VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI"

Transkript

1 Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, Votice, tel , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 č.j.: 627/2013

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Škola Zřizovatel školy Součásti školy Školská rada Charakteristika školy Přehled oborů vzdělávání Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy Rámcový popis personálního zabezpečení školy Základní údaje o pracovnících školy Vedení školy Nepedagogičtí pracovníci Pedagogičtí pracovníci Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2013 / Přijímání žáků do středních škol Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy Zapojení do projektů Učební plán školy Výuka cizích jazyků Volitelné předměty ve školním roce 2012/ Nepovinné předměty a zájmová činnost Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školní poradenské pracoviště Prevence sociálně-patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a vzdělávání ostatních pracovníků školy Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Olympiády a soutěže ve školním roce 2012/ Celoroční projekt Den porozumění

3 9.3 Žákovský parlament Poznávací a vzdělávací pobyty, exkurze a výlety Besedy Divadelní a filmová představení Průřezová témata, prevence Kurzy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Přehled hospodaření za období I. VI Rozbor výsledku hospodaření za rok Stav na fondech po přídělu ze zlepšeného výsledku hospodaření Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Údaje o občanském sdružení při škole Spolupráce s dalšími organizacemi Seznam příloh:

4 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Votice, okres Benešov Sídlo školy Pražská 235, Votice Právní forma příspěvková organizace IČO REDIZO Vedení školy ředitelka školy Mgr. Ing. Zuzana Bukovská statutární zástupkyně (2. stupeň) Mgr. Dana Hronová zástupkyně (1. stupeň, školní družina) Mgr. Marcela Kratochvílová Kontakt telefon , fax www stránky 1.2 Zřizovatel školy Název zřizovatele Město Votice Adresa zřizovatele Komenského náměstí 700, Votice Kontakt telefon fax www stránky 1.3 Součásti školy Součásti školy Nejvyšší povolený počet žáků IZO Základní škola Školní družina Součást školy Počet tříd/oddělení Počet žáků Počet žáků na třídu Základní škola celkem ,5 z toho 1. stupeň ZŠ ,6 z toho 2. stupeň ZŠ ,9 Školní družina ,0 4

5 1.4 Školská rada Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Předsedkyně školské rady Lea Rosolová Školskou radu tvoří dva zástupci zřizovatele, dva zástupci z řad zákonných zástupců žáků a dva zástupci pedagogických pracovníků. Zástupci zákonných zástupců žáků: Lea Rosolová, předsedkyně Jitka Maršíčková Zástupci pedagogů: Mgr. Jiří Boršovský, místopředseda Mgr. Kateřina Pavličová Zástupci zřizovatele: Ing. Ivana Brehovská Ladislava Trachtová 1.5 Charakteristika školy Základní škola Votice je středně velkou, úplnou školou s prvním až devátým postupným ročníkem, do které docházejí nejen votické děti, ale i děti z okolních vesnic. Patří tedy mezi školy spádové. Škola byla založena v roce Ke staré budově školy postupně přibylo několik přístaveb. Škola je umístěna ve výhodné poloze pro děti, uprostřed města, jedinou nevýhodou je blízká přítomnost frekventovanější Pražské ulice. Silnými stránkami školy jsou: pěkné prostředí, ve kterém se děti dobře cítí, akce napříč ročníky, stupni nebo celou školou, celoroční školní projekty a dny otevřených dveří, zapojování žákovského parlamentu do přípravy školních akcí, pozitivní vztah mezi členy pedagogického sboru a žáky, využívání nových metod a forem práce ve výuce, neustálé sebevzdělávání učitelů, široká mimoškolní činnost, dobré podmínky pro sportovní vyžití dětí, přítomnost školního psychologa a speciálního pedagoga na škole, školní hřiště v prostorách u školy, dobrá spolupráce s Unií rodičů a jinými subjekty ve městě. 5

