Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2017/2018 a kalendářní rok 2018

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2017/2018 a kalendářní rok 2018"

Transkript

1 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2017/2018 a kalendářní rok 2018

2

3 Obsah Úvod Seznam zkratek Ň ň I. Stav a rozvoj vzd lávací soustavy v kraji 4 1. Popis stavu vzd lávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 4 1.Ň ízení a správa v oblasti školství 5 Ň. Stav vzd lávací soustavy v jednotlivých oblastech 10 Ň.1 P edškolní vzd lávání 10 Ň.Ň Základní vzd lávání Ň.ň St ední vzd lávání Ň6 4Ň Ň.4 Terciární vzd lávání 54 Ň.5 Vzd lávání dosp lých 5ř Ň.6 Ústavní a ochranná výchova 6Ň Ň.7 Poradenské služby pedagogicko-psychologické, speciáln pedagogické, pro volbu povolání 65 Ň.Ř Um lecké a zájmové vzd lávání a sport a mládež 70 Ň.ř Služby vzd lávání Ř0 II. Ekonomická část výroční zprávy Ř6 III. Hodnocení napl ování dlouhodobého zám ru vzd lávání a rozvoje vzd lávací soustavy, jeho cíl a priorit v uplynulém období P ílohová část ŘŘ ř5

4 Úvod Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzd lávací soustavy zpracovává krajský ú ad, p edkládá ji zastupitelstvu kraje a MŠMT na základ 10 zákona č. 561/Ň004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání Ěškolský zákoně. Kvantitativní i kvalitativní údaje, které tato výroční zpráva Ědále také VZ ě obsahuje, se vztahují k období školního roku Ň017/Ň01Ř a k rozpočtovému roku Ň01Ř, dále také uvádí n které aktuální údaje školního roku Ň01Ř/Ň01ř. VZ je koncipována jako zdroj informací pro uživatele a klienty vzd lávacího systému kraje a jako zp tná vazba pro hodnocení napl ování zám r stanovených Dlouhodobým zám rem vzd lávání a rozvoje vzd lávací soustavy kraje. Ve VZ Ěkapitola 1ě zám rn uvádíme pouze základní informace koncepčního charakteru Ěčasové ady, vývojové tendence, prognostické odhadyě, protože hlubší analýza kvantitativních údaj je rozpracována v rámci Dlouhodobého zám ru vzd lávání a rozvoje vzd lávací soustavy Kraje Vysočina. Strukturu VZ upravuje vyhláška č. 15/Ň005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých zám r a výročních zpráv, ve zn ní pozd jších p edpis. Speciální vzd lávání je již p ičlen no k jednotlivým stup m vzd lávání - p edškolnímu, základním a st ednímu. Pro snazší práci se zkratkami je jejich význam uveden v Seznamu zkratek. P i zpracování VZ jsme čerpali ze statistických informací centrálních databází ĚMinisterstvo školství, mládeže a sportu - výkonové výkazy škol, výkazy o zam stnancích a mzdových prost edcích P1-04, Český statistický ú ad, p ehledy z ú ad práceě a z výkaz zisk a ztrát jednotlivých škol. Velmi cenné, jinak nezjistitelné informace nám i v tomto roce poskytli editelé škol formou elektronického sb ru dat. Zjišťování informací z tak velkého množství velmi r znorodých subjekt s sebou p esto p ineslo jisté obtíže. Není nap íklad možné exaktn stanovit n které ekonomické a personální ukazatele Ěp esné člen ní provozních výdaj nebo nepedagogických pracovník podle jednotlivých součástí škol, nap. školních jídelen, školních družin a klub apod.ě. Z d vodu ochrany osobních údaj jsou skryty mzdové výdaje u součástí s jedním a dv ma zam stnanci. Pro zjednodušení uvádíme v textu VZ pojem učitelé, ale uvažujeme z genderového pohledu jak učitelky, tak učitele, totéž platí pro ostatní pojmy označující osoby. Záv rem d kujeme všem, kte í poskytli údaje pro zpracování VZ. Zejména d kujeme editel m škol a dalším pracovník m škol za trp livost a ochotu p i poskytování dat. 2

5 Seznam zkratek ůbs absolventi ůj anglický jazyk CůF Common ůssessment Framework ĚSpolečensky hodnotící rámecě CSR Corporate Social Responsibility ĚSpolečenská odpov dnost firemě CZVV - Centrum pro zjišťování výsledk vzd lávání ČČK Český červený k íž ČR Česká republika ČSÚ Český statistický ú ad ČSŽ Český svaz žen ČŠI Česká školní inspekce DD d tský domov DDM d m d tí a mládeže DM domov mládeže DÚ diagnostický ústav DVPP další vzd lávání pedagogických pracovník DZKV Dlouhodobý zám r vzd lávání a rozvoje vzd lávací soustavy kraje Vysočina EU Evropská unie G gymnázium GP grantový program Int, int internát IPS informační a poradenské st edisko p i ú adech práce IVP individuální vzd lávací plán jš jazyková škola K kapacita KZ kód z izovatele ĚŇ-obec, 5-soukromník, 6-církev, 7-krajě MůP místní akční plán MůS místní akční skupina Mimo. nadaní mimo ádn nadaní MŠ mate ská škola MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy MV Ministerstvo vnitra Nar. narozen Nást., nástavby Neped. nepedagogický pracovník NIDV Národní institut pro další vzd lávání NJ n mecký jazyk NNO nestátní nezisková organizace NÚV - Národní ústav pro vzd lávání OK - práce statistika MPSV ORP obce s rozší enou p sobností OU odborné učilišt pro žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami PO právnická osoba PPK počet potencionálních klient PPP pedagogicko-psychologická poradna PrŠ praktická škola Ěobor st ední školy pro žáky se speciálními vzd lávacími pot ebamiě PS počet skupin psc p ípravný stupe základní školy speciální PSt počet student PT počet t íd PZ počet žák RDMKV Rada d tí a mládeže kraje Vysočina RLZ rozvoj lidských zdroj RVP rámcový vzd lávací program RVVZ Regionální Velká Vým na Zkušeností s vpuch s vývojovými poruchami učení a chování SOŠ st ední odborná škola SOU st ední odborné učilišt SPC speciáln pedagogické centrum SpŠ speciální škola SŠ st ední škola SVČ st edisko volného času SVP st edisko výchovné péče šd školní družina šj školní jídelna Ěúplnáě šj-v/výv pouze výdejna/výva ovna školní jídelny šk školní klub škn školní knihovna ŠR školní rok U ubytovaní ÚP ú ad práce ÚSP ústav sociální péče VOŠ vyšší odborná škola VÚ výchovný ústav VZ výroční zpráva Zdrav. hend. zdravotní hendikep ZŠ základní škola ZŠp základní škola praktická ZŠS základní škola speciální ZUŠ základní um lecká škola ZZ zdravotnické za ízení 3

6 I. STůV ů ROZVOJ VZD LÁVůCÍ SOUSTůVY 1. Popis stavu vzd lávací soustavy v kraji 1.1 ZÁKLůDNÍ SOUHRNNÉ KVůNTITůTIVNÍ ÚDůJE V roce Ň01Ř p sobilo v Kraji Vysočina celkem 511 právnických osob vykonávajících činnost škol a školských za ízení, z nichž 40ň z izovaly obce, 6Ň kraj, ňň soukromé organizace, Ř církve a náboženská společenství a 5 MŠMT. V roce Ň01Ř byla do rejst íku škol a školských za ízení zapsána vyšší odborná škola s oborem Diplomovaná všeobecná sestra v denní a kombinované form vzd lávání jako součást Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a St ední zdravotnické školy, St ední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. V tomto roce došlo ke sloučení základní a mate ské školy ve Výčapech a svoji činnost zahájila soukromá základní škola ScioŠkola Jihlava základní škola, s.r.o. Dále vznikly dv obecní mate ské školy Ěv Bítovčicích a v Sedlejov ě a jedna soukromá mate ská škola v Jihlav byla zrušena ĚMate ská škola Tiny World s.r.o.ě. Krom uvedeného došlo ke sloučení d tského domova Budkov s d tským domovem Jemnice. Na území kraje vykonávalo svou činnost ň6ň mate ských škol, ŇŘ0 základních škol a základních škol speciálních, 65 st edních škol. V n kterých právních subjektech jsou v rámci jedné školy poskytovány r zné stupn vzd lání. Na zajišt ní praktické výuky se krom výše uvedených škol podílela i Ň školská za ízení. Z toho jedno st edisko praktického vyučování Ěz izovatel firmaě a jeden školní statek Ěz izovatel krajě. Terciární vzd lávání v prezenční či distanční form studia zabezpečovalo 14 vyšších odborných škol, Ň vysoké školy a další Ň odloučená pracovišt vysokých škol sídlících mimo kraj. Um lecké a zájmové vzd lávání probíhalo na Ň4 základních um leckých školách a ve ŇŇ st ediscích volného času d tí a mládeže Ědomech d tí a mládežeě. P i školách dále p sobilo 611 odd lení školních družin a ňř školních klub, které nabízely ň44 zájmových útvar. Stravování žák zajišťovalo 550 školních jídelen Ěvčetn samostatných výva oven a výdejeně. Ubytování poskytovalo Ňř domov mládeže a internát. V kraji bylo z ízeno 14 za ízení ústavní a ochranné výchovy s celodenní péčí. Do škol z izovaných dle školského zákona a do vysokých škol docházelo Ř6 101 d tí, žák a student. Základní um lecké školy navšt vovalo žák. Do pravidelných zájmových útvar st edisek volného času bylo zapojeno 1Ř 541 účastník. Ve školních jídelnách se stravovalo ř4 660 d tí, žák, student a dosp lých. V domovech mládeže a internátech bylo ubytováno Ň 5Ň0 žák a student. V za ízeních ústavní a ochranné výchovy a preventivn výchovné péče byla poskytnuta péče 441 d tem. Vzd lávací a výchovné služby dle školského zákona zajišťovalo v hlavní činnosti celkem Ěbez škol z izovaných MŠMT a MVě 1Ň Ň00,řň p epočtených pracovník Ěmzdové prost edky na n činily 4 177,ř mil. Kčě, z nichž bylo Ř 5Ň0,5 p epočtených pedagogických pracovník Ěmzdové prost edky na n činily ň ňň7,7 mil. Kčě. Podíl p epočtených počt všech pracovník Ětj. pedagogických i nepedagogickýchě zam stnaných ve školách a školských za ízeních činil 7,0 %, podíl p epočtených počt pedagogických pracovník 4,ř % pr m rného evidenčního počtu zam stnanc v Kraji Vysočina ve ň. čtvrtletí Ň01Ř. Celkové náklady na hlavní činnost organizací, které zajišťují vzd lávání a školské služby dle školského zákona Ěbez škol z izovaných MŠMT a MVě, jsou 7 ňřř,67 mil. Kč. 4

7 1.Ň ÍZENÍ ů SPRÁVů V OBLůSTI ŠKOLSTVÍ Na výkonu ve ejné správy se podílely samosprávné orgány Ěkraj a obceě a jejich ú ady. V roce Ň01Ř je počet tabulkových míst na odboru školství, mládeže a sportu krajského ú adu 4Ň, od roku Ň016 pracuje na odboru realizační tým projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina, složený z ň zam stnanky s pracovními pom ry na dobu určitou po dobu realizace projektu. Od roku Ň01Ř je do odboru začlen n projektový tým ň zam stnanky projektu Implementace krajského akčního plánu I Učíme se ze života pro život, op t s pracovními pom ry na dobu určitou. Školskou správu dále zabezpečovaly odbory a odd lení školství obecních ú ad obcí s rozší enou p sobností. Na národní úrovni došlo k završení zavád ní dvouúrov ového systému tvorby kurikulárních dokument škol, složeného z rámcových vzd lávacích program Ědále také RVP ě schvalovaných MŠMT a školních vzd lávacích program, které v souladu s RVP p ipravují jednotlivé školy. V základních školách a ve v tšin obor st edních škol probíhala výuka pln podle školních vzd lávacích program, do výuky v souladu s t mito kurikulárními dokumenty se zapojily také všechny mate ské školy. V oblasti všeobecného vzd lávání Národní ústav pro vzd lávání Ědále také NÚV ě p ipravuje inovace všech částí RVP p edškolního vzd lávání a RVP základního vzd lávání, včetn jejich p íloh s d razem na navržení systému cyklických revizí kurikula. V oblasti počátečního a dalšího odborného vzd lávání p ipravuje NÚV inovace RVP pro obory st edního vzd lávání. Jedním z východisek je užší propojení Národní soustavy kvalifikací s počátečním odborným vzd láváním a její uplatn ní v kurikulárních dokumentech s cílem zvýšení relevance odborného vzd lávání požadavk m trhu práce. Maturitní zkouška ve školním roce Ň017/Ň01Ř se skládala op t ze dvou částí společné Ěstátníě a profilové Ěškolníě. ůby žák usp l u maturity, musel úsp šn složit povinné zkoušky z obou t chto částí. Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu tedy Školský zákon č. 561/Ň004 Sb. a vyhlášku č. 177/Ň00ř Sb. ve zn ní pozd jších p edpis. Povinné i nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky jsou koncipovány v souladu s platnými katalogy požadavk. Po lo ském p esunutí hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury ze škol na centrální úrove pokračuje výrazná p evaha žádostí o p ezkum výsledku této dílčí zkoušky. Všechny žádosti v roce Ň01Ř, podané na Krajský ú ad Kraje Vysočina, se týkaly společné části maturitní zkoušky. Školní rok Ň017/Ň01Ř byl pátým rokem, kdy st ední školy s obory vzd lávání poskytujícími st ední vzd lání s výučním listem rovn ž povinn realizovaly záv rečnou zkoušku podle jednotného zadání. Nadále bylo možné zvolit si možnost písemné zkoušky na počítači. Školy se mohly rozhodnout, zda tuto možnost využijí, nebo z stanou u písemek na papí e. Pro výb r témat u t chto obor používaly v každém p ípad banku úkol, z níž se automaticky vygenerovalo každému žákovi jedinečné téma. Pro p ijímací ízení pro školní rok Ň01Ř/Ň01ř je v oborech vzd lání s maturitní zkouškou op t stanovena tzv. jednotná p ijímací zkouška. Pro uchazeče o studium na st ední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z p edm t český jazyk a literatura a matematika a její aplikace. Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia. 5

8 Počty škol, t íd a žák v MŠ, ZŠ a SŠ včetn speciálních po okresech ve školních letech Ň017/1Ř a Ň01Ř/1ř (dle statistických výkazů MŠMT a ČSÚ) typ školy okres Školní rok Ň01Ř/Ň01ř Školní rok Ň017/Ň01Ř rozdíl počtu počet škol počet t íd počet žák počet škol počet t íd počet žák žák ve š.r. 1Ř/1ř- 17/1Ř rozdíl počtu žák v % ke š.r. 17/1Ř rozdíl počtu t íd ve š.r. 1Ř/1ř- 17/1Ř počet žák na t ídu počet žák na školu š.r.1ř/1ř š.r.17/1ř š.r.1ř/1ř š.r.17/1ř počet obyv. k ň0.6.ň01ř rozloha v km² hustota osídlení počet obcí počet obcí na 10 km² počet t íd na 10 km² poč. t íd na 1000 obyv. 6 MŠ PE 45 11ř Ň 5ŘŇ 45 1Ň0 Ň 5Ř6-4 -0,Ň -1 Ň1,7 Ň1,6 57,4 57,5 7Ň 17ř 1 Ňř0 56,0 1Ň0 0,řň 0,řŇ 1,65 HB 66 14ň ň 10Ř ň 1Ňř -Ň1-0,7 ň Ň1,7 ŇŇ,4 47,1 47,4 ř Ň65 74,7 11ř 0,ř4 1,1ň 1,51 JI 7Ň 1Ř1 4 0Ň ř Ňř -0,7 Ň ŇŇ,Ň ŇŇ,7 55,ř 57,ř 11ň 0Ř0 1 1řř ř4,ň 1Ň4 1,0ň 1,51 1,60 TR Ř5 17ř ň ř07 Ř5 17Ř ň Ř ,Ň 1 Ň1,Ř Ň1,7 46,0 45,4 111 Ň ň 76, ,14 1,ŇŇ 1,61 ZR ř5 1Ř ř5 1Ř6 4 Ňň4 -ŘŘ -Ň,1 -Ň ŇŇ,5 ŇŇ,Ř 4ň,6 44,6 117 ř4ň 1 57ř 74, ,10 1,17 1,56 kraj ň6ň Ř ň61 Ř0ň 17 Ř66 -ř6-0,5 ň ŇŇ,0 ŇŇ,Ň 4ř,0 4ř,5 50Ř ř76 6 7ř6 74,ř 704 1,04 1,1ř 1,5Ř ZŠ PE ňň ň ň ňň ň Ň 41 0,7 -Ň 1ř,6 1ř,ň 1Ř6,5 1Ř5,Ň 7Ň 17ř 1 Ňř0 56,0 1Ň0 0,řň Ň,4ň 4,ň5 HB 5Ň 4Ň0 Ř ŇŇ4 4ř 415 Ř 1ň4 ř0 1,1 5 1ř,6 1ř,6 15Ř,Ň 166,0 ř Ň65 74,7 11ř 0,ř4 ň,ňň 4,44 JI ňŇ 4ř 4ř6 10 Ňň7 1ř5 1,ř ř Ň0,7 Ň0,6 Ň0Ř,6 Ň0Ř,ř 11ň 0Ř0 1 1řř ř4,ň 1Ň4 1,0ň 4,Ň1 4,47 TR 65 4Řř ř řŇ ř 564-1ň -0,1 -ň 1ř,5 1ř,4 146,ř 147,1 111 Ň ň 76, ,14 ň,ň4 4,ňř ZR Ř0 5ňň 10 5ň5 7Ř 5ŇŇ Ňř 1,Ň 11 1ř,Ř 1ř,ř 1ň1,7 1ňň,4 117 ř4ň 1 57ř 74, ,10 ň,ňř 4,5Ň kraj ŇŘ0 Ň Ň61 44 Řř5 Ň74 Ň Ň ň 44Ň 1,0 Ň0 1ř,ř 1ř,Ř 160,ň 16Ň,Ň 50Ř ř76 6 7ř6 74,ř 704 1,04 ň,ňň 4,44 SŠ PE Ř 100 Ň 6řŘ Ř 100 Ň ňň4 ň74 16,1 0 Ň7,0 Ňň,Ň ňň7,ň Ňř0,5 7Ň 17ř 1 Ňř0 56,0 1Ň0 0,řň 0,7Ř 1,ňř HB Ř Ň ř54 Ř 1ŇŘ Ň ř56 -Ň -0,1 -Ň Ňň,4 Ňň,1 ň6ř,ň ň6ř,5 ř Ň65 74,7 11ř 0,ř4 1,00 1,ňň JI 14 Ň ň 14 Ňň0 5 4Řř 154 Ň,Ř 14 Ňň,1 Ňň,ř 40ň,1 ňřň,1 11ň 0Ř0 1 1řř ř4,ň 1Ň4 1,0ň Ň,04 Ň,16 TR 10 1Ř5 4 Ň ŘŇ 4 1ř7 70 1,7 ň Ňň,1 Ňň,1 4Ň6,7 41ř,7 111 Ň ň 76, ,14 1,Ň6 1,66 ZR 1ň 1Ř4 4 ňř5 1ň 1Ř6 4 ň7ř 7 0,Ň -Ň Ňň,Ř Ňň,5 ňň7,ň ňň6,ř 117 ř4ň 1 57ř 74, ,10 1,17 1,56 kraj 5ň Řňř 1ř ř47 5ň ŘŇ6 1ř ň44 60ň ň,1 1ň Ňň,Ř Ňň,4 ň76,4 ň65,0 50Ř ř76 6 7ř6 74,ř 704 1,04 1,Ňň 1,65 ZŠ - jsou zahrnuty všechny právní subjekty, součásti a odloučená pracovišt základní škola, zvláštní školy, pomocné školy, p ípravný stupe pomocné školy Ěnejsou zahrnuty školy p i zdravotnických za ízeních, ústavech sociální péče a výchovných ústavechě MŠ - jsou zahrnuty všechny právní subjekty mate ské školy, jejich součásti a odloučená pracovišt mate ské školy, speciální MŠ Ěnejsou zahrnuty školy p i zdravotnických za ízeních a ústavech sociální péče a výchovných ústavechě SŠ - všechny právní subjekty st ední školy ĚGymnazií, SOŠ, SOU a U, OUě Ěnejsou zahrnuty praktické školy, školy p i zdravotnických za ízeních a ústavech sociální péče a výchovných ústavechě

9 Počet obyvatel dle věkových skupin Ědle ČSÚ k ň1. 1Ň. Ň017ě Rok narození Rok vstupu do MŠ Rok vstupu do ZŠ Rok vstupu do SŠ Kraj Vysočina Okres HB Okres JI Okres PE Okres TR Okres ZR Ň017 Ň0Ň0 Ň0Ňň Ň0ňŇ ňř 1 Ň60 70ř ŇŘ1 Ň016 Ň01ř Ň0ŇŇ Ň0ň1 5 ň07 ř7ň 1 Ň1Ř Ň7 1 ň1ř Ň015 Ň01Ř Ň0Ň1 Ň0ň0 5 ň66 ř4ř 1 ň Ř 1 1ř1 Ň014 Ň017 Ň0Ň0 Ň0Ňř 5 ňň4 1 0Ň4 1 Ň Ř6 1 Ň56 Ň01ň Ň016 Ň01ř Ň0ŇŘ 4 řňň řňň Ň 1 0ň4 1 16Ř Ň01Ň Ň015 Ň01Ř Ň0Ň ř46 1 Ň0Ň Ň011 Ň014 Ň017 Ň0Ň6 5 0Ř6 ř4ř ř0 1 0řŇ 1 1Ř5 Ň010 Ň01ň Ň016 Ň0Ň5 5 ň57 1 0ň5 1 Ň61 6Řř Ň6Ň Ň00ř Ň01Ň Ň015 Ň0Ň řř0 1 ňň5 6řř Ňř6 Ň00Ř Ň011 Ň014 Ň0Ňň ň40 7ň0 1 1řň 1 ňň7 Ň007 Ň010 Ň01ň Ň0ŇŇ 5 ň7ň 1 0ň1 1 1řŘ ř 1 ŇŘŘ Ň006 Ň00ř Ň01Ň Ň0Ň1 5 11ň řňň 1 1Ř4 6ř Ň10 Ň005 Ň00Ř Ň011 Ň0Ň řň7 1 10ř 67ň Ň01 Ň004 Ň007 Ň010 Ň01ř 4 Ř1ř ŘňŇ 1 04ň ňŘ 1 Ň55 Ň00ň Ň006 Ň00ř Ň01Ř Řňř 1 01Ň 6ňŘ 1 1ŇŇ Ň00Ň Ň005 Ň00Ř Ň Ř ň Ř 1 Ň14 Ň001 Ň004 Ň007 Ň Ř 7Ř1 ř40 6ň Ň000 Ň00ň Ň006 Ň Ř56 ř7ř 66ň 1 0ŘŇ 1 1ŘŇ 1řřř Ň00Ň Ň005 Ň Ň ŘŇ4 ř70 6ňŘ 1 0ňŇ 1 17Ř 1řřŘ Ň001 Ň004 Ň01ň 4 ŘŘň Ř6ř řřň 6ř1 1 11ň 1 Ň1Ř 1řř7 Ň000 Ň00ň Ň01Ň 4 ř51 Ř41 řř5 67ň 1 0řŇ 1 ň50 1řř6 1řřř Ň00Ň Ň011 4 Ř44 ŘŘ1 ř61 6ňň ŇŇ5 1řř5 1řřŘ Ň001 Ň010 5 ň05 ř5ň Ř7 1 ŇŇ0 1 ňř0 1řř4 1řř7 Ň000 Ň00ř 5 Řň6 1 0ň7 1 ŇŇř ň řřň 1řř6 1řřř Ň00Ř ň70 ř0ň 1 5ř6 1 6ř6 1řřŇ 1řř5 1řřŘ Ň ň1ř Ř6Ň 1 5Ř6 1 65Ř 1řř1 1řř4 1řř7 Ň006 6 ř1ň 1 Ň05 1 ňřň Ř7ř 1 64Ň 1 Ř04 1řř0 1řřň 1řř6 Ň Ň7 1 Ň0Ř ř0ř 1 67Ř 1 Řň1 1řŘř 1řřŇ 1řř5 Ň ň1 1 Ň15 1 ňňň Ř Ř 1 7ň1 1řŘŘ 1řř1 1řř4 Ň00ň 6 ř67 1 Ň44 1 ňř4 Řřň 1 67Ř 1 75Ř 1řŘ7 1řř0 1řřň Ň00Ň 6 7Řň 1 Ň70 1 ň54 Ř Ňň 1řŘ6 1řŘř 1řřŇ Ň Ň 1 Ň7ř ř ř 1 Ř1Ň 1řŘ5 1řŘŘ 1řř1 Ň000 7 ňňř 1 ň47 1 4řň ř5ř 1 70Ň 1 ŘňŘ 1řŘ4 1řŘ7 1řř0 1řřř 7 1řř 1 ň4ř 1 4ňň ř7ň 1 64Ř 1 7ř6 1řŘň 1řŘ6 1řŘř 1řřŘ 7 ň44 1 ň14 1 4Ř7 ř7ř 1 71Ň 1 Ř5Ň 1řŘŇ 1řŘ5 1řŘŘ 1řř Ň ř ř 1 Ř7ň 1řŘ1 1řŘ4 1řŘ7 1řř ňň1 1 5Ř0 1 0Ňň 1 75ř 1 Ř5Ř 1řŘ0 1řŘň 1řŘ6 1řř5 Ř 0ŇŇ 1 5Ň0 1 6Ň Ř45 1 řňň 1ř7ř 1řŘŇ 1řŘ5 1řř4 Ř 5ň Ř0Ň ř77 Ň 06Ř 1ř7Ř 1řŘ1 1řŘ4 1řřň ř Ř 1 ř15 1 Ň70 Ň 060 Ň Ň17 1ř77 1řŘ0 1řŘň 1řřŇ ř ř 1 ŘŘ6 1 Ň4Ř Ň 07ř Ň Ň1ň 1ř76 1ř7ř 1řŘŇ 1řř1 ř ňřř 1 7ňŘ 1 ř76 1 ň00 Ň 0Ř4 Ň Ňř1 7

10 8

11 Personální podmínky vzdělávání v roce 2016 Ědle výkaz MŠMTě MŠ ZŠ SŠ ZUŠ SVČ VOŠ Přepočte ý počet pracov íků,,,,,, - z toho pedagogických praco íků,,,,,, - ostat ích praco íků,,,,,, Počet žáků a přepočte ého ped. pracov íka,,, x x, Počet žáků a přepočte ého ostat. pracov íka,,, x x, Počet ped. pracov íků a třídu,,, x x, Počet ostat ích pracov íků a třídu,,, x x, Prů ěr ý ěsíč í plat ped. pracov íka ze stát.rozpočtu,,,,,, Prů ěr ý ěsíč í plat a ostat. pracov íka ze stát.rozpočtu,,,,,, Personální podmínky vzdělávání v roce 2017 Ědle výkaz MŠMTě 9 MŠ ZŠ SŠ ZUŠ SVČ VOŠ Přepočte ý počet pracov íků,,,,,, - z toho pedagogických praco íků,,,,,, - ostat ích praco íků,,,,,, Počet žáků a přepočte ého ped. pracov íka,,, x x, Počet žáků a přepočte ého ostat. pracov íka,,, x x, Počet ped. pracov íků a třídu,,, x x, Počet ostat ích pracov íků a třídu,,, x x, Prů ěr ý ěsíč í plat ped. pracov íka ze stát.rozpočtu,,,,,, Prů ěr ý ěsíč í plat a ostat. pracov íka ze stát.rozpočtu,,,,,, Personální podmínky vzdělávání v roce 2018 Ědle výkaz MŠMTě MŠ ZŠ SŠ ZUŠ SVČ VOŠ Přepočte ý počet pracov íků,,,,,, - z toho pedagogických praco íků,,,,,, - ostat ích praco íků,,,,,, Počet žáků a přepočte ého ped. pracov íka,,, x x, Počet žáků a přepočte ého ostat. pracov íka,,, x x, Počet ped. pracov íků a třídu,,, x x, Počet ostat ích pracov íků a třídu,,, x x, Prů ěr ý ěsíč í plat ped. pracov íka ze stát.rozpočtu,,,,,, Prů ěr ý ěsíč í plat a ostat. pracov íka ze stát.rozpočtu,,,,,,

12 Ň. Stav vzd lávací soustavy v jednotlivých oblastech Ň.1 P EDŠKOLNÍ VZD LÁVÁNÍ Ň.1.1 P ehledná tabulka s jednotlivým i m ate ským i školami Ň.1.Ň Struktura a organizace m ate ských škol Ň.1.ň Personální podm ínky vzd lávání Ň.1.4 Výsledky vzd lávání Ň.1.5 Spolupráce s ve ejností, kom unitní f unkce školy Ň.1.6 Financování 10

