Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy"

Transkript

1 Školní ád Obecná ustanovení Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) v platném znní vydávám jako statutární orgán školy tuto smrnici. Smrnice je souástí organizaního ádu školy Preambule Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy, se sídlem Kostelní námstí 21, Moravská Tebová (dále jen škola") se tímto hlásí k základním principm vyjádeným v Úmluv o právech dítte, a to zejména k principm rozvoje osobnosti dítte, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu. Tyto zásady pokládá za nejdležitjší pro svou innost. Legislativní rámec V souladu se znním ustanovení 30, zákona.561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), vydává editel Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy tento Školní ád. Pílohou Školního ádu jsou provozní ády školní družiny, tlocviny, školního hišt a jednotlivých pracoven, smrnice k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák, smrnice ke klasifikaci žák. Všechna ustanovení školního ádu vycházejí z platné legislativy, pedevším ze zákona. 561/ 2004 Sb.( školského zákona ), dále ze zákoníku práce, Pracovního ádu pro zamstnance škol a školských zaízení a z pedpis týkajících se BOZ žák. Závaznost a úinnost Tento školní ád je závazný pro všechny žáky, zamstnance školy a zákonné zástupce žák. Vychází z pedpokladu, že všichni si školu zvolili dobrovoln ( žáci a jejich zákonní zástupci na základ svobodné volby školy ), a proto pedpokládá svobodné využívání práv, ale stejn tak plnní povinností. lánek 1 Úvodní ustanovení Školní ád je základní normou organizace. Upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky; podrobnosti o pravidlech chování žák, dále vymezuje práva a povinnosti pedagogických pracovník školy; upravuje podrobnosti k docházce do školy, provoz a vnitní režim školy; podmínky zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák a jejich ochrany ped sociáln patologickými jevy a ped projevy diskriminace, nepátelství nebo násilí; podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žák; pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (píloha). lánek 2 Práva a povinnosti žák školy 2.1. Žáci mají právo: na vzdlávání a rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností; využívat zaízení školy pro efektivní vzdlávání a další sebevzdlávání; Organizaní ád školy souást: 02 - "Školní ád 1

2 na ohleduplné, zdvoilé a estné jednání ze strany pedagog a spolužák; na svobodu myšlení, projevu a náboženského pesvdení; vyjadovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdlávání, piemž jejich vyjádením musí být vnována pozornost odpovídající jejich vku a stupni vývoje; vyslovovat a hájit svj názor a uplatovat svá práva, která jsou v souladu s obecn platnými právními pedpisy a vnitními pedpisy školy. Svj názor musí vyjadovat pimenou formou, která odpovídá zásadám slušnosti a dobrého obanského soužití. K vyslovení svých názor je možné také využívat dtské školní rady a schránky dvry. vznášet pipomínky sám nebo prostednictvím svých zákonných zástupc, obrátit se pímo na tídního uitele, editele školy, popípad jeho zástupce; být chránni ped jakoukoliv formou diskriminace, jakýmkoliv tlesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením, týráním a zanedbáváním; šikana, rasismus, xenofobie a netolerance vi odlišnosti je v jakékoliv form nepípustná na informace o prbhu a výsledcích svého vzdlávání; pi nepochopení podstaty uiva vyžádat si u vyuujícího konzultaci; v odvodnných pípadech (nap. dlouhodobé absence) obrátit se pi osvojování zameškaného uiva na vyuujícího; být seznámeni se všemi pedpisy, které vydává škola a které se týkají jejich pobytu a inností ve škole na speciální péi dle projektu zpracovaného výchovným poradcem, jedná-li se o žáky, u nichž byla diagnostikována porucha uení nebo chování pohybovat se v dob pestávek v prostorách k tomu urených, pi pohybu dbají bezpenostních zásad. na zabezpeení pístupu k informacím, pi práci na PC dbají pokyn vyuujících, ídí se ádem PC pracovny na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdlávání podle tohoto zákona, na konzultace s vyuujícími a s výchovnou poradkyní školy pes žákovskou samosprávu, popípad prostednictvím tídního uitele picházet s podntnými nápady na zlepšování prostedí, na tvorbu projekt, na organizování charitativních akcí atd. 2.2 Žáci mají povinnost: ádn docházet do školy a školského zaízení nebo na jiný školou stanovený program, ádn se vzdlávat, úastnit se výuky podle rozvrhu hodin a být na výuku pipraveni podle pokyn vyuujících. Úast na vyuování nepovinných pedmt a docházka do zájmových kroužk, do školní družiny je pro pihlášené žáky povinná. Odhlásit se mohou vždy ke konci pololetí. picházet do školy vas,nejpozdji 10 minut ped zahájením výuky, být vybaveni potebnými pomckami a školními potebami vetn žákovské knížky dle rozvrhu hodin a pokyn uitel plnit pokyny zamstnanc školy vydané v souladu se školním ádem nebo ádem školského zaízení Organizaní ád školy souást: 02 - "Školní ád 2

