ZK , př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZK , př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina"

Transkript

1 ZK , př. 1 počet stran: 136 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004

2 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení stavu jednotlivých úrovní vzdělávací soustavy 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 1.2. Řízení a správa v oblasti školství 2. Stav vzdělávací soustavy v jednotlivých oblastech 2.1. Předškolní vzdělávání 2.2. Základní vzdělávání 2.3. Střední vzdělávání 2.4. Terciární vzdělávání 2.5. Ústavní a ochranná výchova 2.6. Poradenství pedagogicko psychologické, speciálně pedagogické, pro volbu povolání 2.7. Umělecké a zájmové vzdělávání, sport a mládež 2.8. Další vzdělávání dospělých 2.9. Služby vzdělávání II. III. Ekonomická část výroční zprávy Hodnocení naplňování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy, jeho cílů a priorit v uplynulém období 1

3 Úvod Výroční zprávu o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy (dále jen VZ ) zpracovává krajský úřad, předkládá zastupitelstvu kraje a MŠMT na základě 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). VZ je zpracována za období školního roku 2003/2004 a rozpočtový rok 2004 a právě k tomuto období se vztahují kvantitativní i kvalitativní údaje. Výroční zpráva je koncipována jako zdroj informací pro uživatele a klienty vzdělávacího systému kraje a jako zpětná vazba pro hodnocení naplňování záměrů stanovených dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje. Ve VZ záměrně uvádíme pouze základní informace koncepčního charakteru (časové řady, vývojové tendence, prognostické odhady) a není zde uvedeno podrobné hodnocení kvantitativních údajů, protože se tyto informace objevují ve studii k dlouhodobému záměru. Z praktických důvodů jsme rovněž přemístili Seznam zkratek do úvodních partií dokumentu. Oproti loňské VZ došlo ke změně ve struktuře, která je nově stanovena vyhláškou č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Dále byla kapitola speciální vzdělávání začleněna k jednotlivým stupňům vzdělávání, tedy k předškolnímu, základním a střednímu. Při zpracování VZ jsme čerpali ze statistických informací centrálních databází (ÚIV, statistické výkazy řady Škol V a P-1 04, ČSÚ) a z přehledů z úřadů práce (OK-práce). Velmi cenné a v mnoha případech jinak nezjistitelné informace nám poskytli ředitelé škol. Osvědčilo se zjišťování údajů ve dvouletých intervalech (tato VZ představuje stručnější verzi). V tomto roce jsme opět využili pro zjišťování údajů internet (program KEVIS). Bohužel kvůli opakovaným změnám v systému byla práce s databází obtížnější než v uplynulém roce. Elektronického sběru dat využijeme i v dalších letech. Zjišťování informací z tak velkého množství velmi různorodých organizací sebou přesto přineslo i určité obtíže. Není například možné přesně stanovit některé ekonomické a personální ukazatele (přesné členění provozních výdajů nebo nepedagogických pracovníků podle jednotlivých součástí škol, např. školních jídelen, školních družin a klubů a apod.). Z důvodu ochrany osobních údajů jsou skryty mzdové výdaje u součástí s jedním a dvěma zaměstnanci. Závěrem chceme poděkovat všem, kteří poskytli údaje pro zpracování VZ, zejména pak ředitelům škol a dalším pracovníkům škol za trpělivost při práci se systémem KEVIS a ochotu při pořizování dat. 2

4 Seznam zkratek Abs absolventi ČSÚ - Český statistický úřad ČŠI - Česká školní inspekce DD - dětský domov DDM dům dětí a mládeže G - gymnázium MN - míra nezaměstnanosti MŠ mateřská škola MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OU odborné učiliště (patří mezi speciální střední školy) PPP - pedagogicko-psychologická poradna PrŠ praktická škola (patří mezi speciální střední školy) PŠD - povinná školní docházka RLZ rozvoj lidských zdrojů SOŠ střední odborná škola (patří do skupiny středních škol) SOU střední odborné učiliště (patří do skupiny středních škol) SPC - speciálně pedagogické centrum SpŠ speciální škola SŠ - střední škola SVČ středisko pro volný čas dětí a mládeže U učiliště (patří do skupiny středních škol) ÚP - úřad práce ÚSP ústav sociální péče VOŠ vyšší odborná škola VÚ výchovný ústav VZ výroční zpráva ZŠ základní škola ZUŠ základní umělecká škola ZvŠ zvláštní škola ZZ - zdravotnické zařízení ŠD školní družina ŠK školní klub ŠJ školní jídelna ŠJ-v školní jídelna výdejna ŠB školní bazén K kapacita U ubytovaní KZ kód zřizovatele (2-obec, 5-soukromník, 6-církev, 7-kraj) Ped. pedagogický pracovník Neped. nepedagogický pracovník PT počet tříd PZ počet žáků 3

5 I. Stav a rozvoj výchovně vzdělávací soustavy v kraji 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje V roce 2004 působilo v kraji Vysočina celkem 550 subjektů škol a školských zařízení, v nich součástí: 350 mateřských škol, 282 základních a speciálních škol, 18 gymnázií, 39 SOŠ, 30 SOU, 13 vyšších odborných škol, 18 domů dětí a mládeže, 25 základních uměleckých škol, 245 školních družin a klubů. Stravování žáků zajišťovalo 398 školních jídelen, ubytování 40 domovů mládeže a internátů. Celodenní péči zajišťovalo 15 dětských domovů a výchovných ústavů. Z těchto zařízení 413 zřizovaly obce, 109 kraj, 17 soukromé organizace, 6 církve a náboženská společenství a 5 MŠMT. Do škol docházelo dětí, žáků a studentů, do zařízení pro volný čas dětí, ve školních jídelnách se stravovalo žáků, studentů a dospělých, ubytováno bylo 4237 žáků a studentů, v dětských domovech a výchovných ústavech byla poskytnuta péče 515 svěřencům. Vzdělávací a pečovatelské služby v hlavní činnosti zajišťovalo pracovníků celkem, z toho pedagogických pracovníků. Podíl přepočtených počtů pracovníků zaměstnaných ve školách a školských zařízeních činil 5,15 % a podíl přepočtených počtů pedagogických pracovníků činil 3,44 % evidenčního počtu zaměstnanců v kraji. Celkové přímé náklady na hlavní činnost pro všechny školy a školská zařízení v kraji činily 3 348,84 mil. Kč, z toho náklady na mzdy 2 390,1 mil. Kč. Rozložení škol, tříd a žáků v jednotlivých okresech a obecné kvantitativní údaje jsou uvedeny v následujících tabulkách a grafech Řízení a správa v oblasti školství Systém veřejné správy ve školství se v roce 2004 nezměnil. Od 1. ledna došlo ke změně katalogu prací (šestnácti třídní tarifní soustava) a s tím související změně mzdových tabulek. Po vstupu do EU pokračovaly přípravné práce pro čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů. V průběhu roku 2004 byly připravována dokumentace pro dvě grantová schémata kraje v oblasti lidských zdrojů a probíhaly informační semináře pro potencionální žadatele. Kraj Vysočina měl přímé zastoupení jak v pracovních skupinách, tak v monitorovacích výborech. Na výkonu veřejné správy se podílely samosprávné orgány (kraje a obcí) a jejich úřady. Koncem roku 2004 byl počet tabulkových míst na odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu 52, na odborech, případně odděleních školství na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností zabezpečovalo školskou správu 66 pracovníků. Koncem roku 2004 rozhodlo MŠMT o zrušení samostatných pedagogických center v krajích. Vzniklo Pedagogické centrum Praha s detašovanými pracovišti v jednotlivých krajích (v Jihlavě 4 pracovníci). Na tuto změnu reagoval kraj zřízením Pedagogického centra Vysočina jako součásti ISŠ stavební, Jihlava. 4

6 Počty škol, tříd a žáků v MŠ, ZŠ a SŠ včetně speciálních po okresech ve školních letech 2003/04 a 2004/05 typ okres počet škol počet tříd počet žáků počet škol počet tříd počet žáků rozdíl žáků rozdíl žáků rozdíl tříd počet žáků na třídu počet žáků na školu počet obyv. rozloha hustota počet hustota počet tříd počet tříd školy v % k km2 osídlení obcí obcí na 10 km2 na 1000 obyv. ZŠ PE , ,7 19,4 211,2 209, , ,093 2,6 4,6 HB , ,6 19,2 178,9 181, , ,095 3,7 4,9 JI , ,7 20,4 218,5 227, , ,103 4,3 4,7 TR , ,2 20,2 183,2 191, , ,114 3,9 5,1 ZR , ,2 20,1 159,1 163, , ,117 4,0 5,3 kraj , ,3 19,9 184,5 189, , ,105 3,7 5,0 MŠ PE ,9 2 22,9 23,1 54,1 53, , ,093 0,8 1,4 HB ,4-1 22,2 21,9 42,9 42, , ,095 0,9 1,2 JI ,1 0 21,8 21,8 47,2 46, , ,103 1,1 1,2 TR ,9 0 21,9 21,7 41,1 40, , ,114 1,0 1,3 ZR ,4-2 22,5 23,0 39,6 40, , ,117 1,1 1,4 kraj ,5-1 22,2 22,3 43,7 43, , ,105 1,0 1,3 SŠ PE ,5 2 24,1 24,6 351,9 294, , ,093 1,1 2,0 HB ,8-5 25,2 24,7 495,2 321, , ,095 1,4 1,9 JI ,6-1 24,9 24,9 407,6 369, , ,103 2,5 2,7 TR ,7 1 25,9 25,9 513,6 374, , ,114 1,4 1,9 5ZR ,4-2 25,7 25,6 389,2 347, , ,117 1,4 1,9 kraj ,3-5 25,2 25,2 424,8 345, , ,105 1,6 2,1 ZŠ - jsou zahrnuty všechny právní subjekty, součásti a odloučená pracoviště základní škola, zvláštní školy, pomocné školy, přípravný stupeň pomocné školy, rehabilitační třídy (nejsou zahrnuty školy při zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče a výchovných ústavech) MŠ - jsou zahrnuty všechny právní subjekty mateřské školy, jejich součásti a odloučená pracoviště mateřské školy, 2 speciální MŠ (nejsou zahrnuty školy při zdravotnických zařízeních,a ústavech sociální péče a výchovných ústavech) SŠ - všechny právní subjekty střední školy (Gymnazií, SOŠ, SOU a U, OU) (nejsou zahrnuty praktické školy, školy při zdravotnických zařízeních,a ústavech sociální péče a výchovných ústavech)

