Vzdělávání poradců pro zaměstnanost. popis vzdělávacího programu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání poradců pro zaměstnanost. popis vzdělávacího programu"

Transkript

1 Vzdělávání poradců pro zaměstnanost popis vzdělávacího programu Tomáš Ergens

2 Vzdělávání poradců pro zaměstnanost popis vzdělávacího programu Tomáš Ergens Drom, romské středisko Brno, 2008

3 Vzdělávání poradců pro zaměstnanost Popis vzdělávacího programu Tento text je stručným popisem vzdělávacího programu Vzdělávání poradců pro zaměstnanost. Další informace můžete získat kontaktováním organizace Drom, romské středisko, která je zastřešující organizací při realizaci vzdělávacího programu. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem eu a státním rozpočtem české republiky. Drom, romské středisko, 2008

4 Projekt Mikrobus V rámci projektu Mikrobus, který společně s dalšími třemi partnery 1 realizuje brněnský Drom, romské středisko, příspěvková organizace, byli zavedeni poradci pro zaměstnanost. Hlavním cílem projektu, který je realizován již od roku 2006, je najít způsoby a cesty, jak napomoci lidem sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým překonat znevýhodnění na trhu práce a dovést je k úspěšnému uplatnění v zaměstnání. Projekt je realizován v rámci Iniciativy Společenství EQUAL. Produkty projektu Vedle Metodické příručky pro poradce pro zaměstnanost vznikl jako druhý produkt projektu vzdělávací program Vzdělávání poradců pro zaměstnanost. Tyto dva produkty společně tvoří podklad pro zavedení poradců pro zaměstnanost v dalších organizacích, které o tuto problematiku budou mít zájem. Zatímco Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost je zdrojem informací o tom jakými metodami (způsoby a postupy) s klienty pracovat, vzdělávací program je nástroj, kterým zájemci o tuto práci mohou získat odborné informace a nabýt dovednosti potřebné pro spolupráci s klienty v oblasti uplatnění na trhu práce. Vývoj vzdělávacího programu Práce poradců pro zaměstnanost je zaměřena zejména na individuální a systematickou poradenskou práci s klientem, asistenci a odborné provázení v procesu od motivace, přes zlepšování vlastních dovedností, další vzdělávání, až k umístění. Velmi důležitou stránkou je také spolupráce s institucemi státního sociálního systému, s organizacemi, které se pohybují na podobném poli, a v první řadě se zaměstnavateli, čímž se vytváří místní funkční síť spolupráce na konkrétním případu. Z charakteru práce vyplývaly během přípravy i realizace projektu Mikrobus potřeby rozvoje dovedností a znalostí poradců, které se odrážejí v obsahu a formě vzdělávacího programu. Témata jako pracovní právo a personální poradenství byly definovány před samotnou realizací vzdělávání, jelikož autoři projektu očekávali, že činnost poradců bude vyžadovat jejich orientaci v těchto oblastech. Poradci pro zaměstnanost postupně dále vymezovali, co se pro výkon práce potřebují naučit a o čem se potřebují dozvědět více informací. Proto například téma komunikace zahrnuje také oblast psychických potřeby a jejich vztahu k práci s klienty. Dále téma podnikání zahrnuje postup zpracování podnikatelského plánu. Do seznamu odborných témat bylo zařazeno téma daně z příjmu fyzických osob apod. Vedle vzdělávání v odborných tématech se poradci účastnili podpůrných aktivit. Tato setkání mají za cíl vzájemně se podpořit při hledání cest spolupráce s klienty, naučit se praktickým fungujícím postupům. Jednotlivé typy realizovaných podpůrných aktivit jsou kazuistické semináře, intervize, odborné supervize a odborné konzultace. Obsah vzdělávacího programu Vzdělávací program je obsahově zacílen jak na oblast poradenské a personální práce, tak na specifika cílové skupiny. Nedílnou součástí je tedy také představení role veřejných institucí zainteresovaných v problematice zaměstnanosti a sociální práce s cílovou skupinou. Konkrétní odborná témata zahrnutá ve vzdělávacím programu jsou tato: 1. Pracovní právo vznik pracovního poměru práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance skončení pracovního poměru diskriminace v pracovně-právních vztazích a obrana proti ní atd. 1 Partnery v projektu Mikrobus jsou občanské sdružení Společenství Romů na Moravě (lokality: Jeseník, Hodonín, Šternberk, Frýdek-Místek, Olomoucký kraj), občanské sdružení Romano jasnica (lokalita: Trmice, Ústecký kraj) a občanské sdružení LIGA (lokalita: Bruntál, Moravskoslezský kraj). vzdělávání poradců pro zaměstnanost 3

