Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39"

Transkript

1 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných zákon a vyhlášek MŠMT a je vzhledem k nim normou nižší právní síly. Všechna práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc, která výslovn neupravuje tento školní ád se ídí zákonem 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis a všemi vyhláškami tento zákon rozvádjícími, zvlášt pak vyhláškou 13/2005 Sb., 16/2005 Sb.,47/2005 Sb.,48/2005 Sb.,55/2005 Sb., 64/2005 Sb., 72/2005 Sb., 73/2005 Sb., 107/2005 Sb., a 671/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis. Na postavení žáka se vztahují také všechny obecné zákony a právní pedpisy (Správní ád,.). I. Základní ustanovení Úelem školního ádu je vytvoit píznivé podmínky pro uskutenní hlavního poslání školy - poskytovat stední vzdlání s maturitní zkouškou a pipravit žáka školy k vysokoškolskému studiu. Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na gymnáziu zavázal ádn chodit do školy, osvojovat si znalosti stanovené uebním plánem a ídit se zásadami tohoto školního ádu. II. Provoz a vnitní režim školy Vyuování zaíná pevážn v 7.55 hodin a ídí se rozvrhem. Školní budova se otevírá v 6 hodin. Žáci se mohou shromažovat ve školní jídeln, kde zachovávají poádek a ídí se pokyny školníka a vedoucí školní jídelny. III. Podrobnosti k výkonu práv a povinností student a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky a.) Žáci mají právo: a) Na vzdlávání a školské služby podle zákona 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis. b) Na informace o prbhu a výsledcích svého vzdlávání. Na tyto informace mají v pípad zletilých žák a student právo také jejich rodie, popípad osoby, které vi zletilým žákm a studentm plní vyživovací povinnost. c) Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žák, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostednictvím se obracet na editele školy s tím, že editel školy je povinen se stanovisky a vyjádeními tchto samosprávných orgán zabývat. d) Vyjadovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdlávání, piemž jejich vyjádením musí být vnována pozornost odpovídající jejich vku a stupni vývoje. e) Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdlávání podle školského zákona. f) Být v prbhu klasifikaního období minimáln dvakrát klasifikován zpsobem odpovídajícím danému pedmtu. g) Na zdvodnní klasifikace vyuujícím. h) Podat žádost podepsanou zákonnými zástupci o komisionální pezkoušení na konci pololetí jestliže nesouhlasí s klasifikací. Žádost musí být podána nejpozdji do tí dn od doby, kdy se zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka dozvdl o provedené klasifikaci. i) Stžovat si editeli školy, jestliže je pesvden, že rozhodnutí nebo píkaz pedagogického pracovníka je v rozporu se školním ádem školy nebo jinými právními pedpisy. j) Navštvovat kroužky organizované školou k) Požádat pedagogické pracovníky o konzultace mimo vyuování. l) Pedkládat žádosti editeli školy. m) V úedních hodinách požadovat v kancelái školy o potvrzení a doklady, jejichž vydávání je v kompetenci školy. n) Využívat ke studiu uebních pomcek, uebnic a knih, které jsou majetkem školy.

