Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha, v ZOO Plze a Ochranu fauny eské republiky ŠKOLNÍ ÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEZNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha, v ZOO Plze a Ochranu fauny eské republiky ŠKOLNÍ ÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEZNICE"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE píspvková organizace Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupn Rožmitálská 419 tel Beznice fax Mgr. Miroslav Blka, editel Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha, v ZOO Plze a Ochranu fauny eské republiky ŠKOLNÍ ÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEZNICE A. DOCHÁZKA DO ŠKOLY 1. Žáci picházejí do školy tak, aby se mohli vas pipravit na vyuování podle rozvrhu hodin. Úast na vyuování volitelných a nepovinných pedmt je pro žáky, kteí se na n pihlásili, povinná. 2. Školní budova se otevírá v 7:40 hod. pro všechny žáky. Žáci používají pi vstupu do budovy hlavní vchod do šaten. Pro ty, kteí jsou pihlášeni do školní družiny, se školní budova otevírá v 6:00 hod. V jinou dobu pichází žáci hlavním vchodem kolem vrátnice školy, kudy také vždy ze školy odcházejí. Pichází-li žák do školy nebo ze školy odchází z rzných dvod mimo dobu, stanovenou rozvrhem nebo jinou organizací vyuování, hlásí svj píchod nebo odchod ve vrátnici školy. 3. V zimním období, pi nepíznivém poasí, bude umožnn žákm, kteí nejsou pihlášeni ve školní družin, pobyt ve vstupním prostoru u šaten. 4. V šatnách si žáci odkládají obuv a svršky. V budov školy se žáci pohybují v obuvi k tomu urené, chrání tím istotu a své zdraví. Ve škole budeme používat pezvky, které nejsou ureny jako "sportovní obuv", mimo hodiny tlocviku. V šatnách se žáci zbyten nezdržují. 5. Ve školní družin se žáci ídí jejím ádem. Pokud pijde zákonný zástupce pro dít, které je žákem družiny, osobn, pevezme jej po telefonickém oznámení u vrátnice školy. Pevzetím dítte u vrátnice školy pejímá zákonný zástupce také odpovdnost za jeho zdraví a bezpenost. 6. Nemže-li se žák zúastnit vyuování z nepedvídaných dvod, nap. pro nemoc, oznámí zástupce žáka nejpozdji do tí kalendáních dn tídnímu uiteli písemn nebo telefonicky dvod nepítomnosti. Po návratu do školy pinese žák písemnou omluvenku na omluvném list v žákovské knížce. Omluvenku podepisuje jeden ze zákonných zástupc, a to do dvou dn. Žák ihned po návratu do školy s omluvenkou vyhledá tídního uitele a ten ji potvrdí. V odvodnných pípadech bude škola požadovat lékaské potvrzení o nemoci žáka, i jiný úední doklad, potvrzující dvod nepítomnosti. 7. Nemže-li se žák zúastnit vyuování z dvod pedem známých žákovi nebo jeho zástupci (nap. rekreace), požádá zákonný zástupce žáka pedem písemn školu o uvolnní: do 5 dn tídního uitele, nad 5 dn editele školy. Tídní uitel k tomu vydá na požádání formulá. Z jedné vyuovací hodiny uvoluje žáka píslušný vyuující. 8. K zájmovým kroužkm se žáci scházejí 10 minut ped jejich zahájením. 9. Pokud si budou rodie pát, aby žák odcházel v dob polední pestávky z budovy školy, požádají o to tídního uitele písemnou formou na pedtištném formulái. Žákm bez schválené žádosti není dovoleno opouštt budovu školy v dob vyuování, dané rozvrhem jednotlivých tíd, ani o polední pestávce. 10. Po skonení vyuování opouštjí žáci školní budovu. Ti, kteí se stravují ve školní jídeln, opouštjí školní budovu po obd. Mají-li žáci odpolední vyuování, odcházejí do šaten po skonení poslední vyuovací hodiny pod vedením vyuujícího a rovnž bez prodlení opouštjí školu. Za poádek ve tíd (srovnané lavice, zvednuté židle, umytá tabule) odpovídá tídní služba.

