Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 30. července 2015 Č.j.: 2015 / / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/236/573 Počet stran: 10 P Ř Í K A Z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 30. července 2015 Č.j.: 2015 / 84024 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/236/573 Počet stran: 10 P Ř Í K A Z"

Transkript

1 NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 30. července 2015 Č.j.: 2015 / / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/236/573 Počet stran: 10 FINKOS s.r.o. IČO Obchodní Kunovice P Ř Í K A Z Česká národní banka (dále také jen správní orgán ) jako správní orgán dohledu příslušný v oblasti směnárenství podle 1 odst. 3, 44 odst. 1 písm. e) a 44 odst. 2 písm. f) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a 17 odst. 1 zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti (dále jen zákon o směnárenské činnosti ), ve spojení s 24 odst. 4 téhož zákona, rozhodla podle 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) o správních deliktech společnosti FINKOS s.r.o., IČO , se sídlem Obchodní 830, Kunovice, takto: I. Společnost FINKOS s.r.o., IČO , se sídlem Obchodní 830, Kunovice, i) v rámci devíti kontrolních směn provedených ve dnech , a v provozovnách na adresách Tř. Vítězství 830, Kunovice, Všehrdova 525, Uherské Hradiště, a Autobazar Benzinka, Veletiny, uveřejnila kurzovní lístky, které obsahovaly údaj Nákup a Prodej, aniž by z této informace bylo zřejmé, zda se jedná o nákup a prodej cizí měny z pohledu provozovatele směnárenské činnosti nebo zda se jedná o nákup a prodej cizí měny z pohledu klienta, tedy na kurzovním lístku neuváděla informace o směnných kurzech (o směru směnárenského obchodu) určitým a srozumitelným způsobem, ii) v rámci dvou kontrolních směn provedených ve dnech a v provozovně Všehrdova 525, Uherské Hradiště vůbec nesdělila zájemcům (kontrolním pracovníkům) v textové podobě v českém a anglickém jazyce informace podle 13 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti, tj. informace o provozovateli, o směnárenském obchodě a o dalších právech zájemce a v rámci šesti kontrolních směn provedených ve dnech , a v provozovně Tř. Vítězství 830, Kunovice a v provozovně Autobazar Benzinka, Veletiny byly informace podle 13 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti poskytnuty až po vyplacení hotovosti, tedy nikoli před provedením směnárenského obchodu,

2 iii) v rámci sedmi kontrolních směn provedených ve dnech , a v provozovně Tř. Vítězství 830, Kunovice a v provozovně Autobazar Benzinka, Veletiny a v rámci kontrolní směny provedené dne v provozovně Všehrdova 525, Uherské Hradiště nepořídila dokumenty, které by osvědčily, že před provedením směnárenských obchodů sdělila zájemcům (kontrolním pracovníkům) v textové podobě v českém a anglickém jazyce informace podle 13 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti, t e d y p o r u š i l a ad i) povinnost podle 11 odst. 1 a odst. 2 písm. d) zákona o směnárenské činnosti ve spojení s 11 odst. 3 téhož zákona, ad ii) povinnost podle 13 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti, ad iii) povinnost podle 16 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti, č í m ž s e d o p u s t i l a ad i) správního deliktu provozovatele podle 22 odst. 1 písm. c) zákona o směnárenské činnosti, ad ii) správního deliktu provozovatele podle 22 odst. 1 písm. g) zákona o směnárenské činnosti, ad iii) správního deliktu provozovatele podle 22 odst. 1 písm. j) zákona o směnárenské činnosti, z a c o ž s e j í u k l á d á podle ustanovení 22 odst. 2 písm. b) zákona o směnárenské činnosti pokuta ve výši Kč (slovy třicet tisíc korun českých). Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro hlavní město Prahu vedený u České národní banky, č /0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol II. Společnosti FINKOS s.r.o., IČO , se sídlem Obchodní 830, Kunovice, se podle ustanovení 79 odst. 5 správního řádu ve vazbě na ustanovení 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ukládá náhrada nákladů řízení, které vyvolala porušením své právní povinnosti, ve výši Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Paušální náhradu nákladů řízení je výše uvedená právnická osoba povinna zaplatit do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet České národní banky vedený u České národní banky, č /0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol

3 O D Ů V O D N Ě N Í A. Identifikace účastníka řízení 1. Společnost FINKOS s.r.o., IČO , se sídlem Obchodní 830, Kunovice (dále jen účastník řízení ), byla zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka ke dni Dle výpisu z obchodního rejstříku měl účastník řízení ke dni vydání tohoto příkazu zapsán jako předmět podnikání tyto činnosti: zpracování dat, služby, databank, správa sítí; směnárenská činnost; poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software; specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím; provozování cestovní agentury. 2. Účastník řízení je oprávněn ode dne provádět směnárenskou činnost na základě Osvědčení o registraci ke směnárenské činnosti, vydaného Českou národní bankou pod č.j. 2009/3677/ na dobu neurčitou. Účastník řízení se tak považuje za směnárníka ve smyslu přechodného ustanovení uvedeného v 27 bod 1. zákona o směnárenské činnosti. 3. Účastník řízení měl ke dni vydání tohoto příkazu tři evidované provozovny k výkonu směnárenské činnosti na adresách Tř. Vítězství 830, Kunovice (dále jen provozovna Kunovice ), Všehrdova 525, Uherské Hradiště (dále jen provozovna Uherské Hradiště ), a Autobazar Benzinka, Veletiny (dále jen provozovna Veletiny ). B. Průběh správního řízení 4. Ve dnech , a provedli kontrolní pracovníci správního orgánu celkem devět kontrolních směn v provozovnách účastníka řízení (v každé provozovně tři směny). Správní orgán skutková zjištění v rámci kontrolních směn vyhodnotil a rozhodl se vydat příkaz podle 150 správního řádu. 5. Správní orgán konstatuje, že příkaz byl vydán včas a nedošlo k prekluzi odpovědnosti za skutky uvedené v části I. výroku příkazu. Podle ustanovení 24 odst. 3 zákona o směnárenské činnosti odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán. Pro pokračující správní delikty pak platí, že prekluzívní lhůta počíná běžet okamžikem, kdy je spáchán poslední dílčí útok tvořící pokračování ve správním deliktu. V případě projednávaných deliktů se jedná o pokračování ve správních deliktech, kdy poslední dílčí útoky byly spáchány dne Nemohlo tedy dojít ke zmeškání roční subjektivní lhůty pro vydání příkazu u výše uvedených skutků. C. Skutková zjištění, právní kvalifikace a hodnocení správního orgánu ad i) Neurčité označení směru směnárenského obchodu na kurzovním lístku Skutková zjištění 6. V rámci kontrolních směn provedených ve dnech , a v provozovnách účastníka řízení kontrolní pracovníci správního orgánu zjistili, že směnné 3

