USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Usnesení z 16. veøejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne v 16,30 hodin v budovì OÚ Oskava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Usnesení z 16. veøejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 26.3.2009 v 16,30 hodin v budovì OÚ Oskava"

Transkript

1 UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 2 / 2009 Usnesení ze 16. a 17. veøejného zasedání ZO Výsledky voleb do Evropského parlamentu OÚ informuje Z našich škol Spoleèenská kronika Sport Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ Usnesení z 16. veøejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne v 16,30 hodin v budovì OÚ Oskava Zastupitelstvo obce bere na vìdomí: 1. Kontrolu usneseníz 15. zasedání ZO: podpis smìnné smlouvy mezi LÈR a obcí Oskava - splnìno místní šetøení ve vìci prodeje p.è.47/1 v k.ú.václavov úkol splnìn, žádost zamítnuta technická prohlídka STK cisterny pro hasièe byla provedena bez vážných závad, na dnešním jednání bude projednán návrh kupní smlouvy zatravòovaní tvárnice ke høbitovu Tøemešek splnìno vypracování znaleckého posudku na nemovitost è.p. 128 v Oskavì - splnìno kontrola dodržování vyhlášky ubytovací kapacity probíhá prùbìžnì, dnes v prùbìhu jednání bude øešeno 2. Informaci Ing. Bartonì k vyhlášce è. 2/2008 o ochranì noèního klidu a regulaci hluèných èinností, stanovisko MV 3. Informaci p. tajemníka o pøíjmech a výdajích místní èásti Tøemešek 4. Informaèní leták firmy ERM s.r.o Šumperk zabývající se servisem PC a poskytovaných služeb 5. Diskusní pøipomínky a informace obèanù k dnešnímu jednání Zastupitelstvo obce schvaluje: 1. Program dnešního veøejného zasedání a ovìøovatele zápisu: Mgr. Lysák a p. Zatloukal 2. Rozpoèet na rok 2009 jako vyrovnaný 3. Výše stoèného od na 20,-- Kè vèetnì DPH 4. Opravu systému mìøení prùtokù odpadních vod dle nabídky firmy Flow-group varianta B za èástku ,40vèetnì DPH 5. Mobilní mìøení prùtoku odpadní vody dle urèených míst v kanalizaèní síti Oskava-Mostkov od firmy Flow-group za èástku 15 tisíc Kè 6. Vyèlenit z rozpoètu r èástku 60 tisíc Kè úèelovì na zajištìní projektové dokumentace k výstavbì komunitního centra na Tøemešku, podání žádosti o dotaci až po etapu vyøízení stavebního povolení 7. Zpracování žádosti a projektové dokumentace zajistí osadní výbor, projekt dodá Ing. Beránková, k vyøízení stavebního povolení bude povìøen obcí Ing. Navrátil 8. Dodatek è.1 ke smlouvì è. 02/2008 zvýšení stoèného mezi obcí Oskava a ÈOV Libina 9. Smlouvu mezi Obcí Oskava a p. Šislerem na odkoupení vozidla cisterny CAS pro hasièe, cena 50 % pøi podpisu smlouvy v hotovosti, 50 % do pøevodem na úèet prodávajícího 10. Smlouvu o dílo mezi Obcí Oskava a Ing. arch. Boženou Šnyrchovou na zpracování dokumentace Územního plánu obce Oskava za sjednanou cenu díla l ,kè vèetnì DPH na základì výbìru nejvýhodnìjší nabídky 11. Zakoupení tiskárny pro místní knihovnu typ Brother HL 2140 za cenu 3.047,-- Kè vèetnì DPH 12.Prodej domu è.p. 128 v Oskavì za èástku 2 mil. Kè, nájemcùm domu bude pøednostnì pøedložen návrh na jeho odkup na základì prohlášení vlastníkù, tito se musí vyjádøit do , zda koupí dùm za tìchto podmínek, pokud ne, bude nemovitost odprodána jako celek jedinému zájemci 13. Snížení poplatkù z ubytovací kapacity za rok 2008 na 1,Kè za 1 neobsazené lùžko dle žádostí majitelù ubytovacích zaøízení Krystal Oskava, Pohostinství Kryl a ADPS Tøemešek. Majitelé zaøízení, kteøí si nepožádali o úlevu a nedostavili se ke kontrole, jsou povinni platit poplatky v plné výši dle OZV. 14.Snížení poplatkù z ubytovací kapacity za 1. pololetí neobsazené lùžko 15. Zámìr prodeje pozemku p.è. 10 o výmìøe 309 m2 k.ú. Nemrlov 16.Prodej pozemkù: p.è. 642/101 ZE-PK o výmìøe 1586 m2 a 642/3 o výmìøe 343 m2 v k.ú. Mostkov p.è. 234/14 zahrada o výmìøe 108 m2 p.è. 1/4 a 1/5, zahrada,o výmìøe 1134 m2 a 764 m2 v k.ú. Nemrlov -1-

