Koncepce rozvoje příměstské rekreace, zvýšení protierozních opatření, revitalizace cestní sítě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce rozvoje příměstské rekreace, zvýšení protierozních opatření, revitalizace cestní sítě"

Transkript

1 Koncepce rozvoje příměstské rekreace, zvýšení protierozních opatření, revitalizace cestní sítě VIZE : Krajina za městem je také naší krajinou I. fáze (roky ) II. fáze (roky ) Autor strategie Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D. Ing. Hana Randová Ing. Jan Kalafut Ing. Vítězslav Veselý Ing. Ivana Kverková Michael Vrba SLMT, s.r.o. Odbor rozvoje Odbor dopravy Jihočeská univerzita, katedra CR prosinec

2 Úvod a problémová analýza V Táborské aglomeraci je možné navštívit řadu volnočasových aktivit celospolečenského významu a to zejména v ohraničeném území urbanizovaných ploch. Město disponuje řadou zelených koridorů plnících zejména rekreační funkci. V těsné vazbě na zastavěné plochy se nacházejí areály Holečkových sadů, nábřeží Jordánu, koridor řeky Lužnice. Všechny tyto oblasti jsou prakticky vzájemně provázány a je možné se jimi pohybovat údolními nivami v délkách několika kilometrů, aniž by bylo nutné překonávat významné výškové rozdíly. Problematické však zůstává zapojení extravilánu v řadě katastrálních území. Zde je patrný značný podíl zorněné půdy, špatný stav cestní sítě s absencí doprovodné zeleně. Problematické zůstává i širší využití potenciálu maloplošných lesních celků- Babí hory, Svaté Anny, úvozových porostů Horky a Větrovy. Pro veřejnost by mohly být využity také intenzivněji celky velkoplošné, které plní částečně i hospodářské funkce. Katastrální území, která nedisponují dostatečnou infrastrukturou cestní sítě a průchodnosti krajiny, jsou Čelkovice, Horky, Větrovy, Stoklasná Lhota, Měšice, Čekanice. Situace v katastrálním území Zárybničná Lhota je lepší díky nedávné realizaci částečných pozemkových úprav, která zahrnuly zejména obnovy cestní sítě. Za maloplošné lesní celky, které by se měly plně zapojit do sítě přímé rekreační turistiky, považujeme Babí horu, Svatou Annu (lesní celek, včetně oblasti starého lomu), úvozy a výsypky ploch bývalé těžební činnosti Horek a Větrov, Čelkovice- lokalita u Lesíka, Čekanice- areál u vodojemu, Větrovy- plocha v sídle. Charakteristickým znakem všech těchto lokalit je poměrně malý plošný rozsah o výměrách zpravidla do 1 ha. Řada z těchto lokalit tvoří významné krajinné dominanty, často s rozmanitými kulturami lesních porostů. Významnou roli pro regionální statut rekreace pak mají i velkoplošné lesní celky. Jedná se o celky v řádech mnoha desítek hektarů, které plní přírodní, hospodářské a rekreační služby. Stávají se zajímavými docházkovými cíli, zejména pak pro víkendovou příměstskou turistiku. Intenzita využití však neodpovídá nabízené kapacitě, kterou lesní infrastruktura může nabídnout a nabídka příslušného mobiliáře pro volnočasové aktivity by mohla být podstatně vyšší. Jedná se o celky Pintovka, Nechyba, Starotáborský les. Poslední tři zmiňované leží v jiných správních území a jejich využití je doménou zejména mimotáborských občanů. Specifické vymezení má lokalita Zahrádka, která lesní celky obsahuje poměrně spoře. O to více zde jsou zastoupeny plochy rybníků, mokřadů, křovin. Část území požívá významné ochrany NATURA 2000, čímž se z hlediska využití pro veřejnost dostává do zcela specifických režimů (odborné exkurse, tématické prohlídky zájmových skupin). Konkrétní vymezení maloplošných lesních celků, velkoplošných lesních celků, cestní sítě mapuje obrazová příloha dokumentu a grantové, diplomové práce Jihočeské univerzity, která je součástí strategie. 2

