ZK , př. 1 počet stran: 138

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZK , př. 1 počet stran: 138"

Transkript

1 ZK---, př. počet stran: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací stavy v Kraji Vysočina za školní rok / a kalendářní rok

2

3 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Stav a rozvoj vzdělávací stavy v kraji. Popis stavu vzdělávací stavy v kraji. Základní hrnné kvantitativní údaje. Řízení a správa v oblasti školství. Stav vzdělávací stavy v jednotlivých oblastech. Předškolní vzdělávání. Základní vzdělávání. Střední vzdělávání. Terciární vzdělávání. Vzdělávání dospělých. Ústavní a ochranná výchova. Poradenské služby pedagogicko - psychologické, speciálně pedagogické, pro volbu povolání. Umělecké a zájmové vzdělávání a sport a mládež. Služby vzdělávání II. Ekonomická část výroční zprávy III. Hodnocení naplňování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací stavy, jeho cílů a priorit v uplynulém období Přílohová část

4 Úvod Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací stavy zpracovává krajský úřad, předkládá ji zastupitelstvu kraje a MŠMT na základě zákona č. / Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Kvantitativní i kvalitativní údaje, které tato výroční zpráva (dále také VZ ) obsahuje, se vztahují k období školního roku / a k rozpočtovému roku, dále také uvádí některé aktuální údaje školního roku /. VZ je koncipována jako zdroj informací pro uživatele a klienty vzdělávacího systému kraje a jako zpětná vazba pro hodnocení naplňování záměrů stanovených dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací stavy kraje. Ve VZ (kapitola ) záměrně uvádíme pouze základní informace koncepčního charakteru (časové řady, vývojové tendence, prognostické odhady), protože hlubší analýza kvantitativních údajů je rozpracována v rámci Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací stavy Kraje Vysočina. Strukturu VZ upravuje vyhláška č. / Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Speciální vzdělávání je již přičleněno k jednotlivým stupňům vzdělávání - předškolnímu, základním a střednímu. Pro snazší práci se zkratkami je jejich význam uveden v Seznamu zkratek. Při zpracování VZ jsme čerpali ze statistických informací centrálních databází (Ústav pro informace ve vzdělávání - výkonové výkazy škol, výkazy o zaměstnancích a mzdových prostředcích P -, Český statistický úřad, přehledy z úřadů práce) a z výkazů zisků a ztrát jednotlivých škol. Velmi cenné, jinak nezjistitelné informace nám i v tomto roce poskytli ředitelé škol formou elektronického sběru dat. Zjišťování informací z tak velkého množství velmi různorodých subjektů s sebou přesto přineslo jisté obtíže. Není například možné eaktně stanovit některé ekonomické a personální ukazatele (přesné členění provozních výdajů nebo nepedagogických pracovníků podle jednotlivých částí škol, např. školních jídelen, školních družin a klubů apod.). Z důvodu ochrany osobních údajů j skryty mzdové výdaje u částí s jedním a dvěma zaměstnanci. Pro zjednodušení uvádíme v tetu VZ pojem učitelé, ale uvažujeme z genderového pohledu jak učitelky, tak učitele, totéž platí pro ostatní pojmy označující osoby. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří poskytli údaje pro zpracování VZ. Zejména děkujeme ředitelům škol a dalším pracovníkům škol za trpělivost a ochotu při poskytování dat.

5 PO právnická osoba Seznam zkratek PPK počet potencionálních klientů PPP pedagogicko-psychologická poradna Abs absolventi PrŠ praktická škola (obor střední školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) AJ anglický jazyk CAF Common Assessment Framework (Společensky hodnotící rámec) PS počet skupin psc přípravný stupeň základní školy speciální CZVV - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání PSt počet studentů ČČK Český červený kříž PT počet tříd ČR Česká republika PZ počet žáků ČSÚ Český statistický úřad RDMKV rada dětí a mládeže kraje Vysočina ČSŽ Český svaz žen RLZ rozvoj lidských zdrojů ČŠI Česká školní inspekce RVP rámcový vzdělávací program DD dětský domov RVVZ regionální výměna zkušeností DDM dům dětí a mládeže s vpuch s vývojovými poruchami učení a chování DM domov mládeže SOŠ střední odborná škola DÚ diagnostický ústav SOU střední odborné učiliště DVPP další vzdělávání pedagogických pracovníků SPC speciálně pedagogické centrum DZKV Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací stavy kraje Vysočina SpŠ speciální škola EU Evropská unie SŠ střední škola G gymnázium SVČ středisko volného času GP grantový program SVP středisko výchovné péče Int, int internát šd školní družina IPS informační a poradenské středisko při úřadech práce šj školní jídelna (úplná) IVP individuální vzdělávací plán šk školní klub jš jazyková škola škn školní knihovna šj-v/výv pouze výdejna/vývařovna školní jídelny K kapacita KZ kód zřizovatele -církev, -kraj) ŠR školní rok (-obec, -kromník, U ubytovaní ÚP úřad práce MAP místní akční plán ÚSP ústav sociální péče MAS místní akční skupina VOŠ vyšší odborná škola Mimoř. nadaní mimořádně nadaní VÚ výchovný ústav MŠ mateřská škola VZ výroční zpráva MŠMT Ministerstvo školství, mládeže Zdrav. hend. zdravotní hendikep a tělovýchovy ZŠ základní škola MV Ministerstvo vnitra ZŠp základní škola praktická Nar. narozen ZŠS základní škola speciální Nást., nástavby ZUŠ základní umělecká škola nepedagogický pracovník ZZ zdravotnické zařízení NIDV Národní institut pro další vzdělávání NJ německý jazyk NNO nestátní nezisková NÚV - Národní ústav ve vzdělávání OK - práce statistika MPSV ORP obce s rozšířenou působností OU odborné učiliště pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

6 POPIS STAVU VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRAJI I. STAV A ROZVOJ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY. Popis stavu vzdělávací stavy v kraji. ZÁKLADNÍ SOUHRNNÉ KVANTITATIVNÍ ÚDAJE V roce působilo v Kraji Vysočina celkem právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, z nichž zřizovaly obce, kraj, kromé, církve a náboženská společenství, MŠMT. V roce vznikla církevní mateřská škola v Moravských Budějovicích a kromá základní škola ve Žďáru nad Sázavou. V Humpolci se rozdělila příspěvková a pod nový právní subjekt byla přesunuta činnost domu dětí a mládeže. V Počátkách ukončila činnost školní jídelna vývařovna. Na území kraje vykonávalo svou činnost mateřských škol, základních škol a základních škol speciálních, středních škol. V některých právnických subjektech j v rámci jedné školy poskytovány různé stupně vzdělání. Na zajištění praktické výuky se kromě výše uvedených škol podílela i školská zařízení. Z toho jedno středisko praktického vyučování (zřizovatel firma) a jeden školní statek (zřizovatel kraj). Terciární vzdělávání v prezenční či distanční formě zabezpečovalo vyšších odborných škol, vysoké školy a další odloučená pracoviště vysokých škol sídlících mimo kraj. Umělecké a zájmové vzdělávání probíhalo na základních uměleckých školách a ve střediscích volného času dětí a mládeže (domech dětí a mládeže). Při školách dále působilo oddělení školních družin a školních klubů. Stravování žáků zajišťovalo školních jídelen (včetně samostatných vývařoven a výdejen). Ubytování poskytovalo domovů mládeže a internátů. V kraji bylo zřízeno zařízení ústavní a ochranné výchovy s celodenní péčí. Do škol zřizovaných dle školského zákona a do vysokých škol docházelo dětí, žáků a studentů. Základní umělecké školy navštěvovalo žáků. Do pravidelných zájmových útvarů středisek volného času bylo zapojeno účastníků. Ve školních jídelnách se stravovalo dětí, žáků, studentů a dospělých. V domovech mládeže a internátech bylo ubytováno žáků a studentů. V zařízeních ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče byla poskytnuta péče dětem. Vzdělávací a výchovné služby dle školského zákona zajišťovalo v hlavní činnosti celkem (bez škol zřizovaných MŠMT a MV), přepočtených pracovníků (mzdové prostředky na ně činily, mil. Kč), z nichž bylo, přepočtených pedagogických pracovníků (mzdové prostředky na ně činily, mil. Kč). Podíl přepočtených počtů všech pracovníků (tj. pedagogických i nepedagogických) zaměstnaných ve školách a školských zařízeních činil, %, podíl přepočtených počtů pedagogických pracovníků, % evidenčního počtu zaměstnanců v kraji. Celkové náklady na hlavní činnost organizací, které zajišťují vzdělávání a školské služby dle školského zákona (bez škol zřizovaných MŠMT a MV), j, mil. Kč.

7 POPIS STAVU VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRAJI. ŘÍZENÍ A SPRÁVA V OBLASTI ŠKOLSTVÍ Na výkonu veřejné správy se podílely samosprávné orgány (kraj a obce) a jejich úřady. Od roku se počet tabulkových míst na odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu nezměnil a zůstal ve výši, od roku pracuje na odboru realizační tým projektu Krajský akční plán, složený z pracovnic s pracovními poměry na dobu určitou po dobu realizace projektu. Školskou správu dále zabezpečovaly odbory a oddělení školství obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Na národní úrovni pokračovalo zavádění dvouúrovňového systému tvorby kurikulárních dokumentů škol, složeného z rámcových vzdělávacích programů (dále také RVP ) schvalovaných MŠMT a školních vzdělávacích programů, které v ladu s RVP připravují jednotlivé školy. V základních školách a ve většině oborů středních škol již probíhala výuka plně podle školních vzdělávacích programů, do výuky v ladu s těmito kurikulárními dokumenty se zapojila také většina mateřských škol. V oblasti všeobecného vzdělávání Národní ústav ve vzdělávání připravuje inovace všech částí RVP předškolního vzdělávání a RVP základního vzdělávání (dále také NÚV ), včetně jejich příloh s důrazem na navržení systému cyklických revizí kurikula. V oblasti počátečního a dalšího odborného vzdělávání připravuje NÚV inovace RVP pro obory středního vzdělávání. Jedním z východisek je užší propojení Národní stavy kvalifikací s počátečním odborným vzděláváním a její uplatnění v kurikulárních dokumentech s cílem zvýšení relevance odborného vzdělávání požadavkům trhu práce. V roce / proběhla maturitní zkouška opět podle nových předpisů (společná a profilová část). Společná část byla v kompetenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, resp. Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV). Profilová část byla plně v kompetenci ředitelů škol. Aby žák uspěl u maturity, musel úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Novinkou pro zkušební maturitní období / byla možnost nahrazení profilové (školní) části maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (získání certifikátu). Certifikát musí dokládat jazykové znalosti minimálně na úrovni B podle Společného evropského referenčního rámce. Školní rok / byl druhým rokem, kdy střední školy s obory vzdělávání poskytujícími střední vzdělání s výučním listem rovněž povinně realizovaly závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání. Pro přijímací řízení pro školní rok / se v oborech vzdělání s maturitní zkouškou konala jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále také "jednotná zkouška").

8 Počty škol, tříd a žáků v MŠ, ZŠ a SŠ včetně speciálních po okresech ve školních letech / a / (dle statistických výkazů MŠMT a ČSÚ) Školní rok / typ školy MŠ ZŠ SŠ okres počet škol počet tříd počet žáků počet žáků na třídu rozdíl rozdíl počtu rozdíl počtu počtu žáků tříd ve š.r. žáků ve š.r. počet tříd počet žáků /-/ v % ke š.r. /-/ š.r./ š.r./ / Školní rok / počet škol počet žáků na školu š.r./ š.r./ počet obyv. k.. rozloha v km² hustota osídlení počet obcí počet obcí na km² počet tříd na poč. tříd na km² obyv. PE,,,,,,,,, HB - -,,,,,,,,, JI,,,,,,,,, TR,,,,,,,,, ZR - -,,,,,,,,, kraj,,,,,,,,, PE, -,,,,,,,, HB,,,,,,,,, JI,,,,,,,,, TR,,,,,,,,,, ZR,,,,,,,, kraj,,,,,,,,, PE - -, -,,,,,,,, HB - -, -,,,,,,,, JI - -, -,,,,,,,, TR - -, -,,,,,,,, ZR - -, -,,,,,,,, kraj - -, -,,,,,,,, ZŠ - j zahrnuty všechny právní subjekty, části a odloučená pracoviště základní škola, zvláštní školy, pomocné školy, přípravný stupeň pomocné školy (nej zahrnuty školy při zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče a výchovných ústavech) MŠ - j zahrnuty všechny právní subjekty mateřské školy, jejich části a odloučená pracoviště mateřské školy, speciální MŠ (nej zahrnuty školy při zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče a výchovných ústavech) SŠ - všechny právní subjekty střední školy (Gymnazií, SOŠ, SOU a U, OU) (nej zahrnuty praktické školy, školy při zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče a výchovných ústavech)

9 Počet obyvatel dle věkových skupin (dle ČSÚ k.. ) Rok narození Rok vstupu Rok vstupu Rok vstupu do MŠ do ZŠ do SŠ Rok vstupu do ZŠ Kraj Vysočina Okres HB Okres JI Okres PE Kraj Vysočina pp Rok vstupu do MŠ Okres TR kk Kraj Vysočina Okres ZR

10 Vývoj počtu tříletých Vývoj počtu šestiletých Vývoj počtu patnáctiletých

11 Personální podmínky vzdělávání v roce (dle výkazů MŠMT) MŠ Přepočtený počet pracovníků - z toho pedagogických pracovníků - ostatních pracovníků Počet žáků na přepočteného ped. pracovníka Počet žáků na přepočteného ostat. pracovníka Počet ped. pracovníků na třídu Počet ostatních pracovníků na třídu Průměrný měsíční plat ped. pracovníka (ze stát.rozpočtu) Průměrný měsíční plat na ostat. pracovníka (ze stát.rozpočtu),,,,,,,,, ZŠ,,,,,,,,, G,,,,,,,,, SOŠ,,,,,,,,, SOU,,,,,,,,, ZUŠ,,, Personální podmínky vzdělávání v roce MŠ - z toho pedagogických pracovníků - ostatních pracovníků Počet žáků na přepočteného ped. pracovníka Počet žáků na přepočteného ostat. pracovníka Počet ped. pracovníků na třídu Počet ostatních pracovníků na třídu Průměrný měsíční plat ped. pracovníka (ze stát.rozpočtu) Průměrný měsíční plat na ostat. pracovníka (ze stát.rozpočtu),,,,,,,,, ZŠ,,,,,,,,, SŠ,,,,,,,,, ZUŠ,,,,, SVČ,,,,, VOŠ,,,,,,,,, Personální podmínky vzdělávání v roce (dle výkazů MŠMT) MŠ Přepočtený počet pracovníků - z toho pedagogických pracovníků - ostatních pracovníků Počet žáků na přepočteného ped. pracovníka Počet žáků na přepočteného ostat. pracovníka Počet ped. pracovníků na třídu Počet ostatních pracovníků na třídu Průměrný měsíční plat ped. pracovníka (ze stát.rozpočtu) Průměrný měsíční plat na ostat. pracovníka (ze stát.rozpočtu),,,,,,,,, ZŠ,,,,,,,,, SŠ,,,,,,,,, ZUŠ,,,,, SVČ,,,,, VOŠ,,,,,,,,,,,,, VOŠ,,,,,,,,,,,,, (dle výkazů MŠMT) Přepočtený počet pracovníků DDM

