VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2013 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada dne

2 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE, O NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY A O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ EVVO (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY) ROZBOR ŠKOLNÍCH ÚRAZŮ ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY PŘÍLOHY: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) KONCEPCE STŘEDNĚDOBÉHO ROZVOJE ŠKOLY INSPEKČNÍ ZPRÁVA

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE a) Název: Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Sídlo: Kunovice IČO: IZO: Web: Telefon: b) Sídlo: U Pálenice 1620, Kunovice c) Charakteristika školy: JSME ŠKOLOU PRO VŠECHNY. ŠKOLOU, KDE UČITELÉ I ŢÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ PODPORUJEME PŘEDEVŠÍM TŘI VÝUKOVÉ OBLASTI Cizí jazyky angličtinu učíme uţ od první třídy Informační technologie vyuţíváme interaktivní tabuli, nejmodernější počítačovou učebnu s další interaktivní tabulí a hlasovacím zařízením, s pomocí počítačů se vyučuje v řadě předmětů Sport naši ţáci se pravidelně prosazují v krajském i v celostátním měřítku UČÍME V MODERNÍM VÝUKOVÉM PROSTŘEDÍ Máme nejmodernější výukovou techniku, speciální počítačové učebny, interaktivní tabule v dostačujícím počtu, hlasovací zařízení, specializované učebny, včetně jazykové Děti mají nové, výškově stavitelné lavice Učí se v barevně přívětivých třídách Máme bohatě vybavenou školní knihovnu a školní klub JSME FAKULTNÍ ŠKOLOU PF UP OLOMOUC Tento statut získávají školy, kde: Se realizuje kvalitní výuka kvalifikovanými a kreativními učiteli. Škola má dobré materiální a technické vybavení. Škola do výuky pravidelně zařazuje různé organizační formy a postupy a uplatňuje nové trendy týkající se vyučovacích metod. Škola má k dispozici a vhodně vyuţívá učebny, které jsou vybaveny odpovídajícími pomůckami, audiovizuální technikou a odbornou literaturou. MÁME SKVĚLÉ VYUČUJÍCÍ Pedagogický sbor školy tvoří kvalifikovaní, odborně zdatní, aktivní a pozitivně naladění učitelé, kteří pracují na svém dalším vzdělávání MÁME DOBRÉ VÝSLEDKY Naši ţáci dosahují dobrých výsledků v okresních, krajských i celostátních soutěţích Drtivá většina našich absolventů pokračuje ve studiu na středních školách 3

