Základní škola a Mateská škola Horní Stropnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateská škola Horní Stropnice"

Transkript

1 Základní škola a Mateská škola Horní Stropnice Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ÁD I. Práva a povinností žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky. A. Práva a povinnosti žák. B. Práva a povinnosti zákonných zástupc žák. II. Provoz a vnitní režim školy. A. Vnitní režim školy. B. Režim pi akcích konaných mimo školu. C. Provoz školy a povinnosti pedagogických pracovník. D. Vnitní ád školní družiny. III. IV. Podmínky zajištní bezpenosti a ochrany zdraví dtí a jejich ochrany ped sociáln patologickými jevy a ped projevy diskriminace, nepátelství nebo násilí. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žák. V. Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák. VI. VII. Závrená ustanovení. Pílohy. Platnost od

2 Obecná ustanovení Školní ád Základní školy a Mateské školy Horní Stropnice, IO , je vydán na základ ustanovení 30 odst. 1) zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), v platném znní,a upravuje: a) podrobnosti k výkonu práv a povinností žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky, b) provoz a vnitní režim školy, c) podmínky zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák a jejich ochrany ped sociáln patologickými jevy a ped projevy diskriminace, nepátelství nebo násilí, d) podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žák, e) pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák, která vzhledem k svému rozsahu tvoí jeho samostatnou pílohu (klasifikaní ád). Školní ád se vztahuje pedevším na hlavní innost školy, vyuovací proces, jakákoliv jiná innost školy se ídí krom toho ješt zvláštními pedpisy, uvedenými v píslušných smlouvách, ádech a smrnicích. Veškerá ustanovení tohoto školního ádu jsou v souladu s ustanoveními zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) a vyhlášky. 48/2005 Sb., o základním vzdlávání a nkterých náležitostech plnní povinné školní docházky a zákona. 258/2000 Sb. o ochran veejného zdraví. Základní škola a Mateská škola Horní Stropnice, je právní subjekt a je píspvkovou organizací zízenou Obcí Horní Stropnice. Všichni zúastnní: pedagogití pracovníci, správní zamstnanci, žáci a jejich zákonní zástupci, si tuto školu zvolili svobodn a dobrovoln, a tudíž se rozhodli dobrovoln dodržovat Školní ád. I. Práva a povinností žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky A. Práva a povinnosti žák 1. Práva žák Žáci mají podle 21 odst. 1 školského zákona a dle tohoto školního ádu právo: a) na vzdlávání a školské služby podle školského zákona,

3 b) na zabezpeení pístupu k informacím o prbhu a výsledcích svého vzdlávání, ale také na ochranu ped informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodn ovlivují jejich morálku, c) na vyjádení vlastního názoru ve všech vcech, které se jich týkají, své názory však musí vyjadovat pimenou formou, neodporující zásadám slušnosti a dobrého obanského soužití, d) sdlit svj názor ústn kterémukoliv pedagogickému pracovníkovi školy, e) svj názor, pípadné dotazy a námty v písemné form s podpisem vhodit do dopisní schránky, umístné i z tohoto dvodu na chodb v pízemí, která je vybírána pouze editelem školy a výchovnou poradkyní nebo umístit na ové adrese vedení školy k tomuto úelu zízené f) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žák, volit a být do nich voleni, pracovat v nich, jejich prostednictvím se obracet na editele školy s tím, že editel školy je povinen se stanovisky a vyjádeními tchto samosprávných orgán zabývat, g) vyjadovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdlávání, piemž jejich vyjádením musí být vnována pozornost odpovídající jejich vku a stupni vývoje, h) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdlávání podle školského zákona, i) užívat zaízení školy v dob rozvrhu a na akcích poádaných školou s podmínkou, že je nebudou úmysln poškozovat, j) na ochranu ped fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením a ped sociáln patologickými jevy, k) na ochranu ped všemi formami sexuálního zneužívání, ped kontaktem s narkotiky, psychotropními a jinými zdraví škodlivými látkami, l) na poskytnutí pomoci v pípad, že se ocitne v nesnázích nebo má njaké obtíže, m) v pípad omluvené nepítomnosti ve vyuování požádat uitele o konzultaci, na kterou se ale žák povinn musí pipravit vetn svých pomcek ( uebnice, sešity, ). 2. Povinnosti žák Žáci jsou podle 22 odst. 1 školského zákona povinni: a) ádn docházet do školy a ádn se vzdlávat, b) dodržovat školní ád a pedpisy a pokyny školy k ochran zdraví a bezpenosti, s nimiž byli seznámeni,

