ZK , př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva"

Transkript

1 ZK , př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005

2 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení stavu jednotlivých úrovní vzdělávací soustavy 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 1.2. Řízení a správa v oblasti školství 2. Stav vzdělávací soustavy v jednotlivých oblastech 2.1. Předškolní vzdělávání 2.2. Základní vzdělávání 2.3. Střední vzdělávání 2.4. Terciární vzdělávání 2.5. Ústavní a ochranná výchova 2.6. Poradenství - pedagogicko - psychologické, speciálně pedagogické, pro volbu povolání 2.7. Umělecké a zájmové vzdělávání, sport a mládež 2.8. Další vzdělávání dospělých 2.9. Služby vzdělávání II. III. Ekonomická část výroční zprávy Hodnocení naplňování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy, jeho cílů a priorit v uplynulém období 2

3 Úvod Výroční zprávu o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy (dále jen VZ ) zpracovává krajský úřad, předkládá zastupitelstvu kraje a MŠMT na základě 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Do VZ byly zpracovány aktualizované údaje za období školního roku 2004/2005 a ekonomické údaje rozpočtového roku Výroční zpráva byla koncipována jako zdroj informací pro uživatele a klienty vzdělávacího systému kraje a jako zpětná vazba pro hodnocení naplňování záměrů stanovených dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje. Ve VZ záměrně jsou uvedeny pouze základní informace koncepčního charakteru (časové řady, vývojové tendence, prognostické odhady) a není zde uvedeno podrobné hodnocení kvantitativních údajů, protože tyto informace jsou uvedeny v podkladové studii, která je přílohou dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. Oproti loňské VZ došlo ke změně ve struktuře, která je nově stanovena vyhláškou č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Dále byla kapitola speciální vzdělávání začleněna k jednotlivým stupňům vzdělávání, tedy k předškolnímu, základním a střednímu. Při zpracování VZ jsme čerpali ze statistických informací centrálních databází (ÚIV, statistické výkazy řady Škol V a P-1 04, ČSÚ) a z přehledů z úřadů práce (OK-práce). Velmi cenné a v mnoha případech jinak nezjistitelné informace nám poskytli ředitelé škol. Osvědčilo se zjišťování údajů ve dvouletých intervalech (tato VZ představuje rozsáhlejší verzi). V tomto roce byl opět pro zjišťování údajů využit internet (program KEVIS). Bohužel kvůli opakovaným změnám v systému byla práce s databází obtížnější než v uplynulém roce. Elektronického sběru dat bude využito i v dalších letech. Zjišťování informací z tak velkého množství velmi různorodých organizací sebou přesto přineslo i určité obtíže. Nebylo například možné přesně stanovit některé ekonomické a personální ukazatele (přesné členění provozních výdajů nebo nepedagogických pracovníků podle jednotlivých součástí škol, např. školních jídelen, školních družin a klubů a apod.). Z důvodu ochrany osobních údajů jsou skryty mzdové výdaje u součástí s jedním a dvěma zaměstnanci. Závěrem chceme poděkovat všem, kteří poskytli údaje pro zpracování VZ, zejména pak ředitelům škol a dalším pracovníkům škol za trpělivost při práci se systémem KEVIS a ochotu při pořizování dat. 3

4 Seznam zkratek Abs absolventi ČSÚ - Český statistický úřad ČŠI - Česká školní inspekce DD - dětský domov DDM dům dětí a mládeže G - gymnázium MN - míra nezaměstnanosti MŠ mateřská škola MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OU odborné učiliště (patří mezi speciální střední školy) PPP - pedagogicko-psychologická poradna PrŠ praktická škola (patří mezi speciální střední školy) PŠD - povinná školní docházka RLZ rozvoj lidských zdrojů SOŠ střední odborná škola (patří do skupiny středních škol) SOU střední odborné učiliště (patří do skupiny středních škol) SPC - speciálně pedagogické centrum SpŠ speciální škola SŠ - střední škola SVČ středisko pro volný čas dětí a mládeže U učiliště (patří do skupiny středních škol) ÚP - úřad práce ÚSP ústav sociální péče VOŠ vyšší odborná škola VÚ výchovný ústav VZ výroční zpráva ZŠ základní škola ZUŠ základní umělecká škola ZvŠ zvláštní škola ZZ - zdravotnické zařízení ŠD školní družina ŠK školní klub ŠJ školní jídelna ŠJ-v školní jídelna výdejna ŠB školní bazén K kapacita U ubytovaní KZ kód zřizovatele (2-obec, 5-soukromník, 6-církev, 7-kraj) Ped. pedagogický pracovník Neped. nepedagogický pracovník PT počet tříd PZ počet žáků GS grantové schéma PPK počet potencionálních klientů IPS informační a poradenská střediska DÚ diagnostický ústav 4

5 I. Stav a rozvoj výchovně vzdělávací soustavy v kraji 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje V roce 2005 působilo v kraji Vysočina celkem 533 subjektů škol a školských zařízení, v nich součástí: 336 mateřských škol, 285 základních a speciálních škol, 18 gymnázií, 39 SOŠ, 29 SOU, 14 vyšších odborných škol, 18 domů dětí a mládeže, 25 základních uměleckých škol, 305 školních družin a klubů. Stravování žáků zajišťovalo 398 školních jídelen, ubytování 38 domovů mládeže a internátů. Celodenní péči zajišťovalo 15 dětských domovů a výchovných ústavů. Z těchto zařízení 403 zřizovaly obce, 102 kraj, 17 soukromé organizace, 6 církve a náboženská společenství a 5 MŠMT. Do škol docházelo dětí, žáků a studentů, do zařízení pro volný čas dětí, ve školních jídelnách se stravovalo žáků, studentů a dospělých, ubytováno bylo žáků a studentů, v dětských domovech a výchovných ústavech byla poskytnuta péče 662 svěřencům. Vzdělávací a pečovatelské služby v hlavní činnosti zajišťovalo ,5 pracovníků celkem, mzdové prostředky na ně činily 2 591,2 mil. Kč, z toho 8 333,9 pedagogických pracovníků, mzdové prostředky na ně činily 2,05 mil. Kč. Podíl přepočtených počtů pracovníků zaměstnaných ve školách a školských zařízeních činil 9,97 % a podíl přepočtených počtů pedagogických pracovníků činil 6,20 % evidenčního počtu zaměstnanců v kraji. Celkové přímé náklady na hlavní činnost pro všechny školy a školská zařízení v kraji činily 3 428,89 mil. Kč, z toho náklady na mzdy 2 449,26 mil. Kč. Rozložení škol, tříd a žáků v jednotlivých okresech a obecné kvantitativní údaje jsou uvedeny v následujících tabulkách a grafech Řízení a správa v oblasti školství Od vstoupil v platnost nový Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). V souvislosti s tím došlo k k transformaci sítě škol, školských zařízení a předškolních zařízení na rejstřík škol a školských zařízení. V průběhu roku 2005 byla v kraji Vysočina administrována 2 grantová schémata (dále GS). Jejich gestorem bylo oddělení koncepce vzdělávání. V rámci GS Podpora sociální integrace v kraji Vysočina byly v roce 2005 uzavřeny 2 kola výzev a v rámci GS Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání došlo k vyhlášení jedné výzvy. Na výkonu veřejné správy se podílely samosprávné orgány (kraje a obcí) a jejich úřady. Koncem roku 2005 byl počet tabulkových míst na odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu 55, na odborech, případně odděleních školství na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností zabezpečovalo školskou správu 66 pracovníků. 5

