ZK , př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva"

Transkript

1 ZK , př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005

2 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení stavu jednotlivých úrovní vzdělávací soustavy 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 1.2. Řízení a správa v oblasti školství 2. Stav vzdělávací soustavy v jednotlivých oblastech 2.1. Předškolní vzdělávání 2.2. Základní vzdělávání 2.3. Střední vzdělávání 2.4. Terciární vzdělávání 2.5. Ústavní a ochranná výchova 2.6. Poradenství - pedagogicko - psychologické, speciálně pedagogické, pro volbu povolání 2.7. Umělecké a zájmové vzdělávání, sport a mládež 2.8. Další vzdělávání dospělých 2.9. Služby vzdělávání II. III. Ekonomická část výroční zprávy Hodnocení naplňování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy, jeho cílů a priorit v uplynulém období 2

3 Úvod Výroční zprávu o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy (dále jen VZ ) zpracovává krajský úřad, předkládá zastupitelstvu kraje a MŠMT na základě 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Do VZ byly zpracovány aktualizované údaje za období školního roku 2004/2005 a ekonomické údaje rozpočtového roku Výroční zpráva byla koncipována jako zdroj informací pro uživatele a klienty vzdělávacího systému kraje a jako zpětná vazba pro hodnocení naplňování záměrů stanovených dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje. Ve VZ záměrně jsou uvedeny pouze základní informace koncepčního charakteru (časové řady, vývojové tendence, prognostické odhady) a není zde uvedeno podrobné hodnocení kvantitativních údajů, protože tyto informace jsou uvedeny v podkladové studii, která je přílohou dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. Oproti loňské VZ došlo ke změně ve struktuře, která je nově stanovena vyhláškou č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Dále byla kapitola speciální vzdělávání začleněna k jednotlivým stupňům vzdělávání, tedy k předškolnímu, základním a střednímu. Při zpracování VZ jsme čerpali ze statistických informací centrálních databází (ÚIV, statistické výkazy řady Škol V a P-1 04, ČSÚ) a z přehledů z úřadů práce (OK-práce). Velmi cenné a v mnoha případech jinak nezjistitelné informace nám poskytli ředitelé škol. Osvědčilo se zjišťování údajů ve dvouletých intervalech (tato VZ představuje rozsáhlejší verzi). V tomto roce byl opět pro zjišťování údajů využit internet (program KEVIS). Bohužel kvůli opakovaným změnám v systému byla práce s databází obtížnější než v uplynulém roce. Elektronického sběru dat bude využito i v dalších letech. Zjišťování informací z tak velkého množství velmi různorodých organizací sebou přesto přineslo i určité obtíže. Nebylo například možné přesně stanovit některé ekonomické a personální ukazatele (přesné členění provozních výdajů nebo nepedagogických pracovníků podle jednotlivých součástí škol, např. školních jídelen, školních družin a klubů a apod.). Z důvodu ochrany osobních údajů jsou skryty mzdové výdaje u součástí s jedním a dvěma zaměstnanci. Závěrem chceme poděkovat všem, kteří poskytli údaje pro zpracování VZ, zejména pak ředitelům škol a dalším pracovníkům škol za trpělivost při práci se systémem KEVIS a ochotu při pořizování dat. 3

4 Seznam zkratek Abs absolventi ČSÚ - Český statistický úřad ČŠI - Česká školní inspekce DD - dětský domov DDM dům dětí a mládeže G - gymnázium MN - míra nezaměstnanosti MŠ mateřská škola MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OU odborné učiliště (patří mezi speciální střední školy) PPP - pedagogicko-psychologická poradna PrŠ praktická škola (patří mezi speciální střední školy) PŠD - povinná školní docházka RLZ rozvoj lidských zdrojů SOŠ střední odborná škola (patří do skupiny středních škol) SOU střední odborné učiliště (patří do skupiny středních škol) SPC - speciálně pedagogické centrum SpŠ speciální škola SŠ - střední škola SVČ středisko pro volný čas dětí a mládeže U učiliště (patří do skupiny středních škol) ÚP - úřad práce ÚSP ústav sociální péče VOŠ vyšší odborná škola VÚ výchovný ústav VZ výroční zpráva ZŠ základní škola ZUŠ základní umělecká škola ZvŠ zvláštní škola ZZ - zdravotnické zařízení ŠD školní družina ŠK školní klub ŠJ školní jídelna ŠJ-v školní jídelna výdejna ŠB školní bazén K kapacita U ubytovaní KZ kód zřizovatele (2-obec, 5-soukromník, 6-církev, 7-kraj) Ped. pedagogický pracovník Neped. nepedagogický pracovník PT počet tříd PZ počet žáků GS grantové schéma PPK počet potencionálních klientů IPS informační a poradenská střediska DÚ diagnostický ústav 4

