ZK , př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva"

Transkript

1 ZK , př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005

2 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení stavu jednotlivých úrovní vzdělávací soustavy 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 1.2. Řízení a správa v oblasti školství 2. Stav vzdělávací soustavy v jednotlivých oblastech 2.1. Předškolní vzdělávání 2.2. Základní vzdělávání 2.3. Střední vzdělávání 2.4. Terciární vzdělávání 2.5. Ústavní a ochranná výchova 2.6. Poradenství - pedagogicko - psychologické, speciálně pedagogické, pro volbu povolání 2.7. Umělecké a zájmové vzdělávání, sport a mládež 2.8. Další vzdělávání dospělých 2.9. Služby vzdělávání II. III. Ekonomická část výroční zprávy Hodnocení naplňování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy, jeho cílů a priorit v uplynulém období 2

3 Úvod Výroční zprávu o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy (dále jen VZ ) zpracovává krajský úřad, předkládá zastupitelstvu kraje a MŠMT na základě 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Do VZ byly zpracovány aktualizované údaje za období školního roku 2004/2005 a ekonomické údaje rozpočtového roku Výroční zpráva byla koncipována jako zdroj informací pro uživatele a klienty vzdělávacího systému kraje a jako zpětná vazba pro hodnocení naplňování záměrů stanovených dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje. Ve VZ záměrně jsou uvedeny pouze základní informace koncepčního charakteru (časové řady, vývojové tendence, prognostické odhady) a není zde uvedeno podrobné hodnocení kvantitativních údajů, protože tyto informace jsou uvedeny v podkladové studii, která je přílohou dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. Oproti loňské VZ došlo ke změně ve struktuře, která je nově stanovena vyhláškou č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Dále byla kapitola speciální vzdělávání začleněna k jednotlivým stupňům vzdělávání, tedy k předškolnímu, základním a střednímu. Při zpracování VZ jsme čerpali ze statistických informací centrálních databází (ÚIV, statistické výkazy řady Škol V a P-1 04, ČSÚ) a z přehledů z úřadů práce (OK-práce). Velmi cenné a v mnoha případech jinak nezjistitelné informace nám poskytli ředitelé škol. Osvědčilo se zjišťování údajů ve dvouletých intervalech (tato VZ představuje rozsáhlejší verzi). V tomto roce byl opět pro zjišťování údajů využit internet (program KEVIS). Bohužel kvůli opakovaným změnám v systému byla práce s databází obtížnější než v uplynulém roce. Elektronického sběru dat bude využito i v dalších letech. Zjišťování informací z tak velkého množství velmi různorodých organizací sebou přesto přineslo i určité obtíže. Nebylo například možné přesně stanovit některé ekonomické a personální ukazatele (přesné členění provozních výdajů nebo nepedagogických pracovníků podle jednotlivých součástí škol, např. školních jídelen, školních družin a klubů a apod.). Z důvodu ochrany osobních údajů jsou skryty mzdové výdaje u součástí s jedním a dvěma zaměstnanci. Závěrem chceme poděkovat všem, kteří poskytli údaje pro zpracování VZ, zejména pak ředitelům škol a dalším pracovníkům škol za trpělivost při práci se systémem KEVIS a ochotu při pořizování dat. 3

4 Seznam zkratek Abs absolventi ČSÚ - Český statistický úřad ČŠI - Česká školní inspekce DD - dětský domov DDM dům dětí a mládeže G - gymnázium MN - míra nezaměstnanosti MŠ mateřská škola MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OU odborné učiliště (patří mezi speciální střední školy) PPP - pedagogicko-psychologická poradna PrŠ praktická škola (patří mezi speciální střední školy) PŠD - povinná školní docházka RLZ rozvoj lidských zdrojů SOŠ střední odborná škola (patří do skupiny středních škol) SOU střední odborné učiliště (patří do skupiny středních škol) SPC - speciálně pedagogické centrum SpŠ speciální škola SŠ - střední škola SVČ středisko pro volný čas dětí a mládeže U učiliště (patří do skupiny středních škol) ÚP - úřad práce ÚSP ústav sociální péče VOŠ vyšší odborná škola VÚ výchovný ústav VZ výroční zpráva ZŠ základní škola ZUŠ základní umělecká škola ZvŠ zvláštní škola ZZ - zdravotnické zařízení ŠD školní družina ŠK školní klub ŠJ školní jídelna ŠJ-v školní jídelna výdejna ŠB školní bazén K kapacita U ubytovaní KZ kód zřizovatele (2-obec, 5-soukromník, 6-církev, 7-kraj) Ped. pedagogický pracovník Neped. nepedagogický pracovník PT počet tříd PZ počet žáků GS grantové schéma PPK počet potencionálních klientů IPS informační a poradenská střediska DÚ diagnostický ústav 4