4 c) plnit pokyny pedagogických pracovník školy vydané v souladu s právními pedpisy a školním ádem. Dále dodržují žáci dle školního ádu tato pravidla: 1. Žáci chodí do školy pravideln a vas podle rozvrhu hodin (nejpozdji 5 minut ped zahájením vyuování) a úastní se podle pokyn vyuujících inností organizovaných školou. Úast ve vyuování nepovinných pedmt a docházka do zájmových kroužk a do školní družiny je pro pihlášené žáky povinná. Odhlásit se žák mže se souhlasem zákonných zástupc ke konci pololetí. 2. Po vyuování se nezdržují ve škole, ani v jejím nejbližším okolí (v zahrad školy, ped školou). 3. Žáci se ádn a systematicky pipravují na vyuování. 4. Žáci se vyuování a akcí školy úastní aktivn a nenarušují jejich prbh. 5. Po vstupu do školy se žáci pezouvají do vhodných pezvek, do nkterých pedmt se o pestávce pevlékají a nebo pezouvají v souladu s ádem odborné pracovny, specifického prostoru (viz ády tchto pracoven, prostor). 6. Žáci se ve škole i mimo ni chovají slušn k dosplým, ke spolužákm i k dalším dtem, ve škole a pi školních akcích dbají pokyn pedagogických i provozních pracovník, dodržují školní ád, provozní ád školní jídelny a ády odborných ueben. Chovají se tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani zdraví jiných osob. Je jim zakázáno nošení, držení, používání a distribuce návykových látek, stejn tak alkoholických nápoj a tabákových výrobk, nošení zbraní a pedmt ohrožujících bezpenost osob. 7. Žáci dodržují zásady kulturního chování, pi jednání mezi sebou i s dosplými, nepoužívají hrubých a vulgárních výraz, nezapomínají na slova prosím a dkuji, zdraví dosplé osoby pozdravem dobrý den, zdraví slušnou formou své spolužáky. 8. Žáci chodí do školy vhodn a ist upraveni a obleeni, dodržují osobní hygienu. 9. Žáci vypínají a nepoužívají mobilní telefony v dob vyuování a také v dob organizace inností na akcích školy, v budov školy i mimo ni ( výcvik na kurzu, pednáška nebo organizovaný program na kurzu, ). 10. Pi pobytu na jakékoliv školní akci nenosí zbyten drahé osobní vci, cenné pedmty, vtší obnos penz, dále nedonáší a nepoužívají rzné penosné pehrávae, nože a další zbran. Nžky a kružítka, pedmty s ostrými hranami mají uschovány v obalu a používají je jen pi dozoru pedagogického pracovníka. Pi vyuování nesvaí a nežvýkají. 11. Žáci, kteí jezdí do školy na ádn vybaveném kole, je uzamykají po píjezdu ke škole ke kovovému stojanu v prostoru ped hlavní budovou školy. Za

5 neuzamená kola nepebírá škola odpovdnost v rámci ztráty a pojištní. Kolobžky a kolekové brusle žáci ve škole a v prostorách školy nepoužívají, odkládají je v šatnách. 12. Bez souhlasu konkrétního uitele ( jeho pokyn, omluvení se u nj z vyuování) nesmjí žáci po vstupu školu bhem vyuování a pestávek opustit. Výjimkou je odchod na obd dom mezi dopolední a odpolední výukou, o kterém pedem tídní uitel ví. V dob pestávek se žáci pohybují v prostorách píslušného pavilonu, mezi dopolední a odpolední výukou jsou ped školou, v pípad nepíznivého poasí ped šatnami. Pi návštv kroužk mají vedoucím kroužku pesn ureno (zápisem v žákovské knížce), kde je spolené setkání, zpravidla opt ped šatnami a nebo ped školou. O velkých pestávkách polední pestávce a mimo vyuování, nejdéle do 15,00 hod. mohou žáci aktivn odpoívat pi he stolního tenisu. Podle rozhodnutí dozoru v píslušných venkovních prostorách a po dohod se správcem odborné uebny informatiky i pi vyizování ové pošty. 13. Do prostor sborovny, kabinet, odborných pracoven, tlocvien, dílen a zahrady žáci bez doprovodu pracovníka školy nevstupují, ani když nejsou uzamknuty. 14. Pi návštv kanceláe školy, kanceláí vedení školy, kanceláí provozních pracovník školy a kabinet pedagogických pracovník ohlásí vstup slušným zaklepáním, pak, je-li to možné, vstoupí dovnit, jinak ekají na otevení. 15. Pi ztrát osobní vci, pi svém úrazu, pi zpozorování úmyslného poškozování majetku školy, majetku zamstnanc školy a majetku spolužák žákem školy, pi svdectví úmyslného poškozování zdraví spolužák a zamstnanc školy žákem školy, jsou žáci povinni toto oznámit neprodlen zamstnanci školy, který koná v daném prostoru dozor. V pípad, že je tento zaneprázdnn a nemže je vyslechnout, oznámení adresují jinému pracovníku školy, který je pro n nejblíže v dosahu události. 16. Za chování žáka mimo školu odpovídají rodie. Pípadná nekáze a porušování mezilidských vztah a další morální delikty mohou být ešeny v rámci spolupráce pedškolních zaízení,škol a školských zaízení s Policií R dle informace MŠMT R j / ze dne 13. íjna B. Práva a povinnosti zákonných zástupc žák 1. Zákonní zástupci žák mají podle 21 odst. 2 školského zákona právo: a) na informace o prbhu a výsledcích vzdlávání svého dítte, b) volit a být voleni do školské rady c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány, volit a být do nich voleni, pracovat v nich, jejich prostednictvím se obracet na editele školy s tím, že editel školy je povinen se stanovisky a vyjádeními tchto samosprávných orgán zabývat,