2 2) Žáci jsou povinni: a) ádn docházet do školy a ádn se vzdlávat. b) Dodržovat školní ád a pedpisy a pokyny školy k ochran zdraví a bezpenosti, s nimiž byli seznámeni. c) Plnit pokyny pedagogických pracovník škol vydané v souladu s právními pedpisy a školním ádem. d) Informovat školu a školské zaízení o zmn zdravotní zpsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutenostech, které by mohly mít vliv na prbh vzdlávání. e) Dokládat dvody své nepítomnosti ve vyuování v souladu s podmínkami stanovenými školním ádem. f) Oznamovat škole a školskému zaízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro prbh vzdlávání nebo bezpenost žáka, a zmny v tchto údajích. g) Ve vyuovacích hodinách hovoit spisovným jazykem, ve vzájemném styku se vyvarovat hrubých a vulgárních výraz. h) Pesn dodržovat vyuovací dobu. Být na svém míst 5 minut ped první vyuovací hodinou. Po pestávkách mít pipraveny poteby pro vyuování, dodržovat rozsah pestávek. Ve volných hodinách v dob od 7.55 do se zdržovat v uebnách vyhrazených v rozhodnutí editele pro daný školní rok. i) Docházet do školy pravideln a vas podle stanoveného rozvrhu hodin. Zúastnit se vyuování všech povinných pedmt, volitelných pedmt i nepovinných pedmt, do kterých byl pijat. j) Omluvit tídnímu uiteli pedem známou nepítomnost, nezletilí žáci pedloží žádost o uvolnní podepsanou zákonným zástupcem.v pípad absence delší než ti dny mže tídní uitel v odvodnných pípadech požadovat jako souást omluvenky doložení nepítomnosti žáka ošetujícím lékaem. Potvrzení vydané lékaem se zptnou platností nebude považováno za doložení nepítomnosti. Ve výjimených a individuáln stanovených pípadech mže škola vyžadovat jako souást omluvenky vyjádení lékae i v pípadech kratší absence než 3 dny. k) Zletilí žáci doloží nepítomnost z dvodu nemoci potvrzením lékae. V pípad nepítomnosti z jiných dvod, pedloží žák doklad píslušné instituce (mstský úad, soud apod.). Pouze ve výjimených pípadech mže tídní uitel omluvit absenci i bez výše požadovaných doklad. l) Pi nepedvídané delší nepítomnosti písemn sdlit tídnímu uiteli do tí dn dvod nepítomnosti. Za nezletilé studenty mají tuto povinnost jejich zákonní zástupci. Po pti dnech neomluvené nepítomnosti píše editel školy zákonnému zástupci žáka nebo zletilému žákovi do vlastních rukou upozornní na vzniklou situaci. Pokud nedojde k omluvení nepítomnosti do 10 dn po pevzetí upozornní, pestává být tímto dnem žák, který neplní ve stední škole povinnou školní docházku, studentem školy. m) Po píchodu do školy okamžit oznámit tídnímu uiteli nástup do školy. V nejbližší tídnické hodin pedložit tídnímu uiteli studijní prkaz s omluvenkou, u nezletilých žák podepsanou zákonným zástupcem. n) Pedasný odchod ze školy /pro nevolnost nebo z jiných dvod/ omluvit u tídního uitele nebo jeho zástupce a vyuujícího v následující vyuovací hodin. o) Chovat se ukáznn ve školní jídeln, dodržovat hygienické a spoleenské zásady stolování, ídit se provozním ádem školní jídelny, dbát pokyn pedagogického dozoru i vedoucí školní jídelny. p) Pi povení tídním uitelem vykonávat funkci služby ve tíd a plnit povinnosti z toho vyplývající q) Bhem výuky nemanipulovat s mobilními telefony a mít na nich vypnuty všechny zvukové signály. r) Nevyrušovat pi vyuování nebo se zabývat innostmi, které nejsou pedmtem vyuování. s) Nenapovídat, neopisovat a nepoužívat nedovolené pomcky pi ústním nebo písemném zkoušení.