2 p.è. 1134/2 a 1465, ostatní plocha o výmìøe 1354 m2 a 1048 m2 v k.ú. Tøemešek prodej pozemkù dle pøiloženého seznamu parcelních èísel 17. Bezúplatný pøevod nemovitosti parcely è. 22/5 v k.ú. Nemrlov z Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových na Obec Oskava 18. Nákup pozemku od p. Bartkové B dle GP 3 m2 19. Nákup pozemku od manželù Krátkých 13 m2 20. Nákup pozemku od LÈR s.p. 792 v k.ú. Bedøichov 419 m2 dle znaleckého posudku (umístìní autobusové zastávky a vybudování zálivu) 21. Pronájem pozemku p.è. 235/1 v k.ú. Bøevenec na dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou 3 mìsíce, žadatel p.vrba Alois 22. Smlouvu o zøízení vìcného bøemene mezi ÈEZ Distribuce a.s. na pozemku p.è. 853, 410 a 9, vše ZE- PK (pøípojka k výstavbì RD p. Metnar, Vyroubal) 23. Smlouvu o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene mezi Obcí Oskava a O2 Telefónica na p.è. 436 a 438 v k.ú. Václavov 24. Podání žádosti o dotaci na bezdrátový rozhlas a ústøednu firma Bartek, Rozhlasy s.r.o 25. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operaèního programu pro prioritní osu 6.2, oblast podpory Výzva è. 02 egovernment v obcích Czech POINT- kontaktní místa, Typový projekt CzechPOIN- Kontaktní místo (Upgrade) 26. Souhlasí s pøijetím finanèní podpory v rámci integrovaného operaèního programu pro prioritní osu 6.2, oblast podpory 6.2.1, Výzva è. 02 egovernment v obcích Czech POINT kontaktní místa, Typový projekt CzechPoint Kontaktní místo (Upgrade) Zastupitelstvo neschvaluje: 1. Prodej pozemku p.è. 235/1 v k.ú. Bøevenec, žadatel p. Vrba 2. Žádost o zmìnu koeficientu pro výpoèet danì z nemovitosti dle žádosti è.j. 136/09 firmy MARWOOD 3. Odprodej èásti p.è st. 47/1 v k.ú. Václavov èást dle GP, žadatelùm p. Kováøíkovi a sl. Svìtièové dle výsledku místního šetøení 4. Odprodej pozemku p.è. 411 ZE-PK v k.ú. Oskava o výmìøe 3000 m2 5. Odprodej pozemku p.è. 1423/2 v k.ú. Tøemešek o výmìøe 346 m2 6. Odprodej KD Bedøichov, již prodáno 7. Odprodej p.è. 1022, ostatní plocha v k.ú. Bedøichov o výmìøe 299 m2 8. Odprodej p.è. 1020/2, ostatní plocha v k.ú. Bedøichov o výmìøe 704 m2 Zastupitelstvo ukládá: 1. p. Lysákovi projednat výmìnu parcel è. 1023/1 v k.ú. Bedøichov o výmìøe m2 ve prospìch p. Vaška Vladimíra a ve prospìch obce od p. Vaška p.è. 323 o výmìøe m2 a p.è. 324 o výmìøe 583 m 2 v k.ú. Bedøichov 2. p. starostovi projednat výmìnu parcel. è. 1020/2 v k.ú. Bedøichov o výmìøe 704 m2 ve prospìch STT za parcelu 344/1 (toèna) o výmìøe 1164 m2 v k.ú. Bedøichov, rozdíl výmìry obec uhradí 3. p. Lysákovi a p.cackové zpracovat návrh obecnì závazné vyhlášky o místních poplatcích, oddíl VI poplatek z ubytovací kapacity s platností od do dalšího ZO 4. p. starostu a Lysáka k místnímu šetøení ve vìci odprodeje pozemku p.è. 582/2 o výmìøe 4322 m2 a p.è. 585 o výmìøe 417 m2 v k.