5 2. Personální poradenství nábor pracovníků příprava a vedení pracovního pohovoru nácvik zaškolování uchazečů o práci (příprava na pohovor, komunikace se zaměstnavatelem) atd. 3. Problematika lidských zdrojů struktura firmy (zaměstnávající organizace) role personálního oddělení role a postavení personalisty strategie firmy a řízení lidských zdrojů hodnocení a odměňování, benefity atd. 4. Sociální zabezpečení principy pilíře a orgány sociálního zabezpečení sociální pojištění státní sociální podpora sociální pomoc sociální služby (zákon o sociálních službách, jednotlivé sociální služby atd.) promítnutí systému sociálního zabezpečení do života klientů atd. 5. Sociální odbory činnosti a struktura role, cíle sociálních odborů možnosti a činnosti sociálních odborů postupy a metody při aktivizaci nezaměstnaných možnosti spolupráce se sociálními odbory atd. 6. Úřady práce činnosti a struktura organizační struktura klienti úřadu práce zaměstnavatelé, uchazeči, ostatní žadatelé práce s uchazečem a zájemcem o zaměstnání na úřadě práce proces evidence (práce s klienty) na úřadě práce Portál MPSV individuální akční plány kontrolní činnost úřadu práce EURES poradce atd. 7. Aktivní politika zaměstnanosti: nástroje APZ rekvalifikace veřejně prospěšné práce společensky účelná pracovní místa opatření na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením jejich význam, cíle a možnosti využití atd. 8. Komunikace a vedení poradenského rozhovoru poradenský rozhovor principy, proces navázání atmosféry důvěry aktivní naslouchání překážky v komunikaci otázky v rozhovoru psychické potřeby a jejich vztah k práci s klienty jednání v náročných situacích atd. 4 vzdělávání poradců pro zaměstnanost

