Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39"

Transkript

1 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných zákon a vyhlášek MŠMT a je vzhledem k nim normou nižší právní síly. Všechna práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc, která výslovn neupravuje tento školní ád se ídí zákonem 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis a všemi vyhláškami tento zákon rozvádjícími, zvlášt pak vyhláškou 13/2005 Sb., 16/2005 Sb.,47/2005 Sb.,48/2005 Sb.,55/2005 Sb., 64/2005 Sb., 72/2005 Sb., 73/2005 Sb., 107/2005 Sb., a 671/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis. Na postavení žáka se vztahují také všechny obecné zákony a právní pedpisy (Správní ád,.). I. Základní ustanovení Úelem školního ádu je vytvoit píznivé podmínky pro uskutenní hlavního poslání školy - poskytovat stední vzdlání s maturitní zkouškou a pipravit žáka školy k vysokoškolskému studiu. Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na gymnáziu zavázal ádn chodit do školy, osvojovat si znalosti stanovené uebním plánem a ídit se zásadami tohoto školního ádu. II. Provoz a vnitní režim školy Vyuování zaíná pevážn v 7.55 hodin a ídí se rozvrhem. Školní budova se otevírá v 6 hodin. Žáci se mohou shromažovat ve školní jídeln, kde zachovávají poádek a ídí se pokyny školníka a vedoucí školní jídelny. III. Podrobnosti k výkonu práv a povinností student a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky a.) Žáci mají právo: a) Na vzdlávání a školské služby podle zákona 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis. b) Na informace o prbhu a výsledcích svého vzdlávání. Na tyto informace mají v pípad zletilých žák a student právo také jejich rodie, popípad osoby, které vi zletilým žákm a studentm plní vyživovací povinnost. c) Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žák, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostednictvím se obracet na editele školy s tím, že editel školy je povinen se stanovisky a vyjádeními tchto samosprávných orgán zabývat. d) Vyjadovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdlávání, piemž jejich vyjádením musí být vnována pozornost odpovídající jejich vku a stupni vývoje. e) Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdlávání podle školského zákona. f) Být v prbhu klasifikaního období minimáln dvakrát klasifikován zpsobem odpovídajícím danému pedmtu. g) Na zdvodnní klasifikace vyuujícím. h) Podat žádost podepsanou zákonnými zástupci o komisionální pezkoušení na konci pololetí jestliže nesouhlasí s klasifikací. Žádost musí být podána nejpozdji do tí dn od doby, kdy se zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka dozvdl o provedené klasifikaci. i) Stžovat si editeli školy, jestliže je pesvden, že rozhodnutí nebo píkaz pedagogického pracovníka je v rozporu se školním ádem školy nebo jinými právními pedpisy. j) Navštvovat kroužky organizované školou k) Požádat pedagogické pracovníky o konzultace mimo vyuování. l) Pedkládat žádosti editeli školy. m) V úedních hodinách požadovat v kancelái školy o potvrzení a doklady, jejichž vydávání je v kompetenci školy. n) Využívat ke studiu uebních pomcek, uebnic a knih, které jsou majetkem školy.