6 d) vyjadovat se ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí vzdlávání jejich dtí, piemž jejich vyjádením musí být vnována pozornost, e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdlávání podle školského zákona. 2. Zákonní zástupci žáka mají právo získávat informace z bodu 1a), e) v žákovské knížce, na pravidelných schzkách s pedagogickými pracovníky organizovanými plánem práce školy, na mimoádných vzájemn pedem domluvených individuálních konzultacích (v dob vyuování a plnní dozor uitel informace neposkytuje). 3. Další dležité informace získají zákonní zástupci žák již zmínným zpsobem (bod 2.) nebo na www stránkách školy (pístupných od školního roku 2006/2007). 4. Zákonní zástupci žák jsou podle 22 odst. 3 školského zákona povinni: a) zajistit, aby dít docházelo ádn do školy, b) na vyzvání editele školy nebo tídního uitele se osobn zúastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdlávání a výchovy dítte, c) informovat školu o zdravotní zpsobilosti dítte ke vzdlávání a jejích pípadných zmnách a o zdravotních obtížích dítte nebo jiných závažných skutenostech, které by mohly mít vliv na prbh vzdlávání, d) dokládat dvody nepítomnosti dítte ve vyuování nejpozdji do 3 kalendáních dn od poátku nepítomnosti žáka ( 50 odst. 1 školského zákona) v souladu s následujícími podmínkami: - zákonný zástupce žáka informuje tídního uitele o dvodu a pedpokládané dob nepítomnosti žáka ve škole neprodlen telefonicky, - pi návratu žáka do školy sdlí zákonný zástupce dvody a délku jeho nepítomnosti prostednictvím omluvného listu v žákovské knížce, omluvenku pedloží žák tídnímu uiteli ihned po návratu do školy, - odchod žáka z vyuování ped jeho ukonením je možný jen na základ písemné omluvy rodi v žákovské knížce, - o uvolnní žáka na jednu hodinu žádá zákonný zástupce vyuujícího daného pedmtu,

7 - o uvolnní na více hodin v daném dni tídního uitele, - o uvolnní na jeden den žádá zákonný zástupce tídního uitele, - o uvolnní na více dní žádá zákonný zástupce žáka písemn editele školy. V odvodnných pípadech mže škola na základ dohody s ošetujícím lékaem od žáka požadovat na omluvu jeho nepítomnosti lékaské potvrzení. Neomluvená absence žáka bude ešena pohovorem se zákonným zástupcem žáka (do 10 vyuovacích hodin), svoláním školní výchovné komise (do 25 hodin), pípadn oznámením pokraujícího záškoláctví píslušnému orgánu sociáln právní ochrany dtí. e) oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro prbh vzdlávání nebo bezpenost žáka, a zmny v tchto údajích: - jméno a píjmení, rodné íslo, státní obanství a místo trvalého pobytu, - údaje o pedchozím vzdlávání, - údaje o tom, zda je dít zdravotn postižené (vetn údaje o druhu postižení) nebo zdravotn znevýhodnné, - jméno a píjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doruování písemností a telefonické spojení. 5. Zákonní zástupci žák jsou podle 8, 9, 10 zákona 258/2000 sb. o ochran veejného zdraví, ve znní pozdjších pedpis povinni: a) v pípad úasti jejich dítte ve vku do 15 let na školní akci organizovanou na dobu delší než 5 dn s pihlášeným potem 30 a více dtí, pedložit škole potvrzení zdravotní zpsobilosti pro úast na této akci. Toto potvrzení vydává praktický léka pro dti a dorost. Tento posudek má platnost jeden rok od data vystavení, pokud bhem této doby nedošlo ke zmn zdravotní zpsobilosti dítte, b) v pípad úasti jejich dítte na akci (viz bod 5 a) písemn potvrdit škole, že dít nejeví známky akutního onemocnní (nap. horeky, prjmu), a ve 14 kalendáních dnech ped odjezdem na tuto akci nepišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekním onemocnním nebo podezelou z nákazy ani mu není naízeno karanténní opatení. Toto písemné prohlášení zákonného zástupce nesmí být starší než jeden den, c) ob potvrzení (viz bod 5a, 5b) pedat v den odjezdu vedoucímu akce.

8 II. Provoz a vnitní režim školy A. Vnitní režim školy 1. Vyuování zaíná v 8.00 hodin. Vyuování probíhá podle asového rozvržení vyuovacích hodin a pestávek, které je pílohou tohoto ádu. Vyuovací hodina trvá 45 minut. Pestávky mezi vyuovacími hodinami jsou desetiminutové. Po 2. vyuovací hodin se zaazuje pestávka v délce 20 minut. Pestávka mezi dopoledním a odpoledním vyuováním trvá minimáln 50 minut. 2. Školní budova se otevírá v 7,00 hodin (vstup hlavním vchodem). Škola je dopoledne otevená pro vstup žák (suterén hlavní budovy) od 7:40 do 8,00 hodin. Žáci, kteí picházejí z jakéhokoliv dvodu pozdji, než je 8,00 hodin vstupují do školy hlavním vstupem po vpuštní pes zvonek. Dozor nad žáky je zajištn po celou dobu jejich pobytu ve školní budov, pehled dozor je vyvšen ped kanceláí školy. Hlavní vstup se uzavírá v 17,00 hodin. Ostatní vchody do budovy jsou po celou dobu provozu školy i mimo provoz uzameny. Z tohoto ustanovení výjimku tvoí vchod od kuchyského bloku, který podléhá vlastnímu režimu. Prchod budovou je tímto vchodem zakázán. Ostatní vchody mohou využívat pracovníci školy v rámci plnní svých pracovních závazk. Vždy odpovídají za uzamení vchodu. 3. Do školní družiny picházejí žáci hlavním vstupem (podrobnosti viz ád školní družiny). 4. Po vstupu do budovy školy se žáci pezouvají v šatnách v hlavní budov školy. V prbhu vyuování je žákm vstup do šaten povolen pouze se svolením pedagogického pracovníka a v doprovodu šatnáe. 5. O pestávkách se žáci voln pohybují po chodbách píslušného pavilonu školy nebo zstávají ve své tíd. Dodržují pitom pravidla slušného chování a bezpenosti, platí pravidla bodu A 2, 14. Volné hodiny vzniklé v dsledku organizace vyuování tráví žáci ve školní družin nebo pod dozorem pracovníka školy, k tomuto úelu ureného. Ped ukonením vyuování žáci z bezpenostních dvod neopouštjí školní budovu bez vdomí vyuujících. V dob mimo vyuování žáci zstávají ve škole jen se svolením vyuujících a pod jejich dohledem. 6. Do odborných pracoven vcházejí žáci roníku v doprovodu vyuujícího, žáci roníku se shromažují ped pracovnami nebo ped sborovnou školy tsn ped zazvonním. 7. Bhem první, velké a polední pestávky mají žáci možnost zakoupit si mléko, balené nápoje a svainu v bufetu školy. 8. Po ukonení dopolední a odpolední výuky odvádí žáky píslušný vyuující do šatny. Žáky, kteí se stravují ve školní jídeln, odvádí vyuující urený zvláštním rozpisem. Dále se postupuje podle ádu školní jídelny.

