Vzdělávání poradců pro zaměstnanost. popis vzdělávacího programu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání poradců pro zaměstnanost. popis vzdělávacího programu"

Transkript

1 Vzdělávání poradců pro zaměstnanost popis vzdělávacího programu Tomáš Ergens

2 Vzdělávání poradců pro zaměstnanost popis vzdělávacího programu Tomáš Ergens Drom, romské středisko Brno, 2008

3 Vzdělávání poradců pro zaměstnanost Popis vzdělávacího programu Tento text je stručným popisem vzdělávacího programu Vzdělávání poradců pro zaměstnanost. Další informace můžete získat kontaktováním organizace Drom, romské středisko, která je zastřešující organizací při realizaci vzdělávacího programu. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem eu a státním rozpočtem české republiky. Drom, romské středisko, 2008

4 Projekt Mikrobus V rámci projektu Mikrobus, který společně s dalšími třemi partnery 1 realizuje brněnský Drom, romské středisko, příspěvková organizace, byli zavedeni poradci pro zaměstnanost. Hlavním cílem projektu, který je realizován již od roku 2006, je najít způsoby a cesty, jak napomoci lidem sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým překonat znevýhodnění na trhu práce a dovést je k úspěšnému uplatnění v zaměstnání. Projekt je realizován v rámci Iniciativy Společenství EQUAL. Produkty projektu Vedle Metodické příručky pro poradce pro zaměstnanost vznikl jako druhý produkt projektu vzdělávací program Vzdělávání poradců pro zaměstnanost. Tyto dva produkty společně tvoří podklad pro zavedení poradců pro zaměstnanost v dalších organizacích, které o tuto problematiku budou mít zájem. Zatímco Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost je zdrojem informací o tom jakými metodami (způsoby a postupy) s klienty pracovat, vzdělávací program je nástroj, kterým zájemci o tuto práci mohou získat odborné informace a nabýt dovednosti potřebné pro spolupráci s klienty v oblasti uplatnění na trhu práce. Vývoj vzdělávacího programu Práce poradců pro zaměstnanost je zaměřena zejména na individuální a systematickou poradenskou práci s klientem, asistenci a odborné provázení v procesu od motivace, přes zlepšování vlastních dovedností, další vzdělávání, až k umístění. Velmi důležitou stránkou je také spolupráce s institucemi státního sociálního systému, s organizacemi, které se pohybují na podobném poli, a v první řadě se zaměstnavateli, čímž se vytváří místní funkční síť spolupráce na konkrétním případu. Z charakteru práce vyplývaly během přípravy i realizace projektu Mikrobus potřeby rozvoje dovedností a znalostí poradců, které se odrážejí v obsahu a formě vzdělávacího programu. Témata jako pracovní právo a personální poradenství byly definovány před samotnou realizací vzdělávání, jelikož autoři projektu očekávali, že činnost poradců bude vyžadovat jejich orientaci v těchto oblastech. Poradci pro zaměstnanost postupně dále vymezovali, co se pro výkon práce potřebují naučit a o čem se potřebují dozvědět více informací. Proto například téma komunikace zahrnuje také oblast psychických potřeby a jejich vztahu k práci s klienty. Dále téma podnikání zahrnuje postup zpracování podnikatelského plánu. Do seznamu odborných témat bylo zařazeno téma daně z příjmu fyzických osob apod. Vedle vzdělávání v odborných tématech se poradci účastnili podpůrných aktivit. Tato setkání mají za cíl vzájemně se podpořit při hledání cest spolupráce s klienty, naučit se praktickým fungujícím postupům. Jednotlivé typy realizovaných podpůrných aktivit jsou kazuistické semináře, intervize, odborné supervize a odborné konzultace. Obsah vzdělávacího programu Vzdělávací program je obsahově zacílen jak na oblast poradenské a personální práce, tak na specifika cílové skupiny. Nedílnou součástí je tedy také představení role veřejných institucí zainteresovaných v problematice zaměstnanosti a sociální práce s cílovou skupinou. Konkrétní odborná témata zahrnutá ve vzdělávacím programu jsou tato: 1. Pracovní právo vznik pracovního poměru práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance skončení pracovního poměru diskriminace v pracovně-právních vztazích a obrana proti ní atd. 1 Partnery v projektu Mikrobus jsou občanské sdružení Společenství Romů na Moravě (lokality: Jeseník, Hodonín, Šternberk, Frýdek-Místek, Olomoucký kraj), občanské sdružení Romano jasnica (lokalita: Trmice, Ústecký kraj) a občanské sdružení LIGA (lokalita: Bruntál, Moravskoslezský kraj). vzdělávání poradců pro zaměstnanost 3