2 11. editel školy mže ze závažných dvod, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zákonných zástupc zcela nebo zásti z vyuování nkterého pedmtu; zárove urí náhradní zpsob vzdlávání žáka v dob vyuování tohoto pedmtu. Žáka se zdravotním postižením mže také uvolnit z provádní uritých inností, popípad rozhodnout, že tento žák nebude v nkterých pedmtech hodnocen. Žák nemže být trvale uvolnn z vyuování z dvodu dojíždní. V pedmtu tlesná výchova editel školy uvolní žáka z vyuování na žádost zákonných zástupc žáka a na základ písemného doporuení registrujícího praktického lékae pro dti a dorost, nebo odborného lékae. Žák není z pedmtu, z nhož byl zcela uvolnn, hodnocen. B. CHOVÁNÍ ŽÁKA 1. Žáci se ve škole chovají slušn, dbají pokyn pedagogických a správních zamstnanc školy. Dodržují ády odborných pracoven. Respektují požadavky na obleení v jednotlivých pracovnách a vyuovacích hodinách tlesné výchovy. 2. Žák by se ml slušn chovat také mimo vyuování, aby dlal est sob, rodim i škole. Za své chování na veejnosti odpovídají žáci zákonným zástupcm. Ti mají primární odpovdnost za výchovu a vývoj dítte. 3. Žáci se k sob chovají kamarádsky a neubližují si. Dodržují pravidla spoleenského chování, principy lidské dstojnosti, kultivovaného vystupování. Ke svému okolí pistupují slušn a s ohledem na práva ostatních. 4. Pesuny žák o pestávkách do jiných tíd a pracoven jsou ukáznné, žáci si uklidí své pracovní místo a odejdou do pracoven. Týdenní služba dbá na poádek ve tíd. 5. Ve spolupráci se zamstnanci školy žáci usilují o vytvoení píjemného a podntného prostedí. V okolí školy udržují poádek, odpad tídí do urených koš. Žáci nevyhazují nic z oken školy. Pi cest do školy užívají chodníky. Nepoškozují zele ani kvtinovou výzdobu ve škole a jejím okolí. Žákm je ve škole zakázáno žvýkání, odkládání žvýkaek, jejich nalepování na lavice, nábytek i talíe v jídeln a odhazování žvýkaek na podlahu. Takové chování je nehygienické a poškozuje zaízení školy. 6. O velké a polední pestávce jsou žáci ve tíd, na chodb nebo v atriu. Sthování žák do pracoven zaíná až po uvedených pestávkách, 5 minut ped zaátkem vyuování. Do pracoven a do tlocvien vstupují žáci pouze na pokyn vyuujících. V dob mezi dopoledním a odpoledním vyuováním mohou žáci opouštt budovu školy pouze se souhlasem editele školy na základ žádosti zákonného zástupce žáka. Po tuto dobu škola nenese právní zodpovdnost za bezpenost a chování žáka mimo školu. 7. Školní stravování probíhá v dob od 11:40 do 14:00 hod. Výdej jídla je v poítaové evidenci pomocí kódovaných karet nebo ip. Pokud žák kartu nemá, vyžádá si u vedoucí školního stravování potvrzení o zaplaceném obd a zaadí se na konec výdejní smny. Ve školní jídeln žáci dodržují kulturu stolování. Ovoce, peivo a dezerty, vydávané k jídlu, žáci konzumují u stolu a nevynáší je ze školní jídelny. 8. Pro nákup zdravé svainy mohou žáci využít služeb školního bufetu, ped vyuováním v dob od 7:30 do 7:55 hod. a o svých velkých pestávkách, první stupe po první a druhý stupe po druhé vyuovací hodin. 9. V dob vyuování a o pestávkách mezi vyuovacími hodinami je zakázáno používat mobilní telefon. Pokud žák pijde do školy s mobilním telefonem, odloží jej ve vrátnici školy a po ukonení vyuování si jej vyzvedne. Ve výjimených pípadech mže žák použít mobilní telefon v dob polední pestávky a po jejím ukonení opt uložit ve vrátnici školy. Výjimky k tomuto opatení povoluje editel školy na základ odvodnné žádosti zákonného zástupce dítte (vážné zdravotní postižení, atd.). Vzhledem ke složitému zajištní ochrany majetku je vhodné mobilní telefon do školy nenosit.

