URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DLOUHÁ BRTNICE Regulativy územního rozvoje Závazná část ve formě regulativů vedoucí projektant: ing. arch. Jiří Hašek zakázkové číslo: Jihlava, prosinec 2004

2 OBSAH: A. ÚVOD 1. Rozsah platnosti 2. Vymezení pojmů 3. Závaznost územně plánovací dokumentace B. ZÁVAZNÁ ČÁST 4. Funkční uspořádání území 5. Charakteristika jednotlivých funkčních ploch 6. Závazné zásady pro uspořádání území a urbanistickou koncepci 7. Zásahy ochrany kulturních hodnot 8. Zásady péče o životní prostředí 9. Lokální systém ekologické stability 10. Regulativy prostorového uspořádání 11. Limity využití území 12. Plochy pro veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy C. SMĚRNÁ ČÁST 13. Směrné zásady pro uspořádání území 14. Směrné architektonické regulativy D. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 15. Závaznost územního plánu 16. Změny a doplnění územního plánu Regulativy územního rozvoje 1

3 A. ÚVOD 1. ROZSAH PLATNOSTI Územní plán obce Dlouhá Brtnice řeší celé samosprávní území obce, které tvoří katastrální území Dlouhá Brtnice. Nejzazší termín aktualizace se stanovuje na rok VYMEZENÍ POJMŮ Závazná část územního plánu stanoví podmínky pro umisťování a povolování jednotlivých druhů staveb, jejich změn a změn jejich užívání vymezených podle užitných funkcí obecně závaznými právními předpisy, zejména vyhláškou č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů. Pro jednoznačnost výkladu územního plánu na území obce se rozlišují: z hlediska funkčního využití: plochy monofunkční a polyfunkční. Monofunkční plochy jsou určené pro jednu stanovenou funkci, která vylučuje využití pro jiné účely. Polyfunkční plochy jsou určené pro více stanovených funkcí s vymezením přípustných staveb a zařízení. z hlediska zastavitelnosti: území urbanizovaná (zastavitelná - stabilizovaná nebo rozvojová) a neurbanizovaná (nezastavitelná). Urbanizované území tvoří zde vyjmenované a v grafické části územního plánu vymezené funkční plochy: pro obytnou zástavbu, pro občanskou vybavenost, pro drobnou výrobu, pro průmyslovou výrobu a sklady, pro zemědělskou výrobu, pro sport a tělovýchovu, pro rekreaci, pro sídelní zeleň a pro zahrady a sady, plochy pro dopravu a pro zařízení technického vybavení. Území a plochy, jejichž funkční a prostorové uspořádání nebudě měněno, se nazývají stabilizované (označeno v grafické části -stav). Území a plochy, které územní plán určuje k zastavění nebo ke změně funkčního a prostorového uspořádání, se nazývají rozvojové (označeno v grafické části návrh). Území a plochy označené v grafické části jako výhled (rezerva, rezervní plocha) jsou doporučeny k zástavbě po návrhovém období a nejsou závaznou částí územního plánu Plochy určené územním plánem k zastavění jsou současně zastavěné území obce a zastavitelná území, nestanoví-li dále tato vyhláška nebo obecně závazné předpisy ve zvláštních případech jinak. Neurbanizované území tvoří zde vyjmenované a v grafické části územního plánu vymezené nezastavěné plochy, které ani nejsou určeny k zastavění (nezastavitelné plochy): krajinná zeleň, lesy (pozemky určené k plnění funkcí lesa), louky a pastviny, orná půda, vodní plochy a toky. Na nezastavitelných plochách není dovoleno umisťovat a povolovat stavby s výjimkou staveb, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch, úprav pozemních komunikací a dále liniových staveb technického vybavení a úprav vodních toků. Pojmy užité v těchto regulativech a v dokumentaci územního plánu se vykládají ve smyslu obvyklém v praxi územního plánování. Regulativy územního rozvoje 2

4 3. ZÁVAZNOST ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Závazné části územního plánu vymezují základní zásady (koncepci) stabilizace a územního rozvoje řešeného území obce Dlouhá Brtnice. Regulativy funkčního a prostorového uspořádání stanoví závaznou a směrnou část územního plánu. Regulativy územního rozvoje 3

5 B. ZÁVAZNÁ ČÁST 4. FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ Na hlavních výkresech vymezuje územní plán barevně odlišené funkční plochy, k nimž v textové části přiřazuje příslušné regulativy. Takto vymezená funkční a prostorová regulace omezuje využitelnost jednotlivých funkčních ploch. Vymezenému funkčnímu využití území a ploch musí odpovídat způsob jeho využívání a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb včetně jejich změn a změn jejich využití. Stavby a jiná opatření, které funkčnímu vymezení území neodpovídají nelze na tomto území umístit nebo povolit. Dosavadní způsob využití území a ploch, který neodpovídá navrženému funkčnímu využití podle územního plánu je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou míru a pokud nejsou dány důvody k opatření podle zákona ( 87 a 102 odst. 3 zák. č. 50/1976 Sb. ve znění platných předpisů). Umisťování a povolování staveb technického vybavení pro obsluhu jednotlivých území a ploch ve funkčních zónách je přípustné tehdy, pokud negativně neovlivní základní funkci těchto území a ploch nad přípustnou míru. 5. CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH FUNKČNÍCH PLOCH Přehled funkčních ploch: Základní rozdělení je na urbanizovaná a neurbanizovaná území. Urbanizované území tvoří plochy zastavěné a určené k zastavění a člení se na funkční plochy (FP): a) funkční plocha bydlení v rodinných domech b) funkční plocha bydlení, drobná výroba a služby c) funkční plocha bydlení v bytových domech d) funkční plocha občanské vybavenosti e) funkční plocha území drobné výroby a skladování f) funkční plocha území průmyslové výroby a skladování g) funkční plocha území zemědělské výroby a skladování h) funkční plocha sport a tělovýchova i) funkční plocha rekreace individuální j) funkční plocha rekreace hromadná k) funkční plocha zeleň sídelní l) funkční plocha zahrady a sady m) funkční plocha doprava n) funkční plocha technické vybavení Neurbanizované území tvoří ostatní nezastavěné pozemky, které nejsou určeny k zastavění a člení se na funkční plochy (FP): a) funkční plocha krajinná zeleň b) funkční plocha lesy c) funkční plochy louky a pastviny d) funkční plocha orná půda e) funkční plocha vodní toky a plochy Regulativy územního rozvoje 4