5 I. Stav a rozvoj výchovně vzdělávací soustavy v kraji 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje V roce 2005 působilo v kraji Vysočina celkem 533 subjektů škol a školských zařízení, v nich součástí: 336 mateřských škol, 285 základních a speciálních škol, 18 gymnázií, 39 SOŠ, 29 SOU, 14 vyšších odborných škol, 18 domů dětí a mládeže, 25 základních uměleckých škol, 305 školních družin a klubů. Stravování žáků zajišťovalo 398 školních jídelen, ubytování 38 domovů mládeže a internátů. Celodenní péči zajišťovalo 15 dětských domovů a výchovných ústavů. Z těchto zařízení 403 zřizovaly obce, 102 kraj, 17 soukromé organizace, 6 církve a náboženská společenství a 5 MŠMT. Do škol docházelo dětí, žáků a studentů, do zařízení pro volný čas dětí, ve školních jídelnách se stravovalo žáků, studentů a dospělých, ubytováno bylo žáků a studentů, v dětských domovech a výchovných ústavech byla poskytnuta péče 662 svěřencům. Vzdělávací a pečovatelské služby v hlavní činnosti zajišťovalo ,5 pracovníků celkem, mzdové prostředky na ně činily 2 591,2 mil. Kč, z toho 8 333,9 pedagogických pracovníků, mzdové prostředky na ně činily 2,05 mil. Kč. Podíl přepočtených počtů pracovníků zaměstnaných ve školách a školských zařízeních činil 9,97 % a podíl přepočtených počtů pedagogických pracovníků činil 6,20 % evidenčního počtu zaměstnanců v kraji. Celkové přímé náklady na hlavní činnost pro všechny školy a školská zařízení v kraji činily 3 428,89 mil. Kč, z toho náklady na mzdy 2 449,26 mil. Kč. Rozložení škol, tříd a žáků v jednotlivých okresech a obecné kvantitativní údaje jsou uvedeny v následujících tabulkách a grafech Řízení a správa v oblasti školství Od vstoupil v platnost nový Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). V souvislosti s tím došlo k k transformaci sítě škol, školských zařízení a předškolních zařízení na rejstřík škol a školských zařízení. V průběhu roku 2005 byla v kraji Vysočina administrována 2 grantová schémata (dále GS). Jejich gestorem bylo oddělení koncepce vzdělávání. V rámci GS Podpora sociální integrace v kraji Vysočina byly v roce 2005 uzavřeny 2 kola výzev a v rámci GS Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání došlo k vyhlášení jedné výzvy. Na výkonu veřejné správy se podílely samosprávné orgány (kraje a obcí) a jejich úřady. Koncem roku 2005 byl počet tabulkových míst na odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu 55, na odborech, případně odděleních školství na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností zabezpečovalo školskou správu 66 pracovníků. 5

6 Počty škol, tříd a žáků v MŠ, ZŠ a SŠ včetně speciálních po okresech ve školních letech 2004/05 a 2005/06 6 typ okres počet škol počet tříd počet žáků počet škol počet tříd počet žáků rozdíl žáků rozdíl žáků rozdíl tříd počet žáků na třídu počet žáků na školu počet obyv. rozloha hustota počet hustota počet tříd počet tříd školy v % k km2 osídlení obcí obcí na 10 km2 na 1000 obyv. ZŠ PE ,1-5 20,4 20,7 204,7 211, , ,093 2,6 4,6 HB , ,7 19, , , ,095 3,5 4,7 JI ,2-5 20,2 20,7 211,5 218, , ,103 4,3 4,6 TR , ,2 20,2 171,2 177, , ,114 3,8 4,9 ZR , ,0 20,2 149,2 153, , ,117 3,6 4,8 kraj ,1 20,3 174,1 179, , ,105 3,6 4,8 MŠ PE ,1 0 22,0 22,9 53,1 54, , ,093 0,8 1,4 HB ,7-1 22,0 22,2 42,2 42, , ,095 0,9 1,2 JI ,5-2 22,3 21,8 48,2 47, , ,103 1,1 1,2 TR ,1-5 22,6 21,9 41,6 41, , ,114 1,0 1,3 ZR , ,7 22,5 39,8 39, , ,117 0,9 1,3 kraj , ,3 22,2 43,9 43, , ,105 1,0 1,3 SŠ PE ,8-6 23,9 24,0 406,3 422, , ,093 1,3 2,4 HB ,7 0 25,6 25, , , ,095 1,2 1,6 JI ,1-6 25,2 25,3 405,4 414, , ,103 2,4 2,7 TR ,3-3 26,2 25,9 511,9 513, , ,114 1,4 1,8 ZR ,2 0 25,7 25,7 367,3 366, , ,117 1,5 1,9 kraj , ,4 25,3 415,8 420, , ,105 1,5 2,1 ZŠ - jsou zahrnuty všechny právní subjekty, součásti a odloučená pracoviště základní škola, zvláštní školy, pomocné školy, přípravný stupeň pomocné školy, rehabilitační třídy (nejsou zahrnuty školy při zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče a výchovných ústavech) MŠ - jsou zahrnuty všechny právní subjekty mateřské školy, jejich součásti a odloučená pracoviště mateřské školy, speciální MŠ (nejsou zahrnuty školy při zdravotnických zařízeních,a ústavech sociální péče a výchovných ústavech) SŠ - všechny právní subjekty střední školy (Gymnazií, SOŠ, SOU a U, OU, PrŠ) (nejsou zahrnuty praktické školy, školy při zdravotnických zařízeních,a ústavech sociální péče a výchovných ústavech)

