USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Usnesení z 16. veøejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne v 16,30 hodin v budovì OÚ Oskava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Usnesení z 16. veøejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 26.3.2009 v 16,30 hodin v budovì OÚ Oskava"

Transkript

1 UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 2 / 2009 Usnesení ze 16. a 17. veøejného zasedání ZO Výsledky voleb do Evropského parlamentu OÚ informuje Z našich škol Spoleèenská kronika Sport Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ Usnesení z 16. veøejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne v 16,30 hodin v budovì OÚ Oskava Zastupitelstvo obce bere na vìdomí: 1. Kontrolu usneseníz 15. zasedání ZO: podpis smìnné smlouvy mezi LÈR a obcí Oskava - splnìno místní šetøení ve vìci prodeje p.è.47/1 v k.ú.václavov úkol splnìn, žádost zamítnuta technická prohlídka STK cisterny pro hasièe byla provedena bez vážných závad, na dnešním jednání bude projednán návrh kupní smlouvy zatravòovaní tvárnice ke høbitovu Tøemešek splnìno vypracování znaleckého posudku na nemovitost è.p. 128 v Oskavì - splnìno kontrola dodržování vyhlášky ubytovací kapacity probíhá prùbìžnì, dnes v prùbìhu jednání bude øešeno 2. Informaci Ing. Bartonì k vyhlášce è. 2/2008 o ochranì noèního klidu a regulaci hluèných èinností, stanovisko MV 3. Informaci p. tajemníka o pøíjmech a výdajích místní èásti Tøemešek 4. Informaèní leták firmy ERM s.r.o Šumperk zabývající se servisem PC a poskytovaných služeb 5. Diskusní pøipomínky a informace obèanù k dnešnímu jednání Zastupitelstvo obce schvaluje: 1. Program dnešního veøejného zasedání a ovìøovatele zápisu: Mgr. Lysák a p. Zatloukal 2. Rozpoèet na rok 2009 jako vyrovnaný 3. Výše stoèného od na 20,-- Kè vèetnì DPH 4. Opravu systému mìøení prùtokù odpadních vod dle nabídky firmy Flow-group varianta B za èástku ,40vèetnì DPH 5. Mobilní mìøení prùtoku odpadní vody dle urèených míst v kanalizaèní síti Oskava-Mostkov od firmy Flow-group za èástku 15 tisíc Kè 6. Vyèlenit z rozpoètu r èástku 60 tisíc Kè úèelovì na zajištìní projektové dokumentace k výstavbì komunitního centra na Tøemešku, podání žádosti o dotaci až po etapu vyøízení stavebního povolení 7. Zpracování žádosti a projektové dokumentace zajistí osadní výbor, projekt dodá Ing. Beránková, k vyøízení stavebního povolení bude povìøen obcí Ing. Navrátil 8. Dodatek è.1 ke smlouvì è. 02/2008 zvýšení stoèného mezi obcí Oskava a ÈOV Libina 9. Smlouvu mezi Obcí Oskava a p. Šislerem na odkoupení vozidla cisterny CAS pro hasièe, cena 50 % pøi podpisu smlouvy v hotovosti, 50 % do pøevodem na úèet prodávajícího 10. Smlouvu o dílo mezi Obcí Oskava a Ing. arch. Boženou Šnyrchovou na zpracování dokumentace Územního plánu obce Oskava za sjednanou cenu díla l ,kè vèetnì DPH na základì výbìru nejvýhodnìjší nabídky 11. Zakoupení tiskárny pro místní knihovnu typ Brother HL 2140 za cenu 3.047,-- Kè vèetnì DPH 12.Prodej domu è.p. 128 v Oskavì za èástku 2 mil. Kè, nájemcùm domu bude pøednostnì pøedložen návrh na jeho odkup na základì prohlášení vlastníkù, tito se musí vyjádøit do , zda koupí dùm za tìchto podmínek, pokud ne, bude nemovitost odprodána jako celek jedinému zájemci 13. Snížení poplatkù z ubytovací kapacity za rok 2008 na 1,Kè za 1 neobsazené lùžko dle žádostí majitelù ubytovacích zaøízení Krystal Oskava, Pohostinství Kryl a ADPS Tøemešek. Majitelé zaøízení, kteøí si nepožádali o úlevu a nedostavili se ke kontrole, jsou povinni platit poplatky v plné výši dle OZV. 14.Snížení poplatkù z ubytovací kapacity za 1. pololetí neobsazené lùžko 15. Zámìr prodeje pozemku p.è. 10 o výmìøe 309 m2 k.ú. Nemrlov 16.Prodej pozemkù: p.è. 642/101 ZE-PK o výmìøe 1586 m2 a 642/3 o výmìøe 343 m2 v k.ú. Mostkov p.è. 234/14 zahrada o výmìøe 108 m2 p.è. 1/4 a 1/5, zahrada,o výmìøe 1134 m2 a 764 m2 v k.ú. Nemrlov -1-

