Tfiídûní hmotného majetku do odpisov ch skupin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tfiídûní hmotného majetku do odpisov ch skupin"

Transkript

1 Tfiídûní hmotného majetku do odpisov ch skupin ODPISOVÁ SKUPINA 1 PoloÏka+) SKP++) Název++++) (1 1) Jen: skot plemenn (1 2) Jen: skot chovn (1 3) Jen: ovce chovné a plemenné (1 4) Jen: kozy chovné a plemenné (1 5) Jen: osli, muly a mezci chovní a plemenní (1 6) Jen: prasata plemenná (1 7) Jen: prasata chovná (1 8) Jen: hejna husí plemenná (1 9) Jen: hejna husí chovná (1 10) Ochranné plastové a pryïové pokr vky hlavy (pfiilby) (1 11) Plastové kanceláfiské a kolní potfieby (1 12) Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnictví a farmaceutické úãely (1 13) Ostatní technické keramické v robky (1 14) Ml nské kameny, brusné kameny, brusné kotouãe a podobné v robky (1 15) Nástroje a náfiadí kromû: nástrojû na strojní tváfiení za tepla SKP v poloïce (2 12) (1 16) Rozmetadla mrvy a umûl ch hnojiv (1 17) Mechanické pfiístroje ke stfiíkání, rozstfiikování nebo rozpra ování prá kû pro zemûdûlství a zahradnictví (1 18) Samonakládací nebo samov klopné pfiívûsy a návûsy pro zemûdûlské úãely (1 19) Jen: stroje a pfiístroje zemûdûlské, zahradnické, lesnické, drûbeïnické nebo vãelafiské jinde neuvedené zejména: stroje a zafiízení pro pûstování chmele, révy vinné, ovoce a dfievin, pro zrychlen pûstební proces, o etfiování luk a trávníkû (kromû Ïacích), pûstování léãiv ch rostlin (1 20) Ruãní mechanizované náfiadí a nástroje (1 21) 30.0 Kanceláfiské stroje a poãítaãe (1 22) Jen: studiová provozní a ovládací zafiízení pfiístroje pro bezdrátové pfienosy (vãetnû mobilních telefonû) (1 23) Televizní kamery (1 24) Elektrické pfiístroje pro telefonii nebo telegrafii po vedení vãetnû faxû (1 25) Jen: vysílaãe pfiijímaãe obãansk ch radiostanic (1 26) Pfiijímací pfiístroje pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii jinde neuvedené (1 27) 33.2 Mûfiicí, kontrolní, zku ební, navigaãní a jiné pfiístroje a zafiízení kromû: pfiesn ch vah, kreslicích a r sovacích pfiístrojû a nástrojû pro mûfiení délky v SKP v poloïce (2 53) (1 28) zru ena (1 29) zru ena (1 30) zru ena (1 31) Vozidla speciální pro pfiepravu na snûhu a osob na golfov ch hfii tích apod. (1 32) Jen: vozíky kolejové dûlní a malodráïní (1 33) Jízdní kola (1 34) Psací a kanceláfiské potfieby (1 35) V robky konstruované pro pfiedvádûcí úãely

2 (1 36) Umûlé kvûtiny, listoví a ovoce (1 37) Jen: d chací pfiístroje, plynové masky (1 38) Jen: smû ovací zvukové pfiístroje pro záznam a kombinování zvuku (mixáïní pulty apod.) ODPISOVÁ SKUPINA 2 PoloÏka+) SKP++) Název++++) (2 1) Jen: konû (uïitkoví, plemenní, chovní) (2 2) Ostatní konfekãní textilní v robky zejména: lodní plachty, stany, padáky (2 3) Koberce a ostatní textilní podlahové krytiny (nespojené se stavebním dílem) (2 4) Jen: lana a síèované v robky (2 5) Textilní v robky pro technické úãely (2 6) 19.2 Bra náfiské, sedláfiské a podobné v robky (2 7) Dfievûné prefabrikované stavební ãásti a celky zejména: prefabrikované buàky, pokud nejsou samostatn mi stavebními díly (objekty) nebo technologick m zafiízením (2 8) Knihy (slovníky, atlasy, glóbusy a podobnû) (2 9) Plastové prefabrikované stavební ãásti a celky zejména: prefabrikované buàky, pokud nejsou samostatn mi stavebními díly (objekty) nebo technologick m zafiízením (2 10) Ostatní plastové v robky kromû: ochrann ch plastov ch a pryïov ch pokr vek hlavy (pfiilby) v SKP v poloïce (1 10) kanceláfisk ch a kolních potfieb v SKP v poloïce (1 11) (2 11) NoÏífiské v robky (2 12) Jen: nástroje na strojní tváfiení za tepla (2 13) Zejména: závûry a závûrové rámy s vestavûn mi zámky (2 14) Ocelové sudy a podobné nádoby (s objemem 300 litrû a men ím) zejména: cisterny, sudy, bubny, kádû (2 15) Drobné kovové obaly zejména: hliníkové sudy, barely apod., zásobníky pro jakékoliv materiály o objemu men ím neï 300 litrû (2 16) Drátûné v robky zejména: lana a pásy (2 17) ZáÏehové spalovací pístové motory pro pohon lodí, závûsné (2 18) âerpadla a zdviïe na kapaliny (2 19) Jen: jefiáby stavební (konstruované pro stavebnictví) (2 20) Jen: transportní zafiízení pro pfiepravu kusov ch materiálû (2 21) Jen: transportní zafiízení pro pfiepravu kusov ch materiálû (2 22) Chladicí a mrazicí zafiízení, tepelná ãerpadla (kromû zafiízení pfieváïnû pro domácnost) (2 23) Jen: v robní a provozní filtraãní zafiízení a zafiízení pro úpravu vod o kapacitû do 2000 ekvivalentních obyvatel (2 24) Stroje a zafiízení k ãi tûní lahví, balení, váïení, stfiíkací a rozstfiikovací stroje zejména: osobní a ostatní váhy, hasicí zafiízení, tryskací zafiízení, obalovací zafiízení (2 25) Odstfiedivky jinde neuvedené (2 26) Kalandry nebo jiné válcovací stroje (kromû strojû pro válcování kovû nebo skla) (2 27) Prodejní automaty

