USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Usnesení z 16. veøejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne v 16,30 hodin v budovì OÚ Oskava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Usnesení z 16. veøejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 26.3.2009 v 16,30 hodin v budovì OÚ Oskava"

Transkript

1 UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 2 / 2009 Usnesení ze 16. a 17. veøejného zasedání ZO Výsledky voleb do Evropského parlamentu OÚ informuje Z našich škol Spoleèenská kronika Sport Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ Usnesení z 16. veøejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne v 16,30 hodin v budovì OÚ Oskava Zastupitelstvo obce bere na vìdomí: 1. Kontrolu usneseníz 15. zasedání ZO: podpis smìnné smlouvy mezi LÈR a obcí Oskava - splnìno místní šetøení ve vìci prodeje p.è.47/1 v k.ú.václavov úkol splnìn, žádost zamítnuta technická prohlídka STK cisterny pro hasièe byla provedena bez vážných závad, na dnešním jednání bude projednán návrh kupní smlouvy zatravòovaní tvárnice ke høbitovu Tøemešek splnìno vypracování znaleckého posudku na nemovitost è.p. 128 v Oskavì - splnìno kontrola dodržování vyhlášky ubytovací kapacity probíhá prùbìžnì, dnes v prùbìhu jednání bude øešeno 2. Informaci Ing. Bartonì k vyhlášce è. 2/2008 o ochranì noèního klidu a regulaci hluèných èinností, stanovisko MV 3. Informaci p. tajemníka o pøíjmech a výdajích místní èásti Tøemešek 4. Informaèní leták firmy ERM s.r.o Šumperk zabývající se servisem PC a poskytovaných služeb 5. Diskusní pøipomínky a informace obèanù k dnešnímu jednání Zastupitelstvo obce schvaluje: 1. Program dnešního veøejného zasedání a ovìøovatele zápisu: Mgr. Lysák a p. Zatloukal 2. Rozpoèet na rok 2009 jako vyrovnaný 3. Výše stoèného od na 20,-- Kè vèetnì DPH 4. Opravu systému mìøení prùtokù odpadních vod dle nabídky firmy Flow-group varianta B za èástku ,40vèetnì DPH 5. Mobilní mìøení prùtoku odpadní vody dle urèených míst v kanalizaèní síti Oskava-Mostkov od firmy Flow-group za èástku 15 tisíc Kè 6. Vyèlenit z rozpoètu r èástku 60 tisíc Kè úèelovì na zajištìní projektové dokumentace k výstavbì komunitního centra na Tøemešku, podání žádosti o dotaci až po etapu vyøízení stavebního povolení 7. Zpracování žádosti a projektové dokumentace zajistí osadní výbor, projekt dodá Ing. Beránková, k vyøízení stavebního povolení bude povìøen obcí Ing. Navrátil 8. Dodatek è.1 ke smlouvì è. 02/2008 zvýšení stoèného mezi obcí Oskava a ÈOV Libina 9. Smlouvu mezi Obcí Oskava a p. Šislerem na odkoupení vozidla cisterny CAS pro hasièe, cena 50 % pøi podpisu smlouvy v hotovosti, 50 % do pøevodem na úèet prodávajícího 10. Smlouvu o dílo mezi Obcí Oskava a Ing. arch. Boženou Šnyrchovou na zpracování dokumentace Územního plánu obce Oskava za sjednanou cenu díla l ,kè vèetnì DPH na základì výbìru nejvýhodnìjší nabídky 11. Zakoupení tiskárny pro místní knihovnu typ Brother HL 2140 za cenu 3.047,-- Kè vèetnì DPH 12.Prodej domu è.p. 128 v Oskavì za èástku 2 mil. Kè, nájemcùm domu bude pøednostnì pøedložen návrh na jeho odkup na základì prohlášení vlastníkù, tito se musí vyjádøit do , zda koupí dùm za tìchto podmínek, pokud ne, bude nemovitost odprodána jako celek jedinému zájemci 13. Snížení poplatkù z ubytovací kapacity za rok 2008 na 1,Kè za 1 neobsazené lùžko dle žádostí majitelù ubytovacích zaøízení Krystal Oskava, Pohostinství Kryl a ADPS Tøemešek. Majitelé zaøízení, kteøí si nepožádali o úlevu a nedostavili se ke kontrole, jsou povinni platit poplatky v plné výši dle OZV. 14.Snížení poplatkù z ubytovací kapacity za 1. pololetí neobsazené lùžko 15. Zámìr prodeje pozemku p.è. 10 o výmìøe 309 m2 k.ú. Nemrlov 16.Prodej pozemkù: p.è. 642/101 ZE-PK o výmìøe 1586 m2 a 642/3 o výmìøe 343 m2 v k.ú. Mostkov p.è. 234/14 zahrada o výmìøe 108 m2 p.è. 1/4 a 1/5, zahrada,o výmìøe 1134 m2 a 764 m2 v k.ú. Nemrlov -1-

