Příručka pro výchovné poradce k výběru ohrožených žáků pro vstup do programu. Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro výchovné poradce k výběru ohrožených žáků pro vstup do programu. Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů"

Transkript

1 Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů Příručka pro výchovné poradce k výběru ohrožených žáků pro vstup do programu. 1

2 Metodika výběru vhodných cílových skupin pro vstup do programu vychází z potřeb výchovných poradců v oblasti výběru žáků, ohrožených předčasným ukončováním školní docházky. Metodika uvádí podmínky, zásady a metody výběru cílové skupiny ohrožených žáků i specifické požadavky na tuto cílovou skupinu. Součástí metodiky je tato standardní příručka pro výchovné poradce k výběru ohrožených žáků pro vstup do programu. Na základě metodiky dojde k proškolení výchovných poradců tak, aby na jejich výstupu byli proškolení výchovní poradci, připraveni podílet se na praktickém ověřování plánovaných poradenských činností a aby získané dovednosti výchovní poradci využili pro realizaci výběru vhodných cílových skupin pro vstup do programu. Toto školení se uskuteční v rozsahu 1 dne a 6 hodin v prostorách předkladatele projektu, ve speciálně vybudovaném pracovišti - studentském klubu a zúčastní se ho celkem 5 výchovných poradců předkladatele projektu a jeho partnerů. Proškolení výchovní poradci pak vyberou skupinu 180 nejohroženějších žáků a studentů k účasti na projektu. Prostředkem pro výběr vhodných cílových skupin do programu budou skupinová motivační setkání s cílovou skupinou a vytvořené propagační materiály. Předkladatel projektu předpokládá oslovení cca 250 žáků na 18 motivačních setkáních. Celkem bude do projektových aktivit zařazeno 180 žáků a studentů ohrožených ukončením školní docházky. Při výběru žáků budou zachovány rovné příležitosti. Výstupem této aktivity bude 180 žáků zařazených do programu. Při výběru žáků je důležité být dobrými pozorovateli, je nutné si uvědomit odlišnosti každého jedince, jeho vnímání situace a jeho ochotu, případně neochotu či obavu o problémech hovořit. Je nutné postupovat velmi citlivě a vždy s respektem k jedinci a jeho potřebám. Při osobních pohovorech se studenty se musí respektovat osobnost jedince, který je velice často nepřístupný, málomluvný, stydlivý či arogantní. Je třeba navodit atmosféru důvěry, žák musí vědět, že jím svěřené informace nebudou zneužity. Důležité je aktivní naslouchání, nevnímat jen slova, ale snažit se pochopit jedince jako takového. 2

3 Vytvořené dotazníky pro studenty i pedagogy se zaměřují se na velké množství možných situací, do kterých se každý ze žáků při studiu i v běžném životě dostává a dobře cílenými otázkami napomohou výchovným poradcům žáky lépe poznat. Po vyplnění se s každým studentem provedou ještě individuální pohovory, při kterých se výchovní poradci podrobnějšími dotazy zaměří na takové oblasti v dotaznících, které se jeví jako nejvíc ohrožující. Při těchto rozhovorech se zjistí další potřebné skutečnosti. Ze všech složených informací vyplynou u každého studenta momenty potenciálního ohrožení v různých oblastech. Pokud se objeví problémových oblastí více, je možné označit studenta jako ohroženého. 3

4 Příloha č. 1 Dotazník č. 1 pro studenty (úvodní list) Jméno a příjmení: Datum narození: Odkud přicházíš, z jaké ZŠ školy? ZŠ Speciální ZŠ Tato škola je tvoje první volba a nebo jsi přestoupil z jiné školy? Pokud ano, z jaké? Dotazník, který máš před sebou vyplň tak, abys odpovídal pravdivě a upřímně. U každé otázky napiš odpověď ANO nebo NE. V tomto dotazníku nejsou odpovědi správné či nesprávné, proto odpovídej tak, jak si myslíš, že to ve skutečnosti opravdu je. 4

