Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511"

Transkript

1 Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: Z Á P I S z 2. schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek Doba konání: Místo konání: od 18:00 hod. Restaurace Maximum Club, Třeboradice Program schůze: 1. Prezence zjištění schopnosti shromáždění se usnášet 2. Jednací řád schválení jednacího řádu pro tuto i další 3. Informace o statutárních záležitostech 4. Změny stanov kompetence výboru, tj. finanční limit, do kterého má výbor právo investovat bez předchozího odsouhlasení shromážděním. 5. Změna domovního řádu 6. Zabezpečení vstupních dveří a vstupu do garáží 7. Využití sportovní místnosti 8. Realizace stříšky nad vchod. 9. Forma kabeláže pro Internet/TV/telefon od AIM 10. Informace o dalších plánovaných úpravách domu 11. Společná správa UZP 12. Projednat souhlas s realizací cesty na hřiště od garáží a realizaci 13. Projednání vyúčtování domu za rok Pokračování smlouvy o správě s SBD 15. Výše odměny členů výboru SVJ a způsob vyplácení 16. Webové stránky 17. Informace o reklamacích společných prostor 18. Příjem digitální televize DVB-T 19. Informace o měření kročejové neprůzvučnosti 20. Diskuze, dotazy, náměty a připomínky členů Průběh schůze: Schůzi řídil ing. Radek Štefanič, předseda výboru SVJ, který zahájil schůzi v 18:00 hod. Ad 1. Schůze je usnášeníschopná z hlediska potřebných počtů hlasů, neboť z celkového počtu hlasů je přítomno , tj. 86,86% ze všech hlasů Ad 2. Úvodem schůze bylo konstatováno, že při prezenci byl všem přítomným členům společenství předán text Jednacího řádu. Proti tomuto znění Jednacího řádu nebyly vzneseny žádné námitky a rovněž nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. Jednací řád byl přítomnými členy společenství přijat pro tuto i další schůze Shromáždění. 1/5

2 Ad 3. V rámci třetího bodu programu byli všichni přítomní informováni o zápisu společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ ) do rejstříku. Dále byli informováni o založení bankovního účtu SVJ a potřebných změnách plateb záloh na tento účet od , bylo doporučeno změnit trvalé příkazy Ad 4. V rámci čtvrtého bodu programu bylo konstatováno, že všichni přítomní členové společenství byli seznámeni s návrhem změny stanov formou písemné přílohy k pozvánce na 2.schůzi shromáždění. Předkládaný návrh na změnu stanov je tedy všem přítomným znám. Po krátké diskuzi a vysvětlení důvodů změny bylo hlasováno. Proti: hlasů Pro: hlasů Změna stanov byla přijata. Změna stanov tvoří přílohu č.2 tohoto zápisu. Ad 5. Před začátekem jednání o pátém bodu programu se změnil počet přítomných hlasů, nyní je přítomno hlasů, což činí 89,51 % hlasů. V rámci pátého bodu programu bylo konstatováno, že všichni přítomní členové společenství byli seznámeni s návrhem změny domovního řádu formou písemné přílohy k pozvánce na 2.schůzi shromáždění. Předkládaný návrh na změnu domovního řádu je tedy všem přítomným znám. Po krátké diskuzi a rekapitulaci všech bodů domovního řádu, u kterých dochází ke změně, bylo hlasováno. Zdrželo se: hlasů Pro: hlasů Změna domovního řádu byla přijata. Domovní řád v novém znění tvoří přílohu č.3 tohoto zápisu. Ad 6. Před začátekem jednání o šestém bodu programu se změnil počet přítomných hlasů, nyní je přítomno hlasů, což činí 92,68 % hlasů. V rámci šestého bodu programu bylo konstatováno, že všichni přítomní členové společenství byli seznámeni s možnými variantami zabezpečení vstupních dveří a vstupu do garáží formou písemné přílohy k pozvánce na 2.schůzi shromáždění. Předkládaný návrh možných variant zabezpečení je tedy všem přítomným znám. Byla diskutována varianta vypáčení takto zabezpečených dveří se závěrem, že tomuto neumíme předejít a každý vlastník si musí především zabezpečit dveře svého bytu. Po další krátké diskuzi bylo hlasováno o variantě 2. zabezpečení domu. Proti: hlasů Zdrželo se: hlasů Pro: hlasů Varianta č.2 zabezpečení domu nebyla přijata. Hlasováno o variantě 1. zabezpečení domu. Proti: hlasů Zdrželo se: hlasů Pro: hlasů Nehlasovalo: hlasů 2/5