12 . Stav vzdělávací stavy v jednotlivých oblastech. PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.. Přehledná tabulka s jednotlivým i mateřskými školami.. Struktura a mateřských škol.. Personální podmínky vzdělávání.. Výsledky vzdělávání.. S p o l u p r á c e s v e ř e j n o s t í, k om u n i t n í f u n k c e š k o l y.. Financování

13 .. Přehledná tabulka s jednotlivými MŠ Vysvětlivky KZ=kód zřizovatele (-obec, -kromník, -církev, -kraj), SS=skupiny studentů, PŽ=počet žáků, PT=počet tříd, PÚ=počet účastníků, K=kapacita, U=ubytovaní mš - Mateřská škola, zš Základní škola, šk - Školní klub, spc, - SPC, šj Školní jídelna, šj-výv Školní jídelna(vývařovna), šj-vý Školní jídelna (výdejna), int Internát, dm Domov mládeže, zuš - Základní umělecká škola. viz školský rejstřík označení pro Náklady na hlavní činnost celé PO Přep. počet prac. za typ MŠ z PŽ Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství Součásti KZ PŽ PT zdrav. hand. s vpuch Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Náklady na hlavní činnost v tis. z toho mzdové náklady MATEŘSKÁ ŠKOLA KALIŠTĚ, okres Jihlava příspěvková Batelov Kaliště mš,zš,šd,šk,šj,,,,,,, Základní škola a mateřská škola Batelov, příspěvková Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková Mateřská škola Bobrová, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková Batelov Školní,,,,,, Batelov Cejle šjvý,,,,,,, Bobrová Bobrová mš,šj,,,,,,, Bobrová Bohdalec mš,zš,šj,,,,,,, Základní škola a mateřská škola Bohdalov Bohdalov Bohdalov,,,,,, Základní škola Hany Benešové a Mateřská Bory škola Bory, příspěvková Dolní Bory šjvý, šjvý,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Božejov Božejov Základní škola a mateřská škola Brtnice, příspěvková Brtnice Školní Základní škola a mateřská škola Březník, příspěvková Mateřská škola Budišov - příspěvková Mateřská škola Nárameč, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Budkov, okres Třebíč Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem, příspěvková Březník Březník Budišov šjvý, šjvý,,,,,,, Budišov šjvý, mš,šj,,,,,,, Budišov Nárameč mš,šj-vý,,,,,,, Budkov Budkov,,,,,, Bystřice nad Pernštejnem Okružní šjvý, mš,šj,šj-vý,,,,,,, PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Božejov

14 Přep. počet prac. za typ MŠ z PŽ Název ředitelství Místo ředitelství Mateřská škola Věchnov, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Písečné, příspěvková Základní škola a mateřská škola Čáslavice Batelov Bystřice nad Pernštejnem Bystřice nad Pernštejnem Čáslavice Základní škola a mateřská škola Častrov, okres Pelhřimov Mateřská škola Čechtín Mateřská škola Svatoslav Ulice ředitelství Součásti KZ PŽ PT zdrav. hand. s vpuch Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Náklady na hlavní činnost v tis. z toho mzdové náklady mš,šj-vý,,,,,,, Písečné,,,,,, Čáslavice,,,,,, Častrov Častrov mš,zš,šj,šj-vý,,,,,,, Čechtín Čechtín mš,šj,,,,,,, Čechtín Svatoslav mš,šj-vý,,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková Mateřská škola Červená Řečice, okres Pelhřimov Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá Základní škola a Mateřská škola Dalečín, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Dalešice, okres Třebíč, příspěvková Černovice Bělohrobského,,,,,, Červená Řečice Červená Řečice šjvý, mš,šj,,,,,,, Česká Bělá Česká Bělá,,,,,, Dalečín Dalečín,,,,,, Dalešice Dalešice,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Dešov Dešov Dešov,,,,,, Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice, příspěvková Dlouhá Brtnice Dlouhá Brtnice mš,zš,šd,šj-vý,,,,,,, Základní škola a mateřská škola Dobronín, příspěvková Základní škola a mateřská škola Dolní Cerekev, příspěvková Základní škola a mateřská škola Dolní Krupá, okres Havlíčkův Brod Základní škola a mateřská škola Dolní Město Mateřská škola Olešínky, okres Žďár nad Sázavou Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka Základní škola a Mateřská škola Domamil, příspěvková Mateřská škola Dubovice Dobronín Polenská,,,,,, Dolní Cerekev Dolní Cerekev šjvý,,,,,,, Dolní Krupá Dolní Krupá,,,,,, Dolní Město Dolní Město,,,,,, Dolní Rožínka Olešínky mš,šj,,,,,,, Dolní Rožínka Dolní Rožínka,,,,,, Domamil Domamil mš,zš,šd,šjvýv,šj-vý,,,,,,, Dubovice Dubovice mš,šj-vý,,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Dukovany, Dukovany příspěvková Dukovany,,,,,, PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Věchnov

15 Přep. počet prac. za typ MŠ z PŽ Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství Součásti Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková Základní škola a mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou, příspěvková Batelov Dušejov Fryšava pod Žákovou horou šjvý, Fryšava pod Žákovou horou Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková Golčův Jeníkov Mírová Základní škola a Mateřská škola Habry Habry V Zahradách Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová Mateřská škola Domeček Hartvíkovice Hartvíkovice Havlíčkova Borová Havlíčkův Brod Náměstí Mateřská škola Horní Krupá, okres Havlíčkův Brod Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Základní škola a Mateřská škola Herálec, příspěvková Základní škola a mateřská škola Hněvkovice, příspěvková Mateřská škola Hodov, okres Třebíč, příspěvková Na Losích PŽ PT zdrav. hand. s vpuch Náklady na hlavní činnost v tis. z toho mzdové náklady,,,,,,,,,,,, šjvý,,,,,,, šjvý,,,,,,,,,,,,, šjvý, mš,šj-vý,,,,,,,,,,,,, Havlíčkův Brod Horní Krupá mš,šj-vý,,,,,,, Havlíčkův Brod Příčná mš,šj,,,,,,, Havlíčkův Brod Olešná mš,šj-vý,,,,,,, Havlíčkův Brod Wolkerova mš,zš,šd,šk,šj,,,,,,, Havlíčkův Brod Veselý Žďár,,,,,, Herálec Herálec šjvý,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Herálec Herálec Hněvkovice Hněvkovice šjvý, Hodov Hodov mš,zš,šd,šj-vý, PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Olešná, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova Základní škola a mateřská škola Veselý Žďár Základní škola a mateřská škola Herálec Dušejov KZ Mzdové náklady v tis. za typ MŠ

16 Přep. počet prac. za typ MŠ z PŽ Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství Součásti KZ PŽ PT zdrav. hand. s vpuch Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Náklady na hlavní činnost v tis. z toho mzdové náklady Mateřská škola Horní Cerekev, okres Pelhřimov Základní škola a mateřská škola Horní Dubenky, příspěvková, okres Jihlava Batelov Horní Cerekev Tyršova mš,šj,,,,,,, Horní Dubenky Horní Dubenky,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Hořepník Hořepník Nám. Prof. Bechyně,,,,,,, Mateřská škola Hrotovice Hrotovice. máje šjvý, mš,šj,,,,,, Mateřská škola Bambi kindergarten Humpolec Školní mš,šj-vý,,,,,,, Mateřská škola Budíkov Humpolec Budíkov mš,šj-vý,,,,,,, Mateřská škola Humpolec, Smetanova Humpolec Smetanova mš,šj,,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Čejov, okres Pelhřimov Základní škola a mateřská škola Jiřice, okres Pelhřimov Mateřská škola Chotěboř, Březová, okres Havlíčkův Brod Humpolec Čejov,,,,,, Humpolec Jiřice,,,,,, Chotěboř Březová mš,šj,šj-vý,,,,,,, Chotěboř Víska mš,šj,,,,,,, Základní škola a mateřská škola Jamné, příspěvková Mateřská škola Jámy - příspěvková, okres Žďár nad Sázavou Mateřská škola Jaroměřice nad Rokytnou Jamné u Jihlavy Jamné,,,,,, Jámy Jámy šjvý, mš,šj,,,,,,, Jaroměřice nad Rokytnou Jaroměřice nad Rokytnou Husova mš,šj,,,,,,, Blatnice mš,zš,šd,šj-vý,,,,,,, Jemnice Palackého mš,šj,,,,,,, Jersín Jersín mš,šj-vý,,,,,,, Jihlava Demlova mš,spc,šj,šjvý,,,,,,, mš,šj-vý,,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Blatnice, okres Třebíč, příspěvková Mateřská škola v Jemnici, příspěvková Mateřská škola Jersín, příspěvková Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková Mateřská škola Beránek, Malý Beranov Jihlava Malý Beranov PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Víska se speciální třídou

17 Přep. počet prac. za typ MŠ z PŽ Název ředitelství MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Místo ředitelství Batelov Jihlava Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova Jihlava, příspěvková Meruzalka - Základní škola a Mateřská škola Jihlavské Terasy, o.p.s. Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou, příspěvková Ulice ředitelství Součásti KZ PŽ PT zdrav. hand. s vpuch Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Náklady na hlavní činnost v tis. z toho mzdové náklady Rantířovská mš,šj-vý,,,,,,, Březinova mš,šj,šj-vý,,,,,,, Jihlava Havlíčkova,,,,,, Nad Plovárnou šjvý, mš,zš,šd,šk,šj, Jihlava,,,,,, Padělek,,,,,, Unčín,,,,,, Kaliště mš,šj,,,,,,, Mateřská škola Kámen, okres Pelhřimov Kámen Kámen mš,šj,,,,,,, Mateřská škola Rodinov, okres Pelhřimov Kamenice nad Lipou Kamenice nad Lipou Rodinov mš,šj-vý,,,,,,, Za Kult. domem mš,šj,šj-vý,,,,,,,,,,,,, Mateřská škola se speciálními třídami Kamenice nad Lipou, Na Besídce, okres Pelhřimov Základní škola a Mateřská škola Kamenice, Kamenice u okr. Jihlava, příspěvková Jihlavy Kamenice u Jihlavy šjvý, Mateřská škola Kejžlice Kejžlice K Lipnici mš,šj-vý,,,,,,, Základní škola a mateřská škola Kněžice Kněžice Kněžice,,,,,, Mateřská škola Kojčice Kojčice Kojčice šjvý, mš,šj-vý,,,,,,, PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Jimramov, Jimramov příspěvková Základní škola a Mateřská škola Unčín, Jimramov příspěvková Kaliště Mateřská škola Kaliště

18 Přep. počet prac. za typ MŠ z PŽ Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství Součásti KZ PŽ PT zdrav. hand. s vpuch Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Náklady na hlavní činnost v tis. z toho mzdové náklady Základní škola a Mateřská škola Kojetice, okres Třebíč, příspěvková Batelov na Kojetice Moravě Kojetice šjvý,,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Koněšín, příspěvková Základní škola a mateřská škola, Studenec, okres Třebíč Základní škola a Mateřská škola Kostelec, příspěvková Základní škola a mateřská škola Košetice Koněšín Koněšín,,,,,, Koněšín Studenec,,,,,, Kostelec u Jihlavy Kostelec,,,,,, Košetice Košetice,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Kouty, okres Třebíč, příspěvková Základní škola a mateřská škola Kožlí Kouty Kouty,,,,,, Kožlí Kožlí,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Jana Blahoslava Kralice nad Oslavou, příspěvková, okres Třebíč Kralice nad Oslavou Martinská,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora, příspěvková Mateřská škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda, příspěvková Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Křoví, příspěvková Mateřská škola a Základní škola Dobrnice okres Havlíčkův Brod Mateřská škola Ledeč nad Sázavou Krásná Hora Krásná Hora,,,,,, Krucemburk Javorová mš,šj,,,,,,, Křižanov Dobrá Voda mš,zš,šd,šj-vý,,,,,,, Křižanov U Školy,,,,,, Křoví Křoví šjvý,,,,,,, Ledeč nad Sázavou Ledeč nad Sázavou Dobrnice,,,,,, Stínadla mš,šj,,,,,,, Jakubov u Mor. Budějovic Lesonice,,,,,,,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Litohoř, příspěvková, okres Třebíč Litohoř,,,,,, nám. Sv. Jiljí,,,,,, Lesonice Základní škola a Mateřská škola Libice nad Libice nad Doubravou Doubravou PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Jakubov, Lesonice příspěvková Základní škola a mateřská škola Lesonice, Lesonice okres Třebíč, příspěvková

19 Přep. počet prac. za typ MŠ z PŽ Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství Součásti KZ PŽ PT zdrav. hand. s vpuch Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Náklady na hlavní činnost v tis. z toho mzdové náklady Batelov Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Lípa Reynka, Lípa, příspěvková Lípa šjvý,,,,,,, Základní škola, Základní umělecká škola a Lipnice nad Sázavou Mateřská škola Lipnice nad Sázavou Lipnice nad Sázavou mš,zš,zuš,šd,š j,,,,,,, Lipník mš,zš,šd,šj-vý,,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Lipník, okres Třebíč, příspěvková Mateřská škola Třebenice Lipník Lipník u Hrotovic Třebenice mš,šj-vý,,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Dolní Vilémovice Mateřská škola Lísek - příspěvková Základní škola a mateřská škola Lučice Lipník u Hrotovic Dolní Vilémovice,,,,,, Lísek Lísek mš,šj,,,,,,, Lučice Lučice,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Luka nad Jihlavou, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Lukavec Luka nad Jihlavou Školní,,,,,, Lukavec Na Podskalí,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Maleč Maleč Maleč šjvý,,,,,,, Mateřská škola Měřín - příspěvková Mateřská škola Stránecká Zhoř, příspěvková Mateřská škola Čtyřlístek Měřín U Hřiště mš,šj,šj-vý,,,,,,, Měřín Stránecká Zhoř mš,šj,,,,,,, Mnich Mnich mš,šj-vý,,,,,,, Mateřská škola Mohelno, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Moravec, příspěvková Mateřská škola Jabula Mohelno Nová mš,šj,,,,,,, Moravec Moravec mš,zš,šd,šj-vý,,,,,,, Moravské Budějovice Moravské Komenského mš,šj-vý,,,,,,, Fišerova mš,šj,,,,,,, Základní škola a mateřská škola Lukov, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Mrákotín, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Myslibořice Mateřská škola Náměšť nad Oslavou Husova, příspěvková Budějovice Lukov,,,,,,,,,,,, Moravské Budějovice Mrákotín Mrákotín šjvý, mš,zš,šd,šj-vý, Myslibořice Myslibořice,,,,,, Náměšť nad Oslavou Husova mš,šj,šj-vý,,,,,,, PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Moravské Budějovice, příspěvková

