Praktické poznatky a zkušenosti s aplikací občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Česká leasingová a finanční asociace 18.2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praktické poznatky a zkušenosti s aplikací občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Česká leasingová a finanční asociace 18.2."

Transkript

1 Praktické poznatky a zkušenosti s aplikací občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích Česká leasingová a finanční asociace

2 Agenda 1) Úvod Shrnutí Přechodná ustanovení smluv 2) Praktické zkušenosti Požadavky na formu jednání Slabší smluvní strana Obchodní podmínky Zajištění dluhů Korporátní záležitosti 3) Veřejné rejstříky a seznamy Obecně Nemovitosti 4) Připravované změny Technická malá novela Plánované novelizační práce 5) Diskuze 1

3 1) Úvod KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář

4 Nové zásadní předpisy soukromého práva Účinnost od 1. ledna 2014 Občanský zákoník (OZ) 3080 Osoby a právní jednání Rodinné právo Majetkové právo včetně smluvních typů Zákon o obchodních korporacích (ZOK) 786 Obchodní společnosti a družstva 3

5 Pozitivní a negativní ohlasy na NOZ + - Neformálnost jednání Plná moc ve formě NZ Jednokorunová s.r.o. Opětovný zákaz souběhu Zrušení 196a ObchZ Přetíženost OR a notářů Monistická a.s. Monistická a.s. Různé třídy akcií Výplata prostředků z a.s. Příplatky mimo ZK 4

6 Shrnutí: Přechodná ustanovení Jak si poradit se smlouvami v přelomovém období? 3028 OZ právní poměry vzniklé a smlouvy uzavřené se řídí tehdejší právní úpravou okamžik uzavření smlouvy/závazná nabídka? Rámcové smlouvy a dodatkování smluv Rozhodující je obsah privativní novace Vhodné sjednat si režim výslovně 5

7 2) Praktické zkušenosti s novým občanským právem

8 Ne-formálnost právního jednání Platnost právního jednání Platnost před neplatností Oddělitelnost Moderace soudu Dodatečné zhojení vadného jednání Nedostatek formy lze dodatečně zhojit Relativní neplatnost lze namítnou jen dokud nebylo plněno Zkušenosti s ne/platností opce Smlouva o smlouvě budoucí 7

9 Písemná forma? Požadavky na písemnou formu Omezení jednání, ke kterým je vyžadována věcné právo k nemovité věci Vyžadován podpis jednajícího lze nahradit mechanickými prostředky ( 561 OZ) Zachována u jednání elektronickými prostředky, které umožňují zachycení obsahu a určení jednajícího ( 562 OZ) Prostý Umožňuje dostatečné určení jednající osoby? Lze si sjednat smluvně? 8

10 Zastupování společnosti Společné jednání prokuristy a jednatele Dříve nepřípustné, i když často zapsané v OR Teorie má odlišné názory: je (nově) přípustné a zavazuje třetí osoby je přípustné při duplicitě jednatelů (neomezovat jednatelské oprávnění) jde o vnitřní omezení společnosti, které nemá dopad na třetí osoby 9

11 Zastupování na základě plné moci v notářském zápisu Plná moc ve formě notářského zápisu 441 OZ vyžaduje plnou moc ve formě daného právního jednání, tedy jednání k němuž je zmocněnec zmocněn Výrazně zkomplikovalo zastupování obchodních společností na valných hromadách dle stanoviska Komise pro aplikaci civilní legislativy ani rozhodnutí Nejvyššího soudu není třeba notářský zápis pro zastupování na valné hromadě či rozhodnutí jediného společníka Definitivní řešení možná přinese novela OZ 10

12 Smluvní strany Slabší smluvní strana Zpočátku spory, zda jde výhradně o spotřebitele a nepodnikající právnické osoby nebo je třeba vzít v potaz i ekonomickou sílu Nyní se praxe začíná přiklánět k názoru, že jí může být i podnikatel Dopady do smluvní ujednání 11

