Finanční a právní aspekty programu HORIZONT 2020

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční a právní aspekty programu HORIZONT 2020"

Transkript

1

2 Finanční a právní aspekty programu HORIZONT 2020 Praha, 11. února 2014 Brno, 12. února 2014 Upozornění: Ačkoliv poskytovaným informacím věnujeme nejvyšší možnou pozornost a využíváme nejlepší dostupné informační zdroje, nejsou informace obsažené v prezentaci závazným legislativním výkladem. TC AV ČR neodpovídá za důsledky spoléhání se na tyto informace ani za případnou škodu vzniklou v důsledku jejich použití.

3 Program semináře Dopolední část Finanční aspekty programu Horizont 2020 Právní aspekty programu Horizont 2020 Přednášející z TC AV ČR: Milena ŠUPÁLKOVÁ, Lucie MATOUŠKOVÁ Jana KRATĚNOVÁ, Kamila HEBELKOVÁ Odpolední část Problematika bonusů ( additional remuneration ) Přednášející: Dalibor VOJTA, Evropská komise DG CNCT Karolína NEUVIRTOVÁ, INTEREXPERT 3

4 Finanční aspekty programu HORIZONT 2020 Lucie Matoušková, Milena Šupálková

5 Dokumenty upravující finanční pravidla Finanční nařízení č. 966/2012 Pravidla účasti v H2020 Modelové grantové dohody Anotovaná modelová grantová dohoda Pracovní programy Výzvy 5

6 Participant Portal VÝZVY DOKUMENTY research/participants /portal/desktop/en/ home.html... 6

7 Online manuál pro H2020 7

8 Participant Portal ts/portal/desktop/en/home.html 8

9 Zkrácená samovalidace pro MSP nová možnost pro nově se účastnící MSP zrychlení time-to-grant samovalidační dotazník na Participant Portalu v případě nejasností možná konzultace s validačním týmem EK EK může následně provést náhodné kontroly souladu informací uvedených v dotazníku a skutečnosti NEBO validace klasickou cestou (na základě zaslaných dokumentů validační tým EK sám posuzuje MSP, časově náročnější) 9

10 Kdo se může účastnit všechny subjekty bez ohledu na právní formu členské země EU asociované země k H2020 (Albánie, Bosna a Hercegovina, Faerské ostrovy, Makedonie, Island, Izrael, Moldávie, Černá Hora, Norsko, Srbsko, Švýcarsko, Turecko) třetí země Guideline on Third country participation in H

11 Základní typy projektů Typ projektu definován vždy ve výzvě ( Type of action: ) VYNIKAJÍCÍ VĚDA ERC Marie Sklodowska-Curie VEDOUCÍ POSTAVENÍ EVROPSKÉHO PRŮMYSLU Výzkumné a inovační akce Inovační akce Koordinační a podpůrné akce ERA-NET Cofund Nástroj pro MSP Fast track to innovation SPOLEČENSKÉ VÝZVY PCP Cofund - Veřejné zakázky v předobchodní fázi PPI Cofund - Veřejné zakázky na inovativní řešení 11

12 Odlišnosti typů projektů Zaměření projektu Velikost konsorcia minimální podmínka účasti = tři na sobě nezávislé subjekty ze tří různých zemí EU nebo zemí asociovaných k H2020 modifikace minimální podmínky účasti pro některé typy projektů Schéma financování obecně úhrada celkových uznatelných nákladů ve výši 100 % modifikace sazby pro některé typy projektů Administrace projektu 12

13 Základní typy projektů - velikost konsorcia, financování z EU VYNIKAJÍCÍ VĚDA VEDOUCÍ POSTAVENÍ EVROPSKÉHO PRŮMYSLU Výzkumné a inovační akce SPOLEČENSKÉ VÝZVY (min.3)(100 %) Inovační akce (min.3) (70 %, neziskové subjekty 100 %) Koordinační a podpůrné akce (min.1)(100 %) ERC (min.1)(100 %) ERA-NET Cofund (min.3 research funders) (33 %) Marie Sklodowska-Curie Nástroj pro MSP (min.1 MSP) (F1: lump sum, F2: 70%) (min.1)(100 %) Fast track to innovation PCP Cofund - Veřejné zakázky v předobchodní fázi PPI Cofund - Veřejné zakázky na inovativní řešení (min.3, z toho 2 veřejní zadavatelé) (min.3, z toho 2 veřejní zadavatelé) (70 %) (20 %) 13

