I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6"

Transkript

1 K

2

3 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje Řízení a správa v oblasti školství 7 2. Stav vzdělávací soustavy v jednotlivých oblastech Předškolní vzdělávání Základní vzdělávání Střední vzdělávání Terciární vzdělávání Vzdělávání dospělých Ústavní a ochranná výchova Poradenské služby pedagogicko - psychologické, speciálně pedagogické, pro volbu povolání Umělecké a zájmové vzdělávání a sport a mládež Služby vzdělávání 80 II. Ekonomická část výroční zprávy 87 III. Hodnocení naplňování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy, jeho cílů a priorit v uplynulém období 89

4 Úvod Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy zpracovává krajský úřad, předkládá ji zastupitelstvu kraje a MŠMT na základě 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Kvantitativní i kvalitativní údaje, které tato výroční zpráva (dále jen VZ ) obsahuje, se vztahují k období školního roku 2012/2013 a k rozpočtovému roku 2013, dále také uvádí některé aktuální údaje školního roku 2013/2014. VZ je koncipována jako zdroj informací pro uživatele a klienty vzdělávacího systému kraje a jako zpětná vazba pro hodnocení naplňování záměrů stanovených dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje. Ve VZ (kapitola 1) záměrně uvádíme pouze základní informace koncepčního charakteru (časové řady, vývojové tendence, prognostické odhady), protože hlubší analýza kvantitativních údajů je rozpracována v rámci Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina. Strukturu VZ upravuje vyhláška č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Speciální vzdělávání je již přičleněno k jednotlivým stupňům vzdělávání - předškolnímu, základním a střednímu. Pro snazší práci se zkratkami je jejich význam uveden v Seznamu zkratek. Při zpracování VZ jsme čerpali ze statistických informací centrálních databází (Ústav pro informace ve vzdělávání - výkonové výkazy škol, výkazy o zaměstnancích a mzdových prostředcích P 1-04, Český statistický úřad, přehledy z úřadů práce OK - práce) a z výkazů zisku a ztráty jednotlivých škol. Velmi cenné, jinak nezjistitelné, informace nám i v tomto roce poskytli ředitelé škol formou elektronického sběru dat. Zjišťování informací z tak velkého množství velmi různorodých subjektů s sebou přesto přineslo jisté obtíže. Není například možné exaktně stanovit některé ekonomické a personální ukazatele (přesné členění provozních výdajů nebo nepedagogických pracovníků podle jednotlivých součástí škol, např. školních jídelen, školních družin a klubů apod.). Z důvodu ochrany osobních údajů jsou skryty mzdové výdaje u součástí s jedním a dvěma zaměstnanci. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří poskytli údaje pro zpracování VZ. Zejména děkujeme ředitelům škol a dalším pracovníkům škol za trpělivost a ochotu při pořizování dat. 4

5 Seznam zkratek Abs absolventi AJ anglický jazyk ČČK Český červený kříž ČR Česká republika ČSÚ Český statistický úřad ČSŽ Český svaz žen ČŠI Česká školní inspekce DD dětský domov DDM dům dětí a mládeže DM domov mládeže DÚ diagnostický ústav DVPP další vzdělávání pedagogických pracovníků DZKV Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina EU Evropská unie G gymnázium GG globální grant GS grantové schéma GP grantový program Int, int internát IPS informační a poradenské středisko při úřadech práce IVP individuální vzdělávací plán jš jazyková škola K kapacita KZ kód zřizovatele (2-obec, 5-soukromník, 6-církev, 7-kraj) Mimoř. nadaní mimořádně nadaní MN míra nezaměstnanosti MŠ mateřská škola MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MK Ministerstvo kultury MV Ministerstvo vnitra Nást., nástavby Neped. nepedagogický pracovník NIDV Národní institut pro další vzdělávání NJ německý jazyk NNO nestátní nezisková organizace OK - práce statistika MPSV OU odborné učiliště pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Ped. pedagogický pracovník PO právnická osoba PPK počet potencionálních klientů PPP pedagogicko-psychologická poradna PrŠ praktická škola (obor střední školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) PS počet skupin psc přípravný stupeň základní školy speciální PSt počet studentů PT počet tříd PZ počet žáků RDMKV rada dětí a mládeže kraje Vysočina RLZ rozvoj lidských zdrojů RRLZ Rada pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina RVP rámcový vzdělávací program RVVZ regionální výměna zkušeností s vpuch s vývojovými poruchami učení a chování SIPVZ Státní informační politika ve vzdělávání SOŠ střední odborná škola SOU střední odborné učiliště SPC speciálně pedagogické centrum SpŠ speciální škola SŠ střední škola SVČ středisko pro volný čas dětí a mládeže SVP středisko výchovné péče szč stanice zájmových činností šd školní družina šh školní hospodářství šj školní jídelna (úplná) šj-v/výv pouze výdejna/vývařovna školní jídelny šk školní klub škn školní knihovna ŠR školní rok U ubytovaní UIV ústav pro informace ve vzdělávání ÚP úřad práce ÚSP ústav sociální péče VOŠ vyšší odborná škola VÚ výchovný ústav VZ výroční zpráva Zdrav. hend. zdravotní hendikep ZŠ základní škola ZŠp základní škola praktická ZŠsp základní škola speciální ZUŠ základní umělecká škola ZZ zdravotnické zařízení 5

6 I. STAV A ROZVOJ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 1.1 ZÁKLADNÍ SOUHRNNÉ KVANTITATIVNÍ ÚDAJE V roce 2013 působilo v Kraji Vysočina celkem 525 právních subjektů vykonávajících činnost škol a školských zařízení, z nichž 406 zřizovaly obce, 78 kraj, 29 soukromé organizace, 6 církve a náboženská společenství, 5 MŠMT a 1 MV. V lednu roku 2013 došlo ke sloučení Střední školy Kamenice nad Lipou se Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov, která se stala organizací přejímající. V průběhu roku 2013 vznikly dvě nové soukromé mateřské školy s právní subjektivitou (Meruzalka - MŠ Jihlavské Terasy, o.p.s. a MŠ Bambi kindergarten) a došlo ke sloučení Mateřské školy Dolní Cerekev 26, okres Jihlava, příspěvkové organizace se Základní školou Dolní Cerekev, okres Jihlava, příspěvková organizace, která se stala organizací přejímající. Kromě toho se vybudovaly nebo zrekonstruovaly dvě nová pracoviště MŠ (Třešť a Telč). Počet ZŠ zůstal během roku 2013 beze změn. V jednom případě při existující ZŠ vzniklo nové pracoviště MŠ (ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova 700). Na území kraje vykonávalo svou činnost 363 mateřských škol, 271 základních škol (262 právnických subjektů včetně bývalých speciálních škol), 71 středních škol, z toho 64 běžných SŠ. V některých právních subjektech jsou v rámci jedné školy poskytovány různé stupně vzdělání. Na zajištění praktické výuky se kromě výše uvedených škol podílela i 3 školská zařízení. Z toho jedno středisko praktického vyučování (zřizovatel firma) a jeden školní statek (zřizovatel kraj).terciární vzdělávání v prezenční či distanční formě studia zabezpečuje 14 vyšších odborných škol, 2 vysoké školy a další 3 odloučená pracoviště vysokých škol sídlící mimo kraj. Umělecké a zájmové vzdělávání probíhalo na 24 základních uměleckých školách a 20 střediscích pro volný čas dětí a mládeže (domech dětí a mládeže). Při školách dále působilo 546 oddělení školních družin a 36 školních klubů, které nabízely 278 zájmových útvarů. Stravování žáků zajišťovalo 469 školních jídelen (včetně samostatných vývařoven a výdejen). Ubytování poskytovalo 32 domovů mládeže a internátů. V kraji je zřízeno 16 zařízení ústavní a ochranné výchovy s celodenní péčí. Do škol zřizovaných dle školského zákona a do vysokých škol docházelo dětí, žáků a studentů. Základní umělecké školy navštěvovalo žáků. Do pravidelných zájmových útvarů domů dětí a mládeže středisek volného času bylo zapojeno účastníků. Ve školních jídelnách se stravovalo dětí, žáků, studentů a dospělých. V domovech mládeže a internátech bylo ubytováno žáků a studentů. V zařízeních ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče byla poskytnuta péče 524 dětem. Vzdělávací a výchovné služby dle školského zákona zajišťovalo v hlavní činnosti celkem (bez škol zřizovaných MŠMT a MV) ,6 přepočtených pracovníků (mzdové prostředky na ně činily 3 053,7 mil. Kč), z nichž bylo 7 891,48 přepočtených pedagogických pracovníků (mzdové prostředky na ně činily 2 430,2 mil. Kč). Podíl přepočtených počtů všech pracovníků (tj. pedagogických i nepedagogických) zaměstnaných ve školách a školských zařízeních činil 6,85 %, podíl přepočtených počtů pedagogických pracovníků 4,71 % evidenčního počtu zaměstnanců v kraji. Celkové náklady na hlavní činnost organizací, které zajišťují vzdělávání a školské služby dle školského zákona (bez skol zřizovaných MŠMT a MV), jsou 5 865,0 mil. Kč. 6