5 2. Personální poradenství nábor pracovníků příprava a vedení pracovního pohovoru nácvik zaškolování uchazečů o práci (příprava na pohovor, komunikace se zaměstnavatelem) atd. 3. Problematika lidských zdrojů struktura firmy (zaměstnávající organizace) role personálního oddělení role a postavení personalisty strategie firmy a řízení lidských zdrojů hodnocení a odměňování, benefity atd. 4. Sociální zabezpečení principy pilíře a orgány sociálního zabezpečení sociální pojištění státní sociální podpora sociální pomoc sociální služby (zákon o sociálních službách, jednotlivé sociální služby atd.) promítnutí systému sociálního zabezpečení do života klientů atd. 5. Sociální odbory činnosti a struktura role, cíle sociálních odborů možnosti a činnosti sociálních odborů postupy a metody při aktivizaci nezaměstnaných možnosti spolupráce se sociálními odbory atd. 6. Úřady práce činnosti a struktura organizační struktura klienti úřadu práce zaměstnavatelé, uchazeči, ostatní žadatelé práce s uchazečem a zájemcem o zaměstnání na úřadě práce proces evidence (práce s klienty) na úřadě práce Portál MPSV individuální akční plány kontrolní činnost úřadu práce EURES poradce atd. 7. Aktivní politika zaměstnanosti: nástroje APZ rekvalifikace veřejně prospěšné práce společensky účelná pracovní místa opatření na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením jejich význam, cíle a možnosti využití atd. 8. Komunikace a vedení poradenského rozhovoru poradenský rozhovor principy, proces navázání atmosféry důvěry aktivní naslouchání překážky v komunikaci otázky v rozhovoru psychické potřeby a jejich vztah k práci s klienty jednání v náročných situacích atd. 4 vzdělávání poradců pro zaměstnanost