14 Definice neziskového subjektu Pravidla účasti čl. 2(14): 'non-profit legal entity' means a legal entity which by its legal form is non-profit-making or which has a legal or statutory obligation not to distribute profits to its share holders or individual members 14

15 Náklady - pojmy Nákladové kategorie uznatelné (přímé, nepřímé) neuznatelné Forma uznatelných nákladů skutečné náklady = actual costs (např. skutečné osobní náklady) jednotkové náklady = unit costs (příspěvky v MSC, průměrné os. náklady) pevná částka = lump sum (možnost pro 3. země, varianta cestovních nákladů) pevná sazba = flat rate (režijní náklady) 15

16 Obecná kritéria uznatelnosti nákladů Skutečné náklady musí být: skutečně vynaložené příjemcem vynaložené v době trvání projektu (výjimka pro náklady spojené se závěrečnou zprávou) zahrnuty v odhadu rozpočtu v Annexu II (ideálně) nezbytné pro realizaci projektu v souladu s Annexem I identifikovatelné, ověřitelné, zanesené v účetnictví příjemce v souladu s národními účetními standardy a běžnou praxí příjemce vynaložené v souladu s národní legislativou (oblast daňová, pracovně právní a sociálního zabezpečení) opodstatněné, oprávněné, vynaložené za dodržování principů účinnosti, úspornosti a efektivnosti 16

17 Neuznatelné náklady náklady nesplňující kritéria uznatelnosti náklady spojené s kapitálovým výnosem jakékoliv dluhy a s nimi spojené náklady rezervy na možné budoucí ztráty nebo výdaje placené úroky pochybné pohledávky kurzové ztráty bankovní poplatky spojené s přijetím plateb od EK nadměrné a lehkomyslné výdaje odpočitatelná DPH náklady vynaložené po případném pozastavení projektu náklady vykázané v jiném projektu financovaném z EU 17

18 Základní kategorie uznatelných nákladů Přímé náklady osobní náklady subdodávky ostatní přímé náklady cestovné odpisy vybavení, infrastruktury nebo jiných aktiv ostatní zboží a služby kapitalizované a operační náklady velkých výzkumných infrastruktur (mohou si nárokovat pouze subjekty splňující definici velké výzkumné infrastruktury) Nepřímé náklady 25 % přímých nákladů (bez subdodávek a nepeněžitých příspěvků poskytnutých třetími stranami, které nebyly používány v prostorách účastníka) 18

19 uznatelný náklad pokud: Osobní náklady základní principy existuje pracovněprávní vztah mezi příjemcem grantu a pracovníkem (pracovní smlouva, DPP, DPČ) příjemce si může nárokovat: základní mzdu/plat (basic remuneration) = odměna za plnění jeho běžných pracovních povinností zahrnuje pouze nárokové složky: Tarif, odvody na sociální a zdravotní pojištění, zákonné příplatky, 13. plat, bonusy (additional remuneration) = odměna za plnění nadstandardních pracovních úkolů pouze neziskové organizace za předpokladu, že: vyplácení bonusů je běžnou praxí příjemce kritéria pro výpočet bonusů jsou obecně aplikovatelná (bez ohledu na zdroj financování) max /výzkumníka/rok 19

20 Osobní náklady pracovníků pracujících výhradně na projektu Výpočet osobních nákladů pracovníci, kteří pracují výhradně na projektu nemají povinnost vést výkazy práce skutečnost, že se pracovník věnuje výhradně projektu stvrzuje příjemce čestným prohlášením (vzor poskytne EK) uznatelným nákladem je 100 % jejich standardní mzdy (a případně také bonusy zastřešené limitem) limit 8000 /výzkumníka/rok je ekvivalentem plného úvazku při částečném úvazku je možné nárokovat pouze poměrná výše Příklad: Výzkumník je zaměstnán na částečný úvazek 4 dny v týdnu (úvazek 0,8), během kterých se věnuje výhradně projektu. Maximální výše bonusu bude zafixována na 8000 *0,8 =

21 Osobní náklady pracovníků podílejících se na více projektech/aktivitách (I) Výpočet osobních nákladů pracovníci, kteří nepracují výhradně na projektu, mají povinnost vést výkazy práce. výše uznatelných nákladů se odvíjí od hodinové sazby referenčním obdobím pro výpočet hodinové sazby je poslední uzavřený účetní rok (last closed financial year available) Příklad: Projekt má 1 vykazované období (od 1/10/2014 do 31/3/2016). Účetní rok příjemce každoročně končí 31/12. Referenční období pro výpočet hodinové sazby: Od 01/10/2014 do 31/12/ Od 01/01/2015 do 31/12/ Od 01/01/2016 do 31/03/ Výjimka: u nově zaměstnaných pracovníků (bez finanční historie) je referenčním obdobím pro výpočet hodinové sazby vykazované období. 21