3 I. fáze (roky ) 1. Revitalizace projektu Pintovka ožívá Lesní masiv Pintovky skrývá obrovský potenciál. Velmi atraktivní území se může stát významným regionálním centrem, vhodnou doplňkovou aktivitou lázeňského lesa (areál lázní Čelkovice), naučným cílem tematicky zaměřených exkursí a volnočasových aktivit turistů a občanů centrální části města a lokalit Horek, Čelkovice, Pražského sídliště, Klokot. Lokalita také může nabídnout ukázky revitalizovaných přírodních ploch biokoridorů a biocenter (ukázky různých typů lesních společenství ve své přirozené vegetační poloze). Strategie hledá možnosti jak využít lépe potenciál levého břehu řeky Lužnice a nabízí možnost jak zajistit plynulý tok lidí i po druhé straně řeky. Záměry: Zookoutek Areál Pintovka bude doplněn o tři segmenty nabídky volnočasových aktivit. Prvním je realizace zookoutku o výměře do tří hektarů. Oplocení areálu bude standartní, pletivem s výškou, která zabrání úniku zvěře a vstupu nepovolaným osobám. Lokalita bude pravidelně obhospodařována, zvěř bude mít trvalý přístup k vodnímu toku. Zázemí bude doplněno o mobiliář vyvýšeného altánu a laviček s informačními popisy. Podobný projekt byl velmi úspěšně realizován na Nechybě (zde se stal velmi atraktivním cílem pro řadu Sezimoústeckých občanů) a na řadě je nyní areál Pintovka. Realizace zookoutku se stane předmětem samostatného projektu včetně řešení drobných vyhlídkových objektů (Příloha I). Tento zookoutek bude zahrnut do informačního systému města a produktové nabídky cestovního ruchu. Drobný mobiliář Stávající relaxační zázemí posilovny v přírodě bude doplněno o další drobný mobiliář, sloužící k příměstské rekreaci. Doplněny budou altány nad mýtinou- proti chatkám u Ježka, informační tabule u Chatek, doplněn bude mobiliář pro hry a opraveny budou místa k zastavení u kapličky Eleonora, s novými cestičkami v okolí. Výčet a opatření pro investice drobného mobiliáře řeší samostatný projekt a také koncepční práce pracovníků katedry cestovního ruchu (příloha II) + (příloha III). Naučné trasy Pintovka Realizovány budou naučné trasy v areálu lesa, kde se zapojí stávající zastavení a mobiliář a také podél řeky Lužnice. Doplněny budou nové označníky, lavičky. Tyto trasy budou diferenciovány dle náročnosti a možnosti použití kočárků. Výčet a opatření pro investice naučných stezek řeší samostatná koncepční práce pracovníků katedry cestovního ruchu (příloha III). 3

4 Hájovna Pintovka Stávající nevyužitý areál poslouží jako strategická rezerva pro ubytování správce lesních masivů- Sever (včetně dlouhodobého záměru získat zpět do vlastnictví bývalé državy Dražických lesů). Lze zde počítat s umístěním laviček, úschovnou kol pro cyklisty. Skály podél vodního toku Kaňon řeky Lužnice je specifický řadou skalních masivů, které mají často velmi bizardní tvary a mnohé z nich jsou dnes již zarostlé. V minulosti mnohé skály a zajímavá místa sloužily také jako vyhlídky. Vyčištěna od náletů, zpřístupněna ocelovými schůdky, doplněna lavičkami budou tato místa: levý břeh : - lokalita u domu p. Kvasničky (2.1.1) - lokalita na horní hraně stráně, les Pintovka, výhled na Lázně - vyhlídka u Bechyňského mostu (2.1.2) - lokalita 20 m nad jezem u mlýna Pokorný (2.1.3) - lokalita 170 m pod jezem Pokorný (2.1.4) - lokalita 150 m pod jezem Papírna (2.1.5)- lokalita Poustevník - lokalita v první třetině vzdálenosti mezi jezy Papírna a Beneš (2.1.6) - skála v druhé třetině vzdálenosti (2.1.7) - lokalita pod jezem Beneš-Harrachovka na pravém břehu (2.1.8) - lokalita 100 m nad objektem Harrachova, na druhém břehu (2.1.9) pravý břeh : - skála u bývalého lomu za restaurací u Ježka (2.2.10) - skála na polovině vzdálenosti mezi jezem Pokorný a Papírna (2.2.11) - skála před objektem Papírna (2.2.12) - skála mezi jezy Papírna a Beneš (2.2.13) - skála před začátkem plotu objektu mlýna Beneš (2.2.14) - skála za mlýnem Beneš (2.2.15) - skála u konce plotu mlýna Beneš (2.2.16) - skála u cesty před harrachovskou (2.2.17) 4