3 3) Práva zákonných zástupc Vedle práv, která vyplývají z obecných zákon, mohou zákonní zástupci žák uplatovat také práva podle bodu III., odst 1 písmene b), c), e), f), h), i), j), l), m) a n) tohoto školního ádu. 4) Zákonní zástupci nezletilých student jsou povinni: a) Zajistit, aby žák docházel ádn do školy. b) Na vyzvání editele školy se osobn zúastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdlávání žáka. c) Informovat školu o zmn zdravotní zpsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo o jiných závažných skutenostech, které by mohly mít vliv na prbh vzdlávání. d) Dokládat dvody nepítomnosti žáka ve vyuování v souladu s podmínkami stanovenými školním ádem. e) Oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro prbh vzdlávání nebo bezpenost žáka, a zmny v tchto údajích. f) Hradit každé svévolné poškození nebo zniení školního majetku, vcí žák, uitel i jiných osob zpsobené jejich díttem. g) Žádat s dostateným asovým odstupem o uvolnní žáka ze školního vyuování.o uvolnní žáka v rozsahu jednoho dne rozhoduje tídní uitel, v ostatních pípadech editel školy. IV. Podmínky zajištní bezpenosti a ochrany zdraví student a jejich ochrany ped sociáln patologickými jevy a ped projevy diskriminace, nepátelství nebo násilí 1) Pro zajištní bezpenosti a ochrany zdraví musí žáci: a) Chovat se tak, aby neohrozili zdraví své ani zdraví jiných. Každý úraz, nehodu i poranní, které se stalo bhem vyuování nebo pi innostech organizovaných školou, hlásit tídnímu uiteli nebo jinému pracovníku školy. b) Dodržovat protipožární pedpisy a pedpisy o bezpenosti a ochran zdraví pi práci s nimiž byl seznámen. c) Ve svém jednání a chování se ídit zásadami humanistické morálky, být ukáznní, plnit pokyny pedagogických pracovník i ostatních zamstnanc školy v rozsahu jejich kompetence, dodržovat pravidla slušného chování. d) Dbát na istotu a poádek ve škole i v jejím okolí a pomáhat pi jejich udržování. e) Být ve škole vhodn a ist upraveni a obleeni. f) ídit se vnitním ádem odborných ueben a laboratoí. Dodržovat zde pravidla bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. g) Na školních akcích mimo školu se ídit pokyny pedagogického dozoru nebo jiných povených osob, nevzdalovat se bez jejich dovolení z ureného prostoru. 2) Dále žáci nesmí: a) Kouit, požívat alkoholické nápoje i jiné omamné látky v dob vyuování, v areálu školy a pi akcích organizovaných školou. b) Manipulovat s elektrickým i plynovým zaízeními bez dozoru uitele. c) Nosit do školy látky a pedmty ohrožující zdraví nebo majetek jiných. d) Manipulovat s okenními žaluziemi, otevírat okna bhem pestávky. e) Opouštt bhem vyuování bez souhlasu vyuujícího školní budovu nebo zaízení, která jsou užívána k výuce /mimo polední pestávku a volné hodiny/. Žáci do 15 let neopouští školní budovu ani v polední pestávce a ve volných hodinách. f) V polední pestávce a bhem vyuování používat osobní dopravní prostedek. g) V dob vyuování zdržovat se v šatn mimo dobu nezbytn nutnou pro pevlékání.

4 3) V oblasti ochrany student ped zneužíváním návykových látek školní ád ukládá: a) všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky ( 89 odst. 10: návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky zpsobilé nepízniv ovlivnit psychiku lovka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování), ve škole s nimi manipulovat (manipulací pro úely školního ádu se rozumí pinášení, nabízení, zprostedkování, prodej, opatení, pechovávání) a souasn není z dvod ochrany zdraví a bezpenosti osob mladších 18 let dovoleno do školy vstupovat pod jejich vlivem, to neplatí pro pípady, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léebného procesu, který ji byl stanoven zdravotnickým zaízením b) požívání omamných a psychotropních látek ( dále OPL) osobami mladšími 18 let je v eské republice považováno za nebezpené, nemravné a zahálivé chování, každý, kdo se ho dopouští má nárok na pomoc orgán sociáln právní ochrany: v pípad, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutenost hlásit rodim nebo zákonnému zástupci ( 7, odst.1 zákona. 359/1999 Sb., o sociáln právní ochran) v pípad, že se škola o takovém chování dozví, je nucena splnit zákonnou ohlašovací povinnost vi orgánm sociáln-právní ochrany ( 10, odst. 4 zákona. 359/1999 Sb., o sociáln právní ochran) distribuce (a další formy jednání uvedené v trestním zákon) dle 187 trestního zákona a šíení OPL dle 188 tr. zák. je v R zakázáno a takové jednání je trestným inem nebo provinním, škola je povinna v takovém pípad na základ ustanovení 167 tr. zák. takový trestný in pekazit a uiní tak v každém pípad vasným oznámením vci policejnímu orgánu v pípad výskytu látky u níž je podezení, že se jedná o omamnou a psychotropní látku v prostorách školy nebo v pípad pechovávání takové látky studentem bude škola postupovat stejn jako v pedešlém bod, protože pracovníci školy nejsou oprávnni s tmito látkami nakládat, uiní tak zejména proto, že škola je výchovn vzdlávací za- ízení a její povinností je chránit dti a mládež ped nežádoucími spoleenskými jevy c) V pípad porušení nkterých ustanovení v oblasti ochrany proti zneužívání návykových látek mže být podle závažnosti pestupku editelem školy udleno výchovné opatení od dtky editele školy po vylouení ze školy V. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zaízení ze strany student Žáci jsou povinni: a) Šetit školní majetek, chránit jej ped poškozováním a hospodárn zacházet s energiemi a vodou. b) Uhradit škole úmysln poškozený majetek a uvdomovat si tvrdost postih za jeho úmyslné niení. c) Pezouvat se v šatnách. Používat jiné pezvky než v tlesné výchov. d) Ukládat osobní vci do pidlených skínk. Tato povinnost se vztahuje i na pestávky, volné hodiny a polední pestávku. Za ztrátu vcí, které nebyly uloženy ve skíkách, se neruí.