7 1.2 ŘÍZENÍ A SPRÁVA V OBLASTI ŠKOLSTVÍ Na výkonu veřejné správy se podílely samosprávné orgány (kraj a obce) a jejich úřady. Oproti roku 2012 se počet tabulkových míst na odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu snížil na 34. Kromě toho zajišťoval kraj (oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje) realizaci 4 globálních grantů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na odborech a odděleních školství obecních úřadů obcí s rozšířenou působností zabezpečovalo školskou správu 46 pracovníků. Na národní úrovni pokračovalo v roce 2013 zavádění dvouúrovňového systému tvorby kurikulárních dokumentů škol, složeného z rámcových vzdělávacích programů (RVP) schvalovaných MŠMT a školních vzdělávacích programů, které v souladu s RVP připravují jednotlivé školy. V základních školách a ve většině oborů středních škol již probíhala výuka plně podle školních vzdělávacích programů. V roce 2013 proběhla maturitní zkouška opět podle nových předpisů (společná a profilová část) pod vedením CERMATu (Centrum pro reformu maturitní zkoušky). Většina středních škol s učebními obory se zapojila do systému jednotné závěrečné zkoušky. Na úrovni výstupu ze středních škol zůstává nedořešená standardizace odbornosti v maturitních oborech. V gesci ČŠI proběhlo testování v 5. a 9. ročnících základních škol. Pro přijímací řízení v roce 2013 doporučil OŠMS školám zřizovaným krajem, aby jedním z kritérií pro přijetí do maturitních oborů skupin K a M (obory gymnázií a středních odborných škol) byl výsledek přijímací zkoušky. 7

8 ZŠ - jsou zahrnuty všechny právní subjekty, součásti a odloučená pracoviště základní škola, zvláštní školy, pomocné školy (nejsou zahrnuty školy při zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče a výchovných ústavech) MŠ - jsou zahrnuty všechny právní subjekty mateřské školy, jejich součásti a odloučená pracoviště mateřské školy, speciální MŠ (nejsou zahrnuty školy při zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče a výchovných ústavech) SŠ - všechny právní subjekty střední školy (Gymnazií, SOŠ, SOU a U, OU) (nejsou zahrnuty praktické školy, školy při zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče a výchovných ústavech) rozloha v km² počet hustota osídlení počet obcí obcí na 10 km² počet tříd na 10 km² poč. tříd na 1000 obyv. Počty škol, tříd a žáků v MŠ, ZŠ a SŠ včetně speciálních po okresech ve školních letech 2012/13 a 2013/14 (dle statistických výkazů MŠMT a ČSÚ) typ školy okres počet škol Školní rok 2013/2014 Školní rok 2012/2013 počet tříd počet žáků počet škol počet tříd počet žáků rozdíl počtu žáků ve š.r. 13/14-12/13 rozdíl počtu žáků v % ke š.r. 12/13 rozdíl počtu tříd ve š.r. 13/14-12/13 počet žáků na třídu počet žáků na školu š.r.13/14 š.r.12/13 š.r.13/14 š.r.12/13 počet obyv. k MŠ PE ,6 2 22,3 22,3 56,9 56, , ,93 0,89 1,59 HB ,6 1 22,9 23,0 48,6 47, , ,94 1,12 1,49 JI ,2 6 22,9 22,8 55,4 55, , ,03 1,45 1,55 TR ,4 3 23,1 23,4 47,3 47, , ,14 1,16 1,51 ZR ,9 6 23,6 23,7 44,7 43, , ,10 1,15 1,53 kraj , ,0 23,1 49,7 49, , ,04 1,15 1,53 ZŠ PE ,7 0 19,2 19,1 193,6 192, , ,93 2,42 4,31 HB ,8 9 18,7 18,9 154,6 153, , ,94 3,21 4,27 JI ,0 3 20,0 19,7 201,6 197, , ,03 3,79 4,04 TR ,9 3 19,3 19,3 148,1 146, , ,14 3,25 4,21 ZR , ,5 19,0 129,5 129, , ,10 3,16 4,21 kraj ,8 2 19,4 19,2 158,5 157, , ,04 3,16 4,20 SŠ PE ,5-5 22,4 22,8 277,8 294, , ,93 0,96 1,71 HB ,1-5 24,0 23,9 349,7 360, , ,94 1,04 1,38 JI ,5-5 23,1 23,8 325,2 340, , ,03 2,11 2,25 TR ,9-1 23,8 25,2 428,4 455, , ,14 1,35 1,75 ZR ,6-6 23,6 24,1 304,4 319, , ,10 1,30 1,74 kraj , ,4 24,0 333,8 350, , ,04 1,34 1,78

9 Počet obyvatel dle věkových skupin (dle ČSÚ k ) Rok narození Rok vstupu do mateřské školy Rok vstupu do základní školy Rok vstupu do střední školy Kraj Vysočina Okres HB Okres JI Okres PE Okres TR Okres ZR Vývoj počtu tříletých

10 Vývoj počtu šestiletých Vývoj počtu patnáctiletých

11 MŠ ZŠ G SOŠ SOU ZUŠ DDM VOŠ Přepočtený počet pracovníků 1 877, ,92 612, ,63 847,19 408,78 144,26 89,50 - z toho pedagogických pracovníků 1 440, ,53 498,88 877,91 636,76 357,46 84,12 70,03 - ostatních pracovníků 436,65 853,39 113,79 248,72 210,43 51,32 60,14 19,48 Počet žáků na 1 přepočteného ped. pracovníka 12,51 13,10 12,15 11,54 8,12 13,01 Počet žáků na 1 přepočteného ostat. pracovníka 41,30 48,67 53,28 40,72 24,57 46,77 Počet ped. pracovníků na 1 třídu 1,84 1,48 2,16 1,97 2,70 1,43 Počet ostatních pracovníků na 1 třídu 0,56 0,40 0,49 0,56 0,89 0,40 Průměrný měsíční plat ped. pracovníka (ze stát.rozpočtu) , , , , , , , ,36 Průměrný měsíční plat na ostat. pracovníka (ze stát.rozpočtu) , , , , , , , ,72 Personální podmínky vzdělávání v roce 2013 (dle výkazů MŠMT) Personální podmínky vzdělávání v roce 2012 (dle výkazů MŠMT) 11 MŠ ZŠ G SOŠ SOU ZUŠ DDM VOŠ Přepočtený počet pracovníků 1 832, ,75 622, ,61 886,74 403,96 147,71 91,43 - z toho pedagogických pracovníků 1 404, ,44 511,03 936,80 671,07 352,22 87,26 70,89 - ostatních pracovníků 427,41 859,31 111,62 254,81 215,67 51,74 60,45 20,54 Počet žáků na 1 přepočteného ped. pracovníka 12,58 12,83 11,98 11,77 7,96 13,59 Počet žáků na 1 přepočteného ostat. pracovníka 41,36 47,93 54,83 43,29 24,77 46,88 Počet ped. pracovníků na 1 třídu 1,84 1,50 2,18 2,17 2,97 1,51 Počet ostatních pracovníků na 1 třídu 0,56 0,40 0,48 0,59 0,95 0,44 Průměrný měsíční plat ped. pracovníka (ze stát.rozpočtu) , , , , , , , ,31 Průměrný měsíční plat na ostat. pracovníka (ze stát.rozpočtu) , , , , , , , ,47