7 Počet obyvatel dle věkových skupin (dle ČSÚ k ) rok rok vstupu rok vstupu rok vstupu kraj okres okres okres okres okres narození do mateřské do základní do střední Vysočina HB JI PE TR ZR školy školy školy Vývoj počtu patnáctiletých žáků počet rok 6

8 Vývoj počtu šestiletých Vývoj počtu tříletých

9 Personální podmínky vzdělávání MŠ ZŠ G SOŠ SOU ZvŠ/PŠ ZUŠ DDM VOŠ Přepočtený počet pracovníků 1 663, ,78 613, , ,35 271,93 405,27 127,32 170,38 -z toho pedagogických pracovníků 1 220, ,47 493,48 819,76 975,21 215,37 349,86 84,64 119,70 - ostatních pracovníků 443, ,31 120,36 247,73 321,13 56,56 55,41 42,69 50,67 Počet žáků na 1 přepočteného ped. pracovníka 12,49 15,09 13,81 12,72 10,17 5,88 31,91 17,00 Počet žáků na 1 přepočteného ostat. pracovníka 34,32 49,13 56,61 42,08 30,06 20,61 196,78 40,31 Počet ped. pracovníků na 1 třídu 1,78 1,38 2,05 2,10 2,37 1,44 1,11 Počet ostatních pracovník ů na 1 třídu 0,65 0,42 0,50 0,63 0,80 0,41 0,47 Průměrný měsíční plat ped. pracovníka , , , , , , , , ,44 Průměrný měsíční plat na ostat. pracovníka 8 720, , , , , , , , ,09 8Počet příplatkůř za vedení (p epočtených prac.) 375,51 537,07 44,68 104,55 151,40 35,00 39,09 31,24 25,28

10 2.1. Předškolní vzdělávání Přehledná tabulka s jednotlivými mateřskými školami Struktura a organizace předškolních zařízení Personální podmínky vzdělávání Výsledky vzdělávání Financování 9

11 Přehledná tabulka s jednotlivými součástmi MŠ PŽ=počet žáků PT=počet tříd 10 OZNAČENÍ MISTO ULICE PT Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost PŽ Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy ZŠ a MŠ Batelov Cejle 116 Mateřská škola Batelov Cejle ,82 0,78 ZŠ Batelov Kaliště 43 Mateřská škola Batelov Kaliště ,98 0,60 Základní škola Batelov Školní 373 Mateřská škola Batelov Školní ,00 1, ,79 Základní škola Bobrová Bohdalec 80 Mateřská škola Bobrová Bohdalec ,61 0,20 Mateřská škola Bobrová ,87 1,98 670, , ,05 Základní škola Bohdalov 205 Mateřská škola Bohdalov ,55 1,49 642,80 Základní škola Bory Dolní Bory 161 Mateřská škola Bory ,19 1,23 589,28 Základní škola Božejov 1 Mateřská škola Božejov ,25 0,44 399,77 Základní škola Brtnice Školní 725 Mateřská škola Brtnice Školní ,59 3, ,79 350,18 Mateřská škola Luka nad Jihlavou Střížov Základní škola Březník 89 Mateřská škola Březník ,47 0,45 Mateřská škola Budišov Nárameč ,00 0,66 423,45 247,14 Mateřská škola Budišov ,54 1,20 706, , ,00 ZŠ a MŠ Budkov 5 Mateřská škola Budkov ,78 0,71 Mateřská škola Bystřice n/ Pernštejnem A.Štourače ,55 8, ,48 897, , ,22 3. mat. škola Bystřice n/ Pernštejnem Nádražní MŠ Čtyřlístek Bystřice n/ Pernštejnem Sídliště II Základní škola Bystřice n/ Pernštejnem Písečné 30 Mateřská škola Bystřice n/ Pernštejnem Písečné ,88 0,00 Mateřská škola Bystřice n/ Pernštejnem Věchnov ,62 0,50 -v 584,56 353,99

12 11 Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost OZNAČENÍ MISTO ULICE PT PŽ Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy Základní škola Kojetice na Moravě Čáslavice - Sádek 71 Mateřská škola Čáslavice ,48 0,42 ZŠ a MŠ Častrov 104 Mateřská škola Častrov ,47 0,08 Mateřská škola Čechtín Svatoslav ,00 0,50 588,79 313,71 Mateřská škola Čechtín ,75 0, ,78 589,00 Základní škola Černovice Bělohrobského 367 Mateřská škola Černovice u Tábora U Mateřské školy ,00 2,25 996,53 230,50 Mateřská škola Červená Řečice 306 Mateřská škola Červená Řečice ,13 0,70 461, ,72 694,00 Základní škola Česká Bělá 300 Mateřská škola Česká Bělá ,07 1,08 505,39 Základní škola Dalečín 107 Mateřská škola Dalečín ,36 1,00 428,13 Základní škola Dalešice 144 Mateřská škola Dalešice ,83 0,70 Základní škola Dešov 105 Mateřská škola Dešov ,00 0,80 Základní škola Dlouhá Brtnice 84 Mateřská škola Dlouhá Brtnice ,70 0,38 -v Mateřská škola Dobronín ,00 3,99 -v 1095,59 365, , ,40 Mateřská škola Dolní Cerekev ,00 1,00 722, ,63 846,00 Základní škola Dolní Krupá 8 Mateřská škola Dolní Krupá ,93 1,19 Mateřská škola Dolní Loučky Níhov 71 X ,35 1,06 -v 650,86 420,56 Mateřská škola Dolní Loučky Skryje 19 X ,32 0,49 841,25 480,00 Základní škola Dolní Loučky 207 X Mateřská škola Dolní Loučky 185 X ,83 0,88 619,99 Základní škola Dolní Město 135 Mateřská škola Dolní Město ,86 0,78 Mateřská škola Dolní Rožínka Olešínky ,67 1,35 607, ,47 957,00 Základní škola Dolní Rožínka 1 Mateřská škola Dolní Rožínka ,09 0,56 384,49

13 12 Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost OZNAČENÍ MISTO ULICE PT PŽ Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy Základní škola Domamil 115 Mateřská škola Domamil ,00 0,90 Mateřská škola Doubravník Borač 47 X ,00 0,60 484,03 308,06 Základní škola Doubravník Olší 14 X Mateřská škola Doubravník Olší 14 X ,44 0,00 Základní škola Doubravník 107 X Mateřská škola Doubravník 9 X ,55 1,00 471,45 Základní škola Dukovany 64 Mateřská škola Dukovany Dukovany ,00 0,90 Základní škola Dušejov 86 Mateřská škola Dušejov ,08 0,67 375,66 Základní škola Fryšava p. Žákovou horou Mateřská škola Fryšava p. Žákovou horou Fryšava p.žák.horou ,66 0,06 Základní škola Golčův Jeníkov Mírová 253 Mateřská škola Golčův Jeníkov 5. května ,00 2, ,14 Základní škola Habry V Zahradách 18 Mateřská škola Habry Sportovní ,17 1,02 556,50 Základní škola Hartvíkovice 90 Mateřská škola Hartvíkovice ,00 0,40 Základní škola Havlíčkova Borová Náměstí 97 Mateřská škola Havlíčkova Borová Pivovarská ,00 1,00 -v 553,03 Mateřská škola Havlíčkův Brod Horní Krupá ,63 0,39 -v 681,34 382,00 Mateřské školy Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 56 Mateřská škola Havlíčkův Brod Nad Tratí ,46 15, , , , ,00 Mateřská škola Havlíčkův Brod Nádražní Mateřská škola Havlíčkův Brod Prokopa Holého Mateřská škola Havlíčkův Brod Příčná Mateřská škola Havlíčkův Brod Šmolovy Mateřská škola Havlíčkův Brod Zahradnického Mateřská škola Havlíčkův Brod Žižkov II Základní škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 Mateřská škola Havlíčkův Brod Perknov ,86 1,74 742,82 Základní škola Havlíčkův Brod Nuselská ul Mateřská škola Havlíčkův Brod Radostín ,00 0,81