3 10. Každý žák má právo svobodn projevovat své názory, vyjadovat se k vcem, které se ho dotýkají, piemž jeho názorm se musí vnovat patiná pozornost. Na editele školy se mohou žáci obracet osobn nebo prostednictvím svých tídních zástupc. C. ZACHÁZENÍ S UEBNICEMI, ŠKOLNÍMI POTEBAMI A ŠKOLNÍM MAJETKEM 1. Žák nosí do školy uebnice a školní poteby podle rozvrhu hodin a pokyn uitel, za zapomenuté pomcky a poteby se omluví pedem, na zaátku vyuovací hodiny. 2. Žák zachází s uebnicemi a školními potebami šetrn, udržuje své místo, tídu i ostatní prostory školy v istot a poádku. Každé svévolné poškození nebo zniení majetku školy, spolužák, uitel i jiných osob hradí rodie žáka, který poškození zpsobil. 3. Ztráty vcí hlásí žáci neprodlen vyuujícímu v hodin, pop. pracovníkovi školy, který vykonává dozor, a následn svému tídnímu uiteli. Žáci dbají na dostatené zajištní svých vcí v uzamených šatnách, do školy se nedoporuuje nosit vtší obnos penz a cenné pedmty D. OCHRANA ZDRAVÍ - BEZPENOSTNÍ OPATENÍ 1. Všichni žáci se chovají pi pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužák i jiných osob. 2. Pi výuce v tlocvin, v dílnách, na pozemcích a v pracovnách dodržujeme bezpenostní pedpisy pro tyto uebny, dané jejich ádem 3. Pi pecházení na vyuování nebo jiné akce mimo budovu školy se ídíme pravidly silniního provozu a pokyny doprovázejících osob. Pi pobytu v ubytovacích objektech (pi školním výletu, lyžaském výcviku apod.) dodržujeme vnitní ád tchto zaízení. 4. Každý úraz i poranní, ke kterému dojde bhem vyuování i o pestávce, je žák povinen ihned hlásit vyuujícímu, pedagogickému dozoru nebo svému tídnímu uiteli. 5. Žáci ochraují své zdraví. Kouení, pití alkoholických nápoj, užívání drog je škodlivé a ve škole a pi školních akcích nepípustné. 6. Do školy žáci nenosí pedmty, které nesouvisejí s vyuováním, nebezpené pedmty, výbušné a taskavé látky. 7. Žákm je zakázáno manipulovat s elektrickými spotebii, vypínai a elektrickým vedením bez dozoru uitele. Zákaz manipulace žáky platí také pro regulaní techniku radiátor ústedního topení, které udržují ve tídách optimální teplotu. 8. Tídní služba bhem hlavní pestávky zajistí vyvtrání uebny dvemi a ventilaními okny. Otevírání jiných oken je zakázáno. E. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPC ŽÁK 1. Zákonný zástupce žáka je partnerem školy pi výchovn vzdlávací práci 2. Role zákonného zástupce je nezastupitelná. Má právo být informován o prospchu svého dítte, o jeho chování a pístupu k plnní povinností. Z tohoto dvodu je proto také povinen neprodlen nahlásit škole zmnu údaj o své osob a tuto zmnu doložit písemn. Povinnost hlásit zmnu se vztahuje také na údaj o bydlišti dítte a další kontaktní údaje. 3. Zákonný zástupce žáka mže plnou mocí povit jinou osobu zjišováním informací o prbhu a výsledcích vzdlávání svého dítte, pípadn o pebírání dohledu nad ním (uvolnní z vyuování). 4. Zákonný zástupce žáka má právo se domáhat svých práv, pípadn práv svého dítte, pokud se domnívá, že jsou njakým zpsobem porušována. 5. Zákonný zástupce je povinen zajistit, aby žák ádn docházel do školy.

4 6. Na vyzvání editele školy, tídního uitele, výchovného poradce nebo školního metodika prevence je zákonný zástupce povinen osobn se úastnit projednávání závažných otázek, týkajících se vzdlávání a výchovy žáka. 7. Zákonný zástupce má právo využívat konzultaní hodiny uitel po pedchozí domluv s pedagogickým pracovníkem. 8. Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit dvody nepítomnosti žáka ve vyuování nejpozdji do 3 kalendáních dn od poátku nepítomnosti žáka. F. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKU VZDLÁVÁNÍ ŽÁK 1. Formy hodnocení Po celé 1. období základního vzdlávání (1. 3. roník ZV) jsou žáci na konci každého rozhodného období školního roku (tvrtletí, pololetí) hodnoceni slovn, a to v 1. a 3. tvrtletí zápisem do žákovské knížky, v 1. a 2. pololetí na píslušný formulá vysvdení. Slovní hodnocení je lenné na hodnocení jednotlivých pedmt podle osnov. V prbhu školního roku je toto kvalitativní (slovní) hodnocení od 2. roníku ZŠ kombinováno s hodnocením kvantitativním (známky). Hodnocení odpovídá kritériím, která se odvíjí od klíových kompetencí a míry osvojení oekávaných výstup. Ve 2. období základního vzdlávání (4. a 5. roník ZV) jsou žáci hodnoceni slovn v 1. a 3. tvrtletí zápisem do žákovské knížky, v 1. a 2. pololetí na píslušný formulá vysvdení známkami. V prbhu školního roku je kombinováno hodnocení slovní a známkami. Na žádost rodi mohou být žáci hodnoceni slovn i na konci 1. a 2. pololetí školního roku. Pi pechodu na jinou školu mohou rodie žák, hodnocených slovn, požádat o hodnocení známkami. Hodnocení odpovídá kritériím, která se odvíjí od klíových kompetencí a míry osvojení oekávaných výstup. Na 2. stupni základního vzdlávání (6. 9. roník ZV) jsou žáci v každém rozhodném období školního roku hodnoceni známkami (s výjimkou žák se SPU). V prbhu školního roku je kombinováno hodnocení slovní a známkami. Hodnocení odpovídá kritériím, která se odvíjí od klíových kompetencí a míry osvojení oekávaných výstup. 2. Zásady hodnocení Pedagogití pracovníci pi hodnocení výsledk vzdlávání žák vychází z posouzení míry dosažení oekávaných výstup formulovaných v uebních osnovách jednotlivých pedmt školního vzdlávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdvodnné, odborn správné a doložitelné a respektuje individuální vzdlávací poteby žák a doporuení školského poradenského zaízení. Hodnocení probíhá s pihlédnutím k úrovni kompetencí, které jsou pro žáka dosažitelné vzhledem k jeho vkovým zvláštnostem, individuálním vzdlávacím a osobnostním pedpokladm. V etap základního vzdlávání jsou za klíové kompetence považovány kompetence k uení, kompetence k ešení problému, kompetence komunikativní, kompetence sociální, kompetence obanské a kompetence pracovní. Pedagogití pracovníci pi hodnocení chování žák hodnotí chování žák ve škole a na akcích poádaných školou. Kritériem pro hodnocení chování je dodržování pravidel slušného chování zakotvených ve školním ádu. 3. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žák Sebehodnocení žák ve smyslu sebereflexe se dje rznými aktivitami, ve kterých mohou zejména hodnotit skupinové innosti, lenové skupiny se hodnotí navzájem, jednotlivci hodnotí sami sebe. Sebehodnocení zpoátku navazuje na pedagogickou práci uitele, pi níž si žáci postupn osvojují kritéria hodnocení a sebehodnocení. Následn se sebehodnocení žáka pedagogickou prací uitele prolíná.