5 I. Stav a rozvoj výchovně vzdělávací soustavy v kraji 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje V roce 2005 působilo v kraji Vysočina celkem 533 subjektů škol a školských zařízení, v nich součástí: 336 mateřských škol, 285 základních a speciálních škol, 18 gymnázií, 39 SOŠ, 29 SOU, 14 vyšších odborných škol, 18 domů dětí a mládeže, 25 základních uměleckých škol, 305 školních družin a klubů. Stravování žáků zajišťovalo 398 školních jídelen, ubytování 38 domovů mládeže a internátů. Celodenní péči zajišťovalo 15 dětských domovů a výchovných ústavů. Z těchto zařízení 403 zřizovaly obce, 102 kraj, 17 soukromé organizace, 6 církve a náboženská společenství a 5 MŠMT. Do škol docházelo dětí, žáků a studentů, do zařízení pro volný čas dětí, ve školních jídelnách se stravovalo žáků, studentů a dospělých, ubytováno bylo žáků a studentů, v dětských domovech a výchovných ústavech byla poskytnuta péče 662 svěřencům. Vzdělávací a pečovatelské služby v hlavní činnosti zajišťovalo ,5 pracovníků celkem, mzdové prostředky na ně činily 2 591,2 mil. Kč, z toho 8 333,9 pedagogických pracovníků, mzdové prostředky na ně činily 2,05 mil. Kč. Podíl přepočtených počtů pracovníků zaměstnaných ve školách a školských zařízeních činil 9,97 % a podíl přepočtených počtů pedagogických pracovníků činil 6,20 % evidenčního počtu zaměstnanců v kraji. Celkové přímé náklady na hlavní činnost pro všechny školy a školská zařízení v kraji činily 3 428,89 mil. Kč, z toho náklady na mzdy 2 449,26 mil. Kč. Rozložení škol, tříd a žáků v jednotlivých okresech a obecné kvantitativní údaje jsou uvedeny v následujících tabulkách a grafech Řízení a správa v oblasti školství Od vstoupil v platnost nový Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). V souvislosti s tím došlo k k transformaci sítě škol, školských zařízení a předškolních zařízení na rejstřík škol a školských zařízení. V průběhu roku 2005 byla v kraji Vysočina administrována 2 grantová schémata (dále GS). Jejich gestorem bylo oddělení koncepce vzdělávání. V rámci GS Podpora sociální integrace v kraji Vysočina byly v roce 2005 uzavřeny 2 kola výzev a v rámci GS Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání došlo k vyhlášení jedné výzvy. Na výkonu veřejné správy se podílely samosprávné orgány (kraje a obcí) a jejich úřady. Koncem roku 2005 byl počet tabulkových míst na odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu 55, na odborech, případně odděleních školství na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností zabezpečovalo školskou správu 66 pracovníků. 5

6 Počty škol, tříd a žáků v MŠ, ZŠ a SŠ včetně speciálních po okresech ve školních letech 2004/05 a 2005/06 6 typ okres počet škol počet tříd počet žáků počet škol počet tříd počet žáků rozdíl žáků rozdíl žáků rozdíl tříd počet žáků na třídu počet žáků na školu počet obyv. rozloha hustota počet hustota počet tříd počet tříd školy v % k km2 osídlení obcí obcí na 10 km2 na 1000 obyv. ZŠ PE ,1-5 20,4 20,7 204,7 211, , ,093 2,6 4,6 HB , ,7 19, , , ,095 3,5 4,7 JI ,2-5 20,2 20,7 211,5 218, , ,103 4,3 4,6 TR , ,2 20,2 171,2 177, , ,114 3,8 4,9 ZR , ,0 20,2 149,2 153, , ,117 3,6 4,8 kraj ,1 20,3 174,1 179, , ,105 3,6 4,8 MŠ PE ,1 0 22,0 22,9 53,1 54, , ,093 0,8 1,4 HB ,7-1 22,0 22,2 42,2 42, , ,095 0,9 1,2 JI ,5-2 22,3 21,8 48,2 47, , ,103 1,1 1,2 TR ,1-5 22,6 21,9 41,6 41, , ,114 1,0 1,3 ZR , ,7 22,5 39,8 39, , ,117 0,9 1,3 kraj , ,3 22,2 43,9 43, , ,105 1,0 1,3 SŠ PE ,8-6 23,9 24,0 406,3 422, , ,093 1,3 2,4 HB ,7 0 25,6 25, , , ,095 1,2 1,6 JI ,1-6 25,2 25,3 405,4 414, , ,103 2,4 2,7 TR ,3-3 26,2 25,9 511,9 513, , ,114 1,4 1,8 ZR ,2 0 25,7 25,7 367,3 366, , ,117 1,5 1,9 kraj , ,4 25,3 415,8 420, , ,105 1,5 2,1 ZŠ - jsou zahrnuty všechny právní subjekty, součásti a odloučená pracoviště základní škola, zvláštní školy, pomocné školy, přípravný stupeň pomocné školy, rehabilitační třídy (nejsou zahrnuty školy při zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče a výchovných ústavech) MŠ - jsou zahrnuty všechny právní subjekty mateřské školy, jejich součásti a odloučená pracoviště mateřské školy, speciální MŠ (nejsou zahrnuty školy při zdravotnických zařízeních,a ústavech sociální péče a výchovných ústavech) SŠ - všechny právní subjekty střední školy (Gymnazií, SOŠ, SOU a U, OU, PrŠ) (nejsou zahrnuty praktické školy, školy při zdravotnických zařízeních,a ústavech sociální péče a výchovných ústavech)