2 p.è. 1134/2 a 1465, ostatní plocha o výmìøe 1354 m2 a 1048 m2 v k.ú. Tøemešek prodej pozemkù dle pøiloženého seznamu parcelních èísel 17. Bezúplatný pøevod nemovitosti parcely è. 22/5 v k.ú. Nemrlov z Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových na Obec Oskava 18. Nákup pozemku od p. Bartkové B dle GP 3 m2 19. Nákup pozemku od manželù Krátkých 13 m2 20. Nákup pozemku od LÈR s.p. 792 v k.ú. Bedøichov 419 m2 dle znaleckého posudku (umístìní autobusové zastávky a vybudování zálivu) 21. Pronájem pozemku p.è. 235/1 v k.ú. Bøevenec na dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou 3 mìsíce, žadatel p.vrba Alois 22. Smlouvu o zøízení vìcného bøemene mezi ÈEZ Distribuce a.s. na pozemku p.è. 853, 410 a 9, vše ZE- PK (pøípojka k výstavbì RD p. Metnar, Vyroubal) 23. Smlouvu o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene mezi Obcí Oskava a O2 Telefónica na p.è. 436 a 438 v k.ú. Václavov 24. Podání žádosti o dotaci na bezdrátový rozhlas a ústøednu firma Bartek, Rozhlasy s.r.o 25. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operaèního programu pro prioritní osu 6.2, oblast podpory Výzva è. 02 egovernment v obcích Czech POINT- kontaktní místa, Typový projekt CzechPOIN- Kontaktní místo (Upgrade) 26. Souhlasí s pøijetím finanèní podpory v rámci integrovaného operaèního programu pro prioritní osu 6.2, oblast podpory 6.2.1, Výzva è. 02 egovernment v obcích Czech POINT kontaktní místa, Typový projekt CzechPoint Kontaktní místo (Upgrade) Zastupitelstvo neschvaluje: 1. Prodej pozemku p.è. 235/1 v k.ú. Bøevenec, žadatel p. Vrba 2. Žádost o zmìnu koeficientu pro výpoèet danì z nemovitosti dle žádosti è.j. 136/09 firmy MARWOOD 3. Odprodej èásti p.è st. 47/1 v k.ú. Václavov èást dle GP, žadatelùm p. Kováøíkovi a sl. Svìtièové dle výsledku místního šetøení 4. Odprodej pozemku p.è. 411 ZE-PK v k.ú. Oskava o výmìøe 3000 m2 5. Odprodej pozemku p.è. 1423/2 v k.ú. Tøemešek o výmìøe 346 m2 6. Odprodej KD Bedøichov, již prodáno 7. Odprodej p.è. 1022, ostatní plocha v k.ú. Bedøichov o výmìøe 299 m2 8. Odprodej p.è. 1020/2, ostatní plocha v k.ú. Bedøichov o výmìøe 704 m2 Zastupitelstvo ukládá: 1. p. Lysákovi projednat výmìnu parcel è. 1023/1 v k.ú. Bedøichov o výmìøe m2 ve prospìch p. Vaška Vladimíra a ve prospìch obce od p. Vaška p.è. 323 o výmìøe m2 a p.è. 324 o výmìøe 583 m 2 v k.ú. Bedøichov 2. p. starostovi projednat výmìnu parcel. è. 1020/2 v k.ú. Bedøichov o výmìøe 704 m2 ve prospìch STT za parcelu 344/1 (toèna) o výmìøe 1164 m2 v k.ú. Bedøichov, rozdíl výmìry obec uhradí 3. p. Lysákovi a p.cackové zpracovat návrh obecnì závazné vyhlášky o místních poplatcích, oddíl VI poplatek z ubytovací kapacity s platností od do dalšího ZO 4. p. starostu a Lysáka k místnímu šetøení ve vìci odprodeje pozemku p.è. 582/2 o výmìøe 4322 m2 a p.è. 585 o výmìøe 417 m2 v k.