I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6"

Transkript

1 K

2

3 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje Řízení a správa v oblasti školství 7 2. Stav vzdělávací soustavy v jednotlivých oblastech Předškolní vzdělávání Základní vzdělávání Střední vzdělávání Terciární vzdělávání Vzdělávání dospělých Ústavní a ochranná výchova Poradenské služby pedagogicko - psychologické, speciálně pedagogické, pro volbu povolání Umělecké a zájmové vzdělávání a sport a mládež Služby vzdělávání 80 II. Ekonomická část výroční zprávy 87 III. Hodnocení naplňování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy, jeho cílů a priorit v uplynulém období 89

4 Úvod Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy zpracovává krajský úřad, předkládá ji zastupitelstvu kraje a MŠMT na základě 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Kvantitativní i kvalitativní údaje, které tato výroční zpráva (dále jen VZ ) obsahuje, se vztahují k období školního roku 2012/2013 a k rozpočtovému roku 2013, dále také uvádí některé aktuální údaje školního roku 2013/2014. VZ je koncipována jako zdroj informací pro uživatele a klienty vzdělávacího systému kraje a jako zpětná vazba pro hodnocení naplňování záměrů stanovených dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje. Ve VZ (kapitola 1) záměrně uvádíme pouze základní informace koncepčního charakteru (časové řady, vývojové tendence, prognostické odhady), protože hlubší analýza kvantitativních údajů je rozpracována v rámci Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina. Strukturu VZ upravuje vyhláška č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Speciální vzdělávání je již přičleněno k jednotlivým stupňům vzdělávání - předškolnímu, základním a střednímu. Pro snazší práci se zkratkami je jejich význam uveden v Seznamu zkratek. Při zpracování VZ jsme čerpali ze statistických informací centrálních databází (Ústav pro informace ve vzdělávání - výkonové výkazy škol, výkazy o zaměstnancích a mzdových prostředcích P 1-04, Český statistický úřad, přehledy z úřadů práce OK - práce) a z výkazů zisku a ztráty jednotlivých škol. Velmi cenné, jinak nezjistitelné, informace nám i v tomto roce poskytli ředitelé škol formou elektronického sběru dat. Zjišťování informací z tak velkého množství velmi různorodých subjektů s sebou přesto přineslo jisté obtíže. Není například možné exaktně stanovit některé ekonomické a personální ukazatele (přesné členění provozních výdajů nebo nepedagogických pracovníků podle jednotlivých součástí škol, např. školních jídelen, školních družin a klubů apod.). Z důvodu ochrany osobních údajů jsou skryty mzdové výdaje u součástí s jedním a dvěma zaměstnanci. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří poskytli údaje pro zpracování VZ. Zejména děkujeme ředitelům škol a dalším pracovníkům škol za trpělivost a ochotu při pořizování dat. 4

5 Seznam zkratek Abs absolventi AJ anglický jazyk ČČK Český červený kříž ČR Česká republika ČSÚ Český statistický úřad ČSŽ Český svaz žen ČŠI Česká školní inspekce DD dětský domov DDM dům dětí a mládeže DM domov mládeže DÚ diagnostický ústav DVPP další vzdělávání pedagogických pracovníků DZKV Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina EU Evropská unie G gymnázium GG globální grant GS grantové schéma GP grantový program Int, int internát IPS informační a poradenské středisko při úřadech práce IVP individuální vzdělávací plán jš jazyková škola K kapacita KZ kód zřizovatele (2-obec, 5-soukromník, 6-církev, 7-kraj) Mimoř. nadaní mimořádně nadaní MN míra nezaměstnanosti MŠ mateřská škola MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MK Ministerstvo kultury MV Ministerstvo vnitra Nást., nástavby Neped. nepedagogický pracovník NIDV Národní institut pro další vzdělávání NJ německý jazyk NNO nestátní nezisková organizace OK - práce statistika MPSV OU odborné učiliště pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Ped. pedagogický pracovník PO právnická osoba PPK počet potencionálních klientů PPP pedagogicko-psychologická poradna PrŠ praktická škola (obor střední školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) PS počet skupin psc přípravný stupeň základní školy speciální PSt počet studentů PT počet tříd PZ počet žáků RDMKV rada dětí a mládeže kraje Vysočina RLZ rozvoj lidských zdrojů RRLZ Rada pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina RVP rámcový vzdělávací program RVVZ regionální výměna zkušeností s vpuch s vývojovými poruchami učení a chování SIPVZ Státní informační politika ve vzdělávání SOŠ střední odborná škola SOU střední odborné učiliště SPC speciálně pedagogické centrum SpŠ speciální škola SŠ střední škola SVČ středisko pro volný čas dětí a mládeže SVP středisko výchovné péče szč stanice zájmových činností šd školní družina šh školní hospodářství šj školní jídelna (úplná) šj-v/výv pouze výdejna/vývařovna školní jídelny šk školní klub škn školní knihovna ŠR školní rok U ubytovaní UIV ústav pro informace ve vzdělávání ÚP úřad práce ÚSP ústav sociální péče VOŠ vyšší odborná škola VÚ výchovný ústav VZ výroční zpráva Zdrav. hend. zdravotní hendikep ZŠ základní škola ZŠp základní škola praktická ZŠsp základní škola speciální ZUŠ základní umělecká škola ZZ zdravotnické zařízení 5