9 9. Žáci, kteí se nestravují ve školní jídeln, opouštjí školu ihned po skonení vyuování. Žáci, kteí obdvají ve školní jídeln, opouštjí školu ihned po obd v doprovodu uitele, který je uren rozpisem dozor v ŠJ. Ten za nimi uzavírá šatnu. 10. Po skonení odpoledního vyuování opouštjí žáci školu za dohledu vyuujícího poslední odpolední hodiny. B. Režim pi akcích konaných mimo školu 1. Bezpenost a ochranu zdraví žák pi vzdlávacích akcích mimo místo, kde se uskuteuje vzdlávání, zajišuje škola vždy nejmén jedním pedagogickým pracovníkem. Spolen s ním mže akci zajišovat i zamstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a zpsobilý k právním úkonm ( 3 odst.1 vyhl.. 48/2005Sb., o základním vzdlávání). 2. Pi akcích konaných mimo místo, kde škola uskuteuje vzdlávání, nesmí na jednu osobu zajišující bezpenost a ochranu zdraví žák pipadnout více než 25 žák. Výjimku z tohoto potu stanoví s ohledem na náronost zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák editel školy po dohod s organizujícím pedagogem. Každou akci plánovanou mimo budovu školy pedem projedná organizující pedagog s vedením školy, zejména s ohledem na zajištní BOZP ( 3 odst.2 vyhl.. 48/2005 Sb., o základním vzdlávání). 3. Pi organizaci výuky na akcích souvisejících s výchovn vzdlávací inností školy mimo místo, kde se uskuteuje vzdlávání, stanoví zaazení a délku pestávek pedagog povený vedením akce podle charakteru innosti a s pihlédnutím k základním fyziologickým potebám žák. 4. Pi akcích konaných mimo místo, kde škola uskuteuje vzdlávání, kdy místem pro shromáždní žák není místo, kde škola uskuteuje vzdlávání, zajišuje organizující pedagog bezpenost a ochranu zdraví žák na pedem ureném míst 15 minut ped dobou shromáždní. Po skonení akce koní zajišování bezpenosti a ochrany zdraví žák na pedem ureném míst a v pedem ureném ase. Místo a as shromáždní žák a skonení akce oznámí organizující pedagog nejmén 1 den pedem zákonným zástupcm žák, a to zápisem do žákovské knížky nebo jinou písemnou formou ( 3 odst.3 vyhl.. 48/2005Sb., o základním vzdlávání). 5. Pi pecházení žák na místa vyuování a pi jiných akcích mimo budovu školy se žáci ídí pravidly silniního provozu a pokyny doprovázejících osob. Ped takovýmito akcemi doprovázející uitel žáky prokazateln pouí o bezpenosti. Pro školní výlety, exkurze, lyžaské kurzy, jazykové pobyty a další výjezdy platí zvláštní bezpenostní ustanovení, se kterými jsou žáci pedem seznámeni. Pi pobytu

10 v ubytovacích zaízeních se žáci podizují vnitnímu ádu tohoto zaízení a dbají všech pokyn pracovník tohoto zaízení. 6. Za dodržování pedpis o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je uren editelem školy. 7. Chování žáka na mimoškolních akcích je souástí celkového hodnocení a klasifikace žáka na vysvdení. C. Provoz školy a povinnosti pedagogických pracovník (vetn povinností nepedagogických pracovník povených dozorem na chodbách) Povinností všech pedagogických pracovník je: 1. ídit se náplní práce, ustanoveními Zákoníku práce, Pracovního ádu pro zamstnance škol a školských zaízení a tohoto školního ádu, dále všemi platnými vnitními pedpisy organizace, závry pedagogických rad a pokyny svých nadízených dle organizaního ádu školy, 2. picházet do školy nejmén 15 minut ped zahájením vyuování a výchovné innosti, dostaten vas ped výkonem dozoru nad žáky, 3. svdomit se pipravovat na vyuování a úeln využívat pracovní dobu, 4. ádn hospodait se svenými prostedky a pomckami, chránit majetek školy ped poškozením a ztrátou, 5. upozorovat na zjištné nedostatky a pispívat k jejich odstraování, 6. informovat pravideln zákonné zástupce žáka o prospchu žáka a aktuáln o každém výrazném zhoršení prospchu, 7. evidovat a kontrolovat absenci žák a vyžadovat od zákonných zástupc žáka omluvy nepítomnosti, 8. chránit sebe i žáky ped škodlivými vlivy 9. nepoužívat tlesné a jiné nevhodné tresty, 10. brát ohled na výsledky lékaských vyšetení, zpráv PPP a na sdlení rodi o žákovi; zachovávat mlenlivost v pípadech, které to nezbytn vyžadují (zprávy PPP, SPC, lékaské zprávy). 11. nekouit ve škole