13 Mateřské školy - výroční zpráva Vysv tlivky KZ=kód z izovatele ĚŇ-obec, 5-soukromník, 6-církev, 7-krajě, SS=skupiny student, PŽ=počet žák, PT=počet t íd, PÚ=počet účastník, K=kapacita, U=ubytovaní zš Základní škola, sš St ední škola, voš Vyšší odborná škola, šd Školní družina, za.d.v.p.p. Za.- další vzd l.ped.pr., spc - SPC, šj Školní jídelna, šj-výv Školní jídelna Ěvýva ovnaě, šj-výd Školní jídelna Ěvýdejnaě, int Internát, dm Domov mládeže, šh Školní hospodá ství. viz školský rejst ík 11 označení pro Náklady na hlavní činnost celé PO Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství SOUČÁSTI KZ PT PŽ zdrav. hand. Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. s vpuch Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho mzdové náklady Základní škola a mate ská škola Batelov, Batelov Školní ň7ň/ň mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ř,55 Ň,4ř Ň 757,11 ňř4,76 Ň0 60ň,41 1Ň 6Ř0,4ň Mate ská škola Bítovčice, p ísp vková Bítovčice č.p. ŘŇ mš,šj-výd, Ň 1 Ň0 0 0 Ň,Ř0 0,6ň 746,45 1ň5,16 1 4Ň6,ř1 řň6,5ř organizace Základní škola a Mate ská škola Blatnice, okres Blatnice č.p. 6ř mš,zš,šd,šjvýd, Ň ,70 0,00 54ň,50 0,00 ň Ň41,74 Ň 050,ňň T ebíč, Mate ská škola Bobrová, p ísp vková Bobrová Bobrová 14 mš,šj, Ň ň 75 Ň Ň 6,Ř4 1,řň Ň Ň74,ŘŇ 5Ň0, Ř,Ř0 ň 1řř,00 organizace Základní škola a Mate ská škola Bohdalec, Bohdalec č.p. Ř0 mš,zš,šd,šj, Ň 1 1ř 1 1 1,7ň 0,00 5ň7,Řř 0,00 ň ňř0,ň6 Ň 0ř4,00 okres Žďár nad Sázavou, p ísp vková organizace Základní škola a mate ská škola Bohdalov Bohdalov Bohdalov Ň05 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň ,5Ň 1,41 1 Ň65,77 Ň54,řŇ ,75 ř 0ň1,Ř5 Základní škola Hany Benešové a Mate ská škola Bory Bory, Dolní Bory 161 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň 50 Ň 0 4,46 1,ňŘ 1 475,7ň Ň6Ň,ň ,Ň ,ň7 Základní škola a mate ská škola Božejov Božejov Božejov 1 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň ňř 0 0 ň,00 1,4Ř 1 0ň7,71 ň00,57 6 ř60,44 ň 6řř,ř0 Základní škola a mate ská škola Brtnice, Brtnice Školní 7Ň5 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň ř,ř7 ň,50 ň 556,17 6Řř,1ň Ň7 řň1,řň ,06 Ň 1 Ň0 0 0 Základní škola a mate ská škola Brzkov, Brzkov č.p. ňř mš,zš,šd,šjvýd, Ň ,4Ň 0,00 4Ň4,ň6 0,00 ň 1Ň7,Řř 1 řň5,64 Mate ská škola B ezí, B ezí č.p. 46 mš,šj, Ň 1 Ň4 0 0 Ň,00 0,60 7ň0,Ř6 150,6Ň 1 Ř07,ŘŇ 1 06ř,ř7 Základní škola a mate ská škola B ezník, B ezník B ezník Řř mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň ňř 1 0 ň,ň0 1, ,14 Ň06,6Ň 1Ň 5Ň7, ř,ŇŇ Mate ská škola Budíkov Budíkov č.p. 4 mš,šj-výd, Ň 1 Ň7 0 0 Ň,06 1,ň4 764,ř0 ň07,17 1 Ř11, Ň,Ř1 Mate ská škola Budišov - p ísp vková Budišov Budišov ň06 mš,šj, Ň Ň ,05 1, Ň,4ř 4ňň,7ň 4 6Ň5,77 Ň 41ň,7ň organizace Základní škola a Mate ská škola Budkov, okres Budkov Budkov 5 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 1 Ň5 0 0 Ň,00 0,ŘŘ 50Ň,16 15Ň,61 ř 047,77 5 ň65,50 T ebíč Mate ská škola Byst ice nad Pernštejnem, Byst ice nad Okružní 75ň mš,šj,šj-výd, Ň ŇŇ,57 Ř,Ňř 7 řň1,1ř 1 505,74 1ř 67ň,6ň ,6ř Pernštejnem Ň 4 ř6 1 1 Ň ň Základní škola a mate ská škola Cejle, Cejle č.p. 116 mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň5 0 0 Ň,00 0,Ř6 60Ň,Ň7 170,ň5 ň Ř7ř,65 Ň ňň7,01 Základní škola a mate ská škola Čáslavice Čáslavice Čáslavice 110 mš,zš,šd,šj, Ň Ň ňň 0 0 ň,0ň 1,ň ,14 Ň5Ň,Ňň 1Ň Řř5,Ř7 Ř Ň56,ř1 Základní škola a mate ská škola Častrov, okres Častrov Častrov 104 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 1 Ň4 1 0 Ň,ŇŇ 0,Ň5 76ň,Ř7 55,16 4 1ŘŘ,4ň Ň 57ř,64 Pelh imov Mate ská škola Čechtín Čechtín Čechtín 70 mš,šj, Ň 1 ŇŘ 0 0 Ň,00 1,ňŇ Ř4Ř,Ňř ň05,ň5 Ň 614,15 1 5Ňř,ř1 Základní škola a Mate ská škola Čejov, okres Čejov č.p. 4 mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň5 0 0 Ň,0Ň 0,00 6ň6,6Ř 0,00 5 Ňň1,7ř Ň řř4,46 Pelh imov Základní škola a Mate ská škola Černovice, Černovice B lohrobského ň67 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň ň 64 Ň 0 6,0ř 1,ř6 Ň 07ň,0ř ň5ň,55 Ň1 Ň5Ň,1Ň 1Ň Ň77,1ř z PŽ

14 12 Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství SOUČÁSTI KZ PT PŽ zdrav. hand. z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. s vpuch Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho mzdové náklady Mate ská škola Červená ečice ň06, okres Batelov Červená ečice Červená ečice mš,šj, Ň Ň ňř 0 0 ň,06 1,ň4 1 Ň75,04 Ň6Ň,16 ň 170,řř 1 7Ř4,ř1 Pelh imov ň06 Základní škola a Mate ská škola Česká B lá Česká B lá Česká B lá ň00 mš,zš,šd,šj, Ň Ň ň,77 1,ňŘ 1 ŇŘ1,5Ř Ň76, Ňň,Řř Ř Ř1ř,ř6 Základní škola a Mate ská škola Dalečín, Dalečín Dalečín 107 mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň5 0 1 Ň,4Ň 0,50 7ř1,65 67,Řř 4 717,7ň Ň 775,01 Základní škola a Mate ská škola Dalešice, okres Dalešice Dalešice 144 mš,zš,šd,šj, Ň ,4ř 1,Ň4 501,41 Ň46,1Ň ň Řř1,Ň0 Ň ň5ň,ňň T ebíč, Mate ská škola Da kovice, p ísp vková Da kovice č.p. 5ř mš,šj-výd, Ň 1 Ňň 0 0 Ň,1Ň 0,67 74Ň,70 1Ň7,5Ň 1 576,5ř 1 04ň,77 organizace Základní škola a Mate ská škola Dešov Dešov Dešov 105 mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň ,Ň5 0,Ř0 460,6Ř 167,1Ň 4 4Ň1,0Ň Ň 60ň,40 Základní škola a mate ská škola Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice Dlouhá Brtnice Ř4 mš,zš,šd,šjvýd, Ň ,7Ř 0,40 640,ňŇ Ř7,Ř7 Ň ř1ř,4ř 1 Ř6ř,0Ř Základní škola a mate ská škola Dlouhá Ves, Dlouhá Ves č.p. 6ř mš,zš,šj, Ň 1 1Ř 0 0 1,Ň4 0,00 44Ň,4Ň 0,00 ň Ň66,Ňř 1 ř47,6ř okres Havlíčk v Brod Základní škola a Mate ská škola Dobrá Voda, Dobrá Voda č.p. ř6 mš,zš,šd,šjvýd, Ň 1 Ňň 0 0 Ň,1Ř 0,65 66ř,00 ŘŘ,Ň1 4 0řř,6ř Ň 4Ř5,55 Základní škola a mate ská škola Dobronín, Dobronín Polenská 16Ň/4 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň ň 7Ř ň 0 7,00 1,ŘŘ Ň 1ŘŘ,55 Ňň7,ň5 Ň6 01ň,Ř1 14 6řŘ,71 Základní škola a mate ská škola Dolní Cerekev, Dolní Cerekev Dolní Cerekev Ň6 mš,zš,šd,šj, Ň Ň ,Řň 1,46 1 4Ř5,ň6 ŇŘň,64 1ň ŘŇ5,77 Ř řřň,5ř Základní škola a Mate ská škola Dolní Dolní He manice č.p. 11 mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň5 1 0 Ň,70 0,50 55Ř,1ň 104,1ň ň 47Ň,60 Ň 0ŘŘ,06 He manice, Základní škola a mate ská škola Dolní Krupá, Dolní Krupá Dolní Krupá Ř mš,zš,šd,šj, Ň 1 1ř 0 0 Ň,00 1,1ř 704,5Ř 161,65 6 0řŘ,56 ň 6Ň4,ř1 okres Havlíčk v Brod Mate ská škola Dolní Libochová Dolní Libochová č.p. Ř mš,šj, Ň ,75 0,ŇŘ 640,45 46, ,65 Ř5ř,řŘ Základní škola a mate ská škola Dolní M sto Dolní M sto Dolní M sto 1ň5 mš,zš,šd,šj, Ň 1 ŇŘ 0 0 Ň,00 0,75 7Ň7,řŘ 1ň4,0Ř 6 474,74 ň Řňř,40 Mate ská škola Olešínky, okres Žďár nad Dolní Rožínka Olešínky 41 mš,šj, Ň Ň ň4 0 0 Ň,7Ř 1,00 1 0Ň5,ř5 1ŘŘ,06 Ň 560,Ř ,44 Sázavou Základní škola a Mate ská škola Dolní Rožínka Dolní Rožínka Dolní Rožínka 1 mš,zš,šd,šjvýv,šj-výd, Ň 1 Ň7 0 0 Ň,67 0,Ň1 75Ň,00 40,Ř6 1ň ř6ň,ň0 7 6Ň1,ň0 Základní škola a Mate ská škola DOMůMIL, Domamil Domamil 115 mš,zš,šd,šj, Ň Ň ňň 0 0 Ň,50 1,00 Řň1,5ň 1Ř6,ňř 11 0ŇŇ,ň4 7 0Ň6,66 Mate ská škola Dubovice Dubovice Dubovice ŇŇ mš,šj-výd, 5 Ň ňř 0 0 ň,ř6 0,54 1 Ň1Ň,ň0 11ň,10 Ň 17Ň,00 1 4Ř1,00 Základní škola a Mate ská škola Dukovany, Dukovany Dukovany 64 mš,zš,šd,šj, Ň Ň ň,00 1, ň,ň7 1Ř5,ň ,ř0 4 ň06,ř6 Základní škola a Mate ská škola Dušejov, Dušejov Dušejov Ř6 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň 4ň 0 0 ň,ň6 1,00 1 0řŇ,51 15ř,ř5 11 ŘŘň,Ň4 7 1Ň6,7ň Základní škola a mate ská škola Fryšava pod Fryšava pod Fryšava pod mš,zš,šd,šj, Ň 1 1Ř 0 0 1,Ř5 0,5Ř 47ř,ř6 10ň,00 ň ř67,0ř Ň ň7ř,1ň Žákovou horou, Žákovou horou Žákovou horou 100 Základní škola a Mate ská škola Golč v Golč v Jeníkov Mírová Ň5ň mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 4 ř ,řŇ Ň,50 Ň ň0ň,50 50ň,1Ř Ň5 ř10,ř1 15 1Řň,40 Jeníkov, Základní škola a Mate ská škola Habry Habry V Zahradách 1Ř mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň ,6ň Ň,Ňř 1 5ř7,Ň6 Ňň6,řŘ 1ř 571,0Ň 11 Ň75,ň4 Základní škola a Mate ská škola Hamry nad Hamry nad č.p. 1ňň mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň ,00 1, ,4ř Ň0ň,Ř1 ř 7ŘŘ,Ň0 5 75ň,57 Sázavou, Sázavou Základní škola a Mate ská škola Hartvíkovice, Hartvíkovice Hartvíkovice ř0 mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň1 1 0 Ň,ř5 1,5Ř řňň,ňř 1Ř7,řŇ 5 Ň44,70 ň 01Ň,ň1 Základní škola a Mate ská škola Havlíčkova Havlíčkova Borová Nám stí ř7 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň ňř 0 0 ň,00 0,ňŘ ř5ň,ň1 64,6ř ,0ř 7 0ňř,Ň5 Borová Mate ská škola Domeček Havlíčk v Brod Na Losích 7ňŘ mš,šj-výd, 5 1 Ň ,40 1,65 Ř65,7ň 4Ňř,Ň5 ň ňň0,00 1 4ň1,00

15 13 Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství SOUČÁSTI KZ PT PŽ zdrav. hand. Batelov Mate ská škola Korálky Havlíčk v Brod Havlíčk v Brod P íčná 1ř1 mš,šj, z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. s vpuch Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho mzdové náklady Ň ň Ň 67,5Ň Ňň,44 Ň1 Řřř,1ň 4 704,7Ň ,Ň4 ň1 07ř,ř0 Ň ň Ř0 1 0 Ň ň 76 ň 0 Ň 4 ŘŘ 0 1 Ň Ň 1 Ň4 Ň 0 Ň 4 ŘŘ 1 0 Ň ň 51 ř Ň Ň ň 6ř 1 0 Ň Ň ,0Ň 1,6Ř 1 501,44 ňň5,ř5 50 Ř0ň,ň1 ŇŘ 4Ř1,77 Základní škola a Mate ská škola Havlíčk v Brod, Havlíčk v Brod Wolkerova Ňř41 Wolkerova Ňř41 mš,zš,šd,šk, šj, Základní škola a mate ská škola Herálec Herálec Herálec ňř mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň Ňř 0 0 6,0ň 1,71 1 5Ř1,ř5 Ň7ř,5ř 15 4Řň,65 ř 5ř6,0ř Ň 1 ŇŇ 1 0 Základní škola a Mate ská škola Herálec, Herálec Herálec 440 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň ň,00 0,ŘŘ 1 000,ňŘ 1Řň,ň4 15 4ň7,ř1 ř ň76,ň5 Základní škola a mate ská škola Heraltice, okres Heraltice č.p. Ř0 mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň ,46 0,řň 40ň,Ř6 167,ř6 ň ř61,ň6 Ň ň45,ň6 T ebíč, Základní škola a mate ská škola Hn vkovice, Hn vkovice Hn vkovice 14 mš,zš,šd,šj, Ň 1 ŇŘ 0 0 Ň,00 0,ň5 700,55 5Ř,5Ř 6 ňř7,5ř ň ř44,0ř Základní škola a Mate ská škola Hodice, Hodice č.p. Ř6 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň Ňř Ň 0 ň,1ř 1,1ň 1 0ř0,ŇŘ ŇŇ7,64 5 Ň51,74 ň Ň66,ňň Mate ská škola Hodov, okres T ebíč, Hodov Hodov 17 mš,zš,šd,šjvýd, Ň 1 1ř 1 0 1,Ř1 0,7ň 711,řň 147,47 1 5Ň5,ň6 řň7,71 Mate ská škola Horní Cerekev, okres Pelh imov Horní Cerekev Tyršova ň67 mš,šj, Ň ň ,75 Ň,ňŘ 1 7Ř6,Ň0 46Ň,6Ř 4 řň6,ň0 Ň 6Ňř,ř1 Základní škola a mate ská škola Horní Dubenky,, okres Jihlava Horní Dubenky Horní Dubenky 1ň5 mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň0 Ň 0 Ň,Ř0 1,Ňř Ř16,ŇŇ Ň5ň,17 5 1řŘ,ŇŇ ň Ň4Ř,řř Mate ská škola Horní Krupá, okres Havlíčk v Horní Krupá č.p. ň5 mš,šj-výd, Ň 1 Ň ,6Ř 0,46 7ň7,ňň 16Ř, ,Ň5 ř74,64 Brod Mate ská škola Sedmikráska Horní Ves č.p. 71 mš,šj-výd, Ň Ň Ň6 0 0 Ň,54 0,ř6 ŘřŘ,4Ř 1řř,ň7 Ň Ň05,17 1 Ň71,7ň Základní škola a Mate ská škola Ho epník Ho epník Nám. Prof. mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň ŇŘ 0 1 ň,14 1,1ň 1 010,0Ř 1Ň6,10 10 ňř0,44 6 Ň10,56 Bechyn 5ň Mate ská škola Hrotovice Hrotovice 1. máje 610 mš,šj, Ň ň ,Řř Ň,50 Ň 0Řř,01 514,11 7 ňř6,ň0 ň Řň6,5Ř Mate ská škola Bambi kindergarten Humpolec Školní 5ř4 mš,šj-výd, 5 Ň ň5 0 0 ň,ř0 1,ň4 1 ŇŇř,Ř7 ŇŇ1,14 ň Ň66,57 1 6Ň7,ŘŇ Mate ská škola Humpolec, Smetanova 15Ň6 Humpolec Smetanova 15Ň6 mš,šj, Ň 4 11Ň 0 0 ň4,00 7,ŘŇ ,10 1 7Ňř,71 Ň7 řňř,řř 15 74Ř,Ňň Ň 7 17Ň Ň 1 Ň 5 ř Mate ská škola Chot bo, B ezová Ň7Ň, okres Chot bo B ezová Ň7Ň mš,šj,šj-výd, Ň 4 ŘŇ 0 0 Ň5,ň6 10,ŘŇ Ř 6ň7,ř6 Ň 0Ř4,5Ř ŇŇ ňřř,54 1Ň 7Ř0,ŇŘ Havlíčk v Brod Ň 4 řň 1 0 Ň 5 Ř7 1Ň 0 Ň Základní škola a Mate ská škola Jakubov, Jakubov u č.p. 1ň0 mš,zš,šd,šj, Ň Ň ň7 0 0 Ň,40 1,ň1 Řř6,14 Ňřř,5Ř 4 7ňň,Ň7 Ň řň0,01 Moravských Základní škola a mate ská škola Jamné, Jamné č.p. 1ř7 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 1 Ň4 1 0 ň,řň 1,00 1 0Ň7,74 1Ř5,15 5 Řň6,17 ň 57ř,5ř Mate ská škola Jámy -, Jámy Jámy 15Ř mš,šj, Ň 1 Ň6 0 0 Ň,00 0,Ř1 76Ň,ř4 Ň07,64 Ň 11ň,67 1 Ň74,ňŘ okres Žďár nad Sázavou Mate ská škola Jarom ice nad Rokytnou Jarom ice nad Husova 16Ř mš,šj, Ň 6 1ň ,17 ň, Ř,60 706,6ř ř ř65,ňř 5 5řŇ,ŇŇ

16 14 Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství SOUČÁSTI KZ PT PŽ zdrav. hand. Mate ská škola v Jemnici, p ísp vková organizace Mate ská škola Jersín Ř0, p ísp vková organizace Mate ská škola a Speciáln pedagogické centrum Jihlava, Jemnice Batelov Jersín Jihlava z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. s vpuch Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho mzdové náklady Palackého ŘŇř mš,šj, Ň ,55 ň,44 ň 7řň,17 711, Ň,Ň ,67 Jersín Ř0 mš,šj-výd, Ň 1 1ř ň 1 Ň,Ř7 0,70 Ř5ň,Ř5 17Ň,ŇŘ 1 ř4ř,řř 1 15Ř,Ňň Demlova ň60ř/ňř mš,spc,šj,šjvýd, Ň ř 1ŇŘ řň Ř Ň Ň 0 Ň Ň 5Ň 1 1 ňř,ř7 7,Řř 1Ň 600,ř6 Ň 4Ň0,Ř5 ň7 1Ň0,0ř ŇŇ Ř4Ř,75 MůTE SKÁ ŠKOLů KVÍTEK Jihlava Rantí ovská 4ň75/ř mš,šj-výd, Ň,ňň 1,ň0 ňřň,05 Ň6Ň,7Ř 1 1ňň,00 Ř5Ř Mate ská škola Mozaika Jihlava, B ezinova 114, Jihlava B ezinova mš,šj,šj-výd, Ň 5 1ŇŘ ř,ř4 4ř,7ř 40 70ň,Ř Ř,ň ,0Ň 5Ř řř5,ř6 404Ň/114 Ň 1 Ň5 0 0 Ň Ň Ň Ň ňř 14 0 Ň Ň 1 Ň Ň ň4 0 0 Ň 1 Ň0 0 0 Ň Ň 4ř 1 0 Ň 4 řř 1 0 Ň Ň Ň Ň 5 1Ň6 Ň 0 Ň 4 Ř6 1 0 Ň 4 řř Ň 0 Ň ň 6Ř 1 0 Ň Ň ňň 0 0 Základní škola a mate ská škola Jihlava, Nad Jihlava Nad Plovárnou mš,zš,šd,šk, Ň Ň 0 1ň,Ň5 ň,00 4 ň61,17 57Ň,ř1 4ň ň67,57 Ň4 4Ř6,Řř Plovárnou 5, 44ř4/5 šj, Základní škola ScioŠkola a Mate ská škola Jihlava Havlíčkova mš,zš,šd,šj,šjvýd, 5 Ň ň4 0 0 ň,ř5 0,0ň 1 144,ŘŘ 10,Ř ,Ň7 ň Ř1Ň,Ř6 Meruzalka, o.p.s. 1ňř5/ň0 Základní škola a Mate ská škola Jimramov, Jimramov Pad lek 1ňň mš,zš,šd,šj, Ň ň ,00 1,00 1 ň70,6ř 1ř0,ŇŇ 15 70Ř,ř0 ř 444,7ň Základní škola a mate ská škola Ji ice, okres Ji ice č.p. 44 mš,zš,šd,šj, Ň Ň ň,50 1,ňň 1 16ř,ň0 Ň45,74 Ř ň11,5ň 4 Řřř,0Ň Pelh imov Mate ská škola Kališt Kališt Kališt 60 mš,šj, Ň 1 Ňň 0 0 1,Ř1 0,45 6ř6,Ňř 11ř,74 1 Ř41,řň 1 0Ř1,řň MůTE SKÁ ŠKOLů KůLIŠT, okres Jihlava Kališt č.p. 4ň mš,zš,šd,šk, Ň 1 ŇŘ 0 0 Ň,00 1,00 7Ř0,Řň 1ř7,14 Ň Ňř0,ňŇ 1 Ň6Ň,ňň šj, Mate ská škola Kámen, okres Pelh imov Kámen Kámen 64 mš,šj, Ň ,Ř1 0,00 67ř,1Ň 0, Ň,56 ř6ň,5ň Mate ská škola se speciálními t ídami Kamenice Kamenice nad Za Kult. domem mš,šj,šj-výd, Ň 5 10Ň 1Ř 0 15,Ň5 5, Ň,71 1 6Ň7,ň0 14 ň40,47 Ř 1Ň5,66 nad Lipou, Na Besídce 6ňŇ, okres Pelh imov Lipou 6ňŇ Ň ň Základní škola a Mate ská škola Kamenice, okr. Kamenice u Jihlavy Kamenice u mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 4 ř4 0 0 Ř,01 Ň,Řň Ň 6ř4,41 5ňř,ř4 Ňň 166,Ř4 1ň 546,řň Jihlava, Jihlavy 40Ň Mate ská škola Kejžlice Kejžlice K Lipnici 5ř mš,šj-výd, Ň 1 Ň5 0 0 Ň,00 0,50 Ř0ř,75 11Ň,ř0 1 6Ň4,5Ř 1 057,55 Základní škola a mate ská škola Kn žice Kn žice Kn žice Ň15 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň ň 5Ř 1 0 4,1ň 1,00 1 4Ň7,66 1ř0,Ň5 1ň 661,57 Ř ň5ř,40 Mate ská škola Kojčice Kojčice Kojčice ŘŇ mš,šj-výd, Ň 1 ŇŘ 1 0 Ň,61 0,Řň 1 1ň4,Ř0 16ň,0Ř Ň ň44,4ř 1 47ř,Ň6 Základní škola a Mate ská škola Kojetice, okres Kojetice č.p. 1ň1 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 1 Ň4 0 0 Ň,01 0,40 7ň1,ř0 ŘŘ,1ň 6 6ŘŇ,04 4 ŇňŘ,77 T ebíč, Základní škola a Mate ská škola Kon šín, Kon šín Kon šín 7Ň mš,zš,šd,šj, Ň 1 ŇŘ 0 0 1,Ř0 0,10 6řň,ň4 ňň,ňň 5 ř0ň,ň5 ň 4ř7,45

17 15 Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství SOUČÁSTI KZ PT PŽ zdrav. hand. z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. s vpuch Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho mzdové náklady Základní škola a Mate ská škola Kostelec, Kostelec Batelov č.p. Ř7 mš,zš,šd,šj, Ň Ň ň7 0 0 ň,00 1,00 1 1řŘ,6Ř Ň01,55 6 0ŘŇ,6Ň ň 7Ňň,Ř7 Základní škola a mate ská škola Košetice Košetice Košetice 165 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň ň ,7ň 1,6ň 1 Ř60,05 ň17,řř 1ř 476,7ň 1Ň 17ň,65 Základní škola a Mate ská škola Kouty, okres Kouty Kouty ŘŇ mš,zš,šd,šj, Ň Ň ň4 0 0 Ň,4Ř 1,4Ň Řňň,ň7 Ň4Ň,6ň 6 044,57 ň 665,60 T ebíč, Základní škola a Mate ská škola Kozlov, Kozlov č.p. 55 mš,zš,šd,šjvýd, Ň 1 Ň ,4Ř 0,6Ř 57Ň,06 1Ň1,5ř Ň 666,ř1 1 7Ň6,6Ň Mate ská škola Kožichovice, p ísp vková Kožichovice č.p. 155 mš,šj-výd, Ň 1 Ň0 0 0 Ň,07 0,ř6 74Ň,6ř 1řř,6Ň 1 ř6ň,ř1 1 10ř,ř4 organizace Základní škola a mate ská škola Kožlí Kožlí Kožlí Ň mš,zš,šd,šj, Ň Ň 4Ř 0 0 4,00 0, Ř,0Ň 140,5Ř 6 5ň1,Ř0 4 11ř,5ř Základní škola a mate ská škola Krahulčí, okres Krahulčí č.p. ň4 mš,zš,šd,šj, Ň Ň 4Ň 1 0 4,00 1, ,4Ň Ň57,ňŘ 6 74Ň,ňř ň řňř,5ř Jihlava, Základní škola a Mate ská škola Jana Kralice nad Martinská 5Ň mš,zš,šd,šj, Ň Ň ň,ň6 1, ,41 Ň1ř,4Ň 7 617,7ř 4 ŇřŘ,řŇ Blahoslava Kralice nad Oslavou, p ísp vková Oslavou organizace, okres T ebíč Základní škola a Mate ská škola Krásná Hora, Krásná Hora Krásná Hora ň4 mš,zš,šd,šj, Ň ,16 0,Ň0 411,6Ň ňň,76 ň ř16,ř0 Ň ň16,64 Mate ská škola Krucemburk, okres Havlíčk v Krucemburk Javorová 177 mš,šj, Ň ň 75 Ň 0 6,5Ř ň,00 Ň Ň0Ň,07 677,ň ,ŇŘ ň ňřň,0ř Brod Základní škola a Mate ská škola K ídla, okres K ídla č.p. 5Ň mš,zš,šd,šjvýd, Ň 1 Ň ,ŘŘ 0,ňŘ 71Ň,74 ř0,04 4 5Ňň,60 Ň řň5,04 Žďár nad Sázavou, Základní škola a Mate ská škola K ižánky, K ižánky Moravské mš,zš,šd,šj, Ň ,7ř 0,00 6Ň0,40 0,00 ň 6ŇŇ,05 Ň 1ř1,5ř K ižánky řň Základní škola a mate ská škola K ižanov, K ižanov U Školy ňň1 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 4 ŘŘ 0 0 Ř,67 Ň,5Ř Ň 61ň,5Ř ň6ň,ňň Ň5 7Ň7, ,Ňň Základní škola a Mate ská škola K oví, K oví K oví 1ř0 mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň7 0 0 Ň,00 0,00 7ň5,7ň 0,00 5 0ŇŇ,0ň Ň řř5,41 Mate ská škola Lavičky, Lavičky č.p. ř1 mš,šj, Ň 1 Ň6 1 0 Ň,44 0,61 řňň,41 ř5,ňř Ň ř06,řň 1 5Ň5,14 Mate ská škola a Základní škola Dobrnice okres Ledeč nad Dobrnice ň4 mš,zš,šd,šj, Ň 1 ŇŘ 0 0 Ň,1ň 0,41 6Řň,4Ř Řň,řŘ 4 540,Ňň Ň 7ňŘ,41 Havlíčk v Brod Sázavou Mate ská škola Ledeč nad Sázavou Ledeč nad Stínadla 104ř mš,šj, Ň ,ň7 4, ,7ř Ř70, ,75 Ř 0ř1,7ň Sázavou Ň Ň Ň Ň 4Ř 0 Ň Základní škola a mate ská škola Lesonice, okres Lesonice T ebíč, Lesonice 1 mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň7 0 0 Ň,00 0,řŇ 6ř5,6Ň 1Řň,7ř 4 470,4Ň Ň 76Ň,0Ň Základní škola a Mate ská škola Libice nad Libice nad nám. Sv. Jiljí 11 mš,zš,šd,šj, Ň Ň ňň Ň 1 Ň,Řř 0,00 ř67,ň6 0,00 5 Ř0Ř,ňŘ ň 55Ň,Ň4 Doubravou Doubravou Základní škola a Mate ská škola Bohuslava Lípa Lípa 66 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 4 řň 0 1 7,17 1,46 Ň 500,ň0 Ň1ř,57 Ňň Ň41,15 1ň Ř0Ř,40 Reynka, Lípa, Základní škola, Základní um lecká škola a Lipnice nad Lipnice nad mš,zš,f10šd, Ň 1 Ň5 1 0 Ň,7ň 0,00 Ř4ň,Ň5 0,00 1Ň Ř5Ň,17 Ř 0ňŘ,07 Mate ská škola Lipnice nad Sázavou Sázavou Sázavou Ň1ň šj, Mate ská škola Dolní Vilémovice Lipník Dolní Vilémovice mš,šj, Ň 1 Ň ň5 Základní škola a Mate ská škola Lipník, okres Lipník Lipník 4Ň mš,zš,šd,šjvýd, Ň 1 1ř 0 0 1,řň 1,0ň 65ň,ňŘ Ň41,ŘŇ ň 560,44 Ň ň75,ňř T ebíč, Mate ská škola Lísek - Lísek Lísek ř0 mš,šj, Ň Ň ň,ř5 1,00 1 4Ňř,Řř Ň11,řř ň 455,56 Ň 06ř,ňŘ Základní škola a Mate ská škola Litoho,, okres T ebíč Litoho č.p. řř mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň5 0 0 Ň,07 0,60 6ň1,ř1 11Ň,0Ř 4 456,76 Ň 7Ň0,6Ň