6 Počty škol, tříd a žáků v MŠ, ZŠ a SŠ včetně speciálních po okresech ve školních letech 2004/05 a 2005/06 6 typ okres počet škol počet tříd počet žáků počet škol počet tříd počet žáků rozdíl žáků rozdíl žáků rozdíl tříd počet žáků na třídu počet žáků na školu počet obyv. rozloha hustota počet hustota počet tříd počet tříd školy v % k km2 osídlení obcí obcí na 10 km2 na 1000 obyv. ZŠ PE ,1-5 20,4 20,7 204,7 211, , ,093 2,6 4,6 HB , ,7 19, , , ,095 3,5 4,7 JI ,2-5 20,2 20,7 211,5 218, , ,103 4,3 4,6 TR , ,2 20,2 171,2 177, , ,114 3,8 4,9 ZR , ,0 20,2 149,2 153, , ,117 3,6 4,8 kraj ,1 20,3 174,1 179, , ,105 3,6 4,8 MŠ PE ,1 0 22,0 22,9 53,1 54, , ,093 0,8 1,4 HB ,7-1 22,0 22,2 42,2 42, , ,095 0,9 1,2 JI ,5-2 22,3 21,8 48,2 47, , ,103 1,1 1,2 TR ,1-5 22,6 21,9 41,6 41, , ,114 1,0 1,3 ZR , ,7 22,5 39,8 39, , ,117 0,9 1,3 kraj , ,3 22,2 43,9 43, , ,105 1,0 1,3 SŠ PE ,8-6 23,9 24,0 406,3 422, , ,093 1,3 2,4 HB ,7 0 25,6 25, , , ,095 1,2 1,6 JI ,1-6 25,2 25,3 405,4 414, , ,103 2,4 2,7 TR ,3-3 26,2 25,9 511,9 513, , ,114 1,4 1,8 ZR ,2 0 25,7 25,7 367,3 366, , ,117 1,5 1,9 kraj , ,4 25,3 415,8 420, , ,105 1,5 2,1 ZŠ - jsou zahrnuty všechny právní subjekty, součásti a odloučená pracoviště základní škola, zvláštní školy, pomocné školy, přípravný stupeň pomocné školy, rehabilitační třídy (nejsou zahrnuty školy při zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče a výchovných ústavech) MŠ - jsou zahrnuty všechny právní subjekty mateřské školy, jejich součásti a odloučená pracoviště mateřské školy, speciální MŠ (nejsou zahrnuty školy při zdravotnických zařízeních,a ústavech sociální péče a výchovných ústavech) SŠ - všechny právní subjekty střední školy (Gymnazií, SOŠ, SOU a U, OU, PrŠ) (nejsou zahrnuty praktické školy, školy při zdravotnických zařízeních,a ústavech sociální péče a výchovných ústavech)

7 Počet obyvatel dle věkových skupin (dle ČSÚ k ) rok rok vstupu rok vstupu rok vstupu kraj okres okres okres okres okres narození do mateřské do základní do střední Vysočina HB JI PE TR ZR školy školy školy Vývoj počtu patnáctiletých žáků

8 Vývoj počtu šestiletých Vývoj počtu tříletých

9 Personální podmínky vzdělávání MŠ ZŠ G SOŠ SOU VOŠ ZUŠ DDM Přepočtený počet pracovníků 1 593, ,66 619, , ,12 146,04 401,66 124,06 -z toho pedagogických pracovníků 1 173, ,73 499,16 828, ,53 104,54 346,53 83,57 - ostatních pracovníků 419, ,93 119,85 251,44 320,59 41,50 55,14 40,49 Počet žáků na 1 přepočteného ped. pracovníka 12,56 14,49 13,77 12,54 9,41 14,18 30,64 Počet žáků na 1 přepočteného ostat. pracovníka 35,11 47,96 57,33 41,31 30,47 35,71 192,53 Počet ped. pracovníků na 1 třídu 1,78 1,50 2,05 2,13 2,39 1,32 Počet ostatních pracovník ů na 1 třídu 0,63 0,45 0,49 0,65 0,74 0,53 Průměrný měsíční plat ped. pracovníka , , , , , , , ,85 Průměrný měsíční plat na ostat. pracovníka 8 977, , , , , , , ,39 9Počet příplatkůř za vedení (p epočtených prac.) 390,09 518,09 44,65 96,80 146,26 21,53 40,33 28,75

10 2.1. Předškolní vzdělávání Přehledná tabulka s jednotlivými mateřskými školami Struktura a organizace předškolních zařízení Personální podmínky vzdělávání Materiální podmínky vzdělávání Výsledky vzdělávání Spolupráce s veřejností, komunitní funkce školy Financování 10