4 SPOLUPRACUJEME S RODIČI Jsme drţiteli certifikátu Rodiče vítáni Rodiče v mnoha anketách pravidelně kromě průběhu vzdělávání hodnotí také atmosféru ve škole Známky svých dětí mohou rodiče s pomocí přístupového hesla zjistit i na internetu, vyuţíváme elektronickou ţákovskou kníţku O studijních výsledcích a chování ţáka informujeme rodiče během pravidelných konzultací Od školního roku 2009/2010 dáváme rodičům dvakrát za rok individuální zprávu, která není zaměřena na známky (ty si mohou podle libosti najít v klasické nebo elektronické ţákovské kníţce), ale na dovednosti dětí. Jedná se o souhrnný pohled všech vyučujících, díky kterému rodiče zjistí, co se jejich dítěti daří, popřípadě kde má problémy. Nedáme v tomto případě zprávu o známkách, ale o dovednostech ţáků CHCEME BÝT ŠKOLOU OTEVŘENOU OD RÁNA AŢ DO VEČERA Proto dětem nabízíme více neţ 20 školních krouţků Proto pro ně v létě pořádáme tábory CHCEME, ABY SE DĚTI VE ŠKOLE CÍTILY DOBŘE Proto ve škole pracuje ţákovský parlament, který se často schází s vedením školy Proto se jednou za dva měsíce pedagogický sbor schází na společných shromáţděních se všemi ţáky školy, aby probrali případné problémy Proto ve škole existuje schránka důvěry Proto děti v mnoha anketách pravidelně kromě průběhu vzdělávání hodnotí také atmosféru ve škole Proto děti spolurozhodují o tom, kam škola investuje některé peníze Proto děti na druhém stupni od školního roku 2011/2012 vţdy jednou za rok anonymně hodnotí úroveň jednotlivých vyučovacích hodin Odměňujeme nejlepší ţáky jak na prvním, tak na druhém stupni. Na základě několika desítek kritérií v osmi určených oblastech (například studijní výsledky, umístění v olympiádách, ve sportovních a kulturních soutěţích, mimořádné školní aktivity, mimořádné mimoškolní aktivity, hodnocení třídního učitele, hodnocení spoluţáků) získají hodnotné ceny (například počítač, mobilní telefon, příspěvek na zahraniční cestu, na nákup studijní literatury apod.) nejlepší ţáci školy. Peníze na koupi těchto cen získá škola od sponzorů. JSME ŠKOLOU, PRO KTEROU JE TYPICKÉ VELKÉ MNOŢSTVÍ PROJEKTŮ Projekty jednotlivců, skupin, tříd i celé školy Typická pouze pro naši školu je projektová spolupráce nejstarších a nejmladších ţáků školy Dětem projektová výuka umoţňuje pochopit látku v souvislostech NESPOLÉHÁME JEN NA ZŘIZOVATELE, UMÍME PENÍZE ZÍSKAT I JINDE I proto můţeme realizovat projekty se školami z různých míst Evropy I proto mohou naši učitelé za vzděláváním cestovat po Evropě (Německo, Rakousko, Británie, Belgie, Francie) I proto mohou po Evropě cestovat také naši ţáci (Polsko, Slovinsko, Turecko) 4

5 d) Zřizovatel: Město Kunovice, náměstí Svobody 361, Kunovice e) Údaje o vedení školy Ředitel školy: Mgr. Marek Tvrdoň Datum konkurzu: Datum jmenování: Zástupkyně ředitele: Mgr. Vlasta Frýzová Datum jmenování: f) Adresa pro dálkový přístup: g) Údaje o školské radě: Volba aktuálních členů školské rady se uskutečnila ve dnech Jména všech nově zvolených členů školské rady zvolených za rodiče a za pedagogické pracovníky byla em odeslána starostce města Mgr. Ivaně Majíčkové a místostarostovi města Ing. Pavlu Vardanovi. Školská rada má 6 členů. Předsedkyní je Mgr. Boţena Genrtová (za rodiče). Další členové: Ing. Petr Polách (za rodiče), Ing. Pavel Hašek (za zřizovatele), Ing. Pavel Vardan (za zřizovatele), Mgr. Libuše Kubenová (za pedagogické pracovníky), Mgr. Ivana Janásová (za pedagogické pracovníky). h) Jméno pracovníka pro poskytování informací a evidenci stíţností: Mgr. Marek Tvrdoň ch) Právní forma školy: příspěvková organizace i) Datum zaloţení školy: j) Datum zařazení do sítě: k) Datum poslední změny zařazení:

6 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU Součásti školy zařazené do sítě: Základní škola Kapacita 350 žáků IZO Školní družina Kapacita 90 žáků IZO Školní jídelna Kapacita 500 strávníků IZO Základní údaje o škole a jejích součástech Základní škola Počet žáků na Počet žáků třídu/skupinu Počet pracovníků Přepočtený počet ped. pracovníků Celkem , ,40 Počet skupin Školní družina Počet dětí na Počet žáků skupinu Přep. počet pracovníků Počet žáků na úvazek Celkem ,22 40,54 Školní jídelna Průměrný počet stravovaných Přepočtený počet pracovníků Doplňková činnost 97 0,625 Žáci a zaměstnanci 305 3,375 Celkem 402 4,0 Vzdělávací program školy Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny Č.j. MŠMT: V ročnících ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Počet žáků Volitelné předměty Ročník Název předmětu Počet skupin Počet žáků VII. Informatika 1 13 VII. Jazyk ruský 1 15 VIII. Jazyk německý 1 23 IX. Jazyk německý 1 15 IX. Jazyk ruský