ú. Mostkov 5. p. starostovi upozornit o nadmìrném odbìru vody z veøejné studny, která slouží obèanùm Tøemešku jako užitková voda a v letním období je nedostaèující 6. p. starostovi a Lysákovi provìøit stav místní komunikace za domem è.p. 12 v Oskavì po dokonèené opravì Návrh zpùsobu hlasování: veøejné, o všech bodech najednou schváleno všemi pøítomnými èleny Z 12 pøítomných èlenù hlasovalo pro: 12 proti: 0 zdržel se hlasování: 0 starosta Radomil B r a d a místostarosta Tomáš Matoušek ovìøovatel: Mgr. Stanislav Lysák ovìøovatel: Zatloukal Jiøí zapsala: Cacková Schùze ukonèena v 18,30 hodin Usnesení ze 17. veøejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne v 16,30 hodin v budovì OÚ Oskava Zastupitelstvo obce bere na vìdomí: 1. Kontrolu uložených úkolù z usnesení 16. zasedání ZO: p. Lysákovi projednat výmìnu parcel è. 1023/1 v k.ú. Bedøichov o výmìøe m2 ve prospìch p. Vaška Vladimíra a ve prospìch obce od p. Vaška p.è. 323 o výmìøe m2 a p.è. 324 o výmìøe 583 m 2 v k.ú. Bedøichov splnìno, p. Vašek pøedloží návrh na øešení pøedmìtných pozemkù p. starostovi projednat výmìnu parcel. è. 1020/2 v k.ú. Bedøichov o výmìøe 704 m2 ve prospìch STT za parcelu 344/1 (toèna) o výmìøe 1164 m2 v k.ú. Bedøichov, rozdíl výmìry obec uhradí - trvá, dosud se nevyjádøili p. Lysákovi a p.cackové zpracovat návrh obecnì závazné vyhlášky o místních poplatcích, oddíl VI poplatek z ubytovací kapacity s platností od do dalšího ZO trvá, pøedložit na jednání v èervnu p. starostu a Lysáka k místnímu šetøení ve vìci odprodeje pozemku p.è. 582/2 o výmìøe 4322 m2 a p.è. 585 o výmìøe 417 m2 v k.ú. Mostkov, splnìno, bude pøedmìtem dnešního jednání p. starostovi upozornit o nadmìrném odbìru vody z veøejné studny, která slouží obèanùm Tøemešku jako užitková voda a v letním období je nedostaèující trvá, dopis bude zaslán v mìsíci kvìtnu pøed letními mìsíci p. starostovi a Lysákovi provìøit stav místní komunikace za domem è.p. 12 v Oskavì po dokonèené opravì splnìno, stav komunikace je dobrý po rekonstrukci upraven zaválcováním recyklátu 2. Rozdìlení pozemku p.è. 1003/4 v k.ú. Tøemešek (høištì) za úèelem výstavby komunitního centra 3. Osobní požadavek p. Vrubela o vyúètování složené zálohy p. Vincourka na dùm è.p. 32 v Oskavì. Zastupitelé doporuèili, aby své požadavky zaslal písemnì 4. Diskusní pøíspìvky pøítomných obèanù Zastupitelstvo obce schvaluje: 1. Program dnešního veøejného zasedání a ovìøovatele zápisu: Ing. Zezula, p. Minaøík 2. Úlevu poplatkù z ubytovací kapacity pro Hotel Václavov následovnì: za rok 2008 ve výši 1,-- Kè za lùžko, 1. pololetí r ,-- Kè/lùžko a od 2. pololetí 2009 bude platit nová OZV. Poplatek za rekreaèní pobyt zùstává 10,-- Kè/lùžko 3. Zámìr prodeje pozemku: p.è. 1040/2 v k.ú. Bedøichov s tím, že GP si uhradí sám žadatel 4. Prodej pozemkù: vyvìšeného a zveøejnìného seznamu dne na úøední desce jako celek, s výjimkou pozemkù: p.è. st. 9, p.è. 410, oba v k.ú. Oskava; p.è. 767 smìna s LÈR v k.ú. Oskava; p.è. 748 v k.ú. Mostkov; p.è. 1135/1 a p.è. 1138/3 oba v k.ú. Tøemešek; p.è. 33 v k.ú. Václavov; p.è. 39/1, 39/2 a 39/3 v k.ú. Nemrlov, p.è. 10 v k.ú. Nemrlov; p.è. 411 v k.ú Oskava; p.è v k.ú. Tøemešek; p.è. 242/1 a 243/3 oba v k.ú. Oskava p.è. 44, p.è. 99/2, p.è. 99/1, p.è. 236, p.è. 237, vše ostatní plocha o celkové výmìøe m2, p.è.122 trvalý travní porost o výmìøe m2 a p.è. 238 ZE-PK o výmìøe m2, vše v k.ú. Nemrlov pøevod pozemku o výmìøe m2, kterou nabude obec -2-