5 Mapová situace skalních lokalit: Tato místa jsou zmapována a fotograficky zachycena v samostatné příloze (příloha IV), kde je určeno i jejich číselné označení. Některé z nich bude vhodné doplnit jako místa pro možné horolezecké aktivity a stávající, k horolezeckým aktivitám již využívaná, budou zahrnuty do informačního systému města. Pro všechna tato místa bude zapotřebí vytvořit příslušné propagační materiály, které vhodným způsobem doplní produktovou řadu cestovního ruchu. Stojí jistě za předmět řešení řadě těchto lokalit vtisknout nějaký příběh. Toto by mělo být předmětem samostatného projektu jako samostatné přílohy ke strategii. Oprava cestní sítě pro jízdy kol a kočárků : Lesní cesta Spojovací (severní část lesního komplexu Pintovka) Oprava turistického chodníku K Domečkovu Zátiší Lesní cesta U Řeky (podél vodního toku) Nově opravené a stávající kvalitní cestní sítě budou zařazeny do vyznačení vycházkových okruhů, které budou vhodným doplňkem volnočasových aktivit celého komplexu. Tyto cesty budou vyhovovat pro cykloturistiku, jízdu s kočárky a jejich šířkový profil bude cm. Cesty jsou řešeny projekty (příloha V a1)+ (příloha V a2)+ (příloha V a3). Tvorba samostatného příběhu skalních masívů a jejich marketingové koncepce bude řešena samostatným projektem (příloha VI). Dostatečná úroveň cestní sítě (pravý břeh) pro jízdu : Součástí obnovy se stane i zlepšení povrchu cesty kolem řeky tak, aby bylo možné ji řádně využívat jako in-line dráhu s pravidelnou periodou čištění. Toto bude nezbytný doplněk k zamýšlenému areálu odpočinkové zóny Komora, která se stane gradujícím akcentem celé rekreační osy. Do této koncepce zapadne i budoucí využití bývalé Křižíkovy elektrárny, včetně jejího předpolí pro umístění různých kinetických mechanismů. 5

6 Revitalizace biotopů na přírodě blízké ekosystémy V lokalitě areálu Pintovka budou obnoveny některé maloplošné úseky biocentra a biokoridoru jako přírodě blízké ekosystémy s různými druhy přírodních lesních porostů. Tyto lokality budou vybrány společně s odborem životního prostředí a zpracovatelem ÚSES. Jejich rozsah a výčet s opatřeními bude určen v samostatné příloze. Cílem je obnovit a udržovat do původního společenství alespoň 5 takových lokalit v areálu. Tato příloha bude dopracována (příloha VII). Investiční náklady: Kč pro realizaci areálu zookoutku Pintovka Kč projekt revitalizace lesoparku Pintovka Kč pro opravu lesní cesty Spojovací Kč pro opravu lesní cesty turistického chodníku k Domečkovu Zátiší Kč obnova vyhlídek, čištění náletů skalních masivů, přistupové schůdky Kč pro opravu lesní cesty u Řeky Kč pro obnovu revitalizace biotopů v areálu Pintovka Vlastní zdroje organizace max. 50 % Zdroje EU 50 % 2. Komplex Zahrádka Lokalita o několika hektarech je jedinečnou přírodní rezervací, která byla nedávno vyhlášena jako NATURA Rezervace se stane předmětem úzkoprofilového segmentu návštěvníků převážně specializované odborné veřejnosti. Lokalita by se měla stát zájmovým územím poznávacích kroužků, její použité pro návštěvy hromadné veřejnosti je nepřípustné. Z tohoto důvodu nebude lokalita zařazena do širokého informačního systému a ani pro ni nebude vytvořeno žádné zázemí ve formě parkoviště, apod. Záměr: Území bude doplněno naučnou stezkou, informačními tabulemi a altánem k sezení. Vybrané pěšiny budou opraveny a doplněny o povalové chodníky. Součástí realizace je nutné vyřešit dostupnost po městských pozemcích a zrušit stávající trasování severní cesty, která nevede po historických majetcích města, nýbrž po soukromých pozemcích vlastníků. Vzhledem k těmto skutečnostem lze stanovit maximální počet tabulí na šest (na parcele 40/2 tabule dvě, na ostatních parcelách po jedné). S ohledem na velikost území a délku trasy lze doporučit šest tabulí. 6