6 9. Podnikání zakládání a ukončování živnosti: typy činnosti, první kroky k podnikání podnikatelský plán: průzkum trhu, plánování podnikatelské činnosti a návaznosti na trh zdroje informací, práce s informacemi, organizace podporující zakládání podnikání atd. 10. Daň z příjmu fyzických osob popis základních pojmů z oblasti daně z příjmu fyzických osob zpracování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob Cíle vzdělávacího programu Vzdělávací program si klade za hlavní cíl rozšířit kvalifikaci pracovníků, kteří pracují nebo chtějí pracovat s klienty sociálně znevýhodněnými na trhu práce (nezaměstnanými, ohroženými nezaměstnaností). A to dvěma liniemi vzdělávání: transfer znalostí a rozvoj dovedností z oblasti odborných témat (viz výše). Dílčí cíle se odvíjí od obsahu vzdělávacího programu, a lze je popsat jako konečný výsledek vzdělávání jednotlivých účastníků, ve smyslu jejich: A. orientace v pracovním právu a činnostech institucí zabývajících se touto problematikou a schopnosti při práci s klienty prakticky aplikovat tyto znalosti B. orientace v nástrojích politiky zaměstnanosti a schopnosti využít při podpoře situace klienta informace C. orientace v institucích poskytujících sociální služby a realizujících sociální zabezpečení a znalosti odpovídající legislativy pro účely poradenství klientům sociálně znevýhodněným na trhu práce, potažmo i v sociální oblasti D. orientace v oblasti zahájení živnostenského podnikání pro účely podpory klientů, kteří se rozhodnout řešit svoji situaci na trhu práce vlastní podnikatelskou aktivitou E. dovednosti vést poradenský rozhovor s klientem vyznačující se nasloucháním klientovi a spoluzodpovědností klienta při hledání řešení v znevýhodnění na trhu práce F. dovednosti v poradenském rozhovoru spolu s klientem identifikovat klíčové aspekty jeho znevýhodnění na trhu práce a uvědomit o nich klienta G. dovednosti najít při rozhovoru s klientem zdroje a východiska pro nalezení zaměstnání a zlepšení jeho životní situace H. dovednosti posoudit personální i sociální zdroje klienta při snaze o jeho uplatnění na trhu práce I. dovednosti představit klientovi proces přijímání pracovníků do firmy, kde se chystá ucházet o místo, a předpoklady šance na úspěch při pohovoru J. dovednosti uvědoměle komunikovat s různými typy klientů (nemotivovaný klient, agresivní klient, nedobrovolný klient) Cílová skupina vzdělávacího programu Vzdělávání v oblastech důležitých pro poradenství pro zaměstnanost je vhodné primárně pro pracovníky pracující v sociálních službách (sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách). Toto poradenství je uplatnitelné zejména v službách: sociální poradenství, odborné sociální poradenství, služby sociální prevence, domy na půli cesty, terénní programy. Proto také byla podána žádost o akreditaci vzdělávacího programu u Ministerstva práce a sociálních věcí. Na základě schválení akreditace vzdělávacího programu Vzdělávání poradců pro zaměstnanost bude možné využít tento program již jako akreditovaný vzdělávací kurz jako povinné i doplňující vzdělávání pro sociální pracovníky. Vzdělávací kurz bude zahrnovat povinně odborná témata (viz výše body 1. až 10.) a volitelně (na základě objednávky zájemců) skupinová setkávání (kazuistické semináře atd.). Osvědčení o účasti v akreditovaném kurzu se bude však týkat pouze odborných témat, která jsou obsahem žádosti. Do budoucna je možné přepracovat koncepci vzdělávacího programu a požádat o rozšíření zahrnující i skupinová setkávání nebo jiná témata podle potřeby, což by přineslo nárůst počtu hodin akreditovaného kurzu a rozšíření získaných znalostí a dovedností. Tyto ambice však nebyly v rámci realizace projektu Mikrobus plněny. Dále vzdělávání v uvedených oblastech může být doplňkem vzdělávání pracovníků v sociálních službách, kteří si chtějí rozšířit svoje znalosti pro výkon práce v oblasti poradenství pro zaměstnanost. Program je využitelný také pro pracovníky v oblasti profesního poradenství, pracovníky v sektoru služeb zaměstnanosti, pro organizace realizující podporované zaměstnávání apod. vzdělávání poradců pro zaměstnanost 5