5 4. Stupn hodnocení prospchu a chování, jejich charakteristika, vetn stanovených kritérií Výsledky vzdlávání žák v jednotlivých povinných a volitelných pedmtech stanovených školním vzdlávacím programem se v pípad použití klasifikace hodnotí stupni prospchu: 1 - výborný, 2 - chvalitebný, 3 - dobrý, 4 - dostatený, 5 nedostatený. Pi hodnocení vzdlávání žák s použitím klasifikace postupuje pedagogický pracovník s pihlédnutím ke kritériím hodnocení. Klasifikace zahrnuje rovnž ohodnocení píle žáka a jeho pístupu ke vzdlávání i v souvislostech, které ovlivují jeho výkon. Pi hodnocení žák se uplatují základní kritéria pro jednotlivé stupn prospchu. 5. Hodnocení chování Chování žák ve škole a na akcích poádaných školou se v pípad použití klasifikace hodnotí na vysvdení stupni: 1 velmi dobré 2 uspokojivé 3 - neuspokojivé Snížený stupe z chování je udlen za závažné porušování kritérií chování podle školního ádu. Zvlášt hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vi pracovníkm školy se vždy považují za závažné zavinné porušení ustanovení tohoto ádu. 6. Kritéria hodnocení Výborný: Žák samostatn a tvoiv uplatuje a aplikuje osvojené poznatky a dovednosti pi ešení úkol (zejména praktických); jeho ústní i písemný projev je samostatný, pesný a výstižný. Výsledky jeho innosti jsou kvalitní, pouze s nepodstatnými nedostatky. V pedmtech s pevahou výchovného zamení je aktivní, projevuje zájem, a to i v pípad menší míry vrozených schopností. Chvalitebný: Žák samostatn a tvoiv, ale s menším podntem vyuujícího, uplatuje a interpretuje získané poznatky a dovednosti pi ešení úkol. Ústní a písemný projev má menší nepesnosti ve správnosti a výstižnosti. Kvalita výsledk jeho innosti je bez podstatných nedostatk. V pedmtech s pevahou výchovného zamení projevuje zájem, ale jeho aktivita nemá trvalý charakter. Dobrý: Žák pi uplatování a interpretaci osvojených poznatk a dovedností je ásten veden vyuujícím, ale dokáže sám dojít k cíli. V ústním i písemném projevu se objevují nedostatky ve správnosti, pesnosti a výstižnosti, ale celkový výsledek je stále ješt v souladu s oekávanými výsledky. V pedmtech s pevahou výchovného zamení je žák výjimen aktivní, dopouští se chyb, má malý zájem rozvíjet své schopnosti. Dostatený: Žák dokáže jen s obtížemi a se znanou pomocí vyuujícího uplatovat a interpretovat osvojované poznatky a dovednosti v praxi. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvoivé. Závažné nedostatky a chyby dokáže v urité míe s pomocí opravit, ale asto nepesn. V pedmtech s pevahou výchovného zamení žák neprojevuje tém žádnou snahu, není aktivní, nerozvíjí dovednosti a to ani s pomocí vyuujícího. Nedostatený: Žák není schopen ani kusé poznatky a dovednosti uplatnit a interpretovat pi ešení teoretických a praktických úkol, je nesamostatný, v ústním a písemném projevu má podstatné nedostatky, nevyjaduje se srozumiteln, nejeví zájem o zlepšení. V pedmtech s pevahou výchovného zamení je pasivní, bez zájmu, není schopen aplikovat ani minimální dovednosti.

6 7. Zásady pro používání slovního hodnocení vetn stanovených kritérií Výsledky vzdlávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných pedmtech stanovených školním vzdlávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích poádaných školou jsou v pípad použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zejmá úrove vzdlání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k oekávaným výstupm jednotlivých pedmt školního vzdlávacího programu, ke svým vzdlávacím a osobnostním pedpokladm a vku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledk vzdlávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení pístupu žáka ke vzdlávání i v souvislostech, které ovlivují jeho výkon a naznaení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdvodnní a doporuení, jak pedcházet pípadným neúspchm žáka a jak je pekonávat. Výsledky vzdlávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnn za všechny pedmty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka. Použití slovního hodnocení není pouhé mechanické pevádní íselného klasifikaního stupn do složitjší slovní podoby. Smyslem hodnocení je objektivn posoudit jednotlivé složky školního výkonu dítte. Pi slovním hodnocení se uvádí: ovládnutí uiva pedepsaného osnovami ovládá bezpen ovládá podstatn ovládá ovládá se znanými mezerami neovládá úrove myšlení pohotové, bystré, dobe chápe souvislosti uvažuje celkem samostatn menší samostatnost myšlení nesamostatné myšlení odpovídá nesprávn i na návodné otázky úrove vyjadování výstižné, pomrn pesné celkem výstižné nedostaten pesné vyjaduje se s obtížemi nesprávné i na návodné otázky úrove aplikace vdomostí spolehliv, uvdomle užívá vdomostí a dovedností dovede používat vdomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb s pomocí uitele eší úkoly, pekonává obtíže a odstrauje chyby, jichž se dopouští dlá podstatné chyby, nesnadno je pekonává praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí uitele píle a zájem o uení aktivní, uí se svdomit a se zájmem uí se svdomit k uení a práci nepotebuje mnoho podnt malý zájem o uení, potebuje stálé podnty pomoc a pobízení k uení jsou neúinné 8. Hodnocení žák na vysvdení Chování žáka ve škole a na akcích poádaných školou se v pípad použití klasifikace hodnotí na vysvdení stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 - neuspokojivé