13 (Všeobecné) obchodní podmínky Obchodní podmínky a jejich jednostranná změna OZ vyžaduje splnění podmínek pro provedení a oznámení změn VOP: větší počet osob opětovné plnění stejného druhu odůvodněná potřeba změn oznámení a možnost výpovědi bez sankce Překvapivá ustanovení VOP Neúčinnost ustanovení, která nemohla druhá strana rozumně očekávat, lze je však výslovně přijmout Týká se jak obsahu, tak způsobu vyjádření (drobné písmo, struktura) Smluvní pokuta? Cross default? Započtení na jiné vztahy? 12

14 Dotazy publika: Odpovědnost za vady věci 1. Jakým způsobem lze smluvně ošetřit přechod odpovědnosti za vady věci na kupujícího při a) prodeji předmětu leasingu klientovi po řádném ukončení leasingu (kupující věc užíval, zná její stav) b) prodeji předmětu leasingu třetím osobám po předčasném ukončení leasingu (kupující věc neužíval a nezná její stav) s ohledem na ustanovení nového občanského zákoníku? Protože poskytujeme finanční služby (financování, pojištění ), potřebujeme se zbavit jakékoliv odpovědnosti prodávajícího za vady věci. 2. Lze k tomu u jednotlivě určité věci (auto, obráběcí stroj ) využít formulaci že kupující věc kupuje jak stojí a leží bez práva uplatňovat jakékoliv vady? 3. Jakým způsobem postupovat vůči kupujícímu podnikateli a jak vůči spotřebiteli? 13

15 Zajištění dluhů Martin Hrdlík KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář 14

16 Způsoby zajištění dluhů Zajištění dluhu Zástavní právo Zajišťovací převod práva Ručení Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů Finanční záruka bankovní záruka Utvrzení dluhu Smluvní pokuta Uznání dluhu 15

17 Zajišťovací převod práva I Zajišťovací převod práva s rozvazovací podmínkou Dočasný převod práva s rozvazovací podmínkou vázanou na splnění dluhu Fiduciární převod práva Nově možný i převod bez rozvazovací podmínky k převedení věci zpět dlužníku nutné nové právní jednání věřitele 16

18 Zajišťovací převod práva II Podmínka zápisu do veřejného seznamu, pokud se převod týká věci do něj zapisované (vznik) Správa věci v době zajištění prostá (nutná k zachování věci) Splnění dluhu = automatické splnění rozvazovací podmínky X nesplnění dluhu = změna převodu na nepodmíněný Zákaz zcizení nebo zatěžování věci není výslovně stanoven, ale vyplývá z dočasného charakteru převodu, působí však jen mezi stranami Pravidla o úhradě účelně vynaložených nákladů, jakož i povinnost vyplatit rozdíl poskytovateli jistoty v podobě zajišťovacího převodu práva, mají dispozitivní charakter Ochrana osoby poskytující zajištění v případě, že hodnota zajištění výrazně převyšuje hodnotu zajištěného dluhu (důkazní břemeno nese věřitel, chybí-li údaj o výši dluhu a hodnověrné ocenění převedeného práva) 17

19 Bankovní záruka Banka bankovní záruka peníze zástava Klient Dodavatel 18

20 Bankovní záruka: Nové komplikace Rozsudek NS ČR 29 Cdo 4340/2011 ze dne Výrazně zkomplikoval (praktické) využití bankovní záruky Zástavní právo vzniká až v okamžiku plnění z bankovní záruky je-li bankovní klient v okamžiku plnění v insolvenci, zástavní právo již nevznikne a banka je pouhým běžným věřitelem Vyloučení bankovní záruky pro případ insolvence nepraktické v rozporu s mezinárodními pravidly 19

21 Otázky související s nakládáním s pohledávkami Zastavení souboru pohledávek Nejasnosti související s (ne)definicí hromadné věci vyžadováno funkční propojení Možné přístupy: zastavení hromadné věci vespolné zástavní právo Možnosti postoupení pohledávky, která to nepřipouští Nelze (absolutní neplatnost) Dlužník může napadnout (relativní neplatnost) předchozí právní úprava Lze (platné), jen třeba nahradit škodu údajně záměrem zákonodárce řešilo by i následná postupování 20