4 kurzy jednotlivých měn uvedené na kurzovním lístku byly označeny pouze: Nákup a Prodej. Právní kvalifikace a hodnocení správního orgánu 7. Ustanovení 11 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti stanoví, že provozovatel (tj. osoba oprávněná provozovat směnárenskou činnost) uveřejňuje v provozovnách, v nichž provádí směnárenské obchody, kurzovní lístek. 8. Podle 11 odst. 2 písm. d) zákona o směnárenské činnosti kurzovní lístek obsahuje informace o směnných kurzech, jimiž je prováděn přepočet mezi těmito měnami a které jsou pro zájemce o provedení směnárenského obchodu nejméně výhodné. Ustanovení 11 odst. 3 zákona o směnárenské činnosti stanoví, že údaje na kurzovním lístku se uvádějí v přiměřené velikosti určitým a srozumitelným způsobem. 9. Ustanovení 22 odst. 1 písm. c) zákona o směnárenské činnosti stanoví, že provozovatel se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s 11 neuveřejní kurzovní lístek. 10. Označení směru směnárenského obchodu Nákup a Prodej není pro klienta srozumitelné, neboť klientovi není jednoznačně sděleno, zda se jedná o nákup či prodej z pozice provozovatele směnárenské činnosti či naopak z pozice klienta. Proto je nutné toto klientovi vyjasnit a označení směrů směny formulovat např. Nakupujeme/Prodáváme, viz také výklad ustanovení 11 zákona o směnárenské činnosti obsažený v materiálu K zákonu o směnárenské činnosti (Otázka A. 12) 1. Označení směru obchodu (pozice prodejce a kupujícího) je ze své podstaty nezbytnou složkou informace o směnných kurzech, jimiž je prováděn přepočet mezi měnami. 11. Na základě výše uvedených skutečností má správní orgán za zjištěné a prokázané, že účastník řízení tím, že ve dnech , a neuváděl na kurzovním lístku informace o směnném kurzu (směru směnárenského obchodu) určitým a srozumitelným způsobem, porušil 11 odst. 1 a odst. 2 písm. d) zákona o směnárenské činnosti ve spojení s 11 odst. 3 téhož zákona a dopustil se tak správního deliktu podle ustanovení 22 odst. 1 písm. c) zákona o směnárenské činnosti. 12. Správní delikt spáchal účastník řízení formou pokračování ve správním deliktu, neboť jednotlivá dílčí protiprávní jednání naplňovala shodnou skutkovou podstatu správního deliktu a byla spojena stejným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou, když účastník řízení pokračoval ve správním deliktu minimálně ve dnech , a Úprava pokračování ve správním deliktu není v předpisech správního práva výslovně upravena, ale lze ji odvozovat analogicky z trestního práva. Okolnost, že účastník řízení pokračoval ve správním deliktu, zvyšuje závažnost tohoto správního deliktu. 1 ČNB > Dohled a regulace > Legislativní základna > Směnárny > Metodické a výkladové materiály > FAQ k některým otázkám zákona o směnárenské činnosti: 4

5 ad ii) Neposkytnutí předsmluvních informací Skutková zjištění 13. Ve dnech , a provedli kontrolní pracovníci správního orgánu devět kontrolních směn v provozovnách účastníka řízení, jejichž průběh je uveden níže. Z provedených kontrolních směn byly vypracovány úřední záznamy, které jsou nedílnou součástí správního spisu Sp/2015/236/ Průběh kontrolní směny ze dne v provozovně Kunovice: Kontrolující požadovali směnu 600 Kč na EUR. Obsluhující kontrolujícím vydal 20 EUR za 555 Kč. Kontrolujícím nebyly před provedením směnárenského obchodu v textové podobě sděleny žádné předsmluvní informace. Po provedení obchodu obsluhující vydal dokument, který obsahuje jak informace podle 13 zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti (s výjimkou adresy sídla provozovatele), tak doklad o provedení směnárenského obchodu Odpočet: 2015/000557V. 15. Průběh kontrolní směny ze dne v provozovně Kunovice: Kontrolující požadovali směnu Kč na EUR. Obsluhující kontrolujícím vydal 35 EUR za 971 Kč. Kontrolujícím nebyly před provedením směnárenského obchodu v textové podobě sděleny žádné předsmluvní informace. Po provedení obchodu obsluhující vydal dokument, který obsahuje jak informace podle 13 zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti (s výjimkou adresy sídla provozovatele), tak doklad o provedení směnárenského obchodu Odpočet: 2015/000567V. 16. Průběh kontrolní směny ze dne v provozovně Kunovice: Kontrolující požadovali směnu 30 EUR na Kč. Obsluhující kontrolujícím vydal 807 Kč. Kontrolujícím nebyly před provedením směnárenského obchodu v textové podobě sděleny žádné informace, pouze jim bylo umožněno nahlédnutí na monitor s uvedením kurzu a částek. Další informace uvedené na monitoru nebylo možné v krátkém časovém úseku zaznamenat. Po provedení obchodu obsluhující vydal dokument, který obsahuje jak informace podle 13 zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti (s výjimkou adresy sídla provozovatele), tak doklad o provedení směnárenského obchodu Odpočet: 2015/000858V. 17. Průběh kontrolní směny ze dne v provozovně Uherské Hradiště: Kontrolující požadovali směnu 50 EUR na Kč. Obsluhující kontrolujícím sdělil, že kurz je 27,20 Kč/EUR a vydal 1360 Kč. Kontrolujícím nebyly před provedením směnárenského obchodu v textové podobě sděleny žádné předsmluvní informace. Poté obsluhující vydal doklad o provedení směny Odpočet: 2015/000273V. 18. Průběh kontrolní směny ze dne v provozovně Uherské Hradiště: Kontrolující požadovali směnu 20 EUR na Kč. Obsluhující kontrolujícím sdělil, že kurz je 27,20 Kč/EUR, a vydal 544 Kč. Kontrolujícím nebyly před provedením směnárenského obchodu v textové podobě sděleny žádné předsmluvní informace. Poté obsluhující vydal doklad o provedení směny Odpočet: 2015/000285V. 19. Průběh kontrolní směny ze dne v provozovně Uherské Hradiště: Kontrolující požadovali směnu Kč na EUR. Obsluhující kontrolujícím předložil v textové 2 spis Sp/2015/236/573 přílohy, č.l