7 Koncepce obsahové náplně informačních tabulí vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, zejména z cílů: "... podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů,... vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě" (RVP ZV, s ). Koncepčně je obsah informačních tabulí vztažen k průřezovému tématu Environmentální vzdělávání (RVP ZV, s. 90), které "... vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí" (RVP ZV, s. 99). Informační tabule by měly přispět k rozvoji "... porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí", dále vypracování "... napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální, evropské i mezinárodní úrovni,... podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí,... vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví" (RVP ZV, s ). Těžiště přínosu tabulí pro vzdělávací proces leží ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda, dále Člověk a jeho svět a Člověk a společnost. Jádrovými předměty jsou přírodopis a zeměpis, obsah jednotlivých tabulí byl zvolen tak, aby byla vytvořena návaznost dále na: chemii, dějepis a fyziku. Jednotící pojítko informačních tabulí naučné stezky je jednoznačné rybník, dalšími jednotícími prvky budou: identické obsahové rozvržení a konkrétní příklady v lokality Tábor-Zahrádka (stejná struktura podle obecné struktury tématu rybníka). Předpokládá se, že i ostatní naučné stezky budou mít analogickou strukturu tabulí. Celá koncepce je řešena samostatným projektem, který tvoří přílohu ke strategii (příloha VIII). 7

8 Investiční náklady: Kč pro realizaci naučné stezky Kč pro realizaci cestní sítě Vlastní zdroje organizace 0 % Zdroje EU, případně města 100 % 3. Starotáborský les Zájmové území se nachází v lokalitě, která na sebe váže velký podíl příměstské rekreace občanů sídliště nad Lužnicí a Sezimova Ústí. Jedná se převážně o lesní porosty borovic, v těsné vazbě na areál parku Dr. E. Beneše a vodní tok řeky Lužnice. Projekt tělocvičny v přírodě V území bude doplněn systém herních prvků, dětského mobiliáře prolézaček, laviček, cvičebních prvků, vyrobených převážně s kulatiny Věkovými skupinami jsou děti předškolního věku a děti do 12- ti let. (příloha X). Projekt naučných stezek Stávající kvalitní cestní sítě budou zařazeny do vyznačení vycházkových naučných okruhů, které budou vhodným doplňkem volnočasových aktivit celého komplexu. Bude nutné doplnit a opravit lavičky, odpadkové koše, apod. Koncepci naučných stezek řeší samostatný projekt (příloha XI). Situace řešeného území. 8

9 Investiční náklady: Kč pro realizaci mobiliáře Kč pro realizaci naučných stezek Vlastní zdroje organizace 50 % Zdroje EU, případně města 50 % 4. Komplex rybníků Plocek, Čápův, rybniční kaskáda Radimovice u Tábora Rybniční kaskády maloplošných vodních celků v okolí i správním území města Tábora. Posílení rekreačních funkcí rybníků a rybničních kaskád Rybniční soustavy v řádech několika hektarů je cílem více zapojit do forem příměstské rekreace. Všechny rybníky budou doplněny o nezbytnou infrastrukturu mobiliáře laviček, přístupových cest, altánů a informačních cedulí. Rybníky budou využity z části jako rybochovné, součástí nabídky bude i možnost uspořádání rybářských soutěží pro mládež Kč pro realizaci mobiliáře, přístupových cest Vlastní zdroje organizace 50 % Zdroje EU, případně města 50 % Tato kapitola bude ještě doplněna v závislosti na výsledku diplomové práce studenta katedry JČU (příloha XII). Situace řešeného území. 1) Rybník Plocek (zde nazván jako Lišák) 9

10 2) Rybník Čápův 3) Rybniční kaskáda Radimovice u Tábora 10

11 5. Maloplošné lesní celky Svatá Anna- kaplička, Babí hora, Větrovy- u silnice, Čelkovice- u řeky, Čekanice- vodojem Jedná se o maloplošné lokality lesních celků ve správním území městatábora, respektive jeho jednotlivých katastrálních území. Posílení rekreačních funkcí maloplošných lesních celků Cílem je širší využití těchto maloplošných lesních celků pro příměstskou rekreaci. Plochy budou doplněny o různé informační tabule, dětský mobiliář, lavičky a altány pro sezení Kč pro realizaci mobiliáře, dosadeb, přístupových cest Vlastní zdroje organizace 50 % Zdroje EU, případně města 50 % Tato kapitola bude ještě doplněna v závislosti na výsledku diplomové práce studenta katedry JČU (příloha XIII). Situace řešených území. 1) Maloplošný lesní celek Svatá Anna 11

12 2) Maloplošný lesní celek Babí hora 3) Maloplošný lesní celek Větrovy u silnice 4) Maloplošný lesní celek Čelkovice u řeky 12