22 Osobní náklady pracovníků podílejících se na více projektech/aktivitách (II) Hodinová sazba skutečné roční osobní N pracovníka (bez bonusů) = roční produktivní hodiny pracovníka Výpočet ročních produktivních hodin fixně stanovené číslo 1720 (při plném úvazku) individuální roční produktivní hodiny standardní roční produktivní hodiny (limit) 22

23 Osobní náklady pracovníků podílejících se na více projektech/aktivitách (III) do hodinové sazby se nezapočítávají bonusy (tj. výpočet bonusů probíhá odděleně) Výpočet: 1) Standardní mzda = hodinová sazba pracovníka*počet hodin na projektu + 2) Bonus u neziskových organizací = (8000 /roční produktivní hodiny pracovníka)*počet hodin na projektu 23

24 Výkazy práce (timesheets) u pracovníků, kteří nepracují výhradně na projektu: existuje povinnost vést evidenci skutečně odpracovaných hodin na projektu (výkazy práce) periodicita vyplňování: alespoň na měsíční bázi náležitosti: název a číslo projektu název příjemce jméno, datum a podpis pracovníka počet hodin strávených na projektu jméno a podpis nadřízené osoby odkaz na projektové úkoly, pracovní balíčky, apod. (EK poskytne vzorový timesheet) 24

25 Osobní náklady fyzických osob a majitelů MSP nepobírajících mzdu (IV) u FO a majitelů MSP nepobírající mzdu se mzda stanovuje na základě fixní hodinové sazby vycházející ze sazeb z pracovního programu Marie Skłodowska Curie (viz Rozhodnutí EK C(2013) 8197): výjimka: fixní sazbu mohou využít také vlastníci MSP, kteří si mzdu vyplácejí, pokud prokáží, že se vztahuje výhradně k řízení MSP (měsíční příspěvek na mzdu pro zkušené výzkumníky v IF MSC/143) * (korekční koeficient příslušné země/100) hodinová sazba je předem specifikovaná v Annexu II GA. Celková výše osobních nákladů se odvíjí od počtu jednotek (hodin) odpracovaných na projektu. celkový počet hodin vykázaných v grantech EU nesmí převýšit 1720 hodin. 25

26 Ostatní přímé náklady - cestovné vyplácení cestovného se řídí běžnou praxí příjemce příklad: Letenka business class může být uznatelným nákladem, pouze pokud příjemce tento nadstandard běžně zaměstnancům povoluje. cesta musí být nezbytná pro projekt příklad: Není možné cestovat na konferenci bez toho, aby zde byl prezentován projekt. náklady na cestovné externích expertů mohou být uznatelným N za předpokladu, že je jejich účast v projektu naplánována v Annexu I GA EK nerozlišuje mezi cestami uvnitř nebo mimo EU nákladnější cesty je vhodné předem konzultovat s EK 26

27 Ostatní přímé náklady - odpisy vybavení, infrastruktury a jiných aktiv Uznatelným nákladem může být: účetní odpis stanoven v souladu s běžnou praxí příjemce a mezinárodními účetními standardy (IAS, IFRS) poměrná část podle využití majetku v projektu do pořizovací ceny vstupují také náklady na uvedení majetku do provozu (např. instalaci, dopravu, apod.) uznatelná je i poměrná část odpisů majetku nakoupeného před zahájením projektu pořizovací cena pouze pokud umožní pracovní program pronájem a leasing poměrná část leasingu u finančního pronájmu s následnou koupí (ne finanční služby!) náklady na pronájem a operativní leasing 27

28 Ostatní přímé náklady - kapitalizované a operační náklady velkých výzkumných infrastruktur kontext: zavedení jednotné 25% pevné sazby na režijní náklady uznatelné pouze pro příjemce splňující kritéria velké výzkumné infrastruktury (LRI) definované v MGA hodnota min. 20 mil. 75% hodnoty musí tvořit stálá aktiva (fixed assets) způsobilí příjemci musí mít ex ante schválenou metodiku od EK uznatelným nákladem je poměrná část operačních a kapitalizovaných nákladů, který odpovídá době trvání projektu a využití v projektu 28