12 2. Stav vzdělávací soustavy v jednotlivých oblastech 2.1 PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Přehledná tabulka s jednotlivými mateřskými školami Struktura a organizace mateřských škol Personální podmínky vzdělávání Materiální podmínky vzdělávání Výsledky vzdělávání Spolupráce s veřejností, komunitní funkce školy Financování 12

13 2.1.1 Přehledná tabulka s jednotlivými MŠ (tmavší pozadí ředitelství, bez pozadí - pracoviště) KZ=kód zřizovatele (2-obec, 5- soukromník, 6-církev, 7-kraj). PT=počet tříd, PŽ=počet žáků zdrav.hend - zdravotně hendikepovaný, s vpuch - s vývojovými poruchami učení a chování (dle výkazů MŠMT a účetní uzávěrky) OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 13 Soukr.MŠ Bambino, o.p.s. Haškova 129 Světlá nad Sázavou ,00 0,75 297,17 89,02 911,03 508,50 Anglická mateřská škola The Tiny, v.o.s. Na Losích 738 Havlíčkův Brod ,00 0, ,61 0, ,98 667,61 Anglická mateřská škola The Tiny, v.o.s. Lípová 157/24 Jihlava MŠ Světýlko Slunná 1138 Třebíč ,42 0,00 427,97 0, ,00 903,00 Základní škola a Mateřská škola Polnička 147 Žďár nad Sázavou ,00 0,91 834,53 105,40 Základní škola a Mateřská škola Herálec 440 Herálec ,00 1,00 837,48 104,66 Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 136 Dolní Rožínka ,25 0,75 636,71 90,82 Základní škola a mateřská škola U Školy 321 Křižanov ,39 2, ,61 217,64 Církevní MŠ a SVČ Pacov Za Branou 870 Pacov ,96 0,00 462,93 0,00 ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Rouchovany 368 Rouchovany ,00 1, ,72 133,73 Základní škola a mateřská škola Partyzánská 310 Svratka ,51 1,00 574,75 124,61 Základní škola a mateřská škola Bohdalov 250 Bohdalov ,94 1,69 983,08 169,53 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou 136Radostín nad Oslavou ,00 1, ,81 122,94 Mateřská škola se speciálními třídami Na Besídce 632 Kamenice nad Lipou ,00 5, ,69 966, , ,00 Mateřská škola se speciálními třídami V. Nováka 428 Kamenice nad Lipou Mateřská škola J. A. Komenského 515 Okříšky ,28 2, ,89 352, , ,66 Základní škola a Mateřská škola 9.května 233 Želetava ,00 1,00 841,03 153,96 Základní škola a Mateřská škola Velká Losenice 248 Velká Losenice ,90 1, ,77 233,21 Základní škola a Mateřská škola Bělohrobského 367 Černovice ,50 1, ,99 188,59 MŠ a SPC Demlova 28 Jihlava ,66 8, , , , ,21 MŠ a SPC Demlova 34a Jihlava MŠ a SPC Na Stoupách 3 Jihlava Základní škola a mateřská škola Na Kopcích 342 Třebíč ,16 1, ,03 131,10 Základní škola a mateřská škola Březník 247 Březník ,35 0,88 642,32 111,43 Základní škola a Mateřská škola Budkov 124 Budkov ,85 0,34 503,84 31,09 Mateřská škola Březová 272 Chotěboř ,72 8, , , , ,37 Mateřská škola Na Chmelnici 266 Chotěboř Mateřská škola Svojsíkova 242 Chotěboř Mateřská škola Kosmonautů 262 Chotěboř Základní škola a mateřská škola Kněžice 273 Kněžice ,27 1,00 905,87 128,77 Základní škola a mateřská škola Vladislav 50 Vladislav ,00 1,02 765,57 134,24 Základní škola a Mateřská škola Předín 250 Předín ,27 0,60 800,78 74,83 Základní škola a Mateřská škola Domamil 135 Domamil ,46 0,90 659,99 137,94

14 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 14 Základní škola a Mateřská škola Myslibořice 200 Myslibořice ,72 1,00 790,26 187,21 Základní škola a mateřská škola Tasov 37 Tasov ,82 1,00 677,26 114,09 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 110 Čáslavice ,04 0,62 580,26 91,98 Základní škola a Mateřská škola Dešov 92 Dešov ,00 0,50 276,05 85,29 Mateřská škola Kpt. Jaroše 835 Třebíč ,60 5, ,77 957, , ,11 Mateřská škola Dukovanská 973 Třebíč Mateřská škola Kpt. Jaroše 836 Třebíč Speciální MŠ Družstevní 1079 Třebíč ,59 1, ,58 237, , ,00 Základní škola a Mateřská škola Valeč 222 Valeč ,06 1,07 898,85 145,27 Základní škola a mateřská škola Jiřice 44 Humpolec ,99 1,00 766,31 144,44 Základní škola a Mateřská škola Pletařská 207 Hořepník ,00 0,88 501,50 104,99 Základní škola a Mateřská škola Nová Cerekev 270 Nová Cerekev ,70 1,00 934,93 126,21 Základní škola a Mateřská škola Rovečné 197 Rovečné ,00 0,70 582,25 96,67 ZŠ a MŠ při zdr. zaříz. Kraje Vysočina Žďárská 603 Nové Město na Moravě 7 4,82 0, ,84 0,00 Základní škola a Mateřská škola Řečice 93 Radešínská Svratka ,19 0,00 654,08 0,00 Základní škola a mateřská škola Studenec 123 Koněšín ,99 1,00 540,88 117,34 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška 76 Osová Bítýška ,24 0,96 975,65 131,62 ZŠ Hany Benešové a MŠ Dolní Bory 40 Bory ,09 0,90 775,48 113, , ,34 ZŠ T.G.Masaryka a mateřská škola Přibyslavice 188 Přibyslavice ,74 1,00 790,29 143, , ,18 Základní škola a Mateřská škola Kojetice 131 Kojetice ,00 0,50 516,46 66,92 Základní škola a Mateřská škola Na Výsluní 286 Nové Veselí ,79 2, ,41 248,94 Základní škola a mateřská škola Heraltice 80 Okříšky ,19 1,00 455,87 138,45 Základní škola a Mateřská škola Padělek 133 Jimramov ,02 1, ,42 140,57 Základní škola a mateřská škola Lesonice 161 Lesonice ,57 0,50 451,21 67,90 Základní škola a Mateřská škola Šebkovice 159 Šebkovice ,68 0,90 393,05 111,85 Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou 159 Štěpánov nad Svratkou ,25 0,45 667,45 55,02 Mateřská škola Palackého 829 Jemnice ,00 3, ,83 528, , ,94 Základní škola a Mateřská škola Horní 3 Stařeč ,32 2, ,37 269,72 Základní škola a Mateřská škola Jakubské nám. 56 Stařeč 2 ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka Lípa 211 Lípa ,40 1, ,88 102,85 ZŠ, ZUŠ a MŠ Zámecká 213 Lipnice nad Sázavou ,00 0,00 508,44 0,00 Základní škola a Mateřská škola Chrudimská 77 Ždírec nad Doubravou ,69 1, ,08 218,25 Základní škola a Mateřská škola Na Svahu 3049 Havlíčkův Brod ,33 2, ,65 239,70 Mateřská škola Čtyřlístek Kubišova 1291 Třebíč ,84 4, ,89 740, , ,03 Mateřská škola Okružní 962 Třebíč ,65 2, ,05 326, , ,03 Mateřská škola Demlova 999 Třebíč ,25 2, ,15 434, , ,16 Mateřská škola Lidická 846 Třebíč ,23 2, ,82 300, , ,29 Mateřská škola Bartuškova 886 Třebíč