14 13 OZNAČENÍ MISTO ULICE PT Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost PŽ Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy Základní škola Havlíčkův Brod Veselý Žďár 144 Mateřská škola Havlíčkův Brod Veselý Žďár ,82 0,45 Základní škola Herálec 38 Mateřská škola Herálec ,21 1,27 544,32 Základní škola Herálec 440 Mateřská škola Herálec ,83 1,38 516,11 Základní a mateřskheraltice 80 Mateřská škola Heraltice ,61 0,92 Základní škola Hněvkovice 14 Mateřská škola Hněvkovice ,00 0,25 Základní škola Třešť Hodice 86 Mateřská škola Hodice ,75 1,31 541,54 Základní škola Hodov 17 Mateřská škola Hodov ,33 0,51 -v 397,38 Mateřská škola Horní Cerekev Horní Ves ,32 0,47 -v 775,35 430,10 Mateřská škola Horní Cerekev Tyršova ,18 1,85 869, , ,78 Základní škola Horní Dubenky 135 Mateřská škola Horní Dubenky ,84 0,38 Základní škola Hořepník náměstí Prof. Bechyně 53 Mateřská škola Hořepník J.V.Svobody ,21 0,85 350,58 Mateřská škola Hrotovice 1. máje ,00 2,40 992,86 276, , ,00 Mateřská škola Humpolec Budíkov ,32 0,90 -v 711,77 430,00 Základní škola Humpolec Čejov 4 Mateřská škola Humpolec Čejov ,40 0,67 ZŠ a MŠ Humpolec Jiřice 44 Mateřská škola Humpolec Jiřice ,50 1,04 472,08 Mateřská škola Humpolec Smetanova ,64 8, ,53 906, , ,00 Mateřská škola Humpolec Na Rybníčku Mateřská škola Humpolec V Brance Mateřská škola Chotěboř Březová ,04 7, ,20 792, , ,00 Mateřská škola Chotěboř Na Chmelnici Mateřská škola Chotěboř Svojsíkova Mateřská škola Chotěboř Vepříkov ,00 0, ,17 658,00 Mateřská škola Chotěboř Víska ,87 1,25 792, , ,00

15 14 OZNAČENÍ MISTO ULICE PT Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost PŽ Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy Základní škola Lesonice Jakubov u Mor.Bud. 130 Mateřská škola Jakubov ,15 0,75 Základní škola Jamné u Jihlavy Jamné 66 šk Mateřská škola Jamné ,11 0,70 392,64 Mateřská škola Jámy ,79 0,46 870,43 506,79 ZŠ Jaroměřice nad Rok. Blatnice 69 -v Mateřská škola Jaroměřice nad Rok. Blatnice ,96 Mateřská škola Jaroměřice nad Rok. Husova ,00 2, ,17 301, , ,00 Mateřská škola Jemnice Palackého ,40 3, ,81 398, , ,00 Mateřská škola Jersín ,45 0,94 -v 683,65 431,00 Mateřská škola Jihlava Březinova ,61 35,78,-v 16303, , , ,00 Mateř škola s jazykjihlava Březinova Mateřská škola Jihlava Antonínův Důl Mateřská škola Jihlava Čajkovského Mateřská škola Dv Jihlava Dvořákova Mateřská škola Jihlava Erbenova Mateřská škola Jihlava Fibichova Mateřská škola Jihlava Hálkova Mateřská škola Jihlava Jarní 22a 3 75 Mateřská škola Jihlava Lidická kolonie Mateřská škola Jihlava Mahenova Mateřská škola Jihlava Resslova Mateřská škola Jihlava Riegrova Mateřská škola Jihlava Romana Havelky Mateřská škola Jihlava Seifertova Mateřská škola Jihlava Tylova Mateřská škola Jihlava U Dlouhé stěny Mateřská škola se Jihlava Demlova ,85 4, ,49 485, , ,40 Mateřská škola Jihlava Malý Beranov ,47 1,02 409,09 819,40 508,00 Základní škola Jimramov Unčín 51 Mateřská škola Jimramov Unčín ,81 0,00 Základní škola Věcov 66 Mateřská škola Jimramov Věcov-Roženecké Paseky ,08 1,62

16 15 Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost OZNAČENÍ MISTO ULICE PT PŽ Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy Základní škola Jimramov 133 Mateřská škola Jimramov ,00 0,00 591,32 Mateřská škola Kaliště ,41 0,21 779,41 454,43 Mateřská škola Kámen ,68 0,25 861,04 475,00 Mateřská škola Kamenice nad Lipou Na Besídce ,00 4, ,84 604, , ,50 Mateřská škola Kamenice nad Lipou Rodinov ,45 0,35 -v 492,44 334,26 Mateřská škola Kamenice nad Lipou V. Nováka ,96 1,52 -v 813, , ,50 Základní škola Kamenice u Jihlavy 402 Mateřská škola Kamenice u Jihlavy ,25 1,62 608,75 Mateřská škola Kejžlice ,51 0,89 -v 740,60 403,00 Základní škola Kněžice 215 Mateřská škola Kněžice ,00 1,00 580,27 Mateřská škola Kojčice ,00 0,50 -v 879,14 513,00 Základní škola Kojetice na Moravě Kojetice 76 Mateřská škola Kojetice na Moravě Kojetice ,90 0,87 Základní škola Koněšín 72 Mateřská škola Koněšín ,33 0,26 Základní škola Kostelec u Jihlavy Kostelec 87 Mateřská škola Kostelec ,00 1,00 551,53 Základní škola Košetice 165 Mateřská škola Košetice ,03 1,00 603,07 Základní škola Kouty 82 Mateřská škola Kouty ,73 1,16 Základní škola Kožlí 2 Mateřská škola Kožlí ,00 1,07 Mateřská škola Kralice nad Oslavou ,57 1,47 468, ,31 954,20 Základní škola Krásná Hora 34 Mateřská škola Krásná Hora ,60 0,00 Mateřská škola Krucemburk Javorová ,00 2,09 940, , ,48 Mateřská škola Křelovice ,34 0,46 733,26 417,00 Základní škola Křižanov Dobrá Voda 96 Mateřská škola Křižanov Dobrá Voda ,02 0,00 Základní škola Křižanov U Školy 321 Mateřská škola Křižanov U školy ,05 1,59 931,99

17 16 Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost OZNAČENÍ MISTO ULICE PT PŽ Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy Základní škola Křoví 190 Mateřská škola Křoví ,00 0,00 Mateřská škola Ledeč nad Sázavou 28. října ,00 6, ,05 617, , ,60 Mateřská škola Ledeč nad Sázavou Družstevní Mateřská škola Ledeč nad Sázavou Stínadla ZŠ a MŠ Lesonice 1 Mateřská škola Lesonice ,02 0,89 Základní škola Ledeč nad Sáz. Dobrnice 34 Mateřská škola Leština u Světlé ,31 0,52 Základní škola Libice nad Doubravou náměstí Sv. Jiljí 11 Mateřská škola Libice nad Doubravou Náměstí Sv. Jiljí ,00 0,08 Základní škola B. RLípa 66 Mateřská škola Lípa Lípa ,14 1,00 742,77 Základní škola a Z Lipnice nad Sázavou Zámecká 213 Mateřská škola Lipnice nad Sázavou Zámecká ,67 0,77 Mateřská škola Lipník Dolní Vilémovice ,90 0, ,89 614,01 Základní škola Lipník 42 Mateřská škola Lipník ,15 1,00 -v Mateřská škola Lipník u Hrotovic Třebenice ,23 0,69 -v 560,83 339,00 Mateřská škola Lísek ,00 1,06 623, ,45 909,00 Základní škola Lesonice Litohoř 98 Mateřská škola Litohoř ,90 0,70 Základní škola Lučice 61 Mateřská škola Lučice ,50 0,94 650,08 Mateřská škola Světlá nad Sázavou Malčín Základní škola Luka nad Jihlavou Školní 177 Mateřská škola Luka nad Jihlavou Nová ,03 1,92 877,96 Základní škola Lukavec Na Podskalí 282 Mateřská škola Lukavec Vilová ,00 1,00 604,95 Základní škola Maleč 77 Mateřská škola Maleč ,00 1,00 Mateřská škola Měřín Stránecká Zhoř ,00 0, ,34 665,00 Mateřská škola Měřín U Hřiště ,00 2, ,10 182, , ,78 Mateřská škola Mnich ,65 0,45 856,90 477,00

18 17 OZNAČENÍ MISTO ULICE PT Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost PŽ Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy Mateřská škola Mohelno Nová ,81 1,18 722, ,16 995,00 Mateřská škola Moravec ,90 0,81 Mateřská škola Moravské Budějovice Fišerova ,69 6, ,52 747, , ,00 Mateřská škola Moravské Budějovice Husova II. mateřská škola Moravské Budějovice Jiráskova Základní škola Moravské Budějovice Lukov 32 Mateřská škola Moravské Budějovice Lukov ,93 0,70 Základní škola Mrákotín 114 Mateřská škola Mrákotín ,92 0,88 Základní škola Myslibořice 170 Mateřská škola Myslibořice ,81 0,91 Mateřská škola Náměšť nad Oslavou Husova ,87 2, ,83 350, , ,00 Mateřská škola Náměšť nad Oslavou E.F.Buriana Základní škola Náměšť nad Oslavou Pyšel 1 Mateřská škola Náměšť nad Oslavou Pyšel ,15 0,00 Mateřská škola Náměšť nad Oslavou Sedlec ,71 1,06 958,78 562,00 Mateřská škola Náměšť nad Oslavou Třebíčská ,18 1, , , ,00 Základní škola Nedvědice 80 X Mateřská škola Nedvědice 309 X ,76 1,71 -v 658,40 Mateřská škola Nížkov Nové Dvory ,60 0,28 -v 675,00 327,00 Mateřská škola Nížkov Poděšín ,80 0,65 815,71 519,00 Mateřská škola Nížkov ,83 0,70 560, ,30 960,00 Základní škola Nová Cerekev 72 Mateřská škola Nová Cerekev Za Humny ,16 0,84 407,07 Základní škola Nová Říše Březinova 193 Mateřská škola Nová Říše Březinova ,00 2,63 938,44 271,56 ZŠ a MŠ Světlá nad Sázavou Nová Ves u Světlé 33 Mateřská škola Nová Ves u Světlé Nová Ves u Světlé ,44 0,00 Mateřská škola Nové Město na Moravě Drobného ,97 9, , , , ,04 Mateřská škola Nové Město na Moravě Slavkovice Mateřská škola Nové Město na Moravě Olešná Mateřská škola Nové Město na Moravě Pohledec Mateřská škola Nové Město na Moravě Tyršova Mateřská škola Nové Město na Moravě Žďárská