6 podobě informace podle 13 zákona č. 277/2013, o směnárenské činnosti (s výjimkou informace o adrese sídla provozovatele). Poté obsluhující vydal 30 EUR za 828 Kč. Uvedené předsmluvní informace předložené před směnou obsahují i doklad o provedení směny Odpočet: 2015/000396V. Poté se kontrolující legitimovali a pořídili fotodokumentaci. 20. Průběh kontrolní směny ze dne v provozovně Veletiny: Kontrolující požadovali směnu 600 Kč na EUR. Obsluhující kontrolujícím vydal 20 EUR za 553 Kč. Kontrolujícím nebyly v textové podobě před provedením směnárenského obchodu sděleny žádné informace. Poté obsluhující vydal dokument, který obsahuje jak informace podle 13 zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti (s výjimkou adresy sídla provozovatele), tak potvrzení o provedení směny Odpočet: 2015/000115V. 21. Průběh kontrolní směny ze dne v provozovně Veletiny: Kontrolující požadovali směnu 50 EUR na Kč. Obsluhující kontrolujícím sdělil kurz 27,20 Kč/EUR, a vydal Kč. Kontrolujícím nebyly v textové podobě před provedením směnárenského obchodu sděleny žádné předsmluvní informace. Poté obsluhující vydal dokument, který obsahuje jak informace podle 13 zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti (s výjimkou adresy sídla provozovatele), tak potvrzení o provedení směny Odpočet: 2015/000215V. 22. Průběh kontrolní směny ze dne v provozovně Veletiny: Kontrolující požadovali směnu 600 Kč na EUR. Obsluhující kontrolujícím před provedením směnárenského obchodu umožnil nahlédnout na monitor v provozovně, na kterém byly zobrazeny předsmluvní informace podle 13 zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti (s výjimkou adresy sídla provozovatele) Poté obsluhující provedl směnu 552 Kč na 20 EUR a vydal dokument, který obsahuje jak informace podle 13 zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti (s výjimkou adresy sídla provozovatele), tak doklad o provedení směny Odpočet: 2015/000135V. Kontrolující se legitimovali a pořídili fotodokumentaci. 23. Z výše uvedených průběhů kontrolních směn vyplývá, že v rámci kontrolních směn provedených ve dnech a v provozovně Uherské Hradiště obsluha směnárny vůbec nesdělila kontrolním pracovníkům před provedením směnárenského obchodu v textové podobě v českém a anglickém jazyce informace podle 13 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti (tzv. předsmluvní informace) a ve dnech , a v provozovnách Kunovice a Veletiny obsluha směnárny vydala kontrolním pracovníkům doklad s informacemi podle 13 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti až po vyplacení hotovosti, tedy ani v těchto případech nesdělila tyto informace před provedením směnárenského obchodu. Právní kvalifikace a hodnocení správního orgánu 24. Ustanovení 13 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti stanoví, že provozovatel sdělí zájemci s dostatečným předstihem před uzavřením tohoto obchodu informace uvedené v odstavci 2 (informace o provozovateli, směnárenském obchodu a dalších právech zájemce). Tyto informace musí být zájemci sděleny v textové podobě, určitě a srozumitelně alespoň v českém a anglickém jazyce. Textová podoba je zachována, jsouli informace sděleny takovým způsobem, že je lze uchovat a opakovaně zobrazovat. 6