6 9. Podnikání zakládání a ukončování živnosti: typy činnosti, první kroky k podnikání podnikatelský plán: průzkum trhu, plánování podnikatelské činnosti a návaznosti na trh zdroje informací, práce s informacemi, organizace podporující zakládání podnikání atd. 10. Daň z příjmu fyzických osob popis základních pojmů z oblasti daně z příjmu fyzických osob zpracování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob Cíle vzdělávacího programu Vzdělávací program si klade za hlavní cíl rozšířit kvalifikaci pracovníků, kteří pracují nebo chtějí pracovat s klienty sociálně znevýhodněnými na trhu práce (nezaměstnanými, ohroženými nezaměstnaností). A to dvěma liniemi vzdělávání: transfer znalostí a rozvoj dovedností z oblasti odborných témat (viz výše). Dílčí cíle se odvíjí od obsahu vzdělávacího programu, a lze je popsat jako konečný výsledek vzdělávání jednotlivých účastníků, ve smyslu jejich: A. orientace v pracovním právu a činnostech institucí zabývajících se touto problematikou a schopnosti při práci s klienty prakticky aplikovat tyto znalosti B. orientace v nástrojích politiky zaměstnanosti a schopnosti využít při podpoře situace klienta informace C. orientace v institucích poskytujících sociální služby a realizujících sociální zabezpečení a znalosti odpovídající legislativy pro účely poradenství klientům sociálně znevýhodněným na trhu práce, potažmo i v sociální oblasti D. orientace v oblasti zahájení živnostenského podnikání pro účely podpory klientů, kteří se rozhodnout řešit svoji situaci na trhu práce vlastní podnikatelskou aktivitou E. dovednosti vést poradenský rozhovor s klientem vyznačující se nasloucháním klientovi a spoluzodpovědností klienta při hledání řešení v znevýhodnění na trhu práce F. dovednosti v poradenském rozhovoru spolu s klientem identifikovat klíčové aspekty jeho znevýhodnění na trhu práce a uvědomit o nich klienta G. dovednosti najít při rozhovoru s klientem zdroje a východiska pro nalezení zaměstnání a zlepšení jeho životní situace H. dovednosti posoudit personální i sociální zdroje klienta při snaze o jeho uplatnění na trhu práce I. dovednosti představit klientovi proces přijímání pracovníků do firmy, kde se chystá ucházet o místo, a předpoklady šance na úspěch při pohovoru J. dovednosti uvědoměle komunikovat s různými typy klientů (nemotivovaný klient, agresivní klient, nedobrovolný klient) Cílová skupina vzdělávacího programu Vzdělávání v oblastech důležitých pro poradenství pro zaměstnanost je vhodné primárně pro pracovníky pracující v sociálních službách (sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách). Toto poradenství je uplatnitelné zejména v službách: sociální poradenství, odborné sociální poradenství, služby sociální prevence, domy na půli cesty, terénní programy. Proto také byla podána žádost o akreditaci vzdělávacího programu u Ministerstva práce a sociálních věcí. Na základě schválení akreditace vzdělávacího programu Vzdělávání poradců pro zaměstnanost bude možné využít tento program již jako akreditovaný vzdělávací kurz jako povinné i doplňující vzdělávání pro sociální pracovníky. Vzdělávací kurz bude zahrnovat povinně odborná témata (viz výše body 1. až 10.) a volitelně (na základě objednávky zájemců) skupinová setkávání (kazuistické semináře atd.). Osvědčení o účasti v akreditovaném kurzu se bude však týkat pouze odborných témat, která jsou obsahem žádosti. Do budoucna je možné přepracovat koncepci vzdělávacího programu a požádat o rozšíření zahrnující i skupinová setkávání nebo jiná témata podle potřeby, což by přineslo nárůst počtu hodin akreditovaného kurzu a rozšíření získaných znalostí a dovedností. Tyto ambice však nebyly v rámci realizace projektu Mikrobus plněny. Dále vzdělávání v uvedených oblastech může být doplňkem vzdělávání pracovníků v sociálních službách, kteří si chtějí rozšířit svoje znalosti pro výkon práce v oblasti poradenství pro zaměstnanost. Program je využitelný také pro pracovníky v oblasti profesního poradenství, pracovníky v sektoru služeb zaměstnanosti, pro organizace realizující podporované zaměstnávání apod. vzdělávání poradců pro zaměstnanost 5