11 Přehledná tabulka s jednotlivými součástmi MŠ 11 Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy ZŠ a MŠ Batelov Cejle 116 Batelov Cejle ,85 0,69 šj ZŠ Batelov Kaliště 43 Batelov Kaliště ,82 0,56 šj ZŠ Batelov Školní 373 Batelov Školní ,00 1,94 šj 1306,62 ZŠ Bobrová Bohdalec 80 Bobrová Bohdalec ,71 šj MŠ Bobrová ,85 1,71 šj 672, , ,00 ZŠ Bohdalov 205 Bohdalov ,76 1,49 šj 673,53 ZŠ Bory Dolní Bory 161 Bory Dolní Bory ,17 1,36 šj 615,73 ZŠ Božejov 1 Božejov ,33 1,00 šj 479,39 ZŠ Brtnice Školní 725 Brtnice Školní ,55 3,42 šj 1453,00 323,56 Luka nad Jihlavou Střížov ZŠ Březník 89 Březník ,24 0,50 šj MŠ Budišov Nárameč ,78 0,50 358,75 205,05 MŠ Budišov ,73 1,05 šj 796, , ,56 ZŠ Budkov 5 Budkov ,64 0,58 šj MŠ Bystřice nad Pernštejnem A.Štourače ,75 5, ,28 849, , ,08 Bystřice nad Pernštejnem Nádražní šj Bystřice nad Pernštejnem Sídliště II ZŠ Bystřice nad Pernštejnem Písečné 30 Bystřice nad Pernštejnem Písečné ,53 0,00 šj

12 12 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy MŠ Bystřice nad Pernštejnem Věchnov ,62 0,50 šj-v 628,15 367,00 ZŠ Kojetice na Moravě Čáslavice - Sádek 71 Čáslavice ,49 0,40 šj ZŠ a MŠ Častrov 104 Častrov ,51 0,00 šj MŠ Čechtín Svatoslav ,89 0,48 524,01 309,71 MŠ Čechtín ,74 0,71 šj 1113,47 617,00 ZŠ Černovice Bělohrobského 367 Černovice U Mateřské školy ,00 1,94 šj 1041,44 MŠ Červená Řečice ,20 0,64 šj 570, ,34 781,00 ZŠ Česká Bělá 300 Česká Bělá ,02 1,00 šj 597,17 ZŠ Dalečín 107 Dalečín ,94 0,91 šj ZŠ Dalešice 144 Dalešice ,69 0,72 šj ZŠ Dešov 105 Dešov ,00 0,89 šj ZŠ Dlouhá Brtnice 84 Dlouhá Brtnice ,70 0,38 šj-v MŠ Dobronín ,00 2,42 šj-v 1168,47 288, , ,50 MŠ Dolní Cerekev ,00 1,00 792, ,81 918,00 ZŠ Dolní Krupá 8 Dolní Krupá ,93 1,19 šj ZŠ Dolní Město 135 Dolní Město ,17 0,50 šj 391,52 MŠ Dolní Rožínka Olešínky ,25 1,27 šj 556, ,84 894,00 ZŠ Dolní Rožínka 1 Dolní Rožínka ,06 0,48 šj 402,87 ZŠ Domamil 115 Domamil ,23 0,90 šj 430,37 ZŠ Dukovany 64 Dukovany ,00 0,90 šj

13 13 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy ZŠ Dušejov 86 Dušejov ,14 0,38 šj 404,90 ZŠ Fryšava pod Žák. horou 100 Fryšava pod Žák. horou ,61 0,06 šj ZŠ Golčův Jeníkov Mírová 253 Golčův Jeníkov 5.května ,15 2,00 šj 1201,77 ZŠ Habry V Zahradách 18 Habry Sportovní ,00 1,00 šj 761,81 ZŠ Hartvíkovice 90 Hartvíkovice ,13 0,80 šj ZŠ Havlíčkova Borová Náměstí 97 Havlíčkova Borová Pivovarská ,00 0,86 šj-v 565,15 MŠ Havlíčkův Brod Havlíčkovo nám ,65 15,65 šj 8934, , , ,60 Havlíčkův Brod Nad Tratí Havlíčkův Brod Nádražní Havlíčkův Brod Prokopa Holého Havlíčkův Brod Příčná Havlíčkův Brod Šmolovy Havlíčkův Brod Zahradnického Havlíčkův Brod Žižkov II MŠ Havlíčkův Brod Horní Krupá ,57 0,46 šj-v 707,45 387,00 ZŠ Havlíčkův Brod Nuselská 3240 Havlíčkův Brod Nuselská ,58 0,46 šj ZŠ Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 Havlíčkův Brod Perknov ,54 1,75 šj 693,15 ZŠ Havlíčkův Brod Veselý Žďár 144 Havlíčkův Brod Veselý Žďár ,97 0,44 šj ZŠ Herálec 38 Herálec ,68 1,25 704,80 Úsobí ZŠ Herálec 440 Herálec ,00 1,00 šj

14 14 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy ZŠ Heraltice 80 Heraltice ,62 1,13 šj ZŠ Hněvkovice 14 Hněvkovice ,00 0,25 šj ZŠ Hodov 17 Hodov ,33 šj-v 399,66 MŠ Horní Cerekev Horní Ves ,32 0,47 šj-v 843,34 477,00 MŠ Horní Cerekev Tyršova ,85 1,91 šj 958, , ,62 ZŠ Horní Dubenky 135 Horní Dubenky ,84 0,38 šj ZŠ Hořepník náměstí Prof. Bechyně 53 Hořepník Pletařská ,00 0,88 šj MŠ Hrotovice 1. máje ,00 2,40 šj 1046,15 290, , ,35 MŠ Humpolec Budíkov ,39 0,90 šj-v 755,34 450,00 ZŠ Humpolec Čejov 4 Humpolec Čejov ,40 0,67 šj ZŠ a MŠ Humpolec Jiřice 44 Humpolec Jiřice ,48 1,01 šj 476,64 MŠ Humpolec Smetanova ,14 7, ,74 886, , ,00 Humpolec Na Rybníčku šj Humpolec Na Skalce MŠ Chotěboř Březová ,33 9, , , , ,99 Chotěboř Na Chmelnici šj Chotěboř Svojsíkova MŠ Chotěboř Vepříkov ,00 0,63 šj 992,66 624,44 MŠ Chotěboř Víska ,20 1,25 šj 900, , ,00 ZŠ Jamné u Jihlavy Jamné 66 Jamné u Jihlavy Jamné ,88 0,61 šj MŠ Jámy ,79 0,48 šj 985,40 572,96 MŠ Jaroměřice nad Rokytnou Blatnice 69 Jaroměřice nad Rokytnou Blatnice ,81 0,00 šj-v MŠ Jaroměřice nad Rokytnou Husova ,00 2,62 šj 1902,10 331, , ,00 MŠ Jemnice Palackého ,94 2,65 šj 2410,82 342, , ,00

