Baterie. Nastavení data/ãasu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Baterie. Nastavení data/ãasu"

Transkript

1 Baterie Ub vání energie baterií je zobrazeno na kontrolním displeji následujícím zpûsobem:. KdyÏ se objeví, záznamník se vypne. Pfied v mûnou baterií posuàte spínaã do polohy HOLD, v opaãném pfiípadû by mohlo dojít ke ztrátû dat. Otevfiete kryt bateriového prostoru ve smûru ipky a vloïte dvû AAA baterie (doporuãujeme alkalické). Ujistûte se, Ïe polarita baterií souhlasí s oznaãením uvnitfi prostoru. Zavfiete kryt bateriového prostoru. Nastavení data/ãasu VloÏíte-li ãas a datum, automaticky se uloïí spolu se záznamem. 1 Stisknûte tlaãítko MENU/FOLDER alespoà na 1 sekundu. 2 Stisknutím tlaãítka FF/+ nebo REW/ otevfiete nastavení TIME&DATE (automaticky se objeví po vloïení baterií). 3 Stisknûte tlaãítko PLAY. Zaãne blikat indikátor hodin. 4 Nastavte hodnotu pomocí tlaãítka FF/+ nebo REW/ a uloïte ji pomocí tlaãítka PLAY. 5 Postupujte stejn m zpûsobem pfii nastavení minut (MINUTE), roku (YEAR), mûsíce (MONTH) a dne (DATE). 6 Stisknutím tlaãítka STOP proces ukonãíte. JiÏ nastavené poloïky mûïete uchovat, pokud stisknete v kterémkoli okamïiku tlaãítko STOP. Pokud pfii nastavování hodiny a minuty stisknete tlaãítko DISPLAY, indikátor ãasu se pfiepíná z 12ti hodinového zobrazení na 24 hodinové. Stisknutím tlaãítka DISPLAY pfii nastavovaní data lze mûnit pofiadí roku, mûsíce a dne. Poznámka: Datum a ãas lze nastavit také pomocí poãítaãe. 5

2 PouÏívání stojánku Pokud pfii nahrávání umístíte záznamník na stûl, lze pomocí stojánku sníïit vibrace a souãasnû mikrofon lépe nasmûrovat. Stojanek Uzamãení ovládání (HOLD) Nastavením spínaãe HOLD do spodní polohy lze uzamknout ovládání záznamníku (deaktivovat tlaãítka). Nastavení spínaãe HOLD pfii pfiehrávání: pfiehrávání se zastaví po skonãení aktuálního souboru pfii nahrávání: nahrávání se zastaví, pokud dochází volné místo v pamûti. Se spínaãem HOLD v poloze HOLD mûïete stisknutím kteréhokoli tlaãítka aktivovat aktuální ãas na dobu 2 sekund; zvolit citlivost mikrofonu; nastavit hlasitost. Citlivost mikrofonu Citlivost mikrofonu lze nastavit pomocí spínaãe MICSENS na: NORMAL (vhodné pro rozpoznávání hlasu, mikrofon musí b t namífien na fieãníka) nebo LECTURE (vysoká citlivost, nahrají se i zvuky okolního prostfiedí; lze nastavit reïim nahrávání HQ nebo SP). 6

3 ReÏimy nahrávání V klidovém (STOP) reïimu lze stisknutím tlaãítka REC MODE zvolit reïim nahrávání. maximální nahrávací ãas (pfiibliïnû) HQ: High Quality (vysoká kvalita) 22 minut SP: Standard Play (standardní reïim) 33 minut LP: Long Play (dlouhohrající reïim) 90 minut Kapacita pamûti závisí na tom, zda nahráváte více krátk ch záznamû ãi men í poãet dlouh ch záznamû. Nahrávání SloÏky A a B Do sloïek lze uloïit aï 100 záznamû ve formátu Wave. SloÏka S (Schedule rozvrh) Pro kaïd den v roce je k dispozici jedna podsloïka, slouïící k ukládání rozvrhu dne. Pro kaïd den je moïné uloïit aï 15 souborû. SloÏka S obsáhne celkem 100 souborû. 1 Chcete-li zvolit sloïku (A, B nebo S), stisknûte v klidovém (STOP) reïimu tlaãítko MENU/FOLDER. Chcete-li ve sloïce S zvolit datovanou podsloïku, stisknûte tlaãítko FF/+ nebo REW/. 2 Pokud se na displeji zobrazí nápis FULL (zaplnûno), není moïné nahrávat do zvolené sloïky. 3 Nastavte reïim nahrávání a citlivost mikrofonu. 4 Stisknûte tlaãítko REC. Svítí indikátor nahrávání (bliká, pokud zb vá 1 minuta nebo ménû nahrávacího ãasu). 5 S kaïd m stisknutím tlaãítka DISPLAY se pfiepne zobrazení aktuálního nahrávacího ãasu na zobrazení zb vajícího nahrávajícího ãasu. KdyÏ zb vající nahrávací ãas dosáhne 5 minut nebo ménû, zobrazí se zb vající nahrávací ãas automaticky. 6 Stisknutím tlaãítka STOP nahrávání ukonãíte. Pokud chcete udûlat pauzu, stisknûte bûhem nahrávání tlaãítko REC. Na kontrolním displeji bude blikat PAUSE a souãasnû bude blikat indikátor nahrávání. Pro pokraãování v nahrávání opût stisknûte tlaãítko REC. Pokud je záznamník v reïimu»pauza v nahrávání«déle neï 10 minut, vypne se. Pro ovûfiení zb vajícího nahrávacího ãasu stisknûte tlaãítko DISPLAY, pro ovûfiení celkového poãtu souborû uloïen ch ve sloïce stisknûte a podrïte tlaãítko STOP. Oba kroky provádûjte pfii vypnutém nahrávání. Aktuálni sloïka Celkov poãet souborû nahran ch v aktuální sloïce * Celkov zb vající ãas 7

