Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v"

Transkript

1

2 Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v Obsah Používání pokročilých funkcí skeneru pomocí zkušební konzoly VRS... 3 Zkušební konzola VRS... 3 Rozšířené vlastnosti... 5 Obrazovka Barvy... 6 Obrazovka Obdélník pro výběr... 7 Obrazovka Otočení... 8 Obrazovka Přepnutí barevného režimu... 9 Nastavení režimu přepnutí barvy...11 Obrazovka Popisovač Obrazovka Zpracování textu Definování komentáře Obrazovka Podání více listů Výjimka podání více listů správcovské konzoly softwaru VRS: Ruční zásah Obrazovka Obecné Obrazovka O zařízení Konzola pro správu VRS Nastavení předvoleb Výjimky Licence Automatický profil Stav zařízení Konfigurace skeneru Ikona panelu nástrojů VRS Zpracování obrázku (aplikace VCDemo) PixKofax Použití rozhraní PixKofax k nastavení předvolených konfigurací Karta Předvolby Karta Další nastavení Karta Hlavní rozhraní PixKofax Karta VRS rozhraní PixKofax Karta Popisovač rozhraní PixKofax Karta Čárový kód rozhraní PixKofax Karta Čárový vzorek rozhraní PixKofax Karta O rozhraní PixKofax TWAIN Kofax Hlavní obrazovka rozhraní TWAIN Kofax A-61685_cs/VRS prosinec

3 Tato příručka obsahuje informace o funkcích určených pro skener, které lze používat se skenery Kodak i5200v a i5600v. Tento dokument nepopisuje obecné funkce rozhraní Kofax VRS. Informace o obecných funkcích softwaru VRS naleznete v online nápovědě k softwaru VRS. Používáte-li skenery řady Kodak i5000v s vestavěným hardwarem VRS, bude se cesta k ovládacím prvkům pro nastavení funkcí skeneru a voleb softwaru VRS se bude lišit v závislosti na typu rozhraní, které vaše aplikace pro skenování používá k připojení k softwaru VRS. Aplikace pro zpracování obrázků se připojují přímo k softwaru VRS, zatímco aplikace s podporou obrázků ISIS a TWAIN používají překladovou vrstvu s názvem PixKofax nebo TWAIN. V níže uvedeném schématu naleznete několik příkladů aplikací pro skenování a rozhraní, která používají. Všechny aplikace používají interaktivní prohlížeč VRS, rozšířené funkce skeneru a správcovskou konzolu VRS. V závislosti na používané aplikaci si vyberte část této příručky, která se věnuje příslušnému rozhraní. POZNÁMKA: Z technického hlediska není zkušební konzola VRS aplikace pro zpracovávání obrázků, ale pro zjednodušení jsme ji pod dané rozhraní zařadili. 2 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

4 S aplikacemi pro zpracovávání obrázků softwaru Kofax VRS lze používat různé skenery. I při použití různých skenerů však hlavní funkce softwaru VRS zůstávají stejné. Funkce uvedené na obrazovce Upřesňující vlastnosti se u jednotlivých skenerů liší. * VRS je registrovaná ochranná známka společnosti Kofax. Používání pokročilých funkcí skeneru pomocí zkušební konzoly VRS3 Ovládací prvky pokročilých funkcí jsou přístupné z interaktivního prohlížeče Kofax VRS. V níže uvedeném příkladu se k přístupu k pokročilým funkcím skeneru používá interaktivní prohlížeč VRS. Cesta vaší aplikace k těmto funkcím se bude lišit. Zkušební konzola VRS POZNÁMKA: Zkušební konzola VRS není určena pro velkoobjemové skenování dokumentů. V jednotlivých dávkách lze naskenovat pouze 99 stran. V zařízení i5600v nelze se zkušební konzolou VRS používat režimy Ruční nebo Panel. Další informace o používání zkušební konzoly VRS naleznete v online nápovědě k softwaru VRS. Spuštění interaktivního prohlížeče VRS ze zkušební konzoly VRS: 1. V nabídce Start systému Windows vyberte možnost Zkušební konzola Kofax VRS. 2. Klepněte na tlačítko Vybrat, zvolte požadovaný skener Kodak aklepněte na tlačítko OK. 3. Ve většině případů byste měli vybrat skener s modulem AIPE. AIPE (Advanced Image Processing Engine) je pokročilý modul pro zpracovávání obrázků. Jedná se o samostatný procesor, který obsahuje rozšířené možnosti (například skenování čárových kódů atd.). POZNÁMKY: Licence k procesoru AIPE je součástí skenerů řady Kodak i5000v. Nastavení softwaru VRS je přístupné také ze zkušební konzoly Kofax VRS, programu VCDemo, překladových rozhraní PixKofax a TWAIN Kofax nebo z aplikace pro skenování. A-61685_cs/VRS prosinec

5 4. Klepněte na tlačítko Nastavení nebo stisknutím klávesy F8 spusťte interaktivní prohlížeč VRS. 5. Klepněte na možnost Nastavení ovladače. Zobrazí se obrazovka Upřesňující vlastnosti. 4 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

6 Upřesňující vlastnosti Zvolíte-li jednu z upřesňujících vlastností, zobrazí se na pravé straně obrazovky volby, které lze nakonfigurovat. Následující tlačítka naleznete na všech obrazovkách s upřesňujícími vlastnostmi: OK: Uloží změny a zavře obrazovku. Storno: Vrátí nastavení zpět na naposledy uložené hodnoty. Nápověda: Zobrazí stručný popis ovládacích prvků na obrazovce Upřesňující vlastnosti. Jakmile vyberete požadované možnosti, klepnutím na tlačítko OK uložte nastavení aktuální relace skenování. Chcete-li toto nastavení uložit pro jiné relace skenování, klepněte v interaktivním prohlížeči VRS na ikonu Uložit. Software VRS uloží nastavení upřesňujících vlastností do profilů VRS. Každý profil má jinou sadu nastavení upřesňujících vlastností. Pokud bylo některé nastavení uloženo pro aktuální profil VRS, interaktivní prohlížeč VRS vloží do názvu profilu * (hvězdičku), která vás upozorní na neuložené změny. Skenovat s profilem VRS, ve kterém jsou neuložené změny, můžete. Po ukončení aplikace se profil vrátí zpět k původnímu nastavení. POZNÁMKA: Profily VRS jsou soubory ve formátu *.cps a naleznete je v následujícím adresáři: Vista/Windows 7: C:\Program Files\Kofax\imgctls\bin\Profiles A-61685_cs/VRS prosinec

7 Obrazovka Barvy Na obrazovce Barvy můžete vypustit pozadí formuláře, aby do elektronického obrázku byla zahrnuta pouze zadaná data (dojde k odstranění řádků a polí formuláře). POZNÁMKA: Vypuštění barvy se provádí před analýzou automatické orientace, a proto může přesnost automatické orientace ovlivnit. Vypuštění barvy na přední straně: Vyberte požadovanou barvu vypuštění (žádná, červená, zelená nebo modrá), kterou chcete zpřední strany odstranit. Vypuštění barvy na zadní straně: Vyberte požadovanou barvu vypuštění (žádná, červená, zelená nebo modrá), kterou chcete ze zadní strany odstranit. Komprimace JPEG: Klepnutím na tlačítko Povoleno vyberte jednu z následujících možností kvality: Dobrá: Průměrná komprimace, přijatelná kvalita obrázků (nejmenší velikost souboru). Lepší: Poměrně malá komprimace, dobrá kvalita obrázků. Nejlepší: Minimální komprimace, velmi dobrá kvalita obrázků (největší velikost souboru). Vlastní: Tuto možnost vyberte, pokud chcete zadat vlastní hodnoty komprimace JPEG. Je-li tato možnost vybrána, máte k dispozici volby YUV a Hodnota. - YUV: Typ barevné mezery, která se používá v komprimaci JPEG. Výběr (výchozí) používá převzorkování a v porovnání s výběrem generuje menší soubory. Výběr převzorkování nepoužívá (zachovává co nejvíce dat barev obrázku) a generuje větší soubory. 6 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

8 - Hodnota: Vyšší procentní hodnota znamená nejmenší komprimaci a generuje větší soubory. Naopak menší procentní hodnota znamená největší komprimaci a generuje menší soubory. Může však snížit kvalitu obrázků. Obrazovka Obdélník pro výběr Obrazovka obdélníku pro výběr umožňuje naskenování pouze části dokumentu zadáním hodnot v polích Horní/Levý/Šířka/Výška. Povoleno: Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte volby na obrazovce Obdélník pro výběr pro možnosti Přední strana nebo Zadní strana. Přední strana/zadní strana: Umožňuje nakonfigurovat oblast obrázku s využitím horního a levého okraje původního obrázku jako reference. Na základě hodnot zobrazených v příkladu výše se vybere část obrázku, která je 14 cm široká a 7,6 cm vysoká. Tento obrázek je vybrán 2,5 cm od horního okraje a 7,6 cm od levého okraje. Takto vybraný obrázek se uloží ve vybraném formátu. POZNÁMKY: Pokud obdélník pro výběr není povolen, zpracuje se celý obrázek. Po pevném a automatickém otočení se obdélník pro výběr z obrázku odstraní. A-61685_cs/VRS prosinec