20 Přep. počet prac. za typ MŠ z PŽ Název ředitelství Mateřská škola Náměšť nad Oslavou Třebíčská, příspěvková Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč Základní škola a mateřská škola Pyšel, okres Třebíč, příspěvková Mateřská škola Nížkov, příspěvková MATEŘSKÁ ŠKOLA Nové Dvory, příspěvková Mateřská škola Poděšín, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Nová Cerekev Základní škola a Mateřská škola Nová Říše příspěvková Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková Místo ředitelství Batelov nad Náměšť Oslavou Náměšť nad Oslavou Náměšť nad Ulice ředitelství Součásti PŽ PT zdrav. hand. s vpuch Náklady na hlavní činnost v tis. z toho mzdové náklady Třebíčská mš,šj-vý,,,,,, Sedlec mš,šj,,,,,,, Pyšel mš,zš,šd,šj-vý,,,,,,, Oslavou Nížkov Nížkov mš,šj,,,,,,, Nížkov Nové Dvory mš,šj-vý,,,,,,, Nížkov Poděšín mš,šj,,,,,,, Nová Cerekev Nová Cerekev,,,,,, Nová Říše Březinova šjvý,,,,,,, Nové Město na Moravě Drobného mš,šj,šj-vý,,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Křídla, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková KZ Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Nové Město na Moravě Základní škola a Mateřská škola Nová Ves Nové Město na Moravě u Nového Města na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková, Křídla mš,zš,šd,šj-vý,,,,,,, Nová Ves u Nového Města na Moravě,,,,,, Nové Město na Moravě Nové Město na Moravě Radňovice,,,,,, Zubří,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Nové Syrovice, okres Třebíč, příspěvková Nové Syrovice Nové Syrovice,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí, příspěvková Mateřská škola Nový Rychnov, okres Pelhřimov Základní škola a mateřská škola Obrataň Nové Veselí Na Městečku,,,,,, Nový Rychnov Nový Rychnov mš,,,,,,, Obrataň Obrataň,,,,,, Mateřská škola a Základní škola Slunečnice Okrouhlice Okrouhlice šjvý, mš,zš,šd,šj-vý,,,,,,, PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Zubří, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková

21 Přep. počet prac. za typ MŠ z PŽ Název ředitelství Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod Mateřská škola Okříšky Místo ředitelství Batelov Okrouhlice Okříšky Okříšky Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková Základní škola a mateřská škola Heraltice, Okříšky okres Třebíč, příspěvková Ulice ředitelství Okrouhlice Součásti KZ PŽ PT zdrav. hand. s vpuch, Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Náklady na hlavní činnost v tis. z toho mzdové náklady,,,,, J. A. Komenského mš,šj,,,,,,, Petrovice mš,šj-vý,,,,,,, Heraltice,,,,,, Opatov na Moravě Opatov šjvý,,,,,,, Mateřská škola Ořechov, příspěvková Mateřská škola Březí, příspěvková Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Mateřská škola Ostrov nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková Ořechov Ořechov mš,šj,,,,,,, Osová Bítýška Březí mš,šj,,,,,,, Osová Bítýška Osová Bítýška,,,,,, Ostrov nad Oslavou Ostrov nad Oslavou mš,šj,,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Oudoleň Oudoleň,,,,,, Církevní mateřská škola Pacov Pacov Za Branou mš,zš,šd,šjvýv,šj-vý, mš,,,,,,, Mateřská škola Pacov, Jatecká Pacov Jatecká mš,šj,,,,,,, Mateřská škola se speciální třídou pro děti Pacov s vadami řeči Pacov, Za Branou Za Branou mš,šj,,,,,,, Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková Pražská mš,šj,,,,,,, Pelhřimov Mateřská škola Sedmikráska Pelhřimov Horní Ves mš,šj-vý,,,,,,, Mateřská škola Zachotín, okres Pelhřimov Pelhřimov Zachotín mš,šj-vý,,,,,,, Základní škola a mateřská škola Olešná, okres Pelhřimov Mateřská škola Počátky, okres Pelhřimov Pelhřimov Olešná,,,,,, Počátky Komenského sady mš,šj-vý,,,,,,, Mateřská škola Pohled Pohled Zámecká mš,zš,šd,šk,šjvýv,šj-vý,,,,,,, PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Opatov, okres Třebíč, příspěvková

22 Přep. počet prac. za typ MŠ z PŽ Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství Součásti Mateřská škola Police, příspěvková Mateřská škola Polná, příspěvková Batelov Police Police mš,šj-vý, Polná Varhánkova mš,šj,šj-vý, Mateřská škola Ždírec Polná Ždírec mš,šj-vý, Základní škola a mateřská škola Brzkov, příspěvková Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková Polná Brzkov Prosetín Základní škola a Mateřská škola Předín Mateřská škola Přibyslav Mateřská škola Stříbrné Hory KZ PŽ PT zdrav. hand. s vpuch Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Náklady na hlavní činnost v tis. z toho mzdové náklady,,,,,,,,,,,,,,,,,, mš,zš,šd,šj-vý,,,,,,, Prosetín,,,,,, Předín Předín,,,,,, Přibyslav Bezručova šjvý, mš,šj,šj-vý,,,,,,, Přibyslav Přibyslav Mateřská škola Žižkovo Pole, okres Havlíčkův Brod Základní škola a mateřská škola Dlouhá Přibyslav Ves, okres Havlíčkův Brod Základní škola T.G. Masaryka a mateřská Přibyslavice škola Přibyslavice, příspěvková mš,šj,,,,,,, Žižkovo Pole mš,šj,,,,,,, Dlouhá Ves mš,zš,šj,,,,,,, Kaštanová šjvý,,,,,,, mš,zš,šd,šk,šj, šj-vý,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Radostín nad Oslavou šj vý,,,,,,, Sudice mš,šj-vý,,,,,,, Rokytnice nad Rokytnou,,,,,, Základní škola a mateřská škola Puklice, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Radešínská Svratka, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková Puklice Puklice Radešínská Svratka Radešínská Svratka Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková Mateřská škola Radkovice u Hrotovic, příspěvková Mateřská škola Pavlov, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková Radešínská Svratka Radkovice u Hrotovic Radostín nad Oslavou Radostín nad Oslavou Řečice Rapotice Mateřská škola Sudice, okres Třebíč, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Rokytnice Rokytnice nad nad Rokytnou, příspěvková Rokytnou Radkovice u Hrotovic mš,šj, Pavlov mš,šj, PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Stříbrné Hory

23 Přep. počet prac. za typ MŠ z PŽ Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Rouchovany Základní škola a Mateřská škola Rovečné Batelov Rouchovany Rouchovany Rovečné Rovečné Základní škola a mateřská škola Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod Mateřská škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Rožná, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková Mateřská škola Rudíkov, příspěvková Základní škola a mateřská škola Rynárec, okres Pelhřimov Mateřská škola Římov, příspěvková Základní škola a mateřská škola Sázavka Rozsochatec Součásti KZ PŽ PT zdrav. hand. s vpuch Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Náklady na hlavní činnost v tis. z toho mzdové náklady,,,,,,,,,,,, Rozsochatec šjvý, šjvý,,,,,,, Rozsochy Rozsochy mš,šj,,,,,,, Rožná Rožná,,,,,, Rudíkov Rudíkov mš,,,,,,, Rynárec Rynárec,,,,,, Římov Římov šjvý, mš,šj-vý,,,,,,, Sázavka Sázavka,,,,,, Senožaty mš,šj-vý,,,,,,, Mateřská škola Senožaty, okres Pelhřimov Senožaty Sněžné Daňkovice mš,šj-vý,,,,,,, Sněžné Sněžné,,,,,, Sobíňov Sobíňov mš,zš,šj,,,,,,, Stará Říše Stará Říše,,,,,, Stařeč Markvartice mš,šj-vý,,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Stařeč, okres Třebíč, příspěvková Stařeč Jakubské náměstí,,,,,, Pavlov,,,,,, Stonařov,,,,,, Dolní Libochová mš,šj,,,,,,, Strážek,,,,,, Stonařov Základní škola a mateřská škola Pavlov, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Stonařov, Stonařov příspěvková Strážek Mateřská škola Dolní Libochová Základní škola a Mateřská škola Strážek, příspěvková Mateřská škola Střítež Strážek Střítež Střítež mš,šj-vý,,,,,,, Mateřská škola Malčín, Světlá nad Sázavou Malčín mš,šj-vý,,,,,,, PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Daňkovice, příspěvková Základní škola a mateřská škola Sněžné, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Sobíňov, okres Havlíčkův Brod Základní škola a Mateřská škola Stará Říše, příspěvková Mateřská škola Markvartice

24 Přep. počet prac. za typ MŠ z PŽ Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství Batelovnad Světlá Sázavou Lánecká Soukromá mateřská škola Bambino, o.p.s., Světlá nad Sázavou Světlá nad Sázavou, Haškova Haškova Mateřská škola Světlá nad Sázavou, Lánecká, příspěvková Součásti mš,šj, mš,šj-vý, KZ PŽ PT zdrav. hand. s vpuch Mzdové náklady v tis. za typ MŠ,,,,,,,, Náklady na hlavní činnost v tis. z toho mzdové náklady,, Světlá nad Sázavou Svratka Nová Ves u Světlé,,,,,, Křižánky,,,,,, Svratka Partyzánská,,,,,, Šebkovice Šebkovice mš,zš,šd,šj-vý,,,,,,, Šlapanov Šlapanov,,,,,, Štěpánov nad Svratkou Štěpánov nad Svratkou šjvý,,,,,,, Základní škola a mateřská škola Štoky, příspěvková Základní škola a mateřská škola Tasov Štoky Štoky,,,,,, Tasov Tasov šjvý,,,,,,, Mateřská škola Radkov, příspěvková Mateřská škola Telč, příspěvková Telč Radkov mš,šj-vý,,,,,,, Telč Komenského mš,šj,,,,,,, Základní škola a mateřská škola Krahulčí, okres Jihlava, příspěvková Telč Krahulčí,,,,,, Mateřská škola Tis, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Mladoňovice, okres Třebíč, příspěvková Tis Tis mš,šj,,,,,,, Třebelovice Mladoňovice,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Třebelovice, okres Třebíč, příspěvková Třebelovice Třebelovice,,,,,, Kindergarten At The Castle - Mateřská škola Na Hradě, z.s. Mateřská škola "Čtyřlístek" Třebíč, Kubišova ul., příspěvková Třebíč Krajíčkova mš,šj-vý,,,,,,, Třebíč Kubišova mš,šj,,,,,,, PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková Základní škola a mateřská škola Svratka, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Šebkovice, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Šlapanov, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková

25 Přep. počet prac. za typ MŠ z PŽ Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství Součásti Mateřská škola "Kaštánek" Třebíč, Gorazdovo nám., příspěvková Batelov Třebíč Gorazdovo nám. mš,šj, Mateřská škola DUHA Třebíč Třebíč Jar. Haška mš,šj,šj-vý, KZ PŽ PT zdrav. hand. s vpuch Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Náklady na hlavní činnost v tis. z toho mzdové náklady,,,,,,,,,,,,,,,, Mateřská škola Kožichovice, příspěvková Mateřská škola Světýlko s.r.o. Třebíč Kožichovice mš,šj-vý,,, Třebíč Slunná mš,šj-vý,,,,,,, Mateřská škola Třebíč, Bartuškova ul., příspěvková Třebíč Bartuškova mš,šj,,,,,,, Mateřská škola Třebíč, Benešova ul., příspěvková Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská ul., příspěvková Třebíč Benešova mš,šj,,,,,,, Třebíč Cyrilometodějská mš,šj,,,,,,, Mateřská škola Třebíč, Demlova ul., příspěvková Mateřská škola Třebíč, ul. Obránců míru, příspěvková Mateřská škola Třebíč, ul. Okružní, příspěvková Mateřská škola Třebíč, ul. U Obůrky, příspěvková Třebíč Demlova mš,šj,,,,,,, Třebíč Obránců míru mš,šj,,,,,,, Třebíč Okružní mš,šj,,,,,,, Třebíč U Obůrky mš,šj,,,,,,, Třebíč Výčapy mš,šj,,,,,,, Mateřská škola, Střítež, okres Třebíč, příspěvková Speciální mateřská škola Třebíč Třebíč Střítež mš,šj-vý,,,,,,, Třebíč Družstevní mš,šj-vý,,,,,,, Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina Třebíč Purkyňovo nám. mš,zš,šd,,,,,,, Základní škola a mateřská škola Trnava, okres Třebíč, příspěvková Třebíč Třebíč Základní škola a mateřská škola Třebíč, Bartuškova Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Třebíč Kopcích Trnava,,,,,, Bartuškova mš,zš,šd,šk,šj, šj-vý, mš,zš,šd,šk,šj, šj-vý,,,,,,,,,,,,, Na Kopcích PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Výčapy

26 Přep. počet prac. za typ MŠ z PŽ Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství Součásti KZ PŽ PT zdrav. hand. s vpuch Batelov Třešť Základní škola a Mateřská škola Hodice, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Růžená, příspěvková Základní škola a mateřská škola Uhelná Příbram Mateřská škola Uhřínov Třešť Hodice Třešť Uhelná Příbram Uhřínov Uhřínov mš,šj, Mateřská škola Nevcehle, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Valeč Urbanov Nevcehle mš,šj-vý, Valeč Valeč Základní škola a Mateřská škola Věcov, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková Věcov Věcov šjvý, šjvý, Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí, příspěvková Velká Bíteš Masarykovo náměstí Mateřská škola Velká Bíteš, U Stadionu, příspěvková Mateřská škola Velká Chyška Velká Bíteš U Stadionu mš,šj, Velká Chyška Velká Chyška mš,šj, Mateřská škola Malá Losenice, příspěvková Základní škola a mateřská škola Sázava, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Velká Losenice, příspěvková Základní škola a mateřská škola Vepřová, příspěvková Mateřská škola Lavičky, příspěvková Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková Velká Losenice Malá Losenice mš,šj-vý, Velká Losenice Sázava Velká Losenice Velká Losenice Velká Losenice Vepřová šjvý, Velké Meziříčí Lavičky Velké Meziříčí Čechova Mateřská škola Vídeň, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Dolní Heřmanice, příspěvková Luční mš,šj,šj-vý, Náklady na hlavní činnost v tis. z toho mzdové náklady,,,,,,,,,,,, Růžená šjvý,,,,,,, Uhelná Příbram,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mš,šj,,,,,,, mš,šj,šj-vý,,,,,,, mš,šj-vý, Velké Meziříčí Vídeň mš,šj,,,,,,, Velké Meziříčí Dolní Heřmanice,,,,,, PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Třešť, příspěvková Mzdové náklady v tis. za typ MŠ

27 Přep. počet prac. za typ MŠ z PŽ Název ředitelství Základní škola a mateřská škola Oslavice, příspěvková Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky, příspěvková Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště, příspěvková Mateřská škola Studnička Místo ředitelství Ulice ředitelství Batelov Velké Meziříčí Oslavice Velké Meziříčí Lhotky Velké Meziříčí Mostiště Součásti šjvý, KZ PŽ PT zdrav. hand. s vpuch Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Náklady na hlavní činnost v tis. z toho mzdové náklady,,,,,,,,,,,, šjvý,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Vysoké Studnice mš,šj-vý, Základní škola a Mateřská škola Kozlov, příspěvková Velký Beranov Kozlov mš,zš,šd,šj-vý, Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková Velký Beranov Velký Beranov mš,zš,šd,šk,šj, šj-vý,,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Větrný Jeníkov, příspěvková Větrný Jeníkov Větrný Jeníkov,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Věž Věž Věž,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Věžnice Věžnice Věžnice,,,,,, Vidonín Mateřská škola Vidonín, příspěvková Základní škola a mateřská škola Vilémov, Vilémov okres Havlíčkův Brod Základní škola a Mateřská škola Vír, okres Vír Žďár nad Sázavou, příspěvková Vidonín mš,šj,,,,,,, Klášter,,,,,, Vír mš,zš,šd,šj-vý,,,,,,, Vladislav Vladislav,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Vyskytná, Vyskytná okres Pelhřimov, příspěvková Vyskytná šjvý,,,,,,, mš,šj-vý,,,,,,, Základní škola a mateřská škola Vladislav Mateřská škola KAŠTÁNEK, Rantířov, příspěvková Základní škola a mateřská škola Vyskytná nad Jihlavou, příspěvková Vyskytná nad Jihlavou Vyskytná nad Jihlavou Rantířov Vyskytná nad Jihlavou,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Zhoř, okres Jihlava, příspěvková Mateřská škola Obyčtov, okres Žďár nad Sázavou Mateřská škola Vatín, příspěvková Zhoř u Jihlavy Zhoř u Jihlavy,,,,,, Žďár nad Sázavou Obyčtov šjvý, mš,zš,šd,šj-vý,,,,,,, Žďár nad Sázavou Vatín mš,šj,,,,,,, PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Velký Beranov