2 p.è. 1134/2 a 1465, ostatní plocha o výmìøe 1354 m2 a 1048 m2 v k.ú. Tøemešek prodej pozemkù dle pøiloženého seznamu parcelních èísel 17. Bezúplatný pøevod nemovitosti parcely è. 22/5 v k.ú. Nemrlov z Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových na Obec Oskava 18. Nákup pozemku od p. Bartkové B dle GP 3 m2 19. Nákup pozemku od manželù Krátkých 13 m2 20. Nákup pozemku od LÈR s.p. 792 v k.ú. Bedøichov 419 m2 dle znaleckého posudku (umístìní autobusové zastávky a vybudování zálivu) 21. Pronájem pozemku p.è. 235/1 v k.ú. Bøevenec na dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou 3 mìsíce, žadatel p.vrba Alois 22. Smlouvu o zøízení vìcného bøemene mezi ÈEZ Distribuce a.s. na pozemku p.è. 853, 410 a 9, vše ZE- PK (pøípojka k výstavbì RD p. Metnar, Vyroubal) 23. Smlouvu o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene mezi Obcí Oskava a O2 Telefónica na p.è. 436 a 438 v k.ú. Václavov 24. Podání žádosti o dotaci na bezdrátový rozhlas a ústøednu firma Bartek, Rozhlasy s.r.o 25. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operaèního programu pro prioritní osu 6.2, oblast podpory Výzva è. 02 egovernment v obcích Czech POINT- kontaktní místa, Typový projekt CzechPOIN- Kontaktní místo (Upgrade) 26. Souhlasí s pøijetím finanèní podpory v rámci integrovaného operaèního programu pro prioritní osu 6.2, oblast podpory 6.2.1, Výzva è. 02 egovernment v obcích Czech POINT kontaktní místa, Typový projekt CzechPoint Kontaktní místo (Upgrade) Zastupitelstvo neschvaluje: 1. Prodej pozemku p.è. 235/1 v k.ú. Bøevenec, žadatel p. Vrba 2. Žádost o zmìnu koeficientu pro výpoèet danì z nemovitosti dle žádosti è.j. 136/09 firmy MARWOOD 3. Odprodej èásti p.è st. 47/1 v k.ú. Václavov èást dle GP, žadatelùm p. Kováøíkovi a sl. Svìtièové dle výsledku místního šetøení 4. Odprodej pozemku p.è. 411 ZE-PK v k.ú. Oskava o výmìøe 3000 m2 5. Odprodej pozemku p.è. 1423/2 v k.ú. Tøemešek o výmìøe 346 m2 6. Odprodej KD Bedøichov, již prodáno 7. Odprodej p.è. 1022, ostatní plocha v k.ú. Bedøichov o výmìøe 299 m2 8. Odprodej p.è. 1020/2, ostatní plocha v k.ú. Bedøichov o výmìøe 704 m2 Zastupitelstvo ukládá: 1. p. Lysákovi projednat výmìnu parcel è. 1023/1 v k.ú. Bedøichov o výmìøe m2 ve prospìch p. Vaška Vladimíra a ve prospìch obce od p. Vaška p.è. 323 o výmìøe m2 a p.è. 324 o výmìøe 583 m 2 v k.ú. Bedøichov 2. p. starostovi projednat výmìnu parcel. è. 1020/2 v k.ú. Bedøichov o výmìøe 704 m2 ve prospìch STT za parcelu 344/1 (toèna) o výmìøe 1164 m2 v k.ú. Bedøichov, rozdíl výmìry obec uhradí 3. p. Lysákovi a p.cackové zpracovat návrh obecnì závazné vyhlášky o místních poplatcích, oddíl VI poplatek z ubytovací kapacity s platností od do dalšího ZO 4. p. starostu a Lysáka k místnímu šetøení ve vìci odprodeje pozemku p.è. 582/2 o výmìøe 4322 m2 a p.è. 585 o výmìøe 417 m2 v k.ú. Mostkov 5. p. starostovi upozornit o nadmìrném odbìru vody z veøejné studny, která slouží obèanùm Tøemešku jako užitková voda a v letním období je nedostaèující 6. p. starostovi a Lysákovi provìøit stav místní komunikace za domem è.p. 12 v Oskavì po dokonèené opravì Návrh zpùsobu hlasování: veøejné, o všech bodech najednou schváleno všemi pøítomnými èleny Z 12 pøítomných èlenù hlasovalo pro: 12 proti: 0 zdržel se hlasování: 0 starosta Radomil B r a d a místostarosta Tomáš Matoušek ovìøovatel: Mgr. Stanislav Lysák ovìøovatel: Zatloukal Jiøí zapsala: Cacková Schùze ukonèena v 18,30 hodin Usnesení ze 17. veøejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne v 16,30 hodin v budovì OÚ Oskava Zastupitelstvo obce bere na vìdomí: 1. Kontrolu uložených úkolù z usnesení 16. zasedání ZO: p. Lysákovi projednat výmìnu parcel è. 1023/1 v k.ú. Bedøichov o výmìøe m2 ve prospìch p. Vaška Vladimíra a ve prospìch obce od p. Vaška p.è. 323 o výmìøe m2 a p.è. 324 o výmìøe 583 m 2 v k.ú. Bedøichov splnìno, p. Vašek pøedloží návrh na øešení pøedmìtných pozemkù p. starostovi projednat výmìnu parcel. è. 1020/2 v k.ú. Bedøichov o výmìøe 704 m2 ve prospìch STT za parcelu 344/1 (toèna) o výmìøe 1164 m2 v k.ú. Bedøichov, rozdíl výmìry obec uhradí - trvá, dosud se nevyjádøili p. Lysákovi a p.cackové zpracovat návrh obecnì závazné vyhlášky o místních poplatcích, oddíl VI poplatek z ubytovací kapacity s platností od do dalšího ZO trvá, pøedložit na jednání v èervnu p. starostu a Lysáka k místnímu šetøení ve vìci odprodeje pozemku p.è. 582/2 o výmìøe 4322 m2 a p.è. 585 o výmìøe 417 m2 v k.ú. Mostkov, splnìno, bude pøedmìtem dnešního jednání p. starostovi upozornit o nadmìrném odbìru vody z veøejné studny, která slouží obèanùm Tøemešku jako užitková voda a v letním období je nedostaèující trvá, dopis bude zaslán v mìsíci kvìtnu pøed letními mìsíci p. starostovi a Lysákovi provìøit stav místní komunikace za domem è.p. 12 v Oskavì po dokonèené opravì splnìno, stav komunikace je dobrý po rekonstrukci upraven zaválcováním recyklátu 2. Rozdìlení pozemku p.è. 1003/4 v k.ú. Tøemešek (høištì) za úèelem výstavby komunitního centra 3. Osobní požadavek p. Vrubela o vyúètování složené zálohy p. Vincourka na dùm è.p. 32 v Oskavì. Zastupitelé doporuèili, aby své požadavky zaslal písemnì 4. Diskusní pøíspìvky pøítomných obèanù Zastupitelstvo obce schvaluje: 1. Program dnešního veøejného zasedání a ovìøovatele zápisu: Ing. Zezula, p. Minaøík 2. Úlevu poplatkù z ubytovací kapacity pro Hotel Václavov následovnì: za rok 2008 ve výši 1,-- Kè za lùžko, 1. pololetí r ,-- Kè/lùžko a od 2. pololetí 2009 bude platit nová OZV. Poplatek za rekreaèní pobyt zùstává 10,-- Kè/lùžko 3. Zámìr prodeje pozemku: p.è. 1040/2 v k.ú. Bedøichov s tím, že GP si uhradí sám žadatel 4. Prodej pozemkù: vyvìšeného a zveøejnìného seznamu dne na úøední desce jako celek, s výjimkou pozemkù: p.è. st. 9, p.è. 410, oba v k.ú. Oskava; p.è. 767 smìna s LÈR v k.ú. Oskava; p.è. 748 v k.ú. Mostkov; p.è. 1135/1 a p.è. 1138/3 oba v k.ú. Tøemešek; p.è. 33 v k.ú. Václavov; p.è. 39/1, 39/2 a 39/3 v k.ú. Nemrlov, p.è. 10 v k.ú. Nemrlov; p.è. 411 v k.ú Oskava; p.è v k.ú. Tøemešek; p.è. 242/1 a 243/3 oba v k.ú. Oskava p.è. 44, p.è. 99/2, p.è. 99/1, p.è. 236, p.è. 237, vše ostatní plocha o celkové výmìøe m2, p.è.122 trvalý travní porost o výmìøe m2 a p.è. 238 ZE-PK o výmìøe m2, vše v k.ú. Nemrlov pøevod pozemku o výmìøe m2, kterou nabude obec -2-