6 Urbanizované území a) Funkční plocha bydlení v rodinných domech - BR (světlečerveně) - určené pro bydlení se zázemím užitkových zahrad. Přípustné: objekty rodinných domků s užitkovými zahradami a chovem domácích zvířat, pokud nebudou narušeny požadavky na bydlení nad přípustnou míru; bytové domy podle regulativu konkrétní plochy místní komunikace, parkoviště, veřejná zeleň, dětská hřiště maloobchodní zařízení, veřejné stravování a ubytování služby a nerušící řemeslné provozy rekreační chalupy bytové domy Nepřípustné: průmyslové stavby objekty intenzivní živočišné výroby služby s negativním dopadem na životní prostředí b) Funkční plocha bydlení + drobná výroba a služby - SM (světlečerveně s černou svislou šrafou) - určené pro umístění drobných řemeslných provozů a drobného zemědělství s bydlením majitelů. Přípustné: místní komunikace, parkoviště, veřejná zeleň objekty drobné výroby objekty drobného zemědělství maloobchodní zařízení, občanská vybavenost drobné sklady Nepřípustné: objekty průmyslové výroby a velkoskladů stáje pro velkochovy hospodářských zvířat řemesla a služby s negativním dopadem na životní prostředí c) Funkční plocha bydlení v bytových domech - BD (tmavočerveně) - je určeno pro bydlení a umisťují se v něm stavby bytových domů. Přípustné: místní komunikace, parkoviště, veřejná zeleň, dětská hřiště objekty pro maloobchod, veřejné stravování a neobtěžující služby, zajišťující obsluhu tohoto území objekty pro dočasné ubytování, domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, správní objekty. stavby pro kulturu, zdravotnictví a sport sloužící pro obsluhu tohoto území parkoviště, garáže, dopravní plochy a plochy technické vybavenosti sloužící obsluze tohoto území veřejná (sídelní) zeleň, parky Regulativy územního rozvoje 5

7 Nepřípustné: obtěžující řemesla a služby, výrobní činnosti a zemědělská výroba a dále činnosti, které překračují stupeň zátěže pro obytné území d) Funkční plochy občanské vybavenosti - OV (červenofialově) - plochy občanské vybavenosti pro umístění školství, zdravotnictví a sociálních služeb, kulturní zařízení. a dále pro obchod, veřejné stravování a ubytování Přípustné: objekty maloobchod správní a administrativní objekty přechodné ubytování, nájemní byty neobtěžující řemesla a služby neobtěžující drobná výroba parkoviště, halové garáže čerpací stanice pohonných hmot, pokud je uvedeno v regulativu předmětné plochy veřejná (sídelní zeleň) Nepřípustné: areály průmyslové výroby objekty živočišné výroby řemesla a služby s dopadem na životní prostředí občanů e) Funkční plocha území drobné výroby a skladování - VD (modře) - určené pro umisťování objektů drobné výroby a skladování případně s bydlením majitelů. Přípustné: maloobchodní zařízení, administrativa a správa, garáže bydlení v rámci agroturistiky drobné zemědělství Nepřípustné: bydlení v bytových a rodinných domech průmyslová výroba zemědělská velkovýroba f) Funkční plocha - území průmyslové výroby a skladů - VP (šedě) - území je určeno pro umisťování staveb pro průmysl, které mohou mít rušivé účinky na okolní prostředí. Přípustné: stavby pro průmysl, služby a skladování drobná výroba, řemesla a služby garáže zemědělská výroba byty správců (pohotovostní byty) Nepřípustné: využití pro bydlení, občanskou vybavenost a rekreaci Regulativy územního rozvoje 6

8 f) Funkční plocha - území zemědělské výroby a skladování - VZ (hnědě) slouží pro zařízení zemědělské výroby, jejího technického vybavení a skladování zemědělské produkce Přípustné jsou: drobná výroba a služby zařízení drobného zemědělství objekty průmyslové výroby pohotovostní byty Nepřípustné jsou: objekty bytových a rodinných domů objekty občanské vybavenosti (školství, zdravotnictví, sociální služby a kultura) rekreační objekty g) Funkční plochy sport a tělovýchova - RS (žlutě) - slouží pro sportovní plochy, hřiště a jejich vybavenost. Přípustné jsou: byty správců menší ubytovací a stravovací zařízení sloužící obsluze těchto území Nepřípustné: bytové domy a rodinné domy drobné zemědělství ostatní občanská vybavenost zahrádkářské kolonie chatové osady chov domácího zvířectva h) Funkční plocha rekreace individuální - RI (oranžově) - slouží k umístění individuálních rekreačních chat, rekreačních domků a chalup. Přípustné: pouze stávající rekreační objekty Nepřípustné je situování objektů všech dalších funkcí. j) Funkční plocha rekreace hromadná - RH (oranžově) - slouží k umístění zařízení hromadné rekreace a cestovního ruchu Přípustné: objekty zajišťující obsluhu takového území Nepřípustné je situování objektů všech dalších funkcí. Regulativy územního rozvoje 7