15 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 15 Mateřská škola Cyrilometodějská 754 Třebíč ,74 2, ,57 339, , ,71 Mateřská škola Husova 168 Jaroměřice nad Rokytnou ,28 3, ,37 489, , ,92 Mateřská škola Želiv 251 Želiv ,58 1, ,00 190, , ,65 Mateřská škola Nová 397 Mohelno ,80 1, ,81 183, , ,70 Mateřská škola Radkovice u Hrotovic Radkovice u Hrotovic 106Radkovice u Hrotovic ,90 0,30 564,06 41, ,44 752,26 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá 13 Česká Bělá ,96 1, ,61 142,07 Základní škola Vír 58 Vír ,42 0,50 585,33 65, , ,66 Základní škola a Mateřská škola Křižánky 92 Svratka ,82 0,00 467,88 0,00 Základní škola a mateřská škola Rynárec 49 Rynárec ,00 1,00 874,43 152,20 Základní škola a Mateřská škola Rožná 151 Rožná ,22 0,50 859,67 69,97 Základní škola a Mateřská škola Rožná 78 Rožná Základní škola a Mateřská škola Dalečín 171 Dalečín ,50 0,00 437,44 0,00 Základní škola a mateřská škola Školní 450 Batelov ,25 1, ,57 250,09 Základní škola a Mateřská škola Třebelovice 54 Třebelovice ,73 0,00 547,20 0,00 Základní škola a mateřská škola Rozsochatec 15 Rozsochatec ,76 0,58 501,46 67,22 Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice 1 Dlouhá Brtnice ,47 0,40 484,79 114,82 Mateřská škola Petrovice 68 Okříšky ,10 0,86 643,42 114, ,54 817,73 Mateřská škola Na Skalce 623 Humpolec ,25 7, , , , ,40 Mateřská škola Na Rybníčku 1316 Humpolec Mateřská škola Smetanova 1526 Humpolec Mateřská škola Svatoslav 31 Čechtín ,83 0,19 547,94 40, ,69 692,08 Základní škola a Mateřská škola Vilová 243 Lukavec ,95 0,00 748,33 0,00 Základní škola a Mateřská škola Čejov 4 Humpolec ,40 0,71 331,86 85,58 Základní škola a Mateřská škola Stará Říše 105 Stará Říše ,00 0,75 542,07 100,94 Základní škola a Mateřská škola Nové Syrovice 5 Nové Syrovice ,17 0,90 792,18 132,47 Mateřská škola Kámen 64 Kámen ,23 0,14 687,57 20, ,01 935,00 Mateřská škola Žižkovo Pole 16 Přibyslav ,66 0,50 519,21 89, ,93 798,28 Mateřská škola Komenského sady 556 Počátky ,85 2, ,41 379, , ,73 Základní škola a mateřská škola Lučice 103 Lučice ,00 0,56 562,17 96,90 Základní škola a mateřská škola Klášter 10 Vilémov ,85 0,76 527,21 108,53 Základní škola a mateřská škola Dolní Krupá 11 Dolní Krupá ,00 1,19 538,80 169,11 Základní škola a Mateřská škola Pivovarská 266 Havlíčkova Borová ,83 0,38 774,00 50,48 Základní škola a mateřská škola Uhelná Příbram 112 Uhelná Příbram ,10 0,00 241,06 0,00 Základní škola a Mateřská škola 5. května 194 Golčův Jeníkov ,81 2, ,97 290,32 Mateřská škola Budíkov 4 Humpolec ,75 0,75 544,00 122, ,14 725,22 Mateřská škola Kejžlice 59 Kejžlice ,65 0,29 581,44 66, ,93 710,00 Základní škola a Mateřská škola Růžená 79 Třešť ,89 0,00 360,94 0,00 Mateřská škola Horní Krupá 35 Havlíčkův Brod ,10 0,46 591,01 96, ,48 739,90

16 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 16 Základní škola a mateřská škola Pavlov 100 Stonařov ,00 1,00 561,65 165,64 Základní škola a Mateřská škola Větrný Jeníkov 171 Větrný Jeníkov ,08 1, ,53 135,30 MŠ Budišov, p.o. Budišov 306 Budišov ,00 1, ,54 169, , ,27 Mateřská škola Třebíčská 158 Náměšť nad Oslavou ,01 1, ,40 159, , ,25 Mateřská škola Husova 580 Náměšť nad Oslavou ,47 3, ,94 458, , ,10 Mateřská škola E. F. Buriana 680 Náměšť nad Oslavou Základní škola a mateřská škola Herálec 246 Herálec ,19 1, ,32 194,77 Základní škola a mateřská škola Úsobí 58 Úsobí Základní škola a Mateřská škola Březinova 275 Nová Říše ,03 1, ,25 154,84 Základní škola a Mateřská škola Bítovčice 82 Luka nad Jihlavou ,03 1,16 840,11 163,22 Základní škola a Mateřská škola Kozlov 55 Velký Beranov Základní škola a Mateřská škola Kostelec 87 Kostelec ,00 1,00 847,35 116,79 Základní škola a Mateřská škola Lipník 42 Lipník ,85 0,70 474,60 108,18 Základní škola a mateřská škola Hněvkovice 117 Hněvkovice ,00 0,25 532,42 35,09 Mateřská škola Rodinov 46 Kamenice nad Lipou ,48 0,25 402,88 37,69 744,87 496,93 Základní škola a Mateřská škola Vyskytná 140 Vyskytná ,96 1,00 749,29 140,12 Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora 34 Krásná Hora ,54 0,00 422,99 0,00 Mateřská škola a Základní škola Leština u Světlé 83 Leština u Světlé ,00 0,50 486,50 77, , ,53 Základní škola a mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou Fryšava 100 pod Žákovou horou ,50 0,00 377,48 0,00 Mateřská škola Vídeň 116 Velké Meziříčí ,94 0,75 564,53 106, ,61 840,00 Mateřská škola Poděšín 45 Nížkov ,98 0,59 558,46 76, ,72 824,74 Základní škola a mateřská škola Vepřová 46 Velká Losenice ,90 1,00 516,10 139,50 Mateřská škola Ždírec Ždírec 25 Polná ,00 0,70 689,32 116, ,82 870,00 Mateřská škola Stránecká Zhoř 87 Měřín ,68 0,70 592,26 113, ,11 916,00 Základní škola a Mateřská škola Sportovní 184 Habry ,76 0, ,61 131,09 Mateřská škola Víska se speciální třídou Víska 50 Chotěboř ,93 1, ,22 207, , ,00 MŠ Měřín U Hřiště 538 Měřín ,35 2, ,26 317, , ,79 MŠ Měřín Náměstí 106 Měřín Základní škola a Mateřská škola Palackého 394 Žirovnice ,41 1, ,09 236,43 Mateřská škola Pražská 767 Pelhřimov ,66 18, , , , ,89 Mateřská škola U Stínadel 1665 Pelhřimov Mateřská škola Pod Náspem 399 Pelhřimov Mateřská škola Komenského 1108 Pelhřimov Mateřská škola Osvobození 1700 Pelhřimov Základní škola a mateřská škola Kožlí 51 Kožlí ,00 0,63 912,57 87,00 Základní škola a Mateřská škola Zubří 77 Nové Město na Moravě ,83 0,56 502,30 84,45 Mateřská škola Mírová 1810 Velké Meziříčí ,06 10, , , , ,28 Mateřská škola Čechova 10 Velké Meziříčí