7 Lektoři vzdělávacího programu Získávání informací a znalostí a rozvoj dovedností v rámci vzdělávacího programu zajišťují zejména odborníci z praxe, kteří se podíleli na plánování formy, obsahu a struktury programu. Tito lektoři jsou zároveň zástupci organizací a profesí, se kterými poradci pro zaměstnanost při své práci spolupracují. V týmu lektorů jsou zastoupeni oborníci z oblasti práva, sociální práce, sociální pedagogiky a ekonomie a vedoucí pracovníci z úřadů práce, sociálních odborů a agentur práce. Vedení podpůrných aktivit (kazuistické semináře, intervize, supervize a odborné konzultace) mají na starosti lektoři, kteří mají zkušenosti s vedením takových setkání a zároveň spadají profesně do oblasti sociální práce a poradenství. Forma vzdělávání v rámci vzdělávacího programu Během vzdělávání jsou využívány jako metody přednášky, diskuze, brainstorming, skupinová práce, role play, modelové situace, nácviky atd. Podoba jednotlivých setkání byla diskutována mezi lektory a realizátory programu. Obě strany se snažily o využití názorných metod. Proto vzdělávání zahrnuje vedle přednášek také: nácvik posouzení neplatné (nesprávně sestavené) pracovní smlouvy nácvik vedení pracovního pohovoru (pro účely přípravy klientů na pohovor) cvičné vyplňování formulářů (z oblasti sociálního zabezpečení) cvičné zpracování vlastního daňového přiznání nebo podnikatelského plánu (podnikatelský záměr, analýzy oboru podnikání, marketingový plán apod.) nácvik prvků aktivního naslouchání (oceňování, parafrázování, shrnování apod.) a kladení otázek v poradenském rozhovoru atd. Vzdělávání je podpořeno publikací Studijní materiál pro poradce pro zaměstnanost, kterou vydává Drom, romské středisko ve spolupráci s autory textů. Dále jsou během vzdělávání využívány vzory pracovních smluv, formuláře hmotné nouze, státní sociální podpory, evidence na úřadě práce, formuláře zakládání živnosti (CRM), pracovní listy, popisy problematických případů, testy a formuláře používané firmami při výběrových řízeních atd. Tyto materiály jsou některé obsaženy v Metodické příručce pro poradce pro zaměstnanost, některé jsou součástí Studijního materiálu pro poradce pro zaměstnanost a ostatní jsou vázány na osoby lektorů, které vnáší do vzdělávání vlastní podklady. Ve skupině s doporučenou velikostí 10 až 15 účastníků se poradci připravují na závěrečné zkoušky ke vzdělávacímu programu zahrnující otevřené a uzavřené otázky, ale také na samotnou profesi. Jako ideální se na základě zkušenosti z projektu Mikrobus jeví, pokud vzdělávající se poradci jsou zároveň již v kontaktu s klienty, např. v rámci terénních programů, a mohou nově nabyté znalosti a dovednosti již zapojovat do své praxe a do podpůrných aktivit (kazuistické semináře, intervize, supervize atd.). Výstupní test v délce 120 minut obsahuje 40 teoretických otázek (testové otázky, výběr z možností) a 10 otázek popisujících životní situaci klienta a požadujících popis způsobu řešení (stručný postup). Základní modul vzdělávacího programu obsahující výše popsaná témata lze doplnit o podpůrné aktivity pro zvýšení odbornosti poradců a zajištění jejich bezpečí v rámci profese, jako jsou kazuistické semináře, intervize, supervize a odborné konzultace. Tak tomu bylo v případě vzdělávání poradců pro zaměstnanost v projektu Mikrobus. Kazuistické semináře jsou vedeny lektorem, který moderuje diskuzi a vzájemné předávání poznatků a nových nápadů k postupu při spolupráci s klienty v obtížných životních situacích. Po představení případu se poradci ve skupině postupně vyjadřují k situaci klienta i k dosavadnímu postupu poradce. Následně navrhují změny v přístupu, oceňují to, co považují za vhodný postup, a definují, jaké informace nebo zdroje je třeba shromáždit do příštího setkání s klientem i v rámci kazuistického semináře. Na dalším setkání se k případu vracejí. Tento způsob skupinové práce má za cíl pomoci poradci při konkrétní spolupráci s klientem, ale také ocenit žádoucí postupy a poučit se z úspěchů a neúspěchů druhých. Kasuistické semináře byly v rámci realizace projektu Mikrobus poradci popisovány jako přínosné, pomáhající a praktické. Intervize jsou setkáváním se nad tématy, jako je efektivní komunikace, plánování vlastního odborného rozvoje apod. Při těchto setkáních je kombinována skupinová práce s nácviky. Poradci během realizace intervizí v rámci projektu Mikrobus zpracovávali pod vedením lektorů z občanského sdružení Horizonty vlastní traject plány, resp. plány toho, ve kterých oblastech poradenské práce se chtějí zlepšit a v jakém časovém horizontu. Dále poznávali prvky efektivní komunikace a pokoušeli se je aplikovat na konkrétní situace. Intervize byly v rámci realizace projektu Mikrobus poradci 6 vzdělávání poradců pro zaměstnanost