6 Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Zlepšení vnitřního prostředí školy Učebnice, učební pomůcky a vybavení odborných pracoven ICT technika 20 kmenových učeben, 5 heren školní družiny 11 odborných pracoven, z toho 3 počítačové pracovny s 63 PC stanicemi používanými žáky, vybaveny počítači jsou - pracovna poradenského pracoviště, 12 multimediálních učeben s interaktivní tabulí (8 odborných pracoven, 4 kmenové třídy), kabinety, k dispozici je žákovská a učitelská knihovna hřiště je využíváno v hodinách TV, k relaxaci o velké přestávce a k mimoškolním aktivitám, zahradu s herními prvky využívá především školní družina tělocvična, gymnastický sál, hřiště dílny v areálu školy, pozemky u ZŠ Smetanova ul. všechny třídy jsou vybaveny školním nábytkem, který odpovídá evropským normám a ergonomickým zásadám, v několika třídách byly vyměněny tabule a doplněn nábytek Byly provedeny následující opravy a úpravy: zřízen bezbariérový vstup do školy a vytvořen relaxační koutek, zapůjčeny sedací vaky do prvních tříd a relaxačního koutku pro žáky, vyměněn byl nábytek a podlahová krytina v PC učebně nábytkem darovaným od České spořitelny vybaveny třídy, kabinety a poradenské pracoviště, obnoveno vybavení kanceláří, sboroven 1. a 2. stupně, zřízeny prostory pro jednání s rodiči, vyměněny byly nástěnky na hlavní chodbě Byly zakoupeny: vizualizéry do pracovny chemie a fyziky nové řady učebnic pro výuku cizích jazyků digitální učební pomůcky pro I. stupeň, dějepis, chemii, přírodopis a zeměpis bylo doplněno a obměněno sportovní vybavení pro výuku TV a další sportovní aktivity Byly provedeny následující opravy a úpravy: nové vybavení počítačové pracovny 30 žákovských PC stanic, učitelská PC stanice, ozvučení, projektor, sluchátka rozšíření zasíťování školy telefonní ústředna další drobné opravy a výměny 6

7 2. Přehled oborů vzdělávání 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Zařazené třídy C/01 Základní škola Vzdělávací programy Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Votice č.j. 566/2010, s motivačním názvem Škola pro 21. století Zařazené třídy Rámcový popis personálního zabezpečení školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 45 Počet učitelů ZŠ 32 Počet vychovatelů ŠD 5 Počet provozních zaměstnanců ZŠ Vedení školy Ředitelka školy Mgr. Ing. Zuzana Bukovská Zástupkyně ředitelky pro II. stupeň, statutární zástupkyně Mgr. Dana Hronová Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň, školní družinu Mgr. Marcela Kratochvílová Výchovný poradce Mgr. Irena Čeňková a PaedDr. Karel Vinš Vedoucí vychovatelka školní družiny Ivana Ratajová 3.3 Nepedagogičtí pracovníci Příjmení Jméno Funkce Moudrá Jindřiška účetní Poustecká Miluše mzdová účetní (do března 2013) Hanibalová Zdeňka administrativní pracovnice, mzdová účetní (od března 2013) Příban Miroslav školník Holková Libuše uklízečka Šimáková Věra uklízečka Tomášková Lenka uklízečka Vyhnalová Marcela uklízečka 7