19 18 Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost OZNAČENÍ MISTO ULICE PT PŽ Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy Základní škola Nové Město na Moravě Křídla 52 Mateřská škola Nové Město na Moravě Křídla ,63 0,00 Základní škola Nové Město na Moravě Nová Ves u N. M.n.M. 70 Mateřská škola Nové Město na Moravě Nová Ves u N. M.n.M ,02 0,46 517,04 Mateřská škola Nové Město na Moravě Radňovice ,00 1, ,15 704,95 Základní škola Nové Město na Moravě Zubří 77 Mateřská škola Nové Město na Moravě Zubří ,90 0,50 Základní škola Nové Syrovice 5 Mateřská škola Nové Syrovice ,43 0,90 576,75 Mateřská škola Nové Veselí Na výsluní ,00 1, ,87 Mateřská škola Nový Rychnov ,00 1,08 666, ,98 791,00 Základní škola Obrataň 148 Mateřská škola Obrataň ,00 0,69 Základní škola Okrouhlice 59 Mateřská škola Okrouhlice ,85 1,02 575,62 Mateřská škola Okříšky Komenského ,05 2, ,96 285, , ,20 Mateřská škola Okříšky Petrovice ,55 0,93 -v 785,58 427,00 Základní škola TG Okříšky Přibyslavice 142 Mateřská škola Okříšky Přibyslavice ,71 1,00 418,01 Základní škola Opatov na Moravě Opatov 68 Mateřská škola Opatov na Moravě ,16 0,55 414,79 Mateřská škola Ořechov ,98 0,65 993,45 539,99 Mateřská škola Osová Bítýška Březí ,55 0,86 895,20 493,00 Mateřská škola Osová Bítýška ,74 1,03 513, ,18 800,00 Mateřská škola Ostrov nad Oslavou ,00 1,74 608, ,52 925,00 Základní škola Oudoleň 123 Mateřská škola Oudoleň ,24 0,00 Mateřská škola Pacov Jatecká ,00 3, ,77 327, , ,24 Mateřská škola Pacov Za Branou ,70 2, ,06 353, , ,00 Mateřská škola Pelhřimov Komenského ,03 5, ,27 675, , ,49 ZŠ a MŠ Pelhřimov Olešná 54 Mateřská škola Pelhřimov Olešná ,00 1,00 593,88 Mateřská škola Pelhřimov Osvobození ,33 5, ,56 551, , ,73 Mateřská škola Pelhřimov Pod Náspem ,00 2, ,43 347, , ,92

20 19 OZNAČENÍ MISTO ULICE PT Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost PŽ Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy Mateřská škola Pelhřimov Pražská ,00 2, ,81 336, , ,00 Mateřská škola Pelhřimov U Stínadel ,04 2, ,94 310, , ,00 Mateřská škola Pelhřimov Zachotín ,43 0,51 -v 752,61 407,50 Mateřská škola Počátky Komenského Sady ,92 2, ,51 309, , ,60 Základní škola Pohled Zámecká 1 Mateřská škola Pohled Zámecká ,34 0,88 246,58 Základní škola Police 146 Mateřská škola Police u Jemnice ,14 0,98 380,26 Základní škola Polná Brzkov 39 -v Mateřská škola Polná Brzkov ,00 Mateřská škola Polná Varhánkova ,00 6, ,14 753, , ,00 Mateřská škola Polná Na Podhoře Mateřská škola Polná Tyršova Mateřská škola Polná Ždírec ,81 0,97 -v 633,74 424,00 Základní škola Prosetín 70 Mateřská škola Prosetín ,74 0,00 Základní škola Předín 139 Mateřská škola Předín ,20 1,00 -v 669,35 Mateřská škola Přibyslav Bezručova ,10 2, ,67 276, , ,26 Mateřská škola Přibyslav Tyršova Základní škola Přibyslav Dlouhá Ves 69 Mateřská škola Přibyslav Dlouhá Ves ,38 0,17 Mateřská škola Přibyslav Stříbrné Hory ,47 0,50 819,07 447,00 Mateřská škola Přibyslav Žižkovo Pole ,41 0,47 738,85 454,00 Základní škola Puklice 167 Mateřská škola Puklice ,85 1,08 Mateřská škola Radešínská Svratka Řečice ,78 0, ,10 553,00 Mateřská škola Radešínská Svratka ,78 0,49 Mateřská škola Radkovice u Hrotovic ,00 0, ,21 595,00 Mateřská škola Radostín nad Oslavou Pavlov ,26 0,35 863,84 490,00 Základní škola Radostín nad Oslavou 136 Mateřská škola Radostín nad Oslavou ,90 1,40 699,44 Mateřská škola Rapotice Sudice ,84 0,60 766,24 447,00

21 20 Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost OZNAČENÍ MISTO ULICE PT PŽ Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy Základní škola Rokytnice n/ Rok. 15 Mateřská škola Rokytnice n/ Rok ,00 0,90 Základní škola T.GRouchovany 131 Mateřská škola Rouchovany ,08 1,51 510,68 Mateřská škola Rovečné Sulkovec 50 zrušena k ,14 0,30 454,60 274,51 Základní škola Rovečné 181 Mateřská škola Rovečné ,00 0,70 Základní škola Rozsochatec 54 Mateřská škola Rozsochatec ,50 0,58 Mateřská škola Rozsochy ,00 0, ,22 747,00 Základní škola Rožná 78 Mateřská škola Rožná ,07 1,00 365,56 Mateřská škola Rudíkov ,96 1,10 734, ,75 844,00 Základní škola Rynárec 140 Mateřská škola Rynárec ,00 1,00 -v 514,25 Základní škola Sázavka 55 Mateřská škola Sázavka ,78 0,69 Mateřská škola Senožaty ,00 0,88 -v 628, ,17 754,14 Mateřská škola Sněžné Daňkovice ,67 0,64 -v 460,33 937,76 576,72 Základní škola Sněžné 96 Mateřská škola Sněžné ,00 0,00 Základní škola Sobíňov 215 Mateřská škola Sobíňov ,61 0,41 Základní škola Stará Říše 41 Mateřská škola Stará Říše ,03 0,75 Základní škola Stařeč Jakubské nám. 56 Mateřská škola Stařeč Horní ,70 1, ,69 Mateřská škola Stařeč Markvartice ,37 0,70 534,61 343,00 Mateřská škola Stařeč Římov ,29 0,50 560,00 366,35 Základní škola Stonařov Pavlov 100 Mateřská škola Stonařov Pavlov ,00 0,75 Základní škola Stonařov 242 Mateřská škola Stonařov ,00 0,86 537,86 Mateřská škola Strážek Dolní Libochová ,00 0,33 879,23 499,50

22 21 Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost OZNAČENÍ MISTO ULICE PT PŽ Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy Základní škola Strážek 27 Mateřská škola Strážek ,97 0,98 Mateřská škola Střítež ,62 0,49 -v 666,15 372,29 ZŠ a MŠ Koněšín Studenec 123 Mateřská škola Studenec ,75 0,94 Soukromá mateřsksvětlá nad Sázavou Haškova ,75 0,00 555,18 280,31 Mateřská škola Světlá nad Sázavou Lánecká ,68 4, ,50 371, , ,00 Mateřská škola Světlá nad Sázavou Pěšinky Mateřská škola Světlá nad Sázavou Sídliště Základní škola Svratka Křižánky 92 Mateřská škola Svratka Křižánky ,89 0,00 Základní škola Svratka Partyzánská 310 Mateřská škola Svratka Pionýrská ,68 1,31 505,72 Základní škola Šebkovice 1 Mateřská škola Šebkovice ,89 0,80 Základní škola Šlapanov 1 Mateřská škola Šlapanov ,03 1,00 Základní škola Štěpánov nad Svrat. 159 Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou ,00 0,56 Základní škola Štoky 220 Mateřská škola Štoky ,05 1,00 557,74 Základní škola Tasov 37 Mateřská škola Tasov ,00 1,00 Základní škola Telč Krahulčí 34 Mateřská škola Telč Krahulčí ,00 1,08 Mateřská škola Telč Radkov ,00 1,15 874,45 548,00 Mateřská škola Telč III. Komenského ,99 6, ,32 667,73 Mateřská škola Telč IV. Nerudova Základní škola Třebelovice Mladoňovice 67 Mateřská škola Třebelovice Mladoňovice ,01 0,42 Základní škola Třebelovice 54 Mateřská škola Třebelovice ,10 0,00 408,60 Mateřská škola Třebíč Bartuškova ,12 2, ,17 255, , ,66 Mateřská škola Třebíč Lidická