17 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 17 Mateřská škola Sportovní 6 Velké Meziříčí Mateřská škola Nad Plovárnou 12 Velké Meziříčí Mateřská škola Sokolovská 29 Velké Meziříčí Mateřská škola Oslavická 1800 Velké Meziříčí Základní škola a mateřská škola Mostiště 127 Velké Meziříčí ,02 1, ,66 201,59 Základní škola a mateřská škola Olší nad Oslavou 41 Velké Meziříčí Základní škola a mateřská škola Lhotky 64 Velké Meziříčí ,46 0,67 385,08 71,69 Mateřská škola Jarní 22a Jihlava ,67 42, , , , ,28 Mateřská škola Tylova 6 Jihlava Mateřská škola Březinova 113 Jihlava Mateřská škola Březinova 30 Jihlava Mateřská škola Dvořákova 11 Jihlava Mateřská škola Erbenova 37 Jihlava Mateřská škola Fibichova 20 Jihlava Mateřská škola Hálkova 33 Jihlava Mateřská škola Romana Havelky 25 Jihlava Mateřská škola Antonínův Důl 243 Jihlava Mateřská škola Seifertova 6 Jihlava Mateřská škola Mahenova 3 Jihlava Mateřská škola Resslova 44 Jihlava Mateřská škola Riegrova 21 Jihlava Mateřská škola U Dlouhé stěny 50 Jihlava Mateřská škola Březinova 114 Jihlava Mateřská škola Nad Plovárnou 5 Jihlava Mateřská škola Kollárova 30 Jihlava Základní škola a Mateřská škola Rokytnice nad Rokytnou 205 Rokytnice nad Rokytnou ,00 0,90 607,51 134,55 Mateřská škola Obránců míru 491 Třebíč ,34 2, ,09 332, , ,42 Mateřská škola Kaštánek Gorazdovo náměstí 462 Třebíč ,70 1, ,13 145, , ,26 Mateřská škola Benešova 564 Třebíč ,07 3, ,54 545, , ,93 Mateřská škola Palackého 444 Třebíč ,24 3, ,71 497, , ,88 Mateřská škola U Obůrky 3 Třebíč Základní škola a Mateřská škola Mrákotín 114 Mrákotín ,00 0,75 576,26 91,85 Mateřská škola Nevcehle 96 Urbanov ,00 0,90 598,34 138, ,94 781,92 Mateřská škola Markvartice 42 Stařeč ,00 0,70 610,45 119, ,24 792,00 Základní škola a mateřská škola Vyskytná nad Jihlavou 94Vyskytná nad Jihlavou ,85 1,00 799,09 94,14 Mateřská škola Pohledec 143 Nové Město na Moravě ,72 9, , , , ,72 Mateřská škola Slavkovice 98 Nové Město na Moravě Mateřská škola Drobného 299 Nové Město na Moravě

18 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 18 Mateřská škola Tyršova 323 Nové Město na Moravě Mateřská škola Žďárská 70 Nové Město na Moravě Mateřská škola Ostrov nad Oslavou 207 Ostrov nad Oslavou ,74 1, ,08 209, , ,00 Základní škola a Mateřská škola Dukovany 8 Dukovany ,36 1,00 614,94 119,61 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň 123 Oudoleň ,06 0,00 565,25 0,00 Mateřská škola Mnich 145 Mnich ,12 0,66 562,40 100, ,89 746,05 Základní škola a Mateřská škola Strážek 206 Strážek ,00 0,43 499,25 44,77 Základní škola a Mateřská škola Škrdlovice 110 Žďár nad Sázavou ,17 0,00 527,51 0,00 Mateřská škola Dolní Libochová 8 Strážek ,63 0,25 496,73 42, ,20 688,60 MŠ Daňkovice, p.o. Daňkovice 59 Sněžné ,69 0,72 542,99 118, ,56 718,52 Mateřská škola Kojčice 82 Kojčice ,00 0,50 639,40 85, ,33 813,58 Mateřská škola Rozsochy 146 Rozsochy ,00 0,90 606,91 145, , ,60 Mateřská škola Telč Komenského 512 Telč ,83 5, ,09 958, , ,42 Mateřská škola Telč Nerudova 352 Telč Mateřská škola Telč Masarykova 141 Telč Mateřská škola Sedlec 74 Náměšť nad Oslavou ,16 0,80 568,05 142, ,24 919,65 Mateřská škola Zámecká 91 Pohled ,00 0,63 529,64 88, ,72 748,33 Základní škola a mateřská škola Trnava 74 Třebíč ,82 0,90 486,51 127,01 Mateřská škola Rudíkov Rudíkov 167 Rudíkov ,92 1, ,02 133, , ,46 Základní škola a mateřská škola Častrov 132 Častrov ,77 0,00 512,98 0,00 Základní škola a mateřská škola Obrataň 170 Obrataň ,78 0,69 730,59 104,76 Základní škola a mateřská škola Brzkov 39 Polná ,20 0,00 307,46 0,00 Základní škola a mateřská škola Dobronín 331 Dobronín ,00 2, ,12 295,20 Mateřská škola Veselská 39 Žďár nad Sázavou ,85 19, , , , ,94 Mateřská škola Okružní 73 Žďár nad Sázavou Mateřská škola Haškova 14 Žďár nad Sázavou Mateřská škola Brodská 5 Žďár nad Sázavou Mateřská škola Vančurova 14 Žďár nad Sázavou Mateřská škola Santiniho 13 Žďár nad Sázavou Mateřská škola Vysocká 10 Žďár nad Sázavou Mateřská škola Nížkov 140 Nížkov ,51 1,00 957,25 142, , ,91 Základní škola a Mateřská škola Maleč 77 Maleč ,60 1,00 690,10 116,04 Základní škola a mateřská škola Okrouhlice 203 Okrouhlice ,43 1,00 880,89 117,76 MŠ Sedmikráska Horní Ves 71 Pelhřimov ,51 0,63 646,01 70, ,48 812,88 Mateřská škola Malý Beranov 11 Jihlava ,00 0,75 608,32 96, ,19 801,11 Mateřská škola Uhřínov 25 Uhřínov ,58 1,09 920,57 139, , ,55 Základní škola a mateřská škola Dolní Cerekev 26 Dolní Cerekev ,18 1, ,40 152, , ,43 Mateřská škola Radkov 21 Telč ,53 0,56 478,61 89,91 914,71 615,48

19 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 19 Základní škola a mateřská škola Sázavka 55 Sázavka ,70 0,69 420,99 88,63 Mateřská škola Luční 88 Třešť ,04 5, ,19 911, , ,58 Mateřská škola Barvířská 30 Třešť Mateřská škola J. Hory 1050 Třešť Základní škola a Mateřská škola Věžnice 85 Věžnice ,05 0,25 528,30 32,36 Mateřská škola Javorová 177 Krucemburk ,30 2, ,71 355, , ,38 Mateřská škola Stínadla 1049 Ledeč nad Sázavou ,41 4, ,67 639, , ,32 Mateřská škola Družstevní 1060 Ledeč nad Sázavou Mateřská škola 28. října 498 Ledeč nad Sázavou Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves 69 Přibyslav ,00 0,00 286,32 0,00 Mateřská škola Dolní Vilémovice 135 Lipník ,00 0,75 596,08 106, ,60 925,54 Základní škola a mateřská škola Opatov 299 Opatov ,00 0,65 507,55 107,16 Mateřská škola Zachotín 37 Pelhřimov ,65 0,47 527,34 77, ,16 652,80 Základní škola a mateřská škola Pyšel 1 Náměšť nad Oslavou ,82 0,00 448,40 0,00 Základní škola a Mateřská škola Dalešice 144 Dalešice ,36 0,50 345,20 68,47 Mateřská škola Hodov 17 Hodov ,65 0,56 429,77 72,89 978,42 565,41 Mateřská škola Polná, p.o. Na Podhoře 201 Polná ,04 6, , , , ,63 Mateřská škola Polná, p.o. Varhánkova 263 Polná Mateřská škola Polná, p.o. Tyršova 655 Polná Mateřská škola Kožichovice 36 Třebíč ,08 0,80 521,51 108, ,93 658,70 Základní škola a Mateřská škola Světnov 168 Žďár nad Sázavou ,80 0,00 497,92 0,00 Mateřská škola Pavlov 100 Radostín nad Oslavou ,80 0,00 511,62 0, ,19 706,89 Základní škola a Mateřská škola Hodice 130 Třešť ,77 1,39 606,92 159,12 Mateřská škola Třebenice 58 Lipník ,32 0,53 405,68 69,32 916,02 524,06 Mateřská škola Studnička Vysoké Studnice 29 Velký Beranov ,00 0,50 626,49 73, ,34 732,99 MŠ Římov 1 Stařeč ,72 0,40 498,88 65,16 998,82 584,00 Mateřská škola Lísek 90 Lísek ,00 1,00 902,14 165, , ,01 Mateřská škola Jámy Jámy 158 Jámy ,39 0,81 648,44 139, ,23 975,02 Mateřská škola Vidonín 36 Vidonín ,17 0,53 681,77 79, ,75 949,01 Mateřská škola Bobrová 14 Bobrová ,59 1, ,51 224, , ,00 MŠ Střítež Střítež 177 Třebíč ,00 0,80 681,32 131, ,50 875,46 Mateřská škola Sudice 115 Rapotice ,14 1,23 903,07 173, , ,53 Mateřská škola Malčín 68 Světlá nad Sázavou ,50 0,25 442,30 40,40 946,48 545,00 Mateřská škola Olešná Olešná 122 Havlíčkův Brod ,00 0,50 628,31 98, ,20 806,14 MŠ Kvítek Rantířovská 4375/9 Jihlava ,10 1,40 680,10 175, , ,00 MŠ Slunečnice Okrouhlice 113 Okrouhlice ,03 0,00 357,52 0,00 Mateřská škola Dubovice Dubovice 22 Dubovice ,25 0,95 284,40 101,89 232,89 86,14 MŠ Tis, p.o. Tis 112 Tis ,60 0,29 478,60 47, ,74 655,45