7 25. Ustanovení 13 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti stanoví, že zájemci musí být v souladu s odstavcem 1 sděleny informace o a) provozovateli, b) směnárenském obchodu a c) dalších právech zájemce. 26. Ustanovení 22 odst. 1 písm. g) zákona o směnárenské činnosti stanoví, že provozovatel se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s 13 odst. 1 nesdělí zájemci stanovené informace nebo nedodrží formu jejich sdělení. 27. Provozovatel směnárenské činnosti je povinen sdělit zájemci před provedením obchodu informaci o provozovateli (obchodní firma, adresa sídla, adresa provozovny, kde směna probíhá a případně další kontaktní adresa a IČO), informaci o směnárenském obchodu (tj. uvedení měn, mezi kterými má směna proběhnout, směnný kurz, částka, kterou zájemce požaduje směnit, celková částka, kterou by zájemce dostal podle směnného kurzu v závislosti na složené směňované částce, případně poplatek za směnu a celková částka, kterou zájemce obdrží při zohlednění poplatku, datum a čas poskytnutí informace) a informaci o dalších právech zájemce (o právu podat stížnost orgánu dohledu nebo návrh orgánu pro mimosoudní řešení sporů a jejich kontaktní údaje). 28. Správní orgán má na základě výše uvedených skutečností za zjištěné a prokázané, že účastník řízení tím, že v rámci dvou kontrolních směn provedených ve dnech a v provozovně Uherské Hradiště nesdělil kontrolním pracovníkům informace podle 13 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti vůbec a v rámci šesti kontrolních směn provedených ve dnech , a v provozovně Kunovice a v provozovně Veletiny sdělil tyto informace až po provedení směnárenského obchodu, porušil 13 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti, a dopustil se tak správního deliktu podle 22 odst. 1 písm. g) tohoto zákona. 29. Správní delikt spáchal účastník řízení formou pokračování ve správním deliktu, neboť jednotlivá dílčí protiprávní jednání naplňovala shodnou skutkovou podstatu správního deliktu a byla spojena stejným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou. Účastník řízení pokračoval ve správním deliktu minimálně ve dnech , a Tato skutečnost zvyšuje závažnost tohoto správního deliktu. ad iii) Nepořizování dokumentů nebo jiných záznamů při provozování směnárenské činnosti Skutková zjištění 30. V rámci sedmi kontrolních směn provedených ve dnech , a v provozovnách účastníka řízení bylo zjištěno, že obsluha směnárny předala kontrolním pracovníkům lístek, na kterém byly uvedeny informace podle 13 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti. Tento lístek si však obsluha směnárny ani v jednom případě nenechala od kontrolních pracovníků podepsat, z čehož vyplývá, že účastník řízení nepořídil doklad, který by prokazoval, že kontrolní pracovníci byli informováni ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti. Právní kvalifikace a hodnocení správního orgánu 31. Ustanovení 16 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti stanoví, že provozovatel (tj. osoba oprávněná provozovat směnárenskou činnost) při provozování směnárenské činnosti 7