9 i) Funkční plocha zeleň sídelní - ZS (modrozeleně) - území pro veřejnou upravenou zeleň, parky sloužící pro oddech. Přípustné jsou: pěší a cyklistické stezky odpočívadla s lavičkami drobné sakrální stavby zařízení sloužící obsluze těchto ploch Nepřípustné je umístění objektů jiných funkcí. j) Funkční plocha zahrady a sady - PZ (zeleně) - slouží k umístění samostatných zahrad a rekreačních zahrádek. Přípustné jsou: drobné stavby sloužící obsluze těchto území podle regulativů Nepřípustné je situování objektů všech dalších funkcí. k) Funkční plocha doprava - D - monofunkční plochy pozemních komunikací, ploch pro parkování a odstavování motorových vozidel, ploch dopravních zařízení a ploch tratě ČD včetně nádraží. Přípustné je pouze umístění zařízení sloužící obsluze a provozu těchto území. Nepřípustné je umístění jiných funkcí l) Funkční plocha technické vybavení - T (červenofialově, šrafa křížem) - monofunkční plochy pro stavby a zařízení pro zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod, zásobování plynem, elektrickou energií a telekomunikace. Přípustné je pouze zařízení sloužící obsluze těchto území. Nepřípustné je umístění jiných funkcí. Neurbanizované území a) Funkční plocha krajinná zeleň ( tmavě zelená) jedná se o extenzivní trávní porosty, dřeviny, skupinovou, rozptýlenou, soliterní a liniovou zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná společenstva. Přípustné jsou: komunikace pro pěší cyklistické stezky místní obslužné komunikace stavby a zařízení technického vybavení krátkodobá rekreace Nepřípustné jsou stavby a zařízení nenávratně znehodnocující krajinnou zeleň. Regulativy územního rozvoje 8

10 b) Funkční plocha lesy (lesní plochy) zelenomodrá - jsou lesní porosty, plochy a další pozemky pro obhospodařování lesa, plochy vysoké zeleně mimo les. Přípustná jsou zařízení a plochy nutné k obhospodařování lesa Výjimečně přípustné jsou: zařízení technické infrastruktury c) Funkční plocha louky, pastviny - zemědělské plochy (světle zelená) - jedná se o zemědělsky obdělávané pozemky - orná půda, louky, pastviny, trvalé a speciální kultury. Přípustná jsou zemědělská zařízení a dopravní plochy nutné k jejich obhospodařování. Výjimečně přípustné jsou zařízení technické infrastruktury. d) Funkční plocha orná půda - zemědělské plochy (světle hnědá) - jedná se o zemědělsky obdělávané pozemky - orná půda, louky, pastviny, trvalé a speciální kultury. Přípustná jsou zemědělská zařízení a dopravní plochy nutné k jejich obhospodařování. Výjimečně přípustné jsou zařízení technické infrastruktury. e) Funkční plocha vodní plochy a toky ( modrá) - jsou vodní toky, rybníky a ostatní vodní nádrže, které plní funkce ekologicko - stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské, které jsou přírodní nebo uměle vybudované. Přípustné jsou: vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, výpusti, hráze, čepy, kaskády aj.) stavby a zařízení pro chov ryb zařízení pro rekreaci Nepřípustné jsou stavby a zařízení pro chov vodní drůbeže. Území ekologicky významné (prvky ÚSES, biokoridory, biocentra) - území přírodního charakteru sloužící i pro oddech a rekreaci. Jako závazné skladebné prvky ÚSES jsou v územním plánu specifikovány biocentra a biokoridory. Závazné je obecně umístění (lokalizace) skladebných prvků ÚSES, vyplývající z jejich funkce v systému. Směrné je vymezení (přesné hranice) skladebných prvků ÚSES. Pro funkční plochy začleněné do návrhu ÚSES (do biocenter či biokoridorů) platí následující regulace využití: Přípustné jsou: výsadby porostů geograficky původních dřevin (mimo plochy, kde jiné typy regulací výsadby dřevin neumožňují), změny dřevinné skladby lesních porostů ve prospěch geograficky původních dřevin, do doby realizace jednotlivých prvků ÚSES stávající využití, příp. jiné využití, které nenaruší nevratně přirozené podmínky stanoviště a nesníží aktuální ekologickou stabilitu území. Výjimečně(podmíněně) přípustné jsou: liniové stavby napříč biokoridory, stožáry nadzemního vedení, vstupní šachty podzemního vedení, přečerpávací stanice, vrty a studny, stanice nadzemního a podzemního vedení, signální a stabilizační kameny a jiné značky pro geodetické účely. Regulativy územního rozvoje 9

11 Nepřípustné jsou: všechny činnosti a způsoby využití neuvedené jako přípustné či podmíněně přípustné zejména pak stavební činnost jiného než přípustného typu a takové činnosti a způsoby využití, které by vedly k závažnějšímu narušení ekologicko-stabilizační funkce či přirozených stanovištních podmínek (zintenzivnění hospodaření, ukládání odpadů a navážek, zásahy do přirozeného vodního režimu aj.). 6. ZÁVAZNÉ ZÁSADY PRO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ A URBANISTICKOU KONCEPCI Vymezenému funkčnímu využití musí odpovídat způsob jeho využití a účel umisťovaných a povolovaných staveb včetně jejich změn a změn v jejich užívání. a) Při realizaci nové výstavby bude respektována stávající urbanistická struktura obce. Nová výstavba bude realizována nízkopodlažní formou (dle regulativů jednotlivých ploch) s důrazem začlenění nové zástavby do krajiny při respektování obrazu sídla a krajiny. b) Budou chráněny a obnovovány významné plochy krajinné zeleně a plochy sídelní zeleně. V území je navržen územní systém ekologické stability území a doplnění rozptýlené zeleně v krajině.doplnění zeleně je navrženo také na kontaktu dopravních staveb a zastavěného území obce. c) Při stavební činnosti bude chráněn historický půdorys obce. Pro obraz obce je významný prostor historické návsi (městečka) a prostor, kde je třeba především zachovat vnější hmoty objektů situovaných po obvodu návsi a dále v okolí kostela a fary. Do centrálního území obce bude začleněno území v okolí kulturního domu, kde budou provedeny úpravy parteru a zeleně. Po realizaci přeložky I/38 bude dále úpravami zvýrazněn uliční prostor podél stávající silnice I/38. d) V územním plánu jsou navrženy plochy pro rozšíření sportovního hřiště u rybníka Mlýnský. Další plochy pro dětská hřiště budou situovány v rozvojových plochách bytové výstavby. e) Rozvoj obytného území je přednostně směřován do východní části obce, směrem od přeložky silnice I/38. Nová výstavba musí navazovat na stávající zástavbu v jednotlivých lokalitách. f) Výrobní aktivity pro drobnou výrobu budou situovány v návaznosti na areál Agro Stonařov v jihozápadní části obce. g) Řešení koncepce silniční dopravy obce je zaměřeno především na odstranění největší dopravní závady - průtahu silnice I/38.Dopravní řešení je popsáno v samostatné kapitole. Bytová výstavba V územním plánu všech částí obce jsou plochy pro novou bytovou výstavbu specifikovány jako funkční plochy bydlení v rodinných domech. Rozvojové plochy pro bydlení jsou navrženy jednak dostavbou stávajících proluk v zastavěném území obce a dále na nové hlavní rozvojové plochy. Rozvojové lokality pro bydlení podél stávající trasy silnice I/38 jsou podmíněny výstavbou přeložky této silnice (je uvedeno v regulativu předmětné plochy- viz dále). V jedné lokalitě je regulativem umožněna výstavba rodinných domů nebo bytových domů. Regulativy územního rozvoje 10