7 Výsledky vzdlávání žáka v jednotlivých povinných a volitelných pedmtech stanovených školním vzdlávacím programem se v pípad použití klasifikace hodnotí na vysvdení stupni prospchu: 1 - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatený 5 - nedostatený Klasifikaci výsledk vzdlávání žáka v jednotlivých pedmtech a chování žáka lze doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíových kompetencí vymezených Rámcovým vzdlávacím programem pro základní vzdlávání. Pi hodnocení jsou výsledky vzdlávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích poádaných školou hodnoceny tak, aby byla zejmá úrove vzdlání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k oekávaným výstupm formulovaným v uebních osnovách jednotlivých pedmt školního vzdlávacího programu, k jeho vzdlávacím a osobnostním pedpokladm a k vku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho pístupu ke vzdlávání i v souvislostech, které ovlivují jeho výkon. 9. Zpsob získávání a vedení podklad pro hodnocení Pedagogití pracovníci získávají podklady pro hodnocení zejména tmito zpsoby: a. diagnostickým pozorováním žáka spojeným s analýzou rzných inností žáka; b. posuzováním výkon žáka a jeho pipravenosti na vyuování, posuzováním chování žáka; c. rznými druhy zkoušek, test a kontrolními pracemi; d. posuzováním naplování klíových kompetencí žáka pozorováním, nap. pi skupinové práci; e. konzultacemi s ostatními pedagogickými pracovníky a podle poteby i psychologickými pracovníky. Pedagogití pracovníci vedou evidenci o každém hodnocení žáka s charakterem klasifikace (klasifikaní pehled) tak, aby prkazným zpsobem mohli doložit správnost celkového hodnocení (klasifikace) žáka a zpsob získání podklad pro hodnocení. 10. Opravné zkoušky a ukonení základního vzdlávání Žáci devátých roník a žáci, kteí na daném stupni základní školy dosud neopakovali roník, kteí na konci druhého pololetí neprospli nejvýše ze dvou povinných pedmt s výjimkou pedmt výchovného zamení, konají opravné zkoušky. Opravné zkoušky se konají nejpozdji do konce píslušného školního roku v termínu stanoveném editelem školy. Žák mže v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. Komise je tílenná a tvoí ji: pedseda, kterým je editel zkoušející školy, popípad jím povený uitel, zkoušející uitel, jímž je vyuující daného pedmtu ve tíd, v níž je žák zaazen, popípad jiný vyuující daného pedmtu, písedící, kterým je jiný vyuující daného pedmtu. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspšn nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospl. Ze závažných dvod mže editel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozdji do 15. záí následujícího školního roku. Do té doby je žák zaazen do nejbližšího vyššího roníku, popípad znovu do devátého roníku. V odvodnných pípadech mže krajský úad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního pezkoušení podle 52 odst. 4 školského zákona na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úadu úastní školní inspektor.