28 Přep. počet prac. za typ MŠ z PŽ Název ředitelství Mateřská škola Vojnův Městec, příspěvková Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková Místo ředitelství Ulice ředitelství Součásti Batelov Žďár nad Sázavou Vojnův Městec mš,šj, Žďár nad Sázavou Okružní mš,šj,šj-vý, Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Polnička, okres Žďár nad Sázavou Základní škola a Mateřská škola Světnov, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Škrdlovice, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Základní škola a Mateřská škola Želetava Žďár nad Sázavou Hamry nad Sázavou Žďár nad Sázavou Polnička šjvý, Žďár nad Sázavou Světnov šjvý, Ždírec nad Doubravou Želetava Pražská Mateřská škola Paraplíčko Želiv, okr. Pelhřimov Základní škola a Mateřská škola Žirovnice Želiv Želiv Žirovnice Komenského Žďár nad Sázavou Škrdlovice Chrudimská mš,zš,šd,šk,šj, šj-vý, šjvý, mš,šj-vý, šjvý, KZ PŽ PT zdrav. hand. s vpuch Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Náklady na hlavní činnost v tis. z toho mzdové náklady,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

29 PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.. Struktura a mateřských škol Dle statistických výkazů z podzimu eistovalo v Kraji Vysočina mateřských škol, z nich bylo samostatných právnických subjektů, působilo jako část základních škol a zbývající j místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb. V tomto počtu je zahrnuta speciální mateřská škola a není zahrnuta speciální mateřská škola při zdravotnickém zařízení. V mateřských školách (dále také MŠ ) bylo tříd s dětmi, což odpovídá v průměru, dětem na školu (nejméně, nejvíce ) a průměrně, dětem na třídu (nejméně, nejvíce ). Z toho ve speciální mateřské škole bylo dětí ve třídách. Nejvyšší povolený počet dětí (dříve kapacita) MŠ ve školském rejstříku byl dětí, tzn. že předškolní zařízení byla celkově vytížena na,%. V roce nebylo v Kraji Vysočina vyhověno žádostem o přijetí do MŠ. Věková struktura dětí: do let (nar.. září. srpna ) dětí; leté (nar.. září. srpna ) dětí; leté (nar.. září. srpna ) dětí; leté (nar.. září. srpna ) dětí; starších (nar.. srpna a dříve) dětí. Zdroj dat: statistické výkazy MŠMT S - Z celkového počtu právnických subjektů bylo MŠ kromých, církevní a ostatní MŠ zřizovaly obce. Všechny MŠ zajišťovaly celodenní provoz, MŠ byly zřízeny jako jednotřídní. ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních zřizuje kraj, její pracoviště je v pěti nemocnicích. Z celkového počtu se v třídách učilo podle upraveného vzdělávacího programu, tyto třídy navštěvovalo celkem dětí. Jednalo se většinou o třídy pro děti zrakově postižené ( dětí), s vadami řeči ( dětí), tělesně postižené ( dětí), s více vadami ( dětí), s vývojovými

30 PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ poruchami ( dětí), autismem ( dětí) a dalším postižením. S výjimkou MŠ j všechny děti individuálně či skupinově integrované v běžných MŠ. Dle údajů ze září se vzdělávalo v mateřských školách odhadem dětí z menšinových etnik. Ve školním roce / bylo na území kraje v mateřských školách evidováno dětí s cizím státním občanstvím ( Vietnamců, Slováků, Ukrajinců, Mongolů a ostatních cizinců). Odhadem dětí je znevýhodněno v přístupu ke vzdělávání z důvodu sociálního anebo horšího rodinného zázemí. Ve školním roce / byla v prostorách MŠ poskytnuta logopedická péče celkem dětem. Speciálně pedagogická centra zajišťovala poradenské služby přímo v mateřské škole dětem, Pedagogicko-psychologické poradny poskytly své služby celkem dětem, z toho služby logopedie dětem... Personální podmínky vzdělávání Informace o personálních podmínkách j hrnně uvedeny v tabulce Personální podmínky vzdělávání na straně. Z celkového počtu, učitelů MŠ mělo podle dotazníkového šetření učitelů logopedické vzdělání nebo alespoň kurz logopedické péče. K.. bylo dle výkazů schváleno asistentů pedagoga... Výsledky vzdělávání Programy a granty Dle vlastních údajů škol se do realizace jednotlivých projektů v rámci různých grantových programů a grantů zapojilo celkem MŠ, učitelů a dětí. Mateřské školy se nejčastěji zapojovaly do programů a grantů vyhlašovaných orgány a mi na úrovni národní a nadnárodní (MŠMT, EU, nadace), regionální (Fond Vysočina, Kraj Vysočina) a místní (města); viz tabulka. Programy vyhlašované orgány a mi na úrovni Počet projektů Počet podpořených učitelů Počet podpořených dětí Národní a nadnárodní Regionální Místní Zdroj dat: dotazníkové šetření ředitelů škol

31 PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Soutěže a přehlídky dětí Počet dětí MŠ, které se účastnily těží a přehlídek Úroveň odborných Lokální (mikroregion, okres) sportovních Uměleckých Regionální (kraj, oblast) Národní Mezinárodní Zdroj dat: dotazníkové šetření ředitelů škol.. Spolupráce s veřejností, komunitní funkce školy Mateřské školy spolupracovaly především s obcemi, základními školami, zájmovými mi jako je ČSŽ nebo ČČK, s pečovatelskými domy apod. Z nejčastějších akcí můžeme jmenovat vánoční a velikonoční besídky, kulturní vystoupení ke Dni matek, tvořivá odpoledne pro rodiče, výstavy výtvarných prací v obcích, rej čarodějnic, masopustní koledování, vítání občánků do života, těže a hry k MDD, jarmarky a prodejní burzy hraček, knih, oblečení, branné dny, společné táboráky, drakiády, tvořivé dílny, společné vycházky a cvičení pro rodiče a děti, organizování společných plesů, dětské karnevaly, zahradní slavnosti a rozloučení s prázdninami, vzdělávací přednášky a besedy atd.... Financování Celkové náklady na hlavní činnost samostatných mateřských škol s celodenním provozem se školní jídelnou činily, tis. Kč. Na třídu v těchto právnických osobách vychází průměrné náklady, tis. Kč; na jedno dítě, tis. Kč. Náklady na mzdy v nich v roce dosáhly, tis. Kč, tj. průměrně na třídu, tis. Kč a na dítě, tis. Kč. Průměrný měsíční příspěvek rodičů na dítě v MŠ činil Kč a pohyboval se v rozmezí od Kč do Kč.

32 . ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.. Přehledná tabulka s jednotlivým i základním i školami.. Struktura a základních škol.. Personální podmínky vzdělávání.. Výsledky vzdělávání.. S p o l u p r á c e s v e ř e j n o s t í, k om u n i t n í f u n k c e š k o l y.. Finance

33 .. Přehledná tabulka s jednotlivými ZŠ Vysvětlivky KZ=kód zřizovatele (-obec, -kromník, -církev, -kraj), SS=skupiny studentů, PŽ=počet žáků, PT=počet tříd, PÚ=počet účastníků, K=kapacita, U=ubytovaní mš - Mateřská škola, p.s.zš - přípravný stupeň ZŠ, zš Základní škola, sš Střední škola, šd Školní družina, šk - Školní klub, spc - SPC, šj Školní jídelna, šj-výv Školní jídelna(vývařovna), šj-vý, Školní jídelna (výdejna), int Internát, ddm - Dům dětí a mládeže, zuš - Základní a umělecká škola. viz školský rejstřík označení pro Náklady na hlavní činnost celé PO Přep. počet prac. za typ ZŠ z PŽ Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství Součásti KZ PT PŽ zdrav. hand. s mimoř. vpuch nad. Mzdové náklady v tis. za typ ZŠ Náklady na hlavní činnost v tis. z toho mzdové náklady Batelov Školní šjvý,,,,,,, Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková Základní škola Benetice, okres Třebíč, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková Základní škola Bobrová, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková Základní škola a mateřská škola Bohdalov Batelov Cejle,,,,,, Benetice Benetice zš,,,,,,, Bobrová Bohdalec mš,zš,šj,,,,,,, Bobrová Bobrová zš,šd,šj,,,,,,, Bohdalov Bohdalov,,,,,, Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková Základní škola a mateřská škola Božejov Bory Dolní Bory,,,,,, Božejov Božejov,,,,,, Základní škola a mateřská škola Brtnice, příspěvková Základní škola a mateřská škola Březník, příspěvková Základní škola Budišov - příspěvková Brtnice Školní,,,,,, Březník Březník,,,,,, Budišov Budišov šjvý, šjvý, šjvý, šjvý, šjvý, zš,šd,šj, Základní škola a Mateřská škola Budkov, okres Třebíč Budkov Budkov Základní škola a Mateřská škola Písečné, příspěvková Základní škola Bystřice n. P., Nádražní Bystřice nad Pernštejnem Bystřice nad Pernštejnem Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova,,,,,,,,,,,, Písečné šjvý,,,,,,, Nádražní zš,šd,šj-vý,,,,,,, Bystřice nad Pernštejnem Tyršova zš,šd,,,,,,, Základní škola T.G.Masaryka Bystřice nad Pernštejnem Tyršova zš,šd,šj-vý,,,,,,, Základní škola a mateřská škola Čáslavice Čáslavice Čáslavice,,,,,, Základní škola a mateřská škola Častrov, okres Pelhřimov Častrov Častrov mš,zš,šj,šjvý,,,,,,, ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Batelov, příspěvková

34 Přep. počet prac. za typ ZŠ z PŽ Název ředitelství Místo ředitelství Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Batelov Černovice Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá Ulice ředitelství Součásti KZ PT PŽ zdrav. hand. s mimoř. vpuch nad. Mzdové náklady v tis. za typ ZŠ Náklady na hlavní činnost v tis. z toho mzdové náklady,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Dalešice,,,,,, Dešov Dešov,,,,,, Dlouhá Brtnice Dlouhá Brtnice Polenská mš,zš,šd,šjvý, šjvý,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Česká Bělá šjvý, Dobešovská mš,zš,sš,šd,p.s.zš, Česká Bělá Základní škola a Mateřská škola Dalečín, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Dalešice, okres Třebíč, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Dešov Dalečín Dalečín Dalešice Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice, příspěvková Základní škola a mateřská škola Dobronín, příspěvková Základní škola a mateřská škola Dolní Cerekev, příspěvková Základní škola a mateřská škola Dolní Krupá, okres Havlíčkův Brod Základní škola a mateřská škola Dolní Město Černovice Dobronín Dolní Cerekev Bělohrobského,,,,,, Dolní Město Dolní Město,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka Dolní Rožínka,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Domamil, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Dukovany, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková Základní škola a mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou, příspěvková Domamil Dolní Rožínka mš,zš,šd,šjvýv,šj-vý, Domamil,,,,,, Dukovany Dukovany,,,,,, Dušejov Dušejov,,,,,, Fryšava pod Žákovou horou Fryšava pod Žákovou horou šjvý,,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Habry Golčův Jeníkov Mírová,,,,,, Habry V Zahradách,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová Hartvíkovice Hartvíkovice šjvý, šjvý,,,,,,, šjvý, Wolkerova mš,zš,šd,šk,š j, Veselý Žďár,,,,,,,,,,,,,,,,,, Havlíčkova Borová Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova Havlíčkův Brod Základní škola a mateřská škola Veselý Žďár Havlíčkův Brod Náměstí ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dolní Krupá Dolní Cerekev Dolní Krupá

35 Přep. počet prac. za typ ZŠ z PŽ Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství Součásti KZ PT PŽ zdrav. hand. s mimoř. vpuch nad. Mzdové náklady v tis. za typ ZŠ Náklady na hlavní činnost v tis. z toho mzdové náklady U Trojice mš,zš,sš,šd,s pc,p.s.zš,,,,,,, Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná Havlíčkův Brod Konečná,,,,,, Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská Havlíčkův Brod Nuselská,,,,,, Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova Havlíčkův Brod Štáflova zš,šd,šk,šjvý, mš,zš,šd,šk,š j, zš,šd,šk,šj,,,,,,, Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech Havlíčkův Brod V Sadech zš,šd,šk,šj,,,,,,, Základní škola a mateřská škola Herálec Herálec Herálec,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Herálec, příspěvková Základní škola a mateřská škola Hněvkovice, příspěvková Základní škola Horní Cerekev, okres Pelhřimov Herálec Herálec,,,,,, Hněvkovice Hněvkovice šjvý, šjvý,,,,,,, Horní Cerekev Tyršova zš,šd,šj,,,,,,, Základní škola a mateřská škola Horní Dubenky, příspěvková, okres Jihlava Základní škola a Mateřská škola Hořepník Horní Dubenky,,,,,,,,,,,, Hrotovice šjvý, zš,šd,šk, Základní škola Hrotovice Horní Dubenky Nám. Prof. Bechyně F. B. Zvěřiny,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Čejov, okres Pelhřimov Humpolec Čejov,,,,,, Základní škola a mateřská škola Jiřice, okres Pelhřimov Humpolec Jiřice,,,,,, Základní škola Humpolec, Hálkova, okres Pelhřimov Humpolec Hálkova zš,šd,šj,,,,,,, Základní škola Humpolec, Hradská, okres Pelhřimov Humpolec Hradská zš,šd,šj,,,,,,, Základní škola a Praktická škola Chotěboř Chotěboř Hradební,,,,,, Základní škola Chotěboř, Buttulova, okres Havlíčkův Brod Základní škola Chotěboř, Smetanova, okres Havlíčkův Brod Základní škola a mateřská škola Jamné, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Blatnice, okres Třebíč, příspěvková Základní škola Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou, Komenského nám. okres Třebíč Základní škola v Jemnici, příspěvková Chotěboř Buttulova zš,sš,šd,int,šj,p.s.zš, zš,šd,šk,,,,,,, Chotěboř Smetanova zš,šd,šk,,,,,,, Jamné u Jihlavy Jamné,,,,,, Jaroměřice nad Rokytnou Jaroměřice nad Rokytnou Jemnice Blatnice šjvý, mš,zš,šd,šjvý, zš,šd,šj,,,,,,,,,,,,, zš,ddm,šd,šj,,,,,,, Křesťanská základní škola Jihlava Jihlava zš,šd,šk,,,,,,, Meruzalka - Základní škola a Mateřská škola Jihlavské Terasy, o.p.s. Jihlava šjvý,,,,,,, Hořepník Komenského náměstí Svobody náměstí Svobody Havlíčkova ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Batelov Brod Základní škola a Praktická škola, U Trojice, Havlíčkův Havlíčkův Brod