5 VI. Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student vnitní klasifikaní ád. Vnitní klasifikaní ád Vnitní klasifikaní ád Gymnázia T.G.Masaryka vychází ze zákona 561/2004 sb. ve znní pozdjších pedpis ( vyhlášek MŠMT.13/2005 Sb. a 48/2005 Sb. ) 1 Zásady klasifikace 1. Pi hodnocení, prbžné a celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen uitel) uplatuje pimenou náronost a pedagogický takt vi žákovi. 2. Pi celkové klasifikaci pihlíží uitel k vkovým zvláštnostem žáka i pípadným možnostem dílí indispozice žáka bhem klasifikaního období. 2 Klasifikace žáka ( 3 vyhlášky MŠMT.13/2005 Sb.) Prospch žáka v jednotlivých pedmtech je klasifikován tmito stupni: 1. - výborný 2. - chvalitebný 3. - dobrý 4. - dostatený 5. - nedostatený Jednotlivými vyuovacími pedmty jsou chápány pedmty povinné, volitelné a nepovinné. 3 Získávání podklad pro hodnocení a klasifikaci 1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovn vzdlávacích výsledk a chování žáka získává uitel zejména tmito metodami, formami a výsledky: a.) soustavným diagnostickým pozorováním žáka b.) soustavným sledováním výkon žáka a jeho pipravenosti na vyuování c.) rznými druhy zkoušek ( písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) d.) kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami e.) analýzou výsledk innosti žáka f.) žák musí být z pedmtu s pevahou vzdlávací vyzkoušen ústn i písemn alespo dvakrát za každé pololetí, z toho nejmén jednou ústn. g.) v pedmtu s pevahou výchovné funkce mže nahradit ústní a písemné zkoušení klasifikace praktických inností nebo jejich výsledk (výtvarné práce, cviební sestavy, hudební produkce ). h.) uitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projev, výkon, výtvor. Po ústním zkoušení oznámí uitel žákovi výsledek okamžit. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických inností oznámí žákovi nejpozdji do 14 dn. i.) termín kontrolní písemné práce konzultuje uitel s tídním uitelem. Cílem je zabránit hromadní zkoušek v uritých obdobích. V obdobích zvýšené koncentrace písemných prací (ped pololetní a závrenou klasifikací) zapisuje uitel termín písemné práce do tabulky vyvšené zástupcem editele školy. j.) v jednom vyuovacím dni mže tída psát nejvýše jednu kontrolní písemnou práci. Toto omezení se nevztahuje na dílí písemné testy, které nezabírají celou dobu vyuovací hodiny. k.) uitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka. 2. Vedení dokumentace o získané klasifikaci žák: a.) Studenti tíd O1.A O4.A si zapisují známky do studijních prkaz a vyuující známku potvrdí svým podpisem nebo parafou; studenti vyšších roník si vedou záznamy samostatn a povinn.