8 hodnoceny méně kladně než kazuistické semináře. Zejména v pozdějších setkáních se projevilo vyčerpání témat, která se pro tato setkání hodí a které poradce zajímají. Supervize je nástrojem k podpoře pracovníků na základě rozboru jejich vlastní praxe a pocitů ze spolupráce s klienty. Pracovníci mají možnost s externím odborníkem probrat zajištění i průběh své práce a ten jim může pomoci najít směr a cesty ke zlepšení. Obsah i podoba supervize záleží na vydefinované zakázce mezi poradcem a supervizorem. Pokud by supervize byla nařízením shora postrádala by svůj smysl podporu jedince, potažmo malého týmu poradců. V rámci projektu Mikrobus byla realizována supervize jednak jako skupinové setkání poradců, kteří se zabývali strategiemi a postupy při intenzivní spolupráci s klienty a práci na vztahu s klientem. Výsledkem tohoto setkání bylo vydefinování osvědčených postupů. Dále supervize probíhaly formou videotréninku. Videotrenér po dohodě s poradcem a se souhlasem klienta zachycuje na kameru vhodné úseky komunikace poradce s klientem, které odpovídají tomu, na co se chce poradce zaměřit. Následně Videotrenér s poradcem tyto úseky sleduje a poskytuje poradci zpětnou vazbu k materiálu. Výsledkem videotréninku jsou jako ocenění některých vhodných prvků v komunikaci, tak doporučení na změny v jednání s klientem (trénink verbálního příjmu, pojmenovávání, ocenění klienta, věnování pozornosti neverbálním projevům klienta apod.). Supervize byly hodnoceny kladně jako praktické, názorné a přínosné. V některých lokalitách však bylo obtížné zajistit supervizora nebo vydefinovat potřebu (zakázku), kterou by supervizor mohl naplňovat. Odborné konzultace spočívají v návštěvách konzultanta u jednotlivých pracovníků. Na těchto setkáních může poradce s konzultantem probírat podobně jako v případě kasuistických seminářů spolupráci se svými klienty. Na rozdíl od kasuistického semináře umožňují konzultace zaměřit se podrobněji na jednotlivé případy. Další možnou formou odborných konzultací je internetové diskusní fórum. V rámci diskusního fóra se mohou poradci obracet na svého konzultanta také mimo jeho návštěvy lokalit a probírat problematické případy nejen v diskusi s konzultantem, ale i formou výměny zkušeností s dalšími poradci pracujícími v jiných lokalitách. Odborné konzultace byly stejně jako kazuistické semináře hodnoceny poradci v rámci projektu Mikrobus kladně. Přínos vzdělávání poradců pro zaměstnanost Se svým rozsahem 48 hodin 2 může vzdělávací program napomoci pracovníkům, kteří mají zájem o poskytování služby pomáhající klientům při uplatnění se na trhu práce, a to jednak v rámci stávajících terénních programů nebo jiných sociálních služeb, a jednak v rámci dalších služeb směřujících ke stejným cílům. Propojení s terénními programy a sociálním poradenstvím umožňuje, aby individuální případy byly řešeny komplexně a měly tak vyšší šanci na úspěch. Práce s klienty na jejich uplatnění se na trhu práce podložená profesním vzděláváním a metodickým vedením napomáhá stabilizaci této služby stejně jako zaměstnanosti i zaměstnatelnosti cílové skupiny. Funkčnost tohoto přístupu byla ověřena v rámci projektu Mikrobus, při splnění předem stanovených indikátorů, jejichž dosažení je známkou úspěchu. Tento úspěch lze použít jako nástroj k argumentaci v diskuzi s jinými subjekty ve snaze o změnu přístupu a způsobu práce. I přes nemotivující nastavení některých prvků systému sociálního zabezpečení a jevy jako je práce načerno (upřednostňovaná před legálním pracovním poměrem), lichva a potažmo zadluženost, se daří klienty přicházející do poraden, center asistovaného umístění a středisek, kde poradci pro zaměstnanost pracují, motivovat k hledání legální práce a nacházet pracovní místa pro jejich uplatnění. Dalším přínosem vzdělávání je v rámci projektu Mikrobus 8 proškolených pracovníků, kteří jsou odborně připraveni na práci poradců pro zaměstnanost. Těchto osm osob se vzdělávalo v době od června 2006 do února 2008, a to včetně účasti na kazuistických seminářích a intervizích setkáních, odborných konzultacích a supervizích. Náklady vyplývající z realizace kurzu přepočtené na jednoho účastníka při doporučeném rozsahu skupiny (10 15 osob) jsou i vzhledem k rozsahu srovnatelné s konkurenčními kurzy. Jedná se o částku okolo Kč (při realizaci v rámci 6 dní po 8 hodinách výuky). Do této částky jsou zahrnuty náklady na odměnu lektorům, přípravu studijních materiálů, poplatky za energie, drobné občerstvení apod. Zároveň byla podána žádost o akreditaci vzdělávacího programu Vzdělávání poradců pro zaměstnanost u Ministerstva práce a sociálních věcí, a pokud bude žádosti vyhověno, bude program využitelný jako akreditovaný vzdělávací kurz pro sociální pracovníky pracující v sociálních službách. Tento vzdělávací program by v případě schválení žádosti a dostatečného zájmu o účast realizoval Drom, romské středisko. 2 Při doplnění realizace vzdělávacího programu o podpůrné aktivity (kazuistické semináře, intervize, supervize a odborné konzultace) se rozsah vzdělávání může dostat až k rozsahu 150 až 200 hodin. vzdělávání poradců pro zaměstnanost 7