3 od Tvrdkovské a.s. a Ing. Stránského na p. Padalíka a Sedláka (pøevod pozemku jako náhrada za neuskuteènìný prodej høištì Tøemešek) p.è. st 9 ZE-PK o výmìøe 61 m2 a p.è. 410 ZE-PK o výmìøe 223 m2, oba v k.ú. Oskava p.è. 1135/1 a 1138/3 oba ZE-GP v k.ú. Tøemešek o výmìøe m2 p.è. 748 ZE-GP o výmìøe m2 v k.ú. Mostkov p.è. st. 17 a p.è. 33 ZE-PK o celkové výmìøe 385 m2, oba v k.ú. Václavov p.è. 162/2 zahrada o výmìøe 205 m2 v k.ú. Oskava..è. 642/4 a 642/5 lesní pozemek o výmìøe m2, oba v k.ú. Mostkov prodej pozemku p.è. 163/6 trvalý travní porost o výmìøe 108 m2 v k.ú. Mostkov prodej pozemku p.è. 163/8 trvalý travní porost o výmìøe 140 m2 v k.ú. Mostkov prodej pozemku p.è. 242/1 o výmìøe 78 m2 a p.è. 243/3 v k.ú. Oskava o výmìøe 17 m2 v k.ú. Oskava prodej pozemkù dle pøiloženého seznamu firmì VHH Thermont s.r.o Troubelice dle vyvìšeného a zveøejnìného seznamu ze dne p.è. 39/2 a 39/3 zahrady v k.ú. Nemrlov, žadatelka p. Vrbová za podmínek: cena parcely pod stavbou 1,-- Kè/m2 cca 200 m2 dle PD, ostatní pozemek 10,--Kè/m2. V pøípadì, že nebude zahájena stavba do 2 let, je žadatel povinen vrátit pozemky zpìt obci Oskava za stejných podmínek uvedených v kupní smlouvì 5. Odkup pozemkù: èást p.è. 163/2, 163/3, 163/5 v k.ú. Mostkov od manželù Petøíkových a pí Svìtnické p.è. 32/2 trvalý travní porost o výmìøe m2 v k.ú. Nemrlov p.è. 22/11 trvalý travní porost o výmìøe 1062 m2 a 22/12 trvalý travní porost o výmìøe 4180 m2, oba v k.ú. Nemrlov, nabízí p. Stránský, Tvrdkov Zastupitelstvo neschvaluje: 1. Prodej pozemkù: p.è. 237 v k.ú. Nemrlov dle žádosti è.j. 252/2009 ze dne p.è. 582/2 o výmìøe 4322 m2 a p.è. 585 o výmìøe 417 m2 v k.ú. Mostkov p.è. 500, p.è. 473 v k.ú. Mostkov dle žádosti è.j. 272/2009 ze dne p.è. 436/2 v k.ú Mostkov dle žádosti è.j. 236/2009 ze dne p.è. 39/1 v k.ú. Nemrlov dle žádosti žadatelky, parcela zasahuje do místní komunikace p.è. 309 PK v k.ú. Václavov a p.è. 411 v k.ú. Oskava dle žádosti è.j. 247 a 248/2009 p.è. 411 GP v k.ú. Oskava, dle žádosti è.j. 210/09 ze dne p.è. 1138/3 a 1135/1 ZE-GP v k.ú. Tøemešek dle žádosti è.j. 216/2009 p.è. 767 v k.ú. Oskava dle žádosti è.j. 292/09, tento pozemek je schválen ke smìnì mezi Obcí a LÈR p.è. 867, vodní plocha v k.ú. Oskava dle žádosti è.j. 293/2009, obec nesmí vodní plochy pøevádìt p.è. 77, ostatní plocha dle žádosti è.j. 294/09 a p.è. 78, ostatní plocha dle žádosti è.j. 295/09, oba v k.ú. Oskava tyto pozemky jsou souèástí pozemkù prodávaných jako celek 2. Žádost è.j. 276/2009 ze dne o vyèlenìní pozemku p.è. 436/2 v k.ú. Mostkov ze seznamu celku Zastupitelstvo revokuje: 1. Rozhodnutí z 11. zasedání ZO ze dne pod bodem è žádost firmy MARWOOD, s.r.o o prodej pozemkù p.è. 440/2, p.è. 445/2, p.è. 446/1, p.è. 307 a p.è. 309 ZE-PK vše v k.ú. Václavov Zastupitelstvo povìøuje: 1. p. starostu a tajemníka provést místní šetøení ve vìci uskuteènìného prodeje p.è. 429/3 v k.ú. Václavov 2. p. starostu zaslat výzvu jménem zastupitelstva obce pøímo na Centrum mobilních operátorù a ovìøit možnost zmapování a posílení signálu v Bedøichovì a na Tøemešku 3. p. tajemníka zajistit na høbitov Tøemešek ještì 1 nádobu na vodu k zalévání. JSDH budou zajiš ovat doplòování cisternou na základì požadavku OV Tøemešek 4. p. starostu k podpisu dodatku è. 1 ke smlouvì o zpracování územního plánu mezi Obcí Oskava a Ing. Šnyrchlovou pøedmìtem dodatku je DPH Návrh zpùsobu hlasování: veøejné, o všech bodech najednou schváleno všemi èleny. Z 10 pøítomných èlenù pøed zahájením hlasování 2 èlenové odešli. Z 8 èlenù hlasovalo pro: 8 proti: 0 zdržel se hlasování: 0 starosta Radomil B r a d a ovìøovatel: Ing. Milan Zezula ovìøovatel: Jaroslav Minaøík zapsala: Cacková Schùze ukonèena v 17,55 hodin VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Okrsek è.1 Oskava: úèast 18,3 %, 136 volièù 1.místo ÈSSD 44 hlasù 2.místo KSÈM 35 hlasù 3.místo KDU ÈSL 18 hlasù 4.místo ODS 12 hlasù Okrsek è. 2 Mostkov: úèast 27,6 %, 45 volièù 1.místo ODS 12 hlasù 2.místo KSÈM 11 hlasù 3.místo KDU ÈSL 9 hlasù 4.místo ÈSSD - 8 hlasù Okrsek è. 3 Bedøichov: úèast 21,8 %, 28 volièù 1.místo KSÈM 13 hlasù 2.místo ÈSSD 6 hlasù 3.místo po 2 hlasech má strana ODS, Moravané, Nezávislí Okrsek è. 4 Tøemešek: úèast 28 %, 28 volièù 1.místo: ÈSSD 9 hlasù 2.místo: KSÈM 7 hlasù 3.místo: po 2 hlasech KDU-ÈSL, Albínova poetická strana -3-