7 Nepovinné předměty Název Počet skupin Počet žáků Náboženství 4 70 Zájmové útvary Název Počet žáků Název Počet žáků Angličtina hrou 19 Gymnastika pro 1. stupeň I. 30 Anglická konverzace 6 Gymnastika pro 1. stupeň II. 22 Národopisný kroužek 33 Gymnastika pro 2. stupeň 10 Sportovní hry 1.st. I 21 Volejbal 28 Výtvarný a animační 21 Keramika I 18 Aerobik 14 Keramika II 15 Florbal I 22 Zábavná věda 1.st. I. 14 Florbal II 14 Zábavná věda 1.st. II. 13 Mlsné jazýčky 19 Zábavná věda 2.st. 17 Hra na flétnu I 12 Cvičení z matematiky 22 Hra na flétnu II 4 Cvičení z jazyka českého 22 7

8 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 Pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, vzdělání, obor, aprobace Počet let pedagogické praxe 1. Ředitel 1 VŠ, JČ D Zástupkyně ředitele 1 VŠ, M F Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel + vychovatel 1+ 0,17 VŠ, 1. stupeň Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel 1 VŠ, 1. stupeň Učitel 1 VŠ, JČ D Učitel 1 VŠ, JČ HV Učitel 1 VŠ, JČ D Učitel 1 VŠ, M RV Učitel 1 VŠ, JR TV Učitel 1 VŠ, Bi CH Učitel 1 VŠ, M - Př Učitel 1 VŠ, PČ TV Učitel 0,77 VŠ, JA Učitel 0,40 VŠ, národopis Vychovatelka 1 Bc Vychovatelka 1 Střední 34 Průměrná délka pedagogické praxe: 19,16 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Učitelé 22 22,015 Vychovatelky ŠD 2 2,022 Celkem 24 24,037 8

9 2. Analýza lidských zdrojů 2.1. Poměr muţů a ţen pedagogičtí pracovníci Stále můţeme konstatovat, ţe v pedagogickém sboru tvoří muţi přibliţně jednu pětinu. To sice není příliš, zároveň ale platí, ţe se jedná o nadstandardní počet jak v rámci regionu, tak v rámci republiky Věková struktura pedagogičtí pracovníci Věková struktura pedagogických pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků Do 24 let nad 60 let 0 Učitelský sbor je jednoznačně stabilizovaný, vedení školy řeší pouze zástupy spojené s odchodem na rodičovskou dovolenou. Aktuálně mají v pedagogickém sboru zastoupení všechny věkové kategorie. Věkové sloţení sboru se z našeho pohledu blíţí téměř ideálnímu stavu, zkušenost se setkává s mládím, nechybí ani důleţitá střední generace Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 10 8,50 Externí pracovníci 0 0 Celkem 10 8,50 Další údaje o nepedagogických pracovnících Pořadové číslo Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání 1. Hospodářka 0,7 Střední 2. Uklízečka 0,7 ZV 3. Uklízečka 0,7 ÚSO 4. Uklízečka 0,7 ÚSO 5. Uklízečka 0,7 ÚSO 6. Školník 1,0 ÚSO 7. Vedoucí ŠJ 1,0 Střední 8. Vedoucí kuchařka 1,0 SOU 9. Pomocná kuchařka 1,0 ÚSO 10. Pomocná kuchařka 1,0 Základní 9

10 4. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE, O NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY A O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 1. Zapsaní a zařazení ţáci ve školním roce 2012/2013 Zapsaní do 1. třídy 2012 Počet ţádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2012 Zapsaní do 1. třídy 2012 Počet ţádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy Počty ţáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2012/2013 Střední školy s maturitou Gymnázia 15 Střední odborné školy 14 Střední odborná učiliště 8 Osmileté gymnázium 2 STŘEDNÍ ŠKOLY Gymnázium Uherské Hradiště 8 ţáků Gymnázium (čtyřleté) 2 ţáci Gymnázium (osmileté) Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město 5 ţáků Gymnázium (čtyřleté) Stojanovo gymnázium Velehrad 2 ţáci Gymnázium (čtyřleté) Obchodní akademie, vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště 1 ţák Informační technologie Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště 1 ţák Strojírenství 1 ţák Zdravotnický asistent 2 ţáci Hotelnictví Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště 1 ţák Grafický design 1 ţák Modelářství a návrhářství oděvů Střední škola letecká Kunovice 1 ţák Technik letadel Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. 1 ţák Předškolní a mimoškolní pedagogika Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod 1 ţák Sociální činnost 10