2 2) Žáci jsou povinni: a) ádn docházet do školy a ádn se vzdlávat. b) Dodržovat školní ád a pedpisy a pokyny školy k ochran zdraví a bezpenosti, s nimiž byli seznámeni. c) Plnit pokyny pedagogických pracovník škol vydané v souladu s právními pedpisy a školním ádem. d) Informovat školu a školské zaízení o zmn zdravotní zpsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutenostech, které by mohly mít vliv na prbh vzdlávání. e) Dokládat dvody své nepítomnosti ve vyuování v souladu s podmínkami stanovenými školním ádem. f) Oznamovat škole a školskému zaízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro prbh vzdlávání nebo bezpenost žáka, a zmny v tchto údajích. g) Ve vyuovacích hodinách hovoit spisovným jazykem, ve vzájemném styku se vyvarovat hrubých a vulgárních výraz. h) Pesn dodržovat vyuovací dobu. Být na svém míst 5 minut ped první vyuovací hodinou. Po pestávkách mít pipraveny poteby pro vyuování, dodržovat rozsah pestávek. Ve volných hodinách v dob od 7.55 do se zdržovat v uebnách vyhrazených v rozhodnutí editele pro daný školní rok. i) Docházet do školy pravideln a vas podle stanoveného rozvrhu hodin. Zúastnit se vyuování všech povinných pedmt, volitelných pedmt i nepovinných pedmt, do kterých byl pijat. j) Omluvit tídnímu uiteli pedem známou nepítomnost, nezletilí žáci pedloží žádost o uvolnní podepsanou zákonným zástupcem.v pípad absence delší než ti dny mže tídní uitel v odvodnných pípadech požadovat jako souást omluvenky doložení nepítomnosti žáka ošetujícím lékaem. Potvrzení vydané lékaem se zptnou platností nebude považováno za doložení nepítomnosti. Ve výjimených a individuáln stanovených pípadech mže škola vyžadovat jako souást omluvenky vyjádení lékae i v pípadech kratší absence než 3 dny. k) Zletilí žáci doloží nepítomnost z dvodu nemoci potvrzením lékae. V pípad nepítomnosti z jiných dvod, pedloží žák doklad píslušné instituce (mstský úad, soud apod.). Pouze ve výjimených pípadech mže tídní uitel omluvit absenci i bez výše požadovaných doklad. l) Pi nepedvídané delší nepítomnosti písemn sdlit tídnímu uiteli do tí dn dvod nepítomnosti. Za nezletilé studenty mají tuto povinnost jejich zákonní zástupci. Po pti dnech neomluvené nepítomnosti píše editel školy zákonnému zástupci žáka nebo zletilému žákovi do vlastních rukou upozornní na vzniklou situaci. Pokud nedojde k omluvení nepítomnosti do 10 dn po pevzetí upozornní, pestává být tímto dnem žák, který neplní ve stední škole povinnou školní docházku, studentem školy. m) Po píchodu do školy okamžit oznámit tídnímu uiteli nástup do školy. V nejbližší tídnické hodin pedložit tídnímu uiteli studijní prkaz s omluvenkou, u nezletilých žák podepsanou zákonným zástupcem. n) Pedasný odchod ze školy /pro nevolnost nebo z jiných dvod/ omluvit u tídního uitele nebo jeho zástupce a vyuujícího v následující vyuovací hodin. o) Chovat se ukáznn ve školní jídeln, dodržovat hygienické a spoleenské zásady stolování, ídit se provozním ádem školní jídelny, dbát pokyn pedagogického dozoru i vedoucí školní jídelny. p) Pi povení tídním uitelem vykonávat funkci služby ve tíd a plnit povinnosti z toho vyplývající q) Bhem výuky nemanipulovat s mobilními telefony a mít na nich vypnuty všechny zvukové signály. r) Nevyrušovat pi vyuování nebo se zabývat innostmi, které nejsou pedmtem vyuování. s) Nenapovídat, neopisovat a nepoužívat nedovolené pomcky pi ústním nebo písemném zkoušení.