11 Povinnosti vyuujících v prbhu dne: 1. Vyuující picházejí do školy nejmén 15 minut ped zahájením své pímé vyuovací povinnosti a opouštjí ji teprve po splnní všech svých základních denních povinností. 2. Do vyuovacích hodin nastupují bez zbyteného otálení v ase zaátku hodin. 3. Neopouštjí vyuovací hodiny v jejich prbhu bez závažného dvodu. 4. Zodpovídají za zápis probírané látky a všech nepítomných žák do tídní knihy. 5. Po skonení poslední vyuovací hodiny v uebn zkontroluje vyuující poádek, uzavení oken, pívodu vody, vypnutí elektrických spotebi a místnost uzamkne. 6. Odborné pracovny zamykají vyuující po každé hodin, nenechávají v nich žáky samotné bhem pestávky. Podrobnosti jsou uvedeny v ádech odborných ueben. 7. Vyuující odvádjí žáky po skoneném vyuování podle stanoveného rozpisu na obd pes šatny tíd až do budovy školní jídelny, kde nad nimi drží dozor. 8. Tídní knihu odnášejí vyuující poslední hodiny v dané tíd do sborovny. 9. Pi odchodu z budovy kontroluje pedagogický pracovník uzavení oken v kabinetech a seznamuje se s pehledem zastupování a dozor na další den vetn informací v plánu školy a dalších aktuálních novinek. Rovnocenným zdrojem informací je internetová školní sí. Povinnosti tídních uitel: 1. Tídní uitel peuje o individuální rozvoj svých žák, o spolupráci s jejich rodii. 2. Ve vzorném poádku vede základní dokumentaci tídy: tídní knihu, tídní výkaz a katalogové listy žák. Odpovídá za úplnost zápis v tídní knize a kontroluje ji nejmén 1x týdn. 3. Na zaátku školního roku vypracovává seznam údaj o žácích jako podklad pro školní matriku.

12 4. Dsledn vede žáky k šetení školního majetku a udržování vzorného poádku ve tíd, v šatn a na WC. 5. Na zaátku školního roku urí šatnáe, který odpovídá za poádek v šatnách a za odemykání a uzamykání šaten v prbhu dne. 6. Tídní uitel seznámí na zaátku školního roku žáky pimeným zpsobem s obsahem ádu školy a jeho píloh a sleduje plnní úkol v nich obsažených. V pípad poteby se vrací k pouení o porušovaných pravidlech ádu školy i v prbhu školního roku. Na první schzce s rodii zajistí prokazatelné seznámení zákonných zástupc se znním školního ádu. 7. Tídní uitel pekontroluje, že nejpozdji 48 hodin ped konáním klasifikaní pedagogické rady byly zapsány v katalogových listech žák známky z jednotlivých pedmt a další nezbytné údaje k tisku vysvdení. Ped každou hodnotící pedagogickou radou vyplní píslušné hodnocení tídy do poítaového programu, po konzultaci s jednotlivými vyuujícími a eventueln i s vedením školy navrhuje pedagogické rad výchovná opatení pro žáky jemu svené tídy. 8. tídní uitel odpovídá za správn vyplnné údaje do programu pro tisk vysvdení všech žák své tídy. Povinnosti pracovník pi vykonávání dozor: 1. Mimo vyuovací hodiny a akce organizované školou v dob ádného vyuování vykonávají urení pracovníci školy o pestávkách dozor nad žáky na chodbách, v šatnách a ve školní jídeln. Dozor se ídí rozpisem pro jednotlivá místa a denní doby. 2. Pracovníci konající dozor dbají, aby byla dsledn dodržována ustanovení školního ádu, zásady bezpenosti a ochrany zdraví žák, istota a poádek ve tídách, na chodbách, sociálních zaízeních a v šatnách. Dozor na chodbách: 1. Dozor na chodbách zaíná v 7:40 hodin. 2. Dozor na chodbách koní po šesté vyuovací hodin kontrolou odchodu žák z píslušného patra a uzamením ueben, zpravidla nejpozdji do 14,00 hodin. Za dozor pi odpoledním vyuování odpovídá jeho vyuující, který rovnž zajistí uzamení tídy, odvedení žák do šaten a uzavení východu z šaten.

13 3. Dozor nedovolí žákm vykonávat o pestávkách innosti, které by mohly ohrozit jejich zdraví a zdraví jejich spolužák nebo poškodit majetek školy. Dozor v šatnách: 1. Pracovníci, konající dozor v šatnách, dohlížejí na píchod žák do školy v dob od 7:15 do 7:40, v dob mezi dopolední a odpolední výukou dohlížejí na žáky, ekající na odpolední vyuování, v dob dalších pestávek kontrolují dodržení pravidel vstupu do žákovských šaten. 2. Po dopoledním vyuování zajistí odemení šaten a odchod žák ze školy tídu odvádjící uitel. 3. V pípad odpoledního vyuování zajistí odemení šaten a odchod žák ze školy píslušný vyuující. Dozor v jídeln v dob obda: 1. Dozorující dohlížejí na azení žák a jejich chování pi ekání na obd i na dodržování zásad stolování v prbhu obda. 2. Dozor dohlíží na to, aby žáci uvedli použitá místa a prostory po jejich použití do pvodního stavu. 3. Dozor dbá i na plynulý odchod žák. D. Vnitní ád školní družiny Vnitní ád školní družiny je samostatnou pílohou tohoto školního ádu. III. Podmínky zajištní bezpenosti a ochrany zdraví dtí a jejich ochrany ped sociáln patologickými jevy a ped projevy diskriminace, nepátelství nebo násilí 1. Škola zajišuje bezpenost a ochranu zdraví dtí, žák a student pi vzdlávání a s ním pímo souvisejících innostech a pi poskytování školských