3 na úseku zajištní bezpenosti a ochrany zdraví dodržovat školní a vnitní ád a pedpisy a pokyny školy a školského zaízení k BOZ, s nimiž byli seznámeni, ídit se jimi ve všech prostorách školy i pi akcích školou poádaných nebo na nž žáky vyšle škola chovat se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob. Svým chováním v prostorách školy neomezovat a neohrožovat své spolužáky a dosplé osoby. Za prostory školy se považují: budova školy se všemi ástmi, školní hišt, školní pozemek, školní dvr. doplnit si uivo zameškané v dob absence chovat se k sob navzájem i k pedagogm ohledupln, slušn, nepoužívat vulgárních výrazy, neponižovat, svým chováním reprezentovat školu, nepoškozovat její povst a nejednat proti jejím zájmm, respektovat individuální zvláštnosti a odlišnosti. Prokázané projevy diskriminace, nepátelství, násilí, úmyslné ublížení na zdraví nebo šikanování spolužák budou posuzovány vždy jako hrubé porušení školního ádu a po posouzení jejich závažnosti ešeny i ve spolupráci s Policií R a pracovníky sociální pée. Zvlášt hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vi žákm i pracovníkm školy nebo školského zaízení se vždy považují za velmi závažné zavinné porušení povinností stanovených tímto zákonem. v poítaových uebnách pracovat podle pokyn vyuujících, šetrn zacházet se svenými uebnicemi, školními potebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zniení majetku školy, žák, uitel i jiných osob hradí v plném rozsahu rodie žáka, který poškození zpsobil. Každé poškození nebo závadu na majetku školy hlásí žák vyuujícímu nebo ped.dozoru, pípadn tídnímu uiteli nebo jinému pracovníkovi školy. Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození vci vždy prošetit tídní uitel a zvážit i pedagogickou stránku. picházet do školy vhodn a ist obleeni a upraveni. Je nepípustné docházet v obleení, které vyjaduje sympatie k hnutím vedoucím k potlaování práv a svobod. žákm je zakázáno nosit do školy pedmty, které nemají pímý vztah k vlastní vzdlávací innosti školy ( nevhodné a drahé pedmty, pedmty nebezpené povahy). Za pedmty, které nemají pímý vztah s výchovn vzdlávací inností, nenese škola odpovdnost v pípad zcizení i ztráty. používat elektrické zaízení a manipulovat s ním, manipulovat s žaluziemi a okny bez povolení zamstnanc školy odkládat cenné pedmty, mobilní telefony, elektroniku, peníze do šaten nebo šatních skíní nosit do školy zápalné prostedky ( zapalova, zápalky ), taskaviny a pyrotechnické zábavné prostedky, nosit do školy zbran všeho druhu a jejich napodobeniny vetn vzduchových a plynových pistolí, nož, kovových šipek apod., injekní stíkaky, spreje. Zvláš nebezpené vci, které budou žákm zabaveny, budou navráceny zákonnému zástupci. používat v budov školy zapáchající látky, hraky a další prostedky, které znepíjemují pobyt ostatním žákm používat v areálu školy otevený ohe požívat návykové látky, alkohol, cigarety v areálu školy nebo s nimi manipulovat vyklánt se z oken, pop. z nich házet pedmty nebo plivat, otvírat okna bez svolení pedagogických pracovník v poítaových uebnách na internetu navštvovat nevhodné stránky, i pes zákaz uitele narušovat nevhodným zpsobem prbh vyuování úmysln mnit a poškozovat nastavení poíta. Pi porušení povinností stanovených tímto školním ádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit kázeská opatení dle školského zákona Organizaní ád školy souást: 02 - "Školní ád 3