15 15 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy MŠ Jersín ,00 0,67 šj-v 494,99 314,08 MŠ Jihlava Březinova 114 šj Jihlava Březinova ,49 36, , , , ,00 Jihlava Antonínův Důl Jihlava Březinova Jihlava Čajkovského Jihlava Dvořákova Jihlava Erbenova Jihlava Fibichova Jihlava Hálkova Jihlava Jarní 22a 3 78 Jihlava Lidická kolonie Jihlava Mahenova Jihlava Resslova Jihlava Riegrova Jihlava Romana Havelky Jihlava Seifertova Jihlava Tylova MŠ Jihlava Demlova ,41 5,20 šj 3174,46 547, , ,02 MŠ Jihlava Malý Beranov ,00 0,94 992,96 543,00 ZŠ Jimramov Unčín 51 Jimramov Unčín ,68 šj ZŠ Věcov 66 Jimramov Věcov-Rožen. Paseky ,29 1,04 šj ZŠ Jimramov 133 Jimramov ,00 šj 651,29 MŠ Kaliště ,35 šj 775,13 449,45 MŠ Kámen ,68 0,25 šj 937,91 529,00 MŠ Kamenice nad Lipou Na Besídce ,00 6,50 šj 2587,20 844, , ,10 MŠ Kamenice nad Lipou Rodinov ,52 0,40 šj-v 622,79 434,54 ZŠ Kamenice u Jihlavy 402 Kamenice u Jihlavy ,72 1,50 šj 695,86 MŠ Kejžlice K Lipnici ,12 0,48 šj-v 664,25 369,02

16 16 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy ZŠ Kněžice 215 Kněžice ,06 1,00 šj 640,43 MŠ Kojčice ,00 0,50 šj-v 1094,80 646,00 ZŠ Kojetice na Moravě Kojetice 76 Kojetice na Moravě Kojetice ,80 0,83 šj ZŠ a MŠ Koněšín Studenec 123 Koněšín Studenec ,50 0,92 šj ZŠ Koněšín 72 Koněšín ,28 0,27 šj ZŠ Kostelec u Jihlavy Kostelec 87 Kostelec u Jihlavy ,00 1,00 šj 593,09 ZŠ Košetice 165 Košetice ,92 1,00 šj 577,49 ZŠ Kouty 82 Kouty ,68 0,50 šj ZŠ Kožlí 2 Kožlí ,00 0,63 šj MŠ Kralice nad Oslavou ,53 1,50 šj 493, ,80 999,00 ZŠ Krásná Hora 34 Krásná Hora ,65 šj MŠ Krucemburk Javorová ,00 3,07 šj 1010,88 260, , ,27 MŠ Křelovice ,34 0,52 šj 726,87 450,00 ZŠ Křižanov Dobrá Voda 96 Křižanov Dobrá Voda ,43 šj ZŠ Křižanov U Školy 321 Křižanov U Školy ,55 1,45 šj 968,20 ZŠ Křoví 190 Křoví ,00 šj MŠ Ledeč nad Sázavou 28. října ,00 6,00 šj 3083,32 661, , ,00 Ledeč nad Sázavou Družstevní Ledeč nad Sázavou Stínadla ZŠ Lesonice Jakubov u Mor.Bud. 130 Lesonice Jakubov u Mor.Bud ,31 0,65 šj

17 17 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy ZŠ a MŠ Lesonice 1 šj Lesonice ,81 0,50 ZŠ Ledeč nad Sáz. Dobrnice 34 Leština u Světlé ,16 0,28 šj ZŠ Libice nad Doubravou náměstí Sv. Jiljí 11 Libice nad Doubravou náměstí Sv. Jiljí ,88 šj ZŠ Lípa 66 Lípa ,51 1,00 šj 781,67 ZŠ Lipnice nad Sázavou Zámecká 213 Lipnice nad Sázavou Zámecká ,93 0,36 šj MŠ Lipník Dolní Vilémovice ,90 0,50 šj 1144,50 622,88 ZŠ Lipník 42 Lipník ,43 0,95 šj-v MŠ Lipník u Hrotovic Třebenice ,36 0,58 šj-v 644,05 392,00 MŠ Lísek ,00 1,00 šj 668, ,00 982,00 ZŠ Lesonice Litohoř 98 Litohoř ,90 0,70 šj ZŠ Lučice 61 Lučice ,00 0,56 šj ZŠ Luka nad Jihlavou Školní 177 Luka nad Jihlavou Nová ,78 1,97 šj 1073,92 ZŠ Lukavec Na Podskalí 282 Lukavec Vilová ,00 1,00 šj 637,31 MŠ Malčín ,42 0,45 šj-v 548,41 327,80 ZŠ Maleč 77 Maleč ,00 1,00 šj MŠ Měřín Stránecká Zhoř ,87 0,72 šj 1250,57 676,00 MŠ Měřín U Hřiště ,00 2,34 šj 1007,49 258, , ,74 MŠ Mnich ,70 0,34 šj 825,18 458,00 MŠ Mohelno Nová ,73 1,50 šj 762, , ,00 ZŠ Moravec 45 Moravec ,66 0,66 šj-v

18 18 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy MŠ Moravské Budějovice Fišerova ,51 5,91 šj 3205,93 711, , ,00 Moravské Budějovice Husova Moravské Budějovice Jiráskova ZŠ Moravské Budějovice Lukov 32 Moravské Budějovice Lukov ,27 0,83 šj 434,99 ZŠ Mrákotín 114 Mrákotín ,75 0,79 ZŠ Myslibořice 170 Myslibořice ,00 1,00 šj MŠ Náměšť nad Oslavou Husova ,47 3,02 šj 1192,81 372, , ,83 Náměšť nad Oslavou E.F.Buriana ZŠ Náměšť nad Oslavou Pyšel 1 Náměšť nad Oslavou Pyšel ,15 MŠ Náměšť nad Oslavou Sedlec ,39 0,80 šj 1026,10 539,68 MŠ Náměšť nad Oslavou Třebíčská ,83 1,51 šj-v 1184, , ,45 MŠ Nížkov Nové Dvory ,57 0,34 šj-v 721,91 418,00 MŠ Nížkov Poděšín ,86 0,65 šj 888,87 562,00 MŠ Nížkov ,05 1,12 šj 663, , ,62 ZŠ Nová Cerekev 72 Nová Cerekev ,66 1,35 šj 534,59 ZŠ Nová Říše Březinova 193 Nová Říše Březinova ,46 2,39 šj 803,37 237,22 MŠ Nové Město na Moravě Drobného ,62 8,54 šj 4553, , , ,35 Nové Město na Moravě Pohledec Nové Město na Moravě Slavkovice Nové Město na Moravě Tyršova Nové Město na Moravě Žďárská ZŠ Nové Město na Moravě Křídla 52 Nové Město na Moravě Křídla šj ZŠ Nové Město na Moravě Nová Ves u N. M. na M.70 Nové Město na Moravě Nová Ves u N. M. na M ,65 0,46 549,13 MŠ Nové Město na Moravě Radňovice ,31 0,87 šj 455, ,61 727,48

