Vzdělávání poradců pro zaměstnanost. popis vzdělávacího programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání poradců pro zaměstnanost. popis vzdělávacího programu"

Transkript

1 Vzdělávání poradců pro zaměstnanost popis vzdělávacího programu Tomáš Ergens

2 Vzdělávání poradců pro zaměstnanost popis vzdělávacího programu Tomáš Ergens Drom, romské středisko Brno, 2008

3 Vzdělávání poradců pro zaměstnanost Popis vzdělávacího programu Tento text je stručným popisem vzdělávacího programu Vzdělávání poradců pro zaměstnanost. Další informace můžete získat kontaktováním organizace Drom, romské středisko, která je zastřešující organizací při realizaci vzdělávacího programu. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem eu a státním rozpočtem české republiky. Drom, romské středisko, 2008

4 Projekt Mikrobus V rámci projektu Mikrobus, který společně s dalšími třemi partnery 1 realizuje brněnský Drom, romské středisko, příspěvková organizace, byli zavedeni poradci pro zaměstnanost. Hlavním cílem projektu, který je realizován již od roku 2006, je najít způsoby a cesty, jak napomoci lidem sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým překonat znevýhodnění na trhu práce a dovést je k úspěšnému uplatnění v zaměstnání. Projekt je realizován v rámci Iniciativy Společenství EQUAL. Produkty projektu Vedle Metodické příručky pro poradce pro zaměstnanost vznikl jako druhý produkt projektu vzdělávací program Vzdělávání poradců pro zaměstnanost. Tyto dva produkty společně tvoří podklad pro zavedení poradců pro zaměstnanost v dalších organizacích, které o tuto problematiku budou mít zájem. Zatímco Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost je zdrojem informací o tom jakými metodami (způsoby a postupy) s klienty pracovat, vzdělávací program je nástroj, kterým zájemci o tuto práci mohou získat odborné informace a nabýt dovednosti potřebné pro spolupráci s klienty v oblasti uplatnění na trhu práce. Vývoj vzdělávacího programu Práce poradců pro zaměstnanost je zaměřena zejména na individuální a systematickou poradenskou práci s klientem, asistenci a odborné provázení v procesu od motivace, přes zlepšování vlastních dovedností, další vzdělávání, až k umístění. Velmi důležitou stránkou je také spolupráce s institucemi státního sociálního systému, s organizacemi, které se pohybují na podobném poli, a v první řadě se zaměstnavateli, čímž se vytváří místní funkční síť spolupráce na konkrétním případu. Z charakteru práce vyplývaly během přípravy i realizace projektu Mikrobus potřeby rozvoje dovedností a znalostí poradců, které se odrážejí v obsahu a formě vzdělávacího programu. Témata jako pracovní právo a personální poradenství byly definovány před samotnou realizací vzdělávání, jelikož autoři projektu očekávali, že činnost poradců bude vyžadovat jejich orientaci v těchto oblastech. Poradci pro zaměstnanost postupně dále vymezovali, co se pro výkon práce potřebují naučit a o čem se potřebují dozvědět více informací. Proto například téma komunikace zahrnuje také oblast psychických potřeby a jejich vztahu k práci s klienty. Dále téma podnikání zahrnuje postup zpracování podnikatelského plánu. Do seznamu odborných témat bylo zařazeno téma daně z příjmu fyzických osob apod. Vedle vzdělávání v odborných tématech se poradci účastnili podpůrných aktivit. Tato setkání mají za cíl vzájemně se podpořit při hledání cest spolupráce s klienty, naučit se praktickým fungujícím postupům. Jednotlivé typy realizovaných podpůrných aktivit jsou kazuistické semináře, intervize, odborné supervize a odborné konzultace. Obsah vzdělávacího programu Vzdělávací program je obsahově zacílen jak na oblast poradenské a personální práce, tak na specifika cílové skupiny. Nedílnou součástí je tedy také představení role veřejných institucí zainteresovaných v problematice zaměstnanosti a sociální práce s cílovou skupinou. Konkrétní odborná témata zahrnutá ve vzdělávacím programu jsou tato: 1. Pracovní právo vznik pracovního poměru práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance skončení pracovního poměru diskriminace v pracovně-právních vztazích a obrana proti ní atd. 1 Partnery v projektu Mikrobus jsou občanské sdružení Společenství Romů na Moravě (lokality: Jeseník, Hodonín, Šternberk, Frýdek-Místek, Olomoucký kraj), občanské sdružení Romano jasnica (lokalita: Trmice, Ústecký kraj) a občanské sdružení LIGA (lokalita: Bruntál, Moravskoslezský kraj). vzdělávání poradců pro zaměstnanost 3