3 od Tvrdkovské a.s. a Ing. Stránského na p. Padalíka a Sedláka (pøevod pozemku jako náhrada za neuskuteènìný prodej høištì Tøemešek) p.è. st 9 ZE-PK o výmìøe 61 m2 a p.è. 410 ZE-PK o výmìøe 223 m2, oba v k.ú. Oskava p.è. 1135/1 a 1138/3 oba ZE-GP v k.ú. Tøemešek o výmìøe m2 p.è. 748 ZE-GP o výmìøe m2 v k.ú. Mostkov p.è. st. 17 a p.è. 33 ZE-PK o celkové výmìøe 385 m2, oba v k.ú. Václavov p.è. 162/2 zahrada o výmìøe 205 m2 v k.ú. Oskava..è. 642/4 a 642/5 lesní pozemek o výmìøe m2, oba v k.ú. Mostkov prodej pozemku p.è. 163/6 trvalý travní porost o výmìøe 108 m2 v k.ú. Mostkov prodej pozemku p.è. 163/8 trvalý travní porost o výmìøe 140 m2 v k.ú. Mostkov prodej pozemku p.è. 242/1 o výmìøe 78 m2 a p.è. 243/3 v k.ú. Oskava o výmìøe 17 m2 v k.ú. Oskava prodej pozemkù dle pøiloženého seznamu firmì VHH Thermont s.r.o Troubelice dle vyvìšeného a zveøejnìného seznamu ze dne p.è. 39/2 a 39/3 zahrady v k.ú. Nemrlov, žadatelka p. Vrbová za podmínek: cena parcely pod stavbou 1,-- Kè/m2 cca 200 m2 dle PD, ostatní pozemek 10,--Kè/m2. V pøípadì, že nebude zahájena stavba do 2 let, je žadatel povinen vrátit pozemky zpìt obci Oskava za stejných podmínek uvedených v kupní smlouvì 5. Odkup pozemkù: èást p.è. 163/2, 163/3, 163/5 v k.ú. Mostkov od manželù Petøíkových a pí Svìtnické p.è. 32/2 trvalý travní porost o výmìøe m2 v k.ú. Nemrlov p.è. 22/11 trvalý travní porost o výmìøe 1062 m2 a 22/12 trvalý travní porost o výmìøe 4180 m2, oba v k.ú. Nemrlov, nabízí p. Stránský, Tvrdkov Zastupitelstvo neschvaluje: 1. Prodej pozemkù: p.è. 237 v k.ú. Nemrlov dle žádosti è.j. 252/2009 ze dne p.è. 582/2 o výmìøe 4322 m2 a p.è. 585 o výmìøe 417 m2 v k.ú. Mostkov p.è. 500, p.è. 473 v k.ú. Mostkov dle žádosti è.j. 272/2009 ze dne p.è. 436/2 v k.ú Mostkov dle žádosti è.j. 236/2009 ze dne p.è. 39/1 v k.ú. Nemrlov dle žádosti žadatelky, parcela zasahuje do místní komunikace p.è. 309 PK v k.ú. Václavov a p.è. 411 v k.ú. Oskava dle žádosti è.j. 247 a 248/2009 p.è. 411 GP v k.ú. Oskava, dle žádosti è.j. 210/09 ze dne p.è. 1138/3 a 1135/1 ZE-GP v k.ú. Tøemešek dle žádosti è.j. 216/2009 p.è. 767 v k.ú. Oskava dle žádosti è.j. 292/09, tento pozemek je schválen ke smìnì mezi Obcí a LÈR p.è. 867, vodní plocha v k.ú. Oskava dle žádosti è.j. 293/2009, obec nesmí vodní plochy pøevádìt p.è. 77, ostatní plocha dle žádosti è.j. 294/09 a p.è. 78, ostatní plocha dle žádosti è.j. 295/09, oba v k.ú. Oskava tyto pozemky jsou souèástí pozemkù prodávaných jako celek 2. Žádost è.j. 276/2009 ze dne o vyèlenìní pozemku p.è. 436/2 v k.ú. Mostkov ze seznamu celku Zastupitelstvo revokuje: 1. Rozhodnutí z 11. zasedání ZO ze dne pod bodem è žádost firmy MARWOOD, s.r.o o prodej pozemkù p.è. 440/2, p.è. 445/2, p.è. 446/1, p.è. 307 a p.è. 309 ZE-PK vše v k.ú. Václavov Zastupitelstvo povìøuje: 1. p. starostu a tajemníka provést místní šetøení ve vìci uskuteènìného prodeje p.è. 429/3 v k.ú. Václavov 2. p. starostu zaslat výzvu jménem zastupitelstva obce pøímo na Centrum mobilních operátorù a ovìøit možnost zmapování a posílení signálu v Bedøichovì a na Tøemešku 3. p. tajemníka zajistit na høbitov Tøemešek ještì 1 nádobu na vodu k zalévání. JSDH budou zajiš ovat doplòování cisternou na základì požadavku OV Tøemešek 4. p. starostu k podpisu dodatku è. 1 ke smlouvì o zpracování územního plánu mezi Obcí Oskava a Ing. Šnyrchlovou pøedmìtem dodatku je DPH Návrh zpùsobu hlasování: veøejné, o všech bodech najednou schváleno všemi èleny. Z 10 pøítomných èlenù pøed zahájením hlasování 2 èlenové odešli. Z 8 èlenù hlasovalo pro: 8 proti: 0 zdržel se hlasování: 0 starosta Radomil B r a d a ovìøovatel: Ing. Milan Zezula ovìøovatel: Jaroslav Minaøík zapsala: Cacková Schùze ukonèena v 17,55 hodin VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Okrsek è.1 Oskava: úèast 18,3 %, 136 volièù 1.místo ÈSSD 44 hlasù 2.místo KSÈM 35 hlasù 3.místo KDU ÈSL 18 hlasù 4.místo ODS 12 hlasù Okrsek è. 2 Mostkov: úèast 27,6 %, 45 volièù 1.místo ODS 12 hlasù 2.místo KSÈM 11 hlasù 3.místo KDU ÈSL 9 hlasù 4.místo ÈSSD - 8 hlasù Okrsek è. 3 Bedøichov: úèast 21,8 %, 28 volièù 1.místo KSÈM 13 hlasù 2.místo ÈSSD 6 hlasù 3.místo po 2 hlasech má strana ODS, Moravané, Nezávislí Okrsek è. 4 Tøemešek: úèast 28 %, 28 volièù 1.místo: ÈSSD 9 hlasù 2.místo: KSÈM 7 hlasù 3.místo: po 2 hlasech KDU-ÈSL, Albínova poetická strana -3-