8 Dokladem o dosažení základního vzdlání je vysvdení o úspšném ukonení devátého, popípad desátého roníku základního vzdlávání, nebo vysvdení vydané po úspšném ukonení kurzu pro získání základního vzdlání. Tato vysvdení jsou opatena doložkou o získání stupn základního vzdlání. Žák, který úspšn ukonil základní vzdlávání, nebo žák, který splnil povinnou školní docházku a nepokrauje v základním vzdlávání, pestává být žákem školy 30. ervna píslušného školního roku. Žák, který splnil povinnou školní docházku a koná opravnou zkoušku nebo bude hodnocen v náhradním termínu, je žákem školy do termínu konání tchto zkoušek, pokud mu nebylo povoleno opakování roníku. Žák, který byl pijat ke vzdlávání ve stední škole, je považován za žáka základní školy do 31. srpna píslušného školního roku. Žák, který po splnní povinné školní docházky nezískal základní vzdlání, mže po splnní podmínek stanovených zákonem a na základ žádosti jeho zákonného zástupce pokraovat v základním vzdlávání, nejdéle však do konce školního roku, v nmž dosáhne osmnáctého roku vku. Žákovi se zdravotním postižením mže editel školy ve výjimených pípadech povolit pokraování v základním vzdlání do konce školního roku, v nmž žák dosáhne dvacátého roku vku. V uvedených pípadech, pokud jde o pípravu na výkon povolání nebo pracovní innosti, spolupracuje editel školy s píslušným úadem práce. Pro osoby, které nezískaly základní vzdlání, mže základní škola po projednání se zizovatelem a krajským úadem organizovat v souladu se vzdlávacím programem základního vzdlávání kurzy pro získání základního vzdláni. 11. Hodnocení žák se speciálními vzdlávacími potebami Hodnocení se ídí Vyhláškou.73/2005 Sb. Ve škole mohou být integrováni žáci s postižením smyslovým, tlesným, mentálním nebo s vývojovými poruchami uení a chování. Pi hodnocení a klasifikaci vychází uitel z doporuení a závr PPP a hodnocení je vždy zcela individuální. Žák je hodnocen s ohledem na své možnosti a schopnosti, je posuzován jeho individuální pokrok. Žáci integrovaní na základ doporuení PPP jsou vzdláváni i hodnoceni na základ plnní Individuálního vzdlávacího plánu. Žáci s diagnostikovanými vývojovými specifickými poruchami uení mohou být na žádost rodi slovn hodnoceni po celou dobu školní docházky ve všech pedmtech, ve kterých je kvantitativní hodnocení specifickými poruchami ovlivnno. Pi hodnocení žáka se speciálními vzdlávacími potebami se pihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnní. Pedagogití pracovníci respektují doporuení školského poradenského zaízení a uplatují je pi hodnocení vzdlávání a chování žáka se speciálními vzdlávacími potebami. Pro získávání podklad pro hodnocení žáka se speciálními vzdlávacími potebami volí pedagogití pracovníci vhodné a pimené zpsoby. Pro zjišování úrovn žákových vdomostí a dovedností volí uitelé takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na nž nemá postižení nebo znevýhodnní negativní vliv. 12. Výchovná opatení editel školy mže na základ vlastního rozhodnutí nebo na základ podntu jiné právnické osoby i fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické rad udlit pochvalu nebo jiné ocenní za mimoádný projev lidskosti, obanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statený in nebo za mimoádnou úspšnou práci. Tídní uitel mže na základ vlastního rozhodnutí nebo na základ podntu ostatních vyuujících žákovi po projednání s editelem školy udlit pochvalu nebo jiné ocenní za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspšnou práci. Pi porušení povinností stanovených školním ádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: a. napomenutí tídního uitele, zejména za neplnní školních povinností, špatný pístup ke školní práci, porušování kázn v hodinách a pi akcích poádaných školou;

9 b. dtku tídního uitele, zejména za asté porušování kázn v hodinách a pi akcích poádaných školou, za mén závažná porušování ustanovení školního ádu. Tídní uitel oznámí uložení dtky tídního uitele editeli školy nebo povenému zástupci editele; c. dtku editele školy, zejména za závažné porušování školního ádu, vetn neomluvené nepítomnosti ve škole, fyzické nebo slovní napadání spolužák a pracovník školy, apod. Dtku editele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické rad. editel školy nebo tídní uitel neprodlen oznámí udlení pochvaly a jiného ocenní nebo uložení napomenutí nebo dtky a jeho dvody prokazatelným zpsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Uložení dtky editele školy je vždy projednáno se žákem, zákonným zástupcem žáka, tídním uitelem a editelem školy nebo jeho zástupcem, za pípadné pítomnosti dalších pracovník školy. Udlení pochvaly a jiného ocenní a uložení napomenutí nebo dtky se zaznamená do dokumentace školy (záznam z pedagogické rady, školní matrika). Udlení pochvaly editele školy se zaznamená na vysvdení za pololetí, v nmž bylo udleno. 13. Zpsoby pedávání informací o prospchu a chování žáka rodim O prbžných výsledcích vzdlávání jsou zákonní zástupci informováni pedevším písemnou formou zápisu v žákovských knížkách. Podrobnjší informace mohou rodie získat pi konzultacích s vyuujícími jednotlivých pedmt a tídními uiteli. Rodie žák, kteí mají velmi slabý prospch, jsou s touto skuteností seznámeni dopisem nejpozdji do 15. kvtna píslušného školního roku a jsou vyzváni ke konzultacím s uiteli pedmt, v nichž žák neprospívá. Písemnou formou jim je pedán rozsah základního uiva, jehož zvládnutí je pedpokladem k hodnocení prospl ve 2. pololetí píslušného školního roku. 14. Celkové hodnocení žáka Celkové hodnocení žáka se na vysvdení podle 16, odst. 3 vyhlášky. 256/2012 Sb., kterou se mní vyhláška. 48/2005 Sb. o základním vzdlání vyjaduje stupni: prospl(a) s vyznamenáním: není-li v žádném z povinných pedmt stanovených školním vzdlávacím programem hodnocen na vysvdení stupnm prospchu horším než 2- chvalitebný, prmr stup prospchu ze všech povinných pedmt stanovených školním vzdlávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupnm velmi dobré, v pípad použití kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žák podle 14 odst. 2 prospl(a): není-li v žádném z povinných pedmt stanovených školním vzdlávacím programem hodnocen na vysvdení stupnm prospchu 5 - nedostatený nebo odpovídajícím slovním hodnocením neprospl(a): je-li v nkterém z povinných pedmt stanovených školním vzdlávacím programem hodnocen na vysvdení stupnm prospchu 5 - nedostatený nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z nho hodnocen na konci druhého pololetí nehodnocen(a): není-li možné žáka hodnotit z nkterého z povinných pedmt stanovených školním vzdlávacím programem na konci prvního pololetí. Pokud je žák hodnocen slovn, posoudí tídní uitel kvalitu oekávaných výstup bez pevodu na známky a vyjádí ji stupnm celkového hodnocení podle 16, odst. 3 vyhlášky. 256/2012 Sb., kterou se mní vyhláška o základním vzdlávání (vyhláška 48/2005 Sb.). Celkové hodnocení žáka v pípad kombinace slovního hodnocení a klasifikace bude vyjádeno stejnými stupni jako v pípad klasifikace s tím, že vyuující pevedou pro tento úel slovní hodnocení na klasifikaci. G. POVINNOSTI A PRÁVA PRACOVNÍK ŠKOLY 1. Pro pedagogické a provozní pracovníky jsou závazné pokyny dané pracovním ádem, zákoníkem práce, pokyny editele školy, pedpisy a zákony platnými pro oblast školství, zejména školským zákonem. 561/2004 Sb. v platném znní. 472/2011 Sb., vetn souvisejících provádcích vyhlášek a zákonem o pedagogických pracovnících. 563/2004 Sb.

