Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39"

Transkript

1 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných zákon a vyhlášek MŠMT a je vzhledem k nim normou nižší právní síly. Všechna práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc, která výslovn neupravuje tento školní ád se ídí zákonem 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis a všemi vyhláškami tento zákon rozvádjícími, zvlášt pak vyhláškou 13/2005 Sb., 16/2005 Sb.,47/2005 Sb.,48/2005 Sb.,55/2005 Sb., 64/2005 Sb., 72/2005 Sb., 73/2005 Sb., 107/2005 Sb., a 671/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis. Na postavení žáka se vztahují také všechny obecné zákony a právní pedpisy (Správní ád,.). I. Základní ustanovení Úelem školního ádu je vytvoit píznivé podmínky pro uskutenní hlavního poslání školy - poskytovat stední vzdlání s maturitní zkouškou a pipravit žáka školy k vysokoškolskému studiu. Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na gymnáziu zavázal ádn chodit do školy, osvojovat si znalosti stanovené uebním plánem a ídit se zásadami tohoto školního ádu. II. Provoz a vnitní režim školy Vyuování zaíná pevážn v 7.55 hodin a ídí se rozvrhem. Školní budova se otevírá v 6 hodin. Žáci se mohou shromažovat ve školní jídeln, kde zachovávají poádek a ídí se pokyny školníka a vedoucí školní jídelny. III. Podrobnosti k výkonu práv a povinností student a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky a.) Žáci mají právo: a) Na vzdlávání a školské služby podle zákona 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis. b) Na informace o prbhu a výsledcích svého vzdlávání. Na tyto informace mají v pípad zletilých žák a student právo také jejich rodie, popípad osoby, které vi zletilým žákm a studentm plní vyživovací povinnost. c) Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žák, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostednictvím se obracet na editele školy s tím, že editel školy je povinen se stanovisky a vyjádeními tchto samosprávných orgán zabývat. d) Vyjadovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdlávání, piemž jejich vyjádením musí být vnována pozornost odpovídající jejich vku a stupni vývoje. e) Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdlávání podle školského zákona. f) Být v prbhu klasifikaního období minimáln dvakrát klasifikován zpsobem odpovídajícím danému pedmtu. g) Na zdvodnní klasifikace vyuujícím. h) Podat žádost podepsanou zákonnými zástupci o komisionální pezkoušení na konci pololetí jestliže nesouhlasí s klasifikací. Žádost musí být podána nejpozdji do tí dn od doby, kdy se zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka dozvdl o provedené klasifikaci. i) Stžovat si editeli školy, jestliže je pesvden, že rozhodnutí nebo píkaz pedagogického pracovníka je v rozporu se školním ádem školy nebo jinými právními pedpisy. j) Navštvovat kroužky organizované školou k) Požádat pedagogické pracovníky o konzultace mimo vyuování. l) Pedkládat žádosti editeli školy. m) V úedních hodinách požadovat v kancelái školy o potvrzení a doklady, jejichž vydávání je v kompetenci školy. n) Využívat ke studiu uebních pomcek, uebnic a knih, které jsou majetkem školy.