29 Ostatní přímé náklady - ostatní zboží a služby = náklady vzniklé v souvislosti s plněním projektových úkolů: spotřební materiál náklady na šíření a ochranu výsledků náklady na vydání Osvědčení o finančních výkazech náklady na překlady a publikace. výběr dodavatele: nejlepší poměr kvalita/cena veřejní zadavatelé se musí řídit národní legislativou upravující zadávání veřejných zakázek za určitých podmínek možné využít stávající dodavatele na rozdíl od subdodávek tyto náklady: spadají do základu pro výpočet nepřímých nákladů nemusí být předem identifikovány v Annexu I GA tyto náklady jsou zpravidla limitované (co se týče rozsahu a ceny) 29

30 Subdodávky subdodavatel = třetí strana, která nepodepisuje GA, ale přímo se podílí na projektových úkolech (action tasks). charakteristické znaky subdodávky: smlouva mezi příjemcem a subdodavatelem je založena na obchodních podmínkách subdodavatel nepracuje pod přímým dozorem příjemce a není mu hierarchicky podřízen subdodavatel se zodpovídá příjemci (nikoliv EU) rozsah subdodávek je zpravidla limitovaný subdodávky mezi partnery nejsou povoleny činnosti koordinátora spojené s řízením konsorcia definované v čl. 41.2b) MGA nemůže vykonat subdodavatel výběr subdodavatele: nejlepší poměr kvalita/cena veřejní zadavatelé se musí řídit národní legislativou upravující zadávání veřejných zakázek subdodávky musí být předem naplánovány v Annexu I a II GA ve výjimečných případech může (nemusí!) PO subdodávku dodatečně schválit bez nutnosti změny GA 30

31 Další třetí strany Náklady třetích stran poskytujících nepeněžité příspěvky nepeněžité příspěvky = např. lidské zdroje, vybavení, infrastruktura, příspěvky mohou být poskytnuty zdarma či za úplatu příjemce může vykázat ve finančním výkazu pouze skutečně vynaložené náklady třetí strany musí být identifikovány v Annexu I (výjimečně možné také dodatečné schválení v průběhu realizace bez změny GA) Náklady propojených třetích stran propojené třetí strany = přidružené subjekty a subjekty s právní vazbou na příjemce nepodepisují GA, ale přímo se podílejí na projektových úkolech za odvedenou práci se zodpovídají příjemci (nikoliv EU) nefakturují cenu, ale vyplňují svůj vlastní finanční výkaz přidělené úkoly vykonávají zpravidla ve svých prostorách pod vlastním dozorem a vedením musí být identifikovány v Annexu I GA (schválení v průběhu realizace vyžaduje vždy změnu GA) 31

32 Plánování rozpočtu jedná se o odhad uznatelných nákladů projektu, od kterého se odvíjí maximální výše grantu detailně rozmyslet všechny projektové aktivity a s nimi spojené náklady (subdodávky, audity, ) možné přesuny rozpočtu v průběhu realizace projektu mezi kategoriemi nákladů, mezi partnery pokud nejsou ovlivněny technické práce na projektu dle Annexu I není nutný dodatek ke GA, postačí následné zmínění v průběžné zprávě pozor na maximální příspěvek EU odpadá dělení na různé aktivity v projektu, jedna sazba 32

33 Plánování rozpočtu (I) náklady je nutné plánovat v EUR (celá čísla) kurz pro přepočet plánovaných nákladů z CZK na EUR není stanoven 33

34 Platby v projektu Evropská komise koordinátor partneři Grantová dohoda Konsorciální smlouva zálohová platba - do 30 dnů od vstoupení GA v platnost / zahájení projektu - automatický odvod do garančního fondu (GF) průběžné platby - max. do výše 85 % schváleného příspěvku EU (GF 5 % a zádržné 10 %) - do 90 dnů od obdržení kompletní průběžné zprávy Evropskou komisí platba zůstatku - závěrečné vyrovnání předchozích plateb a vykázaných nákladů příjemcem (vč. převodu z GF a zádržného) - do 90 dnů od obdržení kompletní závěrečné zprávy Evropskou komisí 34

35 Vykazování nákladů finanční výkaz součást průběžné zprávy (část periodic financial report ) individuální finanční výkaz za každého partnera /propojenou třetí stranu (šablona v Annexu IV MGA modifikace dle typu projektu) musí obsahovat vysvětlení použitých zdrojů prohlášení příjemce (uvedené informace jsou kompletní a pravdivé, vykázané náklady jsou uznatelné a v případě auditu nebo na vyžádání mohou být podloženy relevantní dokumentací) elektronicky přes Participant Portal (role FSIGN) automatické vygenerování souhrnného finančního výkazu za celé konsorcium včasné nedodání finančního výkazu partnerem odeslání další vykazované období po posledním období navíc závěrečná zpráva (v části final financial report automaticky vygenerovaný souhrnný finanční výkaz za celý projekt + případný certifikát o finančních výkazech) 35