11 Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově 1 ţák Bezpečnostní právní činnost Konzervatoř Brno 1 ţák Hudba hra na housle Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 1 ţák Informační technologie Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec 1 ţák Ekologie a ţivotní prostředí STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště 1 ţák Cukrář Střední odborné učiliště Uherský Brod 2 ţáci Opravář zemědělských strojů 2 ţáci Instalatér Střední škola letecká Kunovice 3 ţáci Mechanik letadel Povinnou školní docházku ukončilo 37 ţáků devátých tříd. Všichni ţáci byli přijati v prvním kole. 11

12 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ Vzdělávací a výchovné záměry Jsou podrobně rozpracovány v Koncepci střednědobého rozvoje naší základní školy. Koncepce je přílohou této Výroční zprávy (Příloha č.5). Samotném výsledky vzdělávání jsou analyzovány v závěru výroční zprávy. Největší úspěchy ţáků školy ve školním roce 2012/2013 Kdo Třída Za co Radek Blahuš 9.A Petr Polách 6.A Ondřej Kavka 3.A Nela Chrástková 6.A Klára Kopuncová, Eliška Mášová, Lucie Čiţková, Karolína Klišíková 6.A, 6.B, 7. Vedení ţákovského parlamentu, výrazný podíl na přípravě soutěţe Zlatý Ámos - Účast v celostátním kole komunikační soutěţe Mladý Démosthenes (vítězství v krajském a okresním kole této soutěţe). - V mezinárodní výtvarné soutěţi byla jeho práce v konkurenci sedmi tisíc děl z celého světa zařazena mezi třicet nejlepších 2. místo v krajském kole literární soutěţe vyhlášené v rámci mezinárodního festivalu TSTT 2. místo v krajském kole literární soutěţe vyhlášené v rámci mezinárodního festivalu TSTT 2. místo v krajském kole sportovní gymnastiky Aneţka Korábková 4.B 2. místo v krajském kole literární soutěţe Kde končí svět Kristýna Koudelíková, Klára Peterková 9.B, místo v krajském kole soutěţe ve stolním tenisu Dominik Ptáček 2.A 3. místo v krajském kole literární soutěţe Kde končí svět Eliška Martincová 8. Natálie Šilhavíková 4.B Barbora Fornůsková, Veronika Pálková, Eliška Šišperová, Petra Čechová, Martina Hanáčková Viktorie Bubeníková, Kristýna Martinková 3.A, 4.A, 4.B 3. místo v krajském kole literární soutěţe vyhlášené v rámci mezinárodního festivalu TSTT, - 4. místo v krajském kole literární soutěţe Mladý umělec, - 6. místo v krajském kole olympiády v českém jazyce 3. místo v krajském kole výtvarné soutěţe vyhlášené v rámci mezinárodního festivalu TSTT 3. místo v krajském kole sportovní gymnastiky 8., 9.B 3. místo v krajském kole soutěţe ve stolním tenisu Kristýna Skálová 6.A 5. místo v krajském kole literární soutěţe Mladý umělec Eliška Šišperová, Jindřiška Marková, Robert Ptáček 4.A, 4.B 6. místo v krajském kole ekologické soutěţe Poznej a chraň Aneta Mazurová 1.A 1. místo ve školní regionální soutěţi v plavání Kristýna Minaříková 5. Vítězství ve dvou disciplínách Kinderiády, regionální atletické soutěţi škol 12