7 Lektoři vzdělávacího programu Získávání informací a znalostí a rozvoj dovedností v rámci vzdělávacího programu zajišťují zejména odborníci z praxe, kteří se podíleli na plánování formy, obsahu a struktury programu. Tito lektoři jsou zároveň zástupci organizací a profesí, se kterými poradci pro zaměstnanost při své práci spolupracují. V týmu lektorů jsou zastoupeni oborníci z oblasti práva, sociální práce, sociální pedagogiky a ekonomie a vedoucí pracovníci z úřadů práce, sociálních odborů a agentur práce. Vedení podpůrných aktivit (kazuistické semináře, intervize, supervize a odborné konzultace) mají na starosti lektoři, kteří mají zkušenosti s vedením takových setkání a zároveň spadají profesně do oblasti sociální práce a poradenství. Forma vzdělávání v rámci vzdělávacího programu Během vzdělávání jsou využívány jako metody přednášky, diskuze, brainstorming, skupinová práce, role play, modelové situace, nácviky atd. Podoba jednotlivých setkání byla diskutována mezi lektory a realizátory programu. Obě strany se snažily o využití názorných metod. Proto vzdělávání zahrnuje vedle přednášek také: nácvik posouzení neplatné (nesprávně sestavené) pracovní smlouvy nácvik vedení pracovního pohovoru (pro účely přípravy klientů na pohovor) cvičné vyplňování formulářů (z oblasti sociálního zabezpečení) cvičné zpracování vlastního daňového přiznání nebo podnikatelského plánu (podnikatelský záměr, analýzy oboru podnikání, marketingový plán apod.) nácvik prvků aktivního naslouchání (oceňování, parafrázování, shrnování apod.) a kladení otázek v poradenském rozhovoru atd. Vzdělávání je podpořeno publikací Studijní materiál pro poradce pro zaměstnanost, kterou vydává Drom, romské středisko ve spolupráci s autory textů. Dále jsou během vzdělávání využívány vzory pracovních smluv, formuláře hmotné nouze, státní sociální podpory, evidence na úřadě práce, formuláře zakládání živnosti (CRM), pracovní listy, popisy problematických případů, testy a formuláře používané firmami při výběrových řízeních atd. Tyto materiály jsou některé obsaženy v Metodické příručce pro poradce pro zaměstnanost, některé jsou součástí Studijního materiálu pro poradce pro zaměstnanost a ostatní jsou vázány na osoby lektorů, které vnáší do vzdělávání vlastní podklady. Ve skupině s doporučenou velikostí 10 až 15 účastníků se poradci připravují na závěrečné zkoušky ke vzdělávacímu programu zahrnující otevřené a uzavřené otázky, ale také na samotnou profesi. Jako ideální se na základě zkušenosti z projektu Mikrobus jeví, pokud vzdělávající se poradci jsou zároveň již v kontaktu s klienty, např. v rámci terénních programů, a mohou nově nabyté znalosti a dovednosti již zapojovat do své praxe a do podpůrných aktivit (kazuistické semináře, intervize, supervize atd.). Výstupní test v délce 120 minut obsahuje 40 teoretických otázek (testové otázky, výběr z možností) a 10 otázek popisujících životní situaci klienta a požadujících popis způsobu řešení (stručný postup). Základní modul vzdělávacího programu obsahující výše popsaná témata lze doplnit o podpůrné aktivity pro zvýšení odbornosti poradců a zajištění jejich bezpečí v rámci profese, jako jsou kazuistické semináře, intervize, supervize a odborné konzultace. Tak tomu bylo v případě vzdělávání poradců pro zaměstnanost v projektu Mikrobus. Kazuistické semináře jsou vedeny lektorem, který moderuje diskuzi a vzájemné předávání poznatků a nových nápadů k postupu při spolupráci s klienty v obtížných životních situacích. Po představení případu se poradci ve skupině postupně vyjadřují k situaci klienta i k dosavadnímu postupu poradce. Následně navrhují změny v přístupu, oceňují to, co považují za vhodný postup, a definují, jaké informace nebo zdroje je třeba shromáždit do příštího setkání s klientem i v rámci kazuistického semináře. Na dalším setkání se k případu vracejí. Tento způsob skupinové práce má za cíl pomoci poradci při konkrétní spolupráci s klientem, ale také ocenit žádoucí postupy a poučit se z úspěchů a neúspěchů druhých. Kasuistické semináře byly v rámci realizace projektu Mikrobus poradci popisovány jako přínosné, pomáhající a praktické. Intervize jsou setkáváním se nad tématy, jako je efektivní komunikace, plánování vlastního odborného rozvoje apod. Při těchto setkáních je kombinována skupinová práce s nácviky. Poradci během realizace intervizí v rámci projektu Mikrobus zpracovávali pod vedením lektorů z občanského sdružení Horizonty vlastní traject plány, resp. plány toho, ve kterých oblastech poradenské práce se chtějí zlepšit a v jakém časovém horizontu. Dále poznávali prvky efektivní komunikace a pokoušeli se je aplikovat na konkrétní situace. Intervize byly v rámci realizace projektu Mikrobus poradci 6 vzdělávání poradců pro zaměstnanost