4 lánek 3 Práva a povinnosti zákonných zástupc žák 3.1Zákonní zástupci nezletilých žák školy mají právo: na informace o prbhu a výsledcích vzdlávání žáka; na tyto informace mají nárok také osoby, které vi zletilým žákm plní vyživovací povinnost; být pravideln informováni jednotlivými vyuujícími o prospchu svého dítte, o jeho chování a pístupu k plnní povinností. K tomu slouží tídní schzky a konzultaní hodiny. Rodie žáka mají právo na konzultace s vyuujícími, s výchovnou poradkyní a s vedením školy po pedcházející dohod. V souladu se zákonem o ochran osobních dat mohou být informace podávány pouze neveejn prostednictvím školské rady se vyjadovat k návrhm školních vzdlávacích program a k rozboru hospodaení,schvalovat výroní zprávu o innosti školy,školní ád, pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák ve škole,podílet se na zpracování koncepních zámr rozvoje školy, projednávat návrh rozpotu školy a projednávat inspekní zprávu ŠI být seznámeni s hlavními cíli školy, vyjadovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdlávání žáka a vznášet své pipomínky k provozu školy a k organizaci výuky; po dohod s vyuujícím být pítomni vyuování i ostatním innostem žáka ve škole jednat s kterýmkoliv zamstnancem školy o záležitostech souvisejících se vzdláváním a dalšími innostmi svého dítte volit do rady školy a být v demokratických volbách zvoleni zástupci do rady školy a zde pedkládat a obhajovat poteby a zájmy všech žák školy, ostatních zákonných zástupc žák i své vlastní zakládat v rámci školy samosprávní orgány a jejich prostednictvím se obracet na editele školy s tím, že editel je povinen se jejich stanovisky zabývat 3.2 Zákonní zástupci nezletilých žák jsou povinni: zajistit, aby žák docházel ádn do školy; na vyzvání tídního uitele i editele školy nebo školského zaízení se osobn zúastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdlávání žáka; doložit zdravotní zpsobilost žáka. Pro úast na nkterých vzdlávacích innostech školy, napíklad na škole v pírod, sportovních a tlovýchovných akcích, výuce plavání nebo lyžaském výcviku, se vyžaduje zdravotní zpsobilost, kterou posuzuje a posudek vydává praktický léka pro dti a dorost. Praktický léka pro dti a dorost, který dít registruje, v posudku dále uvede, zda se dít podrobilo stanoveným pravidelným okováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemže okování podrobit pro trvalou kontraindikaci. informovat školu o zmn zdravotní zpsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutenostech, které by mohly mít vliv na prbh vzdlávání nebo na úast na akcích podle pedchozího bodu., údaje o tom, zda je žák zdravotn postižen, vetn údaje o druhu postižení, nebo zdravotn znevýhodnn. Toto oznámení bude písemné a bude založeno do dokumentace žáka. písemn oznámit tídnímu uiteli zmny zdravotního stavu, ke kterým dojde v prbhu vzdlávání a s ním pímo souvisejících innostech a které mohou mít vliv na zapojení žáka do provádných inností. Organizaní ád školy souást: 02 - "Školní ád 4