7 Počet obyvatel dle věkových skupin (dle ČSÚ k ) rok rok vstupu rok vstupu rok vstupu kraj okres okres okres okres okres narození do mateřské do základní do střední Vysočina HB JI PE TR ZR školy školy školy Vývoj počtu patnáctiletých žáků

8 Vývoj počtu šestiletých Vývoj počtu tříletých

9 Personální podmínky vzdělávání MŠ ZŠ G SOŠ SOU VOŠ ZUŠ DDM Přepočtený počet pracovníků 1 593, ,66 619, , ,12 146,04 401,66 124,06 -z toho pedagogických pracovníků 1 173, ,73 499,16 828, ,53 104,54 346,53 83,57 - ostatních pracovníků 419, ,93 119,85 251,44 320,59 41,50 55,14 40,49 Počet žáků na 1 přepočteného ped. pracovníka 12,56 14,49 13,77 12,54 9,41 14,18 30,64 Počet žáků na 1 přepočteného ostat. pracovníka 35,11 47,96 57,33 41,31 30,47 35,71 192,53 Počet ped. pracovníků na 1 třídu 1,78 1,50 2,05 2,13 2,39 1,32 Počet ostatních pracovník ů na 1 třídu 0,63 0,45 0,49 0,65 0,74 0,53 Průměrný měsíční plat ped. pracovníka , , , , , , , ,85 Průměrný měsíční plat na ostat. pracovníka 8 977, , , , , , , ,39 9Počet příplatkůř za vedení (p epočtených prac.) 390,09 518,09 44,65 96,80 146,26 21,53 40,33 28,75

10 2.1. Předškolní vzdělávání Přehledná tabulka s jednotlivými mateřskými školami Struktura a organizace předškolních zařízení Personální podmínky vzdělávání Materiální podmínky vzdělávání Výsledky vzdělávání Spolupráce s veřejností, komunitní funkce školy Financování 10

11 Přehledná tabulka s jednotlivými součástmi MŠ 11 Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy ZŠ a MŠ Batelov Cejle 116 Batelov Cejle ,85 0,69 šj ZŠ Batelov Kaliště 43 Batelov Kaliště ,82 0,56 šj ZŠ Batelov Školní 373 Batelov Školní ,00 1,94 šj 1306,62 ZŠ Bobrová Bohdalec 80 Bobrová Bohdalec ,71 šj MŠ Bobrová ,85 1,71 šj 672, , ,00 ZŠ Bohdalov 205 Bohdalov ,76 1,49 šj 673,53 ZŠ Bory Dolní Bory 161 Bory Dolní Bory ,17 1,36 šj 615,73 ZŠ Božejov 1 Božejov ,33 1,00 šj 479,39 ZŠ Brtnice Školní 725 Brtnice Školní ,55 3,42 šj 1453,00 323,56 Luka nad Jihlavou Střížov ZŠ Březník 89 Březník ,24 0,50 šj MŠ Budišov Nárameč ,78 0,50 358,75 205,05 MŠ Budišov ,73 1,05 šj 796, , ,56 ZŠ Budkov 5 Budkov ,64 0,58 šj MŠ Bystřice nad Pernštejnem A.Štourače ,75 5, ,28 849, , ,08 Bystřice nad Pernštejnem Nádražní šj Bystřice nad Pernštejnem Sídliště II ZŠ Bystřice nad Pernštejnem Písečné 30 Bystřice nad Pernštejnem Písečné ,53 0,00 šj

12 12 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy MŠ Bystřice nad Pernštejnem Věchnov ,62 0,50 šj-v 628,15 367,00 ZŠ Kojetice na Moravě Čáslavice - Sádek 71 Čáslavice ,49 0,40 šj ZŠ a MŠ Častrov 104 Častrov ,51 0,00 šj MŠ Čechtín Svatoslav ,89 0,48 524,01 309,71 MŠ Čechtín ,74 0,71 šj 1113,47 617,00 ZŠ Černovice Bělohrobského 367 Černovice U Mateřské školy ,00 1,94 šj 1041,44 MŠ Červená Řečice ,20 0,64 šj 570, ,34 781,00 ZŠ Česká Bělá 300 Česká Bělá ,02 1,00 šj 597,17 ZŠ Dalečín 107 Dalečín ,94 0,91 šj ZŠ Dalešice 144 Dalešice ,69 0,72 šj ZŠ Dešov 105 Dešov ,00 0,89 šj ZŠ Dlouhá Brtnice 84 Dlouhá Brtnice ,70 0,38 šj-v MŠ Dobronín ,00 2,42 šj-v 1168,47 288, , ,50 MŠ Dolní Cerekev ,00 1,00 792, ,81 918,00 ZŠ Dolní Krupá 8 Dolní Krupá ,93 1,19 šj ZŠ Dolní Město 135 Dolní Město ,17 0,50 šj 391,52 MŠ Dolní Rožínka Olešínky ,25 1,27 šj 556, ,84 894,00 ZŠ Dolní Rožínka 1 Dolní Rožínka ,06 0,48 šj 402,87 ZŠ Domamil 115 Domamil ,23 0,90 šj 430,37 ZŠ Dukovany 64 Dukovany ,00 0,90 šj