2 2) Žáci jsou povinni: a) ádn docházet do školy a ádn se vzdlávat. b) Dodržovat školní ád a pedpisy a pokyny školy k ochran zdraví a bezpenosti, s nimiž byli seznámeni. c) Plnit pokyny pedagogických pracovník škol vydané v souladu s právními pedpisy a školním ádem. d) Informovat školu a školské zaízení o zmn zdravotní zpsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutenostech, které by mohly mít vliv na prbh vzdlávání. e) Dokládat dvody své nepítomnosti ve vyuování v souladu s podmínkami stanovenými školním ádem. f) Oznamovat škole a školskému zaízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro prbh vzdlávání nebo bezpenost žáka, a zmny v tchto údajích. g) Ve vyuovacích hodinách hovoit spisovným jazykem, ve vzájemném styku se vyvarovat hrubých a vulgárních výraz. h) Pesn dodržovat vyuovací dobu. Být na svém míst 5 minut ped první vyuovací hodinou. Po pestávkách mít pipraveny poteby pro vyuování, dodržovat rozsah pestávek. Ve volných hodinách v dob od 7.55 do se zdržovat v uebnách vyhrazených v rozhodnutí editele pro daný školní rok. i) Docházet do školy pravideln a vas podle stanoveného rozvrhu hodin. Zúastnit se vyuování všech povinných pedmt, volitelných pedmt i nepovinných pedmt, do kterých byl pijat. j) Omluvit tídnímu uiteli pedem známou nepítomnost, nezletilí žáci pedloží žádost o uvolnní podepsanou zákonným zástupcem.v pípad absence delší než ti dny mže tídní uitel v odvodnných pípadech požadovat jako souást omluvenky doložení nepítomnosti žáka ošetujícím lékaem. Potvrzení vydané lékaem se zptnou platností nebude považováno za doložení nepítomnosti. Ve výjimených a individuáln stanovených pípadech mže škola vyžadovat jako souást omluvenky vyjádení lékae i v pípadech kratší absence než 3 dny. k) Zletilí žáci doloží nepítomnost z dvodu nemoci potvrzením lékae. V pípad nepítomnosti z jiných dvod, pedloží žák doklad píslušné instituce (mstský úad, soud apod.). Pouze ve výjimených pípadech mže tídní uitel omluvit absenci i bez výše požadovaných doklad. l) Pi nepedvídané delší nepítomnosti písemn sdlit tídnímu uiteli do tí dn dvod nepítomnosti. Za nezletilé studenty mají tuto povinnost jejich zákonní zástupci. Po pti dnech neomluvené nepítomnosti píše editel školy zákonnému zástupci žáka nebo zletilému žákovi do vlastních rukou upozornní na vzniklou situaci. Pokud nedojde k omluvení nepítomnosti do 10 dn po pevzetí upozornní, pestává být tímto dnem žák, který neplní ve stední škole povinnou školní docházku, studentem školy. m) Po píchodu do školy okamžit oznámit tídnímu uiteli nástup do školy. V nejbližší tídnické hodin pedložit tídnímu uiteli studijní prkaz s omluvenkou, u nezletilých žák podepsanou zákonným zástupcem. n) Pedasný odchod ze školy /pro nevolnost nebo z jiných dvod/ omluvit u tídního uitele nebo jeho zástupce a vyuujícího v následující vyuovací hodin. o) Chovat se ukáznn ve školní jídeln, dodržovat hygienické a spoleenské zásady stolování, ídit se provozním ádem školní jídelny, dbát pokyn pedagogického dozoru i vedoucí školní jídelny. p) Pi povení tídním uitelem vykonávat funkci služby ve tíd a plnit povinnosti z toho vyplývající q) Bhem výuky nemanipulovat s mobilními telefony a mít na nich vypnuty všechny zvukové signály. r) Nevyrušovat pi vyuování nebo se zabývat innostmi, které nejsou pedmtem vyuování. s) Nenapovídat, neopisovat a nepoužívat nedovolené pomcky pi ústním nebo písemném zkoušení.

3 3) Práva zákonných zástupc Vedle práv, která vyplývají z obecných zákon, mohou zákonní zástupci žák uplatovat také práva podle bodu III., odst 1 písmene b), c), e), f), h), i), j), l), m) a n) tohoto školního ádu. 4) Zákonní zástupci nezletilých student jsou povinni: a) Zajistit, aby žák docházel ádn do školy. b) Na vyzvání editele školy se osobn zúastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdlávání žáka. c) Informovat školu o zmn zdravotní zpsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo o jiných závažných skutenostech, které by mohly mít vliv na prbh vzdlávání. d) Dokládat dvody nepítomnosti žáka ve vyuování v souladu s podmínkami stanovenými školním ádem. e) Oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro prbh vzdlávání nebo bezpenost žáka, a zmny v tchto údajích. f) Hradit každé svévolné poškození nebo zniení školního majetku, vcí žák, uitel i jiných osob zpsobené jejich díttem. g) Žádat s dostateným asovým odstupem o uvolnní žáka ze školního vyuování.o uvolnní žáka v rozsahu jednoho dne rozhoduje tídní uitel, v ostatních pípadech editel školy. IV. Podmínky zajištní bezpenosti a ochrany zdraví student a jejich ochrany ped sociáln patologickými jevy a ped projevy diskriminace, nepátelství nebo násilí 1) Pro zajištní bezpenosti a ochrany zdraví musí žáci: a) Chovat se tak, aby neohrozili zdraví své ani zdraví jiných. Každý úraz, nehodu i poranní, které se stalo bhem vyuování nebo pi innostech organizovaných školou, hlásit tídnímu uiteli nebo jinému pracovníku školy. b) Dodržovat protipožární pedpisy a pedpisy o bezpenosti a ochran zdraví pi práci s nimiž byl seznámen. c) Ve svém jednání a chování se ídit zásadami humanistické morálky, být ukáznní, plnit pokyny pedagogických pracovník i ostatních zamstnanc školy v rozsahu jejich kompetence, dodržovat pravidla slušného chování. d) Dbát na istotu a poádek ve škole i v jejím okolí a pomáhat pi jejich udržování. e) Být ve škole vhodn a ist upraveni a obleeni. f) ídit se vnitním ádem odborných ueben a laboratoí. Dodržovat zde pravidla bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. g) Na školních akcích mimo školu se ídit pokyny pedagogického dozoru nebo jiných povených osob, nevzdalovat se bez jejich dovolení z ureného prostoru. 2) Dále žáci nesmí: a) Kouit, požívat alkoholické nápoje i jiné omamné látky v dob vyuování, v areálu školy a pi akcích organizovaných školou. b) Manipulovat s elektrickým i plynovým zaízeními bez dozoru uitele. c) Nosit do školy látky a pedmty ohrožující zdraví nebo majetek jiných. d) Manipulovat s okenními žaluziemi, otevírat okna bhem pestávky. e) Opouštt bhem vyuování bez souhlasu vyuujícího školní budovu nebo zaízení, která jsou užívána k výuce /mimo polední pestávku a volné hodiny/. Žáci do 15 let neopouští školní budovu ani v polední pestávce a ve volných hodinách. f) V polední pestávce a bhem vyuování používat osobní dopravní prostedek. g) V dob vyuování zdržovat se v šatn mimo dobu nezbytn nutnou pro pevlékání.

