ZK , př. 1 počet stran: 133

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZK , př. 1 počet stran: 133"

Transkript

1 ZK---, př. počet stran: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací stavy v Kraji Vysočina za školní rok / a kalendářní rok

2

3 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Stav a rozvoj vzděláva í stavy v kraji. Popis stavu vzděláva í stavy v kraji. Základ í hr é kva titativ í údaje. Říze í a správa v o lasti školství. Stav vzděláva í stavy v jed otlivý h o lastech. Předškol í vzdělává í. Základ í vzdělává í. Střed í vzdělává í. Ter iár í vzdělává í. Vzdělává í dospělý h. Ústav í a o hra á vý hova. Poradenství pedagogicko - psychologické, speciálně pedagogické, pro volbu povolání. U ěle ké a záj ové vzdělává í a sport a ládež. Služ y vzdělává í II. Eko o i ká část výroč í zprávy III. Hod o e í aplňová í dlouhodo ého zá ěru vzdělává í a rozvoje vzděláva í stavy, jeho ílů a priorit v uply ulé Přílohová část o do í

4 Úvod Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzd lávací stavy zpracovává krajský ú ad, p edkládá ji zastupitelstvu kraje a MŠMT na základ zákona č. /Ň Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání Ěškolský zákoně. Kvantitativní i kvalitativní údaje, které tato výroční zpráva Ědále také VZ ě obsahuje, se vztahují k období školního roku Ň/Ň a k rozpočtovému roku, dále také uvádí n které aktuální údaje školního roku /. VZ je koncipována jako zdroj informací pro uživatele a klienty vzd lávacího systému kraje a jako zp tná vazba pro hodnocení napl ování zám r stanovených dlouhodobým zám rem vzd lávání a rozvoje vzd lávací stavy kraje. Ve VZ Ěkapitola ě zám rn uvádíme pouze základní informace koncepčního charakteru Ěčasové ady, vývojové tendence, prognostické odhadyě, protože hlubší analýza kvantitativních údaj je rozpracována v rámci Dlouhodobého zám ru vzd lávání a rozvoje vzd lávací stavy Kraje Vysočina. Strukturu VZ upravuje vyhláška č. /Ň Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých zám r a výročních zpráv, ve zn ní pozd jších p edpis. Speciální vzd lávání je již p ičlen no k jednotlivým stup m vzd lávání - p edškolnímu, základním a st ednímu. Pro snazší práci se zkratkami je jejich význam uveden v Seznamu zkratek. P i zpracování VZ jsme čerpali ze statistických informací centrálních databází ĚMinisterstvo školství, mládeže a sportu - výkonové výkazy škol, výkazy o zam stnancích a mzdových prost edcích P-, Český statistický ú ad, p ehledy z ú ad práce) a z výkaz zisk a ztrát jednotlivých škol. Velmi cenné, jinak nezjistitelné informace nám i v tomto roce poskytli editelé škol formou elektronického sb ru dat. Zjišťování informací z tak velkého množství velmi r znorodých subjekt s sebou p esto p ineslo jisté obtíže. Není nap íklad možné eaktn stanovit n které ekonomické a personální ukazatele Ěp esné člen ní provozních výdaj nebo nepedagogických pracovník podle jednotlivých částí škol, nap. školních jídelen, školních družin a klub apod.ě. Z d vodu ochrany osobních údaj j skryty mzdové výdaje u částí s jedním a dv ma zam stnanci. Pro zjednodušení uvádíme v tetu VZ pojem učitelé, ale uvažujeme z genderového pohledu jak učitelky, tak učitele, totéž platí pro ostatní pojmy označující osoby. Záv rem bychom cht li pod kovat všem, kte í poskytli údaje pro zpracování VZ. Zejména d kujeme editel m škol a dalším pracovník m škol za trp livost a ochotu p i poskytování dat.

5 ORP obce s rozší enou p sobností Seznam zkratek OU odborné učilišt vzd lávacími pot ebami AJ anglický jazyk pro žáky se speciálními PO právnická osoba CAF Common Assessment Framework ĚSpolečensky hodnotící rámecě PPK počet potencionálních klient PPP pedagogicko-psychologická poradna CZVV - Centrum pro zjišťování výsledk vzd lávání PrŠ praktická škola Ěobor st ední školy pro žáky se speciálními vzd lávacími pot ebamiě ČČK Český červený k íž ČR Česká republika PS počet skupin ČSŽ Český svaz žen psc p ípravný stupe základní školy speciální ČŠI Česká školní inspekce PSt počet student DD d tský domov PT počet t íd DDM d m d tí a mládeže PZ počet žák DM domov mládeže RDMKV rada d tí a mládeže kraje Vysočina DÚ diagnostický ústav RVP rámcový vzd lávací program DZKV Dlouhodobý zám r vzd lávání a rozvoje vzd lávací stavy kraje Vysočina RVVZ regionální vým na zkušeností s vpuch s vývojovými poruchami učení a chování EU Evropská unie SOŠ st ední odborná škola G gymnázium SOU st ední odborné učilišt Int, int internát SPC speciáln pedagogické centrum IPS informační a poradenské st edisko p i ú adech práce SpŠ speciální škola IVP individuální vzd lávací plán SŠ st ední škola K kapacita SVČ st edisko volného času KZ kód z izovatele -církev, -kraj) (-obec, SVP st edisko výchovné péče -kromník, šd školní družina MAP místní akční plán šj školní jídelna Ěúplnáě MAS místní akční skupina šj-v/výv pouze výdejna/výva ovna školní jídelny Mimo. nadaní mimo ádn nadaní šk školní klub MŠ mate ská škola škn školní knihovna MŠMT Ministerstvo školství, mládeže ŠR školní rok a t lovýchovy U ubytovaní MV Ministerstvo vnitra ÚP ú ad práce Nar. narozen ÚSP ústav sociální péče Nást., nástavby VOŠ vyšší odborná škola Nejaz. nejazykový Ěp edm tě VÚ výchovný ústav Neped. nepedagogický pracovník VZ výroční zpráva NIDV Národní institut pro další vzd lávání Zdrav. hend. zdravotní hendikep NJ n mecký jazyk ZŠ základní škola NNO nestátní nezisková ZŠp základní škola praktická NÚV - Národní ústav ve vzd lávání ZŠS základní škola speciální OK - práce statistika MPSV ZUŠ základní um lecká škola

6 I. STAV ů ROZVOJ VZD LÁVůCÍ SOUSTAVY. Popis stavu vzd lávací stavy v kraji. ZÁKLůDNÍ SOUHRNNÉ KVůNTITůTIVNÍ ÚDůJE V roce p sobilo v Kraji Vysočina celkem právnických osob vykonávajících činnost škol a školských za ízení, z nichž z izovaly obce, kraj, kromé, církve a náboženská společenství, MŠMT. V roce došlo ke sloučení St ední odborné školy a St edního odborného učilišt T ešť s Odborným učilišt m a Praktickou školou v Černovicích. Dále zahájily svou činnost dv kromé základní školy. Na území kraje vykonávalo svou činnost mate ských škol, základních škol a základních škol speciálních, st edních škol. V n kterých právnických subjektech j v rámci jedné školy poskytovány r zné stupn vzd lání. Na zajišt ní praktické výuky se krom výše uvedených škol podílela i Ň školská za ízení. Z toho jedno st edisko praktického vyučování Ěz izovatel firmaě a jeden školní statek Ěz izovatel krajě. Terciární vzd lávání v prezenční či distanční form studia zabezpečovalo ň vyšších odborných škol, Ň vysoké školy a další odloučená pracovišt vysokých škol sídlících mimo kraj. Um lecké a zájmové vzd lávání probíhalo na Ň základních um leckých školách a ve Ň st ediscích volného času d tí a mládeže Ědomech d tí a mládežeě. P i školách dále p sobilo odd lení školních družin a školních klub, které nabízely zájmových útvar. Stravování žák zajišťovalo školních jídelen Ěvčetn samostatných výva oven a výdejeně. Ubytování poskytovalo domov mládeže a internát. V kraji bylo z ízeno za ízení ústavní a ochranné výchovy s celodenní péčí. Do škol z izovaných dle školského zákona a do vysokých škol docházelo d tí, žák a student. Základní um lecké školy navšt vovalo žák. Do pravidelných zájmových útvar st edisek volného času bylo zapojeno účastník. Ve školních jídelnách se stravovalo d tí, žák, student a dosp lých. V domovech mládeže a internátech bylo ubytováno žák a student. V za ízeních ústavní a ochranné výchovy a preventivn výchovné péče byla poskytnuta péče d tem. Vzd lávací a výchovné služby dle školského zákona zajišťovalo v hlavní činnosti celkem Ěbez škol z izovaných MŠMT a MV), p epočtených pracovník Ěmzdové prost edky na n činily, mil. Kčě, z nichž bylo, p epočtených pedagogických pracovník Ěmzdové prost edky na n činily, mil. Kčě. Podíl p epočtených počt všech pracovník (tj. pedagogických i nepedagogickýchě zam stnaných ve školách a školských za ízeních činil, %, podíl p epočtených počt pedagogických pracovník, % evidenčního počtu zam stnanc v kraji. Celkové náklady na hlavní činnost organizací, které zajišťují vzd lávání a školské služby dle školského zákona Ěbez škol z izovaných MŠMT a MVě, j, mil. Kč.

7 . ÍZENÍ ů SPRÁVů V OBLůSTI ŠKOLSTVÍ Na výkonu ve ejné správy se podílely samosprávné orgány Ěkraj a obceě a jejich ú ady. Od roku Ňň se počet tabulkových míst na odboru školství, mládeže a sportu krajského ú adu nezm nil a z stal ve výši ň, od roku Ň pracuje na odboru realizační tým projektu Krajský akční plán, složený z ň zam stnanky s pracovními pom ry na dobu určitou po dobu realizace projektu. Od roku ŇŘ je do odboru začlen n projektový tým ň zam stnanky projektu Implementace krajských akčních plán Učíme se ze života pro život, op t s pracovními pom ry na dobu určitou. Školskou správu dále zabezpečovaly odbory a odd lení školství obecních ú ad obcí s rozší enou p sobností. Na národní úrovni dochází k završení zavád ní dvouúrov ového systému tvorby kurikulárních dokument škol, složeného z rámcových vzd lávacích program Ědále také RVP ě schvalovaných MŠMT a školních vzd lávacích program, které v ladu s RVP p ipravují jednotlivé školy. V základních školách a ve v tšin obor st edních škol již probíhala výuka pln podle školních vzd lávacích program, do výuky v ladu s t mito kurikulárními dokumenty se zapojila také v tšina mate ských škol. V oblasti všeobecného vzd lávání Národní ústav ve vzd lávání p ipravuje inovace všech částí RVP p edškolního vzd lávání a RVP základního vzd lávání Ědále také NÚV ě, včetn jejich p íloh s d razem na navržení systému cyklických revizí kurikula. V oblasti počátečního a dalšího odborného vzd lávání p ipravuje NÚV inovace RVP pro obory st edního vzd lávání. Jedním z východisek je užší propojení Národní stavy kvalifikací s počátečním odborným vzd láváním a její uplatn ní v kurikulárních dokumentech s cílem zvýšení relevance odborného vzd lávání požadavk m trhu práce. V roce / prob hla maturitní zkouška op t podle nových p edpis. Maturitní zkouška ve školním roce se skládala ze dvou částí společné Ěstátníě a profilové Ěškolníě. ůby žák usp l u maturity, musel úsp šn složit povinné zkoušky z obou t chto částí. Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu tedy Školský zákon č. /Ň Sb. a vyhlášku č. /Ňř Sb. ve zn ní pozd jších p edpis. Povinné i nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky j koncipovány v ladu s platnými katalogy požadavk. Školní rok / byl čtvrtým rokem, kdy st ední školy s obory vzd lávání poskytujícími st ední vzd lání s výučním listem rovn ž povinn realizovaly záv rečnou zkoušku podle jednotného zadání. Nov v oborech vzd lání bylo možné skládat písemné zkoušky na počítači. J mezi nimi nejen obory kategorie H, ale také kategorie E. Školy se mohly rozhodnout, zda tuto možnost využijí, nebo z stanou u písemek na papí e. Pro výb r témat u t chto obor používaly v každém p ípad banku úloh, z níž se zadání pro žáky vygenerovalo. Pro p ijímací ízení pro školní rok Ň/ je v oborech vzd lání s maturitní zkouškou odp t stanovena tzv. jednotná p ijímací zkouška. Pro uchazeče o studium na st ední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z p edm t český jazyk a literatura a matematika a její aplikace. Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia.

8 Počty škol, tříd a žáků v MŠ, ZŠ a SŠ včetně speciálních po okresech ve školních letech / a / (dle statistických výkazů MŠMT a ČSÚ) Školní rok / typ školy MŠ ZŠ SŠ okres počet škol počet tříd počet žáků Školní rok / rozdíl rozdíl počtu rozdíl počtu počtu žáků žáků ve š.r. tříd ve š.r. počet tříd počet žáků /-/ v % ke š.r. /-/ / počet škol počet žáků na třídu š.r./ š.r./ počet žáků na školu š.r./ š.r./ počet obyv. k.. rozloha v km² hustota osídlení počet obcí počet obcí na počet tříd na km² km² poč. tříd na obyv. PE,,,,,,,,, HB - -,,,,,,,,, JI,,,,,,,,, TR - -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ZR kraj PE,,,,,,,,, HB,,,,,,,,, JI,,,,,,,,, TR,,,,,,,,, ZR,,,,,,,,, kraj,,,,,,,,, PE - -, -,,,,,,,, HB,,,,,,,,, JI,,,,,,,,, TR - -, -,,,,,,,, ZR - -, -,,,,,,,, kraj - -, -,,,,,,,, ZŠ - j zahrnuty všechny právní subjekty, části a odloučená pracoviště základní škola, zvláštní školy, pomocné školy, přípravný stupeň pomocné školy (nej zahrnuty školy při zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče a výchovných ústavech) MŠ - j zahrnuty všechny právní subjekty mateřské školy, jejich části a odloučená pracoviště mateřské školy, speciální MŠ (nej zahrnuty školy při zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče a výchovných ústavech) SŠ - všechny právní subjekty střední školy (Gymnazií, SOŠ, SOU a U, OU) (nej zahrnuty praktické školy, školy při zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče a výchovných ústavech)

9 Počet obyvatel dle věkových skupin (dle ČSÚ k.. ) Rok Rok vstupu Rok vstupu Rok narození do MŠ do ZŠ vstupu do SŠ Rok vstupu do ZŠ Kraj Vysočina Okres HB Okres JI Okres PE Okres TR Kraj Vysočina pp Vývoj počtu tříletých kk Okres ZR

10 Rok Kraj vstupu do Vysočina MŠ Vývoj počtu tříletých Vývoj počtu šestiletých Vývoj počtu patnáctiletých

11 Personální podmínky vzdělávání v roce dle výkazů MŠMT MŠ Přepočte ý počet pracov íků - z toho pedagogických pracovníků - ostatních pracovníků Počet žáků a přepočte ého ped. pracov íka Počet žáků a přepočte ého ostat. pracov íka Počet ped. pracov íků a třídu Počet ostat ích pracov íků a třídu Prů ěr ý ěsíč í plat ped. pracov íka ze stát.rozpočtu Prů ěr ý ěsíč í plat a ostat. pracov íka ze stát.rozpočtu,,,,,,,,, ZŠ,,,,,,,,, SŠ,,,,,,,,, ZUŠ,,,,, SVČ,,,,, VOŠ,,,,,,,,, Personální podmínky vzdělávání v roce dle výkazů MŠMT MŠ Přepočte ý počet pracov íků - z toho pedagogických pracovníků - ostatních pracovníků Počet žáků a přepočte ého ped. pracov íka Počet žáků a přepočte ého ostat. pracov íka Počet ped. pracov íků a třídu Počet ostat ích pracov íků a třídu Prů ěr ý ěsíč í plat ped. pracov íka ze stát.rozpočtu Prů ěr ý ěsíč í plat a ostat. pracov íka ze stát.rozpočtu,,,,,,,,, ZŠ,,,,,,,,, SŠ,,,,,,,,, ZUŠ,,,,, SVČ,,,,, VOŠ,,,,,,,,,, Personální podmínky vzdělávání v roce dle výkazů MŠMT MŠ Přepočte ý počet pracov íků - z toho pedagogických pracovníků - ostatních pracovníků Počet žáků a přepočte ého ped. pracov íka Počet žáků a přepočte ého ostat. pracov íka Počet ped. pracov íků a třídu Počet ostat ích pracov íků a třídu Prů ěr ý ěsíč í plat ped. pracov íka ze stát.rozpočtu Prů ěr ý ěsíč í plat a ostat. pracov íka ze stát.rozpočtu,,,,,,,,, ZŠ,,,,,,,,, SŠ,,,,,,,,, ZUŠ,,,,, SVČ,,,,, VOŠ,,,,,,,,,

12 . Stav vzd lávací stavy v jednotlivých oblastech. P EDŠKOLNÍ VZD LÁVÁNÍ.. P e h l e d n á t a b u l k a s j e d n o t l i v ý m i m a t e s k ý m i š k o l am i.. Struktura a mate ských škol.. P e r s o n á l n í p o dm í nk y v z d l á v á n í.. M a t e r i á l n í p o dm í n k y v z d l á v á n í.. Výsledky vzd lávání.. S p o l u p r á c e s v e e j n o s t í, k om u n it n í f un k c e š k o l y.. Financování