3 (2 28) Stroje, pfiístroje a laboratorní zafiízení jinde neuvedené ke zpracování materiálû, postupy spoãívajícími ve zmûnû teploty (2 29) Myãky nádobí prûmyslového charakteru (2 30) Zemûdûlské a lesnické traktory (2 31) Ostatní zemûdûlské a lesnické stroje kromû: rozmetadel mrvy a umûl ch hnojiv v SKP v poloïce (1 16) mechanick ch pfiístrojû ke stfiíkání, rozstfiikování nebo rozpra ování tekutin a prá kû pro zemûdûlství nebo zahradnictví v SKP v poloïce (1 17) samonakládacích nebo samov klopn ch pfiívûsû a návûsû pro zemûdûlské úãely v SKP v poloïce (1 18) strojû a pfiístrojû zemûdûlsk ch, zahradnick ch, lesnick ch, drûbeïnick ch, nebo vãelafisk ch jinde neuveden ch v SKP v poloïce (1 19) (2 32) 29.4 Obrábûcí a tváfiecí stroje kromû: ruãního mechanizovaného náfiadí a nástrojû v SKP v poloïce (1 20) (2 33) Stroje pro hlubinné dob vání (2 34) Stroje pro zemní práce a povrchové dob vání s vlastním pohonem (samojízdné) kromû: kolesov ch rypadel a zakladaãû v poloïce (3 33) (2 35) Ostatní stroje pro zemní a stavební práce (2 36) Stroje pro práci se zeminou, tûrkem, rudou a ostatními nerostn mi hmotami a produkty; stroje na tvarování odlévacích forem z písku (2 37) Pásové traktory (2 38) Stroje na v robu potravin a nápojû a pro zpracování tabáku (2 39) Stroje na v robu textilu, textilních a odûvních v robkû, usní (vãetnû icích strojû pro domácnost) (2 40) Ostatní úãelové stroje (kromû strojû pro domácnost) zejména: stroje pro tisk, broïování a vazbu knih a ofsetové tiskafiské stroje v SKP Ïdímaãky prádla v SKP su icí stroje prûmyslové v SKP stroje pro zpracování kauãuku a plastû v SKP stroje pro zpracování skla v SKP úãelové stroje pro v robu jinde neuvedené v SKP (2 41) Revolvery, pistole a jiné stfielné zbranû vãetnû loveck ch apod. pro domácnost (2 42) Elektrické pfiístroje a zafiízení pfieváïnû pro domácnost (2 43) Neelektrické pfiístroje a zafiízení pfieváïnû pro domácnost (2 44) Jen: elektrická generátorová soustrojí s pístov m vznûtov m motorem s vnitfiním spalováním do 2,5 MW elektrického v konu (2 45) Jen: generátorová soustrojí se záïehov mi a spalovacími motory a ostatní generátorová soustrojí do 2,5 MW elektrického v konu (2 46) 31.4 Akumulátory, primární ãlánky a baterie (2 47) Elektrické zdroje svûtla a svítidla zejména: lampy, svûtelné reklamy a znaky, lustry, svûtlomety (2 48) Spou tûãe (téï pracující jako samostatné generátory), ostatní generátory a ostatní pfiístroje a zafiízení