12 Hlavní rozvojové plochy jsou a) lokalita Nad Silnicí (na Brtničku) navrhuje zástavbu mezi silnicí III/4036 a bezpečnostním pásmem ve východní části obce b) lokalita U Mlýna navrhuje zástavbu pod silnicí III/4036 na Brtničku c) lokalita Farská zahrada zástavba musí respektovat stanovenou hranici zástavby tak, aby objekty RD nebyly umístěny blíže než 25 m od hranice hřbitova d) lokalita Na Královně umožňuje výstavbu rodinných domků i bytových domů e) lokalita Zahrady je zařazena do smíšené funkční plochy bydlení, drobná výroba a služby Nové rozvojové plochy budou doplněny o základní vybavenost (hřiště, dětské hřiště, parkoviště ), lokalizace bude upřesněna podrobnější dokumentací na celé lokality. Občanská vybavenost a) Zařízení občanské vybavenosti budou přednostně umisťována do funkčních ploch občanské vybavenosti. Do ostatních funkčních ploch bude občanská vybavenost umisťována podle regulačních zásad. b) Rozvoj občanské vybavenosti bude směrován přednostně do centrálního prostoru návsi. c) Sportovní a tělovýchovná zařízení budou umisťována ve stávajících areálech. Nová rekreační hřiště je třeba doplnit v rámci nových rozvojových ploch bydlení. d) V územním plánu je navrženo rozšíření hřbitova směrem severovýchodním.předpokládá se rozšíření pouze formou urnových hrobů.v územním plánu je stanovena hranice zástavby 25 m od hranice hřbitova, kde nemohou být umístěny objekty RD. e) Severně od obce je navržena nová plocha pro zařízení komerční občanské vybavenosti a turistického ruchu severně od obce u silnice I/38. Zde se předpokládá i výstavba čerpací stanice pohonných hmot. Rekreace a cestovní ruch a) Rekreačně sportovní areál - veřejné tábořiště je navržen u rybníka V Boroví včetně přístupové cesty k němu. b) Severně od obce u stávající trasy silnice I/38, je navržena plocha pro občanskou vybavenost, kde bude možné také umístit ubytovací kapacity pro hromadnou rekreaci. c) V územním plánu nejsou navrženy nové plochy pro individuální rekreačních chaty. d) V územním plánu nejsou navrženy nové plochy pro rekreační zahrádky. e) Pro každodenní rekreaci obyvatel je navrženo rozšíření sportovního areálu u rybníka Mlýnský. Hřiště pro děti mohou být umístěna také v rámci rozvojových lokalit pro bytovou výstavbu. Výrobní zařízení Zemědělská výroba V obci Dlouhá Brtnice hospodaří Agro Stonařov. V areálu je umístěna rostlinná i živočišná výrobav územním plánu nejsou navrženy nové plochy pro zemědělskou výrobu. Průmysl, drobná výroba a skladování na území obce se nenachází zařízení průmyslové výroby.na území obce se nachází pouze několik provozoven drobné výroby a skladování. Nové plochy pro průmyslovou výrobu a drobnou výrobu a skladování jsou navrženy v návaznosti na areál ZD mezi přeložkou silnice I/38 a zastavěnou částí obce. Regulativy územního rozvoje 11