4 Nahrávání s VCVA (Aktivace hlasem s nastavitelnou spou tûcí úrovní) Tento záznamník je vybaven funkcí VCVA (Variable Control Voice Actuator), která spou tí nahrávání automaticky pouze kdyï mluvíte. Nemusíte tedy pokaïdé maãkat tlaãítko REC. Vypnutím nahrávání pfii pauzách se tak etfií pamûè. 1 Stisknûte alespoà na 1 sekundu tlaãítko MENU/FOLDER, na displeji se objeví VCVA. 2 Stisknûte tlaãítko PLAY a pomocí tlaãítek FF/+ nebo REW/ zvolte ON (zapnuto) nebo OFF (vypnuto). 3 Stisknutím tlaãítka STOP zavfiete menu. 4 Stisknutím tlaãítka REC zaãnûte nahrávat. Rozsvítí se indikátor nahrávání. Pokud je hlasitost niï í neï je pfiednastavená úroveà, záznamník se pfiepne do pohotovostního (Standby) reïimu. Na displeji se objeví VCVA a bliká indikátor nahrávání. Pfiehrávání (PLAY) 1 Stisknutím tlaãítka MENU/FOLDER zvolte sloïku. 2 Stisknutím tlaãítka FF/+ nebo REW/ zvolte soubor, kter chcete pfiehrát. 3 Stisknutím tlaãítka PLAY spusète pfiehrávání. Stisknutím tlaãítka STOP pfiehrávání vypnete. Na displeji se zobrazí aktuální ãas pfiehrávání. S kaïd m stisknutím tlaãítka DISPLAY se jeden po druhém zobrazí zb vající ãas, datum a ãas záznamu. Upravte si hlasitost VOLUME podle va ich potfieb. Pokud chcete udûlat pauzu, stisknûte tlaãítko PLAY. Na kontrolním displeji se zobrazí PAUSE. Opûtovn m stisknutím tlaãítka PLAY pauzu ukonãíte. Záznamník se automaticky zastaví, pokud jej ponecháte v pauze déle neï 10 minut. Zrychlené pfiehrávání V tomto reïimu se pfiehrávání záznamû zrychlí asi o 30 %. Bûhem pfiehrávání souboru stisknûte na déle neï 1 sekundu tlaãítko PLAY. Dal ím stisknutím tlaãítka PLAY na déle neï 1 sekundu se opût vrátíte k pfiehrávání normální rychlostí. Rychl pfiechod vpfied/rychl pfiechod zpût/ prohledávání v reïimu SKIP Pokud pfii pfiehrávání souboru podrïíte tlaãítka FF/+ nebo REW/, mûïete»pfievíjet«záznamy dopfiedu a dozadu. Záznamník se automaticky zastaví na zaãátku/konci aktuálního souboru. Pokud tlaãítko uvolníte, vrátíte se k normálnímu pfiehrávání. V klidovém (stop) reïimu mûïete stisknutím tlaãítka FF/+ nebo REW/»pfieskakovat«na poãátek následujícího/pfiedchozího souboru. Na kontrolním displeji bude blikat SKIP. 8

5 Mazání jednotliv ch záznamû/ mazání v ech záznamû ve sloïce 1 Zvolte záznam, kter chcete vymazat. 2 Stisknûte tlaãítko mazání ERASE. Na kontrolním displeji bude stfiídavû blikat ãíslo souboru, ERASE (vymazat) a YES (ano). 3 Stisknûte opût tlaãítko ERASE. Po smazání souboru se ãísla následujících souborû automaticky zv í. Pokud chcete smazat v echny záznamy ve sloïce: 1 Zvolte sloïku pomocí tlaãítka MENU/FOLDER. 2 AlespoÀ na 2 sekundy stisknûte tlaãítko ERASE (v pfiípadû sloïky S alespoà 4 sekundy). Na kontrolním displeji bude stfiídavû blikat ALL, ERASE a YES. 3 Stisknûte opût tlaãítko ERASE. Mazání ze sloïky S Mazání jednoho souboru v datové podsloïce 1 Zvolte sloïku S a stisknutím tlaãítka FF/+ a REW/ zvolte datovou podsloïku. 2 Stisknûte tlaãítko PLAY. 3 Bûhem pfiehrávání stisknûte tlaãítko FF/+ nebo REW/ a zvolte tak soubor, kter chcete smazat. 4 Stisknûte tlaãítko STOP a poté stisknûte tlaãítko ERASE. Na kontrolním displeji bude stfiídavû blikat ãíslo souboru, ERASE (vymazat) a YES (ano). 5 Stisknûte opût tlaãítko ERASE. Mazání v ech souborû v datové podsloïce 1 Zvolte sloïku S a stisknutím tlaãítka FF/+ a REW/ zvolte datovou podsloïku. 2 Na alespoà 2 sekundy stisknûte tlaãítko ERASE. Na kontrolním displeji bude stfiídavû blikat ALL, datum zvolené podsloïky a YES. 3 Stisknûte opût tlaãítko ERASE. Pfiená ení záznamû mezi sloïkami Mezi sloïkami A a B je moïno pfiená et jednotlivé soubory. Pfiená en soubor se pfiipojí na konec do cílové sloïky. 1 Zvolte soubor, kter chcete pfienést. 2 Stisknutím tlaãítka PLAY soubor spusète, a poté stisknûte tlaãítko MENU/FOLDER na alespoà 1 sekundu. 3 Pfiehrávání se pfieru í a na displeji bliká MOVE. Soubor je pfienesen. Na kontrolním displeji se objeví cílová sloïka a ãíslo pfiená eného souboru. 9