14 služeb a poskytuje žákm a studentm nezbytné informace k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví. 2. Bezpenost a ochranu zdraví žák ve škole zajišuje škola svými zamstnanci, pedagogickými i nepedagogickými. Zamstnance, který není pedagogickým pracovníkem, mže editel školy k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák urit pouze, pokud je zletilý a zpsobilý k právním úkonm. 3. Škola pihlíží pi vzdlávání a s ním pímo souvisejících innostech a pi poskytování školských služeb k základním fyziologickým potebám žák a vytváí podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro pedcházení vzniku sociáln patologických jev. 4. Všichni žáci chrání pi pobytu ve škole své zdraví i zdraví svých spolužák; žákm jsou písn zakázány všechny innosti, které jsou zdraví škodlivé nebo ohrožují zdraví spolužák - kouení, pití alkoholických nápoj, držení, distribuce a zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek. 5. Žák má právo na ochranu ped jakoukoli formou diskriminace, nepátelství a násilí, má právo být seznámen se všemi pedpisy se vztahem k jeho pobytu a innosti ve škole. Každý úraz, vznik škody nebo ztrátu i poškození osobní vci, ke kterému došlo v souvislosti s inností školy, hlásí bez zbyteného odkladu vyuujícímu, tídnímu uiteli nebo jinému zamstnanci školy. 6. Žáci nenosí do školy vci, které by mohly ohrozit zdraví spolužák, zpsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žák. Nenosí také cenné pedmty, které nepotebují k výuce, a vtší obnosy penz. Mobilní telefony mají neustále u sebe, používají je pouze o pestávkách, v dob vyuovacích hodin je mají vypnuté. Pi pracovních innostech a tlesné výchov je odkládají na urené místo nebo pedávají do úschovy vyuujícímu. 7. Žákm není v dob mimo vyuování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor zpsobilou osobou. 8. Žákm je zakázáno manipulovat s elektrickými spotebii, vypínai a elektrickým vedením bez dozoru uitele. Žák rovnž nesmí manipulovat s velkými okny a žaluziemi. 9. Pi výuce v tlocvin, dílnách, na pozemcích ve cviné kuchyni a v jiných odborných uebnách dodržují žáci vnitní ády tchto ueben. Vyuující pedmtu vyuovaného ve jmenovaných prostorách provedou prokazatelné pouení žák v první vyuovací hodin školního roku a dodatené pouení žák, kteí pi první hodin chybli. O pouení žák provede uitel záznam do tídní knihy. 10. Pouení o bezpenosti a ochran zdraví žák se provádí ped každou akcí, která je souástí výuky a koná se mimo školu, a ped každými prázdninami. 11. Školní budova je zvení voln pístupná pouze v dob, kdy je dozírajícími zamstnanci školy zajištna kontrola picházejících osob ( ). Každý z pracovník školy, který otevírá budovu cizím píchozím, je povinen zjistit dvod jejich

15 návštvy a zajistit, aby se nepohybovali bez kontroly po budov. Bhem provozu školy jsou zevnit voln otevíratelné dvee hlavního vstupu. 12. Šatny s odloženými svršky žák jsou uzameny, klíe od šaten mají žákovské služby urené tídním uitelem. Uzamení všech šaten kontroluje v 7,55 a prbžn bhem výuky dozírající uitel. 13. Všichni zamstnanci školy jsou pi vzdlávání a bhem souvisejícího provozu školy povinni pihlížet k základním fyziologickým potebám dtí, žák a student a vytváet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro pedcházení vzniku sociáln patologických jev, poskytovat žákm nezbytné informace k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví. 14. Pedagogití zamstnanci dodržují pedpisy k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci a protipožární pedpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpenost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatené zajištní budovy, je jejich povinností informovat o tchto skutenostech nadízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. 15. Pedagogití zamstnanci sledují zdravotní stav žák a v pípad náhlého onemocnní žáka informují bez zbytených prtah vedení školy a prostednictvím sekretáky rodie postiženého žáka. Nemocný žák mže být odeslán k lékaskému vyšetení i ošetení jen v doprovodu dosplé osoby. Tídní uitelé zajistí, aby každý žák ml zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné íslo, adresu, telefonní ísla rodi do zamstnání a dom, jméno ošetujícího lékae. Údaje o telefonním spojení se zákonnými zástupci musejí být pístupné pro všechny ped. pracovníky školy i ve školní databázi. 16. Pedagogití a provozní pracovníci školy nesmjí žáky v dob dané rozvrhem bez dozoru dosplé osoby uvolovat k innostem mimo budovu, nesmjí je samotné posílat k lékai atd. Škola odpovídá za žáky v dob dané rozvrhem žáka, vetn doby výuky nepovinných pedmt, pestávek a stravování.výjimku z tohoto pravidla umožuje pouze písemné zmocnní rodi. 17. Všichni zamstnanci školy jsou povinni poskytovat první pomoc, oznamovat povené osob údaje související s úrazy žák a úraz zapsat do knihy úraz ( viz. BOZP). Ošetení a vyplnní záznam zajišuje ten pracovník, který byl svdkem úrazu nebo ten, který se o nm dovdl první. 18. Každý úraz, poranní i nehodu, k níž dojde bhem pobytu žák ve školní budov nebo mimo budovu pi akci poádané školou, hlásí žáci ihned vyuujícímu nebo pedagogickému dozoru.