13 Mateřské školy - výroční zpráva Vysvětlivky KZ=kód zřizovatele (-obec, -kromník, -církev, -kraj), SS=skupiny studentů, PŽ=počet žáků, PT=počet tříd, PÚ=počet účastníků, K=kapacita, U=ubytovaní zš Základní škola, sš Střední škola, voš Vyšší odborná škola, šd Školní družina, zař.d.v.p.p. Zař.- další vzděl.ped.pr., spc - SPC, šj Školní jídelna, šj-výv Školní jídelna(vývařovna), šj-výd Školní jídelna (výdejna), int Internát, dm Domov mládeže, šh Školní hospodářství. viz školský rejstřík označení pro Náklady na hlavní činnost celé PO Název editelství Základní škola a mate ská škola Batelov, p ísp vková Místo editelství Ulice editelství SOUČÁSTI z PŽ KZ PŽ PT zdrav. hand. s vpuch Přep. počet prac. za typ MŠ Ped. Neped. Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Ped. Neped. Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. z toho mzdové náklady Školní / šj-výd,,,,,,, č.p. ř mš,zš,šd,šj-výd,,,,,,, Bobrová mš,šj,,,,,,, č.p. Ř,,,,,, Bohdalov šj-výd,,,,,,, Základní škola Hany Benešové a Mate ská škola Bory, Bory p ísp vková Dolní Bory šj-výd,,,,,,, Základní škola a mate ská škola Božejov Božejov Božejov šj-výd,,,,,,, Základní škola a mate ská škola Brtnice, p ísp vková Brtnice Školní šj-výd,,,,,,, Základní škola a mate ská škola Brzkov, p ísp vková Mate ská škola B ezí, p ísp vková Brzkov,,,,,, Batelov Základní škola a Mate ská škola Blatnice, okres T ebíč, Blatnice p ísp vková Mate ská škola Bobrová, p ísp vková Bobrová Základní škola a Mate ská škola Bohdalec, okres Žďár Bohdalec nad Sázavou, p ísp vková Základní škola a mate ská škola Bohdalov Bohdalov č.p. ř mš,zš,šd,šj-výd, B ezí č.p. mš,šj,,,,,,, Základní škola a mate ská škola B ezník, p ísp vková Mate ská škola Budíkov B ezník B ezník Řř šj-výd,,,,,,, Budíkov č.p. mš,šj-výd,,,,,,, Mate ská škola Budišov - p ísp vková Budišov Budišov mš,šj,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Budkov, okres T ebíč Budkov Budkov šj-výd,,,,,,, Mate ská škola Byst ice nad Pernštejnem, p ísp vková Byst ice nad Pernštejnem Okružní mš,šj,šj-výd,,,,,,, Základní škola a mate ská škola Cejle, p ísp vková Základní škola a mate ská škola Čáslavice Cejle č.p.,,,,,, Čáslavice Čáslavice,,,,,, Základní škola a mate ská škola Častrov, okres Pelh imov Mate ská škola Čechtín Častrov Častrov šj-výd,,,,,,, Čechtín Čechtín mš,šj,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Čejov, okres Pelh imov Základní škola a Mate ská škola Černovice, p ísp vková Mate ská škola Červená ečice, okres Pelh imov Čejov č.p.,,,,,, Černovice B lohrobského šj-výd,,,,,,, Červená Červená mš,šj,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Česká B lá Česká B lá,,,,,, ečice ečice Česká B lá

14 z PŽ Název editelství Základní škola a Mate ská škola Dalečín, p ísp vková Základní škola a Mate ská škola Dalešice, okres T ebíč, p ísp vková Mate ská škola Daňkovice, p ísp vková Místo editelství Ulice editelství SOUČÁSTI KZ PŽ PT zdrav. hand. s vpuch Přep. počet prac. za typ MŠ Ped. Neped. Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Ped. Neped. Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. z toho mzdové náklady Dalečín Dalečín,,,,,, Dalešice Dalešice,,,,,, Daňkovice č.p. ř mš,šj-výd,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Dešov Dešov Dešov,,,,,, Základní škola a mate ská škola Dlouhá Brtnice, p ísp vková Základní škola a mate ská škola Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod Základní škola a Mate ská škola Dobrá Voda, p ísp vková Základní škola a mate ská škola Dobronín, p ísp vková Základní škola a mate ská škola Dolní Cerekev, p ísp vková Základní škola a Mate ská škola Dolní He manice, p ísp vková Základní škola a mate ská škola Dolní Krupá, okres Havlíčkův Brod Mate ská škola Dolní Libochová Dlouhá Brtnice Dlouhá Brtnice Ř mš,zš,šd,šj-výd,,,,,,, Dlouhá Ves č.p. ř mš,zš,šj,,,,,,, Dobrá Voda č.p. ř mš,zš,šd,šj-výd,,,,,,, Dobronín Polenská / šj-výd,,,,,,, Dolní Cerekev Dolní Cerekev,,,,,, Dolní He manice č.p.,,,,,, Dolní Krupá Dolní Krupá Ř,,,,,, Dolní Libochová č.p. Ř mš,šj,,,,,,, Základní škola a mate ská škola Dolní M sto Dolní M sto Dolní M sto,,,,,, Mate ská škola Olešínky, okres Žďár nad Sázavou Dolní Rožínka Olešínky mš,šj,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Dolní Rožínka Dolní Rožínka Dolní Rožínka,,,,,, Základní škola a Mate ská škola DOMAMIL, p ísp vková Mate ská škola Dubovice Domamil Domamil mš,zš,šd,šj-výv,šjvýd,,,,,,, Dubovice Dubovice mš,šj-výd,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Dukovany, p ísp vková Základní škola a Mate ská škola Dušejov, p ísp vková Základní škola a mate ská škola Fryšava pod Žákovou horou, p ísp vková Základní škola a Mate ská škola Golčův Jeníkov, p ísp vková Základní škola a Mate ská škola Habry Dukovany Dukovany,,,,,, Dušejov Dušejov Ř šj-výd,,,,,,, Fryšava pod Žákovou horou Golčův Jeníkov Fryšava pod Žákovou horou Mírová,,,,,, šj-výd,,,,,,, Habry V Zahradách Ř šj-výd,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Hamry nad Sázavou, p ísp vková Základní škola a Mate ská škola Hartvíkovice, p ísp vková Základní škola a Mate ská škola Havlíčkova Borová Hamry nad Sázavou č.p. šj-výd,,,,,,, Hartvíkovice Hartvíkovice ř,,,,,, Havlíčkova Borová Nám stí ř šj-výd,,,,,,, Mate ská škola Domeček Havlíčkův Brod Na Losích Ř mš,šj-výd,,,,,,,

15 z PŽ Název editelství Mate ská škola Korálky Havlíčkův Brod Základní škola a Mate ská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova Základní škola a mate ská škola Herálec Základní škola a Mate ská škola Herálec, p ísp vková Základní škola a mate ská škola Heraltice, okres T ebíč, p ísp vková Základní škola a mate ská škola Hn vkovice, p ísp vková Základní škola a Mate ská škola Hodice, p ísp vková Mate ská škola Hodov, okres T ebíč, p ísp vková Mate ská škola Horní Cerekev, okres Pelh imov Místo editelství Havlíčkův Brod Ulice editelství P íčná ř SOUČÁSTI mš,šj, KZ PŽ PT zdrav. hand. s vpuch Přep. počet prac. za typ MŠ Ped. Neped. Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Ped. Neped. Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. z toho mzdové náklady,,,,,, Havlíčkův Brod Wolkerova mš,zš,šd,šk,šj,,,,,,, Herálec Herálec Ř šj-výd,,,,,,, Herálec Herálec šj-výd,,,,,,, Heraltice č.p. Ř,,,,,, Hn vkovice Hn vkovice,,,,,, Hodice č.p. Ř šj-výd,,,,,,, Hodov Hodov mš,šd,šj-výd,,,,,,, Horní Cerekev Tyršova mš,šj,,,,,,, Základní škola a mate ská škola Horní Dubenky, p ísp vková, okres Jihlava Mate ská škola Horní Krupá, okres Havlíčkův Brod Horní Dubenky Horní Dubenky,,,,,, Horní Krupá č.p. mš,šj-výd,,,,,,, Mate ská škola Sedmikráska Horní Ves č.p. mš,šj-výd,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Ho epník Ho epník Nám. Prof. Bechyn šj-výd,,,,,,, Mate ská škola Hrotovice Hrotovice. máje mš,šj,,,,,,, Mate ská škola Bambi kindergarten Humpolec Školní ř mš,šj-výd,,,,,,, Mate ská škola Humpolec, Smetanova Humpolec Smetanova mš,šj,,,,,,,,,,,,, Mate ská škola Chot bo, B ezová, okres Havlíčkův Brod Základní škola a Mate ská škola Jakubov, p ísp vková Základní škola a mate ská škola Jamné, p ísp vková Mate ská škola Jámy - p ísp vková, okres Žďár nad Sázavou Mate ská škola Jarom ice nad Rokytnou Chot bo B ezová mš,šj,šj-výd, Jakubov u Moravských Bud jovic Jamné č.p.,,,,,, č.p. ř šj-výd,,,,,,, Jámy Jámy Ř mš,šj,,,,,,, Jarom ice nad Rokytnou Jemnice Husova mš,šj,,,,,,, Mate ská škola v Jemnici, p ísp vková Palackého Řř mš,šj,,,,,,, Mate ská škola Jersín Ř, p ísp vková Jersín Jersín Ř mš,šj-výd,,,,,,,

16 z PŽ Název editelství Místo editelství Ulice editelství SOUČÁSTI PŽ PT zdrav. hand. s vpuch Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Ped. Neped. Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. z toho mzdové náklady Mate ská škola a Speciáln pedagogické centrum Jihlava, p ísp vková Jihlava MATE SKÁ ŠKOLA KVÍTEK Jihlava Rantí ovská /ř mš,šj-výd,,,,,,, Mate ská škola Mozaika Jihlava, B ezinova, p ísp vková Jihlava B ezinova / mš,šj,šj-výd,,,,,,, Demlova / mš,spc,šj,šj-výd, KZ Přep. počet prac. za typ MŠ Ped. Neped.,,,,,, Základní škola a mate ská škola Jihlava, Nad Plovárnou, p ísp vková Základní škola ScioŠkola a Mate ská škola Meruzalka, o.p.s. Základní škola a Mate ská škola Jimramov, p ísp vková Základní škola a mate ská škola Ji ice, okres Pelh imov Mate ská škola Kališt Jihlava Nad Plovárnou ř/ mš,zš,šd,šk,šj,,,,,,, Jihlava Havlíčkova ř/ šj-výd,,,,,,, Jimramov Pad lek,,,,,, Ji ice č.p.,,,,,, Kališt Kališt mš,šj,,,,,,, MATE SKÁ ŠKOLA KALIŠT, okres Jihlava p ísp vková Mate ská škola Kámen, okres Pelh imov Kališt č.p. mš,šd,šk,šj,,,,,,, Kámen Kámen mš,šj,,,,,,, Mate ská škola se speciálními t ídami Kamenice nad Lipou, Na Besídce, okres Pelh imov Kamenice nad Lipou Za Kult. domem mš,šj,šj-výd,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Kamenice, okr. Jihlava, p ísp vková Mate ská škola Kejžlice Kamenice u Jihlavy Kamenice u Jihlavy šj-výd,,,,,,, Kejžlice K Lipnici mš,šj-výd,,,,,,, Základní škola a mate ská škola Kn žice Kn žice Kn žice šj-výd,,,,,,, Mate ská škola Kojčice Kojčice Základní škola a Mate ská škola Kojetice, okres T ebíč, Kojetice p ísp vková Základní škola a Mate ská škola Kon šín, p ísp vková Kon šín Základní škola a Mate ská škola Kostelec, p ísp vková Kostelec Kojčice Ř mš,šj-výd,,,,,,, č.p. šj-výd,,,,,,, Kon šín,,,,,, č.p. Ř,,,,,,

17 z PŽ Název editelství Místo editelství Ulice editelství SOUČÁSTI KZ PŽ PT zdrav. hand. s vpuch Přep. počet prac. za typ MŠ Ped. Neped. Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Ped. Neped. Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. z toho mzdové náklady Základní škola a mate ská škola Košetice Košetice Košetice,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Kouty, okres T ebíč, p ísp vková Základní škola a Mate ská škola Kozlov, p ísp vková Kouty Kouty,,,,,, Kozlov č.p. mš,zš,šd,šj-výd,,,,,,, Mate ská škola Kožichovice, p ísp vková Kožichovice mš,šj-výd,,,,,,, č.p. Základní škola a mate ská škola Kožlí Kožlí Kožlí,,,,,, Základní škola a mate ská škola Krahulčí, okres Jihlava, p ísp vková Základní škola a Mate ská škola Jana Blahoslava Kralice nad Oslavou, p ísp vková, okres T ebíč Krahulčí č.p.,,,,,, Kralice nad Oslavou Martinská,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Krásná Hora, p ísp vková Mate ská škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod Krásná Hora Krásná Hora,,,,,, Krucemburk Javorová mš,šj,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola K ídla, okres Žďár nad Sázavou, p ísp vková Základní škola a Mate ská škola K ižánky, p ísp vková Základní škola a mate ská škola K ižanov, p ísp vková Základní škola a Mate ská škola K oví, p ísp vková Mate ská škola Lavičky, p ísp vková K ídla č.p. mš,zš,šd,šj-výd,,,,,,, K ižánky Moravské K ižánky ř,,,,,, K ižanov U Školy šj-výd,,,,,,, K oví K oví ř,,,,,, Lavičky č.p. ř mš,šj,,,,,,, Ledeč nad Sázavou Dobrnice,,,,,, Ledeč nad Sázavou Stínadla ř mš,šj,,,,,,, Mate ská škola a Základní škola Dobrnice okres Havlíčkův Brod Mate ská škola Ledeč nad Sázavou Základní škola a mate ská škola Lesonice, okres Lesonice T ebíč, p ísp vková Základní škola a Mate ská škola Libice nad Doubravou Libice nad Doubravou Základní škola a Mate ská škola Bohuslava Reynka, Lípa Lípa, p ísp vková Základní škola, Základní um lecká škola a Mate ská Lipnice nad Sázavou škola Lipnice nad Sázavou Mate ská škola Dolní Vilémovice Lipník Základní škola a Mate ská škola Lipník, okres T ebíč, p ísp vková Mate ská škola Lísek - p ísp vková Lipník Lesonice,,,,,, nám. Sv. Jiljí,,,,,, Lípa šj-výd,,,,,,, Lipnice nad Sázavou Dolní Vilémovice mš,zš,fšd,šj,,,,,,, mš,šj,,,,, Lipník mš,zš,šd,šj-výd,,,,,,, Lísek Lísek ř mš,šj,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Litoho, p ísp vková, okres T ebíč Základní škola a mate ská škola Lučice Litoho č.p. řř,,,,,, Lučice Lučice,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Luka nad Jihlavou, p ísp vková Základní škola a Mate ská škola Lukavec Luka nad Jihlavou Školní,,,,,, Lukavec Na Podskalí Ř šj-výd,,,,,,,

18 z PŽ Název editelství Místo editelství Ulice editelství SOUČÁSTI KZ PŽ PT zdrav. hand. s vpuch Přep. počet prac. za typ MŠ Ped. Neped. Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Ped. Neped. Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. z toho mzdové náklady Základní škola a mate ská škola Lukov, p ísp vková Lukov Mate ská škola Malá Losenice, p ísp vková Malá Losenice č.p. šj-výd,,,,,,, č.p. mš,šj-výd,,,,,,, Mate ská škola Malčín, Ř Malčín č.p. Ř mš,šj-výd,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Maleč Maleč Maleč,,,,,, Mate ská škola Beránek, Malý Beranov Malý Beranov č.p. mš,šj-výd,,,,,,, Mate ská škola Markvartice Markvartice č.p. mš,šj-výd,,,,,,, Mate ská škola M ín - p ísp vková M ín U H išt Ř mš,šj,šj-výd,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Mladoňovice, okres T ebíč, p ísp vková Mate ská škola Čty lístek Mladoňovice č.p.,,,,,, Mnich Mnich mš,šj-výd,,,,,,, Mate ská škola Mohelno, p ísp vková Mohelno č.p. ř mš,šj,,,,,,, mš,zš,šd,šj-výd,,,,,,, mš,šj-výd,,,,,,, mš,šj,,,,,,,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Moravec, p ísp vková Moravec Moravec Mate ská škola Jabula Moravské Bud jovice Komenského ř Mate ská škola Moravské Bud jovice, p ísp vková Moravské Bud jovice Fišerova Základní škola a Mate ská škola Mrákotín, p ísp vková Mrákotín Základní škola a Mate ská škola Myslibo ice Myslibo ice Mrákotín mš,zš,šd,šj-výd, Myslibo ice,,,,,, Mate ská škola Nám šť nad Oslavou Husova, p ísp vková Nám šť nad Oslavou Husova mš,šj,šj-výd,,,,,,, Mate ská škola Nám šť nad Oslavou T ebíčská, p ísp vková Mate ská škola Nárameč, p ísp vková Nám šť nad Oslavou T ebíčská Ř mš,šj-výd,,,,,,, Nárameč č.p. mš,šj-výd,,,,,,, Mate ská škola Nevcehle, p ísp vková Nevcehle č.p. ř mš,šj-výd,,,,,,, Mate ská škola Nížkov, p ísp vková Nížkov Nížkov mš,šj,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Nová Cerekev Nová Cerekev Nová Cerekev šj-výd,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Nová íše p ísp vková Základní škola a Mate ská škola Nová Ves u Nového M sta na Morav, okres Žďár nad Sázavou, p ísp vková Nová B ezinova ř,,,,,, Nová Ves u Nového M sta na Morav č.p.,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Nová Ves u Sv tlé, okres Havlíčkův Brod MATE SKÁ ŠKOLA Nové Dvory, p ísp vková Mate ská škola Nové M sto na Morav, p ísp vková Nová Ves u Sv tlé č.p.,,,,,, Nové Dvory č.p. mš,šj-výd,,,,,,, Nové M sto na Morav Drobného řř mš,šj,šj-výd,,,,,,,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Nové Syrovice, okres T ebíč, p ísp vková íše Nové Syrovice Nové Syrovice