3 3) Práva zákonných zástupc Vedle práv, která vyplývají z obecných zákon, mohou zákonní zástupci žák uplatovat také práva podle bodu III., odst 1 písmene b), c), e), f), h), i), j), l), m) a n) tohoto školního ádu. 4) Zákonní zástupci nezletilých student jsou povinni: a) Zajistit, aby žák docházel ádn do školy. b) Na vyzvání editele školy se osobn zúastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdlávání žáka. c) Informovat školu o zmn zdravotní zpsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo o jiných závažných skutenostech, které by mohly mít vliv na prbh vzdlávání. d) Dokládat dvody nepítomnosti žáka ve vyuování v souladu s podmínkami stanovenými školním ádem. e) Oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro prbh vzdlávání nebo bezpenost žáka, a zmny v tchto údajích. f) Hradit každé svévolné poškození nebo zniení školního majetku, vcí žák, uitel i jiných osob zpsobené jejich díttem. g) Žádat s dostateným asovým odstupem o uvolnní žáka ze školního vyuování.o uvolnní žáka v rozsahu jednoho dne rozhoduje tídní uitel, v ostatních pípadech editel školy. IV. Podmínky zajištní bezpenosti a ochrany zdraví student a jejich ochrany ped sociáln patologickými jevy a ped projevy diskriminace, nepátelství nebo násilí 1) Pro zajištní bezpenosti a ochrany zdraví musí žáci: a) Chovat se tak, aby neohrozili zdraví své ani zdraví jiných. Každý úraz, nehodu i poranní, které se stalo bhem vyuování nebo pi innostech organizovaných školou, hlásit tídnímu uiteli nebo jinému pracovníku školy. b) Dodržovat protipožární pedpisy a pedpisy o bezpenosti a ochran zdraví pi práci s nimiž byl seznámen. c) Ve svém jednání a chování se ídit zásadami humanistické morálky, být ukáznní, plnit pokyny pedagogických pracovník i ostatních zamstnanc školy v rozsahu jejich kompetence, dodržovat pravidla slušného chování. d) Dbát na istotu a poádek ve škole i v jejím okolí a pomáhat pi jejich udržování. e) Být ve škole vhodn a ist upraveni a obleeni. f) ídit se vnitním ádem odborných ueben a laboratoí. Dodržovat zde pravidla bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. g) Na školních akcích mimo školu se ídit pokyny pedagogického dozoru nebo jiných povených osob, nevzdalovat se bez jejich dovolení z ureného prostoru. 2) Dále žáci nesmí: a) Kouit, požívat alkoholické nápoje i jiné omamné látky v dob vyuování, v areálu školy a pi akcích organizovaných školou. b) Manipulovat s elektrickým i plynovým zaízeními bez dozoru uitele. c) Nosit do školy látky a pedmty ohrožující zdraví nebo majetek jiných. d) Manipulovat s okenními žaluziemi, otevírat okna bhem pestávky. e) Opouštt bhem vyuování bez souhlasu vyuujícího školní budovu nebo zaízení, která jsou užívána k výuce /mimo polední pestávku a volné hodiny/. Žáci do 15 let neopouští školní budovu ani v polední pestávce a ve volných hodinách. f) V polední pestávce a bhem vyuování používat osobní dopravní prostedek. g) V dob vyuování zdržovat se v šatn mimo dobu nezbytn nutnou pro pevlékání.

4 3) V oblasti ochrany student ped zneužíváním návykových látek školní ád ukládá: a) všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky ( 89 odst. 10: návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky zpsobilé nepízniv ovlivnit psychiku lovka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování), ve škole s nimi manipulovat (manipulací pro úely školního ádu se rozumí pinášení, nabízení, zprostedkování, prodej, opatení, pechovávání) a souasn není z dvod ochrany zdraví a bezpenosti osob mladších 18 let dovoleno do školy vstupovat pod jejich vlivem, to neplatí pro pípady, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léebného procesu, který ji byl stanoven zdravotnickým zaízením b) požívání omamných a psychotropních látek ( dále OPL) osobami mladšími 18 let je v eské republice považováno za nebezpené, nemravné a zahálivé chování, každý, kdo se ho dopouští má nárok na pomoc orgán sociáln právní ochrany: v pípad, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutenost hlásit rodim nebo zákonnému zástupci ( 7, odst.1 zákona. 359/1999 Sb., o sociáln právní ochran) v pípad, že se škola o takovém chování dozví, je nucena splnit zákonnou ohlašovací povinnost vi orgánm sociáln-právní ochrany ( 10, odst. 4 zákona. 359/1999 Sb., o sociáln právní ochran) distribuce (a další formy jednání uvedené v trestním zákon) dle 187 trestního zákona a šíení OPL dle 188 tr. zák. je v R zakázáno a takové jednání je trestným inem nebo provinním, škola je povinna v takovém pípad na základ ustanovení 167 tr. zák. takový trestný in pekazit a uiní tak v každém pípad vasným oznámením vci policejnímu orgánu v pípad výskytu látky u níž je podezení, že se jedná o omamnou a psychotropní látku v prostorách školy nebo v pípad pechovávání takové látky studentem bude škola postupovat stejn jako v pedešlém bod, protože pracovníci školy nejsou oprávnni s tmito látkami nakládat, uiní tak zejména proto, že škola je výchovn vzdlávací za- ízení a její povinností je chránit dti a mládež ped nežádoucími spoleenskými jevy c) V pípad porušení nkterých ustanovení v oblasti ochrany proti zneužívání návykových látek mže být podle závažnosti pestupku editelem školy udleno výchovné opatení od dtky editele školy po vylouení ze školy V. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zaízení ze strany student Žáci jsou povinni: a) Šetit školní majetek, chránit jej ped poškozováním a hospodárn zacházet s energiemi a vodou. b) Uhradit škole úmysln poškozený majetek a uvdomovat si tvrdost postih za jeho úmyslné niení. c) Pezouvat se v šatnách. Používat jiné pezvky než v tlesné výchov. d) Ukládat osobní vci do pidlených skínk. Tato povinnost se vztahuje i na pestávky, volné hodiny a polední pestávku. Za ztrátu vcí, které nebyly uloženy ve skíkách, se neruí.