4 OÚ INFORMUJE Pracovní doba na OÚ Oskava èervenec a srpen 2009 Pondìlí - úøední den od 7,30 hodin do 17,00 hodin Úterý, støeda, ètvrtek od 6,00 hodin do 14,30 hodin Pátek od 6,00 hodin do 13,30 hodin Vážení spoluobèané, pøejeme všem hodnì sluneèných dnù, krásné a klidné prožití dovolené. Našim dìtem pøejeme odpoèinkové letní prázdniny, plné radosti a slunce. starosta obce, pracovníci OÚ Oskava a èlenové zastupitelstva obce Plánovaná dovolená lékaøù zdravotní støedisko Oskava MUDr. Nikl zubní lékaø MUDr. Šotolová obvodní lékaø pro dospìlé zastupuje MUDr. Kùra na zdravotním støedisku u lékárny v Libinì tel. è pohotovost è RZS 155 OZNÁMENÍ Oznamujeme strávníkùm školní jídelny, že o letních prázdninách 2009 probìhne rekonstrukce budovy školní jídelny. V dobì od (14 dní) bude provoz uzavøen. Od zajistíme provoz v MŠ Oskava. Obìdy se budou vydávat od h v zadní èásti budovy MŠ (vchod vedle školní družiny). Rozvoz obìdu bude zajištìn jako obvykle. Vedoucí ŠJ Lysáková I. Stále více odpadù nachází využití v novém kabátì. Prvotního materiálu je stále ménì a ménì a každý se snaží využít, co se dá. Musí to však mít svá pravidla, aby nikdo nebyl ohrožen na zdraví a abychom si nezneèistili prostøedí, ve kterém žijeme. To, co jsme byli léta zvyklí vyhazovat, má najednou význam pro výrobu, to, co jsme byli léta zvyklí prodávat do sbìrny surovin, najednou nejde. Všechno má svùj urèený postup, aby bylo možné využít opravdu maximum. Ve výkupnách surovin nastávají pøevratné zmìny nìkteré pøedmìty nelze vykupovat vùbec, pro jiné je tøeba pøesné evidence osob. Za všechno se platí bezhotovostnì. Ani elektrozaøízení do výkupny nepatøí Pro vysloužilá elektrozaøízení jsou urèena místa, kam je nutné je odevzdávat to jsou místa urèená obcí, tzv. místa zpìtného odbìru, které se nachází i v naší obci. Porušení této povinnosti obèanem mùže být podle zákona Vážení spoluobèané,jistì víte že Elektrospotøebièe do výkupny nepatøí sankcionováno až do výše Kè. Vysloužilé elektrozaøízení obsahuje nebezpeèné látky, které mohou ohrozit zdraví a životní prostøedí, proto je nutné postupovat pøi jeho demontáži ve zpracovatelském zaøízení pøísnì podle zákona. Pøi nákupu spotøebièe si všimnìte symbolu pøeškrtnuté popelnice. Co to vlastnì znamená? Znaèí, že elektrozaøízení nepatøí do popelnice, do smìsného komunálního odpadu. Elektrozaøízení je tøeba tøídit stejnì jako plasty, papír nebo sklo! Pro odkládání spotøebièù jsou urèena speciální místa u nás je to prostor bývalé kotelny naproti obecnímu úøadu spotøebièe zde mùžete zanechat kdykoliv,pokud chcete jakékoliv informace je zde urèená pracovní doba každé pondìlí od 16:00 do 18:00 Sociální a finanèní poradna OS SaFP ÈR mob , tel Pøerov mob rozšiøuje své služby a informace o pomoc pøi Jeseník mob vyøizování žádostí na státní dotace ZELENÁ Prostìjov - mob Ú S P O R Á M z a t e p l o v á n í d o m ù, Lipník n. B Štenberk tel ekologického topení a dalších ekologických Litovel - mob zaøízení. info na www: socfinporadnycr.cz Kontaktní místa pro Olomoucký kraj: - SPRÁVNÍ OBVOD - KONTAKTNÍ ADRESA Jungmanova 25 Olomouc kontaktní osoba:selucká Jana - Øeditel telefon: mobil: Úøední den úterý hod Call centrum po pá OBÈANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANÈNÍCH PORADEN ÈR,SPOLU SE SVAZEM DÙCHODCÙ ÈR INFORMUJE Kdo mùže poradnu pøedevším využívat: držitelé prùkazù ZTP,ZTP/P,TP senioøi, sociálnì slabší rodiny, rodiny s dìtmi Klientùm SaFPoradny poskytujeme pomoc a informace o slevách: pohonné hmoty v síti vybraných èerpacích stanic, sleva pojištìní domácnosti a nemovitosti, sleva % zákonné a havarijní pojištìní osobních automobilù, sleva % dodávku plynu a el.energie u vybraného dodavatele, sleva až 7% služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10-20% prevenci pøed nebankovními úvìry, pøedlužení a exekucí zajištìní financí na pohøebné - PROGRAM PIETA nabízíme i nabídku pracovní pøíležitosti-spolupráce v poradnách OSS a FP ÈR. NEPLA TE VÍC NEŽ JE TØEBA -4-

