Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004"

Transkript

1 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy o právech dítte, kterou pijalo Valné shromáždní OSN Žák má právo na svobodu projevu, má právo vyjadovat své mínní a názory. Pedpokládá se, že tak bude init zpsobem slušným a zdvoilým. Za svoje názory nemže být postihován ani tlesn, ani duševn. Žák má právo své pipomínky k innosti školy vznést sám nebo prostednictvím rodi. Má právo obrátit se pímo na editelku školy. Každý žák naší školy má právo obrátit se se svým problémem na uitele, výchovnou poradkyni, vedení školy. Žák má právo na svobodu myšlení, svdomí a náboženství. Žák má svobodu ve výbru kamarád, má právo sdružovat se. Povinností všech je brát v úvahu nejlepší zájem dítte. Škola respektuje právo a odpovdnost rodi vést dít zpsobem, který odpovídá rozvoji jeho schopností. Respektuje odpovdnost rodi za výchovu dítte. Respektuje, že o zpsobu výchovy žáka v rodin rozhodují oba rodie, nesou tudíž i primární odpovdnost za dít. Žák má právo svobody pohybu ve všech prostorách školy, které jsou k tomu ureny. V prostorách školy bude dodržovat káze a pravidla slušného chování. Žák má právo na vzdlání. Žáci handicapovaní, s poruchami uení a chování mají právo na speciální péi v rámci našich možností. Žák má právo být chránn ped jakýmkoliv tlesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením a zanedbáváním. Žák má právo na ochranu ped všemi návykovými látkami, které ohrožují jeho tlesný a duševní vývoj. Žák má povinnost chovat se slušn a ukáznn, neubližovat jinému lovku, chránit mladší a slabší spolužáky a chovat se tak, aby neohrozil bezpenost a zdraví svoje ani svých spolužák a vyuujících. Žák má povinnost úastnit se podle rozvrhu hodin vyuování a mimoškolních aktivit, na které se pihlásil. O dvodech nepítomnosti na vyuování informují školu zákonní zástupci žáka. Nepítomnost ve vyuování jsou povinni zástupci žáka omluvit do 48 hodin písemn nebo telefonicky na ísle Ihned po návratu do školy musí žák pedložit tídnímu uiteli písemnou omluvenku na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvenku podepisuje jeden z rodi. Pi podezení na neomluvené absence si tídní uitel nebo jiný vyuující vyžádá potvrzení lékae. Škola mže uvolnit žáka z vyuování na uritou dobu na písemnou žádost rodi. Z jedné vyuovací hodiny uvoluje píslušný vyuující, na jeden den až ti dny uvoluje tídní uitel, na delší dobu editelka školy. Pi uvolnní delším tí dn rodie

2 podávají škole písemnou žádost editelce školy. Také žádost o uvolnní žáka k lékaskému vyšetení musí být písemná a podepsána jedním z rodi. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky Žáci zdraví ve škole všechny dosplé osoby. Pozdravit je slušnost, odpovdt povinnost. Vyuující vnují individuální péi dtem z málo podntného rodinného prostedí a dtem se zdravotními problémy. Berou ohled na výsledky lékaských vyšetení, zpráv o vyšetení v pedagogicko-psychologických poradnách a na sdlení rodi o dítti. Vyuující pravideln a soustavn informují zástupce žáka o prospchu žáka, prostednictvím žákovské knížky jim sdlují všechny závažné známky. Informují je o každém mimoádném zhoršení prospchu žáka. Ztráty vcí hlásí žáci neprodlen svému tídnímu uiteli. Žáci dbají na dostatené zajištní svých vcí - uzamykání šatních skínk, tíd. Ztráty z neuzamených místností pojišovna nemusí uhradit. Administrativní záležitosti si vyizují žáci v dob malých pestávek v kancelái školy. Do sborovny a kabinet vcházejí žáci pouze s doprovodem vyuujícího nebo na jeho vyzvání. Do editelny a kanceláe vstupují na vyzvání. Provoz a vnitní režim školy Školní budova se otevírá v 7.40 hodin pro všechny žáky. Žáci, kteí navštvují školní družinu, picházejí do V tuto dobu pan školník uzavírá školu. Od 8.00 do je škola uzavena. Návštvy a žáci picházející pozdji využívají zvonek. Žáci picházejí do školy nejpozdji v 7.50, aby se mohli vas pipravit na výuku. Vyuování zaíná v 7.55 a koní nejdéle v Po píchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky do pidlené šatní skíky a ihned odcházejí do ueben. Své šatní skíky žáci uzamykají, aby pedešli odcizení svých vcí. Uzamení všech šaten kontroluje v 8.00 hodin pan školník. Žáci se ve škole pohybují v domácí obuvi. Nevhodná je obuv s ernou podrážkou. Obuv do tlocviny odpovídá pokynm uitele tlesné výchovy. Do tlocviny a poítaové pracovny vstupují žáci pouze s vyuujícím. Na pozemek a školní hišt odvádí žáky vyuující. Pokud se vyuující do 5 minut po zvonní nedostaví, služba jde ohlásit jeho nepítomnost do editelny. Provoz školní družiny je od 6.15 do hodin. Žáci jsou ze školní družiny propouštni po píchodu rodi i jiných osob uvedených na pihlášce do školní družiny nebo na základ písemného sdlení doby odchodu žáka na pihlášce do školní družiny. Tídní uitelé urují žákovské služby na urité období a pro urité innosti, zavedené podle zvyklostí tídy a tídního uitele. Služba zejména hlásí tídnímu uiteli závady na vybavení tídy, hlásí do 5 minut v editeln školy, jestliže se vyuující nedostaví do hodiny, hlásí absenci žák na zaátku každé vyuovací hodiny.