5 2. Personální poradenství nábor pracovníků příprava a vedení pracovního pohovoru nácvik zaškolování uchazečů o práci (příprava na pohovor, komunikace se zaměstnavatelem) atd. 3. Problematika lidských zdrojů struktura firmy (zaměstnávající organizace) role personálního oddělení role a postavení personalisty strategie firmy a řízení lidských zdrojů hodnocení a odměňování, benefity atd. 4. Sociální zabezpečení principy pilíře a orgány sociálního zabezpečení sociální pojištění státní sociální podpora sociální pomoc sociální služby (zákon o sociálních službách, jednotlivé sociální služby atd.) promítnutí systému sociálního zabezpečení do života klientů atd. 5. Sociální odbory činnosti a struktura role, cíle sociálních odborů možnosti a činnosti sociálních odborů postupy a metody při aktivizaci nezaměstnaných možnosti spolupráce se sociálními odbory atd. 6. Úřady práce činnosti a struktura organizační struktura klienti úřadu práce zaměstnavatelé, uchazeči, ostatní žadatelé práce s uchazečem a zájemcem o zaměstnání na úřadě práce proces evidence (práce s klienty) na úřadě práce Portál MPSV individuální akční plány kontrolní činnost úřadu práce EURES poradce atd. 7. Aktivní politika zaměstnanosti: nástroje APZ rekvalifikace veřejně prospěšné práce společensky účelná pracovní místa opatření na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením jejich význam, cíle a možnosti využití atd. 8. Komunikace a vedení poradenského rozhovoru poradenský rozhovor principy, proces navázání atmosféry důvěry aktivní naslouchání překážky v komunikaci otázky v rozhovoru psychické potřeby a jejich vztah k práci s klienty jednání v náročných situacích atd. 4 vzdělávání poradců pro zaměstnanost

6 9. Podnikání zakládání a ukončování živnosti: typy činnosti, první kroky k podnikání podnikatelský plán: průzkum trhu, plánování podnikatelské činnosti a návaznosti na trh zdroje informací, práce s informacemi, organizace podporující zakládání podnikání atd. 10. Daň z příjmu fyzických osob popis základních pojmů z oblasti daně z příjmu fyzických osob zpracování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob Cíle vzdělávacího programu Vzdělávací program si klade za hlavní cíl rozšířit kvalifikaci pracovníků, kteří pracují nebo chtějí pracovat s klienty sociálně znevýhodněnými na trhu práce (nezaměstnanými, ohroženými nezaměstnaností). A to dvěma liniemi vzdělávání: transfer znalostí a rozvoj dovedností z oblasti odborných témat (viz výše). Dílčí cíle se odvíjí od obsahu vzdělávacího programu, a lze je popsat jako konečný výsledek vzdělávání jednotlivých účastníků, ve smyslu jejich: A. orientace v pracovním právu a činnostech institucí zabývajících se touto problematikou a schopnosti při práci s klienty prakticky aplikovat tyto znalosti B. orientace v nástrojích politiky zaměstnanosti a schopnosti využít při podpoře situace klienta informace C. orientace v institucích poskytujících sociální služby a realizujících sociální zabezpečení a znalosti odpovídající legislativy pro účely poradenství klientům sociálně znevýhodněným na trhu práce, potažmo i v sociální oblasti D. orientace v oblasti zahájení živnostenského podnikání pro účely podpory klientů, kteří se rozhodnout řešit svoji situaci na trhu práce vlastní podnikatelskou aktivitou E. dovednosti vést poradenský rozhovor s klientem vyznačující se nasloucháním klientovi a spoluzodpovědností klienta při hledání řešení v znevýhodnění na trhu práce F. dovednosti v poradenském rozhovoru spolu s klientem identifikovat klíčové aspekty jeho znevýhodnění na trhu práce a uvědomit o nich klienta G. dovednosti najít při rozhovoru s klientem zdroje a východiska pro nalezení zaměstnání a zlepšení jeho životní situace H. dovednosti posoudit personální i sociální zdroje klienta při snaze o jeho uplatnění na trhu práce I. dovednosti představit klientovi proces přijímání pracovníků do firmy, kde se chystá ucházet o místo, a předpoklady šance na úspěch při pohovoru J. dovednosti uvědoměle komunikovat s různými typy klientů (nemotivovaný klient, agresivní klient, nedobrovolný klient) Cílová skupina vzdělávacího programu Vzdělávání v oblastech důležitých pro poradenství pro zaměstnanost je vhodné primárně pro pracovníky pracující v sociálních službách (sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách). Toto poradenství je uplatnitelné zejména v službách: sociální poradenství, odborné sociální poradenství, služby sociální prevence, domy na půli cesty, terénní programy. Proto také byla podána žádost o akreditaci vzdělávacího programu u Ministerstva práce a sociálních věcí. Na základě schválení akreditace vzdělávacího programu Vzdělávání poradců pro zaměstnanost bude možné využít tento program již jako akreditovaný vzdělávací kurz jako povinné i doplňující vzdělávání pro sociální pracovníky. Vzdělávací kurz bude zahrnovat povinně odborná témata (viz výše body 1. až 10.) a volitelně (na základě objednávky zájemců) skupinová setkávání (kazuistické semináře atd.). Osvědčení o účasti v akreditovaném kurzu se bude však týkat pouze odborných témat, která jsou obsahem žádosti. Do budoucna je možné přepracovat koncepci vzdělávacího programu a požádat o rozšíření zahrnující i skupinová setkávání nebo jiná témata podle potřeby, což by přineslo nárůst počtu hodin akreditovaného kurzu a rozšíření získaných znalostí a dovedností. Tyto ambice však nebyly v rámci realizace projektu Mikrobus plněny. Dále vzdělávání v uvedených oblastech může být doplňkem vzdělávání pracovníků v sociálních službách, kteří si chtějí rozšířit svoje znalosti pro výkon práce v oblasti poradenství pro zaměstnanost. Program je využitelný také pro pracovníky v oblasti profesního poradenství, pracovníky v sektoru služeb zaměstnanosti, pro organizace realizující podporované zaměstnávání apod. vzdělávání poradců pro zaměstnanost 5