5 Z NAŠICH ŠKOL Vážení spoluobèané, v pátek a v sobotu probìhla závìreèná èást oslav 230. výroèí založení školy v Oskavì. Po oba dny si mohli zájemci prohlédnout pøi Dnech otevøených dveøí celou školu. Velkému zájmu se tìšily výstavy výtvarných prací souèasných žákù, fotoprojekce výcházejících tøíd od roku 1954 a výstava školních historických kronik. Škola se rovnìž stala místem, kde se setkaly generace pedagogù i žákù. Na pøátelském posezení se souèasní i minulí pedagogové sešli ve školní jídelnì. V sobotu oslavy vyvrcholily výroèní školní akademií. Témìø tøíhodinový program zhlédlo více než 300 návštìvníkù. Podìkování patøí všem žákùm a pedagogùm, kteøí se na 230. výroèí školy v Oskavì vystoupeních podíleli. Školu navštívilo v pátek a v sobotu pøes 200 zájemcù. Mohli se zde setkat se starostou obce p. Bradou, starostou mìsta Šumperka p. Mgr. Zdeòkem Brožem a malíøem p. Liborem Vojkùvkou, který srdeènì hovoøil s návštìvníky a uspoøádal neformální autogramiádu. Vedení školy dìkuje Všem návštìvníkùm uvedených akcí za úèast a pøeje naší škole mnoho dalších úspìchù. Na závìr mi dovolte malé upozornìní pro ty, kteøí si ještì chtìjí zakoupit školní almanach. Mùžete tak uèinit v øeditelnì školy i v pøíštím školním roce. Øeditel školy Mgr. Stanislav Lysák Noc s Andersenem 2009 Letos poprvé jsme se zúèastnili Noci s Andersenem. V pátek 3. dubna odpoledne jsme se sešli ve škole, kde nás pøivítala paní knihovnice L. Jankù a vše mohlo zaèít. Dostali jsme pamìtní list s logem této akce,které jsme si vybarvili a sbírali podpisy všech úèastníkù.dále jsme skládali puzle z rozstøíhaných obrázkù ilustrátora Ondøeje Sekory a kreslili obrázky k jeho knížkám, které jsme mìli vystavené na výstavce, pøipravené k této akci. Pan Andersen za námi sice nepøišel,ale navštívili nás pan Mgr. S.Lysák øeditel školy a místostarosta obce pan T. Matoušek, kteøí nám povídali o knížkách, které èetli, když byli malí kluci. Zároveò nám z nich pøeèetli pøipravené ukázky. I paní uèitelka nám pøedèítala ze svých knížek dlouho do noci. Mìli jsme také pyžamovou pøehlídku a tanèili na písnièky z pohádek. Moc se nám to líbilo a už teï se tìšíme na pøíští Noc... Žáci 3.tøídy a paní uè. Z.Benešová Pozdravy z prázdnin (slohové práce) Možná i Vaše dìti pojedou bìhem prázdnin na letní tábor. Až Vám napíší dopis, urèitì Vás potìší, pobaví a zcela jistì nebude plný katastrofických situací jako dopisy žákù ze VII. tøídy. Berte je prosím s nadhledem, inspiroval je polský humorista Jerzy Wittlin a napsali je pouze pro Vaše pobavení. Dopis pro rodièe gurmány napsala Dagmar Navrátilová Milí rodièe, naše kuchaøka vaøí výbornì. Na snídani nic nedìlá, ale na obìd míváme míchaná vajíèka, když tedy nìjaká najdeme v okolí. Když ne, tak nám dá chleba s máslem a to je teprve pohoštìní. Na veèeøi vaøí smažák z hub, co se nám líbí. Všem se líbí ty èervené s bílými puntíky a jsou moc dobré. Mùj spolubydlící dnes zvracel, já mu øíkal, a nejí ty divné borùvky, co rostou na konci ètyølistého stonku, ale když jemu tolik chutnaly. Mnì je také špatnì, ale z hladu. Nebojte se, najím se jahod, co rostou u stromu, kam chodí kluci na záchod. Už konèím, spìchám na obìd. Moc Vás všechny zdraví Váš syn Julián Dopis pro rodièe policisty napsal Marek Lacina Milý tatínku a maminko, mám se tady výbornì! Ten èerveno žlutý hrad Mírov je moc krásný. Všude kolem tábora jsou cedule: Hledá se vìzeò. Prý je to nìjaký chlap, co vraždil dìti, proto máme v chatce každý vzduchovku. Ale nebojte se, neublížím si, náboje jsme k ní nedostali a máme ji pøivázanou øetìzem k posteli. Veèer, když jdeme spát, slyšíme divné zvuky, jako kdyby tu nìkdo chodil, ale to nevadí. Rozhodli jsme se, že toho chlapa chytneme sami. Je to naše nová táborová hra, ale vedoucí ji s námi nehraje. Zamkla se v kuchyni a snaží se nìkomu dovolat. To pùjde asi tìžko, když nìkdo pøeøezal kabely. Už musím konèit, zaèíná se stmívat a my jdeme do lesa. Držte mi palce, a mám štìstí a vyhraji. Váš syn Zlomená Pracka PS: Tak mi tady teï øíkají, ale neprozradím vám proè, to se dozvíte až doma. Dopis pro rodièe, kterým opravdu záleží na hygienì a zdraví Napsala: Iva Janíková a Anežka Stonová Milovaní rodièe, tak Vám píšu, že jsem doma zapomnìla kartáèek na zuby, ale buïte bez starostí, na ranní vycházce jsem našla hned dva kartáèky, takže mám ještì rezervu. Sice jsou trošku ošoupané a špinavé, ale na moje zuby ještì staèí. Hygienu vážnì dodržuji, nemáme tu koupelnu, ale to nevadí, rybník je jen kousek. Je to paráda, když kolem vás plavou rybky a tak vesele cvakají zoubky. Mami, pamatuješ, kolik jsi zaplatila za bahenní zábal? Já ho tu mám každý veèer zadarmo. K veèeøi jsme mìli ryby, které jsme našli také v rybníku. Plavaly tak divnì bøíškem nahoru a zrovna nevonìly, ale náš vedoucí øíkal, že to nevadí, že jen spí. Kuchaøka je udìlala výbornì, nechápu, proè si nedala s námi. Ráno nám bylo všem trochu špatnì a fronta na záchody byla až k poslednímu stanu. Už musím konèit, spìchám, koneènì jsem pøišla na øadu. Ahoj! Vaše milovaná dcera Evženka -5-