13 Soutěţe, olympiády, přehlídky (počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2012/2013) Soutěţ Školní kolo Počty účastníků Okresní (okrskové) kolo Krajské kolo Celostátní kolo Sprinterský trojboj Výtvarná soutěţ jak vypadá parádnica Stolní tenis Kinderiáda (lehká atletika první stupeň) Přírodovědný klokan Výtvarná soutěţ Namaluj letadlo Dějepisná olympiáda Orion Florbal Cup, chlapci mladší Výtvarná soutěţ ZŠ Dolní Němčí Výtvarná soutěţ TSTT Výtvarná soutěţ, Radek Pilař, Klubko Literární soutěţ TSST Literární soutěţ Mladý Umělec Literární soutěţ Knihovna BBB, UH Literární soutěţ, SŠ Kostka Vsetín 2 O Pohár 17. Listopadu, volejbal Orion Florbal Cup, starší ţáci Házená školní liga Olympiáda v jazce českém Mladý Demosthenes Vánoční laťka Recitační soutěţ Olympiáda v angličtině Olympiáda v zeměpisu 42 3 Pythagoriáda Olympiáda v biologii 22 2 Sportovní gymnastika Zazpívej, slavíčku 8 2 Okresní kolo ve volejbalu

14 Soutěţ Školní kolo Počty účastníků Okresní (okrskové) kolo Krajské kolo Celostátní kolo Matematický klokan Matematická olympiáda Minivolejbal, Bojkovice Poznej a chraň VV soutěţ Česko mýma očima Pohár rozhlasu Hodnocení výsledků výchovného působení a) Pochvaly, ocenění, kázeňská opatření Pololetí Pochvala Přijetí u Napomenutí starosty TU Důtka TU Důtka ŘŠ I II Celkem b) Snížené stupně z chování na konci školního roku Počet % všech ţáků školy 2 uspokojivé neuspokojivé 0 0 c) Absence žáků ve školním roce 2012/2013 Třída Počet omluvených Počet neomluvených hodin hodin Průměr na ţáka 1.A ,39 1.B ,05 2.A ,48 2.B ,60 3.A ,40 3.B ,30 4.A ,47 4.B , ,16 6.A ,11 6.B , , ,12 9.A ,44 9.B ,47 Celkem ,92 14

15 Celkový prospěch ţáků ve školním roce 2012/2013 Třída Počet Prospělo Prospělo žáků s vyznam. s vyznam. Prospělo Prospělo Neprospělo Hodnoceno 1. pololetí 2. pololetí 1.pololetí 2.pololetí 1.pol/2.pol slovně 1.A B A B A B 16/ A 19/ B 20/ /1 0 Celkem 1.st. 185/ /1 0 6.A B 20/ / A /1 0 9.B Celkem 2.stupeň 126/ /1 0 Škola celkem 311/ /2 0 15