6 Pfiehrávání s alarmem Pomocí této funkce se zvolen soubor pfiehraje pouh m stisknutím kteréhokoli tlaãítka v okamïiku zaznûní alarmu. 1 Zvolte soubor, kter chcete pfiehrát, a poté stisknûte tlaãítko MENU/FOLDER na více neï 1 sekundu. 2 Stisknutím tlaãítka FF/+ nebo REW/ zvolte na displeji ALARM, a poté stisknûte tlaãítko PLAY. 3 Stisknutím tlaãítka FF/+ nebo REW/ zvolte mûsíc, poté stisknûte opût tlaãítko PLAY. Stejn m zpûsobem pokraãujte u nastavení dne, hodiny a minuty. 4 Stisknutím tlaãítka STOP menu uzavfiete. Alarm zazní na 5 minut ve zvolenou hodinu. Po pfiehrání souboru se funkce automaticky zru í. Pokud záznamník právû pouïíváte, alarm se ozve, jakmile práci ukonãíte. Chcete-li zahájit pfiehrávání souboru, stisknûte jakékoli tlaãítko kromû DISPLAY nebo REC MODE. Chcete-li zru it pfiehrávání s alarmem, postupujte podle v e uveden ch krokû 1 a 2, a poté: 3 Stisknutím tlaãítka FF/+ nebo REW/ zvolte mûsíc nastaveného alarmu, kter chcete zru it, a poté opût stisknûte tlaãítko PLAY. Stejn m zpûsobem postupujte u dne, hodiny a minuty. 4 Stisknutím tlaãítka FF/+ nebo REW/ zvolte OFF a poté stisknutím tlaãítka STOP menu zavfiete. SloÏka S: funkce pfiehrávání s alarmem Pokud si chcete ovûfiit své denní poznámky v datové podsloïce, mûïete nastavit alarm, kter se ozve v urãenou hodinu. Stisknutím kteréhokoli tlaãítka kromû DISPLAY nebo REC MODE se pfiehrají v echny soubory uloïené v podsloïce. Po 5 minutách se alarm automaticky vypne. 1 Stisknûte tlaãítko MENU/FOLDER na více neï 1 sekundu. 2 Stisknutím tlaãítka FF/+ nebo REW/ zvolte na displeji ALARM a»s«, a poté stisknûte tlaãítko PLAY. 3 Stisknutím tlaãítka FF/+ nebo REW/ zvolte ON, a poté stisknûte tlaãítko PLAY. (Zvolením OFF se funkce pfiehrávání s alarmem vypne). 4 Stisknutím tlaãítka FF/+ nebo REW/ zvolte hodinu, a poté opût stisknûte tlaãítko PLAY. Stejn m zpûsobem postupujte u minut. 5 Stisknutím tlaãítka STOP menu uzavfiete. Poznámka Pfiehrávání s alarmem se uskuteãní kaïd den, dokud je nevypnete (nenastavíte na OFF). V straïné signály Záznamník vydává pípnutí, kter m upozoràuje na pfiípadné chyby. Pokud chcete v straïné signály vypnout: 1 Stisknûte na více neï 1 sekundu tlaãítko MENU/FOLDER. 2 Stisknutím tlaãítka FF/+ nebo REW/ zvolte na displeji BEEP, a poté stisknûte tlaãítko PLAY. 3 Stisknutím tlaãítka FF/+ nebo REW/ zvolte OFF (vypnuto), poté stisknûte opût tlaãítko PLAY. 4 Stisknutím tlaãítka STOP menu uzavfiete. 10

7 Pohotovostní (Standby) reïim Pokud ponecháte záznamník zastaven nebo v reïimu pauza v nahrávání nebo pfiehrávání více neï 60 minut, pfiepne se do pohotovostního (úsporného) reïimu. Kontrolní displej se vypne. Pohotovostní reïim zru íte stisknutím kteréhokoli tlaãítka. Reset Resetováním záznamníku se v echna nastavení vrátí k poãáteãním nastavením. V echny soubory budou vymazány. 1 DrÏte tlaãítko STOP a pfiitom stisknûte na alespoà 2 sekundy tlaãítko ERASE. 2 Na kontrolním displeji se na 8 sekund objeví CLEAR a YES. 3 Bûhem 4 sekund stisknûte a podrïte tlaãítko ERASE. Pfienos do poãítaãe Pro pfiehrávání, ukládání a zpracování zvukov ch záznamû pofiízen ch záznamníkem DW-90 na poãítaãi je tfieba nainstalovat program Olympus Digital Wave Player. Po instalaci programu je také moïné nahrávat zvukové soubory pfiímo do poãítaãe s vyuïitím záznamníku jako mikrofonu (pfies USB konektor). Olympus Digital Wave Player nepodporuje software pro rozeznání hlasu, slouïí v hradnû pro pouïití s DW-90. Nahrané soubory budou uloïeny ve formátu.wav. Velikost souboru a doba potfiebná k pfienosu (5 minut záznamu) Velikost souboru Délka pfienosu* HQ Cca. 3,2 MB Cca.1min. SP Cca. 1,6 MB Cca. 30 s. LP Cca. 1,2 MB Cca. 15 s. * Délka pfienosu se mûïe rûznit podle v konu a konfigurace poãítaãe. Ujistûte se, Ïe jste: zavfieli v echny bûïící aplikace vysunuli diskety z mechaniky 11

8 1 Po vloïení CD s Olympus Digital Wave Player software do CD-ROM mechaniky se automaticky spustí instalaãní program. Pokud se nespustí, kliknûte dvakrát my í na ikonu CD-ROM v oknû PrÛzkumníka, a poté na ikonu»setup.exe«. 2 Postupujte podle instrukcí zobrazen ch v instalaãních oknech. 3 Po dokonãení instalace vyjmûte CD-ROM. V hlavním panelu ve Windows se objeví ikona. Online nápovûda Po instalaci Olympus Digital Wave Player mûïete vyuïívat online nápovûdu, ve které jsou podrobnû popsány ve keré operace programu a vysvûtlení propojení hardware. Nápovûdu otevfiete stisknutím F1 nebo kliknutím na HELP. Pfiipojení k poãítaãi Pfied pfiipojením DW-90 k poãítaãi se ujistûte, Ïe je dokonãena instalace v e uvedeného software. PouÏijte pouze pfiiloïen USB kabel. USB kabel PC (USB) konektor Do USB portu v poãítaãi 12

9 Po pfiipojení záznamníku se automaticky otevfie hlavní okno Olympus Digital Wave Player. Plánovací sloïka Hlavní li ta s menu Tlaãítko pro aktivaci nahrávací funkce Panel nástrojû Ovladaã pfiehrávání Okno nahrávací sloïky Seznam zvukov ch souborû Okno audio sloïky Nahrávací sloïka Poznámka Je-li záznamník pfiipojen k poãítaãi, nelze ovládat Ïádná tlaãítka kromû spínaãe citlivosti mikrofonu. Bûhem pfienosu dat neodpojujte USB kabel. Mohlo by dojít ke ztrátû dat. 13

10 Funkce Olympus Digital Wave Player Pfienos uloïen ch dat do poãítaãe Existují 2 zpûsoby pfienosu souborû: Pfienos v ech sloïek Pfienos zvolené sloïky nebo Názvy souborû se zmûní pfiipojením DW na zaãátek. Poté se objeví název sloïky a pfienesen soubor se automaticky pfieãísluje. Poznámka Doba pfienosu se mûïe li it podle reïimu nahrávání a v konu poãítaãe. Není moïné stahovat data z poãítaãe do záznamníku. K pfienosu dat je tfieba 20 MB volného místa na harddisku pro zaji tûní stabilního v konu. Pfiehrávání souborû na poãítaãi 1 Zvolte poïadovanou sloïku v oknû audio sloïky. 2 V seznamu souborû kliknûte na poïadovan soubor. 3 Kliknûte na tlaãítko PLAY nebo jakékoli jiné poïadované tlaãítko (napfi. pfiechod zpût) na ovládacím panelu pfiehrávání. Nahrávání na poãítaãi s vyuïitím záznamníku jako mikrofonu (pfiímé nahrávání) 1 Kliknûte na tlaãítko v hlavním oknû a zobrazte tak nahrávací okno. Uzavfiení okna Tlaãítko nahrávání Tlaãítko Stop Tlaãítko Pauza 2 Kliknutím na tlaãítko nahrávání zaãnûte nahrávat. Upravte spínaãem citlivost mikrofonu. 3 Kliknutím na tlaãítko PAUSE provedete pauzu. 4 Kliknutím na tlaãítko STOP nahrávání ukonãíte. Soubory se ukládají jako soubory formátu.wav do nahrávací sloïky ve sloïce audio. 14

