Praktické poznatky a zkušenosti s aplikací občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Česká leasingová a finanční asociace 18.2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praktické poznatky a zkušenosti s aplikací občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Česká leasingová a finanční asociace 18.2."

Transkript

1 Praktické poznatky a zkušenosti s aplikací občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích Česká leasingová a finanční asociace

2 Agenda 1) Úvod Shrnutí Přechodná ustanovení smluv 2) Praktické zkušenosti Požadavky na formu jednání Slabší smluvní strana Obchodní podmínky Zajištění dluhů Korporátní záležitosti 3) Veřejné rejstříky a seznamy Obecně Nemovitosti 4) Připravované změny Technická malá novela Plánované novelizační práce 5) Diskuze 1

3 1) Úvod KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář

4 Nové zásadní předpisy soukromého práva Účinnost od 1. ledna 2014 Občanský zákoník (OZ) 3080 Osoby a právní jednání Rodinné právo Majetkové právo včetně smluvních typů Zákon o obchodních korporacích (ZOK) 786 Obchodní společnosti a družstva 3

5 Pozitivní a negativní ohlasy na NOZ + - Neformálnost jednání Plná moc ve formě NZ Jednokorunová s.r.o. Opětovný zákaz souběhu Zrušení 196a ObchZ Přetíženost OR a notářů Monistická a.s. Monistická a.s. Různé třídy akcií Výplata prostředků z a.s. Příplatky mimo ZK 4

6 Shrnutí: Přechodná ustanovení Jak si poradit se smlouvami v přelomovém období? 3028 OZ právní poměry vzniklé a smlouvy uzavřené se řídí tehdejší právní úpravou okamžik uzavření smlouvy/závazná nabídka? Rámcové smlouvy a dodatkování smluv Rozhodující je obsah privativní novace Vhodné sjednat si režim výslovně 5

7 2) Praktické zkušenosti s novým občanským právem

8 Ne-formálnost právního jednání Platnost právního jednání Platnost před neplatností Oddělitelnost Moderace soudu Dodatečné zhojení vadného jednání Nedostatek formy lze dodatečně zhojit Relativní neplatnost lze namítnou jen dokud nebylo plněno Zkušenosti s ne/platností opce Smlouva o smlouvě budoucí 7

9 Písemná forma? Požadavky na písemnou formu Omezení jednání, ke kterým je vyžadována věcné právo k nemovité věci Vyžadován podpis jednajícího lze nahradit mechanickými prostředky ( 561 OZ) Zachována u jednání elektronickými prostředky, které umožňují zachycení obsahu a určení jednajícího ( 562 OZ) Prostý Umožňuje dostatečné určení jednající osoby? Lze si sjednat smluvně? 8

10 Zastupování společnosti Společné jednání prokuristy a jednatele Dříve nepřípustné, i když často zapsané v OR Teorie má odlišné názory: je (nově) přípustné a zavazuje třetí osoby je přípustné při duplicitě jednatelů (neomezovat jednatelské oprávnění) jde o vnitřní omezení společnosti, které nemá dopad na třetí osoby 9

11 Zastupování na základě plné moci v notářském zápisu Plná moc ve formě notářského zápisu 441 OZ vyžaduje plnou moc ve formě daného právního jednání, tedy jednání k němuž je zmocněnec zmocněn Výrazně zkomplikovalo zastupování obchodních společností na valných hromadách dle stanoviska Komise pro aplikaci civilní legislativy ani rozhodnutí Nejvyššího soudu není třeba notářský zápis pro zastupování na valné hromadě či rozhodnutí jediného společníka Definitivní řešení možná přinese novela OZ 10

12 Smluvní strany Slabší smluvní strana Zpočátku spory, zda jde výhradně o spotřebitele a nepodnikající právnické osoby nebo je třeba vzít v potaz i ekonomickou sílu Nyní se praxe začíná přiklánět k názoru, že jí může být i podnikatel Dopady do smluvní ujednání 11