7 Lektoři vzdělávacího programu Získávání informací a znalostí a rozvoj dovedností v rámci vzdělávacího programu zajišťují zejména odborníci z praxe, kteří se podíleli na plánování formy, obsahu a struktury programu. Tito lektoři jsou zároveň zástupci organizací a profesí, se kterými poradci pro zaměstnanost při své práci spolupracují. V týmu lektorů jsou zastoupeni oborníci z oblasti práva, sociální práce, sociální pedagogiky a ekonomie a vedoucí pracovníci z úřadů práce, sociálních odborů a agentur práce. Vedení podpůrných aktivit (kazuistické semináře, intervize, supervize a odborné konzultace) mají na starosti lektoři, kteří mají zkušenosti s vedením takových setkání a zároveň spadají profesně do oblasti sociální práce a poradenství. Forma vzdělávání v rámci vzdělávacího programu Během vzdělávání jsou využívány jako metody přednášky, diskuze, brainstorming, skupinová práce, role play, modelové situace, nácviky atd. Podoba jednotlivých setkání byla diskutována mezi lektory a realizátory programu. Obě strany se snažily o využití názorných metod. Proto vzdělávání zahrnuje vedle přednášek také: nácvik posouzení neplatné (nesprávně sestavené) pracovní smlouvy nácvik vedení pracovního pohovoru (pro účely přípravy klientů na pohovor) cvičné vyplňování formulářů (z oblasti sociálního zabezpečení) cvičné zpracování vlastního daňového přiznání nebo podnikatelského plánu (podnikatelský záměr, analýzy oboru podnikání, marketingový plán apod.) nácvik prvků aktivního naslouchání (oceňování, parafrázování, shrnování apod.) a kladení otázek v poradenském rozhovoru atd. Vzdělávání je podpořeno publikací Studijní materiál pro poradce pro zaměstnanost, kterou vydává Drom, romské středisko ve spolupráci s autory textů. Dále jsou během vzdělávání využívány vzory pracovních smluv, formuláře hmotné nouze, státní sociální podpory, evidence na úřadě práce, formuláře zakládání živnosti (CRM), pracovní listy, popisy problematických případů, testy a formuláře používané firmami při výběrových řízeních atd. Tyto materiály jsou některé obsaženy v Metodické příručce pro poradce pro zaměstnanost, některé jsou součástí Studijního materiálu pro poradce pro zaměstnanost a ostatní jsou vázány na osoby lektorů, které vnáší do vzdělávání vlastní podklady. Ve skupině s doporučenou velikostí 10 až 15 účastníků se poradci připravují na závěrečné zkoušky ke vzdělávacímu programu zahrnující otevřené a uzavřené otázky, ale také na samotnou profesi. Jako ideální se na základě zkušenosti z projektu Mikrobus jeví, pokud vzdělávající se poradci jsou zároveň již v kontaktu s klienty, např. v rámci terénních programů, a mohou nově nabyté znalosti a dovednosti již zapojovat do své praxe a do podpůrných aktivit (kazuistické semináře, intervize, supervize atd.). Výstupní test v délce 120 minut obsahuje 40 teoretických otázek (testové otázky, výběr z možností) a 10 otázek popisujících životní situaci klienta a požadujících popis způsobu řešení (stručný postup). Základní modul vzdělávacího programu obsahující výše popsaná témata lze doplnit o podpůrné aktivity pro zvýšení odbornosti poradců a zajištění jejich bezpečí v rámci profese, jako jsou kazuistické semináře, intervize, supervize a odborné konzultace. Tak tomu bylo v případě vzdělávání poradců pro zaměstnanost v projektu Mikrobus. Kazuistické semináře jsou vedeny lektorem, který moderuje diskuzi a vzájemné předávání poznatků a nových nápadů k postupu při spolupráci s klienty v obtížných životních situacích. Po představení případu se poradci ve skupině postupně vyjadřují k situaci klienta i k dosavadnímu postupu poradce. Následně navrhují změny v přístupu, oceňují to, co považují za vhodný postup, a definují, jaké informace nebo zdroje je třeba shromáždit do příštího setkání s klientem i v rámci kazuistického semináře. Na dalším setkání se k případu vracejí. Tento způsob skupinové práce má za cíl pomoci poradci při konkrétní spolupráci s klientem, ale také ocenit žádoucí postupy a poučit se z úspěchů a neúspěchů druhých. Kasuistické semináře byly v rámci realizace projektu Mikrobus poradci popisovány jako přínosné, pomáhající a praktické. Intervize jsou setkáváním se nad tématy, jako je efektivní komunikace, plánování vlastního odborného rozvoje apod. Při těchto setkáních je kombinována skupinová práce s nácviky. Poradci během realizace intervizí v rámci projektu Mikrobus zpracovávali pod vedením lektorů z občanského sdružení Horizonty vlastní traject plány, resp. plány toho, ve kterých oblastech poradenské práce se chtějí zlepšit a v jakém časovém horizontu. Dále poznávali prvky efektivní komunikace a pokoušeli se je aplikovat na konkrétní situace. Intervize byly v rámci realizace projektu Mikrobus poradci 6 vzdělávání poradců pro zaměstnanost