22 Dotazy publika: K 1354 OZ Má přednost a předběhne i dříve zřízené vinkulace a zástavní práva k pohledávkám (asi už vyřešeno, názory jsou téměř jednotné)? V jakém období je dle Vašeho názoru zástavní věřitel oprávněn prokázat pojišťovně, že na věci vázne zástavní právo, aby to bylo včas dle požadavku 1354/1? V časopise Rekodifikace byl publikován článek právníka z pojišťovny, podle kterého může být platně oznámeno jen ve velmi časově omezením období - po pojistné události do výplaty PP souhlasíte s tímto závěrem? 21

23 Dotazy publika: K pojištění majetku a zástavní smlouvě Pojistník je odlišný od pojištěného. Pojištěný je oprávněnou osobou. Otázka: Kdo je dle vašeho názoru oprávněn disponovat s pohledávkou na pojistné plnění a zastavit nebo postoupit ji? Kdo má podepsat zástavní smlouvu? Literatura, která se touto problematikou zabývá, uvádí, že do roku 2005 nebylo vůbec uvedeno, kdo je oprávněn disponovat s právem na PP a od zákona 37/2004 Sb., o PS, je poprvé stanoveno, že oprávněn postoupit či zastavit pohledávky z pojištění je pouze pojistník, v některých případech se souhlasem pojištěného. Uvedené je v zákoně i komentáři nicméně jen u pojištění osob. NOZ to v podstatě převzal. Pouze jediná věta v komentáři zmiňuje, že se dají zastavit i pohledávky na PP z jiného pojištění než pojištění osob, ze které by se dalo snad dovodit, že tyto pohledávky může zastavit oprávněná osoba (kterou může, ale nemusí být pojistník.) 22

24 Korporátní záležitosti Martin Hrdlík KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář

25 Korporátní záležitosti: Podřízení se ZOK (tzv. generální optin) Provedení Přizpůsobení donucujícím ustanovením ZOK povinně do Podřízení se ZOK jako celku je pravděpodobně možné jen do změna společenské smlouvy účinnost zápisem opt-inu do obchodního rejstříku Revize smluv o výkonu funkce taktéž do Přístup společností Naprostá většina našich klientů volí tuto možnost zřejmé výhody: větší flexibilita nové úpravy, odpadnutí některých omezení u s.r.o. a a.s. možnost zrušení rezervního fondu 24

26 Korporátní záležitosti: Internetové stránky společností Povinné zřízení internetových stránek Pro a.s. absolutně S.r.o. musí dodržet náležitosti, pokud má zřízeny dobrovolně Volba adresy je na společnosti není nutné mít firmu v adrese Nemusí být přímo na homepage nutná ovšem jednoduchá cesta (nezaheslované a bezplatné) Koncernové weby? pravděpodobně přípustné Porušení pokuta až Kč problém neexistence koncernu (nelze se zbavit odpovědnosti) 25

27 Korporátní záležitosti: Výplata prostředků z a.s. Výplata prostředků z a.s. 350/2 ZOK váže rozdělení zdrojů na hospodářský výsledek uplynulého období pro všechny obchodní korporace zároveň vždy platí test solventnosti dle 40 (tzv. úpadkový test) Stanovisko KANCLu odmítá aplikaci 350/2 na výplatu jiných vlastních zdrojů 26

28 Korporátní záležitosti: Vyplácení dividend třetím osobám ZOK umožňuje, aby společenská smlouva připustila výplatu jiným osobám Jak konkrétně stanovit oprávněné osoby? 34 ZOK pravděpodobně stačí pouhá obecná možnost 27

29 Korporátní záležitosti: Příplatky z/do společnosti Příplatky mimo základní kapitál u kapitálových společností ZOK značně zjednodušil postup nově postačí souhlas jednatele není třeba notářský zápis 28

30 Korporátní záležitosti: rezervní fond a jeho zrušení Zrušení povinností zřídit a udržovat rezervní fond V rámci opt-inu možné vypustit relevantní ustanovení ze společenské smlouvy rozhodnutí valné hromady Otázky související s výplatou prostředků ze zrušeného RF Vždy třeba dodržet úpadkový test Lze vyplatit v aktuálním účetním období? 29