11 Poznámka Chcete-li uskuteãnit pfiímé nahrávání, musí b t pro stabilní v kon k dispozici 20 MB volného místa na harddisku plus dal í volná pamûè pro samotn soubor.wav. Informaãní poslech prvních 5 sekund kaïdého souboru (Intro) 1 Kliknûte na poïadovan soubor na seznamu souborû. 2 Kliknûte na tlaãítko v panelu nástrojû. 3 Chcete-li poslech zastavit, kliknûte na tlaãítko stop, chcete-li pokraãovat v pfiehrávání kliknûte na tlaãítko play. Vytváfiení podsloïek (není moïno ve sloïce S) 1 Kliknûte na poïadovanou sloïku. 2 Kliknûte na EDIT a poté na CREATE NEW FOLDER. 3 VloÏte název nové sloïky a poté kliknûte na OK. Poznámka K dispozici je také pfiená ení souborû funkcí drag&drop. Nastavení data/ãasu pomocí poãítaãe Pfiipojte záznamník k poãítaãi, kliknûte na TRANSFER v nabídkové li tû a poté na TRANSFER DATE/TIME. Potvrìte kliknutím na OK. DÛleÏitá upozornûní prosíme ãtûte Neukládejte záznamník na místech vystaven ch vysok m teplotám (na slunci), vysoké vlhkosti nebo blízko elektrick ch pfiístrojû jako je chladniãka ãi televize. UdrÏujte mimo dosah siln ch magnetick ch polí. ChraÀte pfied kontaktem s vodou a pfied vlhkostí. Pokud se na pfiístroj dostane voda, obzvlá tû mofiská, otfiete jej jemn m such m hadfiíkem. NepouÏívejte alkohol ani jiné organické nebo chemické látky. Pokud se do pfiístroje dostane písek nebo prach, mûïe dojít k neopravitelnému po kození. Otfiesy (pfii pádu záznamníku) mohou po kodit záznamy a znemoïnit jejich pfiehrávání. Pokud se pfiístroj jakkoli po kodí, pfiestaàte jej pouïívat a obraète se na nejbliï í servisní stfiedisko Olympus. 15

12 Baterie Baterie chraàte pfied zdroji tepla, nikdy je nerozebírejte ani nepájejte (nebezpeãí poïáru nebo v buchu). Pokud do lo k vyteãení baterií, vytfiete bateriov prostor such m hadfiíkem a vloïte nové baterie. Pokud pfiístroj nebudete pouïívat déle neï jeden mûsíc, vyjmûte baterie. Pokud ucítíte, Ïe se pfiístroj zahfiívá nebo ucítíte pach koufie, vyjmûte baterie. Na cestách nezapomeàte na náhradní baterie. Nikdy souãasnû nepouïívejte staré a nové baterie nebo baterie rozdíln ch typû nebo znaãek. Ukládejte mimo dosah dûtí. Alkalické ani lithiové baterie nelze nabíjet. Vypotfiebovan ch baterií se zbavte v souladu s místními pfiedpisy. Problémy a jejich odstranûní Pfii stisknutí tlaãítka záznamník nereaguje. Není spínaã HOLD v poloze HOLD? Jsou správnû vloïeny baterie? Nejsou baterie vybité? Je správnû zavfien kryt bateriového prostoru. Nelze nahrávat. SloÏka je zaplnûna. Poãet souborû ve zvolené sloïce dosáhl 100. Pfii pfiehrávání není sly et Ïádn zvuk. Je hlasitost nastavena na vhodnou úroveà? Nejsou zapojena sluchátka? Zb vající nahrávací ãas se zdá pfiíli krátk. Nejsou soubory uloïeny také v jin ch podsloïkách? Soubor nelze pfiená et. Cílová sloïka je zaplnûna. 16

13 Technická podpora Máte-li jak koli problém, obraète se prosím na va eho prodejce. MÛÏete se také obrátit na: infolinku ová adresa pro evropskou podporu: Technické údaje Záznamové médium: Vestavûná pamûè typu flash Doba záznamu: ReÏim HQ: cca 22 min ReÏim SP: cca 33 min. ReÏim LP: cca 90 min. Reproduktor: Zabudovan kruhov dynamick reproduktor o prûmûru 28 m Maximální v kon: 120 mw Zdífika pro sluchátka: Mini jack 3,5 mm, impedance 8 Ω Napájení: 2 baterie»aaa«(lr03 nebo R03) Îivotnost baterií Cca 19 hodin* (podle testû Olympus s pouïitím alkalick ch baterií): Rozmûry: 81 (v) x 47,5 ( ) x 22,5 (h) mm Hmotnost (vãetnû baterií): 65 g Zmûna technick ch údajû vyhrazena bez pfiedchozího upozornûní. * Îivotnost baterií se li í podle typu pouïit ch baterií a podle podmínek, za jak ch byly baterie pouïity. Nahrané záznamy slouïí pouze k osobnímu vyuïití. Je zakázáno nahrávat materiál chránûn autorsk mi právy bez svolení vlastníka autorsk ch práv, v souladu se zákonem o autorsk ch právech. 17

14 PoÏadavky na systém Operaãní systém: Microsoft Windows 98/Me/2000Professional Hardware Poãítaã: IMB PC/AT kompatibilní CPU: Intel Pentium 166 MHz nebo rychlej í RAM: Min. 32 MB Volné Místo na HDD: Min 25 MB (plus místo pro zvukové soubory) Zvuková karta: Creative Labs Sound Blaster 16 nebo jiná 100 % kompatibilní zvuková karta Monitor: 800 x 600 pixelû nebo více, 256 barev nebo více Mechanika CD-ROM: CD-ROM s dvojnásobnou rychlostí USB port nebo sériové rozhraní Audio vstupní/v stupní konektory: Vstup pro mikrofon, v stup pro sluchátka (nebo reproduktor) Pfiíslu enství (volitelné vybavení): Sluchátka: E99 Propojovací ÀÛra KA232 spolu se zástrãkovou redukcí PA3 Propojuje zdífiku mikrofonu záznamníku s radiem nebo jin m zdrojem zvuku. IBM PC/AT a ViaVoice jsou ochranné nebo registrované ochranné známky spoleãnosti International Business Machines Corporation. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky spoleãnosti Microsoft Corporation. Intel a Pentium jsou registrované ochranné známky spoleãnosti Intel Corporation. Macintosh a Apple jsou registrované ochranné známky spoleãnosti Apple Computer, Inc. V echny ostatní názvy spoleãností a produktû jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky pfiíslu n ch vlastníkû. 18