13 13 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy ZŠ Dušejov 86 Dušejov ,14 0,38 šj 404,90 ZŠ Fryšava pod Žák. horou 100 Fryšava pod Žák. horou ,61 0,06 šj ZŠ Golčův Jeníkov Mírová 253 Golčův Jeníkov 5.května ,15 2,00 šj 1201,77 ZŠ Habry V Zahradách 18 Habry Sportovní ,00 1,00 šj 761,81 ZŠ Hartvíkovice 90 Hartvíkovice ,13 0,80 šj ZŠ Havlíčkova Borová Náměstí 97 Havlíčkova Borová Pivovarská ,00 0,86 šj-v 565,15 MŠ Havlíčkův Brod Havlíčkovo nám ,65 15,65 šj 8934, , , ,60 Havlíčkův Brod Nad Tratí Havlíčkův Brod Nádražní Havlíčkův Brod Prokopa Holého Havlíčkův Brod Příčná Havlíčkův Brod Šmolovy Havlíčkův Brod Zahradnického Havlíčkův Brod Žižkov II MŠ Havlíčkův Brod Horní Krupá ,57 0,46 šj-v 707,45 387,00 ZŠ Havlíčkův Brod Nuselská 3240 Havlíčkův Brod Nuselská ,58 0,46 šj ZŠ Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 Havlíčkův Brod Perknov ,54 1,75 šj 693,15 ZŠ Havlíčkův Brod Veselý Žďár 144 Havlíčkův Brod Veselý Žďár ,97 0,44 šj ZŠ Herálec 38 Herálec ,68 1,25 704,80 Úsobí ZŠ Herálec 440 Herálec ,00 1,00 šj

14 14 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy ZŠ Heraltice 80 Heraltice ,62 1,13 šj ZŠ Hněvkovice 14 Hněvkovice ,00 0,25 šj ZŠ Hodov 17 Hodov ,33 šj-v 399,66 MŠ Horní Cerekev Horní Ves ,32 0,47 šj-v 843,34 477,00 MŠ Horní Cerekev Tyršova ,85 1,91 šj 958, , ,62 ZŠ Horní Dubenky 135 Horní Dubenky ,84 0,38 šj ZŠ Hořepník náměstí Prof. Bechyně 53 Hořepník Pletařská ,00 0,88 šj MŠ Hrotovice 1. máje ,00 2,40 šj 1046,15 290, , ,35 MŠ Humpolec Budíkov ,39 0,90 šj-v 755,34 450,00 ZŠ Humpolec Čejov 4 Humpolec Čejov ,40 0,67 šj ZŠ a MŠ Humpolec Jiřice 44 Humpolec Jiřice ,48 1,01 šj 476,64 MŠ Humpolec Smetanova ,14 7, ,74 886, , ,00 Humpolec Na Rybníčku šj Humpolec Na Skalce MŠ Chotěboř Březová ,33 9, , , , ,99 Chotěboř Na Chmelnici šj Chotěboř Svojsíkova MŠ Chotěboř Vepříkov ,00 0,63 šj 992,66 624,44 MŠ Chotěboř Víska ,20 1,25 šj 900, , ,00 ZŠ Jamné u Jihlavy Jamné 66 Jamné u Jihlavy Jamné ,88 0,61 šj MŠ Jámy ,79 0,48 šj 985,40 572,96 MŠ Jaroměřice nad Rokytnou Blatnice 69 Jaroměřice nad Rokytnou Blatnice ,81 0,00 šj-v MŠ Jaroměřice nad Rokytnou Husova ,00 2,62 šj 1902,10 331, , ,00 MŠ Jemnice Palackého ,94 2,65 šj 2410,82 342, , ,00

15 15 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy MŠ Jersín ,00 0,67 šj-v 494,99 314,08 MŠ Jihlava Březinova 114 šj Jihlava Březinova ,49 36, , , , ,00 Jihlava Antonínův Důl Jihlava Březinova Jihlava Čajkovského Jihlava Dvořákova Jihlava Erbenova Jihlava Fibichova Jihlava Hálkova Jihlava Jarní 22a 3 78 Jihlava Lidická kolonie Jihlava Mahenova Jihlava Resslova Jihlava Riegrova Jihlava Romana Havelky Jihlava Seifertova Jihlava Tylova MŠ Jihlava Demlova ,41 5,20 šj 3174,46 547, , ,02 MŠ Jihlava Malý Beranov ,00 0,94 992,96 543,00 ZŠ Jimramov Unčín 51 Jimramov Unčín ,68 šj ZŠ Věcov 66 Jimramov Věcov-Rožen. Paseky ,29 1,04 šj ZŠ Jimramov 133 Jimramov ,00 šj 651,29 MŠ Kaliště ,35 šj 775,13 449,45 MŠ Kámen ,68 0,25 šj 937,91 529,00 MŠ Kamenice nad Lipou Na Besídce ,00 6,50 šj 2587,20 844, , ,10 MŠ Kamenice nad Lipou Rodinov ,52 0,40 šj-v 622,79 434,54 ZŠ Kamenice u Jihlavy 402 Kamenice u Jihlavy ,72 1,50 šj 695,86 MŠ Kejžlice K Lipnici ,12 0,48 šj-v 664,25 369,02