13 5) Maloplošný lesní celek Čekanice vodojem 6. Lesopark Nechyba Zájmové území se nachází v lokalitě, která na sebe váže velký podíl příměstské rekreace občanů Sezimova Ústí II. Tento areál také vhodně doplňuje možné využití stávající hájovny, která by měla sloužit jako objekt např. informační středisko, možnost občasného ubytování se sezónním občerstvením. Projekt naučných stezek Stávající kvalitní cestní sítě budou zařazeny do vyznačení vycházkových naučných okruhů, které budou vhodným doplňkem volnočasových aktivit celého komplexu. Bude nutné doplnit a opravit lavičky, odpadkové koše, apod. Koncepci naučných stezek řeší samostatný projekt (příloha XIV). Situace areálu: Investiční náklady: ,- Kč pro realizaci mobiliáře ,- Kč pro relaizaci naučné stezky Vlastní zdroje organizace 50% Zdroje EU případně města 50% 13

14 Hájovna Nechyba Součástí areálu je také dosavadní hájovna, která není využívána. Pro tuto budovu by měl vytvořen záměr využití s ekonomickými dopady pro organizaci a město. Cílem je nabídnout formou musea informace o správě lesa, lesních biotopech, umožnit sezónní občerstvení (nápoje), úschovnu kol a dalších nabídek příměstské rekreace. Nelze ani vyloučit ubytování formou hostelu a možnost pro trvalé bydlení správce lesních komplexů- jižní oblasti. Tento záměr bude řešen samostatným projektem (příloha XIVb) Investiční náklady- odhad: ,- Kč Vlastní zdroje organizace 20% Zdroje EU, případně města 50% II. fáze ( ) 7. Oprava polní cestní sítě extravilánu, doplněna výsadbou liniových stromových a keřových porostů- I.etapa Většina polních cest se nachází v naprosto nevyhovujícím stavu a snahou je zpřístupnit cestní síť širokému spektru obyvatel. Krajina zaznamenala řadu negativních změn v souvislosti s intenzifikací zemědělství. Naše krajina se stala mnohde neprostupnou. V první etapě se budou realizovat zejména ty, které leží v majetku města. Obnova a oprava cestní sítě s doprovodnými opatřeními Oprava cestní sítě, doplněna doprovodnou výsadbou liniových stromových a keřových porostů. Některé cesty budou zároveň doplněny o prvky drobné architektury, křížů, laviček, kapliček, informační tabule naučných stezek. Jednotlivý úsek bude řešen samostatným projektem a pro každou cestu bude uveden vlasntí katalogizační list s návrhem úprav. Před realizací bude vytvořen katalogizační list jednotlivých cest, s výčtem parcel, opatření a odhadem nákladů. Na základě těchto katalogizačních listů budou provedeny projekty jednotlivých cest (příloha XV). Marketingová nadstavba cestní sítě Pro vybrané cestní sítě v extravilánu budou vytvořeny možnosti zatraktivnění pro pěší a cyklisty. Doplněny budou zastavení, možné naučné stezky. Tento projekt je řešen (přílohou XVI). 14

15 Tento projekt bude řešen samostatnou prací studenta katedry cestovního ruchu JČU. 8. Výsadby lesních celků v extravilánu, významná zatravnění extravilánových ploch- I.etapa V extravilánu budou realizovány výsadby lesních celků na erozních svazích, v lokalitách s požadavky na zvýšení příměstské rekreační funkce. Zároveň je žádoucí provést zatravnění významných ploch s podílem eroze, požadavky na příměstskou rekreaci (apod.). Přednostně budou řešeny na plochách v majetku města, nebo na plochách, které lze charakterizovat jako velmi významné pro zvýšení ekologické stability, nebo využití příměstské rekreace. Čelkovice Zatravění plochy pod hřbitovem v rozsahu cca 5 ha, včetně doplní průlehy a záchytnými mezemi. Zatravění ploch při lesním celku Babí hora v rozsahu cca 1 ha. Zatravnění ploch pod lesním celkem Babí hora v rozsahu cca 1 ha. Zalesnění ploch pod Babí horou- doplnění funkce biocentra v rozsahu cca 1 ha. Plochy parkové zeleně ve východní části Čelkovic při železničním mostu v rozsahu cca 1 ha. Tato lokalita bude součástí nové urbanistické lokality, která bude doplňovat výstavbu Čelkovic. Tato lokalita bude řešena územní studií odboru rozvoje města Tábora. Situace Čelkovice: 15