31 Korporátní záležitosti: Manažerské smlouvy Manažerské smlouvy o výkonu funkce Revize smluv o výkonu funkce nutná do Potřebné schválení valnou hromadou společnosti členům statutárních orgánů hrozí bezplatný výkon funkce Souběh výkonu funkce statutárního orgánu a pracovního poměru opět zakázán Souběh připuštěný obchodním zákoníkem od roku 2012 Z návrhu ZOK byla jeho úprava záměrně vypuštěna názor, že souběh je nepřípustný potvrzen stanoviskem Ministerstva spravedlnosti osobám v souběhu hrozí neplatnost pracovního poměru 30

32 Korporátní záležitosti: Právnická osoba členem statutárního orgánu Právnická osoba členem statutárního orgánu Nová možnost ustanovit jednatelem/členem představenstva celou společnost Prozatím nepříliš využívané výjimkou zvláštní typy právnických osob (investiční společnosti) a některé zahraniční společnosti 31

33 Korporátní záležitosti: Monistický systém struktury a.s. Statutární ředitel (jmenuje SR) a správní rada (volí VH) podpůrně si použijí ustanovení o představenstvu a dozorčí radě statutární ředitel a předseda správní rady mohou být jen fyzické osoby Možná kumulace funkcí statutárního ředitele a předsedy správní rady Problematika společné odpovědnosti za obchodní vedení, správní rada určuje a kontroluje základní zaměření obchodního vedení, statutární ředitel vykonává každodenní obchodní vedení (potenciální konflikt) Velmi široká působnost správní rady, přes tento rozsah ji však nelze dle převažující interpretace považovat za statutární orgán Obligatorní struktura např. pro akciovou společnost s proměnným základním kapitálem (dle ZISIF) 32

34 Korporátní záležitosti: Zpráva o vztazích dle ZOK Okruh dotčených společností Veškeré ovládané společnosti Do 3 měsíců od konce účetního období Nové požadavky na obsah Struktura vztahů ve skupině a úloha ovládané osoby do úrovně ultimátně ovládající osoby (přímé či nepřímé ovládání) Způsob a prostředky ovládání Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu osob ve skupině týkající se majetku nad 10 % VK Přehled vzájemných smluv ve skupině Posouzení újmy a zhodnocení výhod a nevýhod 33

35 Korporátní záležitosti: Různé druhy akcií Kmenové akcie a akcie, se kterými jsou spojena zvláštní práva: Rozdílná (příp. nulová) váha hlasů Specificky stanovený podíl na zisku Přednostní právo na dividendu Limity Nelze vydávat akcie s právem na úrok bez ohledu na zisk Požadavek na určitost vymezení práva spojeného s akcií Akcie bez hlasovacího práva max. 90% základního kapitálu dočasné nabytí hlasovacího práva (prodlení s výplatou dividendy; hlasování podle druhů akcií) nelze vyloučit právo účastnit se VH, požadovat vysvětlení, případně, při kvalifikované účasti, dožadovat se svolání VH Obdobné řešení (různé druhy podílů) možné i u s.r.o. 34

36 Korporátní záležitosti: transakce mezi spřízněnými osobami Opuštění 196a Hodnoceno jako jeden z největších kladů nové úpravy Pozůstatky u jen u a.s. a to velice omezeně úplatné nabytí majetku (10% ZK) od zakladatelů v prvních dvou letech ne zcela přesně reflektována evropská úprava Nyní aplikována úprava střetu zájmů dle ZOK souhlas kontrolních/nejvyšších orgánů 35

37 Svěřenské fondy Majetek vyčleněný z vlastnictví zakladatele Obdoba zahraničních trustů Ochrana věřitelů prostřednictvím obecných institutů relativní neúčinnost právního jednání Praktické zkušenosti? Budoucnost? 36

38 Fenomén SICAV Akciová společnost s proměnným základním kapitálem Investiční fond NA ZOK navázal ZISIF předlohou klasická akciová společnost Flexibilní změna kapitálu bez složitých korporátních kroků Dva druhy akcií zakladatelské akcie investiční akcie s právem na odkup Možnost vytvářet podfondy účetně oddělená část jmění společnosti SICAR komaditní společnost na investiční listy 37

39 3) Veřejné rejstříky a seznamy Linda Čechová KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář

40 Veřejné seznamy a rejstříky Formální a materiální publicita: neznalost neomlouvá a znalost chrání Veřejný seznam Seznam je souhrnné označení veřejných evidencí věcí Katastr nemovitostí a další evidence duševní vlastnictví (patenty, ochranné známky, průmyslové vzory) evidence (seznam) smluv o manželském majetkovém režimu Veřejný rejstřík Rejstřík je souhrnným označením veřejných evidencí osob Zvláštní zákon Materiální publicita 15 dní od zapsání 39

41 Rejstříkový zákon 304/2013 Sb.: druhy rejstříků Spolkový rejstřík Nadační rejstřík Rejstřík ústavů Rejstřík společenství vlastníků jednotek Obchodní rejstřík Rejstřík obecně prospěšných společností 40

42 Obchodní rejstřík Opt-in (podřízení se ZOK jako celku) (Obchodní) podíly Vlastnictví a jiná práva Statutární orgány Důvěra v zápis, způsob jednání za společnost, pozastavení výkonu Obchodní závod Firma Možnost rezervace (registrace před vznikem) Přeměny Zápis bez zbytečného odkladu Přímé zápisy notářem? 41

43 Neveřejné registry Rejstřík zástav Vedený Notářskou komorou České republiky Žádost o výpis notáři na formuláři (odměna dle tarifu) Evidence zaknihovaných cenných papírů Centrální depozitář 526 a násl. OZ Registr silničních vozidel Zák. č. 343/2014 Sb. Žádost o poskytnutí údajů 42

44 Nemovitosti Martin Hrdlík KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář 43

45 Hlavní změny v úpravě nemovitostí Superficies solo cedit Stavba součástí pozemku - nejsou zapisovány samostatně Katastrální zákon č. 256/2013 Sb. Retroaktivní účinnost zápisu zapisuje se ke dni podání žádosti o zápis nově součástí i informace o přesném čase podání žádosti včetně hodiny, minuty a vteřiny Předmětem zápisu může být i: nájem (dobrovolné) pacht (nájem zemědělské půdy) zákaz prodeje nebo zatížení nemovitosti 44

46 Hlavní zásady Zásada materiální publicity! ! Dobrá víra v zápis v katastru nemovitostí Zásada formální publicity Možnost přístupu do katastru nemovitostí Zásada priority Kdo dřív přijde, je dřív zapsán Zásada intabulační Zápis jedině vkladem Zásada dispoziční Vklad jedině na návrh 45

47 Princip materiální publicity V případě nesouladu skutečného stavu a stavu zapsaného v katastru svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby oprávněné (zapsané v katastru) Musí být splněny tři podmínky: 1. Úplatnost převodu 2. Dobrá víra 3. Oprávnění osoby Posílena ochrana dobré víry Motivace pro vlastníky k včasnému zápisu Možnost zneužití zfalšovaná smlouva a následný přeprodej osobě v dobré víře Princip materiální publicity - stav zapsaný v rejstříku bude vůči tomu, kdo jedná v důvěře v jeho zápis, považován za skutečný platný právní stav Od

48 Zapisované skutečnosti Rozšíření počtu zapisovaných práv (dříve 4, nově 19) důsledně se rozlišují zápisy k nemovitostem a k osobám Vkladová listina se předkládá pouze v 1vyhotovení Informace účastníkům o zahájení vkladového řízení na adresy uvedené na vkladu nebo datovou schránku, nebo jiným vhodným způsobem obranou vyznačení tzv. poznámky spornosti zápisu a podání žaloby na určení vlastnictví k nemovitosti (lhůta 1 měsíc na podání poznámky, 2 měsíce na žalobu od podání poznámky spornosti) Nový obsah pojmů vklad a záznam záznam: o věcech státu nebo územního samosprávného celku vklad: o veškerých věcných právech 47

49 Vkladové řízení Vkladová listina Výpis Hlídací pes Písemné rozhodnutí o zamítnutí návrhu Část V. OSŘ Další listiny Vyrozumění účastníků Návrhu zcela nevyhoví Návrh na vklad Povinně na stanoveném formuláři Katastrální úřad Vyrozumí pomocí datové schránky účastníky o zahájení řízení Návrhu zcela vyhoví Rozhodnutí o povolení vkladu Provedení vkladu Pouze na základě PM rozhodnutí KÚ o povolení Vyrozumění účastníků Žaloba Do 2 měsíců od vyznačení poznámky spornosti Poznámka spornosti Do 1 měsíce od chvíle, kdy se o zápisu dozvěděl 48