8 3.4 Pedagogičtí pracovníci Příjmení, jméno: Zařazení: Blahošová Klára, Ing. třídní učitelka 6.B Boršovský Jiří, Mgr. třídní učitel 4.A Brabcová Blanka, Mgr. třídní učitelka 7.A Bukovská Zuzana, Mgr. Ing. ředitelka školy Bušková Alena, Mgr. třídní učitelka 5.A Čalounová Jaroslava, Mgr. třídní učitelka 8.A Čeňková Irena, Mgr. třídní učitelka 1.A, poradenské centrum Červová Simona, Mgr. učitelka II.st. Hájková Lucie třídní učitelka 3.B, vychovatelka ŠD Hallóová Zuzana, Mgr. Bc. třídní učitelka 7.B Hronová Dana, Mgr. zástupkyně ředitele Jalovecká Petra, Mgr. učitelka I. a II. st. Jedlanová Marie, Mgr. učitelka II. st. Jindráková Marcela, Mgr. třídní učitelka 5.A Kachlíková Miluše třídní učitelka 2.A Kachlíková Martina vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga Kratochvílová Marcela, Mgr. zástupkyně ředitele Králová Blanka třídní učitelka 1.B Králová Štěpánka, Bc. třídní učitelka 1.C Neužilová Kateřina, Mgr. učitelka I. a II. st. Němečková Blanka,Bc. třídní učitelka 3.C Nymburská Šárka vychovatelka ŠD, učitelka I.st. Pavličová Kateřina, Mgr. třídní učitelka 6.A Podroužková Vanda, Mgr. učitelka II.st. Poskočilová Hana, Mgr. třídní učitelka 2.B Poslušná Drahomíra, Bc. třídní učitelka 4.B Pospíšilová Jaroslava, Mgr. učitelka I. a II.st. Robertson Zdeňka, Mgr. učitelka II. st. Ratajová Ivana vedoucí vychovatelka ŠD Rýdlová Ludmila, Mgr. učitelka I. a II.st. Skopcová Hana, Mgr. třídní učitelka 9.A Šárová Michaela vychovatelka ŠD Švarcová Dana, Mgr. třídní učitelka 3.A Varga František, Ing. učitel II.st. Vinš Karel, PaedDr. třídní učitel 9.B, výchovný poradce Zelenková Eva, Ing. třídní učitelka 8.B Žbánková Lenka, Mgr. učitelka II.st. Sudová Andrea, Mgr. školní psycholožka 8

9 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2013 / 2014 počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2013/ S rodiči budoucích prvňáčků se pravidelně konají schůzky. Na začátku prosince dostali rodiče informace o chodu školy, zápisu do prvních tříd a nutnosti přípravy dětí na školní docházku. Schůzka se konala ve spolupráci se Školním poradenským pracovištěm, pedagogickopsychologickou poradnou v Benešově a mateřskou školou ve Voticích a Heřmaničkách. Další schůzka se konala začátkem června, kde rodičům poskytli informace ředitelka školy, zástupkyně pro I. stupeň a třídní učitelky budoucích prvňáčků. Informace se především týkaly chodu školy, nového Školního vzdělávacího programu, který zavádí výuku anglického jazyka od první třídy, financování nákupu pomůcek do prvních tříd, vyučovací metody českého jazyka (genetická metoda), pomůcek a učebnic do první třídy. Výchovná poradkyně upozornila rodiče na nutnost předškolní přípravy dětí a na některé metody práce s nimi. Schůzky se pravidelně účastní také vedoucí školní družiny a vedoucí školní jídelny. 4.2 Přijímání žáků do středních škol z 5. ročníku 8-letá gymnázia ze 7. ročníku 6-letá gymnázia gymnázia z 9. ročníku (žáci dokončili základní vzdělání) střední odborné školy odborná učiliště Jedna žákyně pátého ročníku byla přijata na víceleté gymnázium, ale v povinné školní docházce pokračuje na naší základní škole. Povinnou školní docházku ukončilo 46 žáků, z toho 44 s ukončeným základním vzděláním. 9