18 Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství SOUČÁSTI KZ PT PŽ zdrav. hand. Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. s vpuch Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho mzdové náklady Základní škola a mate ská škola Lučice Lučice Batelov Lučice 61 mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň6 0 0 Ň,00 0,56 7Ň0,00 11ř,Ň5 6 ř76,řň Ň ř40,ř1 Základní škola a Mate ská škola Luka nad Luka nad Jihlavou Školní 177 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 4 ř ,7ň Ň,4Ň Ň ň15,ň0 460,10 Ň5 ň17, Ň,řř Jihlavou, Základní škola a Mate ská škola Lukavec Lukavec Na Podskalí ŇŘŇ mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň Ň,ň4 0,1ň Ř0Ň,ňň Ňň,Řň 14 1ř5,6ř Ř 571,Ň1 Základní škola a mate ská škola Lukov, Lukov č.p. ňň mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 1 Ň4 Ň 0 Ň,17 0,Řň 75Ň,Ň0 174,Ňř 4 77Ň,4ř Ň ř46,07 Mate ská škola Malá Losenice, p ísp vková Malá Losenice č.p. 100 mš,šj-výd, Ň 1 1ň 0 0 1,65 0,40 656,15 75,ř0 1 ň5ř,7ř Ř1ř,Ň4 organizace Mate ská škola Malčín, 6Ř Malčín č.p. 6Ř mš,šj-výd, Ň 1 1ř 0 0 1,Ř1 0,5Ř 6řŇ,7Ň 116, ,56 ř07,řň Základní škola a Mate ská škola Maleč Maleč Maleč 77 mš,zš,šd,šj, Ň 1 ŇŘ 0 0 Ň,57 1,00 ŘŘ0,67 17Ň,61 11 ř7ř, ,ŇŘ Mate ská škola Beránek, Malý Beranov Malý Beranov č.p. 11 mš,šj-výd, Ň 1 Ňň 0 0 Ň,00 0,75 76Ř,Ň5 1ňř,50 1 7ň0,64 1 0Ň7,04 Mate ská škola Markvartice Markvartice č.p. 4Ň mš,šj-výd, Ň 1 Ň6 0 0 Ň,01 1,1Ň ŘňŇ,0Ň Ň4ň,7ň 1 ř16,06 1 1ň6,Ř5 Mate ská škola M ín - M ín U H išt 5ňŘ mš,šj,šj-výd, Ň 4 řň 5 0 Ř,ŇŘ Ň,0Ř Ň 7Ř6,Ř5 416,ňŇ 6 ř16,44 ň 7Ř7,ř5 z PŽ 16 Základní škola a Mate ská škola Mlado ovice, Mlado ovice č.p. 67 mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň4 0 0 Ň,00 1,0Ř 514,54 Ň67,1ř 4 ŘŇŘ,7ň Ň řňř,16 okres T ebíč, Mate ská škola Čty lístek Mnich Mnich 145 mš,šj-výd, Ň 1 Ň5 0 0 Ň,00 1,04 7Ňř,ŘŇ Ňň0, ,ŇŇ 1 07Ň,ňŇ Mate ská škola Mohelno, p ísp vková Mohelno č.p. ňř7 mš,šj, Ň ň ,1ň 1,5Ř 1 5Ř4,7Ř ňř4,1ř 4 44ň,Ňň Ň ŇřŘ,ř1 organizace Základní škola a Mate ská škola Moravec, Moravec Moravec 45 mš,zš,šd,šjvýd, Ň 1 Ň1 Ň 1 1,ř0 0,75 6Řň,1ř 1Ňň,řŇ 4 ř40,16 Ň 744,Ř1 Mate ská škola Jabula Moravské Komenského mš,šj-výd, 6 Ň ,44 0, Ň,ňŘ Ř6,6ř Ň 541, ,10 Bud jovice 17Ňř Mate ská škola Moravské Bud jovice, Moravské Fišerova 1ň40 mš,šj, Ň 4 Ř5 Ň 1 Ň0,Ň6 6,Ň0 6 6Ř5,Ř6 1 ň10,4ř 17 46Ň,ňŘ ř 6ŇŘ,76 Bud jovice Ň Ň ňř 0 0 Ň 4 Řř 1 0 Základní škola a Mate ská škola Mrákotín, Mrákotín Mrákotín 114 mš,zš,šd,šjvýd, Ň Ň ňň 1 1 ň,56 0, Ň,77 1Ň5,66 4 řňň,47 ň Ňň7,01 Základní škola a Mate ská škola Myslibo ice Myslibo ice Myslibo ice 170 mš,zš,šd,šj, Ň Ň 4ň 0 0 ň,5ř 1,ňň 1 011,47 Ňřň,15 15 ŘŘř,ŇŘ ř 6Ň5,ŇŇ Mate ská škola Nám šť nad Oslavou Husova, Nám šť nad Husova 5Ř0 mš,šj,šj-výd, Ň ň Ň,Ň7 ň,00 ň ř70,ňř 6ňř,05 10 ň41, Ň,Ř4 Oslavou Ň Ň Mate ská škola Nám šť nad Oslavou T ebíčská, Nám šť nad T ebíčská 15Ř mš,šj-výd, Ň ň 6Ř 0 0 6,4ň 1,ňř Ň 1ňň,55 Ň5Ř,ňŇ 4 ŇŘ1,11 Ň 61Ř,ŇŇ Oslavou Mate ská škola Nárameč, p ísp vková Nárameč č.p. 7 mš,šj-výd, Ň 1 Ň4 0 0 Ň,ňň 0,7ň Ř4ř,0ň 1ň6,45 1 ř4ř,řň 1 070,01 organizace Mate ská škola Nevcehle, p ísp vková Nevcehle č.p. ř6 mš,šj-výd, Ň 1 ŇŇ 0 0 Ň,00 0,ř0 Ř76,0Ř 1ŘŘ,ř7 1 řňř,ř1 1 1ŘŇ,6Ř organizace Mate ská škola Nížkov, Nížkov Nížkov 140 mš,šj, Ň Ň ňň 0 0 ň,54 1,41 1 1Ř5,6ř Ň57,57 4 ň11,ňň Ň 1Ň5,44 Základní škola a Mate ská škola Nová Cerekev Nová Cerekev Nová Cerekev 7Ň mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň ňř 0 0 Ň,ř6 1,ňŘ Ř7ř,6ř Ň7ř, Ň5,ŇŇ Ř Ňřř,Ř6 Základní škola a Mate ská škola Nová íše Nová íše B ezinova 1řň mš,zš,šd,šj, Ň ň 64 Ň 0 6,5Ň 1,00 Ň 065,7ň 15ř,Ň4 16 ŘŇŘ,00 10 ňřř,74 Základní škola a Mate ská škola Nová Ves u Nová Ves u č.p. 70 mš,zš,šd,šj, Ň Ň ň7 0 0 ň,00 0, ,55 10ň,1Ň 5 6ŇŇ,4Ň ň 417,06 Nového M sta na Morav, okres Žďár nad Sázavou, Nového M sta na Morav Základní škola a Mate ská škola Nová Ves u Nová Ves u Sv tlé č.p. ňň mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň ,Ř1 0,04 56ň,Ň6 Ř,ř0 ň Ř4Ň,5Ň Ň ňň4,0ř Sv tlé, okres Havlíčk v Brod MůTE SKÁ ŠKOLů Nové Dvory, p ísp vková organizace Nové Dvory č.p. ň7 mš,šj-výd, Ň 1 1ň 0 0 Ň,11 0,50 Ř1Ř,54 ŘŇ,7ř 1 606,ňň řřř,ř7

19 Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství SOUČÁSTI KZ PT PŽ zdrav. hand. Mate ská škola Nové M sto na Morav, Základní škola a Mate ská škola Nové Syrovice, okres T ebíč, Batelov Nové M sto na Morav Nové Syrovice z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. s vpuch Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho mzdové náklady Drobného Ňřř mš,šj,šj-výd, Ň 1 Ň6 1 0 Ňř,ř7 1Ň,16 ř ŘŘň,Ř5 Ň 470,Ř0 Ň6 445,66 14 ň1ň,ňř Ň 1 Ň4 0 0 Ň ň 1 Ň 4 Řř Ň 1 Nové Syrovice 5 mš,zš,šd,šj, Ň Ň 4Ň 0 0 ň,15 0,ň0 řř4,ňř 46,ř ,51 4 7Ř4,66 Základní škola a Mate ská škola Nové Veselí, Nové Veselí Na M stečku 1 mš,zš,šd,šj, Ň ř,51 Ň,6Ň ň 157,60 47Ň,4Ň Ň4 767,5ř 14 7řŘ,74 Mate ská škola Nový Rychnov, okres Pelh imov Nový Rychnov Nový Rychnov mš, Ň Ň ň ,00 1,00 1 4Ň6,ř5 175,Ř7 Ň 705,5Ň 1 7ňř,07 1Ř6 Základní škola a mate ská škola Obrata Obrata Obrata 14Ř mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň ň0 0 0 Ň,4ň 0,6ř 7ř4,10 14Ř,Ňř 5 47Ň,0Ň ň 5ň7,40 Mate ská škola Obyčtov, okres Žďár nad Obyčtov č.p. 1ŇŇ mš,zš,šd,šjvýd, Ň 1 1Ř 0 0 1,65 0,50 6ňŇ,5Ř 101,Ň6 1 ň51,01 77ř,04 Sázavou Mate ská škola a Základní škola Slunečnice Okrouhlice Okrouhlice 11ň mš,zš,šd,šjvýd, 5 1 ŇŇ 0 0 Ň,ňň 0,Ňř 67ň,Ň0 7Ř,47 1 5ŘŇ,00 75Ň Základní škola a mate ská škola Okrouhlice, okres Havlíčk v Brod Okrouhlice Okrouhlice 5ř mš,zš,šd,šj, Ň ň 4Ř 0 0 ň,ř1 1,ňň 1 ň45,ř6 ŇŇ1,Ň0 Ř 715,4Ř 4 ř51,ň0 Mate ská škola Ok íšky, Ok íšky J. ů. Komenského mš,šj, Ň ň ,ňŇ Ň,50 Ň 4Ňř,ň1 6Ň6,Ň0 6 ň5ř,řř ň 676,ňŘ Mate ská škola Olešná, Olešná č.p. 1ŇŇ mš,šj-výd, Ň 1 ŇŘ 0 0 Ň,00 0,50 ř04,41 10Ř,řň 1 řň0,ř4 1 1ňŘ,44 Základní škola a mate ská škola Olešná, okres Olešná č.p. 54 mš,zš,šd,šj, Ň ň ,ňň 1,77 Ň 174,7ř ň4ř,40 ř 4ř4,10 5 Řňň,7ř Pelh imov Základní škola a mate ská škola Opatov, okres Opatov č.p. 6Ř mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 1 Ň7 0 0 Ň,00 1,0ř 61ř,Ř1 Ňň1,ř ,1Ř ň 01Ň,ř0 T ebíč, Mate ská škola O echov, p ísp vková O echov O echov 56 mš,šj, Ň 1 Ň5 0 0 Ň,ňň 0,7Ň Ř66,04 1ň4,1ř Ň 0ň4,ŇŘ 1 Ň1Ř,5Ň organizace Základní škola a mate ská škola Oslavice, Oslavice č.p. 67 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň ňř 0 0 ň,10 0, ,50 ř0,0ř 7 175,Řř 4 ŇŘŇ,76 Základní škola a mate ská škola Osová Bítýška Osová Bítýška Osová Bítýška mš,zš,šd,šj, Ň Ň ň,ř4 1,ňŘ 1 40Ň,51 ň16,5ň ŇŇ 1Ň4,ň0 1ň 4Ňř,70 Ň46 Mate ská škola Ostrov nad Oslavou, okres Žďár Ostrov nad Ostrov nad mš,šj, Ň Ň 4Ř 0 0 4,00 1,ň ,55 ň0ň,76 ň Ř4ř,55 Ň 174,Ň7 nad Sázavou, Oslavou Oslavou Ň07 Základní škola a Mate ská škola Oudole Oudole Oudole 1Ňň mš,zš,šd,šjvýv,šj-výd, Ň 1 ŇŇ 0 0 Ň,00 0,00 6ň0,06 0, Ř,Ň6 Ň Ř64,5ň Církevní mate ská škola Jonáš Pacov Jatecká 571 mš, 6 1 ŇŘ 0 0 1,řř 0,00 Ř11,01 0,00 1 Ň75,ŘŘ Řň4,Ň7 Mate ská škola Pacov, Jatecká 571 Pacov Jatecká 571 mš,šj, Ň Ň ,06 ň,ňř 1 476,5ř 6ř0,10 4 Řň1,Ň6 Ň 61Ř,řň Mate ská škola Za Branou Pacov Za Branou Ř70 mš,šj,šjvýv,šj-výd, Ň 4 řř 1Ň 0 Ř,0Ř Ň,Ř5 ň Ň1Ř,11 775,50 Mate ská škola Pavlov, Pavlov č.p. 100 mš,šj, Ň 1 Ň4 0 0 Ň,00 0,00 Ř11,65 0,00 1 ř5ř,ř ,4ň Základní škola a mate ská škola Pavlov, Mate ská škola Pelh imov, p ísp vková organizace Pavlov č.p. 100 mš,zš,šd,šj, Ň 1 ŇŘ 1 0 Ň,67 1,ňň Ř75,74 Ň56,Ň0 4 41Ň,16 Ň Ř01,ň0 Pelh imov Pražská 767 mš,šj, Ň 5 ř ,Ň6 1ř,ŇŇ 17 ň6ň,1ň ň 54Ř,řŘ Ň Ň ň 7Ň 0 0 Ň 7 17ň ňňň,6ř Ň4 5Ň7,66

20 Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství SOUČÁSTI KZ PT PŽ zdrav. hand. z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. s vpuch Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho mzdové náklady Batelov Ň Mate ská škola Petrovice, okres T ebíč, Petrovice č.p. 6Ř mš,šj-výd, Ň 1 Ň ,řŇ 0,71 715,Ř6 1ŇŘ,1ň 1 57Ň,55 ř0ň,76 Základní škola a Mate ská škola Písečné, Písečné č.p. ň0 mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň0 0 Ň 1,7Ň 0,00 50Ř,7ř 0,00 ň Ř07,Ň7 Ň Ň0ř,7ň Mate ská škola Počátky, okres Pelh imov Počátky Komenského mš,šj-výd, Ň 5 řř Ň 0 Ř,41 Ň,5Ř Ň ř0ř,7ň 61Ň,ň1 6 ň47,56 ň Ř57,76 sady 556 Mate ská škola Pod šín, p ísp vková Pod šín č.p. 45 mš,šj, Ň 1 1Ř 0 0 1,řŘ 0,ňř 7Ňň,ŘŇ 6ř,ň0 1 5ŘŘ,ŘŘ 1 015,54 organizace Mate ská škola Pohled Pohled Zámecká ř1 mš,zš,šd,šk, Ň 1 Ň7 0 0 Ň,5Ň 0,50 Ř75,Ř4 ř4,ňň Ň 0ŇŇ,6ř 1 0ř6,ňň šj-výv,šj-výd, Mate ská škola Police, Police Police 146 mš,šj-výd, Ň 1 Ň5 1 0 Ň,4Ř 0,Řň Ř66,41 1Ř6,ňň 1 řň1,1ň 1 140,Ň4 18 Mate ská škola Polná, Polná Varhánkova Ň6ň mš,šj,šj-výd, Ň ň ř,4Ř 6,7ň 6 566,74 1 ň7ň,ň6 15 ř55,41 ř 1Ňň,1Ň Ň 6 14Ň 5 0 Ň 1 Ň4 0 0 Základní škola a Mate ská škola Polnička, okres Polnička Žďár nad Sázavou č.p. 147 mš,zš,šd,šj, Ň Ň ň,56 1,Ň7 1 1ř5,Ňř Ňň4, ,ŇŘ Ř 4řň,50 Základní škola Prosetín a Mate ská škola Prosetín Prosetín 70 mš,zš,šd,šj, Ň 1 1ř 0 0 1,07 0,ňř ň56,17 Řň,4Ř ň ř6ň,ř1 Ň 1ř4,Řř Prosetín, okres Žďár nad Sázavou, p ísp vková organizace Základní škola a Mate ská škola P edín P edín P edín 1ňř mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň ňř 1 0 ň,15 1,1ň 1 070,1Ř Ň1Ň,ř4 1ň 55ň,44 7 řňř,ř4 Mate ská škola P ibyslav P ibyslav Bezručova 6Řň mš,šj,šj-výd, Ň 6 14ň ,0ř 6,40 4 řř6,6ř 1 115,ř5 1Ň Ň51,4Ň 6 řňň,4ř Ň 1 Ňň 0 0 Základní škola T.G. Masaryka a mate ská škola P ibyslavice Kaštanová 14Ň mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň ,0ř 1,ňň 1 444,44 Ň65,Ř5 ř ň70,ň4 5 6řŘ,6ň P ibyslavice, Základní škola a mate ská škola Puklice, Puklice Puklice 167 mš,zš,šd,šk, Ň Ň ňř 0 0 Ň,ř0 1,0Ř ř0ň,ř5 ŇŇ4,ň1 1ň Ř0Ř,řŇ 7 Ř71,ň0 šj,šj-výd, Základní škola a mate ská škola Pyšel, okres Pyšel č.p. 1 mš,zš,šd,šjvýd, Ň 1 Ň ,7Ň 0,17 5ň6,6Ň ňř,ř4 ň 665,ň5 Ň Ň06,Ň4 T ebíč, Základní škola a Mate ská škola Radešínská Radešínská Radešínská mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň4 0 0 Ň,00 0,4ř ŘŇ0,6ř 11ň,17 5 ňň6,ň4 ň Ň15,7Ň Svratka, okres Žďár nad Sázavou, p ísp vková organizace Svratka Svratka ř5 Mate ská škola Radkov, Radkov č.p. Ň1 mš,šj-výd, Ň 1 ŇŇ 0 0 Ň,00 0,55 76ň,46 1ň4,64 1 6Řň,65 1 1Ň0,1Ň Mate ská škola Radkovice u Hrotovic, Radkovice u Radkovice u Ř41mš,šj, Ň 1 Ň4 0 0 Ň,06 0,ň4 7ř6,Ř4 7Ň,75 1 Řň1,7Ř 1 10Ř,ňŘ Hrotovic Hrotovic 106 Základní škola a Mate ská škola Rad ovice, Rad ovice č.p. 54 mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň6 0 0 Ň,ň1 0,00 6ŘŘ,Ň7 0,00 5 ňň6,ňř ň Ň1ř,Řř Základní škola a Mate ská škola Radostín nad Radostín nad Radostín nad mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň 5Ň Ň 0 4,řň 1,00 1 7Ň5,71 1Řř,ňř Ň1 4ř0,00 1ň 04ň,56 Oslavou, Oslavou Oslavou 1ň6 Mate ská škola KůŠTÁNEK, Rantí ov, Rantí ov č.p. 67 mš,šj-výd, Ň Ň ň ,4ň 1,ňň 1 1řŇ,54 Ň66,65 Ň ř47,ň5 1 6ř7,4Ň Mate ská škola Rodinov, okres Pelh imov Rodinov č.p. 46 mš,šj-výd, Ň ,7ň 0,5Ř 645,6Ř 1Ňř,ň4 1 ňřř,ň0 ř05,ř7 Základní škola a Mate ská škola Rokytnice nad Rokytnou, Rokytnice nad Rokytnou Rokytnice nad Rokytnou 15 mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň5 0 0 Ň,00 1,ň6 740,řř Ň7Ř,ŇŇ 6 Ř6ň,ňŘ 4 06ř,ŘŘ Základní škola a Mate ská škola T. G. Masaryka Rouchovany Rouchovany Rouchovany 1ň1 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň ,11 1, Ň,Ř4 ŇŘ1,Ř Ř,56 Ř ň14,01

21 Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství SOUČÁSTI KZ PT PŽ zdrav. hand. Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. s vpuch Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho mzdové náklady Základní škola a Mate ská škola Rovečné Rovečné Batelov Rovečné 1Ř1 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň ňň 0 0 Ň,Ř0 0,ř0 řř7,7ň 17ň,70 Ř Ň67,4Ř 4 ř67,66 Základní škola a mate ská škola Rozsochatec, Rozsochatec Rozsochatec 54 mš,zš,šd,šj, Ň 1 ŇŘ 0 0 1,Ř6 0,ňŘ 67ň,0Ň 60, ř,56 Ň 75ř,50 okres Havlíčk v Brod Mate ská škola Rozsochy, okres Žďár nad Rozsochy Rozsochy 146 mš,šj, Ň 1 ŇŘ 1 0 Ň,17 0,ř1 Ř6Ř,75 1řŇ,ř6 Ň ŘŇ0,ŇŘ 1 6ř5,ň4 Sázavou, Základní škola a Mate ská škola Rožná, okres Rožná Rožná 151 mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ňň 0 0 ň,ňň 0, ,7ř 1Ň6,70 7 ŘŇň,ňŇ 4 7Ř1,05 Žďár nad Sázavou, Ň Mate ská škola Rudíkov, p ísp vková Rudíkov Rudíkov 167 mš, Ň ň ,00 1,Ň1 Ň 1ř4,57 ŇŇň,74 ň ŘŘň,Řř Ň 5Ň5,71 organizace Základní škola a Mate ská škola R žená, R žená č.p. 4Ř mš,zš,šd,šj, Ň ,60 0,6ř 51ř,01 10ň,ň5 ň 446,ň1 Ň 10ň,60 Základní škola a mate ská škola Rynárec, okres Rynárec Rynárec 140 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň ň,00 1,1ň 1 05Ř,7Ň ŇŇ1,4Ň ř ň06, ,ř0 Pelh imov Základní škola a Mate ská škola ečice, ečice č.p. řň mš,zš,šd,šj, Ň 1 ŇŇ 1 0 Ň,17 0,ňň 7Řň,ř1 65,ň5 4 ř77,ňň ň 117,Ňř Mate ská škola ímov, ímov ímov mš,šj-výd, Ň 1 Ň0 1 0 Ň,Ň4 0,6ň 7Ňř,ř0 1Ňř,řř 1 4ŘŇ,44 ř04,řř z PŽ 19 Základní škola a mate ská škola Sázava, Sázava č.p. Ř0 mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň0 0 0 Ň,1ř 0,00 7ř4,Ňň 0, ň,řň ň ŇŇ0,4ň Základní škola a mate ská škola Sázavka Sázavka Sázavka 55 mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň ,ř4 0,6ř 6Řň,ř5 11ř,4Ň ň ř55,0ň Ň ňř5,ř7 Mate ská škola Sedlec, okres T ebíč Sedlec č.p. 74 mš,šj, Ň 1 Ňň 0 0 Ň,0ň 0,Řř 7Ň6,04 Ň0Ň,Řň Ň 1Ňř,Ň4 1 Ň15,Ř5 Mate ská škola Sedlejov, p ísp vková Sedlejov č.p. ř6 mš,šj-výd, Ň 1 1ř 0 0 0,Řň 0,Ňň ň15,ň1 4ř,ň0 647,0ř ňř6,ň7 organizace Mate ská škola Senožaty, okres Pelh imov Senožaty Senožaty Ň6ň mš,šj-výd, Ň Ň ň,ř0 1, ř,1ň ň04,6ň Ň ř75,50 1 Ř6ň,ř4 Základní škola a mate ská škola Sn žné, Sn žné Sn žné ř6 mš,zš,šd,šj, Ň Ň ňň 1 0 ň,ř7 0,00 1 Ň71,40 0,00 14 ňř0,57 Ř 4Řř,Ř6 Základní škola a Mate ská škola Sobí ov, okres Sobí ov Sobí ov Ň15 mš,zš,šj, Ň 1 Ň ,Řň 0,00 5řň,0Ň 0,00 4 5Ň5,16 Ň 555,7ň Havlíčk v Brod Základní škola a Mate ská škola Stará íše, Stará íše Stará íše 41 mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň0 0 0 Ň,00 0,75 67Ř,71 145,řŇ 5 07Ň,ň4 ň 101,Ň0 Základní škola a Mate ská škola Sta eč, okres Sta eč Jakubské nám stí mš,zš,šd,šj, Ň ň ,51 Ň,07 1 Řřň,ň1 ň7ň, ,77 7 1ň1,Ňň T ebíč, 56 Základní škola a Mate ská škola Stona ov, Stona ov Stona ov Ň4Ň mš,zš,šd,šj, Ň ň 56 Ň 0 4,76 0,řŇ 1 55Ň,51 160,1ř ,45 ř ň46,5ň Mate ská škola Stránecká Zho, p ísp vková Stránecká Zho č.p. Ř7 mš,šj, Ň 1 Ň6 1 1 Ň,46 0,75 7ř7,4Ň 16Ň,14 Ň 17ň,ňň 1 Ň1Ř,ř5 organizace Základní škola a Mate ská škola Strážek, Strážek Strážek Ň7 mš,zš,šd,šj, Ň Ň ňň 0 0 ň,ňň 0,Řň 77ř,5ň 17ř, Ř5,Ř4 6 1Řř,44 Mate ská škola St íbrné Hory St íbrné Hory č.p. 65 mš,šj, Ň 1 Ňň 0 0 Ň,0Ř 0,60 766,ňň 164,Ň1 1 řř7,ř7 1 1Řň,57 Mate ská škola St ítež St ítež St ítež 10ř mš,šj-výd, Ň 1 1ř 0 0 1,Řř 0,5ř 7Ň1,1Ř 100, ,ň0 řň4,17 Mate ská škola, St ítež 177, okres T ebíč, St ítež č.p. 177 mš,šj-výd, Ň 1 Ň4 0 0 Ň,00 1,1ň ŘŘ5,ň5 Ň47,ňŘ Ň ŇŇ1,ř5 1 Ň51,Ňř Základní škola a mate ská škola, Studenec, Studenec č.p. 1Ňň mš,zš,šd,šj, Ň Ň ňň 0 0 ň,1ň 1,50 ř61,ň6 Ňň1,Ř6 5 řř1,7ř ň 57Ň,60 okres T ebíč Mate ská škola Sudice, okres T ebíč, Sudice č.p. 115 mš,šj-výd, Ň Ň 40 Ň 0 ň,řň 1,ŇŘ 1 Ň46,ŇŇ Ňň0,45 Ň řřň,0ň 1 71Ň,Ř5 Mate ská škola Svatoslav Svatoslav č.p. ň1 mš,šj-výd, Ň 1 ŇŇ 0 0 Ň,17 0,1ř Ř1Ř,76 ňř,ňř 1 Ř64,15 řř4,řň Mate ská škola Sv tlá nad Sázavou, Lánecká Sv tlá nad Lánecká 6řŘ mš,šj, Ň Ř,64 4, Ň,ň1 Ř05,74 16 ŘŘř,řň Ř řň5,66 6řŘ, Sázavou Ň 4 ř5 0 ň

22 20 Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství SOUČÁSTI KZ PT PŽ zdrav. hand. Soukromá mate ská škola Bambino, o.p.s., Sv tlá nad Sázavou, Haškova 1Ňř Základní škola a Mate ská škola Sv tnov, Základní škola a mate ská škola Svratka, Základní škola a Mate ská škola Šebkovice, Základní škola a Mate ská škola Škrdlovice, Základní škola a Mate ská škola Šlapanov, Základní škola a Mate ská škola Št pánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, p ísp vková organizace Batelov Sv tlá nad Sázavou Sv tnov Svratka Šebkovice Škrdlovice Šlapanov Št pánov nad Svratkou z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. s vpuch Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho mzdové náklady Šlapanov 1 mš,zš,šd,šj, Ň Ň ň7 0 0 Ň,57 1,55 Ř17,04 ŇŘň,ř1 11 4ňŇ,ŇŘ 6 Řř7,64 Št pánov nad Svratkou 15ř Ň Ň ň,ř7 0,řň 1 ňř1,76 155,6ň 15 ŇŘ0,řŘ ř ňňň,ň7 Haškova 1Ňř mš,šj-výd, 5 Ň ň1 0 0 Ň,00 1,00 4ŘŘ,Ň6 16ň,Řň 1 ř55,řř ŘŘř,5ř č.p. 46 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň ,5Ř 0,00 571,74 0,00 ň Ř6Ř,ňŇ Ň 416,4ř Partyzánská ň10 mš,zš,šd,šj, Ň ň 5ň 1 1 5,4Ř 1, ,76 1řŘ, Ň,ň4 ř 6Ř7,řŘ Šebkovice 15ř mš,zš,šd,šjvýd, Ň 1 1ř 0 0 Ň,0ň 0,60 6Ř1,ň6 100,6Ň 4 Ň61,řŘ Ň 647,1ň č.p. 110 mš,zš,šd,šj, Ň 1 ŇŇ 1 0 Ň,ň0 0,00 Ř17,4Ř 0,00 4 4ŘŘ,06 Ň 654,75 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Základní škola a mate ská škola Štoky, Štoky Štoky ŇŇ0 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 4 Ř5 0 0 Ř,Ň1 1,50 Ň 6ň1,ňň Ň61,ň0 ŇŇ 74Ň,Ň7 1ň 15ř,44 Základní škola a mate ská škola Tasov Tasov Tasov ň7 mš,zš,šd,šj, Ň Ň 4ň 1 0 ň,řř 1,17 1 1Ř5,17 Ň15,11 1Ň 1Ř4,Ř6 7 5ŇŘ,01 Mate ská škola Telč, Telč Komenského 51Ň mš,šj, Ň Ň1,Ř7 6,66 7 Ň05,řŘ 1 506,1Ř ,1ň 10 07ř,0ř Ň Ň 4Ř 1 0 Ň 1 1Ř 0 1 Mate ská škola Tis, Tis č.p. 11Ň mš,šj, Ň 1 1Ř 1 0 Ň,66 0,6ř ř0ř,67 155,56 Ň 0řř,71 1 Ň6ň,57 Základní škola a mate ská škola Trnava, okres Trnava č.p. 75 mš,zš,šd,šj, Ň Ň ňř 0 0 ň,57 1,ňň 1 1řň,4ň ŇŘŘ,Ň4 6 14ř,40 ň 51ň,54 T ebíč, Základní škola a Mate ská škola T ebelovice, T ebelovice T ebelovice 54 mš,zš,šd,šj, Ň 1 1ř 1 0 1,70 0,00 567,Ř0 0,00 ň 50ň,56 Ň 15ř,04 okres T ebíč, Mate ská škola T ebenice, p ísp vková T ebenice č.p. 5Ř mš,šj-výd, Ň 1 Ň ,60 0,47 677,Ň6 ř1,77 1 4Ň7,Ň7 Ř46,14 organizace Kindergarten ůt The Castle - Mate ská škola Na Hrad, z.s. T ebíč Štefánikova ř40/ň0 mš,šj-výd, 5 Ň ňň 0 0 6,Řň 0,00 1 ň0ň,6ň 0,00 ň 670,67 1 7Ř6,46 Mate ská škola "Čty lístek" T ebíč, Kubišova ul., T ebíč Kubišova 1Ňř1/7 mš,šj, Ň 5 1Ňř ,ŘŘ 6,ň0 ň 75ř,67 1 ň1ň,0ň ,5ř 6 000,46 Mate ská škola "Kaštánek" T ebíč, Gorazdovo nám., T ebíč Gorazdovo nám. 46Ň/ř mš,šj, Ň Ň ,04 1,6Ň 1 5Ň0,ň0 Ňř6,07 ň 76Ř,7ř Ň 1Ř7,07 Mate ská škola DUHů T ebíč T ebíč Jar. Haška Řň5/ň1 mš,šj,šj-výd, Ň Ň6,66 6,66 Ř ř4ř,05 1 0řř,Ř5 Ň0 51Ř, ,ň7 Ň 5 11Ř 0 1 Ň 1 Ň7 0 0 Mate ská škola Sv týlko s.r.o. T ebíč Slunná 11ňŘ mš,šj-výd, 5 Ň ň0 0 0 ň,0ř 0,17 ř15,ň5 40,1ř Ň 016,00 1 1ř4,00 Mate ská škola T ebíč, Bartuškova ul., T ebíč Bartuškova ŘŘ6 mš,šj, Ň Ň ň ř,1ň Ň,Ř7 Ň ř01,57 467,řň 7 ňň1,ňř 4 0Ř4,06 Ň Ň 5Ň 0 0 Mate ská škola T ebíč, Benešova ul., T ebíč Benešova 564/1ň mš,šj, Ň 6 1ňř 6 1 1ň,ř1 ň,40 4 Řňř,Ň0 71ň,ř7 11 1ŘŘ,Ňň 6 401,Ř4 Mate ská škola T ebíč, Cyrilometod jská ul., T ebíč Cyrilometod jská 754/6 mš,šj, Ň 4 ř ,7ň ň,1ň Ň 644,Ř1 57ř,61 6 ŘřŘ,řř ň ŘŇ7,Ř7 Mate ská škola T ebíč, Demlova ul., p ísp vková T ebíč organizace Demlova řřř/5 mš,šj, Ň 4 ŘŇ 0 0 Ř,10 ň,ň4 Ň 76ň,6Ň 675,Ř5 6 ř0ň,1ř ň řřř,05 Mate ská škola T ebíč, ul. Obránc míru, T ebíč Obránc míru mš,šj, Ň 4 7Ř 0 0 6,ŘŇ Ň,4Ř Ň 4Ř4,Ň6 45ň, ,0ř ň 45Ň,50 4ř1/51 Mate ská škola T ebíč, ul. Okružní, p ísp vková T ebíč Okružní ř6ň/1ň mš,šj, Ň 4 ŘŘ 1 1 Ř,6ň Ň,Ř4 Ň Ř7Ř,ř1 51Ň,7Ň 7 0ŘŇ,Ňň ň ř76,6ň organizace Mate ská škola T ebíč, ul. U Ob rky, T ebíč U Ob rky 70ň/ň mš,šj, Ň 4 ŘŘ 0 0 1Ň,Ňň ň,5ř 4 4ŇŇ,54 677,0Ň 11 00Ř,5Ň 6 111,0ň