ú. Mostkov 5. p. starostovi upozornit o nadmìrném odbìru vody z veøejné studny, která slouží obèanùm Tøemešku jako užitková voda a v letním období je nedostaèující 6. p. starostovi a Lysákovi provìøit stav místní komunikace za domem è.p. 12 v Oskavì po dokonèené opravì Návrh zpùsobu hlasování: veøejné, o všech bodech najednou schváleno všemi pøítomnými èleny Z 12 pøítomných èlenù hlasovalo pro: 12 proti: 0 zdržel se hlasování: 0 starosta Radomil B r a d a místostarosta Tomáš Matoušek ovìøovatel: Mgr. Stanislav Lysák ovìøovatel: Zatloukal Jiøí zapsala: Cacková Schùze ukonèena v 18,30 hodin Usnesení ze 17. veøejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne v 16,30 hodin v budovì OÚ Oskava Zastupitelstvo obce bere na vìdomí: 1. Kontrolu uložených úkolù z usnesení 16. zasedání ZO: p. Lysákovi projednat výmìnu parcel è. 1023/1 v k.ú. Bedøichov o výmìøe m2 ve prospìch p. Vaška Vladimíra a ve prospìch obce od p. Vaška p.è. 323 o výmìøe m2 a p.è. 324 o výmìøe 583 m 2 v k.ú. Bedøichov splnìno, p. Vašek pøedloží návrh na øešení pøedmìtných pozemkù p. starostovi projednat výmìnu parcel. è. 1020/2 v k.ú. Bedøichov o výmìøe 704 m2 ve prospìch STT za parcelu 344/1 (toèna) o výmìøe 1164 m2 v k.ú. Bedøichov, rozdíl výmìry obec uhradí - trvá, dosud se nevyjádøili p. Lysákovi a p.cackové zpracovat návrh obecnì závazné vyhlášky o místních poplatcích, oddíl VI poplatek z ubytovací kapacity s platností od do dalšího ZO trvá, pøedložit na jednání v èervnu p. starostu a Lysáka k místnímu šetøení ve vìci odprodeje pozemku p.è. 582/2 o výmìøe 4322 m2 a p.è. 585 o výmìøe 417 m2 v k.ú. Mostkov, splnìno, bude pøedmìtem dnešního jednání p. starostovi upozornit o nadmìrném odbìru vody z veøejné studny, která slouží obèanùm Tøemešku jako užitková voda a v letním období je nedostaèující trvá, dopis bude zaslán v mìsíci kvìtnu pøed letními mìsíci p. starostovi a Lysákovi provìøit stav místní komunikace za domem è.p. 12 v Oskavì po dokonèené opravì splnìno, stav komunikace je dobrý po rekonstrukci upraven zaválcováním recyklátu 2. Rozdìlení pozemku p.è. 1003/4 v k.ú. Tøemešek (høištì) za úèelem výstavby komunitního centra 3. Osobní požadavek p. Vrubela o vyúètování složené zálohy p. Vincourka na dùm è.p. 32 v Oskavì. Zastupitelé doporuèili, aby své požadavky zaslal písemnì 4. Diskusní pøíspìvky pøítomných obèanù Zastupitelstvo obce schvaluje: 1. Program dnešního veøejného zasedání a ovìøovatele zápisu: Ing. Zezula, p. Minaøík 2. Úlevu poplatkù z ubytovací kapacity pro Hotel Václavov následovnì: za rok 2008 ve výši 1,-- Kè za lùžko, 1. pololetí r ,-- Kè/lùžko a od 2. pololetí 2009 bude platit nová OZV. Poplatek za rekreaèní pobyt zùstává 10,-- Kè/lùžko 3. Zámìr prodeje pozemku: p.è. 1040/2 v k.ú. Bedøichov s tím, že GP si uhradí sám žadatel 4. Prodej pozemkù: vyvìšeného a zveøejnìného seznamu dne na úøední desce jako celek, s výjimkou pozemkù: p.è. st. 9, p.è. 410, oba v k.ú. Oskava; p.è. 767 smìna s LÈR v k.ú. Oskava; p.è. 748 v k.ú. Mostkov; p.è. 1135/1 a p.è. 1138/3 oba v k.ú. Tøemešek; p.è. 33 v k.ú. Václavov; p.è. 39/1, 39/2 a 39/3 v k.ú. Nemrlov, p.è. 10 v k.ú. Nemrlov; p.è. 411 v k.ú Oskava; p.è v k.ú. Tøemešek; p.è. 242/1 a 243/3 oba v k.ú. Oskava p.è. 44, p.è. 99/2, p.è. 99/1, p.è. 236, p.è. 237, vše ostatní plocha o celkové výmìøe m2, p.è.122 trvalý travní porost o výmìøe m2 a p.è. 238 ZE-PK o výmìøe m2, vše v k.ú. Nemrlov pøevod pozemku o výmìøe m2, kterou nabude obec -2-