19 z PŽ Název editelství Místo editelství Ulice editelství SOUČÁSTI KZ PŽ PT zdrav. hand. s vpuch Přep. počet prac. za typ MŠ Ped. Neped. Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Ped. Neped. Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. z toho mzdové náklady Základní škola a Mate ská škola Nové Veselí, p ísp vková Mate ská škola Nový Rychnov, okres Pelh imov Nové Veselí Na M stečku,,,,,, Nový Rychnov Nový Rychnov Ř mš,,,,,,, Základní škola a mate ská škola Obrataň Obrataň Obrataň Ř šj-výd,,,,,,, Mate ská škola Obyčtov, okres Žďár nad Sázavou Obyčtov č.p. mš,šd,šj-výd,,,,,,, Mate ská škola a Základní škola Slunečnice Okrouhlice Okrouhlice mš,zš,šd,šj-výd,,,,,,, Základní škola a mate ská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod Mate ská škola Ok íšky, p ísp vková Okrouhlice Okrouhlice,,,,,, Ok íšky J. A. Komenského mš,šj,,,,,,, Mate ská škola Olešná, p ísp vková Olešná č.p. mš,šj-výd,,,,,,, č.p.,,,,,, č.p. Ř šj-výd,,,,,,, Základní škola a mate ská škola Olešná, okres Olešná Pelh imov Základní škola a mate ská škola Opatov, okres T ebíč, Opatov p ísp vková Mate ská škola O echov, p ísp vková O echov Základní škola a mate ská škola Oslavice, p ísp vková Oslavice Základní škola a mate ská škola Osová Bítýška Osová Bítýška O echov mš,šj,,,,,,, č.p. šj-výd,,,,,,, Osová Bítýška,,,,,, Mate ská škola Ostrov nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou, p ísp vková Základní škola a Mate ská škola Oudoleň Ostrov nad Oslavou Ostrov nad Oslavou mš,šj,,,,,,, Oudoleň Oudoleň,,,, Církevní mate ská škola Jonáš Pacov Mate ská škola Pacov, Jatecká Pacov Mate ská škola se speciální t ídou pro d ti s vadami eči Pacov, Za Branou Ř Mate ská škola Pavlov, p ísp vková Základní škola a mate ská škola Pavlov, p ísp vková Mate ská škola Pelh imov, p ísp vková Pelh imov,, Jatecká mš,zš,šd,šj-výv,šjvýd, mš,,,,,,, Jatecká mš,šj,,,,,,, Pacov Za Branou mš,šj,šj-výv,šj-výd,,,,,,, Pavlov č.p. mš,šj,,,,,,, Pavlov č.p.,,,,,, Pražská mš,šj,,,,,,, Mate ská škola Petrovice, okres T ebíč, p ísp vková Petrovice Základní škola a Mate ská škola Písečné, p ísp vková Písečné Mate ská škola Počátky, okres Pelh imov Počátky č.p. Ř mš,šj-výd,,,,,,, č.p.,,,,,, Komenského sady mš,šj-výd,,,,,,, Mate ská škola Pod šín, p ísp vková Pod šín č.p. mš,šj,,,,,,, Mate ská škola Pohled Pohled Zámecká ř,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Mate ská škola Police, p ísp vková Police Police mš,šd,šk,šj-výv,šjvýd, mš,šj-výd, Mate ská škola Polná, p ísp vková Polná Varhánkova mš,šj,šj-výd, Základní škola a Mate ská škola Polnička, okres Žďár nad Sázavou Polnička č.p.

20 z PŽ Název editelství Místo editelství Ulice editelství SOUČÁSTI KZ PŽ PT zdrav. hand. s vpuch Přep. počet prac. za typ MŠ Ped. Neped. Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Ped. Neped. Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. z toho mzdové náklady Základní škola Prosetín a Mate ská škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou, p ísp vková Základní škola a Mate ská škola P edín Prosetín Prosetín,,,,,, P edín P edín ř šj-výd,,,,,,, Mate ská škola P ibyslav P ibyslav Bezručova Ř mš,šj,šj-výd,,,,,,, Základní škola T.G. Masaryka a mate ská škola P ibyslavice, p ísp vková Základní škola a mate ská škola Puklice, p ísp vková Základní škola a mate ská škola Pyšel, okres T ebíč, p ísp vková Základní škola a Mate ská škola Radešínská Svratka, okres Žďár nad Sázavou, p ísp vková P ibyslavice Kaštanová šj-výd,,,,,,, Puklice Puklice,,,,,, Pyšel č.p. mš,zš,šd,šk,šj,šjvýd, mš,zš,šd,šj-výd,,,,,,, Radešínská Svratka Radešínská Svratka ř,,,,,, Mate ská škola Radkov, p ísp vková Radkov č.p. mš,šj-výd,,,,,,, Mate ská škola Radkovice u Hrotovic, p ísp vková Základní škola a Mate ská škola Radňovice, p ísp vková Základní škola a Mate ská škola Radostín nad Oslavou, p ísp vková Mate ská škola KAŠTÁNEK, Rantí ov, p ísp vková Mate ská škola Rodinov, okres Pelh imov Radkovice u Hrotovic Radkovice u Hrotovic Radňovice č.p. mš,šj,,,,,,,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Rokytnice nad Rokytnou, p ísp vková Základní škola a Mate ská škola T. G. Masaryka Rouchovany Základní škola a Mate ská škola Rovečné Radostín nad Oslavou Rantí ov Radostín nad Oslavou č.p. šj-výd,,,,,,, mš,šj-výd,,,,,,, Rodinov č.p. mš,šj-výd,,,,,,, Rokytnice nad Rokytnou Rouchovany Rokytnice nad Rokytnou Rouchovany šj-výd,,,,,,,,,,,,, Rovečné Rovečné Ř šj-výd,,,,,,, Základní škola a mate ská škola Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod Mate ská škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, p ísp vková Základní škola a Mate ská škola Rožná, okres Žďár nad Sázavou, p ísp vková Rozsochatec Rozsochatec,,,,,, Rozsochy Rozsochy mš,šj,,,,,,, Rožná Rožná,,,,,, Mate ská škola Rudíkov, p ísp vková Rudíkov Rudíkov mš,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Růžená, p ísp vková Základní škola a mate ská škola Rynárec, okres Pelh imov Základní škola a Mate ská škola ečice, p ísp vková Mate ská škola ímov, p ísp vková Růžená č.p. Ř,,,,,, Rynárec Rynárec šj-výd,,,,,,, č.p. ř,,,,,, mš,šj-výd,,,,,,, Základní škola a mate ská škola Sázava, p ísp vková Základní škola a mate ská škola Sázavka Sázava,,,,,, Sázavka Sázavka,,,,,, Mate ská škola Sedlec, okres T ebíč Sedlec č.p. mš,šj,,,,,,, Mate ská škola Senožaty, okres Pelh imov Senožaty Senožaty mš,šj-výd,,,,,,, ečice ímov ímov č.p. Ř

21 z PŽ Název editelství Místo editelství Ulice editelství SOUČÁSTI KZ PŽ PT zdrav. hand. s vpuch Přep. počet prac. za typ MŠ Ped. Neped. Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Ped. Neped. Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. z toho mzdové náklady Základní škola a mate ská škola Sn žné, p ísp vková Základní škola a Mate ská škola Sobíňov, okres Havlíčkův Brod Základní škola a Mate ská škola Stará íše, p ísp vková Základní škola a Mate ská škola Sta eč, okres T ebíč, p ísp vková Základní škola a Mate ská škola Stona ov, p ísp vková Mate ská škola Stránecká Zho, p ísp vková Základní škola a Mate ská škola Strážek, p ísp vková Mate ská škola St íbrné Hory Sn žné Sn žné ř,,,,,, Sobíňov Sobíňov mš,zš,šj,,,,,,, Stará Stará íše,,,,,, Sta eč Jakubské nám stí,,,,,, Stona ov Stona ov,,,,,, Stránecká Zho č.p. Ř mš,šj,,,,,,, Strážek Strážek,,,,,, St íbrné Hory č.p. mš,šj,,,,,,, Mate ská škola St ítež St ítež St ítež ř mš,šj-výd,,,,,,, Mate ská škola, St ítež, okres T ebíč, p ísp vková Základní škola a mate ská škola, Studenec, okres T ebíč Mate ská škola Sudice, okres T ebíč, p ísp vková Mate ská škola Svatoslav St ítež č.p. mš,šj-výd,,,,,,, Studenec č.p.,,,,,, Sudice č.p. mš,šj-výd,,,,,,, Svatoslav č.p. mš,šj-výd,,,,,,, Mate ská škola Sv tlá nad Sázavou, Lánecká řř, p ísp vková Sv tlá nad Sázavou Lánecká řř mš,šj,,,,,,, Soukromá mate ská škola Bambino, o.p.s., Sv tlá nad Sázavou, Haškova ř Základní škola a Mate ská škola Sv tnov, p ísp vková Základní škola a mate ská škola Svratka, p ísp vková Základní škola a Mate ská škola Šebkovice, p ísp vková Základní škola a Mate ská škola Škrdlovice, p ísp vková Základní škola a Mate ská škola Šlapanov, p ísp vková Základní škola a Mate ská škola Št pánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, p ísp vková Sv tlá nad Sázavou Haškova ř mš,šj-výd,,,,,,, Sv tnov č.p. šj-výd,,,,,,, Svratka Partyzánská,,,,,, Šebkovice Šebkovice ř mš,zš,šd,šj-výd,,,,,,, Škrdlovice č.p.,,,,,, Šlapanov Šlapanov,,,,,, Št pánov nad Svratkou Št pánov nad Svratkou šj-výd,,,,,,, Základní škola a mate ská škola Štoky, p ísp vková Základní škola a mate ská škola Tasov Štoky Štoky šj-výd,,,,,,, Tasov Tasov,,,,,, Mate ská škola Telč, p ísp vková Telč Komenského mš,šj,,,,,,, Mate ská škola Tis, p ísp vková íše Tis Základní škola a mate ská škola Trnava, okres T ebíč, Trnava p ísp vková Základní škola a Mate ská škola T ebelovice, okres T ebelovice T ebíč, p ísp vková č.p. mš,šj,,,,,,, č.p.,,,,,, T ebelovice,,,,,,

22 z PŽ Název editelství Mate ská škola T ebenice Místo editelství T ebenice Kindergarten At The Castle - Mate ská škola Na Hrad, T ebíč z.s. Mate ská škola "Čty lístek" T ebíč, Kubišova ul., T ebíč p ísp vková Mate ská škola "Kaštánek" T ebíč, Gorazdovo nám., T ebíč p ísp vková Mate ská škola DUHA T ebíč T ebíč Ulice editelství SOUČÁSTI KZ PŽ PT zdrav. hand. s vpuch Přep. počet prac. za typ MŠ Ped. Neped. Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Ped. Neped. Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. z toho mzdové náklady č.p. Ř mš,šj-výd,,,,,,, Krajíčkova / mš,šj-výd,,,,,,, Kubišova ř/ mš,šj,,,,,,, Gorazdovo nám. /ř mš,šj,,,,,,, Jar. Haška Ř/ mš,šj,šj-výd,,,,,,, Mate ská škola Sv týlko s.r.o. T ebíč Slunná Ř mš,šj-výd,,,,,,, Mate ská škola T ebíč, Bartuškova ul., p ísp vková T ebíč Bartuškova ŘŘ mš,šj,,,,,,, Mate ská škola T ebíč, Benešova ul., p ísp vková Mate ská škola T ebíč, Cyrilometod jská ul., p ísp vková Mate ská škola T ebíč, Demlova ul., p ísp vková Mate ská škola T ebíč, ul. Obránců míru, p ísp vková Mate ská škola T ebíč, ul. Okružní, p ísp vková Mate ská škola T ebíč, ul. U Obůrky, p ísp vková T ebíč Benešova / mš,šj,,,,,,, T ebíč Cyrilometod jská / mš,šj,,,,,,, T ebíč Demlova / mš,šj,,,,,,, T ebíč Obránců míru ř/ mš,šj,,,,,,, T ebíč Okružní ř/ mš,šj,,,,,,, T ebíč U Obůrky / mš,šj,,,,,,,,,,,,,,, Speciální mate ská škola T ebíč T ebíč Družstevní ř mš,šj-výd, Základní škola a Mate ská škola p i zdravotnických za ízeních Kraje Vysočina T ebíč Purkyňovo nám. / mš,zš,šd, Základní škola a mate ská škola T ebíč, Bartuškova Základní škola a mate ská škola T ebíč, Na Kopcích Mate ská škola T ešť, p ísp vková T ebíč Bartuškova /,,,,,, T ebíč Na Kopcích,,,,,, T ešť Luční ŘŘ/ mš,zš,šd,šk,šj,šjvýd, mš,zš,šd,šk,šj,šjvýd, mš,šj,šj-výd,,,,,,, Základní škola a mate ská škola Uhelná P íbram Uhelná P íbram Uhelná P íbram,,,,,, Mate ská škola Uh ínov Uh ínov Uh ínov mš,šj,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Unčín, p ísp vková Základní škola a Mate ská škola Valeč Unčín č.p.,,,,,, Valeč Valeč šj-výd,,,,,,, Mate ská škola Vatín, p ísp vková Vatín č.p. Ř mš,šj,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola V cov, okres Žďár nad Sázavou, p ísp vková Mate ská škola V chnov, p ísp vková V cov V cov šj-výd,,,,,,, V chnov č.p. mš,šj-výd,,,,,,, Velká Bíteš Masarykovo nám stí Ř mš,šj-výd,,,,,,, Mate ská škola Velká Bíteš, Masarykovo nám stí Ř, p ísp vková

23 z PŽ Název editelství Mate ská škola Velká Bíteš, U Stadionu Ř, p ísp vková Mate ská škola Velká Chyška Místo editelství Velká Bíteš Velká Chyška Základní škola a Mate ská škola Velká Losenice, Velká Losenice p ísp vková Mate ská škola Velké Mezi íčí, p ísp vková Velké Mezi íčí Ulice editelství U Stadionu SOUČÁSTI KZ PŽ PT zdrav. hand. s vpuch Přep. počet prac. za typ MŠ Ped. Neped. mš,šj,,, Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Ped. Neped.,, Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. z toho mzdové náklady,, Velká Chyška ř mš,šj,,,,,,, Velká Losenice Ř šj-výd,,,,,,, Čechova / mš,šj,šj-výd,,,,,,, Základní škola a mate ská škola Velké Mezi íčí, Lhotky Velké Mezi íčí, p ísp vková Základní škola a mate ská škola Velké Mezi íčí, Velké Mezi íčí Mostišt, p ísp vková Lhotky,,,,,, Mostišt šj-výd,,,,,,, Základní škola a mate ská škola Velký Beranov, okres Velký Beranov Jihlava, p ísp vková Základní škola a mate ská škola Vep ová, p ísp vková Vep ová Základní škola a mate ská škola Veselý Žďár Veselý Žďár Velký Beranov,,,,,,,,,,,, č.p.,,,,,, Základní škola a Mate ská škola V trný Jeníkov, p ísp vková Základní škola a Mate ská škola V ž V trný Jeníkov,,,,,, V trný Jeníkov V ž č.p. mš,zš,šd,šk,šj,šjvýd, V ž,,,,,, Základní škola a Mate ská škola V žnice, p ísp vková V žnice Mate ská škola Vídeň, p ísp vková Vídeň č.p. Ř,,,,,, č.p. mš,šj,,,,,,, Mate ská škola Vidonín, p ísp vková Vidonín Vidonín mš,šj,,,,,,, Základní škola a mate ská škola Vilémov, okres Havlíčkův Brod Základní škola a Mate ská škola Vír, okres Žďár nad Sázavou, p ísp vková Mate ská škola Víska se speciální t ídou Vilémov Klášter,,,,,, Vír Vír Ř mš,zš,šd,šj-výd,,,,,,, Víska č.p. mš,šj,,,,,,, Základní škola a mate ská škola Vladislav Vladislav Vladislav,,,,,, Mate ská škola Vojnův M stec, p ísp vková Základní škola a mate ská škola Výčapy, p ísp vková Základní škola a Mate ská škola Vyskytná, okres Pelh imov, p ísp vková Základní škola a mate ská škola Vyskytná nad Jihlavou, p ísp vková Mate ská škola Studnička Vojnův M stec č.p. mš,šj,,,,,,, Výčapy č.p.,,,, Vyskytná Vyskytná šj-výd,,,,,,, Vyskytná nad Jihlavou Vysoké Studnice Vyskytná nad Jihlavou č.p. ř,,,,,, mš,šj-výd,,,,,,, Mate ská škola Zachotín, okres Pelh imov Zachotín č.p. mš,šj-výd,,,,,,, Zho u Jihlavy šj-výd,,,,,,, č.p.,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Zho, okres Jihlava, Zho u Jihlavy p ísp vková Základní škola a Mate ská škola Zub í, okres Žďár nad Zub í Sázavou, p ísp vková

24 z PŽ Název editelství Mate ská škola Žďár nad Sázavou, p ísp vková Mate ská škola Ždírec Místo editelství Žďár nad Sázavou Okružní ř/ SOUČÁSTI mš,šj,šj-výd, KZ PŽ PT zdrav. hand. s vpuch,, Mzdové náklady v tis. za typ MŠ Ped. Neped.,, Náklady na hlavní činnost za organizaci celkem v tis. z toho mzdové náklady,, č.p. mš,šj-výd,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Ždírec nad Doubravou Ždírec nad Doubravou Základní škola a Mate ská škola Želetava Želetava Chrudimská,,,,,, Pražská mš,zš,šd,šk,šj,šjvýd, šj-výd,,,,,,, Mate ská škola Paraplíčko Želiv, okr. Pelh imov Želiv Želiv mš,šj-výd,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Žirovnice Žirovnice Komenského šj-výd,,,,,,, Mate ská škola Žižkovo Pole, okres Havlíčkův Brod Žižkovo Pole č.p. mš,šj,,,,,,,,,,,,, Ždírec Ulice editelství Přep. počet prac. za typ MŠ Ped. Neped.