13 Zásady uspořádání dopravy a) silnice I/38 Česká Lípa - Mladá Boleslav - Jihlava - Znojmo - státní hranice (E59) V územním plánu je navržena přeložka silnice I/38 podle řešení obsaženého v technické studii z roku Trasa silnice vede západně od zastavěného území obce. V místě křížení se silnicí III/4036 je navržena mimoúrovňová křižovatka s nadjezdem silnice III/4036. Stávající silnice I/38 se stane silnicí III. třídy. b) silnice III/4036 Pavlov - Dlouhá Brtnice - Opatov Silnice prochází zastavěnou částí obce, kde zajišťuje také přímou dopravní obsluhu. Silnice byly z části zrekonstruována v roce 2002 v rámci rekonstrukce stávající trasy I/38, dále bude upravována s odstraněním dílčích dopravních závad ve stávající trase. c) dopravní zařízení- v prostoru plochy OV2 severně od obce je uvažováno s výstavbou čerpací stanice pohonných hmot, lokalizace bude upřesněna v podrobnější dokumentaci Trasy nových inženýrských sítí budou v následné dokumentaci navrhovány tak, aby bylo minimalizováno dotčení silnic. Místní komunikace - nová místní komunikace v rozvojových plochách pro výstavbu RD u silnice na Brtničku, zde se předpokládá zřízení nové křižovatky na silnici III/4036. V územním plánu je navržena jako veřejná místní komunikace cesta, procházející areálem RD. Tato komunikace umožní napojení stávajícího i výhledového výrobního území obce na III/4036 resp. I/38 bez přejezdu přes obytné území obce. Zemědělská doprava organizace zemědělské dopravy, tj. propojení zemědělských areálů a hlavní přístupy k pozemkům vychází z realizace přeložky silnice I/38, tak jak bylo řešeno v technické studii této přeložky. Pro zemědělskou dopravu bude využívána i silnice III/4036 a dále dnešní silnice I/38 - budoucí silnice III. třídy. Cyklistické trasy řešeným územím neprocházejí dálkové cyklistické trasy. Místní cyklotrasa č Pavlov-Dlouhá Brtnice-Opatov využívá silnici III/4036. Chodníky budou v zásadě navrženy alespoň jednostranné podél průtahů silnic obcí. Rovněž bude nutné doplnit chodníky pro přístup k nových rozvojovým plochám. Parkoviště a garáže nová plocha pro výstavbu garáží je navrženy u vjezdu do areálu ZD. Nová výstavba RD musí mít vždy řešeno garážování vozidel. Kromě parkování na vlastních pozemcích a místních komunikacích jsou v územním plánu navržena nová parkoviště Hromadná přeprava osob v územním plánu je navrženo alternativní umístění zastávky (včetně otočky) v prostoru parkoviště před bytovými domy, druhou alternativou je ponechání stávající. Zástavky budou upraveny v souladu s ČSN. Regulativy územního rozvoje 12

14 Vodní hospodářství Zásobování pitnou vodou Oobec Dlouhá Brtnice je zásobována pitnou vodou z veřejného místního vodovodu, ze soukromého vodovodu a soukromých studní. Současný systém zásobování vodou vyhovuje i do výhledu. Historické části vodovodních řadů budou vyžadovat rekonstrukci. Stávající vrty (DB 1 a DB 2) nevyhovují stavebně. Zároveň se nacházejí v blízkosti pásma vyhlášené stavební uzávěry pro plánovanou přeložku silnice I/38 Jihlava - Znojmo. Z tohoto důvodu jsou oba vrty neperspektivní a je již navržen nový vrt DB 4, který spolu s vrtem DB 3 pokryje potřebu vody v obci. Vzhledem k tomu, že i zdroje soukromého vodovodu Lichvice leží v oblasti přeložky silnice I/38, bude třeba řešit i nový zdroj pro tento vodovod, nebo napojení na veřejný obecní Odkanalizování a čištění odpadních vod Obec Dlouhá Brtnice má v současnosti vybudovanou soustavnou kanalizační síť. V obci není vybudována centrální čistírna odpadních vod. Navrhuje se vybudování nové splaškové kanalizace. Stávající kanalizace bude sloužit pro odvádění dešťových vod. V obci bude vybudována centrální čistírna odpadních vod. Protierozní opatření Na hranicích nové výstavby budou navrženy záchytné příkopy. Nezhoršení odtokových poměrů je možno zajistit zpomalením odtokových poměrů snížením podélného sklonu vodotečí (stupně), výstavbou vodních nádrží na tocích. Svažitá území se navrhuje v co nejvyšší míře zatravnit. Energetika Zásobování elektrickou energií Obec je zásobována z kmenové linky VN 22 kv č odbočky Sedlatice a venkovních trafostanic. Navrhuje se výstavba 1 nové venkovní trafostanice - pro novou bytovou výstavbu. Další trafostanice se navrhuje pro navrhovanou komerční zónu situovanou v blízkosti silnice I/38 ve směru na Jihlavu. Výstavba nových trafostanic si vyžádá vybudování samostatné přípojky VN. Zásobování zemním plynem Obec je komplexně plynofikována z odbočky VTL plynovodu dn 300 Dlouhá Brtnice - Pavlov z VTL regulační stanice plynu na východním okraji obce. Vlastní rozvody v obci jsou středotlaké. V katastrální území obce Dlouhá Brtnice prochází dálkový VTL plynovod dn 30 Znojmo - Květnov.Pro novou obytnou a občanskou zástavbu a plochy pro výrobu bude třeba prodloužit stávající STL plynovodní síť. Spoje, zařízení spojů Katastrálním územím obce prochází dálkové a místní kabely Č. Telecomu. V řešeném území se nachází zařízení společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. (základnová stanice č Brtnička - příhradový stožár) a zařízení mobilní telefonní sítě Eurotel (vysílač - věž s označením JIDBR). Regulativy územního rozvoje 13

15 7. ZÁSADY OCHRANY KULTURNÍCH HODNOT a) Je třeba respektovat objekty zapsané v seznamu nemovitých kulturních památek.seznam a zásady ochrany nemovitých kulturních památek jsou obsaženy v limitech využití území. b) Ochrana archeologických lokalit - celé řešené území je nutno považovat za území archeologického zájmu podle 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při zásazích do terénu na takovém území může dojít k narušení archeologických nálezů a situací. Při veškerých zásazích do terénu je tedy nutno tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. 8. ZÁSADY PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a) Budou respektována ochranná pásma perspektivních zdrojů pitné, budou stanovena pásma navrhovaných zdrojů. b) Bude zajištěno odkanalizování a čištění odpadních vod území obce c) Urbanistickými a technickými opatřeními omezovat plynné exhalace, prašnost, nadměrný hluk a znečištění půdy a vody. V ochranných pásmech zdrojů znečištění ovzduší nebude umísťována nová chráněná zástavba. d) Likvidace komunálních odpadů v řešeném území bude řešena svozem, odvozem a ukládáním na skládku mimo území obce. Veškeré prostory užívané v minulosti ke sládkování je nutno asanovat a plochy rekultivovat. 9. LOKÁLNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 1) Řešeným územím k. ú. Dlouhá Brtnice neprochází prvky regionálního a nadregionálního ÚSES 2) Je navržen systém lokálních biokoridorů s biocentry v řešeném území obce. 3) Plochy tvořící biocentra a biokoridory ÚSES jsou nezastavitelné. Regulativy územního rozvoje 14