4 OÚ INFORMUJE Pracovní doba na OÚ Oskava èervenec a srpen 2009 Pondìlí - úøední den od 7,30 hodin do 17,00 hodin Úterý, støeda, ètvrtek od 6,00 hodin do 14,30 hodin Pátek od 6,00 hodin do 13,30 hodin Vážení spoluobèané, pøejeme všem hodnì sluneèných dnù, krásné a klidné prožití dovolené. Našim dìtem pøejeme odpoèinkové letní prázdniny, plné radosti a slunce. starosta obce, pracovníci OÚ Oskava a èlenové zastupitelstva obce Plánovaná dovolená lékaøù zdravotní støedisko Oskava MUDr. Nikl zubní lékaø MUDr. Šotolová obvodní lékaø pro dospìlé zastupuje MUDr. Kùra na zdravotním støedisku u lékárny v Libinì tel. è pohotovost è RZS 155 OZNÁMENÍ Oznamujeme strávníkùm školní jídelny, že o letních prázdninách 2009 probìhne rekonstrukce budovy školní jídelny. V dobì od (14 dní) bude provoz uzavøen. Od zajistíme provoz v MŠ Oskava. Obìdy se budou vydávat od h v zadní èásti budovy MŠ (vchod vedle školní družiny). Rozvoz obìdu bude zajištìn jako obvykle. Vedoucí ŠJ Lysáková I. Stále více odpadù nachází využití v novém kabátì. Prvotního materiálu je stále ménì a ménì a každý se snaží využít, co se dá. Musí to však mít svá pravidla, aby nikdo nebyl ohrožen na zdraví a abychom si nezneèistili prostøedí, ve kterém žijeme. To, co jsme byli léta zvyklí vyhazovat, má najednou význam pro výrobu, to, co jsme byli léta zvyklí prodávat do sbìrny surovin, najednou nejde. Všechno má svùj urèený postup, aby bylo možné využít opravdu maximum. Ve výkupnách surovin nastávají pøevratné zmìny nìkteré pøedmìty nelze vykupovat vùbec, pro jiné je tøeba pøesné evidence osob. Za všechno se platí bezhotovostnì. Ani elektrozaøízení do výkupny nepatøí Pro vysloužilá elektrozaøízení jsou urèena místa, kam je nutné je odevzdávat to jsou místa urèená obcí, tzv. místa zpìtného odbìru, které se nachází i v naší obci. Porušení této povinnosti obèanem mùže být podle zákona Vážení spoluobèané,jistì víte že Elektrospotøebièe do výkupny nepatøí sankcionováno až do výše Kè. Vysloužilé elektrozaøízení obsahuje nebezpeèné látky, které mohou ohrozit zdraví a životní prostøedí, proto je nutné postupovat pøi jeho demontáži ve zpracovatelském zaøízení pøísnì podle zákona. Pøi nákupu spotøebièe si všimnìte symbolu pøeškrtnuté popelnice. Co to vlastnì znamená? Znaèí, že elektrozaøízení nepatøí do popelnice, do smìsného komunálního odpadu. Elektrozaøízení je tøeba tøídit stejnì jako plasty, papír nebo sklo! Pro odkládání spotøebièù jsou urèena speciální místa u nás je to prostor bývalé kotelny naproti obecnímu úøadu spotøebièe zde mùžete zanechat kdykoliv,pokud chcete jakékoliv informace je zde urèená pracovní doba každé pondìlí od 16:00 do 18:00 Sociální a finanèní poradna OS SaFP ÈR mob , tel Pøerov mob rozšiøuje své služby a informace o pomoc pøi Jeseník mob vyøizování žádostí na státní dotace ZELENÁ Prostìjov - mob Ú S P O R Á M z a t e p l o v á n í d o m ù, Lipník n. B Štenberk tel ekologického topení a dalších ekologických Litovel - mob zaøízení. info na www: socfinporadnycr.cz Kontaktní místa pro Olomoucký kraj: - SPRÁVNÍ OBVOD - KONTAKTNÍ ADRESA Jungmanova 25 Olomouc kontaktní osoba:selucká Jana - Øeditel telefon: mobil: Úøední den úterý hod Call centrum po pá OBÈANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANÈNÍCH PORADEN ÈR,SPOLU SE SVAZEM DÙCHODCÙ ÈR INFORMUJE Kdo mùže poradnu pøedevším využívat: držitelé prùkazù ZTP,ZTP/P,TP senioøi, sociálnì slabší rodiny, rodiny s dìtmi Klientùm SaFPoradny poskytujeme pomoc a informace o slevách: pohonné hmoty v síti vybraných èerpacích stanic, sleva pojištìní domácnosti a nemovitosti, sleva % zákonné a havarijní pojištìní osobních automobilù, sleva % dodávku plynu a el.energie u vybraného dodavatele, sleva až 7% služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10-20% prevenci pøed nebankovními úvìry, pøedlužení a exekucí zajištìní financí na pohøebné - PROGRAM PIETA nabízíme i nabídku pracovní pøíležitosti-spolupráce v poradnách OSS a FP ÈR. NEPLA TE VÍC NEŽ JE TØEBA -4-

