Baterie. Nastavení data/ãasu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Baterie. Nastavení data/ãasu"

Transkript

1 Baterie Ub vání energie baterií je zobrazeno na kontrolním displeji následujícím zpûsobem:. KdyÏ se objeví, záznamník se vypne. Pfied v mûnou baterií posuàte spínaã do polohy HOLD, v opaãném pfiípadû by mohlo dojít ke ztrátû dat. Otevfiete kryt bateriového prostoru ve smûru ipky a vloïte dvû AAA baterie (doporuãujeme alkalické). Ujistûte se, Ïe polarita baterií souhlasí s oznaãením uvnitfi prostoru. Zavfiete kryt bateriového prostoru. Nastavení data/ãasu VloÏíte-li ãas a datum, automaticky se uloïí spolu se záznamem. 1 Stisknûte tlaãítko MENU/FOLDER alespoà na 1 sekundu. 2 Stisknutím tlaãítka FF/+ nebo REW/ otevfiete nastavení TIME&DATE (automaticky se objeví po vloïení baterií). 3 Stisknûte tlaãítko PLAY. Zaãne blikat indikátor hodin. 4 Nastavte hodnotu pomocí tlaãítka FF/+ nebo REW/ a uloïte ji pomocí tlaãítka PLAY. 5 Postupujte stejn m zpûsobem pfii nastavení minut (MINUTE), roku (YEAR), mûsíce (MONTH) a dne (DATE). 6 Stisknutím tlaãítka STOP proces ukonãíte. JiÏ nastavené poloïky mûïete uchovat, pokud stisknete v kterémkoli okamïiku tlaãítko STOP. Pokud pfii nastavování hodiny a minuty stisknete tlaãítko DISPLAY, indikátor ãasu se pfiepíná z 12ti hodinového zobrazení na 24 hodinové. Stisknutím tlaãítka DISPLAY pfii nastavovaní data lze mûnit pofiadí roku, mûsíce a dne. Poznámka: Datum a ãas lze nastavit také pomocí poãítaãe. 5

2 PouÏívání stojánku Pokud pfii nahrávání umístíte záznamník na stûl, lze pomocí stojánku sníïit vibrace a souãasnû mikrofon lépe nasmûrovat. Stojanek Uzamãení ovládání (HOLD) Nastavením spínaãe HOLD do spodní polohy lze uzamknout ovládání záznamníku (deaktivovat tlaãítka). Nastavení spínaãe HOLD pfii pfiehrávání: pfiehrávání se zastaví po skonãení aktuálního souboru pfii nahrávání: nahrávání se zastaví, pokud dochází volné místo v pamûti. Se spínaãem HOLD v poloze HOLD mûïete stisknutím kteréhokoli tlaãítka aktivovat aktuální ãas na dobu 2 sekund; zvolit citlivost mikrofonu; nastavit hlasitost. Citlivost mikrofonu Citlivost mikrofonu lze nastavit pomocí spínaãe MICSENS na: NORMAL (vhodné pro rozpoznávání hlasu, mikrofon musí b t namífien na fieãníka) nebo LECTURE (vysoká citlivost, nahrají se i zvuky okolního prostfiedí; lze nastavit reïim nahrávání HQ nebo SP). 6

3 ReÏimy nahrávání V klidovém (STOP) reïimu lze stisknutím tlaãítka REC MODE zvolit reïim nahrávání. maximální nahrávací ãas (pfiibliïnû) HQ: High Quality (vysoká kvalita) 22 minut SP: Standard Play (standardní reïim) 33 minut LP: Long Play (dlouhohrající reïim) 90 minut Kapacita pamûti závisí na tom, zda nahráváte více krátk ch záznamû ãi men í poãet dlouh ch záznamû. Nahrávání SloÏky A a B Do sloïek lze uloïit aï 100 záznamû ve formátu Wave. SloÏka S (Schedule rozvrh) Pro kaïd den v roce je k dispozici jedna podsloïka, slouïící k ukládání rozvrhu dne. Pro kaïd den je moïné uloïit aï 15 souborû. SloÏka S obsáhne celkem 100 souborû. 1 Chcete-li zvolit sloïku (A, B nebo S), stisknûte v klidovém (STOP) reïimu tlaãítko MENU/FOLDER. Chcete-li ve sloïce S zvolit datovanou podsloïku, stisknûte tlaãítko FF/+ nebo REW/. 2 Pokud se na displeji zobrazí nápis FULL (zaplnûno), není moïné nahrávat do zvolené sloïky. 3 Nastavte reïim nahrávání a citlivost mikrofonu. 4 Stisknûte tlaãítko REC. Svítí indikátor nahrávání (bliká, pokud zb vá 1 minuta nebo ménû nahrávacího ãasu). 5 S kaïd m stisknutím tlaãítka DISPLAY se pfiepne zobrazení aktuálního nahrávacího ãasu na zobrazení zb vajícího nahrávajícího ãasu. KdyÏ zb vající nahrávací ãas dosáhne 5 minut nebo ménû, zobrazí se zb vající nahrávací ãas automaticky. 6 Stisknutím tlaãítka STOP nahrávání ukonãíte. Pokud chcete udûlat pauzu, stisknûte bûhem nahrávání tlaãítko REC. Na kontrolním displeji bude blikat PAUSE a souãasnû bude blikat indikátor nahrávání. Pro pokraãování v nahrávání opût stisknûte tlaãítko REC. Pokud je záznamník v reïimu»pauza v nahrávání«déle neï 10 minut, vypne se. Pro ovûfiení zb vajícího nahrávacího ãasu stisknûte tlaãítko DISPLAY, pro ovûfiení celkového poãtu souborû uloïen ch ve sloïce stisknûte a podrïte tlaãítko STOP. Oba kroky provádûjte pfii vypnutém nahrávání. Aktuálni sloïka Celkov poãet souborû nahran ch v aktuální sloïce * Celkov zb vající ãas 7

4 Nahrávání s VCVA (Aktivace hlasem s nastavitelnou spou tûcí úrovní) Tento záznamník je vybaven funkcí VCVA (Variable Control Voice Actuator), která spou tí nahrávání automaticky pouze kdyï mluvíte. Nemusíte tedy pokaïdé maãkat tlaãítko REC. Vypnutím nahrávání pfii pauzách se tak etfií pamûè. 1 Stisknûte alespoà na 1 sekundu tlaãítko MENU/FOLDER, na displeji se objeví VCVA. 2 Stisknûte tlaãítko PLAY a pomocí tlaãítek FF/+ nebo REW/ zvolte ON (zapnuto) nebo OFF (vypnuto). 3 Stisknutím tlaãítka STOP zavfiete menu. 4 Stisknutím tlaãítka REC zaãnûte nahrávat. Rozsvítí se indikátor nahrávání. Pokud je hlasitost niï í neï je pfiednastavená úroveà, záznamník se pfiepne do pohotovostního (Standby) reïimu. Na displeji se objeví VCVA a bliká indikátor nahrávání. Pfiehrávání (PLAY) 1 Stisknutím tlaãítka MENU/FOLDER zvolte sloïku. 2 Stisknutím tlaãítka FF/+ nebo REW/ zvolte soubor, kter chcete pfiehrát. 3 Stisknutím tlaãítka PLAY spusète pfiehrávání. Stisknutím tlaãítka STOP pfiehrávání vypnete. Na displeji se zobrazí aktuální ãas pfiehrávání. S kaïd m stisknutím tlaãítka DISPLAY se jeden po druhém zobrazí zb vající ãas, datum a ãas záznamu. Upravte si hlasitost VOLUME podle va ich potfieb. Pokud chcete udûlat pauzu, stisknûte tlaãítko PLAY. Na kontrolním displeji se zobrazí PAUSE. Opûtovn m stisknutím tlaãítka PLAY pauzu ukonãíte. Záznamník se automaticky zastaví, pokud jej ponecháte v pauze déle neï 10 minut. Zrychlené pfiehrávání V tomto reïimu se pfiehrávání záznamû zrychlí asi o 30 %. Bûhem pfiehrávání souboru stisknûte na déle neï 1 sekundu tlaãítko PLAY. Dal ím stisknutím tlaãítka PLAY na déle neï 1 sekundu se opût vrátíte k pfiehrávání normální rychlostí. Rychl pfiechod vpfied/rychl pfiechod zpût/ prohledávání v reïimu SKIP Pokud pfii pfiehrávání souboru podrïíte tlaãítka FF/+ nebo REW/, mûïete»pfievíjet«záznamy dopfiedu a dozadu. Záznamník se automaticky zastaví na zaãátku/konci aktuálního souboru. Pokud tlaãítko uvolníte, vrátíte se k normálnímu pfiehrávání. V klidovém (stop) reïimu mûïete stisknutím tlaãítka FF/+ nebo REW/»pfieskakovat«na poãátek následujícího/pfiedchozího souboru. Na kontrolním displeji bude blikat SKIP. 8