20 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 20 Mateřská škola Senožaty 263 Senožaty ,82 1, ,59 148, , ,54 Základní škola a mateřská škola Božejov 155 Božejov ,01 1,00 815,17 132,36 Základní škola a mateřská škola Košetice 165 Košetice ,87 1, ,65 151,06 Mateřská škola Tyršova 367 Horní Cerekev ,70 1, ,08 208, , ,74 Mateřská škola Nový Rychnov 186 Nový Rychnov ,83 1, ,69 149, , ,67 Mateřská škola s spec.tř. Za Branou 870 Pacov ,64 2, ,06 433, , ,53 Mateřská škola Jatecká 571 Pacov ,21 2, ,60 437, , ,76 Základní škola a mateřská škola Olešná 82 Pelhřimov ,52 1, ,49 136,94 Mateřská škola Kaliště 60 Kaliště ,56 0,40 626,94 62, ,31 844,36 Mateřská škola Křelovice 29 Křelovice ,00 0,00 0,00 0,00 876,43 0,00 Mateřská škola Červená Řečice 306 Červená Řečice ,58 0,69 774,45 129, , ,30 Mateřská škola Velká Chyška 94 Velká Chyška ,00 0,25 559,46 32, ,78 746,02 MŠ Jersín Jersín 80 Jersín ,44 0,63 417,49 121, ,77 678,83 Mateřská škola Čechtín 70 Čechtín ,58 0,70 496,52 117, ,91 847,71 Základní škola a Mateřská škola Koněšín 72 Koněšín ,79 0,00 382,25 0,00 Mateřská škola Přibyslav Bezručova 683 Přibyslav ,33 4, ,23 580, , ,30 Mateřská škola Přibyslav Tyršova 242 Přibyslav Základní škola a Mateřská škola Sobíňov 215 Sobíňov ,91 0,00 504,25 0,00 Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Příčná 191 Havlíčkův Brod 57,50 21, , , , ,09 Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Nádražní 1329 Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Prokopa Holého 1832 Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Nad Tratí 537 Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Příčná 189 Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Zahradnického 2864 Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Šmolovy 107 Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Žižkov II 1352 Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Zahradnického 2867 Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Nuselská 3240 Havlíčkův Brod Základní škola a mateřská škola Veselý Žďár 144 Havlíčkův Brod ,72 0,50 480,48 79,37 Základní škola a mateřská škola Štoky 383 Štoky ,00 1, ,14 187,80 Základní škola a Mateřská škola náměstí Sv. Jiljí 11 Libice nad Doubravou ,60 0,00 722,26 0,00 Základní škola a mateřská škola Dolní Město 254 Dolní Město ,32 0,50 628,20 86,94 Mateřská škola Lánecká 698 Světlá nad Sázavou ,43 3, ,37 522, , ,95 Mateřská škola Pěšinky 231 Světlá nad Sázavou Mateřská škola Sídliště 595 Světlá nad Sázavou Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Světlé 33 Světlá nad Sázavou ,46 0,00 351,16 0,00 Základní škola a Mateřská škola Věž 128 Věž ,17 0,94 581,19 134,45 Mateřská škola Stříbrné Hory 65 Přibyslav ,44 0,55 448,86 99, ,60 678,67

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K 12 13 13 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 1.2 Řízení a správa v oblasti

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Příloha č. 1 ZK-03-2018-05, př. 1 počet stran: 6 Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 4 1. Popis

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013 ze dne 2. 4. 2013 č. 03/13 Čl.

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9 1.2 Řízení a správa v oblasti školství

Více

RK , př. 1 počet stran: 130 Výroční zpráva

RK , př. 1 počet stran: 130 Výroční zpráva RK-09-2015-12, př. 1 počet stran: 130 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj

Více

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 5

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 ZK-02-2013-57, př. 1upr1 počet stran: 134 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2011/2012 a kalendářní rok 2012 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj

Více

RK , př. 1 počet stran: 138

RK , př. 1 počet stran: 138 RK-10-2017-59, př. 1 počet stran: 138 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2015/2016 a kalendářní rok 2016 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti školství

Více

Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006

Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006 Obsah Úvod Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu

Více

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 5

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 K 10 11 11 Obsah Úvod 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2 Řízení a správa v oblasti školství 6

Více

z toho AP z celku z celku z toho Přípravná název sídlo ulice

z toho AP z celku z celku z toho Přípravná název sídlo ulice Školy zaměstnávající asistenty pedagoga - Kraj Vysočina (Údaje z výkazů MŠMT k 30.9.2016) Asistenti pedagoga AP AP celkem podle přepočtení 16 odst. 9- z celku počet AP v na plně přepočt.n přípravné zam.

Více

RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

RK , př. 1 počet stran: 157. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

RK , př. 1 počet stran: 157. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina RK-08-2006-47, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

ZK , př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

ZK , př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina ZK-02-2005-54, př. 1 počet stran: 136 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2002/2003 a kalendářní rok 2003 Obsah I. Stav koncepce a rozvoje sítě II.

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K Obsah Úvod Seznam zkratek I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. Základní souhrnné kvantitativní údaje 6. Řízení a správa v oblasti školství. Stav

Více

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu Adresář základních škol kraje Vysočina JIHLAVA p.č. Základní škola - úplná: 27 ulice místo PSČ e-mail ředitel/ka telelefon webové stránky ZŠ 1 ZŠ a mš Batelov, p.o. Školní 373 Batelov 588 51 reditel@zsbatelov.cz

Více

ZK , př. 1 počet stran: 138

ZK , př. 1 počet stran: 138 ZK---, př. počet stran: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací stavy v Kraji Vysočina za školní rok / a kalendářní rok Obsah Úvod Seznam zkratek I. Stav a rozvoj vzdělávací stavy v kraji. Popis stavu

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 ZK-02-2008-63, př. 1 počet stran: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací

Více

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti školství

Více

ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva

ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2 PŘÍLOHA Č. 1. Denis Sitora Rostislav Vašíček

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2 PŘÍLOHA Č. 1. Denis Sitora Rostislav Vašíček RK-20-2015-36, př. 2 Počet stran: 31 Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě

Více

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za duben 2019

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za duben 2019 Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za duben 2019 ORP a příslušné POÚ Uchazeči V evidenci ÚP uchazečů Bystřice nad Pernštejnem 468 12 774 3,7 % 61 Nové Město na Moravě 465 12 617 3,7 % 118