3 od Tvrdkovské a.s. a Ing. Stránského na p. Padalíka a Sedláka (pøevod pozemku jako náhrada za neuskuteènìný prodej høištì Tøemešek) p.è. st 9 ZE-PK o výmìøe 61 m2 a p.è. 410 ZE-PK o výmìøe 223 m2, oba v k.ú. Oskava p.è. 1135/1 a 1138/3 oba ZE-GP v k.ú. Tøemešek o výmìøe m2 p.è. 748 ZE-GP o výmìøe m2 v k.ú. Mostkov p.è. st. 17 a p.è. 33 ZE-PK o celkové výmìøe 385 m2, oba v k.ú. Václavov p.è. 162/2 zahrada o výmìøe 205 m2 v k.ú. Oskava..è. 642/4 a 642/5 lesní pozemek o výmìøe m2, oba v k.ú. Mostkov prodej pozemku p.è. 163/6 trvalý travní porost o výmìøe 108 m2 v k.ú. Mostkov prodej pozemku p.è. 163/8 trvalý travní porost o výmìøe 140 m2 v k.ú. Mostkov prodej pozemku p.è. 242/1 o výmìøe 78 m2 a p.è. 243/3 v k.ú. Oskava o výmìøe 17 m2 v k.ú. Oskava prodej pozemkù dle pøiloženého seznamu firmì VHH Thermont s.r.o Troubelice dle vyvìšeného a zveøejnìného seznamu ze dne p.è. 39/2 a 39/3 zahrady v k.ú. Nemrlov, žadatelka p. Vrbová za podmínek: cena parcely pod stavbou 1,-- Kè/m2 cca 200 m2 dle PD, ostatní pozemek 10,--Kè/m2. V pøípadì, že nebude zahájena stavba do 2 let, je žadatel povinen vrátit pozemky zpìt obci Oskava za stejných podmínek uvedených v kupní smlouvì 5. Odkup pozemkù: èást p.è. 163/2, 163/3, 163/5 v k.ú. Mostkov od manželù Petøíkových a pí Svìtnické p.è. 32/2 trvalý travní porost o výmìøe m2 v k.ú. Nemrlov p.è. 22/11 trvalý travní porost o výmìøe 1062 m2 a 22/12 trvalý travní porost o výmìøe 4180 m2, oba v k.ú. Nemrlov, nabízí p. Stránský, Tvrdkov Zastupitelstvo neschvaluje: 1. Prodej pozemkù: p.è. 237 v k.ú. Nemrlov dle žádosti è.j. 252/2009 ze dne p.è. 582/2 o výmìøe 4322 m2 a p.è. 585 o výmìøe 417 m2 v k.ú. Mostkov p.è. 500, p.è. 473 v k.ú. Mostkov dle žádosti è.j. 272/2009 ze dne p.è. 436/2 v k.ú Mostkov dle žádosti è.j. 236/2009 ze dne p.è. 39/1 v k.ú. Nemrlov dle žádosti žadatelky, parcela zasahuje do místní komunikace p.è. 309 PK v k.ú. Václavov a p.è. 411 v k.ú. Oskava dle žádosti è.j. 247 a 248/2009 p.è. 411 GP v k.ú. Oskava, dle žádosti è.j. 210/09 ze dne p.è. 1138/3 a 1135/1 ZE-GP v k.ú. Tøemešek dle žádosti è.j. 216/2009 p.è. 767 v k.ú. Oskava dle žádosti è.j. 292/09, tento pozemek je schválen ke smìnì mezi Obcí a LÈR p.è. 867, vodní plocha v k.ú. Oskava dle žádosti è.j. 293/2009, obec nesmí vodní plochy pøevádìt p.è. 77, ostatní plocha dle žádosti è.j. 294/09 a p.è. 78, ostatní plocha dle žádosti è.j. 295/09, oba v k.ú. Oskava tyto pozemky jsou souèástí pozemkù prodávaných jako celek 2. Žádost è.j. 276/2009 ze dne o vyèlenìní pozemku p.è. 436/2 v k.ú. Mostkov ze seznamu celku Zastupitelstvo revokuje: 1. Rozhodnutí z 11. zasedání ZO ze dne pod bodem è žádost firmy MARWOOD, s.r.o o prodej pozemkù p.è. 440/2, p.è. 445/2, p.è. 446/1, p.è. 307 a p.è. 309 ZE-PK vše v k.ú. Václavov Zastupitelstvo povìøuje: 1. p. starostu a tajemníka provést místní šetøení ve vìci uskuteènìného prodeje p.è. 429/3 v k.ú. Václavov 2. p. starostu zaslat výzvu jménem zastupitelstva obce pøímo na Centrum mobilních operátorù a ovìøit možnost zmapování a posílení signálu v Bedøichovì a na Tøemešku 3. p. tajemníka zajistit na høbitov Tøemešek ještì 1 nádobu na vodu k zalévání. JSDH budou zajiš ovat doplòování cisternou na základì požadavku OV Tøemešek 4. p. starostu k podpisu dodatku è. 1 ke smlouvì o zpracování územního plánu mezi Obcí Oskava a Ing. Šnyrchlovou pøedmìtem dodatku je DPH Návrh zpùsobu hlasování: veøejné, o všech bodech najednou schváleno všemi èleny. Z 10 pøítomných èlenù pøed zahájením hlasování 2 èlenové odešli. Z 8 èlenù hlasovalo pro: 8 proti: 0 zdržel se hlasování: 0 starosta Radomil B r a d a ovìøovatel: Ing. Milan Zezula ovìøovatel: Jaroslav Minaøík zapsala: Cacková Schùze ukonèena v 17,55 hodin VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Okrsek è.1 Oskava: úèast 18,3 %, 136 volièù 1.místo ÈSSD 44 hlasù 2.místo KSÈM 35 hlasù 3.místo KDU ÈSL 18 hlasù 4.místo ODS 12 hlasù Okrsek è. 2 Mostkov: úèast 27,6 %, 45 volièù 1.místo ODS 12 hlasù 2.místo KSÈM 11 hlasù 3.místo KDU ÈSL 9 hlasù 4.místo ÈSSD - 8 hlasù Okrsek è. 3 Bedøichov: úèast 21,8 %, 28 volièù 1.místo KSÈM 13 hlasù 2.místo ÈSSD 6 hlasù 3.místo po 2 hlasech má strana ODS, Moravané, Nezávislí Okrsek è. 4 Tøemešek: úèast 28 %, 28 volièù 1.místo: ÈSSD 9 hlasù 2.místo: KSÈM 7 hlasù 3.místo: po 2 hlasech KDU-ÈSL, Albínova poetická strana -3-