5 Mazání jednotliv ch záznamû/ mazání v ech záznamû ve sloïce 1 Zvolte záznam, kter chcete vymazat. 2 Stisknûte tlaãítko mazání ERASE. Na kontrolním displeji bude stfiídavû blikat ãíslo souboru, ERASE (vymazat) a YES (ano). 3 Stisknûte opût tlaãítko ERASE. Po smazání souboru se ãísla následujících souborû automaticky zv í. Pokud chcete smazat v echny záznamy ve sloïce: 1 Zvolte sloïku pomocí tlaãítka MENU/FOLDER. 2 AlespoÀ na 2 sekundy stisknûte tlaãítko ERASE (v pfiípadû sloïky S alespoà 4 sekundy). Na kontrolním displeji bude stfiídavû blikat ALL, ERASE a YES. 3 Stisknûte opût tlaãítko ERASE. Mazání ze sloïky S Mazání jednoho souboru v datové podsloïce 1 Zvolte sloïku S a stisknutím tlaãítka FF/+ a REW/ zvolte datovou podsloïku. 2 Stisknûte tlaãítko PLAY. 3 Bûhem pfiehrávání stisknûte tlaãítko FF/+ nebo REW/ a zvolte tak soubor, kter chcete smazat. 4 Stisknûte tlaãítko STOP a poté stisknûte tlaãítko ERASE. Na kontrolním displeji bude stfiídavû blikat ãíslo souboru, ERASE (vymazat) a YES (ano). 5 Stisknûte opût tlaãítko ERASE. Mazání v ech souborû v datové podsloïce 1 Zvolte sloïku S a stisknutím tlaãítka FF/+ a REW/ zvolte datovou podsloïku. 2 Na alespoà 2 sekundy stisknûte tlaãítko ERASE. Na kontrolním displeji bude stfiídavû blikat ALL, datum zvolené podsloïky a YES. 3 Stisknûte opût tlaãítko ERASE. Pfiená ení záznamû mezi sloïkami Mezi sloïkami A a B je moïno pfiená et jednotlivé soubory. Pfiená en soubor se pfiipojí na konec do cílové sloïky. 1 Zvolte soubor, kter chcete pfienést. 2 Stisknutím tlaãítka PLAY soubor spusète, a poté stisknûte tlaãítko MENU/FOLDER na alespoà 1 sekundu. 3 Pfiehrávání se pfieru í a na displeji bliká MOVE. Soubor je pfienesen. Na kontrolním displeji se objeví cílová sloïka a ãíslo pfiená eného souboru. 9

6 Pfiehrávání s alarmem Pomocí této funkce se zvolen soubor pfiehraje pouh m stisknutím kteréhokoli tlaãítka v okamïiku zaznûní alarmu. 1 Zvolte soubor, kter chcete pfiehrát, a poté stisknûte tlaãítko MENU/FOLDER na více neï 1 sekundu. 2 Stisknutím tlaãítka FF/+ nebo REW/ zvolte na displeji ALARM, a poté stisknûte tlaãítko PLAY. 3 Stisknutím tlaãítka FF/+ nebo REW/ zvolte mûsíc, poté stisknûte opût tlaãítko PLAY. Stejn m zpûsobem pokraãujte u nastavení dne, hodiny a minuty. 4 Stisknutím tlaãítka STOP menu uzavfiete. Alarm zazní na 5 minut ve zvolenou hodinu. Po pfiehrání souboru se funkce automaticky zru í. Pokud záznamník právû pouïíváte, alarm se ozve, jakmile práci ukonãíte. Chcete-li zahájit pfiehrávání souboru, stisknûte jakékoli tlaãítko kromû DISPLAY nebo REC MODE. Chcete-li zru it pfiehrávání s alarmem, postupujte podle v e uveden ch krokû 1 a 2, a poté: 3 Stisknutím tlaãítka FF/+ nebo REW/ zvolte mûsíc nastaveného alarmu, kter chcete zru it, a poté opût stisknûte tlaãítko PLAY. Stejn m zpûsobem postupujte u dne, hodiny a minuty. 4 Stisknutím tlaãítka FF/+ nebo REW/ zvolte OFF a poté stisknutím tlaãítka STOP menu zavfiete. SloÏka S: funkce pfiehrávání s alarmem Pokud si chcete ovûfiit své denní poznámky v datové podsloïce, mûïete nastavit alarm, kter se ozve v urãenou hodinu. Stisknutím kteréhokoli tlaãítka kromû DISPLAY nebo REC MODE se pfiehrají v echny soubory uloïené v podsloïce. Po 5 minutách se alarm automaticky vypne. 1 Stisknûte tlaãítko MENU/FOLDER na více neï 1 sekundu. 2 Stisknutím tlaãítka FF/+ nebo REW/ zvolte na displeji ALARM a»s«, a poté stisknûte tlaãítko PLAY. 3 Stisknutím tlaãítka FF/+ nebo REW/ zvolte ON, a poté stisknûte tlaãítko PLAY. (Zvolením OFF se funkce pfiehrávání s alarmem vypne). 4 Stisknutím tlaãítka FF/+ nebo REW/ zvolte hodinu, a poté opût stisknûte tlaãítko PLAY. Stejn m zpûsobem postupujte u minut. 5 Stisknutím tlaãítka STOP menu uzavfiete. Poznámka Pfiehrávání s alarmem se uskuteãní kaïd den, dokud je nevypnete (nenastavíte na OFF). V straïné signály Záznamník vydává pípnutí, kter m upozoràuje na pfiípadné chyby. Pokud chcete v straïné signály vypnout: 1 Stisknûte na více neï 1 sekundu tlaãítko MENU/FOLDER. 2 Stisknutím tlaãítka FF/+ nebo REW/ zvolte na displeji BEEP, a poté stisknûte tlaãítko PLAY. 3 Stisknutím tlaãítka FF/+ nebo REW/ zvolte OFF (vypnuto), poté stisknûte opût tlaãítko PLAY. 4 Stisknutím tlaãítka STOP menu uzavfiete. 10