8 pořizuje dokumenty nebo jiné záznamy v rozsahu, který je nezbytný pro hodnověrné osvědčení řádného plnění jeho povinností stanovených tímto zákonem. 32. Ustanovení 22 odst. 1 písm. j) zákona o směnárenské činnosti stanoví, že provozovatel se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s 16 odst. 1 nepořizuje dokumenty nebo záznamy. 33. Správní orgán má na základě výše uvedených skutečností za zjištěné a prokázané, že účastník řízení tím, že v rámci sedmi kontrolních směn provedených ve dnech , a v provozovně Kunovice a v provozovně Veletiny a dne v provozovně Uherské Hradiště nepořídil dokumenty, které by osvědčily, že před provedením směnárenských obchodů sdělil kontrolním pracovníkům v textové podobě v českém a anglickém jazyce informace podle 13 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti, porušil 16 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti, a dopustil se tak správního deliktu podle 22 odst. 1 písm. j) tohoto zákona. 34. Správní delikt spáchal účastník řízení formou pokračování ve správním deliktu, neboť jednotlivá dílčí protiprávní jednání naplňovala shodnou skutkovou podstatu správního deliktu a byla spojena stejným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou. Účastník řízení pokračoval ve správním deliktu minimálně ve dnech , a Tato skutečnost zvyšuje závažnost tohoto správního deliktu. D. Sankce 35. V popsaném případě se jeví jako nejefektivnější prostředek, který zajistí splnění preventivního i represivního účelu sankce uložení pokuty. Výchozím předpokladem pro uložení pokuty za správní delikt je skutečnost, že správní orgán prokázal, že došlo ke spáchání tří správních deliktů ze strany účastníka řízení, uvedených v části ad I. výroku příkazu. 36. Při úvahách o konkrétní výši pokuty vyšel správní orgán z tzv. absorpční zásady, kdy se pokuta ukládá za správní delikt nejzávažnější resp. nejpřísněji postižitelný. Podle typové závažnosti, vyjádřené horní hranicí sazby peněžité sankce, lze za správní delikt ad i) uložit pokutu do výše Kč a za správní delikty ad ii) a ad iii) lze uložit pokutu do výše Kč. Dle typové závažnosti se tedy za závažnější ze spáchaných správních deliktů považuje delikt ad i), za který bude účastníkovi řízení uložena pokuta. 37. Správní orgán při určování výše pokuty přihlížel v souladu s ustanovením 24 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 38. Co se týče závažnosti spáchaných správních deliktů, shledává správní orgán všechny tři spáchané správní delikty za vysoce závažné. Tato závažnost je dána zejména tím, že jednáním ad i) a ad ii) mohlo docházet k přímému poškozování klientů, a to provedením směnárenských transakcí, které by se za předpokladu řádného informování o výši vyplacené protihodnoty a o směru směny nemusely vůbec uskutečnit. V případě jednání ad iii) pak dochází k znesnadnění kontroly účastníka řízení, když tento nemá k dispozici veškeré potřebné písemné podklady. 39. Správní orgán při úvaze o výši sankce přihlížel v rámci zákonem stanoveného rozpětí též k tomu, že se účastník řízení při své činnosti dopustil tří správních deliktů, přičemž tato 8