6 Rok v mateøské škole... Celý školní rok tak rychle ubìhl a kalendáø neomylnì hlásí blížící se prázdniny. Od záøí mateøskou školu navštìvovalo ve dvou oddìleních celkem 44 dìtí. Se ètrnácti dìtmi se v tomto období louèíme, protože po prázdninách vymìní hraèky za uèebnice a usednou do školních lavic první tøídy. Dìti se do žluté školy, jak mezi sebou nazývají základní školu v Oskavì, už tìší. A opravdu jsou tyto dìti moc šikovné. Jsou samostatné, dokáží si poradit v nezvyklé situaci, umí pomoci a poradit kamarádovi, mají svoje nápady, úkol splní svým tempem až do vyøešení, umí vyprávìt zážitky, mají zdravé sebevìdomí, nestydí se. Dìti si rády povídají a tak jsme se jich zeptali: Co se jim ve školce líbilo? Na co rádi vzpomínají? Co ve školce rády dìlaly? A zde jsou nìkteré jejich odpovìdi : Mì se líbilo, jak si stavím velké stavby z kostek a jak jsme mìli pohádkový les a v nìm byly královny a rytíø a vodníci. Líbily se mi pohádky z knížek a jak tady cvièíme, zpíváme a na bazénì, jak se uèíme plavat. Jak nám píší skøítci dopisy a dobøe je schovají a jak se dìti skamarádí. Rád si vzpomenu na ZOO na Kopeèek. Na to, jak jsme hledali v lese brouèky. Nejlíp jsem si hrála Na poštu a v kuchyòce s panenkama. Jak jsme jezdili na lopatách v zimì. Z tìchto odpovìdí vyplývá, že èinnosti, které jsme dìtem bìhem celého roku nabízely, byly pestré, pro dìti zajímavé. Spolupracujeme s nìkolika institucemi jak v obci, tak i mimo ni a formou exkurzí, pøednášek, návštìv a poradenství se snažíme nabízet dìtem i rodièùm nové možnosti pro rozvíjení. Jmenovala bych spolupráci se základní školou v Oskavì, s Gymnáziem v Unièovì, s místní knihovnou, s odborníky z PPP, klinickým logopedem,... V kvìtnu navštívila MŠ paní inspektorka a kromì jiného velice kladnì hodnotila vybavenost mateøské školy po stránce didaktického materiálu a tvoøivých hraèek, které vytváøejí vhodné podmínky pro pøirozené rozvíjení dìtí a jejich uèení. Velkou zásluhu v této oblasti mají sponzoøi, díky nimž mùžeme dìtem nabízet souèasné vzdìlávací materiály. Za dlouhodobou spolupráci dìkujeme firmì GDF Mostkov, Novatronic, Agro Huzová, MUDr. Vl. Nikl a dalším. Dìkujeme také Vám rodièùm za pomoc a spolupráci. S dìtmi, které po prázdninách pùjdou do první tøídy, se v tomto období louèíme a pøejeme jim krásné prázdniny, plno zážitkù a mnoho úspìchù ve škole. V prùbìhu prázdnin se v mateøské škole budeme pøipravovat na nový školní rok. Tìšíme se na všechny dìti, které zaènou školku v záøí navštìvovat. Lenka Punèocháøová, za kolektiv zamìstnancù MŠ v Oskavì SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Výroèí 80 let: 87 let: Významných výroèí se v mìsíci kvìtnu Mièjan Josef Oskava Dofek František Oskava až èervenci dožívají tito naši obèané, kterým touto cestou blahopøejeme a do 81 let: Narození dalších let pøejeme pevné zdraví. Ptáèková Vlasta Oskava Poøízek Jaroslav, Oskava Uhlíková Justina Oskava Ïurišová Eliška, Tøemešek Pohanèeník Ernest Tøemešek 82 let: Úmrtí Valouchová Vlastimila Oskava Valèíková Anna Bedøichov 70 let: Fiala Alois Oskava 86 let: 75 let: Nováková Kvìtoslava Oskava Vokšický Vladimír Oskava Krestýnová Anežka Mostkov Petrová Marie Mostkov Domes Ladislav Mostkov Hloušková Kvìtoslava Oskava Šenk Jan, Oskava Kyselý Antonín, Oskava Pleva Jozef, Oskava Straka Miroslav, Mostkov Struhár Štefan, Oskava Uzavøené sòatky na OÚ Oskava Ing. Miroslav Bartoò a Marcela Utìšená -6-