7 Počet obyvatel dle věkových skupin (dle ČSÚ k ) rok rok vstupu rok vstupu rok vstupu kraj okres okres okres okres okres narození do mateřské do základní do střední Vysočina HB JI PE TR ZR školy školy školy Vývoj počtu patnáctiletých žáků

8 Vývoj počtu šestiletých Vývoj počtu tříletých

9 Personální podmínky vzdělávání MŠ ZŠ G SOŠ SOU VOŠ ZUŠ DDM Přepočtený počet pracovníků 1 593, ,66 619, , ,12 146,04 401,66 124,06 -z toho pedagogických pracovníků 1 173, ,73 499,16 828, ,53 104,54 346,53 83,57 - ostatních pracovníků 419, ,93 119,85 251,44 320,59 41,50 55,14 40,49 Počet žáků na 1 přepočteného ped. pracovníka 12,56 14,49 13,77 12,54 9,41 14,18 30,64 Počet žáků na 1 přepočteného ostat. pracovníka 35,11 47,96 57,33 41,31 30,47 35,71 192,53 Počet ped. pracovníků na 1 třídu 1,78 1,50 2,05 2,13 2,39 1,32 Počet ostatních pracovník ů na 1 třídu 0,63 0,45 0,49 0,65 0,74 0,53 Průměrný měsíční plat ped. pracovníka , , , , , , , ,85 Průměrný měsíční plat na ostat. pracovníka 8 977, , , , , , , ,39 9Počet příplatkůř za vedení (p epočtených prac.) 390,09 518,09 44,65 96,80 146,26 21,53 40,33 28,75

10 2.1. Předškolní vzdělávání Přehledná tabulka s jednotlivými mateřskými školami Struktura a organizace předškolních zařízení Personální podmínky vzdělávání Materiální podmínky vzdělávání Výsledky vzdělávání Spolupráce s veřejností, komunitní funkce školy Financování 10

11 Přehledná tabulka s jednotlivými součástmi MŠ 11 Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy ZŠ a MŠ Batelov Cejle 116 Batelov Cejle ,85 0,69 šj ZŠ Batelov Kaliště 43 Batelov Kaliště ,82 0,56 šj ZŠ Batelov Školní 373 Batelov Školní ,00 1,94 šj 1306,62 ZŠ Bobrová Bohdalec 80 Bobrová Bohdalec ,71 šj MŠ Bobrová ,85 1,71 šj 672, , ,00 ZŠ Bohdalov 205 Bohdalov ,76 1,49 šj 673,53 ZŠ Bory Dolní Bory 161 Bory Dolní Bory ,17 1,36 šj 615,73 ZŠ Božejov 1 Božejov ,33 1,00 šj 479,39 ZŠ Brtnice Školní 725 Brtnice Školní ,55 3,42 šj 1453,00 323,56 Luka nad Jihlavou Střížov ZŠ Březník 89 Březník ,24 0,50 šj MŠ Budišov Nárameč ,78 0,50 358,75 205,05 MŠ Budišov ,73 1,05 šj 796, , ,56 ZŠ Budkov 5 Budkov ,64 0,58 šj MŠ Bystřice nad Pernštejnem A.Štourače ,75 5, ,28 849, , ,08 Bystřice nad Pernštejnem Nádražní šj Bystřice nad Pernštejnem Sídliště II ZŠ Bystřice nad Pernštejnem Písečné 30 Bystřice nad Pernštejnem Písečné ,53 0,00 šj