15 DIGITAL VOICE RECORDER DW-90 GR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

16 Προσδιορισµός των µερών Q Μικρόφωνο W Μικρόφωνο E Οθόνη (ταµπλό LCD) R ιακόπτης HOLD (συγκράτησης) T MICSENS (ευαισθησία µικροφώνου) Y VOLUME (ένταση) U Πλήκτρο REC (µαγνητοφώνησης) I Πλήκτρο ERASE (σβησίµατος) O Υποδοχή ακουστικού P Τρύπα στηρίγµατος µικροφώνου { Λαµπάκι µαγνητοφώνησης } Πλήκτρο ενδείξεων q w e Πλήκτρο µεθόδου µαγνητοφώνησης Πλήκτρο STOP (σταµατήµατος) Πλήκτρο MENU/FOLDER (καταλόγου/φακέλου) Ενσωµατωµένο µεγάφωνο Σκέπασµα µπαταριών Πλήκτρο PLAY (παιξίµατος) Πλήκτρο FF (Γρήγορο Εµπρός)/+ Πλήκτρο REW (Πίσω γυρίσµατος)/ Λαστιχένιο πέλµα r t y u i o p Τρύπες ιµάντα [ Υποδοχή καλωδίου για PC (USB) Ταµπλό LCD Q W E R Ένδειξη φακέλου Ένδειξη µεθόδου µαγνητοφώνησης Τρέχουσα ώρα/ηµεροµηνία, ώρα/ηµεροµηνία µαγνητοφώνησης (REC DATE), χρόνος µαγνητοφώνησης που πέρασε, χρόνος µαγνητοφώνησης που αποµένει (REMAIN), ένδειξη καταλόγου, κλπ Ένδειξη ξυπνητηριού T Y U I Ένδειξη µπαταριών Ένδειξη πίσω γυρίσµατος, Ένδειξη γρήγορου εµπρός, Ένδειξη µαγνητοφώνησης, Ένδειξη παιξίµατος Ένδειξη αριθµού αρχείου Ένδειξη VCVA (Πολυρυθµιζόµενος Ενεργοποιητής Φωνής) 20

17 Μπαταρίες Η απώλεια της ενέργειας των µπαταριών δείχνεται στο ταµπλό LCD ως εξής:. Όταν εµφανιστεί το µαγνητόφωνο κλείνει. Βάλτε το µαγνητόφωνο στο HOLD πριν αλλάξετε τις µπαταρίες, αλλιώς τα δεδοµένα µπορεί να χαθούν. Ανοίξτε το καπάκι των µπαταριών γλιστρώντας το στην κατεύθυνση του βέλους και βάλτε δυο µπαταρίες AAA (συστήνονται αλκαλικές), προσέχοντας τη σωστή πολικότητα όπως δείχνεται. Κλείστε το καπάκι των µπαταριών τελείως. Ρύθµιση ώρας/ηµεροµηνίας Όταν καταχωρηθούν η ώρα και ηµεροµηνία αυτές αποθηκεύονται αυτόµατα στη µαγνητοφώνηση. 1 Πατήστε το πλήκτρο MENU/FOLDER τουλάχιστο επί 1 δευτερόλεπτο. 2 Πατήστε το πλήκτρο FF/+ ή REW/ για να διαλέξετε τη ρύθµιση TIME & DATE (θα εµφανιστεί αυτόµατα µετά από την τοποθέτηση των µπαταριών). 3 Πατήστε το πλήκτρο PLAY. Αναβοσβήνει η ένδειξη της ώρας. 4 Βάλτε τα στοιχεία µε το πλήκτρο FF/+ ή REW/ και αποθηκεύστε τα µε το πλήκτρο PLAY. 5 Κάντε το ίδιο για MINUTE (λεπτά), YEAR (έτος), MONTH (µήνα) και DATE (ηµέρα). 6 Πατήστε το πλήκτρο STOP για να ολοκληρώσετε. Μπορείτε επίσης να κρατήσετε τα στοιχεία που καταχωρήσατε πατώντας το πλήκτρο STOP οποιαδήποτε στιγµή. Πατώντας το πλήκτρο DISPLAY όταν ρυθµίζετε την ώρα και τα λεπτά, η ένδειξη της ώρας θα εναλλάσσεται µεταξύ 12-ωρης και 24-ωρης ώρας. Όταν ρυθµίζετε την ηµεροµηνία, µπορείτε να αλλάξετε τη σειρά του έτους, του µήνα και της ηµέρας µε το πλήκτρο DISPLAY. Σηµείωση: Η ώρα και ηµεροµηνία µπορούν επίσης να ρυθµιστούν από το PC. 21

18 Χρήση του στηρίγµατος µικροφώνου Όταν βάζετε το µαγνητόφωνο πάνω σε τραπέζι κατά τη µαγνητοφώνηση, το παρεχόµενο στήριγµα µικροφώνου µειώνει τη δόνηση. Microphone stand ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ Βάζοντας οτο διακόπτη HOLD στην κατώτερη θέση απενεργοποιεί τα πλήκτρα. Βάζοντας HOLD παίξιµο, το παίξιµο σταµατάει όταν το τρέχον αρχείο τελειώσει. στη µαγνητοφώνηση, η µαγνητοφώνηση σταµατάει όταν εξαντληθεί η ελεύθερη µνήµη. Με το διακόπτη βαλµένο στο HOLD ακόµα µπορείτε να κάνετε το ρολόι να αναβοσβήνει επί 2 δευτερόλεπτα πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο να διαλέξετε την ευαισθησία µικροφώνου να ρυθµίσετε την ένταση. Ευαισθησία µικροφώνου Ρυθµίστε την ευαισθησία µικροφώνου βάζοντας το διακόπτη MICSENS στο NORMAL (κατάλληλη ρύθµιση για υπαγόρευση, το µικρόφωνο πρέπει να κατευθύνεται στον οµιλητή) ή LECTURE (µεγάλη ευαισθησία, µαγνητοφωνούνται επίσης οι ήχου του περιβάλλοντος, πρέπει να µπει µέθοδος µαγνητοφώνησης HQ ή SP). 22