10 v platném znní. 198/2012 Sb. Všichni pracovníci školy jdou osobním píkladem v dodržování hygieny, bezpenosti a v naplování mravních a morálních spoleenských norem. Zájem dítte musí být pednostním hlediskem pi všech jednáních. Žák má právo na to, aby káze ve škole byla zajišována zpsobem sluitelným s lidskou dstojností. Výchova musí smovat k rozvoji osobnosti dítte. 2. Uitelé vnují individuální péi dtem z málo podntného rodinného prostedí, dtem se zdravotními problémy, dbají, aby se zdraví žáka a jeho zdravý vývoj nenarušil inností školy. Berou ohled na výsledky lékaských vyšetení, zpráv o vyšetení v pedagogickopsychologických poradnách a na sdlení rodi o dítti. Tídní uitelé prbžn seznamují ostatní pedagogy s novými skutenostmi, zjištnými u žáka - problémy s chováním, prospchem, zdravotními problémy. Všichni vyuující zajišují bezpenost a ochranu zdraví žák pi innostech, které pímo souvisejí s výchovou a vzdláním. 3. Pravideln a soustavn informují zástupce žáka o prospchu žáka. Informují je o každém mimoádném zhoršení prospchu žáka. Zákonní zástupci žák jsou našimi rovnocennými partnery, spoleným zájmem je vzdlání a výchova dtí. 4. Dodržují pedpisy k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci a protipožární pedpisy: Pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpenost osob pop. jiné závady technického rázu nebo nedostatené zajištní budovy, je jejich povinností informovat o tchto skutenostech nadízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. 5. Sledují zdravotní stav žák a v pípad náhlého onemocnní žáka informují bez zbytených prtah vedení školy a rodie postiženého žáka. Nemocný žák mže být odeslán k lékaskému vyšetení i ošetení jen v doprovodu dosplé osoby. Tídní uitelé zajistí, aby každý žák ml zapsány v žákovské knížce tyto údaje: adresu a telefonní ísla rodi do zamstnání a dom. 6. Do školy picházejí nejmén 20 minut ped zahájením vyuování a výchovné innosti. Pedagogický pracovník je povinen být na pracovišti zamstnavatele v dob stanovené rozvrhem jeho pímé pedagogické innosti, v dob stanovené rozvrhem jeho dohledu nad dtmi a žáky, v dob zastupování jiného pedagogického pracovníka. Ve dnech vyuování, stanovených celoroním plánem školy, jsou uitelé z dvodu konzultací s ostatními vyuujícími, vedením školy a koordinování práce metodických sdružení a pedmtových komisí, pítomni na pracovišti vždy do 13:00 hodin. Každý vyuující má stanovené konzultaní hodiny, které mohou žáci a jejich rodie po pedchozí domluv využívat. 7. Pi úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osob první pomoc, zajistí ošetení žáka lékaem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úraz, pípadn vyplní pedepsané formuláe. Ošetení a vyplnní záznam zajišuje ten pracovník, který byl jeho svdkem nebo který se o nm dovdl první. 8. Po skonení poslední vyuovací hodiny pekontrolují poádek ve tíd, uzavení oken a vodovodního kohoutku. Po ukonení odpoledního vyuování odvádjí žáky do šatny a dohlédnou na jejich odchod ze školy. Pi odchodu z kabinet zkontrolují uzavení a zajištní oken a dveí, uzavení vody, vypnutí všech elektrických zaízení a zhasnutí svtel. 9. V celém objektu školy platí zákaz kouení. 10. Uitelé povení dozorem kontrolují vykonávání všech ustanovení vnitního ádu školy, využívají pomoci žák. O závadách a vážných pestupcích informují tídního uitele, pípadn vedení školy. 11. Nemže-li se pracovník dostavit do zamstnání, je povinen neprodlen oznámit to vedení školy. 12. Pedagogití a provozní pracovníci školy nesmí využívat žáky v dob dané rozvrhem k vyizování jejich soukromých záležitostí, nesmí je bez dozoru dosplé osoby uvolovat k innostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékai atd. Škola odpovídá za žáky v dob dané rozvrhem výuky žáka, vetn nepovinných pedmt, pestávek a stravování.