5 Z NAŠICH ŠKOL Vážení spoluobèané, v pátek a v sobotu probìhla závìreèná èást oslav 230. výroèí založení školy v Oskavì. Po oba dny si mohli zájemci prohlédnout pøi Dnech otevøených dveøí celou školu. Velkému zájmu se tìšily výstavy výtvarných prací souèasných žákù, fotoprojekce výcházejících tøíd od roku 1954 a výstava školních historických kronik. Škola se rovnìž stala místem, kde se setkaly generace pedagogù i žákù. Na pøátelském posezení se souèasní i minulí pedagogové sešli ve školní jídelnì. V sobotu oslavy vyvrcholily výroèní školní akademií. Témìø tøíhodinový program zhlédlo více než 300 návštìvníkù. Podìkování patøí všem žákùm a pedagogùm, kteøí se na 230. výroèí školy v Oskavì vystoupeních podíleli. Školu navštívilo v pátek a v sobotu pøes 200 zájemcù. Mohli se zde setkat se starostou obce p. Bradou, starostou mìsta Šumperka p. Mgr. Zdeòkem Brožem a malíøem p. Liborem Vojkùvkou, který srdeènì hovoøil s návštìvníky a uspoøádal neformální autogramiádu. Vedení školy dìkuje Všem návštìvníkùm uvedených akcí za úèast a pøeje naší škole mnoho dalších úspìchù. Na závìr mi dovolte malé upozornìní pro ty, kteøí si ještì chtìjí zakoupit školní almanach. Mùžete tak uèinit v øeditelnì školy i v pøíštím školním roce. Øeditel školy Mgr. Stanislav Lysák Noc s Andersenem 2009 Letos poprvé jsme se zúèastnili Noci s Andersenem. V pátek 3. dubna odpoledne jsme se sešli ve škole, kde nás pøivítala paní knihovnice L. Jankù a vše mohlo zaèít. Dostali jsme pamìtní list s logem této akce,které jsme si vybarvili a sbírali podpisy všech úèastníkù.dále jsme skládali puzle z rozstøíhaných obrázkù ilustrátora Ondøeje Sekory a kreslili obrázky k jeho knížkám, které jsme mìli vystavené na výstavce, pøipravené k této akci. Pan Andersen za námi sice nepøišel,ale navštívili nás pan Mgr. S.Lysák øeditel školy a místostarosta obce pan T. Matoušek, kteøí nám povídali o knížkách, které èetli, když byli malí kluci. Zároveò nám z nich pøeèetli pøipravené ukázky. I paní uèitelka nám pøedèítala ze svých knížek dlouho do noci. Mìli jsme také pyžamovou pøehlídku a tanèili na písnièky z pohádek. Moc se nám to líbilo a už teï se tìšíme na pøíští Noc... Žáci 3.tøídy a paní uè. Z.Benešová Pozdravy z prázdnin (slohové práce) Možná i Vaše dìti pojedou bìhem prázdnin na letní tábor. Až Vám napíší dopis, urèitì Vás potìší, pobaví a zcela jistì nebude plný katastrofických situací jako dopisy žákù ze VII. tøídy. Berte je prosím s nadhledem, inspiroval je polský humorista Jerzy Wittlin a napsali je pouze pro Vaše pobavení. Dopis pro rodièe gurmány napsala Dagmar Navrátilová Milí rodièe, naše kuchaøka vaøí výbornì. Na snídani nic nedìlá, ale na obìd míváme míchaná vajíèka, když tedy nìjaká najdeme v okolí. Když ne, tak nám dá chleba s máslem a to je teprve pohoštìní. Na veèeøi vaøí smažák z hub, co se nám líbí. Všem se líbí ty èervené s bílými puntíky a jsou moc dobré. Mùj spolubydlící dnes zvracel, já mu øíkal, a nejí ty divné borùvky, co rostou na konci ètyølistého stonku, ale když jemu tolik chutnaly. Mnì je také špatnì, ale z hladu. Nebojte se, najím se jahod, co rostou u stromu, kam chodí kluci na záchod. Už konèím, spìchám na obìd. Moc Vás všechny zdraví Váš syn Julián Dopis pro rodièe policisty napsal Marek Lacina Milý tatínku a maminko, mám se tady výbornì! Ten èerveno žlutý hrad Mírov je moc krásný. Všude kolem tábora jsou cedule: Hledá se vìzeò. Prý je to nìjaký chlap, co vraždil dìti, proto máme v chatce každý vzduchovku. Ale nebojte se, neublížím si, náboje jsme k ní nedostali a máme ji pøivázanou øetìzem k posteli. Veèer, když jdeme spát, slyšíme divné zvuky, jako kdyby tu nìkdo chodil, ale to nevadí. Rozhodli jsme se, že toho chlapa chytneme sami. Je to naše nová táborová hra, ale vedoucí ji s námi nehraje. Zamkla se v kuchyni a snaží se nìkomu dovolat. To pùjde asi tìžko, když nìkdo pøeøezal kabely. Už musím konèit, zaèíná se stmívat a my jdeme do lesa. Držte mi palce, a mám štìstí a vyhraji. Váš syn Zlomená Pracka PS: Tak mi tady teï øíkají, ale neprozradím vám proè, to se dozvíte až doma. Dopis pro rodièe, kterým opravdu záleží na hygienì a zdraví Napsala: Iva Janíková a Anežka Stonová Milovaní rodièe, tak Vám píšu, že jsem doma zapomnìla kartáèek na zuby, ale buïte bez starostí, na ranní vycházce jsem našla hned dva kartáèky, takže mám ještì rezervu. Sice jsou trošku ošoupané a špinavé, ale na moje zuby ještì staèí. Hygienu vážnì dodržuji, nemáme tu koupelnu, ale to nevadí, rybník je jen kousek. Je to paráda, když kolem vás plavou rybky a tak vesele cvakají zoubky. Mami, pamatuješ, kolik jsi zaplatila za bahenní zábal? Já ho tu mám každý veèer zadarmo. K veèeøi jsme mìli ryby, které jsme našli také v rybníku. Plavaly tak divnì bøíškem nahoru a zrovna nevonìly, ale náš vedoucí øíkal, že to nevadí, že jen spí. Kuchaøka je udìlala výbornì, nechápu, proè si nedala s námi. Ráno nám bylo všem trochu špatnì a fronta na záchody byla až k poslednímu stanu. Už musím konèit, spìchám, koneènì jsem pøišla na øadu. Ahoj! Vaše milovaná dcera Evženka -5-