9 Obrazovka Otočení Obrazovka Otočení obsahuje následující volby. Přední strana/zadní strana: Umožňuje otáčet naskenovaným obrázkem o 0, 90, 180 nebo 270 stupňů. Výchozí nastavení je 0. Tuto možnost otočení použijte, pokud obrázky chcete vždy otočit do stejné polohy. Pokud stránka obsahuje text, můžete v interaktivním prohlížeči VRS použít možnost Automatické otočení a stránku automaticky otočit tak, aby byla správně otočena pro čtení. POZNÁMKY: Zadní obrázek se otáčí o 180 stupňů, přičemž otočení není synchronní s přední stranou. Skenujete-li obě strany listu a horní okraj stránky je nalevo, je třeba nastavit Přední stranu na 90 stupňů a Zadní stranu na 270 stupňů, jinak nebudou obrázky správně otočeny pro čtení. Toto otočení obrázku se provede před automatickým otočením v softwaru VRS. Pevné otočení lze ve spojení s automatickým otočením v softwaru VRS použít k podání stránek do skeneru v režimu na šířku a zároveň pro otočení prázdných stránek, které je nutné naskenovat. Tyto prázdné stránky (které nelze v automatickém režimu otočení otáčet) budou mít stejnou výstupní orientaci jako stránky s textem. 8 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

10 Obrazovka režimu přepnutí barev Režim přepnutí barev umožňuje naskenovat dávku dokumentů a vybrat, které dokumenty 4 v dávce se naskenují barevně. Před skenováním se do stohu dokumentů vkládá stránka se speciálním vzorem čar (čárový vzorek typu 4). Čárový vzorek typu 4 způsobí ve skeneru přepnutí z černobílého skenování na barevné. Všechny stránky se naskenují barevně, dokud se nenaskenuje další stránka s čárovým vzorkem typu 4, která předá skeneru pokyn přepnout zpět na černobílé skenování. Obrázky z listů čárových oprav typu 4 se obvykle odstraní a nebudou součástí výstupních obrázků. Režim přepnutí barev umožňuje lépe určit, které dokumenty se naskenují barevně, než možnost Automatické zjištění barvy v softwaru VRS. Na CD k produktu nebo na adrese naleznete ukázku stránky pro tisk ve formátu PDF. Obrazovka režimu přepnutí barev obsahuje následující volby. POZNÁMKA: Chcete-li použít režim přepnutí barev, musí být vaše aplikace nastavena tak, aby začala skenovat barevně nebo ve stupních šedi (pokud chcete, aby se první stránky naskenovaly černobíle, vyberte možnost Začít černobíle níže). Je nutné mít aktivován režim skenování dávek (nikoli režim První stránka nebo Každá stránka. Další informace o těchto volbách naleznete v části této příručky s názvem Ikona panelu nástrojů VRS ). A-61685_cs/VRS prosinec

11 Předvolby Používat zjištění čárového vzorku k přepnutí barevného režimu: Je-li tato možnost vybrána, je režim opravy přepnutí barev povolen. Začít černobíle: Vynutí černobílý začátek výstupu, i když je v aplikaci pro skenování vybráno barevné skenování. V důsledku toho se při zjištění prvního čárového vzorku režim přepne na barevný režim. V tomto nastavení není třeba na začátek dávky umístit list s čárovým vzorkem, aby první skenování proběhlo černobíle. Odstranit obě strany listů čárového vzorku: Odstraní všechny obrázky včetně mezer, které vytvořila přední strana (nebo zadní, je-li vybrána možnost oboustranného skenování) listů čárových vzorků přepínání. V opačném případě budou obrázky listů čárových vzorků přepínání v dávce zachovány. Toto nastavení je užitečné, pokud listy čárových vzorků přepínání nezahrnují věcný obsah. Povolit tón potvrzení čárového vzorku: Při zpracovávání listů čárových vzorků přepínání spustí zvukový signál. Tón můžete zvolit na ovládacím panelu. Režim přepnutí Nezávislý: Je-li tato možnost vybrána, režim přepnutí barvy se použije pouze na stranu, na které byl zjištěn čárový vzorek. Obě strany: Toto je výchozí nastavení. Je-li tato možnost vybrána, režim přepnutí barvy se použije na přední a zadní stranu dokumentu. Černobílé nastavení Rozlišení černobílého nastavení: Vyberte požadované rozlišení pro skenování černobílých dokumentů. Dostupné jsou tyto možnosti: 100, 150, 200, 240, 300, 400 a 600 dpi. Hodnoty Automatický jas, Kontrast, Jas a Gamma (pro černobílé skenování) se nastavují automaticky naskenováním vzorového dokumentu a lze je upravit tak, aby se dosáhlo optimální kvality obrázku. Je-li tato možnost vybrána, nastavení se uloží a je nezávislé na běžných parametrech skenování nastavených aplikací pro skenování pro černobílé a barevné skenování nebo pro skenování ve stupních šedi. Použít toto nastavení, je-li zapnuta funkce Zjištění barvy: Je-li tato možnost vybrána, hodnoty ve skupině Černobílé nastavení (včetně rozlišení) se použijí na všechny dokumenty rozpoznané jako černobílé, pokud je v interaktivním prohlížeči Kofax VRS nebo na kartě Hlavní rozhraní PixKofax vybrána možnost Zjištění barvy. V opačném případě se při vybrané možnosti Zjištění barvy hodnota rozlišení nastavená v aplikaci pro skenování použije na barevné skenování nebo skenování ve stupních šedi a na černobílé skenování. Aktuální režim: Zobrazí aktuální nastavení režimu přepnutí barvy. 10 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

12 Nastavení režimu přepnutí barvy Chcete-li nastavit režim přepnutí barvy, postupujte následovně: 1. Spusťte aplikaci pro skenování. 2. Nakonfigurujte černobílé nastavení skeneru: V aplikaci pro skenování nastavte režim Barva na možnost Černobílé. Naskenujte černobílý dokument jako testovací stránku. Naskenovaný obrázek zkontrolujte a stejný postup zopakujte na kartě Kvalita obrázku Kofax VRS: Pokud chcete, aby Kofax VRS automaticky nastavil jas každého obrázku, klepněte na možnost Automatický jas. Klepnutím na možnost Jas a kontrast nastavte hodnoty pro Jas, Kontrast a funkci Gamma. 3. Vyberte funkci Přepnout režim barvy. Na kartě Kvalita obrázku Kofax VRS klepněte na možnost Nastavení ovladače. Zobrazí se obrazovka Upřesňující vlastnosti. Vyberte možnost Přepnout režim barvy. 4. Na obrazovce Přepnout režim barvy vyberte možnost Použít zjištění čárového vzorku k přepnutí režimu barvy. 5. Vyberte další požadované nastavení: Začít v černobílé, Odstranit obrázky z listů čárových vzorků přepínání nebo Povolit tón potvrzení čárových vzorků. 6. Vyberte možnost Nezávislé nebo Obě strany. A-61685_cs/VRS prosinec

13 7. Hodnoty ve skupině Černobílé nastavení představují nastavení, které bylo dříve vybráno na kartě Kvalita obrázku Kofax VRS (krok 2 výše). Vyberte rozlišení pro skenování černobílých dokumentů. Výchozí hodnota je 300. Výběrem možnosti Použít toto nastavení, je-li povolena funkce Zjištění barvy použijete hodnoty v této skupině (včetně rozlišení) na všechny dokumenty rozpoznané jako černobílé, je-li vybrána funkce Zjištění barvy. V opačném případě se při vybrané možnosti Zjištění barvy hodnota rozlišení nastavená v aplikaci pro skenování použije na barevné dokumenty nebo dokumenty ve stupních šedi a na černobílé dokumenty. 8. Klepněte na tlačítko OK. 9. Vložením listů s čárovým vzorkem do dávky označte, kde chcete, aby skener přepnul režimy barvy. Pokud například aktuálně skenujete černobíle a zjistí se čárový vzorek přepnutí, naskenuje se další dokument barevně. 10.V aplikaci pro skenování nastavte Barevný režim na možnost Stupně šedi nebo Barva a začněte skenovat. POZNÁMKY: Pokud jste dříve vybrali možnost Začít černobíle, skenování začne černobíle a bude pokračovat, dokud se nezjistí první list s čárovým vzorkem. Pokud jste možnost Začít černobíle dříve nevybrali, skenování začne ve stupních šedi nebo barevně a po zjištění prvního kódu oprav se přepne na černobílé. 12 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