8 hodnoceny méně kladně než kazuistické semináře. Zejména v pozdějších setkáních se projevilo vyčerpání témat, která se pro tato setkání hodí a které poradce zajímají. Supervize je nástrojem k podpoře pracovníků na základě rozboru jejich vlastní praxe a pocitů ze spolupráce s klienty. Pracovníci mají možnost s externím odborníkem probrat zajištění i průběh své práce a ten jim může pomoci najít směr a cesty ke zlepšení. Obsah i podoba supervize záleží na vydefinované zakázce mezi poradcem a supervizorem. Pokud by supervize byla nařízením shora postrádala by svůj smysl podporu jedince, potažmo malého týmu poradců. V rámci projektu Mikrobus byla realizována supervize jednak jako skupinové setkání poradců, kteří se zabývali strategiemi a postupy při intenzivní spolupráci s klienty a práci na vztahu s klientem. Výsledkem tohoto setkání bylo vydefinování osvědčených postupů. Dále supervize probíhaly formou videotréninku. Videotrenér po dohodě s poradcem a se souhlasem klienta zachycuje na kameru vhodné úseky komunikace poradce s klientem, které odpovídají tomu, na co se chce poradce zaměřit. Následně Videotrenér s poradcem tyto úseky sleduje a poskytuje poradci zpětnou vazbu k materiálu. Výsledkem videotréninku jsou jako ocenění některých vhodných prvků v komunikaci, tak doporučení na změny v jednání s klientem (trénink verbálního příjmu, pojmenovávání, ocenění klienta, věnování pozornosti neverbálním projevům klienta apod.). Supervize byly hodnoceny kladně jako praktické, názorné a přínosné. V některých lokalitách však bylo obtížné zajistit supervizora nebo vydefinovat potřebu (zakázku), kterou by supervizor mohl naplňovat. Odborné konzultace spočívají v návštěvách konzultanta u jednotlivých pracovníků. Na těchto setkáních může poradce s konzultantem probírat podobně jako v případě kasuistických seminářů spolupráci se svými klienty. Na rozdíl od kasuistického semináře umožňují konzultace zaměřit se podrobněji na jednotlivé případy. Další možnou formou odborných konzultací je internetové diskusní fórum. V rámci diskusního fóra se mohou poradci obracet na svého konzultanta také mimo jeho návštěvy lokalit a probírat problematické případy nejen v diskusi s konzultantem, ale i formou výměny zkušeností s dalšími poradci pracujícími v jiných lokalitách. Odborné konzultace byly stejně jako kazuistické semináře hodnoceny poradci v rámci projektu Mikrobus kladně. Přínos vzdělávání poradců pro zaměstnanost Se svým rozsahem 48 hodin 2 může vzdělávací program napomoci pracovníkům, kteří mají zájem o poskytování služby pomáhající klientům při uplatnění se na trhu práce, a to jednak v rámci stávajících terénních programů nebo jiných sociálních služeb, a jednak v rámci dalších služeb směřujících ke stejným cílům. Propojení s terénními programy a sociálním poradenstvím umožňuje, aby individuální případy byly řešeny komplexně a měly tak vyšší šanci na úspěch. Práce s klienty na jejich uplatnění se na trhu práce podložená profesním