3 Žák nosí do vyuování pomcky dle rozvrhu hodin a dalších pokyn vyuujících, vypracovává domácí úkoly. Podmínky BOZP a ochrana ped sociáln patologickými jevy a projevy diskriminace, násilí nebo nepátelství Pi pobytu ve škole žáci dbají všech pravidel hygieny a bezpenosti. Na hygienu dbají zvlášt ped jídlem a po použití WC. Chovají se tak, aby neohrozili zdraví své, svých spolužák a dalších osob. Žákm je zakázáno nosit do školy vci, které by mohly ohrozit zdraví, zpsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu žák a dalších osob, které se ve škole pohybují. Tyto nebezpené vci budou žákm odebrány a odevzdány rodim. Žákm je zakázáno se v dob mimo vyuování zdržovat v prostorách školy nebo na školním dvoe bez dozoru uitele. Ve volných hodinách mohou využívat prostor školného dvora a knihovny, kde je zajištn dozor. Žáky, kteí jsou pihlášeni do školní družiny, pedává vyuující vychovatelkám. Ostatní žáky doprovodí do šaten. Poká, až poslední žák opustí prostor šaten. Vyuující Tv odpovídají za poádek v šatn Tv. Vykonávají zde prbžný dozor o pestávce ped hodinou. Do školy žáci nosí pouze vci potebné k výuce, cenné vci do školy nenosí. Hodinky, šperky apod. mají neustále u sebe, pokud je musí odložit, nap. v hodin tlocviku, odkládají je na místo urené vyuujícím. Žáci zapsaní do školní družiny odcházejí do jídelny s vychovatelkou. Ostatní žáci odcházejí do jídelny sami. I v jídeln žáci dodržují pravidla slušného chování. O všech pestávkách je umožnn pohyb dtí mimo tídu. O malých pestávkách se žáci zdržují ve tíd nebo na pilehlé chodb. O velké pestávce mohou užívat všech prostor školy nebo se za píznivého poasí zdržovat na školním dvoe. Na školní dvr je pouští dozor konající uitel. V polední pestávce žáci mohou být v knihovn nebo za píznivého poasí na školním dvoe, kde je zajištn dozor. O pestávkách žáci nepecházejí zbyten do šaten. V dob pestávek musí být okna ve tíd uzavena, vtrání se provádí v doby vyuovací hodiny po dohod s vyuujícím. Žáci jsou povinni pezouvat se do domácí obuvi nebo tlocviné obuvi. Žáci, kteí pomáhají uiteli pinášet pomcky, vstupují do kabinetu jen za pítomnosti uitele. Pomcky, které mohou zpsobit poškození zdraví, si pináší uitel sám. Každý úraz, poranní i nehodu, k níž dojde bhem vyuování ve tíd, na chodb, školním pozemku nebo hišti jsou žáci povinni hlásit ihned svému tídnímu uiteli nebo nkomu z vyuujících. Také úrazy, ke kterým došlo pi spolené innosti žák mimo školu, je teba bez odkladu hlásit vedení školy. Také úrazy žák a pracovník na LVK, výuce plavání, školním výlet je teba hlásit editeli školy. Žákm je zakázáno manipulovat s elektrickými spotebii, vypínai a elektrickým vedením bez dozoru uitele.