14 Obrazovka Popisovač Obrazovka Popisovač obsahuje následující volby. POZNÁMKY: Tisk nebo komentář lze potlačit na dotykovém displeji skeneru. Použití funkce elektronického komentáře v obrázku nevyžaduje instalaci volitelného příslušenství tiskárny. Ovládací prvky popisovače: Tiskárna umožňuje fyzický svislý tisk nebo elektronické razítkování dat na výstupním obrázku a podporuje alfanumerické znaky, datum, čas, počet stran dokumentu a vlastní zprávu. Zakázat: Vypne funkci popisovače. Předskenování první strany: Před naskenováním potiskne přední stranu původního dokumentu nebo na ni umístí komentář, aby se přidaný text stal součástí naskenovaného obrázku. Zadní strana (po skenování): Skenery řady Kodak i5000v nepodporují fyzický tisk na zadní stranu. Na obrázek na zadní straně lze však umístit komentář. Pouze komentář: Na naskenovaný obrázek umístí text, který je nastaven na obrazovce Zpracování textu. Tento text se na naskenované dokumenty nevytiskne. Zpracování textu: Zobrazí obrazovku Zpracování textu, na které můžete nastavit volby potisku. A-61685_cs/VRS prosinec

15 Obrazovka Zpracování textu Na obrazovce Zpracování textu můžete nastavit volby popisovače. Počítadlo stránek Povolit: Je-li tato možnost vybrána, máte přístup k volbám počítadla stránek. Šířka tisku: Umožňuje konfiguraci formátu počítadla v případě, že šířka hodnoty je menší než šířka pole (v příkladech je uvedeno pole šířky 3 a hodnota počítadla 4). Dostupné možnosti: - Úvodní mezery: 4 - Úvodní nuly: Bez úvodních mezer/nul: 4 Začít na: Umožňuje nastavit číslo dokumentu pro následující dokument, který bude skenován. Počáteční počet se na konci skenování aktualizuje na skutečný počet. Zobrazí se naposledy použitý počet nebo výchozí hodnota. Počet kroků: Výběrem hodnoty z rozevírací nabídky určíte, jak se bude hodnota automatického počítadla popisovače a komentářů na každé stránce zvyšovat. Počítadlo je třeba nastavit na základě skenovaných dokumentů podle toho, jak jsou dávky organizovány, a na základě potřeb uživatelů. Přírůstky se pohybují v rozmezí 0 až 9. Číslice: Umožňuje konfiguraci šířky počítadla v rozmezí 1 až 9. Pokud však například v tiskovém řetězci zbývá pouze 6 znaků, je toto pole omezeno na délku 6 znaků. 14 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

16 Velikost písma: Lze vybrat požadovanou velikost písma tisku informace. K dispozici jsou tyto možnosti: Normální nebo Velké. Tučné: Lze vybrat požadovaný typ písma tisku informace. K dispozici jsou tyto možnosti: Normální nebo Tučné. POZNÁMKA: Volby Velikost písma a Tučné jsou zakázány, je-li vybrána možnost Pouze komentář. Orientace textu: Pokud jsou znaky tištěny svisle (počínaje od předního okraje dokumentu), umožňuje tato hodnota vybrat orientaci tiskového řetězce. Dostupné jsou tyto možnosti: 0, 90, 180, 270. směr podávání Vložit dynamický obsah: Umožňuje definovat tiskový řetězec výběrem požadovaného kódu z rozevíracího seznamu. Kódy Obsah %C1 Sem vložte počítadlo stránek a vytiskněte úvodní mezery. %C2 Sem vložte počítadlo stránek a vytiskněte úvodní nuly. %C3 Sem vložte počítadlo stránek tak, jak je. %D1 RRRR/MM/DD %D2 RRRRJJJ (čtyři čísla následovaná datem v Juliánském kalendáři) %D3 MM/DD/RRRR %D4 JJJ (datum v Juliánském kalendáři) %D5 DD/MM/RRRR %T1 Čas ve 24hodinovém formátu ve tvaru HH:MM:SS A-61685_cs/VRS prosinec

17 Definice tiskového řetězce: Do tohoto pole zadejte konkrétní text k tisku. Tento řetězec zahrnuje dynamický obsah, který jste vybrali v poli Vložit dynamický obsah, a určuje polohu počítadla stránek. Definovat lze pouze jednu zprávu s více textovými řetězci. Vložit můžete pouze jeden kód Datum, ale několik kódů Čas. Kód Datum lze použít pouze před nebo za zprávu předpony. Pokud například potřebujete následující tiskový řetězec: Produkční dávka 1, 2011/09/20 16:53: zadáte následující hodnoty: Do pole Definice tiskového řetězce zadejte text Produkční dávka 1 a v seznamu Vložit dynamický obsah vyberte následující kódy: %D1,%T1,%C2. Zbývající počet: Zobrazí zbývající počet znaků pro vyplnění tiskového řetězce. Je povoleno maximálně 40 znaků včetně mezer. Skutečný vytištěný vzorek: Zobrazí, jak bude skutečný tiskový řetězec vypadat po vytištění na stránkách. Vzhledem k tomu, že vtiskovém řetězci můžete použít více řádků, pole vpravo od pole Skutečný vytištěný vzorek udává řádek tiskového řetězce. Definování komentáře Umístění komentáře Odsazení zleva: Zadejte hodnotu, která určí, jak daleko od levého okraje dokumentu se komentář umístí. POZNÁMKA: Komentář se použije na obrázek po otočení. Komentář na přední straně: Je-li tato možnost zaškrtnuta, komentář se zobrazí na přední straně dokumentu. Komentář na zadní straně: Je-li tato možnost zaškrtnuta, komentář se zobrazí na zadní straně dokumentu. Jednotky: Vyberte jednotku míry, která se pro daný komentář použije. Dostupné možnosti: palce, milimetry nebo pixely. Poloha otisku/komentáře Odsazení od horního okraje stránky/rozmezí: Zadejte hodnotu od 0 do 99,1 cm. Tím určíte vzdálenost vytištěných informací od horního okraje dokumentu. POZNÁMKY: Na dotykovém displeji skeneru lze odsazení od předního okraje případně potlačit. Tisk je automaticky ukončen ve vzdálenosti 6,3 mm od zadního okraje dokumentu, a to i v případě, že informace není vytištěna celá. Vodorovná poloha tisku je určena umístěním inkoustové kazety ve skeneru. Další informace o nastavení polohy tisku naleznete v uživatelské příručce. Pro fyzický tisk jsou k dispozici možnosti Vynechat tisk a Zakázat tisk (přístupné z ovládacího panelu skeneru). Tyto možnosti nemají vliv na elektronický komentář. 16 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

18 Obrazovka Podání více listů Na obrazovce Podání více listů můžete u daného skeneru nakonfigurovat nastavení podání více listů. Skenery řady Kodak i5000v umožňují určit, jak skener reaguje na dokumenty, u kterých dojde k podání více listů. Akce, kterou skener provede po zjištění podání více listů, je určena dvěma nastaveními: Ve správě chybových událostí konzoly pro správu VRS a výběrem v seznamu Akce při podání více listů na obrazovce Upřesňující vlastnosti. Konzola pro správu VRS by měla být obvykle nastavena na možnost Automatické řešení a možnost Akce při podání více listů na obrazovce Upřesňující vlastnosti by měla být použita k výběru různého chování při podání více listů. Nejběžnější kroky nevyžadují změnu výchozího nastavení možnosti Automatické řešení ve správcovské konzole VRS. Nastavení na obrazovce Rozšířené vlastnosti je uloženo v profilu VRS, pomocí kterého můžete pro různé úlohy konfigurovat různé kroky v případě podání více listů. Můžete mít například úlohu, která obsahuje několik obálek. Tuto úlohu můžete nastavit pomocí výchozí akce Pozastavit generování obrázku, kterou můžete určit, zda se upozornění na podání více listů spustí na základě obálky, nebo skutečného podání více listů. Další úloha může obsahovat několik sepnutých dokumentů, které byly ve stohu nechtěně ponechány. U této úlohy byste v případě podání více listů měli nastavit akci Pozastavit a podržet papír, která zabrání poškození sepnutých dokumentů. A-61685_cs/VRS prosinec