25 .. Struktura a mate ských škol Dle statistických výkaz z podzimu eistovalo v Kraji Vysočina mate ských škol (na ňň pracovištíchě, z nich bylo samostatných právnických subjekt, p sobilo jako část základních škol a zbývající j místa poskytovaného vzd lávání a školských služeb. V tomto počtu je zahrnuta speciální mate ská škola a není zahrnuta speciální mate ská škola p i zdravotnickém za ízení. V mate ských školách Ědále také MŠ ě bylo t íd s d tmi, což odpovídá v pr m ru, d tem na školu Ěnejmén, nejvíce ) a pr m rn, d tem na t ídu (nejmén, nejvíce ). Z toho ve speciální mate ské škole bylo d tí ve ň t ídách. Pro své d ti využilo individuální vzd lávání podle ňb školského zákona zákonných zástupc. Nejvyšší povolený počet d tí Ěd íve kapacitaě MŠ ve školském rejst íku byl d tí, tzn. že p edškolní za ízení byla celkov vytížena na, %. V roce nebylo v Kraji Vysočina vyhov no žádostem o p ijetí do MŠ. V ková struktura d tí: do let (nar.. zá í a pozd ji) d tí; ňleté Ěnar.. zá í. srpna ) d tí; leté Ěnar.. zá í. srpna ) d tí; leté Ěnar.. zá í. srpna ) d tí; starších Ěnar.. srpna a d íveě d tí. Zdroj dat: statistické výkazy MŠMT S - Z celkového počtu právnických subjekt bylo MŠ kromých, církevní a ostatní MŠ z izovaly obce. Všechny MŠ zajišťovaly celodenní provoz, MŠ byly z ízeny jako jednot ídní. ZŠ a MŠ p i zdravotnických za ízeních z izuje kraj, její pracovišt je v p ti nemocnicích. Z celkového počtu se v t ídách učilo podle upraveného vzd lávacího programu, tyto t ídy navšt vovalo celkem d tí. Jednalo se v tšinou o t ídy pro d ti zrakov postižené

26 ( d tíě, s vadami eči Ě d tíě, t lesn postižené Ě d tíě, s více vadami Ě d tíě, s vývojovými poruchami ( d tíě, autismem Ě d tíě a dalším postižením. Dalším d tem j poskytnuta podp rná opat ení v b žných MŠ: mentáln postižené ĚŇ d tíě, sluchov postižené Ě d tíě, zrakov postižené Ě d tíě, se závažnými vadami eči Ě d tíě, t lesn postižené Ěř d tíě, s více vadami ĚŇ d tíě, s vývojovými poruchami ĚŇř d tíě a autisté ( d tíě. Dle údaj ze zá í se vzd lávalo v mate ských školách odhadem d tí z menšinových etnik, z nich Ň d tí bylo v individuálním vzd lávání. Ve školním roce / bylo na území kraje v mate ských školách evidováno d tí s cizím státním občanstvím Ě Vietnamc, Slovák, Ukrajinc, Mongol a ostatních cizinc ě. d tí má znevýhodn ný p ístup ke vzd lávání z d vodu sociálního anebo rodinného zázemí. Ve školním roce / byla v prostorách MŠ poskytnuta logopedická péče celkem d tem. Speciáln pedagogická centra zajišťovala poradenské služby p ímo v mate ské škole d tem, Pedagogicko-psychologické poradny poskytly své služby celkem d tem, z toho služby logopedie d tem... P e r s o n á l n í p o dm í nk y v z d l á v á n í Informace o personálních podmínkách j hrnn podmínky vzd lávání na stran. uvedeny v tabulce Personální Na MŠ v Kraji Vysočina p sobilo, p epočtených pedagogických pracovník a, p epočtených nepedagogických pracovník. Ve školním roce bylo / na pracovní smlouvu p ijato nových absolvent učitelského studia a ostatních učitel. V d chodovém v ku s pracovním pom rem na dobu určitou i neurčitou k.. pracovalo v MŠ učitel. Pr m rný v k učitel s pracovním pom rem na dobu určitou i neurčitou k.. činil, let. Další vzd lávání pedagogických pracovník Kurzy, školení a seminá e pro učitele nejčast ji zajišťovaly následující vzd lávací instituce: Národní institut pro další vzd lávání Ěě, Vysočina Education (), MAP (), Infra s.r.o. (), Impuls T ebíč (), Vzd lávací agentura Tandem, Hradec Králové (). Témata kurz, školení a seminá Počet škol Management Jazykové vzd lávání učitel bez cizojazyčné aprobace Obsluha výpočetní a didaktické techniky Studium ke spln ní kvalifikačních p edpoklad Studium k prohlubování odbornosti Logopedické kurzy Práce s d tmi SVP Práce s talentovanými d tmi ŠVP Další polytechnická výchova, dvouleté d ti v MŠ, p edmatematické p edstavy a p edčtená ská gramotnost, prevence rizikového chování, školní zralost, výtvarné, dramatické a hudební seminá e, legislativa, kurzy první pomoci a BOZP, individualizace vzd lávání, zážitkové učení Zdroj dat: dotazníkové šet ení editel škol

27 .. M a t e r i á l n í p o dm í n k y v z d l á v á n í Všechny MŠ z izované obcemi využívají ke své činnosti budovy v majetku z izovatele... Výsledky vzd lávání Programy a granty Dle vlastních údaj škol se do realizace jednotlivých projekt v rámci r zných grantových program a grant zapojilo celkem MŠ, učitel a d tí. Mate ské školy se nejčast ji zapojovaly do program a grant vyhlašovaných orgány a mi na úrovni národní a nadnárodní ĚMŠMT, EU, nadaceě, regionální ĚFond Vysočina, Kraj Vysočinaě a místní Ěm staě; viz tabulka. Programy vyhlašované orgány a mi na úrovni Počet podpo ených učitel Počet projekt Národní a nadnárodní Počet podpo ených d tí Regionální Místní V tabulce j zahrnuty projekty, které probíhají nebo budou zahájeny Ěbylo kladn rozhodnutoě ve školním roce /. Zdroj dat: dotazníkové šet ení editel škol Sout že a p ehlídky d tí Úrove Počet d tí MŠ, které se účastnily t ží a p ehlídek odborných Lokální Ěmikroregion, okres) Regionální Ěkraj, oblastě Národní Mezinárodní sportovních Um leckých Zdroj dat: dotazníkové šet ení editel škol.. S p o l u p r á c e s v e e j n o s t í, k om un i t n í f u n k c e š k o l y Mate ské školy spolupracovaly p edevším s obcemi, základními školami, zájmovými mi jako je ČSŽ nebo ČČK, s pečovatelskými domy apod. V mate ských školách v Kraji Vysočina se konalo ve školním roce Ň/Ň sportovních aktivit pro dosp lé, Ř společenských aktivit pro ve ejnost a ň společenských aktivit pro rodiče d tí školy. Z nejčast jších akcí m žeme jmenovat vánoční a velikonoční besídky, kulturní vystoupení

28 ke Dni matek, tvo ivá odpoledne pro rodiče, jarmarky a společné táboráky, drakiády, společné vycházky a cvičení pro rodiče a d ti, d tské karnevaly atd... Financování Celkové náklady na hlavní činnost samostatných mate ských škol s celodenním provozem se školní jídelnou činily, tis. Kč. Na t ídu v t chto právnických osobách vychází pr m rné náklady, tis. Kč; na jedno dít, tis. Kč. Náklady na mzdy v nich v roce dosáhly, tis. Kč, tj. pr m rn na t ídu, tis. Kč a na dít, tis. Kč. Pr m rný m síční p ísp vek rodič od Kč do Kč. na dít v MŠ činil Kč a pohyboval se v rozmezí

29 . ZÁKLůDNÍ VZD LÁVÁNÍ.. P e h l e d n á t a b u l k a s j e d n o t l i v ý m i z á k l a d n í m i š k o l am i.. S t r u k t u r a a o r g a n i z a c e z á k l a d n í c h š k ol.. P e r s o n á l n í p o dm í nk y v z d l á v á n í.. M a t e r i á l n í p o dm í n k y v z d l á v á n í.. Výsledky vzd lávání.. S p o l u p r á c e s v e e j n o s t í, k om u n it n í f un k c e š k o l y.. Financování

30 Základní školy - výroční zpráva Vysvětlivky KZ=kód zřizovatele (-obec, -kromník, -církev, -kraj), SS=skupiny studentů, PŽ=počet žáků, PT=počet tříd, PÚ=počet účastníků, K=kapacita, U=ubytovaní zš Základní škola, sš Střední škola, voš Vyšší odborná škola, šd Školní družina, zař.d.v.p.p. Zař.- další vzděl.ped.pr., spc - SPC, šj Školní jídelna, šj-výv Školní jídelna(vývařovna), šj-výd Školní jídelna (výdejna), int Internát, dm Domov mládeže, šh Školní hospodářství. viz školský rejstřík označení pro Náklady na hlavní činnost celé PO z PŽ Název editelství Místo editelství Ulice editelství SOUČÁSTI KZ PŽ PT Přep. počet prac. za typ ZŠ zdrav. s mimo. hand. vpuch nad. Ped. Neped. Mzdové náklady v tis. za typ Náklady na hlavní činnost v tis. ZŠ za typ ZŠ Ped. Neped. z toho mzdové náklady Základní škola a mate ská škola Batelov, p íspěvková Batelov Školní / šj-výd,,,,,,, Základní škola Benetice, okres T ebíč, p íspěvková Benetice Benetice zš,,,,,,, č.p. ř mš,zš,šd,šj-výd,,,,,,, Bobrová ř zš,šd,šj,,,,,,, Bohdalec č.p. Ř,,,,,, Bohdalov Základní škola a Mate ská škola Blatnice, okres T ebíč, p íspěvková Blatnice Základní škola Bobrová, okres Žďár nad Sázavou, p íspěvková Bobrová Základní škola a Mate ská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, p íspěvková Základní škola a mate ská škola Bohdalov Bohdalov šj-výd,,,,,,, Základní škola Hany Benešové a Mate ská škola Bory, p íspěvková Základní škola a mate ská škola Božejov Bory Dolní Bory šj-výd,,,,,,, Božejov Božejov šj-výd,,,,,,, Základní škola a mate ská škola Brtnice, p íspěvková Brtnice Školní šj-výd,,,,,,, Základní škola a mate ská škola Brzkov, p íspěvková Brzkov č.p. ř mš,zš,šd,šj-výd,,,,,,, Základní škola a mate ská škola B ezník, p íspěvková B ezník B ezník Řř šj-výd,,,,,,, Základní škola Budišov - p íspěvková Budišov Budišov zš,šd,šj,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Budkov, okres T ebíč Budkov Budkov šj-výd,,,,,,, Základní škola Byst ice n. P., Nádražní Byst ice nad Pernštejnem Byst ice nad Nádražní zš,šd,šj-výd,,,,,,, Tyršova zš,šd,,,,,,, Tyršova ř zš,šd,šj-výd,,,,,,,, Základní škola Byst ice nad Pernštejnem, Tyršova Základní škola a mate ská škola Cejle, p íspěvková Pernštejnem Byst ice nad Pernštejnem Cejle č.p.,,,,, Základní škola a mate ská škola Čáslavice Čáslavice Čáslavice,,,,,, Základní škola a mate ská škola Častrov, okres Pelh imov Častrov Častrov šj-výd,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Čejov, okres Pelh imov Čejov č.p.,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Černovice, p íspěvková Černovice Bělohrobského šj-výd,,,,,,, Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Černovice Dobešovská,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Česká Bělá Česká Bělá Česká Bělá mš,zš,sš,šd,p íp.s. ZŠ,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Dalečín, p íspěvková Dalečín Dalečín,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Dalešice, okres T ebíč, p íspěvková Základní škola a Mate ská škola Dešov Dalešice Dalešice,,,,,, Dešov Dešov,,,,,, Základní škola a mate ská škola Dlouhá Brtnice, p íspěvková Dlouhá Brtnice Dlouhá Brtnice Ř mš,zš,šd,šj-výd,,,,,,, Základní škola a mate ská škola Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod Dlouhá Ves č.p. ř mš,zš,šj,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Dobrá Voda, p íspěvková Dobrá Voda č.p. ř mš,zš,šd,šj-výd,,,,,,, Základní škola T.G.Masaryka

31 z PŽ Název editelství Místo editelství Ulice editelství SOUČÁSTI KZ PŽ PT Přep. počet prac. za typ ZŠ zdrav. s mimo. hand. vpuch nad. Ped. Neped. Mzdové náklady v tis. za typ Náklady na hlavní činnost v tis. ZŠ za typ ZŠ Ped. Neped. z toho mzdové náklady Základní škola a mate ská škola Dobronín, p íspěvková Dobronín Polenská / šj-výd,,,,,,, Základní škola a mate ská škola Dolní Cerekev, p íspěvková Dolní Cerekev Dolní Cerekev,,,,,, č.p.,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Dolní He manice, p íspěvková Dolní He manice Základní škola a mate ská škola Dolní Krupá, okres Havlíčkův Brod Dolní Krupá Dolní Krupá Ř Základní škola a mate ská škola Dolní Město Dolní Město Dolní Město Základní škola a Mate ská škola Dolní Rožínka Dolní Rožínka Dolní Rožínka mš,zš,šd,lšj-výd, Základní škola a Mate ská škola Dolní Vilémovice Dolní Vilémovice č.p.,,,,,, Základní škola a Mate ská škola DOMAMIL, p íspěvková Domamil Domamil,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Dukovany, p íspěvková Dukovany Dukovany,,,,, Základní škola a Mate ská škola Dušejov, p íspěvková Dušejov Dušejov Ř šj-výd,,,,,,, Základní škola a mate ská škola Fryšava pod Žákovou horou, p íspěvková Fryšava pod Žákovou horou Základní škola a Mate ská škola Golčův Jeníkov, p íspěvková Golčův Jeníkov Fryšava pod Žákovou horou Mírová,,,,,, šj-výd,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Habry Habry V Zahradách Ř šj-výd,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Hamry nad Sázavou, p íspěvková Základní škola a Mate ská škola Hartvíkovice, p íspěvková Hamry nad Sázavou č.p. šj-výd,,,,,,, Hartvíkovice Hartvíkovice ř,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Havlíčkova Borová Havlíčkova Borová Náměstí ř šj-výd,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova ř Havlíčkův Brod Wolkerova mš,zš,šd,šk,šj,,,,,,, Základní škola a Praktická škola, U Trojice, Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod U Trojice,,,,,,,,,,,,,,,,,, Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná ŘŘ Havlíčkův Brod Konečná ŘŘ mš,zš,sš,šd,spc,p í p.s. ZŠ, zš,šd,šk,šj-výd, Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská Havlíčkův Brod Nuselská zš,šd,šk,šj, Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova Havlíčkův Brod Štáflova zš,šd,šk,šj, Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech Havlíčkův Brod V Sadech zš,šd,šk,šj, Základní škola a mate ská škola Herálec Základní škola a Mate ská škola Herálec, p íspěvková Herálec Herálec Herálec Ř Herálec šj-výd, šj-výd, Základní škola a mate ská škola Heraltice, okres T ebíč, p íspěvková Základní škola a mate ská škola Hněvkovice, p íspěvková Heraltice č.p. Ř Hněvkovice Hněvkovice Základní škola a Mate ská škola Hodice, p íspěvková Hodice č.p. Ř šj-výd, Základní škola Horní Cerekev, okres Pelh imov Horní Cerekev Tyršova ř zš,šd,šj, Základní škola a mate ská škola Horní Dubenky, p íspěvková, okres Jihlava Základní škola a Mate ská škola Ho epník Horní Dubenky Horní Dubenky Ho epník Nám. Prof. Bechyně šj-výd, Základní škola Hrotovice Hrotovice F. B. Zvě iny zš,šd,šk, Základní škola Humpolec, Hálkova ř, okres Pelh imov Humpolec Hálkova ř zš,šd,šj, Základní škola Humpolec, Hradská Řř, okres Pelh imov Humpolec Hradská Řř zš,šd,šj,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

32 z PŽ Název editelství Místo editelství Ulice editelství SOUČÁSTI KZ PŽ PT Přep. počet prac. za typ ZŠ zdrav. s mimo. hand. vpuch nad. Ped. Neped. Mzdové náklady v tis. za typ Náklady na hlavní činnost v tis. ZŠ za typ ZŠ Ped. Neped. z toho mzdové náklady Základní škola a Praktická škola Chotěbo Chotěbo Hradební ř,,,,,, Chotěbo Buttulova zš,sš,šd,int,šj,p íp.s. ZŠ, zš,šd,šk, Základní škola Chotěbo, Buttulova, okres Havlíčkův Brod,,,,,, Základní škola Chotěbo, Smetanova, okres Havlíčkův Brod Chotěbo Smetanova zš,šd,šk,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Jakubov, p íspěvková č.p.,,,,,, Základní škola a mate ská škola Jamné, p íspěvková Jakubov u Moravských Budějovic Jamné č.p. ř šj-výd,,,,,,, Základní škola Otokara B eziny Jaromě ice nad Rokytnou, Komenského nám. okres T ebíč Základní škola v Jemnici, p íspěvková Jaromě ice nad Rokytnou Jemnice Komenského zš,šd,šj,,,,,,, náměstí Svobody ŘŘ zš,ddm,šd,šj,,,,,,, K esťanská základní škola Jihlava Jihlava náměstí Svobody ř/ zš,šd,šk,,,,,,, Základní škola a mate ská škola Jihlava, Nad Plovárnou, p íspěvková Základní škola Jihlava, Demlova, p íspěvková Jihlava Nad Plovárnou ř/ mš,zš,šd,šk,šj,,,,,,, Jihlava Demlova / zš,šd,šk,,,,,,, Základní škola Jihlava, E. Rošického, p íspěvková Základní škola Jihlava, Havlíčkova, p íspěvková Jihlava Jihlava Evžena Rošického ř/ zš,šd,šk,šj,šj-výd, Havlíčkova / zš,šd,šj-výd, Základní škola Jihlava, Jungmannova, p íspěvková Jihlava Jungmannova / Základní škola Jihlava, Kollárova, p íspěvková Jihlava Základní škola Jihlava, K ížová, p íspěvková Jihlava Základní škola Jihlava, Seifertova, p íspěvková Základní škola Otokara B eziny, Jihlava, p íspěvková Základní škola ScioŠkola a Mate ská škola Meruzalka, o.p.s.,,,,,,,,,,,, zš,šd,šk,int,šj-výd,,,,,,, Kollárova / zš,šd,šk,šj,,,,,,, K ížová / zš,šd,šk,šj,šj-výd,,,,,,, Jihlava Seifertova / zš,šd,šj,,,,,,, Jihlava Demlova / zš,šd,šk,šj,,,,,,, Jihlava Havlíčkova ř/ šj-výd,,,,,,, Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, p íspěvková Jihlava B ezinova ř/,,,,,, Základní škola T.G. Masaryka, Jihlava, p íspěvková Jihlava Žižkova Ř/ zš,sš,šd,šjvýd,p íp.s. ZŠ, zš,šd,šj,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Jimramov, p íspěvková Jimramov Padělek,,,,,, Základní škola a mate ská škola Ji ice, okres Pelh imov Ji ice č.p.,,,,,, Základní škola Kamenice nad Lipou, okres Pelh imov Základní škola a Mate ská škola Kamenice, okr. Jihlava, p íspěvková Základní škola a mate ská škola Kněžice Kamenice nad Lipou Vackova Kamenice u Jihlavy Kamenice u Jihlavy zš,šd,šj, šj-výd,,,,,,,,,,,,, Kněžice Kněžice šj-výd,,,,,,, č.p. Koněšín šj-výd,,,,,,,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Kojetice, okres T ebíč, p íspěvková Kojetice Základní škola a Mate ská škola Koněšín, p íspěvková Koněšín Základní škola a Mate ská škola Kostelec, p íspěvková Kostelec č.p. Ř,,,,,, Základní škola a mate ská škola Košetice Košetice Košetice,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Kouty, okres T ebíč, p íspěvková Základní škola a Mate ská škola Kozlov, p íspěvková Kouty Kouty,,,,,, Kozlov č.p. mš,zš,šd,šj-výd,,,,,,, Základní škola a mate ská škola Kožlí Kožlí Kožlí,,,,,, Základní škola a mate ská škola Krahulčí, okres Jihlava, p íspěvková Základní škola a Mate ská škola Jana Blahoslava Kralice nad Oslavou, p íspěvková, okres T ebíč Krahulčí č.p.,,,,,,,,,,,, Kralice nad Oslavou Martinská