6 Rok v mateøské škole... Celý školní rok tak rychle ubìhl a kalendáø neomylnì hlásí blížící se prázdniny. Od záøí mateøskou školu navštìvovalo ve dvou oddìleních celkem 44 dìtí. Se ètrnácti dìtmi se v tomto období louèíme, protože po prázdninách vymìní hraèky za uèebnice a usednou do školních lavic první tøídy. Dìti se do žluté školy, jak mezi sebou nazývají základní školu v Oskavì, už tìší. A opravdu jsou tyto dìti moc šikovné. Jsou samostatné, dokáží si poradit v nezvyklé situaci, umí pomoci a poradit kamarádovi, mají svoje nápady, úkol splní svým tempem až do vyøešení, umí vyprávìt zážitky, mají zdravé sebevìdomí, nestydí se. Dìti si rády povídají a tak jsme se jich zeptali: Co se jim ve školce líbilo? Na co rádi vzpomínají? Co ve školce rády dìlaly? A zde jsou nìkteré jejich odpovìdi : Mì se líbilo, jak si stavím velké stavby z kostek a jak jsme mìli pohádkový les a v nìm byly královny a rytíø a vodníci. Líbily se mi pohádky z knížek a jak tady cvièíme, zpíváme a na bazénì, jak se uèíme plavat. Jak nám píší skøítci dopisy a dobøe je schovají a jak se dìti skamarádí. Rád si vzpomenu na ZOO na Kopeèek. Na to, jak jsme hledali v lese brouèky. Nejlíp jsem si hrála Na poštu a v kuchyòce s panenkama. Jak jsme jezdili na lopatách v zimì. Z tìchto odpovìdí vyplývá, že èinnosti, které jsme dìtem bìhem celého roku nabízely, byly pestré, pro dìti zajímavé. Spolupracujeme s nìkolika institucemi jak v obci, tak i mimo ni a formou exkurzí, pøednášek, návštìv a poradenství se snažíme nabízet dìtem i rodièùm nové možnosti pro rozvíjení. Jmenovala bych spolupráci se základní školou v Oskavì, s Gymnáziem v Unièovì, s místní knihovnou, s odborníky z PPP, klinickým logopedem,... V kvìtnu navštívila MŠ paní inspektorka a kromì jiného velice kladnì hodnotila vybavenost mateøské školy po stránce didaktického materiálu a tvoøivých hraèek, které vytváøejí vhodné podmínky pro pøirozené rozvíjení dìtí a jejich uèení. Velkou zásluhu v této oblasti mají sponzoøi, díky nimž mùžeme dìtem nabízet souèasné vzdìlávací materiály. Za dlouhodobou spolupráci dìkujeme firmì GDF Mostkov, Novatronic, Agro Huzová, MUDr. Vl. Nikl a dalším. Dìkujeme také Vám rodièùm za pomoc a spolupráci. S dìtmi, které po prázdninách pùjdou do první tøídy, se v tomto období louèíme a pøejeme jim krásné prázdniny, plno zážitkù a mnoho úspìchù ve škole. V prùbìhu prázdnin se v mateøské škole budeme pøipravovat na nový školní rok. Tìšíme se na všechny dìti, které zaènou školku v záøí navštìvovat. Lenka Punèocháøová, za kolektiv zamìstnancù MŠ v Oskavì SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Výroèí 80 let: 87 let: Významných výroèí se v mìsíci kvìtnu Mièjan Josef Oskava Dofek František Oskava až èervenci dožívají tito naši obèané, kterým touto cestou blahopøejeme a do 81 let: Narození dalších let pøejeme pevné zdraví. Ptáèková Vlasta Oskava Poøízek Jaroslav, Oskava Uhlíková Justina Oskava Ïurišová Eliška, Tøemešek Pohanèeník Ernest Tøemešek 82 let: Úmrtí Valouchová Vlastimila Oskava Valèíková Anna Bedøichov 70 let: Fiala Alois Oskava 86 let: 75 let: Nováková Kvìtoslava Oskava Vokšický Vladimír Oskava Krestýnová Anežka Mostkov Petrová Marie Mostkov Domes Ladislav Mostkov Hloušková Kvìtoslava Oskava Šenk Jan, Oskava Kyselý Antonín, Oskava Pleva Jozef, Oskava Straka Miroslav, Mostkov Struhár Štefan, Oskava Uzavøené sòatky na OÚ Oskava Ing. Miroslav Bartoò a Marcela Utìšená -6-