Více

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2019

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2019 Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2019 ORP a příslušné POÚ Uchazeči V evidenci ÚP uchazečů Bystřice nad Pernštejnem 447 12 654 3,5 % 95 Nové Město na Moravě 400 12 530 3,2 %

Více

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017 Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017 ORP a příslušné POÚ Uchazeči V evidenci ÚP Dosažitelní uchazeči Podíl nezaměstnaných uchazečů Bystřice nad Pernštejnem 659 12 935 5,1%

Více

Barbory Batelov Žďár nad. ŘK farnost. Gottharda - sousoší sv. ŘK farnost Antonína Budišov

Barbory Batelov Žďár nad. ŘK farnost. Gottharda - sousoší sv. ŘK farnost Antonína Budišov Okres Obec Část obce Památka Vlastník Celkové Podíl Podíl náklady vlastníka obce kraje Arnolec Arnolec kaple sv. Vendelína Obec Arnolec 334 930 234 451 100 479 Babice Babice Nejsvětější Trojice Babice

Více

kostel Nanebevzetí Panny Marie ŘK Březník dům č. p. 1 (muzeum) kostel

kostel Nanebevzetí Panny Marie ŘK Březník dům č. p. 1 (muzeum) kostel Okres Obec Část obce Památka Vlastník Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Podíl kraje kaple sv. Jihlava Arnolec Arnolec Vendelína Obec Arnolec 219 532 153 672 65 860 Babice Babice Nejsvětější Trojice

Více

Kraj Vysočina přehled oceněných obcí

Kraj Vysočina přehled oceněných obcí Kraj Vysočina přehled oceněných obcí 2017 (14 soutěžících obcí) Heřmanov - okres Žďár nad Sázavou (zlatá stuha) Dolní Město - okres Havlíčkův Brod (bílá stuha) Třeštice - okres Jihlava (modrá stuha) Sobíňov

Více

Jednotky požární ochrany

Jednotky požární ochrany Jednotky požární ochrany V roce 2014 bylo na území Kraje Vysočina dislokováno 21 jednotek HZS Kraje Vysočina (kategorie JPO I), 4 jednotky HZS podniku (EDU, Čepro Šlapanov, SŽDC a Bosch Diesel), 10 jednotek

Více

Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Blažkov Blízkov - pečetí Měřín Bobrová Bobrůvka Bohdalec Bohdalov Bohuňov Borovnice - pečetí Jimramov Borovník - pečetí

Více

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš SEZNAM OBCÍ TS 2016 Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí 4 732 Kč 1 1 Bezděkov - pečetí Velká Bíteš 2 770 Kč 1 1 Blažkov 5 942 Kč 1 1 Blízkov - pečetí

Více

Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce 2012

Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce 2012 Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce Vojtěch Kodet, Dana Kořínková, Ivan Kunstmüller, Vojtěch Mrlík, Pavel Koubek, Pavel Hobza březen 2013 Pobočka České společnosti ornitologické

Více

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni HAVLÍČKOBRODSKO Havlíčkův Brod - Galerie výtvarného umění 19 597 20 461 23 528 18 193 18 231 Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny 11 022 12 101 16 613 11 996 13 143 Havlíčkův Brod - Vyhlídková věž kostela

Více

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Obec Objekt Obnova Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Kraj Brtnice (Dolní Smrčné) boží muka 140 300 73 300 67 000 Brtnice (Příseka) kostel sv.

Více

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti školství

Více

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ hjp/mt. /fď/jb

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ hjp/mt. /fď/jb rx. r-. l; :S, m f fn i ho y,\ 'i m.ní Q >N 1. KUJIP012O9XD DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ hjp/mt. /fď/jb MARSH, s.r.o. se sídlem: Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha

Více

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2017 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2017 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš SEZNAM OBCÍ TS 2017 Název obce Částka 2017 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Blažkov Blízkov - pečetí Měřín Bobrová Bobrůvka Bohdalec Bohdalov Bohuňov Borovnice - pečetí Jimramov

Více

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce ZK-03-2015-xx, př. 2 Počet stran: 15 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce

Více

Kraj Vysočina Okres Žďár nad Sázavou

Kraj Vysočina Okres Žďár nad Sázavou Okres Žďár Baliny k.ú. Baliny Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o. Blažkov všechna k.ú. Bobrová všechna k.ú. ÚPN SÚ OkÚ Žďár Bobrůvka k.ú. Bobrůvka Bohdalec k.ú. Bohdalec Bohdalov všechna k.ú ÚPO

Více

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 Pro definování Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina byly použity podklady vycházející z analýzy,

Více

RK , př. 2 počet stran: 132

RK , př. 2 počet stran: 132 RK-09-2018-76, př. 2 počet stran: 132 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2016/2017 a kalendářní rok 2017 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Číslo zakázky: HSJI-511/E-2016 Datum vyhlášení: 26.1.2016 Č.j.: HSJI-511-2/E-2016 Počet listů: 3 Počet příloh: 3/9 Výzva k podání nabídky

Více

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Číslo kola výzvy: 01 Číslo a název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): CZ.1.07/1.1.01 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Pořadí Registrační

Více

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0.

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0. Příloha Strategického rámce: Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000036 Investiční priority - seznam projektových

Více

Příjmení Jméno Škola Počet bodů Čas

Příjmení Jméno Škola Počet bodů Čas Vyhodnocení krajského kola soutěže "Poznej Vysočinu" v Jihlavě dne 15. 3. 2019 1 Homola Jakub ZŠ a MŠ Bory 39 15:06:00 2 Hochmanová Tereza ZŠ Chotěboř, Smetanova 37 8:30:00 3 Mokričková Tereza Gymnázium

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Operační program Prioritní osa Oblast podpory OPVK Počáteční vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Číslo výzvy 46 Doba realizace 1. 6. 2014 30. 6. 2015 Způsobilé náklady

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná

Více

BRK P př1 Realizované a připravované akce opatření na ochranu před povodněmi na území kraje Vysočina počet stran: 5

BRK P př1 Realizované a připravované akce opatření na ochranu před povodněmi na území kraje Vysočina počet stran: 5 BRK- 04-2011-01P př1 Realizované a připravované akce opatření na ochranu před povodněmi na území kraje Vysočina počet stran: 5 Poř. Název akce Stavebník Vodní tok Obec (Kat. 1, - zvýšení kapacity koryta

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU SPOLUPRÁCE

ZPRÁVA O PRŮBĚHU SPOLUPRÁCE ZPRÁVA O PRŮBĚHU SPOLUPRÁCE v rámci projektu Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání n území ORP Velké Meziříčí, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0./15_005/0000406 Zpráva o průběhu spolupráce v rámci projektu

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Žižkova 1882/57 586 1 1 1.3 IČ:

Více

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu TIC v Kraji Vysočina

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu TIC v Kraji Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu TIC v Kraji Vysočina Ing. Zuzana Vondráková 22. 5. 2017 Zásady ZK na podporu TIC 2017 platné od 1. 1. příslušného kalendářního roku

Více

Spo. Spo OŽP. SoS. SoS KRB. Spo. Kult. SoS

Spo. Spo OŽP. SoS. SoS KRB. Spo. Kult. SoS BATELOV ČSV ZO Horní Dubenky Kaliště 74 58851 Batelov tel. 567 374 246 rtovní šachový klub Cejle Cejle 10 58851 Batelov tel. 607 747 224 TJ Sokol Bohdalov Bohdalov 162 59213 Bohdalov ČSV, ZO Batelov U

Více

Komunikační plán MAP ORP HAVLÍČKŮV BROD

Komunikační plán MAP ORP HAVLÍČKŮV BROD Komunikační plán MAP ORP HAVLÍČKŮV BROD Cílem Komunikačního plánu je zajistit informovanost všech aktérů a široké veřejnosti o jednotlivých dílčích výstupech společného plánování zpracovaném SR MAP, o