50 Dotazy publika: k 508 OZ Stroj jako součást věci a výhrada vlastnictví (režim stroje a jiného upevněného zařízení (např. lakovací kabiny, sušičky dřeva, minipivovaru, vodní elektrárny...) Jak správně vyplnit formulář požadující příslušný zápis? Situace, kdy budova i pozemek jsou evidovány zvlášť (v případě odlišných i stejných vlastníků) Kdy se stává věc součástí nemovitosti? Kdy dojde k znehodnocení, co lze považovat za znehodnocení, kdo o něm rozhoduje? 49

51 4) Plánovaná novelizace občanského práva Linda Čechová KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář

52 První navržená novela V letošním srpnu uveřejněna první část novely připravené pod záštitou Ministerstva spravedlnosti Ambice novelizovat až 10% občanského zákoníku Zveřejněná část: obecné zásady a vybraná ustanovení osoby a zastupování dědické právo spotřebitelské smlouvy Odezvy odborné veřejnosti Značně negativní přehodnocení přístupu příslušnou komisí neodkladná novela má být připravena co nejdříve a obsáhlejší následovat 51

53 Technická novela Neodkladné změny Omezení svéprávnosti prodlouženo na 5 let SJM nabytí podílu nezakládá automaticky účast druhého manžela Úprava pitev Obnovení předkupního práva Odpovědnost i za opuštěné zvíře či věc Forma plné moci Svěřenské fondy Účinnost plánována na 1. června 2015 Ukončeno připomínkové řízení na vládní úrovni 52

54 Technická novela vybrané změny I Forma plné moci Plná moc s úředně ověřeným podpisem dle novely postačí v záležitostech obchodních korporací zmocňuje-li podnikatel při své činnosti je-li zmocněncem advokát Neřeší situaci neziskových právnických osob 53

55 Technická novela vybrané změny II (Obchodní) podíl jako součást společného jmění manželů Vzhledem ke změně právní úpravy se vedly diskuze, zda účast jednoho z manželů na obchodní společnosti v případě zahrnutí do SJM nezakládá účast druhého manžela S výjimkou bytových družstev tomu tak dle novely být nemá zachován dosavadní stav vypořádání majetkové účasti se zahrnuje do SJM druhý manžel není společníkem a nemůže vykonávat práva společníka 54

56 Technická novela vybrané změny III Svěřenské fondy Nutný zápis do rejstříku svěřenských fondů zápis do 6 měsíců od účinnosti zákona (tj. prosince 2015) včetně zakladatelů a obmyšlených osob otázkou je, do jaké míry se novela vztahuje na zahraniční fondy působící na území České republiky 55

57 Velká novela Konec s.r.o. za korunu Opětovné zvýšení základního kapitálu s.r.o. pravděpodobně na Kč Plánovaná novelizace ZOK 56

58 5) Diskuze

59 Děkujeme za pozornost Martin Hrdlík, senior advokát Linda Čechová, advokátka KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář 58

60 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

Nové soukromé právo a jeho dopad na procesy a řízení společností

Nové soukromé právo a jeho dopad na procesy a řízení společností Nové soukromé právo a jeho dopad na procesy a řízení společností 10. setkání interních auditorů z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Aleš Hasník 7. března 2014 Agenda 1 Hlavní změny a jejich dopady 2 Přístup

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha Nový katastrální zákon? Nový katastrální zákon: - navazuje na nový občanský zákoník (veřejný seznam s důsledky dle NOZ materiální publicita, obrana proti zapsání/nezapsání do seznamu) - účinnost od 1.

Více

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí Michal Havelka Poděbrady 12. 6. 2014 Právní předpisy zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník zák. č. 256/2013, o katastru nemovitostí

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Vybrané obecné otázky financování

Vybrané obecné otázky financování 13. 11. 2014 Vybrané obecné otázky financování Robert Pavlů Petr Vybíral 1 Subordinace je když 172 InsZ: (1) Po úplném uhrazení všech pohledávek lze v insolvenčním řízení uhradit rovněž podřízené pohledávky

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS. Emil Holub. 21. listopadu 2013

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS. Emil Holub. 21. listopadu 2013 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS Emil Holub 21. listopadu 2013 Obsah Úvod Předsmluvní odpovědnost Dopad NOZ na právní prověrku (due diligence) Asset deal Share

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU společnosti TRIOL CZ, a.s.

POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU společnosti TRIOL CZ, a.s. POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU společnosti TRIOL CZ, a.s. IČ: 463 55 863 sídlo: Praha 1, Senovážné náměstí 978/23, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka

Více

Změny v katastru nemovitostí od 1.1.2014. Ing. Karel Švarc Katastrální úřad pro Pardubický kraj

Změny v katastru nemovitostí od 1.1.2014. Ing. Karel Švarc Katastrální úřad pro Pardubický kraj Změny v katastru nemovitostí od 1.1.2014 Ing. Karel Švarc Katastrální úřad pro Pardubický kraj Nový občanský zákoník (NOZ) zákon č. 89/2012Sb. Účinnost od 1.1.2014 Rozsah celkem 3081 paragrafů NOZ ruší

Více

Magda Pokorná 17. března 2015. Realitní transakce. Allen & Overy 2015 1

Magda Pokorná 17. března 2015. Realitní transakce. Allen & Overy 2015 1 Magda Pokorná 17. března 2015 Realitní transakce 1 Relevantní právo Veřejné právo katastrální předpisy z. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) v. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

Strana první. NZ 338/2016 N OTÁŘSKÝ ZÁPIS

Strana první. NZ 338/2016 N OTÁŘSKÝ ZÁPIS Strana první. NZ 338/2016 S TEJNOPIS N OTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 8.3.2016 (slovy: osmého března roku dva tisíce šestnáct) mnou, JUDr. Jarmilou Valigurovou, notářem se sídlem v Ostravě, v mé notářské kanceláři

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Jednatelé a dozorčí rada

Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé 194 (1) Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. 195 (1) Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. Má-li společnost více jednatelů, kteří netvoří

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Ondřej Dušek, advokát Praha, 19. května 2008 Vlastnické právo k nemovitostem nabývání a pozbývání 1. Odstoupení od nabývacích smluv předchozími

Více

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí v roce 2014 JUDr. Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální 17. května 2012 Nemovité věci (ne nemovitosti) Nemovité věci ( pozemky a 498 odst. 1)

Více

BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ vznik a zánik. JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta MU v Brně

BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ vznik a zánik. JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta MU v Brně BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ vznik a zánik JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta MU v Brně Bytové spoluvlastnictví obecně Charakteristika: spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím

Více

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Skalagro, a.s. se sídlem Skalička č.p. 2, PSČ 753 52, IČ: 253 38 978, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1923

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Základní charakteristika společnosti

Základní charakteristika společnosti Základní charakteristika společnosti - Společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v níž nesplnili vkladové povinnosti podle stavu v OR v době, kdy byli věřitelem vyzváni

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace k vlivu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích na účetnictví od r. 2014 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

Obsah. Předmluva O autorech... VI Seznam použitých zkratek...xviii Zákon č. 90/2012 Sb. - přehled zákona... XIX

Obsah. Předmluva O autorech... VI Seznam použitých zkratek...xviii Zákon č. 90/2012 Sb. - přehled zákona... XIX Obsah Předmluva O autorech... VI Seznam použitých zkratek...xviii Zákon č. 90/2012 Sb. - přehled zákona... XIX Vzory: A. ZOK Část p rv n í. O bch o d n í k o rp o ra c e...1 H lava I (5 1-9 4 )... 1 5

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO 282 98 195, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí pro obce včetně změn vyplývajících z nového občanského zákoníku

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí pro obce včetně změn vyplývajících z nového občanského zákoníku Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí pro obce včetně změn vyplývajících z nového občanského zákoníku Miloslav Kaválek IX. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK)

Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK) Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK) 1.1.2014 dojde na 99% k tzv rekodifikaci soukromého práva, jejíž důsledky se projeví v celé řadě dalších

Více

Finanční asistence. Strašák? (Mýty. Fakta.)