19 19 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy ZŠ Nové Město na Moravě Zubří 77 Nové Město na Moravě Zubří ,90 0,50 šj ZŠ Nové Syrovice 5 Nové Syrovice ,00 0,90 šj 561,03 ZŠ Nové Veselí Na Městečku 1 Nové Veselí Na Výsluní ,00 1, ,05 MŠ Nový Rychnov ,38 1,42 731, ,58 854,00 ZŠ Obrataň 148 Obrataň ,00 0,69 šj ZŠ Okrouhlice 59 Okrouhlice ,95 1,03 šj 569,76 MŠ Okříšky J. A. Komenského ,09 2,43 šj 1137,48 277, , ,80 MŠ Okříšky Petrovice ,52 1,10 šj-v 832,96 439,00 ZŠ Okříšky Přibyslavice 142 Okříšky Přibyslavice ,26 1,02 šj 406,73 ZŠ Opatov na Moravě Opatov 68 Opatov na Moravě ,76 0,56 šj MŠ Ořechov ,67 0,53 šj 894,15 509,00 MŠ Osová Bítýška Březí ,64 0,80 šj 909,16 528,00 ZŠ Osová Bítýška 246 Osová Bítýška ,85 0,90 šj 510,18 MŠ Ostrov nad Oslavou ,00 1,41 šj 622, ,65 984,00 ZŠ Oudoleň 123 Oudoleň ,61 šj MŠ Pacov Jatecká ,08 2,99 šj 1143,99 334, , ,00 Církevní MŠ Pacov Za Branou ,12 0,80 šj 370, ,82 823,21 MŠ Pacov Za Branou ,65 2,51 šj 1391,90 310, , ,00 MŠ Pelhřimov Komenského ,00 6,00 šj 2660,29 680, , ,28 ZŠ a MŠ Pelhřimov Olešná 54 Pelhřimov Olešná ,00 1,00 šj 627,87 MŠ Pelhřimov Osvobození ,00 6,56 šj 1980,13 662, , ,51 MŠ Pelhřimov Pod Náspem ,86 2,38 šj 1254,30 288, , ,26 MŠ Pelhřimov Pražská ,00 2,50 šj 1820,03 303, , ,60

20 20 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy MŠ Pelhřimov U Stínadel ,11 2,58 šj 1712,85 281, , ,05 MŠ Pelhřimov Zachotín ,40 0,47 šj-v 826,93 473,00 MŠ Počátky Komenského Sady ,09 2,91 šj 1767,41 340, , ,57 ZŠ Pohled Zámecká 1 Pohled Zámecká ,68 0,88 šj ZŠ Police 146 Police ,22 0,96 šj 391,60 ZŠ Polná Brzkov 39 Polná Brzkov ,00 šj-v MŠ Polná Varhánkova ,98 6,21 šj 2738,47 716, , ,00 Polná Na Podhoře Polná Tyršova MŠ Polná Ždírec ,70 0,55 šj-v 674,40 433,00 ZŠ Prosetín 70 Prosetín ,64 šj ZŠ Předín 139 Předín ,86 0,60 šj-v 604,54 MŠ Přibyslav Bezručova ,03 2,81 šj 1877,89 278, , ,31 Přibyslav Tyršova ZŠ Přibyslav Dlouhá Ves 69 Přibyslav Dlouhá Ves ,20 šj MŠ Přibyslav Stříbrné Hory ,38 0,45 šj 837,00 430,60 MŠ Přibyslav Žižkovo Pole ,48 0,55 šj 793,17 476,00 ZŠ Puklice 167 Puklice ,87 0,77 šj ZŠ a MŠ Radešínská Svratka Řečice 93 Radešínská Svratka Řečice ,78 0,37 šj ZŠ Radešínská Svratka 95 Radešínská Svratka ,70 0,49 šj MŠ Radkovice u Hrotovic ,29 0,70 šj 433, ,22 612,00 MŠ Radostín nad Oslavou Pavlov ,75 0,35 šj 863,51 522,00 ZŠ Radostín nad Oslavou 136 Radostín nad Oslavou ,69 1,01 šj 716,08

21 21 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy MŠ Rapotice Sudice ,83 0,60 šj 912,00 459,00 ZŠ Rokytnice nad Rok.15 Rokytnice n/rokytnou ,00 0,90 šj ZŠ Rouchovany 131 Rouchovany ,86 1,63 šj 506,26 ZŠ Rovečné 181 Rovečné ,00 0,70 šj ZŠ Rozsochatec 54 Rozsochatec ,50 0,29 šj MŠ Rozsochy ,04 0,82 šj 434, ,27 786,00 ZŠ Rožná 78 Rožná ,00 1,00 šj MŠ Rudíkov ,64 1,06 šj 708, ,15 854,82 ZŠ Rynárec 140 Rynárec ,08 1,00 šj-v 578,81 ZŠ Sázavka 55 Sázavka ,80 0,64 šj MŠ Senožaty ,69 0,98 šj-v 622, ,16 768,00 MŠ Sněžné Daňkovice ,65 0,60 šj-v 486, ,17 621,97 ZŠ Sněžné 96 Sněžné ,85 šj ZŠ Sobíňov 215 Sobíňov ,53 0,38 šj ZŠ Stará Říše 41 Stará Říše ,00 0,75 šj ZŠ Stařeč Jakubské nám. 56 Stařeč Horní ,61 1,71 šj 1096,51 MŠ Stařeč Markvartice ,40 0,65 šj 630,70 347,23 MŠ Stařeč Římov ,28 0,48 šj 594,48 381,81 ZŠ Stonařov Pavlov 100 Stonařov Pavlov ,00 0,75 šj ZŠ Stonařov 242 Stonařov ,00 0,88 šj 578,66