6 I. STAV A ROZVOJ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 1.1 ZÁKLADNÍ SOUHRNNÉ KVANTITATIVNÍ ÚDAJE V roce 2013 působilo v Kraji Vysočina celkem 525 právních subjektů vykonávajících činnost škol a školských zařízení, z nichž 406 zřizovaly obce, 78 kraj, 29 soukromé organizace, 6 církve a náboženská společenství, 5 MŠMT a 1 MV. V lednu roku 2013 došlo ke sloučení Střední školy Kamenice nad Lipou se Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov, která se stala organizací přejímající. V průběhu roku 2013 vznikly dvě nové soukromé mateřské školy s právní subjektivitou (Meruzalka - MŠ Jihlavské Terasy, o.p.s. a MŠ Bambi kindergarten) a došlo ke sloučení Mateřské školy Dolní Cerekev 26, okres Jihlava, příspěvkové organizace se Základní školou Dolní Cerekev, okres Jihlava, příspěvková organizace, která se stala organizací přejímající. Kromě toho se vybudovaly nebo zrekonstruovaly dvě nová pracoviště MŠ (Třešť a Telč). Počet ZŠ zůstal během roku 2013 beze změn. V jednom případě při existující ZŠ vzniklo nové pracoviště MŠ (ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova 700). Na území kraje vykonávalo svou činnost 363 mateřských škol, 271 základních škol (262 právnických subjektů včetně bývalých speciálních škol), 71 středních škol, z toho 64 běžných SŠ. V některých právních subjektech jsou v rámci jedné školy poskytovány různé stupně vzdělání. Na zajištění praktické výuky se kromě výše uvedených škol podílela i 3 školská zařízení. Z toho jedno středisko praktického vyučování (zřizovatel firma) a jeden školní statek (zřizovatel kraj).terciární vzdělávání v prezenční či distanční formě studia zabezpečuje 14 vyšších odborných škol, 2 vysoké školy a další 3 odloučená pracoviště vysokých škol sídlící mimo kraj. Umělecké a zájmové vzdělávání probíhalo na 24 základních uměleckých školách a 20 střediscích pro volný čas dětí a mládeže (domech dětí a mládeže). Při školách dále působilo 546 oddělení školních družin a 36 školních klubů, které nabízely 278 zájmových útvarů. Stravování žáků zajišťovalo 469 školních jídelen (včetně samostatných vývařoven a výdejen). Ubytování poskytovalo 32 domovů mládeže a internátů. V kraji je zřízeno 16 zařízení ústavní a ochranné výchovy s celodenní péčí. Do škol zřizovaných dle školského zákona a do vysokých škol docházelo dětí, žáků a studentů. Základní umělecké školy navštěvovalo žáků. Do pravidelných zájmových útvarů domů dětí a mládeže středisek volného času bylo zapojeno účastníků. Ve školních jídelnách se stravovalo dětí, žáků, studentů a dospělých. V domovech mládeže a internátech bylo ubytováno žáků a studentů. V zařízeních ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče byla poskytnuta péče 524 dětem. Vzdělávací a výchovné služby dle školského zákona zajišťovalo v hlavní činnosti celkem (bez škol zřizovaných MŠMT a MV) ,6 přepočtených pracovníků (mzdové prostředky na ně činily 3 053,7 mil. Kč), z nichž bylo 7 891,48 přepočtených pedagogických pracovníků (mzdové prostředky na ně činily 2 430,2 mil. Kč). Podíl přepočtených počtů všech pracovníků (tj. pedagogických i nepedagogických) zaměstnaných ve školách a školských zařízeních činil 6,85 %, podíl přepočtených počtů pedagogických pracovníků 4,71 % evidenčního počtu zaměstnanců v kraji. Celkové náklady na hlavní činnost organizací, které zajišťují vzdělávání a školské služby dle školského zákona (bez skol zřizovaných MŠMT a MV), jsou 5 865,0 mil. Kč. 6

7 1.2 ŘÍZENÍ A SPRÁVA V OBLASTI ŠKOLSTVÍ Na výkonu veřejné správy se podílely samosprávné orgány (kraj a obce) a jejich úřady. Oproti roku 2012 se počet tabulkových míst na odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu snížil na 34. Kromě toho zajišťoval kraj (oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje) realizaci 4 globálních grantů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na odborech a odděleních školství obecních úřadů obcí s rozšířenou působností zabezpečovalo školskou správu 46 pracovníků. Na národní úrovni pokračovalo v roce 2013 zavádění dvouúrovňového systému tvorby kurikulárních dokumentů škol, složeného z rámcových vzdělávacích programů (RVP) schvalovaných MŠMT a školních vzdělávacích programů, které v souladu s RVP připravují jednotlivé školy. V základních školách a ve většině oborů středních škol již probíhala výuka plně podle školních vzdělávacích programů. V roce 2013 proběhla maturitní zkouška opět podle nových předpisů (společná a profilová část) pod vedením CERMATu (Centrum pro reformu maturitní zkoušky). Většina středních škol s učebními obory se zapojila do systému jednotné závěrečné zkoušky. Na úrovni výstupu ze středních škol zůstává nedořešená standardizace odbornosti v maturitních oborech. V gesci ČŠI proběhlo testování v 5. a 9. ročnících základních škol. Pro přijímací řízení v roce 2013 doporučil OŠMS školám zřizovaným krajem, aby jedním z kritérií pro přijetí do maturitních oborů skupin K a M (obory gymnázií a středních odborných škol) byl výsledek přijímací zkoušky. 7

8 ZŠ - jsou zahrnuty všechny právní subjekty, součásti a odloučená pracoviště základní škola, zvláštní školy, pomocné školy (nejsou zahrnuty školy při zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče a výchovných ústavech) MŠ - jsou zahrnuty všechny právní subjekty mateřské školy, jejich součásti a odloučená pracoviště mateřské školy, speciální MŠ (nejsou zahrnuty školy při zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče a výchovných ústavech) SŠ - všechny právní subjekty střední školy (Gymnazií, SOŠ, SOU a U, OU) (nejsou zahrnuty praktické školy, školy při zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče a výchovných ústavech) rozloha v km² počet hustota osídlení počet obcí obcí na 10 km² počet tříd na 10 km² poč. tříd na 1000 obyv. Počty škol, tříd a žáků v MŠ, ZŠ a SŠ včetně speciálních po okresech ve školních letech 2012/13 a 2013/14 (dle statistických výkazů MŠMT a ČSÚ) typ školy okres počet škol Školní rok 2013/2014 Školní rok 2012/2013 počet tříd počet žáků počet škol počet tříd počet žáků rozdíl počtu žáků ve š.r. 13/14-12/13 rozdíl počtu žáků v % ke š.r. 12/13 rozdíl počtu tříd ve š.r. 13/14-12/13 počet žáků na třídu počet žáků na školu š.r.13/14 š.r.12/13 š.r.13/14 š.r.12/13 počet obyv. k MŠ PE ,6 2 22,3 22,3 56,9 56, , ,93 0,89 1,59 HB ,6 1 22,9 23,0 48,6 47, , ,94 1,12 1,49 JI ,2 6 22,9 22,8 55,4 55, , ,03 1,45 1,55 TR ,4 3 23,1 23,4 47,3 47, , ,14 1,16 1,51 ZR ,9 6 23,6 23,7 44,7 43, , ,10 1,15 1,53 kraj , ,0 23,1 49,7 49, , ,04 1,15 1,53 ZŠ PE ,7 0 19,2 19,1 193,6 192, , ,93 2,42 4,31 HB ,8 9 18,7 18,9 154,6 153, , ,94 3,21 4,27 JI ,0 3 20,0 19,7 201,6 197, , ,03 3,79 4,04 TR ,9 3 19,3 19,3 148,1 146, , ,14 3,25 4,21 ZR , ,5 19,0 129,5 129, , ,10 3,16 4,21 kraj ,8 2 19,4 19,2 158,5 157, , ,04 3,16 4,20 SŠ PE ,5-5 22,4 22,8 277,8 294, , ,93 0,96 1,71 HB ,1-5 24,0 23,9 349,7 360, , ,94 1,04 1,38 JI ,5-5 23,1 23,8 325,2 340, , ,03 2,11 2,25 TR ,9-1 23,8 25,2 428,4 455, , ,14 1,35 1,75 ZR ,6-6 23,6 24,1 304,4 319, , ,10 1,30 1,74 kraj , ,4 24,0 333,8 350, , ,04 1,34 1,78