23 21 Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství SOUČÁSTI KZ PT PŽ zdrav. hand. z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. s vpuch Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho mzdové náklady Batelov Ň Ň 4Ř 0 0 Speciální mate ská škola T ebíč T ebíč Družstevní 107ř mš,šj,šj-výd, Ň ň Ň0 Ň0 0 6,ř4 1,Ňř Ň 1Ňň,Řř Ň55,7ř 4 ň01,11 Ň 541,1ň Základní škola a Mate ská škola p i T ebíč Purky ovo nám. mš,zš,šd, ř 0Ň5,15 5 ř56,4ř zdravotnických za ízeních Kraje Vysočina 1ňň/Ň 7 1 Ř 0 0 Základní škola a mate ská škola T ebíč, T ebíč Bartuškova mš,zš,šd,šk, Ň 1 Ň5 0 0 Ň,ň0 0,00 670,4Ň 0, ,0Ř Ňň ř50,ňř Bartuškova /Ň0 šj,šj-výd, Základní škola a mate ská škola T ebíč, Na T ebíč Na Kopcích ň4ň mš,zš,šd,šk, Ň Ň 4Ř 0 0 4,1ň 1,ňň 1 160,05 ŇŇ7,ňň ň0 ŘŘ7, ,47 Kopcích ň4ň šj,šj-výd, Mate ská škola T ešť, T ešť Luční ŘŘ/Ň1 mš,šj,šj-výd, Ň ň 0 Ň1,04 6,ř1 6 76Ř,0Ň 1 ň7ř,ř5 16 6ř1,ň1 ř 71Ř,Řň Ň 1 ŇŘ 0 0 Ň 1 Ň7 1 0 Základní škola a mate ská škola Uhelná P íbram Uhelná P íbram Uhelná P íbram mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň5 Ň 1 ň,ň7 0,00 ř4ň,ř7 0, Ň,ŘŘ Ň 461,07 11Ň Mate ská škola Uh ínov Uh ínov Uh ínov Ň5 mš,šj, Ň Ň 4ň 1 0 4,Ň1 1,0ř 1 4Ň5,ř1 1ř7,7Ř ň 160,17 1 řř5,1ř Základní škola a Mate ská škola Unčín, Unčín č.p. 51 mš,zš,šd,šj, Ň ,Ř1 0,00 ŇŘŘ,16 0,00 Ň 7Ň1,Ň ,5ň Základní škola a Mate ská škola Valeč Valeč Valeč ŇŇŇ mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň ň,66 1,00 1 1ř4,Ř4 1ř5,1Ň ,56 ř 601,Ň1 Mate ská škola Vatín, Vatín č.p. Ř1 mš,šj, Ň Ň,1Ř 0,ň0 Ř40,4Ň 64,Ň0 1 řřř,14 1 1ř0,4ň Základní škola a Mate ská škola V cov, okres V cov V cov 66 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň ,Ř1 0,00 745,54 0, ,ňŇ Ň 70ř,ň1 Žďár nad Sázavou, Mate ská škola V chnov, p ísp vková V chnov č.p. 7ň mš,šj-výd, Ň 1 1ř 0 0 1,řŘ 0,75 741,Ň6 117, ,6Ň ř0ř,ň6 organizace Mate ská škola Velká Bíteš, Masarykovo Velká Bíteš Masarykovo mš,šj-výd, Ň 1 Ň6 Ň 0 11,0ř ň,16 ň 66Ř,ň4 6ň1,ňň Ř 000,ŇŇ 4 Ř67,05 nám stí Ř6, nám stí Ř6 Ň 4 řř Ň 0 Mate ská škola Velká Bíteš, U Stadionu 5ňŘ, Velká Bíteš U Stadionu 5ňŘ mš,šj, Ň ř,61 Ň,67 ň ň1ň,ňř 54ř,07 ř řňň, ,77 Mate ská škola Velká Chyška Velká Chyška Velká Chyška ř4 mš,šj, Ň 1 1ř 0 0 Ň,Ň0 0,Ň5 7Ř6,Ňň 4ň, , ř,75 Základní škola a Mate ská škola Velká Losenice, Velká Losenice Velká Losenice mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň ,Ň6 1, ,řň ňň4,ň6 Ň0 417,00 1Ň 06ň,4ř Ň4Ř Mate ská škola Velké Mezi íčí, p ísp vková Velké Mezi íčí Čechova 15Ňň/10 mš,šj,šj-výd, Ň Ň 4Ř 4 0 ňř,ř4 10,67 1Ň řň5,50 Ň 1Ř5,Ň4 ň0 řř0,řň 17 64ň,01 organizace Ň 4 ř5 5 0 Ň ň 7Ň 6 0 Ň Ň 5ň Ň 0 Ň 4 řř ň 0 Ň 1 Ň7 0 0 Základní škola a mate ská škola Velké Mezi íčí, Velké Mezi íčí Lhotky 4Ň mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň ,Ř4 0,67 666,Ř5 1ň7,51 5 ň47,15 ň 1řŇ,ř7 Lhotky 4Ň, Základní škola a mate ská škola Velké Mezi íčí, Velké Mezi íčí Mostišt 50 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 1 Ň ,75 1, ň,47 Ň40,71 ř ňř6,ř1 5 44ň,45 Mostišt 50, Ň 1 Ň4 1 0 Základní škola a mate ská škola Velký Beranov, okres Jihlava, Velký Beranov Velký Beranov ňň1 mš,zš,šd,šk, šj,šj-výd, Ň Ň 4Ř 0 0 ň,ř4 Ň,00 1 ň00,71 ň7ř,ř0 Ň0 4ňř,45 11 ŇŘ4,74 Základní škola a mate ská škola Vep ová, Vep ová č.p. 46 mš,zš,šd,šj, Ň ,61 0,60 56ň,54 111,6Ň ň ř11,76 Ň ň7ň,65 Základní škola a mate ská škola Veselý Žďár Veselý Žďár č.p. 144 mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň ,ř7 0,50 66ř,6Ň řň,07 4 Ň4Ň,74 Ň 716,74 Základní škola a Mate ská škola V trný Jeníkov, V trný Jeníkov V trný Jeníkov 171 mš,zš,šd,šj, Ň Ň ,15 1,Ň5 1 5Ňň,řř Ň57, ,74 10 Ň06,ř5 Základní škola a Mate ská škola V ž V ž V ž 100 mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň4 0 0 Ň,ňň 0,00 ŘŇ4,57 0, ,7Ň ň řřř,0ř Základní škola a Mate ská škola V žnice, V žnice č.p. Ř5 mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň ,Ř7 0,Ř4 657,57 171,7ř 4 Ř7ř,ŇŇ Ň 764,4ň

24 Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství SOUČÁSTI KZ PT PŽ zdrav. hand. Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. s vpuch Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho mzdové náklady Mate ská škola Víde, Víde Batelov č.p. 116 mš,šj, Ň 1 Ň ,Ř6 0,6Ř 7ň7,07 1Ňř, ,5ň 1 050,6Ř Mate ská škola Vidonín, Vidonín Vidonín ň6 mš,šj, Ň 1 Ň5 0 0 Ň,00 0,6ň ŘŇň,7ň 1ňŘ,6Ř Ň Ňř6,Ř5 1 Ň15,Řň z PŽ 22 Základní škola a mate ská škola Vilémov, okres Havlíčk v Brod Vilémov Klášter Ňň mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň4 0 0 Ň,00 1,1ň 65ř,ň7 Ň1Ř, Ň,61 6 1Řň,06 Základní škola a Mate ská škola Vír, okres Žďár Vír nad Sázavou, Vír 5Ř mš,zš,šd,šjvýd, Ň 1 Ň ,řň 0,71 605,ŘŘ 1Ň1,6ř 5 150,04 ň 171,77 Mate ská škola Víska se speciální t ídou Víska č.p. 50 mš,šj, Ň Ň ň ,10 1, ,57 ňň5,07 ň Ňř1,74 Ň 07Ň,ň1 Základní škola a mate ská škola Vladislav Vladislav Vladislav Ň0ň mš,zš,šd,šj, Ň Ň 4Ř 0 0 ň,ňň 1,64 1 1řŘ,66 Ň61,45 1ň 060, ,Ň6 Mate ská škola Vojn v M stec, p ísp vková Vojn v M stec č.p. Ň40 mš,šj, Ň 1 Ň6 0 0 Ň,00 0,54 ŘřŇ,Ř1 117,54 Ň 5ň6,05 1 ň70,4ň organizace Základní škola a mate ská škola Výčapy, Výčapy č.p. 7 mš,zš,šd,šj, Ň Ň ň,ňř 1,6ň 1 1Ň4,47 Ňř5,Ř6 10 ň0ř,ň1 5 Řř5,ň7 Základní škola a Mate ská škola Vyskytná, okres Vyskytná Pelh imov, Vyskytná 151 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň ň4 0 1 ň,61 1, ,1ň ňňň,07 7 7řř,1Ň 4 ň71,77 Základní škola a mate ská škola Vyskytná nad Vyskytná nad Vyskytná nad mš,zš,šd,šj, Ň Ň ň7 0 0 Ň,ř5 1,ňň řň5,ňř Ň57,7Ř Ř Ř11,Ň7 5 1Ň0,ň6 Jihlavou, Jihlavou Jihlavou ř4 Mate ská škola Studnička Vysoké Studnice č.p. Ňř mš,šj-výd, Ň 1 Ň0 0 0 Ň,0ř 0,5Ň 7řř,17 ř1,ň7 1 5ŘŘ,6ň řň4,řň Mate ská škola Zachotín, okres Pelh imov Zachotín č.p. ň7 mš,šj-výd, Ň 1 Ň0 0 0 Ň,00 0,ňŘ Ř00,ř1 Ř0, ,65 ř44,50 Základní škola a Mate ská škola Zho, okres Jihlava, Zho u Jihlavy Zho u Jihlavy 10Ň mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň ň5 0 0 ň,00 1, ,Ňř 1Ř0,1ň ,Ř5 6 61ň,0ř Základní škola a Mate ská škola Zub í, okres Zub í č.p. 77 mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ňň 0 0 Ň,Ř1 0,7ň 755,7ř 1ňŇ,ň ,5Ř Ň Ř45,0Ř Žďár nad Sázavou, Mate ská škola Žďár nad Sázavou, p ísp vková Žďár nad Sázavou Okružní 7Ňř/7ň mš,šj,šj-výd, Ň ň,1ň Ň6,50 Ň0 714,ř5 4 ř60,ňř 5ň ř71,řň ň0 400,57 organizace Ň ň Ň 5 11Ř ň 0 Ň 4 Ř6 1 0 Ň Ň 0 Ň Ň Ň Ň Mate ská škola Ždírec Ždírec č.p. Ň5 mš,šj-výd, Ň 1 ŇŇ 0 0 Ň,00 0,70 Ř50,60 1ň6, , Ř,6ň Základní škola a Mate ská škola Ždírec nad Ždírec nad Chrudimská 77 mš,zš,šd,šk, Ň ,Řň 1,7ř ň 5ř4,Ř6 ň0ř,7ň ň5 776,Ň5 Ň1 Ř16,5Ň Doubravou Doubravou šj,šj-výd, Základní škola a Mate ská škola Želetava Želetava Pražská 164 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň ň,70 1,Ň6 1 1ňň,5ř 16Ř,Ř6 1ň ř7ř,10 Ř 544,Ňň Mate ská škola Paraplíčko Želiv Ň51, okr. Želiv Želiv Ň51 mš,šj-výd, Ň ň 50 Ň 0 5,07 0, ř,66 140,45 ň ňň5,ň6 Ň 046,77 Pelh imov Základní škola a Mate ská škola Žirovnice Žirovnice Komenského 47 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 4 Řň 0 0 Ř,50 Ň,5Ň Ň Řňř,Ň7 4Ň6,1ň ŇŇ 704,51 1ň 151,ňŇ Mate ská škola Žižkovo Pole, okres Havlíčk v Brod Žižkovo Pole č.p. 16 mš,šj, Ň 1 1ň 0 1 Ň,ŇŘ 0,50 7Ň6,0ň ř4,1ř 1 6Ňř,1Ň 1 01ř,7Ř Celkem ,56 517, , , , ,76

25 Ň.1.Ň Struktura a organizace m ate ských škol Dle statistických výkaz z podzimu Ň01Ř existovalo v Kraji Vysočina ŇŘř mate ských škol Ěna ň6ň pracovištíchě, z nich bylo 1Ň6 samostatných právních subjekt, 16ň p sobilo jako součást základních škol a zbývající jsou místa poskytovaného vzd lávání a školských služeb. V tomto počtu je zahrnuta 1 speciální mate ská škola a není zahrnuta speciální mate ská škola p i zdravotnickém za ízení. V mate ských školách Ědále také MŠ ě bylo Ř06 t íd s d tmi, což odpovídá v pr m ru 4ř,0 d tem na školu Ěnejmén 11, nejvíce 17ňě a pr m rn ŇŇ,0 d tem na t ídu Ěnejmén ř, nejvíce ŇŘě. Z toho ve speciální mate ské škole bylo Ň0 d tí ve ň t ídách. Pro své d ti využilo individuální vzd lávání podle ň4b školského zákona 56 zákonných zástupc. Nejvyšší povolený počet d tí Ěd íve kapacitaě MŠ ve školském rejst íku byl Ň0 Ňřň d tí, tzn., že p edškolní za ízení byla celkov vytížena na Ř7,6 %. V roce Ň01Ř nebylo v Kraji Vysočina vyhov no 51Ň žádostem o p ijetí do MŠ. V ková struktura d tí: do ň let Ěnar. 1. zá í Ň015 a pozd jiě Ň 500 d tí; ňleté Ěnar. 1. zá í Ň014 ň1. srpna Ň015ě d tí; 4leté Ěnar. 1. zá í Ň01ň ň1. srpna Ň014ě 4 Ř67 d tí; 5leté Ěnar. 1. zá í Ň01Ň ň1. srpna Ň01ňě 4 Řň6 d tí; starších Ěnar. ň1. srpna Ň01Ň a d íveě řřň d tí. Zdroj dat: statistické výkazy MŠMT S 1-01 Z celkového počtu právních subjekt bylo ř MŠ soukromých, Ň církevní a ostatní MŠ z izovaly obce. Všechny MŠ zajišťovaly celodenní provoz, 155 MŠ bylo z ízeno jako jednot ídní. ZŠ a MŠ p i zdravotnických za ízeních z izuje kraj, její pracovišt je v p ti nemocnicích. Z celkového počtu se ve ŇŇ t ídách učilo podle upraveného vzd lávacího programu, tyto t ídy navšt vovalo celkem Ň45 d tí. Jednalo se v tšinou o t ídy pro d ti zrakov postižené Ě1Ň d tíě, 23

26 s vadami eči Ě16Ň d tíě, t lesn postižené Ě15 d tíě, s více vadami ĚŇ4 d tíě, s vývojovými poruchami Ě11 d tíě, autismem Ě14 d tíě a dalším postižením. S výjimkou 1 MŠ jsou všechny d ti individuáln či skupinov integrované v b žných MŠ. Dle údaj ze zá í Ň01Ř se vzd lávalo v mate ských školách odhadem Ň6ň d tí z menšinových etnik, z nich Ň4 d tí bylo v individuálním vzd lávání. Ve školním roce Ň01Ř/Ň01ř bylo na území kraje v mate ských školách evidováno Ň1Ř d tí s cizím státním občanstvím Ě7Ř Vietnamc, ň5 Slovák, 54 Ukrajinc, 7 Mongol a 44 ostatních cizinc ě. Ve školním roce Ň017/Ň01Ř byla v prostorách MŠ poskytnuta logopedická péče celkem ň Ň50 d tem. Speciáln pedagogická centra zajišťovala poradenské služby p ímo v mate ské škole 1 06Ň d tem, Pedagogicko-psychologické poradny poskytly své služby celkem 1 06Ř d tem, z toho služby logopedie 1 ř11 d tem. Ň.1.ň Personální podmínky vzd lávání Informace o personálních podmínkách jsou souhrnn uvedeny v tabulce Personální podmínky vzd lávání na stran ř. Z celkového p epočteného počtu 1 6ň1,50 učitel MŠ m lo podle dotazníkového šet ení 6Ň6 učitel logopedické vzd lání nebo alespo kurz logopedické péče. K ň0. ř. Ň01Ř bylo dle výkaz schváleno 176 asistent pedagoga. Ň.1.4 Výsledky vzd lávání Programy a granty Dle vlastních údaj škol se do realizace Ň5Ř jednotlivých projekt v rámci r zných grantových program a grant zapojilo celkem 14ř MŠ, 1 Ň07 učitel a ř ň7ř d tí. Mate ské školy se nejčast ji zapojovaly do program a grant vyhlašovaných orgány a organizacemi na úrovni národní a nadnárodní ĚMŠMT, EU, nadaceě, regionální ĚFond Vysočina, Kraj Vysočinaě a místní Ěm staě; viz tabulka. Programy vyhlašované orgány a organizacemi na úrovni Počet projekt Počet podpo ených učitel Počet podpo ených d tí Národní a nadnárodní 1řř řř0 7 0Ň5 Regionální ňř ň5 Místní Ň1 5Ň 61ř Celkem Ň5Ř 1 Ň07 ř ň7ř Zdroj dat: dotazníkové šet ení editel škol 24

27 Sout že a p ehlídky d tí Úrove Počet d tí MŠ, které se účastnily sout ží a p ehlídek odborných sportovních um leckých Lokální Ěmikroregion, okresě 4Ň4 541 Ň 066 Regionální Ěkraj, oblastě ŘŘ Ň56 ňň4 Národní Ň74 Mezinárodní 5Ň 5Ň 5ň Zdroj dat: dotazníkové šet ení editel škol Ň.1.5 Spolupráce s ve ejností, komunitní funkce školy Mate ské školy spolupracovaly p edevším s obcemi, základními školami, zájmovými organizacemi jako je ČSŽ nebo ČČK, s pečovatelskými domy apod. V mate ských školách v Kraji Vysočina se ve školním roce Ň017/Ň01Ř konalo 7Ň sportovních aktivit pro dosp lé, 104 vzd lávacích aktivit pro dosp lé, Ř6ř společenských a zájmových aktivit pro ve ejnost a řňř společenských aktivit pro rodiče d tí školy. Z nejčast jších akcí m žeme jmenovat vánoční a velikonoční besídky, kulturní vystoupení ke Dni matek, tvo ivá odpoledne pro rodiče, drakiády, společné táboráky a vycházky, cvičení pro rodiče a d ti, čtení d tem, d tské karnevaly, seminá e, p ednášky, workshopy, tematicky zam ená setkání s odborníky apod. Ň.1.6 Financování Celkové náklady na hlavní činnost samostatných mate ských škol s celodenním provozem se školní jídelnou činily ř15 ň67,1 tis. Kč. Na 1 t ídu v t chto právnických osobách vychází pr m rné náklady 1 65Ř,ň tis. Kč; na jedno dít 76,ň tis. Kč. Náklady na mzdy v nich v roce Ň01Ř dosáhly 516 ňř1,1 tis. Kč, tj. pr m rn na t ídu 1 Ř57,5 tis. Kč a na dít 4ň,0 tis. Kč. Pr m rný m síční p ísp vek rodič na dít v MŠ činil ň00 Kč a pohyboval se v rozmezí od 50 Kč do ň 700 Kč. 25

28 Ň.Ň ZÁKLůDNÍ VZD LÁVÁNÍ Ň.Ň.1 P ehledná tabulka s jednotlivým i základním i školam i Ň.Ň.Ň Struktura a organizace základních škol Ň.Ň.ň Personální podm ínky vzd lávání Ň.Ň.4 Výsledky vzd lávání Ň.Ň.5 Spolupráce s ve ejností, kom unitní f unkce školy Ň.Ň.6 Finance 26

29 Základní školy - výroční zpráva Vysv tlivky KZ=kód z izovatele ĚŇ-obec, 5-soukromník, 6-církev, 7-krajě, SS=skupiny student, PŽ=počet žák, PT=počet t íd, PÚ=počet účastník, K=kapacita, U=ubytovaní mš - Mate ská škola, zš Základní škola, sš St ední škola, voš Vyšší odborná škola, šd Školní družina, za.d.v.p.p. Za.- další vzd l.ped.pr., spc - SPC, šj Školní jídelna, šj-výv Školní jídelna Ěvýva ovnaě, šj-výd Školní jídelna Ěvýdejnaě, int Internát, dm Domov mládeže, šh Školní hospodá ství. viz školský rejst ík 27 označení pro Náklady na hlavní činnost celé PO Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství SOUČÁSTI KZ PT PŽ zdrav. hand. s vpuch mimoř. nad. Přep. počet prac. za typ ZŠ Mzdové náklady v tis. za typ ZŠ Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho mzdové náklady Základní škola a mate ská škola Batelov, Batelov Školní ň7ň/ň mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň ř 1řř ň ř 15,14 4, ř, ,1ň Ň0 60ň,41 1Ň 6Ř0,4ň Základní škola Benetice, okres T ebíč, Benetice Benetice ňň zš, Ň 1 Ň1 0 0 Ň,60 0,řŇ 1 114,ň7 ŇŇň,ř7 Ň Ň1ř,7ň 1 41ř,15 Základní škola a Mate ská škola Blatnice, okres T ebíč, Blatnice č.p. 6ř mš,zš,šd,šjvýd, Ň Ň,00 0,řř ř55,7ř 1ň7,44 ň Ň41,74 Ň 050,ňň Základní škola Bobrová, okres Žďár nad Sázavou, Bobrová Bobrová 1Ňř zš,šd,šj, Ň ř 1řŘ 7 Ň6 17,76 4,Ň5 7 1ň7,45 ř04,ň0 15 ŇŇŘ,řř ř 107,7Ň Základní škola a Mate ská škola Bohdalec, okres Bohdalec č.p. Ř0 mš,zš,šd,šj, Ň Ň,00 0,Ř4 ř06,ř5 15Ř,5ř ň ňř0,ň6 Ň 0ř4,00 Žďár nad Sázavou, Základní škola a mate ská škola Bohdalov Bohdalov Bohdalov Ň05 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň ř 145 Ň 1ř 1ň,57 4,4Ň 5 ňňř,75 ř0ň,0ň ,75 ř 0ň1,Ř5 Základní škola Hany Benešové a Mate ská škola Bory Dolní Bory 161 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň ř 160 ň 15 14,50 4,ň7 5 ř14,ň4 ř51, ,Ň ,ň7 Bory, Základní škola a mate ská škola Božejov Božejov Božejov 1 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň ňň 0 0 Ň,65 1,54 1 1ŇŇ,56 ň41,řř 6 ř60,44 ň 6řř,ř0 Základní škola a mate ská škola Brtnice, Brtnice Školní 7Ň5 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 1Ň Ň56 ň 11 16,0Ň 6,00 7 1Ň4,Ř4 1 41Ň,56 Ň7 řň1,řň ,06 Základní škola a mate ská škola Brzkov, Brzkov č.p. ňř mš,zš,šd,šjvýd, Ň Ň,00 0,4Ň ř54,7ř 7ř,64 ň 1Ň7,Řř 1 řň5,64 Základní škola a mate ská škola B ezník, B ezník B ezník Řř mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 7 1ň Ň,ňŘ Ň, ,65 4ř4,řŘ 1Ň 5Ň7, ř,ŇŇ Základní škola Budišov - Budišov Budišov ŇŇ1 zš,šd,šj, Ň 11 Ň05 Ň 11 17,0ř ň,4ň 7 0Ř1,5Ň 7ň6,ŘŘ 16 6Ň7,Ř4 ř 7ŘŘ,77 Základní škola a Mate ská škola Budkov, okres Budkov Budkov 5 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 6 Ř0 1 Ň ř,0ř Ň,17 ň ňň0,řř 46ň,4Ř ř 047,77 5 ň65,50 T ebíč Základní škola Byst ice n. P., Nádražní 615 Byst ice nad Nádražní 615 zš,šd,šj-výd, Ň 1Ř ň76 ř 6ň ň0,ř5 6,60 1Ň 05Ř,řŘ 1 6Ř6,5Ň Ň5 ř7ř,70 14 ŘŘ0,řň Základní škola Byst ice nad Pernštejnem, Tyršova Byst ice nad Tyršova 106 zš,šd, 7 ň Ň5 Ňň 1 6,45 1,65 Ň 5řň,76 40ř,ř7 4 ŘŘ4,71 ň 06ř,ňř 106 Pernštejnem Základní škola T.G.Masaryka Byst ice nad Tyršova 40ř zš,šd,šj-výd, Ň 1ř 4Ň ňň,07 Ř,1ň 1Ň Ř6Ř,Ř5 Ň 100,Ř5 ŇŘ 711,Ň7 16 4ř5,ň6 Základní škola a mate ská škola Cejle, Cejle č.p. 116 mš,zš,šd,šj, Ň ň Ň,Ň7 0,6ř Ř57,1ř 1ňň,Ň4 ň Ř7ř,65 Ň ňň7,01 Základní škola a mate ská škola Čáslavice Čáslavice Čáslavice 110 mš,zš,šd,šj, Ň 7 1ň0 Ň 4 14,Ň0 1,60 5 ň5ř,ř5 ňň4,14 1Ň Řř5,Ř7 Ř Ň56,ř1 Základní škola a mate ská škola Častrov, okres Častrov Častrov 104 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 1 Ň ,64 0,Ř1 Řř5,ŘŇ 16Ř,01 4 1ŘŘ,4ň Ň 57ř,64 Pelh imov Základní škola a Mate ská škola Čejov, okres Čejov č.p. 4 mš,zš,šd,šj, Ň Ň ň1 0 Ň Ň,55 0,ř0 1 4ňŇ,64 Ň57,ňň 5 Ňň1,7ř Ň řř4,46 Pelh imov Základní škola a Mate ská škola Černovice, Černovice B lohrobského mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň ř 170 Ř Ň1 17,Ň6 4,0Ř 6 ř1ň,ňř ř1ř,16 Ň1 Ň5Ň,1Ň 1Ň Ň77,1ř ň67 Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1 mš,zš,sš,šd,p 7 5 ň0 ň0 0 1ň,6Ň 1,50 5 1ň0,17 416,Ň4 Ř Ňňř,ŇŘ 5 575,ř6 Černovice.p.ZŠ, Základní škola a Mate ská škola Česká B lá Česká B lá Česká B lá ň00 mš,zš,šd,šj, Ň Ř 1ŇŇ ,Řř ň,4ň 4 ř44,55 76Ň,ŇŇ 14 6Ňň,Řř Ř Ř1ř,ř6 Základní škola a Mate ská škola Dalečín, Dalečín Dalečín 107 mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň6 0 1 Ň,5ň 1,00 1 0řř,10 161,ň ,7ň Ň 775,01 Základní škola a Mate ská škola Dalešice, okres Dalešice Dalešice 144 mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ňň 0 0 Ň,14 0,00 ř65,řň 0,00 ň Řř1,Ň0 Ň ň5ň,ňň T ebíč, Základní škola a Mate ská škola Dešov Dešov Dešov 105 mš,zš,šd,šj, Ň Ň ŇŇ 0 0 Ň,4ň 0, Ň,60 154,Ň5 4 4Ň1,0Ň Ň 60ň,40 z PŽ Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis.