23 22 Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost OZNAČENÍ MISTO ULICE PT PŽ Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy Mateřská škola Třebíč Benešova ,01 3, ,40 368, , ,50 Mateřská škola Třebíč Cyrilometodějská ,00 2, ,65 298, , ,68 Mateřská škola Třebíč Demlova ,38 2, ,46 227, , ,48 Mateřská škola Ka Třebíč Gorazdovo náměstí ,04 1,50 767, , ,00 Mateřská škola Třebíč Kožichovice ,70 0,62 -v 675,23 382,59 Mateřská škola Třebíč Kpt.Jaroše ,52 6, ,61 710, , ,80 Mateřská škola Třebíč Dukovanská Mateřská škola ČtyTřebíč Kubišova ,39 2, ,87 249, , ,22 Mateřská škola Třebíč Obránců míru ,12 3, ,75 417, , ,09 Mateřská škola Třebíč Fr.Hrubína Mateřská škola Třebíč Okružní ,10 2, ,46 265, , ,75 Mateřská škola Ne Třebíč U Obůrky ,97 4, ,02 388, , ,84 Mateřská škola Třebíč Palackého Mateřská škola Třebíč Střítež ,47 0,69 -v 698,09 420,68 Základní škola Třebíč Trnava 75 Mateřská škola Třebíč Trnava ,96 0,72 Mateřská škola Třebíč Výčapy ,04 1,13 628, , ,00 Mateřská škola Třešť Luční ,45 5, ,76 614, , ,00 Základní škola Třešť Růžená 48 Mateřská škola Třešť Růžená ,88 0,69 491,17 Základní škola Uhelná Příbram 112 Mateřská škola Uhelná Příbram ,15 0,45 Mateřská škola Uhřínov ,96 1,11 554, ,91 845,08 Mateřská škola Urbanov Nevcehle ,00 0,78 -v 968,22 568,00 Základní škola Úsobí 165 Mateřská škola Úsobí ,72 0,28 Základní škola Valeč 222 Mateřská škola Valeč ,85 0,26 Mateřská škola Velká Bíteš Masarykovo náměstí ,78 2,67 -v 1291,09 266, , ,23 Mateřská škola Velká Bíteš U Stadionu ,00 2, ,25 296, , ,20 Mateřská škola Velká Chyška ,09 0,60 431, ,10 593,36 Mateřská škola Velká Losenice Malá Losenice ,50 0,44 -v 598,89 344,38 Základní škola Velká Losenice Sázava 80 Mateřská škola Velká Losenice Sázava ,83

24 23 Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost OZNAČENÍ MISTO ULICE PT PŽ Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy Základní škola Velká Losenice Vepřová 46 Mateřská škola Velká Losenice Vepřová ,80 0,75 Základní škola Velká Losenice 248 Mateřská škola Velká Losenice ,00 0,36 Mateřská škola Velké Meziříčí Čechova ,90 9, , , , ,20 Mateřská škola Velké Meziříčí Mírová Mateřská škola Velké Meziříčí Nad plovárnou Mateřská škola Velké Meziříčí Olší nad Oslavou Mateřská škola Velké Meziříčí Sokolovská Mateřská škola Velké Meziříčí Sportovní Základní škola Velké Meziříčí Dolní Heřmanice 11 Mateřská škola Velké Meziříčí Dolní Heřmanice ,63 0,38 Mateřská škola Velké Meziříčí Lavičky ,00 1, ,31 739,13 Základní škola Velké Meziříčí Lhotky 42 Mateřská škola Velké Meziříčí Lhotky ,54 0,50 Základní škola Velké Meziříčí Mostiště 50 Mateřská škola Velké Meziříčí Mostiště ,06 1,20 763,82 Mateřská škola Velké Meziříčí Vídeň ,10 0,64 406, ,80 649,00 Základní škola Velký Beranov Kozlov 55 Mateřská škola Velký Beranov Kozlov ,79 1,31 -v 679,07 Mateřská škola Luka nad Jihlavou Bítovčice Mateřská škola Velký Beranov Vysoké Studnice ,53 0,61 646,07 344,00 Mateřská škola Velký Beranov ,56 1,03 -v 619, ,52 797,22 Základní škola Větrný Jeníkov 171 Mateřská škola Větrný Jeníkov ,20 1,23 739,10 Základní škola Věž 100 Mateřská škola Věž ,00 0,94 Základní škola Věžnice 85 Mateřská škola Věžnice ,02 0,00 Mateřská škola Vidonín ,36 1,03 479, ,10 698,74 Základní škola Vilémov Klášter 23 Mateřská škola Vilémov Klášter ,00 0,75 Mateřská škola Vír ,00 0,65 -v 939,49 519,50

25 24 Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost OZNAČENÍ MISTO ULICE PT PŽ Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy Základní škola Vladislav 203 Mateřská škola Vladislav ,92 1,33 570,76 Mateřská škola Vyskytná ,00 0,88 -v 949,25 565,00 Mateřská škola Vyskytná nad Jihlavou Rantířov ,00 1,01 -v 1020,71 501,00 Základní škola Vyskytná nad Jihlavou 94 Mateřská škola Vyskytná nad Jihlavou ,00 0,56 Základní škola Zhoř u Jihlavy Zhoř 102 Mateřská škola Zhoř u Jihlavy Zhoř ,98 0,74 Základní škola Žďár nad Sázavou Hamry nad Sázavou 133 Mateřská škola Žďár nad Sázavou Hamry nad Sázavou ,00 0,88 Základní škola Žďár nad Sázavou Obyčtov 53 Mateřská škola Žďár nad Sázavou Obyčtov ,00 0,40 Základní škola Žďár nad Sázavou Polnička 147 Mateřská škola Žďár nad Sázavou Polnička ,00 0,65 Základní škola Žďár nad Sázavou Světnov 46 Mateřská škola Žďár nad Sázavou Světnov ,71 0,00 Základní škola Žďár nad Sázavou Škrdlovice 110 Mateřská škola Žďár nad Sázavou Škrdlovice ,74 0,07 Mateřská škola Žďár nad Sázavou Vančurova ,15 21, , , , ,52 Mateřská škola Žďár nad Sázavou Brodská Mateřská škola Žďár nad Sázavou Haškova Mateřská škola Žďár nad Sázavou Okružní Mateřská škola Žďár nad Sázavou Santiniho Mateřská škola Žďár nad Sázavou Vysocká Mateřská škola Žďár nad Sázavou Veselská Mateřská škola Žďár nad Sázavou Vatín ,35 0,50 384, ,47 554,00 Mateřská škola Žďár nad Sázavou Vojnův Městec ,79 0, ,80 549,00 Základní škola Žďárec 28 X Mateřská škola Žďárec 42 X ,26 0,92 343,51 Základní škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77 Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská ,58 1, ,53 Mateřská škola Horní Studenec Základní škola Želetava Pražská 164 Mateřská škola Želetava 9.května ,00 1, ,48

26 OZNAČENÍ MISTO ULICE PT Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost PŽ Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy Mateřská škola Želiv 251 Mateřská škola Želiv ,02 1,05 632, ,07 757,21 Základní škola Žirovnice Komenského 47 Mateřská škola Žirovnice Palackého ,00 1,27 -v 937,59 Církevní MŠ Pacov Za Branou ,02 1,00 545, ,59 767,38 Celkem ,59 444, , , , ,14 ředitelství mateřské školy X školy odešly pod Jihomoravský kraj 25

27 Přehledná tabulka se součástmi specíální MŠ 26 Přep. Počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost OZNAČENÍ MISTO ULICE KZ PT PŽ Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy Speciální mateřská škola Třebíč Družstevní ,67 1,21 908, , ,00 Spec. šk. pro ment. post. Žďár nad Sázavou 3 Komenského 8 Spec. šk. pro ment. post. Žďár nad Sázavou 3 Komenského 8 1,53 0,56 Celkem speciální MŠ ,20 1, , , ,00 Spec. ZŠ při zdrav.zaříz. Havlíčkův Brod Rozkošská 2329 Spec.MŠ při zdrav.zaříz. Havlíčkův Brod Husova ,13 592,97 SZdŠ, VZdŠ a spec. Jihlava Husova 54 Speciální mateřská škola Jihlava Vrchlického ,46 Spec. MŠ a ZŠ při nemoc. Pelhřimov Slovanského bratrství 710 Spec. MŠ a ZŠ při nemoc. Pelhřimov Slovanského bratrství ,32 Zvláštní škola Kamenice nad Lipou Pelhřimovská 491 Spec.MŠ při DL Počátky Kateřina Zvláštní škola Třebíč Cyrilometodějská 22 Spec. MŠ při nemocnici Třebíč Purkyňovo náměstí ,07 628,92 Speciální školy Nové Město na Mor. Malá 154 1,00 Speciální školy Černovice Dobešovská 1 0,42 Celkem speciální MŠ při ZZ a MŠ při USP , ,96 Celkem Spec. Š při zdravotnických zařízeních nebo ústavech sociální péče ředitelství mateřské školy