4 (2 49) Ostatní elektrické zafiízení jinde neuvedené zejména: akustické, vizuální a signalizaãní zafiízení ochranná, zabezpeãovací, návûstní apod. zafiízení kromû: smû ovacích zvukov ch pfiístrojû pro záznam a kombinování zvuku (mixáïních pultû apod.) v SKP v poloïce (1 38) (2 50) Vysílací pfiístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii, rozhlasové nebo televizní vysílání kromû: PfiístrojÛ pro bezdrátové pfienosy (vãetnû mobilních telefonû) v poloïce (1 22) vysílaãû pfiijímaãû obãansk ch radiostanic v poloïce (1 25) studiov ch provozních a ovládacích zafiízení v poloïce (1 22) (2 51) Rozhlasové a televizní pfiijímaãe, pfiístroje pro záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobná rádiová zafiízení a pfiíslu enství (vãetnû antén a parabolick ch antén v ech druhû) kromû: pfiijímacích pfiístrojû pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii v SKP v poloïce (1 26) (2 52) Zdravotnické pfiístroje a zafiízení, chirurgické a ortopedické prostfiedky kromû: d chacích pfiístrojû, plynov ch masek v SKP v poloïce (1 37) (2 53) Jen: pfiesné váhy, kreslicí a r sovací pfiístroje a nástroje pro mûfiení délky (2 54) 33.4 Optické a fotografické pfiístroje a zafiízení zejména: dalekohledy, optické mikroskopy, lasery, zafiízení a pfiístroje s tekut mi krystaly, fotopfiístroje, kinokamery, promítací pfiístroje, zvût ovací a zmen ovací pfiístroje, fotoblesky, promítací plátna, vybavení fotolaboratofií, ãtecí pfiístroje (2 55) âasomûrné pfiístroje zejména: hodiny vãetnû spínacích, hodinky (2 56) Motorová vozidla pro pfiepravu deseti a více osob (2 57) Motorová vozidla pro nákladní dopravu (2 58) Terénní vyklápûcí vozy (dampry) (2 59) Jefiábové automobily (2 60) Motorová vozidla pro speciální pouïití, jinde neuvedená (2 61) Pfiívûsy, návûsy, kontejnery (2 62) Ostatní pfiíslu enství pro motorová vozidla (2 63) Rekreaãní a sportovní ãluny (2 64) Letadla a kosmické lodû (balóny, vzducholodû, druïice) kromû: vrtulníkû v SKP v poloïce (3 45), letounû a ostatních letadel v SKP v poloïce (3 45), kosmick ch lodí (vãetnû druïic) v SKP v poloïce (3 45) (2 65) Motocykly (mopedy, kola s pomocn m motorkem) (2 66) Invalidní vozíky (2 67) Jiné dopravní prostfiedky a zafiízení (zejména vozidla bez motoru jinde neuvedená) (2 68) 36.1 Nábytek (2 69) 36.3 Hudební nástroje (2 70) 36.4 Sportovní potfieby (2 71) V robky pro lunaparky, pro stolní nebo spoleãenské hry (2 72) Kolotoãe, houpaãky, stfielnice a ostatní pouèové atrakce (2 73) Rozvadûãe a rozvodné panely pro napûtí V a niï í (2 74) Vidlicové vozíky, jiné vozíky vybavené zdvihacím a manipulaãním zafiízením a malé tahaãe (2 75) Jen: konstrukce pro le ení a bednûní

5 (2 76) Jen: laboratorní zafiízení pro v vin vakua (mechanické, difuzní, ultravakuové, soupravy laboratorní vakuové ãerpací) (2 77) Jen: laboratorní pece a pícky, autoklávy a fermentory laboratorní (2 78) Jen: laboratorní pfiístroje a zafiízení pro odpafiování a zkapalàování plynû (2 79) Jen: laboratorní destilaãní a rektifikaãní pfiístroje (2 80) 2 Jen: signalizaãní a zabezpeãovací technická zafiízení staveb klasifikovan ch v CZ-CC v sekci 2 (2 81) Dvoustopá motorová vozidla osobní ODPISOVÁ SKUPINA 3 PoloÏka+) SKP++) Název++++) CZ-CC+++) (3 1) Prefabrikované a stavební ãásti a celky z betonu a Ïelezobetonu zejména: prefabrikované prostorové buàky a dílce, pokud nejsou samostatn mi stavebními díly (objekty) nebo technologick m zafiízením (3 2) Kovové prefabrikované stavebnicové ãásti a celky zejména: prefabrikované buàky, pokud nejsou samostatn mi stavebními díly (objekty) nebo technologick m zafiízením (3 3) Kovové konstrukce nosné pro mosty a ãásti mostû zejména: samostatné mostní konstrukce, urãené k pfiemísèování, tj. pokud nejsou stavebními objekty (3 4) Ocelové konstrukce stoïárû, sloupû a pilífiû zejména: samostatné konstrukce urãené k pfiemísèování, tj. pokud nejsou stavebními objekty (3 5) Ostatní ocelové nebo hliníkové konstrukce kromû: konstrukce pro le ení a bednûní v poloïce (2 75) (3 6) Kovové nádrïe, zásobníky a kontejnery (s objemem nad 300 litrû) (3 7) Parní kotle a pomocná zafiízení, kondenzátory, jaderné reaktory (3 8) Trezory a pancéfiové skfiínû (3 9) Kartotékové kovové skfiínû a podobné v robky kovové (3 10) Dekoraãní sochy, so ky a podobné pfiedmûty kovové (3 11) Ostatní v robky z obecn ch kovû jinde neuvedené (3 12) Meãe, tesáky, bodáky apod. (3 13) Ostatní záïehové spalovací motory (3 14) Vznûtové pístové motory (3 15) Turbíny (3 16) Hydraulické a pneumatické pohony a motory (3 17) Vzduchová ãerpadla, v vûvy, kompresory a ventilátory kromû: laboratorních zafiízení pro v vin vakua (mechanické, difuzní, ultravakuové, soupravy laboratorní vakuové ãerpací) v SKP v poloïce (2 76) (3 18) Pece a hofiáky kromû: laboratorních pecí a pícek, autokláv a fermentorû laboratorních v SKP a v poloïce (2 77) (3 19) Kladky, kladkostroje a podobná zdvihací zafiízení (3 20) Navíjecí zafiízení, rumpály a bubnová zdvihadla vãetnû speciálnû vyroben ch pro práci pod zemí (3 21) Zvedáky a zdvihací zafiízení ke zdvihání vozidel (3 22) Jefiáby, mobilní zdvihací rámy, zdviïné obkroãné vozíky, portálové nízkozdviïné vozíky a jefiábové vozíky kromû: stavebních jefiábû v poloïce (2 19)

