I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6"

Transkript

1 K

2

3 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje Řízení a správa v oblasti školství 7 2. Stav vzdělávací soustavy v jednotlivých oblastech Předškolní vzdělávání Základní vzdělávání Střední vzdělávání Terciární vzdělávání Vzdělávání dospělých Ústavní a ochranná výchova Poradenské služby pedagogicko - psychologické, speciálně pedagogické, pro volbu povolání Umělecké a zájmové vzdělávání a sport a mládež Služby vzdělávání 80 II. Ekonomická část výroční zprávy 87 III. Hodnocení naplňování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy, jeho cílů a priorit v uplynulém období 89

4 Úvod Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy zpracovává krajský úřad, předkládá ji zastupitelstvu kraje a MŠMT na základě 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Kvantitativní i kvalitativní údaje, které tato výroční zpráva (dále jen VZ ) obsahuje, se vztahují k období školního roku 2012/2013 a k rozpočtovému roku 2013, dále také uvádí některé aktuální údaje školního roku 2013/2014. VZ je koncipována jako zdroj informací pro uživatele a klienty vzdělávacího systému kraje a jako zpětná vazba pro hodnocení naplňování záměrů stanovených dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje. Ve VZ (kapitola 1) záměrně uvádíme pouze základní informace koncepčního charakteru (časové řady, vývojové tendence, prognostické odhady), protože hlubší analýza kvantitativních údajů je rozpracována v rámci Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina. Strukturu VZ upravuje vyhláška č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Speciální vzdělávání je již přičleněno k jednotlivým stupňům vzdělávání - předškolnímu, základním a střednímu. Pro snazší práci se zkratkami je jejich význam uveden v Seznamu zkratek. Při zpracování VZ jsme čerpali ze statistických informací centrálních databází (Ústav pro informace ve vzdělávání - výkonové výkazy škol, výkazy o zaměstnancích a mzdových prostředcích P 1-04, Český statistický úřad, přehledy z úřadů práce OK - práce) a z výkazů zisku a ztráty jednotlivých škol. Velmi cenné, jinak nezjistitelné, informace nám i v tomto roce poskytli ředitelé škol formou elektronického sběru dat. Zjišťování informací z tak velkého množství velmi různorodých subjektů s sebou přesto přineslo jisté obtíže. Není například možné exaktně stanovit některé ekonomické a personální ukazatele (přesné členění provozních výdajů nebo nepedagogických pracovníků podle jednotlivých součástí škol, např. školních jídelen, školních družin a klubů apod.). Z důvodu ochrany osobních údajů jsou skryty mzdové výdaje u součástí s jedním a dvěma zaměstnanci. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří poskytli údaje pro zpracování VZ. Zejména děkujeme ředitelům škol a dalším pracovníkům škol za trpělivost a ochotu při pořizování dat. 4

5 Seznam zkratek Abs absolventi AJ anglický jazyk ČČK Český červený kříž ČR Česká republika ČSÚ Český statistický úřad ČSŽ Český svaz žen ČŠI Česká školní inspekce DD dětský domov DDM dům dětí a mládeže DM domov mládeže DÚ diagnostický ústav DVPP další vzdělávání pedagogických pracovníků DZKV Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina EU Evropská unie G gymnázium GG globální grant GS grantové schéma GP grantový program Int, int internát IPS informační a poradenské středisko při úřadech práce IVP individuální vzdělávací plán jš jazyková škola K kapacita KZ kód zřizovatele (2-obec, 5-soukromník, 6-církev, 7-kraj) Mimoř. nadaní mimořádně nadaní MN míra nezaměstnanosti MŠ mateřská škola MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MK Ministerstvo kultury MV Ministerstvo vnitra Nást., nástavby Neped. nepedagogický pracovník NIDV Národní institut pro další vzdělávání NJ německý jazyk NNO nestátní nezisková organizace OK - práce statistika MPSV OU odborné učiliště pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Ped. pedagogický pracovník PO právnická osoba PPK počet potencionálních klientů PPP pedagogicko-psychologická poradna PrŠ praktická škola (obor střední školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) PS počet skupin psc přípravný stupeň základní školy speciální PSt počet studentů PT počet tříd PZ počet žáků RDMKV rada dětí a mládeže kraje Vysočina RLZ rozvoj lidských zdrojů RRLZ Rada pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina RVP rámcový vzdělávací program RVVZ regionální výměna zkušeností s vpuch s vývojovými poruchami učení a chování SIPVZ Státní informační politika ve vzdělávání SOŠ střední odborná škola SOU střední odborné učiliště SPC speciálně pedagogické centrum SpŠ speciální škola SŠ střední škola SVČ středisko pro volný čas dětí a mládeže SVP středisko výchovné péče szč stanice zájmových činností šd školní družina šh školní hospodářství šj školní jídelna (úplná) šj-v/výv pouze výdejna/vývařovna školní jídelny šk školní klub škn školní knihovna ŠR školní rok U ubytovaní UIV ústav pro informace ve vzdělávání ÚP úřad práce ÚSP ústav sociální péče VOŠ vyšší odborná škola VÚ výchovný ústav VZ výroční zpráva Zdrav. hend. zdravotní hendikep ZŠ základní škola ZŠp základní škola praktická ZŠsp základní škola speciální ZUŠ základní umělecká škola ZZ zdravotnické zařízení 5