12 12 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy MŠ Bystřice nad Pernštejnem Věchnov ,62 0,50 šj-v 628,15 367,00 ZŠ Kojetice na Moravě Čáslavice - Sádek 71 Čáslavice ,49 0,40 šj ZŠ a MŠ Častrov 104 Častrov ,51 0,00 šj MŠ Čechtín Svatoslav ,89 0,48 524,01 309,71 MŠ Čechtín ,74 0,71 šj 1113,47 617,00 ZŠ Černovice Bělohrobského 367 Černovice U Mateřské školy ,00 1,94 šj 1041,44 MŠ Červená Řečice ,20 0,64 šj 570, ,34 781,00 ZŠ Česká Bělá 300 Česká Bělá ,02 1,00 šj 597,17 ZŠ Dalečín 107 Dalečín ,94 0,91 šj ZŠ Dalešice 144 Dalešice ,69 0,72 šj ZŠ Dešov 105 Dešov ,00 0,89 šj ZŠ Dlouhá Brtnice 84 Dlouhá Brtnice ,70 0,38 šj-v MŠ Dobronín ,00 2,42 šj-v 1168,47 288, , ,50 MŠ Dolní Cerekev ,00 1,00 792, ,81 918,00 ZŠ Dolní Krupá 8 Dolní Krupá ,93 1,19 šj ZŠ Dolní Město 135 Dolní Město ,17 0,50 šj 391,52 MŠ Dolní Rožínka Olešínky ,25 1,27 šj 556, ,84 894,00 ZŠ Dolní Rožínka 1 Dolní Rožínka ,06 0,48 šj 402,87 ZŠ Domamil 115 Domamil ,23 0,90 šj 430,37 ZŠ Dukovany 64 Dukovany ,00 0,90 šj

13 13 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy ZŠ Dušejov 86 Dušejov ,14 0,38 šj 404,90 ZŠ Fryšava pod Žák. horou 100 Fryšava pod Žák. horou ,61 0,06 šj ZŠ Golčův Jeníkov Mírová 253 Golčův Jeníkov 5.května ,15 2,00 šj 1201,77 ZŠ Habry V Zahradách 18 Habry Sportovní ,00 1,00 šj 761,81 ZŠ Hartvíkovice 90 Hartvíkovice ,13 0,80 šj ZŠ Havlíčkova Borová Náměstí 97 Havlíčkova Borová Pivovarská ,00 0,86 šj-v 565,15 MŠ Havlíčkův Brod Havlíčkovo nám ,65 15,65 šj 8934, , , ,60 Havlíčkův Brod Nad Tratí Havlíčkův Brod Nádražní Havlíčkův Brod Prokopa Holého Havlíčkův Brod Příčná Havlíčkův Brod Šmolovy Havlíčkův Brod Zahradnického Havlíčkův Brod Žižkov II MŠ Havlíčkův Brod Horní Krupá ,57 0,46 šj-v 707,45 387,00 ZŠ Havlíčkův Brod Nuselská 3240 Havlíčkův Brod Nuselská ,58 0,46 šj ZŠ Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 Havlíčkův Brod Perknov ,54 1,75 šj 693,15 ZŠ Havlíčkův Brod Veselý Žďár 144 Havlíčkův Brod Veselý Žďár ,97 0,44 šj ZŠ Herálec 38 Herálec ,68 1,25 704,80 Úsobí ZŠ Herálec 440 Herálec ,00 1,00 šj

14 14 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy ZŠ Heraltice 80 Heraltice ,62 1,13 šj ZŠ Hněvkovice 14 Hněvkovice ,00 0,25 šj ZŠ Hodov 17 Hodov ,33 šj-v 399,66 MŠ Horní Cerekev Horní Ves ,32 0,47 šj-v 843,34 477,00 MŠ Horní Cerekev Tyršova ,85 1,91 šj 958, , ,62 ZŠ Horní Dubenky 135 Horní Dubenky ,84 0,38 šj ZŠ Hořepník náměstí Prof. Bechyně 53 Hořepník Pletařská ,00 0,88 šj MŠ Hrotovice 1. máje ,00 2,40 šj 1046,15 290, , ,35 MŠ Humpolec Budíkov ,39 0,90 šj-v 755,34 450,00 ZŠ Humpolec Čejov 4 Humpolec Čejov ,40 0,67 šj ZŠ a MŠ Humpolec Jiřice 44 Humpolec Jiřice ,48 1,01 šj 476,64 MŠ Humpolec Smetanova ,14 7, ,74 886, , ,00 Humpolec Na Rybníčku šj Humpolec Na Skalce MŠ Chotěboř Březová ,33 9, , , , ,99 Chotěboř Na Chmelnici šj Chotěboř Svojsíkova MŠ Chotěboř Vepříkov ,00 0,63 šj 992,66 624,44 MŠ Chotěboř Víska ,20 1,25 šj 900, , ,00 ZŠ Jamné u Jihlavy Jamné 66 Jamné u Jihlavy Jamné ,88 0,61 šj MŠ Jámy ,79 0,48 šj 985,40 572,96 MŠ Jaroměřice nad Rokytnou Blatnice 69 Jaroměřice nad Rokytnou Blatnice ,81 0,00 šj-v MŠ Jaroměřice nad Rokytnou Husova ,00 2,62 šj 1902,10 331, , ,00 MŠ Jemnice Palackého ,94 2,65 šj 2410,82 342, , ,00