36 Finanční výkaz Osobní náklady.. Formy nákladů.. 36

37 Finanční výkaz - pokračování

38 NENÍ PŘÍJEM JE Podmínka neziskovosti - příjmy v projektu příspěvek EU + příjmy celkové uznatelné náklady příjem přímo vygenerovaný projektem (např. konferenční poplatky, příjem z prodeje majetku pořízeného pro projekt, prodaného v době trvání projektu) finanční příspěvek od třetí strany specificky určený pro projekt (např. sponzorský dar) nepeněžitý (in-kind) příspěvek od třetí strany poskytnutý zdarma určený pro projekt (pokud byl vykázán zároveň jako náklad projektu) příjem spojený s využíváním výstupů projektu finanční příspěvek od třetí strany určený na krytí neuznatelných nákladů finanční příspěvek od třetí strany bez určení využití vykazují se v poslední průběžné zprávě ve finančním výkazu (vč. prohlášení o jejich úplnosti) posuzují se na úrovni CELÉHO KONSORCIA!!! (ošetřit v konsorciální sml.) 38

39 Směnný kurz plánování rozpočtu: nespecifikován vykazování nákladů ve finančním výkazu: průměrný směnný kurz ECB za vykazované období ofxref-graph-czk.en.html 39

40 NAHODILE Kontroly, audity Posouzení finanční kapacity koordinátorů pokud požadovaný příspěvek EU na celý projekt 500 tis. EUR Osvědčení o finančních výkazech (CFS) předkládá příjemce na konci projektu pokud jeho příspěvek EU 325. tis. EUR (limit zahrnuje skutečné náklady a případné průměrné osobní náklady) náklady na audit jsou uznatelné (ostatní zboží a služby = není subdodávka) Osvědčení o metodologii (CoMUC) dobrovolně předkládají příjemci vykazující průměrné osobní náklady Kontroly řádné implementace projektu, souladu s GA (EK /pověřená osoba) Audity, přezkoumání projektu do dvou let po vyplacení zůstatku (EK, pověřená osoba) Kontroly a audity EÚD, vyšetřování OLAF - v průběhu realizace projektu nebo afterwards Povinnost uchovávat relevantní projektové dokumenty do pěti let od vyplacení zůstatku (tři roky pro low value granty) 40

41 Pravidla duševního vlastnictví v projektech Horizont 2020 Jana Kratěnová, Kamila Hebelková

42 IP v projektech H2020 IP = Intellectual Property (duševní vlastnictví/nehmotné statky); IPR = Intellectual Property Rights (práva k duševnímu vlastnictví) IP pravidla H2020 Rámcová pravidla pro nakládání s výsledky vytvořenými v projektu a se stávajícími znalostmi Rigidita vs. flexibilita (konsorciální/jiné smlouvy) BACKGROUND Definice Vlastnictví Přístupová práva RESULTS Definice Spolu/vlastnictví Přístupová práva Zajištění ochrany Využití 42 Šíření (vč. Open Access)

43 Stávající znalosti BACKGROUND Jakákoliv data, know-how, informace v jakékoliv podobě (hmotné nebo nehmotné) včetně práv k duševnímu vlastnictví, které: účastníci projektu mají před jejich přistoupením ke GA, jsou potřebné pro: realizaci projektu nebo využití vlastních projektových výsledků, účastníci projektu identifikují jakýmkoliv způsobem v písemné smlouvě 43 43

44 VLASTNICTVÍ Stávající znalosti BACKGROUND - ownership Účast v projektu nemá vliv na vlastnictví stávajících znalostí 44

45 PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA Stávající znalosti BACKGROUND access rights KDO má právo využít mé stávající znalosti? 3.str. P4 P2 P1 OBECNĚ PLATÍ Písemná žádost Ne podlicence, ale Ukončení účasti v projektu P3 ps

46 PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA Stávající znalosti BACKGROUND access rights Mezi partnery v projektovém konsorciu P4 P2 P3 P1 OBECNĚ PLATÍ ANO Realizace práce na projektu a/nebo Následné využití vlastních výsledků + finanční podmínky + časové podmínky NE Existují omezení a oznámeno před přistoupením ke GA 46 46