6 I. STAV A ROZVOJ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 1.1 ZÁKLADNÍ SOUHRNNÉ KVANTITATIVNÍ ÚDAJE V roce 2013 působilo v Kraji Vysočina celkem 525 právních subjektů vykonávajících činnost škol a školských zařízení, z nichž 406 zřizovaly obce, 78 kraj, 29 soukromé organizace, 6 církve a náboženská společenství, 5 MŠMT a 1 MV. V lednu roku 2013 došlo ke sloučení Střední školy Kamenice nad Lipou se Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov, která se stala organizací přejímající. V průběhu roku 2013 vznikly dvě nové soukromé mateřské školy s právní subjektivitou (Meruzalka - MŠ Jihlavské Terasy, o.p.s. a MŠ Bambi kindergarten) a došlo ke sloučení Mateřské školy Dolní Cerekev 26, okres Jihlava, příspěvkové organizace se Základní školou Dolní Cerekev, okres Jihlava, příspěvková organizace, která se stala organizací přejímající. Kromě toho se vybudovaly nebo zrekonstruovaly dvě nová pracoviště MŠ (Třešť a Telč). Počet ZŠ zůstal během roku 2013 beze změn. V jednom případě při existující ZŠ vzniklo nové pracoviště MŠ (ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova 700). Na území kraje vykonávalo svou činnost 363 mateřských škol, 271 základních škol (262 právnických subjektů včetně bývalých speciálních škol), 71 středních škol, z toho 64 běžných SŠ. V některých právních subjektech jsou v rámci jedné školy poskytovány různé stupně vzdělání. Na zajištění praktické výuky se kromě výše uvedených škol podílela i 3 školská zařízení. Z toho jedno středisko praktického vyučování (zřizovatel firma) a jeden školní statek (zřizovatel kraj).terciární vzdělávání v prezenční či distanční formě studia zabezpečuje 14 vyšších odborných škol, 2 vysoké školy a další 3 odloučená pracoviště vysokých škol sídlící mimo kraj. Umělecké a zájmové vzdělávání probíhalo na 24 základních uměleckých školách a 20 střediscích pro volný čas dětí a mládeže (domech dětí a mládeže). Při školách dále působilo 546 oddělení školních družin a 36 školních klubů, které nabízely 278 zájmových útvarů. Stravování žáků zajišťovalo 469 školních jídelen (včetně samostatných vývařoven a výdejen). Ubytování poskytovalo 32 domovů mládeže a internátů. V kraji je zřízeno 16 zařízení ústavní a ochranné výchovy s celodenní péčí. Do škol zřizovaných dle školského zákona a do vysokých škol docházelo dětí, žáků a studentů. Základní umělecké školy navštěvovalo žáků. Do pravidelných zájmových útvarů domů dětí a mládeže středisek volného času bylo zapojeno účastníků. Ve školních jídelnách se stravovalo dětí, žáků, studentů a dospělých. V domovech mládeže a internátech bylo ubytováno žáků a studentů. V zařízeních ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče byla poskytnuta péče 524 dětem. Vzdělávací a výchovné služby dle školského zákona zajišťovalo v hlavní činnosti celkem (bez škol zřizovaných MŠMT a MV) ,6 přepočtených pracovníků (mzdové prostředky na ně činily 3 053,7 mil. Kč), z nichž bylo 7 891,48 přepočtených pedagogických pracovníků (mzdové prostředky na ně činily 2 430,2 mil. Kč). Podíl přepočtených počtů všech pracovníků (tj. pedagogických i nepedagogických) zaměstnaných ve školách a školských zařízeních činil 6,85 %, podíl přepočtených počtů pedagogických pracovníků 4,71 % evidenčního počtu zaměstnanců v kraji. Celkové náklady na hlavní činnost organizací, které zajišťují vzdělávání a školské služby dle školského zákona (bez skol zřizovaných MŠMT a MV), jsou 5 865,0 mil. Kč. 6

7 1.2 ŘÍZENÍ A SPRÁVA V OBLASTI ŠKOLSTVÍ Na výkonu veřejné správy se podílely samosprávné orgány (kraj a obce) a jejich úřady. Oproti roku 2012 se počet tabulkových míst na odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu snížil na 34. Kromě toho zajišťoval kraj (oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje) realizaci 4 globálních grantů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na odborech a odděleních školství obecních úřadů obcí s rozšířenou působností zabezpečovalo školskou správu 46 pracovníků. Na národní úrovni pokračovalo v roce 2013 zavádění dvouúrovňového systému tvorby kurikulárních dokumentů škol, složeného z rámcových vzdělávacích programů (RVP) schvalovaných MŠMT a školních vzdělávacích programů, které v souladu s RVP připravují jednotlivé školy. V základních školách a ve většině oborů středních škol již probíhala výuka plně podle školních vzdělávacích programů. V roce 2013 proběhla maturitní zkouška opět podle nových předpisů (společná a profilová část) pod vedením CERMATu (Centrum pro reformu maturitní zkoušky). Většina středních škol s učebními obory se zapojila do systému jednotné závěrečné zkoušky. Na úrovni výstupu ze středních škol zůstává nedořešená standardizace odbornosti v maturitních oborech. V gesci ČŠI proběhlo testování v 5. a 9. ročnících základních škol. Pro přijímací řízení v roce 2013 doporučil OŠMS školám zřizovaným krajem, aby jedním z kritérií pro přijetí do maturitních oborů skupin K a M (obory gymnázií a středních odborných škol) byl výsledek přijímací zkoušky. 7

8 ZŠ - jsou zahrnuty všechny právní subjekty, součásti a odloučená pracoviště základní škola, zvláštní školy, pomocné školy (nejsou zahrnuty školy při zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče a výchovných ústavech) MŠ - jsou zahrnuty všechny právní subjekty mateřské školy, jejich součásti a odloučená pracoviště mateřské školy, speciální MŠ (nejsou zahrnuty školy při zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče a výchovných ústavech) SŠ - všechny právní subjekty střední školy (Gymnazií, SOŠ, SOU a U, OU) (nejsou zahrnuty praktické školy, školy při zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče a výchovných ústavech) rozloha v km² počet hustota osídlení počet obcí obcí na 10 km² počet tříd na 10 km² poč. tříd na 1000 obyv. Počty škol, tříd a žáků v MŠ, ZŠ a SŠ včetně speciálních po okresech ve školních letech 2012/13 a 2013/14 (dle statistických výkazů MŠMT a ČSÚ) typ školy okres počet škol Školní rok 2013/2014 Školní rok 2012/2013 počet tříd počet žáků počet škol počet tříd počet žáků rozdíl počtu žáků ve š.r. 13/14-12/13 rozdíl počtu žáků v % ke š.r. 12/13 rozdíl počtu tříd ve š.r. 13/14-12/13 počet žáků na třídu počet žáků na školu š.r.13/14 š.r.12/13 š.r.13/14 š.r.12/13 počet obyv. k MŠ PE ,6 2 22,3 22,3 56,9 56, , ,93 0,89 1,59 HB ,6 1 22,9 23,0 48,6 47, , ,94 1,12 1,49 JI ,2 6 22,9 22,8 55,4 55, , ,03 1,45 1,55 TR ,4 3 23,1 23,4 47,3 47, , ,14 1,16 1,51 ZR ,9 6 23,6 23,7 44,7 43, , ,10 1,15 1,53 kraj , ,0 23,1 49,7 49, , ,04 1,15 1,53 ZŠ PE ,7 0 19,2 19,1 193,6 192, , ,93 2,42 4,31 HB ,8 9 18,7 18,9 154,6 153, , ,94 3,21 4,27 JI ,0 3 20,0 19,7 201,6 197, , ,03 3,79 4,04 TR ,9 3 19,3 19,3 148,1 146, , ,14 3,25 4,21 ZR , ,5 19,0 129,5 129, , ,10 3,16 4,21 kraj ,8 2 19,4 19,2 158,5 157, , ,04 3,16 4,20 SŠ PE ,5-5 22,4 22,8 277,8 294, , ,93 0,96 1,71 HB ,1-5 24,0 23,9 349,7 360, , ,94 1,04 1,38 JI ,5-5 23,1 23,8 325,2 340, , ,03 2,11 2,25 TR ,9-1 23,8 25,2 428,4 455, , ,14 1,35 1,75 ZR ,6-6 23,6 24,1 304,4 319, , ,10 1,30 1,74 kraj , ,4 24,0 333,8 350, , ,04 1,34 1,78