19 Μέθοδοι µαγνητοφώνησης ιαλέξτε τη µέθοδο µαγνητοφώνησης πατώντας το πλήκτρο REC MODE όταν η συσκευή είναι σε STOP. Μέγιστος χρόνος µαγνητοφώνησης (περίπου) HQ: Υψηλή Ποιότητα 22 λεπτά SP: Κανονικό Παίξιµο 33 λεπτά LP: Εκτενές Παίξιµο 90 λεπτά Γενικά, η χωρητικότητα εξαρτάται από το πόσες πολλές µικρές ή µεγάλες υπαγορεύσεις έχουν γίνει. Μαγνητοφώνηση Φάκελοι A και B: Μέχρι 100 µηνύµατα θα αποθηκευτούν σαν αρχεία Wave. Φάκελος S (Προγραµµατισµού): Υπάρχει ένας υποφάκελος για κάθε ηµέρα του χρόνου για να αποθηκεύσετε το πρόγραµµα της ηµέρας για µελλοντική µνεία. Για κάθε µέρα, µέχρι 15 αρχεία µπορούν να αποθηκευτούν, 100 σε ολόκληρο το φάκελο S. 1 Για να διαλέξετε ένα φάκελο (A, B ή S), πατήστε το πλήκτρο MENU/FOLDER όταν το µαγνητόφωνο είναι σε STOP. Για να διαλέξετε τον υποφάκελο µιας ηµεροµηνίας όταν είστε στο φάκελο S, πατήστε το πλήκτρο FF/+ ή REW/. 2 Αν εµφανιστεί η ένδειξη FULL, δεν µπορείτε να µαγνητοφωνήσετε στο φάκελο που διαλέξατε. 3 Ρυθµίστε τη µέθοδο µαγνητοφώνησης και την ευαισθησία µικροφώνου. 4 Πατήστε το πλήκτρο REC. Το λαµπάκι µαγνητοφώνησης ανάβει σταθερά (θα αναβοσβήνει όταν ο χρόνος µαγνητοφώνησης που αποµένει είναι ένα λεπτό ή λιγότερος). 5 Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο DISPLAY, η ένδειξη αλλάζει ανάµεσα στον παρόντα χρόνο µαγνητοφώνησης και το χρόνο µαγνητοφώνησης που αποµένει. Όταν ο χρόνος µαγνητοφώνησης που αποµένει γίνει 5 λεπτά ή λιγότερος, η ένδειξη αλλάζει αυτόµατα στο χρόνο µαγνητοφώνησης που αποµένει. 6 Πατήστε το πλήκτρο STOP για να τερµατίσετε την µαγνητοφώνηση. Αν θέλετε να κάνετε µόνο προσωρινή ιακοπή, πατήστε το πλήκτρο REC στη µαγνητοφώνηση. Θα αναβοσβήνουν η ένδειξη PAUSE και το λαµπάκι µαγνητοφώνησης. Για να συνεχίσετε τη µαγνητοφώνηση, πατήστε το κουµπί REC ξανά. Το µαγνητόφωνο σταµατάει αν αφεθεί σε προσωρινή διακοπή πάνω από 10 λεπτά. Για να ελέγξετε το χρόνο µαγνητοφώνησης που αποµένει πατήστε το πλήκτρο DISPLAY, για να ελέγξετε το συνολικό αριθµό των αρχείων που µαγνητοφωνήθηκαν στο φάκελο πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο STOP, και στις δυο περιπτώσεις το µαγνητόφωνο πρέπει να είναι σταµατηµένο. Παρών φάκελος Συνολικός αριθµός αρχείων που µαγνητοφωνήθηκαν στον παρόντα φάκελο* Χρόνος µαγνητοφώνησης που αποµένει 23

20 Πολυρυθµιζόµενος Ενεργοποιητής Φωνής (VCVA) Με τη λειτουργία VCVA το DW-90 αρχίζει τη µαγνητοφώνηση αυτόµατα µόνο όταν µιλάτε, χωρίς να πρέπει να πατάτε το κουµπί REC κάθε φορά. Αυτό εξοικονοµεί µνήµη, σταµατώντας τη µαγνητοφώνηση στη διάρκεια περιόδων σιωπής. 1 Πατήστε το πλήκτρο MENU/FOLDER τουλάχιστον επί ένα δευτερόλεπτο, θα εµφανιστεί η ένδειξη VCVA. 2 Πατήστε το πλήκτρο PLAY και διαλέξτε ανάµεσα σε ON και OFF µε το πλήκτρο FF/+ ή REW/. 3 Πατήστε το πλήκτρο STOP για να διαλέξετε τον κατάλογο. 4 Πατήστε το πλήκτρο REC για να αρχίσει η µαγνητοφώνηση. Το λαµπάκι µαγνητοφώνησης ανάβει. Το µαγνητόφωνο µπαίνει σε κατάσταση αναµονής όταν η ένταση πέσει κάτω από την προκαθορισµένη στάθµη. Αναβοσβήνουν η ένδειξη VCVA και το λαµπάκι µαγνητοφώνησης. ΠΑΙΞΙΜΟ 1 Πατήστε το πλήκτρο MENU/FOLDER για να διαλέξετε το φάκελο. 2 Πατήστε το πλήκτρο FF/+ ή REW/ για να διαλέξετε το αρχείο που θα παιχτεί. 3 Πατήστε το πλήκτρο PLAY για να αρχίσει το παίξιµο. Εµφανίζεται ο χρόνος του παρόντος παιξίµατος. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο DISPLAY, στη διάρκεια του παιξίµατος, η ένδειξη αλλάζει ως εξής: ώρα παιξίµατος, ώρα παιξίµατος που αποµένει, ηµεροµηνία µαγνητοφώνησης του αρχείου, ώρα µαγνητοφώνησης του αρχείου, ώρα παιξίµατος Ρυθµίστε την ένταση που θέλετε µε το VOLUME. Ακυρώστε το παίξιµο πατώντας το πλήκτρο STOP. Αν θέλετε να κάνετε προσωρινή παύση, πατήστε το πλήκτρο PLAY. Η ένδειξη PAUSE αναβοσβήνει. Πατήστε το πλήκτρο PLAY ξανά για να επαναλάβετε το παίξιµο. Το µαγνητόφωνο σταµατάει αυτόµατα όταν η προσωρινή παύση διαρκεί περισσότερο από 10 λεπτά. Γρήγορο παίξιµο Με αυτή τη λειτουργία οι µαγνητοφωνήσεις σας παίζονται περίπου 30 % γρηγορότερα. Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο PLAY περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο όταν παίζετε κάποιο αρχείο. Για να επιστρέψετε στο κανονικό παίξιµο, πατήστε το πλήκτρο PLAY ξανά περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο. Γρήγορο εµπρός/πίσω γύρισµα/ψάξιµο µε SKIP Αν κρατήσετε το πλήκτρο FF/+ ή REW/ όταν παίζετε ένα αρχείο µπορείτε να «γυρίσετε» γρήγορα εµπρός και πίσω. Το µαγνητόφωνο σταµατά αυτόµατα στην αρχή και στο τέλος του τρέχοντος αρχείου. Αφήστε το πλήκτρο για να συνεχίσετε στο κανονικό παίξιµο. Όταν είστε σε Stop µπορείτε να υπερπηδήσετε από την αρχή ενός αρχείου στο επόµενο ή στο προηγούµενο πατώντας το πλήκτρο FF/+ ή REW/. Θα αναβοσβήνει η ένδειξη SKIP. 24