47 PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA Stávající znalosti Mezi partnery v projektovém konsorciu BACKGROUND Finanční podmínky Časové podmínky Partner potřebuje mé stávající znalosti k realizaci projektu Bezplatně, pokud nebylo sjednáno jinak před přistoupením ke GA Kdykoliv po dobu trvání projektu Partner potřebuje mé stávající znalosti k využití vlastních výsledků Rozumné a spravedlivé podmínky (příp. lze sjednat - bezplatně) Do 1 roku po skončení projektu, pokud nebylo sjednáno jinak

48 Výsledky RESULTS Jakýkoliv (hmotný nebo nehmotný) výsledek projektu, jako například data, znalosti, informace - v jakékoliv podobě a bez ohledu na to, zda může být chráněn nebo ne - vytvořený v průběhu projektu, včetně souvisejících práv k duševnímu vlastnictví 48

49 VLASTNICTVÍ Výsledky RESULTS - ownership Každý partner vlastní výsledky, které sám vytvořil ALE Možná práva třetích stran, např. zaměstnanci, studenti, subdodavatelé, EU Převzetí vlastnictví výsledků s cílem zajistit/zachovat jejich ochranu se souhlasem daného partnera/účastníka projektu; souhlas lze neudělit pouze ve stanovených případech Výjimky - kdy nelze převzít vlastnictví 49 49

50 SPOLUVLASTNICTVÍ Výsledky Společně vlastněné výsledky RESULTS joint ownership Partner A Partner B XYZ, s.r.o. Partner C Definice Joint Ownership Agreement (JOA) Není-li sjednáno jinak v JOA, pak platí, že každý ze spoluvlastníků může Nevýhradní licenci třetím stranám, Ne podlicence, Oznámení a rozumná a spravedlivá kompenzace všem spoluvlastníků) 50 Dohoda o jiném režimu

51 PŘEVOD VLASTNICTVÍ Výsledky Partner 2 Partner 1 Partner 3 Spin-off Partnera 2 RESULTS transfer of ownership ANO, lze Zajistit, že nabyvatel výsledků bude respektovat vybrané povinnosti z GA Postup: Povinnost oznámit partnerům Mohou namítat proti převodu Převod není možný, pokud by byla ohrožena přístupová práva partnerů k výsledkům 51

52 PŘEVOD VLASTNICTVÍ Výsledky Partner 2 RESULTS transfer of ownership ANO, lze Zajistit, že nabyvatel výsledků bude respektovat vybrané povinnosti z GA Postup: Fúze a akvizice (viz GA) Specificky určené třetí strany Žádné oznámení/námitky Spin-off Partnera 2 52

53 PŘEVOD VLASTNICTVÍ Výsledky Partner 2 Třetí strana - Země mimo EU - Země nepřidružená ke H2020 RESULTS transfer of ownership Formálně oznámit EK detaily v GA EK může namítat proti převodu do 4 let, pokud by Převod mohl ohrozit konkurenceschopnost EU Byl v rozporu s etickými nebo bezpečnostními zájmy EU Option 53

54 PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA Výsledky RESULTS access rights KDO má právo využít mé výsledky? EU instituce, orgány, P2 OBECNĚ PLATÍ Písemná žádost Ne podlicence, ale Ukončení účasti v projektu 3.str. P4 P1 P3 ps

55 PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA Výsledky RESULTS access rights Mezi partnery v projektovém konsorciu P4 P2 P1 OBECNĚ PLATÍ ANO Realizace práce na projektu a/nebo Následné využití vlastních výsledků + finanční podmínky + časové podmínky P

56 PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA Výsledky Mezi partnery v projektovém konsorciu RESULTS Finanční podmínky Časové podmínky Pokud partner potřebuje mé VÝSLEDKY k realizaci projektu Bezplatně Kdykoliv po dobu trvání projektu Pokud partner potřebuje mé VÝSLEDKY k využití vlastních výsledků Rozumné a spravedlivé podmínky (příp. lze sjednat - bezplatně) Do 1 roku po skončení projektu, pokud nebylo sjednáno jinak

57 PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA Výsledky RESULTS access rights Přístupová práva pro EU instituce, orgány, úřady, agentury, členské státy EU EU instituce, orgány, P4 P2 P3 P1 OBECNĚ PLATÍ Pro EU bezplatný přístup k výsledkům pro účely vytváření politik striktně omezeno na nekomerční a nesoutěžní použití 57 57