9 Počet obyvatel dle věkových skupin (dle ČSÚ k ) Rok narození Rok vstupu do mateřské školy Rok vstupu do základní školy Rok vstupu do střední školy Kraj Vysočina Okres HB Okres JI Okres PE Okres TR Okres ZR Vývoj počtu tříletých

10 Vývoj počtu šestiletých Vývoj počtu patnáctiletých

11 MŠ ZŠ G SOŠ SOU ZUŠ DDM VOŠ Přepočtený počet pracovníků 1 877, ,92 612, ,63 847,19 408,78 144,26 89,50 - z toho pedagogických pracovníků 1 440, ,53 498,88 877,91 636,76 357,46 84,12 70,03 - ostatních pracovníků 436,65 853,39 113,79 248,72 210,43 51,32 60,14 19,48 Počet žáků na 1 přepočteného ped. pracovníka 12,51 13,10 12,15 11,54 8,12 13,01 Počet žáků na 1 přepočteného ostat. pracovníka 41,30 48,67 53,28 40,72 24,57 46,77 Počet ped. pracovníků na 1 třídu 1,84 1,48 2,16 1,97 2,70 1,43 Počet ostatních pracovníků na 1 třídu 0,56 0,40 0,49 0,56 0,89 0,40 Průměrný měsíční plat ped. pracovníka (ze stát.rozpočtu) , , , , , , , ,36 Průměrný měsíční plat na ostat. pracovníka (ze stát.rozpočtu) , , , , , , , ,72 Personální podmínky vzdělávání v roce 2013 (dle výkazů MŠMT) Personální podmínky vzdělávání v roce 2012 (dle výkazů MŠMT) 11 MŠ ZŠ G SOŠ SOU ZUŠ DDM VOŠ Přepočtený počet pracovníků 1 832, ,75 622, ,61 886,74 403,96 147,71 91,43 - z toho pedagogických pracovníků 1 404, ,44 511,03 936,80 671,07 352,22 87,26 70,89 - ostatních pracovníků 427,41 859,31 111,62 254,81 215,67 51,74 60,45 20,54 Počet žáků na 1 přepočteného ped. pracovníka 12,58 12,83 11,98 11,77 7,96 13,59 Počet žáků na 1 přepočteného ostat. pracovníka 41,36 47,93 54,83 43,29 24,77 46,88 Počet ped. pracovníků na 1 třídu 1,84 1,50 2,18 2,17 2,97 1,51 Počet ostatních pracovníků na 1 třídu 0,56 0,40 0,48 0,59 0,95 0,44 Průměrný měsíční plat ped. pracovníka (ze stát.rozpočtu) , , , , , , , ,31 Průměrný měsíční plat na ostat. pracovníka (ze stát.rozpočtu) , , , , , , , ,47

12 2. Stav vzdělávací soustavy v jednotlivých oblastech 2.1 PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Přehledná tabulka s jednotlivými mateřskými školami Struktura a organizace mateřských škol Personální podmínky vzdělávání Materiální podmínky vzdělávání Výsledky vzdělávání Spolupráce s veřejností, komunitní funkce školy Financování 12

13 2.1.1 Přehledná tabulka s jednotlivými MŠ (tmavší pozadí ředitelství, bez pozadí - pracoviště) KZ=kód zřizovatele (2-obec, 5- soukromník, 6-církev, 7-kraj). PT=počet tříd, PŽ=počet žáků zdrav.hend - zdravotně hendikepovaný, s vpuch - s vývojovými poruchami učení a chování (dle výkazů MŠMT a účetní uzávěrky) OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 13 Soukr.MŠ Bambino, o.p.s. Haškova 129 Světlá nad Sázavou ,00 0,75 297,17 89,02 911,03 508,50 Anglická mateřská škola The Tiny, v.o.s. Na Losích 738 Havlíčkův Brod ,00 0, ,61 0, ,98 667,61 Anglická mateřská škola The Tiny, v.o.s. Lípová 157/24 Jihlava MŠ Světýlko Slunná 1138 Třebíč ,42 0,00 427,97 0, ,00 903,00 Základní škola a Mateřská škola Polnička 147 Žďár nad Sázavou ,00 0,91 834,53 105,40 Základní škola a Mateřská škola Herálec 440 Herálec ,00 1,00 837,48 104,66 Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 136 Dolní Rožínka ,25 0,75 636,71 90,82 Základní škola a mateřská škola U Školy 321 Křižanov ,39 2, ,61 217,64 Církevní MŠ a SVČ Pacov Za Branou 870 Pacov ,96 0,00 462,93 0,00 ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Rouchovany 368 Rouchovany ,00 1, ,72 133,73 Základní škola a mateřská škola Partyzánská 310 Svratka ,51 1,00 574,75 124,61 Základní škola a mateřská škola Bohdalov 250 Bohdalov ,94 1,69 983,08 169,53 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou 136Radostín nad Oslavou ,00 1, ,81 122,94 Mateřská škola se speciálními třídami Na Besídce 632 Kamenice nad Lipou ,00 5, ,69 966, , ,00 Mateřská škola se speciálními třídami V. Nováka 428 Kamenice nad Lipou Mateřská škola J. A. Komenského 515 Okříšky ,28 2, ,89 352, , ,66 Základní škola a Mateřská škola 9.května 233 Želetava ,00 1,00 841,03 153,96 Základní škola a Mateřská škola Velká Losenice 248 Velká Losenice ,90 1, ,77 233,21 Základní škola a Mateřská škola Bělohrobského 367 Černovice ,50 1, ,99 188,59 MŠ a SPC Demlova 28 Jihlava ,66 8, , , , ,21 MŠ a SPC Demlova 34a Jihlava MŠ a SPC Na Stoupách 3 Jihlava Základní škola a mateřská škola Na Kopcích 342 Třebíč ,16 1, ,03 131,10 Základní škola a mateřská škola Březník 247 Březník ,35 0,88 642,32 111,43 Základní škola a Mateřská škola Budkov 124 Budkov ,85 0,34 503,84 31,09 Mateřská škola Březová 272 Chotěboř ,72 8, , , , ,37 Mateřská škola Na Chmelnici 266 Chotěboř Mateřská škola Svojsíkova 242 Chotěboř Mateřská škola Kosmonautů 262 Chotěboř Základní škola a mateřská škola Kněžice 273 Kněžice ,27 1,00 905,87 128,77 Základní škola a mateřská škola Vladislav 50 Vladislav ,00 1,02 765,57 134,24 Základní škola a Mateřská škola Předín 250 Předín ,27 0,60 800,78 74,83 Základní škola a Mateřská škola Domamil 135 Domamil ,46 0,90 659,99 137,94