16 10. REGULATIVY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ OZN FUNKČNÍ PLOCHA REGULATIVY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ BR BYDLENÍ V RODINNÝCH BR 1 (lokalita Nad silnicí) DOMECH Max. 1 podlažní zástavba RD, respektovat ochranné pásmo VTL plynovodu, dopravní napojení novou křižovatkou se stávající silnicí III/4036. Respektovat STL plynovod a telekomunikací kabel BR 2 (lokalita U Mlýna) Max. 1 podlažní zástavba RD, dopravní napojení ze stávající místní komunikace ke mlýnu. Respektovat inženýrské sítě v území (STL plynovod) BR 3 (lokalita Farská zahrada) Max. 1 podlažní zástavba RD, dopravní napojení z místní komunikace ke hřbitovu. Objekty Rd nebudou situovány blíže než 25 m od hranice hřbitova. BR 4 (lokalita Za Hřbitovem) Max. 1 podlažní zástavba RD, objekty RD nebudou situovány blíže než 25 m od hranice hřbitova. BR 5 (proluka) Max. 1 podlažní zástavba RD, obsluha objektů z místní komunikace a silnice. Lokalita bude využita až po realizaci obchvatu silnice I/38 (v II. etapě výstavby) BR 6 (proluka) Max. 1 podlažní zástavba RD, dopravní napojení ze stávající místní komunikace. B 7 (lokalita Na Královně) Max. 2 podlažní zástavba RD nebo max. 2 podlažní výstavba bytových domů, dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Respektovat stávající vodovodní přivaděč. SM BYDLENÍ + DROBNÁ VÝROBA SM 1 (lokalita Zahrady) A SLUŽBY Max. 1 podlažní zástavba RD, dopravní napojení ze stávající místní komunikace. SM 2 (proluka) Max. 1 podlažní zástavba RD, obsluha objektu ze silnice. Lokalita bude využita až po realizaci obchvatu silnice I/38 (ve II. etapě výstavby) OV OBČANSKÁ VYBAVENOST OV 1 (rozšíření hřbitova) Rozšíření o území pro urnové hroby, na ploše nebudou umístěny budovy. OV 2 Dopravní napojení na stávající trasu silnice I/38 Respektovat ochranné pásmo VTL plynovodu Stavby nelze umístit blíže než 30 m od PUPFL VD ÚZEMÍ DROBNÉ VÝROBY VD 1 Max. 1 podlažní výstavba, výška římsy objektů max. 4,5 m A SLUŽEB VD 2 Max. 1 podlažní výstavba, výška římsy objektů max. 6,0 m VP ÚZEMÍ PRŮMYSLOVÉ VP 1 Max. výška římsy objektů 8 m nad upraveným terénem,, VÝROBY respektovat vedení VN. VZ ÚZEMÍ ZEMĚDĚLSKÉ VZ 1 Max. výška římsy objektů 8 m, nad upraveným terénem. VÝROBY A SKLADOVÁNÍ Regulativy územního rozvoje 15

17 11. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Hranice územních jednotek hranice katastrálního území hranice řešeného území Způsob využití území hranice současně zastavěného území obce hranice zastavitelnéno území Ochrana přírody a krajiny hranice evidovaného významného krajinného prvku významné krajinné prvky ze zákona Ochrana lesa pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) ochranné pásmo lesa - 50 m od kraje lesa stavby nelze umístit blíže než 30 m od PUPFL Ochrana podzemních a povrchových vod ochranné pásmo vodních zdrojů (I. a II. stupně) provozní pásmo pro údržbu vodních toků - 6 m od břehové hrany Ochrana před záplavami hranice záplavového území není stanovena Ochrana památek farní kostel sv. Václava fara č poklona směrem k Pavlovu poklona směrem ke Stonařovu - odstraněno kříž u cesty do Pavlova smírčí kámen u silnice - vedle č. p dům č. p. 20 Ochrana technické infrastruktury ochranné pásmo vodojemu: 5 m ochranné pásmo zásobovacího řadu vodovodu: 1,5 m ochranné pásmo kmenové stoky: 2,5 m ochranné pásmo stožárové trafostanice : 10 m ( 7m) ochranné pásmo zděné trafostanice: 1 m ochranné pásmo venkovního vedení vysokého napětí VN - 22 kv včetně - 7 m od krajního Regulativy územního rozvoje 16

18 vodiče - nové, 10 m od krajního vodiče - staré ochranné pásmo podzemního kabelového vedení do 110 kv - 1 m bezpečnostní pásmo vysokotlakého plynovodu DN m ochranné pásmo STL plynovodu mimo zastavené území sídla DN m ochranné pásmo STL plynovodu v zastavěném území: 1 m ochranné pásmo VTL regulační stanice - 10 m dálkové kabely s ochranným pásmem 1,5 m základnová stanice pro mobilní operátory Ochrana dopravní infrastruktury, dopravního koridoru ochranné pásmo silnice I. třídy včetně ramp MUK - 50 m ochranné pásmo silnice III. třídy - 15 m rozhledové pole úrovňové křižovatky stavební uzávěra pro přeložku silnice I/38 na 50 m od osy budoucí komunikace Navrhovaná hranice zástavby Po obvodu hřbitova (uvnitř ochranného pásma hřbitova 100 m - zákon č.256/2001 Sb.) je navržena hranice zástavby 25 m, kde nelze umístit objekty rodinných domků. 12. PLOCHY VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A ASANAČNÍ ÚPRAVY Veřejně prospěšné stavby 1. Přeložka silnice I/38 včetně křižovatek a přeložek inženýrských sítí 2. Úprava místní komunikace pro stávající a navrhovanou průmyslovou zónu 3. Výstavba účelové komunikace ke sportovně rekreačním plochám u rybníka V Boroví 4. Úprava stávajících autobusových zálivů - alt. č Vybudování zastávky autobusů - alt. č. 2, parkoviště 6. Vybudování parkoviště u hřbitova 7. Rozšíření plochy hřbitova 8. Vybudování nového vodního zdroje včetně výtlačného řadu do stávajícího vodovodu 9. Dobudování vodovodní sítě 10. Výstavba čistírny odpadních vod včetně příjezdové komunikace 11. Přístupová cesta k zahrádkám 12. Výstavba chodníku podél stávající silnice I/ Vybudování nové splaškové kanalizace 14. STL plynovod pro nově navrhované plochy 15. Nová trafostanice včetně přípojky VN pro nové obytné území 16. Nová trafostanice včetně přípojky VN pro komerční zónu u stávající silnice I/38 Asanace V územním plánu nejsou navrženy asanace a asanační úpravy. Regulativy územního rozvoje 17