13 (Všeobecné) obchodní podmínky Obchodní podmínky a jejich jednostranná změna OZ vyžaduje splnění podmínek pro provedení a oznámení změn VOP: větší počet osob opětovné plnění stejného druhu odůvodněná potřeba změn oznámení a možnost výpovědi bez sankce Překvapivá ustanovení VOP Neúčinnost ustanovení, která nemohla druhá strana rozumně očekávat, lze je však výslovně přijmout Týká se jak obsahu, tak způsobu vyjádření (drobné písmo, struktura) Smluvní pokuta? Cross default? Započtení na jiné vztahy? 12

14 Dotazy publika: Odpovědnost za vady věci 1. Jakým způsobem lze smluvně ošetřit přechod odpovědnosti za vady věci na kupujícího při a) prodeji předmětu leasingu klientovi po řádném ukončení leasingu (kupující věc užíval, zná její stav) b) prodeji předmětu leasingu třetím osobám po předčasném ukončení leasingu (kupující věc neužíval a nezná její stav) s ohledem na ustanovení nového občanského zákoníku? Protože poskytujeme finanční služby (financování, pojištění ), potřebujeme se zbavit jakékoliv odpovědnosti prodávajícího za vady věci. 2. Lze k tomu u jednotlivě určité věci (auto, obráběcí stroj ) využít formulaci že kupující věc kupuje jak stojí a leží bez práva uplatňovat jakékoliv vady? 3. Jakým způsobem postupovat vůči kupujícímu podnikateli a jak vůči spotřebiteli? 13

15 Zajištění dluhů Martin Hrdlík KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář 14

16 Způsoby zajištění dluhů Zajištění dluhu Zástavní právo Zajišťovací převod práva Ručení Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů Finanční záruka bankovní záruka Utvrzení dluhu Smluvní pokuta Uznání dluhu 15

17 Zajišťovací převod práva I Zajišťovací převod práva s rozvazovací podmínkou Dočasný převod práva s rozvazovací podmínkou vázanou na splnění dluhu Fiduciární převod práva Nově možný i převod bez rozvazovací podmínky k převedení věci zpět dlužníku nutné nové právní jednání věřitele 16

18 Zajišťovací převod práva II Podmínka zápisu do veřejného seznamu, pokud se převod týká věci do něj zapisované (vznik) Správa věci v době zajištění prostá (nutná k zachování věci) Splnění dluhu = automatické splnění rozvazovací podmínky X nesplnění dluhu = změna převodu na nepodmíněný Zákaz zcizení nebo zatěžování věci není výslovně stanoven, ale vyplývá z dočasného charakteru převodu, působí však jen mezi stranami Pravidla o úhradě účelně vynaložených nákladů, jakož i povinnost vyplatit rozdíl poskytovateli jistoty v podobě zajišťovacího převodu práva, mají dispozitivní charakter Ochrana osoby poskytující zajištění v případě, že hodnota zajištění výrazně převyšuje hodnotu zajištěného dluhu (důkazní břemeno nese věřitel, chybí-li údaj o výši dluhu a hodnověrné ocenění převedeného práva) 17

19 Bankovní záruka Banka bankovní záruka peníze zástava Klient Dodavatel 18

20 Bankovní záruka: Nové komplikace Rozsudek NS ČR 29 Cdo 4340/2011 ze dne Výrazně zkomplikoval (praktické) využití bankovní záruky Zástavní právo vzniká až v okamžiku plnění z bankovní záruky je-li bankovní klient v okamžiku plnění v insolvenci, zástavní právo již nevznikne a banka je pouhým běžným věřitelem Vyloučení bankovní záruky pro případ insolvence nepraktické v rozporu s mezinárodními pravidly 19

21 Otázky související s nakládáním s pohledávkami Zastavení souboru pohledávek Nejasnosti související s (ne)definicí hromadné věci vyžadováno funkční propojení Možné přístupy: zastavení hromadné věci vespolné zástavní právo Možnosti postoupení pohledávky, která to nepřipouští Nelze (absolutní neplatnost) Dlužník může napadnout (relativní neplatnost) předchozí právní úprava Lze (platné), jen třeba nahradit škodu údajně záměrem zákonodárce řešilo by i následná postupování 20

22 Dotazy publika: K 1354 OZ Má přednost a předběhne i dříve zřízené vinkulace a zástavní práva k pohledávkám (asi už vyřešeno, názory jsou téměř jednotné)? V jakém období je dle Vašeho názoru zástavní věřitel oprávněn prokázat pojišťovně, že na věci vázne zástavní právo, aby to bylo včas dle požadavku 1354/1? V časopise Rekodifikace byl publikován článek právníka z pojišťovny, podle kterého může být platně oznámeno jen ve velmi časově omezením období - po pojistné události do výplaty PP souhlasíte s tímto závěrem? 21