14 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 14 Základní škola a Mateřská škola Myslibořice 200 Myslibořice ,72 1,00 790,26 187,21 Základní škola a mateřská škola Tasov 37 Tasov ,82 1,00 677,26 114,09 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 110 Čáslavice ,04 0,62 580,26 91,98 Základní škola a Mateřská škola Dešov 92 Dešov ,00 0,50 276,05 85,29 Mateřská škola Kpt. Jaroše 835 Třebíč ,60 5, ,77 957, , ,11 Mateřská škola Dukovanská 973 Třebíč Mateřská škola Kpt. Jaroše 836 Třebíč Speciální MŠ Družstevní 1079 Třebíč ,59 1, ,58 237, , ,00 Základní škola a Mateřská škola Valeč 222 Valeč ,06 1,07 898,85 145,27 Základní škola a mateřská škola Jiřice 44 Humpolec ,99 1,00 766,31 144,44 Základní škola a Mateřská škola Pletařská 207 Hořepník ,00 0,88 501,50 104,99 Základní škola a Mateřská škola Nová Cerekev 270 Nová Cerekev ,70 1,00 934,93 126,21 Základní škola a Mateřská škola Rovečné 197 Rovečné ,00 0,70 582,25 96,67 ZŠ a MŠ při zdr. zaříz. Kraje Vysočina Žďárská 603 Nové Město na Moravě 7 4,82 0, ,84 0,00 Základní škola a Mateřská škola Řečice 93 Radešínská Svratka ,19 0,00 654,08 0,00 Základní škola a mateřská škola Studenec 123 Koněšín ,99 1,00 540,88 117,34 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška 76 Osová Bítýška ,24 0,96 975,65 131,62 ZŠ Hany Benešové a MŠ Dolní Bory 40 Bory ,09 0,90 775,48 113, , ,34 ZŠ T.G.Masaryka a mateřská škola Přibyslavice 188 Přibyslavice ,74 1,00 790,29 143, , ,18 Základní škola a Mateřská škola Kojetice 131 Kojetice ,00 0,50 516,46 66,92 Základní škola a Mateřská škola Na Výsluní 286 Nové Veselí ,79 2, ,41 248,94 Základní škola a mateřská škola Heraltice 80 Okříšky ,19 1,00 455,87 138,45 Základní škola a Mateřská škola Padělek 133 Jimramov ,02 1, ,42 140,57 Základní škola a mateřská škola Lesonice 161 Lesonice ,57 0,50 451,21 67,90 Základní škola a Mateřská škola Šebkovice 159 Šebkovice ,68 0,90 393,05 111,85 Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou 159 Štěpánov nad Svratkou ,25 0,45 667,45 55,02 Mateřská škola Palackého 829 Jemnice ,00 3, ,83 528, , ,94 Základní škola a Mateřská škola Horní 3 Stařeč ,32 2, ,37 269,72 Základní škola a Mateřská škola Jakubské nám. 56 Stařeč 2 ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka Lípa 211 Lípa ,40 1, ,88 102,85 ZŠ, ZUŠ a MŠ Zámecká 213 Lipnice nad Sázavou ,00 0,00 508,44 0,00 Základní škola a Mateřská škola Chrudimská 77 Ždírec nad Doubravou ,69 1, ,08 218,25 Základní škola a Mateřská škola Na Svahu 3049 Havlíčkův Brod ,33 2, ,65 239,70 Mateřská škola Čtyřlístek Kubišova 1291 Třebíč ,84 4, ,89 740, , ,03 Mateřská škola Okružní 962 Třebíč ,65 2, ,05 326, , ,03 Mateřská škola Demlova 999 Třebíč ,25 2, ,15 434, , ,16 Mateřská škola Lidická 846 Třebíč ,23 2, ,82 300, , ,29 Mateřská škola Bartuškova 886 Třebíč

15 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 15 Mateřská škola Cyrilometodějská 754 Třebíč ,74 2, ,57 339, , ,71 Mateřská škola Husova 168 Jaroměřice nad Rokytnou ,28 3, ,37 489, , ,92 Mateřská škola Želiv 251 Želiv ,58 1, ,00 190, , ,65 Mateřská škola Nová 397 Mohelno ,80 1, ,81 183, , ,70 Mateřská škola Radkovice u Hrotovic Radkovice u Hrotovic 106Radkovice u Hrotovic ,90 0,30 564,06 41, ,44 752,26 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá 13 Česká Bělá ,96 1, ,61 142,07 Základní škola Vír 58 Vír ,42 0,50 585,33 65, , ,66 Základní škola a Mateřská škola Křižánky 92 Svratka ,82 0,00 467,88 0,00 Základní škola a mateřská škola Rynárec 49 Rynárec ,00 1,00 874,43 152,20 Základní škola a Mateřská škola Rožná 151 Rožná ,22 0,50 859,67 69,97 Základní škola a Mateřská škola Rožná 78 Rožná Základní škola a Mateřská škola Dalečín 171 Dalečín ,50 0,00 437,44 0,00 Základní škola a mateřská škola Školní 450 Batelov ,25 1, ,57 250,09 Základní škola a Mateřská škola Třebelovice 54 Třebelovice ,73 0,00 547,20 0,00 Základní škola a mateřská škola Rozsochatec 15 Rozsochatec ,76 0,58 501,46 67,22 Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice 1 Dlouhá Brtnice ,47 0,40 484,79 114,82 Mateřská škola Petrovice 68 Okříšky ,10 0,86 643,42 114, ,54 817,73 Mateřská škola Na Skalce 623 Humpolec ,25 7, , , , ,40 Mateřská škola Na Rybníčku 1316 Humpolec Mateřská škola Smetanova 1526 Humpolec Mateřská škola Svatoslav 31 Čechtín ,83 0,19 547,94 40, ,69 692,08 Základní škola a Mateřská škola Vilová 243 Lukavec ,95 0,00 748,33 0,00 Základní škola a Mateřská škola Čejov 4 Humpolec ,40 0,71 331,86 85,58 Základní škola a Mateřská škola Stará Říše 105 Stará Říše ,00 0,75 542,07 100,94 Základní škola a Mateřská škola Nové Syrovice 5 Nové Syrovice ,17 0,90 792,18 132,47 Mateřská škola Kámen 64 Kámen ,23 0,14 687,57 20, ,01 935,00 Mateřská škola Žižkovo Pole 16 Přibyslav ,66 0,50 519,21 89, ,93 798,28 Mateřská škola Komenského sady 556 Počátky ,85 2, ,41 379, , ,73 Základní škola a mateřská škola Lučice 103 Lučice ,00 0,56 562,17 96,90 Základní škola a mateřská škola Klášter 10 Vilémov ,85 0,76 527,21 108,53 Základní škola a mateřská škola Dolní Krupá 11 Dolní Krupá ,00 1,19 538,80 169,11 Základní škola a Mateřská škola Pivovarská 266 Havlíčkova Borová ,83 0,38 774,00 50,48 Základní škola a mateřská škola Uhelná Příbram 112 Uhelná Příbram ,10 0,00 241,06 0,00 Základní škola a Mateřská škola 5. května 194 Golčův Jeníkov ,81 2, ,97 290,32 Mateřská škola Budíkov 4 Humpolec ,75 0,75 544,00 122, ,14 725,22 Mateřská škola Kejžlice 59 Kejžlice ,65 0,29 581,44 66, ,93 710,00 Základní škola a Mateřská škola Růžená 79 Třešť ,89 0,00 360,94 0,00 Mateřská škola Horní Krupá 35 Havlíčkův Brod ,10 0,46 591,01 96, ,48 739,90