6 (3 24) V tahy, skipové v tahy, eskalátory a pohyblivé chodníky (3 25) Pneumatické a ostatní elevátory, dopravníky pro nepfietrïité pfiemisèování zboïí a materiálû kromû: transportních zafiízení pro pfiepravu kusov ch materiálû v poloïce (2 20) (3 26) Ostatní zvedací, manipulaãní, nakládací nebo vykládací zafiízení kromû: transportních zafiízení pro pfiepravu kusov ch materiálû v poloïce (2 21) (3 27) V mûníky tepla a zkapalàovaãe plynû kromû: laboratorních pfiístrojû pro destilaci, odpafiování a zkapalàování plynû, su iãek a termostatû laboratorních v poloïce (2 78) (3 28) Klimatizaãní zafiízení (3 29) Stroje a zafiízení pro filtrování a ãi tûní plynû jinde neuvedené (3 30) Ventilátory kromû stolních (3 31) Plynové generátory, destilaãní, filtraãní nebo rektifikaãní pfiístroje kromû: v robních a provozních filtraãních zafiízení a zafiízení pro úpravu vod o kapacitû do 2000 ekvivalentních obyvatel v poloïce (2 23) laboratorních destilaãních a rektifikaãních pfiístrojû v SKP v poloïce (2 79) (3 32) Stroje pro metalurgii (3 33) Jen: rypadla kolesová a zakladaãe (3 34) Stroje a pfiístroje na v robu a koneãnou úpravu papíru, kartónu a lepenky (3 35) Elektromotory, generátory a transformátory kromû: generátorov ch soustrojí v SKP a do 2,5 MW elektrického v konu v poloïce (2 44) a (2 45) (3 36) 31.2 Elektrická rozvodná, fiídící a spínací zafiízení kromû: rozvadûãû a rozvodn ch panelû pro napûtí1 000 V a niï í v SKP v poloïce (2 73) (3 37) Elektrické kondenzátory (3 38) Lodû zejména: lodû pro osobní a nákladní dopravu vãetnû cisternov ch, rybáfisk ch, poïárních a tlaãn ch, remorkérû, plovoucích bagrû a jefiábû, plovoucí plo iny (3 39) Lokomotivy a kolejov vozov park kromû: vozíkû kolejov ch dûlních a maloráïních v SKP v poloïce (1 32) (3 40) Pûstitelské celky trval ch porostû s dobou plodnosti del í neï tfii roky29) (3 41) Skleníky (foliovníky) pro pûstování rostlin (3 42) Kotle pro ústfiední topení, pokud nejsou nedílnou souãástí stavebního díla++++) (3 43) Konstrukce chmelnic (3 44) Jen: vûïové zásobníky chemick ch podnikû kromû: zásobníkû s tepeln m zafiízením v SKP v poloïce (2 28) zásobníkû s mechanick m zafiízením v SKP v poloïce (2 40) stavebních základû chemick ch technologick ch zafiízení klasifikovan ch v CZ-CC v sekci 2 (3 45) Jen: vrtulníky v SKP letouny a ostatní letadla jinde neuvedená o vlastní hmotnosti nad kg v SKP kosmické lodû (vãetnû druïic) v SKP