15 15 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy MŠ Jersín ,00 0,67 šj-v 494,99 314,08 MŠ Jihlava Březinova 114 šj Jihlava Březinova ,49 36, , , , ,00 Jihlava Antonínův Důl Jihlava Březinova Jihlava Čajkovského Jihlava Dvořákova Jihlava Erbenova Jihlava Fibichova Jihlava Hálkova Jihlava Jarní 22a 3 78 Jihlava Lidická kolonie Jihlava Mahenova Jihlava Resslova Jihlava Riegrova Jihlava Romana Havelky Jihlava Seifertova Jihlava Tylova MŠ Jihlava Demlova ,41 5,20 šj 3174,46 547, , ,02 MŠ Jihlava Malý Beranov ,00 0,94 992,96 543,00 ZŠ Jimramov Unčín 51 Jimramov Unčín ,68 šj ZŠ Věcov 66 Jimramov Věcov-Rožen. Paseky ,29 1,04 šj ZŠ Jimramov 133 Jimramov ,00 šj 651,29 MŠ Kaliště ,35 šj 775,13 449,45 MŠ Kámen ,68 0,25 šj 937,91 529,00 MŠ Kamenice nad Lipou Na Besídce ,00 6,50 šj 2587,20 844, , ,10 MŠ Kamenice nad Lipou Rodinov ,52 0,40 šj-v 622,79 434,54 ZŠ Kamenice u Jihlavy 402 Kamenice u Jihlavy ,72 1,50 šj 695,86 MŠ Kejžlice K Lipnici ,12 0,48 šj-v 664,25 369,02

16 16 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy ZŠ Kněžice 215 Kněžice ,06 1,00 šj 640,43 MŠ Kojčice ,00 0,50 šj-v 1094,80 646,00 ZŠ Kojetice na Moravě Kojetice 76 Kojetice na Moravě Kojetice ,80 0,83 šj ZŠ a MŠ Koněšín Studenec 123 Koněšín Studenec ,50 0,92 šj ZŠ Koněšín 72 Koněšín ,28 0,27 šj ZŠ Kostelec u Jihlavy Kostelec 87 Kostelec u Jihlavy ,00 1,00 šj 593,09 ZŠ Košetice 165 Košetice ,92 1,00 šj 577,49 ZŠ Kouty 82 Kouty ,68 0,50 šj ZŠ Kožlí 2 Kožlí ,00 0,63 šj MŠ Kralice nad Oslavou ,53 1,50 šj 493, ,80 999,00 ZŠ Krásná Hora 34 Krásná Hora ,65 šj MŠ Krucemburk Javorová ,00 3,07 šj 1010,88 260, , ,27 MŠ Křelovice ,34 0,52 šj 726,87 450,00 ZŠ Křižanov Dobrá Voda 96 Křižanov Dobrá Voda ,43 šj ZŠ Křižanov U Školy 321 Křižanov U Školy ,55 1,45 šj 968,20 ZŠ Křoví 190 Křoví ,00 šj MŠ Ledeč nad Sázavou 28. října ,00 6,00 šj 3083,32 661, , ,00 Ledeč nad Sázavou Družstevní Ledeč nad Sázavou Stínadla ZŠ Lesonice Jakubov u Mor.Bud. 130 Lesonice Jakubov u Mor.Bud ,31 0,65 šj