4 3) V oblasti ochrany student ped zneužíváním návykových látek školní ád ukládá: a) všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky ( 89 odst. 10: návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky zpsobilé nepízniv ovlivnit psychiku lovka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování), ve škole s nimi manipulovat (manipulací pro úely školního ádu se rozumí pinášení, nabízení, zprostedkování, prodej, opatení, pechovávání) a souasn není z dvod ochrany zdraví a bezpenosti osob mladších 18 let dovoleno do školy vstupovat pod jejich vlivem, to neplatí pro pípady, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léebného procesu, který ji byl stanoven zdravotnickým zaízením b) požívání omamných a psychotropních látek ( dále OPL) osobami mladšími 18 let je v eské republice považováno za nebezpené, nemravné a zahálivé chování, každý, kdo se ho dopouští má nárok na pomoc orgán sociáln právní ochrany: v pípad, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutenost hlásit rodim nebo zákonnému zástupci ( 7, odst.1 zákona. 359/1999 Sb., o sociáln právní ochran) v pípad, že se škola o takovém chování dozví, je nucena splnit zákonnou ohlašovací povinnost vi orgánm sociáln-právní ochrany ( 10, odst. 4 zákona. 359/1999 Sb., o sociáln právní ochran) distribuce (a další formy jednání uvedené v trestním zákon) dle 187 trestního zákona a šíení OPL dle 188 tr. zák. je v R zakázáno a takové jednání je trestným inem nebo provinním, škola je povinna v takovém pípad na základ ustanovení 167 tr. zák. takový trestný in pekazit a uiní tak v každém pípad vasným oznámením vci policejnímu orgánu v pípad výskytu látky u níž je podezení, že se jedná o omamnou a psychotropní látku v prostorách školy nebo v pípad pechovávání takové látky studentem bude škola postupovat stejn jako v pedešlém bod, protože pracovníci školy nejsou oprávnni s tmito látkami nakládat, uiní tak zejména proto, že škola je výchovn vzdlávací za- ízení a její povinností je chránit dti a mládež ped nežádoucími spoleenskými jevy c) V pípad porušení nkterých ustanovení v oblasti ochrany proti zneužívání návykových látek mže být podle závažnosti pestupku editelem školy udleno výchovné opatení od dtky editele školy po vylouení ze školy V. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zaízení ze strany student Žáci jsou povinni: a) Šetit školní majetek, chránit jej ped poškozováním a hospodárn zacházet s energiemi a vodou. b) Uhradit škole úmysln poškozený majetek a uvdomovat si tvrdost postih za jeho úmyslné niení. c) Pezouvat se v šatnách. Používat jiné pezvky než v tlesné výchov. d) Ukládat osobní vci do pidlených skínk. Tato povinnost se vztahuje i na pestávky, volné hodiny a polední pestávku. Za ztrátu vcí, které nebyly uloženy ve skíkách, se neruí.