7 ODPISOVÁ SKUPINA ) PoloÏka+) CZ-CC+++) Název+++++) (4 1) 1 Jen: budovy ze dfieva a plastû, na povrchov ch dolech, pokud nejsou vázané na Ïivotnost dolu kromû: skleníkû (foliovníkû) pro pûstování rostlin v CZ-CC v poloïce (3 41) (4 2) 1,2 Jen: oplocení (4 3) 1,2 Jen: vnûj í osvûtlení budov a staveb (4 4) Budovy v robní pro energetiku (4 5) Sila samostatná (4 6) Sila pro posklizàovou úpravu a skladováníobilí (4 7) Svr ek drah Ïelezniãních dálkov ch tratû (4 8) Svr ek drah Ïelezniãních dálkov ch stanice (4 9) Svr ek drah Ïelezniãních dálkov ch v hybky (4 10) Svr ek drah Ïelezniãních dálkov ch vleãky (4 11) Svr ek drah kolejov ch metro, tramvajové dráhy (4 12) Svr ek drah kolejov ch jinde neuveden (4 13) 221 Vedení dálková trubní, telekomunikaãní a elektrická kromû: nezastfie en ch pfieãerpávacích stanic na dálkov ch vedeních v CZ-CC v poloïce (5 11) nádrïí, jímek, objektû ãistíren odpadních vod pozemních (kromû budov) v CZ-CC v poloïce (5 12) souvisejících ãerpacích stanic, úpraven vod, staveb vodního hospodáfiství (kromû budov) v CZ-CC v poloïce (5 13) podzemních staveb vodního hospodáfiství jinde neuveden ch v CZ-CC v poloïce (5 14) (4 14) 222 Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikaãní kromû: nádrïí vod pozemních v CZ-CC v poloïce (5 15) vrtû ãerpacích (studny vrtané) v CZ-CC v poloïce (5 16) studní jinde neuveden ch a jímání vody v CZ-CC v poloïce (5 17) fontán, hydrantû, ka en v CZ-CC v poloïce (5 18) nádrïí, jímek v CZ-CC v poloïce (5 19) staveb místních ãistíren a úpraven odpadních vod (kromû budov) v CZ-CC v poloïce (5 20) podzemních staveb pro energetiku v CZ-CC v poloïce (5 21) (4 15) 230 Jen: vûïe, stoïáry, vûïové zásobníky v CZ-CC , , kromû: vûïov ch zásobníkû chemick ch podnikû v CZ-CC v poloïce (3 44) (4 16) 2302 Stavby elektráren (díla energetická v robní) kromû: podzemních staveb elektrárensk ch v CZ-CC v poloïce (5 27) (4 17) PrÛmyslové komíny chemick ch podnikû (4 18) PrÛmyslové komíny pro ostatní prûmysl (4 19) Jen: koupali tû (bazény) nekryté ze dfieva a plastû (4 20) Jen: valy samostatné ze dfieva a plastû (4 21) Konstrukce vinic (4 22) Jen: byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zvlá tním právním pfiedpisem v budovách ze dfieva a plastû

8 ODPISOVÁ SKUPINA ), ) PoloÏka+) CZ-CC+++) Název++++) (5 1) 1 Budovy kromû: uveden ch v odpisové skupinû 4 uveden ch v odpisové skupinû 6 skleníkû (foliovníkû) pro pûstování rostlin v CZ-CC v poloïce (3 41) (5 2) 211 Dálnice, silnice, místní a úãelové komunikace kromû: signalizaãního a zabezpeãovacího zafiízení v CZ-CC a v poloïce (2 80) (5 3) Spodek drah Ïelezniãních dálkov ch (5 4) Spodek drah kolejov ch mûstsk ch a ostatních (5 5) 2130 Plochy leti È kromû: signalizaãního a zabezpeãovacího zafiízení staveb v CZ-CC v poloïce (2 80) (5 6) 2141 Mosty a visuté dálnice kromû: signalizaãního a zabezpeãovacího zafiízení staveb v poloïce (2 80) (5 7) 2142 Tunely, podjezdy a podchody kromû: signalizaãního a zabezpeãovacího zafiízení staveb v CZ-CC v poloïce (2 80) (5 8) 2151 Pfiístavy a plavební kanály kromû: signalizaãního a zabezpeãovacího zafiízení staveb v CZ-CC v poloïce (2 80) (5 9) 2152 Vodní stupnû zejména: pfiehrady, hráze, spodní stavba vodních elektráren (5 10) 2153 Akvadukty, vodní díla pro zavlaïovaní a odvodnûní (5 11) Nezastfie ené pfieãerpávací stanice na dálkov ch vedeních (5 12) NádrÏe, jímky, objekty ãistíren odpadních vod pozemních (kromû budov) (5 13) Související ãerpací stanice, úpravny vod, stavby vodního hospodáfiství (kromû budov) (5 14) Podzemní stavby vodního hospodáfiství jinde neuvedené (5 15) NádrÏe vod pozemní (5 16) Vrty ãerpací (studny vrtané) (5 17) Studny jinde neuvedené a jímání vody (5 18) Fontány, hydranty, ka ny (5 19) NádrÏe, jímky (5 20) Stavby místních ãistíren a úpraven odpadních vod (kromû budov) (5 21) Podzemní stavby pro energetiku (5 22) Objekty úpravy surovin (5 23) Objekty v roby stavebních hmot (5 24) Dráhy lanové pozemní bezkolejové protûïbu surovin a dopravu nákladû (5 25) RÛzné stavby pozemní v robní pro tûïbu (kromû budov) (5 26) Základy technologick ch v robních zafiízení (5 27) Podzemní stavby elektrárenské (5 28) Stavby pro v robu a úpravu chemick ch surovin (kromû budov) (5 29) Stavby pozemní doplàkové pro chemickou v robu (kromû budov) (5 30) Stavby v robní chemick ch podnikû jinde neuvedené (kromû budov) (5 31) Stavby hutního a tûïkého prûmyslu (kromû budov) (5 32) Stavby pozemní doplàkové pro hutní a tûïk prûmysl (5 33) Stavby v robní pro ostatní prûmysl jinde neuvedené (kromû budov) (5 34) Podzemní stavby pro ostatní prûmysl