5 VI. Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student vnitní klasifikaní ád. Vnitní klasifikaní ád Vnitní klasifikaní ád Gymnázia T.G.Masaryka vychází ze zákona 561/2004 sb. ve znní pozdjších pedpis ( vyhlášek MŠMT.13/2005 Sb. a 48/2005 Sb. ) 1 Zásady klasifikace 1. Pi hodnocení, prbžné a celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen uitel) uplatuje pimenou náronost a pedagogický takt vi žákovi. 2. Pi celkové klasifikaci pihlíží uitel k vkovým zvláštnostem žáka i pípadným možnostem dílí indispozice žáka bhem klasifikaního období. 2 Klasifikace žáka ( 3 vyhlášky MŠMT.13/2005 Sb.) Prospch žáka v jednotlivých pedmtech je klasifikován tmito stupni: 1. - výborný 2. - chvalitebný 3. - dobrý 4. - dostatený 5. - nedostatený Jednotlivými vyuovacími pedmty jsou chápány pedmty povinné, volitelné a nepovinné. 3 Získávání podklad pro hodnocení a klasifikaci 1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovn vzdlávacích výsledk a chování žáka získává uitel zejména tmito metodami, formami a výsledky: a.) soustavným diagnostickým pozorováním žáka b.) soustavným sledováním výkon žáka a jeho pipravenosti na vyuování c.) rznými druhy zkoušek ( písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) d.) kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami e.) analýzou výsledk innosti žáka f.) žák musí být z pedmtu s pevahou vzdlávací vyzkoušen ústn i písemn alespo dvakrát za každé pololetí, z toho nejmén jednou ústn. g.) v pedmtu s pevahou výchovné funkce mže nahradit ústní a písemné zkoušení klasifikace praktických inností nebo jejich výsledk (výtvarné práce, cviební sestavy, hudební produkce ). h.) uitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projev, výkon, výtvor. Po ústním zkoušení oznámí uitel žákovi výsledek okamžit. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických inností oznámí žákovi nejpozdji do 14 dn. i.) termín kontrolní písemné práce konzultuje uitel s tídním uitelem. Cílem je zabránit hromadní zkoušek v uritých obdobích. V obdobích zvýšené koncentrace písemných prací (ped pololetní a závrenou klasifikací) zapisuje uitel termín písemné práce do tabulky vyvšené zástupcem editele školy. j.) v jednom vyuovacím dni mže tída psát nejvýše jednu kontrolní písemnou práci. Toto omezení se nevztahuje na dílí písemné testy, které nezabírají celou dobu vyuovací hodiny. k.) uitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka. 2. Vedení dokumentace o získané klasifikaci žák: a.) Studenti tíd O1.A O4.A si zapisují známky do studijních prkaz a vyuující známku potvrdí svým podpisem nebo parafou; studenti vyšších roník si vedou záznamy samostatn a povinn.