22 22 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy MŠ Strážek Dolní Libochová ,54 0,57 šj 846,87 485,50 ZŠ Strážek 27 Strážek ,88 0,81 šj MŠ Střítež ,65 0,62 šj-v 852,16 480,33 Soukromá MŠ Světlá nad Sázavou Haškova ,75 šj 627,01 181,47 MŠ Světlá nad Sázavou Lánecká ,65 4,10 šj 2645,67 405, , ,56 Světlá nad Sázavou Pěšinky Světlá nad Sázavou Sídliště ZŠ Světlá nad Sázavou Nová Ves u Světlé 33 Světlá nad Sázavou Nová Ves u Světlé ,30 šj ZŠ Svratka Křižánky 92 Svratka Křižánky ,94 0,04 šj ZŠ Svratka Partyzánská 310 Svratka Partyzánská ,00 1,00 šj ZŠ Šebkovice 1 Šebkovice ,61 1,12 šj ZŠ Šlapanov 1 Šlapanov ,05 1,00 šj 405,92 ZŠ Štěpánov n. Svratkou 159 Štěpánov nad Svratkou ,00 0,53 šj ZŠ Štoky 220 Štoky ,07 1,01 šj 573,19 ZŠ Tasov 37 Tasov ,68 0,83 šj ZŠ Telč Krahulčí 34 Telč Krahulčí ,00 1,08 šj MŠ Telč Radkov ,00 0,80 963,28 565,00 MŠ Telč III. Komenského ,00 5,70 šj 2997,24 689, , ,00 Telč IV. Nerudova ZŠ Třebelovice Mladoňovice 67 Třebelovice Mladoňovice ,06 0,43 šj ZŠ Třebelovice 54 Třebelovice ,04 šj 453,89

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Příloha č. 1 ZK-03-2018-05, př. 1 počet stran: 6 Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K 12 13 13 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 1.2 Řízení a správa v oblasti

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Výpis žádostí ze systému edotace ZK-03-2019-05, př. 1 Počet stran: 7 ID: FV02733 Název dotačního programu: AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 Doporučené Identifikátor Název žadatele FV02733.0001

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013 ze dne 2. 4. 2013 č. 03/13 Čl.

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti školství

Více

Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006

Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006 Obsah Úvod Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9 1.2 Řízení a správa v oblasti školství

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 4 1. Popis

Více

RK , př. 1 počet stran: 157. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

RK , př. 1 počet stran: 157. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina RK-08-2006-47, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

RK , př. 1 počet stran: 130 Výroční zpráva

RK , př. 1 počet stran: 130 Výroční zpráva RK-09-2015-12, př. 1 počet stran: 130 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj

Více

RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

z toho AP z celku z celku z toho Přípravná název sídlo ulice

z toho AP z celku z celku z toho Přípravná název sídlo ulice Školy zaměstnávající asistenty pedagoga - Kraj Vysočina (Údaje z výkazů MŠMT k 30.9.2016) Asistenti pedagoga AP AP celkem podle přepočtení 16 odst. 9- z celku počet AP v na plně přepočt.n přípravné zam.

Více

RK , př. 1 počet stran: 138

RK , př. 1 počet stran: 138 RK-10-2017-59, př. 1 počet stran: 138 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2015/2016 a kalendářní rok 2016 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj

Více

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 5

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 K 10 11 11 Obsah Úvod 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2 Řízení a správa v oblasti školství 6

Více

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 5

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 ZK-02-2013-57, př. 1upr1 počet stran: 134 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2011/2012 a kalendářní rok 2012 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj

Více

ZK , př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

ZK , př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina ZK-02-2005-54, př. 1 počet stran: 136 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2002/2003 a kalendářní rok 2003 Obsah I. Stav koncepce a rozvoje sítě II.

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 ZK-02-2008-63, př. 1 počet stran: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K 12 13 13 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 1.2 Řízení a správa v oblasti

Více

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu Adresář základních škol kraje Vysočina JIHLAVA p.č. Základní škola - úplná: 27 ulice místo PSČ e-mail ředitel/ka telelefon webové stránky ZŠ 1 ZŠ a mš Batelov, p.o. Školní 373 Batelov 588 51 reditel@zsbatelov.cz

Více

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti školství

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná

Více

ZK , př. 1 počet stran: 138

ZK , př. 1 počet stran: 138 ZK---, př. počet stran: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací stavy v Kraji Vysočina za školní rok / a kalendářní rok Obsah Úvod Seznam zkratek I. Stav a rozvoj vzdělávací stavy v kraji. Popis stavu

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K Obsah Úvod Seznam zkratek I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. Základní souhrnné kvantitativní údaje 6. Řízení a správa v oblasti školství. Stav

Více

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2 PŘÍLOHA Č. 1. Denis Sitora Rostislav Vašíček

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2 PŘÍLOHA Č. 1. Denis Sitora Rostislav Vašíček RK-20-2015-36, př. 2 Počet stran: 31 Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě

Více

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ hjp/mt. /fď/jb

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ hjp/mt. /fď/jb rx. r-. l; :S, m f fn i ho y,\ 'i m.ní Q >N 1. KUJIP012O9XD DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ hjp/mt. /fď/jb MARSH, s.r.o. se sídlem: Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha

Více

Barbory Batelov Žďár nad. ŘK farnost. Gottharda - sousoší sv. ŘK farnost Antonína Budišov

Barbory Batelov Žďár nad. ŘK farnost. Gottharda - sousoší sv. ŘK farnost Antonína Budišov Okres Obec Část obce Památka Vlastník Celkové Podíl Podíl náklady vlastníka obce kraje Arnolec Arnolec kaple sv. Vendelína Obec Arnolec 334 930 234 451 100 479 Babice Babice Nejsvětější Trojice Babice

Více

kostel Nanebevzetí Panny Marie ŘK Březník dům č. p. 1 (muzeum) kostel

kostel Nanebevzetí Panny Marie ŘK Březník dům č. p. 1 (muzeum) kostel Okres Obec Část obce Památka Vlastník Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Podíl kraje kaple sv. Jihlava Arnolec Arnolec Vendelína Obec Arnolec 219 532 153 672 65 860 Babice Babice Nejsvětější Trojice