21 Σβήσιµο αρχείων µεµονωµένα/σβήσιµο όλων των αρχείων στο φάκελο 1 ιαλέξτε το αρχείο που θα σβηστεί. 2 Πατήστε το πλήκτρο ERASE. Ο αριθµός του αρχείου αναβοσβήνει, εµφανίζονται στην οθόνη διαδοχικά ERASE και YES. 3 Πατήστε το πλήκτρο ERASE ξανά. Όταν θα έχει σβηστεί ένα αρχείο τα νούµερα των αρχείων προσαυξάνονται αυτόµατα. Αν θέλετε να σβήσετε όλα τα περιεχόµενα ενός φακέλου: 1 Πατήστε το πλήκτρο MENU/FOLDER για να διαλέξετε το φάκελο. 2 Πατήστε το πλήκτρο ERASE τουλάχιστον επί 2 δευτερόλεπτα (στην περίπτωση του φακέλου S τουλάχιστο 4 δευτερόλεπτα). Το όνοµα του φακέλου και ALL αναβοσβήνουν, εµφανίζονται στην οθόνη διαδοχικά ERASE και YES. 3 Πατήστε το πλήκτρο ERASE ξανά. Σβήσιµο από το Φάκελο S Ένα αρχείο κάθε φορά στον υποφάκελο µιας ηµεροµηνίας 1 ιαλέξτε το φάκελο S και πατήστε το πλήκτρο FF/+ ή REW/ για να διαλέξετε τον υποφάκελο µιας ηµεροµηνίας. 2 Πατήστε το πλήκτρο PLAY. 3 Στο παίξιµο, πατήστε το πλήκτρο FF/+ ή REW/ για να διαλέξετε το αρχείο που θα σβηστεί. 4 Πατήστε το πλήκτρο STOP, έπειτα το πλήκτρο ERASE. Το νούµερο του αρχείου αναβοσβήνει, εµφανίζονται στην οθόνη διαδοχικά ERASE και YES. 5 Πατήστε το πλήκτρο ERASE ξανά. Σβήσιµο όλων των αρχείων στον υποφάκελο µιας ηµεροµηνίας 1 ιαλέξτε το φάκελο S και πατήστε το πλήκτρο FF/+ ή REW/ για να διαλέξετε τον υποφάκελο της ηµεροµηνίας. 2 Πατήστε το πλήκτρο ERASE τουλάχιστον για 2 δευτερόλεπτα. Αναβοσβήνει ALL, εµφανίζονται στην οθόνη διαδοχικά η ηµεροµηνία του υποφακέλου που διαλέξατε και YES. 3 Πατήστε το πλήκτρο ERASE ξανά. Μετακίνηση αρχείων ανάµεσα στους φακέλους Μπορείτε να µετακινήσετε αρχεία µόνο µεταξύ A και B. Το αρχείο που µεταφέρθηκε προστίθεται στο τέλος του φακέλου προορισµού. 1 ιαλέξτε το αρχείο που θέλετε να µεταφέρετε. 2 Πατήστε το πλήκτρο PLAY για να παίξετε το αρχείο, µετά πατήστε το πλήκτρο MENU/FOLDER τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο. 3 Το παίξιµο σταµατάει και αναβοσβήνει στην οθόνη MOVE. Το αρχείο µεταφέρθηκε. Ο φάκελος προορισµού και το νούµερο του αρχείου που µεταφέρθηκε εµφανίζονται στην οθόνη. 25

22 Παίξιµο µε ξυπνητήρι Με αυτή τη λειτουργία το αρχείο που επιλέχτηκε παίζεται πατώντας οποιοδήποτε κουµπί όταν ο τόνος του ξυπνητηριού ηχήσει στην προκαθορισµένη ώρα. 1 ιαλέξτε το αρχείο που θα παιχτεί και µετά πατήστε το πλήκτρο MENU/FOLDER τουλάχιστο επί 1 δευτερόλεπτο. 2 Πατήστε το πλήκτρο FF/+ ή REW/ για να διαλέξετε την ένδειξη ALARM, έπειτα πατήστε το πλήκτρο PLAY. 3 Πατήστε το πλήκτρο FF/+ ή REW/ για να διαλέξετε το µήνα, µετά πατήστε το πλήκτρο PLAY ξανά. Προχωρήστε µε τον ίδιο τρόπο για την ηµεροµηνία, την ώρα και τα λεπτά. 4 Πατήστε το πλήκτρο STOP για να κλείσει ο κατάλογος. Το ξυπνητήρι θα ηχεί στην προγραµµατισµένη ώρα επί πέντε λεπτά. Μετά το παίξιµο, η λειτουργία θα ακυρωθεί αυτόµατα. Αν το µαγνητόφωνο χρησιµοποιείται, το ξυπνητήρι θα ηχήσει όταν θα έχετε τελειώσει. Για να αρχίσει το παίξιµο του αρχείου, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από DISPLAY ή REC MODE. Για να ακυρώσετε µια ρύθµιση παιξίµατος µε ξυπνητήρι, προχωρήστε όπως πιο πάνω στο 1 και 2, έπειτα: 3 Πατήστε το πλήκτρο FF/+ ή REW/ για να διαλέξετε το µήνα του ξυπνητηριού που θέλετε να ακυρώσετε, µετά πατήστε το πλήκτρο PLAY ξανά. Προχωρήστε µε τον ίδιο τρόπο για την ηµεροµηνία, την ώρα και τα λεπτά. Θα αναβοσβήνει στην οθόνη ON. 4 Πατήστε το πλήκτρο FF/+ ή REW/ για να διαλέξετε OFF και πατήστε το πλήκτρο STOP για να κλείσει ο κατάλογος. Φάκελος S: λειτουργία προγραµµατισµού παιξίµατος µε ξυπνητήρι Για να ελέγχετε τις καθηµερινές σας υπενθυµίσεις στον υποφάκελο της ηµέρας, µπορείτε να βάλετε ένα ξυπνητήρι, το οποίο θα ηχήσει στην προγραµµατισµένη ώρα. Πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το DISPLAY ή το REC MODE όλα τα µαγνητοφωνηµένα αρχεία στον υποφάκελο θα παιχτούν. Μετά από 5 λεπτά το ξυπνητήρι σταµατά αυτόµατα. 1 Πατήστε το πλήκτρο MENU/FOLDER τουλάχιστον επί 1 δευτερόλεπτο. 2 Πατήστε το πλήκτρο FF/+ ή REW/ για να διαλέξετε ALARM και «S» στην οθόνη, έπειτα πατήστε το πλήκτρο PLAY. 3 Πατήστε το πλήκτρο FF/+ ή REW/ για να διαλέξετε ON, µετά πατήστε το πλήκτρο PLAY. (αν διαλέξετε OFF το προγραµµατισµένο παίξιµο µε ξυπνητήρι ακυρώνεται). 4 Πατήστε το πλήκτρο FF/+ ή REW/ για να διαλέξτε την ώρα, µετά πατήστε το πλήκτρο PLAY ξανά. Προχωρήστε µε τον ίδιο τρόπο για τα λεπτά. 5 Πατήστε το πλήκτρο STOP για να κλείσετε τον κατάλογο. Σηµείωση Το προγραµµατισµένο παίξιµο µε ξυπνητήρι θα επαναλαµβάνεται κάθε µέρα εκτός αν το βάλετε στο OFF. Ήχοι του συστήµατος Tο µαγνητόφωνο ηχεί µπηµπ για να σας προειδοποιήσει για σφάλµατα. Αν δεν θέλετε να ακούτε τους ήχους του συστήµατος: 26