Finanční asistence. Strašák? (Mýty. Fakta.) Finanční asistence. Strašák? (Mýty. Fakta.) Mgr. Ing. Zdeněk Mikuláš Mgr. Ing. Marcel Janíček 5. dubna 2016 Obsah 1. Co je to finanční asistence? 2. Regulace finanční asistence 3. Řešení zákazu finanční

Více

1. Zahájení valné hromady pověřeným členem představenstva, prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady.

1. Zahájení valné hromady pověřeným členem představenstva, prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady. UPRAVENÁ POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Obchodní společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ: 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsané v obchodního rejstříku vedeným

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Základní kapitál (koncepce, funkce, tvorba a ochrana) MGR. JAN ZEZULČÍK VOŠ SOKRATES 2015

Základní kapitál (koncepce, funkce, tvorba a ochrana) MGR. JAN ZEZULČÍK VOŠ SOKRATES 2015 Základní kapitál (koncepce, funkce, tvorba a ochrana) MGR. JAN ZEZULČÍK VOŠ SOKRATES 2015 POJEM ZK 30 ZOK: Základní kapitál obchodní korporace je souhrn všech vkladů. V tuzemském pojetí je základní kapitál

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

Základní kapitál - východiska

Základní kapitál - východiska Základní kapitál - východiska základní kapitál: tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady společníků a je peněžním vyjádřením těchto vkladů. Povinně se tvoří u kapitálových společností a u komanditní společnosti

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského Strana 6106 Sbírka zákonů č. 381 / 2016 381 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2016 o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona

Více

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Mgr. František Korbel, Ph.D. 20. Května 2014 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů 52 9. funkční období 52 Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (Navazuje na sněmovní tisk č. 715 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, před prázdninami si Vás opětovně dovolujeme informovat, co je nového v rámci legislativy, praxe a budoucích změn v rámci občanského a obchodního práva. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

Real Estate Market 2012

Real Estate Market 2012 Real Estate Market 2012 Praha 22. 2. 2012 Nový katastrální zákon Karel Večeře Český úřad zeměměřický a katastrální Obsah prezentace vývoj zápisů do katastru nemovitostí digitalizace katastrálních map dopady

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014)

ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014) ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014) Městské služby Písek s.r.o. upravená dle ustanovení 132 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen ZOK ) Společník: I.část Město Písek,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu představenstvo obchodní společnosti CREAM SICAV, a.s. IČ: 285 45 320 se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Obsah. Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů...

Obsah. Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů... O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů... XXV Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 I. Založení a vznik společnosti s ručením omezeným obecně... 1

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

Obecné úvody k právu obchodních korporací. Mgr. Monika Tichá Obchodní právo II

Obecné úvody k právu obchodních korporací. Mgr. Monika Tichá Obchodní právo II Obecné úvody k právu obchodních korporací Mgr. Monika Tichá 23. 9. 2015 Obchodní právo II Co je třeba vědět, než se pustíte do studia korporátního práva Obchodní korporace jako podnikatelé pojem podnikatele

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Kupní smlouva. Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu:

Kupní smlouva. Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu: Kupní smlouva Prodávající:., Kupující:., Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu: I. Prodávající prohlašuje, že v jeho vlastnictví

Více

Občanský zákoník a katastr nemovitostí. Ostrava 24.dubna 2014 Oldřich Pašek

Občanský zákoník a katastr nemovitostí. Ostrava 24.dubna 2014 Oldřich Pašek Občanský zákoník a katastr nemovitostí Ostrava 24.dubna 2014 Oldřich Pašek 1 2 Nový katastrální zákon Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) Zrušeny byly Zákon č. 265/1992 Sb.,

Více

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí pro obce včetně změn vyplývajících z nového občanského zákoníku

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí pro obce včetně změn vyplývajících z nového občanského zákoníku Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí pro obce včetně změn vyplývajících z nového občanského zákoníku IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE CHVALOVICE

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Oznámení představenstva

Oznámení představenstva Oznámení představenstva společnosti NMS, a.s., se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12372, IČO: 281 61 173 (dále

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

Oznámení představenstva

Oznámení představenstva Oznámení představenstva společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, IČO: 452 72 387 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 855/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj

Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj - občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) - katastrální zákon č. 256/2013 Sb. (KatZ), který zrušil - zákon

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti Wine Investment Partners, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Sídlo: Mánesova 881/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO:

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více