5 VI. Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student vnitní klasifikaní ád. Vnitní klasifikaní ád Vnitní klasifikaní ád Gymnázia T.G.Masaryka vychází ze zákona 561/2004 sb. ve znní pozdjších pedpis ( vyhlášek MŠMT.13/2005 Sb. a 48/2005 Sb. ) 1 Zásady klasifikace 1. Pi hodnocení, prbžné a celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen uitel) uplatuje pimenou náronost a pedagogický takt vi žákovi. 2. Pi celkové klasifikaci pihlíží uitel k vkovým zvláštnostem žáka i pípadným možnostem dílí indispozice žáka bhem klasifikaního období. 2 Klasifikace žáka ( 3 vyhlášky MŠMT.13/2005 Sb.) Prospch žáka v jednotlivých pedmtech je klasifikován tmito stupni: 1. - výborný 2. - chvalitebný 3. - dobrý 4. - dostatený 5. - nedostatený Jednotlivými vyuovacími pedmty jsou chápány pedmty povinné, volitelné a nepovinné. 3 Získávání podklad pro hodnocení a klasifikaci 1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovn vzdlávacích výsledk a chování žáka získává uitel zejména tmito metodami, formami a výsledky: a.) soustavným diagnostickým pozorováním žáka b.) soustavným sledováním výkon žáka a jeho pipravenosti na vyuování c.) rznými druhy zkoušek ( písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) d.) kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami e.) analýzou výsledk innosti žáka f.) žák musí být z pedmtu s pevahou vzdlávací vyzkoušen ústn i písemn alespo dvakrát za každé pololetí, z toho nejmén jednou ústn. g.) v pedmtu s pevahou výchovné funkce mže nahradit ústní a písemné zkoušení klasifikace praktických inností nebo jejich výsledk (výtvarné práce, cviební sestavy, hudební produkce ). h.) uitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projev, výkon, výtvor. Po ústním zkoušení oznámí uitel žákovi výsledek okamžit. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických inností oznámí žákovi nejpozdji do 14 dn. i.) termín kontrolní písemné práce konzultuje uitel s tídním uitelem. Cílem je zabránit hromadní zkoušek v uritých obdobích. V obdobích zvýšené koncentrace písemných prací (ped pololetní a závrenou klasifikací) zapisuje uitel termín písemné práce do tabulky vyvšené zástupcem editele školy. j.) v jednom vyuovacím dni mže tída psát nejvýše jednu kontrolní písemnou práci. Toto omezení se nevztahuje na dílí písemné testy, které nezabírají celou dobu vyuovací hodiny. k.) uitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka. 2. Vedení dokumentace o získané klasifikaci žák: a.) Studenti tíd O1.A O4.A si zapisují známky do studijních prkaz a vyuující známku potvrdí svým podpisem nebo parafou; studenti vyšších roník si vedou záznamy samostatn a povinn.