5 úzce spolupracovat se školou pi ešení sociáln patologických jev, projev diskriminace, šikany, nepátelství nebo násilí; Tyto povinnosti má také editel dtského domova, jedná-li se o žáka, který je na základ naízené ústavní péi umístn v dtském domov; povinnosti dle písm. c) až f) mají také zletilí žáci. oznamovat škole údaje o žákovi podle 28 odst.2 a 3 potebné do školní matriky vetn rodného ísla a další údaje, které jsou potebné pro prbh vzdlávání a bezpenost žáka a zmny v tchto údajích uhradit veškerou škodu, kterou prokazateln zpsobilo jejich dít nevhodným chováním jakékoli jednání s vyuujícími i svými dtmi realizovat mimo dobu vyuování Nepítomnost žák pi vyuování a povinnosti zákonných zástupc Zákonný zástupce je povinen doložit dvody nepítomnosti žáka ve vyuování nejpozdji do 3 kalendáních dn od poátku nepítomnosti žáka písemn, elektronicky, telefonicky a po návratu žáka do školy písemn na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje zákonný zástupce. Pi podezení na neomluvenou absenci si tídní uitel nebo jiný vyuující mže vyžádat prostednictvím zástupc žáka lékaské potvrzení. Omluvenku pedloží žák tídnímu uiteli ihned po návratu do školy. Pi dlouhodobé absenci známé pedem škola vyžaduje od rodi pedem písemnou omluvu absence (nap. rodinné rekreace). Z jedné vyuovací hodiny uvoluje píslušný vyuující, jinak tídní uitel. Pi podezení na neomluvenou absenci má tídní uitel právo vyžádat si od rodi potvrzení lékae. O uvolnní zcela nebo zásti z nkterého vyuovacího pedmtu ze závažných dvod, zejména zdravotních, rozhoduje editel školy na základ písemné žádosti rodi, z pedmtu Tlesná výchova bude žák uvolnn zcela nebo z ásti na písemn doporuení registrujícího praktického lékae pro dti a dorost nebo odborného lékae. O uvolnní nelze žádat se zptnou platností. Pokud je žák z pedmtu zcela uvolnn, není klasifikován. O náhradním vyuování pro tohoto žáka rozhodne editel školy. Žák mže odejít z vyuování ped jeho ukonením pouze na základ písemné omluvy zákonného zástupce, kterou žák pedloží vyuujícímu hodiny (pi uvolnní na jednu hodinu), tídnímu uiteli pi uvolnní na více hodin. Tyto pípady budou mimoádné (léka, rodinné dvody). Zákonný zástupce písemn urí dobu odchodu. Zákonný zástupce si mže také osobn vyzvednout žáka. lánek 4 Provoz a vnitní režim školy Školní budova se otevírá kódováním v 7.30 hod.dopolední vyuování zaíná v 7.55 hod. Školní družina je v provozu od Školu otevírá žákm zvonkem paní vychovatelka. Žáci vchází do školy od 7.30 hlavním vchodem. ídí se pokyny ureného dozoru, jenž nastupuje v 7:30 hod. a dbá na bezpenost a chování žák. Žáci si ukládají svrchní odv a boty do skínk, které uzamknou. Každý žák zodpovídá za svou skíku a pidlený klí. Za obsah nezamených skínk škola nenese odpovdnost. Každé poškození skíky ihned hlásí tídnímu uiteli nebo panu školníkovi. Zbyten se nezdržují v šatnách. Ve škole se pohybují v domácí obuvi, v žádném pípad sportovní. V 8.00 hod.se uzamykají kódováním hlavní dvee. Školník kontroluje uzamení skínk.odchod žák v prbhu dopoledne je možný pouze hlavním vchodem (kapitola omlouvání). V 7.50 musí být žáci ve své tíd. V pípad, že výuka zaíná mimo rozpis vyuovacích hodin (mimoádné hodiny, nap.laboratorní práce, douovací hodiny, zájmové kroužky), organizuje vstup do budovy, šaten a pesun po budov vyuující dané hodiny. Stejn tak organizuje i opuštní šaten a budovy po skonení hodiny mimo rozpis vyuovacích hodin. Vyuující první hodiny pináší tídní knihu, kontroluje a zapisuje absenci. Chybjící žáky zapisují i ostatní vyuující v dalších hodinách. Tídní uitel kontroluje prbžn docházku žák a zápisy v tídní knize. Po ukonení dopoledního vyuování ukládá tídní knihu do sborovny poslední vyuující. Na odpolední vyuování opt TK donese vyuující. Tídní uitelé organizují péi o poádek, k tomu ustanovují týdenní službu. Urují žákovské služby na urité období a pro urité innosti zavedené podle zvyklostí tídy a tídního uitele a uruje jim konkrétní povinnosti. Jména žák povených výkonem služby na stírání tabule a úklid tídy zapíše tídní uitel na horní kraj tídní knihy v píslušném týdnu. Služba zodpovídá za istotu a poádek, dbá, aby o pestávkách byla okna uzavena s Organizaní ád školy souást: 02 - "Školní ád 5