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

Notebook Acer TravelMate série 230/280

Notebook Acer TravelMate série 230/280 Notebook Acer TravelMate série 230/280 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 230/280 Návod k obsluze Copyright 2002. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

Návod k obsluze. DVD videorekordér

Návod k obsluze. DVD videorekordér Návod k obsluze DVD videorekordér Model ã. DMRE500H CZ Regionální kód podporovan tímto pfiístrojem Regionální kódy jsou pfiehrávaãûm a DVD diskûm pfiidûlovány podle oblastí prodeje. Regionální kód tohoto

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

1.5 03080 MS Color Bar v

1.5 03080 MS Color Bar v Č E S K Y VAROVÁNÍ Než začnete hrát tuto hru, přečtěte si pokyny ke konzoli Xbox 360, příručku senzoru KINECT TM a další příručky k jakýmkoli dalším periferiím, abyste získali důležité informace týkající

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA CHESKY Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD LT7* 7LT7* LT7* Plazmové televizory PT8* 50PT8* Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk.

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 9LSD* LG0** LSD* 7LG0** LG0** LG0** 7LG0** LG5*** LG0** 7LG50** 9LG0** LG50** LG0** 7LG50** 6LG0** 5LG50** Plazmové televizory

Více

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100 Návod k obsluze Informace o bezpeãnosti a ustanovení V STRAHA: V zafiízení je pouïit laser. Vzhledem k moïnému nebezpeãí zrakového úrazu by mûly b t kryty pfiístroje

Více

Obsah. Pfiíslu enství (souãást balení)

Obsah. Pfiíslu enství (souãást balení) Bez ÀÛrov telefonní pfiístroj DECT Obsah Návod k pouïití Model KX-TD7580 Pfiíprava telefonu......................................................... 2 Po zapnutí..............................................................

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více

Επιλογές παιχνιδιού. Játéklehetőségek. Τα εικονίδια αυτά στις σελίδες αθλημάτων υποδεικνύουν τον τρόπο που μπορεί να παιχθεί το κάθε άθλημα

Επιλογές παιχνιδιού. Játéklehetőségek. Τα εικονίδια αυτά στις σελίδες αθλημάτων υποδεικνύουν τον τρόπο που μπορεί να παιχθεί το κάθε άθλημα Επιλογές παιχνιδιού Τα εικονίδια αυτά στις σελίδες αθλημάτων υποδεικνύουν τον τρόπο που μπορεί να παιχθεί το κάθε άθλημα Παίκτης εναντίον παίκτη Παίκτης εναντίον αντιπάλου υπολογιστή Παίκτης εναντίον αντιπάλου

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER Pfiehledové schéma 2 Struãn návod k obsluze 3 DÛleÏité pokyny 4 V eobecné funkce 5 Provoz rádia 6 Provoz

Více

Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití.

Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. Česky UŽIVATLSKÁ PŘÍRUČKA Plazmový televizor Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. www.lge.com HDMI, logo HDMI a High-Definition

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

LED LCD TV. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizory LCD MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM. Model : Sériové č.: : Česky

LED LCD TV. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizory LCD MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM. Model : Sériové č.: : Česky Česky Televizor LCD LD LCD TV UÎIVATLSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** MODLY LCD TV S LD PODSVÍCNÍM SL9*** 7SL9*** Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte

Více

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití Návod k pouïití Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm

Více

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

Czech Greek Hungarian Slovak

Czech Greek Hungarian Slovak Czech Greek Hungarian Slovak VAROVÁNÍ Než začnete hrát tuto hru, přečtěte si pokyny ke konzoli Xbox 360, příručku k senzoru KINECT a další příručky k jakýmkoli dalším periferiím, abyste získali důležité

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600. SB-600 (Cz) Návod k obsluze

Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600. SB-600 (Cz) Návod k obsluze CZ Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600 SB-600 (Cz) Návod k obsluze Obsah Pfiíprava Úvod...4-6 Tipy k práci s bleskem...7 Skupiny fotoaparátû a dostupné zábleskové režimy...8-9 Jednotlivé ãásti

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983 http://www.viakom.cz Digitáln lní Video Rekord ordér Návod k obsluze Před manipulací se zařízen zením si, prosím, pečliv livěprostudujte následujn sledují návod a uschovejte ho pro další využit ití. CPD507

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína Návod pro instalaci, montáï a obsluhu plynov závûsn kotel 6 720 604 697 CZ (98.09) OSW s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína 4223-01.1/O Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 KE...

Více

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Vítejte! TUTO INFORMACI SI P E T TE P ED POU ITÍM TELEFONU, ABYSTE MOHLI SV J TELEFON LÉPE VYU

Více