36 Přep. počet prac. za typ ZŠ z PŽ Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství Součásti KZ PT PŽ zdrav. hand. s mimoř. vpuch nad. Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou, příspěvková Základní škola Jihlava, Demlova, příspěvková Základní škola Jihlava, E. Rošického, příspěvková Batelov Jihlava Nad Plovárnou Jihlava Demlova mš,zš,šd,šk,š j, zš,šd,šk, Jihlava Evžena Rošického zš,šd,šk,šj,šjvý, Základní škola Jihlava, Havlíčkova, příspěvková Základní škola Jihlava, Jungmannova, příspěvková Základní škola Jihlava, Kollárova, příspěvková Základní škola Jihlava, Křížová, příspěvková Jihlava Havlíčkova zš,šd,šj-vý, Jihlava Jungmannova Jihlava Kollárova zš,šd,šk,int,šjvý, zš,šd,šk,šj, Jihlava Křížová Základní škola Jihlava, Seifertova, příspěvková Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspěvková Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková Základní škola T.G. Masaryka, Jihlava, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Unčín, příspěvková Základní škola Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov Jihlava Seifertova zš,šd,šk,šj,šjvý, zš,šd,šj, Jihlava Demlova zš,šd,šk,šj, Jihlava Březinova Jihlava Mzdové náklady v tis. za typ ZŠ Náklady na hlavní činnost v tis. z toho mzdové náklady,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Žižkova zš,sš,šd,šjvý,p.s.zš, zš,šd,šj,,,,,,, Jimramov Padělek,,,,,, Jimramov Unčín,,,,,, Kamenice nad Lipou Vackova zš,šd,šj,,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Kamenice, okr. Jihlava, příspěvková Základní škola a mateřská škola Kněžice Kamenice u Jihlavy Kněžice Kamenice u Jihlavy Kněžice Základní škola a Mateřská škola Kojetice, okres Třebíč, příspěvková Kojetice na Moravě Kojetice Základní škola a Mateřská škola Koněšín, příspěvková Základní škola a mateřská škola, Studenec, okres Třebíč Koněšín Základní škola a Mateřská škola Kostelec, příspěvková Základní škola a mateřská škola Košetice Základní škola a Mateřská škola Kouty, okres Třebíč, příspěvková Základní škola a mateřská škola Kožlí šjvý, šjvý, šjvý,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Koněšín,,,,,, Koněšín Studenec,,,,,, Kostelec u Jihlavy Košetice Kostelec,,,,,, Košetice,,,,,, Kouty Kouty,,,,,, Kožlí Kožlí,,,,,, ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

37 Přep. počet prac. za typ ZŠ z PŽ Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství Základní škola a Mateřská škola Jana Blahoslava Kralice nad Oslavou, příspěvková, okres Třebíč Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora, příspěvková Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod Batelovnad Kralice Oslavou Krásná Hora Martinská Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda, příspěvková Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Křoví, příspěvková Mateřská škola a Základní škola Dobrnice okres Havlíčkův Brod Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod Součásti KZ PT PŽ zdrav. hand. s mimoř. vpuch nad. Mzdové náklady v tis. za typ ZŠ Náklady na hlavní činnost v tis. z toho mzdové náklady,,,,,, Krásná Hora,,,,,, Krucemburk Školní zš,šd,šj,,,,,,, Křižanov Dobrá Voda,,,,,, Křižanov U Školy,,,,,, Křoví Křoví mš,zš,šd,šjvý, šjvý,,,,,,, Ledeč nad Sázavou Ledeč nad Sázavou Dobrnice,,,,,, Nádražní zš,šd,šk,šj,,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Jakubov, příspěvková Lesonice Jakubov u Mor. Budějovic,,,,,, Základní škola a mateřská škola Lesonice, okres Třebíč, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Litohoř, příspěvková, okres Třebíč Základní škola a Mateřská škola Libice nad Doubravou Lesonice Lesonice,,,,,, Lesonice Litohoř,,,,,, Libice nad Doubravou Lípa nám. Sv. Jiljí,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou Základní škola a Mateřská škola Lipník, okres Třebíč, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Dolní Vilémovice Lípa,,,,,, Základní škola a mateřská škola Lučice Lučice Lučice,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Luka nad Jihlavou, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Lukavec Luka nad Jihlavou Lukavec Školní,,,,,, Na Podskalí,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Maleč Maleč Maleč šjvý,,,,,,, Základní škola Měřín Měřín Náměstí zš,šd,šj,,,,,,, Základní škola Mohelno, okres Třebíč Mohelno Mohelno zš,šd,šj,,,,,,, ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Lísek, okres Žďár nad Sázavou šjvý, Lipnice nad Lipnice nad mš,zš,zuš,šd, Sázavou Sázavou šj, Lipník mš,zš,šd,šjlipník vý, Lipník u Hrotovic Dolní Vilémovice Lísek Lísek zš,šd,

38 Přep. počet prac. za typ ZŠ z PŽ Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství Batelov Moravec Moravec Moravské Budějovice Moravské Budějovice Moravské Budějovice Moravské Budějovice Mrákotín Lukov Základní škola a mateřská škola Pyšel, okres Třebíč, příspěvková Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova Náměšť nad Oslavou Náměšť nad Oslavou Základní škola Náměšť nad Oslavou, Komenského Náměšť nad Oslavou Základní škola Vícenice u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč Náměšť nad Oslavou Základní škola Nížkov Základní škola a Mateřská škola Nová Cerekev Základní škola a Mateřská škola Nová Říše příspěvková Základní škola Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod Základní škola a Mateřská škola Křídla, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková Nová Říše Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Zubří, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha, okres Žďár nad Sázavou Nové Město na Moravě Nové Město na Moravě Nové Město na Moravě Základní škola Nové Město na Moravě, Malá Nové Město na Moravě Myslibořice Dobrovského Havlíčkova nám. Svobody mš,zš,šd,šjvý, šjvý, zš,sš,šd, zš,ddm,šd,šk, šj, zš,šd,šk,šj, Mrákotín PT PŽ zdrav. hand. s mimoř. vpuch nad. Náklady na hlavní činnost v tis. z toho mzdové náklady,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mš,zš,šd,šjvý, Myslibořice,,,,,,,,,,,, Pyšel mš,zš,šd,šjvý, zš,šd,šj,,,,,,,,,,,,, Komenského nám. zš,šd,šj-vý,,,,,,, Vícenice u Náměště nad Oslavou zš,šd,,,,,,, Nížkov Nížkov zš,šd,šj-vý,,,,,,, Nová Cerekev Nová Cerekev Březinova šjvý,,,,,,,,,,,,, Nová Ves u Chotěboře Křídla zš,šd,šj-vý,,,,,,, mš,zš,šd,šjvý,,,,,,,,,,,,, Radňovice,,,,,, Zubří,,,,,, Leandra Čecha zš,šd,šk,šj,šjvý,,,,,,, mš,zš,šj-vý,,,,,,, Nová Ves u Chotěboře Nové Město na Moravě Nové Město na Moravě Husova Nová Ves u Nového Města na Moravě Malá ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Moravec, příspěvková Základní škola a mateřská škola Lukov, příspěvková Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul., okres Třebíč Základní škola T. G. Masaryka Moravské Budějovice, náměstí Svobody, okres Třebíč Základní škola a Mateřská škola Mrákotín, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Myslibořice Součásti KZ Mzdové náklady v tis. za typ ZŠ

39 Přep. počet prac. za typ ZŠ z PŽ Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí, okres Žďár nad Sázavou Batelov Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí Základní škola a Mateřská škola Nové Syrovice, okres Třebíč, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí, příspěvková Základní škola Nový Rychnov, okres Pelhřimov Nové Syrovice Základní škola a mateřská škola Obrataň Součásti KZ zš,šd,šj, PT PŽ zdrav. hand. s mimoř. vpuch nad. Mzdové náklady v tis. za typ ZŠ Náklady na hlavní činnost v tis. z toho mzdové náklady,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zš,šd,šk,šj,,,,,,, šjvý,,,,,,,,,,,,, zš,šd,šj-vý,,,,,,, mš,zš,šd,šjvýv,šj-vý, zš,šd,šk,šjvý,,,,,,,,,,,,, Nové Syrovice Nové Veselí Na Městečku Nový Rychnov zš,šd,šj,šj-vý, Obrataň Nový Rychnov Obrataň Mateřská škola a Základní škola Slunečnice Okrouhlice Okrouhlice Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod Základní škola a mateřská škola Heraltice, okres Třebíč, příspěvková Základní škola Okříšky Okrouhlice Okrouhlice šjvý, mš,zš,šd,šjvý, Okříšky Heraltice Okříšky Základní škola a mateřská škola Opatov, okres Třebíč, příspěvková Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Opatov na Moravě Osová Bítýška J. A. Komenského Opatov Základní škola Ostrov nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Ostrov nad Oslavou Oudoleň Osová Bítýška Ostrov nad Oslavou Oudoleň Základní škola Pacov Pacov nám. Svobody Základní škola a mateřská škola Olešná, okres Pelhřimov Pelhřimov Olešná,,,,,, Základní škola Pelhřimov, Komenského Pelhřimov Komenského zš,šd,,,,,,, Pelhřimov Komenského zš,šd,šk,,,,,,, Pelhřimov Krásovy domky zš,šd,šk,,,,,,, Pelhřimov Pražská zš,šd,šj,,,,,,, Pelhřimov Osvobození zš,šd,šj,,,,,,, Počátky zš,šd,šj,,,,,,, Základní škola Police, příspěvková Police Komenského sady Police zš,šd,šj,,,,,,, ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Pelhřimov, Komenského, příspěvková Základní škola Pelhřimov, Krásovy domky, příspěvková Základní škola Pelhřimov, Na Pražské, příspěvková Základní škola Pelhřimov, Osvobození, příspěvková Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov

40 Přep. počet prac. za typ ZŠ z PŽ Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství Součásti KZ Základní škola a mateřská škola Brzkov, příspěvková Batelov Polná Brzkov mš,zš,šd,šjvý, Základní škola Polná, okres Jihlava Polná Poděbradova zš,šd,šk,šj, PT PŽ zdrav. hand. s mimoř. vpuch nad. Mzdové náklady v tis. za typ ZŠ Náklady na hlavní činnost v tis. z toho mzdové náklady,,,,,,,,,,,, Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Předín Prosetín Prosetín,,,,,, Předín Předín,,,,,, Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod Základní škola Přibyslav Přibyslav Dlouhá Ves šjvý, mš,zš,šj,,,,,,, Přibyslav Česká zš,šd,šk,šj,,,,,,, Základní škola T.G. Masaryka a mateřská škola Přibyslavice, příspěvková Základní škola a mateřská škola Puklice, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Radešínská Svratka, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Přibyslavice Kaštanová,,,,,, Puklice Puklice,,,,,, Radešínská Svratka Radešínská Svratka Radostín nad Oslavou Radostín nad Oslavou Radešínská Svratka Řečice šjvý, mš,zš,šd,šk,š j,šj-vý,,,,,,,,,,,,, Radostín nad Oslavou Netín šjvý, zš,šd,,,,,,,,,,,,, zš,šd,šj-vý,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Rapotice Školní Rokytnice nad Rokytnou Rouchovany,,,,,, Základní škola a mateřská škola Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Rožná, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov okres Třebíč Rozsochatec Rokytnice nad Rokytnou Rouchovany šjvý, Rovečné šjvý, Rozsochatec,,,,,, Rozsochy Rozsochy zš,šd,,,,,,, Rožná Rožná,,,,,, Rudíkov Rudíkov zš,šd,šj,,,,,,, Základní škola a mateřská škola Rynárec, okres Pelhřimov Rynárec Rynárec,,,,,, Základní škola a mateřská škola Sázavka Sázavka Sázavka šjvý,,,,,,, Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov Senožaty Senožaty zš,šd,,,,,,, Rovečné ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Rapotice, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Rokytnice nad Rokytnou, příspěvková Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Rouchovany Základní škola a Mateřská škola Rovečné

41 Přep. počet prac. za typ ZŠ z PŽ Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství Součásti KZ PT PŽ zdrav. hand. s mimoř. vpuch nad. Mzdové náklady v tis. za typ ZŠ Náklady na hlavní činnost v tis. z toho mzdové náklady Batelov Skuhrov Skuhrov zš,šd,šj-vý,,,,,,, Základní škola a mateřská škola Sněžné, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Sobíňov, okres Havlíčkův Brod Základní škola a Mateřská škola Stará Říše, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Stařeč, okres Třebíč, příspěvková Sněžné Sněžné,,,,,, Sobíňov Sobíňov mš,zš,šj,,,,,,, Stará Říše Stará Říše,,,,,, Stařeč Jakubské náměstí,,,,,, Základní škola a mateřská škola Pavlov, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Stonařov, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Strážek, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod Stonařov Pavlov,,,,,, Stonařov Stonařov,,,,,, Strážek Strážek,,,,,, Světlá nad Sázavou Nová Ves u Světlé,,,,,, Základní škola Světlá nad Sázavou, Komenského, příspěvková Světlá nad Sázavou Komenského zš,šd,šk,,,,,,, Základní škola Světlá nad Sázavou, Lánecká, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková Základní škola a mateřská škola Svratka, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Šebkovice, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Šlapanov, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková Světlá nad Sázavou Svratka Lánecká zš,šd,šk,šj,,,,,,, Křižánky,,,,,, Svratka Partyzánská,,,,,, Šebkovice Šebkovice,,,,,, Šlapanov Šlapanov mš,zš,šd,šjvý,,,,,,, Štěpánov nad Svratkou Štěpánov nad Svratkou šjvý,,,,,,, Základní škola a mateřská škola Štoky, příspěvková Štoky Štoky šjvý,,,,,,, Základní škola a mateřská škola Tasov Tasov Tasov,,,,,, Krahulčí,,,,,, Hradecká zš,šd,,,,,,, Masarykova zš,šd,šj,,,,,,,,,,,,, Telč Základní škola a mateřská škola Krahulčí, okres Jihlava, příspěvková Základní škola Telč, Hradecká, příspěvková Telč Základní škola Telč, Masarykova, příspěvková Telč Základní škola a Mateřská škola Mladoňovice, okres Třebíč, Třebelovice příspěvková Mladoňovice ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Skuhrov, okres Havlíčkův Brod