30 Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství SOUČÁSTI KZ PT PŽ zdrav. hand. z PŽ s vpuch mimoř. nad. Přep. počet prac. za typ ZŠ Mzdové náklady v tis. za typ ZŠ Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho mzdové náklady Základní škola a mate ská škola Dlouhá Brtnice, Dlouhá BatelovBrtnice Dlouhá Brtnice Ř4 mš,zš,šd,šjvýd, Ň 1 1Ň 1 0 1,ř1 0,40 7ř1,14 Ř5,7Ř Ň ř1ř,4ř 1 Ř6ř,0Ř Základní škola a mate ská škola Dlouhá Ves, Dlouhá Ves č.p. 6ř mš,zš,šj, Ň ,51 1,50 Řň4,5Ň ŇŘ4,4Ř ň Ň66,Ňř 1 ř47,6ř okres Havlíčk v Brod Základní škola a Mate ská škola Dobrá Voda, Dobrá Voda č.p. ř6 mš,zš,šd,šjvýd, Ň Ň Ň6 1 Ň Ň,5ř 0, ,47 1Ř4,0Ň 4 0řř,6ř Ň 4Ř5,55 Základní škola a mate ská škola Dobronín, Dobronín Polenská 16Ň/4 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 1ň Ň55 ř 7 Ň1,5Ř 6,74 Ř Ň06, ,Ňň Ň6 01ň,Ř1 14 6řŘ,71 Základní škola a mate ská škola Dolní Cerekev, Dolní Cerekev Dolní Cerekev Ň6 mš,zš,šd,šj, Ň ř 104 ň 6 1Ň,17 Ň,Ř0 5 0Ň7,4Ň 71Ř,1Ň 1ň ŘŇ5,77 Ř řřň,5ř Základní škola a Mate ská škola Dolní He manice, Dolní He manice č.p. 11 mš,zš,šd,šj, Ň ,77 0,ňŘ 7Ř4,14 Ř1,70 ň 47Ň,60 Ň 0ŘŘ,06 Základní škola a mate ská škola Dolní Krupá, Dolní Krupá Dolní Krupá Ř mš,zš,šd,šj, Ň ň 50 1 Ň ň,ř4 0,75 1 Ř45,0ř 1řŘ,7ň 6 0řŘ,56 ň 6Ň4,ř1 okres Havlíčk v Brod Základní škola a mate ská škola Dolní M sto Dolní M sto Dolní M sto 1ň5 mš,zš,šd,šj, Ň ň ňň 0 4 4,Ř4 1,1ř 1 Ř04,14 Ň4ř,Ň ,74 ň Řňř,40 Základní škola a Mate ská škola Dolní Rožínka Dolní Rožínka Dolní Rožínka 1 mš,zš,šd,šjvýv,šj-výd, Ň ř 1Ňň Ň Ř 1Ň,04 4,4ř 4 ŘŇ6,1ř ř77,4ň 1ň ř6ň,ň0 7 6Ň1,ň0 Základní škola a Mate ská škola Dolní Vilémovice Dolní Vilémovice č.p. 4Ň mš,zš,šd,šj, Ň 1 1Ř 0 0 1,řŇ 0,70 7ř4,ň4 145,65 4 7ňŘ,ř7 Ň 611,57 28 Základní škola a Mate ská škola DOMůMIL, Základní škola a Mate ská škola Dukovany, Základní škola a Mate ská škola Dušejov, Základní škola a mate ská škola Fryšava pod Žákovou horou, Domamil Dukovany Dušejov Fryšava pod Žákovou horou Domamil 115 mš,zš,šd,šj, Ň 7 ř6 Ň 7 10,ň5 1, ř,04 ňň7,4ň 11 0ŇŇ,ň4 7 0Ň6,66 Dukovany 64 mš,zš,šd,šj, Ň ň ,4Ň 1,17 Ň 000,60 Ň5Ř,ř ,ř0 4 ň06,ř6 Dušejov Ř6 Fryšava pod Žákovou horou 100 Mírová Ň5ň mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 7 řň ň ř 10,7Ň Ň,ř6 ň ř1ň,0ř 704,47 11 ŘŘň,Ň4 7 1Ň6,7ň mš,zš,šd,šj, Ň Ň,5ř 1,0Ň 1 075,71 1Ř4,ř4 ň ř67,0ř Ň ň7ř,1ň Základní škola a Mate ská škola Golč v Jeníkov, Golč v Jeníkov mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 15 ŇŘ0 4 1Ň Ň0,00 6,7Ň Ř 60Ň,7ř 1 55ň,ř5 Ň5 ř10,ř1 15 1Řň,40 Základní škola a Mate ská škola Habry Habry V Zahradách 1Ř mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň ř 1Ř1 4 Ř 14,ř5 4,ř ,Řř 1 155,6ř 1ř 571,0Ň 11 Ň75,ň4 Základní škola a Mate ská škola Hamry nad Hamry nad č.p. 1ňň mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň ,řň 1,66 Ň 50Ř,ř6 ň45,15 ř 7ŘŘ,Ň0 5 75ň,57 Sázavou, Sázavou Základní škola a Mate ská škola Hartvíkovice, Hartvíkovice Hartvíkovice ř0 mš,zš,šd,šj, Ň Ň,ř4 0,71 1 Ň07,Ň6 144,ŘŇ 5 Ň44,70 ň 01Ň,ň1 Základní škola a Mate ská škola Havlíčkova Havlíčkova Nám stí ř7 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ř ň ř,ř5 4, Ř,44 Ř70, ,0ř 7 0ňř,Ň5 Borová Borová Základní škola a Mate ská škola Havlíčk v Brod, Havlíčk v Brod Wolkerova Ňř41 mš,zš,šd,šk,šj Ň ň ňň 44,Ř1 ř,5ř 1ř 16Ř,5ř Ň Ň67,5ň 50 Ř0ň,ň1 ŇŘ 4Ř1,77 Wolkerova Ňř41, Základní škola a Praktická škola, U Trojice Ň104, Havlíčk v Brod U Trojice Ň104 mš,zš,sš,šd,s Ňň,Ň0 4,5Ň 7 Ř4ř,řŇ 1 ŇŘ6,4ř 14 0Ř7,6Ř ř ň4ř,7ň Havlíčk v Brod pc,p.p.zš, Základní škola Havlíčk v Brod, Konečná 1ŘŘ4 Havlíčk v Brod Konečná 1ŘŘ4 zš,šd,šk,šjvýd, Ň 15 Ň50 Ňň ň0 Ň6,00 5,Ň5 ř 76ř,ř5 1 ŇŇŇ,Ř1 1ř 644,56 1Ň 40ň,ň7 Základní škola Havlíčk v Brod, Nuselská ňň40 Havlíčk v Brod Nuselská ňň40 mš,zš,šd,šk,šj Ň 1Ň Ň6ř 5 ň0 Ň1,Ň5 6,7Ř Ř 777,ř ,5Ň Ň5 ŇŘň,ň6 1ň 60ř,75, Základní škola Havlíčk v Brod, Štáflova Ň004 Havlíčk v Brod Štáflova Ň004 zš,šd,šk,šj, Ň 1ř ŇŘ,ň0 6,ŘŘ , ň,Ň6 ň4 6řň,Řň 1Ř ŇňŇ,5Ň Základní škola Havlíčk v Brod, V Sadech 560 Havlíčk v Brod V Sadech 560 zš,šd,šk,šj, Ň Ňř 75Ň 5 ň1 4ň,Ň7 7,ř7 1Ř 0Ň5,Ř0 1 Ř70,15 46 Ř67,40 Ň5 671,41 Základní škola a mate ská škola Herálec Herálec Herálec ňř mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň 1Ň,4Ň ň,00 5 1řŇ,Ň6 67Ň,7ň 15 4Řň,65 ř 5ř6,0ř Ň ň Základní škola a Mate ská škola Herálec, Herálec Herálec 440 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ř Ň4 14,Ř4 4,Ň5 5 70ň,7Ř 1 0Ř7, ň7,ř1 ř ň76,ň5 Základní škola a mate ská škola Heraltice, okres Heraltice č.p. Ř0 mš,zš,šd,šj, Ň Ň Ň,ř1 0,ň0 1 1Řň,15 Ř4,06 ň ř61,ň6 Ň ň45,ň6 T ebíč,

31 29 Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství SOUČÁSTI KZ PT PŽ zdrav. hand. z PŽ s vpuch mimoř. nad. Přep. počet prac. za typ ZŠ Mzdové náklady v tis. za typ ZŠ Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho mzdové náklady Základní škola a mate ská škola Hn vkovice, Batelov Hn vkovice Hn vkovice 14 mš,zš,šd,šj, Ň Ň ňň Ň 1 5,ňŇ 0,ňŘ Ň ň7ň,41 Ř6,4ň 6 ňř7,5ř ň ř44,0ř Základní škola a Mate ská škola Hodice, Hodice č.p. Ř6 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň ŇŇ 1 1 Ň,00 1,00 1 0Ň6,Ř4 170,60 5 Ň51,74 ň Ň66,ňň Základní škola Horní Cerekev, okres Pelh imov Horní Cerekev Tyršova Ň0ř zš,šd,šj, Ň ř Ř 1 1Ň,76 4,00 5 ňř5,ňň Ř0ř,ň7 1Ň ř0ň,řň 7 560,Ň7 Základní škola a mate ská škola Horní Dubenky, Horní Dubenky Horní Dubenky mš,zš,šd,šj, Ň Ň ň0 ň Ň ň,ňň 0,7ř 1 ň14,45 1ř5,ř0 5 1řŘ,ŇŇ ň Ň4Ř,řř, okres Jihlava 1ň5 Základní škola a Mate ská škola Ho epník Ho epník Nám. Prof. mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 7 71 Ň ň Ř,6ň 4,66 ň 4Ň0,06 7Ř6,5Ř 10 ňř0,44 6 Ň10,56 Bechyn 5ň Základní škola Hrotovice Hrotovice F. B. Zv iny ŇŇ1 zš,šd,šk, Ň 10 Ň14 ň ň 17,ŇŇ 5,00 7 ŇŇ6,4Ř 1 140, ŇŘ,55 ř 54ň,50 Základní škola Humpolec, Hálkova 5ř1, okres Humpolec Hálkova 5ř1 zš,šd,šj, Ň ňň 7ň Ň 50,Ň4 10,řŘ 1ř Ř60,ŘŇ Ň 6Ň1,ŇŇ 47 ř41,ř5 Ň7 Ň1ň,Ň6 Pelh imov Základní škola Humpolec, Hradská Řř4, okres Humpolec Hradská Řř4 zš,šd,šj, Ň Ň0 45Ř ř Ňň ň ňň,ř5 Ř,5ň 1ň 474,7Ň 1 Ř0ř,1ň ňň 5Ňř,Ň0 17 Ř65,60 Pelh imov Základní škola a Praktická škola Chot bo Chot bo Hradební 5Ňř zš,sš,šd,int,šj, Ň 1 14,00 ň,řň 4 ř4ř,ř6 1 0Ň7,64 ř 770,67 6 0ňř,01 p.p.zš, Základní škola Chot bo, Buttulova 74, okres Chot bo Buttulova 74 zš,šd,šk, Ň Ň0 4Ň4 5 ňř Ň7,řŇ Ř, ň, ,05 Ň4 Ň46, řř,67 Havlíčk v Brod Základní škola Chot bo, Smetanova 745, okres Chot bo Smetanova 745 zš,šd,šk, Ň Ň4 5Ň1 ř ,ŇŇ ř,61 15 ňř4,76 1 ř75,ňň ňň ň65,4ň 1ř 647,Ř7 Havlíčk v Brod Základní škola a Mate ská škola Jakubov, Jakubov u č.p. 1ň0 mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň0 0 Ň Ň,ň4 0, ,50 65,ř5 4 7ňň,Ň7 Ň řň0,01 Moravských Základní škola a mate ská škola Jamné, Jamné č.p. 1ř7 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 1 Ň1 0 Ň Ň,ŘŇ 1,00 1 ňřř,1ř Ňňň,44 5 Řň6,17 ň 57ř,5ř Základní škola Otokara B eziny Jarom ice nad Jarom ice nad Komenského 1Ň0 zš,šd,šj, Ň 1Ř 40Ň ř 10 1 Ňř,56 7,7ň 1Ň 1ňŘ,54 1 7Ř5,66 ŇŘ Ř0Ň, ň,56 Rokytnou, Komenského nám. 1Ň0 okres T ebíč Rokytnou Základní škola v Jemnici, Jemnice nám stí Svobody zš,ddm,šd,šj, Ň Ň ňň,ňř 6,60 1ň ňň0,5ň 1 7ňň,57 ňň ň14,45 1Ř ŘřŘ,ňŇ ŘŘ K esťanská základní škola Jihlava Jihlava nám stí Svobody zš,šd,šk, 6 16 Ň50 71 Ň7 1 ň4,5ř 4,17 1Ň 4ř6,41 řň5,ř1 1ň6ř/ň ŇŇ ŘŘ1, ň,00 ScioŠkola Jihlava - základní škola, s.r.o. Jihlava Pístov 5Ň zš,šd, 5 Ň 1ň 0 0 0,51 0,00 1řŇ,07 0,00 6řň,60 ŇŘŘ,75 Základní škola a mate ská škola Jihlava, Nad Jihlava Nad Plovárnou mš,zš,šd,šk,šj Ň Ň0 464 ň 15 Ň7,řř Ř,10 1Ň 457,ř5 Ň 076,7ň 4ň ň67,57 Ň4 4Ř6,Řř Plovárnou 5, 44ř4/5,šk, Základní škola Jihlava, Demlova ňň, p ísp vková Jihlava Demlova 417Ř/ňŇ zš,šd,šk,šk, Ň Ň Ň ŇŘ 44,66 6, Ř7, ř,Řň ň4 51ř,67 Ň1 455,07 organizace Základní škola Jihlava, E. Rošického Ň, Jihlava Evžena zš,šd,šk,šj,šjvýd, Ň ř ŇŇ ,06 11,45 Ň5 11Ň,70 Ň 6Ř0,ŘŇ 5ř 7Ř5,řŘ ň5 1Řň,Ň0 Rošického Ň5ř1/Ň Ň Ň6 6Ř6 ň 4ň Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, p ísp vková Jihlava Havlíčkova zš,šd,šj-výd, Ň 16 ň55 7 Ň0 Ň4,ňň 5,Ň7 10 ň51,ň0 1 ň4ř,ňř Ň1 ř0ř,1ř 1ň Ř41,1Ň organizace Ňň4/71 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, Jihlava Jungmannova zš,šd,šk,int,šjvýd,šk, Ň Ř Ř ,50 ň,ňř 6 ňň7,ň7 Řř0,04 1ň 610,57 7 řř7,50 ňňřř/6 Základní škola Jihlava, Kollárova ň0, p ísp vková Jihlava Kollárova Ň71ň/ň0 zš,šd,šk,šj, Ň Ň Ň ň6 40,54 7,Ň ,46 1 Ř6Ň,15 4Ň 75Ř,7Ň Ň4 04ř,ř5 organizace Základní škola Jihlava, K ížová ňň, p ísp vková Jihlava K ížová 1ň67/ňň zš,šd,šk,šj,šjvýd, Ň 14 Ň7ř Ň0 40 Ň7,ř6 5,ň ,Ňř 1 ŇřŇ,4Ř Ňň Ř4Ř,60 14 ŇŘ0,Ř4 organizace Základní škola Jihlava, Seifertova 5, p ísp vková Jihlava Seifertova 14Ň6/5 zš,šd,šj, Ň ň5 Ř74 4 ňř 51,ř5 11,Ř5 Ň1 466,ňŇ Ň 751,65 5Ň 446,ŇŇ ň0 1Ň4,17 organizace Základní škola Otokara B eziny, Jihlava, Jihlava Demlova 4765/ň4 zš,šd,šk,šj,šk, Ň Ň5 675 ň 41 1 ň7,ř7 7,Ň ,Ň6 1 Ř74,06 47 ňřň,0ň Ň5 6ň6,65 Základní škola ScioŠkola a Mate ská škola Jihlava Havlíčkova mš,zš,šd,šj,šjvýd, 5 Ř Ř,77 0,00 ň Ň76,Ř1 0,00 Meruzalka, o.p.s. 1ňř5/ň ,Ň7 ň Ř1Ň,Ř6 Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, Jihlava B ezinova zš,sš,šd,šjvýd,p.p.zš, Ň ř Ň4,ř1 4,06 ř 7Ř0,ŇŇ 1 146,07 Ň4 61Ň,1ř ,řň ň65ř/ň1 Základní škola T.G. Masaryka, Jihlava, Jihlava Žižkova Ň04Ř/50 zš,šd,šj, Ň 1Ř Ň5,Ňň 7,řň 11 0řň,řŇ 1 Řř5,řň Ň7 ř1ň, ř1,1Ň

32 30 Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství SOUČÁSTI KZ PT PŽ zdrav. hand. z PŽ s vpuch mimoř. nad. Přep. počet prac. za typ ZŠ Mzdové náklady v tis. za typ ZŠ Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho mzdové náklady Základní škola a Mate ská škola Jimramov, Jimramov Batelov Pad lek 1ňň mš,zš,šd,šj, Ň 7 1ň6 Ň ř 11,5Ř 4, Ř,4Ř 1 04ň,1ň 15 70Ř,ř0 ř 444,7ň Základní škola a mate ská škola Ji ice, okres Ji ice č.p. 44 mš,zš,šd,šj, Ň 4 4ř Ň Ň 4,Řň 1,řŘ Ň 0Ř5,00 44Ň,1Ř Ř ň11,5ň 4 Řřř,0Ň Pelh imov Základní škola Kamenice nad Lipou, okres Kamenice nad Vackova 1Ň5 zš,šd,šj, Ň ň ŇŇ ŇŇ 0 ňň,1ř ř,řň 14 14Ř,6ň 1 ř6ř,ř0 ňň Ř6Ř,6ň 1ř 001,04 Pelh imov Lipou Ň 1ř ň1 Základní škola a Mate ská škola Kamenice, okr. Kamenice u Kamenice u mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 1Ň Ň40 7 1Ř 16,Ř0 4,50 7 Ň15,ŘŘ 1 150,ŇŘ Ňň 166,Ř4 1ň 546,řň Jihlava, Jihlavy Jihlavy 40Ň Základní škola a mate ská škola Kn žice Kn žice Kn žice Ň15 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 7 1Ň7 ň 4 11,54 ň,ň5 4 5řŘ,Ř4 760,ŘŘ 1ň 661,57 Ř ň5ř,40 Základní škola a Mate ská škola Kojetice, okres Kojetice č.p. 1ň1 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 1 ř 0 0 5,54 1,50 Ň 1řň,14 ŇŘ0,15 6 6ŘŇ,04 4 ŇňŘ,77 T ebíč, Ň ň 5Ň 0 0 Základní škola a Mate ská škola Kon šín, Kon šín Kon šín 7Ň mš,zš,šd,šj, Ň Ň ň4 0 1 ň,ňř Ň,0Ň 1 74ř,71 ň54,ř4 5 ř0ň,ň5 ň 4ř7,45 Základní škola a Mate ská škola Kostelec, Kostelec č.p. Ř7 mš,zš,šd,šj, Ň Ň ň5 1 0 Ň,00 1,00 1 ň5ň,1ř Ň04,ŘŇ 6 0ŘŇ,6Ň ň 7Ňň,Ř7 Základní škola a mate ská škola Košetice Košetice Košetice 165 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň ř ,6ř 4,Ř1 7 1ŇŇ,ňř 1 Ň47,66 1ř 476,7ň 1Ň 17ň,65 Základní škola a Mate ská škola Kouty, okres Kouty Kouty ŘŇ mš,zš,šd,šj, Ň Ň ňř 0 0 Ň,15 1,10 1 Ň00,1Ň ňř6,ň ,57 ň 665,60 T ebíč, Základní škola a Mate ská škola Kozlov, Kozlov č.p. 55 mš,zš,šd,šjvýd, Ň 1 1ň 0 0 1,46 0,Ň5 761,Ň6 7Ř,1ř Ň 666,ř1 1 7Ň6,6Ň Základní škola a mate ská škola Kožlí Kožlí Kožlí Ň mš,zš,šd,šj, Ň Ň ň0 1 Ň Ň,70 0, Ř,66 1ň4,řř 6 5ň1,Ř0 4 11ř,5ř Základní škola a mate ská škola Krahulčí, okres Krahulčí č.p. ň4 mš,zš,šd,šj, Ň Ň Ňň 4 0 4,06 0,Ř0 1 ňř5,6ň Ňňň,ř6 6 74Ň,ňř ň řňř,5ř Jihlava, Základní škola a Mate ská škola Jana Blahoslava Kralice nad Martinská 5Ň mš,zš,šd,šj, Ň ň ňř 0 0 4,ň1 1, ,5Ň ňř6, ,7ř 4 ŇřŘ,řŇ Kralice nad Oslavou,, Oslavou okres T ebíč Základní škola a Mate ská škola Krásná Hora, Krásná Hora Krásná Hora ň4 mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň0 0 1 Ň,14 0,5ň 1 0Ř6,56 105,67 ň ř16,ř0 Ň ň16,64 Základní škola Krucemburk, okres Havlíčk v Brod Krucemburk Školní 440 zš,šd,šj, Ň ř 15Ř ,0Ň 4,ŘŇ 5 Ř4Ř, ř,76 1ň 1Ň1,54 7 ř0ř,ňř Základní škola a Mate ská škola K ídla, okres Žďár K ídla nad Sázavou, Základní škola a Mate ská škola K ižánky, K ižánky Základní škola a mate ská škola K ižanov, K ižanov Základní škola a Mate ská škola K oví, K oví Základní škola Lavičky, okres Žďár nad Sázavou, Lavičky Mate ská škola a Základní škola Dobrnice okres Ledeč nad Havlíčk v Brod Sázavou Základní škola Ledeč nad Sázavou, p ísp vková Ledeč nad organizace Sázavou Základní škola a mate ská škola Lesonice, okres T ebíč, Základní škola a Mate ská škola Libice nad Doubravou Základní škola a Mate ská škola Bohuslava Reynka, Lípa, Základní škola, Základní um lecká škola a Mate ská škola Lipnice nad Sázavou Lesonice Libice nad Doubravou Lípa Lipnice nad Sázavou č.p. 6Ň zš,šd, Ň ň ,Ř4 1,ň1 Ň 606,7Ň 1řř, ,60 ň ŇŇŇ,ŘŇ Dobrnice ň4 mš,zš,šd,šj, Ň 1 ŇŇ 1 4 Ň,65 0,50 1 Ň40,61 11ř, ,Ňň Ň 7ňŘ,41 Nádražní 7Ř0 zš,šd,šk,šj, Ň 15 ňřň ř,řř 10,00 1ř 64Ň,ňŘ Ň Ň5ň,Ň5 4ň 604,ř7 Ň5 64Ř,Ňř Ň 10 ŇŇ4 ň ň1 Ň 4 Ň5 Ň5 0 Lesonice 1 mš,zš,šd,šj, Ň 1 1Ř 1 Ň Ň,ňŘ 0,Ř4 1 0řŘ,ňŘ 1ř7,řř 4 470,4Ň Ň 76Ň,0Ň nám. Sv. Jiljí 11 mš,zš,šd,šj, Ň Ň ň5 0 1 Ň,Ř5 1,5Ň 1 407,05 4Ň1,Ř4 5 Ř0Ř,ňŘ ň 55Ň,Ň4 Lípa 66 Lipnice nad Sázavou Ň1ň č.p. 5Ň mš,zš,šd,šjvýd, Ň Ň ň6 Ň Ň ň,0ň 0,6ř 1 4ň1,Ř5 170,Ř0 4 5Ňň,60 Ň řň5,04 Moravské mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň4 0 Ň Ň,06 1,07 ř7ř,ř0 Ň1Ň,10 ň 6ŇŇ,05 Ň 1ř1,5ř K ižánky řň U Školy ňň1 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 15 Ň6Ř 6 ňř ŇŇ,66 6,Ř7 Ř 77ř,04 1 Ň40,Řř Ň5 7Ň7, ,Ňň K oví 1ř0 mš,zš,šd,šj, Ň Ň ňň 0 0 Ň,7Ň 1,Ň5 1 ňř4,7ň Ňřř,51 5 0ŇŇ,0ň Ň řř5,41 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 10 Ň16 ň 1ř Ň 16,64 5,ň7 6 ř4ř,ř1 1 ňňň,7ň Ňň Ň41,15 1ň Ř0Ř,40 mš,zš,šd,šj, Ň 7 Ř0 5 1ň 10,76 Ň,Ř6 4 10ř,5Ň 64Ň,ň6 1Ň Ř5Ň,17 Ř 0ňŘ,07

33 31 Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství SOUČÁSTI KZ PT PŽ zdrav. hand. z PŽ s vpuch mimoř. nad. Přep. počet prac. za typ ZŠ Mzdové náklady v tis. za typ ZŠ Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho mzdové náklady Základní škola a Mate ská škola Lipník, okres Batelov Lipník Lipník 4Ň mš,zš,šd,šjvýd, Ň 1 ŇŇ 1 0 Ň,5Ř 0, ,ř6 0,00 ň 560,44 Ň ň75,ňř T ebíč, Základní škola Lísek, okres Žďár nad Sázavou Lísek Lísek Ř0 zš,šd, Ň Ň,Ň1 0,5ň Ř57,Ň4 11ř,1ř 1 Řřř,1ř 1 Ň00,ň7 Základní škola a Mate ská škola Litoho, Litoho č.p. řř mš,zš,šd,šj, Ň Ň ň0 1 0 Ň,61 0, Ň,Ř6 1ňŇ,Ň ,76 Ň 7Ň0,6Ň, okres T ebíč Základní škola a mate ská škola Lučice Lučice Lučice 61 mš,zš,šd,šj, Ň Ň 1ř 1 0 ň,51 0,1ř 1 ŇŘ5,16 50,65 6 ř76,řň Ň ř40,ř1 Základní škola a Mate ská škola Luka nad Luka nad Školní 177 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 1Ň Ň5Ř 1Ň 1Ř Ň0,Ň4 4,Ňř Ř ř11, ,Ň7 Ň5 ň17, Ň,řř Jihlavou, Jihlavou Základní škola a Mate ská škola Lukavec Lukavec Na Podskalí ŇŘŇ mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň ř 104 1Ň 5 15,14 5,6Ň 5 Ň56,5Ř 1 116,Ňň 14 1ř5,6ř Ř 571,Ň1 Základní škola a mate ská škola Lukov, Lukov č.p. ňň mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 1 Ňň 1 0 ň,ňň 1,ňň 1 Ň60,ň4 Ňřř,Ň7 4 77Ň,4ř Ň ř46,07 Základní škola a Mate ská škola Maleč Maleč Maleč 77 mš,zš,šd,šj, Ň 7 10Ř ,7Ř ň,6ň 4 754,56 Ř0Ň,Ň0 11 ř7ř, ,ŇŘ Základní škola M ín M ín Nám stí ř6 zš,šd,šj, Ň 1ř 4ňň 4 4Ň Ň7,ŇŇ 7,51 11 Ř7ř,05 1 Ř1ř,Řř ŇŘ ň0ň,ňň 16 5ř6,řŇ Základní škola a Mate ská škola Mlado ovice, Mlado ovice č.p. 67 mš,zš,šd,šj, Ň Ň Ň6 1 0 ň,17 0,74 1 1ŇŘ,16 17Ř,77 4 ŘŇŘ,7ň Ň řňř,16 okres T ebíč, Základní škola Mohelno, okres T ebíč Mohelno Mohelno ŇňŇ zš,šd,šj, Ň ř ,04 4, ň,Ř4 Řř5,ňŘ 14 Ň4ř,7Ř 7 ř4ř,6ř Základní škola a Mate ská škola Moravec, Moravec Moravec 45 mš,zš,šd,šjvýd, Ň Ň ňř 4 ň ň,45 0,Ř0 1 ň0ň,7ň 14ň,65 4 ř40,16 Ň 744,Ř1 Základní škola a Praktická škola Moravské Moravské Dobrovského 11 zš,sš,šd, 7 1Ň 106 řř Ř Ň0,16 ň,ň6 Ř Ň70,6Ř Ř40,6Ň 15 1ŘŇ,Ň6 ř 5ň4,57 Bud jovice, Dobrovského 11 Bud jovice Základní škola Moravské Bud jovice, Havlíčkova Moravské Havlíčkova řňň zš,ddm,šd,šk, Ň 1Ň ň0ň Ň 5 ŇŇ,56 Ř,ňŘ ř Ř56,65 Ň 14ř,ň6 Ňř řňň,ň6 15 4Ř7,ň7 ul. řňň, okres T ebíč Bud jovice šj, Základní škola T. G. Masaryka Moravské Moravské nám. Svobody zš,šd,šk,šj, Ň Ň1 4řŘ 5 1Ň 1 ň6,ňř 5,ňň ,ň5 1 4ň4,4Ň ňň 7řŘ,44 1ř ř10,46 Bud jovice, nám stí Svobody ř0ň, okres T ebíč Bud jovice ř0ň Základní škola a Mate ská škola Mrákotín, Mrákotín Mrákotín 114 mš,zš,šd,šjvýd, Ň Ň ň7 1 1 Ň,55 0,75 1 ň75,ř5 1ŘŘ,41 4 řňň,47 ň Ňň7,01 Základní škola a Mate ská škola Myslibo ice Myslibo ice Myslibo ice 170 mš,zš,šd,šj, Ň ř ,50 ň, ,6ň řňř,7ř 15 ŘŘř,ŇŘ ř 6Ň5,ŇŇ Základní škola Nám šť nad Oslavou, Husova 57ř Nám šť nad Husova 57ř zš,šd,šj, Ň 15 ň0ň ň Ř 1 Ň5,7ř 4,70 ř 74Ň,ň ,Ř1 1ř ř1ř,55 1Ň 0ň0,řŇ Základní škola Nám šť nad Oslavou, Komenského Nám šť nad Komenského zš,šd,šj-výd, Ň 1Ň Ň5ř ř,ŇŘ ň,56 7 ŘŘ7,ř5 řňň, ř7,50 ř ŘŇ0,Ň5 5ň Oslavou nám. 5ň Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Netín č.p. 14 zš,šd, Ň ,61 0,Ř5 71ň,Ň0 16Ň,ň ,5ň 1 000,ňŇ Základní škola Nížkov Nížkov Nížkov 11 zš,šd,šj-výd, Ň ř Ň4 14,ň1 Ň,76 5 Ř0Ř,ŇŘ 705,ň ,ň5 7 ň7ň,00 Základní škola a Mate ská škola Nová Cerekev Nová Cerekev Nová Cerekev 7Ň mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň ř ř 11,Ř7 ň,ň5 4 6Ř6,Ň0 70ř, Ň5,ŇŇ Ř Ňřř,Ř6 Základní škola Vlásenický dv r Nová Cerekev Stanovice 15 zš,šd,šj-výd, 5 4 4ň 1 Ň Ň,ŇŘ 0,05 617,1ř 16,Ň0 1 Ř57,00 ř71,00 Základní škola a Mate ská škola Nová íše Nová íše B ezinova 1řň mš,zš,šd,šj, Ň ř Ň,Ř5 ň,1ň 5 ň54,0ň ř41,ň0 16 ŘŇŘ,00 10 ňřř,74 Základní škola Nová Ves u Chot bo e, okres Nová Ves u Nová Ves u zš,šd,šj-výd, Ň ň ň,ř5 1,14 1 7ř4,65 Ň50,1Ň ň 760,Ň1 Ň ňňň,04 Havlíčk v Brod Chot bo e Chot bo e 114 Základní škola a Mate ská škola Nová Ves u Nová Ves u č.p. 70 mš,zš,šd,šj, Ň Ň ŇŘ 0 1 Ň,5Ň 1,46 1 ŇŇ6,řř ŇŘŘ,5Ň 5 6ŇŇ,4Ň ň 417,06 Nového M sta na Morav, okres Žďár nad Nového M sta na Sázavou, Morav Základní škola a Mate ská škola Nová Ves u Nová Ves u č.p. ňň mš,zš,šd,šj, Ň Ň 1,64 1,6ň 756,ř6 ň6ň,14 ň Ř4Ň,5Ň Ň ňň4,0ř Sv tlé, okres Havlíčk v Brod Sv tlé Základní škola a Praktická škola Nové M sto na Nové M sto na Malá 154 mš,zš,sš,šjvýd, 7 ň ŇŇ ŇŇ 0 5,ř6 1,ňŘ Ň ň11,0ř ň75,ňň 4 75ř,05 Ň Ř7Ř,Ňň Morav, Malá 154 Morav Základní škola Nové M sto na Morav, Leandra Nové M sto na Leandra Čecha zš,šd,šk,šj,šjvýd, Ň Ň ŇŇ Ň 0 ň4,44 7, Řř,Ř7 1 Ř17,Ň1 ň7 0ňŇ,64 Ň0 Ř4Ň,Ň0 Čecha Ř60, okres Žďár nad Sázavou Morav Ř60 Ň Ň ř Základní škola Nové M sto na Morav, Nové M sto na Vratislavovo zš,šd,šj, Ň Ň Ň ,ň5 7,74 17 ŇŇ5,5Ř 1 ř7ň,ř4 ň7 Ň47,1ň ŇŇ ňř1,řň Vratislavovo nám stí 1Ň4, okres Žďár nad Morav nám stí 1Ň4 Ň ŇŇ 5Ň Základní škola a Mate ská škola Nové Syrovice, Nové Syrovice Nové Syrovice 5 mš,zš,šd,šj, Ň 4 5ř 1 Ň 5,ňŇ 1,Ň6 Ň ň61,ř4 ŇŘ4, ,51 4 7Ř4,66 okres T ebíč, Základní škola a Mate ská škola Nové Veselí, Nové Veselí Na M stečku 1 mš,zš,šd,šj, Ň 1Ň Ňň1 6 ŇŘ 17,Ř7 5,04 7 ř77,ř1 1 1Ňň,ř4 Ň4 767,5ř 14 7řŘ,74