16 16 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy ZŠ Kněžice 215 Kněžice ,06 1,00 šj 640,43 MŠ Kojčice ,00 0,50 šj-v 1094,80 646,00 ZŠ Kojetice na Moravě Kojetice 76 Kojetice na Moravě Kojetice ,80 0,83 šj ZŠ a MŠ Koněšín Studenec 123 Koněšín Studenec ,50 0,92 šj ZŠ Koněšín 72 Koněšín ,28 0,27 šj ZŠ Kostelec u Jihlavy Kostelec 87 Kostelec u Jihlavy ,00 1,00 šj 593,09 ZŠ Košetice 165 Košetice ,92 1,00 šj 577,49 ZŠ Kouty 82 Kouty ,68 0,50 šj ZŠ Kožlí 2 Kožlí ,00 0,63 šj MŠ Kralice nad Oslavou ,53 1,50 šj 493, ,80 999,00 ZŠ Krásná Hora 34 Krásná Hora ,65 šj MŠ Krucemburk Javorová ,00 3,07 šj 1010,88 260, , ,27 MŠ Křelovice ,34 0,52 šj 726,87 450,00 ZŠ Křižanov Dobrá Voda 96 Křižanov Dobrá Voda ,43 šj ZŠ Křižanov U Školy 321 Křižanov U Školy ,55 1,45 šj 968,20 ZŠ Křoví 190 Křoví ,00 šj MŠ Ledeč nad Sázavou 28. října ,00 6,00 šj 3083,32 661, , ,00 Ledeč nad Sázavou Družstevní Ledeč nad Sázavou Stínadla ZŠ Lesonice Jakubov u Mor.Bud. 130 Lesonice Jakubov u Mor.Bud ,31 0,65 šj

17 17 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy ZŠ a MŠ Lesonice 1 šj Lesonice ,81 0,50 ZŠ Ledeč nad Sáz. Dobrnice 34 Leština u Světlé ,16 0,28 šj ZŠ Libice nad Doubravou náměstí Sv. Jiljí 11 Libice nad Doubravou náměstí Sv. Jiljí ,88 šj ZŠ Lípa 66 Lípa ,51 1,00 šj 781,67 ZŠ Lipnice nad Sázavou Zámecká 213 Lipnice nad Sázavou Zámecká ,93 0,36 šj MŠ Lipník Dolní Vilémovice ,90 0,50 šj 1144,50 622,88 ZŠ Lipník 42 Lipník ,43 0,95 šj-v MŠ Lipník u Hrotovic Třebenice ,36 0,58 šj-v 644,05 392,00 MŠ Lísek ,00 1,00 šj 668, ,00 982,00 ZŠ Lesonice Litohoř 98 Litohoř ,90 0,70 šj ZŠ Lučice 61 Lučice ,00 0,56 šj ZŠ Luka nad Jihlavou Školní 177 Luka nad Jihlavou Nová ,78 1,97 šj 1073,92 ZŠ Lukavec Na Podskalí 282 Lukavec Vilová ,00 1,00 šj 637,31 MŠ Malčín ,42 0,45 šj-v 548,41 327,80 ZŠ Maleč 77 Maleč ,00 1,00 šj MŠ Měřín Stránecká Zhoř ,87 0,72 šj 1250,57 676,00 MŠ Měřín U Hřiště ,00 2,34 šj 1007,49 258, , ,74 MŠ Mnich ,70 0,34 šj 825,18 458,00 MŠ Mohelno Nová ,73 1,50 šj 762, , ,00 ZŠ Moravec 45 Moravec ,66 0,66 šj-v