9 Počet obyvatel dle věkových skupin (dle ČSÚ k ) Rok narození Rok vstupu do mateřské školy Rok vstupu do základní školy Rok vstupu do střední školy Kraj Vysočina Okres HB Okres JI Okres PE Okres TR Okres ZR Vývoj počtu tříletých

10 Vývoj počtu šestiletých Vývoj počtu patnáctiletých

11 MŠ ZŠ G SOŠ SOU ZUŠ DDM VOŠ Přepočtený počet pracovníků 1 877, ,92 612, ,63 847,19 408,78 144,26 89,50 - z toho pedagogických pracovníků 1 440, ,53 498,88 877,91 636,76 357,46 84,12 70,03 - ostatních pracovníků 436,65 853,39 113,79 248,72 210,43 51,32 60,14 19,48 Počet žáků na 1 přepočteného ped. pracovníka 12,51 13,10 12,15 11,54 8,12 13,01 Počet žáků na 1 přepočteného ostat. pracovníka 41,30 48,67 53,28 40,72 24,57 46,77 Počet ped. pracovníků na 1 třídu 1,84 1,48 2,16 1,97 2,70 1,43 Počet ostatních pracovníků na 1 třídu 0,56 0,40 0,49 0,56 0,89 0,40 Průměrný měsíční plat ped. pracovníka (ze stát.rozpočtu) , , , , , , , ,36 Průměrný měsíční plat na ostat. pracovníka (ze stát.rozpočtu) , , , , , , , ,72 Personální podmínky vzdělávání v roce 2013 (dle výkazů MŠMT) Personální podmínky vzdělávání v roce 2012 (dle výkazů MŠMT) 11 MŠ ZŠ G SOŠ SOU ZUŠ DDM VOŠ Přepočtený počet pracovníků 1 832, ,75 622, ,61 886,74 403,96 147,71 91,43 - z toho pedagogických pracovníků 1 404, ,44 511,03 936,80 671,07 352,22 87,26 70,89 - ostatních pracovníků 427,41 859,31 111,62 254,81 215,67 51,74 60,45 20,54 Počet žáků na 1 přepočteného ped. pracovníka 12,58 12,83 11,98 11,77 7,96 13,59 Počet žáků na 1 přepočteného ostat. pracovníka 41,36 47,93 54,83 43,29 24,77 46,88 Počet ped. pracovníků na 1 třídu 1,84 1,50 2,18 2,17 2,97 1,51 Počet ostatních pracovníků na 1 třídu 0,56 0,40 0,48 0,59 0,95 0,44 Průměrný měsíční plat ped. pracovníka (ze stát.rozpočtu) , , , , , , , ,31 Průměrný měsíční plat na ostat. pracovníka (ze stát.rozpočtu) , , , , , , , ,47

12 2. Stav vzdělávací soustavy v jednotlivých oblastech 2.1 PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Přehledná tabulka s jednotlivými mateřskými školami Struktura a organizace mateřských škol Personální podmínky vzdělávání Materiální podmínky vzdělávání Výsledky vzdělávání Spolupráce s veřejností, komunitní funkce školy Financování 12

13 2.1.1 Přehledná tabulka s jednotlivými MŠ (tmavší pozadí ředitelství, bez pozadí - pracoviště) KZ=kód zřizovatele (2-obec, 5- soukromník, 6-církev, 7-kraj). PT=počet tříd, PŽ=počet žáků zdrav.hend - zdravotně hendikepovaný, s vpuch - s vývojovými poruchami učení a chování (dle výkazů MŠMT a účetní uzávěrky) OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 13 Soukr.MŠ Bambino, o.p.s. Haškova 129 Světlá nad Sázavou ,00 0,75 297,17 89,02 911,03 508,50 Anglická mateřská škola The Tiny, v.o.s. Na Losích 738 Havlíčkův Brod ,00 0, ,61 0, ,98 667,61 Anglická mateřská škola The Tiny, v.o.s. Lípová 157/24 Jihlava MŠ Světýlko Slunná 1138 Třebíč ,42 0,00 427,97 0, ,00 903,00 Základní škola a Mateřská škola Polnička 147 Žďár nad Sázavou ,00 0,91 834,53 105,40 Základní škola a Mateřská škola Herálec 440 Herálec ,00 1,00 837,48 104,66 Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 136 Dolní Rožínka ,25 0,75 636,71 90,82 Základní škola a mateřská škola U Školy 321 Křižanov ,39 2, ,61 217,64 Církevní MŠ a SVČ Pacov Za Branou 870 Pacov ,96 0,00 462,93 0,00 ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Rouchovany 368 Rouchovany ,00 1, ,72 133,73 Základní škola a mateřská škola Partyzánská 310 Svratka ,51 1,00 574,75 124,61 Základní škola a mateřská škola Bohdalov 250 Bohdalov ,94 1,69 983,08 169,53 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou 136Radostín nad Oslavou ,00 1, ,81 122,94 Mateřská škola se speciálními třídami Na Besídce 632 Kamenice nad Lipou ,00 5, ,69 966, , ,00 Mateřská škola se speciálními třídami V. Nováka 428 Kamenice nad Lipou Mateřská škola J. A. Komenského 515 Okříšky ,28 2, ,89 352, , ,66 Základní škola a Mateřská škola 9.května 233 Želetava ,00 1,00 841,03 153,96 Základní škola a Mateřská škola Velká Losenice 248 Velká Losenice ,90 1, ,77 233,21 Základní škola a Mateřská škola Bělohrobského 367 Černovice ,50 1, ,99 188,59 MŠ a SPC Demlova 28 Jihlava ,66 8, , , , ,21 MŠ a SPC Demlova 34a Jihlava MŠ a SPC Na Stoupách 3 Jihlava Základní škola a mateřská škola Na Kopcích 342 Třebíč ,16 1, ,03 131,10 Základní škola a mateřská škola Březník 247 Březník ,35 0,88 642,32 111,43 Základní škola a Mateřská škola Budkov 124 Budkov ,85 0,34 503,84 31,09 Mateřská škola Březová 272 Chotěboř ,72 8, , , , ,37 Mateřská škola Na Chmelnici 266 Chotěboř Mateřská škola Svojsíkova 242 Chotěboř Mateřská škola Kosmonautů 262 Chotěboř Základní škola a mateřská škola Kněžice 273 Kněžice ,27 1,00 905,87 128,77 Základní škola a mateřská škola Vladislav 50 Vladislav ,00 1,02 765,57 134,24 Základní škola a Mateřská škola Předín 250 Předín ,27 0,60 800,78 74,83 Základní škola a Mateřská škola Domamil 135 Domamil ,46 0,90 659,99 137,94