16 Výsledky výchovného poradenství Výchovné poradenství se ve školním roce 2012/2013 řídilo plánem práce výchovné poradkyně. Výchovná poradkyně Mgr. Libuše Kubenová se opakovaně zaměřuje zejména na tyto hlavní oblasti: evidence ţáků s vývojovými poruchami koordinace činností vedoucích k odstranění nebo zmírnění diagnostikovaných vývojových poruch u konkrétních ţáků metodické vedení učitelů při přípravě IVP koordinace činnosti dyslektických asistentů spolupráce s třídními učiteli vycházejících ţáků profesní orientace ţáků poradenská činnost pro ţáky i rodiče kontakt s poradenskými zařízeními (PPP, SVP HELP, SPC) Z nabízených sluţeb rodiče nejčastěji vyuţívali porady o moţnostech umístění vycházejících ţáků. Klíčová byla role výchovné poradkyně i během administrativního procesu spojeného s podáváním přihlášek na střední školy. Ţáci letos opět dostali moţnost podávat dvě přihlášky, a přestoţe to nebylo naší povinností, dětem i rodičům jsme přihlášky vytiskli a výchovná poradkyně intenzivně pomáhala s vyplňováním těchto přihlášek. Škola také uspořádala dvě besedy pro rodiče ţáků devátých ročníků, ve kterých je seznamovala s chodem a problematikou přijímacího řízení. Rodiče tuto moţnost výrazně ocenili. Během celého roku vyuţívali ţáci i rodiče aktuální informace na nástěnce výchovné poradkyně. Rodičům jsme přímo v naší škole zprostředkovali schůzku se zástupci jednotlivých středních škol a učilišť, zejména z Uherskohradišťska. Velmi příznivý ohlas měla beseda na Úřadu práce v Uherském Hradišti, zprostředkovaná výchovnou poradkyní. Beseda byla zaměřena na volbu profesní orientace ţáků devátých ročníků. Výchovná poradkyně aktivně spolupracovala s vedením školy a pomáhala řešit situaci dětí, které se nikoliv vlastní vinou ocitly v různých problémech. Aktivně při tom spolupracovala se školní psycholoţkou, která ve škole začala pracovat v listopadu I letos navštěvovaly naši školu děti, které z nejrůznějších důvodů prošly odbornými vyšetřeními u různých specialistů. Naše škola pravidelně spolupracuje zejména s Pedagogickopsychologickou poradnou v Uherském Hradišti. Na základě vyšetření ţáků v pedagogicko psychologické poradně se můţeme individuálně věnovat dětem, které potřebují individuální přístup. Kromě zohledňovaných ţáků jsme věnovali zvýšenou péči i ţákům integrovaným, ať uţ z důvodu vývojových poruch učení nebo i znevýhodnění sociálního. Výsledky práce školní druţiny Ve školním roce 2012/2013 jsme s dětmi pracovali na celoročním projektu V zdravém těle zdravý duch. Cílem tohoto projektu je seznámit dětí se zásadami správné ţivotosprávy, péče o své zdraví. Snaţili jsme se také zlepšit tělesnou zdatnost dětí. Kaţdý měsíc v tomto duchu propojujeme činnosti odpočinkové, výtvarné a pracovní. Týden začínáme komunitním kruhem, ve kterém si povídáme nejen o náplni práce daného týdne, ale také o všem, co děti zajímá a trápí. Ve výtvarné činnosti si malujeme, kreslíme, vytváříme koláţe. Veškerou práci 16

17 přizpůsobujeme ročnímu období. Pracujeme samostatně i ve skupinkách. Práce dětí zdobí chodbu školní druţiny, školy a také školní jídelny. Výtvarnou činnost prokládáme pracovní činností. Vyrábíme z různých materiálů, jako jsou přírodniny, látky, plasty, papírové krabičky. Na podzim děti zhotovily krásné koláţe zvířátek a dýňová strašidýlka, která oţivila vstupní halu školy. I letos do školní druţiny zavítal Mikuláš. Společně jsme připravili zábavné odpoledne plné soutěţí a her. Nechyběla dobrá nálada a sladké odměny. Tak jako kaţdým rokem i letos proběhly v naší škole vánoční dílničky, na kterých jsme se s druţinou podíleli (pečení perníků, výroba sádrových a plastových andělíčků). V zimě jsme vyráběli různé typy sněhuláků, kapříků. Přišlo jaro, příroda se probouzí, proto nesmí chybět výroba sluníček, květinek a berušek. Ve sportovně-rekreační činnosti jsme se zaměřili na sportovní aktivity na školním hřišti. Jelikoţ nám počasí moc nepřálo, sportovali jsme i v tělocvičně. Ke Dni dětí jsme si připravili spoustu soutěţí a her. Odměna ve formě sladkostí, klíčenek, map a peněţenek nesměla chybět. V tomto školním roce jsme uspořádali pro děti besedu s Policií ČR zaměřenou na bezpečnost jízdy na kole a bezpečnost na přechodech pro chodce. Těší nás, ţe se dětem ve školní druţině líbí a ţe naši práci odměňují dobrou náladou a úsměvem. Petra Turčinková a Zdeňka Kiszová, vychovatelky školní druţiny 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Primární prevence sociálně patologických jevů se odehrávala podle minimálního preventivního plánu, jehoţ autorkou je Mgr. Veronika Procházková. Kompletní program je přílohou číslo 1 této výroční zprávy, hodnocení výsledků primární prevence sociálně patologických jevů je přílohou číslo 2 této výroční zprávy. 17