33 z PŽ Název editelství Místo editelství Ulice editelství SOUČÁSTI KZ PŽ PT Přep. počet prac. za typ ZŠ zdrav. s mimo. hand. vpuch nad. Ped. Neped. Mzdové náklady v tis. za typ Náklady na hlavní činnost v tis. ZŠ za typ ZŠ Ped. Neped. z toho mzdové náklady Základní škola a Mate ská škola Krásná Hora, p íspěvková Krásná Hora Krásná Hora,,,,, Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod Krucemburk Školní zš,šd,šj,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola K ídla, okres Žďár nad Sázavou, p íspěvková Základní škola a Mate ská škola K ižánky, p íspěvková K ídla č.p. mš,zš,šd,šj-výd,,,,,,, K ižánky Moravské K ižánky ř,,,,,, Základní škola a mate ská škola K ižanov, p íspěvková K ižanov U Školy šj-výd,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola K oví, p íspěvková K oví K oví ř,,,,,, Základní škola Lavičky, okres Žďár nad Sázavou, p íspěvková Lavičky č.p. zš,šd,,,,,,, Mate ská škola a Základní škola Dobrnice okres Havlíčkův Brod Ledeč nad Sázavou Dobrnice,,,,,,,,,,,,,,,,,, Základní škola Ledeč nad Sázavou, p íspěvková Základní škola a mate ská škola Lesonice, okres T ebíč, p íspěvková Základní škola a Mate ská škola Libice nad Doubravou Základní škola a Mate ská škola Bohuslava Reynka, Lípa, p íspěvková Základní škola, Základní umělecká škola a Mate ská škola Lipnice nad Sázavou Základní škola a Mate ská škola Lipník, okres T ebíč, p íspěvková Základní škola Lísek, okres Žďár nad Sázavou Základní škola a Mate ská škola Litoho, p íspěvková, okres T ebíč Základní škola a mate ská škola Lučice Ledeč nad Sázavou Nádražní Ř zš,šd,šk,šj,, Lesonice Lesonice Libice nad Doubravou Lípa nám. Sv. Jiljí,,,,,, Lípa šj-výd,,,,,,, Lipnice nad Sázavou Lipník Lipnice nad Sázavou mš,zš,fšd,šj,,,,,,, Lipník mš,zš,šd,šj-výd,,,,,,, Lísek Lísek Ř zš,šd,,,,,,, Litoho č.p. řř,,,,,, Lučice Lučice,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Luka nad Jihlavou, p íspěvková Základní škola a Mate ská škola Lukavec Luka nad Jihlavou Školní,,,,,, Lukavec Na Podskalí Ř šj-výd,,,,,,, Základní škola a mate ská škola Lukov, p íspěvková Lukov č.p. šj-výd,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Maleč Maleč Maleč,,,,,, Základní škola Mě ín Mě ín Náměstí ř zš,šd,šj,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Mladoňovice, okres T ebíč, p íspěvková Základní škola Mohelno, okres T ebíč Mladoňovice č.p.,,,,,, Mohelno Mohelno zš,šd,šj,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Moravec, p íspěvková Moravec Moravec mš,zš,šd,šj-výd,,,,,,, Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského Dobrovského zš,sš,šd,,,,,,, Havlíčkova ř zš,ddm,šd,šk,šj,,,,,,, Základní škola T. G. Masaryka Moravské Budějovice, náměstí Svobody ř, okres T ebíč Základní škola a Mate ská škola Mrákotín, p íspěvková Moravské Budějovice Moravské Budějovice Moravské Budějovice Mrákotín nám. Svobody ř zš,šd,šk,šj,,,,,,, Mrákotín mš,zš,šd,šj-výd,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Myslibo ice Myslibo ice Myslibo ice,,,,,, Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova ř Husova zš,šd,šj,,,,,,, Základní škola Náměšť nad Oslavou, Komenského Náměšť nad Oslavou Náměšť nad Komenského nám. zš,šd,šj-výd,,,,,,, Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Oslavou Netín č.p. zš,šd,,,,,,, Základní škola Nížkov Nížkov Nížkov zš,šd,šj-výd,,,,,,, Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. ř, okres T ebíč

34 z PŽ Název editelství Místo editelství Ulice editelství SOUČÁSTI KZ PŽ PT Přep. počet prac. za typ ZŠ zdrav. s mimo. hand. vpuch nad. Ped. Neped. Mzdové náklady v tis. za typ Náklady na hlavní činnost v tis. ZŠ za typ ZŠ Ped. Neped. z toho mzdové náklady Základní škola a Mate ská škola Nová Cerekev Nová Cerekev Nová Cerekev šj-výd,,,,,, Základní škola Vlásenický dvůr Nová Cerekev Stanovice zš,šd,šj-výd,,,,, Základní škola a Mate ská škola Nová íše p íspěvková Nová íše B ezinova ř,,,,,, Nová Ves u Chotěbo e č.p. zš,šd,šj-výd,,,,,,,,,,,,, č.p.,,,,,,,,,,,,,,,,,, Základní škola Nová Ves u Chotěbo e, okres Havlíčkův Brod Nová Ves u Chotěbo e Základní škola a Mate ská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, Nová Ves u okres Žďár nad Sázavou, p íspěvková Nového Města na Moravě Základní škola a Mate ská škola Nová Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod Nová Ves u Světlé, Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha Ř, okres Žďár nad Nové Sázavou Město na Moravě Leandra Čecha Ř Základní škola Nové Město na Moravě, Malá Nové Město na Malá Moravě zš,šd,šk,šj,šj-výd, zš,šj-výd, Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí, okres ŽďárNové nad Město Sázavou na Moravě Vratislavovo náměstí Základní škola a Mate ská škola Nové Syrovice, okres T ebíč, Nové Syrovice Nové Syrovice p íspěvková Základní škola a Mate ská škola Nové Veselí, p íspěvková Nové Veselí Na Městečku zš,šd,šj,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Základní škola Nový Rychnov, okres Pelh imov Nový Rychnov Nový Rychnov zš,šd,šj,šj-výd,,,,,,, Základní škola a mate ská škola Obrataň Obrataň Obrataň Ř šj-výd,,,,,,, Mate ská škola a Základní škola Slunečnice Okrouhlice Okrouhlice mš,zš,šd,šj-výd,, Základní škola a mate ská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod Okrouhlice Okrouhlice Základní škola Ok íšky, p íspěvková Ok íšky J. A. Komenského Ř zš,šd,šk,šj, Základní škola a mate ská škola Olešná, okres Pelh imov Olešná č.p. Základní škola a mate ská škola Opatov, okres T ebíč, p íspěvková Základní škola a mate ská škola Oslavice, p íspěvková Opatov č.p. Ř šj-výd, Oslavice č.p. šj-výd, Základní škola a mate ská škola Osová Bítýška Osová Bítýška Osová Bítýška Základní škola Ostrov nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou, p íspěvková Základní škola a Mate ská škola Oudoleň Ostrov nad Oslavou Ostrov nad Oslavou zš,šd,šj-výd, Oudoleň Oudoleň mš,zš,šd,lšj-výd, Základní škola Pacov Základní škola Pavlínov okres Žďár nad Sázavou Pacov Pavlínov nám. Svobody č.p. zš,šd,šk,šj-výd, zš,šd,šj-výd, Základní škola a mate ská škola Pavlov, p íspěvková Pavlov č.p.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Základní škola Pelh imov, Komenského Základní škola Pelh imov, Komenského, p íspěvková Pelh imov Pelh imov Komenského Komenského zš,šd, zš,šd,šk,,,,,,,,,,,,, Základní škola Pelh imov, Krásovy domky řřř, p íspěvková Pelh imov Krásovy domky řřř zš,šd,šk,,,,,,, Základní škola Pelh imov, Na Pražské, p íspěvková Pelh imov Pražská zš,šd,šj,,,,,,, Základní škola Pelh imov, Osvobození ŘŘ, p íspěvková Pelh imov Osvobození ŘŘ zš,šd,šj,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Písečné, p íspěvková Písečné č.p.,,,,,, Základní škola Otokara B eziny Počátky, okres Pelh imov Počátky Komenského sady Ř zš,šd,šj,,,,,,, Základní škola Police, p íspěvková Police Police zš,šd,šj,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Základní škola Polná, okres Jihlava Základní škola a Mate ská škola Polnička, okres Žďár nad Sázavou Polná Polnička Poděbradova ř č.p. zš,šd,šk,šj,

35 z PŽ Název editelství Místo editelství Ulice editelství SOUČÁSTI KZ PŽ PT Přep. počet prac. za typ ZŠ zdrav. s mimo. hand. vpuch nad. Základní škola Prosetín a Mate ská škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou, p íspěvková Základní škola a Mate ská škola P edín Prosetín Prosetín P edín P edín ř šj-výd, Základní škola P ibyslav P ibyslav Česká zš,šd,šk,šj, Základní škola T.G. Masaryka a mate ská škola P ibyslavice, p íspěvková Základní škola a mate ská škola Puklice, p íspěvková P ibyslavice Kaštanová šj-výd, Puklice Puklice Pyšel č.p. mš,zš,šd,šk,šj,šjvýd, mš,zš,šd,šj-výd, Ped. Neped. Mzdové náklady v tis. za typ Náklady na hlavní činnost v tis. ZŠ za typ ZŠ Ped. Neped. z toho mzdové náklady,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Základní škola a mate ská škola Pyšel, okres T ebíč, p íspěvková Základní škola a Mate ská škola Radešínská Svratka, okres Žďár nad Sázavou, p íspěvková Základní škola a Mate ská škola Radňovice, p íspěvková Radešínská Svratka Radešínská Svratka ř Radňovice č.p.,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Radostín nad Oslavou, p íspěvková Základní škola Rapotice, p íspěvková Radostín nad Oslavou Rapotice Radostín nad Oslavou šj-výd,,,,,,, Školní ř zš,šd,šj-výd,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Rokytnice nad Rokytnou, p íspěvková Základní škola a Mate ská škola T. G. Masaryka Rouchovany Rokytnice nad Rokytnou Rouchovany Rokytnice nad Rokytnou Rouchovany,,,,,, šj-výd,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Rovečné Rovečné Rovečné Ř šj-výd,,,,,,, Základní škola a mate ská škola Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod Rozsochatec Rozsochatec,,,,,, Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, p íspěvková Základní škola a Mate ská škola Rožná, okres Žďár nad Sázavou, p íspěvková Základní škola Ruda, p íspěvková Rozsochy Rozsochy zš,šd,,,,,,, Rožná Rožná,,,,,, Ruda č.p. Ř zš,šd,šj-výd,,,,,,, Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov okres T ebíč Rudíkov Rudíkov zš,šd,šj,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Růžená, p íspěvková Růžená č.p. Ř,,,,,, Základní škola a mate ská škola Rynárec, okres Pelh imov Rynárec Rynárec šj-výd,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola ečice, p íspěvková ečice č.p. ř,,,,,, Základní škola a mate ská škola Sázava, p íspěvková Sázava č.p. Ř,,,,,, Základní škola a mate ská škola Sázavka Sázavka Sázavka,,,,,, Základní škola Senožaty, okres Pelh imov Senožaty Senožaty Ř zš,šd,,,,,,,, Základní škola Skuhrov, okres Havlíčkův Brod Skuhrov Skuhrov zš,šd,šj-výd,,,,,, Základní škola a mate ská škola Sněžné, p íspěvková Sněžné Sněžné ř,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Sobíňov, okres Havlíčkův Brod Sobíňov Sobíňov mš,zš,šj,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Stará íše, p íspěvková Stará íše Stará íše,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Sta eč, okres T ebíč, p íspěvková Základní škola a Mate ská škola Stona ov, p íspěvková Sta eč Jakubské náměstí,,,,,, Stona ov Stona ov,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Strážek, p íspěvková Strážek Strážek,,,,,, Základní škola a mate ská škola, Studenec, okres T ebíč Studenec č.p. Základní škola Světlá nad Sázavou, Komenského, p íspěvková Světlá nad Sázavou Komenského Základní škola Světlá nad Sázavou, Lánecká řř, p íspěvková Světlá nad Sázavou Lánecká řř zš,šd,šk, zš,šd,šk,šj, Základní škola a Mate ská škola Světnov, p íspěvková Světnov č.p. šj-výd, Základní škola a mate ská škola Svratka, p íspěvková Svratka Partyzánská,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

36 z PŽ Název editelství Místo editelství Ulice editelství SOUČÁSTI KZ PŽ PT Přep. počet prac. za typ ZŠ zdrav. s mimo. hand. vpuch nad. Ped. Neped. Mzdové náklady v tis. za typ Náklady na hlavní činnost v tis. ZŠ za typ ZŠ Ped. Neped. z toho mzdové náklady Základní škola a Mate ská škola Šebkovice, p íspěvková Šebkovice Šebkovice ř mš,zš,šd,šj-výd,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Škrdlovice, p íspěvková Škrdlovice č.p.,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Šlapanov, p íspěvková Šlapanov Šlapanov,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, p íspěvková Základní škola a mate ská škola Štoky, p íspěvková Štěpánov nad Svratkou Štoky Štěpánov nad Svratkou Štoky šj-výd,,,,,,, šj-výd,,,,,,, Základní škola a mate ská škola Tasov Tasov Tasov,,,,,, Základní škola Telč, Hradecká, p íspěvková Telč Hradecká zš,šd,,,,,,, Základní škola Telč, Masarykova, p íspěvková Telč Masarykova zš,šd,šj,,,,,,, Základní škola a mate Základní škola a Mate Základní škola a Mate Vysočina Základní škola a mate ská škola Trnava, okres T ebíč, p íspěvková Trnava č.p.,,,,,, ská škola T ebelovice, okres T ebíč, p íspěvková T ebelovice T ebelovice,,,,,, ská škola p i zdravotnických za ízeních Kraje T ebíč Purkyňovo nám. / mš,zš,šd,,,,,,, ská škola T ebíč, Bartuškova T ebíč Bartuškova / Základní škola a mate ská škola T ebíč, Na Kopcích T ebíč Na Kopcích Základní škola Světlo s.r.o. T ebíč Slunná /Ř mš,zš,šd,šk,šj,šjvýd, mš,zš,šd,šk,šj,šjvýd, zš,šd,šj-výd, Základní škola T.G.Masaryka T ebíč, Komenského náměstí / T ebíč Komenského nám. / zš,šd, Základní škola T ebíč Týnská Ř T ebíč Týnská Ř/Ř zš,šd,šk,šj,,,,,,, Základní škola T ebíč, Benešova Ř T ebíč Benešova Ř zš,šd,šk,šj,,,,,,, Základní škola T ebíč, Cyrilometodějská Základní škola T ebíč, Horka-Domky, Václavské nám. / T ebíč T ebíč Cyrilometodějská / Václavské nám. / zš,šd,int,šj,p íp.s. ZŠ, zš,šd,šk,šj,,,,,,,,,,,,, Základní škola T ebíč, ul. Kpt. Jaroše Ř T ebíč Kpt. Jaroše Ř/ zš,šd,šk,šj,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Základní škola T ešť Základní škola a mate ská škola Uhelná P íbram T ešť Uhelná P íbram Josefa Hory / Uhelná P íbram zš,ddm,šd,šj,šj-výd, Základní škola a Mate ská škola Unčín, p íspěvková Unčín č.p.,,,,,, Základní škola Urbanov, okres Jihlava, p íspěvková Urbanov Urbanov zš,šd,šj-výd,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Valeč Valeč Valeč šj-výd,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Věcov, okres Žďár nad Sázavou, p íspěvková Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská, p íspěvková Věcov Věcov šj-výd,,,,,,, Velká Bíteš Tišnovská zš,šd,p íp.s. ZŠ,,,,,,, Základní škola p i dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš Velká Bíteš U Stadionu zš,,,,,,, Základní škola Velká Bíteš, p íspěvková Velká Bíteš Sadová ř zš,šd,šj,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Velká Losenice, p íspěvková Velká Losenice Velká Losenice Ř šj-výd,,,,,,, Základní škola a mate ská škola Velké Mezi íčí, Lhotky, p íspěvková Základní škola a mate ská škola Velké Mezi íčí, Mostiště, p íspěvková Velké Mezi íčí Lhotky,,,,,, Velké Mezi íčí Mostiště šj-výd,,,,,,, Základní škola a Praktická škola Velké Mezi íčí Základní škola Velké Mezi íčí, Oslavická Ř/ Velké Mezi íčí Velké Mezi íčí Poštovní / Oslavická Ř/ zš,sš,šd,p íp.s. ZŠ, zš,šd,šj,,,,,,,,,,,,, Základní škola Velké Mezi íčí, Sokolovská / Velké Mezi íčí Sokolovská / zš,šd,šj,,,,,,, Základní škola Velké Mezi íčí, Školní, p íspěvková Velké Mezi íčí Školní zš,šd,šj,,,,,,, Základní škola a mate ská škola Velký Beranov, okres Jihlava, p íspěvková Velký Beranov Velký Beranov mš,zš,šd,šk,šj,šjvýd,,,,,,,