14 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 14 Základní škola a Mateřská škola Myslibořice 200 Myslibořice ,72 1,00 790,26 187,21 Základní škola a mateřská škola Tasov 37 Tasov ,82 1,00 677,26 114,09 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 110 Čáslavice ,04 0,62 580,26 91,98 Základní škola a Mateřská škola Dešov 92 Dešov ,00 0,50 276,05 85,29 Mateřská škola Kpt. Jaroše 835 Třebíč ,60 5, ,77 957, , ,11 Mateřská škola Dukovanská 973 Třebíč Mateřská škola Kpt. Jaroše 836 Třebíč Speciální MŠ Družstevní 1079 Třebíč ,59 1, ,58 237, , ,00 Základní škola a Mateřská škola Valeč 222 Valeč ,06 1,07 898,85 145,27 Základní škola a mateřská škola Jiřice 44 Humpolec ,99 1,00 766,31 144,44 Základní škola a Mateřská škola Pletařská 207 Hořepník ,00 0,88 501,50 104,99 Základní škola a Mateřská škola Nová Cerekev 270 Nová Cerekev ,70 1,00 934,93 126,21 Základní škola a Mateřská škola Rovečné 197 Rovečné ,00 0,70 582,25 96,67 ZŠ a MŠ při zdr. zaříz. Kraje Vysočina Žďárská 603 Nové Město na Moravě 7 4,82 0, ,84 0,00 Základní škola a Mateřská škola Řečice 93 Radešínská Svratka ,19 0,00 654,08 0,00 Základní škola a mateřská škola Studenec 123 Koněšín ,99 1,00 540,88 117,34 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška 76 Osová Bítýška ,24 0,96 975,65 131,62 ZŠ Hany Benešové a MŠ Dolní Bory 40 Bory ,09 0,90 775,48 113, , ,34 ZŠ T.G.Masaryka a mateřská škola Přibyslavice 188 Přibyslavice ,74 1,00 790,29 143, , ,18 Základní škola a Mateřská škola Kojetice 131 Kojetice ,00 0,50 516,46 66,92 Základní škola a Mateřská škola Na Výsluní 286 Nové Veselí ,79 2, ,41 248,94 Základní škola a mateřská škola Heraltice 80 Okříšky ,19 1,00 455,87 138,45 Základní škola a Mateřská škola Padělek 133 Jimramov ,02 1, ,42 140,57 Základní škola a mateřská škola Lesonice 161 Lesonice ,57 0,50 451,21 67,90 Základní škola a Mateřská škola Šebkovice 159 Šebkovice ,68 0,90 393,05 111,85 Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou 159 Štěpánov nad Svratkou ,25 0,45 667,45 55,02 Mateřská škola Palackého 829 Jemnice ,00 3, ,83 528, , ,94 Základní škola a Mateřská škola Horní 3 Stařeč ,32 2, ,37 269,72 Základní škola a Mateřská škola Jakubské nám. 56 Stařeč 2 ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka Lípa 211 Lípa ,40 1, ,88 102,85 ZŠ, ZUŠ a MŠ Zámecká 213 Lipnice nad Sázavou ,00 0,00 508,44 0,00 Základní škola a Mateřská škola Chrudimská 77 Ždírec nad Doubravou ,69 1, ,08 218,25 Základní škola a Mateřská škola Na Svahu 3049 Havlíčkův Brod ,33 2, ,65 239,70 Mateřská škola Čtyřlístek Kubišova 1291 Třebíč ,84 4, ,89 740, , ,03 Mateřská škola Okružní 962 Třebíč ,65 2, ,05 326, , ,03 Mateřská škola Demlova 999 Třebíč ,25 2, ,15 434, , ,16 Mateřská škola Lidická 846 Třebíč ,23 2, ,82 300, , ,29 Mateřská škola Bartuškova 886 Třebíč