6 b.) Prbžnou klasifikaci student vyšších tíd potvrzují ve studentských prkazech vyuující tm studentm, kteí o to požádají (stejnou žádost mohou uplatnit i zákonní zástupci tchto student). c.) Pedagogové vedou vlastní písemné záznamy o klasifikaci jednotlivých žák, a to pehlednou formou; tyto záznamy podléhají kontrole, kterou mže provádt vedení školy a kontrolní orgány k tomu zmocnné ( nap. eská školní inspekce apod. ). d.) Na konci pololetí v ureném termínu ped konáním pedagogické rady zapisují vyuující známky do klasifikaních arch; tídní uitel zapíše známky do evidence v poítai a odpovídá za shodu zadaných údaj se zápisem v tídním výkaze. e.) Z dvod daných platnými právními pedpisy má každý vyuující povinnost zapsat do tídní knihy ( rubrika poznámky ) struné sdlení o tom, že studenti byli uvedeného dne seznámeni s konenou klasifikací za dané klasifikaní období. 4 Prbh klasifikace žáka 1. Žáci jsou klasifikováni ve všech vyuovacích pedmtech uvedených v uebním plánu píslušného roníku. 2. Klasifikaní stupe urí uitel, který vyuuje píslušnému pedmtu. 3. V pedmtu, ve kterém vyuuje více uitel, urí výsledný stupe za klasifikaní období píslušní uitelé po vzájemné dohod. Nedojde-li k dohod, stanoví se výsledný klasifikaní stupe rozhodnutím editele školy. 4. Pi urování stupn prospchu v jednotlivých pedmtech na konci klasifikaního období se hodnotí kvalita práce a uební výsledky, kterých žák dosáhl za celé klasifikaní období. Stupe prospchu se neuruje na základ prmru z klasifikace za píslušné období. 5. Vyuující zapisují prbžn (msín) všechny známky do klasifikaního deníku. 6. Pípady nevyhovující klasifikace žák se projednávají na pedagogických radách. 7. Nelze-li žáka klasifikovat v prvním pololetí, urí editel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozdji do dvou msíc po skonení prvního pololetí. Není-li možno hodnotit ani v náhradním termínu, žák se v prvním pololetí nehodnotí. 8. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, urí editel školy pro jeho hodnocení náhradní termín a to tak, aby jeho hodnocení bylo provedeno nejpozdji do konce msíce záí následujícího školního roku. V období msíce záí do doby hodnocení navštvuje žák nejbližší vyšší roník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu pak neprospl 9. Žák nebo jeho zákonný zástupce má právo v pítomnosti tídního uitele nahlédnout do klasifikaního deníku. 10. Jestliže má žák nebo zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace na konci prvního nebo druhého pololetí, mže do tí pracovních dn ode dne, kdy se o hodnocení prokazateln dozvdl nejpozdji však do tí pracovních dn od vydání vysvdení, požádat editele stední školy o pezkoušení; je-li vyuujícím editel školy, mže být požádán o pezkoušení žáka krajský úad. 5 Klasifikace u maturitní zkoušky Ustanovení tohoto paragrafu platí do doby, po kterou není povinná státní maturitní zkouška. Klasifikace maturitní zkoušky se ídí vyhláškou 138/1995 Sb. o ukonování studia ve znní pozdjších pedpis. 6 Komisionální zkoušky ( 6 vyhlášky MŠMT.13/2005 Sb.) 1. Komisionální zkoušku koná student v tchto pípadech: a.) koná-li opravné zkoušky, b.) požádá-li zletilý student nebo zákonný zástupce nezletilého studenta o komisionální pezkoušení z dvodu pochybností o správnosti hodnocení. 2. editel školy naídí komisionální pezkoušení studenta, jestliže zjistí, že vyuující porušil pravidla hodnocení a klasifikace. 3. Termín komisionální zkoušky stanoví editel školy.

7 4. Komise pro komisionální zkoušky je nejmén tílenná. Jejím pedsedou je editel školy nebo jím povený uitel, zkoušejícím je uitel vyuující studenta danému pedmtu a písedícím je pedagog s odbornou kvalifikací pro výuku téhož nebo píbuzného pedmtu. Pokud je editel zárove vyuujícím, jmenuje pedsedu komise krajský úad. 5. V pípad pochybností o správnosti hodnocení studenta podle odstavce 1 a 2 platí ustanovení, že student mže být v píslušném pololetí z daného pedmtu zkoušen pouze jednou. 7 Postup do vyššího roníku, opravné zkoušky ( 69 školského zákona) 1. Do vyššího roníku postoupí student, který na konci druhého pololetí píslušného roníku prospl ze všech povinných pedmt stanovených uebním plánem. 2. Nelze-li studenta hodnotit na konci prvního pololetí, urí editel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozdji do dvou msíc po skon- ení prvního pololetí. 3. Nelze-li studenta hodnotit na konci druhého pololetí, urí editel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozdji do konce záí následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštvuje student nejbližší vyšší roník. Není-li student hodnocen ani v tomto termínu, neprospl. 4. Student, který na konci druhého pololetí neprospl nejvýše ze 2 povinných pedmt, nebo student, který neprospl na konci prvního pololetí nejvýše ze dvou povinných pedmt vyuovaných pouze v prvním pololetí, koná z tchto pedmt opravnou zkoušku. Tuto zkoušku koná nejpozdji do konce píslušného školního roku v termínu stanoveném editelem školy. Opravné zkoušky jsou vždy komisionální. 5. Student, který nevykoná opravnou zkoušku úspšn nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospl. editel školy mže ze závažných dvod stanovit studentovi náhradní termín opravné zkoušky tak, aby se zkouška konala nejpozdji do konce záí následujícího školního roku. 6. Student mže v jednom dnu vykonávat pouze jednu opravnou zkoušku 8 Individuální vzdlávací plán ( 5 vyhlášky MŠMT.13/2005 Sb. a školský zákon) editel školy mže studentovi povolit individuální vzdlávací plán. Obsah a rozsah vzdlávání je v tomto plánu zachován, zvláštní je pouze organizace výuky a délka vzdlávání. Pravidla pro udlování individuálního vzdlávacího plánu jsou stanovena zvláštním vnitním pedpisem. Uvedený plán je souástí osobní dokumentace studenta. 9 Perušení studia, opakování roníku ( 66 školského zákona) 1. editel školy mže povolit studentovi, který splnil povinnou školní docházku, perušení studia, a to nejvýše na dobu dvou let. Po dobu perušení studia student není studentem školy. Po uplynutí perušení vzdlávání pokrauje student ve studiu v tom roníku, ve kterém bylo vzdlávání perušeno, event. ve vyšším roníku, prokáže-li odpovídající znalosti. editel školy na základ žádosti ukoní perušení vzdlávání i ped uplynutím doby perušení, nebrání-li tomu závažné dvody. 2. editel školy je povinen perušit studentce vzdlávání z dvodu thotenství a mateství. 3. editel školy mže studentovi, který splnil povinnou školní docházku a který na konci druhého pololetí neprospl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování roníku, a to po posouzení jeho dosavadních studijních výsledk a dvod uvedených v žádosti. Student, který plní povinnou školní docházku, v tchto pípadech opakuje roník vždy.