23 Dotazy publika: K pojištění majetku a zástavní smlouvě Pojistník je odlišný od pojištěného. Pojištěný je oprávněnou osobou. Otázka: Kdo je dle vašeho názoru oprávněn disponovat s pohledávkou na pojistné plnění a zastavit nebo postoupit ji? Kdo má podepsat zástavní smlouvu? Literatura, která se touto problematikou zabývá, uvádí, že do roku 2005 nebylo vůbec uvedeno, kdo je oprávněn disponovat s právem na PP a od zákona 37/2004 Sb., o PS, je poprvé stanoveno, že oprávněn postoupit či zastavit pohledávky z pojištění je pouze pojistník, v některých případech se souhlasem pojištěného. Uvedené je v zákoně i komentáři nicméně jen u pojištění osob. NOZ to v podstatě převzal. Pouze jediná věta v komentáři zmiňuje, že se dají zastavit i pohledávky na PP z jiného pojištění než pojištění osob, ze které by se dalo snad dovodit, že tyto pohledávky může zastavit oprávněná osoba (kterou může, ale nemusí být pojistník.) 22

24 Korporátní záležitosti Martin Hrdlík KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář

25 Korporátní záležitosti: Podřízení se ZOK (tzv. generální optin) Provedení Přizpůsobení donucujícím ustanovením ZOK povinně do Podřízení se ZOK jako celku je pravděpodobně možné jen do změna společenské smlouvy účinnost zápisem opt-inu do obchodního rejstříku Revize smluv o výkonu funkce taktéž do Přístup společností Naprostá většina našich klientů volí tuto možnost zřejmé výhody: větší flexibilita nové úpravy, odpadnutí některých omezení u s.r.o. a a.s. možnost zrušení rezervního fondu 24

26 Korporátní záležitosti: Internetové stránky společností Povinné zřízení internetových stránek Pro a.s. absolutně S.r.o. musí dodržet náležitosti, pokud má zřízeny dobrovolně Volba adresy je na společnosti není nutné mít firmu v adrese Nemusí být přímo na homepage nutná ovšem jednoduchá cesta (nezaheslované a bezplatné) Koncernové weby? pravděpodobně přípustné Porušení pokuta až Kč problém neexistence koncernu (nelze se zbavit odpovědnosti) 25

27 Korporátní záležitosti: Výplata prostředků z a.s. Výplata prostředků z a.s. 350/2 ZOK váže rozdělení zdrojů na hospodářský výsledek uplynulého období pro všechny obchodní korporace zároveň vždy platí test solventnosti dle 40 (tzv. úpadkový test) Stanovisko KANCLu odmítá aplikaci 350/2 na výplatu jiných vlastních zdrojů 26

28 Korporátní záležitosti: Vyplácení dividend třetím osobám ZOK umožňuje, aby společenská smlouva připustila výplatu jiným osobám Jak konkrétně stanovit oprávněné osoby? 34 ZOK pravděpodobně stačí pouhá obecná možnost 27

29 Korporátní záležitosti: Příplatky z/do společnosti Příplatky mimo základní kapitál u kapitálových společností ZOK značně zjednodušil postup nově postačí souhlas jednatele není třeba notářský zápis 28

30 Korporátní záležitosti: rezervní fond a jeho zrušení Zrušení povinností zřídit a udržovat rezervní fond V rámci opt-inu možné vypustit relevantní ustanovení ze společenské smlouvy rozhodnutí valné hromady Otázky související s výplatou prostředků ze zrušeného RF Vždy třeba dodržet úpadkový test Lze vyplatit v aktuálním účetním období? 29

31 Korporátní záležitosti: Manažerské smlouvy Manažerské smlouvy o výkonu funkce Revize smluv o výkonu funkce nutná do Potřebné schválení valnou hromadou společnosti členům statutárních orgánů hrozí bezplatný výkon funkce Souběh výkonu funkce statutárního orgánu a pracovního poměru opět zakázán Souběh připuštěný obchodním zákoníkem od roku 2012 Z návrhu ZOK byla jeho úprava záměrně vypuštěna názor, že souběh je nepřípustný potvrzen stanoviskem Ministerstva spravedlnosti osobám v souběhu hrozí neplatnost pracovního poměru 30