15 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 15 Mateřská škola Cyrilometodějská 754 Třebíč ,74 2, ,57 339, , ,71 Mateřská škola Husova 168 Jaroměřice nad Rokytnou ,28 3, ,37 489, , ,92 Mateřská škola Želiv 251 Želiv ,58 1, ,00 190, , ,65 Mateřská škola Nová 397 Mohelno ,80 1, ,81 183, , ,70 Mateřská škola Radkovice u Hrotovic Radkovice u Hrotovic 106Radkovice u Hrotovic ,90 0,30 564,06 41, ,44 752,26 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá 13 Česká Bělá ,96 1, ,61 142,07 Základní škola Vír 58 Vír ,42 0,50 585,33 65, , ,66 Základní škola a Mateřská škola Křižánky 92 Svratka ,82 0,00 467,88 0,00 Základní škola a mateřská škola Rynárec 49 Rynárec ,00 1,00 874,43 152,20 Základní škola a Mateřská škola Rožná 151 Rožná ,22 0,50 859,67 69,97 Základní škola a Mateřská škola Rožná 78 Rožná Základní škola a Mateřská škola Dalečín 171 Dalečín ,50 0,00 437,44 0,00 Základní škola a mateřská škola Školní 450 Batelov ,25 1, ,57 250,09 Základní škola a Mateřská škola Třebelovice 54 Třebelovice ,73 0,00 547,20 0,00 Základní škola a mateřská škola Rozsochatec 15 Rozsochatec ,76 0,58 501,46 67,22 Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice 1 Dlouhá Brtnice ,47 0,40 484,79 114,82 Mateřská škola Petrovice 68 Okříšky ,10 0,86 643,42 114, ,54 817,73 Mateřská škola Na Skalce 623 Humpolec ,25 7, , , , ,40 Mateřská škola Na Rybníčku 1316 Humpolec Mateřská škola Smetanova 1526 Humpolec Mateřská škola Svatoslav 31 Čechtín ,83 0,19 547,94 40, ,69 692,08 Základní škola a Mateřská škola Vilová 243 Lukavec ,95 0,00 748,33 0,00 Základní škola a Mateřská škola Čejov 4 Humpolec ,40 0,71 331,86 85,58 Základní škola a Mateřská škola Stará Říše 105 Stará Říše ,00 0,75 542,07 100,94 Základní škola a Mateřská škola Nové Syrovice 5 Nové Syrovice ,17 0,90 792,18 132,47 Mateřská škola Kámen 64 Kámen ,23 0,14 687,57 20, ,01 935,00 Mateřská škola Žižkovo Pole 16 Přibyslav ,66 0,50 519,21 89, ,93 798,28 Mateřská škola Komenského sady 556 Počátky ,85 2, ,41 379, , ,73 Základní škola a mateřská škola Lučice 103 Lučice ,00 0,56 562,17 96,90 Základní škola a mateřská škola Klášter 10 Vilémov ,85 0,76 527,21 108,53 Základní škola a mateřská škola Dolní Krupá 11 Dolní Krupá ,00 1,19 538,80 169,11 Základní škola a Mateřská škola Pivovarská 266 Havlíčkova Borová ,83 0,38 774,00 50,48 Základní škola a mateřská škola Uhelná Příbram 112 Uhelná Příbram ,10 0,00 241,06 0,00 Základní škola a Mateřská škola 5. května 194 Golčův Jeníkov ,81 2, ,97 290,32 Mateřská škola Budíkov 4 Humpolec ,75 0,75 544,00 122, ,14 725,22 Mateřská škola Kejžlice 59 Kejžlice ,65 0,29 581,44 66, ,93 710,00 Základní škola a Mateřská škola Růžená 79 Třešť ,89 0,00 360,94 0,00 Mateřská škola Horní Krupá 35 Havlíčkův Brod ,10 0,46 591,01 96, ,48 739,90

16 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 16 Základní škola a mateřská škola Pavlov 100 Stonařov ,00 1,00 561,65 165,64 Základní škola a Mateřská škola Větrný Jeníkov 171 Větrný Jeníkov ,08 1, ,53 135,30 MŠ Budišov, p.o. Budišov 306 Budišov ,00 1, ,54 169, , ,27 Mateřská škola Třebíčská 158 Náměšť nad Oslavou ,01 1, ,40 159, , ,25 Mateřská škola Husova 580 Náměšť nad Oslavou ,47 3, ,94 458, , ,10 Mateřská škola E. F. Buriana 680 Náměšť nad Oslavou Základní škola a mateřská škola Herálec 246 Herálec ,19 1, ,32 194,77 Základní škola a mateřská škola Úsobí 58 Úsobí Základní škola a Mateřská škola Březinova 275 Nová Říše ,03 1, ,25 154,84 Základní škola a Mateřská škola Bítovčice 82 Luka nad Jihlavou ,03 1,16 840,11 163,22 Základní škola a Mateřská škola Kozlov 55 Velký Beranov Základní škola a Mateřská škola Kostelec 87 Kostelec ,00 1,00 847,35 116,79 Základní škola a Mateřská škola Lipník 42 Lipník ,85 0,70 474,60 108,18 Základní škola a mateřská škola Hněvkovice 117 Hněvkovice ,00 0,25 532,42 35,09 Mateřská škola Rodinov 46 Kamenice nad Lipou ,48 0,25 402,88 37,69 744,87 496,93 Základní škola a Mateřská škola Vyskytná 140 Vyskytná ,96 1,00 749,29 140,12 Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora 34 Krásná Hora ,54 0,00 422,99 0,00 Mateřská škola a Základní škola Leština u Světlé 83 Leština u Světlé ,00 0,50 486,50 77, , ,53 Základní škola a mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou Fryšava 100 pod Žákovou horou ,50 0,00 377,48 0,00 Mateřská škola Vídeň 116 Velké Meziříčí ,94 0,75 564,53 106, ,61 840,00 Mateřská škola Poděšín 45 Nížkov ,98 0,59 558,46 76, ,72 824,74 Základní škola a mateřská škola Vepřová 46 Velká Losenice ,90 1,00 516,10 139,50 Mateřská škola Ždírec Ždírec 25 Polná ,00 0,70 689,32 116, ,82 870,00 Mateřská škola Stránecká Zhoř 87 Měřín ,68 0,70 592,26 113, ,11 916,00 Základní škola a Mateřská škola Sportovní 184 Habry ,76 0, ,61 131,09 Mateřská škola Víska se speciální třídou Víska 50 Chotěboř ,93 1, ,22 207, , ,00 MŠ Měřín U Hřiště 538 Měřín ,35 2, ,26 317, , ,79 MŠ Měřín Náměstí 106 Měřín Základní škola a Mateřská škola Palackého 394 Žirovnice ,41 1, ,09 236,43 Mateřská škola Pražská 767 Pelhřimov ,66 18, , , , ,89 Mateřská škola U Stínadel 1665 Pelhřimov Mateřská škola Pod Náspem 399 Pelhřimov Mateřská škola Komenského 1108 Pelhřimov Mateřská škola Osvobození 1700 Pelhřimov Základní škola a mateřská škola Kožlí 51 Kožlí ,00 0,63 912,57 87,00 Základní škola a Mateřská škola Zubří 77 Nové Město na Moravě ,83 0,56 502,30 84,45 Mateřská škola Mírová 1810 Velké Meziříčí ,06 10, , , , ,28 Mateřská škola Čechova 10 Velké Meziříčí