8 10 Chování ( vyhlášky MŠMT.13 a. 48/2005 Sb) 1. Klasifikace chování Chování žák je klasifikováno tmito stupni: 1 velmi dobré 2 uspokojivé 3 neuspokojivé 2. Výchovná opatení Výchovnými opateními jsou: pochvaly nebo jiná ocenní kázeská opatení 3. Pochvaly a jiná ocenní: Udlování pochval záleží na rozhodnutí tídního uitele nebo editele školy. Nejastji jsou žáci a studenti oceováni: pochvalou tídního uitele: za úspšné umístní ve školním kole pedmtových olympiád a soutží za kvalitní práci v tídní samospráv a další aktivity pochvalou editele školy: za úspšnou reprezentaci gymnázia v obvodních a vyšších kolech soutží a pedmtových olympiád za výkony a innosti, které je možno považovat za mimoádné. 4. Pi udlování napomenutí a dtek se postupuje zpravidla následujícím zpsobem: a.) Pozdní píchody a neomluvené hodiny Pozdní píchody 3x 6x 7x a více dtka tídního uitele dtka editele školy snížená známka z chování Neomluvené hodiny 1 2 dtka tídního uitele 3 7 dtka editele školy 8 31 dtka editele školy + následn na konci klasifikaního období stupe z chování 32 a více Podmínné vylouení ze školy nebo vylouení ze školy + následn na konci klasifikaního období 3. stupe z chování b.) Další porušení školního ádu: jednorázové: podle závažnosti se udluje dtka tídního uitele nebo dtka editelky školy a následn na konci klasifikaního období možnost snížené známky z chování opakované: dtka editele školy a další výchovná opatení (podmínené vylouení ze studia) a následn na konci klasifikaního období možnost snížené známky z chování 5. Zvlášt hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vi spolužákm a pracovníkm školy se vždy považují za závažné zavinné porušení povinností žák a student a je trestáno udlením dtky editele školy, pípadn podmínným vylouením žáka nebo studenta ze školy. Následn na konci klasifikaního období bude na pedagogické rad projednán stupe snížené známky z chování.

9 6. Niení majetku a zaízení školy: Podle závažnosti bude žákovi udlena dtka tídního uitele nebo dtka editele školy nebo podmínné vylouení ze studia. Žák, pípadn jeho zákonný zástupce, uvede poškozené místo i vc na vlastní náklady do pvodního stavu. Následn na konci klasifikaního období bude na pedagogické rad projednán stupe snížené známky z chování. 7. ešení pestupk pi selhání preventivních opatení školy k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví student a jejich ochrany ped sociáln patologickými jevy, omamnými a psychotropními látkami a ped projevy diskriminace, nepátelství nebo násilí: Výchovná opatení: V pípad porušení nkterých ustanovení v oblasti ochrany proti zneužívání návykových látek mže být podle závažnosti pestupku editelem školy udleno výchovné opatení od dtky editele školy po vylouení ze školy Další opatení: a) v akutním pípad, po prkazném zjištní zneužívání návykových látek ve škole, nebo v pípad, že žák je prokazateln ovlivnn drogou (i alkoholem) v dob vyuování, editel školy, nebo pracovník povený dle pokynu ministra: - kontaktuje zdravotnické zaízení a zárove uvdomí rodie, pop. zákonné zástupce - uvdomí ŠÚ b) pípad dealerství nebo podezení na porušení 217 trestního zákona (ohrožení mravní výchovy dítte) nebo zanedbání povinné pée škola: - uvdomí oddlení pée o dít, oddlení sociální prevence sociálního odboru OÚ - oznámí vc policii. 11 Celkové hodnocení žáka Celkové hodnocení žáka na konci 1. a 2. pololetí vyjaduje výsledky klasifikace ve vyuovacích pedmtech a klasifikace chování; nezahrnuje klasifikaci v nepovinných pedmtech. prospl s vyznamenáním Žák prospl s vyznamenáním, nemá-li v žádném vyuovacím pedmtu prospch horší než chvalitebný, prmrný prospch z povinných pedmt nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré. prospl Žák prospl, nemá-li v žádném vyuovacím pedmtu prospch nedostatený. neprospl Žák neprospl, má-li z nkterého vyuovacího pedmtu prospch nedostatený. VII.Závrená ustanovení Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka v Zastávce je umístn ve sborovn školy. Pro potebu žák je k dispozici u tídních uitel. Se školním ádem jsou žáci seznámeni tídním uitelem vždy na zaátku školního roku, rodie na první tídní schzce ve školním roce. V Zastávce Schváleno pedagogickou radou dne Novelizace schválena pg. radou dne Novelizace schválena pg. radou PhDr. Petr Kroutil editel školy Projednáno a schváleno Školskou radou Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 dne Projednána novelizace ze dne a schválena Školskou radou Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 dne Projednána novelizace ze dne a schválena Školskou radou Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, dne Mgr. Martina Dvoáková pedsedkyn školské rady