10 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby byli žáci vybaveni potřebnými vědomostmi, dovednostmi a postoji, připraveni na budoucí povolání a životní situace. Žáci jsou vedeni k samostatnému myšlení a objevování poznatků, zapojováni do procesu učení, využíváno je učení činnostní. Vzdělávání je přizpůsobeno individuálním potřebám a možnostem žáka, vybírány jsou vhodné metody a formy práce, cíle jsou stanovovány smysluplně a reálně. Žáci jsou vedeni ke zdravému životnímu stylu a chování podle zásad trvale udržitelného rozvoje. Velký důraz je kladen na příznivé klima ve škole, budování partnerských vztahů mezi učiteli, žáky a rodiči. Školní vzdělávací program je postaven tak, aby si žáci osvojili spolu s klíčovými kompetencemi dobré všeobecné vědomosti a dovednosti. Snažíme se všestranně rozvíjet každého žáka, uplatňovat individuální přístup. V rámci všestrannosti vzdělávání klademe důraz na získání jazykové, informační a občanské gramotnosti. Současně však rozvíjíme i specifické nadání žáků, a to především individuálním přístupem. Pravidelně jsou do vyučování zařazovány projekty, v uplynulém školním roce jsme se opět v rámci školního vzdělávacího programu zabývali rozvojem finanční, informační a čtenářské gramotnosti. Hodnocení žáků vychází z pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou součástí Školního řádu a ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Votice. Přehled hodnocení žáků za I. pololetí školního roku 2012/13 je uveden v příloze číslo 1. Přehled hodnocení žáků za II. pololetí školního roku 2012/13 je uveden v příloze číslo 2. K hodnocení slouží také pravidelné činnosti, které ukazují úroveň vzdělávání na naší škole. V jednotlivých ročnících žáci píší na prvním a druhém stupni z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka počáteční a čtvrtletní předepsané písemné práce, které slouží k porovnání výsledků mezi ročníky v rámci školy. Ve školním roce 2012/2013 byly znalosti žáků v 5. a 9. ročníku v matematice, českém a anglickém jazyce ověřovány národním šetřením NIQUES, dále byla společností SCIO testována informační gramotnosti a průřezová témata. 5.2 Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy Dokumenty Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy je upravena zejména v následujících dokumentech: Školní řád - platný od , doplněn byl Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Votice, s motivačním názvem Škola pro 21. století v průběhu školního roku byl zhodnocen a inovován tak, aby splňoval podmínky Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, a to s účinností od 1. září Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Votice. 10

11 Řád školní družiny ZŠ Votice. Informační systém komunikace se žáky a rodiči internetové stránky školní informační systém Bakaláři (webové aplikace pro rodiče a pedagogy od dubna 2013) třídní schůzky, konzultační hodiny individuální konzultace zápisy v žákovské knížce školní zpravodaj 5.3 Zapojení do projektů Projekt RAMPS-VIPIII - je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky Projekt 3MP včasná pedagogická diagnostika, prevence školní neúspěšnosti, organizuje IPPP Praha EUDAP program pro žáky 6. tříd poskytuje nástroje pro práci s tématy, jako jsou sociální vlivy, životní dovednosti a drogová prevence ve stanoveném souboru dvanácti vyučovacích hodin Dětská vlastivěda Mikroregionu Džbány - na území Mikroregionu Džbány budou žáci řešit v týmech problémové úlohy spojené s poznáváním minulosti obce a školy, kulturních a přírodních zajímavostí regionu, veřejného života a fungování obce, připraví program pro žáky partnerské školy a sami se vydají na návštěvu k sousedům Zmizelí sousedé - projekt Židovského muzea v Praze vybízí mladé lidi (ve věku let) k pátrání po sousedech, kteří z jejich nejbližšího okolí zmizeli převážně v období 2. světové války Rozumíme penězům je uceleným programem, který základním školám umožňuje efektivně rozšířit školní vzdělávací program o problematiku finančního vzdělávání a podílet se tak na zvyšování finanční gramotnosti nejen žáků a pedagogického sboru. NIQES testování žáků 5. a 9. tříd v rámci celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků úrovně znalostí, strategický rozvojový projekt, nositelem a realizátorem projektu je Česká školní inspekce, poskytovatelem podpory je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Testování společnosti SCIO Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj (společnost pro kvalitu školy) Projekt OZP Měj rád tělocvik motivační program pro žáky jak je důležitý pohyb pro lidské tělo Klub mladého diváka návštěva divadelních představení pražských divadel 11