7 Pohotovostní (Standby) reïim Pokud ponecháte záznamník zastaven nebo v reïimu pauza v nahrávání nebo pfiehrávání více neï 60 minut, pfiepne se do pohotovostního (úsporného) reïimu. Kontrolní displej se vypne. Pohotovostní reïim zru íte stisknutím kteréhokoli tlaãítka. Reset Resetováním záznamníku se v echna nastavení vrátí k poãáteãním nastavením. V echny soubory budou vymazány. 1 DrÏte tlaãítko STOP a pfiitom stisknûte na alespoà 2 sekundy tlaãítko ERASE. 2 Na kontrolním displeji se na 8 sekund objeví CLEAR a YES. 3 Bûhem 4 sekund stisknûte a podrïte tlaãítko ERASE. Pfienos do poãítaãe Pro pfiehrávání, ukládání a zpracování zvukov ch záznamû pofiízen ch záznamníkem DW-90 na poãítaãi je tfieba nainstalovat program Olympus Digital Wave Player. Po instalaci programu je také moïné nahrávat zvukové soubory pfiímo do poãítaãe s vyuïitím záznamníku jako mikrofonu (pfies USB konektor). Olympus Digital Wave Player nepodporuje software pro rozeznání hlasu, slouïí v hradnû pro pouïití s DW-90. Nahrané soubory budou uloïeny ve formátu.wav. Velikost souboru a doba potfiebná k pfienosu (5 minut záznamu) Velikost souboru Délka pfienosu* HQ Cca. 3,2 MB Cca.1min. SP Cca. 1,6 MB Cca. 30 s. LP Cca. 1,2 MB Cca. 15 s. * Délka pfienosu se mûïe rûznit podle v konu a konfigurace poãítaãe. Ujistûte se, Ïe jste: zavfieli v echny bûïící aplikace vysunuli diskety z mechaniky 11

8 1 Po vloïení CD s Olympus Digital Wave Player software do CD-ROM mechaniky se automaticky spustí instalaãní program. Pokud se nespustí, kliknûte dvakrát my í na ikonu CD-ROM v oknû PrÛzkumníka, a poté na ikonu»setup.exe«. 2 Postupujte podle instrukcí zobrazen ch v instalaãních oknech. 3 Po dokonãení instalace vyjmûte CD-ROM. V hlavním panelu ve Windows se objeví ikona. Online nápovûda Po instalaci Olympus Digital Wave Player mûïete vyuïívat online nápovûdu, ve které jsou podrobnû popsány ve keré operace programu a vysvûtlení propojení hardware. Nápovûdu otevfiete stisknutím F1 nebo kliknutím na HELP. Pfiipojení k poãítaãi Pfied pfiipojením DW-90 k poãítaãi se ujistûte, Ïe je dokonãena instalace v e uvedeného software. PouÏijte pouze pfiiloïen USB kabel. USB kabel PC (USB) konektor Do USB portu v poãítaãi 12

9 Po pfiipojení záznamníku se automaticky otevfie hlavní okno Olympus Digital Wave Player. Plánovací sloïka Hlavní li ta s menu Tlaãítko pro aktivaci nahrávací funkce Panel nástrojû Ovladaã pfiehrávání Okno nahrávací sloïky Seznam zvukov ch souborû Okno audio sloïky Nahrávací sloïka Poznámka Je-li záznamník pfiipojen k poãítaãi, nelze ovládat Ïádná tlaãítka kromû spínaãe citlivosti mikrofonu. Bûhem pfienosu dat neodpojujte USB kabel. Mohlo by dojít ke ztrátû dat. 13

10 Funkce Olympus Digital Wave Player Pfienos uloïen ch dat do poãítaãe Existují 2 zpûsoby pfienosu souborû: Pfienos v ech sloïek Pfienos zvolené sloïky nebo Názvy souborû se zmûní pfiipojením DW na zaãátek. Poté se objeví název sloïky a pfienesen soubor se automaticky pfieãísluje. Poznámka Doba pfienosu se mûïe li it podle reïimu nahrávání a v konu poãítaãe. Není moïné stahovat data z poãítaãe do záznamníku. K pfienosu dat je tfieba 20 MB volného místa na harddisku pro zaji tûní stabilního v konu. Pfiehrávání souborû na poãítaãi 1 Zvolte poïadovanou sloïku v oknû audio sloïky. 2 V seznamu souborû kliknûte na poïadovan soubor. 3 Kliknûte na tlaãítko PLAY nebo jakékoli jiné poïadované tlaãítko (napfi. pfiechod zpût) na ovládacím panelu pfiehrávání. Nahrávání na poãítaãi s vyuïitím záznamníku jako mikrofonu (pfiímé nahrávání) 1 Kliknûte na tlaãítko v hlavním oknû a zobrazte tak nahrávací okno. Uzavfiení okna Tlaãítko nahrávání Tlaãítko Stop Tlaãítko Pauza 2 Kliknutím na tlaãítko nahrávání zaãnûte nahrávat. Upravte spínaãem citlivost mikrofonu. 3 Kliknutím na tlaãítko PAUSE provedete pauzu. 4 Kliknutím na tlaãítko STOP nahrávání ukonãíte. Soubory se ukládají jako soubory formátu.wav do nahrávací sloïky ve sloïce audio. 14

11 Poznámka Chcete-li uskuteãnit pfiímé nahrávání, musí b t pro stabilní v kon k dispozici 20 MB volného místa na harddisku plus dal í volná pamûè pro samotn soubor.wav. Informaãní poslech prvních 5 sekund kaïdého souboru (Intro) 1 Kliknûte na poïadovan soubor na seznamu souborû. 2 Kliknûte na tlaãítko v panelu nástrojû. 3 Chcete-li poslech zastavit, kliknûte na tlaãítko stop, chcete-li pokraãovat v pfiehrávání kliknûte na tlaãítko play. Vytváfiení podsloïek (není moïno ve sloïce S) 1 Kliknûte na poïadovanou sloïku. 2 Kliknûte na EDIT a poté na CREATE NEW FOLDER. 3 VloÏte název nové sloïky a poté kliknûte na OK. Poznámka K dispozici je také pfiená ení souborû funkcí drag&drop. Nastavení data/ãasu pomocí poãítaãe Pfiipojte záznamník k poãítaãi, kliknûte na TRANSFER v nabídkové li tû a poté na TRANSFER DATE/TIME. Potvrìte kliknutím na OK. DÛleÏitá upozornûní prosíme ãtûte Neukládejte záznamník na místech vystaven ch vysok m teplotám (na slunci), vysoké vlhkosti nebo blízko elektrick ch pfiístrojû jako je chladniãka ãi televize. UdrÏujte mimo dosah siln ch magnetick ch polí. ChraÀte pfied kontaktem s vodou a pfied vlhkostí. Pokud se na pfiístroj dostane voda, obzvlá tû mofiská, otfiete jej jemn m such m hadfiíkem. NepouÏívejte alkohol ani jiné organické nebo chemické látky. Pokud se do pfiístroje dostane písek nebo prach, mûïe dojít k neopravitelnému po kození. Otfiesy (pfii pádu záznamníku) mohou po kodit záznamy a znemoïnit jejich pfiehrávání. Pokud se pfiístroj jakkoli po kodí, pfiestaàte jej pouïívat a obraète se na nejbliï í servisní stfiedisko Olympus. 15

12 Baterie Baterie chraàte pfied zdroji tepla, nikdy je nerozebírejte ani nepájejte (nebezpeãí poïáru nebo v buchu). Pokud do lo k vyteãení baterií, vytfiete bateriov prostor such m hadfiíkem a vloïte nové baterie. Pokud pfiístroj nebudete pouïívat déle neï jeden mûsíc, vyjmûte baterie. Pokud ucítíte, Ïe se pfiístroj zahfiívá nebo ucítíte pach koufie, vyjmûte baterie. Na cestách nezapomeàte na náhradní baterie. Nikdy souãasnû nepouïívejte staré a nové baterie nebo baterie rozdíln ch typû nebo znaãek. Ukládejte mimo dosah dûtí. Alkalické ani lithiové baterie nelze nabíjet. Vypotfiebovan ch baterií se zbavte v souladu s místními pfiedpisy. Problémy a jejich odstranûní Pfii stisknutí tlaãítka záznamník nereaguje. Není spínaã HOLD v poloze HOLD? Jsou správnû vloïeny baterie? Nejsou baterie vybité? Je správnû zavfien kryt bateriového prostoru. Nelze nahrávat. SloÏka je zaplnûna. Poãet souborû ve zvolené sloïce dosáhl 100. Pfii pfiehrávání není sly et Ïádn zvuk. Je hlasitost nastavena na vhodnou úroveà? Nejsou zapojena sluchátka? Zb vající nahrávací ãas se zdá pfiíli krátk. Nejsou soubory uloïeny také v jin ch podsloïkách? Soubor nelze pfiená et. Cílová sloïka je zaplnûna. 16