19 Následující část popisuje, jaká akce se provede u jednotlivých nastavení upřesňujících vlastností skeneru v případě podání více listů, je-li správa chybových událostí správcovské konzoly VRS nastavena na možnost Automatické řešení nebo Chyba vrácena. POZNÁMKY: Možnost Chyba vrácena omezuje většinu možností pokročilého řešení při podání více listů a obvykle se nepoužívá. Akci pro případ podání více listů může spustit ultrazvuková detekce podání více listů nebo podání více listů zjištěné v celé délce dokumentu. Pokud skener v jakémkoli okamžiku zjistí podání více listů, ozve se zvukový signál. Tento zvuk lze nastavit na obrazovce Nastavení ovládacího panelu skeneru. Do protokolu obsluhy skeneru se zapíše záznam a v protokolu měření (k dispozici v nástroji pro ověření skenování) se zvýší hodnota výskytu podání více listů pro daný den. Pokud podání více listů zastaví zásobník, vstupní zdviž se sníží, aby bylo do vstupního stohu možné přidat více stran. Chcete-li podání více listů pro následující skenovanou stránku ignorovat, vyberte na ovládacím panelu možnost Ignorovat podání více listů. Zjištění podání více listů lze pro aktuální relaci skenování zcela vypnout. Pomocí potlačení na ovládacím panelu můžete také vypnout jednotlivá čidla podání více listů. Pozastavit a generovat obrázek: Umožňuje spravovat podání více listů bez přecházení mezi skenerem a počítačem. Tato volba zobrazí obrázek dokumentu zpracovaného při podání více listů na počítači. Můžete se přímo u skeneru rozhodnout, zda obrázek použijete nebo skenování zopakujete. Toto je výchozí nastavení a doporučujeme je pro většinu úloh. Konzola pro správu VRS: Výjimka podání více listů automatické řešení: Dokumenty, které podání více listů vyvolaly, budou přesunuty do výstupního zásobníku. Obrázky na přední straně dokumentu, který podání více listů vyvolal, se zobrazí na počítači v interaktivním prohlížeči Kofax VRS společně s pokyny k řešení podání více listů z ovládacího panelu. Obrázek naskenovaný při podání více listů bude do aplikace pro skenování odeslán, pouze pokud uživatel obrázek potvrdí tak, jak je. Na skeneru se zobrazí zpráva Pozastaveno: Zjištěno podání více listů, skenování pozastaveno. Pokud jste povolili tisk, (horní) stránka bude vytištěna a zobrazí se následující zpráva: 18 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

20 - Chcete-li chybu ignorovat a pokračovat ve skenování, stiskněte na skeneru tlačítko Spustit/Pokračovat. Obrázky budou odeslány do aplikace pro skenování a skenování se znovu spustí, jako by ke zjištění podání více listů vůbec nedošlo. - Chcete-li znovu naskenovat dokumenty zpracované při podání více listů, vyjměte je z výstupního zásobníku a vložte je do vstupní zdviže. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko Opakovat skenování. Obrázky stránek naskenovaných při podání více listů budou odstraněny a znovu naskenovány. POZNÁMKA: Je-li povolen tisk, lze opakovanému tisku na stránky zabránit výběrem možnosti Vynechat tisk na ovládacím panelu před stisknutím tlačítka Opakovat skenování. - Chcete-li skenování zrušit, stiskněte na skeneru tlačítko Zastavit/ Pozastavit nebo na obrazovce Podání více listů klepněte na tlačítko Storno. Aplikace pro skenování skenování ukončí a bude jej nutné znovu spustit z hostitelské aplikace. Výjimka podání více listů softwaru VRS: Zobrazit chybu: Spustí se stejná akce skeneru jako v případě výše, ale na hostitelském počítači se nezobrazí žádné obrázky naskenované při podání více listů a aplikace pro skenování skenování ukončí. Na hostitelském počítači se zobrazí chybová zpráva podání více listů. a bude nutné jej znovu spustit z hostitelské aplikace. POZNÁMKY: - Pokud stránka, která podání více listů způsobila, obsahovala čárový vzorek přepnutí barvy, obrázek čárového vzorku přepnutí se zobrazí v interaktivním prohlížeči VRS a barevný režim se nepřepne. - Je-li podání více listů ignorováno, hodnota počítadla stránek se bude zvyšovat obvyklým způsobem. Pokud jsou dokumenty naskenované při podání více listů znovu naskenovány, hodnota počítadla stránek se po klepnutí na tlačítko Opakovat skenování pro první stránku nezvýší, aby byl počet stránek přesný. A-61685_cs/VRS prosinec

21 Pozastavit a podržet papír: Tato volba brání poškození dokumentů sepnutých svorkami. Je-li tato možnost vybrána, stránka, která upozornění na podání více listů spustila, se ihned zastaví a skenerem neprojde. Výjimka podání více listů softwaru VRS: Automatické řešení: Dokumenty, které podání více listů vytvořily, budou ponechány v podavači a nebudou přesunuty do výstupního zásobníku. Do aplikace pro skenování nebudou odeslány žádné obrázky dokumentů, které podání více listů způsobily. Pozastaveno: Zjištěno podání více listů, skenování pozastaveno. Pokud jste povolili tisk, (horní) stránka se nevytiskne a zobrazí se následující zpráva: - Chcete-li uvolnit dráhu papíru a znovu spustit skenování, otevřete kryt skeneru a na ovládacím panelu vyberte možnost Vyčistit dráhu. Skenování lze znovu spustit až po vyčištění dráhy papíru. Chcete-li ve skenování pokračovat, klepněte na ovládacím panelu na možnost Spustit/Pokračovat. Stránky při podání více listů nebudou naskenovány. - Chcete-li skenování zopakovat, vložte dokumenty, které podaly najednou do vstupní zdviže. Chcete-li ve skenování po vyčištění cesty papíru pokračovat, vyberte na ovládacím panelu možnost Spustit/Pokračovat. POZNÁMKA: Pokud určitý dokument nesprávně spustí upozornění na podání více listů a je nutné jej naskenovat, vyberte na ovládacím panelu možnost Ignorovat podání více listů. U další stránky se tak ignorují upozornění na podání více listů a dokument se naskenuje. - Chcete-li skenování zrušit, stiskněte na skeneru tlačítko Zastavit/ Pozastavit nebo na obrazovce Podání více listů klepněte na tlačítko Storno. Aplikace pro skenování skenování ukončí a bude jej nutné znovu spustit z hostitelské aplikace. 20 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

22 Výjimka podání více listů softwaru VRS: Zobrazit chybu: Spustí se stejná akce skeneru jako v případě výše, ale na hostitelském počítači se zobrazí chybová zpráva podání více listů a aplikace skenování ukončí. a bude nutné jej znovu spustit z hostitelské aplikace. POZNÁMKY: Pokud bylo podání více listů zjištěno až poté, co se stránka dostala za první podávací válečky (tj. pokud byla ve spodní části stránky zjištěna poznámka nebo štítek), bude stránka s podáním více listů přesunuta do výstupního zásobníku a bude fyzicky potištěna. Pokud stránka, která podání více listů spustila, byl čárový vzorek přepnutí barvy, barevný režim se nepřepne. Hodnota počítadla stránek se nezvýší pro žádné stránky, které spustily upozornění na podání více listů. Zastavit a podržet papír: Tato možnost je velmi podobná možnosti Pozastavit a podržet papír. Jedinou výjimkou je, že možnost Ignorovat podání více listů v tomto případě není dostupná. Výjimka podání více listů softwaru VRS: Automatické řešení: Dokumenty, které podání více listů vytvořily, budou ponechány v podavači a nebudou přesunuty do výstupního zásobníku. Do aplikace pro skenování nebudou odeslány žádné obrázky dokumentu, při jehož zpracování došlo k podání více listů. Nečinnost: Na ovládacím panelu se zobrazí zpráva: Zjištěno podání více listů, skenování zastaveno. Pokud jste povolili tisk, (horní) stránka se nevytiskne a zobrazí se následující zpráva: A-61685_cs/VRS prosinec