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád) Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Praha 4 - Braník, Roškotova 4 Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád) Na základ

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Gymnázium, MIKULOV, Komenského 7 Š K O L N Í

Gymnázium, MIKULOV, Komenského 7 Š K O L N Í Gymnázium, MIKULOV, Komenského 7 Š K O L N Í Á D editelství Gymnázia, Mikulov, Komenského 7 po projednání v pedagogické a školské rad, vydává v souladu s 30 zákona.561/2004 Sb., v platném znní, Školní

Více

Š K O L N Í Á D. l. 1

Š K O L N Í Á D. l. 1 ŠKOLNÍÁD l.1 1) Úelemtohotoškolníhoádujevytvoitpíznivépodmínkyprovzdlávánístudent 1,abysi vprbhustudiaosvojiliznalosti,dovednostiaetickézásadyformulovanévprofiluabsolventa školy. 2) StudentsedobrovolnýmrozhodnutímkestudiunaCARITASVOŠsociálníOlomouczavazuje

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

Stední odborná škola veejnosprávní a sociální, Stžery, Lipová 56 ŠKOLNÍ ÁD

Stední odborná škola veejnosprávní a sociální, Stžery, Lipová 56 ŠKOLNÍ ÁD Stední odborná škola veejnosprávní a sociální, Stžery, Lipová 56 ŠKOLNÍ ÁD Úelem tohoto školního ádu je vytvoit píznivé podmínky pro vyuování a pro plné využívání vyuovací doby tak, aby si žáci v prbhu

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

ŠKOLNÍ ÁD ÁST PRVNÍ. Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky

ŠKOLNÍ ÁD ÁST PRVNÍ. Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ÁD Školní ád Základní umlecké školy Letovice vydává na základ zákona. 561/2004 Sb., Zákona o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), 30, odst.1, editel

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Školní ád Obecná ustanovení Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) v platném znní vydávám jako statutární

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy 1 Obecné zásady pro hodnocení a klasifikaci žák Pi hodnocení a pi prbžné i celkové klasifikaci

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha, v ZOO Plze a Ochranu fauny eské republiky ŠKOLNÍ ÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEZNICE

Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha, v ZOO Plze a Ochranu fauny eské republiky ŠKOLNÍ ÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEZNICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE píspvková organizace Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupn Rožmitálská 419 tel. 318 682 165 262 72 Beznice fax 318 683 608 Mgr. Miroslav Blka, editel e-mail: reditel@zsbreznice.cz

Více

Základní škola Havíov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná

Základní škola Havíov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná Základní škola Havíov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná.j. ZŠ/644/2011 ŠKOLNÍ ÁD OBSAH: Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc... 2 Povinnosti žák k zajištní ádného prbhu vyuování a organizaci

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ŠKOLNÍ ÁD. SOŠ a SOU Písek Komenského 86, 397 11 Písek. pro školní rok 2007/2008

ŠKOLNÍ ÁD. SOŠ a SOU Písek Komenského 86, 397 11 Písek. pro školní rok 2007/2008 ŠKOLNÍ ÁD SOŠ a SOU Písek Komenského 86, 397 11 Písek pro školní rok 2007/2008 Š K O L N Í Á D pro žáky a studenty SOŠ a SOU, Písek, Komenského 86 pro školní rok 2007/2008 1. Úvod Žáci jsou povinni dodržovat