16 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 16 Základní škola a mateřská škola Pavlov 100 Stonařov ,00 1,00 561,65 165,64 Základní škola a Mateřská škola Větrný Jeníkov 171 Větrný Jeníkov ,08 1, ,53 135,30 MŠ Budišov, p.o. Budišov 306 Budišov ,00 1, ,54 169, , ,27 Mateřská škola Třebíčská 158 Náměšť nad Oslavou ,01 1, ,40 159, , ,25 Mateřská škola Husova 580 Náměšť nad Oslavou ,47 3, ,94 458, , ,10 Mateřská škola E. F. Buriana 680 Náměšť nad Oslavou Základní škola a mateřská škola Herálec 246 Herálec ,19 1, ,32 194,77 Základní škola a mateřská škola Úsobí 58 Úsobí Základní škola a Mateřská škola Březinova 275 Nová Říše ,03 1, ,25 154,84 Základní škola a Mateřská škola Bítovčice 82 Luka nad Jihlavou ,03 1,16 840,11 163,22 Základní škola a Mateřská škola Kozlov 55 Velký Beranov Základní škola a Mateřská škola Kostelec 87 Kostelec ,00 1,00 847,35 116,79 Základní škola a Mateřská škola Lipník 42 Lipník ,85 0,70 474,60 108,18 Základní škola a mateřská škola Hněvkovice 117 Hněvkovice ,00 0,25 532,42 35,09 Mateřská škola Rodinov 46 Kamenice nad Lipou ,48 0,25 402,88 37,69 744,87 496,93 Základní škola a Mateřská škola Vyskytná 140 Vyskytná ,96 1,00 749,29 140,12 Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora 34 Krásná Hora ,54 0,00 422,99 0,00 Mateřská škola a Základní škola Leština u Světlé 83 Leština u Světlé ,00 0,50 486,50 77, , ,53 Základní škola a mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou Fryšava 100 pod Žákovou horou ,50 0,00 377,48 0,00 Mateřská škola Vídeň 116 Velké Meziříčí ,94 0,75 564,53 106, ,61 840,00 Mateřská škola Poděšín 45 Nížkov ,98 0,59 558,46 76, ,72 824,74 Základní škola a mateřská škola Vepřová 46 Velká Losenice ,90 1,00 516,10 139,50 Mateřská škola Ždírec Ždírec 25 Polná ,00 0,70 689,32 116, ,82 870,00 Mateřská škola Stránecká Zhoř 87 Měřín ,68 0,70 592,26 113, ,11 916,00 Základní škola a Mateřská škola Sportovní 184 Habry ,76 0, ,61 131,09 Mateřská škola Víska se speciální třídou Víska 50 Chotěboř ,93 1, ,22 207, , ,00 MŠ Měřín U Hřiště 538 Měřín ,35 2, ,26 317, , ,79 MŠ Měřín Náměstí 106 Měřín Základní škola a Mateřská škola Palackého 394 Žirovnice ,41 1, ,09 236,43 Mateřská škola Pražská 767 Pelhřimov ,66 18, , , , ,89 Mateřská škola U Stínadel 1665 Pelhřimov Mateřská škola Pod Náspem 399 Pelhřimov Mateřská škola Komenského 1108 Pelhřimov Mateřská škola Osvobození 1700 Pelhřimov Základní škola a mateřská škola Kožlí 51 Kožlí ,00 0,63 912,57 87,00 Základní škola a Mateřská škola Zubří 77 Nové Město na Moravě ,83 0,56 502,30 84,45 Mateřská škola Mírová 1810 Velké Meziříčí ,06 10, , , , ,28 Mateřská škola Čechova 10 Velké Meziříčí

17 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 17 Mateřská škola Sportovní 6 Velké Meziříčí Mateřská škola Nad Plovárnou 12 Velké Meziříčí Mateřská škola Sokolovská 29 Velké Meziříčí Mateřská škola Oslavická 1800 Velké Meziříčí Základní škola a mateřská škola Mostiště 127 Velké Meziříčí ,02 1, ,66 201,59 Základní škola a mateřská škola Olší nad Oslavou 41 Velké Meziříčí Základní škola a mateřská škola Lhotky 64 Velké Meziříčí ,46 0,67 385,08 71,69 Mateřská škola Jarní 22a Jihlava ,67 42, , , , ,28 Mateřská škola Tylova 6 Jihlava Mateřská škola Březinova 113 Jihlava Mateřská škola Březinova 30 Jihlava Mateřská škola Dvořákova 11 Jihlava Mateřská škola Erbenova 37 Jihlava Mateřská škola Fibichova 20 Jihlava Mateřská škola Hálkova 33 Jihlava Mateřská škola Romana Havelky 25 Jihlava Mateřská škola Antonínův Důl 243 Jihlava Mateřská škola Seifertova 6 Jihlava Mateřská škola Mahenova 3 Jihlava Mateřská škola Resslova 44 Jihlava Mateřská škola Riegrova 21 Jihlava Mateřská škola U Dlouhé stěny 50 Jihlava Mateřská škola Březinova 114 Jihlava Mateřská škola Nad Plovárnou 5 Jihlava Mateřská škola Kollárova 30 Jihlava Základní škola a Mateřská škola Rokytnice nad Rokytnou 205 Rokytnice nad Rokytnou ,00 0,90 607,51 134,55 Mateřská škola Obránců míru 491 Třebíč ,34 2, ,09 332, , ,42 Mateřská škola Kaštánek Gorazdovo náměstí 462 Třebíč ,70 1, ,13 145, , ,26 Mateřská škola Benešova 564 Třebíč ,07 3, ,54 545, , ,93 Mateřská škola Palackého 444 Třebíč ,24 3, ,71 497, , ,88 Mateřská škola U Obůrky 3 Třebíč Základní škola a Mateřská škola Mrákotín 114 Mrákotín ,00 0,75 576,26 91,85 Mateřská škola Nevcehle 96 Urbanov ,00 0,90 598,34 138, ,94 781,92 Mateřská škola Markvartice 42 Stařeč ,00 0,70 610,45 119, ,24 792,00 Základní škola a mateřská škola Vyskytná nad Jihlavou 94Vyskytná nad Jihlavou ,85 1,00 799,09 94,14 Mateřská škola Pohledec 143 Nové Město na Moravě ,72 9, , , , ,72 Mateřská škola Slavkovice 98 Nové Město na Moravě Mateřská škola Drobného 299 Nové Město na Moravě