23 - Chcete-li uvolnit dráhu papíru a znovu spustit skenování, otevřete kryt skeneru a na ovládacím panelu vyberte možnost Vyčistit dráhu. Skenování lze znovu spustit až po vyčištění dráhy papíru. Chcete-li ve skenování pokračovat, klepněte na ovládacím panelu na možnost Spustit/Pokračovat. Stránky, při jejichž zpracování došlo k podání více listů, nebudou naskenovány. - Chcete-li skenování opakovat, vyčistěte dráhu papíru, umístěte dokumenty do vstupní zdviže a na ovládacím panelu vyberte možnost Spustit/Pokračovat. POZNÁMKA: Je-li skener ve stavu nečinnosti, možnost Vynechat podání více listů není dostupná. - Chcete-li skenování zrušit, stiskněte na skeneru tlačítko Zastavit/ Pozastavit nebo na obrazovce Podání více listů klepněte na tlačítko Storno. Aplikace pro skenování skenování ukončí a bude jej nutné znovu spustit z hostitelské aplikace. Výjimka podání více listů softwaru VRS: Zobrazit chybu: Spustí se některá z výše uvedených akcí skeneru, ale v hostitelském počítači se zobrazí chybová zpráva o podání více listů, skenování bude v aplikaci pro skenování ukončeno a bude nutné jej znovu spustit z hostitelské aplikace. POZNÁMKY: Pokud není podání více listů zjištěno dříve, než se dokument dostane za první podávací válečky (tj. pokud byla ve spodní části stránky zjištěna poznámka nebo štítek), bude stránka s více listy přesunuta do výstupního zásobníku a bude fyzicky potištěna. Pokud stránka, která podání více listů spustila, byl čárový vzorek přepnutí barvy, barevný režim se nepřepne. Hodnota počítadla stránek se nezvýší pro žádné stránky, které spustily upozornění na podání více listů. 22 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

24 Zastavit a vysunout papír: Tuto možnost použijte, pokud nikdy nebudete chtít uchovat obrázek stránky, která upozornění na podání více listů spustila. Výjimka podání více listů softwaru VRS: Automatické řešení: Dokumenty, při jejichž zpracování došlo k podání více listů, budou přesunuty do výstupního zásobníku. Do aplikace pro skenování nebudou odeslány žádné obrázky dokumentu, při jehož zpracování došlo k podání více listů. Nečinnost: Na ovládacím panelu se zobrazí zpráva: Zjištěno podání více listů, skenování zastaveno. Pokud jste povolili tisk, (horní) stránka bude vytištěna a zobrazí se následující zpráva: - Chcete-li ve skenování pokračovat, klepněte na ovládacím panelu na možnost Spustit/Pokračovat. Stránky, při jejichž zpracování došlo k podání více listů, nebudou naskenovány. - Chcete-li skenování takových dokumentů opakovat, vložte dokumenty do vstupní zdviže a na ovládacím panelu vyberte možnost Spustit/Pokračovat. - Chcete-li skenování zrušit, stiskněte na ovládacím panelu tlačítko Zastavit/Pozastavit nebo na obrazovce Podání více listů klepněte na tlačítko Storno. Aplikace pro skenování skenování ukončí a bude jej nutné znovu spustit z hostitelské aplikace. Výjimka podání více listů softwaru VRS: Zobrazit chybu: Spustí se některá z výše uvedených akcí skeneru, ale v hostitelském počítači se zobrazí chybová zpráva o podání více listů, skenování bude v aplikaci pro skenování ukončeno a bude nutné jej znovu spustit z hostitelské aplikace. POZNÁMKY: Pokud stránka, při jejímž zpracování bylo zjištěno podání více listů, byl čárový vzorek přepnutí barvy, barevný režim se nepřepne. Hodnota počítadla stránek se nezvýší pro žádné stránky, které spustily upozornění na podání více listů. A-61685_cs/VRS prosinec

25 Pípnout a pokračovat: Tuto možnost vyberte, pokud chcete uživatele upozornit na podání více listů, ale nikdy nechcete v takovém případě skenování automaticky zastavit. Výjimka podání více listů softwaru VRS: Automatické řešení nebo Zobrazit chybu: Skener bude pokračovat ve skenování bez přerušení. Při podání více listů se tak pouze ozve zvukový signál a na ovládacím panelu se zobrazí zpráva Zjištěno podání více listů, skenování pokračuje. POZNÁMKY: Pokud stránka, při jejímž zpracování bylo zjištěno podání více listů, byl čárový vzorek přepnutí barvy, barevný režim se přepne. Počítadlo stránek se zvýší normálně. 24 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

26 Výjimka podání více listů správcovské konzoly softwaru VRS: Ruční zásah Pokud je vybrána možnost Ruční zásah, akce při podání více listů nastavená na obrazovce Upřesňující vlastnosti skeneru bude nahrazena vybranou akcí. Práce v režimu Ruční zásah je podobná, jako při použití možnosti Pozastavit a generovat obrázek. Možnost Přijmout nebo Skenovat znovu je v takovém případě třeba zvolit v hostitelském počítači, nikoli pomocí ovládacího panelu. V tomto režimu bude práce se skenerem i5000v Series při podání více listů stejně interaktivní jako se skenery Fujitsu fi-5900/fi-5950/fi-6800 nebo Canon DRX10C. POZNÁMKA: Nastavení konzoly pro správu VRS jsou globální a neukládají se do profilů softwaru VRS. Dokumenty, při jejichž zpracování došlo k podání více listů, budou přesunuty do výstupního zásobníku. Obrázky předních stran těchto dokumentů se zobrazí v počítači v interaktivním prohlížeči VRS spolu s pokyny, jak při podání více listů postupovat. Do aplikace pro skenování budou obrázky při podání více listů předány, pouze pokud tuto možnost povolíte. Nečinnost: Na ovládacím panelu se zobrazí zpráva: Zjištěno podání více listů, skenování zastaveno. Pokud jste povolili tisk, bude vytištěna (horní) stránka. V hostitelském počítači se zobrazí následující zpráva. - Chcete-li podání více listů ignorovat a pokračovat ve skenování, klepněte v hostitelském počítači na obrazovce Podání více listů na tlačítko OK. Obrázky zobrazené v interaktivním prohlížeči budou odeslány do hostitelské aplikace a skenování bude pokračovat, jako by k podání více listů nedošlo. - Chcete-li dokumenty, při jejichž zpracování došlo k podání více listů, znovu naskenovat, vyjměte je z výstupního zásobníku, vložte je do vstupní zdviže a v hostitelském počítači vyberte možnost Skenovat znovu. Obrázky těchto stránek zobrazené v interaktivním prohlížeči budou odstraněny a stránky budou znovu naskenovány. POZNÁMKA: Je-li skener ve stavu nečinnosti, možnost Vynechat podání více listů není dostupná. A-61685_cs/VRS prosinec

27 - Chcete-li skenování zrušit, na obrazovce Podání více listů v hostitelském počítači na tlačítko Storno. Skenování bude v aplikaci pro skenování ukončeno a bude nutné jej znovu spustit z hostitelské aplikace. POZNÁMKY: Pokud stránka, při jejímž zpracování bylo zjištěno podání více listů, byl čárový vzorek přepnutí barvy, obrázek opravy přepnutí se zobrazí v interaktivním prohlížeči VRS a barevný režim se nepřepne. Při každém podání více listů se počítadlo stránek zvýší. Pokud je stránka, u které došlo k podání více listů, skenována znovu, počítadlo stránek tuto stránku započítá dvakrát. Citlivost ultrazvuku: Určuje, jak agresivně se bude skener pokoušet určit, zda nedošlo k podání více dokumentů. Podání více papírů je zjišťováno podle vzduchových mezer mezi dokumenty a tloušťky dokumentů. To umožňuje použít zjišťování podání více listů u dávek, které obsahují dokumenty s různými tloušťkami. Nízká: Jedná se o nejméně agresivní nastavení s nejnižší pravděpodobností, že budou jako dokumenty s více listy označeny dokumenty se štítky, dokumenty nízké kvality, tenké dokumenty nebo pomačkané dokumenty. Střední: Tuto citlivost použijte v případě, že dávka obsahuje dokumenty různé tloušťky nebo štítky připevněné k dokumentu. V závislosti na materiálu štítků by většina dokumentů se štítky neměla být zjištěna jako podání více listů dokumentu. Vysoká: Jedná se o nastavení s nejvyšší agresivitou. Toto nastavení je vhodné použít v případě, že všechny dokumenty mají tloušťku nejvýše jako kancelářský papír s gramáží 75 g/m 2. a jsou v dobrém stavu. POZNÁMKA: Dokumenty, na kterých jsou přilepeny samolepicí lístky s poznámkami, lze rozpoznat vždy bez ohledu na nastavení. Čidla: Po celé šířce dráhy papíru je rozmístěno pět čidel. Má-li být podání více listů dokumentu správně zjištěno, musí dokumenty projít jedním z těchto čidel. Povolit: Levé, Střední, Pravé: Tyto ovládací prvky umožňují vybrat, která z pěti čidel mají být zapnuta. Pokud je například na levé straně dokumentu přilepen lístek s poznámkou, lze vypnout levé čidlo. Ignorovat zóny: Umožňuje zadat hodnotu do pole Ignorovat až do. Tuto možnost vyberte, pokud chcete povolit známé případy podání více listů (např. 3palcové samolepicí lístky s poznámkami), ale nechcete vypnout čidlo pro celý dokument. Ignorovat až do: Ignoruje podání více listů kdekoli v dokumentu, které je zjištěno v zóně ignorování až do zadané hodnoty. Tato možnost k dispozici, pokud je alespoň pro jedno čidlo nastavena zóna ignorování. Hodnota Ignorovat až do se vztahuje na všechny vybrané zóny ignorování. Lze nastavit hodnotu v rozsahu 2,6 až 17,8 cm. 26 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