12 Klub mladého čtenáře možnost nákupu knih ve škole Ovoce do škol má přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě Mléko do škol - podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a zdravém stravování, podporuje rozvoj správných stravovacích návyků, které vydrží po celý život Těžíme hliník z našich domácností sběr hliníku Hasík preventivně výchovná činnost hasičských záchranných sborů Jihomoravského, Libereckého, Plzeňského a Středočeského kraje v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva na školách Kytičkový den Ligy proti rakovině Srdíčkový den Občanského sdružení Život dětem Coca cola Školský pohár - fotbalový turnaj pro žáky druhého stupně základních škol McDonal d Cup fotbalový turnaj pro žáky prvního stupně základních škol Dárkiáda spolupráce školní družiny s Klubem seniorů Dental alarm specializuje se na výuku správné péče o dutinu ústní na školách 12

13 5.4 Učební plán školy Předmět: Ročník: Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Člověk a společnost Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Člověk a zdraví 1 1 Informatika 1 1 Volitelné předměty Týdenní dotace povinných předmětů Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu jsou ve třídách s vyšším počtem žáků děleny některé hodiny matematiky a českého jazyka. V předmětu tělesná výchova na druhém stupni jsou děleny všechny hodiny. V předmětu pracovní činnosti je dělena 1 hodina týdně ve všech třídách druhého stupně (skupina chlapců a děvčat). 5.5 Výuka cizích jazyků Výuka anglického jazyka probíhala od třetího ročníku tři hodiny týdně. V 6., 7., 8. a 9. ročníku byl německý jazyk vyučován jako volitelný předmět. V 1. a 2. ročníku byl anglický jazyk vyučován v zájmovém útvaru. Pro žáky druhého stupně byl organizován English week týden výuky v anglickém jazyce s rodilými mluvčími. 13

14 5.6 Volitelné předměty ve školním roce 2012/ ročník (celkem 1 hodina týdně): 1 hodina týdně: užitá estetika sportovní a pohybové aktivity 5. ročník (celkem 1 hodina týdně): 1 hodina týdně: seminář z českého jazyka a literatury 6. ročník (celkem 4 hodiny týdně): hodina týdně: seminář z matematiky v kombinaci se seminářem z přírodopisu seminář z českého jazyka v kombinaci s konverzací v anglickém jazyce 2 hodiny týdně: německý jazyk dramatická výchova sportovní a pohybové aktivity 7. ročník (celkem 3 hodiny týdně): 1+ 1 hodina týdně: seminář z matematiky v kombinaci s přírodovědným seminářem seminář z českého jazyka v kombinaci s konverzací v anglickém jazyce 1 hodina týdně: německý jazyk zeměpisný seminář sportovní a pohybové aktivity informatika 8. ročník (celkem 3 hodiny týdně): 2 hodiny týdně: německý jazyk cvičení z českého jazyka + cvičení z matematiky přírodovědný seminář užitá estetika 1 hodina týdně: mediální výchova sportovní a pohybové aktivity konverzace v Aj 9. ročník (celkem 4 hodiny týdně): 1 hodina týdně přírodovědný seminář v kombinaci se seminářem z českého jazyka a literatury 2 hodiny týdně: psaní na stroji + mediální výchova + užitá estetika nebo zeměpisný seminář německý jazyk + seminář z chemie + užitá estetika nebo zeměpisný seminář 1 hodina týdně: německý jazyk + konverzace v Aj + sportovní a pohybové aktivity 14