18 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 18 Mateřská škola Tyršova 323 Nové Město na Moravě Mateřská škola Žďárská 70 Nové Město na Moravě Mateřská škola Ostrov nad Oslavou 207 Ostrov nad Oslavou ,74 1, ,08 209, , ,00 Základní škola a Mateřská škola Dukovany 8 Dukovany ,36 1,00 614,94 119,61 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň 123 Oudoleň ,06 0,00 565,25 0,00 Mateřská škola Mnich 145 Mnich ,12 0,66 562,40 100, ,89 746,05 Základní škola a Mateřská škola Strážek 206 Strážek ,00 0,43 499,25 44,77 Základní škola a Mateřská škola Škrdlovice 110 Žďár nad Sázavou ,17 0,00 527,51 0,00 Mateřská škola Dolní Libochová 8 Strážek ,63 0,25 496,73 42, ,20 688,60 MŠ Daňkovice, p.o. Daňkovice 59 Sněžné ,69 0,72 542,99 118, ,56 718,52 Mateřská škola Kojčice 82 Kojčice ,00 0,50 639,40 85, ,33 813,58 Mateřská škola Rozsochy 146 Rozsochy ,00 0,90 606,91 145, , ,60 Mateřská škola Telč Komenského 512 Telč ,83 5, ,09 958, , ,42 Mateřská škola Telč Nerudova 352 Telč Mateřská škola Telč Masarykova 141 Telč Mateřská škola Sedlec 74 Náměšť nad Oslavou ,16 0,80 568,05 142, ,24 919,65 Mateřská škola Zámecká 91 Pohled ,00 0,63 529,64 88, ,72 748,33 Základní škola a mateřská škola Trnava 74 Třebíč ,82 0,90 486,51 127,01 Mateřská škola Rudíkov Rudíkov 167 Rudíkov ,92 1, ,02 133, , ,46 Základní škola a mateřská škola Častrov 132 Častrov ,77 0,00 512,98 0,00 Základní škola a mateřská škola Obrataň 170 Obrataň ,78 0,69 730,59 104,76 Základní škola a mateřská škola Brzkov 39 Polná ,20 0,00 307,46 0,00 Základní škola a mateřská škola Dobronín 331 Dobronín ,00 2, ,12 295,20 Mateřská škola Veselská 39 Žďár nad Sázavou ,85 19, , , , ,94 Mateřská škola Okružní 73 Žďár nad Sázavou Mateřská škola Haškova 14 Žďár nad Sázavou Mateřská škola Brodská 5 Žďár nad Sázavou Mateřská škola Vančurova 14 Žďár nad Sázavou Mateřská škola Santiniho 13 Žďár nad Sázavou Mateřská škola Vysocká 10 Žďár nad Sázavou Mateřská škola Nížkov 140 Nížkov ,51 1,00 957,25 142, , ,91 Základní škola a Mateřská škola Maleč 77 Maleč ,60 1,00 690,10 116,04 Základní škola a mateřská škola Okrouhlice 203 Okrouhlice ,43 1,00 880,89 117,76 MŠ Sedmikráska Horní Ves 71 Pelhřimov ,51 0,63 646,01 70, ,48 812,88 Mateřská škola Malý Beranov 11 Jihlava ,00 0,75 608,32 96, ,19 801,11 Mateřská škola Uhřínov 25 Uhřínov ,58 1,09 920,57 139, , ,55 Základní škola a mateřská škola Dolní Cerekev 26 Dolní Cerekev ,18 1, ,40 152, , ,43 Mateřská škola Radkov 21 Telč ,53 0,56 478,61 89,91 914,71 615,48

19 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 19 Základní škola a mateřská škola Sázavka 55 Sázavka ,70 0,69 420,99 88,63 Mateřská škola Luční 88 Třešť ,04 5, ,19 911, , ,58 Mateřská škola Barvířská 30 Třešť Mateřská škola J. Hory 1050 Třešť Základní škola a Mateřská škola Věžnice 85 Věžnice ,05 0,25 528,30 32,36 Mateřská škola Javorová 177 Krucemburk ,30 2, ,71 355, , ,38 Mateřská škola Stínadla 1049 Ledeč nad Sázavou ,41 4, ,67 639, , ,32 Mateřská škola Družstevní 1060 Ledeč nad Sázavou Mateřská škola 28. října 498 Ledeč nad Sázavou Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves 69 Přibyslav ,00 0,00 286,32 0,00 Mateřská škola Dolní Vilémovice 135 Lipník ,00 0,75 596,08 106, ,60 925,54 Základní škola a mateřská škola Opatov 299 Opatov ,00 0,65 507,55 107,16 Mateřská škola Zachotín 37 Pelhřimov ,65 0,47 527,34 77, ,16 652,80 Základní škola a mateřská škola Pyšel 1 Náměšť nad Oslavou ,82 0,00 448,40 0,00 Základní škola a Mateřská škola Dalešice 144 Dalešice ,36 0,50 345,20 68,47 Mateřská škola Hodov 17 Hodov ,65 0,56 429,77 72,89 978,42 565,41 Mateřská škola Polná, p.o. Na Podhoře 201 Polná ,04 6, , , , ,63 Mateřská škola Polná, p.o. Varhánkova 263 Polná Mateřská škola Polná, p.o. Tyršova 655 Polná Mateřská škola Kožichovice 36 Třebíč ,08 0,80 521,51 108, ,93 658,70 Základní škola a Mateřská škola Světnov 168 Žďár nad Sázavou ,80 0,00 497,92 0,00 Mateřská škola Pavlov 100 Radostín nad Oslavou ,80 0,00 511,62 0, ,19 706,89 Základní škola a Mateřská škola Hodice 130 Třešť ,77 1,39 606,92 159,12 Mateřská škola Třebenice 58 Lipník ,32 0,53 405,68 69,32 916,02 524,06 Mateřská škola Studnička Vysoké Studnice 29 Velký Beranov ,00 0,50 626,49 73, ,34 732,99 MŠ Římov 1 Stařeč ,72 0,40 498,88 65,16 998,82 584,00 Mateřská škola Lísek 90 Lísek ,00 1,00 902,14 165, , ,01 Mateřská škola Jámy Jámy 158 Jámy ,39 0,81 648,44 139, ,23 975,02 Mateřská škola Vidonín 36 Vidonín ,17 0,53 681,77 79, ,75 949,01 Mateřská škola Bobrová 14 Bobrová ,59 1, ,51 224, , ,00 MŠ Střítež Střítež 177 Třebíč ,00 0,80 681,32 131, ,50 875,46 Mateřská škola Sudice 115 Rapotice ,14 1,23 903,07 173, , ,53 Mateřská škola Malčín 68 Světlá nad Sázavou ,50 0,25 442,30 40,40 946,48 545,00 Mateřská škola Olešná Olešná 122 Havlíčkův Brod ,00 0,50 628,31 98, ,20 806,14 MŠ Kvítek Rantířovská 4375/9 Jihlava ,10 1,40 680,10 175, , ,00 MŠ Slunečnice Okrouhlice 113 Okrouhlice ,03 0,00 357,52 0,00 Mateřská škola Dubovice Dubovice 22 Dubovice ,25 0,95 284,40 101,89 232,89 86,14 MŠ Tis, p.o. Tis 112 Tis ,60 0,29 478,60 47, ,74 655,45