Více

ŠKOLNÍ ÁD ást: Pravidla hodnocení žák

ŠKOLNÍ ÁD ást: Pravidla hodnocení žák ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATESKÁ ŠKOLA STRUPICE okres Chomutov ŠKOLNÍ ÁD ást: Pravidla hodnocení žák Ve Strupicích dne: 18. 8. 2017 Vypracoval: Mgr. Jana Mišková Schválil: pedagogická rada 28. 8. 2017 školská

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola a Mateská škola Horní Stropnice

Základní škola a Mateská škola Horní Stropnice Základní škola a Mateská škola Horní Stropnice Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ÁD I. Práva a povinností žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky.

Více

6 Hodnocení žák a autoevaluace školy

6 Hodnocení žák a autoevaluace školy 6 Hodnocení žák a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žák V souladu s ustanoveními zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) a na základ vyhlášky.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: , Adresa:. 50, eské Hemanice, Telefon: ZŠ , MŠ ŠKOLNÍ ÁD

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: , Adresa:. 50, eské Hemanice, Telefon: ZŠ , MŠ ŠKOLNÍ ÁD Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655 ŠKOLNÍ ÁD Vypracovala: Mgr. Jana Jandová, editelka školy Schválila

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy A. Hodnocení prospěchu žáka probíhá v souladu s 3 odst. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů Za hodnocení prospěchu

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika Rozsah psobnosti: zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Nabývá úinnosti: Poet stran: Poet píloh: 1.11.2007 12 1 Tímto

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Základní škola a mateská škola Brno, Blanenská 1 Klasifikaní ád

Základní škola a mateská škola Brno, Blanenská 1 Klasifikaní ád Základní škola a mateská škola Brno, Blanenská 1 Klasifikaní ád Metodický pokyn pro uitele: lánek I. Zásady klasifikace - Pi hodnocení, prbžné i celkové klasifikace pedagogický pracovník uplatuje pimenou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně. Středisko volného času. Vnitřní řád 2016/2017

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně. Středisko volného času. Vnitřní řád 2016/2017 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně Středisko volného času Vnitřní řád 2016/2017 Číslo jednací: OAJL2016/105 Ředitelka Obchodní akademie, odborné školy a praktické

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Hodnocení žáků Klasifikační řád Hodnocení žáků Gymnázia, Praha 9, Českolipská je zakotveno v Klasifikačním řádu, který stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. Cílem

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

I. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Chování žáka se klasifikuje těmito stupni

I. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Chování žáka se klasifikuje těmito stupni HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Tato pravidla vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA KE KLASIFIKAČNÍMU ŘÁDU Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( 51) 1.1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první

Více

KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ

KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Příloha školního řádu č. 1 KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení a klasifikace žáků se může provádět těmito způsoby: 1. Zkoušením žáků - ústní nebo písemnou formou. 2. Zkoušením formou testů, které jsou

Více

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení V N I TŘNÍ Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov (dále jen DDM nebo Ulita) vydává ředitel na základě 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Vyvšeno dne : - 4 08-1998 Sejmuto dne : Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Mstské zastupitelstvo v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Více

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Marie Machátová, vedoucí vychovatelka ŠD Školská rada projednala dne: Pedagogická rada projednala dne: 3.9.2012

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

a) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

a) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Základní škola Nad Přehradou PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ součást školního řádu Č.j.: 199/2016 Vypracoval: Mgr. Anna Běhunková Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2016 Účinnost ode dne: 1. 9.

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Pravidla hodnocení a klasifikace 2. Zásady klasifikace 3. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 4. Klasifikace chování 5. Výchovná opatření 6. Klasifikace a hodnocení žáků

Více

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 1/11 Spis.zn.:.j.: Vyizuje: Tel.: 751/10/SÚ/Ran 13/11/SÚ/Ran Ranglová 352 370 433, 352

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY:

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY: Š K O L N Í Ř Á D Mateřské školy a Základní školy při Nemocnici, Žatec, o.p.s., Husova 2796, součást Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Tento klasifikační řád je součástí školního řádu. 1. Hodnocení chování Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: Stupeň 1 (velmi dobré) žák se chová

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Klasifikační řád Klasifikační řád stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU Zastupitelstvo msta Vizovice rozhodlo dne 26. listopadu 2001 usnesením. VIII/149/01 vydat

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

- str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD

- str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD - str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD Student se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na SUPŠ sv. Anežky České zavazuje řádně docházet do školy, řádně se vzdělávat, dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně

Více