18 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Počet účastníků Název akce Místo konání 1 Seminář k projektu Matematika s chutí Olomouc 1 Čtenářská gramotnost v prvouce Zlín 2 Making Grammar fun, Managing for Access Zlín 4 Učíme anglicky společně a efektivně Uherský Brod 1 Základní momenty správního řízení v praxi základní a střední školy Kostelec u Zlína 1 Předcházení konfliktům, možnosti řešení konfliktů Kostelec u Zlína 1 Pracovní setkání učitelů českého jazyka Olomouc 5 Smart klub aneb konference uživatelů interaktivních tabulí Zlín 1 Úlohy a jednoduché experimenty v chemii Zlín 1 Problematika ADHD v pedagogické praxi Uherské Hradiště 2 Čeština vůbec není nuda Uherské Hradiště 1 Studium pro metodiky prevence Rajnochovice 11 Práce s interaktivní tabulí Kunovice 8 Formy a metody výuky přírodovědných předmětů Kunovice 22 Cesty k rozvíjení čtenářských dovedností napříč předměty Kunovice Komentář: Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo podle plánu zaměřeno především na 6 oblastí: Vzdělávání vedoucích pracovníků školy v oblasti školského managementu Vzdělávání výchovné poradkyně Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ŠVP Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti informatiky Prohloubení odbornosti ve specializaci, kterou jednotliví pedagogové vyučují O dalším vzdělávání pedagogických pracovníků platí věty napsané jiţ v minulé výroční zprávě. Při vyhledávání vhodných seminářů se potýkáme s řadou problémů. Jednalo se o potíţe finanční. Ze státního rozpočtu jsme na tento účel dostali mnohem méně peněz neţ v minulosti. Tento problém jsme částečně eliminovali vyuţíváním řady bezplatných seminářů, realizovaných v rámci různých, především bezplatných projektů. I tak jsme nemohli vyhovět všem členům pedagogického sboru, kteří projevili zájem o další vzdělávání. Další objektivní potíţ představuje i fakt, ţe mnoţství seminářů, na které se naši pedagogové přihlásili (ať uţ je nabízela jakákoliv instituce), bylo nakonec pro malý zájem zrušeno. Za těchto okolností, které nemůţeme jakkoliv ovlivnit, sice dál tvoříme plán DVPP. Tento plán se ale vzhledem k výše vyřčenému stále víc stává pouze jakýmsi vodítkem, nikoliv závazným dokumentem.z uvedených důvodů proto stále častěji místo individuálních vzdělávacích akcí volíme vzdělávací akce pro celou sborovnu nebo alespoň pro její část, akce takzvaně na klíč. Škola ve školním roce 2012/2013 vyuţívala především nabídku Střední odborné školy Otrokovice, Národního institutu pro další vzdělávání, Vzdělávací agentury KPS Vsetín, 18

19 Vzdělávací agentury Jitka Blechová, vzdělávací společnosti Descartes a reagovala také na další nabídky institucí realizujících akreditované kurzy a semináře. Členové pedagogického sboru absolvovali i akce pořádané jinými školami, vzdělávali se také díky projektu, který realizuje naše škola. Účast se řídila plánem akcí DVPP, schvalovaným vţdy na jedno pololetí školního roku. Pedagogičtí pracovníci vypracovali o kaţdé absolvované akci podrobnou zprávu, podle závaţnosti seznámili s obsahem akce své kolegy v předmětových komisích, nebo všechny pedagogy na společných poradách. Za mnohem podstatnější neţ mnoţství absolvovaných akcí povaţujeme fakt, ţe: a) Téměř všichni účastníci hodnotili výše uvedené akce kladně. b) Účastníci seminářů dokázali se získanými poznatky seznámit své kolegy (ať uţ v rámci předmětové komise, nebo v rámci speciálních pedagogických porad takzvané příklady dobré praxe). 8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Trvale usilujeme o to, aby škola neslouţila jen našim ţákům, ale také obyvatelům Kunovic. V tomto případě se soustředíme na akce, o které měla veřejnost velký zájem. Ať uţ to byly oslavy 20. výročí vzniku školy nebo především letní tábor pro více neţ 40 dětí nejen z naší školy. Konkrétní nabídka pro veřejnost: - vyuţití školního hřiště, tělocvičny - vyuţití počítačové učebny - stravování ve školní jídelně - letní tábor v lokalitě Vápenice Část z akcí uvedených v kapitole týkající se výsledků vzdělávání ţáků byla určena také veřejnosti. Nadstandardní je prezentace školy na veřejnosti. Na náš školní web jsme za jediný školní rok umístili více neţ 500 příspěvků, naše stránky zhlédlo více neţ tisíc dvě stě návštěvníků týdně, coţ je ve srovnání se stejně velikými školami vysoké číslo. Naše škola se pravidelně objevovala v lokálních i celostátních médiích, nákladem tři sta kusů jsme opět vydali více neţ stostránkovou ročenku školy, která je více neţ vypovídající součástí této výroční zprávy a která podle našeho názoru nemá v tuzemském základním školství obdobu. 9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Ve školním roce 2012/2013 se ve škole uskutečnila kontrola České školní inspekce. Inspekční zpráva je přílohou této výroční zprávy (Příloha číslo 6). 19