32 Korporátní záležitosti: Právnická osoba členem statutárního orgánu Právnická osoba členem statutárního orgánu Nová možnost ustanovit jednatelem/členem představenstva celou společnost Prozatím nepříliš využívané výjimkou zvláštní typy právnických osob (investiční společnosti) a některé zahraniční společnosti 31

33 Korporátní záležitosti: Monistický systém struktury a.s. Statutární ředitel (jmenuje SR) a správní rada (volí VH) podpůrně si použijí ustanovení o představenstvu a dozorčí radě statutární ředitel a předseda správní rady mohou být jen fyzické osoby Možná kumulace funkcí statutárního ředitele a předsedy správní rady Problematika společné odpovědnosti za obchodní vedení, správní rada určuje a kontroluje základní zaměření obchodního vedení, statutární ředitel vykonává každodenní obchodní vedení (potenciální konflikt) Velmi široká působnost správní rady, přes tento rozsah ji však nelze dle převažující interpretace považovat za statutární orgán Obligatorní struktura např. pro akciovou společnost s proměnným základním kapitálem (dle ZISIF) 32

34 Korporátní záležitosti: Zpráva o vztazích dle ZOK Okruh dotčených společností Veškeré ovládané společnosti Do 3 měsíců od konce účetního období Nové požadavky na obsah Struktura vztahů ve skupině a úloha ovládané osoby do úrovně ultimátně ovládající osoby (přímé či nepřímé ovládání) Způsob a prostředky ovládání Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu osob ve skupině týkající se majetku nad 10 % VK Přehled vzájemných smluv ve skupině Posouzení újmy a zhodnocení výhod a nevýhod 33

35 Korporátní záležitosti: Různé druhy akcií Kmenové akcie a akcie, se kterými jsou spojena zvláštní práva: Rozdílná (příp. nulová) váha hlasů Specificky stanovený podíl na zisku Přednostní právo na dividendu Limity Nelze vydávat akcie s právem na úrok bez ohledu na zisk Požadavek na určitost vymezení práva spojeného s akcií Akcie bez hlasovacího práva max. 90% základního kapitálu dočasné nabytí hlasovacího práva (prodlení s výplatou dividendy; hlasování podle druhů akcií) nelze vyloučit právo účastnit se VH, požadovat vysvětlení, případně, při kvalifikované účasti, dožadovat se svolání VH Obdobné řešení (různé druhy podílů) možné i u s.r.o. 34

36 Korporátní záležitosti: transakce mezi spřízněnými osobami Opuštění 196a Hodnoceno jako jeden z největších kladů nové úpravy Pozůstatky u jen u a.s. a to velice omezeně úplatné nabytí majetku (10% ZK) od zakladatelů v prvních dvou letech ne zcela přesně reflektována evropská úprava Nyní aplikována úprava střetu zájmů dle ZOK souhlas kontrolních/nejvyšších orgánů 35

37 Svěřenské fondy Majetek vyčleněný z vlastnictví zakladatele Obdoba zahraničních trustů Ochrana věřitelů prostřednictvím obecných institutů relativní neúčinnost právního jednání Praktické zkušenosti? Budoucnost? 36

38 Fenomén SICAV Akciová společnost s proměnným základním kapitálem Investiční fond NA ZOK navázal ZISIF předlohou klasická akciová společnost Flexibilní změna kapitálu bez složitých korporátních kroků Dva druhy akcií zakladatelské akcie investiční akcie s právem na odkup Možnost vytvářet podfondy účetně oddělená část jmění společnosti SICAR komaditní společnost na investiční listy 37

39 3) Veřejné rejstříky a seznamy Linda Čechová KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář

40 Veřejné seznamy a rejstříky Formální a materiální publicita: neznalost neomlouvá a znalost chrání Veřejný seznam Seznam je souhrnné označení veřejných evidencí věcí Katastr nemovitostí a další evidence duševní vlastnictví (patenty, ochranné známky, průmyslové vzory) evidence (seznam) smluv o manželském majetkovém režimu Veřejný rejstřík Rejstřík je souhrnným označením veřejných evidencí osob Zvláštní zákon Materiální publicita 15 dní od zapsání 39