20 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 20 Mateřská škola Senožaty 263 Senožaty ,82 1, ,59 148, , ,54 Základní škola a mateřská škola Božejov 155 Božejov ,01 1,00 815,17 132,36 Základní škola a mateřská škola Košetice 165 Košetice ,87 1, ,65 151,06 Mateřská škola Tyršova 367 Horní Cerekev ,70 1, ,08 208, , ,74 Mateřská škola Nový Rychnov 186 Nový Rychnov ,83 1, ,69 149, , ,67 Mateřská škola s spec.tř. Za Branou 870 Pacov ,64 2, ,06 433, , ,53 Mateřská škola Jatecká 571 Pacov ,21 2, ,60 437, , ,76 Základní škola a mateřská škola Olešná 82 Pelhřimov ,52 1, ,49 136,94 Mateřská škola Kaliště 60 Kaliště ,56 0,40 626,94 62, ,31 844,36 Mateřská škola Křelovice 29 Křelovice ,00 0,00 0,00 0,00 876,43 0,00 Mateřská škola Červená Řečice 306 Červená Řečice ,58 0,69 774,45 129, , ,30 Mateřská škola Velká Chyška 94 Velká Chyška ,00 0,25 559,46 32, ,78 746,02 MŠ Jersín Jersín 80 Jersín ,44 0,63 417,49 121, ,77 678,83 Mateřská škola Čechtín 70 Čechtín ,58 0,70 496,52 117, ,91 847,71 Základní škola a Mateřská škola Koněšín 72 Koněšín ,79 0,00 382,25 0,00 Mateřská škola Přibyslav Bezručova 683 Přibyslav ,33 4, ,23 580, , ,30 Mateřská škola Přibyslav Tyršova 242 Přibyslav Základní škola a Mateřská škola Sobíňov 215 Sobíňov ,91 0,00 504,25 0,00 Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Příčná 191 Havlíčkův Brod 57,50 21, , , , ,09 Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Nádražní 1329 Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Prokopa Holého 1832 Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Nad Tratí 537 Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Příčná 189 Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Zahradnického 2864 Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Šmolovy 107 Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Žižkov II 1352 Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Zahradnického 2867 Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Nuselská 3240 Havlíčkův Brod Základní škola a mateřská škola Veselý Žďár 144 Havlíčkův Brod ,72 0,50 480,48 79,37 Základní škola a mateřská škola Štoky 383 Štoky ,00 1, ,14 187,80 Základní škola a Mateřská škola náměstí Sv. Jiljí 11 Libice nad Doubravou ,60 0,00 722,26 0,00 Základní škola a mateřská škola Dolní Město 254 Dolní Město ,32 0,50 628,20 86,94 Mateřská škola Lánecká 698 Světlá nad Sázavou ,43 3, ,37 522, , ,95 Mateřská škola Pěšinky 231 Světlá nad Sázavou Mateřská škola Sídliště 595 Světlá nad Sázavou Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Světlé 33 Světlá nad Sázavou ,46 0,00 351,16 0,00 Základní škola a Mateřská škola Věž 128 Věž ,17 0,94 581,19 134,45 Mateřská škola Stříbrné Hory 65 Přibyslav ,44 0,55 448,86 99, ,60 678,67

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9 1.2 Řízení a správa v oblasti školství

Více

Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006

Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006 Obsah Úvod Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu

Více

RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2002/2003 a kalendářní rok 2003 Obsah I. Stav koncepce a rozvoje sítě II.

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 ZK-02-2008-63, př. 1 počet stran: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací

Více

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti školství

Více

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu Adresář základních škol kraje Vysočina JIHLAVA p.č. Základní škola - úplná: 27 ulice místo PSČ e-mail ředitel/ka telelefon webové stránky ZŠ 1 ZŠ a mš Batelov, p.o. Školní 373 Batelov 588 51 reditel@zsbatelov.cz

Více

ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva

ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Žižkova 1882/57 586 1 1 1.3 IČ:

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná

Více

Spo. Spo OŽP. SoS. SoS KRB. Spo. Kult. SoS

Spo. Spo OŽP. SoS. SoS KRB. Spo. Kult. SoS BATELOV ČSV ZO Horní Dubenky Kaliště 74 58851 Batelov tel. 567 374 246 rtovní šachový klub Cejle Cejle 10 58851 Batelov tel. 607 747 224 TJ Sokol Bohdalov Bohdalov 162 59213 Bohdalov ČSV, ZO Batelov U

Více

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 Pro definování Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina byly použity podklady vycházející z analýzy,

Více

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání Přílohy Příloha č. 1 Vnější prostředí školy Vlivy politické Mezoprostředí školy Vlivy kulturní Žáci Rodiče Konkurence Resortní organizace Vnitřní vlivy Kvalita učitelů Kvalita vedení Kultura a klima školy

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

RK-39-2012-xx, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013

RK-39-2012-xx, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 RK-39-2012-xx, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 Rozpočet kraje 2013 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s.