3 Bylo konstatováno, že při hlasování se pro variantu č. 1 zabezpečení domu vyjádřila většina hlasů 67,58% přítomných hlasů a 62,63% všech hlasů. Jelikož by se jednalo o modernizaci společných částí domu, kterou se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, je podle bodu (15) stanov SVJ i podle 11 odst.(5) Zákona o vlastnictví bytů potřeba souhlasu alespoň 75% všech hlasů. Varianta č.1 zabezpečení domu proto nebyla přijata. Závěrem jednání o šestém bodu programu výbor SVJ slíbil podrobněji rozpracovat variantu č.1 zabezpečení domu s možností rozšíření o čipové karty a s tímto návrhem seznámit všechny členy společenství formou zveřejnění na nástěnce domu a na fóru obyvatel domu Ad 7. V rámci sedmého bodu programu bylo konstatováno, že všichni přítomní členové společenství byli seznámeni s možnými variantami využití sportovní místnosti formou písemné přílohy k pozvánce na 2.schůzi shromáždění. Předkládaný návrh možných variant využití sportovní místnosti je tedy všem přítomným znám. Prostým hlasováním zvednutí ruky bylo zjištěno, že zájem o držáky na kola je větší než kapacita sportovní místnosti. Bylo diskutováno několik různých variant počtu skříněk a držáků na kola bez žádného, pro většinu přítomných přijatelného, výsledného řešení. Závěrem sedmého bodu programu bylo rozhodnuto o následné diskuzi o využití sportovní místnosti na fóru na nástěnce, aj. Ad 8. V rámci osmého bodu programu bylo konstatováno, že všichni přítomní členové společenství byli seznámeni s návrhem montáže stříšky nad vchod do domu formou písemné přílohy k pozvánce na 2.schůzi shromáždění. Předkládaný návrh realizace stříšky je tedy všem přítomným znám. Po krátké diskuzi a vysvětlení důvodů pro instalaci stříšky, bylo hlasováno. Proti: 6090 hlasů Pro: hlasů Realizace stříšky nad vchod do domu byla přijata. Ad 9. V rámci devátého bodu programu byli přítomní členové společenství informováni o výběru společnosti AIM Networks pro zavedení Internetu do domu a možnostech využití. Byly představeny jednotlivé možnosti zavedení Internetu do domu, deklarovány problémy přenosu přes STA a přes telefonní linku, a představena varianta vedení strukturované kabeláže v lištách po domě s věcným břemenem v podobě exkluzivní smlouvy o využívání sítě na cca 3 roky. Přítomní členové společenství byli upozorněni, že vybudování strukturované kabeláže bude v plném rozsahu na náklady společnosti AIM Networks a do budoucna členům společenství nezakládá povinnost jejich služby objednat nebo využít. Po diskuzi o dalším možném využití Internetu bylo hlasováno o realizaci strukturované kabeláže v domě od společnosti AIM Networks. Proti: hlasů Zdrželo se: hlasů Pro: hlasů Nehlasovalo: hlasů Realizace strukturované kabeláže v domě od společnosti AIM Networks byla přijata. 3/5

4 Ad 10. V rámci desátého bodu programu byli přítomní členové společenství informováni o dalších plánovaných úpravách domu mimo reklamace, které bude výbor postupně řešit, tj. prosklení dveří, fiktivní kamera ke vchodu a ke vjezdu do garážím, zamykání vstupu na střechu. Ad 11. V rámci jedenáctého bodu programu byli přítomní členové společenství informováni o společných jednáních zástupců výborů za celý areál obytného komplexu U zámeckého parku (dále jen UZP ), ING a MČ Čakovice ve věcí předání dětského hřiště MČ Čakovice. Hřiště dosud nebylo předáno MČ Čakovice z důvodu nepředání atestů od ING. o rozmístění košů na psí exkrementy v areálu UZP o založení občanského sdružení s cílem hájit zájmy obyvatel UZP při plánování výstavby třetí etapy UZP o probíhajícím jednání a řešení problémů souvisejících s hlukem z Baumitu o řešení problémů se sekáním trávy v areálu UZP o záměrech investorů rekonstruovat objekt přilehlý k areálu UZP projekt Sedmikráska Ad 12. V rámci dvanáctého bodu programu byli přítomní členové společenství informováni o zvažované realizaci cesty na dětské hřiště na přilehlém pozemku a vybudování pískoviště v areálu UZP v závislosti na převzetí hřiště MČ Čakovice a ve spolupráci s dalšími společenstvími vlastníků UZP. Po krátké diskuzi bylo hlasováno.. Realizace cesty na dětské hřiště a vybudování pískoviště ve spolupráci s dalšími společenstvími vlastníků UZP byla přijata. Ad 13. V rámci třináctého bodu programu byli přítomní členové společenství informováni o problémech vzniklých při vyúčtování záloh za rok 2007 a o skutečnosti, že v následujících dnech všichni členové společenství dostanou poštou třetí opravné vyúčtování záloh za rok Ad 14. V rámci čtrnáctého bodu programu byli přítomní členové společenství požádáni o vyjádření souhlasu s pokračováním ve správě domu s SBD Praha s ohledem na již vzniklé a vyřešené problémy. Bylo hlasováno. Pokračování ve správě s SBD Praha bylo přijato. Ad 15. V rámci patnáctého bodu programu bylo přítomným členům společenství navrženo ustanovit výši odměny pro členy výboru SVJ ve výší 1800Kč brutto na jednoho člena výboru měsíčně s vyplácením jednou ročně vždy v prosinci. Bylo hlasováno. Odměna výboru ve výši 1800Kč brutto na jednoho člena výboru měsíčně byla přijata. 4/5