13 Technická podpora Máte-li jak koli problém, obraète se prosím na va eho prodejce. MÛÏete se také obrátit na: infolinku ová adresa pro evropskou podporu: Technické údaje Záznamové médium: Vestavûná pamûè typu flash Doba záznamu: ReÏim HQ: cca 22 min ReÏim SP: cca 33 min. ReÏim LP: cca 90 min. Reproduktor: Zabudovan kruhov dynamick reproduktor o prûmûru 28 m Maximální v kon: 120 mw Zdífika pro sluchátka: Mini jack 3,5 mm, impedance 8 Ω Napájení: 2 baterie»aaa«(lr03 nebo R03) Îivotnost baterií Cca 19 hodin* (podle testû Olympus s pouïitím alkalick ch baterií): Rozmûry: 81 (v) x 47,5 ( ) x 22,5 (h) mm Hmotnost (vãetnû baterií): 65 g Zmûna technick ch údajû vyhrazena bez pfiedchozího upozornûní. * Îivotnost baterií se li í podle typu pouïit ch baterií a podle podmínek, za jak ch byly baterie pouïity. Nahrané záznamy slouïí pouze k osobnímu vyuïití. Je zakázáno nahrávat materiál chránûn autorsk mi právy bez svolení vlastníka autorsk ch práv, v souladu se zákonem o autorsk ch právech. 17

14 PoÏadavky na systém Operaãní systém: Microsoft Windows 98/Me/2000Professional Hardware Poãítaã: IMB PC/AT kompatibilní CPU: Intel Pentium 166 MHz nebo rychlej í RAM: Min. 32 MB Volné Místo na HDD: Min 25 MB (plus místo pro zvukové soubory) Zvuková karta: Creative Labs Sound Blaster 16 nebo jiná 100 % kompatibilní zvuková karta Monitor: 800 x 600 pixelû nebo více, 256 barev nebo více Mechanika CD-ROM: CD-ROM s dvojnásobnou rychlostí USB port nebo sériové rozhraní Audio vstupní/v stupní konektory: Vstup pro mikrofon, v stup pro sluchátka (nebo reproduktor) Pfiíslu enství (volitelné vybavení): Sluchátka: E99 Propojovací ÀÛra KA232 spolu se zástrãkovou redukcí PA3 Propojuje zdífiku mikrofonu záznamníku s radiem nebo jin m zdrojem zvuku. IBM PC/AT a ViaVoice jsou ochranné nebo registrované ochranné známky spoleãnosti International Business Machines Corporation. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky spoleãnosti Microsoft Corporation. Intel a Pentium jsou registrované ochranné známky spoleãnosti Intel Corporation. Macintosh a Apple jsou registrované ochranné známky spoleãnosti Apple Computer, Inc. V echny ostatní názvy spoleãností a produktû jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky pfiíslu n ch vlastníkû. 18

15 DIGITAL VOICE RECORDER DW-90 GR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

16 Προσδιορισµός των µερών Q Μικρόφωνο W Μικρόφωνο E Οθόνη (ταµπλό LCD) R ιακόπτης HOLD (συγκράτησης) T MICSENS (ευαισθησία µικροφώνου) Y VOLUME (ένταση) U Πλήκτρο REC (µαγνητοφώνησης) I Πλήκτρο ERASE (σβησίµατος) O Υποδοχή ακουστικού P Τρύπα στηρίγµατος µικροφώνου { Λαµπάκι µαγνητοφώνησης } Πλήκτρο ενδείξεων q w e Πλήκτρο µεθόδου µαγνητοφώνησης Πλήκτρο STOP (σταµατήµατος) Πλήκτρο MENU/FOLDER (καταλόγου/φακέλου) Ενσωµατωµένο µεγάφωνο Σκέπασµα µπαταριών Πλήκτρο PLAY (παιξίµατος) Πλήκτρο FF (Γρήγορο Εµπρός)/+ Πλήκτρο REW (Πίσω γυρίσµατος)/ Λαστιχένιο πέλµα r t y u i o p Τρύπες ιµάντα [ Υποδοχή καλωδίου για PC (USB) Ταµπλό LCD Q W E R Ένδειξη φακέλου Ένδειξη µεθόδου µαγνητοφώνησης Τρέχουσα ώρα/ηµεροµηνία, ώρα/ηµεροµηνία µαγνητοφώνησης (REC DATE), χρόνος µαγνητοφώνησης που πέρασε, χρόνος µαγνητοφώνησης που αποµένει (REMAIN), ένδειξη καταλόγου, κλπ Ένδειξη ξυπνητηριού T Y U I Ένδειξη µπαταριών Ένδειξη πίσω γυρίσµατος, Ένδειξη γρήγορου εµπρός, Ένδειξη µαγνητοφώνησης, Ένδειξη παιξίµατος Ένδειξη αριθµού αρχείου Ένδειξη VCVA (Πολυρυθµιζόµενος Ενεργοποιητής Φωνής) 20

17 Μπαταρίες Η απώλεια της ενέργειας των µπαταριών δείχνεται στο ταµπλό LCD ως εξής:. Όταν εµφανιστεί το µαγνητόφωνο κλείνει. Βάλτε το µαγνητόφωνο στο HOLD πριν αλλάξετε τις µπαταρίες, αλλιώς τα δεδοµένα µπορεί να χαθούν. Ανοίξτε το καπάκι των µπαταριών γλιστρώντας το στην κατεύθυνση του βέλους και βάλτε δυο µπαταρίες AAA (συστήνονται αλκαλικές), προσέχοντας τη σωστή πολικότητα όπως δείχνεται. Κλείστε το καπάκι των µπαταριών τελείως. Ρύθµιση ώρας/ηµεροµηνίας Όταν καταχωρηθούν η ώρα και ηµεροµηνία αυτές αποθηκεύονται αυτόµατα στη µαγνητοφώνηση. 1 Πατήστε το πλήκτρο MENU/FOLDER τουλάχιστο επί 1 δευτερόλεπτο. 2 Πατήστε το πλήκτρο FF/+ ή REW/ για να διαλέξετε τη ρύθµιση TIME & DATE (θα εµφανιστεί αυτόµατα µετά από την τοποθέτηση των µπαταριών). 3 Πατήστε το πλήκτρο PLAY. Αναβοσβήνει η ένδειξη της ώρας. 4 Βάλτε τα στοιχεία µε το πλήκτρο FF/+ ή REW/ και αποθηκεύστε τα µε το πλήκτρο PLAY. 5 Κάντε το ίδιο για MINUTE (λεπτά), YEAR (έτος), MONTH (µήνα) και DATE (ηµέρα). 6 Πατήστε το πλήκτρο STOP για να ολοκληρώσετε. Μπορείτε επίσης να κρατήσετε τα στοιχεία που καταχωρήσατε πατώντας το πλήκτρο STOP οποιαδήποτε στιγµή. Πατώντας το πλήκτρο DISPLAY όταν ρυθµίζετε την ώρα και τα λεπτά, η ένδειξη της ώρας θα εναλλάσσεται µεταξύ 12-ωρης και 24-ωρης ώρας. Όταν ρυθµίζετε την ηµεροµηνία, µπορείτε να αλλάξετε τη σειρά του έτους, του µήνα και της ηµέρας µε το πλήκτρο DISPLAY. Σηµείωση: Η ώρα και ηµεροµηνία µπορούν επίσης να ρυθµιστούν από το PC. 21