17 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 17 Mateřská škola Sportovní 6 Velké Meziříčí Mateřská škola Nad Plovárnou 12 Velké Meziříčí Mateřská škola Sokolovská 29 Velké Meziříčí Mateřská škola Oslavická 1800 Velké Meziříčí Základní škola a mateřská škola Mostiště 127 Velké Meziříčí ,02 1, ,66 201,59 Základní škola a mateřská škola Olší nad Oslavou 41 Velké Meziříčí Základní škola a mateřská škola Lhotky 64 Velké Meziříčí ,46 0,67 385,08 71,69 Mateřská škola Jarní 22a Jihlava ,67 42, , , , ,28 Mateřská škola Tylova 6 Jihlava Mateřská škola Březinova 113 Jihlava Mateřská škola Březinova 30 Jihlava Mateřská škola Dvořákova 11 Jihlava Mateřská škola Erbenova 37 Jihlava Mateřská škola Fibichova 20 Jihlava Mateřská škola Hálkova 33 Jihlava Mateřská škola Romana Havelky 25 Jihlava Mateřská škola Antonínův Důl 243 Jihlava Mateřská škola Seifertova 6 Jihlava Mateřská škola Mahenova 3 Jihlava Mateřská škola Resslova 44 Jihlava Mateřská škola Riegrova 21 Jihlava Mateřská škola U Dlouhé stěny 50 Jihlava Mateřská škola Březinova 114 Jihlava Mateřská škola Nad Plovárnou 5 Jihlava Mateřská škola Kollárova 30 Jihlava Základní škola a Mateřská škola Rokytnice nad Rokytnou 205 Rokytnice nad Rokytnou ,00 0,90 607,51 134,55 Mateřská škola Obránců míru 491 Třebíč ,34 2, ,09 332, , ,42 Mateřská škola Kaštánek Gorazdovo náměstí 462 Třebíč ,70 1, ,13 145, , ,26 Mateřská škola Benešova 564 Třebíč ,07 3, ,54 545, , ,93 Mateřská škola Palackého 444 Třebíč ,24 3, ,71 497, , ,88 Mateřská škola U Obůrky 3 Třebíč Základní škola a Mateřská škola Mrákotín 114 Mrákotín ,00 0,75 576,26 91,85 Mateřská škola Nevcehle 96 Urbanov ,00 0,90 598,34 138, ,94 781,92 Mateřská škola Markvartice 42 Stařeč ,00 0,70 610,45 119, ,24 792,00 Základní škola a mateřská škola Vyskytná nad Jihlavou 94Vyskytná nad Jihlavou ,85 1,00 799,09 94,14 Mateřská škola Pohledec 143 Nové Město na Moravě ,72 9, , , , ,72 Mateřská škola Slavkovice 98 Nové Město na Moravě Mateřská škola Drobného 299 Nové Město na Moravě

18 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 18 Mateřská škola Tyršova 323 Nové Město na Moravě Mateřská škola Žďárská 70 Nové Město na Moravě Mateřská škola Ostrov nad Oslavou 207 Ostrov nad Oslavou ,74 1, ,08 209, , ,00 Základní škola a Mateřská škola Dukovany 8 Dukovany ,36 1,00 614,94 119,61 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň 123 Oudoleň ,06 0,00 565,25 0,00 Mateřská škola Mnich 145 Mnich ,12 0,66 562,40 100, ,89 746,05 Základní škola a Mateřská škola Strážek 206 Strážek ,00 0,43 499,25 44,77 Základní škola a Mateřská škola Škrdlovice 110 Žďár nad Sázavou ,17 0,00 527,51 0,00 Mateřská škola Dolní Libochová 8 Strážek ,63 0,25 496,73 42, ,20 688,60 MŠ Daňkovice, p.o. Daňkovice 59 Sněžné ,69 0,72 542,99 118, ,56 718,52 Mateřská škola Kojčice 82 Kojčice ,00 0,50 639,40 85, ,33 813,58 Mateřská škola Rozsochy 146 Rozsochy ,00 0,90 606,91 145, , ,60 Mateřská škola Telč Komenského 512 Telč ,83 5, ,09 958, , ,42 Mateřská škola Telč Nerudova 352 Telč Mateřská škola Telč Masarykova 141 Telč Mateřská škola Sedlec 74 Náměšť nad Oslavou ,16 0,80 568,05 142, ,24 919,65 Mateřská škola Zámecká 91 Pohled ,00 0,63 529,64 88, ,72 748,33 Základní škola a mateřská škola Trnava 74 Třebíč ,82 0,90 486,51 127,01 Mateřská škola Rudíkov Rudíkov 167 Rudíkov ,92 1, ,02 133, , ,46 Základní škola a mateřská škola Častrov 132 Častrov ,77 0,00 512,98 0,00 Základní škola a mateřská škola Obrataň 170 Obrataň ,78 0,69 730,59 104,76 Základní škola a mateřská škola Brzkov 39 Polná ,20 0,00 307,46 0,00 Základní škola a mateřská škola Dobronín 331 Dobronín ,00 2, ,12 295,20 Mateřská škola Veselská 39 Žďár nad Sázavou ,85 19, , , , ,94 Mateřská škola Okružní 73 Žďár nad Sázavou Mateřská škola Haškova 14 Žďár nad Sázavou Mateřská škola Brodská 5 Žďár nad Sázavou Mateřská škola Vančurova 14 Žďár nad Sázavou Mateřská škola Santiniho 13 Žďár nad Sázavou Mateřská škola Vysocká 10 Žďár nad Sázavou Mateřská škola Nížkov 140 Nížkov ,51 1,00 957,25 142, , ,91 Základní škola a Mateřská škola Maleč 77 Maleč ,60 1,00 690,10 116,04 Základní škola a mateřská škola Okrouhlice 203 Okrouhlice ,43 1,00 880,89 117,76 MŠ Sedmikráska Horní Ves 71 Pelhřimov ,51 0,63 646,01 70, ,48 812,88 Mateřská škola Malý Beranov 11 Jihlava ,00 0,75 608,32 96, ,19 801,11 Mateřská škola Uhřínov 25 Uhřínov ,58 1,09 920,57 139, , ,55 Základní škola a mateřská škola Dolní Cerekev 26 Dolní Cerekev ,18 1, ,40 152, , ,43 Mateřská škola Radkov 21 Telč ,53 0,56 478,61 89,91 914,71 615,48