42 Přep. počet prac. za typ ZŠ z PŽ Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství Součásti KZ Základní škola a Mateřská škola Třebelovice, okres Třebíč, příspěvková Batelov Třebelovice Třebelovice Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina Třebíč Purkyňovo nám. mš,zš,šd, Základní škola a mateřská škola Trnava, okres Třebíč, příspěvková Základní škola a mateřská škola Třebíč, Bartuškova Třebíč Trnava Třebíč Bartuškova Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích Třebíč Na Kopcích mš,zš,šd,šk,š j,šj-vý, mš,zš,šd,šk,š j,šj-vý, zš,šd, Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, Komenského náměstí Třebíč / Základní škola Třebíč Týnská Třebíč Komenského nám. Týnská Základní škola Třebíč, Benešova Třebíč Benešova Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská Třebíč Základní škola Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. / Třebíč PT PŽ zdrav. hand. s mimoř. vpuch nad. Mzdové náklady v tis. za typ ZŠ Náklady na hlavní činnost v tis. z toho mzdové náklady,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zš,šd,šk,šj,,,,,,, zš,šd,šk,šj,,,,,,, Cyrilometodějsk mš,zš,šd,int,š á j,p.s.zš,,,,,,, Václavské nám. zš,šd,šk,šj,,,,,,, Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše Třebíč Kpt. Jaroše zš,šd,šk,šj,,,,,,, Základní škola Výčapy, příspěvková Třebíč Výčapy zš,šd,,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Hodice, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Růžená, příspěvková Základní škola Třešť Třešť Hodice,,,,,, Třešť Růžená šjvý,,,,,,, Třešť Josefa Hory zš,ddm,šd,šj, šj-vý,,,,,,, Uhelná Příbram Základní škola Urbanov, okres Jihlava, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Valeč,,,,,, Urbanov Uhelná Příbram Urbanov zš,šd,šj-vý,,,,,,, Valeč Valeč,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Věcov, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš Věcov Věcov,,,,,, Velká Bíteš U Stadionu,,,,,, Základní škola Velká Bíteš, příspěvková Velká Bíteš Sadová Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská, příspěvková Základní škola a mateřská škola Sázava, příspěvková Velká Bíteš Tišnovská Velká Losenice Sázava šjvý, šjvý, zš, zš,šd,šj,,,,,,, zš,šd,p.s.zš,,,,,,,,,,,,, ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Uhelná Příbram

43 Přep. počet prac. za typ ZŠ z PŽ Mzdové náklady v tis. za typ ZŠ Náklady na hlavní činnost v tis. Místo ředitelství Ulice ředitelství Základní škola a Mateřská škola Velká Losenice, příspěvková Základní škola a mateřská škola Vepřová, příspěvková Základní škola Ruda, příspěvková Batelov Velká Losenice šjvý,,,,,,, Velká Losenice Velká Losenice Vepřová,,,,,, Velké Meziřící Ruda zš,šd,šj-vý,,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Dolní Heřmanice, příspěvková Základní škola a mateřská škola Oslavice, příspěvková Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky, příspěvková Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště, příspěvková Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí Velké Meziříčí,,,,,,,,,,,, Velké Meziříčí Dolní Heřmanice Oslavice šjvý, Lhotky,,,,,, Velké Meziříčí Mostiště,,,,,, Velké Meziříčí Poštovní,,,,,,,,,,,, Název ředitelství Velké Meziříčí Součásti KZ PT PŽ zdrav. hand. s mimoř. vpuch nad. šjvý, zš,sš,šd,p.s. ZŠ zš,šd, z toho mzdové náklady Velké Meziříčí Velké Meziříčí Pavlínov zš,šd,šj-vý,,,,,,, Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická / Velké Meziříčí Oslavická zš,šd,šj,,,,,,, Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská / Velké Meziříčí Sokolovská zš,šd,šj,,,,,,, Základní škola Velké Meziříčí, Školní, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Kozlov, příspěvková Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Větrný Jeníkov, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Věž Velké Meziříčí Školní zš,šd,šj,,,,,,, Velký Beranov Kozlov,,,,,, Velký Beranov,,,,,,,,,,,, Věž Velký Beranov Větrný Jeníkov Věž mš,zš,šd,šjvý, mš,zš,šd,šk,š j,šj-vý,,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Věžnice Věžnice Věžnice,,,,,, Základní škola a mateřská škola Vilémov, okres Havlíčkův Brod Základní škola a Mateřská škola Vír, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková Základní škola a mateřská škola Vladislav Vilémov Klášter,,,,,, Vír Vír,,,,,, Vladislav Vladislav mš,zš,šd,šjvý,,,,,,, Základní škola a Mateřská škola Vyskytná, okres Pelhřimov, příspěvková Základní škola a mateřská škola Vyskytná nad Jihlavou, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Zhoř, okres Jihlava, příspěvková Základní škola Zvole, okres Žďár nad Sázavou Vyskytná Vyskytná,,,,,, Vyskytná nad Jihlavou Zhoř u Jihlavy Vyskytná nad Jihlavou Zhoř u Jihlavy Zvole,,,,,,,,,,,,,,,,,, Větrný Jeníkov Zvole Lavičky šjvý, šjvý, zš,šd,šj-vý, ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Lavičky, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková Základní škola Pavlínov okres Žďár nad Sázavou

44 Přep. počet prac. za typ ZŠ z PŽ Název ředitelství Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Polnička, okres Žďár nad Sázavou Základní škola a Mateřská škola Světnov, příspěvková Základní škola a Mateřská škola Škrdlovice, příspěvková Základní škola Na Radosti Základní škola Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova /, příspěvková Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Místo ředitelství Batelov Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Ulice ředitelství Součásti KZ PT PŽ zdrav. hand. s mimoř. vpuch nad. Mzdové náklady v tis. za typ ZŠ Náklady na hlavní činnost v tis. z toho mzdové náklady,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zš,šd,,,,,,, zš,šd,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hamry nad Sázavou Polnička šjvý, Světnov Škrdlovice šjvý, Komenského Vojnův Městec Komenského zš,šd, Komenského zš,šd,šj,šj-vý, Palachova zš,šd,šj,šj-vý, Švermova zš,šd,šj,šj-vý, mš,zš,šd,šk,š j,šj-vý, šjvý, zš,šd,šk,šj,,,,,,, šjvý,,,,,,,,,,, Chrudimská Základní škola a Mateřská škola Želetava Ždírec nad Doubravou Želetava Základní škola Želiv, okres Pelhřimov Želiv Želiv Základní škola a Mateřská škola Žirovnice Žirovnice Komenského Pražská ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

45 ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.. Struktura a základních škol Dle statistických výkazů z podzimu působilo v Kraji Vysočina právnických subjektů vykonávajících činnost základní školy (dále také ZŠ ) nebo základní školy speciální (dříve pomocné školy, dále také ZŠS ) na pracovištích (bez škol při zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče a výchovných ústavech). Z nich právnických subjektů zřizovala obec, kraj, církev, MŠMT a ZŠ j kromé. Z celkového počtu ZŠ je škol málotřídních s právní subjektivitou. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami bylo samostatně zřízeno škol, z toho zřizuje kraj a obce. Kromě toho j v základních školách zřizovaných obcí speciální třídy. Kraj je zřizovatelem také škol při zdravotnických zařízeních v Třebíči a Velké Bíteši. Vedle toho plní žáci povinnou školní docházku v víceletých gymnáziích. Nejvyšší povolený počet žáků ZŠ (celková kapacita všech ZŠ) v Kraji Vysočina činí žáků. Zdroj dat: statistické výkazy MŠMT M

46 ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zdroj dat: statistické výkazy MŠMT M Povinnou školní docházku plnilo v ZŠ a ZŠS celkem žáků v třídách, z toho žáků v běžných třídách ZŠ a žáků ve speciálních třídách ZŠ a ZŠS. V nižších ročnících víceletých gymnázií se vzdělávalo žáků v třídách. Dalších žáků se vzdělávalo podle zákona č. / Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále také školský zákon ) tj. individuální vzdělávání, dřívější domácí vzdělávání, žáků podle školského zákona (tj. vzdělávání v zahraničí nebo na zahraniční škole v ČR) a žáků podle školského zákona (tj. vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením). plnilo povinnou školní docházku žáků v třídách. Po zahájení školního roku / byl povolen dodatečný odklad školní docházky u žáků prvních ročníků. V roce přišlo v Kraji Vysočina poprvé k zápisu dětí a dalších po odkladu. V případech byl povolen odklad povinné školní docházky, tj., %. V běžných třídách ZŠ je individuálně integrováno celkem žáků: žáků s mentálním postižením, sluchově postižených, zrakově postižených, žáků s vadami řeči, tělesně postižených, s více vadami, autistů a s vývojovými poruchami učení a chování. Ve speciálních třídách ZŠ a ZŠS se vzdělávalo žáků s mentálním postižením, zrakově postižení, žáků s vadami řeči, s více vadami, s vývojovými poruchami učení a chování a autistů. Během školního roku bylo přeřazeno žáků speciálních tříd do běžné třídy. Ve školním roce / zajišťovala Speciálně pedagogická centra poradenské služby přímo v prostředí základních škol dětem, Pedagogicko-psychologické poradny poskytly své služby celkem dětem, z toho služby logopedie dětem. Dle údajů ze září se vzdělávalo v základních školách odhadem žáků z menšinových etnik. Ve školním roce / bylo na území kraje v ZŠ evidováno žáků s cizím státním občanstvím ( Slováků, Vietnamců, Ukrajinců, Mongolů a ostatních cizinců)... Personální podmínky vzdělávání Personální podmínky j hrnně uvedeny v tabulce na straně.

47 ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Na ZŠ Kraje Vysočina působilo, přepočtených pedagogických pracovníků a, přepočtených nepedagogických pracovníků. K.. dle výkazu působilo v Kraji Vysočina celkem asistentů pedagogů. V dotazníkovém šetření ředitelů základních škol uvedlo, že na škole chybí především učitelé s aprobací anglického jazyka. V dalších případech chyběli především učitelé s aprobací tělesné výchovy, výtvarné výchovy, hudební výchovy, fyziky, informatiky, dějepisu, zeměpisu, německého jazyka, pracovních činností, chemie a učitelství pro. stupeň ZŠ. učitelů školních dílen nemá potřebnou aprobaci. Činnost výchovných poradců zajišťovalo fyzických osob (k.. )... Výsledky vzdělávání Ve školním roce / v kraji ukončilo školní docházku žáků ZŠ a ZŠS, z toho žáků ve speciálních třídách. Školní docházku v nižším než. ročníku ukončilo žáků; z toho žáků speciálních tříd. V. ročníku speciálních tříd ukončilo školní docházku žáků. Z. a. ročníků přešlo na střední školy celkem žáků. Ve školním roce / ročník opakuje celkem žáků, z nich na prvním stupni žáků (v. ročníku žáků), na druhém stupni žáků (v. ročníku žáků), z menšinových etnik odhadem žáků. ZŠ navštěvovalo celkem žáků s diagnostikovaným mimořádným nadáním. Cizím jazykům se na ZŠ a ZŠ speciálních učilo žáků, z toho ve speciálních třídách. Někteří z nich se učili více jazyků časně. Anglický jazyk se učilo žáků (tj., %), německý jazyk žáků, francouzský jazyk žáků, ruský jazyk žáků a španělský jazyk žáků. Sociálně patologické jevy uvádí škol u žáků. Nejčastěji se jedná o případy: Sociálně patologické jevy Počet základních škol s výskytem sociálně patologických jevů (některé školy uvádějí více patologických jevů) Z toho: Záškoláctví (neomluvená nepřítomnost vyšší než hod.) Šikana, kyberšikana Krádeže Návykové látky, kouření počet ZŠ celkem žáků Zdroj dat: dotazníkové šetření ředitelů škol V dotazníkovém šetření dále ředitelů odhaduje, že žáků neúměrně narušuje svými projevy chování průběh vyučování (j započítáni i žáci s diagnózou vývojová porucha chování ). Dále odhadem žáků je znevýhodněno v přístupu ke vzdělávání z důvodu sociálního a špatného rodinného zázemí. Programy a granty Dle vlastních údajů škol se do realizace jednotlivých projektů v rámci různých grantových programů a grantů zapojilo celkem ZŠ, učitelů a žáků. ZŠ se nejčastěji zapojovaly do programů a grantů vyhlašovaných orgány a mi na úrovni národní a nadnárodní

48 ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (MŠMT, EU, nadace), dále pak do regionálních (Fond Vysočina, Kraj Vysočina) a místních (města); viz tabulka. Programy vyhlašované orgány a mi na úrovni Počet projektů Národní a nadnárodní Počet podpořených učitelů Počet podpořených žáků Regionální Místní V tabulce j zahrnuty projekty, které probíhají nebo budou zahájeny (bylo kladně rozhodnuto) ve školním roce /. Zdroj dat: dotazníkové šetření ředitelů škol Soutěže a přehlídky žáků Počet žáků ZŠ a ZŠS, kteří se ve školním roce zúčastnili těží a přehlídek různých úrovní a vyhlašovatelů, je uveden v následující tabulce: Počet žáků ZŠ, kteří se účastnili těží a přehlídek Úroveň odborných sportovních uměleckých Regionální rozsahu (kraj, oblast) Národního rozsahu Mezinárodního rozsahu Lokálního rozsahu (mikroregion, okres) Zdroj dat: dotazníkové šetření ředitelů škol.. S p o l u p r á c e s v e ř e j n o s t í, k om u n i t n í f u n k c e š k o l y V rámci spolupráce s veřejností byly pořádány různé společenské akce, tvořivé díly, keramické dílny, výstavy prací a výrobků žáků, oslavy výročí a svátků, charitativní vystoupení, koncerty a divadla v provedení žáků, karnevaly, plesy, besedy, srazy, školní akademie, drakiády, břišní tance, cvičení pro dospělé, divadelní představení, oslavy k výročí založení školy, jarmarky a řada dalších událostí, na nichž se podílely školy jako organizátoři. O činnosti a výsledcích škol byla veřejnost informována prostřednictvím veřejně přístupných výročních zpráv. Ve školním roce / organizovalo ZŠ celkem sportovních aktivit pro dospělé ZŠ společenských a zájmových aktivit pro veřejnost, a to jednorázových i pravidelně se opakujících a ZŠ pořádalo celkem společenských aktivit pro rodiče žáků školy. ZŠ organizovalo vzdělávací aktivity pro dospělé v rozsahu hodin, jichž se zúčastnilo účastníků. Školy pronajímaly či zapůjčovaly prostory eterním subjektům pro zájmové, vzdělávací, sportovní a společenské aktivity v rozsahu hodin měsíčně.

49 ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Těžiště spolupráce s rodiči spočívá v třídních schůzkách, konzultačních odpoledních a dnech otevřených dveří... Financování Celkové náklady na hlavní činnost úplných základních škol bez mateřské školy a se školní jídelnou činily, tis. Kč. Na třídu v těchto právnických osobách vychází průměrné náklady, tis. Kč; na jednoho žáka, tis. Kč. Náklady na mzdy v nich v roce dosáhly, tis. Kč, tj. průměrně na třídu, tis. Kč a na žáka, tis. Kč. Celkové náklady na hlavní činnost právnických osob vykonávajících činnost ZŠ a ZŠS v roce dosáhly výše, mil. Kč (právnické osoby zřizované obcí, mil. Kč, církví, mil. Kč a krajem, mil. Kč., mil privátním sektorem). Celkové náklady ZŠ a ZŠS zřizovaných obcí ( tříd) j průměrně, tis. Kč na třídu a, tis. Kč na žáka. Celkové náklady ZŠ a ZŠS zřizovaných církví ( tříd) průměrně, tis. Kč na třídu a, tis. Kč na žáka. Celkové náklady ZŠ a ZŠS zřizovaných krajem ( tříd) činily průměrně, tis. Kč na třídu a, tis. Kč na žáka. Celkové náklady ZŠ zřizovaných privátním sektorem ( tříd) činily průměrně, tis. Kč na třídu a, tis. Kč na žáka.