34 32 Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství SOUČÁSTI KZ PT PŽ zdrav. hand. z PŽ s vpuch mimoř. nad. Přep. počet prac. za typ ZŠ Mzdové náklady v tis. za typ ZŠ Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho mzdové náklady Základní škola Nový Rychnov, okres Pelh imov Nový Batelov Rychnov Nový Rychnov zš,šd,šj,šjvýd, Ň ř 1ŇŘ Ň ř 1ň,ň7 Ň,0ň 4 řň0,67 ň5ř,ňň 1Ň 00ň, ň,ř0 170 Základní škola a mate ská škola Obrata Obrata Obrata 14Ř mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 1 Ň5 ň ň ň,17 1,5ň 1 1ř7,Ř1 ňň1,řř 5 47Ň,0Ň ň 5ň7,40 Mate ská škola a Základní škola Slunečnice Okrouhlice Okrouhlice 11ň mš,zš,šd,šjvýd, 5 1 Ň0 Ň 1 ň,ňř 0,Ňř 1 Ň0ř,00 Ř0,ŘŘ Ň 14ň,00 1 ň44,00 Základní škola a mate ská škola Okrouhlice, okres Okrouhlice Okrouhlice 5ř mš,zš,šd,šj, Ň Ň 4,50 1,51 Ň 0Ř5,ř0 ň10,řř Ř 715,4Ř 4 ř51,ň0 Havlíčk v Brod Základní škola Ok íšky, Ok íšky J. ů. zš,šd,šk,šj, Ň 14 ŇŘň 10 Ř ŇŇ,51 5,1Ř ř 5ŘŇ,ňŘ 1 Ň11,řŘ Ň1 ř0ř,ř5 1Ň Ř66,74 Komenského Ř7 Základní škola a mate ská škola Olešná, okres Olešná č.p. 54 mš,zš,šd,šj, Ň ň 47 Ň 4 4,Ň6 1, Ň,46 Ň75,1Ř ř 4ř4,10 5 Řňň,7ř Pelh imov Základní škola a mate ská škola Opatov, okres Opatov č.p. 6Ř mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň Ň6 0 0 Ň,ň6 1, ,67 Ň0ř, ,1Ř ň 01Ň,ř0 T ebíč, Základní škola a mate ská škola Oslavice, Oslavice č.p. 67 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň ň ,01 0,74 1 ř4ň,40 Ň1Ň,Ř ,Řř 4 ŇŘŇ,76 Základní škola a mate ská škola Osová Bítýška Osová Bítýška Osová Bítýška mš,zš,šd,šj, Ň 1Ň Ň64 7 Ň6 1Ř,1Ř 4,7ň Ř ň6ň,ř6 1 Ňň0,07 ŇŇ 1Ň4,ň0 1ň 4Ňř,70 Ň46 Základní škola Ostrov nad Oslavou, okres Žďár Ostrov nad Ostrov nad zš,šd,šj-výd, Ň ň ň6 0 Ň ň,ňř 1,00 1 7ň0,ŇŘ 176,Ň5 ň 60Ň,Řň Ň Ň44,ňŘ nad Sázavou, Oslavou Oslavou řň Základní škola a Mate ská škola Oudole Oudole Oudole 1Ňň mš,zš,šd,šjvýv,šj-výd, Ň Ň ňň 1 Ň ň,16 1,50 1 ň1ň,ňň ň06,ř5 4 67Ř,Ň6 Ň Ř64,5ň Základní škola Pacov Pacov nám. Svobody zš,šd,šk,šjvýd, Ň 1Ň Ň15 Ňň Ř,řŘ 10,17 1ř 00Ň,57 Ň 01ň,71 ň7 54Ř,47 Ňň ŘŇŘ,ňŘ ňň1 Ň 17 ň4ř 6 ňň Základní škola Pavlínov okres Žďár nad Sázavou Pavlínov č.p. 44 zš,šd,šj-výd, Ň Ň,Ř0 0,14 1 0Ň0,ŇŇ Ňň,6ň Ň 150,57 1 ŇŘ0,0Ň Základní škola a mate ská škola Pavlov, Pavlov č.p. 100 mš,zš,šd,šj, Ň Ň,Ň6 0, ,Ňř 0, Ň,16 Ň Ř01,ň0 Základní škola Pelh imov, Komenského 1ňŇ6 Pelh imov Komenského zš,šd, 7 5 4Ř 4Ř 0 17,56 4,1ň 6 75Ň,0Ř řř6,řř 1ň 764,Ř6 Ř 4Ň7,Ňň 1ňŇ6 7 Ň Základní škola Pelh imov, Komenského 1465, Pelh imov Komenského zš,šd,šk, Ň 1Ř 51Ň 7 ŇŇ ň1,56 7,45 1ň 46ň,Ř ,15 Ňř Ř45,0ň 17 7ŘŇ,ňň 1465 Základní škola Pelh imov, Krásovy domky řřř, Pelh imov Krásovy domky zš,šd,šk, Ň 1Ř Ň5 ň1,řř 6,55 1ň 4řř,Ň ,76 Ň7 015,0Ň 16 řňň,7ř řřř Základní škola Pelh imov, Na Pražské 154ň, Pelh imov Pražská 154ň zš,šd,šj, Ň 1Ř 505 ň ň5 ň0,74 6,5Ř 1ň 467,Ř5 1 5ř6,ňň ňň 4Ň6,66 1ř ň50,55 Základní škola Pelh imov, Osvobození 1ŘŘ1, Pelh imov Osvobození 1ŘŘ1 zš,šd,šj, Ň 17 ňňř 5 Ň7 Ň6,6ř 7,ň5 10 1řŘ,ňř 1 76Ň,5ř ŇŘ 504,ňň 14 7Ř1,ř6 Základní škola a Mate ská škola Písečné, Písečné č.p. ň0 mš,zš,šd,šj, Ň Ň,77 0,67 1 1ŇŇ,6Ř 1Ňř,6ň ň Ř07,Ň7 Ň Ň0ř,7ň Základní škola Otokara B eziny Počátky, okres Počátky Komenského zš,šd,šj, Ň 16 ň1ň 4 16 Ň4,ŇŇ 5,50 ř 60ň,Ř1 1 17Ň,Řň Ňň 644,ř7 1ň 1Ň1,Ňň Pelh imov sady ňř7 Základní škola Police, Police Police 146 zš,šd,šj, Ň 1 Ň1 1 0 Ň,75 0, Ň,ň7 ň7,46 ň 4Ř1,ňň 1 ř14,ř1 Základní škola Polná, okres Jihlava Polná Pod bradova 7ř zš,šd,šk,šj, Ň 16 ňř1 ř ňň 41,1ň Ř, ŇŇ,07 Ň ň7ř,07 ňř 6ň7,74 Ňň 477,ňŘ Ň 11 Ňň7 ň 4 Základní škola a Mate ská škola Polnička, okres Polnička č.p. 147 mš,zš,šd,šj, Ň 7 1Ňř 4 Ň0 11,ř4 ň,ňň 5 1Ř4,11 7Ř6, ,ŇŘ Ř 4řň,50 Žďár nad Sázavou Základní škola Prosetín a Mate ská škola Prosetín, Prosetín Prosetín 70 mš,zš,šd,šj, Ň ň 1 Ň,Ňň 1,05 Ř60,ŘŘ ŇŇŘ,ň4 ň ř6ň,ř1 Ň 1ř4,Řř okres Žďár nad Sázavou, Základní škola a Mate ská škola P edín P edín P edín 1ňř mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 7 1Ň ,ň1 ň,ňř 4 5ŇŇ,06 70ř,41 1ň 55ň,44 7 řňř,ř4 Základní škola P ibyslav P ibyslav Česká ň1 zš,šd,šk,šj, Ň Ň6 5Ň6 10 5ň ňř,ňň ř, ,Ňř 1 Ř54,00 ň6 16ř,ň1 Ň1 ň06,ňň Základní škola T.G. Masaryka a mate ská škola P ibyslavice, P ibyslavice Kaštanová 14Ň mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň ,Ř6 1,Ň0 Ň ň55,6ř Ň7ř,7Ň ř ň70,ň4 5 6řŘ,6ň

35 33 Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství SOUČÁSTI KZ PT PŽ zdrav. hand. z PŽ s vpuch mimoř. nad. Přep. počet prac. za typ ZŠ Mzdové náklady v tis. za typ ZŠ Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho mzdové náklady Základní škola a mate ská škola Puklice, Batelov Puklice Puklice 167 mš,zš,šd,šk,šj Ň 7 1Ňň ň 5 1Ň,0Ň Ň,ň5 4 Ř07,1Ň ňř7,ň7 1ň Ř0Ř,řŇ 7 Ř71,ň0,šj-výd, Základní škola a mate ská škola Pyšel, okres Pyšel č.p. 1 mš,zš,šd,šjvýd, Ň Ň,Ň6 1,6Ř ř66,ř5 ŇřŇ,ň4 ň 665,ň5 Ň Ň06,Ň4 T ebíč, Základní škola a Mate ská škola Radešínská Radešínská Radešínská mš,zš,šd,šj, Ň Ň 4Ň 0 5 Ň,ňŇ 0,řň 1 40Ř,4ř Ň10,ř4 5 ňň6,ň4 ň Ň15,7Ň Svratka, okres Žďár nad Sázavou, p ísp vková Svratka Svratka ř5 organizace Základní škola a Mate ská škola Rad ovice, Rad ovice č.p. 54 mš,zš,šd,šj, Ň Ň ň0 0 4 Ň,7ň 1,Ňň 1 4ř5,ř5 ŇŘ5,6Ň 5 ňň6,ňř ň Ň1ř,Řř Základní škola a Mate ská škola Radostín nad Radostín nad Radostín nad mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 1Ň Ň66 ň Ň5 1ř,57 5,74 7 ř06, ,ŇŘ Ň1 4ř0,00 1ň 04ň,56 Oslavou, Oslavou Oslavou 1ň6 Základní škola Rapotice, Rapotice Školní 6ř zš,šd,šj-výd, Ň ň ,14 1,10 Ň 007,ňň Ň15,7ř 4 ň57,06 Ň 6Ň5,16 Základní škola a Mate ská škola Rokytnice nad Rokytnice nad Rokytnice nad mš,zš,šd,šj, Ň ň 4ř 1 1 4,4ř 1,ňň 1 Ř0Ř,14 Ň5ň,4Ř 6 Ř6ň,ňŘ 4 06ř,ŘŘ Rokytnou, Rokytnou Rokytnou 15 Základní škola a Mate ská škola T. G. Masaryka Rouchovany Rouchovany 1ň1 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň ř 11ň ,74 ň,10 4 ŘŇŇ,05 Ř01,Ň Ř,56 Ř ň14,01 Rouchovany Základní škola a Mate ská škola Rovečné Rovečné Rovečné 1Ř1 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň ň 47 Ň 6 6,0ř 1,ŘŇ Ň 565,6ň Ňřň,Ř6 Ř Ň67,4Ř 4 ř67,66 Základní škola a mate ská škola Rozsochatec, Rozsochatec Rozsochatec 54 mš,zš,šd,šj, Ň Ň Ň,4ň 0,Řř 1 11Ň,ň6 Ň1Ň,6ř 4 71ř,56 Ň 75ř,50 okres Havlíčk v Brod Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Rozsochy Rozsochy 64 zš,šd, Ň Ň Ňř 1 ň Ň,ŘŇ 0,Ř1 1 Ň67,54 1Řň,54 ň 07Ň,56 1 Ř41,10 Sázavou, Základní škola a Mate ská škola Rožná, okres Rožná Rožná 151 mš,zš,šd,šj, Ň ň 5Ň ,46 1,00 Ň 4ňř,65 1Řř,ň4 7 ŘŇň,ňŇ 4 7Ř1,05 Žďár nad Sázavou, Základní škola Ruda, Ruda č.p. 5Ř zš,šd,šj-výd, Ň ,67 0,60 707,ŘŇ 1Ň4,ň4 1 Ř40, ň,5ň Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov, okres Rudíkov č.p. 167 zš,šd,šj, Ň ř 15Ň 1 Ň 11,76 ň,47 4 6Ř7,ň7 747,ř4 1Ň Ř44,00 7 Ň4ň,17 T ebíč Základní škola a Mate ská škola R žená, R žená č.p. 4Ř mš,zš,šd,šj, Ň ,5Ň 1,1ň Ř15,1Ř Ň55,Ňř ň 446,ň1 Ň 10ň,60 Základní škola a mate ská škola Rynárec, okres Rynárec Rynárec 140 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 4 5Ř Ň 6 5,Ř7 1,61 Ň 4ň1,01 ň7ř,4ř ř ň06, ,ř0 Pelh imov Základní škola a Mate ská škola ečice, ečice č.p. řň mš,zš,šd,šj, Ň Ň Ň4 1 6 ň,0ň 1,50 1 Ňř4,ňň ň05,67 4 ř77,ňň ň 117,Ňř Základní škola a mate ská škola Sázava, Sázava č.p. Ř0 mš,zš,šd,šj, Ň Ň ňň ň ň Ň,66 1,00 1 ňň6,4ř 1Ř5,0Ň 5 44ň,řň ň ŇŇ0,4ň Základní škola a mate ská škola Sázavka Sázavka Sázavka 55 mš,zš,šd,šj, Ň Ň Ň5 0 0 Ň,55 0,Ň5 1 0ř4,Ň0 4Ř,ŘŘ ň ř55,0ň Ň ňř5,ř7 Základní škola Senožaty, okres Pelh imov Senožaty Senožaty 1Ř4 zš,šd, Ň ř ,ř0 ň, ,15 Řňň,ŘŇ 10 ŇŇň,75 6 Ň67,5Ř Základní škola Skuhrov, okres Havlíčk v Brod Skuhrov Skuhrov 1Ř zš,šd,šj-výd, Ň Ň Ň,Ř5 0,5Ň 1 7ň4,Ň5 Ř7,řř ň 606,51 Ň ň1ř,řř Základní škola a mate ská škola Sn žné, Sn žné Sn žné ř6 mš,zš,šd,šj, Ň 7 1Ň5 7 1ř 1ň,0Ň Ň,Ř5 5 0Řň,71 716,0Ň 14 ňř0,57 Ř 4Řř,Ř6 Základní škola a Mate ská škola Sobí ov, okres Sobí ov Sobí ov Ň15 mš,zš,šj, Ň Ň ŇŘ 0 0 Ň,41 0,ŘŘ 1 165,Ň5 170,4ř 4 5Ň5,16 Ň 555,7ň Havlíčk v Brod Základní škola a Mate ská škola Stará íše, Stará íše Stará íše 41 mš,zš,šd,šj, Ň ň ň,ň0 1,1ň 1 4Ř5,Ř6 Ň1ř,ň6 5 07Ň,ň4 ň 101,Ň0 Základní škola a Mate ská škola Sta eč, okres Sta eč Jakubské mš,zš,šd,šj, Ň 5 ŘŘ ň ň Ř,Ň4 1,00 ň 10ř,ŘŘ Ň0ř, ,77 7 1ň1,Ňň T ebíč, nám stí 56 Základní škola a Mate ská škola Stona ov, Stona ov Stona ov Ň4Ň mš,zš,šd,šj, Ň ř Ň,14 ň,6ň 5 61Ň,17 7ŘŘ, ,45 ř ň46,5ň Základní škola a Mate ská škola Strážek, Strážek Strážek Ň7 mš,zš,šd,šj, Ň ř 75 ň 11 Ř,4Ř Ň,6ň ň 4Ňň,ňŇ 4řř, Ř5,Ř4 6 1Řř,44 Základní škola a mate ská škola, Studenec, okres Studenec č.p. 1Ňň mš,zš,šd,šj, Ň Ň ň4 0 0 Ň,ř4 0,4Ř 1 ň74,0ř 100,44 5 řř1,7ř ň 57Ň,60 T ebíč Základní škola Sv tlá nad Sázavou, Komenského Sv tlá nad Komenského Ňň4 zš,šd,šk, Ň 15 ŇŘ1 Ř 40 ŇŘ,ř5 4,50 10 ň71,ň7 Ř61,46 1ř Ř4ř,7Ň 1Ň ŇŘř,6ř Ňň4, Sázavou

36 34 Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství SOUČÁSTI KZ PT PŽ zdrav. hand. Základní škola Sv tlá nad Sázavou, Lánecká 6řř, Sv tlá Batelovnad Sázavou Základní škola a Mate ská škola Sv tnov, Sv tnov Základní škola a mate ská škola Svratka, Svratka Základní škola a Mate ská škola Šebkovice, Šebkovice Základní škola a Mate ská škola Škrdlovice, Škrdlovice Základní škola a Mate ská škola Šlapanov, Šlapanov Základní škola a Mate ská škola Št pánov nad Št pánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, p ísp vková Svratkou organizace Základní škola a mate ská škola Štoky, Štoky Tasov Základní škola Telč, Hradecká Ňň4, p ísp vková Telč organizace Základní škola Telč, Masarykova 141, p ísp vková Telč organizace Základní škola a mate ská škola Trnava, okres Trnava T ebíč, Základní škola a Mate ská škola T ebelovice, T ebelovice okres T ebíč, Základní škola a Mate ská škola p i zdravotnických T ebíč za ízeních Kraje Vysočina Základní škola a mate ská škola T ebíč, T ebíč Bartuškova 700 Základní škola a mate ská škola T ebíč, Na T ebíč Kopcích ň4ň T ebíč Základní škola T.G.Masaryka T ebíč, Komenského T ebíč nám stí 61/6 T ebíč T ebíč z PŽ s vpuch mimoř. nad. Přep. počet prac. za typ ZŠ Mzdové náklady v tis. za typ ZŠ Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho mzdové náklady Lánecká 6řř zš,šd,šk,šj, Ň Ň ňř,60 6,Ř7 15 4ŘŘ,56 1 ňň0,4ň ňň ř4ň,ř5 Ň0 Ňň7,71 Šlapanov 1 mš,zš,šd,šj, Ň 7 ř6 ň 6 10,10 ň,ň5 ň řň0,řř 741, ňŇ,ŇŘ 6 Řř7,64 Št pánov nad Svratkou 15ř Ň 7 1Ňň 4 1ř 1ň,60 ň,ř4 5 40ň,61 756,Ř4 15 ŇŘ0,řŘ ř ňňň,ň7 č.p. 46 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň ŇŘ 0 0 Ň,Ň7 0,řŇ 1 1ř5,75 1Ř7,75 ň Ř6Ř,ňŇ Ň 416,4ř Partyzánská ň10 mš,zš,šd,šj, Ň Ř Ňň 1Ň,ň1 4,řň 5 ň6ň,6ň 1 154, Ň,ň4 ř 6Ř7,řŘ Šebkovice 15ř mš,zš,šd,šjvýd, Ň Ň Ňř 0 1 Ň,50 0,řŘ 1 17ř,16 Ň1Ř,ř6 4 Ň61,řŘ Ň 647,1ň č.p. 110 mš,zš,šd,šj, Ň Ň 1Ř 1 0 Ň,ň5 0,6ň 1 Ň51,4ň 11Ř,ň6 4 4ŘŘ,06 Ň 654,75 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Štoky ŇŇ0 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň ř ŇŇř 1 Ň7 16,1ň 4,1Ň 6 Řň6,5Ň ř64,ř7 ŇŇ 74Ň,Ň7 1ň 15ř,44 Základní škola a mate ská škola Tasov Tasov ň7 mš,zš,šd,šj, Ň ř 1Ň0 0 ř 11,67 Ň,Řň 4 Ňňř,14 5Ř4,ř0 1Ň 1Ř4,Ř6 7 5ŇŘ,01 Hradecká Ňň4 zš,šd, Ň Ň0 ň7ř ň7 14 ňň,17 7,67 1Ň Ň7ň,Ň ,řŘ Ňň 657,16 14 Ř7Ř,ňř Masarykova 141 zš,šd,šj, Ň 17 ň76 ň ňř Ň5,45 7,Ň ř,řň 1 Ř7Ň,47 Ň5 0ŇŘ,ňř 14 ŘŇŘ,Ř6 č.p. 75 mš,zš,šd,šj, Ň Ň ň0 0 0 Ň,70 0,17 1 1řň,0Ň ň0, ř,40 ň 51ň,54 T ebelovice 54 mš,zš,šd,šj, Ň 1 1Ř 0 0 1,ř6 1,00 ř10,7ř 166,Ř1 ň 50ň,56 Ň 15ř,04 Purky ovo nám. 1ňň/Ň mš,zš,šd, 7 4 ňň ř 0Ň5,15 5 ř56,4ř Bartuškova mš,zš,šd,šk,šj Ň Ň7 57ň ,ŘŇ ř,0ř 1Ř Ň14,Řň 1 ř6ň,54 700/Ň0,šj-výd, Na Kopcích ň4ň mš,zš,šd,šk,šj Ň 17 ň05 1ň 10 ň0,ňň 6, ř, ,Ň6 ň0 ŘŘ7, ,47,šj-výd, Základní škola Sv tlo s.r.o. Slunná /11ňŘ zš,šd,šj-výd, 5 Ň Ňň 1 0 Ň,0ň 0,6ň 67ř,Ň0 16Ř, ,00 ř4ř,00 Komenského zš,šd, Ň Ň7 5Ř6 5 ř 41,41 10,1Ň 16 50ň,75 Ň 1Ň0,56 ňň ř04,00 Ň0 6Řň,6Ř nám. 61/6 Základní škola T ebíč Týnská Ř Týnská ŘŇ1/Ř zš,šd,šk,šj, Ň Ň0 4ř0 ň 15 1 ň5,7ř Ř,Ň0 1ň ř7ř,řř 1 7řň,1ř ňň 6Ň1,Ň0 1ř 01ň,Ň1 Základní škola T ebíč, Benešova 5Ř5 Benešova 5Ř5 zš,šd,šk,šj, Ň ŇŘ 6ř ,Řř 10,67 1Ř ň44,56 Ň 5Ň6,16 4ň ř7ň,ř5 Ň5 ř74,75 Základní škola T ebíč, Cyrilometod jská ŇŇ T ebíč Cyrilometod jská mš,zš,šd,int,š 7 ř ŇŘ,54 4,1ň 10 17Ř,ř5 1 05ř,07 17 Ň0Ň,04 11 ň1ň,ř0 4Ň/ŇŇ j,p.p.zš, 7 ň Základní škola T ebíč, Horka-Domky, Václavské T ebíč Václavské nám. zš,šd,šk,šj, Ň Ň6 6ŇŇ ň 1Ň ňř,71 ř, ,6Ň Ň 1Řř,ň4 ň7 5řň,řň Ň1 570,44 nám. 44/1Ň 44/1Ň Základní škola T ebíč, ul. Kpt. Jaroše Řň6 T ebíč Kpt. Jaroše Řň6/1 zš,šd,šk,šj, Ň ŇŇ 4řŘ Ň 1ř 1 ňň,řř Ř,1Ř 1ň 4Ř7,ňŇ 1 6ňň,Ň7 ň4 0ř5,6Ř 1ř ňř5,1ř Základní škola T ešť T ešť Josefa Hory zš,ddm,šd,šj, Ň Ň4 55Ň 1ň 44 ňř,66 Ř,1ň 1Ř 01ř,44 Ň 040,ňň 44 01Ň,7Ň Ň5 605, /ň1 šj-výd, Ň ň 64 Ň 1 Základní škola a mate ská škola Uhelná P íbram Uhelná P íbram Uhelná P íbram mš,zš,šd,šj, Ň Ň,Ň1 1,ŇŇ Ř5ř,11 ŇŇň,řŇ 4 10Ň,ŘŘ Ň 461,07 11Ň Základní škola a Mate ská škola Unčín, Unčín č.p. 51 mš,zš,šd,šj, Ň ,00 0,50 651,ňŘ ř7,řň Ň 7Ň1,Ň ,5ň Základní škola Urbanov, okres Jihlava, Urbanov Urbanov Ň6 zš,šd,šj-výd, Ň 1 Ň0 0 1 Ň,ŇŘ 0,56 1 0ňŇ,67 115,7ř Ň Ň6Ř,1ň 1 405,1ř Základní škola a Mate ská škola Valeč Valeč Valeč ŇŇŇ mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň ř ň,ř7 Ň,6Ň 5 ř57,ň4 714,řŇ ,56 ř 601,Ň1 Základní škola a Mate ská škola V cov, okres Žďár nad Sázavou, V cov V cov 66 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň ňň 0 Ň Ň,Ř0 0,60 1 1řň,17 151,Ň ,ňŇ Ň 70ř,ň1

37 35 Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství SOUČÁSTI KZ PT PŽ zdrav. hand. z PŽ s vpuch mimoř. nad. Přep. počet prac. za typ ZŠ Mzdové náklady v tis. za typ ZŠ Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho mzdové náklady Speciální školy, Velká Bíteš, Tišnovská 116 Batelov Velká Bíteš Tišnovská 116 zš, 7 5 ňř 5 0ňň,ŇŘ ň ŇŇř,15 Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, Velká Bíteš Tišnovská 116 zš,sš,šd,p.p.z Ň 5 ňř ňř 0 16,57 Ň,0ň 5 674,66 5ňŘ,57 ŇŇ 0ň1,0ň 14 4ň5,1Ň Š, Základní škola p i d tské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš U Stadionu ŇŘ5 zš, 7 6 ň5 4 5Ňň,Ř1 Ň ř17,ňň Velká Bíteš Základní škola Velká Bíteš, p ísp vková Velká Bíteš Sadová 57ř zš,šd,šj, Ň 1Ň Ň66 6 6ň 47,Ň7 Ř,55 1Ř 55ř,řř Ň 177,ř1 40 řř1,64 Ň4 Ňň0,07 organizace Ň 17 ň70 Ř ň1 Ň Základní škola a Mate ská škola Velká Losenice, Velká Losenice Velká Losenice mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 11 ŇŇŘ Ň 17 17,00 6,ňŘ 7 070,ŇŇ 1 4Ňř,67 Ň0 417,00 1Ň 06ň,4ř Ň4Ř Základní škola a mate ská škola Velké Mezi íčí, Velké Mezi íčí Lhotky 4Ň mš,zš,šd,šj, Ň Ň Ň,ř1 1,0Ř 1 547,Ř5 17ř,7ř 5 ň47,15 ň 1řŇ,ř7 Lhotky 4Ň, Základní škola a mate ská škola Velké Mezi íčí, Velké Mezi íčí Mostišt 50 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň 4 66 Ň 4 6,1Ř 1,55 Ň 5Ř6,77 Ň74,ř0 ř ňř6,ř1 5 44ň,45 Mostišt 50, Základní škola a Praktická škola Velké Mezi íčí Velké Mezi íčí Poštovní 166ň/ň zš,sš,šd,p.p.z 7 ň Ň7 Ň6 0 11,46 Ň,Ň0 4 4ňř,64 500,5Ř 7 Ř01,ňň 4 ř67,64 Š, Základní škola Velké Mezi íčí, Oslavická 1Ř00/Ň0 Velké Mezi íčí Oslavická zš,šd,šj, Ň 1Ř Ň6,ňŘ 7,1ň 11 4Ř7,Ňň 1 6ň1,0ř Ň7 1řŇ,77 15 Ř07,7ň 1Ř00/Ň0 Základní škola Velké Mezi íčí, Sokolovská 470/1ň Velké Mezi íčí Sokolovská zš,šd,šj, Ň ř Ň1Ň ň 5Ř Ňř,ň0 10,5ň 11 řňň,01 Ň 151,07 ň0 ř66,ň4 17 ňňň,6ň 470/1ň Ň ň 15 Základní škola Velké Mezi íčí, Školní Ň055, Velké Mezi íčí Školní Ň055 zš,šd,šj, Ň 1Ř 4Ň4 Ň 5Ň ŇŘ,ňŇ 7,Řř 11 77Ň,54 1 Ř6ř,07 Ň7 řř6,6ň 16 71Ň,16 Základní škola a mate ská škola Velký Beranov, Velký Beranov Velký Beranov mš,zš,šd,šk,šj Ň 10 Ň0Ň ň 10 14,ňŘ ň,7ř 6 Ň00, Ř,56 Ň0 4ňř,45 11 ŇŘ4,74 okres Jihlava, ňň1,šj-výd, Základní škola a mate ská škola Vep ová, Vep ová č.p. 46 mš,zš,šd,šj, Ň Ň Ňň 0 0 Ň,14 0, ,5ř 74,ŇŇ ň ř11,76 Ň ň7ň,65 Základní škola a mate ská škola Veselý Žďár Veselý Žďár č.p. 144 mš,zš,šd,šj, Ň Ň Ň0 0 0 Ň,17 0,ř6 řř0,4ň ŇŇř,40 4 Ň4Ň,74 Ň 716,74 Základní škola a Mate ská škola V trný Jeníkov, V trný Jeníkov V trný Jeníkov mš,zš,šd,šj, Ň ř 17ň Ň 6 14,1Ň 5,5Ň 5 7Ř6,46 řřň,0ň ,74 10 Ň06,ř5 171 Základní škola a Mate ská škola V ž V ž V ž 100 mš,zš,šd,šj, Ň Ň ň5 ň Ň 5,01 0,ř4 Ň ň6ř,6ň 177,Ň ,7Ň ň řřř,0ř Základní škola a Mate ská škola V žnice, V žnice č.p. Ř5 mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň0 Ň 1 ň,17 0,5ř 1 145,44 11ň,04 4 Ř7ř,ŇŇ Ň 764,4ň Základní škola Vícenice u Nám št nad Oslavou, Vícenice u č.p. 45 zš,šd,šj-výd, Ň Ň Ň1 5 Ň 4,Ňř 1,10 1 4Řň,ř1 Ň1Ň,řŘ ň 1ř6,76 Ň 047,4Ň okres T ebíč Nám št nad Základní škola a mate ská škola Vilémov, okres Vilémov Klášter Ňň mš,zš,šd,šj, Ň 4 ňř 0 Ř ř,řř ň,ňř ň 767,0ň 6řŇ, Ň,61 6 1Řň,06 Havlíčk v Brod Ň ň 50 Ň Ň Základní škola a Mate ská škola Vír, okres Žďár Vír Vír 5Ř mš,zš,šd,šjvýd, Ň Ň ňň 0 4 ň,64 1,Ň6 1 50Ř,ňŇ ňň0,1ň 5 150,04 ň 171,77 nad Sázavou, Základní škola a mate ská škola Vladislav Vladislav Vladislav Ň0ň mš,zš,šd,šj, Ň 7 1Ň ,07 4,0Ř 4 550,ŇŘ 7ň4,ňŇ 1ň 060, ,Ň6 Základní škola Vojn v M stec, okres Žďár nad Vojn v M stec č.p. ř5 zš,šd, Ň Ň ŇŘ 0 Ň ň,1ř 0,řň 1 41ň,7Ň 15Ř,14 Ň ř46,45 1 Řň5,ň0 Sázavou, Základní škola a mate ská škola Výčapy, Výčapy č.p. 7 mš,zš,šd,šj, Ň 5 7Ň Ň 1 6,ň6 1,40 Ň Ř54,Ř6 ň05,0ř 10 ň0ř,ň1 5 Řř5,ň7 Základní škola a Mate ská škola Vyskytná, okres Vyskytná Vyskytná 151 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň ň ,07 1,ň7 1 6ŇŇ,57 Ň6Ř,1ř 7 7řř,1Ň 4 ň71,77 Pelh imov, Základní škola a mate ská škola Vyskytná nad Vyskytná nad Vyskytná nad mš,zš,šd,šj, Ň 5 Ř ,1ř 1,15 Ň 4ň7,17 Ň40,6Ř Ř Ř11,Ň7 5 1Ň0,ň6 Jihlavou, Jihlavou Jihlavou ř4 Základní škola a Mate ská škola Zho, okres Zho u Jihlavy Zho u Jihlavy mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň ň Ř ř,71 1,ř7 ň 717,ň7 504,7ň ,Ř5 6 61ň,0ř Jihlava, 10Ň Základní škola a Mate ská škola Zub í, okres Žďár Zub í č.p. 77 mš,zš,šd,šj, Ň 1 Ň4 0 Ň Ň,11 0, ,Ř5 1ŇŘ,Řň 4 710,5Ř Ň Ř45,0Ř nad Sázavou, Základní škola Zvole, okres Žďár nad Sázavou Zvole Zvole Ř4 zš,šd,šj-výd, Ň ,74 0,60 Řňř,ŇŇ 1ň1,Ňř 1 ř40,ň5 1 ŇňŇ,Ř7 Základní škola Na Radosti Žďár nad Komenského zš,šd, Ň 5 5,00 1,Ň5 1 Ř44,5Ň ň70,5ř Sázavou ř7ň/10 4 ňřř,4ň Ň 477,75 Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského Ň Žďár nad Komenského zš,šd, Ň 1Ř 46Ř 6 45 Ňř,Ňň ř,1ň 1ň 654,ň0 Ň Ň56,06 Ň7 ŘŘŘ,04 16 řň7,ň0 Sázavou 715/Ň