58 IP management 58

59 PROJEKTOVÝ NÁVRH a IP Zdroj: Prezentace EK,

60 PROJEKTOVÝ NÁVRH a IP Zdroj: Prezentace EK

61 Ochrana výsledků H2020 Povinnost chránit výsledky Komerční/průmyslové využití Ochrana možná, odůvodněná, rozumná. Příjemce se rozhodne nechránit výsledky nebo přestat chránit výsledky EU může převzít vlastnictví Žádosti musí obsahovat následující text: 61

62 Využití výsledků H2020 Povinnost vyvinout úsilí k využití výsledků Lhůta 4 roky po skončení projektu (článek 3 GA) Přímo/nepřímo Převod/licence Využívání: v dalším výzkumu, rozvoj výsledků, vytváření služeb, standardizační aktivity.. 62

63 Šíření výsledků H2020 Povinnost šířit výsledky Pokud nebrání oprávněné zájmy příjemce Vhodnými prostředky Povinnost oznámit záměr ostatním příjemcům 45 dní předem Příjemci mohou namítat ve lhůtě 30 dní Pokud není dohodnuto jinak Příjemce zamýšlí nechránit výsledky a chce šířit Oznámí Komisi převzetí vlastnictví 63

64 Využití a šíření výsledků H2020 Additional obligations Pokud stanoveno v pracovním programu Lhůta pro splnění 4 roky po skončení projektu (článek 3 GA) Při nesplnění stanovených povinností možnost sankce 64

65 Otevřený přístup k publikacím Zdroj: Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon

66 Otevřený přístup k publikacím Obecný princip Upraveno v Pravidlech účasti, v modelové grantové dohodě, vydán Průvodce (Guidelines on Open Access in H2020) 66

67 Otevřený přístup k publikacím = Bezplatný online přístup Neexistuje právně závazná definice OA ale Berlínská/Budapešťská Deklarace Základní prvky číst, stahovat, tisknout. Ale i kopírovat, distribuovat, těžit Minimum v H2020 online, stahování, tisk Recenzované vědecké publikace články v časopisech Náklady uznatelné 67

68 Otevřený přístup k publikacím V 7.RP pilotní projekt V H2020 obecný princip Postup: 1. Uložit kopii publikované (recenzované) verze článku 2. Uložit data k ověření výsledků prezentovaných v publikaci 3. Zajistit Otevřený Přístup k uloženým publikacím 4. Zajistit Otevřený Přístup k bibliografickým metadatům 68

69 Otevřený přístup k datům H2020 pilotní projekty Stanoveno v pracovním programu/výzvě Budoucí a vznikající technologie (FET) Evropské výzkumné infrastruktury část e-infrastruktury Průlomové a průmyslové technologie (LEIT) část ICT Společenské výzvy: Zajištěná, čistá a účinná energie část Smart Cities and communities Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny Evropa v měnícím se světě - inkluzivní, inovativní a reflexivní společnost Věda se společností a pro společnost 69

70 Otevřený přístup k datům Která data se ukládají? Data: Informace, zejména fakta a čísla, sesbírané s cílem dalšího zkoumání a které představují základ pro výpočty Statistiky, výsledky experimentů, měření a pozorování V MGA digital research data 70

71 Otevřený přístup k datům Postup: 1. Povinnost uložit data v repozitáři 2. Povinnost přijmout opatření k bezplatnému zpřístupnění, využití, šíření a reprodukování těchto dat třetím stranám Data potřebná k ověření výsledků obsažených ve vědeckých publikacích, co nejdříve Jiná data podle data management plan (Annex I.), ve lhůtách zde uvedených; Vždy související metadata 3. Povinnost poskytnout informace prostřednictvím repozitáře o nástrojích a instrumentech, které má příjemce k dispozici a které jsou potřebné pro ověření výsledků Pokud je to možné, poskytnout tyto nástroje a instrumenty 71

72 Otevřený přístup k datům Data management plan (DMP) vs. Data management Součást návrhu projektu je data management Tam, kde relevantní DMP během prvních šesti měsíců projektu Dokument stanovující jako bude s daty nakládáno během projektu i po jeho skončení Příjemci se mohou účastnit i dobrovolně Příjemci se mohou kdykoliv rozhodnout se nadále neúčastnit Odůvodnění v DMP 72

73 Otevřený přístup k datům Výjimka ze stanovených povinností v případě: Ochrany výsledků projektu Zachování mlčenlivosti Projektů z oblasti Security Ochrany osobních údajů Možnost opt-out neznevýhodní žadatele při hodnocení!! Zpřístupnění konkrétních vědeckých dat (vzniklých v projektu) by ohrozilo dosažení hlavního cíle projektu podle Annexu I. A nezpřístupnění je odůvodněno v Data Management Plan Existuje jiný oprávněný důvod pro neúčast v OA k datům 73