18 18 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy MŠ Moravské Budějovice Fišerova ,51 5,91 šj 3205,93 711, , ,00 Moravské Budějovice Husova Moravské Budějovice Jiráskova ZŠ Moravské Budějovice Lukov 32 Moravské Budějovice Lukov ,27 0,83 šj 434,99 ZŠ Mrákotín 114 Mrákotín ,75 0,79 ZŠ Myslibořice 170 Myslibořice ,00 1,00 šj MŠ Náměšť nad Oslavou Husova ,47 3,02 šj 1192,81 372, , ,83 Náměšť nad Oslavou E.F.Buriana ZŠ Náměšť nad Oslavou Pyšel 1 Náměšť nad Oslavou Pyšel ,15 MŠ Náměšť nad Oslavou Sedlec ,39 0,80 šj 1026,10 539,68 MŠ Náměšť nad Oslavou Třebíčská ,83 1,51 šj-v 1184, , ,45 MŠ Nížkov Nové Dvory ,57 0,34 šj-v 721,91 418,00 MŠ Nížkov Poděšín ,86 0,65 šj 888,87 562,00 MŠ Nížkov ,05 1,12 šj 663, , ,62 ZŠ Nová Cerekev 72 Nová Cerekev ,66 1,35 šj 534,59 ZŠ Nová Říše Březinova 193 Nová Říše Březinova ,46 2,39 šj 803,37 237,22 MŠ Nové Město na Moravě Drobného ,62 8,54 šj 4553, , , ,35 Nové Město na Moravě Pohledec Nové Město na Moravě Slavkovice Nové Město na Moravě Tyršova Nové Město na Moravě Žďárská ZŠ Nové Město na Moravě Křídla 52 Nové Město na Moravě Křídla šj ZŠ Nové Město na Moravě Nová Ves u N. M. na M.70 Nové Město na Moravě Nová Ves u N. M. na M ,65 0,46 549,13 MŠ Nové Město na Moravě Radňovice ,31 0,87 šj 455, ,61 727,48

19 19 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy ZŠ Nové Město na Moravě Zubří 77 Nové Město na Moravě Zubří ,90 0,50 šj ZŠ Nové Syrovice 5 Nové Syrovice ,00 0,90 šj 561,03 ZŠ Nové Veselí Na Městečku 1 Nové Veselí Na Výsluní ,00 1, ,05 MŠ Nový Rychnov ,38 1,42 731, ,58 854,00 ZŠ Obrataň 148 Obrataň ,00 0,69 šj ZŠ Okrouhlice 59 Okrouhlice ,95 1,03 šj 569,76 MŠ Okříšky J. A. Komenského ,09 2,43 šj 1137,48 277, , ,80 MŠ Okříšky Petrovice ,52 1,10 šj-v 832,96 439,00 ZŠ Okříšky Přibyslavice 142 Okříšky Přibyslavice ,26 1,02 šj 406,73 ZŠ Opatov na Moravě Opatov 68 Opatov na Moravě ,76 0,56 šj MŠ Ořechov ,67 0,53 šj 894,15 509,00 MŠ Osová Bítýška Březí ,64 0,80 šj 909,16 528,00 ZŠ Osová Bítýška 246 Osová Bítýška ,85 0,90 šj 510,18 MŠ Ostrov nad Oslavou ,00 1,41 šj 622, ,65 984,00 ZŠ Oudoleň 123 Oudoleň ,61 šj MŠ Pacov Jatecká ,08 2,99 šj 1143,99 334, , ,00 Církevní MŠ Pacov Za Branou ,12 0,80 šj 370, ,82 823,21 MŠ Pacov Za Branou ,65 2,51 šj 1391,90 310, , ,00 MŠ Pelhřimov Komenského ,00 6,00 šj 2660,29 680, , ,28 ZŠ a MŠ Pelhřimov Olešná 54 Pelhřimov Olešná ,00 1,00 šj 627,87 MŠ Pelhřimov Osvobození ,00 6,56 šj 1980,13 662, , ,51 MŠ Pelhřimov Pod Náspem ,86 2,38 šj 1254,30 288, , ,26 MŠ Pelhřimov Pražská ,00 2,50 šj 1820,03 303, , ,60

20 20 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy MŠ Pelhřimov U Stínadel ,11 2,58 šj 1712,85 281, , ,05 MŠ Pelhřimov Zachotín ,40 0,47 šj-v 826,93 473,00 MŠ Počátky Komenského Sady ,09 2,91 šj 1767,41 340, , ,57 ZŠ Pohled Zámecká 1 Pohled Zámecká ,68 0,88 šj ZŠ Police 146 Police ,22 0,96 šj 391,60 ZŠ Polná Brzkov 39 Polná Brzkov ,00 šj-v MŠ Polná Varhánkova ,98 6,21 šj 2738,47 716, , ,00 Polná Na Podhoře Polná Tyršova MŠ Polná Ždírec ,70 0,55 šj-v 674,40 433,00 ZŠ Prosetín 70 Prosetín ,64 šj ZŠ Předín 139 Předín ,86 0,60 šj-v 604,54 MŠ Přibyslav Bezručova ,03 2,81 šj 1877,89 278, , ,31 Přibyslav Tyršova ZŠ Přibyslav Dlouhá Ves 69 Přibyslav Dlouhá Ves ,20 šj MŠ Přibyslav Stříbrné Hory ,38 0,45 šj 837,00 430,60 MŠ Přibyslav Žižkovo Pole ,48 0,55 šj 793,17 476,00 ZŠ Puklice 167 Puklice ,87 0,77 šj ZŠ a MŠ Radešínská Svratka Řečice 93 Radešínská Svratka Řečice ,78 0,37 šj ZŠ Radešínská Svratka 95 Radešínská Svratka ,70 0,49 šj MŠ Radkovice u Hrotovic ,29 0,70 šj 433, ,22 612,00 MŠ Radostín nad Oslavou Pavlov ,75 0,35 šj 863,51 522,00 ZŠ Radostín nad Oslavou 136 Radostín nad Oslavou ,69 1,01 šj 716,08