Více

Kraj Vysočina přehled oceněných obcí

Kraj Vysočina přehled oceněných obcí Kraj Vysočina přehled oceněných obcí 2017 (14 soutěžících obcí) Heřmanov - okres Žďár nad Sázavou (zlatá stuha) Dolní Město - okres Havlíčkův Brod (bílá stuha) Třeštice - okres Jihlava (modrá stuha) Sobíňov

Více

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za duben 2019

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za duben 2019 Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za duben 2019 ORP a příslušné POÚ Uchazeči V evidenci ÚP uchazečů Bystřice nad Pernštejnem 468 12 774 3,7 % 61 Nové Město na Moravě 465 12 617 3,7 % 118

Více

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2019

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2019 Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2019 ORP a příslušné POÚ Uchazeči V evidenci ÚP uchazečů Bystřice nad Pernštejnem 447 12 654 3,5 % 95 Nové Město na Moravě 400 12 530 3,2 %

Více

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017 Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017 ORP a příslušné POÚ Uchazeči V evidenci ÚP Dosažitelní uchazeči Podíl nezaměstnaných uchazečů Bystřice nad Pernštejnem 659 12 935 5,1%

Více

Jednotky požární ochrany

Jednotky požární ochrany Jednotky požární ochrany V roce 2014 bylo na území Kraje Vysočina dislokováno 21 jednotek HZS Kraje Vysočina (kategorie JPO I), 4 jednotky HZS podniku (EDU, Čepro Šlapanov, SŽDC a Bosch Diesel), 10 jednotek

Více

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Obec Objekt Obnova Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Kraj Brtnice (Dolní Smrčné) boží muka 140 300 73 300 67 000 Brtnice (Příseka) kostel sv.

Více

Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Blažkov Blízkov - pečetí Měřín Bobrová Bobrůvka Bohdalec Bohdalov Bohuňov Borovnice - pečetí Jimramov Borovník - pečetí

Více

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš SEZNAM OBCÍ TS 2016 Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí 4 732 Kč 1 1 Bezděkov - pečetí Velká Bíteš 2 770 Kč 1 1 Blažkov 5 942 Kč 1 1 Blízkov - pečetí

Více

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni HAVLÍČKOBRODSKO Havlíčkův Brod - Galerie výtvarného umění 19 597 20 461 23 528 18 193 18 231 Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny 11 022 12 101 16 613 11 996 13 143 Havlíčkův Brod - Vyhlídková věž kostela

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Výpis žádostí ze systému edotace ID: FV02726 Název dotačního programu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019 Nedoporučené Identifikátor FV02726.0002 FV02726.0003 Název žadatele Havlíčkův Brod Havlíčkův

Více

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Číslo kola výzvy: 01 Číslo a název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): CZ.1.07/1.1.01 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Pořadí Registrační

Více

Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce 2012

Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce 2012 Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce Vojtěch Kodet, Dana Kořínková, Ivan Kunstmüller, Vojtěch Mrlík, Pavel Koubek, Pavel Hobza březen 2013 Pobočka České společnosti ornitologické

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2017 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2017 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš SEZNAM OBCÍ TS 2017 Název obce Částka 2017 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Blažkov Blízkov - pečetí Měřín Bobrová Bobrůvka Bohdalec Bohdalov Bohuňov Borovnice - pečetí Jimramov

Více

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 Pro definování Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina byly použity podklady vycházející z analýzy,

Více

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce ZK-03-2015-xx, př. 2 Počet stran: 15 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Operační program Prioritní osa Oblast podpory OPVK Počáteční vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Číslo výzvy 46 Doba realizace 1. 6. 2014 30. 6. 2015 Způsobilé náklady

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Číslo zakázky: HSJI-511/E-2016 Datum vyhlášení: 26.1.2016 Č.j.: HSJI-511-2/E-2016 Počet listů: 3 Počet příloh: 3/9 Výzva k podání nabídky

Více

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti školství

Více

Kraj Vysočina Okres Žďár nad Sázavou

Kraj Vysočina Okres Žďár nad Sázavou Okres Žďár Baliny k.ú. Baliny Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o. Blažkov všechna k.ú. Bobrová všechna k.ú. ÚPN SÚ OkÚ Žďár Bobrůvka k.ú. Bobrůvka Bohdalec k.ú. Bohdalec Bohdalov všechna k.ú ÚPO

Více

Místní akční plán pro SO ORP Holice

Místní akční plán pro SO ORP Holice Místní akční plán pro SO ORP Holice 2016-2023 Příloha analytické části č. 1 - Tabulková část Verze 1 ze dne 21. 3. 2017 http://holicko.cz/map-vzdelavani.html Projekt: Společně za kvalitnějším vzděláváním

Více

Příjmení Jméno Škola Počet bodů Čas

Příjmení Jméno Škola Počet bodů Čas Vyhodnocení krajského kola soutěže "Poznej Vysočinu" v Jihlavě dne 15. 3. 2019 1 Homola Jakub ZŠ a MŠ Bory 39 15:06:00 2 Hochmanová Tereza ZŠ Chotěboř, Smetanova 37 8:30:00 3 Mokričková Tereza Gymnázium

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Žižkova 1882/57 586 1 1 1.3 IČ:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0.

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0. Příloha Strategického rámce: Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000036 Investiční priority - seznam projektových

Více

SEZNAM BUDOV ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU KRAJE VYSOČINA a) budova, jejíž případný požár ohrožuje zásobování obyvatel základními životními potřebami

SEZNAM BUDOV ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU KRAJE VYSOČINA a) budova, jejíž případný požár ohrožuje zásobování obyvatel základními životními potřebami SEZNAM BUDOV ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU KRAJE VYSOČINA a) budova, jejíž případný požár ohrožuje zásobování obyvatel základními životními potřebami 1. 2. 3. s roz.působností Třebíč Dukovany JEDU Dukovany ČEZ a.s.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

BRK P př1 Realizované a připravované akce opatření na ochranu před povodněmi na území kraje Vysočina počet stran: 5

BRK P př1 Realizované a připravované akce opatření na ochranu před povodněmi na území kraje Vysočina počet stran: 5 BRK- 04-2011-01P př1 Realizované a připravované akce opatření na ochranu před povodněmi na území kraje Vysočina počet stran: 5 Poř. Název akce Stavebník Vodní tok Obec (Kat. 1, - zvýšení kapacity koryta

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě únor 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

Adresář. příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Adresář. příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Adresář příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina CESTOVNÍ RUCH Vysočina Tourism, příspěvková organizace E-mail: tomas.cihak@vysocinatourism.cz Telefon: 564 602 533, 606 775 429 Web: www.vysocinatourism.cz

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana. Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina.