16 IV. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žák 1. Žák zachází s uebnicemi a školními potebami šetrn, udržuje své místo, tídu i ostatní školní prostory v istot a poádku, chrání majetek školy ped poškozením; nosí do školy uebnice a školní poteby podle rozvrhu hodin a pokyn uitel. 2. Žákm základních škol a dtem zaazeným do pípravných tíd ( 47 školského zákona) jsou bezplatn poskytovány uebnice a uební texty schválené MŠMT. Žáci prvního roníku základního vzdlávání a dti zaazené do pípravných tíd tyto uebnice a uební texty nevracejí, žáci ostatních roník základního vzdlávání jsou povinni uebnice a uební texty vrátit nejpozdji do konce píslušného školního roku. Žáci jsou povinni ádn peovat o takto propjený majetek školy, chránit jej ped ztrátou a poškozením a vrátit jej škole zpt na konci roku v ádném stavu. 3. U každého svévolného poškození nebo zniení majetku školy žákem je vyžadována náhrada škody od rodi žáka, který poškození zpsobil. Pi závažnjší škod nebo nemožnosti vyešit náhradu škody s rodii je vznik škody hlášen Policii R, pípadn orgánm sociální pée. V. Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák. Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák jsou samostatnou pílohou tohoto školního ádu. VI. Závrená ustanovení 1. Tento školní ád nabývá úinnosti dnem a ruší se jím platnost pedchozího školního ádu ze dne Podle 30 školského zákona. 561/2004 Sb. zveejuje editel školy tento školní ád následujícím zpsobem: vyvšením na chodbách školy, na CD disku, ve vnitní poítaové síti, od školního roku 2006/2007 na www stránkách a ve sborovn školy.

17 3. Pedagogití pracovníci školy jsou seznamováni s tímto školním ádem na první pedagogické rad daného školního roku. Provozní pracovníci školy jsou seznamováni s tímto školním ádem na prvních provozních poradách svého úseku daného školního roku. Nov píchozí zamstnanci budou s tímto školním ádem seznámeni v den pijetí do pracovního pomru. 4. Žáci školy jsou seznamováni s tímto školním ádem tídními uiteli v prvním týdnu daného školního roku. Seznámení je zaznamenáno v tídních knihách. Nov píchozí žáci bhem školního roku jsou seznamováni tídními uiteli v prvním týdnu po nástupu do školy. Seznámení je zaznamenáno v tídních knihách i v žákovských knížkách. 5. Zákonní zástupci žák jsou informováni o vydání školního ádu informací v žákovských knížkách, ád je pro n zpístupnn na chodbách školy, na požádání zapjením CD nosie, na rodiovských schzkách a od školního roku 2006/2007 i na www stránkách školy. Skutenost o tom, že byli informováni, jak se seznámit se školním ádem, stvrzují zákonní zástupci žáka podpisem. 6. Školská rada projednala a schválila tento školní ád dne... VII. Pílohy Pílohami tohoto školního ádu jsou: 1. asový rozvrh vyuovacích hodin a pestávek. 2. Vnitní ád školní družiny. 3. Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (klasifikaní ád). 4. Provozní ády odborných pracoven, školní jídelny a tlocviny. 5. ád školní jídelny V Horní Stropnici dne PaedDr. Jaroslav Baláš editel školy

18

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Školní ád Obecná ustanovení Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) v platném znní vydávám jako statutární

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ STROPNICE Horní Stropnice 214, PSČ 374 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ STROPNICE Horní Stropnice 214, PSČ 374 01 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ STROPNICE Horní Stropnice 214, PSČ 374 01 Školní řád Vypracoval PaedDr. Jaroslav Baláš Projednáno na pedagogické radě dne 18. 11. 2005 Účinnost od 18. 11. 2005 Školská

Více

Stední odborná škola veejnosprávní a sociální, Stžery, Lipová 56 ŠKOLNÍ ÁD

Stední odborná škola veejnosprávní a sociální, Stžery, Lipová 56 ŠKOLNÍ ÁD Stední odborná škola veejnosprávní a sociální, Stžery, Lipová 56 ŠKOLNÍ ÁD Úelem tohoto školního ádu je vytvoit píznivé podmínky pro vyuování a pro plné využívání vyuovací doby tak, aby si žáci v prbhu

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy

Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha, v ZOO Plze a Ochranu fauny eské republiky ŠKOLNÍ ÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEZNICE

Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha, v ZOO Plze a Ochranu fauny eské republiky ŠKOLNÍ ÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEZNICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE píspvková organizace Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupn Rožmitálská 419 tel. 318 682 165 262 72 Beznice fax 318 683 608 Mgr. Miroslav Blka, editel e-mail: reditel@zsbreznice.cz

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ŠKOLNÍ ÁD ÁST PRVNÍ. Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky

ŠKOLNÍ ÁD ÁST PRVNÍ. Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ÁD Školní ád Základní umlecké školy Letovice vydává na základ zákona. 561/2004 Sb., Zákona o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), 30, odst.1, editel

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, OKRES VSETÍN čp. 154, 756 21 KATEŘINICE Vnitřní řád školní družiny č. j. 62/2014 Pedagogická rada projednala: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti od: 1. 9.