37 z PŽ Název editelství Místo editelství Ulice editelství SOUČÁSTI KZ PŽ PT Přep. počet prac. za typ ZŠ zdrav. s mimo. hand. vpuch nad. Ped. Neped. Mzdové náklady v tis. za typ Náklady na hlavní činnost v tis. ZŠ za typ ZŠ Ped. Neped. z toho mzdové náklady Základní škola a mate ská škola Vep ová, p íspěvková Vep ová č.p.,,,,,, Základní škola a mate ská škola Veselý Žďár Veselý Žďár č.p.,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Větrný Jeníkov, p íspěvková Větrný Jeníkov Větrný Jeníkov,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Věž Věž Věž Základní škola a Mate ská škola Věžnice, p íspěvková Věžnice č.p. Ř Základní škola Vícenice u Náměště nad Oslavou, okres T ebíč Vícenice u Náměště nad Oslavou č.p. zš,šd, Základní škola a mate ská škola Vilémov, okres Havlíčkův Brod Základní škola a Mate ská škola Vír, okres Žďár nad Sázavou, p íspěvková Základní škola a mate ská škola Vladislav Vilémov Vír Klášter Vír Ř mš,zš,šd,šj-výd, Základní škola Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou, p íspěvková Základní škola a mate ská škola Výčapy, p íspěvková,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Vladislav Vladislav,,,,,, Vojnův Městec č.p. ř zš,šd,,,,,,, Výčapy č.p.,,,, Vyskytná Vyskytná šj-výd,,,,,,, Vyskytná nad Jihlavou Zho u Jihlavy Vyskytná nad Jihlavou ř,,,,,, Zho u Jihlavy šj-výd,,,,,,,,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Vyskytná, okres Pelh imov, p íspěvková Základní škola a mate ská škola Vyskytná nad Jihlavou, p íspěvková Základní škola a Mate ská škola Zho, okres Jihlava, p íspěvková Základní škola a Mate ská škola Zub í, okres Žďár nad Sázavou, p íspěvková Základní škola Zvole, okres Žďár nad Sázavou Zub í č.p. Zvole Zvole zš,šd,šj-výd,,,,,, Základní škola Na Radosti Žďár nad Sázavou Komenského ř/ zš,šd,,,,,,, Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského Žďár nad Sázavou Komenského / zš,šd,,,,,,, Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského Žďár nad Sázavou Komenského Ř/ zš,šd,šj,šj-výd, Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova Řř/, p íspěvková Žďár nad Sázavou Palachova / zš,šd,šj,šj-výd, Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova Základní škola a Mate ská škola Ždírec nad Doubravou Švermova / Chrudimská Pražská zš,šd,šj,šj-výd, mš,zš,šd,šk,šj,šjvýd, šj-výd, Základní škola a Mate ská škola Želetava Žďár nad Sázavou Ždírec nad Doubravou Želetava,,,,,, Základní škola Želiv, okres Pelh imov Želiv Želiv zš,šd,šk,šj,,,,,,, Základní škola a Mate ská škola Žirovnice Žirovnice Komenského šj-výd,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

38 .. S t r u k t u r a a or g a n i z a c e z á k l a d n í c h š k o l Dle statistických výkaz z podzimu p sobilo v Kraji Vysočina právnických subjekt vykonávajících činnost základní školy Ědále také ZŠ ě nebo základní školy speciální Ěd íve pomocné školy, dále také ZŠS ě na pracovištích Ěbez škol p i zdravotnických za ízeních, ústavech sociální péče a výchovných ústavechě. Z nich právnických subjekt z izovala obec, kraj, církev a p t ZŠ je kromých. Z celkového počtu ZŠ je škol málot ídních s právní subjektivitou. Pro žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami bylo samostatn z ízeno škol, z toho z izuje kraj a obce. Krom toho j v základních školách z izovaných obcí speciální t ídy. Kraj je z izovatelem také škol p i zdravotnických za ízeních v T ebíči a Velké Bíteši. Vedle toho plní žáci povinnou školní docházku v víceletých gymnáziích. Nejvyšší povolený počet žák ZŠ Ěcelková kapacita všech ZŠě v Kraji Vysočina činí žák.

39 Zdroj dat: statistické výkazy MŠMT M Povinnou školní docházku plnilo v ZŠ a ZŠS celkem žák v t ídách, z toho žák v b žných t ídách ZŠ a žák ve speciálních t ídách ZŠ a ZŠS. V nižších ročnících víceletých gymnázií se vzd lávalo žák v t ídách. žák se vzd lávalo podle zákona č. /Ň Sb. o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání Ěškolský zákoně, Ědále také školský zákoně tj. individuální vzd lávání, d ív jší domácí vzd lávání, žák podle školského zákona Ětj. vzd lávání v zahraničí nebo na zahraniční škole v ČR). Tento rok se nikdo nevzd lával podle Ň školského zákona Ětj. vzd lávání žák s hlubokým mentálním postiženímě. plnilo povinnou školní docházku žák v t ídách. Pr m r na jednu ZŠ a ZŠS činil docházelo žák v t ídách stupe žák v t ídách (pr p ípravných t íd pro žák Ěpr m rn školy speciální se vzd lávalo d tí., žák. Na první stupe ZŠ a ZŠS Ěpr m rn, žák na t íduě, na druhý m rn, žák na t íduě. Bylo z ízeno dev t, žák ve t íd ě. V p ípravném stupni základní Po zahájení školního roku / byl povolen dodatečný odklad školní docházky u žák prvních ročník. V roce p išlo v Kraji Vysočina poprvé k zápisu d tí a dalších po odkladu. V p ípadech byl povolen odklad povinné školní docházky, tj., %. V b žných t ídách ZŠ je individuáln integrováno celkem žák : žák s mentálním postižením, sluchov postižených, zrakov postižených, žák s vadami eči, t lesn postižených, s více vadami, autist a s vývojovými poruchami učení a chování. Ve speciálních t ídách ZŠ a ZŠS se vzd lávalo celkem žák se zdravotním postižením: žák s mentálním postižením, ň žáci s vadami eči, s více vadami, s vývojovými poruchami učení, Ř se závažnými vývojovými poruchami chování a autist.

40 Dle údaj ze zá í se vzd lávalo v základních školách odhadem žák z menšinových etnik. Ve školním roce / bylo na území kraje v ZŠ evidováno žák s cizím státním občanstvím Ě Slovák, Vietnamc, Ukrajinc, Mongol a ostatních cizinc ě. Ve školním roce / speciáln pedagogická centra zajišťovala poradenské služby p ímo v základní škole žák m, Pedagogicko-psychologické poradny poskytly své služby celkem žák m, z toho služby logopedie ň žák m... P er s o n á l n í po dm í n k y v z d l á v á n í Personální podmínky j hrnn uvedeny v tabulce na stran. Na ZŠ v Kraji Vysočina p sobilo, p epočtených pedagogických pracovník a, p epočtených nepedagogických pracovník. Dle výkaz z MŠMT bylo ve školním roce výchovných poradc, ňř metodik informační komunikačních technologií, metodik prevence sociáln patologických jev a řň uvád jících učitel. Na pracovní smlouvu Ěna dobu určitou i neurčitouě bylo p ijato celkem nových absolvent učitelského studia a ostatních učitel, učitel bylo v d chodovém v ku s pracovním pom rem na dobu určitou i neurčitou. Pr m rný v k učitel s pracovním pom rem na dobu určitou i neurčitou k.. dosáhl, let. Na ZŠ chyb li p edevším učitelé s aprobací anglického jazyka (), výtvarné výchovy (), t lesné výchovy Ěňě, hudební výchovy Ěňě, informatiky (), fyziky ĚŇě, chemie Ěřě, zem pisu Ěě, n meckého jazyka Ěě, d jepisu () atd. Aprobovanost na. stupni v m síci zá í byla v roce, %. K.. p sobilo v Kraji Vysočina na základních školách dle výkaz celkem asistent pedagog. Další vzd lávání pedagogických pracovník Kurzy, školení a seminá e pro učitele nejčast ji zajišťovaly následující vzd lávací instituce: Národní institut pro další vzd lávání Jihlava (ě, Vysočina Education (), Tvo ivá škola (), Eduprae (). Témata kurz, školení a seminá Počet škol Management Jazykové vzd lávání učitel bez cizojazyčné aprobace Obsluha výpočetní a didaktické techniky Studium ke spln ní kvalifikačních p edpoklad Studium k prohlubování odborné kvalifikace v jednotlivých p edm tech Metody a formy Ěnap. skupinové vyučování, projektové vyučování apod.ě Práce se žáky SVP Práce s talentovanými žáky ŠVP Další první pomoc, výtvarné seminá e, BOZP, finanční, čtená ská a matematická gramotnost, prevence sociáln patologických jev, environmentální vzd lávání, mentoring ve školství, školská legislativa, komunikační dovednosti, inkluze. Zdroj dat: dotazníkové šet ení editel škol

41 .. M a t e r i á l n í p o dm í n k y v z d l á v á n í Základní školy byly vybaveny stolními osobními počítači, z nich bylo p ístupných žák m a p enosnými počítači z nich bylo p ístupných žák m. K internetu bylo p ipojeno celkem stolních a p enosných počítač. Učitelé, kte í p i výuce využívají výpočetní techniku m li k dispozici celkem učeben v níž je dostupná wi-fi, z toho je učeben multimediálních. Základní školy v Kraji Vysočina disponují další didaktickou technikou tablety a interaktivními tabulemi. škol uvedlo, že využívá k výuce cvičnou kuchy ku, cvičných dílen a škol má školní pozemek. Základní školy používají i r zné sady a stavebnice. Ň škol uvedlo, že používá m ící sady Vernier Ěcelkem Ňň kus ě, Ř laboratorních m ících sad Pasco Ěcelkem kus ě a ř škol Lego Mindstrorms Ěcelkem kus ě. Využívání laborato í a dílen p i výuce. stupe pravideln nepravideln Praktická činnost v dílnách Péče o domácnost Praktická činnost na školní zahrad Praktické činnosti v p írodov dných laborato ích Ň. stupe pravideln nepravideln Zdroj dat: dotazníkové šet ení editel škol.. Výsledky vzd lávání Ve školním roce / v kraji ukončilo školní docházku žák ZŠ a ZŠS, z toho žák ve speciálních t ídách. Školní docházku v nižším než ř. ročníku ukončilo žák (odhadem z nich z menšinových etnikě; z toho žák speciálních t íd. V. ročníku speciálních t íd ukončilo školní docházku žák. Z. a. ročník p ešlo na st ední školy celkem žák. Cizím jazyk m se na ZŠ a ZŠ speciálních učilo žák, z toho ve speciálních t ídách. N kte í z nich se učili více jazyk časn. ůnglický jazyk se učilo žák (tj., %ě, n mecký jazyk žák, francouzský jazyk žák, ruský jazyk žák a špan lský jazyk žák. Ve školním roce neprosp lo v ZŠ žák, z toho na prvním stupni, na druhém stupni, v. ročníku žák, v. ročníku žák. Z menšinových etnik neprosp lo odhadem žák (tj., %). Žáci. ročníku dosáhli v. pololetí pr m rného prosp chu,, v. ročníku,. Žák. stupn zameškal za. pololetí pr m rn, hodin, žák Ň. stupn, hodin. Dle údaj od editel škol navšt vovalo ZŠ žák s mimo ádným nadáním v oblasti poznávací a rozumové, včetn žák, kterým byl ve spolupráci s PPP diagnostikován mimo ádný talent. Sociáln patologické jevy uvádí škol u žák. Nejčast ji se jedná o p ípady:

42 Sociáln patologické jevy počet ZŠ Počet základních škol s výskytem sociáln patologických jev Ěn které školy uvád jí více patologických jev ě Z toho: Záškoláctví Šikana, kyberšikana mezi žáky Šikana, kyberšikana v či učiteli Krádeže Návykové látky, kou ení Ěagresivita, nevhodné chování k pedagog m, distribuce drog, ničení školního majetku, poruchy p íjmu potravy, sebepoškozování, pyrotechnika ve škole atd.ě celkem žák Zdroj dat: dotazníkové šet ení editel škol Zájmové aktivity organizované školou pro žáky Ěnepovinné p edm ty, Počet hodin kroužkyě ve ŠR týdn Práce ICT, Matematické zam ení,, P írodov dné zam ení, Rozvoj čtená ské gramotnosti Ěnap. čtená ské dílnyě, Sportovní charakter, Um lecké charakter, Jiné, Technické zam ení Zdroj dat: dotazníkové šet ení editel škol Programy a granty Dle vlastních údaj škol se do realizace jednotlivých projekt v rámci r zných grantových program a grant zapojilo celkem ZŠ, učitel a žák. ZŠ se nejčast ji zapojovaly do program a grant vyhlašovaných orgány a mi na úrovni národní a nadnárodní ĚMŠMT, EU, nadaceě, dále pak do regionálních ĚFond Vysočina, Kraj Vysočinaě a místních Ěm staě; viz tabulka. Programy vyhlašované orgány a mi na úrovni Počet podpo ených učitel Počet projekt Národní a nadnárodní Regionální Místní Počet podpo ených žák V tabulce j zahrnuty projekty, které probíhají nebo budou zahájeny Ěbylo kladn rozhodnutoě ve školním roce /. Zdroj dat: dotazníkové šet ení editel škol Sout že a p ehlídky žák Počet žák ZŠ a ZŠS, kte í se ve školním roce zúčastnili t ží a p ehlídek r zných úrovní a vyhlašovatel, je uveden v následující tabulce:

43 Úrove Počet žák ZŠ, kte í se účastnili t ží a p ehlídek odborných Lokální (mikroregion, okres) Regionální Ěkraj, oblastě Národní Mezinárodní sportovních um leckých Zdroj dat: dotazníkové šet ení editel škol Evaluace K evaluaci vzd lávání a hodnocení kvality služeb školy využívají r zné formy a metody. Tabulka mapuje ty nejčast ji užívané podle dotazníkového šet ení. Počet škol, které s metodou pracují Metoda Dotazníky žák m Dotazníky rodič m Dotazníky pedagog m ízený rozhovor vedoucího pracovníka s jednotlivým učitelem Hospitace vedoucích pracovník v hodinách Vzájemné náslechy učitel Použití kamery k záznamu činnosti učitele v hodin Školní prov rky, testy, kontrolní práce Srovnávací eterní testy Z toho Scio Z toho Kalibro Z toho ČŠI Další Cermat, Proskoly, P ijímací zkoušky nanečisto, testování Close, Kvalita školy, Diagnostik Monitorování klimatu školy, z toho: Z toho Scio Další ČůŠMP, Databo, Poziční analýza, Sceeningové šet ení, Univerzita Liberec, vlastní Rozbor výsledk p ijímacích zkoušek Úsp šnost v t žích Kontroly z izovatele P ipomínky zákonných zástupc Využití schránky d v ry Další žákovský parlament, klub p átel školy, rozhovory se časnými žáky i absolventy, vlastní srovnávací testy v. a ř. t íd Zdroj dat: dotazníkové šet ení editel škol Inovace vzd lávacího procesu Na základ informací editel škol j v následující tabulce uvedeny údaje o počtu škol, které inovují vzd lávací proces. V tabulce je uveden výčet témat a rozsahu zapojení jednotlivých škol. Forma a rozsah realizace: a) Téma je výslovn za azeno do plánu výchovné a vzd lávací činnosti školy.

44 b) Téma je individuáln realizováno jednotlivými pracovníky Ěučiteli, mistry, výchovnými poradci aj.ě nap. ve vyučovacích hodinách. c) P i realizaci tématu spolupracuje škola s eterními subjekty. d) Koordinací činností v rámci uvedeného tématu je pov en n který z pracovník školy. e) Je zpracován koncepční nebo realizační dokument pro dané téma. f) Ve škole je tým, který koordinovan realizuje činnosti dle dokumentu pro dané téma. g) Ve škole je vytvo eno prost edí, ve kterém na napl ování tématu aktivn spolupracují vedle učitel také žáci. Výchovné vzd lávací oblasti a Čtená ská gramotnost Matematická gramotnost Využívání cizích jazyk v nejaz. p edm tech Využívání ICT kompetencí mimo p edm t ICT Výchova k iniciativ a kreativit Ěškolní časopis, studentské společnosti, akce školy realizovaná žákyě Výchova k podnikání Ěfiktivní, reálné firmyě Polytechnická výchova Ěrozvoj p írodních a technických kompetencíě Environmetální výchova Ěvzd lávání k udržitelnému rozvojiě Rozvoj osobnostních kompetencí žák b c d e f g Volba povolání a orientace žák na trhu práce Rozvoj kompetencí k utvá ení vzd lávací a profesní kariéry Prevence sociáln patologických jev Společné vzd lávání žák se SVP Podpora talent Finanční gramotnost Další uveďte jaké Dopravní výchova, osobnostn sociální výchova apod. Zdroj dat: dotazníkové šet ení editel škol U ZŠ pat í mezi nejfrekventovan jší oblasti rozvoj čtená ské a matematické gramotnosti, prevence sociáln patologických jev, environmentální výchova. Na druhé stran je v nována nižší pozornost tématu výchova k podnikání a využívání cizích jazyk v nejaz. p edm tech. Z pohledu rozsahu činností je školami nejčast ji uvád no Ěbě Téma je individuáln realizováno jednotlivými pracovníky Ěučiteli, mistry, výchovnými poradci aj.ě nap. ve vyučovacích hodinách, Ěaě Téma je výslovn za azeno do plánu výchovné a vzd lávací činnosti školy a Ěc) P i realizaci tématu spolupracuje škola s eterními subjekty. Nejmén frekventovaným rozsahem je Ěfě Ve škole je tým, který koordinovan realizuje činnosti dle dokumentu pro dané téma a (g) Ve škole je vytvo eno prost edí, ve kterém na napl ování tématu aktivn spolupracují vedle učitel také žáci.