19 Regulativy územního rozvoje 18

20 C. SMĚRNÁ ČÁST 13. SMĚRNÉ ZÁSADY PRO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ Ostatní části, které nejsou uvedeny v závazné části jsou směrné. Úpravy směrných částí územního plánu je oprávněn provádět pořizovatel. Směrná velikost sídel Vývoj a prognóza trvale bydlících obyvatel Sídlo Dlouhá Brtnice Směrné počty bytů Progńoza potřeby bytů v návrhovém období ROK Počet obyvatel Počet bytů Obyvatel/byt 2,82 2,85 2, SMĚRNÉ ARCHITEKTONICKÉ REGULATIVY Tyto podmínky doporučují způsob využití funkčních zón (viz grafická část), jejichž základní funkce je závazná. Výška osazení objektů - úroveň podlah 1 NP (± 0,00) by měla být v rozmezí 0,3-1,2 m proti okolnímu upravenému terénu. Sklon střech by se měl pohybovat v rozmezí U menších přístaveb může být i menší než 35. Materiál a barva střešní krytiny - doporučuje se krytina keramická pálená nebo betonová v barvě červené či odstínech hnědé. Regulativy územního rozvoje 19

21 Výplň otvorů se doporučuje volit pravoúhlé. Vhodným materiálem pro okna a dveře je dřevo i plastické hmoty v suterénu jsou možná i ocelová okna. Barva a materiál oplocení předzahrádek - plot by měl být nepříliš nápadný, neměl by konkurovat stavbám, jež oplocuje a měl by být materiálově a barevně sjednocen se stavbou i s ploty v sousedství. Zeleň - při vegetačních úpravách použít pouze domácích druhů dřevin. D. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 15. ZÁVAZNOST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ve smyslu zákona o územním plánování a stavebním řádu je územní plán Dlouhá Brtnice závazným podkladem pro vypracování a schválení další územně plánovací dokumentace, pro územní rozhodování a pro vypracování dokumentace staveb. 16. ZMĚNY A DOPLNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Nastanou-li v území řešeném závaznou vyhláškou územního plánu podstatné změny územně technických, hospodářských nebo sociálních předpokladů, ze kterých vychází koncepce územního plánu, pořídí pořizovatel změnu územního plánu ve smyslu platných právních předpisů. Regulativy územního rozvoje 20

OBEC ŠTÍTARY V Y H L Á Š K A. č. 4/ 2004. o závazných částech územního plánu obce Štítary

OBEC ŠTÍTARY V Y H L Á Š K A. č. 4/ 2004. o závazných částech územního plánu obce Štítary OBEC ŠTÍTARY V Y H L Á Š K A č. 4/ 2004 o závazných částech územního plánu obce Štítary Zastupitelstvo obce Štítary, vydává dle 84 odst. 2. písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění platných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOSTOMICE (k.ú. Hostomice, Bezdědice, Radouš) Návrh územního plánu III. Závazná část územního plánu Příloha č. 1 Regulativy územního rozvoje Příloha č. 2 Veřejně prospěšné stavby Pořizovatel:

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ PŘÍLOHA Č. I. A. A II. A. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2014 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUKAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUKAVICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUKAVICE I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část OBSAH a. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 3 b. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 4 c. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Miloslav SOHR, Ph.D., Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Hustopeče Odbor regionálního rozvoje Objednatel

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Pořizovatel dokumentace Obec SULICE

Pořizovatel dokumentace Obec SULICE 1 Pořizovatel dokumentace Obec SULICE Zpracovatel: Ing. arch. Ivan Kaplan, AGORA STUDIO Vinohradská 156 130 00 Praha 3 Autorský tým: Technická infrastruktura Přírodní prostředí, ochrana půdního fondu Ing.

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Zastupitelstvo obce Březina na základě schváleného územního plánu obce Březina vyhlašuje dle ustanovení 84 odst. 2 písm.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAROV ČÁST I. - OBSAH. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Jarov č. 101/2008 ze dne 16. října 2008

ÚZEMNÍ PLÁN JAROV ČÁST I. - OBSAH. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Jarov č. 101/2008 ze dne 16. října 2008 ZÁVAZNÉ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY dle znění 54 odstavce 2) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 171 odstavce 1) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ÚZEMNÍ PLÁN JAROV ČÁST I. - OBSAH Vydáno usnesením

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh Tento projekt byl spolufinancován za podpory Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: listopad 2015 A. Textová část 1 Název: Územní plán Svojšín Stupeň: Úprava

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. Akce : R O S I C E ZMĚNA č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Pořizovatel :

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

Obec Tuřany. č. 4 / 2004. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Čl. l. Čl. 2. Rozsah platnosti. Čl. 3. Vymezení základních pojmů

Obec Tuřany. č. 4 / 2004. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Čl. l. Čl. 2. Rozsah platnosti. Čl. 3. Vymezení základních pojmů Obec Tuřany O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 4 / 2004 O ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUŘANY Zastupitelstvo obce Tuřany usnesením č. 48 / 04 ze dne 18.10.2004 schválilo v souladu s 84,