18 Χρήση του στηρίγµατος µικροφώνου Όταν βάζετε το µαγνητόφωνο πάνω σε τραπέζι κατά τη µαγνητοφώνηση, το παρεχόµενο στήριγµα µικροφώνου µειώνει τη δόνηση. Microphone stand ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ Βάζοντας οτο διακόπτη HOLD στην κατώτερη θέση απενεργοποιεί τα πλήκτρα. Βάζοντας HOLD παίξιµο, το παίξιµο σταµατάει όταν το τρέχον αρχείο τελειώσει. στη µαγνητοφώνηση, η µαγνητοφώνηση σταµατάει όταν εξαντληθεί η ελεύθερη µνήµη. Με το διακόπτη βαλµένο στο HOLD ακόµα µπορείτε να κάνετε το ρολόι να αναβοσβήνει επί 2 δευτερόλεπτα πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο να διαλέξετε την ευαισθησία µικροφώνου να ρυθµίσετε την ένταση. Ευαισθησία µικροφώνου Ρυθµίστε την ευαισθησία µικροφώνου βάζοντας το διακόπτη MICSENS στο NORMAL (κατάλληλη ρύθµιση για υπαγόρευση, το µικρόφωνο πρέπει να κατευθύνεται στον οµιλητή) ή LECTURE (µεγάλη ευαισθησία, µαγνητοφωνούνται επίσης οι ήχου του περιβάλλοντος, πρέπει να µπει µέθοδος µαγνητοφώνησης HQ ή SP). 22

19 Μέθοδοι µαγνητοφώνησης ιαλέξτε τη µέθοδο µαγνητοφώνησης πατώντας το πλήκτρο REC MODE όταν η συσκευή είναι σε STOP. Μέγιστος χρόνος µαγνητοφώνησης (περίπου) HQ: Υψηλή Ποιότητα 22 λεπτά SP: Κανονικό Παίξιµο 33 λεπτά LP: Εκτενές Παίξιµο 90 λεπτά Γενικά, η χωρητικότητα εξαρτάται από το πόσες πολλές µικρές ή µεγάλες υπαγορεύσεις έχουν γίνει. Μαγνητοφώνηση Φάκελοι A και B: Μέχρι 100 µηνύµατα θα αποθηκευτούν σαν αρχεία Wave. Φάκελος S (Προγραµµατισµού): Υπάρχει ένας υποφάκελος για κάθε ηµέρα του χρόνου για να αποθηκεύσετε το πρόγραµµα της ηµέρας για µελλοντική µνεία. Για κάθε µέρα, µέχρι 15 αρχεία µπορούν να αποθηκευτούν, 100 σε ολόκληρο το φάκελο S. 1 Για να διαλέξετε ένα φάκελο (A, B ή S), πατήστε το πλήκτρο MENU/FOLDER όταν το µαγνητόφωνο είναι σε STOP. Για να διαλέξετε τον υποφάκελο µιας ηµεροµηνίας όταν είστε στο φάκελο S, πατήστε το πλήκτρο FF/+ ή REW/. 2 Αν εµφανιστεί η ένδειξη FULL, δεν µπορείτε να µαγνητοφωνήσετε στο φάκελο που διαλέξατε. 3 Ρυθµίστε τη µέθοδο µαγνητοφώνησης και την ευαισθησία µικροφώνου. 4 Πατήστε το πλήκτρο REC. Το λαµπάκι µαγνητοφώνησης ανάβει σταθερά (θα αναβοσβήνει όταν ο χρόνος µαγνητοφώνησης που αποµένει είναι ένα λεπτό ή λιγότερος). 5 Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο DISPLAY, η ένδειξη αλλάζει ανάµεσα στον παρόντα χρόνο µαγνητοφώνησης και το χρόνο µαγνητοφώνησης που αποµένει. Όταν ο χρόνος µαγνητοφώνησης που αποµένει γίνει 5 λεπτά ή λιγότερος, η ένδειξη αλλάζει αυτόµατα στο χρόνο µαγνητοφώνησης που αποµένει. 6 Πατήστε το πλήκτρο STOP για να τερµατίσετε την µαγνητοφώνηση. Αν θέλετε να κάνετε µόνο προσωρινή ιακοπή, πατήστε το πλήκτρο REC στη µαγνητοφώνηση. Θα αναβοσβήνουν η ένδειξη PAUSE και το λαµπάκι µαγνητοφώνησης. Για να συνεχίσετε τη µαγνητοφώνηση, πατήστε το κουµπί REC ξανά. Το µαγνητόφωνο σταµατάει αν αφεθεί σε προσωρινή διακοπή πάνω από 10 λεπτά. Για να ελέγξετε το χρόνο µαγνητοφώνησης που αποµένει πατήστε το πλήκτρο DISPLAY, για να ελέγξετε το συνολικό αριθµό των αρχείων που µαγνητοφωνήθηκαν στο φάκελο πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο STOP, και στις δυο περιπτώσεις το µαγνητόφωνο πρέπει να είναι σταµατηµένο. Παρών φάκελος Συνολικός αριθµός αρχείων που µαγνητοφωνήθηκαν στον παρόντα φάκελο* Χρόνος µαγνητοφώνησης που αποµένει 23

20 Πολυρυθµιζόµενος Ενεργοποιητής Φωνής (VCVA) Με τη λειτουργία VCVA το DW-90 αρχίζει τη µαγνητοφώνηση αυτόµατα µόνο όταν µιλάτε, χωρίς να πρέπει να πατάτε το κουµπί REC κάθε φορά. Αυτό εξοικονοµεί µνήµη, σταµατώντας τη µαγνητοφώνηση στη διάρκεια περιόδων σιωπής. 1 Πατήστε το πλήκτρο MENU/FOLDER τουλάχιστον επί ένα δευτερόλεπτο, θα εµφανιστεί η ένδειξη VCVA. 2 Πατήστε το πλήκτρο PLAY και διαλέξτε ανάµεσα σε ON και OFF µε το πλήκτρο FF/+ ή REW/. 3 Πατήστε το πλήκτρο STOP για να διαλέξετε τον κατάλογο. 4 Πατήστε το πλήκτρο REC για να αρχίσει η µαγνητοφώνηση. Το λαµπάκι µαγνητοφώνησης ανάβει. Το µαγνητόφωνο µπαίνει σε κατάσταση αναµονής όταν η ένταση πέσει κάτω από την προκαθορισµένη στάθµη. Αναβοσβήνουν η ένδειξη VCVA και το λαµπάκι µαγνητοφώνησης. ΠΑΙΞΙΜΟ 1 Πατήστε το πλήκτρο MENU/FOLDER για να διαλέξετε το φάκελο. 2 Πατήστε το πλήκτρο FF/+ ή REW/ για να διαλέξετε το αρχείο που θα παιχτεί. 3 Πατήστε το πλήκτρο PLAY για να αρχίσει το παίξιµο. Εµφανίζεται ο χρόνος του παρόντος παιξίµατος. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο DISPLAY, στη διάρκεια του παιξίµατος, η ένδειξη αλλάζει ως εξής: ώρα παιξίµατος, ώρα παιξίµατος που αποµένει, ηµεροµηνία µαγνητοφώνησης του αρχείου, ώρα µαγνητοφώνησης του αρχείου, ώρα παιξίµατος Ρυθµίστε την ένταση που θέλετε µε το VOLUME. Ακυρώστε το παίξιµο πατώντας το πλήκτρο STOP. Αν θέλετε να κάνετε προσωρινή παύση, πατήστε το πλήκτρο PLAY. Η ένδειξη PAUSE αναβοσβήνει. Πατήστε το πλήκτρο PLAY ξανά για να επαναλάβετε το παίξιµο. Το µαγνητόφωνο σταµατάει αυτόµατα όταν η προσωρινή παύση διαρκεί περισσότερο από 10 λεπτά. Γρήγορο παίξιµο Με αυτή τη λειτουργία οι µαγνητοφωνήσεις σας παίζονται περίπου 30 % γρηγορότερα. Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο PLAY περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο όταν παίζετε κάποιο αρχείο. Για να επιστρέψετε στο κανονικό παίξιµο, πατήστε το πλήκτρο PLAY ξανά περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο. Γρήγορο εµπρός/πίσω γύρισµα/ψάξιµο µε SKIP Αν κρατήσετε το πλήκτρο FF/+ ή REW/ όταν παίζετε ένα αρχείο µπορείτε να «γυρίσετε» γρήγορα εµπρός και πίσω. Το µαγνητόφωνο σταµατά αυτόµατα στην αρχή και στο τέλος του τρέχοντος αρχείου. Αφήστε το πλήκτρο για να συνεχίσετε στο κανονικό παίξιµο. Όταν είστε σε Stop µπορείτε να υπερπηδήσετε από την αρχή ενός αρχείου στο επόµενο ή στο προηγούµενο πατώντας το πλήκτρο FF/+ ή REW/. Θα αναβοσβήνει η ένδειξη SKIP. 24