17 17 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy ZŠ a MŠ Lesonice 1 šj Lesonice ,81 0,50 ZŠ Ledeč nad Sáz. Dobrnice 34 Leština u Světlé ,16 0,28 šj ZŠ Libice nad Doubravou náměstí Sv. Jiljí 11 Libice nad Doubravou náměstí Sv. Jiljí ,88 šj ZŠ Lípa 66 Lípa ,51 1,00 šj 781,67 ZŠ Lipnice nad Sázavou Zámecká 213 Lipnice nad Sázavou Zámecká ,93 0,36 šj MŠ Lipník Dolní Vilémovice ,90 0,50 šj 1144,50 622,88 ZŠ Lipník 42 Lipník ,43 0,95 šj-v MŠ Lipník u Hrotovic Třebenice ,36 0,58 šj-v 644,05 392,00 MŠ Lísek ,00 1,00 šj 668, ,00 982,00 ZŠ Lesonice Litohoř 98 Litohoř ,90 0,70 šj ZŠ Lučice 61 Lučice ,00 0,56 šj ZŠ Luka nad Jihlavou Školní 177 Luka nad Jihlavou Nová ,78 1,97 šj 1073,92 ZŠ Lukavec Na Podskalí 282 Lukavec Vilová ,00 1,00 šj 637,31 MŠ Malčín ,42 0,45 šj-v 548,41 327,80 ZŠ Maleč 77 Maleč ,00 1,00 šj MŠ Měřín Stránecká Zhoř ,87 0,72 šj 1250,57 676,00 MŠ Měřín U Hřiště ,00 2,34 šj 1007,49 258, , ,74 MŠ Mnich ,70 0,34 šj 825,18 458,00 MŠ Mohelno Nová ,73 1,50 šj 762, , ,00 ZŠ Moravec 45 Moravec ,66 0,66 šj-v

18 18 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy MŠ Moravské Budějovice Fišerova ,51 5,91 šj 3205,93 711, , ,00 Moravské Budějovice Husova Moravské Budějovice Jiráskova ZŠ Moravské Budějovice Lukov 32 Moravské Budějovice Lukov ,27 0,83 šj 434,99 ZŠ Mrákotín 114 Mrákotín ,75 0,79 ZŠ Myslibořice 170 Myslibořice ,00 1,00 šj MŠ Náměšť nad Oslavou Husova ,47 3,02 šj 1192,81 372, , ,83 Náměšť nad Oslavou E.F.Buriana ZŠ Náměšť nad Oslavou Pyšel 1 Náměšť nad Oslavou Pyšel ,15 MŠ Náměšť nad Oslavou Sedlec ,39 0,80 šj 1026,10 539,68 MŠ Náměšť nad Oslavou Třebíčská ,83 1,51 šj-v 1184, , ,45 MŠ Nížkov Nové Dvory ,57 0,34 šj-v 721,91 418,00 MŠ Nížkov Poděšín ,86 0,65 šj 888,87 562,00 MŠ Nížkov ,05 1,12 šj 663, , ,62 ZŠ Nová Cerekev 72 Nová Cerekev ,66 1,35 šj 534,59 ZŠ Nová Říše Březinova 193 Nová Říše Březinova ,46 2,39 šj 803,37 237,22 MŠ Nové Město na Moravě Drobného ,62 8,54 šj 4553, , , ,35 Nové Město na Moravě Pohledec Nové Město na Moravě Slavkovice Nové Město na Moravě Tyršova Nové Město na Moravě Žďárská ZŠ Nové Město na Moravě Křídla 52 Nové Město na Moravě Křídla šj ZŠ Nové Město na Moravě Nová Ves u N. M. na M.70 Nové Město na Moravě Nová Ves u N. M. na M ,65 0,46 549,13 MŠ Nové Město na Moravě Radňovice ,31 0,87 šj 455, ,61 727,48

19 19 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy ZŠ Nové Město na Moravě Zubří 77 Nové Město na Moravě Zubří ,90 0,50 šj ZŠ Nové Syrovice 5 Nové Syrovice ,00 0,90 šj 561,03 ZŠ Nové Veselí Na Městečku 1 Nové Veselí Na Výsluní ,00 1, ,05 MŠ Nový Rychnov ,38 1,42 731, ,58 854,00 ZŠ Obrataň 148 Obrataň ,00 0,69 šj ZŠ Okrouhlice 59 Okrouhlice ,95 1,03 šj 569,76 MŠ Okříšky J. A. Komenského ,09 2,43 šj 1137,48 277, , ,80 MŠ Okříšky Petrovice ,52 1,10 šj-v 832,96 439,00 ZŠ Okříšky Přibyslavice 142 Okříšky Přibyslavice ,26 1,02 šj 406,73 ZŠ Opatov na Moravě Opatov 68 Opatov na Moravě ,76 0,56 šj MŠ Ořechov ,67 0,53 šj 894,15 509,00 MŠ Osová Bítýška Březí ,64 0,80 šj 909,16 528,00 ZŠ Osová Bítýška 246 Osová Bítýška ,85 0,90 šj 510,18 MŠ Ostrov nad Oslavou ,00 1,41 šj 622, ,65 984,00 ZŠ Oudoleň 123 Oudoleň ,61 šj MŠ Pacov Jatecká ,08 2,99 šj 1143,99 334, , ,00 Církevní MŠ Pacov Za Branou ,12 0,80 šj 370, ,82 823,21 MŠ Pacov Za Branou ,65 2,51 šj 1391,90 310, , ,00 MŠ Pelhřimov Komenského ,00 6,00 šj 2660,29 680, , ,28 ZŠ a MŠ Pelhřimov Olešná 54 Pelhřimov Olešná ,00 1,00 šj 627,87 MŠ Pelhřimov Osvobození ,00 6,56 šj 1980,13 662, , ,51 MŠ Pelhřimov Pod Náspem ,86 2,38 šj 1254,30 288, , ,26 MŠ Pelhřimov Pražská ,00 2,50 šj 1820,03 303, , ,60