21 21 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy MŠ Rapotice Sudice ,83 0,60 šj 912,00 459,00 ZŠ Rokytnice nad Rok.15 Rokytnice n/rokytnou ,00 0,90 šj ZŠ Rouchovany 131 Rouchovany ,86 1,63 šj 506,26 ZŠ Rovečné 181 Rovečné ,00 0,70 šj ZŠ Rozsochatec 54 Rozsochatec ,50 0,29 šj MŠ Rozsochy ,04 0,82 šj 434, ,27 786,00 ZŠ Rožná 78 Rožná ,00 1,00 šj MŠ Rudíkov ,64 1,06 šj 708, ,15 854,82 ZŠ Rynárec 140 Rynárec ,08 1,00 šj-v 578,81 ZŠ Sázavka 55 Sázavka ,80 0,64 šj MŠ Senožaty ,69 0,98 šj-v 622, ,16 768,00 MŠ Sněžné Daňkovice ,65 0,60 šj-v 486, ,17 621,97 ZŠ Sněžné 96 Sněžné ,85 šj ZŠ Sobíňov 215 Sobíňov ,53 0,38 šj ZŠ Stará Říše 41 Stará Říše ,00 0,75 šj ZŠ Stařeč Jakubské nám. 56 Stařeč Horní ,61 1,71 šj 1096,51 MŠ Stařeč Markvartice ,40 0,65 šj 630,70 347,23 MŠ Stařeč Římov ,28 0,48 šj 594,48 381,81 ZŠ Stonařov Pavlov 100 Stonařov Pavlov ,00 0,75 šj ZŠ Stonařov 242 Stonařov ,00 0,88 šj 578,66

22 22 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy MŠ Strážek Dolní Libochová ,54 0,57 šj 846,87 485,50 ZŠ Strážek 27 Strážek ,88 0,81 šj MŠ Střítež ,65 0,62 šj-v 852,16 480,33 Soukromá MŠ Světlá nad Sázavou Haškova ,75 šj 627,01 181,47 MŠ Světlá nad Sázavou Lánecká ,65 4,10 šj 2645,67 405, , ,56 Světlá nad Sázavou Pěšinky Světlá nad Sázavou Sídliště ZŠ Světlá nad Sázavou Nová Ves u Světlé 33 Světlá nad Sázavou Nová Ves u Světlé ,30 šj ZŠ Svratka Křižánky 92 Svratka Křižánky ,94 0,04 šj ZŠ Svratka Partyzánská 310 Svratka Partyzánská ,00 1,00 šj ZŠ Šebkovice 1 Šebkovice ,61 1,12 šj ZŠ Šlapanov 1 Šlapanov ,05 1,00 šj 405,92 ZŠ Štěpánov n. Svratkou 159 Štěpánov nad Svratkou ,00 0,53 šj ZŠ Štoky 220 Štoky ,07 1,01 šj 573,19 ZŠ Tasov 37 Tasov ,68 0,83 šj ZŠ Telč Krahulčí 34 Telč Krahulčí ,00 1,08 šj MŠ Telč Radkov ,00 0,80 963,28 565,00 MŠ Telč III. Komenského ,00 5,70 šj 2997,24 689, , ,00 Telč IV. Nerudova ZŠ Třebelovice Mladoňovice 67 Třebelovice Mladoňovice ,06 0,43 šj ZŠ Třebelovice 54 Třebelovice ,04 šj 453,89

Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006

Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006 Obsah Úvod Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9 1.2 Řízení a správa v oblasti školství

Více

RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2002/2003 a kalendářní rok 2003 Obsah I. Stav koncepce a rozvoje sítě II.

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 ZK-02-2008-63, př. 1 počet stran: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K 12 13 13 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 1.2 Řízení a správa v oblasti

Více

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti školství

Více

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu Adresář základních škol kraje Vysočina JIHLAVA p.č. Základní škola - úplná: 27 ulice místo PSČ e-mail ředitel/ka telelefon webové stránky ZŠ 1 ZŠ a mš Batelov, p.o. Školní 373 Batelov 588 51 reditel@zsbatelov.cz

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná

Více

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 Pro definování Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina byly použity podklady vycházející z analýzy,

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Žižkova 1882/57 586 1 1 1.3 IČ:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Spo. Spo OŽP. SoS. SoS KRB. Spo. Kult. SoS

Spo. Spo OŽP. SoS. SoS KRB. Spo. Kult. SoS BATELOV ČSV ZO Horní Dubenky Kaliště 74 58851 Batelov tel. 567 374 246 rtovní šachový klub Cejle Cejle 10 58851 Batelov tel. 607 747 224 TJ Sokol Bohdalov Bohdalov 162 59213 Bohdalov ČSV, ZO Batelov U

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

RK-39-2012-xx, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013

RK-39-2012-xx, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 RK-39-2012-xx, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 Rozpočet kraje 2013 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s.