21 Σβήσιµο αρχείων µεµονωµένα/σβήσιµο όλων των αρχείων στο φάκελο 1 ιαλέξτε το αρχείο που θα σβηστεί. 2 Πατήστε το πλήκτρο ERASE. Ο αριθµός του αρχείου αναβοσβήνει, εµφανίζονται στην οθόνη διαδοχικά ERASE και YES. 3 Πατήστε το πλήκτρο ERASE ξανά. Όταν θα έχει σβηστεί ένα αρχείο τα νούµερα των αρχείων προσαυξάνονται αυτόµατα. Αν θέλετε να σβήσετε όλα τα περιεχόµενα ενός φακέλου: 1 Πατήστε το πλήκτρο MENU/FOLDER για να διαλέξετε το φάκελο. 2 Πατήστε το πλήκτρο ERASE τουλάχιστον επί 2 δευτερόλεπτα (στην περίπτωση του φακέλου S τουλάχιστο 4 δευτερόλεπτα). Το όνοµα του φακέλου και ALL αναβοσβήνουν, εµφανίζονται στην οθόνη διαδοχικά ERASE και YES. 3 Πατήστε το πλήκτρο ERASE ξανά. Σβήσιµο από το Φάκελο S Ένα αρχείο κάθε φορά στον υποφάκελο µιας ηµεροµηνίας 1 ιαλέξτε το φάκελο S και πατήστε το πλήκτρο FF/+ ή REW/ για να διαλέξετε τον υποφάκελο µιας ηµεροµηνίας. 2 Πατήστε το πλήκτρο PLAY. 3 Στο παίξιµο, πατήστε το πλήκτρο FF/+ ή REW/ για να διαλέξετε το αρχείο που θα σβηστεί. 4 Πατήστε το πλήκτρο STOP, έπειτα το πλήκτρο ERASE. Το νούµερο του αρχείου αναβοσβήνει, εµφανίζονται στην οθόνη διαδοχικά ERASE και YES. 5 Πατήστε το πλήκτρο ERASE ξανά. Σβήσιµο όλων των αρχείων στον υποφάκελο µιας ηµεροµηνίας 1 ιαλέξτε το φάκελο S και πατήστε το πλήκτρο FF/+ ή REW/ για να διαλέξετε τον υποφάκελο της ηµεροµηνίας. 2 Πατήστε το πλήκτρο ERASE τουλάχιστον για 2 δευτερόλεπτα. Αναβοσβήνει ALL, εµφανίζονται στην οθόνη διαδοχικά η ηµεροµηνία του υποφακέλου που διαλέξατε και YES. 3 Πατήστε το πλήκτρο ERASE ξανά. Μετακίνηση αρχείων ανάµεσα στους φακέλους Μπορείτε να µετακινήσετε αρχεία µόνο µεταξύ A και B. Το αρχείο που µεταφέρθηκε προστίθεται στο τέλος του φακέλου προορισµού. 1 ιαλέξτε το αρχείο που θέλετε να µεταφέρετε. 2 Πατήστε το πλήκτρο PLAY για να παίξετε το αρχείο, µετά πατήστε το πλήκτρο MENU/FOLDER τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο. 3 Το παίξιµο σταµατάει και αναβοσβήνει στην οθόνη MOVE. Το αρχείο µεταφέρθηκε. Ο φάκελος προορισµού και το νούµερο του αρχείου που µεταφέρθηκε εµφανίζονται στην οθόνη. 25

22 Παίξιµο µε ξυπνητήρι Με αυτή τη λειτουργία το αρχείο που επιλέχτηκε παίζεται πατώντας οποιοδήποτε κουµπί όταν ο τόνος του ξυπνητηριού ηχήσει στην προκαθορισµένη ώρα. 1 ιαλέξτε το αρχείο που θα παιχτεί και µετά πατήστε το πλήκτρο MENU/FOLDER τουλάχιστο επί 1 δευτερόλεπτο. 2 Πατήστε το πλήκτρο FF/+ ή REW/ για να διαλέξετε την ένδειξη ALARM, έπειτα πατήστε το πλήκτρο PLAY. 3 Πατήστε το πλήκτρο FF/+ ή REW/ για να διαλέξετε το µήνα, µετά πατήστε το πλήκτρο PLAY ξανά. Προχωρήστε µε τον ίδιο τρόπο για την ηµεροµηνία, την ώρα και τα λεπτά. 4 Πατήστε το πλήκτρο STOP για να κλείσει ο κατάλογος. Το ξυπνητήρι θα ηχεί στην προγραµµατισµένη ώρα επί πέντε λεπτά. Μετά το παίξιµο, η λειτουργία θα ακυρωθεί αυτόµατα. Αν το µαγνητόφωνο χρησιµοποιείται, το ξυπνητήρι θα ηχήσει όταν θα έχετε τελειώσει. Για να αρχίσει το παίξιµο του αρχείου, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από DISPLAY ή REC MODE. Για να ακυρώσετε µια ρύθµιση παιξίµατος µε ξυπνητήρι, προχωρήστε όπως πιο πάνω στο 1 και 2, έπειτα: 3 Πατήστε το πλήκτρο FF/+ ή REW/ για να διαλέξετε το µήνα του ξυπνητηριού που θέλετε να ακυρώσετε, µετά πατήστε το πλήκτρο PLAY ξανά. Προχωρήστε µε τον ίδιο τρόπο για την ηµεροµηνία, την ώρα και τα λεπτά. Θα αναβοσβήνει στην οθόνη ON. 4 Πατήστε το πλήκτρο FF/+ ή REW/ για να διαλέξετε OFF και πατήστε το πλήκτρο STOP για να κλείσει ο κατάλογος. Φάκελος S: λειτουργία προγραµµατισµού παιξίµατος µε ξυπνητήρι Για να ελέγχετε τις καθηµερινές σας υπενθυµίσεις στον υποφάκελο της ηµέρας, µπορείτε να βάλετε ένα ξυπνητήρι, το οποίο θα ηχήσει στην προγραµµατισµένη ώρα. Πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το DISPLAY ή το REC MODE όλα τα µαγνητοφωνηµένα αρχεία στον υποφάκελο θα παιχτούν. Μετά από 5 λεπτά το ξυπνητήρι σταµατά αυτόµατα. 1 Πατήστε το πλήκτρο MENU/FOLDER τουλάχιστον επί 1 δευτερόλεπτο. 2 Πατήστε το πλήκτρο FF/+ ή REW/ για να διαλέξετε ALARM και «S» στην οθόνη, έπειτα πατήστε το πλήκτρο PLAY. 3 Πατήστε το πλήκτρο FF/+ ή REW/ για να διαλέξετε ON, µετά πατήστε το πλήκτρο PLAY. (αν διαλέξετε OFF το προγραµµατισµένο παίξιµο µε ξυπνητήρι ακυρώνεται). 4 Πατήστε το πλήκτρο FF/+ ή REW/ για να διαλέξτε την ώρα, µετά πατήστε το πλήκτρο PLAY ξανά. Προχωρήστε µε τον ίδιο τρόπο για τα λεπτά. 5 Πατήστε το πλήκτρο STOP για να κλείσετε τον κατάλογο. Σηµείωση Το προγραµµατισµένο παίξιµο µε ξυπνητήρι θα επαναλαµβάνεται κάθε µέρα εκτός αν το βάλετε στο OFF. Ήχοι του συστήµατος Tο µαγνητόφωνο ηχεί µπηµπ για να σας προειδοποιήσει για σφάλµατα. Αν δεν θέλετε να ακούτε τους ήχους του συστήµατος: 26