38 Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství SOUČÁSTI KZ PT PŽ zdrav. hand. z PŽ s vpuch mimoř. nad. Přep. počet prac. za typ ZŠ Mzdové náklady v tis. za typ ZŠ Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho mzdové náklady Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 Batelov Žďár nad Komenského zš,šd,šj,šjvýd, Ň 15 Ň4ř 54 ň6 41,06 7,10 14 ŘŇŇ,Ňň 1 Ř06,ř5 ň4 ř61,7ň 1ř 7ř6,4Ň Sázavou ŘŇ5/6 Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova Žďár nad Palachova zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ňň 5Ňň 15 7Ň ňň,50 ř,ňř ,44 1 řř1,řř ň6 407,04 1ř 7ř5,Ň5 Ň1Řř/ň5, Sázavou Ň1Řř/ň5 Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Žďár nad Švermova 11ňŇ/4 zš,šd,šj,šjvýd, Ň Ň,0Ň 11,7ň Ňň ňň5,ř7 Ň ř7ň,řň 54 ŘŘŇ,ňň ň0 ř7ň,67 Sázavou Ň ň1 74Ň Základní škola a Mate ská škola Ždírec nad Ždírec nad Chrudimská 77 mš,zš,šd,šk,šj Ň 1Ř ň75 ň ň0 ň4,ř0 5,ř4 1ň ŇŇ4,ňŇ 1 ňř1,07 ň5 776,Ň5 Ň1 Ř16,5Ň Doubravou Doubravou,šj-výd, Základní škola a Mate ská škola Želetava Želetava Pražská 164 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň ř ň 1Ň,ŘŇ 4,0ř 5 ŇŘ6,řŇ řřň,17 1ň ř7ř,10 Ř 544,Ňň Základní škola Želiv, okres Pelh imov Želiv Želiv ŇŇ0 zš,šd,šk,šj, Ň ř 1Ň5 1 Ř 11,7ň Ň,6ň 4 65ň,04 676,Ňř 1Ň 455,Ř ,55 Základní škola a Mate ská škola Žirovnice Žirovnice Komenského 47 mš,zš,šd,šj,šjvýd, Ň ř ŇŇ1 Ň 15 15,17 5,4Ř 6 475,01 1 ňňň,ň1 ŇŇ 704,51 1ň 151,ňŇ Celkem ,96 893, , , , ,49 36

39 Ň.Ň.Ň Struktura a organizace základních škol Dle statistických výkaz z podzimu Ň01Ř p sobilo v Kraji Vysočina Ň64 právních subjekt vykonávajících činnost základní školy Ědále také ZŠ ě nebo základní školy speciální Ěd íve pomocné školy, dále také ZŠS ě na ŇŘ0 pracovištích Ěbez škol p i zdravotnických za ízeních, ústavech sociální péče a výchovných ústavechě. Z nich Ň46 právních subjekt z izovala obec, 11 kraj, 1 církev a 6 ZŠ je soukromých. Z celkového počtu ZŠ je 11Ř škol málot ídních s právní subjektivitou. Pro žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami bylo samostatn z ízeno 11 škol, z toho ř z izuje kraj a Ň obce. Krom toho jsou v základních školách z izovaných obcí speciální t ídy. Kraj je z izovatelem také Ň škol p i zdravotnických za ízeních v T ebíči a Velké Bíteši. Vedle toho plní žáci povinnou školní docházku v 17 víceletých gymnáziích. Nejvyšší povolený počet žák ZŠ Ěcelková kapacita všech ZŠě v Kraji Vysočina činí 6ř 06ř žák. Zdroj dat: statistické výkazy MŠMT M ň 37

40 Zdroj dat: statistické výkazy MŠMT M ň Povinnou školní docházku plnilo v ZŠ a ZŠS celkem 44 Řř5 žák v Ň Ň61 t ídách, z toho 4ň 7ňř žák v Ň 141 b žných t ídách ZŠ a ř46 žák ve 1Ň0 speciálních t ídách ZŠ a ZŠS. V nižších ročnících víceletých gymnázií se vzd lávalo 1 Ř74 žák v 64 t ídách. Dalších 6ř žák se vzd lávalo podle 41 zákona č. 561/Ň004 Sb. o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání Ědále také školský zákon ě tj. individuální vzd lávání, d ív jší domácí vzd lávání, 141 žák podle ňř školského zákona Ětj. vzd lávání v zahraničí nebo na zahraniční škole v ČRě a žádný žák se nevzd lává podle 4Ň školského zákona Ětj. vzd lávání žák s hlubokým mentálním postiženímě. Celkem plnilo povinnou školní docházku 46 76ř žák v Ň ňň5 t ídách. Po zahájení školního roku Ň017/Ň01Ř byl povolen dodatečný odklad školní docházky u 1Ň žák prvních ročník. V roce Ň01Ř p išlo v Kraji Vysočina poprvé k zápisu 5 ŇŇ7 d tí a dalších 1 05ň po odkladu. V 1 04ň p ípadech byl povolen odklad povinné školní docházky, tj. 16,6 %. V b žných t ídách ZŠ je individuáln integrováno celkem ň Ř6Ř žák : Ň1Ř žák s mentálním postižením, 50 sluchov postižených, Ň5 zrakov postižených, 151 žák s vadami eči, 46 t lesn postižených, 170 s více vadami, 165 autist a ň 04ň s vývojovými poruchami učení a chování. Ve speciálních t ídách ZŠ a ZŠS se vzd lávalo Ň06 žák s mentálním postižením, 4 žáci s vadami eči, 16Ň s více vadami, 15 s vývojovými poruchami učení a chování a 5 autist. B hem školního roku byli p e azeni Ň žáci speciálních t íd do b žné t ídy. Ve školním roce Ň017/Ň01Ř zajišťovala Speciáln pedagogická centra poradenské služby p ímo v prost edí základních škol 5ňň d tem, Pedagogicko-psychologické poradny poskytly své služby celkem 465 d tem, z toho služby logopedie Ň14 d tem. Dle údaj ze zá í Ň01Ř se vzd lávalo v základních školách odhadem 61ň žák z menšinových etnik. Ve školním roce Ň01Ř/Ň01ř bylo na území kraje v ZŠ evidováno 47Ř žák s cizím státním občanstvím Ě10ň Slovák, 110 Vietnamc, 1Ň7 Ukrajinc, Ň0 Mongol a 11Ř ostatních cizinc ě. 38

41 Personální podmínky vzd lávání Personální podmínky jsou souhrnn uvedeny v tabulce na stran ř. Na ZŠ Kraje Vysočina p sobilo ň 677,ř5 p epočtených pedagogických pracovník a Řřň,7ř p epočtených nepedagogických pracovník. K ň0. ř. Ň01Ř dle výkazu p sobilo v Kraji Vysočina celkem 7ňŘ asistent pedagog. V dotazníkovém šet ení 45 editel základních škol uvedlo, že na škole chybí p edevším učitelé s aprobací anglického jazyka. V dalších p ípadech chyb li p edevším učitelé s aprobací t lesné výchovy, výtvarné výchovy, hudební výchovy, chemie, fyziky, d jepisu, informatiky, n meckého jazyka, pracovních činností, učitelství pro 1. stupe ZŠ a speciální pedagogiky. Celkem 1Ň5 učitel školních dílen nemá pot ebnou aprobaci. Činnost výchovných poradc zajišťovalo 1ŘŘ fyzických osob Ěk ň0. ř. Ň01Řě. Ň.Ň.ň Výsledky vzd lávání Ve školním roce Ň017/Ň01Ř v kraji ukončilo školní docházku 4 Ň60 žák ZŠ a ZŠS, z toho 17Ň žák ve speciálních t ídách. Školní docházku v nižším než ř. ročníku ukončilo řř žák ; z toho 1Ň žák speciálních t íd. V 10. ročníku speciálních t íd ukončilo školní docházku 46 žák. Z 5. a 7. ročník p ešlo na st ední školy celkem 44ř žák. Ve školním roce Ň01Ř/Ň01ř ročník opakuje celkem ň74 žák, z nich na prvním stupni 1Ň6 žák Ěv 1. ročníku Ň6 žák ě, na druhém stupni Ň4Ř žák Ěv 6. ročníku 5Ř žák ě, z menšinových etnik odhadem 4Ř žák. ZŠ navšt vovalo celkem ŇŇ žák s diagnostikovaným mimo ádným nadáním. Cizím jazyk m se na ZŠ a ZŠ speciálních učilo ň7 615 žák, z toho 554 ve speciálních t ídách. N kte í z nich se učili více jazyk současn. ůnglický jazyk se učilo ň7 576 žák Ětj. řř,ř0 %ě, n mecký jazyk Ř řř1 žák, francouzský jazyk 44 žák, ruský jazyk Ň Ř6Ř žák a špan lský jazyk ř4 žák. Sociáln patologické jevy uvádí 10Ň škol u 77Ř žák. Nejčast ji se jedná o p ípady: Sociáln patologické jevy počet ZŠ celkem žák Počet základních škol s výskytem sociáln patologických jev Ěn které školy uvád jí více patologických jev ě 104 7ř0 Z toho: Záškoláctví Ěneomluvená nep ítomnost vyšší než Ň5 hod.ě Šikana, kyberšikana mezi žáky Šikana, kyberšikana v či učiteli ř 1Ň Krádeže ň4 56 Návykové látky, kou ení Ň5 ň40 Zdroj dat: dotazníkové šet ení editel škol V dotazníkovém šet ení dále 141 editel odhaduje, že Ř0ř žák neúm rn narušuje svými projevy chování pr b h vyučování Ějsou započítáni i žáci s diagnózou vývojová porucha chování ě. 39

42 Programy a granty Dle vlastních údaj škol se do realizace 5ŇŘ jednotlivých projekt v rámci r zných grantových program a grant zapojilo celkem Ň05 ZŠ, ň 576 učitel a žák. ZŠ se nejčast ji zapojovaly do program a grant vyhlašovaných orgány a organizacemi na úrovni národní a nadnárodní ĚMŠMT, EU, nadaceě, dále pak do regionálních ĚFond Vysočina, Kraj Vysočinaě a místních Ěm staě; viz tabulka. Programy vyhlašované orgány a organizacemi na úrovni Počet projekt Počet podpo ených učitel Počet podpo ených žák Národní a nadnárodní ň05 Ň 5Ř5 ŇŘ Ř14 Regionální 1ň5 56ň 10 ŘŇ0 Místní ŘŘ 4ŇŘ Ř 0Ř1 Celkem 5ŇŘ ň V tabulce jsou zahrnuty projekty, které probíhají nebo budou zahájeny Ěbylo kladn rozhodnutoě ve školním roce Ň01Ř/Ň01ř. Zdroj dat: dotazníkové šet ení editel škol Sout že a p ehlídky žák Počet žák ZŠ a ZŠS, kte í se ve školním roce zúčastnili sout ží a p ehlídek r zných úrovní a vyhlašovatel, je uveden v následující tabulce: Úrove Počet žák ZŠ, kte í se účastnili sout ží a p ehlídek odborných sportovních um leckých Lokálního rozsahu Ěmikroregion, okresě 4 Ř65 1Ň ňř4 ň řň1 Regionální rozsahu Ěkraj, oblastě 1 1ŇŘ ň 1ň0 1 1ř0 Národního rozsahu ň1ň Mezinárodního rozsahu ň76 1Ň1 1ň Zdroj dat: dotazníkové šet ení editel škol Ň.Ň.4 Spolupráce s ve ejností, kom unitní funkce školy V rámci spolupráce s ve ejností byly po ádány r zné společenské akce, nap. tvo ivé díly, keramické dílny, výstavy prací a výrobk žák, oslavy výročí a svátk, charitativní vystoupení, koncerty a divadla v provedení žák, karnevaly, plesy, besedy, srazy, školní akademie, drakiády, cvičení pro dosp lé, jarmarky a ada dalších událostí, na nichž se podílely školy jako organizáto i. O činnosti a výsledcích škol byla ve ejnost informována prost ednictvím ve ejn p ístupných výročních zpráv. Ve školním roce Ň017/Ň01Ř organizovalo 6Ň ZŠ celkem Ň75 sportovních aktivit pro dosp lé, 1řŘ ZŠ 745 společenských a zájmových aktivit pro ve ejnost, a to jednorázových i pravideln se opakujících a Ň0ň ZŠ po ádalo celkem Ř7ř společenských aktivit pro rodiče žák školy. 7ř ZŠ organizovalo 40

43 vzd lávací aktivity pro dosp lé v rozsahu 1 Ř1Ň hodin, jichž se zúčastnilo ň 655 účastník. Školy pronajímaly či zap jčovaly prostory externím subjekt m pro zájmové, vzd lávací, sportovní a společenské aktivity v rozsahu 7 1Ř1 hodin m síčn. T žišt spolupráce s rodiči spočívá v t ídních sch zkách, konzultačních odpoledních a dnech otev ených dve í. Ň.Ň.6 Financování Celkové náklady na hlavní činnost úplných základních škol bez mate ské školy a se školní jídelnou činily 1 77ř 6Řř,55 tis. Kč. Na 1 t ídu v t chto právnických osobách vychází pr m rné náklady 1 Řř5,ň0 tis. Kč; na jednoho žáka Ř7,ňň tis. Kč. Náklady na mzdy v nich v roce Ň01Ř dosáhly 1 0ň0 Ř55,ř5 tis. Kč, tj. pr m rn na t ídu 1 0ř7,ŘŇ tis. Kč a na žáka 50,5Ř tis. Kč. Celkové náklady na hlavní činnost právnických osob vykonávajících činnost ZŠ a ZŠS v roce Ň01Ř dosáhly výše ň ř0ř,0 mil. Kč Ěprávnické osoby z izované obcí ň 75ň,ň mil. Kč, církví ŇŇ,ř mil. Kč a krajem 114,ň mil. Kč, 17,5 mil. Kč privátním sektoremě. Celkové náklady ZŠ a ZŠS z izovaných obcí ĚŇ 16Ň t ídě jsou pr m rn 1 754,7 tis. Kč na t ídu a Ř6,ň tis. Kč na žáka. Celkové náklady ZŠ a ZŠS z izovaných církví Ě16 t ídě pr m rn 1 4ň0,1 tis. Kč na t ídu a ř1,5 tis. Kč na žáka. Celkové náklady ZŠ a ZŠS z izovaných krajem Ě6Ň t ídě činily pr m rn 1 4Ř4,1 tis. Kč na t ídu a 1řň,7 tis. Kč na žáka. Celkové náklady ZŠ z izovaných privátním sektorem ĚŇ1 t ídě činily pr m rn ŘňŇ,4 tis. Kč na t ídu a 7ř,5 tis. Kč na žáka. 41

44 Ň. ň ST EDNÍ VZD LÁVÁNÍ Ň.ň.1 P ehledná tabulka s jednotlivým i st edním i školam i Ň.ň.Ň Struktura a organizace st edních škol Ň.ň.ň Personální podmínky vzd lávání Ň.ň.4 Výsledky vzd lávání Ň.ň.5 ůbsolventi na trhu práce Ň.ň.6 Spolupráce s ve ejností a regionálními partnery Ň.ň.7 Financování 42

45 Střední školy - výroční zpráva Vysv tlivky KZ=kód z izovatele ĚŇ-obec, 5-soukromník, 6-církev, 7-krajě, SS=skupiny student, PŽ=počet žák, PT=počet t íd, PÚ=počet účastník, K=kapacita, U=ubytovaní zš Základní škola, sš St ední škola, voš Vyšší odborná škola, šd Školní družina, za.d.v.p.p. Za.- další vzd l.ped.pr., spc - SPC, šj Školní jídelna, šj-výv Školní jídelna Ěvýva ovnaě, šj-výd Školní jídelna Ěvýdejnaě, int Internát, dm Domov mládeže, šh Školní hospodá ství. viz školský rejst ík 43 označení pro Náklady na hlavní činnost celé PO Přep. počet prac. za typ SŠ Mzdové náklady v tis. za Náklady na hlavní činnost za typ typ SŠ SŠ v tis. Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství SOUČÁSTI KZ PT PŽ Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho mzdové náklady Gymnázium Byst ice nad Pernštejnem Byst ice nad Nádražní 760 sš,šj-výd, 7 1Ň ň01 Ň6,55 7,ň ,ř ,77 Ň0 76Ň,06 1Ň 406,Ň1 Vyšší odborná škola a St ední odborná škola Byst ice nad Dr. Veselého ň4ň sš,voš,int,dm,šj, Ř1 ŇŘ,ň1 7, ň,57 1 Ř7ň,1ř Ň4 65ř,67 1ň 0ňň,6ň zem d lsko-technická Byst ice nad Pernštejnem Pernštejnem šh, 7 ň Ň7 Odborné učilišt a Praktická škola, Černovice, Černovice Mariánské nám stí sš,int,spc,šj, 7 10 řň x x x x x x Mariánské nám stí 7Ň 7Ň Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Černovice Dobešovská 1 mš,zš,sš,šd,p.p. 7 Ň 15 6,ňŇ 0,50 Ň 701,Ň1 151, ,Ň5 Ň Ř5ř,05 ZŠ, Gymnázium Havlíčk v Brod Havlíčk v Brod Štáflova Ň06ň sš, Ř ň6,ň6 7,7ř 17 řřň,46 Ň 0Ř0,5ř ň4 5Ň0,Ř1 Ň0 601,Ř4 Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčk v Brod Havlíčk v Brod Brat ík Ř51 sš,dm,šj,šj-výd, 7 1Ň ŇŘ1 47,ř4 Ň0,1ř 1Ř 40Ř,1ň 5 0ňň,01 ňř Ř70,ř1 Ňň ňň6,74 7 Ř 15Ň St ední pr myslová škola stavební akademika Havlíčk v Brod Jihlavská 6ŇŘ sš, 7 1Ň Ňř1 Ň5,1Ř 7,řň 10 řřř,60 Ň 001,51 ŇŇ Ř57,57 1ň ň4ň,ňř Stanislava Bechyn, Havlíčk v Brod, Jihlavská 6ŇŘ St ední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola Havlíčk v Brod Masarykova Ň0ňň sš,voš,dm,šjvýd, 7 Ř Ň1Ř 15,řř 6,1Ř 6 ř65,5ň 1 Ř7ř,70 16 Ř4Ň,ŘŇ ř 50Ř,71 zdravotnická Havlíčk v Brod Základní škola a Praktická škola, U Trojice Ň104, Havlíčk v Brod U Trojice Ň104 mš,zš,sš,šd,spc, 7 ň ŇŇ 6,ŘŇ 0,00 Ň 17ň,54 0,00 ň 10ň,7ř Ň Ň4ř,64 Havlíčk v Brod p.p.zš, Česká zem d lská akademie v Humpolci, st ední Humpolec Školní 764 sš,dm,šj,šj-výd, Ň 47,ŘŘ 15,54 1ř Ňřř,řŘ ň ř46,67 40 ŘŇŘ,67 Ň1 Ř17,7Ř škola 7 10 Ňň6 7 ň Ř6 Gymnázium dr. ů. Hrdličky, Humpolec, Komenského Humpolec Komenského 147 sš, 7 1Ň ň15 Ň6,Ř5 6, ř6,5Ř 1 5Ň6,6Ř Ň1 1ň0,70 1Ň 6Ňř,ř7 147 St ední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec Hradská Ň76 sš,dm, ,ř7 Ň, ř,Ř1 5Řř,65 Ňň5ř6,00 Ř5Ň7,00 Humpolec, s.r.o. Gymnázium Chot bo Chot bo Jiráskova 6ň7 sš, 7 1Ň ň74 Ň4,6Ň 6,50 1Ň 10Ř,7ň 1 Ř5ň,05 Ň5 ň5ň, ,1Ř Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a St ední Chot bo Na Valech 6ř0 sš,voš,dm,šj,šjvýd, 7 14 Ň75 ň5,41 11,ň5 1ň ř50,ň1 Ň 746,5ň ňň 647,Ň0 17 ňň7,řř odborné učilišt technické Chot bo Základní škola a Praktická škola Chot bo Chot bo Hradební 5Ňř zš,sš,šd,int,šj,p. p.zš, 7 ň Ňň 7,46 0,00 Ň 4Ř5,01 0,00 ň 4Ř0,Řř Ň 50ň,ŇŇ FůRMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická a St ední odborná škola, s.r.o. Jihlava Znojemská 4ŘŘ0/76 sš,voš, 5 6 ř0 5,ňŇ 1,7ř Ň ňř6,74 4ř7,Řř 5466,00 ň54ř,00 Gymnázium Jihlava Jihlava Jana Masaryka sš, 7 Ň6 7Řň 65,0ň 14,Ň0 Ňř řň0,46 ň ŇŘ6,Ř1 54 Ř75,ňŘ ňň ř44, /1 Manažerská akademie - st ední odborná škola, s.r.o. Jihlava Jiráskova 155ř/Ň sš, ř,řř Ň,0ř ň 004,7ň 505,ř6 7005,00 41ň1,00 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola Jihlava Karoliny Sv tlé sš,voš,jš,dm,šj, ,ňŇ Ň6,Ř1 ňň 0ňŇ, ,ř0 7Ř 57Ř,5ř 40 Ř04,6Ň zdravotnická a St ední zdravotnická škola, St ední 44ŇŘ/Ň 7 ř Ň0ř odborná škola služeb a Jazyková škola s právem 7 Ř Ňňř Soukromá vyšší odborná škola grafická a St ední Jihlava K ížová 1Ň4/1Ř sš,voš, 5 ř 1ř7 1ř,5ň 6,16 6 5ŘŘ,7ň 1 ř70,ř5 Ň10Ň1, ,00 um lecká škola grafická, s.r.o. Soukromé gymnázium ůd FONTES, o.p.s. Jihlava Fibichova ř0ř/1ř sš, 5 Ř 1Ř5 1ň,60 Ň, ,5ř 441,ŘŇ 1007Ř,00 6ňřň,00 St ední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava Jihlava Fibichova ř7ř/67 sš,dm,šj, 6 Ř ,ř6 4,44 6 Ňň0,67 1 0Ň6,10 1Ň5ŘŘ,00 761Ř,00 St ední škola pr myslová, technická a automobilní Jihlava t ída Legioná sš,šj,šj-výd, 7 1Ř ňřň 1Ňň,Ňň ŇŘ,4ň 51 1Řř,ŇŇ ř 0ňŘ,61 11ň 117,ň4 6Ň 714,56

46 Přep. počet prac. za typ SŠ Mzdové náklady v tis. za typ SŠ Náklady na hlavní činnost za typ SŠ v tis. Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství SOUČÁSTI KZ PT PŽ Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho mzdové náklady Jihlava Byst ice nad 157Ň/ň 7 14 ň4ň 7 Ň0 55Ň St ední škola stavební Jihlava Jihlava Žižkova 1řňř/Ň0 sš,dm,šj,šj-výd, 7 Ň1 4Ňř 44,40 16,0ř 1Ř ŇŘ1,60 4 Ň66,Ř4 4ň 457,ňŘ Ň5 ň77,54 St ední um leckopr myslová škola Jihlava - Helenín, Jihlava Hálkova Ňř17/4Ň sš,dm,šj, 7 1Ň ň0ř ň5,ř7 7,ň6 15 ŇŇ1,Ř1 Ň 407,45 ňň 01ň,00 1Ř Ň0ř,6ň Hálkova 4Ň Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá Jihlava Rantí ovská 4ň75/ř sš, 5 1Ň Ň11 1Ř,5Ř ň,00 6 Ň6ř,0ř 6ř1,56 106ř0, ,00 st ední odborná škola s.r.o. TRIVIS - St ední škola ve ejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o. Jihlava Brn nská ŇňŘ6/6Ř sš,voš, 5 10 Ň7Ř ŇŇ,6Ř Ň,00 ř 5Řň,75 455,56 ŇŇ007,Ř ,Ň5 44 Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, Jihlava B ezinova ň65ř/ň1 zš,sš,šd,šjvýd,p.p.zš, Ň ň ň0 10,14 1,17 ň Ř67,řň Ň15,řř Ň4 61Ň,1ř ,řň Gymnázium, St ední odborná škola a Vyšší odborná Ledeč nad Husovo nám stí 1 sš,voš,dm,šj,šjvýd, 7 Ř Ňň5 ň5,ňň 11, ,60 ň 4ř7,řň ň0 576, ,Ř0 škola Ledeč nad Sázavou Sázavou 7 ř 1ň7 Gymnázium a St ední odborná škola, Moravské Bud jovice, Tyršova ň65 Moravské Bud jovice Tyršova ň65 sš,šj-výd, 7 Ř Ň10 Ň1,0Ř 6,0Ň Ř Ň5Ř,6ň 1 ň5ř,ňř 17 ňň5,ň6 ř 7ř0,6ň St ední škola emesel a služeb Moravské Bud jovice Moravské Tovačovského sady sš,dm,šj, 7 16 ň4ř ň7,ň1 Ř,45 15 ň6ň,7ř Ň Ňň4,07 41 ř74,ň0 Ň1 Ň01,ň4 Bud jovice 7ř Základní škola a Praktická škola Moravské Bud jovice, Dobrovského 11 Moravské Bud jovice Dobrovského 11 zš,sš,šd, 7 Ň 14 ň,74 0,00 1 ň65,ň6 0,00 1 6ř1,6ř 1 Ňňř,55 Gymnázium Vincence Makovského se sportovními t ídami Nové M sto na Morav Nové M sto na Morav Leandra Čecha 15Ň sš, 7 14 ň1ň ňň,ň0 6,74 1ň Ř05,Ř6 1 ňř5,ň4 ŇŘ řř1,ňř 15 5ř5,Ň7 St ední odborná škola Nové M sto na Morav Nové M sto na B lisko Ňř5 sš,dm,šj,šj-výd, 7 14 ň04 ň6,07 10, Ň5,74 Ň Ň4ň,11 Ň0 407,ň1 11 6ň0,7ň Základní škola a Praktická škola Nové M sto na Nové M sto na Malá 154 mš,zš,sš,šj-výd, ,57 0,00 17Ř,65 0, ř,05 Ň Ř7Ř,Ňň Morav, Malá 154 Soukromá st ední škola pedagogiky a sociálních Morav Obrata Obrata 14Ř sš,za.d.v.p.p., 5 0,00 Ň,00 0,00 5Řň,řŇ Ř4ř6,00 4ř0Ř,00 služeb, s.r.o. Gymnázium Pacov Pacov Hronova 107ř sš, Ň 6 1Ň0 1Ň,ň7 ň,16 4 řřň,ř6 664,Ř0 ř 1Ň4,45 5 7ňň,50 Gymnázium a Obchodní akademie Pelh imov Pelh imov Jirsíkova Ň44 sš,šj, ňř 4ř,Ň6 11,45 Ň0 6Ň6,ř5 Ň 761,06 4Ň 744,07 Ňň ř64,7ř St ední pr myslová škola a St ední odborné učilišt Pelh imov Friedova 146ř sš,dm,šj,šj-výd, 7 6 1ň7 6ň,ňř Ňň,Ň6 Ň5 ŇřŇ,řŇ 5 741,Ř7 65 4Ř5,ŘŘ ňň 1ň4,ň0 Pelh imov ňň5 Vyšší odborná škola a St ední škola hotelová SČMSD Pelh imov Pelh imov, s.r.o. Slovanského bratrství 1664 sš,voš,dm,šj, 5 Ř 1ňŇ 1ň,01 7,ň ,ň ,ř ,1ň 6Ř1Ň,ŘŇ Soukromá st ední škola zem d lská s.r.o. Smrk Smrk ř4 sš, 5 Ň Ň4 Ň,46 0,46 řř1,64 10Ň,47 40ň5,00 1ř05,00 ůkademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Sv tlá nad Sázavská 547 sš,voš,dm,šj, 7 Ň7 4Řň 5Ř,00 16,65 ŇŇ 4Ř5,řŘ 4 715,ŇŘ 4Ř řňř,77 Ň7 54ř,75 St ední odborná škola um leckopr myslová Sv tlá nad Sázavou Sázavou Gymnázium Otokara B eziny a St ední odborná škola Telč Hradecká Ňň5 sš,dm,šj,šj-výd, 7 15 ňřň ň0,77 6,ŘŘ 1ň 51Ň,Ř7 Ň 055,75 Ň5 6Ň7,Ř ,75 Telč Gymnázium T ebíč T ebíč Masarykovo nám. sš, 7 Ň0 5Ř7 4ň,70 7,5Ň Ň0 ř00,ňř 1 ř11,5ř 41 řň5,1ň Ňň 547,46 116/ř Katolické gymnázium T ebíč T ebíč Otmarova ň0/ňň sš,ddm,šk, 6 1Ň ň5ř Ň5,0ř 7, ŇŇ,71 Ň 01ň,11 ŇŇ71ř,00 1ň151,00 Obchodní akademie Dr. ůlbína Bráfa, Hotelová škola T ebíč Sirotčí 6ň/4 sš,fjš,dm,šj, 7 15 ňň6 6ř,66 Ň5,5ň ŇŘ 1ň1,60 6 Ň5ň,Ř4 6ň 554,ň4 ň5 4ň5,4Ň a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Ň5 Soukromá st ední odborná škola a St ední odborné učilišt s.r.o. T ebíč Znojemská 10Ň7/Ňň sš,za.d.v.p.p., ň,00 1,00 ň Ň7Ň,76 177,04 1Ň757,Ř1 5Ř1Ň,ŇŇ St ední pr myslová škola T ebíč T ebíč Manž. Curieových sš,dm,šj,šj-výd, 7 ňř Řřř 11Ň,ň0 ŇŘ,ň1 4Ř ň4ň,ř1 Ř ňň5,5ň ř6 Ř50,0Ň 4Ř 654,ř0 7ň4 7 1Ň Ň71 St ední škola stavební T ebíč T ebíč Kubišova 1Ň14/ř sš,dm,šj,šj-výd, 7 1 ř ňř,65 1ň,6ř 16 ň6ř,70 ň 746,ň1 41 ř5ň,51 Ň1 67Ř,7ř