41 Rejstříkový zákon 304/2013 Sb.: druhy rejstříků Spolkový rejstřík Nadační rejstřík Rejstřík ústavů Rejstřík společenství vlastníků jednotek Obchodní rejstřík Rejstřík obecně prospěšných společností 40

42 Obchodní rejstřík Opt-in (podřízení se ZOK jako celku) (Obchodní) podíly Vlastnictví a jiná práva Statutární orgány Důvěra v zápis, způsob jednání za společnost, pozastavení výkonu Obchodní závod Firma Možnost rezervace (registrace před vznikem) Přeměny Zápis bez zbytečného odkladu Přímé zápisy notářem? 41

43 Neveřejné registry Rejstřík zástav Vedený Notářskou komorou České republiky Žádost o výpis notáři na formuláři (odměna dle tarifu) Evidence zaknihovaných cenných papírů Centrální depozitář 526 a násl. OZ Registr silničních vozidel Zák. č. 343/2014 Sb. Žádost o poskytnutí údajů 42

44 Nemovitosti Martin Hrdlík KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář 43

45 Hlavní změny v úpravě nemovitostí Superficies solo cedit Stavba součástí pozemku - nejsou zapisovány samostatně Katastrální zákon č. 256/2013 Sb. Retroaktivní účinnost zápisu zapisuje se ke dni podání žádosti o zápis nově součástí i informace o přesném čase podání žádosti včetně hodiny, minuty a vteřiny Předmětem zápisu může být i: nájem (dobrovolné) pacht (nájem zemědělské půdy) zákaz prodeje nebo zatížení nemovitosti 44

46 Hlavní zásady Zásada materiální publicity! ! Dobrá víra v zápis v katastru nemovitostí Zásada formální publicity Možnost přístupu do katastru nemovitostí Zásada priority Kdo dřív přijde, je dřív zapsán Zásada intabulační Zápis jedině vkladem Zásada dispoziční Vklad jedině na návrh 45

47 Princip materiální publicity V případě nesouladu skutečného stavu a stavu zapsaného v katastru svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby oprávněné (zapsané v katastru) Musí být splněny tři podmínky: 1. Úplatnost převodu 2. Dobrá víra 3. Oprávnění osoby Posílena ochrana dobré víry Motivace pro vlastníky k včasnému zápisu Možnost zneužití zfalšovaná smlouva a následný přeprodej osobě v dobré víře Princip materiální publicity - stav zapsaný v rejstříku bude vůči tomu, kdo jedná v důvěře v jeho zápis, považován za skutečný platný právní stav Od

48 Zapisované skutečnosti Rozšíření počtu zapisovaných práv (dříve 4, nově 19) důsledně se rozlišují zápisy k nemovitostem a k osobám Vkladová listina se předkládá pouze v 1vyhotovení Informace účastníkům o zahájení vkladového řízení na adresy uvedené na vkladu nebo datovou schránku, nebo jiným vhodným způsobem obranou vyznačení tzv. poznámky spornosti zápisu a podání žaloby na určení vlastnictví k nemovitosti (lhůta 1 měsíc na podání poznámky, 2 měsíce na žalobu od podání poznámky spornosti) Nový obsah pojmů vklad a záznam záznam: o věcech státu nebo územního samosprávného celku vklad: o veškerých věcných právech 47

49 Vkladové řízení Vkladová listina Výpis Hlídací pes Písemné rozhodnutí o zamítnutí návrhu Část V. OSŘ Další listiny Vyrozumění účastníků Návrhu zcela nevyhoví Návrh na vklad Povinně na stanoveném formuláři Katastrální úřad Vyrozumí pomocí datové schránky účastníky o zahájení řízení Návrhu zcela vyhoví Rozhodnutí o povolení vkladu Provedení vkladu Pouze na základě PM rozhodnutí KÚ o povolení Vyrozumění účastníků Žaloba Do 2 měsíců od vyznačení poznámky spornosti Poznámka spornosti Do 1 měsíce od chvíle, kdy se o zápisu dozvěděl 48