7 SPORT Sbor dobrovolných hasièù Nemrlov poøádá dne (nedìle) soutìž v požárním sportu o putovní pohár SDH. Kategorie muži + ženy. Soutìž je zaøazena do seriálu Holba cup Velká cena okresu Šumperk. Úèast nejlepších družstev okresu Šumperk a Olomouc zajistìna. Místo konání: Areál SDH Nemrlov Zaèátek: 10:00 hod. Obèerstvení zajištìno! Srdeènì zvou hasièi Nemrlov INZERCE Prodej tøípokojového bytu v panelovém domì v Oskavì - po rekonstrukci,dobøe situovaný, nízké náklady,místo na stavbu garáže. Informace na tel.:

8 VYDÁVÁ OBEC OSKAVA OÚpodatelna - tel.: , Radomil Brada, starosta obce - tel.a fax: Lenka JANKÙ - tel.: , Roèník: 10, èíslo: 2, vydáno v Oskavì dne , evidenèní. è. MK ÈRE10438, IÈO: tisk: TRIFOXs.r.o., Tøebízského 1514/12, Šumperk -8-

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Èíslo 3 / 2009 UVNITØ ZPRAVODAJE. ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Èíslo 3 / 2009 UVNITØ ZPRAVODAJE. ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 3 / 2009 Usnesení z 18. a 19. veøejného zasedání ZO OÚ informuje Z našich škol Spoleèenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

Více

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Èíslo 2 / 2010 UVNITØ ZPRAVODAJE. ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Èíslo 2 / 2010 UVNITØ ZPRAVODAJE. ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 2 / 2010 Usnesení z 23., 24., 25. a 26.veøejného zasedání ZO OÚ informuje Pøíspìvky obèanù Z našich škol Spoleèenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ. Pøejí Radomil Brada, starosta obce, zamìstnanci OÚ a èlenové zastupitelstva USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ.