5 Dotazník č. 1 - pro studenty ANO NE 1. Mám sourozence, který je v životě úspěšnější než já Špatný prospěch na této škole je následkem mých starostí, které vyplývají ze špatné materiální (finanční) nebo sociální situace naší rodiny. Špatný prospěch je především následkem mého malého zájmu o studium většiny předmětů na této škole. Při delší přípravě na vyučování na ZŠ jsem býval/a/ častěji unaven/a/ a psychicky vyčerpán/a/. Domnívám se, že v některých předmětech mé znalosti ze ZŠ nedosahují potřebné úrovně. Myslím si, že mám na víc. Neučím se ale pravidelně, dosti často domácí přípravu do školy zanedbávám. Mám malou píli. 7. Špatně si zapamatuji psaný, čtený text Střední školu (SOU), kterou v současné době studuji, jsem si nevybral/a zcela sám/sama. Pro získání lepšího prospěchu jsem se musel/a na ZŠ intenzivně a pravidelně připravovat na vyučování. 10. Tato škola nebyla moje hlavní volba. 11. Špatné školní výsledky jsou následkem dlouhodobých starostí o zdraví mých rodičů, příbuzných nebo blízkých osob. 12. Nemám sourozence Můj špatný prospěch silně ovlivňuje přesvědčení, že i po případném absolvování této školy nebudu mít dobré pracovní a společenské uplatnění, případně postavení. Špatný prospěch ve škole vidím v mém dlouhodobějším špatném zdravotním stavu. Obtížně si zvykám na nový třídní kolektiv. Obtížně získávám kamarády. Mám pocit, že mé znalosti ze ZŠ nejsou dostatečné pro potřeby školy, kterou nyní studuji. 5

6 Nedostatky ve studiu jsou zapříčiněny jinými mimoškolními zájmy a aktivitami mého volného času. Moje zájmy mi značně odpoutávají pozornost a koncentraci ke studiu. Problémy ve studiu souvisí se špatnými vztahy mezi mnou a mezi mými rodiči nebo jedním z nich. 19. Ve škole pracuji s výraznými výkyvy. 20. Můj zdravotní stav vyžaduje pravidelné užívání léků Můj špatný prospěch silně ovlivňuje denní dojíždění do školy z mého bydliště. Můj špatný prospěch je dán špatným soustředěním a špatnou koncentrací pozornosti v době vyučování. 23. Na můj prospěch mají vliv dlouhodobě špatné vztahy mezi rodiči. 24. Má absence ve škole byla vysoká již na ZŠ. 25. Trpím obavou ze selhání. Mám pocity napětí, strachu (při osobním kontaktu, při zkoušení..). 26. Často mě okolí srovnává se sourozenci či vrstevníky Mimoškolním aktivitám a svým zájmům věnuji čas, který mi potom nezbývá na školní přípravu. Mám pomalé pracovní tempo. Nezvládám úkoly ve stanoveném čase (desetiminutovky,diktáty,odborná praxe ). Můj prospěch silně ovlivňuje skutečnost, že jsem ve třídě delší dobu terčem posměchu, zneuznání nebo nevhodného chování některých mých spolužáků. Při výběru této školy jsem se zásadně zmýlil/a/. Měl/a jsem studovat raději na jiné škole. Bývám často nemocen a má absence ve škole je z toho důvodu vysoká. K dosahování dobrých výsledků se musím biflovat téměř každý den, a to více jak dvě hodiny. Často mě bolí hlava, špatně spím, trpím nevolnostmi, ráno se cítím unaveně. Vyhodnocení dotazníku č. 1 6

7 Vyhodnocení dotazníku: za každou odpověď ANO dejte bod, pokud součet bodů v jedné oblasti dosáhne počtu 2 považujeme oblast u studenta za ohroženou. Pokud je oblastí ohrožených více jak dvě, vytipujeme studenta jako potencionálně ohroženého. Oblasti: Otázky: 1. Nevhodná volba školy 8, 10, Nedostatek schopností 4, 9, Nízká úroveň vědomostí 5, 16, Konkurence mimoškolních aktivit 17, 21, Nesprávné studijní návyky 3, 6, Specifické poruchy učení 7, 19, Zdravotní stav jedince 14, 20, Rysy osobnosti komplikující školní prospěch 15, 25, Problémy v rodině 11, 18, Úspěšný/neúspěšný sourozenec 1, 12, Sociokulturní znevýhodnění 2, 13, 29 7