4 OÚ INFORMUJE Pracovní doba na OÚ Oskava èervenec a srpen 2009 Pondìlí - úøední den od 7,30 hodin do 17,00 hodin Úterý, støeda, ètvrtek od 6,00 hodin do 14,30 hodin Pátek od 6,00 hodin do 13,30 hodin Vážení spoluobèané, pøejeme všem hodnì sluneèných dnù, krásné a klidné prožití dovolené. Našim dìtem pøejeme odpoèinkové letní prázdniny, plné radosti a slunce. starosta obce, pracovníci OÚ Oskava a èlenové zastupitelstva obce Plánovaná dovolená lékaøù zdravotní støedisko Oskava MUDr. Nikl zubní lékaø MUDr. Šotolová obvodní lékaø pro dospìlé zastupuje MUDr. Kùra na zdravotním støedisku u lékárny v Libinì tel. è pohotovost è RZS 155 OZNÁMENÍ Oznamujeme strávníkùm školní jídelny, že o letních prázdninách 2009 probìhne rekonstrukce budovy školní jídelny. V dobì od (14 dní) bude provoz uzavøen. Od zajistíme provoz v MŠ Oskava. Obìdy se budou vydávat od h v zadní èásti budovy MŠ (vchod vedle školní družiny). Rozvoz obìdu bude zajištìn jako obvykle. Vedoucí ŠJ Lysáková I. Stále více odpadù nachází využití v novém kabátì. Prvotního materiálu je stále ménì a ménì a každý se snaží využít, co se dá. Musí to však mít svá pravidla, aby nikdo nebyl ohrožen na zdraví a abychom si nezneèistili prostøedí, ve kterém žijeme. To, co jsme byli léta zvyklí vyhazovat, má najednou význam pro výrobu, to, co jsme byli léta zvyklí prodávat do sbìrny surovin, najednou nejde. Všechno má svùj urèený postup, aby bylo možné využít opravdu maximum. Ve výkupnách surovin nastávají pøevratné zmìny nìkteré pøedmìty nelze vykupovat vùbec, pro jiné je tøeba pøesné evidence osob. Za všechno se platí bezhotovostnì. Ani elektrozaøízení do výkupny nepatøí Pro vysloužilá elektrozaøízení jsou urèena místa, kam je nutné je odevzdávat to jsou místa urèená obcí, tzv. místa zpìtného odbìru, které se nachází i v naší obci. Porušení této povinnosti obèanem mùže být podle zákona Vážení spoluobèané,jistì víte že Elektrospotøebièe do výkupny nepatøí sankcionováno až do výše Kè. Vysloužilé elektrozaøízení obsahuje nebezpeèné látky, které mohou ohrozit zdraví a životní prostøedí, proto je nutné postupovat pøi jeho demontáži ve zpracovatelském zaøízení pøísnì podle zákona. Pøi nákupu spotøebièe si všimnìte symbolu pøeškrtnuté popelnice. Co to vlastnì znamená? Znaèí, že elektrozaøízení nepatøí do popelnice, do smìsného komunálního odpadu. Elektrozaøízení je tøeba tøídit stejnì jako plasty, papír nebo sklo! Pro odkládání spotøebièù jsou urèena speciální místa u nás je to prostor bývalé kotelny naproti obecnímu úøadu spotøebièe zde mùžete zanechat kdykoliv,pokud chcete jakékoliv informace je zde urèená pracovní doba každé pondìlí od 16:00 do 18:00 Sociální a finanèní poradna OS SaFP ÈR mob , tel Pøerov mob rozšiøuje své služby a informace o pomoc pøi Jeseník mob vyøizování žádostí na státní dotace ZELENÁ Prostìjov - mob Ú S P O R Á M z a t e p l o v á n í d o m ù, Lipník n. B Štenberk tel ekologického topení a dalších ekologických Litovel - mob zaøízení. info na www: socfinporadnycr.cz Kontaktní místa pro Olomoucký kraj: - SPRÁVNÍ OBVOD - KONTAKTNÍ ADRESA Jungmanova 25 Olomouc kontaktní osoba:selucká Jana - Øeditel telefon: mobil: Úøední den úterý hod Call centrum po pá OBÈANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANÈNÍCH PORADEN ÈR,SPOLU SE SVAZEM DÙCHODCÙ ÈR INFORMUJE Kdo mùže poradnu pøedevším využívat: držitelé prùkazù ZTP,ZTP/P,TP senioøi, sociálnì slabší rodiny, rodiny s dìtmi Klientùm SaFPoradny poskytujeme pomoc a informace o slevách: pohonné hmoty v síti vybraných èerpacích stanic, sleva pojištìní domácnosti a nemovitosti, sleva % zákonné a havarijní pojištìní osobních automobilù, sleva % dodávku plynu a el.energie u vybraného dodavatele, sleva až 7% služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10-20% prevenci pøed nebankovními úvìry, pøedlužení a exekucí zajištìní financí na pohøebné - PROGRAM PIETA nabízíme i nabídku pracovní pøíležitosti-spolupráce v poradnách OSS a FP ÈR. NEPLA TE VÍC NEŽ JE TØEBA -4-