9 (5 35) Základy technologick ch v robních zafiízení pro ostatní prûmysl (5 36) 241 Stavby pro sport a rekreaci kromû: koupali È (bazénû) nekryt ch ze dfieva a plastu v CZ-CC v poloïce (4 19) (5 37) 2420 Ostatní inïen rská díla jinde neuvedená kromû: valû samostatn ch ze dfieva a plastû v CZ-CC v poloïce (4 20) konstrukcí chmelnic v CZ-CC v poloïce (3 43) konstrukcí vinic v CZ-CC v poloïce (4 21) (5 38) Podzemní stavby chemick ch podnikû (5 39) Byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zvlá tním právním pfiedpisem kromû: bytû a nebytov ch prostor vymezen ch jako jednotky zvlá tním právním pfiedpisem v budovách ze dfieva a plastû v poloïce (4 22) a nebytov ch prostor vymezen ch jako jednotky zvlá tním právním pfiedpisem v budovách a stavbách uveden ch v odpisové skupinû 6 ODPISOVÁ SKUPINA ), ), ) PoloÏka+) CZ-CC+++) Název++++) (6 1) Budovy hotelû a podobn ch ubytovacích zafiízení (6 2) 122 Budovy administrativní (6 3) Budovy obchodních domû (6 4) Podzemní obchodní stfiediska (6 5) 1261 Budovy pro spoleãenské a kulturní úãely (6 6) 1262 Muzea a knihovny (6 7) 1272 Budovy pro bohosluïby a náboïenské aktivity (6 8) 1273 Historické nebo kulturní památky Vysvûtlivky: +) PoloÏka = kód odpisové skupiny (1 aï 6) a pofiadové ãíslo. ++) SKP = kód Standardní klasifikace produkce zavedené âesk m statistick m úfiadem (sdûlení âeského statistického úfiadu ze dne o zavedení 2. vydání Standardní klasifikace produkce) pro konkrétní obsahové vymezení náplnû poloïky odpisové skupiny. Je-li dále uveden Název s ohledem na struãnost textace definován jinak, je rozhodující stanovená poloïka SKP (oddíl, pododdíl, skupina, podskupina a tfiída SKP), pokud v textu není v slovnû stanoveno dílãí vymezení v rámci poloïky SKP. +++) CZ-CC = Klasifikace stavebních dûl CZ-CC zavedená âesk m statistick m úfiadem s úãinností od 1. ledna ) Název = Struãné oznaãení majetku upfiesnûné pro úãely hmotného majetku (napfi. vypu tûní slov díly, instalace, opravy a údrïba ) s pfieváïn m pouïitím textace klasifikace SKP a CZ-CC ) Nedílnou souãástí domû, budov a staveb (stavebních dûl) jsou zafiízení a pfiedmûty, které z hlediska stavebního díla umoïàují jeho funkci a úãel, ke kterému je urãeno. Takováto zafiízení a pfiedmûty musí b t se stavebním dílem pevnû spojena a nelze je demontovat, aniï by do lo ke znehodnocení funkce a úãelu stavebního díla, a jsou zpravidla souãástí celkové dodávky stavebního díla ) Oplocení a vnûj í osvûtlovací sítû budov a staveb jsou odpisovány samostatnû v odpisové skupinû ) nevztahuje se na budovy a stavby ze dfieva a plastû uvedené v odpisové skupinû 4.

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s.

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpora v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ se poskytuje pouze na a) investice,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 7. KAPITOLA: ÚČTOVÁNÍ O ZVÍŘATECH, ÚČETNICTVÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy 1. přednáška 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ 3. Právní předpisy 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ a) Základní pojmy z oblasti zdvihacích zařízení jednoduchá

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17 CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17 Ročník: ZD 1 Tematická oblast: Stroje a zařízení Tematický okruh: Stroje pro přepravu kapalin a plynů Téma: 5 / 7 Přezkoušení z T 5 Zpracoval: Robert Sventek

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

kapitola 87 - tabulková část

kapitola 87 - tabulková část 8700 00 00 00/80 VOZIDLA, JINÁ NEŽ KOLEJOVÁ, JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8701 00 00 00/80 Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709) 8701 10 00 00/80 - Jednonápravové malotraktory p/st 3