50 Dotazy publika: k 508 OZ Stroj jako součást věci a výhrada vlastnictví (režim stroje a jiného upevněného zařízení (např. lakovací kabiny, sušičky dřeva, minipivovaru, vodní elektrárny...) Jak správně vyplnit formulář požadující příslušný zápis? Situace, kdy budova i pozemek jsou evidovány zvlášť (v případě odlišných i stejných vlastníků) Kdy se stává věc součástí nemovitosti? Kdy dojde k znehodnocení, co lze považovat za znehodnocení, kdo o něm rozhoduje? 49

51 4) Plánovaná novelizace občanského práva Linda Čechová KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář

52 První navržená novela V letošním srpnu uveřejněna první část novely připravené pod záštitou Ministerstva spravedlnosti Ambice novelizovat až 10% občanského zákoníku Zveřejněná část: obecné zásady a vybraná ustanovení osoby a zastupování dědické právo spotřebitelské smlouvy Odezvy odborné veřejnosti Značně negativní přehodnocení přístupu příslušnou komisí neodkladná novela má být připravena co nejdříve a obsáhlejší následovat 51

53 Technická novela Neodkladné změny Omezení svéprávnosti prodlouženo na 5 let SJM nabytí podílu nezakládá automaticky účast druhého manžela Úprava pitev Obnovení předkupního práva Odpovědnost i za opuštěné zvíře či věc Forma plné moci Svěřenské fondy Účinnost plánována na 1. června 2015 Ukončeno připomínkové řízení na vládní úrovni 52

54 Technická novela vybrané změny I Forma plné moci Plná moc s úředně ověřeným podpisem dle novely postačí v záležitostech obchodních korporací zmocňuje-li podnikatel při své činnosti je-li zmocněncem advokát Neřeší situaci neziskových právnických osob 53

55 Technická novela vybrané změny II (Obchodní) podíl jako součást společného jmění manželů Vzhledem ke změně právní úpravy se vedly diskuze, zda účast jednoho z manželů na obchodní společnosti v případě zahrnutí do SJM nezakládá účast druhého manžela S výjimkou bytových družstev tomu tak dle novely být nemá zachován dosavadní stav vypořádání majetkové účasti se zahrnuje do SJM druhý manžel není společníkem a nemůže vykonávat práva společníka 54

56 Technická novela vybrané změny III Svěřenské fondy Nutný zápis do rejstříku svěřenských fondů zápis do 6 měsíců od účinnosti zákona (tj. prosince 2015) včetně zakladatelů a obmyšlených osob otázkou je, do jaké míry se novela vztahuje na zahraniční fondy působící na území České republiky 55

57 Velká novela Konec s.r.o. za korunu Opětovné zvýšení základního kapitálu s.r.o. pravděpodobně na Kč Plánovaná novelizace ZOK 56

58 5) Diskuze

59 Děkujeme za pozornost Martin Hrdlík, senior advokát Linda Čechová, advokátka KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář 58

60 2015 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

NOZ a nová pravidla fungování obchodních korporací (ZOK) 4. dubna 2014

NOZ a nová pravidla fungování obchodních korporací (ZOK) 4. dubna 2014 NOZ a nová pravidla fungování obchodních korporací (ZOK) 4. dubna 2014 Obsah prezentace I. Představení kanceláře 1. Kdo jsme? 2. Zaměření kanceláře II. Úvod do obchodních korporací 1. Faktické změny obchodního

Více

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 1. ÚVOD Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 Tento dokument obsahuje pouze upozornění na některé aspekty, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ), zákona č. 90/2012 Sb.,

Více

obchodní RejstříK Přehledný výběr novinek k 1. 1. 2014 DoPRoVoDná legislativa noz Co nového přináší schválená legislativa?

obchodní RejstříK Přehledný výběr novinek k 1. 1. 2014 DoPRoVoDná legislativa noz Co nového přináší schválená legislativa? obchodní RejstříK Přehledný výběr novinek k 1. 1. 2014 DoPRoVoDná legislativa noz Co nového přináší schválená legislativa? DaňoVé ZmĚny Přehled nejdůležitějších změn v souvislosti s rekodifi kací PRáVní

Více

OBSAH Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M Z Á K O N O O B C H O D N Í C H K O R P O R A C Í C H

OBSAH Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M Z Á K O N O O B C H O D N Í C H K O R P O R A C Í C H PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem R E K O D I F I K A Č N Í N O V I N K Y B Ř E Z E N 2 0 1 3 OBSAH ZMĚNY V ŽIVOTĚ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ PO 1. LEDNU

Více

Obchodní společnosti tváří v tvář rekodifikaci českého soukromého práva aneb co nás čeká po 1. lednu 2014?