5 Z NAŠICH ŠKOL Vážení spoluobèané, v pátek a v sobotu probìhla závìreèná èást oslav 230. výroèí založení školy v Oskavì. Po oba dny si mohli zájemci prohlédnout pøi Dnech otevøených dveøí celou školu. Velkému zájmu se tìšily výstavy výtvarných prací souèasných žákù, fotoprojekce výcházejících tøíd od roku 1954 a výstava školních historických kronik. Škola se rovnìž stala místem, kde se setkaly generace pedagogù i žákù. Na pøátelském posezení se souèasní i minulí pedagogové sešli ve školní jídelnì. V sobotu oslavy vyvrcholily výroèní školní akademií. Témìø tøíhodinový program zhlédlo více než 300 návštìvníkù. Podìkování patøí všem žákùm a pedagogùm, kteøí se na 230. výroèí školy v Oskavì vystoupeních podíleli. Školu navštívilo v pátek a v sobotu pøes 200 zájemcù. Mohli se zde setkat se starostou obce p. Bradou, starostou mìsta Šumperka p. Mgr. Zdeòkem Brožem a malíøem p. Liborem Vojkùvkou, který srdeènì hovoøil s návštìvníky a uspoøádal neformální autogramiádu. Vedení školy dìkuje Všem návštìvníkùm uvedených akcí za úèast a pøeje naší škole mnoho dalších úspìchù. Na závìr mi dovolte malé upozornìní pro ty, kteøí si ještì chtìjí zakoupit školní almanach. Mùžete tak uèinit v øeditelnì školy i v pøíštím školním roce. Øeditel školy Mgr. Stanislav Lysák Noc s Andersenem 2009 Letos poprvé jsme se zúèastnili Noci s Andersenem. V pátek 3. dubna odpoledne jsme se sešli ve škole, kde nás pøivítala paní knihovnice L. Jankù a vše mohlo zaèít. Dostali jsme pamìtní list s logem této akce,které jsme si vybarvili a sbírali podpisy všech úèastníkù.dále jsme skládali puzle z rozstøíhaných obrázkù ilustrátora Ondøeje Sekory a kreslili obrázky k jeho knížkám, které jsme mìli vystavené na výstavce, pøipravené k této akci. Pan Andersen za námi sice nepøišel,ale navštívili nás pan Mgr. S.Lysák øeditel školy a místostarosta obce pan T. Matoušek, kteøí nám povídali o knížkách, které èetli, když byli malí kluci. Zároveò nám z nich pøeèetli pøipravené ukázky. I paní uèitelka nám pøedèítala ze svých knížek dlouho do noci. Mìli jsme také pyžamovou pøehlídku a tanèili na písnièky z pohádek. Moc se nám to líbilo a už teï se tìšíme na pøíští Noc... Žáci 3.tøídy a paní uè. Z.Benešová Pozdravy z prázdnin (slohové práce) Možná i Vaše dìti pojedou bìhem prázdnin na letní tábor. Až Vám napíší dopis, urèitì Vás potìší, pobaví a zcela jistì nebude plný katastrofických situací jako dopisy žákù ze VII. tøídy. Berte je prosím s nadhledem, inspiroval je polský humorista Jerzy Wittlin a napsali je pouze pro Vaše pobavení. Dopis pro rodièe gurmány napsala Dagmar Navrátilová Milí rodièe, naše kuchaøka vaøí výbornì. Na snídani nic nedìlá, ale na obìd míváme míchaná vajíèka, když tedy nìjaká najdeme v okolí. Když ne, tak nám dá chleba s máslem a to je teprve pohoštìní. Na veèeøi vaøí smažák z hub, co se nám líbí. Všem se líbí ty èervené s bílými puntíky a jsou moc dobré. Mùj spolubydlící dnes zvracel, já mu øíkal, a nejí ty divné borùvky, co rostou na konci ètyølistého stonku, ale když jemu tolik chutnaly. Mnì je také špatnì, ale z hladu. Nebojte se, najím se jahod, co rostou u stromu, kam chodí kluci na záchod. Už konèím, spìchám na obìd. Moc Vás všechny zdraví Váš syn Julián Dopis pro rodièe policisty napsal Marek Lacina Milý tatínku a maminko, mám se tady výbornì! Ten èerveno žlutý hrad Mírov je moc krásný. Všude kolem tábora jsou cedule: Hledá se vìzeò. Prý je to nìjaký chlap, co vraždil dìti, proto máme v chatce každý vzduchovku. Ale nebojte se, neublížím si, náboje jsme k ní nedostali a máme ji pøivázanou øetìzem k posteli. Veèer, když jdeme spát, slyšíme divné zvuky, jako kdyby tu nìkdo chodil, ale to nevadí. Rozhodli jsme se, že toho chlapa chytneme sami. Je to naše nová táborová hra, ale vedoucí ji s námi nehraje. Zamkla se v kuchyni a snaží se nìkomu dovolat. To pùjde asi tìžko, když nìkdo pøeøezal kabely. Už musím konèit, zaèíná se stmívat a my jdeme do lesa. Držte mi palce, a mám štìstí a vyhraji. Váš syn Zlomená Pracka PS: Tak mi tady teï øíkají, ale neprozradím vám proè, to se dozvíte až doma. Dopis pro rodièe, kterým opravdu záleží na hygienì a zdraví Napsala: Iva Janíková a Anežka Stonová Milovaní rodièe, tak Vám píšu, že jsem doma zapomnìla kartáèek na zuby, ale buïte bez starostí, na ranní vycházce jsem našla hned dva kartáèky, takže mám ještì rezervu. Sice jsou trošku ošoupané a špinavé, ale na moje zuby ještì staèí. Hygienu vážnì dodržuji, nemáme tu koupelnu, ale to nevadí, rybník je jen kousek. Je to paráda, když kolem vás plavou rybky a tak vesele cvakají zoubky. Mami, pamatuješ, kolik jsi zaplatila za bahenní zábal? Já ho tu mám každý veèer zadarmo. K veèeøi jsme mìli ryby, které jsme našli také v rybníku. Plavaly tak divnì bøíškem nahoru a zrovna nevonìly, ale náš vedoucí øíkal, že to nevadí, že jen spí. Kuchaøka je udìlala výbornì, nechápu, proè si nedala s námi. Ráno nám bylo všem trochu špatnì a fronta na záchody byla až k poslednímu stanu. Už musím konèit, spìchám, koneènì jsem pøišla na øadu. Ahoj! Vaše milovaná dcera Evženka -5-