6 b.) Prbžnou klasifikaci student vyšších tíd potvrzují ve studentských prkazech vyuující tm studentm, kteí o to požádají (stejnou žádost mohou uplatnit i zákonní zástupci tchto student). c.) Pedagogové vedou vlastní písemné záznamy o klasifikaci jednotlivých žák, a to pehlednou formou; tyto záznamy podléhají kontrole, kterou mže provádt vedení školy a kontrolní orgány k tomu zmocnné ( nap. eská školní inspekce apod. ). d.) Na konci pololetí v ureném termínu ped konáním pedagogické rady zapisují vyuující známky do klasifikaních arch; tídní uitel zapíše známky do evidence v poítai a odpovídá za shodu zadaných údaj se zápisem v tídním výkaze. e.) Z dvod daných platnými právními pedpisy má každý vyuující povinnost zapsat do tídní knihy ( rubrika poznámky ) struné sdlení o tom, že studenti byli uvedeného dne seznámeni s konenou klasifikací za dané klasifikaní období. 4 Prbh klasifikace žáka 1. Žáci jsou klasifikováni ve všech vyuovacích pedmtech uvedených v uebním plánu píslušného roníku. 2. Klasifikaní stupe urí uitel, který vyuuje píslušnému pedmtu. 3. V pedmtu, ve kterém vyuuje více uitel, urí výsledný stupe za klasifikaní období píslušní uitelé po vzájemné dohod. Nedojde-li k dohod, stanoví se výsledný klasifikaní stupe rozhodnutím editele školy. 4. Pi urování stupn prospchu v jednotlivých pedmtech na konci klasifikaního období se hodnotí kvalita práce a uební výsledky, kterých žák dosáhl za celé klasifikaní období. Stupe prospchu se neuruje na základ prmru z klasifikace za píslušné období. 5. Vyuující zapisují prbžn (msín) všechny známky do klasifikaního deníku. 6. Pípady nevyhovující klasifikace žák se projednávají na pedagogických radách. 7. Nelze-li žáka klasifikovat v prvním pololetí, urí editel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozdji do dvou msíc po skonení prvního pololetí. Není-li možno hodnotit ani v náhradním termínu, žák se v prvním pololetí nehodnotí. 8. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, urí editel školy pro jeho hodnocení náhradní termín a to tak, aby jeho hodnocení bylo provedeno nejpozdji do konce msíce záí následujícího školního roku. V období msíce záí do doby hodnocení navštvuje žák nejbližší vyšší roník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu pak neprospl 9. Žák nebo jeho zákonný zástupce má právo v pítomnosti tídního uitele nahlédnout do klasifikaního deníku. 10. Jestliže má žák nebo zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace na konci prvního nebo druhého pololetí, mže do tí pracovních dn ode dne, kdy se o hodnocení prokazateln dozvdl nejpozdji však do tí pracovních dn od vydání vysvdení, požádat editele stední školy o pezkoušení; je-li vyuujícím editel školy, mže být požádán o pezkoušení žáka krajský úad. 5 Klasifikace u maturitní zkoušky Ustanovení tohoto paragrafu platí do doby, po kterou není povinná státní maturitní zkouška. Klasifikace maturitní zkoušky se ídí vyhláškou 138/1995 Sb. o ukonování studia ve znní pozdjších pedpis. 6 Komisionální zkoušky ( 6 vyhlášky MŠMT.13/2005 Sb.) 1. Komisionální zkoušku koná student v tchto pípadech: a.) koná-li opravné zkoušky, b.) požádá-li zletilý student nebo zákonný zástupce nezletilého studenta o komisionální pezkoušení z dvodu pochybností o správnosti hodnocení. 2. editel školy naídí komisionální pezkoušení studenta, jestliže zjistí, že vyuující porušil pravidla hodnocení a klasifikace. 3. Termín komisionální zkoušky stanoví editel školy.

