem Seidlova 472, 142 00 Praha 4 Kamýk, IČ: 61861421 družstvo zapsané u Městského soudu v Praze od 12. 09. 1994 v oddíle 1Dr, vložka 1665/02B INFORMACE PRO DRUŽSTEVNÍKY

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 Číslo 1 2015 strana 1 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví.

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví. Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné

Více