6 výjimkou malých vtracích oken, dbá o istotu tídy i pi odchodu do odborných pracoven. Tídní knihu penáší bhem vyuování povený žák, odpovídá za její stav. Pestávky jsou desetiminutové, hlavní pestávka po druhé vyuovací hodin trvá dvacet minut. Odpolední pestávky jsou 10 minutové, hodiny mohou být spojovány (školský zákon). Ped odchodem ze tídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba zodpovídá za istotu prostoru kolem tabule a za poádek v celé tíd. Žák bezdvodn nemanipuluje s rozvody plynu a elektro, s vybavením odborných pracoven, s uloženými exponáty a modely. Vyuující odvádí žáky do šatny. Vyká odchodu posledního žáka ze tídy, (skupiny), kterou pivedl. Budovu školy opouští žáci ukáznn s ohledem na to, že vcházejí pímo do silnice. Žáci pihlášení do školní družiny, odcházejí s vychovatelkou, ostatní odcházejí sami. Zákonní zástupci ekají na píchod svých dtí ped školou. Pokud rozvrh tídy stanoví odpolední vyuování, žáci musí mezi dopoledním a odpoledním vyuováním opustit školu. V této dob mohou pobývat pouze ve školní knihovn, kde je nad nimi zajištn dozor. Na odpolední vyuování nastupují deset minut ped zahájením hodiny Volný pohyb žák po škole není dovolen ani v dob vyuovacích hodin, kdy má ást žák volno laboratorní práce. O konání laboratorních prací informuje vyuující pedem zástupce editele, který zajistí dozor nad žáky, kteí se neúastní laboratorních prací. Odpolední innost v kroužcích se ídí zvláštními podmínkami, které obsahuje smrnice o zájmové innosti. Škola se uzamyká kódováním dle rozpisu pestávek.. O zamykání a kódování školy v jiném ase a jiným zpsobem rozhoduje vedení školy. Výjimené pozdjší píchody žák se realizují pes zvonek. Na hodiny TV žáci ekají v šatn tlocviny.. Dozor je zajištn vyuujícím TV i stanoveným dozorem. Do tlocviny vstupují pouze s vyuujícím. V tlocvin mohou užívat pouze obuv s bílou podrážkou, cviební úbor uruje vyuující. Žáci s nevhodnou obuví i úborem nemohou cviit. Bezpenost žák pi tlesné výchov zajišuje pedagogický pracovník po celou dobu vyuování. Ve výjimených pípadech pedagogický pracovník výuku doasn peruší a zajistí dozor zletilou osobou, která je pln zpsobilá k právním úkonm a v pracovnprávním vztahu ke škole. Vyuující nedovolí, aby se žák bez odložení nebo bez zabezpeení proti možnosti zranní a zachycení ozdobných a jiných pro innost nevhodných a nebezpených pedmt úastnil píslušné innosti. Tmito ozdobnými, pro innost nevhodnými a nebezpenými pedmty jsou napíklad náramky,hodinky, etízky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny ozdobné kroužky aj. Žáci tyto pedmty odkládají do zamykatelné skín v kabinetu vyuujícího. Po odložení vyuující skíku zamkne, klíe vezme k sob. Po skonení hodiny si žáci vyzvednou své vci. Stejná pravidla platí i pro mobil. Na mobil odcizený z šatny nebude brán zetel. Po ukonení hodin Tv odvádí vyuující žáky do šatny Žáci odcházející na Tv, Pp a jiné akce mimo školní budovu ekají na vyuujícího na míst, které vyuující urí, a odsud spolen odcházejí ze školy. Pi školních akcích konaných mimo školní budovu se žáci ídí pokyny pedagogického dozoru a bez jeho souhlasu nesmjí opustit skupinu. Na hodiny pracovních inností, tlesné a výtvarné výchovy si žáci pinášejí odv dle pokyn vyuujícího. Do sborovny, kabinet a dalších prostor urených pouze pracovníkm školy vstupují žáci pouze na vyzvání Žákm je povoleno nošení mobilních telefon (dále mobil. ). Žák má svj mobil. stále v dosahu a nenechává jej bez svého dozoru. V pípad pesunu do odborných ueben má žák mobil s sebou. Totéž platí i pro odchod na WC. Ped hodinami Tv si uloží žák svj mobil u vyuujícího, po ukonení Tv jej opt vyzvedne. Za pípadnou ztrátu mobilu, nebo jeho poškození, nese odpovdnost pouze žák. Aby byl zajištn nerušený prbh vyuovací hodiny, nebudou žáci v hodin telefonovat ani posílat SMS zprávy. V hodin bude pístroj vypnutý, o pestávce smí žák mobilní telefon používat. Vyuující má právo telefon odebrat a pedat jej zákonnému zástupci žáka. Zdržet se konzumace potravin v prbhu vyuovacích hodin (výjimkou je pití nápoj se souhlasem vyuujícího). Chování žák ve škole a pi akcích organizovaných školou Žáci zaujímají místa podle stanoveného zasedacího poádku. Tento je souástí tídní knihy. Nesmí si bez dovolení pesednout. Jsou povinni mít pipraveny na lavici všechny vci a pomcky potebné k hodin. Zodpovídají za istotu a poádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. Nesplnní domácích úkol a zapomenutí pomcek hlásí žáci na zaátku hodiny. Neohlášení zapomenutých pomcek je považováno za podvodné jednání Pi vstupu pedagogického pracovníka nebo jiné dosplé osoby do uebny a pi jejich odchodu v prbhu vyuovací hodiny pozdraví žáci tím, že se postaví. Zdraví tak vždy, pokud nedostanou jiný pokyn. Pi vyuování žák bez dovolení neopouští uebnu ani své místo, zachovává klid a káze, spolupracuje podle pokyn pedagogického pracovníka. Svým chováním a vystupováním nenarušuje prbh hodiny, práci vyuujícího a spolužák. O malých pestávkách žáci opouštjí tídu pouze v naléhavých pípadech (povinnosti služby, WC, umývárny, pesun do jiné uebny apod.). Žáci neopouštjí bez dvodu to poschodí, kde mají uebnu.o pestávkách se žáci Organizaní ád školy souást: 02 - "Školní ád 6