19 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 19 Základní škola a mateřská škola Sázavka 55 Sázavka ,70 0,69 420,99 88,63 Mateřská škola Luční 88 Třešť ,04 5, ,19 911, , ,58 Mateřská škola Barvířská 30 Třešť Mateřská škola J. Hory 1050 Třešť Základní škola a Mateřská škola Věžnice 85 Věžnice ,05 0,25 528,30 32,36 Mateřská škola Javorová 177 Krucemburk ,30 2, ,71 355, , ,38 Mateřská škola Stínadla 1049 Ledeč nad Sázavou ,41 4, ,67 639, , ,32 Mateřská škola Družstevní 1060 Ledeč nad Sázavou Mateřská škola 28. října 498 Ledeč nad Sázavou Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves 69 Přibyslav ,00 0,00 286,32 0,00 Mateřská škola Dolní Vilémovice 135 Lipník ,00 0,75 596,08 106, ,60 925,54 Základní škola a mateřská škola Opatov 299 Opatov ,00 0,65 507,55 107,16 Mateřská škola Zachotín 37 Pelhřimov ,65 0,47 527,34 77, ,16 652,80 Základní škola a mateřská škola Pyšel 1 Náměšť nad Oslavou ,82 0,00 448,40 0,00 Základní škola a Mateřská škola Dalešice 144 Dalešice ,36 0,50 345,20 68,47 Mateřská škola Hodov 17 Hodov ,65 0,56 429,77 72,89 978,42 565,41 Mateřská škola Polná, p.o. Na Podhoře 201 Polná ,04 6, , , , ,63 Mateřská škola Polná, p.o. Varhánkova 263 Polná Mateřská škola Polná, p.o. Tyršova 655 Polná Mateřská škola Kožichovice 36 Třebíč ,08 0,80 521,51 108, ,93 658,70 Základní škola a Mateřská škola Světnov 168 Žďár nad Sázavou ,80 0,00 497,92 0,00 Mateřská škola Pavlov 100 Radostín nad Oslavou ,80 0,00 511,62 0, ,19 706,89 Základní škola a Mateřská škola Hodice 130 Třešť ,77 1,39 606,92 159,12 Mateřská škola Třebenice 58 Lipník ,32 0,53 405,68 69,32 916,02 524,06 Mateřská škola Studnička Vysoké Studnice 29 Velký Beranov ,00 0,50 626,49 73, ,34 732,99 MŠ Římov 1 Stařeč ,72 0,40 498,88 65,16 998,82 584,00 Mateřská škola Lísek 90 Lísek ,00 1,00 902,14 165, , ,01 Mateřská škola Jámy Jámy 158 Jámy ,39 0,81 648,44 139, ,23 975,02 Mateřská škola Vidonín 36 Vidonín ,17 0,53 681,77 79, ,75 949,01 Mateřská škola Bobrová 14 Bobrová ,59 1, ,51 224, , ,00 MŠ Střítež Střítež 177 Třebíč ,00 0,80 681,32 131, ,50 875,46 Mateřská škola Sudice 115 Rapotice ,14 1,23 903,07 173, , ,53 Mateřská škola Malčín 68 Světlá nad Sázavou ,50 0,25 442,30 40,40 946,48 545,00 Mateřská škola Olešná Olešná 122 Havlíčkův Brod ,00 0,50 628,31 98, ,20 806,14 MŠ Kvítek Rantířovská 4375/9 Jihlava ,10 1,40 680,10 175, , ,00 MŠ Slunečnice Okrouhlice 113 Okrouhlice ,03 0,00 357,52 0,00 Mateřská škola Dubovice Dubovice 22 Dubovice ,25 0,95 284,40 101,89 232,89 86,14 MŠ Tis, p.o. Tis 112 Tis ,60 0,29 478,60 47, ,74 655,45

20 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE KZ PT PD z PŽ Přep. počet prac. za typ MŠ Mzdové náklady v tis. Kč za typ MŠ Náklady na hl. činnost v tis. s vpuch zdrav.hend. Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na mzdy 20 Mateřská škola Senožaty 263 Senožaty ,82 1, ,59 148, , ,54 Základní škola a mateřská škola Božejov 155 Božejov ,01 1,00 815,17 132,36 Základní škola a mateřská škola Košetice 165 Košetice ,87 1, ,65 151,06 Mateřská škola Tyršova 367 Horní Cerekev ,70 1, ,08 208, , ,74 Mateřská škola Nový Rychnov 186 Nový Rychnov ,83 1, ,69 149, , ,67 Mateřská škola s spec.tř. Za Branou 870 Pacov ,64 2, ,06 433, , ,53 Mateřská škola Jatecká 571 Pacov ,21 2, ,60 437, , ,76 Základní škola a mateřská škola Olešná 82 Pelhřimov ,52 1, ,49 136,94 Mateřská škola Kaliště 60 Kaliště ,56 0,40 626,94 62, ,31 844,36 Mateřská škola Křelovice 29 Křelovice ,00 0,00 0,00 0,00 876,43 0,00 Mateřská škola Červená Řečice 306 Červená Řečice ,58 0,69 774,45 129, , ,30 Mateřská škola Velká Chyška 94 Velká Chyška ,00 0,25 559,46 32, ,78 746,02 MŠ Jersín Jersín 80 Jersín ,44 0,63 417,49 121, ,77 678,83 Mateřská škola Čechtín 70 Čechtín ,58 0,70 496,52 117, ,91 847,71 Základní škola a Mateřská škola Koněšín 72 Koněšín ,79 0,00 382,25 0,00 Mateřská škola Přibyslav Bezručova 683 Přibyslav ,33 4, ,23 580, , ,30 Mateřská škola Přibyslav Tyršova 242 Přibyslav Základní škola a Mateřská škola Sobíňov 215 Sobíňov ,91 0,00 504,25 0,00 Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Příčná 191 Havlíčkův Brod 57,50 21, , , , ,09 Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Nádražní 1329 Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Prokopa Holého 1832 Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Nad Tratí 537 Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Příčná 189 Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Zahradnického 2864 Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Šmolovy 107 Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Žižkov II 1352 Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Zahradnického 2867 Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Nuselská 3240 Havlíčkův Brod Základní škola a mateřská škola Veselý Žďár 144 Havlíčkův Brod ,72 0,50 480,48 79,37 Základní škola a mateřská škola Štoky 383 Štoky ,00 1, ,14 187,80 Základní škola a Mateřská škola náměstí Sv. Jiljí 11 Libice nad Doubravou ,60 0,00 722,26 0,00 Základní škola a mateřská škola Dolní Město 254 Dolní Město ,32 0,50 628,20 86,94 Mateřská škola Lánecká 698 Světlá nad Sázavou ,43 3, ,37 522, , ,95 Mateřská škola Pěšinky 231 Světlá nad Sázavou Mateřská škola Sídliště 595 Světlá nad Sázavou Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Světlé 33 Světlá nad Sázavou ,46 0,00 351,16 0,00 Základní škola a Mateřská škola Věž 128 Věž ,17 0,94 581,19 134,45 Mateřská škola Stříbrné Hory 65 Přibyslav ,44 0,55 448,86 99, ,60 678,67