9 Další informace: Kontakty: Bc. Tomáš Ergens, DiS., koordinátor školení a metodiky, Drom, romské středisko tel.: web: Mgr. Svatava Vaculová, koordinátor projektu Mikrobus, Drom, romské středisko tel.: web: vzdělávání poradců pro zaměstnanost Popis vzdělávacího programu Autor: Tomáš Ergens Vydal: Drom, romské středisko, Bratislavská 41, Brno , Tel: , Grafika a tisk: Metoda, spol. s.r.o., Hluboká 14, Brno , Tel: , Vydání: 1. vydání, červen 2008 Neprodejné Text neprošel jazykovými a stylistickými korekturami.

10 Dalšími publikovanými dokumenty projektu Mikrobus jsou: Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Studijní materiál pro poradce pro zaměstnanost Analytická zpráva projektu Mikrobus Závěrečná zpráva projektu Mikrobus Studie mikroekonomických modelů

11 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné Výroční konference Příklady úspěšného čerpání a spolupráce projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název projektu: NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Registrační číslo projektu: 00766 Zadávací podmínky výběrového řízení Název zakázky: Lektorské zajištění MOTIVAČNÍHO,

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Závěrečná zpráva projektu Mikrobus. Aleš Mergental, Svatava Vaculová

Závěrečná zpráva projektu Mikrobus. Aleš Mergental, Svatava Vaculová Závěrečná zpráva projektu Mikrobus Aleš Mergental, Svatava Vaculová Závěrečná zpráva projektu Mikrobus Aleš Mergental, Svatava Vaculová Drom, romské středisko Brno, 2008 Závěrečná zpráva projektu Mikrobus

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Hodnocení mainstreamingové strategie Průřezová skupina NTS - Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit

Hodnocení mainstreamingové strategie Průřezová skupina NTS - Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit Program Iniciativy Společenství EQUAL Hodnocení mainstreamingové strategie Průřezová skupina NTS - Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit Prosinec 2007 Zprávu v rámci projektu Zajištění činnosti

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD AKTUALIZACE: V N I T Ř N Í NORMY SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ, SMETANOVO NÁM. 7, OSTRAVA Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento organizační řád upravuje organizační strukturu,

Více

Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost

Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Na základě sběru zkušeností z projektu Mikrobus kolektiv autorů Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Na základě sběru zkušeností z projektu Mikrobus