20 10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Osnova: 1. Úvod 2. Druhy finančních prostředků 3. Čerpání provozního příspěvku 4. Čerpání státní dotace 5. Doplňková činnost 6. Pořízené investice 7. Hospodaření ve fondech 8. Zhodnocení kontrol 9. Závěr Rozbor hospodaření k Úvod Základní škola Kunovice U Pálenice je příspěvkovou organizací se samostatným právním subjektem, jejímţ zřizovatelem je Město Kunovice. 2. Druhy finančních prostředků Hospodaření příspěvkové organizace se řídí finančním plánem a peněţními prostředky získanými vlastní činností. Základní škola získává finanční prostředky do svého rozpočtu ze tří zdrojů: Kraj přímé neinvestiční výdaje jsou přidělovány na zajištění hlavní činnosti. Jde o účelové prostředky na platy, odvody zákonného pojištění, na pracovní pomůcky a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Výše rozpočtu se řídí metodickým doporučením MŠMT. Na rok 2012 byly schváleny celkem přímé NIV ve výši celkem Kč na limit počtu zaměstnanců 31,72. Město Kunovice (zřizovatel) provozní prostředky tento příspěvek je určen k úhradě nákladů souvisejících s její hlavní činností, včetně nákladů neinvestiční povahy na opravy a údrţbu majetku města ve správě organizace. Na rok 2012 byl schválen příspěvek na provoz ve výši Kč a během roku navýšen o příspěvek ve výši Kč na rekonstrukci ţákovských šaten a příspěvek na provozní náklady o Kč. Doplňková činnost pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, můţe jej pouţít jen ve prospěch své hlavní činnosti. Příjmy z této činnosti jsou hlavně z hostinské činnosti (vaření pro cizí strávníky), pronájmu nebytových prostor a smluv za zveřejnění reklamy. 3. Čerpání provozního příspěvku viz. tabulka č.1 Na rok 2012 byl schválen po úpravě provozní příspěvek ve výši Kč a z příspěvku na ţákovské šatny částka Kč. K byla na účet základní školy připsána částka Kč. Rovněţ tato částka byla proúčtována do výnosů. Provozní příspěvek byl k čerpán na 100 %. 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2014 Výroční zprávu projednala pedagogická rada školy dne 26. 8. 2014 a schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: PaedDr.Mgr. Stanislav Horehleď, ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Oficiální název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: 2 PŘEDKLADATEL, okres Uherské Hradiště,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRANDÝS N. L. ST. BOLESLAV PALACHOVA 337, okres Praha - východ Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova 337, telefon/fax:

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2010 30.6.2011 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 FRÝDECKÁ - ŠKOLA BAREV A POHODY CO O NÁS ŘEKLI JINÍ: akad. mal. Gabriel Filcík, ilustrátor dětských knížek V jubilejním roce

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Oficiální název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: 2 ÚDAJE O ŠKOLE, okres Uherské Hradiště,

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více