15 5.7 Nepovinné předměty a zájmová činnost Nabízené kroužky: Kroužek AJ Kroužek AJ Zdravotní kroužek Šikovné ručičky Sportovní hry Šikovné ruce Pohybové hry Myslivecký kroužek Lukostřelecký kroužek Hasičský kroužek Deskové hry Sborový zpěv Dopravní kroužek Sportovní hry Školní parlament Pro žáky: 1. ročník 2. ročník žáci ZŠ žáci ŠD Žáci ŠD žáci ŠD žáci ŠD žáci ZŠ žáci ZŠ žáci ZŠ ročník ročník žáci ZŠ ročník žáci ZŠ Nepovinné předměty: Zdravotní TV žáci ZŠ 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1 Školní poradenské pracoviště V týmu Školního poradenského pracoviště pracuje výchovný poradce, metodik prevence, školní speciální pedagog a školní psycholog. Jejich vzájemná spolupráce i spolupráce s pedagogy jsou na velmi dobré úrovni. V pravidelných schůzkách se navzájem informují o dění ve škole a snaží se společně řešit vzniklé problémy. Hlavní náplní práce školního poradenského pracoviště je plnění zadání od vedení školy, učitelů a rodičů. Většinou se jedná o řešení kázeňských problémů a nedostatků žáků při zvládání učiva. Výchovný kariérový poradce pro II. stupeň a výchovný poradce pro I. stupeň se věnovali problematice volby povolání, procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně nadaných žáků, spolupracovali s ostatními pedagogy a rodiči žáků. Školní metodik prevence vykonával převážně činnosti metodické, koordinační a informační v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Společně se školní psycholožkou připravily pro žáky šestého ročníku adaptační kurz na Monínci, který žákům usnadnil přechod na druhý stupeň ze ZŠ Votice i z malotřídní ZŠ Olbramovice. 15

16 Školní speciální pedagog se zaměřoval na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou péči. Školní psycholožka pracovala se žáky, rodiči i pedagogy, vykonávala činnosti konzultační, poradenské, diagnosticko-metodické a informační. Školní psycholožka svou činnost zaměřovala na pravidelné konzultace se žáky, další žáci využívali pouze jednorázové konzultace. Se školní psycholožkou spolupracovali pravidelně pedagogové i rodiče. Nejčastěji řešenými byly osobní a výchovné problémy. Školní psycholožka spolupracovala s pedagogy i při plánování třídnických hodin, některých se účastnila. Dále měli žáci druhého stupně možnost setkávat se se školní psycholožkou o velké přestávce ve cvičném bytě a diskutovat pro ně důležitá témata. V pedagogicko-psychologické poradně Benešov bylo vyšetřeno 37 žáků. Podle individuálního vzdělávacího plánu pracovalo sedm žáků prvního stupně a šest žáků druhého stupně. U ostatních byl doporučen individuální přístup. Reedukační hodiny probíhaly pro žáky prvního stupně. Na začátku roku absolvovaly děti z prvních tříd Test rizik, o průběhu a výsledcích byli informováni rodiče i učitelé. Rodiče předškoláků byli na dvou schůzkách informováni o ŠPP, prováděném Testu rizik a o přípravě svých dětí na 1. třídu. Ve ŠPP působil Klub deskových her, který navštěvovaly děti z prvního i druhého stupně. 6.2 Prevence sociálně-patologických jevů Škola se řídila vypracovaným Minimálním preventivním programem pro rok 2012/2013. Pravidelně se scházel metodik prevence rizikového chování, školní psycholog, výchovný poradce a speciální pedagog, radili se o vhodných postupech při řešení výchovných problémů, spolupracovali s třídními učiteli na vytváření dobrého klima třídy. Ve všech třídách od ročníků probíhaly každý měsíc třídnické hodiny, které nabízely možnost pravidelné práce se vztahy uvnitř třídy, podporu zdravých způsobů chování mezi žáky, rozvíjení osobností žáků, řešení aktuálních problémů třídy apod. V 6. ročnících byl realizován třídenní Kurz rozvoje sociálních dovedností na Monínci a program Unplugged projekt EU-DAP zaměřený na prevenci užívání návykových látek. Žáci ročníku se zúčastnili hudebního preventivního programu Když chceš, tak to dokážeš od zpěváka Radoslava Bangy ze skupiny GIPSY. Program motivuje žáky k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování. Pro žáky 5. a 7. ročníku byly připraveny programy Škola Zdravé pětky a Party se Zdravou pětkou zaměřené na základní zásady zdravého stravování, správný pitný režim, zásady hygieny a bezpečnosti potravin i pravidla správného stolování. Celý pedagogický sbor absolvoval vzdělávání zaměřené na šikanu. Školení bylo zaměřeno především na šikanu mezi žáky, okrajově se zabývalo i šikanou učitele. 16