28 Délka dokumentu: Umožňuje vybrat maximální délku dokumentu v dávce. Pokud skener zjistí dokument delší než tato hodnota, vyhodnotí, že došlo k podání více listů. Povolit: Zaškrtnutím tohoto políčka možnost Délka dokumentu zapněte a nastavte délku do pole Délka překrytí. Délka přesahu: Zadejte, při jaké délce přesahu dokumentů bude zjištěno podání více listů. Zjišťování podání více listů na základě délky lze povolit, i pokud jsou všechna ostatní čidla zakázána. Maximální délka přesahu je 61 cm. Nelze zadat hodnotu delší, než je maximální délka dokumentu (101,6 cm). POZNÁMKY: Zjišťování podání více listů na základě délky lze použít spolu s ultrazvukovou detekcí, nebo samostatně v režimu Pouze podle délky. Chcete-li povolit režim Pouze podle délky, zrušte zaškrtnutí všech 5 ultrazvukových čidel. Software VRS automaticky přidává k velikosti stránky 1,8 cm. Pokud tedy chcete, aby byly při zjišťování podání více listů rozpoznány dokumenty, které jsou přesně o 5 nebo více centimetrů delší než velikost stránky, je třeba zadat délku přesahu 4,3 cm. Základní délka dokumentu je určena podle vybrané velikosti a orientace stránky. Délka dokumentu ve formátu US Letter v orientaci na výšku je 28 cm, v orientaci na šířku pouze 21,6 cm. Příklad: Pokud uživatel vybral velikost stránky A5 (21 x 14,7 cm) v orientaci na šířku a délka přesahu je nastavena na 2,5 cm, upozornění na podání více listů se zobrazí u stránek dlouhých 18,5 cm (14,7 + 1,3 + 2,5) nebo delších. Jednotky: Vyberte jednotku délky dokumentu. Lze vybrat palce nebo mm. A-61685_cs/VRS prosinec

29 Obrazovka Obecné Pomocí nastavení na obrazovce Obecné můžete zvýšit produktivitu zkrácením času mezi dávkami, určit způsob podávání papíru nebo dobu, po které skener přejde do režimu spořiče energie. Výška zásobníku: Zadejte výšku vstupní zdviže podle přibližného počtu skenovaných dokumentů. Pokud ve skeneru dojde papír, vstupní zdviž se sníží, aby do ní bylo možné vložit stoh s daným počtem listů. Pokud je zvolena nejmenší dávka (25 listů), vstupní zdviž se sníží, aby bylo možné do stohu přidat další papír. Maximální hodnota je 750 listů. 25 listů (nebo méně): Vstupní zdviž je v nejvyšší poloze. Tato možnost je doporučena v případě, že skenujete 25 a méně listů ze vstupní zdviže. 100 listů: Tato možnost je doporučena v případě, že skenujete 25 až 100 listů ze vstupní zdviže. 250 listů: Tato možnost je doporučena v případě, že skenujete 100 až 250 listů ze vstupní zdviže. 500 listů: Tato možnost je doporučena v případě, že skenujete 250 až 500 listů ze vstupní zdviže. 750 listů: Tato možnost je doporučena v případě, že skenujete 500 až 750 listů ze vstupní zdviže. POZNÁMKA: Pokud je v aplikaci pro skenování nastaven zdroj podávání na možnost Ruční, nastavení výšky zásobníku bude ignorováno a vstupní zdviž bude vždy v pozici pro vložení 25 listů. 28 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

30 Došel papír: Nastavuje chování skeneru po podání posledního listu dávky ze vstupní zdviže. Časový limit pro přepravu: Doba, po kterou bude skener pokračovat v činnosti, než přejde do stavu Došel papír (v sekundách). Pokud během této doby přidáte další dokumenty, skenování bude automaticky pokračovat. Pokud do vstupní zdviže nevložíte další dokumenty dříve, než časový limit pro přepravu vyprší, bude další činnost skeneru závislá na nastavení Řešit ze skeneru. Řešit ze skeneru: Je-li tato možnost povolena a dojde papír, skener přejde do režimu Pozastaveno místo režimu Zastaveno. To umožňuje po přidání dokumentů do vstupní zdviže skener rychle spustit pomocí tlačítka Spustit/Pokračovat na ovládacím panelu. Pokud je možnost Řešit ze skeneru zakázána a dojde papír, skener přejde do režimu Zastaveno (Nečinnost). Budete-li v takovém případě chtít pokračovat ve skenování, bude třeba úlohu v hostitelské aplikaci znovu spustit. POZNÁMKA: Pokud je možnost Řešit ze skeneru zakázána a do prázdné vstupní zdviže je vložen další papír, bude na základě příslušného nastavení v konzole pro správu VRS určeno, zda má skener automaticky zahájit skenování nebo ne. Zpracování dokumentů: Umožňuje vybrat, jak skener transportuje dokumenty skrze skener. Toto nastavení má vliv na způsob podávání dokumentů do skeneru, rychlost přepravy skrz skener a způsob skládání do výstupního zásobníku. Normální: Neprovádí se žádné dodatečné manipulace. Nejvhodnější v případě, že mají všechny dokumenty podobnou velikost. - Úplné zpracování - Vypnout řízené stohování - Minimální prodleva mezi dokumenty Vylepšené stohování: Pomáhá řídit, jakým způsobem jsou dokumenty stohovány/řazeny ve výstupním zásobníku pro smíšené sady dokumentů. To by mělo fungovat pro většinu smíšených sad dokumentů. - Možné mírné snížení rychlosti zpracování - Zapnout řízené stohování - Minimální prodleva mezi dokumenty Nejlepší stohování: Pokud vaše sada dokumentů obsahuje velkou variabilitu velikostí, nabízí tato možnost nejlepší řízení způsobu stohování/řazení ve výstupním zásobníku. - Mírné snížení rychlosti zpracování - Zapnout řízené stohování - Velká prodleva mezi dokumenty A-61685_cs/VRS prosinec

31 Křehké/složité: Určeno pro dokumenty, které vyžadují zvláště jemné zacházení při transportu skrze skener a ukládání do výstupního zásobníku. - Výrazné snížení rychlosti zpracování - Vypnout řízené stohování - Minimální prodleva mezi dokumenty - Čtvrtinová rychlost transportu Silné/obálky: Určeno pro dokumenty silnější než karton (300 g/m 2 nebo 0,25 mm). - Výrazné snížení rychlosti zpracování - Zapnout řízené stohování - Minimální prodleva mezi dokumenty - Čtvrtinová rychlost transportu Tenký: Určeno pro dokumenty tenčí než 75 g/m 2. např. průklepový papír. - Výrazné snížení rychlosti zpracování - Zapnout řízené stohování - Velká prodleva mezi dokumenty - Čtvrtinová rychlost transportu Spořič energie Časový limit v minutách: Umožňuje nastavit dobu nečinnosti, po které skener přejde do režimu spořiče energie. Výchozí hodnota je 15 minut, maximální povolená doba je 240 minut. Obrazovka O zařízení Obrazovka O zařízení zobrazuje verzi firmwaru skeneru, verzi firmwaru CGA, verzi ovladače skeneru (softwaru VRS) a informace o autorských právech. 30 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

32 Konzola pro správu VRS Nastavení předvoleb Konzola pro správu VRS umožňuje nastavení obecných předvoleb, reakcí softwaru VRS na chyby a upozornění, aktivaci a deaktivaci licence, správu nastavení automatického profilu, monitorování a konfiguraci skeneru a konfiguraci zdrojů pro import souborů používaných při zpracování snímků v softwaru VRS. Do konzoly pro správu VRS můžete přistupovat následujícími způsoby: Na kartě PixKofax VRS stiskněte tlačítko Správa VRS. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu VRS na hlavním panelu a vyberte možnost Konzola pro správu. Klepněte na tlačítko Start > Konzola pro správu Kofax VRS. Prostřednictvím položky Předvolby v konzole pro správu Kofax VRS můžete nastavit obecné předvolby aktualizací sdílených profilů, vícejádrového zpracování obrázků, zobrazovaného jazyka a cestu k souboru protokolu konzoly pro správu. POZNÁMKY: Změny nastavení vícejádrového zpracování obrázků nebo jazyka softwaru Kofax VRS se projeví až po restartování softwaru. Funkce Automatický profil a Stav zařízení jsou k dispozici pouze po upgradu zkušení verze softwaru VRS 5 na verzi VRS Elite. A-61685_cs/VRS prosinec