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s. 1. Údaje o MAS Název organizace: Královská stezka o.p.s. Vznik obecně prospěšné společnosti: Obecně prospěšná společnost Královská stezka o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

NOVOMĚSTSKO OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

NOVOMĚSTSKO OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU GaR E P NOVOMĚSTSKO OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Černého 24, 635 00 BRNO kancelář: Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 05 4521 1053, tel: 4524

Více

Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí. Předmětem činnosti svazku v hospodářské činnosti především je:

Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí. Předmětem činnosti svazku v hospodářské činnosti především je: Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí Činnost svazku se dělí na hlavní činnost a vedlejší (hospodářskou) činnost. Předmětem činnosti svazku v hlavní činnosti především je: 1. Ochrana životního

Více

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 10 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

4. Ochrana přírody a krajiny Obec Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 1 Baliny Přírodní park Baliny 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí 6 Březské maloplošné chráněné území - přírodní památky

Více

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Příloha 1 Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Název školy, školského zařízení Sídlo školy, školského

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Obsah. ESKO-T zavádí dokonalejší systém evidence. ESKO-T pomáhá s tříděním v MŠ a ZŠ Předín. ESKO-T nebude v roce 2012 zvyšovat ceny

Obsah. ESKO-T zavádí dokonalejší systém evidence. ESKO-T pomáhá s tříděním v MŠ a ZŠ Předín. ESKO-T nebude v roce 2012 zvyšovat ceny Obsah ESKO-T zavádí dokonalejší systém evidence Využití červených kontejnerů Seminář Komunální odpady v praxi ESKO-T a Elektrowin na SD ESKO-T pomáhá s tříděním v MŠ a ZŠ Předín ESKO-T nebude v roce 2012

Více

Vysočina Cycling MTB 2014. Poř. St.č. Ročník Příjmení Jméno Tým Čas

Vysočina Cycling MTB 2014. Poř. St.č. Ročník Příjmení Jméno Tým Čas Závod na 5 okruhů - 29 km 1 135 1982 Kníže David PRODOLI RACING TEAM 1:13:05 2 82 1995 Lavička Adam UNIQA Jihlava 1:13:20 3 88 1978 Bartoň Pavel Eurofoam Sport Team 1:13:23 4 160 1991 Andrle David Velosport

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MAS kraje Vysočina o.p.s. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 1 Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Slovo

Více

Rozhodnutí. právnické osobě: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 253 17 628 Mlýnská 68, 602 Brno

Rozhodnutí. právnické osobě: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 253 17 628 Mlýnská 68, 602 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Krajský úřad Královéhradeckého kraje o d b o r š k o l s t v í VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 březen 2014 Obsah 1. Hodnocení stavu

Více

Zadavatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Příloha č. 1 IČ: 49455842 sídlo: Soběšická 820/156, 638 01 Brno

Zadavatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Příloha č. 1 IČ: 49455842 sídlo: Soběšická 820/156, 638 01 Brno Zadavatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Příloha č. 1 IČ: 49455842 sídlo: Soběšická 820/156, 638 01 Brno Zadávací dokumentace veřejné zakázky "Živelní pojištění" Účinnost pojištění: 1.7.2013 Doba

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou 1. Plochy kolem České pojišťovny (ul. Dolní), polikliniky (vč. parkoviště před hl. vchodem) a bývalé prodejny Julius Meinl (ul. Studentská). 2. Libušín

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

r=:žádáme o zveřejnění informace o doplňku dokumentace a posudku rovněž v části obce Štipoklasy.

r=:žádáme o zveřejnění informace o doplňku dokumentace a posudku rovněž v části obce Štipoklasy. Rozdělovník s přílohou odesláno pod č.j.: 187/ENV/ll Dotčené ú'zemní samosprávné celky: Jihočeský kraj. hejtman, U Zimního stadionu 1952/2,37076 České Budějovice. Kraj Vysočina hejtman, Žižkova 57,58733

Více

Výsledky Náboje 2014, Česká republika

Výsledky Náboje 2014, Česká republika Výsledky Náboje 2014, Česká republika Škola 1. Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 A 41 2. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 C 40 3. Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov B 40 4. Gymnázium

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE

ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA adresa: Masarykovo náměstí 97/1 586 28 Jihlava Ing. René Borek Wolkerova 1422/1, 680 01 Boskovice ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA MASARYKOVO

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace:

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Nová Ves

Výroční zpráva. Mateřská škola Nová Ves Výroční zpráva Mateřská škola Nová Ves 204-205 Mateřská škola Nová Ves Údaje o mateřské škole za školní rok 204/205 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Základní škola a Mateřská škola Nová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

12. Naplňování cílů Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje.. 46 13. Ekonomická část... 49 13.1.

12. Naplňování cílů Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje.. 46 13. Ekonomická část... 49 13.1. Obsah 1. Úvod... 5 2. Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji. 5 2.1. Zákonná úprava, úvod do problematiky 5 2.1.1. Druhy škol a školských zařízení 5 2.1.2. Zřizovatelé škol a školských zařízení...

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 16453/ENV/11/ Ing. Lehejček/ l. 2434 29. 4. 2011 Věc: Posuzování

Více

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002 Číslo řádku Třída Druh příjmu tis. Kč % 1 1 Daňové příjmy a poplatky 384 793 27,96 2 2 Nedaňové příjmy 2 600 0,19 3 4 Přijaté dotace 15 843 1,15 4 8 Financování 25 958 1,89 5 Rozpočet Karlovarského kraje

Více

Školské organizace - úpravy rozpočtů 2015 (Sběr podkladů pro úpravy rozpočtu přímých výdajů)

Školské organizace - úpravy rozpočtů 2015 (Sběr podkladů pro úpravy rozpočtu přímých výdajů) Pomůcka k použití systému KEVIS pro evidenci Školské organizace - úpravy rozpočtů 2015 (Sběr podkladů pro úpravy rozpočtu přímých výdajů) Na základě ustanovení 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Obsah Úvod Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji Stav v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy a změny proti minulému vývoji

Obsah Úvod Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji Stav v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy a změny proti minulému vývoji Obsah 1. Úvod... 3 2. Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji. 3 2.1. Zákonná úprava, úvod do problematiky.. 3 2.1.1. Druhy škol a školských zařízení 3 2.1.2. Zřizovatelé škol a školských zařízení...

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘI 2014 Cena: 15 Kč OBSAH Část oznamovací Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2014 pro

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výsledková listina okresního kola Matematického oříšku 5.ročník ZŠ. Úspěšní řešitelé

Výsledková listina okresního kola Matematického oříšku 5.ročník ZŠ. Úspěšní řešitelé Výsledková listina okresního kola Matematického oříšku 5.ročník ZŠ Úspěšní řešitelé Školní rok 2013/2014 Soutěže se zúčastnilo 209 žáků. Úspěšných bylo 166 žáků. Pořadí Příjmení a jméno Škola Počet bodů

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Účastník řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: Rozhodnutí Inženýrské stavby Brno, spol. s

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB Vzdělávání 2 3 4 DŮVODY PRO FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání a makroekonomický růst spojen s teorií lidského kapitálu růst produktivity práce v ekonomice (Benhabib,

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více