20 20 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy MŠ Pelhřimov U Stínadel ,11 2,58 šj 1712,85 281, , ,05 MŠ Pelhřimov Zachotín ,40 0,47 šj-v 826,93 473,00 MŠ Počátky Komenského Sady ,09 2,91 šj 1767,41 340, , ,57 ZŠ Pohled Zámecká 1 Pohled Zámecká ,68 0,88 šj ZŠ Police 146 Police ,22 0,96 šj 391,60 ZŠ Polná Brzkov 39 Polná Brzkov ,00 šj-v MŠ Polná Varhánkova ,98 6,21 šj 2738,47 716, , ,00 Polná Na Podhoře Polná Tyršova MŠ Polná Ždírec ,70 0,55 šj-v 674,40 433,00 ZŠ Prosetín 70 Prosetín ,64 šj ZŠ Předín 139 Předín ,86 0,60 šj-v 604,54 MŠ Přibyslav Bezručova ,03 2,81 šj 1877,89 278, , ,31 Přibyslav Tyršova ZŠ Přibyslav Dlouhá Ves 69 Přibyslav Dlouhá Ves ,20 šj MŠ Přibyslav Stříbrné Hory ,38 0,45 šj 837,00 430,60 MŠ Přibyslav Žižkovo Pole ,48 0,55 šj 793,17 476,00 ZŠ Puklice 167 Puklice ,87 0,77 šj ZŠ a MŠ Radešínská Svratka Řečice 93 Radešínská Svratka Řečice ,78 0,37 šj ZŠ Radešínská Svratka 95 Radešínská Svratka ,70 0,49 šj MŠ Radkovice u Hrotovic ,29 0,70 šj 433, ,22 612,00 MŠ Radostín nad Oslavou Pavlov ,75 0,35 šj 863,51 522,00 ZŠ Radostín nad Oslavou 136 Radostín nad Oslavou ,69 1,01 šj 716,08

21 21 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy MŠ Rapotice Sudice ,83 0,60 šj 912,00 459,00 ZŠ Rokytnice nad Rok.15 Rokytnice n/rokytnou ,00 0,90 šj ZŠ Rouchovany 131 Rouchovany ,86 1,63 šj 506,26 ZŠ Rovečné 181 Rovečné ,00 0,70 šj ZŠ Rozsochatec 54 Rozsochatec ,50 0,29 šj MŠ Rozsochy ,04 0,82 šj 434, ,27 786,00 ZŠ Rožná 78 Rožná ,00 1,00 šj MŠ Rudíkov ,64 1,06 šj 708, ,15 854,82 ZŠ Rynárec 140 Rynárec ,08 1,00 šj-v 578,81 ZŠ Sázavka 55 Sázavka ,80 0,64 šj MŠ Senožaty ,69 0,98 šj-v 622, ,16 768,00 MŠ Sněžné Daňkovice ,65 0,60 šj-v 486, ,17 621,97 ZŠ Sněžné 96 Sněžné ,85 šj ZŠ Sobíňov 215 Sobíňov ,53 0,38 šj ZŠ Stará Říše 41 Stará Říše ,00 0,75 šj ZŠ Stařeč Jakubské nám. 56 Stařeč Horní ,61 1,71 šj 1096,51 MŠ Stařeč Markvartice ,40 0,65 šj 630,70 347,23 MŠ Stařeč Římov ,28 0,48 šj 594,48 381,81 ZŠ Stonařov Pavlov 100 Stonařov Pavlov ,00 0,75 šj ZŠ Stonařov 242 Stonařov ,00 0,88 šj 578,66