17 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a vzdělávání ostatních pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci Téma Organizátor Pracovník Prevence sociálně patologických jevů (šikana, šikana učitele) Poradenské, konzultační a lektorské činnosti Kadaň Interaktivní tabule v hodinách chemie a přírodopisu na ZŠ NIDV proškolení celého pedagogického sboru Eva Zelenková Herní aktivity v českém jazyce VISK Blanka Králová Lucie Hájková Botanická zahrada jako místo Drahomíra Poslušná VISK pro vzdělávání žáků na prvním stupni Marcela Jindráková Projekty primární prevence MŠMT Hana Poskočilová Didaktické hry ve školní družině Psychomotorické a pohybové hry VISK Martina Kachlíková Práce s rodinou dítěte s problémovým chováním NIDV Dana Hronová Svět energie JLM František Varga Škola jako místo setkávání FF UK Zuzana Bukovská Školní vzdělávací program školní družiny VISK Martina Kachlíková Relaxace a uvolňovací cviky VISK Ivana Ratajová Setkání klubových škol Rozumíme penězům AISIS, o.s. Zuzana Hallóová ICT ve školství konference Zuzana Bukovská Čtenářská gramotnost klíč k úspěchu Marcela Kratochvílová VISK nejen při testování žáků Klára Blahošová Příprava učitele na hodinu s interaktivní tabulí Dramatizace příběhů a pohádek v hodinách angličtiny Začleňování žáků cizinců do základních škol Jak mít v pořádku dokumentaci školy a ČŠI Příprava dítěte na první třídu se zaměřením na vývoj řeči První pomoc Program LiLi a ViLi Akademie moderního vzdělávání VISK MŠMT PaedDr. Jan Mikáč ZŠ Votice Kačengovi ordinace s.r.o. Nakladatelství LiLi a ViLi Dana Hronová Kateřina Neužilová Zuzana Bukovská Zuzana Bukovská pedagogický sbor, rodiče žáků proškolení celého pedagogického sboru pedagogové 1. stupně 17

18 K samostudiu využili pedagogičtí pracovníci školy 12 dní vedlejších prázdnin. Toto vzdělávání bylo zaměřeno na individuální profesní potřeby pedagogů, prohloubení znalostí, prostudování odborné literatury, zdokonalení schopnosti využívat interaktivní pomůcky ve výuce a elektronické zdroje informací. Nepedagogičtí pracovníci Téma Zpracování mezd Vema ELD, RNP, KZP Vema Školská legislativa aktuální změny v účetnictví Účetní uzávěrka příspěvkových organizací v roce 2012 Novinky v účetnictví příspěvkových organizací v roce 2013 Pracovník Zdeňka Hanibalová Jindřiška Moudrá 8. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ing. Eva Zelenková - Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - Studium v oblasti pedagogických věd (Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství) Ing. František Varga - Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - Studium v oblasti pedagogických věd (Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství) Martina Kachlíková Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů vychovatel (UK projekt EU), Speciální pedagogika vychovatelství (UJAK) Šárka Nymburská Speciální pedagogika vychovatelství (UJAK) Michaela Šárová - Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů vychovatel (UK projekt EU) Ing. Bc. Zuzana Bukovská Management vzdělávání magisterské studium (Pedagogická fakulta UK) Bc. Štěpánka Králová Speciální pedagogika pro učitele magisterské studium (Pedagogická fakulta MU) Bc. Blanka Němečková Speciální pedagogika učitelství magisterské studium (UJAK) 18