33 1. Na obrazovce konzoly pro správu VRS vyberte položku Předvolby. 2. Na obrazovce Předvolby vyberte položky, které chcete aktualizovat: Zkušební režim softwaru Kofax VRS Elite: Umožňuje používat funkce softwaru Kofax VRS Elite ve zkušební verzi. Všechny obrázky budou obsahovat označení DEMO. Sdílené profily: Tato možnost je k dispozici pouze pouze v plné verzi softwaru Kofax VRS Elite. Vícejádrové zpracování obrázků: Vícejádrové zpracování obrázků může zvýšit celkový výkon v závislosti dalších faktorech, jako je hardware počítače, nastavení interaktivního prohlížeče VRS a nastavení aplikace pro skenování. Vyberte jednu z následujících možností zpracování obrázků v softwaru VRS pomocí více jader procesoru: - Automaticky: Vícejádrové zpracování bude použito, pouze pokud vlastníte licenci na plnou verzi softwaru Kofax VRS pro skenery i5000v Series. V takovém případě funguje možnost Automaticky stejně, jako možnost Zapnout. - Zapnout: Vícejádrové zpracování je použito vždy bez ohledu na licenci. Pokud nevlastníte licenci na plnou verzi Kofax VRS, obrázky budou označeny vodoznakem DEMO. - Vypnout: Vícejádrové zpracování není použito nikdy bez ohledu na licenci. Toto nastavení je obvykle využíváno pro účely diagnostiky. Jazyk softwaru Kofax VRS: Vyberte jazyk, ve kterém chcete zobrazit uživatelské rozhraní a nápovědu online softwaru Kofax VRS. Ve výchozím nastavení instalační program softwaru Kofax VRS nastaví jazyk podle jazyku operačního systému Windows. Pokud je vybrána možnost Zobrazovaný jazyk systému Windows, jazyk softwaru Kofax VRS bude nastaven v závislosti na předvolbách operačního systému. Pokud jazyk nastavený v systému Windows není softwarem Kofax VRS podporován, bude použita angličtina. Soubor protokolu: Umožňuje nastavit umístění souboru protokolu konzoly pro správu. Po klepnutí na tlačítko Procházet můžete vybrat jiné umístění. Soubor protokolu obsahuje stavové a chybové zprávy s uvedeným časem, a tak ukazuje podrobnou historii činnosti konzoly pro správu. Pokud dojde k potížím, je takový soubor užitečný pro pracovníky podpory. 32 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

34 Výjimky Pomocí obrazovky Výjimky můžete nastavit, jak bude software VRS reagovat při výskytu chyb nebo upozornění na výjimečný stav obrázku nebo skeneru. Upozornění: Seznam upozornění týkajících se kvality obrázků. Pro jednotlivá upozornění můžete nastavit položky Mezní hodnota a Akce. Položka Mezní hodnota určuje hranici, od které software Kofax VRS zaznamenává upozornění. Položka Akce určuje, jak bude software Kofax VRS na tato upozornění reagovat. A-61685_cs/VRS prosinec

35 Chyba: Seznam výjimečných stavů souvisejících s automatickým oříznutím, automatickým vyrovnáním, konflikty zařízení, přepravou papíru a dalšími potížemi. Položka Akce určuje, jak bude software Kofax VRS na chybu nebo upozornění reagovat. V následující tabulce naleznete seznam akcí, které můžete nastavit. Akce Ignorovat chybu Zobrazit chybu Ruční zásah Automatické řešení Interaktivní Popis Neupozorňuje na chybu ani nepodniká žádnou akci k její nápravě. Snímek je ve stavu, v jakém je, přijat a předán do aplikace pro skenování. Skener pokračuje ve skenování. Upozorní na chybu, ale obrázek nebude odeslán do aplikace pro skenování. Operace skenování bude zastavena. Zobrazí obrazovku Správce automatického řešení v režimu Ruční. Na této obrazovce můžete ručně vyřešit potíže se skenerem nebo přepravou papíru, např. pokud se uvolní kabel nebo pokud uvízne nebo dojde papír. Chcete-li pokračovat ve zpracování dokumentů, je třeba skener ručně znovu spustit. Zobrazí obrazovku Správce automatického řešení v režimu Automatický. Po vyřešení chyby zařízení nebo chyby spřepravou papíru (například uvolnění kabelu, uvíznutí papíru nebo prázdný zásobník) skener automaticky pokračuje se zpracováním. Přeruší skenování a zobrazí obrázek s výjimkou v interaktivním prohlížeči VRS, abyste mohli upravit kvalitu obrázku. Zrychlené skenování: Při zvolení této možnosti se zobrazí dialogové okno Zrychleného skenování. Zrychlené skenování umožňuje skeneru zpracovat více stránek za minutu v případě, že výstupem jsou obrázky ve vysokém rozlišení. Zařízení je nejprve naskenuje interně v nižším optickém rozlišení a potom rozlišení výstupních obrázků digitálně zvýší. V případě skenerů i5000v Series je možné zrychleně skenovat pouze s rozlišením 600 dpi. Pokud při skenování s rozlišením 600 dpi nastavíte zrychlené skenování na jakoukoli jinou hodnotu než Žádné/Nejlepší, bude skener pracovat o hodně rychleji. Rozlišení obrázku bude o něco nižší. Uložit: Uloží změny. 34 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

Skenery řady i4x50. Příručka nastavení skenování pro aplikace ISIS. A-61838_cs

Skenery řady i4x50. Příručka nastavení skenování pro aplikace ISIS. A-61838_cs Skenery řady i4x50 Příručka nastavení skenování pro aplikace ISIS A-61838_cs Použití ovladače ISIS Obsah Spuštění nástroje Scan Validation Tool... 2 Dialogové okno nástroje Scan Validation Tool... 3 Konfigurace

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 30 června 2014 Obsah 3 Obsah Fiery JobMaster-Fiery

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií... 10 Vložení předlohy

Více

Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.8

Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.8 Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.8 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 14. ledna 2016 Obsah 3 Obsah Fiery

Více

HP Deskjet 3050A J611 series

HP Deskjet 3050A J611 series HP Deskjet 3050A J611 series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP All-in-One Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7 Automatické vypnutí...8

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

Průvodce snadnou obsluhou

Průvodce snadnou obsluhou Průvodce snadnou obsluhou Základní OBSAH Předmluva Rozdělení příruček... Co všechno tento stroj dokáže... Ovládací panel... Kopírovací Kopírování...7 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka základních

Více

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series HP Deskjet 3510 e-all-in-one series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte zařízení HP Deskjet 3510 series Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7

Více

Používání funkce chytrého dotyku

Používání funkce chytrého dotyku Používání funkce chytrého dotyku verze 1.6 A-61708_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 2 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Služby spojené s Active Directory doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. Olomouc 2015 Publikace vznikla v rámci ESF projektu

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení

Více

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Stručná referenční příručka M375 M475 Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti Instalační soubory

Více

Příklady pracovních postupů

Příklady pracovních postupů 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah Příklady pracovních postupů tisku na serveru Fiery Server...5

Více

MG3500 series. Příručka online. Skenování. čeština (Czech)

MG3500 series. Příručka online. Skenování. čeština (Czech) MG3500 series Příručka online Skenování čeština (Czech) Obsah Skenování....................................................... 4 Skenování z počítače......................................................

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a záruka 2007 Copyright Hewlett-Packard

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios - iphone)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios - iphone) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios - iphone) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Obsah. Začínáme Viditelné součásti programu Simulace. WOP Menu CNC řízení. CNC Programy. Exec. Grafické okno. Strojní panel. 3D Model.

Obsah. Začínáme Viditelné součásti programu Simulace. WOP Menu CNC řízení. CNC Programy. Exec. Grafické okno. Strojní panel. 3D Model. F2000 WOP - Page 1 of 51 Začínáme Viditelné součásti programu Simulace Strojní panel 3D Model WOP CNC řízení CNC Programy Přípravné funkce Pomocné funkce Pevný formát CNC programu Volný formát Parametrické

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

HP Backup and Recovery Manager

HP Backup and Recovery Manager HP Backup and Recovery Manager Příručka uživatele Verze 1.0 Obsah Úvod Instalace Postup při instalaci Jazyková podpora HP Backup and Recovery Manager Připomínky Naplánované zálohy Co je možné naplánovat?