7 4. Komise pro komisionální zkoušky je nejmén tílenná. Jejím pedsedou je editel školy nebo jím povený uitel, zkoušejícím je uitel vyuující studenta danému pedmtu a písedícím je pedagog s odbornou kvalifikací pro výuku téhož nebo píbuzného pedmtu. Pokud je editel zárove vyuujícím, jmenuje pedsedu komise krajský úad. 5. V pípad pochybností o správnosti hodnocení studenta podle odstavce 1 a 2 platí ustanovení, že student mže být v píslušném pololetí z daného pedmtu zkoušen pouze jednou. 7 Postup do vyššího roníku, opravné zkoušky ( 69 školského zákona) 1. Do vyššího roníku postoupí student, který na konci druhého pololetí píslušného roníku prospl ze všech povinných pedmt stanovených uebním plánem. 2. Nelze-li studenta hodnotit na konci prvního pololetí, urí editel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozdji do dvou msíc po skon- ení prvního pololetí. 3. Nelze-li studenta hodnotit na konci druhého pololetí, urí editel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozdji do konce záí následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštvuje student nejbližší vyšší roník. Není-li student hodnocen ani v tomto termínu, neprospl. 4. Student, který na konci druhého pololetí neprospl nejvýše ze 2 povinných pedmt, nebo student, který neprospl na konci prvního pololetí nejvýše ze dvou povinných pedmt vyuovaných pouze v prvním pololetí, koná z tchto pedmt opravnou zkoušku. Tuto zkoušku koná nejpozdji do konce píslušného školního roku v termínu stanoveném editelem školy. Opravné zkoušky jsou vždy komisionální. 5. Student, který nevykoná opravnou zkoušku úspšn nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospl. editel školy mže ze závažných dvod stanovit studentovi náhradní termín opravné zkoušky tak, aby se zkouška konala nejpozdji do konce záí následujícího školního roku. 6. Student mže v jednom dnu vykonávat pouze jednu opravnou zkoušku 8 Individuální vzdlávací plán ( 5 vyhlášky MŠMT.13/2005 Sb. a školský zákon) editel školy mže studentovi povolit individuální vzdlávací plán. Obsah a rozsah vzdlávání je v tomto plánu zachován, zvláštní je pouze organizace výuky a délka vzdlávání. Pravidla pro udlování individuálního vzdlávacího plánu jsou stanovena zvláštním vnitním pedpisem. Uvedený plán je souástí osobní dokumentace studenta. 9 Perušení studia, opakování roníku ( 66 školského zákona) 1. editel školy mže povolit studentovi, který splnil povinnou školní docházku, perušení studia, a to nejvýše na dobu dvou let. Po dobu perušení studia student není studentem školy. Po uplynutí perušení vzdlávání pokrauje student ve studiu v tom roníku, ve kterém bylo vzdlávání perušeno, event. ve vyšším roníku, prokáže-li odpovídající znalosti. editel školy na základ žádosti ukoní perušení vzdlávání i ped uplynutím doby perušení, nebrání-li tomu závažné dvody. 2. editel školy je povinen perušit studentce vzdlávání z dvodu thotenství a mateství. 3. editel školy mže studentovi, který splnil povinnou školní docházku a který na konci druhého pololetí neprospl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování roníku, a to po posouzení jeho dosavadních studijních výsledk a dvod uvedených v žádosti. Student, který plní povinnou školní docházku, v tchto pípadech opakuje roník vždy.

8 10 Chování ( vyhlášky MŠMT.13 a. 48/2005 Sb) 1. Klasifikace chování Chování žák je klasifikováno tmito stupni: 1 velmi dobré 2 uspokojivé 3 neuspokojivé 2. Výchovná opatení Výchovnými opateními jsou: pochvaly nebo jiná ocenní kázeská opatení 3. Pochvaly a jiná ocenní: Udlování pochval záleží na rozhodnutí tídního uitele nebo editele školy. Nejastji jsou žáci a studenti oceováni: pochvalou tídního uitele: za úspšné umístní ve školním kole pedmtových olympiád a soutží za kvalitní práci v tídní samospráv a další aktivity pochvalou editele školy: za úspšnou reprezentaci gymnázia v obvodních a vyšších kolech soutží a pedmtových olympiád za výkony a innosti, které je možno považovat za mimoádné. 4. Pi udlování napomenutí a dtek se postupuje zpravidla následujícím zpsobem: a.) Pozdní píchody a neomluvené hodiny Pozdní píchody 3x 6x 7x a více dtka tídního uitele dtka editele školy snížená známka z chování Neomluvené hodiny 1 2 dtka tídního uitele 3 7 dtka editele školy 8 31 dtka editele školy + následn na konci klasifikaního období stupe z chování 32 a více Podmínné vylouení ze školy nebo vylouení ze školy + následn na konci klasifikaního období 3. stupe z chování b.) Další porušení školního ádu: jednorázové: podle závažnosti se udluje dtka tídního uitele nebo dtka editelky školy a následn na konci klasifikaního období možnost snížené známky z chování opakované: dtka editele školy a další výchovná opatení (podmínené vylouení ze studia) a následn na konci klasifikaního období možnost snížené známky z chování 5. Zvlášt hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vi spolužákm a pracovníkm školy se vždy považují za závažné zavinné porušení povinností žák a student a je trestáno udlením dtky editele školy, pípadn podmínným vylouením žáka nebo studenta ze školy. Následn na konci klasifikaního období bude na pedagogické rad projednán stupe snížené známky z chování.