6 Rok v mateøské škole... Celý školní rok tak rychle ubìhl a kalendáø neomylnì hlásí blížící se prázdniny. Od záøí mateøskou školu navštìvovalo ve dvou oddìleních celkem 44 dìtí. Se ètrnácti dìtmi se v tomto období louèíme, protože po prázdninách vymìní hraèky za uèebnice a usednou do školních lavic první tøídy. Dìti se do žluté školy, jak mezi sebou nazývají základní školu v Oskavì, už tìší. A opravdu jsou tyto dìti moc šikovné. Jsou samostatné, dokáží si poradit v nezvyklé situaci, umí pomoci a poradit kamarádovi, mají svoje nápady, úkol splní svým tempem až do vyøešení, umí vyprávìt zážitky, mají zdravé sebevìdomí, nestydí se. Dìti si rády povídají a tak jsme se jich zeptali: Co se jim ve školce líbilo? Na co rádi vzpomínají? Co ve školce rády dìlaly? A zde jsou nìkteré jejich odpovìdi : Mì se líbilo, jak si stavím velké stavby z kostek a jak jsme mìli pohádkový les a v nìm byly královny a rytíø a vodníci. Líbily se mi pohádky z knížek a jak tady cvièíme, zpíváme a na bazénì, jak se uèíme plavat. Jak nám píší skøítci dopisy a dobøe je schovají a jak se dìti skamarádí. Rád si vzpomenu na ZOO na Kopeèek. Na to, jak jsme hledali v lese brouèky. Nejlíp jsem si hrála Na poštu a v kuchyòce s panenkama. Jak jsme jezdili na lopatách v zimì. Z tìchto odpovìdí vyplývá, že èinnosti, které jsme dìtem bìhem celého roku nabízely, byly pestré, pro dìti zajímavé. Spolupracujeme s nìkolika institucemi jak v obci, tak i mimo ni a formou exkurzí, pøednášek, návštìv a poradenství se snažíme nabízet dìtem i rodièùm nové možnosti pro rozvíjení. Jmenovala bych spolupráci se základní školou v Oskavì, s Gymnáziem v Unièovì, s místní knihovnou, s odborníky z PPP, klinickým logopedem,... V kvìtnu navštívila MŠ paní inspektorka a kromì jiného velice kladnì hodnotila vybavenost mateøské školy po stránce didaktického materiálu a tvoøivých hraèek, které vytváøejí vhodné podmínky pro pøirozené rozvíjení dìtí a jejich uèení. Velkou zásluhu v této oblasti mají sponzoøi, díky nimž mùžeme dìtem nabízet souèasné vzdìlávací materiály. Za dlouhodobou spolupráci dìkujeme firmì GDF Mostkov, Novatronic, Agro Huzová, MUDr. Vl. Nikl a dalším. Dìkujeme také Vám rodièùm za pomoc a spolupráci. S dìtmi, které po prázdninách pùjdou do první tøídy, se v tomto období louèíme a pøejeme jim krásné prázdniny, plno zážitkù a mnoho úspìchù ve škole. V prùbìhu prázdnin se v mateøské škole budeme pøipravovat na nový školní rok. Tìšíme se na všechny dìti, které zaènou školku v záøí navštìvovat. Lenka Punèocháøová, za kolektiv zamìstnancù MŠ v Oskavì SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Výroèí 80 let: 87 let: Významných výroèí se v mìsíci kvìtnu Mièjan Josef Oskava Dofek František Oskava až èervenci dožívají tito naši obèané, kterým touto cestou blahopøejeme a do 81 let: Narození dalších let pøejeme pevné zdraví. Ptáèková Vlasta Oskava Poøízek Jaroslav, Oskava Uhlíková Justina Oskava Ïurišová Eliška, Tøemešek Pohanèeník Ernest Tøemešek 82 let: Úmrtí Valouchová Vlastimila Oskava Valèíková Anna Bedøichov 70 let: Fiala Alois Oskava 86 let: 75 let: Nováková Kvìtoslava Oskava Vokšický Vladimír Oskava Krestýnová Anežka Mostkov Petrová Marie Mostkov Domes Ladislav Mostkov Hloušková Kvìtoslava Oskava Šenk Jan, Oskava Kyselý Antonín, Oskava Pleva Jozef, Oskava Straka Miroslav, Mostkov Struhár Štefan, Oskava Uzavøené sòatky na OÚ Oskava Ing. Miroslav Bartoò a Marcela Utìšená -6-