Více

část první úvodní ustanovení

část první úvodní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2002 o závazných částech novely územního plánu sídelního útvaru Strakonice a veřejně prospěšných stavbách Zastupitelstvo města Strakonic schválilo dne 18.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT V. SROVNÁVACÍ TEXT a. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Obec má 1 katastrální území k. ú. Dlouhoňovice o výměře 390 ha. Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Obec Bystřice Obecně závazná vyhláška č. 5/2005 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2002, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Bystřice Zastupitelstvo obce Bystřice schválilo na

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

CHLUM SVATÉ MAŘÍ. Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č... o závazné části územního plánu obce

CHLUM SVATÉ MAŘÍ. Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č... o závazné části územního plánu obce Obec Chlum Svaté Maří Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č.... o závazné části územního plánu obce CHLUM SVATÉ MAŘÍ str.č. 1 Zastupitelstvo obce Chlum Svaté Maří se na svém zasedání dne.. usneslo

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD Územní plán BÍLÝ ÚJEZD katastrální území : u Dobrušky, Hroška, Masty A. TEXTOVÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval : Ing.arch. Iveta Raková

Více

BĚLÁ POD BEZDĚZEM. Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem

BĚLÁ POD BEZDĚZEM. Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem BĚLÁ POD BEZDĚZEM Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem Datum vydání: 11. dubna 2001 1 Vyhláška č. 14 / 2001 Města Bělá pod Bezdězem ze dne 11.dubna

Více

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací : Datum nabytí účinnosti územního plánu: Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BALINY NÁVRH

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BALINY NÁVRH URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BALINY NÁVRH Datum: prosinec 2010 projektant: ing. arch. Jiří Hašek Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č.

PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. Ú Z E M N Í P L Á N ANENSKÁ STUDÁNKA Katastrální území Anenská Studánka, Helvíkov PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 1 A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU III. 2015 Pořizovatel : Objednatel : Vypracoval : Městský

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Lhota u Kamenných Žehrovic Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Jméno a příjmení, funkce a podpis

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT TEXTOVÁ ČÁST Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno únor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Město Klobouky u Projektant: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE Návrh územního plánu I. Textová část územního plánu Květen 2015 ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE I. Textová část územního plánu ZPRACOVATELÉ: Firma Kadlec K. K. Nusle, spol. s r. o., Praha 8,

Více

NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN

NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nový Dům PROJEKTANT: září 2011 Název územně plánovací dokumence: Územní plán Nový Dům Řešené území: Administrativní území obce Nový Dům zahrnující katastrální

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ NÁVRH zakázkové číslo: 24-38

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE GREŠLOVÉ MÝTO ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO září 2014 1 Schvalující správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Zastupitelstvo obce Grešlové Mýto Pořizovatel:

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSE LOUŇOVICE POD BLANÍKEM BYL SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E Autoři: Urbanismus Ing. arch. Petr Leinert Schweitzerova 19, 779 00 Olomouc tel.fax: 585 436 923, m.: 603 495 430, e-mail: leinert@volny.cz Doprava

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 1 NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ OBJEDNATEL: OBEC HORNÍ SUCHÁ POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROJEKTANT: ATELIÉR

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČAKOV v k. ú. Čakov u Českých Budějovic, Čakovec vydaný Zastupitelstvem obce Čakov formou opatření obecné povahy

ÚZEMNÍ PLÁN ČAKOV v k. ú. Čakov u Českých Budějovic, Čakovec vydaný Zastupitelstvem obce Čakov formou opatření obecné povahy ÚZEMNÍ PLÁN ČAKOV v k. ú. Čakov u Českých Budějovic, Čakovec vydaný Zastupitelstvem obce Čakov formou opatření obecné povahy Projektant: Ing. arch. Václav Štěpán Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA 1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH V Praze, 03/2009 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV. Upravený návrh územního plánu. První svazek: I. Textová část územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV. Upravený návrh územního plánu. První svazek: I. Textová část územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV Upravený návrh územního plánu První svazek: I. Textová část územního plánu Srpen 2011 ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV Upravený návrh územního plánu První svazek ZPRACOVATEL: Firma Kadlec K. K.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY OBJEDNATEL: OBEC JAVORNÍK DATUM: 09/2011 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Krašlovice Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení:

Více

ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ÚZEMNÍ PLÁN SEMILY

ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ÚZEMNÍ PLÁN SEMILY ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ÚZEMNÍ PLÁN SEMILY V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 OBJEDNATEL: MĚSTO SEMILY POŘIZOVATEL: MěÚ SEMILY,

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2009

Opatření obecné povahy č. 1/2009 Opatření obecné povahy č. 1/2009 Strana 1 (celkem 24) Opatření obecné povahy č. 1/2009 Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Vimperk Zastupitelstvo města Vimperk příslušné podle 6 odst. 5 písm. c)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA Právní stav po vydání Změny č. 6 Závazná část Územního plánu obce Dolní Morava, který byl schválen Zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 8. 2. 2001, změněného Změnou č. 1

Více

KRATONOHY II.A. Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice ETAPA

KRATONOHY II.A. Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ETAPA ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍLOHA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KRATONOHY ZMĚNA č.1 ÚPO KRATOHONY II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ETAPA UPRAVENÝ NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Atelier "AURUM"

Více

ROZDROJOVICE ÚZEMNÍ PLÁN

ROZDROJOVICE ÚZEMNÍ PLÁN ROZDROJOVICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH pro společné jednání Územní plán byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Brno, 10/2014 zak.čís. 1711 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DOUBRAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN DOUBRAVICE ÚZEMNÍ PLÁN DOUBRAVICE TEXTOVÁ ČÁST správní orgán, který ÚP vydal ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územní plán Doubravice pořizovatel zastupitelstvo obce Doubravice MěÚ Strakonice, odbor rozvoje číslo jednací (usnesení):

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU duben 2014 Název: Zadavatel: MMR ČR PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU (ppt. ÚZEMNÍ PLÁN - OBSAH) Zpracovala: Ing. arch.

Více