9 6. Niení majetku a zaízení školy: Podle závažnosti bude žákovi udlena dtka tídního uitele nebo dtka editele školy nebo podmínné vylouení ze studia. Žák, pípadn jeho zákonný zástupce, uvede poškozené místo i vc na vlastní náklady do pvodního stavu. Následn na konci klasifikaního období bude na pedagogické rad projednán stupe snížené známky z chování. 7. ešení pestupk pi selhání preventivních opatení školy k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví student a jejich ochrany ped sociáln patologickými jevy, omamnými a psychotropními látkami a ped projevy diskriminace, nepátelství nebo násilí: Výchovná opatení: V pípad porušení nkterých ustanovení v oblasti ochrany proti zneužívání návykových látek mže být podle závažnosti pestupku editelem školy udleno výchovné opatení od dtky editele školy po vylouení ze školy Další opatení: a) v akutním pípad, po prkazném zjištní zneužívání návykových látek ve škole, nebo v pípad, že žák je prokazateln ovlivnn drogou (i alkoholem) v dob vyuování, editel školy, nebo pracovník povený dle pokynu ministra: - kontaktuje zdravotnické zaízení a zárove uvdomí rodie, pop. zákonné zástupce - uvdomí ŠÚ b) pípad dealerství nebo podezení na porušení 217 trestního zákona (ohrožení mravní výchovy dítte) nebo zanedbání povinné pée škola: - uvdomí oddlení pée o dít, oddlení sociální prevence sociálního odboru OÚ - oznámí vc policii. 11 Celkové hodnocení žáka Celkové hodnocení žáka na konci 1. a 2. pololetí vyjaduje výsledky klasifikace ve vyuovacích pedmtech a klasifikace chování; nezahrnuje klasifikaci v nepovinných pedmtech. prospl s vyznamenáním Žák prospl s vyznamenáním, nemá-li v žádném vyuovacím pedmtu prospch horší než chvalitebný, prmrný prospch z povinných pedmt nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré. prospl Žák prospl, nemá-li v žádném vyuovacím pedmtu prospch nedostatený. neprospl Žák neprospl, má-li z nkterého vyuovacího pedmtu prospch nedostatený. VII.Závrená ustanovení Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka v Zastávce je umístn ve sborovn školy. Pro potebu žák je k dispozici u tídních uitel. Se školním ádem jsou žáci seznámeni tídním uitelem vždy na zaátku školního roku, rodie na první tídní schzce ve školním roce. V Zastávce Schváleno pedagogickou radou dne Novelizace schválena pg. radou dne Novelizace schválena pg. radou PhDr. Petr Kroutil editel školy Projednáno a schváleno Školskou radou Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 dne Projednána novelizace ze dne a schválena Školskou radou Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 dne Projednána novelizace ze dne a schválena Školskou radou Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, dne Mgr. Martina Dvoáková pedsedkyn školské rady

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola a mateská škola Brno, Blanenská 1 Klasifikaní ád

Základní škola a mateská škola Brno, Blanenská 1 Klasifikaní ád Základní škola a mateská škola Brno, Blanenská 1 Klasifikaní ád Metodický pokyn pro uitele: lánek I. Zásady klasifikace - Pi hodnocení, prbžné i celkové klasifikace pedagogický pracovník uplatuje pimenou

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. Cílem

Více

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Tento klasifikační řád je součástí školního řádu. 1. Hodnocení chování Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: Stupeň 1 (velmi dobré) žák se chová

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 Soukromá výtvarná střední škola Písek ŠKOLNÍ ŘÁD A) PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ Žáci mají právo: 1. Na vzdělání a školské služby. 2. Na informace o průběhu

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zpracováno podle vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

I. ÚPLNÉ ZNNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÁDU

I. ÚPLNÉ ZNNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÁDU Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 16. srpna 2004 pod j.

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy

Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy I. Obecná ustanovení 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje a určuje organizaci chodu školy. Je závazný pro žáky a pedagogické

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení vzdělávání žáků vychází z příslušných ustanovení 51odst.5, 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova pro seniory Podlesí.j.: SSV 15/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI. l. VII.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014)

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014) Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 130 00 Praha 3-Žižkov www.gymnazium-prazacka.cz gymnazium@gym-prazacka.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (novelizace platná od 17. 2. 2014) I. Získávání podkladů pro hodnocení

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku.

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku. Š K O L N Í Ř Á D pro žáky dálkového vzdělávání oboru Obchodní akademie platný od 1. 9. 2010 pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 1. Podrobnosti k výkonu práv

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Příloha školního řádu Kázeňský a sankční řád Základní škola, Rudná, 5. května 583 SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků základní školy jsme vypracovali

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD DÁLKOVÉ STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD DÁLKOVÉ STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD DÁLKOVÉ STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ ČLÁNEK 1. VYMEZENÍ POJMU ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ PRO DÁLKOVÉ STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ 1.1 Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více