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ. Pøejí Radomil Brada, starosta obce, zamìstnanci OÚ a èlenové zastupitelstva USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 1 / 2010 Usnesení z 20., 21. a 22. veøejného zasedání ZO OÚ informuje Pøíspìvky obèanù Z našich škol Spoleèenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Zápis č. 10. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení:

Zápis č. 10. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení: Zápis č. 10 ze zasedání ZM ze dne 26. 10. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání se bude konat 25. 11. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva obce

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva obce Usnesení č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 25.6. 2013 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 05 konaného 8. září 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 05 konaného 8. září 2014 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 05 konaného 8. září 2014 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Mgr. Dušan Krabec (9) Antonín Vyšohlíd (2) JUDr. Milan Ježek (11)

Více

OBEC BULOVKA. Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 17/12/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka

OBEC BULOVKA. Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 17/12/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 17/12/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Počet členů ZO: 5 Přítomni: Šidlová, Dušek, Maryška, Plaček, Šebela, Niedermertl,

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 26.6.2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 26.6.2008 1 Č.j. 4/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 26.6.2008 Přítomni dle prezenční listiny 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Návrh:zapisovatel L. Fajmonová ověřovatel Soukal Justin,

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Obec Závada ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00635553 název Obec Závada ulice, è.p. 106 obec Závada PSÈ, pošta 747 19 Kontaktní údaje

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni Obec Nová Ves u Chýnova ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252603 název Obec Nová Ves u Chýnova ulice, è.p. Nová Ves 87 obec Nová Ves

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

USNESENÍ č. 3/2014. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2014. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2014 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Jednání zahájeno: 18.00 hod.

Jednání zahájeno: 18.00 hod. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BŘEZÍ č. 7/2011 ze dne 5.9.2011 Přítomní: Oppl,,Šebek,Maňhalová,Breburdová, Zdražil, Kostial, Omluvení: Michálková, Ověřovatele zápisu. Šebek, Zdražil, Jednání zahájeno:

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

17) Změna ÚP 18) Informace volby do ZO,zhodnocení práce zastupitelstva v uplynulém volebním období

17) Změna ÚP 18) Informace volby do ZO,zhodnocení práce zastupitelstva v uplynulém volebním období Z á p i s č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 22. září 2010 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS ze 14. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 26.08. 2016 od

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Usnesení ze 7. schůze Zastupitelstva obce Vavřinec,

Usnesení ze 7. schůze Zastupitelstva obce Vavřinec, Usnesení ze 7. schůze Zastupitelstva obce Vavřinec, která se konala v pátek, dne 20. února 2004, v místnosti OV Suchdol. Usnesení č. 1 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 7. schůze ZO. Usnesení

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 4/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 4/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 5, konaného dne 15. 4. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne Obec Sviny Čj.4 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.4.2009 Přítomni: Hosté : František David, Ing. František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Ing. Martin Havelda, Jan Radosta,

Více

Mìstys Dub nad Moravou

Mìstys Dub nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00298867 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìstys Dub nad Moravou

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 52 Prosinec 2013 Vá ení spoluobèané, v dy závìrem roku a s nadcházejícími vánoèními svátky nastává i èas na malé ohlédnutí a zamyšlení nad tím, co

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města Horní Jiřetín, ze dne 19.12.2007

U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města Horní Jiřetín, ze dne 19.12.2007 U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města Horní Jiřetín, ze dne 19.12.2007 Usn.č. 183/12/07 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2008 a stanoví tato pravidla: Rozpočtové

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Zápis. z 41. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 15. srpna 2014.

Zápis. z 41. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 15. srpna 2014. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 41. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

www.bohuslavice u Zlína

www.bohuslavice u Zlína Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 15.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, è.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

SLOVA STAROSTY Z OBSAHU: zpr vy z radnice. novinky v obci. zahr dka v listopadu. listopadovè kalend rium. novinky v knihovnï. z jezdskè historie

SLOVA STAROSTY Z OBSAHU: zpr vy z radnice. novinky v obci. zahr dka v listopadu. listopadovè kalend rium. novinky v knihovnï. z jezdskè historie 11 3,- KË LISTOPAD 2003 Z OBSAHU: zpr vy z radnice novinky v obci zahr dka v listopadu listopadovè kalend rium novinky v knihovnï z jezdskè historie SLOVA STAROSTY Vážení spoluobèané, na této stránce Vás

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

OBEC BULOVKA. Zápis z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 28/4/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka

OBEC BULOVKA. Zápis z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 28/4/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Zápis z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 28/4/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Počet členů ZO: 9 Přítomni: Šidlová, Maryška, Arafa, Štecher, Dušek, Plaček,

Více

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 3/2016, které se konalo dne 2. 3. 2016 v 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, I. Ernestová, M. Hlaváč,

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 40. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 10. 12. 2012 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 21. 9. 2016 236/15/2016 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 20. 11. 2006 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva. Omluvena: Ing. Václav

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 14 ze dne 09.11.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 14 ze dne 09.11.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00807/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 14 ze dne 09.11.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Mgr. Věra S, Petra H K, Jiří P, Petr B Nepřítomni omluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008 1 Č.j. 6/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008 Přítomni dle prezenční listiny 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Návrh: zapisovatel L. Fajmonová ověřovatel Petr Hlouš,

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program:

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 7. 9. 2016 v 17 hodin v zasedací

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 10. 2. 2016 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 222/9/2016 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Schváleno Radou města Proseč dne 21. 5. 2013 1. MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemku označeného

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jana Lejsková, Renata Stříbrnská Ověřovatelé zápisu Jarmila Cagášková,

Více