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti školství

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 ZK-02-2008-63, př. 1 počet stran: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací

Více

RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva

ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2002/2003 a kalendářní rok 2003 Obsah I. Stav koncepce a rozvoje sítě II.

Více

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu Adresář základních škol kraje Vysočina JIHLAVA p.č. Základní škola - úplná: 27 ulice místo PSČ e-mail ředitel/ka telelefon webové stránky ZŠ 1 ZŠ a mš Batelov, p.o. Školní 373 Batelov 588 51 reditel@zsbatelov.cz

Více

Spo. Spo OŽP. SoS. SoS KRB. Spo. Kult. SoS

Spo. Spo OŽP. SoS. SoS KRB. Spo. Kult. SoS BATELOV ČSV ZO Horní Dubenky Kaliště 74 58851 Batelov tel. 567 374 246 rtovní šachový klub Cejle Cejle 10 58851 Batelov tel. 607 747 224 TJ Sokol Bohdalov Bohdalov 162 59213 Bohdalov ČSV, ZO Batelov U

Více

Vysočina Výroční zpráva 2006

Vysočina Výroční zpráva 2006 Vysočina OBSAH Slovo úvodem 2 O Vysočině 4 Samospráva 7 Hospodaření kraje 12 Fond Vysočiny 17 Regionální rozvoj 20 Cestovní ruch 24 Doprava 28 Zdravotnictví 36 Sociální péče 42 Životní prostředí 47 Zemědělství

Více

Sociogeografický průzkum a analýza územního pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu v regionu soudržnosti Jihovýchod

Sociogeografický průzkum a analýza územního pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu v regionu soudržnosti Jihovýchod Sociogeografický průzkum a analýza územního pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu v regionu soudržnosti Jihovýchod Předmět: analýza stavu území Objednatel: Regionální rada regionu Jihovýchod

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2013/2014 Zpracoval Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Obsah I. ÚVODNÍ INFORMACE...

Více

Obsah Úvod Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji Stav v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy a změny proti minulému vývoji

Obsah Úvod Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji Stav v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy a změny proti minulému vývoji Obsah 1. Úvod... 3 2. Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji. 3 2.1. Zákonná úprava, úvod do problematiky.. 3 2.1.1. Druhy škol a školských zařízení 3 2.1.2. Zřizovatelé škol a školských zařízení...

Více

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i 2004/2005 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i za školní rok 2004/2005 Motto Nejdůležitější je to, co se děje ve škole vnitřní diskuse a vytváření

Více

Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických. postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti. a ekonomiky.

Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických. postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti. a ekonomiky. Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti a ekonomiky. Klíčové kompetence představují přenosný a multifunkční soubor

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2012/2013 Zpracoval Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Obsah I. ÚVODNÍ INFORMACE...

Více

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 Rozpočet kraje 2012 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji. Zlínský kraj Březen 2015. vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2013-2014

Výroční zpráva o stavu a rozvoji. Zlínský kraj Březen 2015. vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2013-2014 Výroční zpráva o stavu a rozvoji Zlínský kraj Březen 2015 vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2013-2014 Březen 2015 Obsah Úvod... 2 Seznam použitých zkratek... 2 1. Struktura škol a školských zařízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava, březen 2013 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Krajský úřad Královéhradeckého kraje o d b o r š k o l s t v í VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 březen 2014 Obsah 1. Hodnocení stavu

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze školní rok 2008/09 Příloha č. 1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Výroční

Více

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ PROJEKT SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY LIBERECKÉHO KRAJE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY LIBERECKÉHO KRAJE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY LIBERECKÉHO KRAJE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 Datum: 2. března 2009 Zpracovatel: Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého

Více

RK-39-2012-xx, př. 3 Počet stran: 50. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013

RK-39-2012-xx, př. 3 Počet stran: 50. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 RK-39-2012-xx, př. 3 Počet stran: 50 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 Přílohy k Rozpočtu kraje 2013 OBSAH: A PŘÍLOHY PŘÍLOHA Š1 ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 5 PŘÍLOHA Š2 DOFINANCOVÁNÍ

Více

METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ Obce sobě Projekt Svazu měst a obcí ČR NA PODPORU MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ verze 1.1, říjen 2013 s rozšířenou působností (číslo

Více

ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7

ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 I.1 VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HL. M. PRAHY... 8 I.1.1 Vzdělanostní struktura,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje škol a vzdělávacích zařízení ve městě Varnsdorf v letech 2006 2010

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje škol a vzdělávacích zařízení ve městě Varnsdorf v letech 2006 2010 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje škol a vzdělávacích zařízení ve městě Varnsdorf v letech 2006 2010 Zpracoval autorský kolektiv OŠKT MěÚ Varnsdorf ve spolupráci se sociálními partnery. Předkládá:

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH

O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 I.1 VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HL. M. PRAHY... 7 I.1.1 Vzdělanostní struktura,

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více