8 hodnoceny méně kladně než kazuistické semináře. Zejména v pozdějších setkáních se projevilo vyčerpání témat, která se pro tato setkání hodí a které poradce zajímají. Supervize je nástrojem k podpoře pracovníků na základě rozboru jejich vlastní praxe a pocitů ze spolupráce s klienty. Pracovníci mají možnost s externím odborníkem probrat zajištění i průběh své práce a ten jim může pomoci najít směr a cesty ke zlepšení. Obsah i podoba supervize záleží na vydefinované zakázce mezi poradcem a supervizorem. Pokud by supervize byla nařízením shora postrádala by svůj smysl podporu jedince, potažmo malého týmu poradců. V rámci projektu Mikrobus byla realizována supervize jednak jako skupinové setkání poradců, kteří se zabývali strategiemi a postupy při intenzivní spolupráci s klienty a práci na vztahu s klientem. Výsledkem tohoto setkání bylo vydefinování osvědčených postupů. Dále supervize probíhaly formou videotréninku. Videotrenér po dohodě s poradcem a se souhlasem klienta zachycuje na kameru vhodné úseky komunikace poradce s klientem, které odpovídají tomu, na co se chce poradce zaměřit. Následně Videotrenér s poradcem tyto úseky sleduje a poskytuje poradci zpětnou vazbu k materiálu. Výsledkem videotréninku jsou jako ocenění některých vhodných prvků v komunikaci, tak doporučení na změny v jednání s klientem (trénink verbálního příjmu, pojmenovávání, ocenění klienta, věnování pozornosti neverbálním projevům klienta apod.). Supervize byly hodnoceny kladně jako praktické, názorné a přínosné. V některých lokalitách však bylo obtížné zajistit supervizora nebo vydefinovat potřebu (zakázku), kterou by supervizor mohl naplňovat. Odborné konzultace spočívají v návštěvách konzultanta u jednotlivých pracovníků. Na těchto setkáních může poradce s konzultantem probírat podobně jako v případě kasuistických seminářů spolupráci se svými klienty. Na rozdíl od kasuistického semináře umožňují konzultace zaměřit se podrobněji na jednotlivé případy. Další možnou formou odborných konzultací je internetové diskusní fórum. V rámci diskusního fóra se mohou poradci obracet na svého konzultanta také mimo jeho návštěvy lokalit a probírat problematické případy nejen v diskusi s konzultantem, ale i formou výměny zkušeností s dalšími poradci pracujícími v jiných lokalitách. Odborné konzultace byly stejně jako kazuistické semináře hodnoceny poradci v rámci projektu Mikrobus kladně. Přínos vzdělávání poradců pro zaměstnanost Se svým rozsahem 48 hodin 2 může vzdělávací program napomoci pracovníkům, kteří mají zájem o poskytování služby pomáhající klientům při uplatnění se na trhu práce, a to jednak v rámci stávajících terénních programů nebo jiných sociálních služeb, a jednak v rámci dalších služeb směřujících ke stejným cílům. Propojení s terénními programy a sociálním poradenstvím umožňuje, aby individuální případy byly řešeny komplexně a měly tak vyšší šanci na úspěch. Práce s klienty na jejich uplatnění se na trhu práce podložená profesním vzděláváním a metodickým vedením napomáhá stabilizaci této služby stejně jako zaměstnanosti i zaměstnatelnosti cílové skupiny. Funkčnost tohoto přístupu byla ověřena v rámci projektu Mikrobus, při splnění předem stanovených indikátorů, jejichž dosažení je známkou úspěchu. Tento úspěch lze použít jako nástroj k argumentaci v diskuzi s jinými subjekty ve snaze o změnu přístupu a způsobu práce. I přes nemotivující nastavení některých prvků systému sociálního zabezpečení a jevy jako je práce načerno (upřednostňovaná před legálním pracovním poměrem), lichva a potažmo zadluženost, se daří klienty přicházející do poraden, center asistovaného umístění a středisek, kde poradci pro zaměstnanost pracují, motivovat k hledání legální práce a nacházet pracovní místa pro jejich uplatnění. Dalším přínosem vzdělávání je v rámci projektu Mikrobus 8 proškolených pracovníků, kteří jsou odborně připraveni na práci poradců pro zaměstnanost. Těchto osm osob se vzdělávalo v době od června 2006 do února 2008, a to včetně účasti na kazuistických seminářích a intervizích setkáních, odborných konzultacích a supervizích. Náklady vyplývající z realizace kurzu přepočtené na jednoho účastníka při doporučeném rozsahu skupiny (10 15 osob) jsou i vzhledem k rozsahu srovnatelné s konkurenčními kurzy. Jedná se o částku okolo Kč (při realizaci v rámci 6 dní po 8 hodinách výuky). Do této částky jsou zahrnuty náklady na odměnu lektorům, přípravu studijních materiálů, poplatky za energie, drobné občerstvení apod. Zároveň byla podána žádost o akreditaci vzdělávacího programu Vzdělávání poradců pro zaměstnanost u Ministerstva práce a sociálních věcí, a pokud bude žádosti vyhověno, bude program využitelný jako akreditovaný vzdělávací kurz pro sociální pracovníky pracující v sociálních službách. Tento vzdělávací program by v případě schválení žádosti a dostatečného zájmu o účast realizoval Drom, romské středisko. 2 Při doplnění realizace vzdělávacího programu o podpůrné aktivity (kazuistické semináře, intervize, supervize a odborné konzultace) se rozsah vzdělávání může dostat až k rozsahu 150 až 200 hodin. vzdělávání poradců pro zaměstnanost 7