Více

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Komentář k významu dopravních značek je převzat z publikace LEITNER, M., LUKÁŠEK, V., KOPECKÝ, Z.: Zákon o provozu na pozemních komunikacích: a předpisy prováděcí

Více

Text nařízení vlády č. 77/2008 Sb., v platném znění, s vyznačením změn. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 77/2008 Sb. ze dne 25. února 2008

Text nařízení vlády č. 77/2008 Sb., v platném znění, s vyznačením změn. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 77/2008 Sb. ze dne 25. února 2008 IV Text nařízení vlády č. 77/2008 Sb., v platném znění, s vyznačením změn NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 77/2008 Sb. ze dne 25. února 2008 o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení

Více

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie PRÁCE A ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Práce Pokud síla vyvolává pohyb Fyzikální veličina ( odvozená ) značka: W základní jednotka: Joule ( J ) Vztah pro výpočet práce: W = F s Práce

Více

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 11: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY, SKLADOVACÍ TECHNIKA Institute

Více

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II)

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.1 10.10 Zpracování

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň :

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň : Akce : Investor : Stupeň : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA MĚSTYS JEDOVNICE TD SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Číslo přílohy : A. Třebíč, listopad

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přímé daně 2011 1. Daň z příjmů Právní úprava a charakteristika

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Leden 2015 Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty Produkty zemědělství a zahradnictví Obiloviny,

Více

TECHNOLOGIE PLNĚNÍ CNG

TECHNOLOGIE PLNĚNÍ CNG TECHNOLOGIE PLNĚNÍ CNG Král Václav Ing. Manažer prodeje CNG MOTOR JIKOV Strojírenská, a. s. SÍŤ VEŘEJNÝCH ČERPACÍCH STANIC 61 stanic v ČR výhody Flexibilita a rychlost výstavby Dostupnost CNG i v místech,

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h Elektromobily Historie Za nejstarší elektromobil je uváděn elektrický vozík Skota Roberta Andersona sestrojený mezi lety 1832-1839. Vznik opravdové tržní nabídky se však např. v USA datuje až k roku 1893,

Více

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 V systému oceňování staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování záměrů staveb ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné JEŘÁBY Dílenský mobilní hydraulický jeřábek Pro dílny a opravárenské provozy. Rameno zvedáno hydraulicky ručním čerpáním hydraulické kapaliny. Sloupový otočný jeřáb OTOČNÉ RAMENO SLOUP Sloupový jeřáb je

Více

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce POPIS ČÍSELNÍKU BA0050 OKEC Odvětvová klasifikace ekonomických činností Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká verze NACE (převzaty položky prvních dvou míst číselníku - hrubé členění). Použití

Více

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY

VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Spalovací motor je mechanický tepelný

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné)

SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné) SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné) CZ - NACE Priorita Sekce C (10-33) - Zpracovatelský průmysl 1 10 Výroba potravinářských výrobků 13 Výroba textilií 14 Výroba oděvů 17 Výroba

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

K85 s pneu 650/65 x 30.5 a disky pro rozmetání vápence 12. K40 s pneu 425/65 x 22.5 a disky pro rozmetání vápence 12

K85 s pneu 650/65 x 30.5 a disky pro rozmetání vápence 12. K40 s pneu 425/65 x 22.5 a disky pro rozmetání vápence 12 Návesná rozmetadla rady K85 s pneu 650/65 x 30.5 a disky pro rozmetání vápence 12 16 m /prumyslových K40 s pneu 425/65 x 22.5 a disky pro rozmetání vápence 12 16 m /prum. K105 s pneu 800/65 x 32, nástavcem

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

daně ze spotřeby a majetkové daně

daně ze spotřeby a majetkové daně daně ze spotřeby a majetkové daně Zdanění majetku Možnost osvobození zemědělských pozemků od daně z nemovitostí [ 4 / 1 v)] -pozemky -orná půda, -vinice, -chmelnice, -ovocné sady, -trvalé travní porosty

Více

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči POČET ZAMĚSTNANCŮ celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči FIRMA DISPONUJE Celkem 16ti dodávkovými automobily a šesti osobními vozy. Každý

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Cenové ukazatele jsou vztaženy na účelovou měrnou jednotku (m3 obestavěného prostoru, m2 komunikace a plochy, bm liniové stavby) Stavební

Více

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY Petra Cuřínová Tisková konference, ČSÚ Praha, 8. června 5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 8, 8 Praha www.czso.cz STAVEBNICTVÍ V EVROPĚ Aktuálně 4, 7,9 STAVEBNICTVÍ

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV. profil / partnerství / aplikace

CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV. profil / partnerství / aplikace CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV profil / partnerství / aplikace Since 1899 800 zaměstnanců Profil export do 26 zemí 1,3 mld. obrat Kč Amerika Asie Evropa Oceánie Tradice společnosti MOTOR JIKOV Group

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Boršov 06. 02. 2014 Ing. Václav Včelák Agroteam CZ s.r.o. Agroteam CZ s.r.o. Zásadní podíl v hlavních investičních dotacích v zemědělství Tým