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika Rozsah psobnosti: zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Nabývá úinnosti: Poet stran: Poet píloh: 1.11.2007 12 1 Tímto

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Štěchovice, příspěvková organizace se sídlem Školní 122, 252 07 Štěchovice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠŠ2015/1/162 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 14.9.2015

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice OBSAH: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáka 2. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 3. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami 4. Vnitřní režim školy 5. Zákonní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 108, 533 41 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr.Pavel

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.211.1484, please register! Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace se sídlem ve Vápenné 262,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 518/2013 Směrnice č.: 03/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 Č.j.:190/2012 Vypracoval: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Schválil: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 279 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 08. 2012 Mgr. Ivana Málková,

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Školní družina je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 65/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Základní škola Havíov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná

Základní škola Havíov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná Základní škola Havíov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná.j. ZŠ/644/2011 ŠKOLNÍ ÁD OBSAH: Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc... 2 Povinnosti žák k zajištní ádného prbhu vyuování a organizaci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 117/2013 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2013 Mgr. Jaroslav Přeučil, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZSSE 483/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.10. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.10. 2015 Mgr. Markéta Bartášková, ředitelka školy Mgr.

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ, příspěvková organizace se sídlem Slapy 50, 252 08 Slapy 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: SM 2 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Směrnice

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2013 Vypracoval: Schválil: Hana Kolářová, vedoucí vychovatelka Mgr. Miroslava

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 188/2013 Vypracovala: Marie Černohorská, vedoucí vychovatelka ŠD Schválila: PaedDr. Ivana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje:

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: 1 Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915 Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich

Více

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Specializaní kurz Veejné zdravotnictví, IPVZ Praha, 11. 3. 2008 JUDr. Dominik Brha, advokát Nová

Více

Základní škola a mateřská škola Drahanovice, příspěvková organizace se sídlem Drahanovice 44, 783 44 Drahanovice 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Drahanovice, příspěvková organizace se sídlem Drahanovice 44, 783 44 Drahanovice 2. ŠKOLNÍ ŘÁD se sídlem Drahanovice 44, 783 44 Drahanovice 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 172. /2015 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Lenka Trávníčková, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Trávníčková, ředitelka

Více

Gymnázium, MIKULOV, Komenského 7 Š K O L N Í

Gymnázium, MIKULOV, Komenského 7 Š K O L N Í Gymnázium, MIKULOV, Komenského 7 Š K O L N Í Á D editelství Gymnázia, Mikulov, Komenského 7 po projednání v pedagogické a školské rad, vydává v souladu s 30 zákona.561/2004 Sb., v platném znní, Školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ÁD. SOŠ a SOU Písek Komenského 86, 397 11 Písek. pro školní rok 2007/2008

ŠKOLNÍ ÁD. SOŠ a SOU Písek Komenského 86, 397 11 Písek. pro školní rok 2007/2008 ŠKOLNÍ ÁD SOŠ a SOU Písek Komenského 86, 397 11 Písek pro školní rok 2007/2008 Š K O L N Í Á D pro žáky a studenty SOŠ a SOU, Písek, Komenského 86 pro školní rok 2007/2008 1. Úvod Žáci jsou povinni dodržovat

Více

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Projednáno pedagogickou radou 29.8.2011 Platnost od 1.9.2011 čj.: HL-ROV/422/2011 A. Práva žáků Žák má právo: Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.

Více

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon.

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon. Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice, 664 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 173/2012, P, ŠD Pedagogická rada projednala dne

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R-586-07 Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o

Více

Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 ŠKOLNÍ ŘÁD. A. Práva a povinnosti žáků. B. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků.

Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 ŠKOLNÍ ŘÁD. A. Práva a povinnosti žáků. B. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků. Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 ŠKOLNÍ ŘÁD č.j. A.1 / ZŠ - 254 /2015 Obecná ustanovení I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

Vnitřní řád školy 2011/2012

Vnitřní řád školy 2011/2012 Vnitřní řád školy 2011/2012 I. Práva studentů Student má právo: 1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností. 3. Na přiměřený

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠSnH276/2014/Pru Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Směrnice nabývá

Více

Popis p edm tu pln ní

Popis p edm tu pln ní ást 2 zadávací dokumentace Popis pedmtu plnní Pedmtem plnní veejné zakázky je uzavení rámcové smlouvy (na 4 roky), na jejímž základ budou zadavatelem zadávány jednotlivé veejné zakázky k provádní ostrahy

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Školní 247, 262 31 Milín IČO 70998868 tel.: 318691134, e-mail: zs.milin@post.cz, www.zsmilin.org Obecná ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Š K O L N Í Á D. l. 1

Š K O L N Í Á D. l. 1 ŠKOLNÍÁD l.1 1) Úelemtohotoškolníhoádujevytvoitpíznivépodmínkyprovzdlávánístudent 1,abysi vprbhustudiaosvojiliznalosti,dovednostiaetickézásadyformulovanévprofiluabsolventa školy. 2) StudentsedobrovolnýmrozhodnutímkestudiunaCARITASVOŠsociálníOlomouczavazuje

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLŠTEJN, okres BEROUN VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 51/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne Směrnice nabývá platnosti ode dne: Změny ve směrnici

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 3/2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Mgr. Martina Malotová,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více