28 Struktura a organizace předškolních zařízení Dle statistických výkazů z podzimu 2004 působilo v kraji Vysočina 349 pracovišť předškolních zařízení, z nich 131 samostatných mateřských škol (právních subjektů), 218 mateřských škol součástí základních škol. V tomto počtu je zahrnuta 1 speciální mateřská škola a nejsou zahrnuty speciální mateřské školy při zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče. Počet tříd v těchto mateřských školách (dále jen MŠ) je 684 a počet dětí , což odpovídá 44 dětem na předškolní zařízení (nejméně 10, nejvíce 157) a 22,3 dětí na třídu (nejméně 10, nejvíce 30). Ve speciálních mateřských školách bylo 19 dětí ve 2 třídách. Věková struktura dětí byla následující: do 3 let (nar a později) dětí, 3leté (nar ) 3 538, 4leté (nar ) 4 367, tj. 94 % z počtu dětí narozených v tomto období, 5leté (nar ) dětí, tj. 95 % z počtu dětí narozených v tomto období a 888 starších (nar a dříve). Kapacita MŠ v síti škol byla dětí. Věkové složení dětí v MŠ ve školním roce 2003/ počet dětí do 3 let 3 leté 4 leté 5 leté nad 5 let věkové skupiny zdroj dat: statistické výkazy MŠMT V 1 Z celkového počtu škol byla 1 MŠ soukromá, 1 byla zřízena církví a ostatní MŠ byly zřízeny obcí. Polodenní provoz mělo 9 součástí MŠ se 15 třídami a 253 dětmi, ostatní MŠ měly organizaci celodenního provozu. Počet jednotřídních součástí mateřská škola je 184, z toho samostatných právních subjektů je 66. Z celkového počtu tříd bylo 28 speciálních. Celkový počet dětí ve speciálních třídách byl 314. Jednalo se většinou o speciální třídy pro děti zrakově postižené (počet dětí 20), třídy pro děti s vadami řeči (počet dětí 191), třídy pro děti zdravotně oslabené (počet dětí 15), třídy pro děti s více vadami (počet dětí 48), se sníženou psychosociální adaptací (počet dětí 29) a dětí mentálně, sluchově, a tělesně postižených bylo 11. Individuálně integrovaných postižených dětí podle druhu postižení bylo celkem 86, z toho mentálně postižených dětí bylo 19, sluchově postižené děti 2, zrakově postižených dětí 9, postižených dětí s vadou řeči bylo 2, tělesně postižených dětí 17, dětí s více vadami 21, se sníženou psychosociální adaptací 14 dětí a lékařskou diagnózu autismus mělo 2 dítě. Všechny mateřské školy, při kterých byla zřízena školní družina, se staly součástí základní školy. 27

29 Personální podmínky vzdělávání Informace o personálních podmínkách jsou souhrnně uvedeny v tabulce Personální podmínky vzdělávání na straně 8. Řádky, které se netýkají mateřských škol nejsou vyplněny. Na veřejně prospěšné práce pracovalo v MŠ 16 pracovníků z úřadů práce a 1 z civilní služby. Z celkového počtu učitelek MŠ jich 410 mělo logopedické vzdělání nebo alespoň kurz logopedické péče Výsledky vzdělávání Do jednotlivých projektů a grantů se zapojilo 30 MŠ. Odhad počtu žáků, kteří se ve školním roce zúčastnili soutěží a přehlídek národního rozsahu odborného zaměření činil 194 dětí, sportovního zaměření 157 dětí a uměleckého zaměření 876 dětí. Ve školním roce 2003/2004 byla poskytnuta logopedická péče celkem Speciálně pedagogická centra poskytla 272 dětem poradenské služby přímo ve škole a pedagogicko-psychologické poradny poskytly tyto služby 410 dětem Financování Výdaje na hlavní činnost činily u samostatných mateřských škol s celodenním provozem se školní jídelnou (131 MŠ) tis. Kč. Tedy na 1 třídu vychází 1 007,8 tis. Kč a na jedno dítě 43,7 tis. Kč. Provozní výdaje u posuzovaných MŠ jsou ,2 tis. Kč, z toho provozní výdaje na třídu dosáhly 492,1 tis. Kč a na dítě 21,3 tis. Kč. Zjištěné finanční prostředky na všechny MŠ (131) z rozpočtu zřizovatele na platy činily ,1 tis. Kč. Průměrný měsíční příspěvek rodičů na dítě v MŠ činil 98,- Kč (počítáno za MŠ, které tento údaj uvedly) a pohyboval se do 300,- Kč. 28

30 2.2. Základní vzdělávání Přehledná tabulka s jednotlivými základními školami a speciálními školami Struktura a organizace základních škol Personální podmínky vzdělávání Výsledky vzdělávání Financování 29

31 Přehledná tabulka s jednotlivými součástmi základní škola 30 Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost NÁZEV MÍSTO ULICE PT PŽ Součásti Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy Základní škola Batelov Cejle ,61 0,26 mš, šd a 1627,47 992,00 Základní škola Batelov Kaliště ,68 3,30 mš, šd, šk a 2093,89 376, , ,00 Základní škola Batelov Školní ,25 4,50 mš, šd a 4586,65 548, , ,00 Základní škola Benetice ,79 0,79 957,31 593,21 Základní škola Bobrová Bohdalec ,06 0,61 mš a 500, ,69 975,47 Základní škola Bobrová ,85 5,93 šd a 3667,02 677, , ,95 Základní škola Bohdalov ,16 4,21 mš, šd, a -v 2622,61 517, , ,61 Základní škola Bory ,66 5,20 mš, šd a 2966,63 658, , ,72 Základní škola Božejov ,54 2,19 mš, šd a 1508,21 232, , ,73 Základní škola Brtnice Školní ,49 7,53 mš, šd a 4510,01 874, , ,75 Základní škola Březník ,55 2,78 mš, šd a 2442,69 351, , ,00 Základní škola Budišov ,41 4,56 šd a 4404,81 538, , ,10 Základní škola Budkov ,53 2,12 mš a 1844,08 245, , ,06 Základní škola Bystřice nad Pernštejnem Nádražní ,18 9,97 šd a 7199, , , ,25 Základní škola Bystřice nad Pernštejnem Písečné ,00 1,83 mš, šd a 2221, ,29 Základní škola Bystřice nad Pernštejnem Tyršova ,73 9,04 šd a -v 7939, , , ,48 Základní škola Častrov ,23 1,25 mš a 1699,13 895,88 Základní škola Černovice u Tábora Bělohrobského ,90 5,45 mš, šd, a -v 3477,34 696, , ,00 Základní škola Červená Řečice 2 zrušena k ,85 1,21 869, , ,98 Základní škola Česká Bělá ,24 4,18 mš, šd a 2599,76 457, , ,00 Základní škola Dalečín ,68 1,00 mš, šd a 646, , ,71 Základní škola Dalešice ,15 1,18 mš, šd a 796, , ,00 Základní škola Dešov ,94 1,00 mš, šd a 764, , ,00 Základní škola Dlouhá Brtnice ,00 0,31 mš, šd a -v 1217,47 745,62 Základní škola Dobronín ,43 6,06 šd a 4745,31 751, , ,00 Základní škola Dolní Cerekev ,29 3,44 šd a 2891,43 330, , ,00 Základní škola Dolní Krupá ,04 1,13 mš, šd a 717, , ,98 Základní škola Dolní Loučky Katov 11 X ,26 0,80 539, ,33 692,00 Základní škola Dolní Loučky 207 X ,50 5,64 mš, šd a 3764,28 637, , ,00 Základní škola Dolní Město ,93 0,94 mš, šd a 665, , ,32 Základní škola Dolní Rožínka ,74 5,13 mš, šd a 3060,86 649, , ,71

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Příloha č. 1 ZK-03-2018-05, př. 1 počet stran: 6 Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K 12 13 13 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 1.2 Řízení a správa v oblasti

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Výpis žádostí ze systému edotace ZK-03-2019-05, př. 1 Počet stran: 7 ID: FV02733 Název dotačního programu: AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 Doporučené Identifikátor Název žadatele FV02733.0001

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013 ze dne 2. 4. 2013 č. 03/13 Čl.

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 4 1. Popis

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti školství

Více

Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006

Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006 Obsah Úvod Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu

Více

RK , př. 1 počet stran: 130 Výroční zpráva

RK , př. 1 počet stran: 130 Výroční zpráva RK-09-2015-12, př. 1 počet stran: 130 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj

Více

RK , př. 1 počet stran: 157. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

RK , př. 1 počet stran: 157. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina RK-08-2006-47, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

RK , př. 1 počet stran: 138

RK , př. 1 počet stran: 138 RK-10-2017-59, př. 1 počet stran: 138 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2015/2016 a kalendářní rok 2016 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj

Více

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 5

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 K 10 11 11 Obsah Úvod 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2 Řízení a správa v oblasti školství 6

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9 1.2 Řízení a správa v oblasti školství

Více

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2002/2003 a kalendářní rok 2003 Obsah I. Stav koncepce a rozvoje sítě II.

Více

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 5

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 ZK-02-2013-57, př. 1upr1 počet stran: 134 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2011/2012 a kalendářní rok 2012 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K 12 13 13 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 1.2 Řízení a správa v oblasti

Více

z toho AP z celku z celku z toho Přípravná název sídlo ulice

z toho AP z celku z celku z toho Přípravná název sídlo ulice Školy zaměstnávající asistenty pedagoga - Kraj Vysočina (Údaje z výkazů MŠMT k 30.9.2016) Asistenti pedagoga AP AP celkem podle přepočtení 16 odst. 9- z celku počet AP v na plně přepočt.n přípravné zam.