47 Přep. počet prac. za typ SŠ Mzdové náklady v tis. za typ SŠ Náklady na hlavní činnost za typ SŠ v tis. Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství SOUČÁSTI KZ PT PŽ Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho mzdové náklady Byst ice nad 7 Ň0 ň75 Vyšší odborná škola a St ední škola veterinární, T ebíč Žižkova 505/Ň sš,voš,dm,šj, 7 14 ňň4 ňň,ň1 Ř,Řň 1ň Ř6ň,ř0 Ň 114,16 ňň 1Řř,řň ,řň zem d lská a zdravotnická T ebíč St ední odborná škola a St ední odborné učilišt T ešť T ešť K Valše 1Ň51/ňŘ sš,int,dm,šj, 7 15 Ň71 56,Ň7 16,06 Ň1 1ňŇ,06 ň 71ř,66 ň6 Ňř7,4ň ŇŇ 05ř,6ň Speciální školy, Velká Bíteš, Tišnovská 116 Velká Bíteš Tišnovská 116 zš, ňň,ŇŘ ň ŇŇř,15 Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, Velká Bíteš Tišnovská 116 zš,sš,šd,p.p.zš, Ň 1 6 1,06 0,00 ňř6,45 0,00 ŇŇ 0ň1,0ň 14 4ň5,1Ň St ední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, Velká Bíteš Tyršova Ňňř sš, Ň ř ,Ř0 ň,6ř 5 řř5,51 řřř,ňň 1Ň 0ŇŇ,4Ř 7 0ňŘ,76 Gymnázium Velké Mezi íčí Velké Mezi íčí Sokolovská Ňň5/Ň7 sš, 7 1Ň ň45 ŇŘ,ň6 5,ř1 11 ň64,0ř 1 ňř7,56 Ň1 560,5ň 1Ň ř0ř,5ř Hotelová škola Sv tlá a St ední odborná škola Velké Mezi íčí U Sv tlé Ř55/ň6 sš,dm,šj, 7 1ň Ň7Ň ň1,ň0 ř,řř 11 řřň,řř Ň 405,15 ŇŘ 076,1Ň 14 67ň,Ňň emesel Velké Mezi íčí Základní škola a Praktická škola Velké Mezi íčí Velké Mezi íčí Poštovní 166ň/ň zš,sš,šd,p.p.zš, ,ň0 0, ,Ň1 0,00 Ň Ň64,Ř0 1 65ň,5Ř Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou U Klafárku 16Ř5/ň sš,šk,dm,šj-výd, 6 14 ň61 Ňř,7Ň 5,Ňř 11 50ň,04 1 5Ň0,1ň ň004ň,00 1ň4Ň5,00 45 Gymnázium Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Neumannova sš,šj-výd, ŘŇ ň6,65 Ř,67 16 ŘŇ5,64 Ň Ň41,04 ŇŘ ř57,5ň 17 5Řň,6ň 16řň/Ň St ední škola gastronomická ůdolpha Kolpinga Žďár nad Sázavou U Klafárku 16Ř5/ň sš,ddm,šj-vývšjvýd, 6 Ř 174 Ň0,Řř 5, ,6ň 1 ň05,50 Ň50ř7,00 řř07,00 St ední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Žďár nad Sázavou Komenského sš,dm,šj, 5 15 ňňř ň0,4ř Ň,Řň 10 Ň7ř,Ň0 775,Ň7 Ň1065,00 1ŇňňŇ,00 Sázavou, s.r.o. ř7ň/10 St ední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Dvo ákova 404/4 sš,voš,šj, 7 Ř Ň1ň 16,ř1 ň,44 7 6Ň5,7Ř 1 0Ř0,řŘ 14 Ň75,ň7 Ř ř00,11 Vyšší odborná škola a St ední pr myslová škola Žďár Žďár nad Sázavou Studentská 761/1 sš,voš,dm,šj,šjvýd, 7 16 ň7ň 75,65 Ňř,ř0 ň4 ř1ř,řň 7 ňň0,ňň 7Ř ŇŘŇ,7ř 4ň 6Ř0,17 nad Sázavou 7 Ň0 5ŇŘ Celkem ,91 511, , , , ,96

48 Ň.ň.Ň Struktura a organizace st edních škol V Kraji Vysočina je ve školním roce Ň01Ř/Ň01ř za azeno ve školském rejst íku celkem 65 právnických osob vykonávajících činnost st edních škol Ědále jen SŠ ě. Z izovatelem 41 SŠ je Kraj Vysočina, soukromá právnická osoba je z izovatelem 1Ň SŠ Ěz toho 1 poskytuje pouze vzd lávání p i zam stnáníě, církev nebo náboženské společenství z izuje 4 SŠ, obec z izuje 4 SŠ a MŠMT 4 SŠ. Obory vzd lání SŠ lze seskupit do tradičních skupin: obory gymnázií Ědále jen obory K ě; obory lyceí Ědále jen obory M lyceum ě; studijní obory st edních odborných škol Ědále jen obory M SOŠ ě; studijní obory st edních odborných učilišť Ědále jen obory L SOU ě; nástavbové obory Ědále jen L nást. ě; učební obory s výučním listem Ědále jen obory H ě; učební obory pro žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami Ědále jen obory E ě; praktické školy Ědále jen PrŠě. Z celkového počtu škol poskytujících n který ze stup st edního vzd lávání Ě65 školě jsou vyučovány obory: na 51 školách obory vzd lání, v nichž lze dosáhnout st edního vzd lání s maturitní zkouškou Ěgymnázium 1Ř škol, lyceum 1ň škol, odborn zam ené studijní obory ň5 škol, učební obory s maturitou 1ň škol, nástavby Ň4 školě; na Ň7 školách obory vzd lání, v nichž lze dosáhnout st edního vzd lání s výučním listem Ět íleté učební obory Ň7 škol, obory pro žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami 1ň školě; na 10 školách obor vzd lání praktická škola; ň0 právních subjekt v rámci jedné školy poskytuje r zné obory a stupn vzd lání Ě46 %ě. Na zajišt ní praktické výuky se krom výše uvedených škol podílela i Ň školská za ízení. Z toho jedno st edisko praktického vyučování Ěz izovatel firmaě a jeden školní statek Ěsamostatný z izovatel krajě. Ve školním roce Ň01Ř/Ň01ř poskytuje denní formu studia 61 právnických osob Ěbez 1 praktické školy a ň SŠ z izovaných MŠMTě vykonávajících činnost SŠ. Studuje v nich celkem 1ř 6Ř4 žák v Ř56 t ídách. Z tohoto počtu navšt vuje: obory poskytující st ední vzd lání s maturitní zkouškou tzn. Řletý obor vzd lání gymnázia ň ň6ř žák ve 1Ň0 t ídách, 6letý obor vzd lání gymnázia Ňř6 žák v 1Ň t ídách, 4leté obory vzd lání skupiny ĚK, M, Lě 10 Ř76 žák v 460 t ídách a denní formu obor L nást. 45Ň žák ve Ň4 t ídách; obory poskytující st ední vzd lání s výučním listem ĚH, Eě žák v ŇŇŇ t ídách; 46

49 obory poskytující st ední vzd lání s výučním listem ĚH zkrácená forma vzd láváníě ň žák v 1 t íd ; obory poskytující st ední vzd lání ĚPrŠ z izované krajemě 1ňň žák v 17 t ídách. Pr m rný počet žák na 1 t ídu: v rámci st edního vzd lávání s maturitní zkouškou tzn. Řletého oboru vzd lání gymnázia ŇŘ,1, 6letého oboru vzd lání gymnázia Ň4,7, 4letých obor vzd lání skupiny ĚK, M, Lě Ňň,6 a v denní form obor L nást. 1Ř,Ř; v rámci st edního vzd lávání s výučním listem ĚH, Eě Ň0,5; v rámci st edního vzd lávání s výučním listem ĚH zkrácená forma vzd láváníě ň,0; v rámci st edního vzd lávání ĚPrŠ z izované krajemě 7,Ř. Na všech SŠ kraje v oborech vzd lání K a K se sportovním zam ením studuje celkem 6 1ř1 žák v ŇŇň t ídách. Z tohoto počtu navšt vovalo: nižší ročníky víceletých gymnázií 1 Ř74 Ěz toho 1. ročník osmiletého studia 4ň6, 1. ročník šestiletého studia 5Řě, čty letá gymnázia a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 4 ň17 Ěz toho 1. ročníky a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 1 0Ř1, záv rečné ročníky 1 0Ř4ě; Obory vzd lání SŠ, v nichž lze dosáhnout st edního vzd lání s maturitní zkouškou M ĚSOŠě, 7 0ň5 žák v ň04 t ídách Ěz toho 1. ročníky 1 řň5, záv rečné ročníky 1 671ě, z toho obory M lyceu 5ř7 žák v Ň6 t ídách Ěz toho 1. ročníky 165, záv rečné ročníky 1ňŘě; Obory vzd lání st edních odborných učilišť, v nichž lze dosáhnout st edního vzd lání s maturitní zkouškou L, navšt vovalo žák v Řř t ídách z toho 4leté obory L 1 ň14 žák Ěz toho 1. ročníky ň46, záv rečné ročníky ň10ě a obory L nástavbové 45Ň žák Ěz toho 1. ročníky ŇřŇě; Obory vzd lání st edních odborných učilišť, st edního vzd lání a výučním listem ĚHě a obory s upravenými učebními plány odborných učilišť a praktických škol ĚE a PrŠě celkem 4 6řŇ žák v Ň40 t ídách. Obory H 4 Ň6Ř Ěz toho 1. ročníky 1 4ŘŘ, záv rečné ročníky 1 415ě. Obory E celkem Ňř1 žák Ěz toho 1. ročníky 11ň, záv rečné ročníky Ř5ě a Prš Ěkrajské školyě 1ňň žák Ěz toho 1. ročníky ř4ě. V jedné škole se vzd lávalo pr m rn 56Ň žák Ěvztaženo k ň5 krajským školám bez PrŠ z izovaných krajem a obcíě. K ň1. 1Ň. Ň01Ř činil nejvyšší povolený počet žák SŠ v Kraji Vysočina uvedený ve školském rejst íku ň6 74ň Ěkapacita st edních školě. Ve školním roce Ň01Ř/Ň01ř byly podíly počtu žák v našem kraji v prvních ročnících Ěvčetn odpovídajících ročník víceletých gymnáziíě následující: obory vzd lání SŠ, v nichž lze dosáhnout st edního vzd lání s maturitní zkouškou ĚKě, Ň1 %; obory vzd lání SŠ, v nichž lze dosáhnout st edního vzd lání s maturitní zkouškou Ěobory M SOŠě, ň5 %, obory M lyceum ň %, obory L 7 %; obory vzd lání, v nichž lze dosáhnout st edního vzd lání s výučním listem H, E a PrŠ ĚPrŠ - krajské školyě, ň4 %. 47

50 Zdroj dat: statistické výkazy MŠMT MŘ-01 Podíly počtu žák, kte í ukončili studium ve SŠ kraje včetn nástavbového studia ve školním roce Ň017/Ň01Ř, k celkovému počtu žák v záv rečných ročnících činily: obory K Ň5 %, obory M ň4 %, obory L SOU Ř %, obory H, E a PrŠ ĚPrŠ krajské školyě ňň %. Podíl počtu žák v kraji, kte í ukončili studium maturitou, činí 67 %. Ve školním roce Ň01Ř/Ň01ř bylo na SŠ evidováno 17ř žák s cizím státním občanstvím Ě41 Ukrajinc, 4Ň Slovák, ňř Vietnamc, 16 Mongol, 41 ostatních cizinc ě. Podrobn jší informace o p ijímacím ízení, p estupech a ukončování studia jsou v tabulce v kapitole Ň.ň.4 Výsledky vzd lávání. Ň.ň.ň Personální podmínky vzd lávání Personální podmínky vzd lávání jsou souhrnn uvedeny v tabulce na stran ř. Bez odpovídající aprobace učilo na SŠ cizí jazyky Ň0 učitel. Na SŠ chyb li p edevším učitelé s aprobací informační technologie a výpočetní technika, český jazyk, cizí jazyky ĚůJ, NJě, chemie, t lesná výchova, fyzika, matematika a n které odborné p edm ty. V 61 právních subjektech p sobilo dle výkaz z MŠMT 76 výchovných poradc, 1Ň škol má z ízenou samostatnou pozici Ěodd len od výchovného poradceě kariérového poradce. Samostatnou pozici správce sít má ň5 škol. Externích odborník k nastavení princip společného vzd lávání Ěnap. ve form supervizeě využívá 5 škol. 48

RK , př. 2 počet stran: 132

RK , př. 2 počet stran: 132 RK-09-2018-76, př. 2 počet stran: 132 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2016/2017 a kalendářní rok 2017 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj

Více

RK , př. 1 počet stran: 138

RK , př. 1 počet stran: 138 RK-10-2017-59, př. 1 počet stran: 138 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2015/2016 a kalendářní rok 2016 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K 12 13 13 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 1.2 Řízení a správa v oblasti

Více

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti školství

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Příloha č. 1 ZK-03-2018-05, př. 1 počet stran: 6 Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 4 1. Popis

Více

RK , př. 1 počet stran: 130 Výroční zpráva

RK , př. 1 počet stran: 130 Výroční zpráva RK-09-2015-12, př. 1 počet stran: 130 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj

Více

ZK , př. 1 počet stran: 133

ZK , př. 1 počet stran: 133 ZK---, př. počet stran: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací stavy v Kraji Vysočina za školní rok / a kalendářní rok Obsah Úvod Seznam zkratek I. Stav a rozvoj vzděláva í stavy v kraji. Popis stavu

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Výpis žádostí ze systému edotace ZK-03-2019-05, př. 1 Počet stran: 7 ID: FV02733 Název dotačního programu: AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 Doporučené Identifikátor Název žadatele FV02733.0001

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9 1.2 Řízení a správa v oblasti školství

Více

ZK , př. 1 počet stran: 138

ZK , př. 1 počet stran: 138 ZK---, př. počet stran: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací stavy v Kraji Vysočina za školní rok / a kalendářní rok Obsah Úvod Seznam zkratek I. Stav a rozvoj vzdělávací stavy v kraji. Popis stavu

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti školství

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013 ze dne 2. 4. 2013 č. 03/13 Čl.

Více

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 5

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 K 10 11 11 Obsah Úvod 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2 Řízení a správa v oblasti školství 6

Více

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 5

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 ZK-02-2013-57, př. 1upr1 počet stran: 134 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2011/2012 a kalendářní rok 2012 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj

Více

Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006

Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006 Obsah Úvod Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu

Více

RK , př. 1 počet stran: 157. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

RK , př. 1 počet stran: 157. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina RK-08-2006-47, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K 12 13 13 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 1.2 Řízení a správa v oblasti

Více

ZK , př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

ZK , př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina ZK-02-2005-54, př. 1 počet stran: 136 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K Obsah Úvod Seznam zkratek I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. Základní souhrnné kvantitativní údaje 6. Řízení a správa v oblasti školství. Stav

Více

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2002/2003 a kalendářní rok 2003 Obsah I. Stav koncepce a rozvoje sítě II.

Více

z toho AP z celku z celku z toho Přípravná název sídlo ulice

z toho AP z celku z celku z toho Přípravná název sídlo ulice Školy zaměstnávající asistenty pedagoga - Kraj Vysočina (Údaje z výkazů MŠMT k 30.9.2016) Asistenti pedagoga AP AP celkem podle přepočtení 16 odst. 9- z celku počet AP v na plně přepočt.n přípravné zam.

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 ZK-02-2008-63, př. 1 počet stran: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací

Více

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti školství

Více

ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva

ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu Adresář základních škol kraje Vysočina JIHLAVA p.č. Základní škola - úplná: 27 ulice místo PSČ e-mail ředitel/ka telelefon webové stránky ZŠ 1 ZŠ a mš Batelov, p.o. Školní 373 Batelov 588 51 reditel@zsbatelov.cz

Více

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2 PŘÍLOHA Č. 1. Denis Sitora Rostislav Vašíček

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2 PŘÍLOHA Č. 1. Denis Sitora Rostislav Vašíček RK-20-2015-36, př. 2 Počet stran: 31 Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě

Více

Kraj Vysočina přehled oceněných obcí

Kraj Vysočina přehled oceněných obcí Kraj Vysočina přehled oceněných obcí 2017 (14 soutěžících obcí) Heřmanov - okres Žďár nad Sázavou (zlatá stuha) Dolní Město - okres Havlíčkův Brod (bílá stuha) Třeštice - okres Jihlava (modrá stuha) Sobíňov

Více

Barbory Batelov Žďár nad. ŘK farnost. Gottharda - sousoší sv. ŘK farnost Antonína Budišov

Barbory Batelov Žďár nad. ŘK farnost. Gottharda - sousoší sv. ŘK farnost Antonína Budišov Okres Obec Část obce Památka Vlastník Celkové Podíl Podíl náklady vlastníka obce kraje Arnolec Arnolec kaple sv. Vendelína Obec Arnolec 334 930 234 451 100 479 Babice Babice Nejsvětější Trojice Babice

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA. Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí 2015 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA. Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí 2015 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí 2015 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí Kontrolu provede odbor/ samostatné oddělení KrÚ Předmět

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA. Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí 2016 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA. Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí 2016 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí 2016 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí Kontrolu provede odbor/ samostatné oddělení KrÚ Předmět

Více

Jednotky požární ochrany

Jednotky požární ochrany Jednotky požární ochrany V roce 2014 bylo na území Kraje Vysočina dislokováno 21 jednotek HZS Kraje Vysočina (kategorie JPO I), 4 jednotky HZS podniku (EDU, Čepro Šlapanov, SŽDC a Bosch Diesel), 10 jednotek

Více

kostel Nanebevzetí Panny Marie ŘK Březník dům č. p. 1 (muzeum) kostel

kostel Nanebevzetí Panny Marie ŘK Březník dům č. p. 1 (muzeum) kostel Okres Obec Část obce Památka Vlastník Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Podíl kraje kaple sv. Jihlava Arnolec Arnolec Vendelína Obec Arnolec 219 532 153 672 65 860 Babice Babice Nejsvětější Trojice

Více

Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce 2012

Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce 2012 Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce Vojtěch Kodet, Dana Kořínková, Ivan Kunstmüller, Vojtěch Mrlík, Pavel Koubek, Pavel Hobza březen 2013 Pobočka České společnosti ornitologické

Více

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Obec Objekt Obnova Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Kraj Brtnice (Dolní Smrčné) boží muka 140 300 73 300 67 000 Brtnice (Příseka) kostel sv.

Více

DOPRAVA. Výroční zpráva

DOPRAVA. Výroční zpráva 7 DOPRAVA Starost o dopravu je jednou z nejvyšších priorit Kraje Vysočina. Kvalitní silnice a dobré dopravní spojení jsou pro rozvoj regionu velmi důležité. Kraj Vysočina je vlastníkem více než 4 500 km

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Výpis žádostí ze systému edotace ID: FV02726 Název dotačního programu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019 Nedoporučené Identifikátor FV02726.0002 FV02726.0003 Název žadatele Havlíčkův Brod Havlíčkův

Více

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Číslo kola výzvy: 01 Číslo a název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): CZ.1.07/1.1.01 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Pořadí Registrační

Více

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0.

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0. Příloha Strategického rámce: Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000036 Investiční priority - seznam projektových

Více

ze dne č. 3/05

ze dne č. 3/05 Pravidla Rady kraje Vysočina ke stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům příspěvkových organizací kraje Vysočina na úseku školství ze dne 22. 2. 2005

Více

VÝSLEDKY VÝB ROVÝCH ÍZENÍ NA UZAV ENÍ SMLUV SE ZDRAVOTNÍ POJIŠ OVNOU O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRAD ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB KONANÝCH DNE

VÝSLEDKY VÝB ROVÝCH ÍZENÍ NA UZAV ENÍ SMLUV SE ZDRAVOTNÍ POJIŠ OVNOU O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRAD ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB KONANÝCH DNE KRAJSKÝ Ú AD KRAJE VYSOČINA Odbor zdravotnictví Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava, Česká republika VÝSLEDKY VÝB ROVÝCH ÍZENÍ NA UZAV ENÍ SMLUV SE ZDRAVOTNÍ POJIŠ OVNOU O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRAD ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana. Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina.

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana. Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina P o z v á n k a V Jihlavě

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Číslo zakázky: HSJI-511/E-2016 Datum vyhlášení: 26.1.2016 Č.j.: HSJI-511-2/E-2016 Počet listů: 3 Počet příloh: 3/9 Výzva k podání nabídky

Více

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce ZK-03-2015-xx, př. 2 Počet stran: 15 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina. Ústí nad Labem, 10. 7.

Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina. Ústí nad Labem, 10. 7. Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina Ústí nad Labem, 10. 7. 2007 Žadatel: kraj Vysočina Základní údaje projektu Projekt podán

Více

Místní akční plán pro SO ORP Holice

Místní akční plán pro SO ORP Holice Místní akční plán pro SO ORP Holice 2016-2023 Příloha analytické části č. 1 - Tabulková část Verze 1 ze dne 21. 3. 2017 http://holicko.cz/map-vzdelavani.html Projekt: Společně za kvalitnějším vzděláváním

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 2020 PŘÍLOHA Č. 1 PŘEHLED CYKLOTRAS NA ÚZEMÍ KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 2020 PŘÍLOHA Č. 1 PŘEHLED CYKLOTRAS NA ÚZEMÍ KRAJE STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 2020 PŘÍLOA Č. 1 PŘELED CYKLOTRAS NA ÚZEMÍ KRAJE Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel:

Více

Je-li z ízeno více organizací státního odborného dozoru, vymezí jejich p sobnost Ministerstvo práce a sociálních v cí p i jejich z ízení.

Je-li z ízeno více organizací státního odborného dozoru, vymezí jejich p sobnost Ministerstvo práce a sociálních v cí p i jejich z ízení. 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpe ností práce ve zn ní zákona. 575/1990 Sb., zákona. 159/1992 Sb., v úplném zn ní zákona. 396/1992 Sb., (platí od 1. 1. 20172012 do 31. 12. 2016) ve

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017 Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017 ORP a příslušné POÚ Uchazeči V evidenci ÚP Dosažitelní uchazeči Podíl nezaměstnaných uchazečů Bystřice nad Pernštejnem 659 12 935 5,1%

Více

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za duben 2019

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za duben 2019 Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za duben 2019 ORP a příslušné POÚ Uchazeči V evidenci ÚP uchazečů Bystřice nad Pernštejnem 468 12 774 3,7 % 61 Nové Město na Moravě 465 12 617 3,7 % 118

Více

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2019

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2019 Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2019 ORP a příslušné POÚ Uchazeči V evidenci ÚP uchazečů Bystřice nad Pernštejnem 447 12 654 3,5 % 95 Nové Město na Moravě 400 12 530 3,2 %

Více

Žádost o p ísp vek na zapracování

Žádost o p ísp vek na zapracování Registra ní íslo ÚP: PZ Ú ad práce R krajská pobo ka v: OSÚ S 15 Žádost o p ísp vek na zapracování 116 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis, 29 vyhlášky. 518/2004 Sb., kterou

Více

Komunikační plán MAP ORP HAVLÍČKŮV BROD

Komunikační plán MAP ORP HAVLÍČKŮV BROD Komunikační plán MAP ORP HAVLÍČKŮV BROD Cílem Komunikačního plánu je zajistit informovanost všech aktérů a široké veřejnosti o jednotlivých dílčích výstupech společného plánování zpracovaném SR MAP, o

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012 Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok tel., fax - 569 422 408 pob. Přibyslav 725 402 687 e-mail : zushb@zushb.cz www.zushb.cz 1 Základní

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 Pro definování Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina byly použity podklady vycházející z analýzy,

Více

Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Blažkov Blízkov - pečetí Měřín Bobrová Bobrůvka Bohdalec Bohdalov Bohuňov Borovnice - pečetí Jimramov Borovník - pečetí

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku, odměn ředitelům škol a školských zařízení, které zřizuje Jihočeský kraj (dále

Více

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš SEZNAM OBCÍ TS 2016 Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí 4 732 Kč 1 1 Bezděkov - pečetí Velká Bíteš 2 770 Kč 1 1 Blažkov 5 942 Kč 1 1 Blízkov - pečetí

Více

TVRTLETNÍ VÝKAZ o zam stnancích a mzdových prost edcích v regionálním kolství za 1.-. tvrtletí 2012

TVRTLETNÍ VÝKAZ o zam stnancích a mzdových prost edcích v regionálním kolství za 1.-. tvrtletí 2012 MINISTERSTVO KOLSTVÍ, MLÁDE E A T LOVÝCHOVY Schváleno SÚ pro M MT V 139/12 ze dne 17.10.2011 v rámci Programu statistických zji ování na rok 2012 Organizace doru í výkaz do 15. kalendá ního dne po skon

Více

v t o m střední s maturitou

v t o m střední s maturitou MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 30.

Více

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM PRÍNOS ÚPOLOVÝCH AKTIVÍT NA ROZVOJ OSOBNOSTI LOVEKA Zborník príspevkov pri príležitosti vedeckej konferencie

Více

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni HAVLÍČKOBRODSKO Havlíčkův Brod - Galerie výtvarného umění 19 597 20 461 23 528 18 193 18 231 Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny 11 022 12 101 16 613 11 996 13 143 Havlíčkův Brod - Vyhlídková věž kostela

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2013/2014

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2013/2014 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2013/2014 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Institucionální hodnocení: Podpora dětí se SVP Podpora vzdělávání nadaných dětí 1.2 Specifické zaměření

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

310/2018 Sb. ze dne 12. prosince o krajských normativech. Jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy

310/2018 Sb. ze dne 12. prosince o krajských normativech. Jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy 310/2018 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2018 o krajských normativech Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161c odst. 2 písm. b) a 170 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za 1.-. čtvrtletí 2011

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za 1.-. čtvrtletí 2011 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schváleno ČSÚ pro MŠMT ČV 145/11 ze dne 27. 10. 2010 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2011 Organizace doručí výkaz do 15. kalendářního dne po

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2018 o krajských normativech

VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2018 o krajských normativech Strana 5298 Sbírka zákonů č. 310 / 2018 310 VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2018 o krajských normativech Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161c odst. 2 písm. b) a 170 písm. f) zákona

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Schéma 1: Struktura systému správy a samosprávy ve školství v první polovině 90. let

Schéma 1: Struktura systému správy a samosprávy ve školství v první polovině 90. let Tabulka 1: Počet škol, tříd, studentů středních škol v roce 2005/2006. podíl na celkovém počtu počet škol počet tříd počet žáků žáků (v %) Gymnázium 354 5 137 144 605 24,89 SOŠ 907 8 069 227 418 39,14

Více

ě ž Í ž ě š ž Í ě žř š č ž č ť ěň č ě ž Ř ž ť š ě š ť ž š ě ž š č č ť ď š č ž č ž ě ě ě ě ž š ú ď ě ž ď ď ž ď ž Í Ý Ž ž ď ď č č Ž ž Ť ž ž ž ě ž č ž ě

ě ž Í ž ě š ž Í ě žř š č ž č ť ěň č ě ž Ř ž ť š ě š ť ž š ě ž š č č ť ď š č ž č ž ě ě ě ě ž š ú ď ě ž ď ď ž ď ž Í Ý Ž ž ď ď č č Ž ž Ť ž ž ž ě ž č ž ě ž ň ě ú ě š č ěč ž Ž ž š ě ě ž ď š ž Í č ř ě č š ť ž Ý ě Ž ě ě č ď ď č ž č ě ě Ž č ěť ť ě ň ě č ě ď č ž ť ď ť ěž ě š ť ť ěč č ť ť čč ě š ť ě Ý š ě ř č ě ž č ě ď š č č ť š š ě ě č ě ž Í ž ě š ž Í ě žř š

Více

V8ROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

V8ROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga Jazyková škola správem státní jazykové zkoušky Olomouc V8ROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK říjen S)Š VOŠ E P JŠ SJ) O ) C H Š N

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

střední s výuč. listem vzdělávání střední s maturitou

střední s výuč. listem vzdělávání střední s maturitou MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Správní úřad Škola podle 16 odst. 9

Správní úřad Škola podle 16 odst. 9 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 16.

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Rozpočtové příjmy Rozpočet Skutečnost

Rozpočtové příjmy Rozpočet Skutečnost O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 V Těchobuzi, dne 14.06.2006 Závěrečný účet Obce Těchobuz za rok 2005 Č.j.

Více

do rozvoje kraje Vysočina Praha, 21. dubna 2005

do rozvoje kraje Vysočina Praha, 21. dubna 2005 Zapojování NNO do rozvoje kraje Vysočina Praha, 21. dubna 2005 V hlavních rolích: Koordinační uskupení NNO kraje Vysočina - KOUS oborová platforma zastupující a reprezentující NNO v kraji Vysočina Pracovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V OLOMOUCKÉM KRAJI. školní rok 2017/2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V OLOMOUCKÉM KRAJI. školní rok 2017/2018 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V OLOMOUCKÉM KRAJI školní rok 2017/2018 Zpracoval Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství a mládeže Olomouc, únor 2019 Obsah Seznam zkratek...

Více

Pomůcka k použití systému

Pomůcka k použití systému Pomůcka k použití systému KEVIS (Krajský EVidenční Informační Systém) evidence Školské organizace Výroční zpráva 2014/2015 (sběr dat a podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání Přílohy Příloha č. 1 Vnější prostředí školy Vlivy politické Mezoprostředí školy Vlivy kulturní Žáci Rodiče Konkurence Resortní organizace Vnitřní vlivy Kvalita učitelů Kvalita vedení Kultura a klima školy

Více

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Ing. Miloš Rathouský ředitel odboru středního a vyššího odb. vzdělávání MŠMT konference Uherský Brod, 20. 10. 2010 Východiska Kurikulární reforma (ŠZ

Více

Zěmedělské školství Budoucnost výzvy řešení 26. března 2018 Senát PČR

Zěmedělské školství Budoucnost výzvy řešení 26. března 2018 Senát PČR Zěmedělské školství Budoucnost výzvy řešení 26. března 2018 Senát PČR 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Střední

Více

Správní úřad Škola pro SVP

Správní úřad Škola pro SVP MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

ŽÁDOST O ZMĚNU VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU

ŽÁDOST O ZMĚNU VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU ŽÁDOST O ZMĚNU VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU Informace k provádění změn, zápisu a výmazu škol a školských zařízení do školského

Více

Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha 2006

Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha 2006 ÚIV 2006 Naše pod kování pat í hlavním len m projektovému týmu Mgr. Pavle Cibulkové, Ing. Lence Havlákové, Bc. Vladimíru Hulíkovi, Ing. Ludmile Chudobové, RNDr. Michaele Kle hové, Ing. Ji ímu Novotnému

Více

492/2005 Sb. VYHLÁŠKA

492/2005 Sb. VYHLÁŠKA 492/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2005 o krajských normativech Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 492/2005 Sb., o krajských normativech jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 47/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161 odst. 4 zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIZ-190/13-Z o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více