6 b.) Prbžnou klasifikaci student vyšších tíd potvrzují ve studentských prkazech vyuující tm studentm, kteí o to požádají (stejnou žádost mohou uplatnit i zákonní zástupci tchto student). c.) Pedagogové vedou vlastní písemné záznamy o klasifikaci jednotlivých žák, a to pehlednou formou; tyto záznamy podléhají kontrole, kterou mže provádt vedení školy a kontrolní orgány k tomu zmocnné ( nap. eská školní inspekce apod. ). d.) Na konci pololetí v ureném termínu ped konáním pedagogické rady zapisují vyuující známky do klasifikaních arch; tídní uitel zapíše známky do evidence v poítai a odpovídá za shodu zadaných údaj se zápisem v tídním výkaze. e.) Z dvod daných platnými právními pedpisy má každý vyuující povinnost zapsat do tídní knihy ( rubrika poznámky ) struné sdlení o tom, že studenti byli uvedeného dne seznámeni s konenou klasifikací za dané klasifikaní období. 4 Prbh klasifikace žáka 1. Žáci jsou klasifikováni ve všech vyuovacích pedmtech uvedených v uebním plánu píslušného roníku. 2. Klasifikaní stupe urí uitel, který vyuuje píslušnému pedmtu. 3. V pedmtu, ve kterém vyuuje více uitel, urí výsledný stupe za klasifikaní období píslušní uitelé po vzájemné dohod. Nedojde-li k dohod, stanoví se výsledný klasifikaní stupe rozhodnutím editele školy. 4. Pi urování stupn prospchu v jednotlivých pedmtech na konci klasifikaního období se hodnotí kvalita práce a uební výsledky, kterých žák dosáhl za celé klasifikaní období. Stupe prospchu se neuruje na základ prmru z klasifikace za píslušné období. 5. Vyuující zapisují prbžn (msín) všechny známky do klasifikaního deníku. 6. Pípady nevyhovující klasifikace žák se projednávají na pedagogických radách. 7. Nelze-li žáka klasifikovat v prvním pololetí, urí editel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozdji do dvou msíc po skonení prvního pololetí. Není-li možno hodnotit ani v náhradním termínu, žák se v prvním pololetí nehodnotí. 8. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, urí editel školy pro jeho hodnocení náhradní termín a to tak, aby jeho hodnocení bylo provedeno nejpozdji do konce msíce záí následujícího školního roku. V období msíce záí do doby hodnocení navštvuje žák nejbližší vyšší roník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu pak neprospl 9. Žák nebo jeho zákonný zástupce má právo v pítomnosti tídního uitele nahlédnout do klasifikaního deníku. 10. Jestliže má žák nebo zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace na konci prvního nebo druhého pololetí, mže do tí pracovních dn ode dne, kdy se o hodnocení prokazateln dozvdl nejpozdji však do tí pracovních dn od vydání vysvdení, požádat editele stední školy o pezkoušení; je-li vyuujícím editel školy, mže být požádán o pezkoušení žáka krajský úad. 5 Klasifikace u maturitní zkoušky Ustanovení tohoto paragrafu platí do doby, po kterou není povinná státní maturitní zkouška. Klasifikace maturitní zkoušky se ídí vyhláškou 138/1995 Sb. o ukonování studia ve znní pozdjších pedpis. 6 Komisionální zkoušky ( 6 vyhlášky MŠMT.13/2005 Sb.) 1. Komisionální zkoušku koná student v tchto pípadech: a.) koná-li opravné zkoušky, b.) požádá-li zletilý student nebo zákonný zástupce nezletilého studenta o komisionální pezkoušení z dvodu pochybností o správnosti hodnocení. 2. editel školy naídí komisionální pezkoušení studenta, jestliže zjistí, že vyuující porušil pravidla hodnocení a klasifikace. 3. Termín komisionální zkoušky stanoví editel školy.