16 Náklady: Celková výše nákladů nepřekročí 2 mil. Kč. Horky Vymezení zatravněného pásu mezi Starými a Novými Horkami v rozsahu cca 1 ha. Tato lokalita bude součástí přírodní rekreační zóny, která bude oddělovat dva urbanistické celky Starých a Nových Horek. Tato lokalita bude řešena územní studií zadané odborem rozvoje města Tábora. Zatravnění ploch pod Novými Horkami- jihovýchod v rozsahu cca 1 ha. Zatravnění ploch nad Novými Horkami- severozápad v rozsahu cca 5 ha Zalesnění při vodoteči Vlčí důl v rozsahu cca 1 ha Situace Horky: Náklady: Celková výše nákladů nepřekročí 2 mil. Kč. 16

17 Horky- Větrovy Zalesnění regionální biocentrum Větrovy- jižní část v rozsahu cca 1,5 ha. Zatravění ploch nad samotami Dolních Větrov v rozsahu cca 5 ha. Situace Větrovy: Náklady: Celková výše nákladů nepřekročí Kč 17

18 Klokoty Vymezení plochy přírodě blízkých ekosystémů v lokalitě Zahrádka v rozsahu cca 15 ha. Ochrana lokality a zvýšení ekologické stability podpůrnými výsadbami,zatravněním. Lokalita je nárazovým, ochranným mantinelem NATURY Tato lokalita se výhledově stane součástí přírodní rekreační zóny. Tato lokalita bude řešena územní studií odboru rozvoje města Tábora. Situace Klokoty 1: Náklady: Celková výše nákladů nepřekročí 1 mil. Kč 18

19 Pražské sídliště sever Vymezení ploch parková zeleň Za Otavanem a výsadba lesního cípu mezi komunikacemi III a I. Třídy v celkovém rozsahu cca 2 ha. První lokalita by se měla stát částí příměstské rekreační zóny a druhá lokalita pak kompozičním přírodním prvkem, odcloňující plochy možných komerčních a smíšených ploch. Situace Klokoty : Náklady: Celková výše nákladů nepřekročí 0,7 mil. Kč Lokalita u Letiště Všechov (částečně zasahuje do katastru Náchod) Klokoty Zatravnění ploch a revitalizace vodotečí v rozsahu cca 4 ha pro zvýšení ekologické stability a rozšíření možností příměstské rekreace. 19

20 Situace Klokoty 2: Náklady: Celková výše nákladů nepřekročí 2 mil. Kč Lokalita Všechov Zatravnění erozních svahů v lokalitě nad komunikací I. Třídy v rozsahu cca 3 ha. Situace Všechov: Náklady: Celková výše nákladů nepřekročí 0,2 mil. Kč 20

21 Náchod Zatravnění ploch a revitalizace vodoteče pravého přítoku Košínského potoka, zatravnění svahových partií nad pravým břehem přítoku potoka Košínského. Zalesnění pásu podél pravého přítoku potoka Košínského Cílem je omezení erozních splachů, hnojiv do údolní nádrže Jordán. Celková plocha v rozsahu cca 15 ha. Situace Náchod: Náklady: Celková výše nákladů nepřekročí 2 mil. Kč 21

22 Stoklasná Lhota Zatravnění ploch Cílem je posílit funkci lokálního biokoridoru. Zatravnění při železniční trati. Zalesnění u dálnice a východně od zástavby Náklady: Celková výše nákladů nepřekročí 0,2 mil. Kč Zalesnění ploch v jižní a východní části katastru v celkovém rozsahu cca 10 ha. Cílem je odclonění od vlivů dálnice (jih), posílení funkce interakčních prvků. Situace Stoklasná Lhota Náklady: Celková výše nákladů cca 4 mil. Kč 22

23 Čekanice u Tábora Čekanice společně s Měšicemi disponují výrazným handicapem pro využití rekreačního potenciálu. Oblasti jsou sevřeny plochami průmyslových podniků, obchvaty a železnicí. Možnosti rekreace a biologické diverzity jsou tak značně omezené a snahou by mělo být množství zastavitelných ploch kompenzovat přírodě blízkými ekosystémy. Čekanice- západní část Zatravnění a celková revitalizace do podoby příměstského parku v celkovém rozsahu cca 5 ha, obnova rybníka Obecní a vybudování další rybniční kaskády. Tato lokalita bude řešena územní studií odboru rozvoje města Tábora. Situace Čekanice: Náklady: Celková výše nákladů cca 15 mil. Kč 23

24 Čekanice- hřbitov, U Vodárny Zatravnění a celková revitalizace do podoby příměstského parku v celkovém rozsahu cca 2 ha. Tato lokalita bude řešena územní studií odboru rozvoje města Tábora Situace Čekanice: Náklady: Celková výše nákladů cca 3 mil. Kč 24