45 .. S p o l u p r á c e s v e e j n o s t í, k om u n it n í f un k c e š k o l y V rámci spolupráce s ve ejností byly po ádány r zné společenské akce, nap íklad školní akademie, výstavy prací a výrobk žák, oslavy k výročím a svátk m, charitativní vystoupení, koncerty a divadla v provedení žák, karnevaly, plesy, besedy, srazy, drakiády, miss aerobic, divadelní p edstavení, oslavy k výročí založení školy, prezentace akcí, turistické pochody, jarmarky a ada dalších událostí, na nichž se podílely školy jako organizáto i. O činnosti a výsledcích školy byla ve ejnost informována prost ednictvím ve ejn p ístupných výročních zpráv. Ve školním roce / organizovalo ZŠ celkem sportovních aktivit pro dosp lé, ZŠ společenských a zájmových aktivit pro ve ejnost, a to jednorázových i pravideln se opakujících a ZŠ po ádalo celkem společenských aktivit pro rodiče žák školy. ZŠ organizovalo vzd lávací aktivity pro dosp lé v rozsahu hodin, jichž se zúčastnilo osob. Školy pronajímaly či zap jčovaly prostory eterním subjekt m pro zájmové, vzd lávací, sportovní a společenské aktivity v rozsahu hodin m síčn. T žišt spolupráce s rodiči spočívá v t ídních sch zkách, konzultačních odpoledních a dnech otev ených dve í. Významné byly i další akce, nap. vydávání školních časopis... Financování Celkové náklady na hlavní činnost úplných základních škol bez mate ské školy a se školní jídelnou Ětj. právnických osobě činily, tis. Kč. Na t ídu v t chto právnických osobách vychází pr m rné náklady, tis. Kč; na jednoho žáka, tis. Kč. Náklady na mzdy v nich v roce dosáhly, tis. Kč, tj. pr m rn na t ídu, tis. Kč a na žáka, tis. Kč. Celkové náklady na hlavní činnost právnických osob vykonávajících činnost ZŠ a ZŠS v roce dosáhly výše, mil. Kč Ěprávnické osoby z izované obcí, mil. Kč, církví mil. Kč a krajem, mil. Kč, kromníkem, mil. Kč). Celkové náklady ZŠ a ZŠS z izovaných obcí Ě t ídě pr m rn, tis. Kč na t ídu a, tis. Kč na žáka. Celkové náklady ZŠ a ZŠS z izovaných církví Ě t ídě pr m rn tis. Kč na t ídu a, tis. Kč na žáka. Celkové náklady ZŠ a ZŠS z izovaných krajem ( t íd) činily pr m rn, tis. Kč na t ídu a, tis. Kč na žáka. Celkové náklady ZŠ z izované kromníkem Ě t ídě činily pr m rn ň, tis Kč na t ídu a,ň tis. Kč na žáka.

46 . ST EDNÍ VZD LÁVÁNÍ.. P e h l e d n á t ab u l k a s j e d n o t l i v ý m i s t e d ní m i š k o l am i.. S t r u k t u r a a or g a n i z a c e s t e d n í c h š k o l.. P e r s o n á l n í p o dm í nk y v z d l á v á n í.. M a t e r i á l n í p o dm í n k y v z d l á v á n í.. Výsledky vzd lávání.. Spolupráce s ve ejností a regionálními partnery.. Financování

47 Střední školy - výroční zpráva Vysvětlivky KZ=kód zřizovatele (-obec, -kromník, -církev, -kraj), SS=skupiny studentů, PŽ=počet žáků, PT=počet tříd, PÚ=počet účastníků, K=kapacita, U=ubytovaní zš Základní škola, sš Střední škola, voš Vyšší odborná škola, šd Školní družina, zař.d.v.p.p. Zař.- další vzděl.ped.pr., spc - SPC, šj Školní jídelna, šj-výv Školní jídelna(vývařovna), šj-výd Školní jídelna (výdejna), int Internát, dm Domov mládeže, šh Školní hospodářství. viz školský rejstřík označení pro Náklady na hlavní činnost celé PO Přep. počet prac. za typ SŠ Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství SOUČÁSTI KZ Mzdové náklady v tis. za typ SŠ Náklady na hlavní činnost za typ SŠ v tis. PŽ PT Ped. Neped. Ped. Neped. z toho mzdové náklady Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Bystřice nad Pernštejnem Nádražní sš,šj,,,,,, Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem Bystřice nad Pernštejnem Dr. Veselého sš,voš,int,dm,šj, šh,,,,,, Mariánské náměstí sš,int,spc,šj,,,,,, Dobešovská,,,,,, Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské Černovice náměstí Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Černovice Gymnázium Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Štáflova ZŠ,sš,šd,p.s.ZŠ spec. sš,,,,,, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Bratříků sš,dm,šj,šj,,,,,, Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod Základní škola a Praktická škola, U Trojice, Havlíčkův Brod Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Havlíčkův Brod Jihlavská sš,,,,,, Havlíčkův Brod Masarykova sš,voš,dm,šj,,,,,, Havlíčkův Brod U Trojice,,,,,, Humpolec Školní ZŠ,sš,šd,spc,p.s.ZŠ spec., sš,dm,šj,šj,,,,,,, Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského Humpolec Komenského sš,,,,,,, Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. Gymnázium Chotěboř Humpolec Hradská sš,dm,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Chotěboř Jiráskova sš, Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř Chotěboř Na Valech sš,voš,dm,šj,šj, Základní škola a Praktická škola Chotěboř Chotěboř Hradební FARMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava Jihlava Znojemská / Jihlava Jana Masaryka / Manažerská akademie - střední odborná škola, s.r.o. Jihlava Jiráskova / Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Jihlava Karoliny Světlé / sš,jaš,dm,šj,,,,,,,,,,,,, sš,,,,,,, sš,,,,,,,,,,,,, ZŠ,sš,šd,int,šj,p. s.zš spec., sš,voš,

48 Přep. počet prac. za typ SŠ Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství SOUČÁSTI KZ Náklady na hlavní činnost za typ SŠ v tis. Mzdové náklady v tis. za typ SŠ PŽ PT Ped. Neped. Ped. Neped. z toho mzdové náklady Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s.r.o. Soukromé gymnázium AD FONTES, o.p.s. Jihlava Křížová / sš,voš,,,,, Jihlava Fibichova / sš,,,,,,, Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava Jihlava Fibichova / sš,dm,šj,,,,,,, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava Jihlava třída Legionářů / sš,šj,šj,,,,,,, Střední škola stavební Jihlava Jihlava Žižkova / sš,dm,šj,šj,,,,,,, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova Škola ekonomiky a cestovního ruchu, kromá střední odborná škola s.r.o. TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o. Jihlava Hálkova / sš,dm,šj,,,,,,, Jihlava Rantířovská / sš,,,,,,, Jihlava Brněnská / sš,voš,,,,,,, Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Jihlava Březinova /,,,,,, Ledeč nad Sázavou Husovo náměstí ZŠ,sš,šd,šj,p.s.Z Š spec., sš,voš,dm,šj,šj,,,,,,, Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice Moravské Budějovice Tyršova sš,šj,,,,,,, Moravské Budějovice Tovačovského sady sš,dm,šj,,,,,,, Moravské Budějovice Dobrovského ZŠ,sš,šd,,,,,,, Nové Město na Moravě Leandra Čecha sš,,,,,,, Nové Město na Moravě Bělisko sš,dm,šj,šj,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě Střední odborná škola Nové Město na Moravě Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s.r.o. Gymnázium Pacov Obrataň Obrataň Pacov Hronova sš,zař.pro d.v.ped. prac sš, Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Pelhřimov Jirsíkova sš,šj, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Pelhřimov Friedova sš,dm,šj,šj, Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o. Soukromá střední škola zemědělská s.r.o. Pelhřimov,, Slovanského bratrství Smrk sš,voš,dm,šj, sš,,, Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední Světlá nad Sázavou odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Sázavská sš,voš,dm,šj,,,,,,, Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč Gymnázium Třebíč Telč Hradecká sš,dm,šj,šj,,,,,,, Třebíč Masarykovo nám. / sš,,,,,,, Katolické gymnázium Třebíč Třebíč Otmarova / sš,šk,,,,,,, Smrk

49 Přep. počet prac. za typ SŠ Název ředitelství Místo ředitelství Ulice ředitelství SOUČÁSTI KZ Třebíč Sirotčí / Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s.r.o. Střední průmyslová škola Třebíč Třebíč Znojemská / Třebíč Manž. Curieových sš,jaš,dm,šj, sš,zař.pro d.v.ped. prac sš,dm,šj,šj, Náklady na hlavní činnost za typ SŠ v tis. PŽ PT Ped. Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč Mzdové náklady v tis. za typ SŠ Neped. Ped. Neped. z toho mzdové náklady,,,,,,,,,,,,,,,,,, Střední škola stavební Třebíč Třebíč Kubišova / sš,dm,šj,,,,,,, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť Třebíč Žižkova / sš,voš,dm,šj,,,,,,, Třešť K Valše / sš,int,dm,šj,spc,,,,,,, sš,,,,,,, Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková Gymnázium Velké Meziříčí Velká Bíteš Tyršova Velké Meziříčí Sokolovská / sš,,,,,,, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí Velké Meziříčí U Světlé / sš,dm,šj,,,,,,, Velké Meziříčí Poštovní / ZŠ,sš,šd,p.s.ZŠ spec.,,,,,,, Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou U Klafárku / sš,dm,šj,,,,,,, Gymnázium Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Neumannova / sš,šj,,,,,,, Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga Žďár nad Sázavou U Klafárku / sš,lšj,,,,,,, Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Komenského / sš,dm,šj,,,,,,, Žďár nad Sázavou Dvořákova / sš,voš,šj,,,,,,, Žďár nad Sázavou Studentská / sš,voš,dm,šj,šj,,,,,,,,,,,,,

50 .. Struktura a st edních škol V Kraji Vysočina je ve školním roce / za azeno ve školském rejst íku celkem právnických osob vykonávajících činnost st edních škol Ědále jen SŠ ě. Z izovatelem SŠ je Kraj Vysočina, kromá právnická osoba je z izovatelem, církev nebo náboženské společenství z izuje, obec z izuje ň a MŠMT. Obory vzd lání SŠ lze seskupit do tradičních skupin: obory gymnázií Ědále jen obory K ě; obory lyceí Ědále jen obory M lyceum ě; studijní obory st edních odborných škol Ědále jen obory M SOŠ ě; studijní obory st edních odborných učilišť Ědále jen obory L SOU ě; nástavbové obory Ědále jen L nást ě; učební obory s výučním listem Ědále jen obory H ě; učební obory pro žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami Ědále jen obory E ě; praktické školy Ědále jen PrŠě. V celkovém počtu škol poskytujících n který ze stup j vyučovány obory: st edního vzd lávání ( školě na školách obory vzd lání, v nichž lze dosáhnout st edního vzd lání s maturitní zkouškou Ěgymnázium škol, lyceum škol, odborn zam ené studijní obory - škol, učební obory s maturitou škol, nástavby škol); na školách obory vzd lání, v nichž lze dosáhnout st edního vzd lání s výučním listem Ět íleté učební obory - škol, obory pro žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami - školě; na školách obor vzd lání praktická škola; právnických subjekt v rámci jedné školy poskytuje r zné obory a stupn vzd lání ( %). Na zajišt ní praktické výuky se krom výše uvedených škol podílela i školská za ízení. Z toho jedno st edisko praktického vyučování Ěz izovatel firmaě a jeden školní statek Ěsamostatný - z izovatel kraj). Ve školním roce Ň/ŇŘ poskytuje denní formu studia právnických osob (bez praktických škol a SŠ z izovaných MŠMTě vykonávajících činnost SŠ. Studuje v nich celkem žák v Ř t ídách. Z tohoto počtu navšt vuje: obory poskytující st ední vzd lání s maturitní zkouškou tzn. Řletý obor vzd lání gymnázia žák v t ídách, letý obor vzd lání gymnázia žák v t ídách, leté obory vzd lání skupiny ĚK, M, Lě Ř žák v t ídách a denní formu obor L nást. žák ve t ídách; obory poskytující st ední vzd lání s výučním listem ĚH, E) - ř žák v t ídách; obory poskytující st ední vzd lání s výučním listem ĚH zkrácená forma vzd láváníě žák v t íd ;

51 obory poskytující st ední vzd lání ĚPrŠ z izované krajem) - žák v t ídách. Pr m rný počet žák na t ídu: v rámci st edního vzd lávání s maturitní zkouškou tzn. Řletého oboru vzd lání gymnázia ŇŘ,, letého oboru vzd lání gymnázia,, letých obor vzd lání skupiny (K, M, L), a v denní form obor L nást.,; v rámci st edního vzd lávání s výučním listem ĚH, Eě -,; v rámci st edního vzd lávání s výučním listem ĚH zkrácená forma vzd lávání),; v rámci st edního vzd lávání ĚPrŠ z izované krajemě -,. Na všech SŠ kraje v oborech vzd lání K a K se sportovním zam ením studuje celkem žák v t ídách. Z tohoto počtu navšt vovalo: nižší ročníky víceletých gymnázií (z toho. ročník osmiletého studia,. ročník šestiletého studia ě, čty letá gymnázia a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Ěz toho. ročníky a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, záv rečné ročníky ); obory vzd lání SŠ, v nichž lze dosáhnout st edního vzd lání s maturitní zkouškou (M SOŠě, žák v t ídách Ěz toho. ročníky, záv rečné ročníky ), z toho obory M lyceum žák v t ídách Ěz toho. ročníky, záv rečné ročníky ); obory vzd lání st edních odborných učilišť, v nichž lze dosáhnout st edního vzd lání s maturitní zkouškou L, navšt vovalo žák v t ídách z toho leté obory L žák Ěz toho. ročníky, záv rečné ročníky ) a obory L nástavbové žák Ěz toho. ročníky ); obory vzd lání st edních odborných učilišť, st edního vzd lání s výučním listem ĚHě a obory s upravenými učebními plány odborných učilišť a praktických škol ĚE a PrŠě celkem žák v t ídách. Obory H (z toho. ročníky, záv rečné ročníky ). Obory E celkem žák Ěz toho. ročníky, záv rečné ročníky ě a Prš Ěkrajské školy) žák Ěz toho. ročníky ). Ve škole se vzd lávalo pr m rn žák Ěvztaženo k ň krajským školám bez PrŠ z izovaných krajem a obcí). K.. činil nejvyšší povolený počet žák SŠ v Kraji Vysočina uvedený ve školském rejst íku (kapacita st edních školě. Ve školním roce / byly podíly počtu žák v našem kraji v prvních ročnících Ěvčetn odpovídajících ročník víceletých gymnáziíě následující: obory vzd lání SŠ, v nichž lze dosáhnout st edního vzd lání s maturitní zkouškou (K),, %; obory vzd lání SŠ, v nichž lze dosáhnout st edního vzd lání s maturitní zkouškou (obory M SOŠě,, %, obory M lyceum, %, obory L, %; obory vzd lání, v nichž lze dosáhnout st edního vzd lání s výučním listem H, E a PrŠ ĚPrŠ - krajské školy),, %.

52 Zdroj dat: statistické výkazy MŠMT M Podíly počtu žák, kte í ukončili studium ve SŠ kraje včetn nástavbového studia ve školním roce /, k celkovému počtu žák v záv rečných ročnících činily: obory K, %, obory M, %, obory L, %, obory H, E a PrŠ ĚPrŠ - krajské školy), %. Podíl počtu žák v kraji, kte í ukončili studium maturitou, činí Ř,ř %. Ve školním roce Ň/ŇŘ bylo na SŠ evidováno žák s cizím státním občanstvím ( Ukrajinc, Vietnamc, Slovák, Mongol, ostatních cizinc ě. Podrobn jší informace o p ijímacím ízení a ukončování studia j v tabulce v kapitole... Výsledky vzd lávání... P e r s o n á l n í p o dm í nk y v z d l á v á n í Personální podmínky vzd lávání j hrnn uvedeny v tabulce na stran. Na SŠ v Kraji Vysočina p sobilo, p epočtených pedagogických pracovník a, p epočtených nepedagogických pracovník. Na pracovní smlouvu bylo p ijato celkem Řň učitel Ěkrom nov začínajících pedagog ě. K.. pracovalo v d chodovém v ku učitel a mistr s pracovním pom rem na dobu určitou a neurčitou. Pr m rný v k učitel a mistr s pracovním pom rem na dobu určitou i neurčitou k.. dosáhl,ř let. Na SŠ chyb li p edevším učitelé s aprobací informační a výpočetní technika, cizí jazyky ĚůJ, NJě, d jepis, t lesná výchova, občanská výchova, fyzika, matematika, n které odborné p edm ty a mistr odborného výcviku. V právnických subjektech p sobilo výchovných poradc a metodik prevence Ěfyzické osoby k.. ). Samostatná pozice kariérového poradce Ěodd len od výchovného poradceě je z ízena v školách. Škola využívá eterních odborník k nastavení princip společného vzd lávání Ěnap. ve form supervizeě ve ň p ípadech.

RK , př. 2 počet stran: 132

RK , př. 2 počet stran: 132 RK-09-2018-76, př. 2 počet stran: 132 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2016/2017 a kalendářní rok 2017 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K 12 13 13 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 1.2 Řízení a správa v oblasti

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Příloha č. 1 ZK-03-2018-05, př. 1 počet stran: 6 Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost

Více

RK , př. 1 počet stran: 138

RK , př. 1 počet stran: 138 RK-10-2017-59, př. 1 počet stran: 138 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2015/2016 a kalendářní rok 2016 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 4 1. Popis

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Výpis žádostí ze systému edotace ZK-03-2019-05, př. 1 Počet stran: 7 ID: FV02733 Název dotačního programu: AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 Doporučené Identifikátor Název žadatele FV02733.0001

Více

RK , př. 1 počet stran: 130 Výroční zpráva

RK , př. 1 počet stran: 130 Výroční zpráva RK-09-2015-12, př. 1 počet stran: 130 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj

Více

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti školství

Více

ZK , př. 1 počet stran: 138

ZK , př. 1 počet stran: 138 ZK---, př. počet stran: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací stavy v Kraji Vysočina za školní rok / a kalendářní rok Obsah Úvod Seznam zkratek I. Stav a rozvoj vzdělávací stavy v kraji. Popis stavu

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2017/2018 a kalendářní rok 2018

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2017/2018 a kalendářní rok 2018 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2017/2018 a kalendářní rok 2018 Obsah Úvod Seznam zkratek Ň ň I. Stav a rozvoj vzd lávací soustavy v kraji 4 1. Popis

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013 ze dne 2. 4. 2013 č. 03/13 Čl.