Více

Režimy reflektometru Mini-OTDR

Režimy reflektometru Mini-OTDR Režimy reflektometru Mini-OTDR Režim OTDR: vytvoření, zobrazení a analýza zápisů. Vyhledávač poškození vlákna: zjednodušené nastavení zápisu umožňující rychle vyhledat poškození vlákna. Režim zdroje: pro

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Desktop 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise Desktop 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument

Více

6300 Series All-In-One

6300 Series All-In-One 6300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Obràzek 1 LetraTag Štítkovaè

Obràzek 1 LetraTag Štítkovaè Výstup štítků Nastavení Napájení Vložit Storno Uložení do paměti Vyvolání z paměti LCD displej Řezačka Tisk Formát OK Navigace Čísla Velká písmena Vymazat Mezerník Zpět Obràzek 1 LetraTag Štítkovaè Konektor

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone IP002 Sweex USB Internet Phone Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet. Pro dosažení bezchybné

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Stručná referenční příručka M276 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud

Více

universální monitorovací program

universální monitorovací program MtUni universální monitorovací program MtUni 8/10 Rev.2 THERMOPROZESS s.r.o. Riegrova 2668/6c 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 313 182 fax: +420 385 340 947 e-mail: info@thermoprozess.cz http://www.thermoprozess.cz

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

SMART Ink. Operační systém Mac OS X. Uživatelská příručka

SMART Ink. Operační systém Mac OS X. Uživatelská příručka SMART Ink Operační systém Mac OS X Uživatelská příručka Reistrace produktu Jestliže si zareistrujete produkt SMART, budeme vás upozorňovat na nové funkce a uprade softwaru. Zareistrujte se online na adrese

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky.

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky. Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 17. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Picture Saver Skenovací systém PS80

Picture Saver Skenovací systém PS80 Picture Saver Skenovací systém PS80 Uživatelská příručka A-61601_cs 5K4807 Tento produkt obsahuje části zobrazovacího kódu, jehož vlastníkem je společnost Pegasus Imaging Corp., Tampa, FL, (www.pegasustools.com).

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Příručka nastavení skenování pro ovladač ISIS

Příručka nastavení skenování pro ovladač ISIS Příručka nastavení skenování pro ovladač ISIS Obsah Spuštění nástroje pro ověření skenování... 2 Dialogové okno Nástroj pro ověření skenování... 4 Konfigurace nastavení obrázku... 6 Karta Hlavní... 8 Karta

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Getting Started (Začínáme) Kopírování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Getting Started (Začínáme) Kopírování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Getting Started (Začínáme) Kopírování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace,

Více

CIMCO Edit v6 - Uživatelská příručka

CIMCO Edit v6 - Uživatelská příručka CIMCO Edit v6 - Uživatelská příručka 3 Licenční informace Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a neznamenají závazek na straně CIMCO A/S. V tomto dokumentu popsaný software

Více

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista Česká verze Sweex LW312 - Bezdrátový LAN PCI adaptér 300 Mb/s Bezdrátový LAN PCI adaptér 300Mb/s nevystavujte nadměrným teplotám. Zařízení nenechávejte na přímém slunečním světle a v blízkosti topných

Více

Uživatelská příručka. Snadné hledání. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor

Uživatelská příručka. Snadné hledání. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor Uživatelská příručka Snadné hledání Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou v této příručce,

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

Verze 1.0 Leden 2012. Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Uživatelská příručka

Verze 1.0 Leden 2012. Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Uživatelská příručka Verze 1.0 Leden 2012 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI 2012 Xerox Corporation. XEROX, XEROX a obrazová značka jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických anebo v jiných

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Rychlý referenční návod Rychlý referenční návod Vlastnosti vizuálního diagnostického systému InnerVue Monitor Rameno monitoru Klávesnice vypínače počítače Konektor ručního přístroje Mechanika pro vypalování

Více

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016 Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web Únor 2016 Právní vyrozumění Informace o právních upozorněních, ochranných známkách, prohlášeních o omezení odpovědnosti, zárukách, omezeních exportu a

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

Software ConfigFree pro snadné připojení

Software ConfigFree pro snadné připojení Software ConfigFree pro snadné připojení Bezdrátové připojení se stalo základní podmínkou pro neomezenou komunikaci, protože uživatelům notebooků poskytuje možnost připojení kdykoli a kdekoli. Správa vícenásobného

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

ZKRÁCENÝ NÁVOD K PROVOZU

ZKRÁCENÝ NÁVOD K PROVOZU Nordson Corporation ZKRÁCENÝ NÁVOD K PROVOZU P/N 7192624_01 - Czech - Práškový stříkací systém Encore HD s řídicí jednotkou Prodigy Color on Demand Obr. 1 Schéma systému (zobrazen systém se dvěma pistolemi)

Více

Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena. RADEON 9700 SERIES Uživatelská příručka P/N 137-40393-10 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena. ATI, všechny výrobky ATI a názvy výrobků jsou obchodními známkami nebo registrovanými

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP Deskjet 2510 Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Stavové kontrolky...6 Obsah 3 Tisk Tisk dokumentů...9 Tisk fotografií...10

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Sestavy dlaždic. Příprava dlaždic pro definici sestavy

Sestavy dlaždic. Příprava dlaždic pro definici sestavy Sestavy dlaždic Sestava dlaždic je předem připravené a na disk uložené uspořádání dlaždic, které lze pokládat buďto jednotlivě nebo na celou určenou plochu. Jedna sestava dlaždic může obsahovat dlaždice

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Instalace modulu Message Broadcasting. Při stahování a instalaci postupujte podle pokynů na webové stránce společnosti Epson.

Instalace modulu Message Broadcasting. Při stahování a instalaci postupujte podle pokynů na webové stránce společnosti Epson. Message Broadcasting Message Broadcasting je modul aplikace EasyMP Monitor. Správci mohou modul využívat k posílání zpráv nebo oznámení na jeden nebo více projektorů nebo na všechny projektory v síti.

Více

Technologie počítačových sítí 5. cvičení

Technologie počítačových sítí 5. cvičení Technologie počítačových sítí 5. cvičení Obsah jedenáctého cvičení Active Directory Active Directory Rekonfigurace síťového rozhraní pro použití v nadřazené doméně - Vyvolání panelu Síťové připojení -

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele Metodika pro učitele Tvorba prezentace v aplikaci PowerPoint 2010 PowerPoint je program, který umožňuje navrhnout, kvalitně graficky a esteticky ztvárnit a následně spustit a předvést prezentaci. Celý

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus v4.2.cs Part number: 5992-2507 Copyright 2007 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny

Více

Příručka pro uživatele Navigační software

Příručka pro uživatele Navigační software Příručka pro uživatele Navigační software - 2 - Obsah 1 Uvedení do provozu... 4 1.1 Důležité informace... 5 1.2 Alternativní instalace navigačního softwaru z paměťové karty... 5 1.3 Další digitální mapy...

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford).

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford). LANGMaster International, s.r.o. Branická 107, 147 00 Praha 4 Česká republika Tel.: +420 244 460 807, +420 736 623 459 Fax: +420 244 463 411 e-mail: info@langmaster.cz http://www.langmaster.cz Na základě

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Skener i1120. Příručka nastavení skenování pro ovladač ISIS. A-61809_cs

Skener i1120. Příručka nastavení skenování pro ovladač ISIS. A-61809_cs Skener i1120 Příručka nastavení skenování pro ovladač ISIS A-61809_cs Příručka nastavení skenování pro ovladač ISIS Obsah Spuštění nástroje Scan Validation Tool... 2 Dialogové okno nástroje Scan Validation

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Online Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Funkce kamery VideoCAM GF112 1 Tlačítko pro fotografování 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Instalace kamery VideoCAM GF112 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM

Více

Téma 2: Konfigurace zásad. Téma 2: Konfigurace zásad

Téma 2: Konfigurace zásad. Téma 2: Konfigurace zásad Téma 2: Konfigurace zásad 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si vysvětlíme, co to jsou zásady skupiny a jak se k nim dostat. Vyzkoušíte si konfiguraci diskových kvót, zásad obnovení systému a souborů

Více

Konfigurátor idům. Manuál pro konfiguraci systémů Melody, Duo+ Rychlý obsah: - 1 -

Konfigurátor idům. Manuál pro konfiguraci systémů Melody, Duo+ Rychlý obsah: - 1 - Konfigurátor idům Manuál pro konfiguraci systémů Melody, Duo+ Rychlý obsah: Systém Melody: Změna čísla telefonu (ID)... Povolit/zakázat interkom u telefonu Změna doby otevření dveří.... Změna doby otevření

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více