7 pohybují po škole s ohledem na bezpenost svou i dalších osob. Nezdržují se zbyten v prostoru šaten. O velké pestávce dle rozpisu tíd mohou pobývat v PC pracovn, v tlocvin, v pípad píznivého poasí na dvoe. Náležitý dohled nad žáky je v dob pestávek zajištn dozory z ad pedagog. Na záchodech se žáci zbyten nezdržují, nezneišují je a neodhazují odpadky. Žáci nesmjí bhem pestávky otevírat okna, vtrat je možné na zaátku nebo bhem vyuovací hodiny za pítomnosti uitele. O pestávkách je možno vtrat pouze malými vyklápcími okny. Žáci se nesmjí vyklánt z oken, vyhazovat jakékoliv pedmty. Ped vyuováním i o pestávkách je zakázáno házet po tíd houbou, kídou apod. Zniené vci, pop. vymalování tídy budou po vyšetení viníka dány rodim k úhrad. Je zakázáno naklánt se pes zábradlí, pebíhat z poschodí do poschodí a hrát míové hry ve tídách a na chodbách školy. Žáci nenosí do školy vtší množství penz, cennjší pedmty a vci nepatící k vyuování. Zjištnou ztrátu i nález hlásí žák neprodlen uiteli. lánek 5 Pravidla a zásady pro hodnocení výsledk vzdlávání žák Tato pravidla obsahuje klasifikaní ád. lánek 6 Výchovná opatení Pravidla pro udlování i ukládání výchovných opatení jsou obsažena v klasifikaním ádu. 1. lánek 7 Podmínky zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák Podmínky pro zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák obsahuje zvláštní smrnice. lánek 8 Závrená ustanovení Tento ád je úinný dnem S veškerými zmnami školního ádu nebo jeho píloh budou žáci, jejich zákonní zástupci, pop. jiné dotené osoby bez zbyteného odkladu seznámeni. Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Organizaní ád školy souást: 02 - "Školní ád 7