7 SPORT Sbor dobrovolných hasièù Nemrlov poøádá dne (nedìle) soutìž v požárním sportu o putovní pohár SDH. Kategorie muži + ženy. Soutìž je zaøazena do seriálu Holba cup Velká cena okresu Šumperk. Úèast nejlepších družstev okresu Šumperk a Olomouc zajistìna. Místo konání: Areál SDH Nemrlov Zaèátek: 10:00 hod. Obèerstvení zajištìno! Srdeènì zvou hasièi Nemrlov INZERCE Prodej tøípokojového bytu v panelovém domì v Oskavì - po rekonstrukci,dobøe situovaný, nízké náklady,místo na stavbu garáže. Informace na tel.:

8 VYDÁVÁ OBEC OSKAVA OÚpodatelna - tel.: , Radomil Brada, starosta obce - tel.a fax: Lenka JANKÙ - tel.: , Roèník: 10, èíslo: 2, vydáno v Oskavì dne , evidenèní. è. MK ÈRE10438, IÈO: tisk: TRIFOXs.r.o., Tøebízského 1514/12, Šumperk -8-

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK roèník XlX. záøí 2010 èíslo 4 ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK T.J.SOKOL BRNO-TUØANY A KROJOVÁ CHASA VÁS SRDEÈNÌ ZVOU NA TRADIÈNÍ CÍSAØSKÉ TUŘANSKÉHODY v sobotu 16. øíjna od 20 hodin taneèní zábava v nedìli 17. øíjna

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

è.4 Duben 2006 Roèník XVI cena 5,- Kè www.benesovnpl.cz

è.4 Duben 2006 Roèník XVI cena 5,- Kè www.benesovnpl.cz è.4 Duben 2006 Roèník XVI cena 5,- Kè www.benesovnpl.cz V bøeznu schválilo zastupitelstvo mìsta rozpoèet na letošní rok, výsledek hospodaøení a audit za rok uplynulý. Mùžeme zkonstatovat, že mìsto hospodaøilo

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost

CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost Králický zpravodaj 7/2005-1 Èervenec 2005/èíslo 7 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost Nejvìtší spoleèná akce AÈR, civilních subjektù, klubù vojenské historie

Více

Zpravodaj mìsta. USNESENÍ z 10. schùze RM dne 18.5.2006

Zpravodaj mìsta. USNESENÍ z 10. schùze RM dne 18.5.2006 Zpravodaj mìsta roèník 4. èervenec 2006 Rada mìsta bere na vìdomí: 1. Vyhodnocení nabídek na dodání systému DOLBY do Mìstského Kina. Byla vybrána nejvýhodnìjší nabídka od firmy Drbohlav Kino servis Turnov.

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

KRÁLICKÝ KARNEVAL. Z únorových pranostik. Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách

KRÁLICKÝ KARNEVAL. Z únorových pranostik. Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách Králický zpravodaj 2/2006-1 Únor 2006/èíslo 2 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách Z únorových pranostik Únor bílý pole sílí. Snìhový únor sílí

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí:

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí: Roèník VII - èíslo 5: kvìten 2001 Noviny mìstské èásti Praha - Letòany Poslední dobou se stále více zamýšlím nad morální úrovní èeské politické scény na všech stupních. Pamatuji èasy krátce po prvních

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10 ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Není na svìtì žádného èlovìka, který by se druhému navlas ve všem podobal, a pøece jsou mnozí lidé sobì podobní. A to

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 127 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Listopad 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, dovolte mi struènì Vám sdìlit nìkteré aktuální postupy v naší obci. V záøijovém zasedání zastupitelstva obce vcelku

Více

"Ukliïme svìt" Petra Boháèová 3.B STAROSTOVO SLOVO. Strategický plán rozvoje mìsta

Ukliïme svìt Petra Boháèová 3.B STAROSTOVO SLOVO. Strategický plán rozvoje mìsta ROČNÍK 15 ČERVEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 5. 2006 TISK: 29. 5. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více