vzděláváním a metodickým vedením napomáhá stabilizaci této služby stejně jako zaměstnanosti i zaměstnatelnosti cílové skupiny. Funkčnost tohoto přístupu byla ověřena v rámci projektu Mikrobus, při splnění předem stanovených indikátorů, jejichž dosažení je známkou úspěchu. Tento úspěch lze použít jako nástroj k argumentaci v diskuzi s jinými subjekty ve snaze o změnu přístupu a způsobu práce. I přes nemotivující nastavení některých prvků systému sociálního zabezpečení a jevy jako je práce načerno (upřednostňovaná před legálním pracovním poměrem), lichva a potažmo zadluženost, se daří klienty přicházející do poraden, center asistovaného umístění a středisek, kde poradci pro zaměstnanost pracují, motivovat k hledání legální práce a nacházet pracovní místa pro jejich uplatnění. Dalším přínosem vzdělávání je v rámci projektu Mikrobus 8 proškolených pracovníků, kteří jsou odborně připraveni na práci poradců pro zaměstnanost. Těchto osm osob se vzdělávalo v době od června 2006 do února 2008, a to včetně účasti na kazuistických seminářích a intervizích setkáních, odborných konzultacích a supervizích. Náklady vyplývající z realizace kurzu přepočtené na jednoho účastníka při doporučeném rozsahu skupiny (10 15 osob) jsou i vzhledem k rozsahu srovnatelné s konkurenčními kurzy. Jedná se o částku okolo Kč (při realizaci v rámci 6 dní po 8 hodinách výuky). Do této částky jsou zahrnuty náklady na odměnu lektorům, přípravu studijních materiálů, poplatky za energie, drobné občerstvení apod. Zároveň byla podána žádost o akreditaci vzdělávacího programu Vzdělávání poradců pro zaměstnanost u Ministerstva práce a sociálních věcí, a pokud bude žádosti vyhověno, bude program využitelný jako akreditovaný vzdělávací kurz pro sociální pracovníky pracující v sociálních službách. Tento vzdělávací program by v případě schválení žádosti a dostatečného zájmu o účast realizoval Drom, romské středisko. 2 Při doplnění realizace vzdělávacího programu o podpůrné aktivity (kazuistické semináře, intervize, supervize a odborné konzultace) se rozsah vzdělávání může dostat až k rozsahu 150 až 200 hodin. vzdělávání poradců pro zaměstnanost 7

9 Další informace: Kontakty: Bc. Tomáš Ergens, DiS., koordinátor školení a metodiky, Drom, romské středisko tel.: web: Mgr. Svatava Vaculová, koordinátor projektu Mikrobus, Drom, romské středisko tel.: web: vzdělávání poradců pro zaměstnanost Popis vzdělávacího programu Autor: Tomáš Ergens Vydal: Drom, romské středisko, Bratislavská 41, Brno , Tel: , Grafika a tisk: Metoda, spol. s.r.o., Hluboká 14, Brno , Tel: , Vydání: 1. vydání, červen 2008 Neprodejné Text neprošel jazykovými a stylistickými korekturami.

10 Dalšími publikovanými dokumenty projektu Mikrobus jsou: Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Studijní materiál pro poradce pro zaměstnanost Analytická zpráva projektu Mikrobus Závěrečná zpráva projektu Mikrobus Studie mikroekonomických modelů

11 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.