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana. Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika tel.: 564 602 128, e-mail: posta@kr-vysocina.cz Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě březen 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě červen 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

RK , př. 2 počet stran: 132

RK , př. 2 počet stran: 132 RK-09-2018-76, př. 2 počet stran: 132 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2016/2017 a kalendářní rok 2017 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě duben 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

ZK xx, př. 1 Počet stran: 15. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017

ZK xx, př. 1 Počet stran: 15. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017 ZK-08-2016-xx, př. 1 Počet stran: 15 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017 Rozpočet kraje 2017 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE..... 3 B ZDROJE ROZPOČTU...... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU... 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě červenec 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě září 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

Spo. Spo OŽP. SoS. SoS KRB. Spo. Kult. SoS

Spo. Spo OŽP. SoS. SoS KRB. Spo. Kult. SoS BATELOV ČSV ZO Horní Dubenky Kaliště 74 58851 Batelov tel. 567 374 246 rtovní šachový klub Cejle Cejle 10 58851 Batelov tel. 607 747 224 TJ Sokol Bohdalov Bohdalov 162 59213 Bohdalov ČSV, ZO Batelov U

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě srpen 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Telč 1 1 Obecné informace

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2017 2018 Základní údaje o zařízení: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Oddělení dopravní obslužnosti ODSH

Oddělení dopravní obslužnosti ODSH Oddělení dopravní obslužnosti ODSH 1 22.04.2011 Návoz na spoj 840503/15 doprava od V. Bíteše - Milešínsko ze 840503 14 0,32 28,70 Milešín Velká Bíteš 21:25 22:05 zaměstnání. Párový spoj 840503/17, 840508/14

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Dotace na sociální služby - p.o. (MPSV dofinancování 2) PR01837 PR01837.0001 PR01837.0002 PR01837.0003 PR01837.0004 PR01837.0005 PR01837.0006 PR01837.0007 PR01837.0008 PR01837.0009 PR01837.0010 PR01837.0011

Více

Plán investic na rok 2017 v tis. Kč

Plán investic na rok 2017 v tis. Kč VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Plán investic na rok 2017 v tis. Kč VH 4.1 č.ř. č.ú. Text 1 173 Lhánice - vodovod, prodloužení řádu Lhánice - vodovod, prodloužení řádu 26 SVAZEK 26

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/16

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/16 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Služovice, okres Opava Služovice 134, 747 28 Štěpánkovice IČ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Střediska výchovné péče STŘED za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva Střediska výchovné péče STŘED za školní rok 2017/2018 Výroční zpráva Střediska výchovné péče STŘED za školní rok 2017/2018 V Moravských Budějovicích dne 1. října 2018 Mgr. Martina Bártová ředitelka OBSAH: 1 INFORMACE O ORGANIZACI... 3 2 INFORMACE O ZŘIZOVATELI...

Více

Zdravý kraj Vysočina kraj bez bariér

Zdravý kraj Vysočina kraj bez bariér Zdravý kraj Vysočina kraj bez bariér Zdravý kraj Vysočina =neustálé zvyšování kvality života obyvatel = této snaze patří i úsilí věnované systematickému zlepšování podmínek pro plnohodnotný život zdravotně

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: dotace na sociální služby (MPSV dofinancování) ID: ZZ01591-01 Identifikátor Žadatel IČO/RČ Název projektu Požadovaná částka ZZ01591.0213 ZZ01591.0214

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Fotbalový oddíl TJ Sokol Budišov a FC Budišov-Nárameč Roky 1971 2011 ve výsledcích

Fotbalový oddíl TJ Sokol Budišov a FC Budišov-Nárameč Roky 1971 2011 ve výsledcích Fotbalový oddíl TJ Sokol Budišov a FC Budišov-Nárameč Roky 1971 2011 ve výsledcích Bohumil Voneš Příloha Budišovského zpravodaje 3/2012 1. 10. 2012 Úvod Kopaná se v Budišově, stejně jako v okolních obcích,

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2011 Rozesláno dne 22. listopadu 2011 Částka 3 OBSAH: 1. Nařízení kraje Vysočina, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech kraje Vysočina, na nichž

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu TIC v Kraji Vysočina

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu TIC v Kraji Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu TIC v Kraji Vysočina Ing. Zuzana Vondráková 22. 5. 2017 Zásady ZK na podporu TIC 2017 platné od 1. 1. příslušného kalendářního roku

Více

Stav záměru 1.a. 2.a. 3.a. D A A Rančířov, Čížov, Vílanec, Suchá, Stonařov D A A. C C C Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou

Stav záměru 1.a. 2.a. 3.a. D A A Rančířov, Čížov, Vílanec, Suchá, Stonařov D A A. C C C Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 2. SEZNM ZÁMĚRŮ N PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ : záměr trvá B záměr realizován C záměr není dále sledován D záměr změněn zpřesněn E záměr vypuštěn týká se území pouze jedné obec a bude lépe prověřen územním

Více

Územně analytické podklady Kraje Vysočina

Územně analytické podklady Kraje Vysočina 4. úplná aktualizace Územně analytické podklady Kraje Vysočina A 1. Seznam záměrů na provedení změn v území Pořizovatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor územního plánování a stavebního řádu KVĚTEN 2017

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 ÚVOD 1. Základní údaje o organizaci 1.1. Organizace 1.2. Zřizovatel 1.3. Součástí školy 1.4. Školská rada 2. Přehled pracovníků školy 2.1. Údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Obec Kulturní památky Umístění (místní část) Rejstříkové číslo Bohdalov

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí 2018 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí Kontrolu provede odbor/ samostatné oddělení KrÚ Předmět

Více

ZK , př. 1 Počet stran: 19. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018

ZK , př. 1 Počet stran: 19. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018 ZK-07-2017-14, př. 1 Počet stran: 19 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018 Rozpočet kraje 2018 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE..... 3 B ZDROJE ROZPOČTU...... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU... 7 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více