9 skutečnost zvyšuje závažnost sankcionovaného protiprávního jednání a projevuje se přísnější sankcí (projev prvku asperačního při použití absorpční zásady). 40. Co se týká způsobu porušení předpisů upravujících směnárenskou činnost, považuje správní orgán všechny správní delikty za omisivní povahy, neboť účastník řízení se jich dopustil opomenutím, resp. nekonáním tam, kde mu zákonná ustanovení povinnost nějakým způsobem konat ukládala (uveřejnit na kurzovním lístku příslušné náležitosti, sdělit informace před provedením směnárenského obchodu a pořídit dokumenty osvědčující splnění povinnosti sdělit informace před provedením směnárenského obchodu). 41. Správní orgán dále také uvádí, jak již bylo výše konstatováno, že se v případě všech správních deliktů jedná o pokračování ve správních deliktech. Tato skutečnost zvyšuje závažnost těchto správních deliktů a svědčí o tom, že porušení jednotlivých zákonných povinností nebylo dílem náhody či dílčího selhání. 42. Co se týče otázky zavinění, jedná se o správní delikty založené na objektivní odpovědnosti, a proto konkrétní zavinění není třeba zkoumat. Pokud jde o účinek protiprávního jednání účastníka řízení, k naplnění skutkových podstat těchto správních deliktů dochází bez ohledu na skutečnost, zda v konkrétním případě dojde příslušným jednáním ke vzniku škody na majetku zákazníků či nikoli. Vznik škody, netvoří obligatorní znak skutkových podstat těchto správních deliktů. 43. K možné liberaci účastníka řízení dle 24 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti správní orgán uvádí, že správnímu orgánu nejsou známy žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že by účastník řízení vyvinul úsilí směřující k zabránění porušení povinností stanovených mu zákonem. 44. Se stejnou pečlivostí, s jakou správní orgán zjišťoval a hodnotil závažnost protiprávního jednání účastníka řízení, vyhledával i skutečnosti svědčící ve prospěch účastníka řízení. Za takové skutečnosti považuje správní orgán to, že účastník řízení nebyl dosud za žádné porušení předpisů upravujících směnárenskou činnost trestán a nebyla zjištěna škoda na majetku zákazníků. 45. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem a v souladu s kontinuitou rozhodovací sankční praxe České národní banky se správní orgán rozhodl uložit účastníku řízení pokutu ve výši Kč. Takto uložená pokuta odpovídá závažnosti protiprávního jednání účastníka řízení. Vzhledem k tomu, že správní orgán nemá k dispozici finanční výkazy účastníka řízení, neboť účastník řízení je neuložil do sbírky listin rejstříkového soudu, jak mu to ukládá zákon, nemohl správní orgán při stanovování pokuty přihlédnout k jeho majetkovým poměrům. Správní orgán je však toho názoru, že pokutu ve stanovené výši nelze s ohledem k závažnosti spáchaných správních deliktů hodnotit jako zjevně nepřiměřenou. 46. Ustanovení 150 odst. 1 správního řádu umožňuje správnímu orgánu v řízení z moci úřední uložit povinnost formou písemného příkazu. Správní orgán přistoupil k vydání příkazu, neboť v tomto případě považuje skutková zjištění za dostatečně prokázaná. 9

10 E. Náhrada nákladů řízení 47. Správní orgán svým rozhodnutím ze shora uvedených důvodů shledal, že účastník řízení svým jednáním porušil zákon o platebním styku a zákon o směnárenské činnosti. Účastník řízení tedy vyvolal správní řízení porušením své povinnosti. Ustanovení 79 odst. 5 správního řádu stanoví, že povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou uloží správní orgán účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů řízení a výši paušální částky nákladů řízení ve zvláště složitých případech nebo byl-li přibrán znalec. 48. Prováděcí právní předpis, tj. vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, svým 6 odst. 1 stanovuje, že paušální částka nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, činí Kč. Z uvedených důvodů uložil správní orgán účastníku řízení k úhradě náklady řízení Sp/2015/236/573 ve výši Kč. P O U Č E N Í Proti tomuto příkazu lze podat odpor dle ustanovení 150 odst. 3 správního řádu u sekce licenčních a sankčních řízení České národní banky, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, a to do 8 dnů ode dne doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a v řízení se pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. otisk úředního razítka podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky 10

P Ř Í K A Z. I. Společnost FLER INVEST a.s., IČO 282 10 964, se sídlem Nad rybníkem 828, 190 12 Praha 9 Dolní Počernice,