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s. 1. Údaje o MAS Název organizace: Královská stezka o.p.s. Vznik obecně prospěšné společnosti: Obecně prospěšná společnost Královská stezka o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání Přílohy Příloha č. 1 Vnější prostředí školy Vlivy politické Mezoprostředí školy Vlivy kulturní Žáci Rodiče Konkurence Resortní organizace Vnitřní vlivy Kvalita učitelů Kvalita vedení Kultura a klima školy

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

NOVOMĚSTSKO OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

NOVOMĚSTSKO OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU GaR E P NOVOMĚSTSKO OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Černého 24, 635 00 BRNO kancelář: Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 05 4521 1053, tel: 4524

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí. Předmětem činnosti svazku v hospodářské činnosti především je:

Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí. Předmětem činnosti svazku v hospodářské činnosti především je: Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí Činnost svazku se dělí na hlavní činnost a vedlejší (hospodářskou) činnost. Předmětem činnosti svazku v hlavní činnosti především je: 1. Ochrana životního

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výsledky Náboje 2014, Česká republika

Výsledky Náboje 2014, Česká republika Výsledky Náboje 2014, Česká republika Škola 1. Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 A 41 2. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 C 40 3. Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov B 40 4. Gymnázium

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou 1. Plochy kolem České pojišťovny (ul. Dolní), polikliniky (vč. parkoviště před hl. vchodem) a bývalé prodejny Julius Meinl (ul. Studentská). 2. Libušín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 10 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

4. Ochrana přírody a krajiny Obec Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 1 Baliny Přírodní park Baliny 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí 6 Březské maloplošné chráněné území - přírodní památky

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MAS kraje Vysočina o.p.s. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 1 Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 30.

Více

Obsah. ESKO-T zavádí dokonalejší systém evidence. ESKO-T pomáhá s tříděním v MŠ a ZŠ Předín. ESKO-T nebude v roce 2012 zvyšovat ceny

Obsah. ESKO-T zavádí dokonalejší systém evidence. ESKO-T pomáhá s tříděním v MŠ a ZŠ Předín. ESKO-T nebude v roce 2012 zvyšovat ceny Obsah ESKO-T zavádí dokonalejší systém evidence Využití červených kontejnerů Seminář Komunální odpady v praxi ESKO-T a Elektrowin na SD ESKO-T pomáhá s tříděním v MŠ a ZŠ Předín ESKO-T nebude v roce 2012

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Příloha 1 Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Název školy, školského zařízení Sídlo školy, školského

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE

ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA adresa: Masarykovo náměstí 97/1 586 28 Jihlava Ing. René Borek Wolkerova 1422/1, 680 01 Boskovice ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA MASARYKOVO

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002 Číslo řádku Třída Druh příjmu tis. Kč % 1 1 Daňové příjmy a poplatky 384 793 27,96 2 2 Nedaňové příjmy 2 600 0,19 3 4 Přijaté dotace 15 843 1,15 4 8 Financování 25 958 1,89 5 Rozpočet Karlovarského kraje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

Vysočina Cycling MTB 2014. Poř. St.č. Ročník Příjmení Jméno Tým Čas

Vysočina Cycling MTB 2014. Poř. St.č. Ročník Příjmení Jméno Tým Čas Závod na 5 okruhů - 29 km 1 135 1982 Kníže David PRODOLI RACING TEAM 1:13:05 2 82 1995 Lavička Adam UNIQA Jihlava 1:13:20 3 88 1978 Bartoň Pavel Eurofoam Sport Team 1:13:23 4 160 1991 Andrle David Velosport

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Nová Ves

Výroční zpráva. Mateřská škola Nová Ves Výroční zpráva Mateřská škola Nová Ves 204-205 Mateřská škola Nová Ves Údaje o mateřské škole za školní rok 204/205 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Základní škola a Mateřská škola Nová

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Zadavatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Příloha č. 1 IČ: 49455842 sídlo: Soběšická 820/156, 638 01 Brno

Zadavatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Příloha č. 1 IČ: 49455842 sídlo: Soběšická 820/156, 638 01 Brno Zadavatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Příloha č. 1 IČ: 49455842 sídlo: Soběšická 820/156, 638 01 Brno Zadávací dokumentace veřejné zakázky "Živelní pojištění" Účinnost pojištění: 1.7.2013 Doba

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Krajský úřad Královéhradeckého kraje o d b o r š k o l s t v í VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 březen 2014 Obsah 1. Hodnocení stavu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

r=:žádáme o zveřejnění informace o doplňku dokumentace a posudku rovněž v části obce Štipoklasy.

r=:žádáme o zveřejnění informace o doplňku dokumentace a posudku rovněž v části obce Štipoklasy. Rozdělovník s přílohou odesláno pod č.j.: 187/ENV/ll Dotčené ú'zemní samosprávné celky: Jihočeský kraj. hejtman, U Zimního stadionu 1952/2,37076 České Budějovice. Kraj Vysočina hejtman, Žižkova 57,58733

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-489/15-S Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více