74 Shrnutí Povinnosti v oblasti ochrany, využití a šíření výsledků Otevřený přístup k publikacím nově obecným principem Pilotní projekt Otevřený přístup k datům Nový dokument Data management Plan Sledovat pracovní programy! 74

75 Finanční dotazy: Právní dotazy: Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27, Praha 6

Finanční řízení projektů H2020

Finanční řízení projektů H2020 Finanční řízení projektů H2020 Praha 19. září 2014 Milena Lojková (lojkova@tc.cz) Finanční NCP pro projekty 7. RP/H2020 Dokumenty upravující finanční pravidla Finanční nařízení č. 966/2012 Pravidla účasti

Více

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady listopad 2010 Lenka Chvojková a Kateřina Rakušanová chvojkova@tc.cz, rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR 1 Úvod do 7. RP;

Více

Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity)

Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) Vademecum 7. RP EU DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY Základní informace o 7. RP http://cordis.europa.eu http://ec.europa.eu/research

Více

Finanční řízení projektů 7. RP

Finanční řízení projektů 7. RP Finanční řízení projektů 7. RP 21. října 2010, Ostrava Ing. Lenka Chvojková (Lepičová), TC AV ČR 1 OSNOVA 1. Základní charakteristika 7.RP 2. Základní principy financování projektů 7.RP 3. Příprava a realizace

Více

Akce Marie Skłodowska-Curie

Akce Marie Skłodowska-Curie VADEMECUM H2020 Akce Marie Skłodowska-Curie Národní kontaktní pracovníci pro program Horizont 2020 NCP Národní koordinátor Kontaktní osoba Ing. Naďa Koníčková Kontakt telefon: +420 234 006 109 e-mail:

Více

Brno, 9. ledna 2014. Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR

Brno, 9. ledna 2014. Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR Finanční řízení projektů v H2020 Brno, 9. ledna 2014 Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR Rozpočet H2020 Zdroj: Evropská komise, Factsheet: Horizon 2020 budget

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions verze 02/04/2009 Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel 23. září 2009 Lenka Lepičová, Kateřina

Více

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions verze 02/04/2009 Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel červen 2009 Lenka Lepičová, Kateřina Slavíková lepicova@tc.cz, slavikovak@tc.cz

Více

Management projektů 7. RP: teorie a praxe

Management projektů 7. RP: teorie a praxe Management projektů 7. RP: teorie a praxe Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v angličtině) http://cordis.europa.eu/fp7 http://ec.europa.eu/research Informace o 7. RP (v češtině) http://www.fp7.cz/

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Legislativní rámec řešení mezinárodních projektů VaV

Legislativní rámec řešení mezinárodních projektů VaV Tato publikace byla vydána z projektu: Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0038, podporovaného

Více

METODICKÝ POKYN 2014-2020

METODICKÝ POKYN 2014-2020 MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ A JEJICH VYKAZOVÁNÍ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 1.0 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.0 Verze 1.0 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 12. 9. 2012 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce

Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce II.1. Definice...2 Cást A PROVÁDENÍ PROJEKTU...3 ODDÍL 1 OBECNÉ ZÁSADY...3 II.2. Zvláštní povinnosti plnení príjemce...3

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Fond mikroprojektů. Směrnice pro žadatele. Euroregionem Praděd. Verze č. 2/ 2010. Účinnost: pro 5. a následná kola příjmu žádostí

Fond mikroprojektů. Směrnice pro žadatele. Euroregionem Praděd. Verze č. 2/ 2010. Účinnost: pro 5. a následná kola příjmu žádostí EUROREGION PRADZIAD E Poskytovatel : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (MMR) zastoupené v regionu Praděd Euroregionem Praděd Směrnice pro žadatele Fond mikroprojektů Verze č. 2/ 2010 Účinnost:

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Grantový systém z pohledu auditů a příjemců

Grantový systém z pohledu auditů a příjemců Grantový systém z pohledu auditů a příjemců Ing. Karolína Neuvirtová a Ing. Markéta Kabourková Praha 12.12.2013 Základní pravidla u grantů každý dotační titul si stanovuje vlastní pravidla realizace projektu

Více

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 s platností od 4. 7. 2012 OBSAH:

Více

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) PROGRAM KULTURA Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) března 2009 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více