9 Další informace: Kontakty: Bc. Tomáš Ergens, DiS., koordinátor školení a metodiky, Drom, romské středisko tel.: web: Mgr. Svatava Vaculová, koordinátor projektu Mikrobus, Drom, romské středisko tel.: web: vzdělávání poradců pro zaměstnanost Popis vzdělávacího programu Autor: Tomáš Ergens Vydal: Drom, romské středisko, Bratislavská 41, Brno , Tel: , Grafika a tisk: Metoda, spol. s.r.o., Hluboká 14, Brno , Tel: , Vydání: 1. vydání, červen 2008 Neprodejné Text neprošel jazykovými a stylistickými korekturami.

10 Dalšími publikovanými dokumenty projektu Mikrobus jsou: Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Studijní materiál pro poradce pro zaměstnanost Analytická zpráva projektu Mikrobus Závěrečná zpráva projektu Mikrobus Studie mikroekonomických modelů

11 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Část č. 3: Hledám zaměstnání

Část č. 3: Hledám zaměstnání Příloha č. 9 Specifikace poradenského programu a specifické technické podmínky Část č. 3: Hledám zaměstnání Poradenský program bude zaměřen na motivaci a aktivizaci účastníků k uplatnění na trhu práce,

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné Výroční konference Příklady úspěšného čerpání a spolupráce projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu

Více

REALIZACE PROJEKTU EQUAL pod názvem PODPORA STABILIZACE A RE-INTEGRACE AKTIVNÍCH SENIORŮ

REALIZACE PROJEKTU EQUAL pod názvem PODPORA STABILIZACE A RE-INTEGRACE AKTIVNÍCH SENIORŮ REALIZACE PROJEKTU EQUAL pod názvem PODPORA STABILIZACE A RE-INTEGRACE AKTIVNÍCH SENIORŮ Dům řemesel je součástí projektu Podpora stabilizace a re-integrace aktivních seniorů v rámci iniciativy Společenství

Více

METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI

METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MPSV, oddělení projektů CLLD 12. 9. 2016 Praha 20. 9. 2016 Olomouc PROGRAM METODICKÉHO DNE - PRAHA 12.9. 10:30 11:45 Úvod, představení podporovaných

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název projektu: NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Registrační číslo projektu: 00766 Zadávací podmínky výběrového řízení Název zakázky: Lektorské zajištění MOTIVAČNÍHO,

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová Centrum pro podporu zaměstnanc stnanců PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Lektor Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Lenka Skabrouthová Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Identifikace projektu

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

PŘÍKLAD PROJEKTU NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI

PŘÍKLAD PROJEKTU NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI PŘÍKLAD PROJEKTU NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI Ing. Zuzana Trojanová 12. 9. 2016 Praha 20. 9. 2016 Olomouc ZÁKLAD ÚSPĚŠNÉHO PROJEKTU Individuální přístup k osobám z cílových skupin Respektování specifických

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 2007-2013 DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ GLOBÁLNÍ CÍL OP LZZ Globálním cílem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013

Více

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/ Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/13.00059 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů Standard práce asistenta pedagoga Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi Kolektiv autorů Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Vydala: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Autorský tým: Mgr.