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

1 2 3 4 5 6 7 Funkãní tlaãítka Stav Stisknutí tlaãítka Funkce Zapnutí Dlouze Vypnutí Vypnutí Krátce Zapnutí Zastaveno / pozastaveno Krátce Pfiehraje soubory. Pfiehrávání Krátce Pozastaví pfiehrávání. Pozastaveno

Více

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... 74 CZ Zaãínáme NÁVOD Názvy dílû Konektor sluchátek Kontrolka záznamu/

Více

DC3410. UÏivatelská pfiíruãka

DC3410. UÏivatelská pfiíruãka DC3410 UÏivatelská pfiíruãka Autorská práva Copyright 2003 BenQ Corporation. V echna práva vyhrazena. Îádná ãást této publikace nesmí b t reprodukována, pfieposílána, pfiepisována, ukládána nebo pfiekládána

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 -

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 - ICR-280 Digitální diktafon - 1 - Návod k použití Poznámka: Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte vypínač POWER. Nepoužívejte zařízení na extrémně horkých, studených ani prašných místech.

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

Multifunkční mini-diktafon

Multifunkční mini-diktafon Multifunkční mini-diktafon Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) MP3 přehrávač

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 EUR 091 9 programû 6 pfiednastaven ch, 3 definované uïivatelem 3 nastavení teploty moïnost manuálního ovládání nastaviteln

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Diktafon s rotační kamerou

Diktafon s rotační kamerou Diktafon s rotační kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody Malé rozměry Otočná kamera Snadné ovládání www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis produktu Rewind - Zpětné přetáčení Microphone hole - Mikrofon Forward

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A NÁVOD K OBSLUZE merit - 32A TOMMY HILFIGER WATCHES UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA ZÁRUKA A INFORMACE O SERVISU TOMMY HILFIGER WATCHES Hodinky mû fascinují uï od m ch dûtsk ch let. MÛj otec, kter strávil 42 let Ïivota

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

IC digitální diktafon

IC digitální diktafon 2-599-592-11 (2) IC digitální diktafon Návod k obsluze Záznam majitele Typové číslo je umístěno na zadní straně zařízení a výrobní číslo je umístěno ve vnitřním prostoru pro baterie. Zaznamenejte si výrobní

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

T.Sonic 820. Uživatelský manuál

T.Sonic 820. Uživatelský manuál T.Sonic 820 Uživatelský manuál Představení produktu A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mikrofon Zdířka na sluchátka Otvor na provlečení šňůrky na krk Line-In port audio vstup Vysokorychlostní mini USB2.0

Více

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž Miniaturní rozměry Kvalitní záznam zvuku www.spyshops.cz Stránka 1 1. Začátek 1.1 Obsah balení Rekordér USB kabel

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

ICR FP 600D ICR FP 700D

ICR FP 600D ICR FP 700D NÁVOD K OBSLUZE ICR FP 600D ICR FP 700D Digitální diktafon Před použitím přístroje si prosím přečtěte celý návod. Návod uložte na bezpečném místě pro případ jeho další potřeby. PRO EVROPSKÉ UŽIVATELE Tento

Více

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS WS-200 S

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS WS-200 S Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Használati útmutató KOMBINÁLT HŰTŐ/FAGYASZTÓSZEKRÉNY. Návod na použitie KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Használati útmutató KOMBINÁLT HŰTŐ/FAGYASZTÓSZEKRÉNY. Návod na použitie KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA EBQ xxxxx F EBQH xxxxx F EBD xxxxx F EBDH xxxxx F EBFH xxxxx x F EBFH xxxxx F EBF xxxxx x F EBGH xxxxx F NEBGH xxxxx F Ελληνικά Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ Περιεχόμενα Οδηγίες για τη χρήση,

Více

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Systémové požadavky Systémové požadavky Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz Vnitřní paměť Větší než

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525. Typ: EzSKY050

Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525. Typ: EzSKY050 Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525 Typ: EzSKY050 Balení 1. 1x EzSKY050 device 2. 1x Quick Guide Manual 3. 1x CD (s ovladači a manuálem) Specifikace produktu Specifikace hardwaru

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Uživatelská příručka Obsah

Uživatelská příručka Obsah Uživatelská příručka Store n Go 5 in 1 Obsah 2 Rychlý start 4 Ovládací prvky 4 Příslušenství 5 Minimální systémové požadavky 5 Nabití baterie 5 Zapnutí / vypnutí napájení 6 Indikátor LCM 7 Indikátor LED

Více

SuperCross-Laser SCL 2

SuperCross-Laser SCL 2 UA CZ EE LV LT RO BG GR нструкція з експлуатації Návod k použití Kasutusjuhend Lietošanas instrukcija Eksploatacijos instrukcija Instrucțiuni de utilizare Инструкция за работа Οδηγίες χρήσης 3-6 7-10 11-14

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

ESF4500LOW. CS Myčka nádobí Návod k použití 2 EL Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης 23 SK Umývačka Návod na používanie 46

ESF4500LOW. CS Myčka nádobí Návod k použití 2 EL Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης 23 SK Umývačka Návod na používanie 46 ESF4500LOW CS Myčka nádobí Návod k použití 2 EL Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης 23 SK Umývačka Návod na používanie 46 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Více

SV-MP120V. Návod k obsluze Digitální audiopfiehrávaã. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Webová stránka:

SV-MP120V. Návod k obsluze Digitální audiopfiehrávaã. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Webová stránka: Návod k obsluze Digitální audiopfiehrávaã Model ã. SV-MP110V SV-MP120V VáÏen zákazníku, dûkujeme, Ïe jste si zakoupil tento v robek. NeÏ ho zapojíte, pouïijete nebo nastavíte, pfieãtûte si prosím v echny

Více

Kamera do auta ECONOMY

Kamera do auta ECONOMY Kamera do auta ECONOMY Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadné ovládání Nízká cena www.spyshops.cz Stránka 1 (doplněk k originálnímu návodu) 1. Popis produktu strana 2 1) USB slot 2) HDMI slot 3)

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

RF VKV, DV, SV, KV Pfienosn radiopfiijímaã. Návod k obsluze. Technické údaje. Dodávané pfiíslu enství SíÈov pfiívod (1 ks)

RF VKV, DV, SV, KV Pfienosn radiopfiijímaã. Návod k obsluze. Technické údaje. Dodávané pfiíslu enství SíÈov pfiívod (1 ks) Technické údaje Rozsah kmitoãtov ch pásem FM (VKV): 87,5 108,0 MHz LW (DV): 148,5 285 khz MW (SV): 520 1610 khz SW (KV): 5,9 18,0 MHz Napájení SíÈové napájení: Pfiíkon: Bateriové napájení: Reproduktor

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Návod na hodinky s kamerou model SY-195

Návod na hodinky s kamerou model SY-195 Návod na hodinky s kamerou model SY-195 ( doplněk k originálnímu návodu ) Funkce hodinek : - Pracují i při nízkém osvětlení - Volitelné video rozlišení : 1280x720, 640x480, 352x288 - Rozlišení fotek :

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon v propisce nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam

Více

1.1 Bezpeãnost. 1.1 Bezpeãnost ÚVOD. Pozn. Pozn.

1.1 Bezpeãnost. 1.1 Bezpeãnost ÚVOD. Pozn. Pozn. ÚVOD 1 1.1 Bezpeãnost Regulátor je chránûn ve shodû s tfiídou II IEC 48 a VDE 0411. Pamatujte si, Ïe regulátor nemá Ïádn vypínaã. Bude v provozu ihned, jakmile jej pfiipojíte ke zdroji. Pozn. Regulátor

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Denní p ehled naprogramovan ch asû 5 = pátek. Stav kontaktû relé St ídavû se zobrazují kanály C1 a C2 zap. = On vyp.= OFF

Denní p ehled naprogramovan ch asû 5 = pátek. Stav kontaktû relé St ídavû se zobrazují kanály C1 a C2 zap. = On vyp.= OFF t TERMINA 1- kanálové t denní spínací hodiny TR 610 top Denní p ehled naprogramovan ch asû 5 = pátek Stav kontaktû relé St ídavû se zobrazují kanály C1 a C2 zap. = On vyp.= OFF Provozní napûtí OK blikají

Více

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR FULL HD stolní hodiny s kamerou - 1080p, IR Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Trvalé napájení kamery přímo ze sítě Dobře ukrytá paměťová karta Profesionální zpracování, špičková kvalita www.spyobchod.cz

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Uƒivatelská pâíruçka

Uƒivatelská pâíruçka PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w Integrovanÿ telefonní systém Typové çíslo KX-TS08CXW Moƒnost pulzní nebo tónové volby Uƒivatelská pâíruçka PÂED UVEDENÍM PÂÍSTROJE DO PROVOZU SI PÂEÇTÊTE UßIVATELSKOU

Více

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Návod k použití Hlavní výhody přístroje: Výdrž baterie až 90min Detekce pohybu Sportovní design www.spyshops.cz stránka 1 1. Začínáme Funkce hodinek : - Pracují

Více

NÁVOD. Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5" TFT displejem. ACI - Auto Components International, s.r.o

NÁVOD. Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5 TFT displejem. ACI - Auto Components International, s.r.o NÁVOD 9901010 5. 12. 2011 Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5" TFT displejem Popis tlačítek: Zdířka na SD/MMC karty Pracovní kontrolka (modrá) / nabíjecí kontrolka (červená) Mikrofon Nahrávání / zachycení

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál MP4 ipulse 5 Uživatelský manuál, Technické specifikace 3,8cm (1.5") CSTN displej s 65tisíci barev (128X128 pixel) Podporuje MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV formáty AMV filmový formát, AVI filmový formát

Více

Diktafon s HD kamerou

Diktafon s HD kamerou Diktafon s HD kamerou Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje 1.1

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

Pfied prvním zapnutím rádia si nejdfiíve prosím proãtûte cel tento návod k obsluze.

Pfied prvním zapnutím rádia si nejdfiíve prosím proãtûte cel tento návod k obsluze. VKV, DV, SV, KV Pfienosn radiopfiijímaã RF-3500 Návod k obsluze Pfied prvním zapnutím rádia si nejdfiíve prosím proãtûte cel tento návod k obsluze. Poznámka: Oznaãení EB na kartonu znamená provedení pfiístroje

Více

Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646. CS Návod k použití

Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646. CS Návod k použití Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646 CS Návod k použití Obsah 1 Vítejte 3 Produkthighlights 3 2 Důležité 4 Bezpečnost 4 Ochrana sluchu 4 Likvidace starého

Více

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové zpracování a naprosto neodhalitelnou kamerou, která vidí i ve tmě Jednoduché postup pro nastavení sledování přes internet

Více

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 Návod k obsluze Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 OBSAH DÛleÏité bezpeãnostní pokyny......................................... 3 A - Popis hlavních dílû pfiístroje...........................

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33 NÁVOD K OBSLUZE Digitální diktafon VOICE MAGIC Obj. č.: 67 05 33 Klasický přístroj s možností záznamu až 290 minut Pěkné provedení s dobrou kvalitou záznamu a reprodukce řeči 5 pořadačů (adresářů, souborů)

Více

UÎIVATELSK MANUÁL MIKRO SYSTÉM QX - D3500RDS

UÎIVATELSK MANUÁL MIKRO SYSTÉM QX - D3500RDS UÎIVATELSK MANUÁL MIKRO SYSTÉM QX - D3500RDS OBSAH P ED TÍM NEÎ ZAâNEME........................ 2 DÒLEÎITÉ POZNÁMKY............................... 3 P ÍPRAVA K POUÎÍVÁNÍ............................. 4

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Kovový mini diktafon s dálkovým odposlechem

Kovový mini diktafon s dálkovým odposlechem Kovový mini diktafon s dálkovým odposlechem Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1.

Více

DIGITÁLNÍ ZÁZNAMNÍK HLASU

DIGITÁLNÍ ZÁZNAMNÍK HLASU DIGITÁLNÍ ZÁZNAMNÍK HLASU MODEL: ICR - 110 PŘED POUŽITÍM TOHOTO PŘÍSTROJE SI PROSÍM DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze - 1 - Bezpečností upozornění Přečtěte si všechny pokyny před

Více

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB. Pokud některá z těchto.součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele.

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB. Pokud některá z těchto.součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele. MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Úvod Především vám děkujeme za zakoupení tohoto přehrávače MP3 Sweex. S tímto kompaktním přehrávačem MP3 si můžete vychutnat

Více

C-720 Ultra Zoom DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD K OBSLUZE

C-720 Ultra Zoom DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-720 Ultra Zoom NÁVOD K OBSLUZE CZ NeÏ zaãnete fotoaparát pouïívat, pfieãtûte si prosím pozornû tento návod. NeÏ budete pofiizovat dûleïité snímky, fotoaparát vyzkou ejte a nauãte

Více

Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ

Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ 1 Děkujeme za zakoupení USB adaptéru KD609. Je navržen pro příjem digitální televize do osobního počítače nebo notebooku v digitální

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Česky. Úvod. Přehled funkcí

Česky. Úvod. Přehled funkcí Přehled funkcí Úvod 7 TFT LCD displej s rozlišením: 480(Š) x 234(V) Zobrazovací režim: 4:3 a 16:9 Podporované formáty: JPEG & Motion-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.) Promítání fotografií

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Začínáme Představení produktu 1 Microphone LED světlo/blesk 3 Zrcadlo (pro vlastní portrét 4 Čočka 5 Klip 6 Držák řemínku 7 Přepínač režimu: 3 4 5 7 8 Kamera ( 6 Diktafon ( Fotoaparát

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

BEAR PAW 2448 TA PRO

BEAR PAW 2448 TA PRO SKENER ADAPTÉR NA PRÒSVITNÉ FÓLIE BEAR PAW 2448 TA PRO Rychl prûvodce instalací skeneru Návod k obsluze pro adaptér na prûsvitné fólie Specifikace mohou b t zmûnûny bez dal ího upozornûní. Tento "PrÛvodce

Více

Adaptér USB -> Audio (2x stereo jack 3,5mm) C-Media chipset Katalogové číslo: 12.92.1069

Adaptér USB -> Audio (2x stereo jack 3,5mm) C-Media chipset Katalogové číslo: 12.92.1069 Adaptér USB -> Audio (2x stereo jack 3,5mm) C-Media chipset Katalogové číslo: 12.92.1069 Úvod Tento USB digitální 3D Audio adapter je přenosný model. Můžete se těšit z efektu pětikálového dynamického zvukového

Více

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

Kontrola obsahu balení

Kontrola obsahu balení Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

C-2/D-230 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD NA OBSLUHU

C-2/D-230 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD NA OBSLUHU DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-2/D-230 NÁVOD NA OBSLUHU CZ NeÏ zaãnete fotoaparát pouïívat, pfieãtûte si pozornû tento návod. Doporuãujeme, abyste se pfied fotografováním dûleïit ch snímkû seznámili se v emi funkcemi

Více