7 4. Komise pro komisionální zkoušky je nejmén tílenná. Jejím pedsedou je editel školy nebo jím povený uitel, zkoušejícím je uitel vyuující studenta danému pedmtu a písedícím je pedagog s odbornou kvalifikací pro výuku téhož nebo píbuzného pedmtu. Pokud je editel zárove vyuujícím, jmenuje pedsedu komise krajský úad. 5. V pípad pochybností o správnosti hodnocení studenta podle odstavce 1 a 2 platí ustanovení, že student mže být v píslušném pololetí z daného pedmtu zkoušen pouze jednou. 7 Postup do vyššího roníku, opravné zkoušky ( 69 školského zákona) 1. Do vyššího roníku postoupí student, který na konci druhého pololetí píslušného roníku prospl ze všech povinných pedmt stanovených uebním plánem. 2. Nelze-li studenta hodnotit na konci prvního pololetí, urí editel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozdji do dvou msíc po skon- ení prvního pololetí. 3. Nelze-li studenta hodnotit na konci druhého pololetí, urí editel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozdji do konce záí následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštvuje student nejbližší vyšší roník. Není-li student hodnocen ani v tomto termínu, neprospl. 4. Student, který na konci druhého pololetí neprospl nejvýše ze 2 povinných pedmt, nebo student, který neprospl na konci prvního pololetí nejvýše ze dvou povinných pedmt vyuovaných pouze v prvním pololetí, koná z tchto pedmt opravnou zkoušku. Tuto zkoušku koná nejpozdji do konce píslušného školního roku v termínu stanoveném editelem školy. Opravné zkoušky jsou vždy komisionální. 5. Student, který nevykoná opravnou zkoušku úspšn nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospl. editel školy mže ze závažných dvod stanovit studentovi náhradní termín opravné zkoušky tak, aby se zkouška konala nejpozdji do konce záí následujícího školního roku. 6. Student mže v jednom dnu vykonávat pouze jednu opravnou zkoušku 8 Individuální vzdlávací plán ( 5 vyhlášky MŠMT.13/2005 Sb. a školský zákon) editel školy mže studentovi povolit individuální vzdlávací plán. Obsah a rozsah vzdlávání je v tomto plánu zachován, zvláštní je pouze organizace výuky a délka vzdlávání. Pravidla pro udlování individuálního vzdlávacího plánu jsou stanovena zvláštním vnitním pedpisem. Uvedený plán je souástí osobní dokumentace studenta. 9 Perušení studia, opakování roníku ( 66 školského zákona) 1. editel školy mže povolit studentovi, který splnil povinnou školní docházku, perušení studia, a to nejvýše na dobu dvou let. Po dobu perušení studia student není studentem školy. Po uplynutí perušení vzdlávání pokrauje student ve studiu v tom roníku, ve kterém bylo vzdlávání perušeno, event. ve vyšším roníku, prokáže-li odpovídající znalosti. editel školy na základ žádosti ukoní perušení vzdlávání i ped uplynutím doby perušení, nebrání-li tomu závažné dvody. 2. editel školy je povinen perušit studentce vzdlávání z dvodu thotenství a mateství. 3. editel školy mže studentovi, který splnil povinnou školní docházku a který na konci druhého pololetí neprospl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování roníku, a to po posouzení jeho dosavadních studijních výsledk a dvod uvedených v žádosti. Student, který plní povinnou školní docházku, v tchto pípadech opakuje roník vždy.

8 10 Chování ( vyhlášky MŠMT.13 a. 48/2005 Sb) 1. Klasifikace chování Chování žák je klasifikováno tmito stupni: 1 velmi dobré 2 uspokojivé 3 neuspokojivé 2. Výchovná opatení Výchovnými opateními jsou: pochvaly nebo jiná ocenní kázeská opatení 3. Pochvaly a jiná ocenní: Udlování pochval záleží na rozhodnutí tídního uitele nebo editele školy. Nejastji jsou žáci a studenti oceováni: pochvalou tídního uitele: za úspšné umístní ve školním kole pedmtových olympiád a soutží za kvalitní práci v tídní samospráv a další aktivity pochvalou editele školy: za úspšnou reprezentaci gymnázia v obvodních a vyšších kolech soutží a pedmtových olympiád za výkony a innosti, které je možno považovat za mimoádné. 4. Pi udlování napomenutí a dtek se postupuje zpravidla následujícím zpsobem: a.) Pozdní píchody a neomluvené hodiny Pozdní píchody 3x 6x 7x a více dtka tídního uitele dtka editele školy snížená známka z chování Neomluvené hodiny 1 2 dtka tídního uitele 3 7 dtka editele školy 8 31 dtka editele školy + následn na konci klasifikaního období stupe z chování 32 a více Podmínné vylouení ze školy nebo vylouení ze školy + následn na konci klasifikaního období 3. stupe z chování b.) Další porušení školního ádu: jednorázové: podle závažnosti se udluje dtka tídního uitele nebo dtka editelky školy a následn na konci klasifikaního období možnost snížené známky z chování opakované: dtka editele školy a další výchovná opatení (podmínené vylouení ze studia) a následn na konci klasifikaního období možnost snížené známky z chování 5. Zvlášt hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vi spolužákm a pracovníkm školy se vždy považují za závažné zavinné porušení povinností žák a student a je trestáno udlením dtky editele školy, pípadn podmínným vylouením žáka nebo studenta ze školy. Následn na konci klasifikaního období bude na pedagogické rad projednán stupe snížené známky z chování.