50 . STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.. Přehledná tabulka s jednotlivým i středním i školami.. Struktura a středních škol.. Personální podmínky vzdělávání.. Výsledky vzdělávání.. Absolventi na trhu práce.. Spolupráce s veřejností a regionálními partnery.. Financování

51 .. Přehledná tabulka s jednotlivými SŠ Vysvětlivky KZ=kód zřizovatele (-obec, -kromník, -církev, -kraj), SS=skupiny studentů, PŽ=počet žáků, PT=počet tříd, PÚ=počet účastníků, K=kapacita, U=ubytovaní p.s.zš - přípravný stupeň ZŠ, zš Základní škola, sš Střední škola, voš Vyšší odborná škola, šd Školní družina, zvpp Zař.- další vzděl.ped.pr., spc - SPC, šj Školní jídelna, šjvyv Školní jídelna(vývařovna), šj-vy Školní jídelna (výdejna), int Internát, dm Domov mládeže, jaš - Jazyková škola, šh Školní hospodářství. viz školský rejstřík označení pro Náklady na hlavní činnost celé PO Přep. počet prac. za typ SŠ Název ředitelství Bystřice nad Pernštejnem Místo ředitelství Bystřice nad Pernštejnem Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Bystřice nad Pernštejnem zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Havlíčkův Brod Ulice ředitelství Součásti KZ PT PŽ Mzdové náklady v tis. za typ SŠ Náklady na hlavní činnost v tis. z toho mzdové náklady Nádražní sš,šj-vy,,,,,,, Dr. Veselého sš,voš,int,dm,šj,šh,,,,,,, Černovice Mariánské náměstí sš,int,spc,šj,,,,,,, Černovice Dobešovská mš,zš,sš,šd,p.s.zš,,,,,,, Havlíčkův Brod Štáflova sš,,,,,,, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Bratříků sš,dm,šj,šj-vy,,,,,,, Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská Havlíčkův Brod Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná Havlíčkův Brod škola zdravotnická Havlíčkův Brod Základní škola a Praktická škola, U Trojice, Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Česká zemědělská akademie v Humpolci, Humpolec střední škola Jihlavská sš,,,,,,, Masarykova sš,voš,dm,šj-vy,,,,,,, U Trojice mš,zš,sš,šd,spc,p.s.zš,,,,,,, Školní sš,dm,šj,šj-vy,,,,,,, Humpolec Komenského sš,,,,,,, Humpolec Hradská sš,dm,,,,,,, Chotěboř Jiráskova sš,,,,,,, Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř Chotěboř Na Valech sš,voš,dm,šj,šj-vy,,,,,,, Základní škola a Praktická škola Chotěboř Chotěboř FARMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická a Jihlava Střední odborná škola, s.r.o. Jihlava Jihlava Hradební zš,sš,šd,int,šj,p.s.zš,,,,,,, Znojemská sš,voš,,,,,,, Jana Masaryka sš,,,,,,, STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. Chotěboř

52 Přep. počet prac. za typ SŠ Název ředitelství Místo ředitelství Bystřice Jihlava nad Pernštejnem Manažerská akademie - střední odborná škola, s.r.o. Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Jihlava Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Ulice ředitelství Součásti KZ Jiráskova sš, Karoliny Světlé sš,jaš,dm,šj, PT PŽ Mzdové náklady v tis. za typ SŠ Náklady na hlavní činnost v tis. z toho mzdové náklady,,,,,,,,,,,,,,, Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s.r.o. Soukromé gymnázium AD FONTES, o.p.s. Jihlava Křížová sš,voš,,,, Jihlava Fibichova sš,,,,,,, Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava Jihlava Fibichova sš,dm,šj,,,,,,, Jihlava třída Legionářů sš,šj,šj-vy,,,,,,, Střední škola stavební Jihlava Jihlava Žižkova sš,dm,šj,,,,,,, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava Helenín, Hálkova Škola ekonomiky a cestovního ruchu, kromá střední odborná škola s.r.o. TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o. Jihlava Hálkova sš,dm,šj,,,,,,, Jihlava Rantířovská sš,,,,,,, Jihlava Brněnská sš,voš,,,,,,, Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Jihlava Březinova zš,sš,šd,šj-vy,p.s.zš,,,,,,, Ledeč nad Sázavou Husovo náměstí sš,voš,dm,šj,šj-vy,,,,,,,,,,,,, Moravské Budějovice Tyršova Moravské Budějovice Tovačovského sady sš,dm,šj,,,,,,, Moravské Budějovice Dobrovského zš,sš,šd,,,,,,, Nové Město na Moravě Leandra Čecha sš,,,,,,, Nové Město na Moravě Bělisko sš,dm,šj,šj-vy,,,,,,, Obrataň sš,zvpp,,,,,,, sš,šj-vy, Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních Obrataň služeb, s.r.o. Pacov Pacov Hronova sš,,,,,,, a Obchodní akademie Pelhřimov Pelhřimov Jirsíkova sš,šj,,,,,,, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Pelhřimov Friedova sš,dm,šj,šj-vy,,,,,,, STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě Střední odborná škola Nové Město na Moravě

53 Přep. počet prac. za typ SŠ Název ředitelství Místo ředitelství Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o. Akademie - Vyšší odborná škola, a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Bystřice nad Pernštejnem Pelhřimov Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč Třebíč Katolické gymnázium Třebíč Součásti KZ PT PŽ Náklady na hlavní činnost v tis. z toho mzdové náklady sš,voš,dm,šj,,,,,,, Světlá nad Sázavou Slovanského bratrství Sázavská sš,voš,dm,šj,,,,,,, Telč Hradecká sš,dm,šj,šj-vy,,,,,,, Třebíč Masarykovo nám. sš,,,,,,, Třebíč Otmarova sš,,,,,,, Sirotčí sš,jaš,dm,šj,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Třebíč Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s.r.o. Střední průmyslová škola Třebíč Ulice ředitelství Mzdové náklady v tis. za typ SŠ Třebíč Znojemská sš,jaš,zvpp, Třebíč Manž. Curieových sš,dm,šj,šj-vy, Střední škola stavební Třebíč Třebíč Kubišova sš,dm,šj,,,,,,, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Třebíč Žižkova sš,voš,dm,šj,,,,,,, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť Třešť Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, Velká Bíteš příspěvková Velké Meziříčí Velké Meziříčí K Valše sš,int,dm,šj,,,,,,, Tyršova sš,,,,,,, Sokolovská sš,,,,,,, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí Velké Meziříčí U Světlé sš,dm,šj,,,,,,, Velké Meziříčí Poštovní zš,sš,šd,p.s.zš,,,,,,, Žďár nad Sázavou U Klafárku sš,dm,šj-vy,,,,,,, Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Neumannova sš,šj-vy,,,,,,, Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga Žďár nad Sázavou U Klafárku sš,,,,,,, Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Komenského sš,dm,šj,,,,,,, Žďár nad Sázavou Dvořákova sš,voš,šj,,,,,,, Žďár nad Sázavou Studentská sš,voš,dm,šj,šj-vy,,,,,,,,,,, STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Biskupské gymnázium

54 STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.. Struktura a středních škol V Kraji Vysočina je ve školním roce / zařazeno ve školském rejstříku celkem právnických osob vykonávajících činnost středních škol (dále jen SŠ ). Zřizovatelem SŠ je Kraj Vysočina, kromá právnická osoba je zřizovatelem SŠ (z toho poskytuje pouze vzdělávání při zaměstnání), církev nebo náboženské společenství zřizuje, obec zřizuje a MŠMT SŠ. Obory vzdělání SŠ lze seskupit do tradičních skupin: obory gymnázií (dále jen obory K ); obory lyceí (dále jen obory M lyceum ); studijní obory středních odborných škol (dále jen obory M SOŠ ); studijní obory středních odborných učilišť (dále jen obory L SOU ); nástavbové obory (dále jen L nást ); učební obory s výučním listem (dále jen obory H ); učební obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen obory E ); praktické školy (dále jen PrŠ). Z celkového počtu škol poskytujících některý ze stupňů středního vzdělávání ( škol) j vyučovány obory: na školách obory vzdělání, v nichž lze dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou (gymnázium škol, lyceum škol, odborně zaměřené studijní obory škol, učební obory s maturitou škol, nástavby škol); na školách obory vzdělání, v nichž lze dosáhnout středního vzdělání s výučním listem (tříleté učební obory škol, obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami škol); na školách obor vzdělání praktická škola; právnických subjektů v rámci jedné školy poskytuje různé obory a stupně vzdělání (, %). Na zajištění praktické výuky se kromě výše uvedených škol podílela i školská zařízení. Z toho jedno středisko praktického vyučování (zřizovatel firma) a jeden školní statek (samostatný zřizovatel kraj). Ve školním roce / poskytuje denní formu právnických osob (bez praktických škol a SŠ zřizovaných MŠMT) vykonávajících činnost SŠ. Studuje v nich celkem žáků v třídách. Z tohoto počtu navštěvuje: obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou tzn. letý obor vzdělání gymnázia žáků v třídách, letý obor vzdělání gymnázia žáků v třídách, leté obory vzdělání skupiny (K, M, L) žáků v třídách a denní formu oborů L nást. žáků ve třídách; obory poskytující střední vzdělání s výučním listem (H, E) žáků v třídách; obory poskytující střední vzdělání s výučním listem (H zkrácená forma vzdělávání) žáků v třídě; obory poskytující střední vzdělání (PrŠ zřizované krajem) žáků v třídách. Průměrný počet žáků na třídu: v rámci středního vzdělávání s maturitní zkouškou tzn. letého oboru vzdělání gymnázia,, letého oboru vzdělání gymnázia,, letých oborů vzdělání skupiny (K, M, L), a v denní formě oborů L nást.,; v rámci středního vzdělávání s výučním listem (H, E),;

55 STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ v rámci středního vzdělávání s výučním listem (H zkrácená forma vzdělávání),; v rámci středního vzdělávání (PrŠ zřizované krajem),. Na všech SŠ kraje v oborech vzdělání K a K se sportovním zaměřením studuje celkem žáků v třídách. Z tohoto počtu navštěvovalo: nižší ročníky víceletých gymnázií (z toho. ročník osmiletého,. ročník šestiletého ), čtyřletá gymnázia a odpovídající ročníky víceletých gymnázií (z toho. ročníky a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, závěrečné ročníky ); obory vzdělání SŠ, v nichž lze dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou M (SOŠ), žáků v třídách (z toho. ročníky, závěrečné ročníky ), z toho obory M lyceu žáků v třídách (z toho. ročníky, závěrečné ročníky ); obory vzdělání středních odborných učilišť, v nichž lze dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkoušou L, navštěvovalo žáků v třídách z toho leté obory L žáků (z toho. ročníky, závěrečné ročníky ) a obory L nástavbové žáků (z toho. ročníky ); obory vzdělání středních odborných učilišť, středního vzdělání a výučním listem (H) a obory s upravenými učebními plány odborných učilišť a praktických škol (E a PrŠ) celkem žáků v třídách. Obory H (z toho. ročníky, závěrečné ročníky ). Obory E celkem žáků (z toho. ročníky, závěrečné ročníky ) a Prš (krajské školy) žáků (z toho. ročníky ). Ve škole se vzdělávalo průměrně žáků (vztaženo k krajským školám bez PrŠ zřizovaných krajem a obcí). K.. činil nejvyšší povolený počet žáků SŠ v Kraji Vysočina uvedený ve školském rejstříku (kapacita středních škol). Ve školním roce / byly podíly počtu žáků v našem kraji v prvních ročnících (včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) následující: obory vzdělání SŠ, v nichž lze dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou (K),, %; obory vzdělání SŠ, v nichž lze dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou (obory M SOŠ),, %, obory M lyceum,%, obory L,%; obory vzdělání, v nichž lze dosáhnout středního vzdělání s výučním listem H, E a PrŠ (PrŠ krajské školy),, %. Zdroj dat: statistické výkazy MŠMT M-

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Příloha č. 1 ZK-03-2018-05, př. 1 počet stran: 6 Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K 12 13 13 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 1.2 Řízení a správa v oblasti

Více

RK , př. 1 počet stran: 138

RK , př. 1 počet stran: 138 RK-10-2017-59, př. 1 počet stran: 138 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2015/2016 a kalendářní rok 2016 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Výpis žádostí ze systému edotace ZK-03-2019-05, př. 1 Počet stran: 7 ID: FV02733 Název dotačního programu: AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 Doporučené Identifikátor Název žadatele FV02733.0001

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 4 1. Popis

Více

RK , př. 1 počet stran: 130 Výroční zpráva

RK , př. 1 počet stran: 130 Výroční zpráva RK-09-2015-12, př. 1 počet stran: 130 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013 ze dne 2. 4. 2013 č. 03/13 Čl.

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9 1.2 Řízení a správa v oblasti školství

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti školství

Více

Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006

Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006 Obsah Úvod Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu

Více

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 5

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 K 10 11 11 Obsah Úvod 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2 Řízení a správa v oblasti školství 6

Více

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 5

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 ZK-02-2013-57, př. 1upr1 počet stran: 134 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2011/2012 a kalendářní rok 2012 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj

Více

z toho AP z celku z celku z toho Přípravná název sídlo ulice

z toho AP z celku z celku z toho Přípravná název sídlo ulice Školy zaměstnávající asistenty pedagoga - Kraj Vysočina (Údaje z výkazů MŠMT k 30.9.2016) Asistenti pedagoga AP AP celkem podle přepočtení 16 odst. 9- z celku počet AP v na plně přepočt.n přípravné zam.

Více

ZK , př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

ZK , př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina ZK-02-2005-54, př. 1 počet stran: 136 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

RK , př. 1 počet stran: 157. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

RK , př. 1 počet stran: 157. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina RK-08-2006-47, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K 12 13 13 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 1.2 Řízení a správa v oblasti

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K Obsah Úvod Seznam zkratek I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. Základní souhrnné kvantitativní údaje 6. Řízení a správa v oblasti školství. Stav

Více

RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2002/2003 a kalendářní rok 2003 Obsah I. Stav koncepce a rozvoje sítě II.