5 Ad 16. V rámci šestnáctého bodu programu byli přítomní členové společenství informováni o zprovoznění internetových stránek založení diskuzního fóra a o vývoji a způsobu informování členů společenství o dění a investicích. Ad 17. V rámci sedmnáctého bodu programu byli přítomní členové společenství informováni o již vyřešených a aktuálně probíhajících reklamacích společných prostor. Zároveň byli informováni o správném postupu při uplatňování reklamací a hlášení havárií. Ad 18. V rámci osmnáctého bodu programu byli přítomní členové společenství informováni o vývoji situace s budováním digitálního pokrytí DVB-T v oblasti Prahy a o souvisejících úpravách STA, o plánovaném ukončení analogového vysílání ČT2 v říjnu Ad 19. V rámci devatenáctého bodu programu byli přítomní členové společenství informováni o zájmu několika členů společenství měřit kročejovou neprůzvučnost. Byla navržena varianta hromadného řešení a další následné reklamace. Ing. Radek Štefanič předseda výboru Jana Immerová místopředsedkyně výboru RNDr. Přemysl Vaněk, CSc. člen výboru Ing. Jan Kaspřík člen výboru 5/5

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s Strana první NZ 610/2014 N 652/2014 OPIS Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne dvanáctého září roku dvatisícečtrnáct (12.9.2014) jménem JUDr. Hany Kožiakové, notáře v Opavě,

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, III. skupina SVJ- Líšeň, Kamenný vrch, která

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13 STAVEBNÍ BYTOVÉ DR U ŽS TVO VÍTKOVICE, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. 1 Úvodní slovo předsedy

Více

Zápis ze shromáždění SVJ Společenství domů Rakovského 3160-65

Zápis ze shromáždění SVJ Společenství domů Rakovského 3160-65 Zápis ze shromáždění SVJ Společenství domů Rakovského 3160-65 Datum konání: 19.2.2015 Čas zahájení 17.00 hod a ukončení ve 20 hod Místo konání: ŽS Angelovova, Praha 4 Modřany Řídící zasedání: Ing. Jan

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů; III. skupina SVJ Líšeň, která se konala v

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

ZÁSADY K PŘEVODU BYTŮ DO VLASTNICTVÍ A VYTVOŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (SVJ)

ZÁSADY K PŘEVODU BYTŮ DO VLASTNICTVÍ A VYTVOŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (SVJ) BYTOVÉ DRUŽSTVO SEIDLOVA, družstvo se sídlem Seidlova 472, 142 00 Praha 4 Kamýk, IČ: 61861421 družstvo zapsané u Městského soudu v Praze od 12. 09. 1994 v oddíle 1Dr, vložka 1665/02B INFORMACE PRO DRUŽSTEVNÍKY

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika a management Forma studia: prezenční Školní

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Zápis č. 7 ze schůze výboru SVJ ze dne 5.2.2007

Zápis č. 7 ze schůze výboru SVJ ze dne 5.2.2007 Zápis č. 7 ze schůze výboru SVJ ze dne 5.2.2007 Přítomni: p.machníková, Boušová, Anýž, Vondráčková, Korejsová za kontrolní komisi p. Uglaj (viz presenční listina v příloze zápisu) Schůzi výboru zahájila

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z porady předsedů samospráv a delegátů na shromáždění delegátů, ze sídliště Líšeň, Chrlice, Kamenný vrch, Komárov, St. Osada a

Více

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZAHRADNÍ MĚSTO ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město listopad 2014 E-mail: sbd@sbdzm.cz Webové stránky: www.sbdzm.cz OB SAH 1. Informace o 100. SD SBD ZM 2. Informace

Více

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více