22 22 OZNAČENÍ MÍSTO ULICE PT PŽ Přep. počet prac. Mzdové náklady v tis. Výdaje na hlavní činnost Součást Ped. Neped. Ped. Neped. Celkem z toho na platy MŠ Strážek Dolní Libochová ,54 0,57 šj 846,87 485,50 ZŠ Strážek 27 Strážek ,88 0,81 šj MŠ Střítež ,65 0,62 šj-v 852,16 480,33 Soukromá MŠ Světlá nad Sázavou Haškova ,75 šj 627,01 181,47 MŠ Světlá nad Sázavou Lánecká ,65 4,10 šj 2645,67 405, , ,56 Světlá nad Sázavou Pěšinky Světlá nad Sázavou Sídliště ZŠ Světlá nad Sázavou Nová Ves u Světlé 33 Světlá nad Sázavou Nová Ves u Světlé ,30 šj ZŠ Svratka Křižánky 92 Svratka Křižánky ,94 0,04 šj ZŠ Svratka Partyzánská 310 Svratka Partyzánská ,00 1,00 šj ZŠ Šebkovice 1 Šebkovice ,61 1,12 šj ZŠ Šlapanov 1 Šlapanov ,05 1,00 šj 405,92 ZŠ Štěpánov n. Svratkou 159 Štěpánov nad Svratkou ,00 0,53 šj ZŠ Štoky 220 Štoky ,07 1,01 šj 573,19 ZŠ Tasov 37 Tasov ,68 0,83 šj ZŠ Telč Krahulčí 34 Telč Krahulčí ,00 1,08 šj MŠ Telč Radkov ,00 0,80 963,28 565,00 MŠ Telč III. Komenského ,00 5,70 šj 2997,24 689, , ,00 Telč IV. Nerudova ZŠ Třebelovice Mladoňovice 67 Třebelovice Mladoňovice ,06 0,43 šj ZŠ Třebelovice 54 Třebelovice ,04 šj 453,89

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 ZK-02-2008-63, př. 1 počet stran: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací

Více

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu Adresář základních škol kraje Vysočina JIHLAVA p.č. Základní škola - úplná: 27 ulice místo PSČ e-mail ředitel/ka telelefon webové stránky ZŠ 1 ZŠ a mš Batelov, p.o. Školní 373 Batelov 588 51 reditel@zsbatelov.cz

Více

Spo. Spo OŽP. SoS. SoS KRB. Spo. Kult. SoS

Spo. Spo OŽP. SoS. SoS KRB. Spo. Kult. SoS BATELOV ČSV ZO Horní Dubenky Kaliště 74 58851 Batelov tel. 567 374 246 rtovní šachový klub Cejle Cejle 10 58851 Batelov tel. 607 747 224 TJ Sokol Bohdalov Bohdalov 162 59213 Bohdalov ČSV, ZO Batelov U

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2012/2013 Zpracoval Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Obsah I. ÚVODNÍ INFORMACE...

Více

Obsah Úvod Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji Stav v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy a změny proti minulému vývoji

Obsah Úvod Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji Stav v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy a změny proti minulému vývoji Obsah 1. Úvod... 3 2. Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji. 3 2.1. Zákonná úprava, úvod do problematiky.. 3 2.1.1. Druhy škol a školských zařízení 3 2.1.2. Zřizovatelé škol a školských zařízení...

Více

RK-39-2012-xx, př. 3 Počet stran: 50. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013

RK-39-2012-xx, př. 3 Počet stran: 50. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 RK-39-2012-xx, př. 3 Počet stran: 50 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 Přílohy k Rozpočtu kraje 2013 OBSAH: A PŘÍLOHY PŘÍLOHA Š1 ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 5 PŘÍLOHA Š2 DOFINANCOVÁNÍ

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 Rozpočet kraje 2012 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Krajský úřad Královéhradeckého kraje o d b o r š k o l s t v í VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 březen 2014 Obsah 1. Hodnocení stavu

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje škol a vzdělávacích zařízení ve městě Varnsdorf v letech 2006 2010

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje škol a vzdělávacích zařízení ve městě Varnsdorf v letech 2006 2010 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje škol a vzdělávacích zařízení ve městě Varnsdorf v letech 2006 2010 Zpracoval autorský kolektiv OŠKT MěÚ Varnsdorf ve spolupráci se sociálními partnery. Předkládá:

Více

Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických. postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti. a ekonomiky.

Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických. postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti. a ekonomiky. Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti a ekonomiky. Klíčové kompetence představují přenosný a multifunkční soubor

Více

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 10 zákona č.

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i 2004/2005 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i za školní rok 2004/2005 Motto Nejdůležitější je to, co se děje ve škole vnitřní diskuse a vytváření

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více