Více

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. 1077 Název projektu: Zkvalitnění výuky SOŠ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Příloha č. 1 - Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů

Příloha č. 1 - Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů Příloha č. 1 - Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ Těžba a úprava černého a hnědého uhlí Těžba a úprava černého uhlí 05.10 Těžba a úprava černého uhlí 05.10.1 Těžba

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura Bosch Rexroth v České republice Produktová brožura 2 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Rexroth v České republice PŘEDSTAVENÍ Od roku 1990 zastupujeme Bosch Rexroth AG, tohoto čelního světového výrobce komponentů

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

Technologická zařízení potravinářských staveb. Katedra mechaniky a strojnictví. Koncept agribota

Technologická zařízení potravinářských staveb. Katedra mechaniky a strojnictví. Koncept agribota Technologická zařízení potravinářských staveb Katedra mechaniky a strojnictví Semestrální práce z předmětu Konstruování s podporou počítačů Koncept agribota Tomáš Hlava 2.5.2012 tomashlava@volny.cz Obsah

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Hákové nosiče kontejnerů

Hákové nosiče kontejnerů Hákové nosiče kontejnerů 2 Všestranný a flexibilní agroliner Návěs s hákovým nosičem Zjistili jsem, že všestrannost hákového nosiče můžeme také uplatnit v zemědělství, proto jsme vytvořily tento návěs,

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer O společnosti Kdo jsme? Jsme součástí největší české inženýrské skupiny sdružené pod křídly VAE CONTROLS Group, a.s. Poskytujeme obchodně-technické a inženýrskododavatelské

Více

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Stainless Service Poland Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Budova Servisního střediska ArcelorMittal v Siemianowicích Śląských. 01 Stainless Service Poland Naše firma je předním dodavatelem plochých

Více

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz MULTICLEARTM je řada vysoce kvalitních etrudovaných dutinkových polycarbonátových desek. Výrobní zařízení řady MULTICLEAR má tu nejnovější techologii vybudovu se zaměřením na vysokou kvalitu výroby a pružné

Více

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Obsah: Asociace malých a středních podniků a řemeslníků AMSP Německo-český obchod v číslech

Více

Max. počet přepř. osob: Výko n (kw) Celke m kg. Zabezpečení nadstandardní výbava Spoluúčast (Kč) nová cena

Max. počet přepř. osob: Výko n (kw) Celke m kg. Zabezpečení nadstandardní výbava Spoluúčast (Kč) nová cena Příloha č. 1 Dodatek č. 4 k Rámcové smlouvě 47524112 - Statutární město Opava Připojištění Poř. č. Tovární značka typ obchodní označení Druh vozidla SPZ Rok výroby VIN Číslo TP Objem (ccm) Výko n (kw)

Více

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green e Line Základní informace 1. Trak ní baterie (VN - Baterie) Technologie Typ lánk Li-Ion Cylindrické lánky JohnsonControls-Saft

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Odpisování dlouhodobého majetku - Český účetní standard č. 708

Odpisování dlouhodobého majetku - Český účetní standard č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku - Český účetní standard č. 708 Český účetní standard č. 708 zavádí povinné odpisování dlouhodobého majetku i pro obce, které zatím účetně neodpisovaly. Tento standard nabývá

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

knové senzory v geotechnice a stavebnictví

knové senzory v geotechnice a stavebnictví Optovláknov knové senzory v geotechnice a stavebnictví Safibra, s.r.o. 1 Obsah Proč monitorovat? Co lze optovlákny monitorovat. FBG technologie Raman OTDR Brillouin OTDR Úloha firmy Safibra 2 Proč monitorovat?

Více

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Odhad vývoje v energetickém sektoru a možností jaderné energetiky Přednáška pro konferenci Ekonomické aspekty jaderné energetiky Praha, 28. března 2006

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu.

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu. ADR 2013 www.mkonzult.cz; www.obchodadr.cz; www.skoleniadr.cz 2.3 Rozdílnost označení Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Nabídka platí do 31. 12. 2015. Autocentrum Jan Šmucler s.r.o.

Nabídka platí do 31. 12. 2015. Autocentrum Jan Šmucler s.r.o. Nabídka platí do 31. 12. 2015 Autocentrum Jan Šmucler s.r.o. Startovací baterie Startovací baterie je jediným zdrojem energie pro nastartování motoru a slouží zároveň jako úložiště energie vyrobené alternátorem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13700-140/13 o ceně staveb stojících na parc.č.st.698, St.699 a St.700, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně ceny obvyklé. (LV č.955) Objednavatel

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Společnost Mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava je největší regionální letiště v České republice s pravidelným vnitrostátním i mezinárodním provozem.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) č. 100/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 18. května 1995, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických

Více

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3 Zásobník Vaillant je jako nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody určen speciálně pro tepelná čerpadla, u nichž je možno zajistit také zásobování teplou vodou podporované solárním ohřevem. Aby se zajistila

Více

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více