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

PROJEKT. Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce

PROJEKT. Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce PROJEKT Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce Místo realizace Vazební věznice Břeclav Vazební věznice Kuřim Vazební věznice Opava Vazební věznice Světlá nad Sázavou

Více

Popis podporovaných aktivit Podpora zaměstnanosti

Popis podporovaných aktivit Podpora zaměstnanosti Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Podpora zaměstnanosti A) Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce a) Nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin

Více

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis Indikativní seznam projektů 2. Neinvestiční projekty Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Rekvalifikace, DRK zprostředkování, motivace Nová cesta k Pracovní poradenství Tréninkové a motivační

Více

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN a Česká asociace pečovatelské služby METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ REKVALIFIKACE V KOMBINACI S TRÉNINKOVÝM ZAMĚSTNÁNÍM NEZAMĚSTNANÝCH OSOB STARŠÍCH 50 LET NA PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Občanské sdružení. P.O. Box 651 661 51 Brno 2 tel./fax: 545 246 166 e-mail: horizonty@post.cz www.horizonty.org

Občanské sdružení. P.O. Box 651 661 51 Brno 2 tel./fax: 545 246 166 e-mail: horizonty@post.cz www.horizonty.org zpráva 2006 Občanské sdružení zpráva 2006 P.O. Box 651 661 51 Brno 2 tel./fax: 545 246 166 e-mail: horizonty@post.cz www.horizonty.org Kdo jsme? Občanské sdružení Horizonty bylo založeno v roce 1999. Sdružení

Více

Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce

Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce NA VLASTNÍ Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce Realizátor: Spirála Turnov, o. s. Partner projektu: Centrum pro rodinu Náruč, o. s. Termín realizace: 1. 6. 2012 31. 5. 2014 Místo realizace:

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

MOŽNOSTI PODPORY PROJEKTŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Informace k připravované výzvě v rámci prioritní osy č.1 Adaptabilita, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v programovacím období 2007-2013

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT CZ 1.04/2.1.00/13.00061 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/3.2.00/36.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí 2015/59778-311 Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí Dotaz: (ze dne 7. 10. 2015) Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. Norské fondy a sociálně právní ochrana dětí Žádám podle

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje

Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje Projektový záměr Nestůj a pojď 2 Předmět projektu: Klíčové aktivity projektu se zaměří na propojení regionálních zaměstnavatelů zejména příspěvkových organizací

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 19. 11. 2012 Časové rozvržení: 13.00 15.00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Občanské sdružení. ý p

Občanské sdružení. ý p Výroční zpráva 2 07 Občanské sdružení ý Výroční zpráva p 2007 www.horizonty.org 1 Kdo jsme? Horizonty, občanské sdružení pomáhá neziskovým organizacím v jejich rozvoji. Připravujeme pro ně výcviky, školení

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRÉNINK INTERNÍCH LEKTORŮ Máte možnost získání nezbytně nutné pedagogické minimum pro interní vzdělávání

Více

KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK

KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK cíl obsah předpokládaná cílová skupina metody výuky technologie

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2 Příloha č. 1 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2 VÝSTUPY Kód Název Definice Celkem Muži Ženy 1.05 Počet podpořených osob klientů služeb zaměstnanci sebezaměstnaní dlouhodobě nezaměstnaní nezaměstnaní

Více

Sólo rodiče a práce. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Sólo rodiče a práce. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení Sólo rodiče a práce APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 10. prosince 2010 APERIO Občanské sdružení fungující od roku 2001 Poslání:

Více

Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji. Břetislav Fiala

Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji. Břetislav Fiala Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji Břetislav Fiala Program prostupného zaměstnávání Základní charakteristika Pro koho je určen Jak probíhají jednotlivé