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN a Česká asociace pečovatelské služby METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ REKVALIFIKACE V KOMBINACI S TRÉNINKOVÝM ZAMĚSTNÁNÍM NEZAMĚSTNANÝCH OSOB STARŠÍCH 50 LET NA PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Aktuální projekty pro vzdělávání zaměstnanců v Olomouckém. Říjen 2014

Aktuální projekty pro vzdělávání zaměstnanců v Olomouckém. Říjen 2014 Aktuální projekty pro vzdělávání zaměstnanců v Olomouckém kraji Říjen 2014 Živé projekty A) Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců, CZ.1.04/1.1.00/C3.00001; bližší informace na http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/projekty_esf/v_realizaci/nip/podpora_odborneho_vzdelavani_

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Závěrečná práce. Personální zajištění programu Primární prevence Proxima Sociale o.p.s. Mgr. David Holý. Manažerské minimum Název práce: Autor:

Závěrečná práce. Personální zajištění programu Primární prevence Proxima Sociale o.p.s. Mgr. David Holý. Manažerské minimum Název práce: Autor: Závěrečná práce posluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Personální zajištění programu Primární prevence Proxima Sociale o.p.s. Autor: Mgr. David Holý Obsah 1. Úvod strana 3 2. Popis programu strana

Více

MOŽNOSTI PODPORY PROJEKTŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Informace k připravované výzvě v rámci prioritní osy č.1 Adaptabilita, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v programovacím období 2007-2013

Více

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Zaměstnanost Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Nezaměstnanost vývoj podílu nezaměstnaných osob 9,0 8,0 Olomoucký kraj 7,0 Zlínsky kraj Celkem ČR 6,0 5,0 4,0 2005 2006 2007 2008

Více

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Projekt OP RLZ Opatření 2.1 Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Realizátor: Prezentuje: Sdružení CEPAC Morava, Olomouc Mgr. Jitka Zemanová, koordinátor projektu Projekt je spolufinancován evropským

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE 1. Projekt Návrat do práce Projekt Návrat do práce - podpora znevýhodněných osob z odlišného sociokulturního prostředí a osob po výkonu trestu odnětí

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 Možnosti poradenství v sociálním podnikání Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 P3 People, Planet, Profit, o.p.s. Poslání: Prosazování a podpora sociálního podnikání v ČR. Aktivity P3 poskytujeme

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krnovská 9, 792 01 Bruntál tel.: 554 717 737 e-mail: citadela@iol.cz web: www.hasik.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR POSKYTNUTÉ NA ROK 2013 ROZHODNUTÍM Č.J.

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

PŘEDSTAVENÍ FIRMY. POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PŘEDSTAVENÍ FIRMY. POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc PŘEDSTAVENÍ FIRMY POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc KDO JSME Naše firma oslavila v letošním roce jiţ 18. narozeniny. Od roku 1996 se věnujeme vzdělávání dospělých v oblasti profesních

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII z realizace kariérového poradenství Mgr. Václav Štrof 2010

Více

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 Zaměstnávání OZP Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 7. 3. 2014 Legislativa osoba se zdravotním postižením OZP

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj

Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj Pardubice, 3. dubna 2013 Klíčová aktivita č. 4 Podpora rozvoje služeb pro ohrožené

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Podrobné informace Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Forma: Cílová skupina: Způsob přihlášení: Vzdělávací kurz proběhne prezenční formou v jednom 5denním bloku vždy po 8 vyučovacích hodinách/den.

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE?

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE? TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT OP RLZ, OPATŘENÍ 2.2 Číslo projektu CZ 4.1.03/2.2.15.1/0069 Název ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Žádost o státní dotaci

Žádost o státní dotaci Žádost o státní dotaci Název poskytovatele dotace: MŠMT Evidenční číslo: 0065/PP/2013 Dotační oblast: Oblast protidrogové politiky 2013 Realizace projektu (počet let): Název projektu: Působnost projektu:

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více