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9 1.2 Řízení a správa v oblasti školství

Více

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 5

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 K 10 11 11 Obsah Úvod 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2 Řízení a správa v oblasti školství 6

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti školství

Více

Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006

Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006 Obsah Úvod Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu

Více

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 5

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 ZK-02-2013-57, př. 1upr1 počet stran: 134 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2011/2012 a kalendářní rok 2012 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj

Více

RK , př. 1 počet stran: 157. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

RK , př. 1 počet stran: 157. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina RK-08-2006-47, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K 12 13 13 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 1.2 Řízení a správa v oblasti

Více

ZK , př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

ZK , př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina ZK-02-2005-54, př. 1 počet stran: 136 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

z toho AP z celku z celku z toho Přípravná název sídlo ulice

z toho AP z celku z celku z toho Přípravná název sídlo ulice Školy zaměstnávající asistenty pedagoga - Kraj Vysočina (Údaje z výkazů MŠMT k 30.9.2016) Asistenti pedagoga AP AP celkem podle přepočtení 16 odst. 9- z celku počet AP v na plně přepočt.n přípravné zam.

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K Obsah Úvod Seznam zkratek I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. Základní souhrnné kvantitativní údaje 6. Řízení a správa v oblasti školství. Stav

Více

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2002/2003 a kalendářní rok 2003 Obsah I. Stav koncepce a rozvoje sítě II.

Více

RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti školství

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 ZK-02-2008-63, př. 1 počet stran: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací

Více

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu Adresář základních škol kraje Vysočina JIHLAVA p.č. Základní škola - úplná: 27 ulice místo PSČ e-mail ředitel/ka telelefon webové stránky ZŠ 1 ZŠ a mš Batelov, p.o. Školní 373 Batelov 588 51 reditel@zsbatelov.cz

Více

ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva

ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2 PŘÍLOHA Č. 1. Denis Sitora Rostislav Vašíček

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2 PŘÍLOHA Č. 1. Denis Sitora Rostislav Vašíček RK-20-2015-36, př. 2 Počet stran: 31 Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě

Více

Barbory Batelov Žďár nad. ŘK farnost. Gottharda - sousoší sv. ŘK farnost Antonína Budišov

Barbory Batelov Žďár nad. ŘK farnost. Gottharda - sousoší sv. ŘK farnost Antonína Budišov Okres Obec Část obce Památka Vlastník Celkové Podíl Podíl náklady vlastníka obce kraje Arnolec Arnolec kaple sv. Vendelína Obec Arnolec 334 930 234 451 100 479 Babice Babice Nejsvětější Trojice Babice

Více

Kraj Vysočina přehled oceněných obcí

Kraj Vysočina přehled oceněných obcí Kraj Vysočina přehled oceněných obcí 2017 (14 soutěžících obcí) Heřmanov - okres Žďár nad Sázavou (zlatá stuha) Dolní Město - okres Havlíčkův Brod (bílá stuha) Třeštice - okres Jihlava (modrá stuha) Sobíňov

Více

kostel Nanebevzetí Panny Marie ŘK Březník dům č. p. 1 (muzeum) kostel

kostel Nanebevzetí Panny Marie ŘK Březník dům č. p. 1 (muzeum) kostel Okres Obec Část obce Památka Vlastník Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Podíl kraje kaple sv. Jihlava Arnolec Arnolec Vendelína Obec Arnolec 219 532 153 672 65 860 Babice Babice Nejsvětější Trojice

Více

Jednotky požární ochrany

Jednotky požární ochrany Jednotky požární ochrany V roce 2014 bylo na území Kraje Vysočina dislokováno 21 jednotek HZS Kraje Vysočina (kategorie JPO I), 4 jednotky HZS podniku (EDU, Čepro Šlapanov, SŽDC a Bosch Diesel), 10 jednotek

Více

Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce 2012

Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce 2012 Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce Vojtěch Kodet, Dana Kořínková, Ivan Kunstmüller, Vojtěch Mrlík, Pavel Koubek, Pavel Hobza březen 2013 Pobočka České společnosti ornitologické

Více

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za duben 2019

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za duben 2019 Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za duben 2019 ORP a příslušné POÚ Uchazeči V evidenci ÚP uchazečů Bystřice nad Pernštejnem 468 12 774 3,7 % 61 Nové Město na Moravě 465 12 617 3,7 % 118

Více

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2019

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2019 Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2019 ORP a příslušné POÚ Uchazeči V evidenci ÚP uchazečů Bystřice nad Pernštejnem 447 12 654 3,5 % 95 Nové Město na Moravě 400 12 530 3,2 %

Více

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017 Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017 ORP a příslušné POÚ Uchazeči V evidenci ÚP Dosažitelní uchazeči Podíl nezaměstnaných uchazečů Bystřice nad Pernštejnem 659 12 935 5,1%

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Výpis žádostí ze systému edotace ID: FV02726 Název dotačního programu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019 Nedoporučené Identifikátor FV02726.0002 FV02726.0003 Název žadatele Havlíčkův Brod Havlíčkův

Více

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Obec Objekt Obnova Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Kraj Brtnice (Dolní Smrčné) boží muka 140 300 73 300 67 000 Brtnice (Příseka) kostel sv.

Více

v t o m střední s maturitou

v t o m střední s maturitou MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 30.

Více

DOPRAVA. Výroční zpráva

DOPRAVA. Výroční zpráva 7 DOPRAVA Starost o dopravu je jednou z nejvyšších priorit Kraje Vysočina. Kvalitní silnice a dobré dopravní spojení jsou pro rozvoj regionu velmi důležité. Kraj Vysočina je vlastníkem více než 4 500 km

Více

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0.

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0. Příloha Strategického rámce: Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000036 Investiční priority - seznam projektových

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Číslo zakázky: HSJI-511/E-2016 Datum vyhlášení: 26.1.2016 Č.j.: HSJI-511-2/E-2016 Počet listů: 3 Počet příloh: 3/9 Výzva k podání nabídky

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA. Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí 2016 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA. Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí 2016 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí 2016 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí Kontrolu provede odbor/ samostatné oddělení KrÚ Předmět

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana. Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina.

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana. Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina P o z v á n k a V Jihlavě

Více

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce ZK-03-2015-xx, př. 2 Počet stran: 15 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce

Více

Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Blažkov Blízkov - pečetí Měřín Bobrová Bobrůvka Bohdalec Bohdalov Bohuňov Borovnice - pečetí Jimramov Borovník - pečetí

Více

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš SEZNAM OBCÍ TS 2016 Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí 4 732 Kč 1 1 Bezděkov - pečetí Velká Bíteš 2 770 Kč 1 1 Blažkov 5 942 Kč 1 1 Blízkov - pečetí

Více

Správní úřad Škola podle 16 odst. 9

Správní úřad Škola podle 16 odst. 9 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 16.

Více

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni HAVLÍČKOBRODSKO Havlíčkův Brod - Galerie výtvarného umění 19 597 20 461 23 528 18 193 18 231 Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny 11 022 12 101 16 613 11 996 13 143 Havlíčkův Brod - Vyhlídková věž kostela

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA. Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí 2015 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA. Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí 2015 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí 2015 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí Kontrolu provede odbor/ samostatné oddělení KrÚ Předmět

Více

střední s výuč. listem vzdělávání střední s maturitou

střední s výuč. listem vzdělávání střední s maturitou MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Komunikační plán MAP ORP HAVLÍČKŮV BROD

Komunikační plán MAP ORP HAVLÍČKŮV BROD Komunikační plán MAP ORP HAVLÍČKŮV BROD Cílem Komunikačního plánu je zajistit informovanost všech aktérů a široké veřejnosti o jednotlivých dílčích výstupech společného plánování zpracovaném SR MAP, o

Více

Správní úřad Škola pro SVP

Správní úřad Škola pro SVP MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Číslo kola výzvy: 01 Číslo a název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): CZ.1.07/1.1.01 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Pořadí Registrační

Více

ě ž Í ž ě š ž Í ě žř š č ž č ť ěň č ě ž Ř ž ť š ě š ť ž š ě ž š č č ť ď š č ž č ž ě ě ě ě ž š ú ď ě ž ď ď ž ď ž Í Ý Ž ž ď ď č č Ž ž Ť ž ž ž ě ž č ž ě

ě ž Í ž ě š ž Í ě žř š č ž č ť ěň č ě ž Ř ž ť š ě š ť ž š ě ž š č č ť ď š č ž č ž ě ě ě ě ž š ú ď ě ž ď ď ž ď ž Í Ý Ž ž ď ď č č Ž ž Ť ž ž ž ě ž č ž ě ž ň ě ú ě š č ěč ž Ž ž š ě ě ž ď š ž Í č ř ě č š ť ž Ý ě Ž ě ě č ď ď č ž č ě ě Ž č ěť ť ě ň ě č ě ď č ž ť ď ť ěž ě š ť ť ěč č ť ť čč ě š ť ě Ý š ě ř č ě ž č ě ď š č č ť š š ě ě č ě ž Í ž ě š ž Í ě žř š

Více

Správní úřad Škola podle 16 odst. 9

Správní úřad Škola podle 16 odst. 9 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina. Ústí nad Labem, 10. 7.

Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina. Ústí nad Labem, 10. 7. Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina Ústí nad Labem, 10. 7. 2007 Žadatel: kraj Vysočina Základní údaje projektu Projekt podán

Více

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM PRÍNOS ÚPOLOVÝCH AKTIVÍT NA ROZVOJ OSOBNOSTI LOVEKA Zborník príspevkov pri príležitosti vedeckej konferencie

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 2020 PŘÍLOHA Č. 1 PŘEHLED CYKLOTRAS NA ÚZEMÍ KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 2020 PŘÍLOHA Č. 1 PŘEHLED CYKLOTRAS NA ÚZEMÍ KRAJE STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 2020 PŘÍLOA Č. 1 PŘELED CYKLOTRAS NA ÚZEMÍ KRAJE Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel:

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

Správní úřad Škola podle 16 odst. 9

Správní úřad Škola podle 16 odst. 9 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

z toho postižení žáci 1 ) a b a 10b Celkem 0301

z toho postižení žáci 1 ) a b a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha 2006

Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha 2006 ÚIV 2006 Naše pod kování pat í hlavním len m projektovému týmu Mgr. Pavle Cibulkové, Ing. Lence Havlákové, Bc. Vladimíru Hulíkovi, Ing. Ludmile Chudobové, RNDr. Michaele Kle hové, Ing. Ji ímu Novotnému

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Žádost o p ísp vek na zapracování

Žádost o p ísp vek na zapracování Registra ní íslo ÚP: PZ Ú ad práce R krajská pobo ka v: OSÚ S 15 Žádost o p ísp vek na zapracování 116 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis, 29 vyhlášky. 518/2004 Sb., kterou

Více

M 9. VÝKAZ o konzervatoři podle stavu k MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. III. Počet žáků podle ročníků

M 9. VÝKAZ o konzervatoři podle stavu k MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. III. Počet žáků podle ročníků MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

ISBN

ISBN ÚIV 2008 Naše pod kování pat í hlavním len m projektového týmu Mgr. Pavle Cibulkové, Ing. Lence Havlákové, Bc. Jitce Konrádové, RNDr. Michaele Kle hové, Ing. Ji ímu Novotnému, Ing. Martin Šáchové a Ing.

Více

Zákon 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon)

Zákon 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon) Zákon 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon) ijímání ke vzd lávání ve st ední škole 59 Podmínky p ijetí ke vzd lávání ve st ední škole (1)

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Místní akční plán pro SO ORP Holice

Místní akční plán pro SO ORP Holice Místní akční plán pro SO ORP Holice 2016-2023 Příloha analytické části č. 1 - Tabulková část Verze 1 ze dne 21. 3. 2017 http://holicko.cz/map-vzdelavani.html Projekt: Společně za kvalitnějším vzděláváním

Více

Správní úřad Škola podle 16 odst. 9

Správní úřad Škola podle 16 odst. 9 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXIX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 4 Vydáno: DUBEN 2013 Cena: 112 K č OBSAH Část oznamovací Informace o resortních statistických zjišťováních v

Více

M 8. VÝKAZ o střední škole podle stavu k MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY. III. Počet tříd podle ročníků, počet ţáků celkem

M 8. VÝKAZ o střední škole podle stavu k MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY. III. Počet tříd podle ročníků, počet ţáků celkem Třídy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky

Více

Běžné třídy Speciální třídy. z toho Celkem. Celkem dívky. z toho. postižení žáci 1 ) a b a 10b Celkem 0301

Běžné třídy Speciální třídy. z toho Celkem. Celkem dívky. z toho. postižení žáci 1 ) a b a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 30.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Je-li z ízeno více organizací státního odborného dozoru, vymezí jejich p sobnost Ministerstvo práce a sociálních v cí p i jejich z ízení.

Je-li z ízeno více organizací státního odborného dozoru, vymezí jejich p sobnost Ministerstvo práce a sociálních v cí p i jejich z ízení. 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpe ností práce ve zn ní zákona. 575/1990 Sb., zákona. 159/1992 Sb., v úplném zn ní zákona. 396/1992 Sb., (platí od 1. 1. 20172012 do 31. 12. 2016) ve

Více

BRK P př1 Realizované a připravované akce opatření na ochranu před povodněmi na území kraje Vysočina počet stran: 5

BRK P př1 Realizované a připravované akce opatření na ochranu před povodněmi na území kraje Vysočina počet stran: 5 BRK- 04-2011-01P př1 Realizované a připravované akce opatření na ochranu před povodněmi na území kraje Vysočina počet stran: 5 Poř. Název akce Stavebník Vodní tok Obec (Kat. 1, - zvýšení kapacity koryta

Více

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ hjp/mt. /fď/jb

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ hjp/mt. /fď/jb rx. r-. l; :S, m f fn i ho y,\ 'i m.ní Q >N 1. KUJIP012O9XD DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ hjp/mt. /fď/jb MARSH, s.r.o. se sídlem: Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha

Více

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 Pro definování Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina byly použity podklady vycházející z analýzy,

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2013/2014

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2013/2014 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2013/2014 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Institucionální hodnocení: Podpora dětí se SVP Podpora vzdělávání nadaných dětí 1.2 Specifické zaměření

Více

z toho žáci se zdrav. postiž. 1 ) a b a 10b Celkem 0301

z toho žáci se zdrav. postiž. 1 ) a b a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 16.

Více

M 10. VÝKAZ o vyšší odborné škole podle stavu k 30. 9. 2014

M 10. VÝKAZ o vyšší odborné škole podle stavu k 30. 9. 2014 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

M 9. VÝKAZ o konzervatoři podle stavu k MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. III. Počet žáků podle ročníků

M 9. VÝKAZ o konzervatoři podle stavu k MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. III. Počet žáků podle ročníků MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY LIBERECKÉHO KRAJE ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY LIBERECKÉHO KRAJE ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY LIBERECKÉHO KRAJE ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Březen 2011 Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje Schváleno Radou

Více

é ě é á š é á í ů é ě é č ší ě ě č č í í ů ř áš í í ř š í á ý ž š ě č ž ž č ě Ž Ž é ž č ž č í ďá é é í ě ú ďá á ú ě ř Á š í ě ž í č ě é á čí š Ří í á

é ě é á š é á í ů é ě é č ší ě ě č č í í ů ř áš í í ř š í á ý ž š ě č ž ž č ě Ž Ž é ž č ž č í ďá é é í ě ú ďá á ú ě ř Á š í ě ž í č ě é á čí š Ří í á á á Ý á í é á ů Í áš č ží é Í í é é ě ý ů í č Ý ů íř č š á ř í á č é čí ý á č é ří ář Í á č é ř š ě ž ř š í é ť ě ě č é íž í ří í í í Ž é ě ů á á í á řá í ů ě ý á č é é ě ý ú ář í š ě ě ý í é č á č é ž

Více

do rozvoje kraje Vysočina Praha, 21. dubna 2005

do rozvoje kraje Vysočina Praha, 21. dubna 2005 Zapojování NNO do rozvoje kraje Vysočina Praha, 21. dubna 2005 V hlavních rolích: Koordinační uskupení NNO kraje Vysočina - KOUS oborová platforma zastupující a reprezentující NNO v kraji Vysočina Pracovní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu TIC v Kraji Vysočina

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu TIC v Kraji Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu TIC v Kraji Vysočina Ing. Zuzana Vondráková 22. 5. 2017 Zásady ZK na podporu TIC 2017 platné od 1. 1. příslušného kalendářního roku

Více

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2017 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2017 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš SEZNAM OBCÍ TS 2017 Název obce Částka 2017 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Blažkov Blízkov - pečetí Měřín Bobrová Bobrůvka Bohdalec Bohdalov Bohuňov Borovnice - pečetí Jimramov

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O:

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Zastupitelstvo obce

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku, odměn ředitelům škol a školských zařízení, které zřizuje Jihočeský kraj (dále

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 492/2005 Sb., o krajských normativech jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 47/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161 odst. 4 zákona č. 561/2004

Více

Běžné třídy Speciální třídy. z toho. z toho Celkem. Celkem dívky. z toho žáci se zdrav. postiž. 1 ) a b a 10b Celkem 0301

Běžné třídy Speciální třídy. z toho. z toho Celkem. Celkem dívky. z toho žáci se zdrav. postiž. 1 ) a b a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 16.

Více

VYHLÁŠKA č. 492/2005 Sb.,

VYHLÁŠKA č. 492/2005 Sb., VYHLÁŠKA č. 92/2005 Sb., o krajských normativech ve znění vyhlášky č. 7/2008 Sb., vyhlášky č. 33/2009 Sb., vyhlášky č. 8/2010 Sb., vyhlášky č. 11/2011 Sb. a vyhlášky č. 110/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více