9 6. Niení majetku a zaízení školy: Podle závažnosti bude žákovi udlena dtka tídního uitele nebo dtka editele školy nebo podmínné vylouení ze studia. Žák, pípadn jeho zákonný zástupce, uvede poškozené místo i vc na vlastní náklady do pvodního stavu. Následn na konci klasifikaního období bude na pedagogické rad projednán stupe snížené známky z chování. 7. ešení pestupk pi selhání preventivních opatení školy k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví student a jejich ochrany ped sociáln patologickými jevy, omamnými a psychotropními látkami a ped projevy diskriminace, nepátelství nebo násilí: Výchovná opatení: V pípad porušení nkterých ustanovení v oblasti ochrany proti zneužívání návykových látek mže být podle závažnosti pestupku editelem školy udleno výchovné opatení od dtky editele školy po vylouení ze školy Další opatení: a) v akutním pípad, po prkazném zjištní zneužívání návykových látek ve škole, nebo v pípad, že žák je prokazateln ovlivnn drogou (i alkoholem) v dob vyuování, editel školy, nebo pracovník povený dle pokynu ministra: - kontaktuje zdravotnické zaízení a zárove uvdomí rodie, pop. zákonné zástupce - uvdomí ŠÚ b) pípad dealerství nebo podezení na porušení 217 trestního zákona (ohrožení mravní výchovy dítte) nebo zanedbání povinné pée škola: - uvdomí oddlení pée o dít, oddlení sociální prevence sociálního odboru OÚ - oznámí vc policii. 11 Celkové hodnocení žáka Celkové hodnocení žáka na konci 1. a 2. pololetí vyjaduje výsledky klasifikace ve vyuovacích pedmtech a klasifikace chování; nezahrnuje klasifikaci v nepovinných pedmtech. prospl s vyznamenáním Žák prospl s vyznamenáním, nemá-li v žádném vyuovacím pedmtu prospch horší než chvalitebný, prmrný prospch z povinných pedmt nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré. prospl Žák prospl, nemá-li v žádném vyuovacím pedmtu prospch nedostatený. neprospl Žák neprospl, má-li z nkterého vyuovacího pedmtu prospch nedostatený. VII.Závrená ustanovení Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka v Zastávce je umístn ve sborovn školy. Pro potebu žák je k dispozici u tídních uitel. Se školním ádem jsou žáci seznámeni tídním uitelem vždy na zaátku školního roku, rodie na první tídní schzce ve školním roce. V Zastávce Schváleno pedagogickou radou dne Novelizace schválena pg. radou dne Novelizace schválena pg. radou PhDr. Petr Kroutil editel školy Projednáno a schváleno Školskou radou Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 dne Projednána novelizace ze dne a schválena Školskou radou Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 dne Projednána novelizace ze dne a schválena Školskou radou Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, dne Mgr. Martina Dvoáková pedsedkyn školské rady

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE I. ŠKOLNÍ ŘÁD II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a Vnitřní řád domova mládeže Střední odborné

Více

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Školní řád Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 K zabezpečení chodu školy vydávám v souladu s ustanovením 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 ŠKOLNÍ ŘÁD šk. r. 2014/2015 Obsah I. Úvod... 1 II. Přijetí uchazeče ke studiu... 2 III. Ukončení a zanechání studia žáka... 2 IV. Povolení

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ praktickou a speciální - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L., Neklanova 1806, příspěvková organizace Školní řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště (dále jen školní řád)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC Školní řád je vydán Střední školou stavební Horstav Olomouc,(dále jen škola) se sídlem v Olomouci, U Hradiska 4, PSČ 779 00, na základě zákona

Více

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah:

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah: Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Oddíl A. Školní řád Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7 ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) Obsah školní rok 2009-2010 VOŠ obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 1.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc V souladu s 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015)

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015) Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 1.1. PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Žáci mají právo

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace. Školní řád

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace. Školní řád Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Školní řád Čl. 1 Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na střední škole zavazuje řádně chodit do školy, osvojovat si znalosti stanovené

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary, příspěvková organizace se sídlem Všestary 57, 503 12 Všestary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 01. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 ŠKOLNÍ ŘÁD Účelem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování v budově školy i ve zdravotnických zařízeních, ve kterých výuka probíhá. Důsledným dodržováním řádu pedagogickými pracovníky

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více