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 ZK-02-2008-63, př. 1 počet stran: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací

Více

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti školství

Více

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu Adresář základních škol kraje Vysočina JIHLAVA p.č. Základní škola - úplná: 27 ulice místo PSČ e-mail ředitel/ka telelefon webové stránky ZŠ 1 ZŠ a mš Batelov, p.o. Školní 373 Batelov 588 51 reditel@zsbatelov.cz

Více

ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva

ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2 PŘÍLOHA Č. 1. Denis Sitora Rostislav Vašíček

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2 PŘÍLOHA Č. 1. Denis Sitora Rostislav Vašíček RK-20-2015-36, př. 2 Počet stran: 31 Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě

Více

Barbory Batelov Žďár nad. ŘK farnost. Gottharda - sousoší sv. ŘK farnost Antonína Budišov

Barbory Batelov Žďár nad. ŘK farnost. Gottharda - sousoší sv. ŘK farnost Antonína Budišov Okres Obec Část obce Památka Vlastník Celkové Podíl Podíl náklady vlastníka obce kraje Arnolec Arnolec kaple sv. Vendelína Obec Arnolec 334 930 234 451 100 479 Babice Babice Nejsvětější Trojice Babice

Více

kostel Nanebevzetí Panny Marie ŘK Březník dům č. p. 1 (muzeum) kostel

kostel Nanebevzetí Panny Marie ŘK Březník dům č. p. 1 (muzeum) kostel Okres Obec Část obce Památka Vlastník Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Podíl kraje kaple sv. Jihlava Arnolec Arnolec Vendelína Obec Arnolec 219 532 153 672 65 860 Babice Babice Nejsvětější Trojice

Více

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za duben 2019

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za duben 2019 Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za duben 2019 ORP a příslušné POÚ Uchazeči V evidenci ÚP uchazečů Bystřice nad Pernštejnem 468 12 774 3,7 % 61 Nové Město na Moravě 465 12 617 3,7 % 118

Více

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2019

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2019 Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2019 ORP a příslušné POÚ Uchazeči V evidenci ÚP uchazečů Bystřice nad Pernštejnem 447 12 654 3,5 % 95 Nové Město na Moravě 400 12 530 3,2 %

Více

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017 Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017 ORP a příslušné POÚ Uchazeči V evidenci ÚP Dosažitelní uchazeči Podíl nezaměstnaných uchazečů Bystřice nad Pernštejnem 659 12 935 5,1%

Více

Kraj Vysočina přehled oceněných obcí

Kraj Vysočina přehled oceněných obcí Kraj Vysočina přehled oceněných obcí 2017 (14 soutěžících obcí) Heřmanov - okres Žďár nad Sázavou (zlatá stuha) Dolní Město - okres Havlíčkův Brod (bílá stuha) Třeštice - okres Jihlava (modrá stuha) Sobíňov

Více

RK , př. 2 počet stran: 132

RK , př. 2 počet stran: 132 RK-09-2018-76, př. 2 počet stran: 132 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2016/2017 a kalendářní rok 2017 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj

Více

Jednotky požární ochrany

Jednotky požární ochrany Jednotky požární ochrany V roce 2014 bylo na území Kraje Vysočina dislokováno 21 jednotek HZS Kraje Vysočina (kategorie JPO I), 4 jednotky HZS podniku (EDU, Čepro Šlapanov, SŽDC a Bosch Diesel), 10 jednotek

Více

Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce 2012

Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce 2012 Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce Vojtěch Kodet, Dana Kořínková, Ivan Kunstmüller, Vojtěch Mrlík, Pavel Koubek, Pavel Hobza březen 2013 Pobočka České společnosti ornitologické

Více

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Obec Objekt Obnova Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Kraj Brtnice (Dolní Smrčné) boží muka 140 300 73 300 67 000 Brtnice (Příseka) kostel sv.

Více

Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Blažkov Blízkov - pečetí Měřín Bobrová Bobrůvka Bohdalec Bohdalov Bohuňov Borovnice - pečetí Jimramov Borovník - pečetí

Více

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš SEZNAM OBCÍ TS 2016 Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí 4 732 Kč 1 1 Bezděkov - pečetí Velká Bíteš 2 770 Kč 1 1 Blažkov 5 942 Kč 1 1 Blízkov - pečetí

Více

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni HAVLÍČKOBRODSKO Havlíčkův Brod - Galerie výtvarného umění 19 597 20 461 23 528 18 193 18 231 Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny 11 022 12 101 16 613 11 996 13 143 Havlíčkův Brod - Vyhlídková věž kostela

Více

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce ZK-03-2015-xx, př. 2 Počet stran: 15 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Výpis žádostí ze systému edotace ID: FV02726 Název dotačního programu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019 Nedoporučené Identifikátor FV02726.0002 FV02726.0003 Název žadatele Havlíčkův Brod Havlíčkův

Více

ZK , př. 1 počet stran: 133

ZK , př. 1 počet stran: 133 ZK---, př. počet stran: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací stavy v Kraji Vysočina za školní rok / a kalendářní rok Obsah Úvod Seznam zkratek I. Stav a rozvoj vzděláva í stavy v kraji. Popis stavu

Více

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti školství

Více

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2017 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2017 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš SEZNAM OBCÍ TS 2017 Název obce Částka 2017 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Blažkov Blízkov - pečetí Měřín Bobrová Bobrůvka Bohdalec Bohdalov Bohuňov Borovnice - pečetí Jimramov

Více

Kraj Vysočina Okres Žďár nad Sázavou

Kraj Vysočina Okres Žďár nad Sázavou Okres Žďár Baliny k.ú. Baliny Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o. Blažkov všechna k.ú. Bobrová všechna k.ú. ÚPN SÚ OkÚ Žďár Bobrůvka k.ú. Bobrůvka Bohdalec k.ú. Bohdalec Bohdalov všechna k.ú ÚPO

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Číslo zakázky: HSJI-511/E-2016 Datum vyhlášení: 26.1.2016 Č.j.: HSJI-511-2/E-2016 Počet listů: 3 Počet příloh: 3/9 Výzva k podání nabídky

Více

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Číslo kola výzvy: 01 Číslo a název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): CZ.1.07/1.1.01 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Pořadí Registrační

Více

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0.

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0. Příloha Strategického rámce: Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000036 Investiční priority - seznam projektových

Více

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu TIC v Kraji Vysočina

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu TIC v Kraji Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu TIC v Kraji Vysočina Ing. Zuzana Vondráková 22. 5. 2017 Zásady ZK na podporu TIC 2017 platné od 1. 1. příslušného kalendářního roku

Více

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ hjp/mt. /fď/jb

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ hjp/mt. /fď/jb rx. r-. l; :S, m f fn i ho y,\ 'i m.ní Q >N 1. KUJIP012O9XD DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ hjp/mt. /fď/jb MARSH, s.r.o. se sídlem: Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Žižkova 1882/57 586 1 1 1.3 IČ:

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Operační program Prioritní osa Oblast podpory OPVK Počáteční vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Číslo výzvy 46 Doba realizace 1. 6. 2014 30. 6. 2015 Způsobilé náklady

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU SPOLUPRÁCE

ZPRÁVA O PRŮBĚHU SPOLUPRÁCE ZPRÁVA O PRŮBĚHU SPOLUPRÁCE v rámci projektu Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání n území ORP Velké Meziříčí, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0./15_005/0000406 Zpráva o průběhu spolupráce v rámci projektu

Více

Komunikační plán MAP ORP HAVLÍČKŮV BROD

Komunikační plán MAP ORP HAVLÍČKŮV BROD Komunikační plán MAP ORP HAVLÍČKŮV BROD Cílem Komunikačního plánu je zajistit informovanost všech aktérů a široké veřejnosti o jednotlivých dílčích výstupech společného plánování zpracovaném SR MAP, o

Více

BRK P př1 Realizované a připravované akce opatření na ochranu před povodněmi na území kraje Vysočina počet stran: 5

BRK P př1 Realizované a připravované akce opatření na ochranu před povodněmi na území kraje Vysočina počet stran: 5 BRK- 04-2011-01P př1 Realizované a připravované akce opatření na ochranu před povodněmi na území kraje Vysočina počet stran: 5 Poř. Název akce Stavebník Vodní tok Obec (Kat. 1, - zvýšení kapacity koryta

Více

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 Pro definování Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina byly použity podklady vycházející z analýzy,

Více

Fotbalový oddíl TJ Sokol Budišov a FC Budišov-Nárameč Roky 1971 2011 ve výsledcích

Fotbalový oddíl TJ Sokol Budišov a FC Budišov-Nárameč Roky 1971 2011 ve výsledcích Fotbalový oddíl TJ Sokol Budišov a FC Budišov-Nárameč Roky 1971 2011 ve výsledcích Bohumil Voneš Příloha Budišovského zpravodaje 3/2012 1. 10. 2012 Úvod Kopaná se v Budišově, stejně jako v okolních obcích,

Více

Spo. Spo OŽP. SoS. SoS KRB. Spo. Kult. SoS

Spo. Spo OŽP. SoS. SoS KRB. Spo. Kult. SoS BATELOV ČSV ZO Horní Dubenky Kaliště 74 58851 Batelov tel. 567 374 246 rtovní šachový klub Cejle Cejle 10 58851 Batelov tel. 607 747 224 TJ Sokol Bohdalov Bohdalov 162 59213 Bohdalov ČSV, ZO Batelov U

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Telč 1 1 Obecné informace

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2017/2018 a kalendářní rok 2018

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2017/2018 a kalendářní rok 2018 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2017/2018 a kalendářní rok 2018 Obsah Úvod Seznam zkratek Ň ň I. Stav a rozvoj vzd lávací soustavy v kraji 4 1. Popis

Více

Místní akční plán pro SO ORP Holice

Místní akční plán pro SO ORP Holice Místní akční plán pro SO ORP Holice 2016-2023 Příloha analytické části č. 1 - Tabulková část Verze 1 ze dne 21. 3. 2017 http://holicko.cz/map-vzdelavani.html Projekt: Společně za kvalitnějším vzděláváním

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě únor 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě září 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

Stav záměru 1.a. 2.a. 3.a. D A A Rančířov, Čížov, Vílanec, Suchá, Stonařov D A A. C C C Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou

Stav záměru 1.a. 2.a. 3.a. D A A Rančířov, Čížov, Vílanec, Suchá, Stonařov D A A. C C C Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 2. SEZNM ZÁMĚRŮ N PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ : záměr trvá B záměr realizován C záměr není dále sledován D záměr změněn zpřesněn E záměr vypuštěn týká se území pouze jedné obec a bude lépe prověřen územním

Více

Územně analytické podklady Kraje Vysočina

Územně analytické podklady Kraje Vysočina 4. úplná aktualizace Územně analytické podklady Kraje Vysočina A 1. Seznam záměrů na provedení změn v území Pořizovatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor územního plánování a stavebního řádu KVĚTEN 2017

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě srpen 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM KOMUNIKAČNÍ PLÁN CZ /0.0/0.0/17_047/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM KOMUNIKAČNÍ PLÁN CZ /0.0/0.0/17_047/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM KOMUNIKAČNÍ PLÁN Projekt Registrační číslo Nositel projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008577

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě březen 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

Oddělení dopravní obslužnosti ODSH

Oddělení dopravní obslužnosti ODSH Oddělení dopravní obslužnosti ODSH 1 22.04.2011 Návoz na spoj 840503/15 doprava od V. Bíteše - Milešínsko ze 840503 14 0,32 28,70 Milešín Velká Bíteš 21:25 22:05 zaměstnání. Párový spoj 840503/17, 840508/14

Více

SEZNAM BUDOV ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU KRAJE VYSOČINA a) budova, jejíž případný požár ohrožuje zásobování obyvatel základními životními potřebami

SEZNAM BUDOV ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU KRAJE VYSOČINA a) budova, jejíž případný požár ohrožuje zásobování obyvatel základními životními potřebami SEZNAM BUDOV ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU KRAJE VYSOČINA a) budova, jejíž případný požár ohrožuje zásobování obyvatel základními životními potřebami 1. 2. 3. s roz.působností Třebíč Dukovany JEDU Dukovany ČEZ a.s.

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě červen 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě duben 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě červenec 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

310/2018 Sb. ze dne 12. prosince o krajských normativech. Jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy

310/2018 Sb. ze dne 12. prosince o krajských normativech. Jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy 310/2018 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2018 o krajských normativech Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161c odst. 2 písm. b) a 170 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ. Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253. Evidenční číslo pomůcky: 3376

E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ. Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253. Evidenční číslo pomůcky: 3376 MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ 1579-1950 Inventář Číslo evidenčního listu NAD: 253 Evidenční číslo pomůcky: 3376 Dr. Mojmír Švábenský Dr. Eva Lupoměchová Dr. Jiřina Kalendovská

Více

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání Přílohy Příloha č. 1 Vnější prostředí školy Vlivy politické Mezoprostředí školy Vlivy kulturní Žáci Rodiče Konkurence Resortní organizace Vnitřní vlivy Kvalita učitelů Kvalita vedení Kultura a klima školy

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2011 Rozesláno dne 22. listopadu 2011 Částka 3 OBSAH: 1. Nařízení kraje Vysočina, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech kraje Vysočina, na nichž

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne č. 4/2005

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne č. 4/2005 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 26. 7. 2005 č. 4/2005 kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním

Více

Výroční zpráva Střediska výchovné péče STŘED za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva Střediska výchovné péče STŘED za školní rok 2017/2018 Výroční zpráva Střediska výchovné péče STŘED za školní rok 2017/2018 V Moravských Budějovicích dne 1. října 2018 Mgr. Martina Bártová ředitelka OBSAH: 1 INFORMACE O ORGANIZACI... 3 2 INFORMACE O ZŘIZOVATELI...

Více

15/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Rámcová struktura a obsah dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

15/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Rámcová struktura a obsah dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 15/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 11

Více

Příjmení Jméno Škola Počet bodů Čas

Příjmení Jméno Škola Počet bodů Čas Vyhodnocení krajského kola soutěže "Poznej Vysočinu" v Jihlavě dne 15. 3. 2019 1 Homola Jakub ZŠ a MŠ Bory 39 15:06:00 2 Hochmanová Tereza ZŠ Chotěboř, Smetanova 37 8:30:00 3 Mokričková Tereza Gymnázium

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Dotace na sociální služby - p.o. (MPSV dofinancování 2) PR01837 PR01837.0001 PR01837.0002 PR01837.0003 PR01837.0004 PR01837.0005 PR01837.0006 PR01837.0007 PR01837.0008 PR01837.0009 PR01837.0010 PR01837.0011

Více

Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina. P o z v á n k a

Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina. P o z v á n k a KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina P o z v á n k a V souladu

Více

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8997 NAD č. 4170 Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) 1945-1948 Zpracoval:

Více

ze dne č. 3/05

ze dne č. 3/05 Pravidla Rady kraje Vysočina ke stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům příspěvkových organizací kraje Vysočina na úseku školství ze dne 22. 2. 2005

Více

Porovnání Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Porovnání Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Porovnání Za kalendářní rok: 2016, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČO 4945584 Dílčí odběratelské porovnání ceny Svazek Třebíč Tabulka č.1 Náklady pro výpočet

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: dotace na sociální služby (MPSV dofinancování) ID: ZZ01591-01 Identifikátor Žadatel IČO/RČ Název projektu Požadovaná částka ZZ01591.0213 ZZ01591.0214

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace ZK-04-2017-95, př. 1 počet stran: 6 Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: Program obnovy venkova Vysočiny 2017 ID: ZZ01909 Identifikátor Žadatel IČO/RČ Název projektu ZZ01909.0166 Obec

Více

Plán investic na rok 2017 v tis. Kč

Plán investic na rok 2017 v tis. Kč VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Plán investic na rok 2017 v tis. Kč VH 4.1 č.ř. č.ú. Text 1 173 Lhánice - vodovod, prodloužení řádu Lhánice - vodovod, prodloužení řádu 26 SVAZEK 26

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: Program obnovy venkova Vysočiny 2016 ID: ZZ01488 Výpis žádostí ze systému edotace Identifikátor Žadatel IČO/RČ Název projektu Požadovaná částka ZZ01488.0005 Obec Dolní Rožínka 00294233

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2018 o krajských normativech

VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2018 o krajských normativech Strana 5298 Sbírka zákonů č. 310 / 2018 310 VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2018 o krajských normativech Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161c odst. 2 písm. b) a 170 písm. f) zákona

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

v t o m střední s maturitou

v t o m střední s maturitou MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 30.

Více

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Obec Kulturní památky Umístění (místní část) Rejstříkové číslo Bohdalov

Více

VYHLÁŠKA. č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

VYHLÁŠKA. č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy VYHLÁŠKA č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy ze dne 27. prosince 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo")

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 492/2005 Sb., o krajských normativech jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 47/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161 odst. 4 zákona č. 561/2004

Více