P Ř Í K A Z. I. Společnost FLER INVEST a.s., IČO 282 10 964, se sídlem Nad rybníkem 828, 190 12 Praha 9 Dolní Počernice, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 14. května 2015 Č.j.: 2015 / 52206 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/121/573 Počet stran: 12 P Ř Í K A Z Česká národní banka (dále také

Více

P Ř Í K A Z. č í m ž p o r u š i l a

P Ř Í K A Z. č í m ž p o r u š i l a NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 16. dubna 2015 Č.j.: 2015 / 41256 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/70/573 Počet stran: 10 Hotel Merkur s.r.o. IČO 254 14 593 Anenské

Více

P Ř Í K A Z. z a c o ž s e j í u k l á d á

P Ř Í K A Z. z a c o ž s e j í u k l á d á NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 18. června 2015 Č.j.: 2015 / 65574 / 570 Ke sp.zn. Sp/2015/110/573 Počet stran: 8 TCS Taurus Service s.r.o. IČO 280 24 133 Plovární

Více

P Ř Í K A Z. t e d y p o r u š i l a. povinnost stanovenou jí v 38 odst. 3 písm. b) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

P Ř Í K A Z. t e d y p o r u š i l a. povinnost stanovenou jí v 38 odst. 3 písm. b) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 16. července 2015 Č.j.: 2015 / 79243 / 570 Ke sp.zn. Sp/2015/145/573 Počet stran: 9 Equa bank a.s. IČO 471 16 102 Karolinská

Více

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2970 Sbírka zákonů č. 277 / 2013 277 ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 27. listopadu 2014 Č.j.: 2014/64461/CNB/110 Počet stran: 9 Vypraveno dne: 2.

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 27. listopadu 2014 Č.j.: 2014/64461/CNB/110 Počet stran: 9 Vypraveno dne: 2. NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 27. listopadu 2014 Č.j.: 2014/64461/CNB/110 Počet stran: 9 Vypraveno dne: 2. prosince 2014 ROZHODNUTÍ O ROZKLADU Bankovní rada České národní banky (dále jen bankovní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48 *UOOUX002KR2E* Zn. SPR-1375/10-48 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014 *UOHSX00537Y7* UOHSX00537Y7 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

264/SU/2013 N á l e z

264/SU/2013 N á l e z F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/5270/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603 Na základě rozkladu, který podala dne 17. 7. 2014 obchodní společnost PPL CZ s.r.o., IČO

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s567/2012/vz-1850/2013/511/mfl Brno 29. ledna 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s567/2012/vz-1850/2013/511/mfl Brno 29. ledna 2013 *UOHSX004M6FN* UOHSX004M6FN ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s567/2012/vz-1850/2013/511/mfl Brno 29. ledna 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2834/2015 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S593/2011/VZ-18002/2012/513/JWe V Brně dne 25.9.2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S593/2011/VZ-18002/2012/513/JWe V Brně dne 25.9.2012 *UOHSX004H9TX* UOHSX004H9TX ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S593/2011/VZ-18002/2012/513/JWe V Brně dne 25.9.2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) *UOOUX002SP5H* Zn. SPR-3551/10-11 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

235/PS/2013 N á l e z

235/PS/2013 N á l e z F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.financniarbitr.cz Evidenční číslo: 5611/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 *UOHSX003HIC0* UOHSX003HIC0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/5105/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 15.000 Kč (slovy patnáct tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 15.000 Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) *UOOUX002EV73* Zn. SPR-7052/09-18 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

282/SU/2013 N á l e z

282/SU/2013 N á l e z F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/8845/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 *UOHSX003K90C* UOHSX003K90C ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Věřitel: obchodní společnost : V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná v

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006L1XJ* UOHSX006L1XJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S858/2014/VZ-26132/2014/523/ASo Brno 9. prosince 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz Evidenční číslo: 6913/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci): 137/SU/2012

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz Evidenční číslo: 10821/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci): 164/SU/2012

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více