Více

ZK , př. 1 počet stran: 138

ZK , př. 1 počet stran: 138 ZK---, př. počet stran: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací stavy v Kraji Vysočina za školní rok / a kalendářní rok Obsah Úvod Seznam zkratek I. Stav a rozvoj vzdělávací stavy v kraji. Popis stavu

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 ZK-02-2008-63, př. 1 počet stran: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K Obsah Úvod Seznam zkratek I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. Základní souhrnné kvantitativní údaje 6. Řízení a správa v oblasti školství. Stav

Více

ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva

ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu Adresář základních škol kraje Vysočina JIHLAVA p.č. Základní škola - úplná: 27 ulice místo PSČ e-mail ředitel/ka telelefon webové stránky ZŠ 1 ZŠ a mš Batelov, p.o. Školní 373 Batelov 588 51 reditel@zsbatelov.cz

Více

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti školství

Více

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2 PŘÍLOHA Č. 1. Denis Sitora Rostislav Vašíček

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2 PŘÍLOHA Č. 1. Denis Sitora Rostislav Vašíček RK-20-2015-36, př. 2 Počet stran: 31 Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě

Více

Barbory Batelov Žďár nad. ŘK farnost. Gottharda - sousoší sv. ŘK farnost Antonína Budišov

Barbory Batelov Žďár nad. ŘK farnost. Gottharda - sousoší sv. ŘK farnost Antonína Budišov Okres Obec Část obce Památka Vlastník Celkové Podíl Podíl náklady vlastníka obce kraje Arnolec Arnolec kaple sv. Vendelína Obec Arnolec 334 930 234 451 100 479 Babice Babice Nejsvětější Trojice Babice

Více

kostel Nanebevzetí Panny Marie ŘK Březník dům č. p. 1 (muzeum) kostel

kostel Nanebevzetí Panny Marie ŘK Březník dům č. p. 1 (muzeum) kostel Okres Obec Část obce Památka Vlastník Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Podíl kraje kaple sv. Jihlava Arnolec Arnolec Vendelína Obec Arnolec 219 532 153 672 65 860 Babice Babice Nejsvětější Trojice

Více

Kraj Vysočina přehled oceněných obcí

Kraj Vysočina přehled oceněných obcí Kraj Vysočina přehled oceněných obcí 2017 (14 soutěžících obcí) Heřmanov - okres Žďár nad Sázavou (zlatá stuha) Dolní Město - okres Havlíčkův Brod (bílá stuha) Třeštice - okres Jihlava (modrá stuha) Sobíňov

Více

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za duben 2019

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za duben 2019 Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za duben 2019 ORP a příslušné POÚ Uchazeči V evidenci ÚP uchazečů Bystřice nad Pernštejnem 468 12 774 3,7 % 61 Nové Město na Moravě 465 12 617 3,7 % 118

Více

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2019

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2019 Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2019 ORP a příslušné POÚ Uchazeči V evidenci ÚP uchazečů Bystřice nad Pernštejnem 447 12 654 3,5 % 95 Nové Město na Moravě 400 12 530 3,2 %

Více

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017 Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017 ORP a příslušné POÚ Uchazeči V evidenci ÚP Dosažitelní uchazeči Podíl nezaměstnaných uchazečů Bystřice nad Pernštejnem 659 12 935 5,1%

Více

Jednotky požární ochrany

Jednotky požární ochrany Jednotky požární ochrany V roce 2014 bylo na území Kraje Vysočina dislokováno 21 jednotek HZS Kraje Vysočina (kategorie JPO I), 4 jednotky HZS podniku (EDU, Čepro Šlapanov, SŽDC a Bosch Diesel), 10 jednotek

Více

Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Blažkov Blízkov - pečetí Měřín Bobrová Bobrůvka Bohdalec Bohdalov Bohuňov Borovnice - pečetí Jimramov Borovník - pečetí

Více

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš SEZNAM OBCÍ TS 2016 Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí 4 732 Kč 1 1 Bezděkov - pečetí Velká Bíteš 2 770 Kč 1 1 Blažkov 5 942 Kč 1 1 Blízkov - pečetí

Více

Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce 2012

Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce 2012 Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce Vojtěch Kodet, Dana Kořínková, Ivan Kunstmüller, Vojtěch Mrlík, Pavel Koubek, Pavel Hobza březen 2013 Pobočka České společnosti ornitologické

Více

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Obec Objekt Obnova Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Kraj Brtnice (Dolní Smrčné) boží muka 140 300 73 300 67 000 Brtnice (Příseka) kostel sv.

Více

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2017 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2017 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš SEZNAM OBCÍ TS 2017 Název obce Částka 2017 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Blažkov Blízkov - pečetí Měřín Bobrová Bobrůvka Bohdalec Bohdalov Bohuňov Borovnice - pečetí Jimramov

Více

Kraj Vysočina Okres Žďár nad Sázavou

Kraj Vysočina Okres Žďár nad Sázavou Okres Žďár Baliny k.ú. Baliny Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o. Blažkov všechna k.ú. Bobrová všechna k.ú. ÚPN SÚ OkÚ Žďár Bobrůvka k.ú. Bobrůvka Bohdalec k.ú. Bohdalec Bohdalov všechna k.ú ÚPO

Více

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce ZK-03-2015-xx, př. 2 Počet stran: 15 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Výpis žádostí ze systému edotace ID: FV02726 Název dotačního programu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019 Nedoporučené Identifikátor FV02726.0002 FV02726.0003 Název žadatele Havlíčkův Brod Havlíčkův

Více

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni HAVLÍČKOBRODSKO Havlíčkův Brod - Galerie výtvarného umění 19 597 20 461 23 528 18 193 18 231 Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny 11 022 12 101 16 613 11 996 13 143 Havlíčkův Brod - Vyhlídková věž kostela

Více

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti školství

Více

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ hjp/mt. /fď/jb

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ hjp/mt. /fď/jb rx. r-. l; :S, m f fn i ho y,\ 'i m.ní Q >N 1. KUJIP012O9XD DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ hjp/mt. /fď/jb MARSH, s.r.o. se sídlem: Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha

Více

RK , př. 2 počet stran: 132

RK , př. 2 počet stran: 132 RK-09-2018-76, př. 2 počet stran: 132 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2016/2017 a kalendářní rok 2017 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Číslo zakázky: HSJI-511/E-2016 Datum vyhlášení: 26.1.2016 Č.j.: HSJI-511-2/E-2016 Počet listů: 3 Počet příloh: 3/9 Výzva k podání nabídky

Více

SEZNAM BUDOV ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU KRAJE VYSOČINA a) budova, jejíž případný požár ohrožuje zásobování obyvatel základními životními potřebami

SEZNAM BUDOV ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU KRAJE VYSOČINA a) budova, jejíž případný požár ohrožuje zásobování obyvatel základními životními potřebami SEZNAM BUDOV ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU KRAJE VYSOČINA a) budova, jejíž případný požár ohrožuje zásobování obyvatel základními životními potřebami 1. 2. 3. s roz.působností Třebíč Dukovany JEDU Dukovany ČEZ a.s.

Více

Spo. Spo OŽP. SoS. SoS KRB. Spo. Kult. SoS

Spo. Spo OŽP. SoS. SoS KRB. Spo. Kult. SoS BATELOV ČSV ZO Horní Dubenky Kaliště 74 58851 Batelov tel. 567 374 246 rtovní šachový klub Cejle Cejle 10 58851 Batelov tel. 607 747 224 TJ Sokol Bohdalov Bohdalov 162 59213 Bohdalov ČSV, ZO Batelov U

Více

Oddělení dopravní obslužnosti ODSH

Oddělení dopravní obslužnosti ODSH Oddělení dopravní obslužnosti ODSH 1 22.04.2011 Návoz na spoj 840503/15 doprava od V. Bíteše - Milešínsko ze 840503 14 0,32 28,70 Milešín Velká Bíteš 21:25 22:05 zaměstnání. Párový spoj 840503/17, 840508/14

Více

BRK P př1 Realizované a připravované akce opatření na ochranu před povodněmi na území kraje Vysočina počet stran: 5

BRK P př1 Realizované a připravované akce opatření na ochranu před povodněmi na území kraje Vysočina počet stran: 5 BRK- 04-2011-01P př1 Realizované a připravované akce opatření na ochranu před povodněmi na území kraje Vysočina počet stran: 5 Poř. Název akce Stavebník Vodní tok Obec (Kat. 1, - zvýšení kapacity koryta

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Žižkova 1882/57 586 1 1 1.3 IČ:

Více

Fotbalový oddíl TJ Sokol Budišov a FC Budišov-Nárameč Roky 1971 2011 ve výsledcích

Fotbalový oddíl TJ Sokol Budišov a FC Budišov-Nárameč Roky 1971 2011 ve výsledcích Fotbalový oddíl TJ Sokol Budišov a FC Budišov-Nárameč Roky 1971 2011 ve výsledcích Bohumil Voneš Příloha Budišovského zpravodaje 3/2012 1. 10. 2012 Úvod Kopaná se v Budišově, stejně jako v okolních obcích,

Více

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 Pro definování Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina byly použity podklady vycházející z analýzy,

Více

Stav záměru 1.a. 2.a. 3.a. D A A Rančířov, Čížov, Vílanec, Suchá, Stonařov D A A. C C C Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou

Stav záměru 1.a. 2.a. 3.a. D A A Rančířov, Čížov, Vílanec, Suchá, Stonařov D A A. C C C Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 2. SEZNM ZÁMĚRŮ N PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ : záměr trvá B záměr realizován C záměr není dále sledován D záměr změněn zpřesněn E záměr vypuštěn týká se území pouze jedné obec a bude lépe prověřen územním

Více

ZK , př. 1 počet stran: 133

ZK , př. 1 počet stran: 133 ZK---, př. počet stran: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací stavy v Kraji Vysočina za školní rok / a kalendářní rok Obsah Úvod Seznam zkratek I. Stav a rozvoj vzděláva í stavy v kraji. Popis stavu

Více

Územně analytické podklady Kraje Vysočina

Územně analytické podklady Kraje Vysočina 4. úplná aktualizace Územně analytické podklady Kraje Vysočina A 1. Seznam záměrů na provedení změn v území Pořizovatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor územního plánování a stavebního řádu KVĚTEN 2017

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě únor 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne č. 4/2005

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne č. 4/2005 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 26. 7. 2005 č. 4/2005 kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě březen 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

Příjmení Jméno Škola Počet bodů Čas

Příjmení Jméno Škola Počet bodů Čas Vyhodnocení krajského kola soutěže "Poznej Vysočinu" v Jihlavě dne 15. 3. 2019 1 Homola Jakub ZŠ a MŠ Bory 39 15:06:00 2 Hochmanová Tereza ZŠ Chotěboř, Smetanova 37 8:30:00 3 Mokričková Tereza Gymnázium