11 Tídní uitelé 1. Vnují pozornost zdravotnímu stavu žák, vlivu rodinného prostedí na prospch a chování žák. O závažných skutenostech informují ostatní vyuující, zejména o závrech lékaského vyšetení a nález z psychologických poraden. 2. Pesn evidují a kontrolují absenci žák. Vyžadují od zákonných zástupc omluvenku nepítomnosti žáka nejdéle do dvou pracovních dn po jeho návratu do školy. Na žádost rodi o uvolnní žáka z vyuování z rodinných a jiných dvod omlouvají nepítomnost žáka, pokud doba absence nepesáhne jeden týden. Na delší dobu uvoluje žáky editel školy. V obou pípadech tídní uitelé vyžádají od rodi písemnou žádost o uvolnní. 3. Pravideln informují rodie o prospchu a chování žák prostednictvím sešit a žákovských knížek, individuáln pi konzultaních hodinách. Souhrnné hodnocení píší podle poteby do žákovských knížek tak, aby byla zajištna informovanost rodi o prospchu a chování žák podle požadavk pravidel pro hodnocení výsledk žák. Sledují, zda rodie kontrolují zápisy v žákovských knížkách. Provozní pracovníci 1. Pracovní povinnosti nepedagogických pracovník jsou dány pracovním ádem a pracovními náplnmi pro jednotlivé profese. 2. Pracovní doba hospodáky školy je 7:00 až 15:30 hodin, po dobu nepítomnosti je v její kancelái zastupována jiným pracovníkem školy. 3. Pracovní doba školníka je od 6:00 do 12:30 a od 14:30 do 16:00 hodin. H. ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠT Na naší škole pracuje výchovný poradce, metodik školní prevence a školní psycholog. Funkce školního psychologa umožuje žákm, rodim i pracovníkm školy využívat odborné služby v oblasti konzultaní, poradenské, diagnostické, metodické, informaní, intervenní a terapeutické. Setkání probíhají v konzultaních hodinách nebo po pedchozí i telefonické domluv. Žáci navštvují školního psychologa v jeho konzultaních hodinách nebo po pedchozí domluv. V pípad aktuální krize mohou požádat školního psychologa o pomoc, se svolením vyuujícího nebo tídního uitele, kdykoli v prbhu vyuování. Školní ád byl schválen Školskou radou ZŠ Beznice dne Mgr. Miroslav Blka editel školy

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Základní škola a mateská škola Brno, Blanenská 1 Klasifikaní ád

Základní škola a mateská škola Brno, Blanenská 1 Klasifikaní ád Základní škola a mateská škola Brno, Blanenská 1 Klasifikaní ád Metodický pokyn pro uitele: lánek I. Zásady klasifikace - Pi hodnocení, prbžné i celkové klasifikace pedagogický pracovník uplatuje pimenou

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l Podkladem tohoto klasifikačního řádu je 51 53 zákona číslo 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 14 17, 22 a 23 vyhlášky číslo 48/2005

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

Š K O L N Í Ř Á D Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny

Š K O L N Í Ř Á D Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny Š K O L N Í Ř Á D Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.(školský zákon), 30 a v souladu s Vyhláškou MŠMT č.48/2005 o základním vzdělávání a

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení žáka 2 1.1. Hodnocení učitelem.. 2 1.2. Vlastní

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1/ 2012

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1/ 2012 Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: 1/ 2012 Mgr. Hana Slapničková, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA Telefon / Fax +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Platí od 28.01. 2013 Ředitelka

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova pro seniory Podlesí.j.: SSV 15/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI. l. VII.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ BRÁNA JAZYKŮ s RVM

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ BRÁNA JAZYKŮ s RVM PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ BRÁNA JAZYKŮ s RVM Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon) a z vyhlášky č. 48/2005 Sb, ve znění pozdějších předpisů. 1. Zásady hodnocení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný)

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ 1.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ - Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č.48/2005 Sb. - Za základ každého hodnocení považujeme zpětnou vazbu,

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků Čl. 1 Charakteristika Pravidel Tato Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Č.j.: ZSWBi/00159/2013 Účinnost: od 2.9.2013 PR vzala na vědomí dne: 2.9.2013 Vydala: Mgr. Renata Fryčková Spisový znak: Skartační znak: Schváleno

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02.

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02. Čj: ZšJa/24/2015 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02 Klasifikační řád Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ , KRHANICE 149, 257 42

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ , KRHANICE 149, 257 42 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ, KRHANICE 149, 257 42 V Krhanicích dne 29.8.2011 úprava provedena ke dni 26.4.2013 Základní škola Krhanice, okr. Benešov vydává v souladu s 30 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více