8 DOTAZNÍK č. 2 - pro studenty Vyskytují se u tebe případy, že se něco "nabifluješ", aniž tomu rozumíš? Nežádáš, aby ti byly vysvětleny věci, které bys při určitém úsilí mohl/a sám/sama pochopit? Příloha č.2 ANO NE 3. Pročítáš si poznámky ještě ten den, co přijdeš ze školy? 4. Provádíš přípravu do školy podle připraveného plánu? Máš pocit, že ztrácíš mnoho času, který bys mohl/a při dobré vůli využít efektivněji jak při studiu, tak ve využití volného času? Využíváš času v prostředcích hromadné dopravy ke studiu, opakování učiva? Vyhledáváš při studiu z vlastní iniciativy nějaké pomocné prameny, abys lépe pronikl/a do učiva? 8. Trvá ti dlouho, než se doma začneš učit? 9. Domníváš se, že se umíš správně učit? 10. Stává se ti, že při učení musíš často vstávat, protože nemáš po ruce potřebné pomůcky? 11. Stává se ti často, že při učení myslíš na něco jiného? Máš vytvořený systém v učení, který by zabraňoval rychlému zapomínání? Ztrácíš mnoho času tím, že dobrovolně posloucháš povídání druhých nebo sám/sama povídáš? Spokojíš se s okopírovanými informacemi z internetu při přípravě referátu? Opakuješ si zpaměti to, o čem jsi přesvědčen/a, že ses právě naučil/a? Máš ve svých poznámkách, výpiscích nepořádek, takže musíš neustále něco hledat? 17. Máš ve zvyku se se svými kamarády bavit o způsobu studia? 18. Napadnou tě v průběhu výuky či samostatného učení otázky týkající se dané problematiky? 19. Daří se ti plán samostatného učení dodržovat? 20. Učíš se až v den před písemkou nebo zkouškou? 8

9 Dotazník č. 3 - pro studenty Příloha č.3 1. Do školy se připravuji denně 2. Do školy se připravuji nejraději 3. Písemné úkoly zpracovávám 4. Učím se raději 5. Učím se zásadně 6. Když něčemu nerozumím 7. Připravuji se vždy 8. Doma při učení 9. Při zkoušení spolužáka a) méně než 1 hodinu b) 2-3 hodiny c) více hodin a) v souvislém časovém bloku bez přerušení b) ráno před vyučováním c) po chvílích mezi jinou činností a) zásadně doma b) ve škole, někdy je opisuji c) některé doma, jiné ve škole a) z učebnic b) ze sešitu c) kombinuji obojí a) s hlasitou reprodukcí b) vždy potichu, spíše jen čtením c) kombinuji obojí a) snažím se, aby mi látku někdo znovu vysvětlil b) doufám, že to časem pochopím c) hledám výklad v jiných zdrojích (internet, učebnice apod.) a) alespoň trochu na každý předmět b) na většinu předmětů c) když tuším,že budu vyvolán a) si dělám poznámky b) nedělám si je, ale cítím, že bych je měl dělat c) nepotřebuji to a) se připravuji na zkoušení nebo další předmět b) myslím na něco úplně jiného c) sleduji odpovědi a otázky zkoušeného 9

10 10. Na ukládané povinnosti 11. Vyvíjím cílevědomé úsilí 12. Při výkladu látky 13. Mám pocit 14. Mám zkušenost a) si vedu diář, sešit na poznámky b) vše nosím v hlavě c) občas si něco poznamenám a) o dobrý prospěch b) věřím, že to nějak dopadne c) moje výsledky mi stačí a) se snažím plně soustředit b) se snažím soustředit, ale často myslím na něco jiného c) doufám, že to doma pochopím a) že na nás ve škole chtějí zbytečné podrobnosti b) že řada předmětů je zajímavá, kdybych měl více času, připravoval bych se důkladněji c) předměty neposuzuji, dělám, co je mi uloženo a) že si ve škole osvojím většinu látky b) že mám o látce alespoň přehled c) že začínám až doma 10