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2011 Rozesláno dne 22. listopadu 2011 Částka 3 OBSAH: 1. Nařízení kraje Vysočina, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech kraje Vysočina, na nichž

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: dotace na sociální služby (MPSV dofinancování) ID: ZZ01591-01 Identifikátor Žadatel IČO/RČ Název projektu Požadovaná částka ZZ01591.0213 ZZ01591.0214

Více

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu TIC v Kraji Vysočina

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu TIC v Kraji Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu TIC v Kraji Vysočina Ing. Zuzana Vondráková 22. 5. 2017 Zásady ZK na podporu TIC 2017 platné od 1. 1. příslušného kalendářního roku

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě červen 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě duben 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Telč 1 1 Obecné informace

Více

E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ. Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253. Evidenční číslo pomůcky: 3376

E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ. Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253. Evidenční číslo pomůcky: 3376 MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ 1579-1950 Inventář Číslo evidenčního listu NAD: 253 Evidenční číslo pomůcky: 3376 Dr. Mojmír Švábenský Dr. Eva Lupoměchová Dr. Jiřina Kalendovská

Více

KRAJ VYSOČINA. Bačkov 38

KRAJ VYSOČINA. Bačkov 38 Bačkov Obecní úřad tel.: Miroslav Karel: Bačkov 38 fax: PSČ mobil: 776 21 29 63 Počet obyvatel: Světlá nad Sázavou lubos.knotef@seznamlcz Rozloha: 58291 ha starosta Bartoušov Bartoušov 71 fax: 569 43 81

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě červenec 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě září 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Dotace na sociální služby - p.o. (MPSV dofinancování 2) PR01837 PR01837.0001 PR01837.0002 PR01837.0003 PR01837.0004 PR01837.0005 PR01837.0006 PR01837.0007 PR01837.0008 PR01837.0009 PR01837.0010 PR01837.0011

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě srpen 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

Retrospektivní vývoj počtu obyvatel podle jednotlivých sčítání lidu, domů abytů (přepočteno na územní strukturu platnou v roce 1998) Obec Část obce

Retrospektivní vývoj počtu obyvatel podle jednotlivých sčítání lidu, domů abytů (přepočteno na územní strukturu platnou v roce 1998) Obec Část obce (přepočteno na územní strukturu platnou v roce 8) 10 18 0 1 0 1 1 0 1 1 Žďár nad Sázavou Mělkovice Radonín Stržanov Veselíčko Žďár nad Sázavou 1 Žďár nad Sázavou 2 Žďár nad Sázavou 3 Žďár nad Sázavou 4

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná

Více

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Obec Kulturní památky Umístění (místní část) Rejstříkové číslo Bohdalov

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Výpis žádostí ze systému edotace ID: FV02714 Název dotačního programu: OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2019 Doporučené Identifikátor Název žadatele IČO/RČ Název projektu FV02714.0039 Obec Bácovice 00512231 FV02714.0040

Více

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8997 NAD č. 4170 Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) 1945-1948 Zpracoval:

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Číslo kola výzvy: 01 Číslo a název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): CZ.1.07/1.1.01 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Pořadí Registrační

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: Program obnovy venkova Vysočiny 2016 ID: ZZ01488 Výpis žádostí ze systému edotace Identifikátor Žadatel IČO/RČ Název projektu Požadovaná částka ZZ01488.0005 Obec Dolní Rožínka 00294233

Více

Čerpání přidělené státní dotace pro jednotky SDH obcí v roce 2015

Čerpání přidělené státní dotace pro jednotky SDH obcí v roce 2015 Přehled čerpání SDH 2015 Stránka1, Listů19 Čerpání přidělené státní dotace pro jednotky SDH obcí v roce 2015 Pohotovost člena č. sloupce 2. 3. 4. 5. 6. Přiděleno [Kč] Přiděleno [Kč] Výdaj za y [Kč] a OP

Více

Současný plán pokrytí Kraje Vysočina výjezdovými základnami:

Současný plán pokrytí Kraje Vysočina výjezdovými základnami: BRK--205-09, př. počet stran: 6 Aktualizace plánu pokrytí Kraje Vysočina výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace s účinností od roku 205 Úvodní informace:

Více

Dílčí část B13. Kolektiv řešitelů KPM CONSULT, a.s. Kounicova 688/26, Brno pracoviště: Purkyňova 648/125, Brno.

Dílčí část B13. Kolektiv řešitelů KPM CONSULT, a.s. Kounicova 688/26, Brno pracoviště: Purkyňova 648/125, Brno. Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Zpracování přestupního zónově-relačního

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Operační program Prioritní osa Oblast podpory OPVK Počáteční vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Číslo výzvy 46 Doba realizace 1. 6. 2014 30. 6. 2015 Způsobilé náklady

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace ZK-04-2017-95, př. 1 počet stran: 6 Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: Program obnovy venkova Vysočiny 2017 ID: ZZ01909 Identifikátor Žadatel IČO/RČ Název projektu ZZ01909.0166 Obec

Více

ADRESÁŘ KLUBŮ. mistrovských soutěží řízených OFS Jihlava. pro soutěžní ročník 2018/19

ADRESÁŘ KLUBŮ. mistrovských soutěží řízených OFS Jihlava. pro soutěžní ročník 2018/19 ADRESÁŘ KLUBŮ mistrovských soutěží řízených OFS Jihlava pro soutěžní ročník 2018/19 Sekretář: Marie Sobotková telefon: mobil 723 026 132 e-mail: ofs.jihlava@seznam.cz mariesobotkova@seznam.cz Zkratky použité

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 325/701a/703 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 325/701a/703 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 325/701a/703 nákladní pro tratě Tišnov Žďár nad Sázavou Studenec Křižanov Havlíčkův Brod Humpolec Slavonice Kostelec u Jihlavy Horní

Více

Porovnání Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Porovnání Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Porovnání Za kalendářní rok: 2016, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČO 4945584 Dílčí odběratelské porovnání ceny Svazek Třebíč Tabulka č.1 Náklady pro výpočet

Více

Plán investic na rok 2017 v tis. Kč

Plán investic na rok 2017 v tis. Kč VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Plán investic na rok 2017 v tis. Kč VH 4.1 č.ř. č.ú. Text 1 173 Lhánice - vodovod, prodloužení řádu Lhánice - vodovod, prodloužení řádu 26 SVAZEK 26

Více

MĚSTA A MĚSTYSE v kraji Vysočina

MĚSTA A MĚSTYSE v kraji Vysočina SOUBORNÉ INFORMACE Ročník 2007 Informace o regionech, městech a obcích Jihlava, květen 2007 Kód publikace: 13-6127-07 Č. j.: 025 / 2007-7114 MĚSTA A MĚSTYSE v kraji Vysočina Zpracoval: ČSÚ, oddělení regionálních

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana. Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina.

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana. Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika tel.: 564 602 128, e-mail: posta@kr-vysocina.cz Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst

Více

ZK xx, př. 1 Počet stran: 15. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017

ZK xx, př. 1 Počet stran: 15. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017 ZK-08-2016-xx, př. 1 Počet stran: 15 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017 Rozpočet kraje 2017 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE..... 3 B ZDROJE ROZPOČTU...... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU... 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 6 795 km². počet obyvatel: 515 411. průměrná hustota: 76 obyv. /km². nejvyšší bod: Javořice ( 837 m) krajské město: Jihlava

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 6 795 km². počet obyvatel: 515 411. průměrná hustota: 76 obyv. /km². nejvyšší bod: Javořice ( 837 m) krajské město: Jihlava ZÁKLADNÍ ÚDAJE rozloha: 6 795 km² počet obyvatel: 515 411 průměrná hustota: 76 obyv. /km² nejvyšší bod: Javořice ( 837 m) krajské město: Jihlava poloha: na jihozápadě Čech a jihozápadě Moravy okresy: Havlíčkobrodský,

Více

Komunikační plán MAP ORP HAVLÍČKŮV BROD

Komunikační plán MAP ORP HAVLÍČKŮV BROD Komunikační plán MAP ORP HAVLÍČKŮV BROD Cílem Komunikačního plánu je zajistit informovanost všech aktérů a široké veřejnosti o jednotlivých dílčích výstupech společného plánování zpracovaném SR MAP, o

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU OBSAH FORMULÁŘE: Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje Evidenční číslo 2. Informace

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČNA Ročník 2005 Rozesláno dne 11. května 2005 Částka 3 OBSAH: 1. Nařízení kraje Vysočina, kterým se mění Nařízení kraje Vysočina č. 1/2004 ze dne 3. 8. 2004, kterým se stanoví Požární

Více

Příprava POH. pro obce/města v Kraji Vysočina

Příprava POH. pro obce/města v Kraji Vysočina Příprava POH pro obce/města v Kraji Vysočina Zpracovatel: Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8 58601 Jihlava IČ: 70938334 Statutární zástupce: Ing. Zbyněk Bouda jednatel Tel.: +420 603 212 666

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2004 Rozesláno dne 13. července 2004 Částk 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí Dlouhá Ves 2. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jihlava 1 1 Obecné

Více

Výroční zpráva Střediska výchovné péče STŘED za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva Střediska výchovné péče STŘED za školní rok 2017/2018 Výroční zpráva Střediska výchovné péče STŘED za školní rok 2017/2018 V Moravských Budějovicích dne 1. října 2018 Mgr. Martina Bártová ředitelka OBSAH: 1 INFORMACE O ORGANIZACI... 3 2 INFORMACE O ZŘIZOVATELI...

Více