4 Pístroje didaktické techniky, které nejsou trvale umístny v uebnách, jsou v dob mimo vyuování v uzamených místnostech. Ve všech budovách a prostorách školy platí písný zákaz požívání alkoholu, používání ponorných el. vai, ponechávání penz a osobních cenných vcí voln ve stolech, skíních ve tíd i v kabinetech, ponechávat je ve škole pes noc. Všichni zamstnanci školy jsou povinni žáky chránit ped všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, využíváním. Budou dbát, aby žáci nepišli do styku s materiály a informacemi pro n nevhodnými. Zjistí-li, že dít je týráno, krut trestáno nebo je s ním jinak špatn zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítti. Speciální pozornost budou vnovat ochran ped návykovými látkami. Žákm je zakázáno kouit, pít alkoholické nápoje a požívat návykové látky ve všech prostorách školy. Žákm je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubý pestupek a budou z nho vyvozovány patiné sankce. Pi pecházení žák na místa vyuování nebo na akce mimo budovu školy se žáci ídí pravidly silniního provozu a pokyny doprovázejících osob. Ped takovýmito akcemi doprovázející uitel žáky zvláš pouí o bezpenosti. Pro školní výlety, exkurze a další akce, lyžaské kursy, výuku plavání platí zvláštní bezpenostní pedpisy, se kterými jsou žáci pedem seznámeni. Pi pobytu v ubytovacích zaízeních se žáci podizují vnitnímu ádu tohoto zaízení a dbají všech pokyn pracovník tohoto zaízení. Pi výuce v tlocvin, na pozemku, na hišti zachovávají žáci specifické bezpenostní pedpisy pro tyto prostory dané vnitním ádem uebny. Vyuující daného pedmtu jsou povinni s nimi seznámit žáky pi první vyuovací hodin školního roku a dodaten pouit žáky, kteí pi první hodin chybli. O pouení žák provede uitel záznam do tídní knihy. Vyuující provedou pouení o BOZP v hodinách fyziky, chemie, tlesné výchovy, pracovních inností a zapíší o tom záznam od tídní knihy. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dtí a žák Žák má úctu k majetku a vcem, které má škola ve vlastnictví i pronájmu, k vcem ve vlastnictví spolužák i dalších osob. Každé svévolné poškození nebo zniení majetku školy, uebních pomcek, uebnic apod., nebo majetku žák, uitel i jiných osob hradí rodie žáka, který poškození zpsobil. Porušení pravidel tohoto Školního ádu bude trestáno opatením k posílení kázn nebo i sníženou známkou z chování. Schváleno na pedagogické rad dne V Moravské Tebové dne Mgr. Jaroslava Skácelíková

5 editelka školy

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 188 / 2005 Vypracovala: PaedDr.Irena Jarešová Schválila: PaedDr.Irena Jarešová Pedagogická

Více

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní řád Projednáno na pedagogické radě školy dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 1 Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona.

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy Stachy 253, Stachy 384 73 tel. ZŠ: 388 428 186, 388 428 055 IČO: 00 58 33 67 ZUŠ: 388 428 289 fax: 388 428 051 MŠ: 388 428 380 e-mail: skola@stachy.net

Více

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007 Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD s platností od 01.09.2007 1. Úprava schválena na pedagogické radě dne 15. 09. 2012 2. Úprava schválena na pedagogické radě dne 01. 09. 2014 ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace Školní řád platnost od 1. září 2013 schváleno pedagogickou radou dne 26.8.2013 schváleno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA 1 614 00 Brno tel.: 545 21 23 34, fax: 545 21 19 23 mail: zvs.sekaninova@bm.orgman.cz Školní řád je soubor pravidel, která nám sdělují jak se máme chovat ve škole i mimo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Školní řád. Čl. 1

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Školní řád. Čl. 1 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice

Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice Účinnost od: 5..2007 Změny: 2.0.2007 Obsah: A Školní řád. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH: Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: Práva a povinnosti žáků,zákonných zástupců a pravidla vztahů.

Více

Školní řád. Účinnost: 1.9.2014. Č.j. Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00. Počet stran: Razítko školy: Podpis ředitele školy: Změny:

Školní řád. Účinnost: 1.9.2014. Č.j. Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00. Počet stran: Razítko školy: Podpis ředitele školy: Změny: Č.j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00 Účinnost: 1.9.2014 Skartační znak: A5 Počet stran: Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost

Více

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Chrášťany 100, okres České Budějovice. Čl. 1

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Chrášťany 100, okres České Budějovice. Čl. 1 Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Chrášťany 100, okres České Budějovice Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Č.j. 388/2013 Účinnost: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A 5 Razítko školy: Počet stran: 20 Podpis ředitele školy: Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Změny: Číslo Datum Strana Účinno st od

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ Š k o l n í ř á d Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 Mgr. Božena Žižková ředitelka školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc. Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc. Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc Účinnost: 3.9.2012 Skartační znak: A5 Počet stran: 24 Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov. Č.j.: 45/2013. Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov. Č.j.: 45/2013. Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 45/2013 Vypracoval: Schválila školská rada dne: 16.9.2013 Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NELAHOZEVES, OKRES MĚLNÍK Š K O L N Í Ř Á D Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Projednán v pedagogické radě dne 26. 8. 2013 Schválen školskou radou dne 27. 8. 2013 Platnost od 2. 9. 2013 1 2 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a

Více

Školní řád. Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Základní škola praktická a. Počet stran: 24 Razítko školy:

Školní řád. Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Základní škola praktická a. Počet stran: 24 Razítko školy: Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Základní škola praktická a Počet stran: 24 Razítko školy: OU Školní 438 Chrastava Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Š k o l n í ř á d ZŠ Projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2013,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více