11 1. Dotazník č.4 pro pedagoga Jméno sledovaného studenta: Stojí na okraji třídy, nemá kamarády nebo si je obtížně hledá ano x ne Příloha č.4 Poznámky pedagoga 2. Těžce se prosazuje, má rád obdiv druhých 3. Negativní projevy k učitelům a spolužákům 4. V zátěžových situacích je nejistý, úzkostný 5. Projevuje se lítostivě, často si mačká ruce, uzavírá se 6. Chová se vyzývavě, arogantně 7. Je objektem posměchu, málomluvný Často je unaven, kolísavá nálada, nezájem o výuku, školní výsledky Nezájem rodiny o prospěch a chování žáka - studenta 10. Adaptační potíže 11. Nedokáže se soustředit v hodině, je podrážděný, špatně se ovládá 12. Bývá rozjařený, nesmyslně se směje 13. Pracuje s výraznými výkyvy Opakují se absence, často nezdůvodněné, únik do nemoci Zhoršené pohybové schopnosti, pohybová instabilita, nekoordinace pohybů 16. Nízké sebehodnocení 17. Nápadný úbytek váhy, sekundární neurotizace 18. Zvýšené projevy agresivity Obtížně se vyjadřuje, nízká slovní zásoba a verbální pohotovost Nezvládnuté, nezažité učivo z nižších ročníků, agramatismy, vysoká chybovost Vynechává diakritická znaménka, gramatické obtíže se promítají do ortografické složky jazyka 11

12 Obtíže při získávání, zpracování a ukládání do paměti informací z textu Nesamostatnost, problémy s organizací vlastních aktivit Časté zapomínání - vedoucí ke zkratkovitému jednání Objevují se obtíže v orientaci času a prostoru, projevy LMD, experiment s drogou Pomalé pracovní tempo, výrazné obtíže u časově limitovaných prací 27. Počáteční prospěchové obtíže Vlastní postřehy z pozorování: 12

13 Dotazník č.4 - pro pedagoga Jméno sledovaného studenta: Datum narození: Ročník: Evidován v odborné péči: DPA PPP SPC SVP Odborný lékař: Snížená pracovní schopnost: Ano Ne Odkud přichází: ZŠ Speciální ZŠ První volba : Ano Ne Přechod ze střední školy: Přechod z učebního oboru s maturitou: Přechod z tříletého učebního oboru na: dvouletý OU Jiná možnost: 13

14 Legenda k dotazníku č. 4 Dotazník pro pedagoga - aspekty možného selhávání: Otázka číslo : 1 1; 2; 6; 8 Otázka číslo : 2 2; 3; 6; 8 Otázka číslo : 3 2; 6; 8; 10 Otázka číslo : 4 1; 2; 3; 6; 8 Otázka číslo : 5 1; 6; 7; 8;10; 11 Otázka číslo : 6 3; 8; 9; 10; 11 Otázka číslo : 7 3; 6; 7; 8 Otázka číslo : 8 6; 7; 8 Otázka číslo : 9 9; 11 Otázka číslo : 10 2; 6; 7; 8; 10; 11 Otázka číslo : 11 2; 3; Otázka číslo : 12 2; 6; 8 Otázka číslo : 13 2; 3; 6; Otázka číslo : 14 1; 4; 7; 9 Otázka číslo : 15 6; 7; 8 Otázka číslo : 16 1; 7; 8; 11 Otázka číslo : 17 1; 6; 7; 8; 9 Otázka číslo : 18 1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 11 Otázka číslo : 19 2; 6; 7 Otázka číslo : 20 2; 3; 6 Otázka číslo : 21 2; 3; 6 Otázka číslo : 22 2; 6 Otázka číslo : 23 6; 7; 8; 11 Otázka číslo : 24 6; 7; 8; 9; 11 Otázka číslo : 25 1; 6; 7; 8; 9; 11 Otázka číslo : 26 6; 7; 8; 11 Otázka číslo : 27 zasahuje všechny aspekty Otázky 1; 2; 3; 4; 6; 10; 13; 17 mohou být signálem pro možnou oběť šikany Otázky 3; 6; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 24 25; 27 mohou být signálem pro experimentování s návykovými látkami 1. Nevhodná volba školy 2. Nedostatek schopností ke zvolenému oboru 3. Nízká úroveň vědomostí ze ZŠ 4. Konkurence mimoškolní činnosti 5. Nedostatečné nebo nesprávné studijní návyky 6. Specifické poruchy učení 7. Zdravotní stav jedince či jeho blízkých 8. Rysy osobnosti komplikující adaptaci 9. Problémy v rodině 10. Úspěšný/neúspěšný sourozenec 11. Sociokulturní znevýhodnění 14