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Školní řád V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. par. 30, o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Vnitřní řád školní družiny MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29

Vnitřní řád školní družiny MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29 Vnitřní řád školní družiny MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29 Brno říjen 2014 I. Úvod Vnitřní řád Školní družiny vydává ředitel školy a vztahuje se na všechny, účastníky zájmového vzdělávání, jejich zákonné

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní řád Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2012 Obsah: A. Práva žáků a zákonných zástupců dětí... 3 B. Povinnosti žáků...

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova pro seniory Podlesí.j.: SSV 15/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI. l. VII.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Školní řád

Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Školní řád Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Školní řád projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012 projednán a schválen školskou radou dne 10. 10. 2012 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při ZŠ Přerov, Svisle 13 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Schváleno dne 11. 6. 2015 Mgr.Miroslav Fryštacký, ředitel školy Zdeňka Duliškovičová, vedoucí ŠD Obsah I. Obecná ustanovení II. Práva

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků ŠKOLNÍ ŘÁD, KRHANICE 149, 257 42 KRHANICE Základní škola Krhanice vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje:

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: 1 Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915 Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich

Více

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13 Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace. I. Společná ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace. I. Společná ustanovení Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD I. Společná ustanovení 1. Školní budova se otevírá v 6:00 hodin. 2. Vyučování začíná v 7:50 hodin, končí nejpozději v 15:55

Více

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164

Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164 Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164 Vypracovala: Vlasta Vlčková, ředitelka školy Vydáno dne: 30.8.2002 Účinnost od: 1.9.2002 Počet stran

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb tel. 354 599 840 E mail: zs.nk@tiscali.cz Vnitřní řád školní družiny Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2015 Libuše Návarová ředitelka školy

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád I. Základní ustanovení Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Školní řád 1) Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.: 13/05 Č.j.: 18/2010 Spisový znak: A 10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Š K O L N Í Ř Á D A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Žáci jsou povinni: plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem, dodržovat

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní část 2006/2007 1928

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní část 2006/2007 1928 Základní část 2006/2007 1928 Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem školní řád - Č. j.: 117/2006 Účinnost od: 6.4.2006 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A5 Počet listů: 5 Počet

Více

Školní řád a vnitřní řád školy

Školní řád a vnitřní řád školy Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Gustawa Przecz z Polskim Językiem Nauczania,

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko

Základní škola Boskovice, okres Blansko Základní škola Boskovice, okres Blansko Školní řád Článek 1 Úvodní ustanovení Zaměstnanci Základní školy Boskovice, žáci a jejich zákonní zástupci jsou rovnoprávnými partnery. Zaměstnanci školy a zákonní

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

Vnitřní řád školní družiny a stanovení úplaty ve školní družině

Vnitřní řád školní družiny a stanovení úplaty ve školní družině Vnitřní řád školní družiny a stanovení úplaty ve školní družině Úvodní ustanovení Ředitel Základní a Mateřské školy, Slapy na základě ustanovení 165 odst.1 písm. A) zákona č 561/2004 sb., o předškolním,

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ01/2708/2014, počet stran: 6 Zpracoval a schválil: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Platnost a účinnost dokumentu ode dne: 27.

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.j.: 320/2012/SŠ Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

I. Povinnosti a práva žáků

I. Povinnosti a práva žáků Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento

Více