7 SPORT Sbor dobrovolných hasièù Nemrlov poøádá dne (nedìle) soutìž v požárním sportu o putovní pohár SDH. Kategorie muži + ženy. Soutìž je zaøazena do seriálu Holba cup Velká cena okresu Šumperk. Úèast nejlepších družstev okresu Šumperk a Olomouc zajistìna. Místo konání: Areál SDH Nemrlov Zaèátek: 10:00 hod. Obèerstvení zajištìno! Srdeènì zvou hasièi Nemrlov INZERCE Prodej tøípokojového bytu v panelovém domì v Oskavì - po rekonstrukci,dobøe situovaný, nízké náklady,místo na stavbu garáže. Informace na tel.:

8 VYDÁVÁ OBEC OSKAVA OÚpodatelna - tel.: , Radomil Brada, starosta obce - tel.a fax: Lenka JANKÙ - tel.: , Roèník: 10, èíslo: 2, vydáno v Oskavì dne , evidenèní. è. MK ÈRE10438, IÈO: tisk: TRIFOXs.r.o., Tøebízského 1514/12, Šumperk -8-

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Èíslo 3 / 2009 UVNITØ ZPRAVODAJE. ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Èíslo 3 / 2009 UVNITØ ZPRAVODAJE. ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 3 / 2009 Usnesení z 18. a 19. veøejného zasedání ZO OÚ informuje Z našich škol Spoleèenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

Více

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Èíslo 2 / 2010 UVNITØ ZPRAVODAJE. ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Èíslo 2 / 2010 UVNITØ ZPRAVODAJE. ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 2 / 2010 Usnesení z 23., 24., 25. a 26.veøejného zasedání ZO OÚ informuje Pøíspìvky obèanù Z našich škol Spoleèenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ. Pøejí Radomil Brada, starosta obce, zamìstnanci OÚ a èlenové zastupitelstva USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ.

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ. Pøejí Radomil Brada, starosta obce, zamìstnanci OÚ a èlenové zastupitelstva USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 1 / 2010 Usnesení z 20., 21. a 22. veøejného zasedání ZO OÚ informuje Pøíspìvky obèanù Z našich škol Spoleèenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 1 občan P r o g r a m : 1) Zahájení, jmenování

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2

Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2 Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2 Z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec (dále jen ZO) konaného dne 13.12.2010 v 16.30 hod. v zasedací místnosti OÚ, Stádlec čp.150 Přítomni: Ing. Milan Kelich,

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

Obtíže králického støedního školství

Obtíže králického støedního školství Králický zpravodaj 10/2005-1 Øíjen 2005/èíslo 10 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè Obtíže králického støedního školství V souvislosti s pøipravovanou dlouhodobou koncepcí školství v Pardubickém kraji,

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 29. 3. 2011 v 13,00 hodin

Více

Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Obce Štítná nad Vláøí - Popov è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou

Více

Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, mám nìkolik poznámek. První: Ministr pro místní rozvoj ÈR Ing. Jiøí Paroubek navštíví 25. února v 11. hod. Letòany. Návštìvu

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

LÉTO 2007 CHORVATSKO ŠPANÌLSKO FRIEND-TOUR, s. r. o. Kvìtinková 16, 130 00 Praha 3-Jarov e-mail: info@friendtour.cz, www.friendtour.cz tel./fax: 266 314 296, mobil: 607 176 706 Již 17 let na trhu Podgora

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Mgr. Věra S, Petra H K, Pavel Ch, Jiří P Nepřítomni omluveni: Petr B Zastupitelstvo

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 42 Únor 2011 Vá ení spoluobèané, dostává se vám do rukou první èíslo našeho zpravodaje v letošním roce. Po delší odmlce, kdy probíhaly diskuze nad

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý dne 23. 4. 2013 v 13,00 hodin

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více