Více

Územně analytické podklady Kraje Vysočina

Územně analytické podklady Kraje Vysočina 4. úplná aktualizace Územně analytické podklady Kraje Vysočina A 1. Seznam záměrů na provedení změn v území Pořizovatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor územního plánování a stavebního řádu KVĚTEN 2017

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě březen 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě únor 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

Fotbalový oddíl TJ Sokol Budišov a FC Budišov-Nárameč Roky 1971 2011 ve výsledcích

Fotbalový oddíl TJ Sokol Budišov a FC Budišov-Nárameč Roky 1971 2011 ve výsledcích Fotbalový oddíl TJ Sokol Budišov a FC Budišov-Nárameč Roky 1971 2011 ve výsledcích Bohumil Voneš Příloha Budišovského zpravodaje 3/2012 1. 10. 2012 Úvod Kopaná se v Budišově, stejně jako v okolních obcích,

Více

Stav záměru 1.a. 2.a. 3.a. D A A Rančířov, Čížov, Vílanec, Suchá, Stonařov D A A. C C C Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou

Stav záměru 1.a. 2.a. 3.a. D A A Rančířov, Čížov, Vílanec, Suchá, Stonařov D A A. C C C Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 2. SEZNM ZÁMĚRŮ N PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ : záměr trvá B záměr realizován C záměr není dále sledován D záměr změněn zpřesněn E záměr vypuštěn týká se území pouze jedné obec a bude lépe prověřen územním

Více

Plán investic na rok 2017 v tis. Kč

Plán investic na rok 2017 v tis. Kč VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Plán investic na rok 2017 v tis. Kč VH 4.1 č.ř. č.ú. Text 1 173 Lhánice - vodovod, prodloužení řádu Lhánice - vodovod, prodloužení řádu 26 SVAZEK 26

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě srpen 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

Výroční zpráva Střediska výchovné péče STŘED za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva Střediska výchovné péče STŘED za školní rok 2017/2018 Výroční zpráva Střediska výchovné péče STŘED za školní rok 2017/2018 V Moravských Budějovicích dne 1. října 2018 Mgr. Martina Bártová ředitelka OBSAH: 1 INFORMACE O ORGANIZACI... 3 2 INFORMACE O ZŘIZOVATELI...

Více

SEZNAM BUDOV ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU KRAJE VYSOČINA a) budova, jejíž případný požár ohrožuje zásobování obyvatel základními životními potřebami

SEZNAM BUDOV ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU KRAJE VYSOČINA a) budova, jejíž případný požár ohrožuje zásobování obyvatel základními životními potřebami SEZNAM BUDOV ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU KRAJE VYSOČINA a) budova, jejíž případný požár ohrožuje zásobování obyvatel základními životními potřebami 1. 2. 3. s roz.působností Třebíč Dukovany JEDU Dukovany ČEZ a.s.

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě duben 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě září 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě červen 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Telč 1 1 Obecné informace

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě červenec 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2011 Rozesláno dne 22. listopadu 2011 Částka 3 OBSAH: 1. Nařízení kraje Vysočina, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech kraje Vysočina, na nichž

Více

Místní akční plán pro SO ORP Holice

Místní akční plán pro SO ORP Holice Místní akční plán pro SO ORP Holice 2016-2023 Příloha analytické části č. 1 - Tabulková část Verze 1 ze dne 21. 3. 2017 http://holicko.cz/map-vzdelavani.html Projekt: Společně za kvalitnějším vzděláváním

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

ZK , př. 1 počet stran: 133

ZK , př. 1 počet stran: 133 ZK---, př. počet stran: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací stavy v Kraji Vysočina za školní rok / a kalendářní rok Obsah Úvod Seznam zkratek I. Stav a rozvoj vzděláva í stavy v kraji. Popis stavu

Více

H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zák. č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., 158/2006 Sb.,

Více

E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ. Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253. Evidenční číslo pomůcky: 3376

E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ. Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253. Evidenční číslo pomůcky: 3376 MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ 1579-1950 Inventář Číslo evidenčního listu NAD: 253 Evidenční číslo pomůcky: 3376 Dr. Mojmír Švábenský Dr. Eva Lupoměchová Dr. Jiřina Kalendovská

Více

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání Přílohy Příloha č. 1 Vnější prostředí školy Vlivy politické Mezoprostředí školy Vlivy kulturní Žáci Rodiče Konkurence Resortní organizace Vnitřní vlivy Kvalita učitelů Kvalita vedení Kultura a klima školy

Více

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8997 NAD č. 4170 Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) 1945-1948 Zpracoval:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: Program obnovy venkova Vysočiny 2016 ID: ZZ01488 Výpis žádostí ze systému edotace Identifikátor Žadatel IČO/RČ Název projektu Požadovaná částka ZZ01488.0005 Obec Dolní Rožínka 00294233

Více

Adresář. příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Adresář. příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Adresář příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina CESTOVNÍ RUCH Vysočina Tourism, příspěvková organizace E-mail: tomas.cihak@vysocinatourism.cz Telefon: 564 602 533, 606 775 429 Web: www.vysocinatourism.cz

Více

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Obec Kulturní památky Umístění (místní část) Rejstříkové číslo Bohdalov

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne č. 4/2005

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne č. 4/2005 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 26. 7. 2005 č. 4/2005 kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním

Více

ZK xx, př. 1 Počet stran: 15. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017

ZK xx, př. 1 Počet stran: 15. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017 ZK-08-2016-xx, př. 1 Počet stran: 15 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017 Rozpočet kraje 2017 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE..... 3 B ZDROJE ROZPOČTU...... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU... 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Výpis žádostí ze systému edotace ID: FV02714 Název dotačního programu: OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2019 Doporučené Identifikátor Název žadatele IČO/RČ Název projektu FV02714.0039 Obec Bácovice 00512231 FV02714.0040

Více

KRAJ VYSOČINA. Bačkov 38

KRAJ VYSOČINA. Bačkov 38 Bačkov Obecní úřad tel.: Miroslav Karel: Bačkov 38 fax: PSČ mobil: 776 21 29 63 Počet obyvatel: Světlá nad Sázavou lubos.knotef@seznamlcz Rozloha: 58291 ha starosta Bartoušov Bartoušov 71 fax: 569 43 81

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. úřadů práce kraje V Y S O Č I N A

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. úřadů práce kraje V Y S O Č I N A I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N úřadů práce kraje V Y S O Č I N A březen 2011 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti podle

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA, U PŮJČOVNY 4 Praha, U Půjčovny 4, telefon 4 4 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 5/6 I. Základní údaje o škole. Základní umělecká škola, Praha, U Půjčovny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina. P o z v á n k a

Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina. P o z v á n k a KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina P o z v á n k a V souladu

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Dotace na sociální služby - p.o. (MPSV dofinancování 2) PR01837 PR01837.0001 PR01837.0002 PR01837.0003 PR01837.0004 PR01837.0005 PR01837.0006 PR01837.0007 PR01837.0008 PR01837.0009 PR01837.0010 PR01837.0011

Více

VYHLÁŠKA. č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

VYHLÁŠKA. č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy VYHLÁŠKA č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy ze dne 27. prosince 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo")

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Organizační struktura projektu. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třebíč II

Organizační struktura projektu. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třebíč II Organizační struktura projektu Řízení a organizační zajištění MAP Aktivity a činnost realizačního týmu Realizační tým má odpovědnost za realizaci projektu a jeho výstupy. Realizační tým vede projektový

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: dotace na sociální služby (MPSV dofinancování) ID: ZZ01591-01 Identifikátor Žadatel IČO/RČ Název projektu Požadovaná částka ZZ01591.0213 ZZ01591.0214

Více

Dílčí část B13. Kolektiv řešitelů KPM CONSULT, a.s. Kounicova 688/26, Brno pracoviště: Purkyňova 648/125, Brno.

Dílčí část B13. Kolektiv řešitelů KPM CONSULT, a.s. Kounicova 688/26, Brno pracoviště: Purkyňova 648/125, Brno. Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Zpracování přestupního zónově-relačního

Více