25 Zalesnění ploch u křížení budoucí D3 a Píseckého obchvatu v rozsahu cca 3 ha. Cílem je snížit emisní podíl exhalací a hlukově odclonit dopady silniční dopravy. Snahou je také zvýšit biologickou diverzitu u přilehlých polních celků. Náklady: Celková výše nákladů cca 1 mil. Kč Zatravnění ploch pro zvýšení retence a snížení vlivů erozních splachů Situace: 25

26 Závěr: Uvedená koncepce slouží jako závazný metodický pokyn pro výkon těchto odborů města Tábora a organizace Správy lesů města Tábora Odbor životního prostředí revitalizace krajiny, zatravnění a výsadba liniové zeleně Odbor dopravy- obnova cestní sítě extravilánu Odbor rozvoje- uchování strategických ploch v územně plánovací dokumentaci města- koordinace aktivit a průběžné výstupy radě města (roční periody) Správa majetku města- výkup pozemků, vlastnická zajištění, smluvní vztahy Odbor kultury- marketingová podpora rekreačním aktivitám, údržba a správa značení podél cestní sítě Správa lesů města Tábora- opatření v lesních celcích, liniové výsadby cestní sítě, zalesnění, údržba a správa areálu, údržba a správa značení v lesních celcích 26

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Pro realizaci protipovodňových opatření potřebujeme mimo jiné projekty + pozemky + peníze. Pozemkové úpravy nám mohou pomoci s každou

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Hlavní hodnoty území: Niva Lužnice kaštanová alej lesní plochy zachovalá urbanistická struktura Žižkova předměstí. Záměry na provedení změn v území:

Hlavní hodnoty území: Niva Lužnice kaštanová alej lesní plochy zachovalá urbanistická struktura Žižkova předměstí. Záměry na provedení změn v území: České Velenice KÚ: České Velenice Rozloha: 1210 ha Počet obyvatel: 3460 Starosta: Ing. Jaromír Slíva, místostarosta: Mgr. Miroslav Kotrč Stav D: platný územní plán obce, změna č. 1 O, územní studie, nutnost

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Městská část Praha Dolní Měcholupy Úřad městské části Praha Dolní Měcholupy Dolnoměcholupská 168/37 telefon:27270 6441 109 00 Praha 10 fax: 27270 5481

Městská část Praha Dolní Měcholupy Úřad městské části Praha Dolní Měcholupy Dolnoměcholupská 168/37 telefon:27270 6441 109 00 Praha 10 fax: 27270 5481 Útvar rozvojehlavního města Prahy Vyšehradská 57 128 00 Praha 2 Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje Praha/datum / /2013 Jindřich 30.9.2013 Věc: ÚVODNÍ ROZVAHA O CHARAKTERU MČ PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

O čem svědčí svědecké vrchy?

O čem svědčí svědecké vrchy? O čem svědčí svědecké vrchy? Poznávejme Středočeský kraj Mgr. Jitka Šanderová (vedoucí skupiny) Ing. Daniela Drobná Anna Rafajová Adéla Exnerová Nikola Košnářová David Alltman Lukáš Teňak O CO SE JEDNÁ?

Více

FRAGMENTACE KRAJINY DOPRAVNÍ A SÍDELNÍ INFRASTRUKTUROU A OCHRANA PŮDY

FRAGMENTACE KRAJINY DOPRAVNÍ A SÍDELNÍ INFRASTRUKTUROU A OCHRANA PŮDY Petr Anděl FRAGMENTACE KRAJINY DOPRAVNÍ A SÍDELNÍ INFRASTRUKTUROU A OCHRANA PŮDY Letní škola ochrany půdy, 2. 3. 9. 2013 andel@evernia.cz Dálnice jako bariéra Dálnice jako bariéra PROSTUPNOST DÁLNICE

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP Životní prostředí nabízí v letech 2007-2013 z evropských fondů přes 5 miliard Euro. Svým objemem financí (18,4 %) se jedná o druhý největší český operační program. Žadatelem

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

DATABÁZE NOVĚ ZALOŽENÝCH PRVKŮ ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY

DATABÁZE NOVĚ ZALOŽENÝCH PRVKŮ ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY DATABÁZE NOVĚ ZALOŽENÝCH PRVKŮ ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