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

Iniciativa EQUAL Charakteristiky schválených projektů v rámci 1. kola výzvy

Iniciativa EQUAL Charakteristiky schválených projektů v rámci 1. kola výzvy Iniciativa EQUAL Charakteristiky schválených projektů v rámci 1. kola výzvy Opatření 1.1 - Tvorba systému prevence a pomoci podchycujícího veškerou mládež předčasně odcházející ze vzdělávání...2 Opatření

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Praha 8.12.2008 Program dlouhodobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením rekvalifikace - praxe - zaměstnání nebo sebezaměstnání (CARENET II) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením Svaz průmyslu a dopravy je partnerem projektu EQUAL II Rehabilitace- Aktivace-Práce. Projekt "Rehabilitace-aktivace-práce", ve kterém je náš svaz aktivně zapojen, je jedním z projektů, který je realizován

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

Přehled realizovaných projektů společností Republikové centrum vzdělávání. Pozice v projektu. Partner

Přehled realizovaných projektů společností Republikové centrum vzdělávání. Pozice v projektu. Partner Přehled realizovaných projektů společností Republikové centrum vzdělávání 1. Projekty realizované v rámci předvstupní pomoci EU Název (program) COMDI počítačová diagnostika (Leonardo da Vinci) Počítačový

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje

MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje SOZE Sdružení občanů zabývajících se emigranty TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

CZ.1.04/2.1.00/

CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná konference k regionálnímu individuálnímu projektu NA SKOK! CZ.1.04/2.1.00/13.00074 3. prosince 2012 Olomouc, Reprezentační sál Anag, Palác Bohemia Tento projekt je financován z prostředků ESF

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Regionální projekty ÚP ČR. Praha,

Regionální projekty ÚP ČR. Praha, Regionální projekty ÚP ČR Praha, 12. 9. 2016 Záruky pro mladé 11 RIP Záruky pro mladé v kraji navazující na již realizované projekty Odborné praxe pro mladé do 30 let Cíl projektů: poradenské aktivity

Více

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV www.epanil.net Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV Ing. Hana Čiháková hana.cihakova@nuov.cz Nebušice 3. 11. 2009 www.epanil.net EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and

Více

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR šance s handicapem č.1 Název projektu: Šance s handicapem Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00049 Zadavatel: ÚP ČR krajská pobočka v Liberci Realizátor: S-COMP Centre CZ s.r.o. Termín realizace projektu:

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010

Národní cena kariérového poradenství 2010 Národní cena kariérového poradenství 2010 2. ročník soutěže NCKP 17 příspěvků Poradenské instituce + zaměstnavatelé poskytující kariérové poradenství na pracovišti Ocenění vítězům Studijní pobyt do institucí

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší Najděte nejlepší Nábor ve veřejné správě založený na kompetencích 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy 1

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů 1/6 Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor trhu práce Správy služeb zaměstnanosti vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

počet běhů 7 kapacita dle projektu 10 osob na kurz kurzy probíhaly v Praze, Ostravě a Brně; proškoleno bylo 108 osob (30 osob maximum pro akreditaci)

počet běhů 7 kapacita dle projektu 10 osob na kurz kurzy probíhaly v Praze, Ostravě a Brně; proškoleno bylo 108 osob (30 osob maximum pro akreditaci) účel - napomoci odstraňování společenských bariér při zaměstnávání HIV pozitivních osob a při jejich uplatnění na trhu práce a zvýšit informovanost osob, které se na zaměstnávání HIV pozitivních osob podílejí

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Kariérový poradce pro zaměstnanost

Kariérový poradce pro zaměstnanost Kariérový poradce pro zaměstnanost (kód: 75-005-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká se povolání: Kariérový poradce

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji.

Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji. Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji. reg. č. proj. CZ.1.04/3.3.05/96.00220 délka trvání od 15. 3. 2013 do 14. 9. 2014 Cíl projektu Cílem

Více

Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol. Institut komunitního rozvoje

Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol. Institut komunitního rozvoje Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol Institut komunitního rozvoje Základní informace o projektu Projekt je podpořen z OP LZZ, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více