Obchodní společnosti tváří v tvář rekodifikaci českého soukromého práva aneb co nás čeká po 1. lednu 2014? Obchodní společnosti tváří v tvář rekodifikaci českého soukromého práva aneb co nás čeká po 1. lednu 2014? Business Organizations Facing the Recodification of the Czech Private Law or What shall we expect

Více

NOTAM Z OBSAHU: 18. ROČNÍK 20. PROSINCE 2012. Články

NOTAM Z OBSAHU: 18. ROČNÍK 20. PROSINCE 2012. Články 6 Ad Notam 6/2012 18. ROČNÍK SOUDNÍ ROZHODNUTÍ 20. PROSINCE 2012 2012 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Petr Fiala, Jindřich Mayer: Přechodná ustanovení nového občanského

Více

Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK)

Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK) Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK) 1.1.2014 dojde na 99% k tzv rekodifikaci soukromého práva, jejíž důsledky se projeví v celé řadě dalších

Více

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014 Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny Hradec Králové 15. 5.2014 Legislativa Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Právní aktuality / Legal update

Právní aktuality / Legal update PRK Partners advokátní kancelář / attorneys at law Právní aktuality / Legal update Říjen / October 2009 Obsah / Content Obchodní právo / Commercial Právo nemovitostí / Real Estate Bankovnictví / Banking

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST. I. Závěrečná zpráva z hodnocení regulace dopadů (RIA) Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST. I. Závěrečná zpráva z hodnocení regulace dopadů (RIA) Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST IV. I. Závěrečná zpráva z hodnocení regulace dopadů (RIA) 1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ A CÍLE 1. 1. Název Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 1. 2. Definice

Více

LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2014 v kostce

LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2014 v kostce & ParCon Partner poradenské služby LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2014 v kostce se zaměřením na podnikatelské subjekty verze 01/10. 1. 2014 Ing. Linda Marková, 2014 Ing. Pavel Hanuš, 2014 ParCon & Partner, v. o.

Více

Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele

Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele Mezinárodní odborná konference Právní a daňové aspekty podnikání v Rusku pro české a slovenské podnikatele. Zkušenosti a praxe Brno, 9. října 2012

Více

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ 1 Vážení sportovní přátelé! Dovolte, abych vás jménem Českého olympijského výboru a jeho Legislativní rady přivítal na konferenci,

Více

Zápis do obchodního rejstříku. z pohledu praktického

Zápis do obchodního rejstříku. z pohledu praktického Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Zápis do obchodního rejstříku z pohledu praktického Lucie Žáčková 2007/2008 Čestné prohlášení: Prohlašuji,

Více

Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku''

Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku'' Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku'' Podle přechodných ustanovení ZOK ( 777) se ve stanovách všech družstev ruší k 1. lednu 2014 všechna ustanovení, která jsou v rozporu s

Více

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku)

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) 1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) O českém právním systému a obecně i o celém kontinentálním právu lze říci, že se jedná o psané právo, protože za prameny

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znění stanov společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou dne 24 června 2013 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení

Více

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Vaške Vašková ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ http://vaske.cz/ 1 Obsah

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 90/2012 Sb. - Zákon o obchodních korporacích - poslední stav textu 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Vývoj obchodního práva a jeho kodifikace na území současné České republiky byly a jsou silně ovlivněny rakouským a německým právem. První

Více

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Příloha č. 5 Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Cílový stav Kvalifikační standard Kategorie Téma Podtéma Výsledek (Profil absolventa) OVĚŘENÍ 1. A. Peníze A. 1 Formy peněz Hotovostní

Více

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s.

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. Hlava I Základní ustanovení Obchodní firma: VEMEX Energie a.s. Sídlem Společnosti je: Praha. Článek 1 Obchodní firma Článek 2 Sídlo Společnosti Článek 3 Internetová

Více