200058050 - Jindřiš - Novotný - Hamerský potok - 7,961 ř.km

200058050 - Jindřiš - Novotný - Hamerský potok - 7,961 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 1,08 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107030480 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1179700 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 20,11 ÚTVAR

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JIRÁSKOVA MÍSTO PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JIRÁSKOVA MÍSTO PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JIRÁSKOVA MÍSTO PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SEZNAM PŘÍLOH: SITUACE - ŠIRŠÍ VZTAHY 1.00 ÚVOD 1.01 SEZNAM PŘÍLOH, SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY 1.02 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, FOTODOKUMENTACE 2.00 VÝKRESOVÁ

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Severa Září 2013 Definice veřejné infrastruktury 2 odst. 1 písm. k stavebního zákona Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, zřizované nebo užívané

Více

ZÁSOBNÍK OPATŘENÍ (PROJEKTŮ) pro plnění strategického plánu města (pro Akční plán)

ZÁSOBNÍK OPATŘENÍ (PROJEKTŮ) pro plnění strategického plánu města (pro Akční plán) Priorita 1 - Infrastruktrura, obnova majetku a inovace Cíl 1.1. - Systém financování a obnovy majetku 1.1.1. Tvorba a zavedení systému financování a obnovy majetku města Štětí A 1.1.2. Plán oprav a údržby

Více

Územní plán KUNĚJOVICE DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY

Územní plán KUNĚJOVICE DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY Územní plán KUNĚJOVICE DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ a TABULKOVÁ ČÁST vypracoval Atelier M.A.A.T., s. r. o. červenec 2012 Obsah vybraných jevů dle klasifikace vyhlášky 1 Základní okruhy informací

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi konaný dne 15.05.2014 v zasedací místnosti č. 240 KrÚ JMK Přítomni: dle prezenční listiny Úvodní

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Mazurova chalupa, Hoděšovice, 24. června 2015 OP ŽP 2014+ Alokace PO4: 13,34 % (9,5 mld. Kč) Alokace SC:

Více

Strategický plán rozvoje města Mšena pro roky 2014-2019

Strategický plán rozvoje města Mšena pro roky 2014-2019 Strategický plán rozvoje Mšena pro roky 2014-2019 A. Oblast infrastruktury a podnikání A.1. Vytvořit podmínky pro stabilní rozvoj Tvorba a aktualizace koncepčních dokumentů A.1.1. vytvoření nové závazné

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ Zpracoval: Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Bc. Zdeněk Rozehnal a Jaromír Mejsnar Zpracováno:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění Zpracovatel: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: Obec Kacanovy Datum zpracování: březen 2007 PARÉ 5 Koncept ÚP Kacanovy, textová

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě

Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě Horký, P. a kol. Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111 Pobočka Brno Mojmírovo

Více

Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny. 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková

Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny. 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková Inteligentní a kulturní lidi, včetně úředníků, nemusí do ochrany přírody a krajiny nutit právní předpis.

Více

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci 15. Cyklistická cesta Ploučnice, aneb Zelená cyklomagistrála Ploučnice 1. Základní informace Celková délka cyklomagistrály: 85km, z toho 50km Podralsko Celkové náklady projektu: odborný odhad 200 mil.

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN ÚSTRAŠICE ZMĚNA Č.1 Záznam o účinnosti UP vydal : Zastupitelstvo obce Ústrašice Číslo jednací : usnesení č.. Datum vydání :.. Datum nabytí účinnosti :.. Pořizovatel územního

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Splavnění Labe do Pardubic LABEL Martfü, Hungary 24th - 26th November 2010. Po vodě ekologicky, levně a v pohodě

Splavnění Labe do Pardubic LABEL Martfü, Hungary 24th - 26th November 2010. Po vodě ekologicky, levně a v pohodě Splavnění Labe do Pardubic LABEL Martfü, Hungary 24th - 26th November 2010 Vodní cesty střední Evropy Rotterdam Hamburk Berlín Kolín nad Rýnem Magdeburk 2 Splavnění Labe do Pardubic Účel projektu prodloužení

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze Platnost

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY.

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 1.1: ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY Silniční doprava DZ1 silnice I/11 Stabilizace koridoru čtyřpruhové směrově dělené silnice I.třídy v úseku

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ÚSES - zákon č.114/1992 Sb. O Ochraně přírody a krajiny Hlavní cíle: - nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění - optimální prostorový

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 2012 hlavní msto Praha číslo paré: O2. CELKOVÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ HL. M. PRAHY VYBRANÉ JEVY MAPOVÉHO PODKLADU A JEVY INFORMATIVNÍ

Více