19 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9.1 Olympiády a soutěže ve školním roce 2012/2013 Datum Ročník Druh soutěže Umístění a 9. Fotbal Coca- Cola Školský pohár kvalifikace Přírodovědný klokan školní kolo Dovednostní soutěž A JE TO Olympiáda v českém jazyce školní kolo vybraní žáci 7.-9.tř. - 1.místo bez dalšího postupu Novotný T. - 3.místo Hajdamacha V.,Málek J. 2.místo Staněk M. 2.místo Holánková T. 1.místo Švárová M. 2.místo Jará L. 3.místo Aranžérská soutěž Drábková V. 3.místo Chemická soutěž a a 2. stupeň Olympiáda v anglickém jazyce školní kolo Dějepisná olympiáda okresní kolo Olympiáda v českém jazyce okresní kolo Zeměpisná olympiáda školní kolo Dětská scéna recitace Zeměpisná olympiáda Švárová M., Kytlerová P., Dubská E. 5.místo Čalounová H. 1.místo Kytlerová P. 1.místo Houdek J místo Zoulová K místo Švárová M místo Holánková T místo 1. místo: 6.ročník - Starosta M. 7.ročník - Čalounová H ročník - Janda D. Doubravová T. 1. místo ve své kategorii: Kratochvílová L. Pěkná I. Hrubá V. Zoulová K. Starosta M. 14.místo Čalounová H. 6.místo Místo konání Miličín třídy ZŠ Votice Červený Hrádek ZŠ Votice VOŠ SZeŠ Benešov MSŠCH Praha ZŠ Votice SOŠ Benešov ZŠ Votice ZŠ Votice Gymnázium Vlašim 19

20 okresní kolo Janda D. -11.místo Doubravová T. 9.místo a 2. stupeň Dětská scéna okresní kolo Pěkná I. čestné uznání Bystřice Matematický klokan školní kolo bez dalšího postupu třídy ZŠ Votice 26.3., a 2. stupeň Dopravní soutěž školní kolo vybraní žáci ZŠ Votice Mladý módní návrhář - kategorie V říši zvířat Drábková V. - 2.místo SOŠ a SOU v Třeboni Fotbal Coca- Cola Školský pohár 1.kolo vybraní žáci 7.-9.tř - 1.místo Sedlec- Prčice Biologická olympiáda okresní kolo v kategorii D Biener T místo Gymnázium Vlašim , 9. Přání pro zemi Výtvarná a literární soutěž Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim Výtvarná: Drábková V. čestné uznání Literární: Čalounová H. 2. místo Kudrnová T. 3. místo Vlašim a 2. stupeň Dopravní soutěž okresní kolo vybraní žáci: 1.kategorie 5.místo 2.kategorie 4.místo ZŠ Bystřice Fotbal Coca- Cola Školský pohár 2.kolo vybraní žáci 7.-9.tř - 1.místo Sedlčany Pohár rozhlasu okresní kolo starší žákyně - 3. místo výška: Holánková T. - 3.místo dálka: Zimmermannová K. - 2.místo štafeta: 4.místo starší žáci - 4.místo 60 m: Čáp D. - 3.místo výška: Řeháček P. - 2.místo dálka: Pětník D. - 1.místo Vlašim 20

Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11

Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11 Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11 1 a) Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737 Výroční zpráva 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a o hospodaření školy za rok 2011 Strana 2 Výroční zprávu schválil dne 25.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611/14, Lišov, 373 72 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Lišov za školní rok 2012/2013 byla projednána

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více