Příprava a management projektů 7. RP (Horizontu 2020) Autor: Ing. Denisa Veselá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příprava a management projektů 7. RP (Horizontu 2020) Autor: Ing. Denisa Veselá"

Transkript

1 Příprava a management projektů 7. RP (Horizontu 2020) Autor: Ing. Denisa Veselá

2 Participant Portal (PP) portál Evropské komise ECAS registrace návrhů projekt Registrace: jednotlivce osobní údaje, uživatelské jméno, 2

3 organizace registrační číslo (PIC), pod kterým vystupuje ve všech projektech 3

4 V rámci organizace: LEAR Legal Entity Appointed Representatives - zastupuje při jednáních s EK AA Acount Administrator - funkce totožná FSIGN Financial Signatory - finanční výkazy za projekt 4

5 V rámci projektu: Coordinator Contact hlavní kontaktní osoba Participant Contact hlavní kontaktní osoba jednotlivých partnerů projektu Named Representative další účastník projektu v rámci organizace Task member čtení, úpravy a aktualizace dat Financial Signatories finanční výkazy 5

6 Na PP vybrat výzvu děleny dle jednotlivých specifických programů 7. RP: Cooperation Spolupráce Ideas Myšlenky People Lidé Capacities Kapacity H2020: Excellence in the Science Base Excelentní věda a výzkum Creating Industrial Leadership and Competitive Framworks Vedoucí postavení průmyslu a inovací Tackling Societal Challenges Řešení společenských problémů 6

7 Na mezinárodní úrovni mezinárodní konsorcium s min. 3 subjekty ze 3 různých členských států EU nebo asociovaných států: Norsko, Izrael, Island, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Turecko, Srbsko, Makedonie, Albánie a Černá Hora. Dále mohou být partneři ze třetích zemí Kontakty: vlastní mezinárodní odborné veletrhy, výstavy, konference technologické burzy oslovit členy konsorcií již podpořených projektů 7

8 Podává koordinátor v rámci otevřených výzev Je rozděleno do 2 částí: Část A administrativní formuláře Část B text vlastního projektu 8

9 Informace o návrhu projektu Údaje o jednotlivých partnerech Rozpočet projektu

10 Uznatelné náklady skutečně vynaložené účastníkem v průběhu projektu Neuznatelné náklady identifikovatelné nepřímé daně, cla, placené penále, rezervy apod. Přímé náklady lze jednoznačně přiřadit k projektu, např.: osobní náklady, cestovní náhrady, dlouhodobý majetek Nepřímé náklady/režie - nelze přímo přiřadit projektu - metody kalkulace: full cost pevná sazba 10

11 Osobní náklady důležité stanovit člověkoměsíce na projekt (obvykle 140h) Dlouhodobý majetek používáno déle jak 1 rok a pořizovací cena je vyšší než Kč Spotřební materiál použitý na projekt Cestovní náklady 11

12 koncept cíle konkrétní, kvantifikované a měřitelné, musí být dosaženy pokrok oproti současnému stavu metodologie pracovní plán rizika 12

13 Vyjadřuje se: Ganttův diagram 13

14 Pert diagram 14

15 řízení projektu organizační diagram s popisem náplně práce komunikace v projektu odpovědnost vnitřní hodnocení postupu prací a výsledků řešení možných konfliktů partneři v projektu popis konsorcia zdroje projektu 15

16 Popis a porovnávání žádaných dopadů výzvy. Je vhodné napsat, co dosažení cíle přinese. Šíření výsledků projektu a duševní vlastnictví. Popsat etické otázky, jež mohou nastat. 16

17 Posuzují se 3 základní kritéria = každé maximálně 5 bodů Potřeba získat nejméně 3 body z každé oblasti Celkově získat nejméně 10 bodů, ale reálná šance na financování s minimálně 13 body 17

18 Hodnocení vědecká a odborná kvalita realizace projektu dopad projektu 18

19 3 nezávislí hodnotitelé Posuzují: formální správnost typ projektu včasné odevzdání projektu obsah všech částí návrhu projektu minimální počet partnerů složení konsorcia 19

20 Nehmotné statky, které jsou výsledkem duševní činnosti a jsou předmětem práv k duševnímu vlastnictví. Tyto nehmotné statky jsou chráněny okamžikem získání příslušného práva práva k duševnímu vlastnictví. Vaňová, Kolmanová (2009) Třeba řešit: při přípravě projektu při vlastní realizaci projektu po skončení projektu 20

21 Vlastnictví v rámci konsorcia = konsorciální smlouva: mezi partnery bez účasti Evropské komise nesmí být v rozporu s Grantovou dohodou (uzavírá koordinátor s EK) upravuje vztahy partnerů k duševnímu vlastnictví 21

22 Základní formy ochrany duševního vlastnictví 22

23 Dopis o záměru Letter of Intent uzavírá se ve fázi přípravy projektu závazek partnerů pokračovat na přípravě projektového návrhu v dalších fázích Smlouva o zachování mlčenlivosti uzavírá se v prvních fázích přípravy Konsorciální smlouva upravují se vztahy všech partnerů v konsorciu 23

24 Koordinační smlouva upravuje vztahy partnerů mezi dvěma konsorcií a projekty, kde: jedno konsorcium - financováno z EU druhé - vlastní zdroje financování Grantová dohoda mezi projektovým konsorciem a Evropskou komisí Licenční smlouva mezi partnery projektu v rámci jednoho konsorcia Smlouva o poskytnutí materiálu 24

25 Vyjednávání o podmínkách grantu negociace podpis Grantové dohody V případě úspěchu = vyzvání k negociaci dopisem Letter of Invitation to negotiations: pokyny k vyjednávání hodnotící zprávy návrhu projektu jména úředníků k jednání harmonogram vyjednávání doporučení ke změnám výše maximálního příspěvku EK návrh délky monitorovacího období doporučené datum zahájení projektu 25

26 Online nástroj = formulář Grant Agreement Preparation Forms přístup pouze koordinátor předvyplněn údaji z návrhu projektu Vyjednávání se skládá ověření právního statutu organizace ověření finanční a operační kapacity ustanovení finálního složení konsorcia projektu vyřešení duševního vlastnictví 26

27 27

28 Grantová dohoda = Grant agreement (GA) Podoba není přesně daná existuje vzor Podepisuje: koordinátor projektu pověřený úředník z EK v platnost dnem podpisu EK Partneři: přistupují ke GA podpisem formuláře A zaslán nejpozději 45 dní od vstupu GA v platnost 28

29 Nemusí být shodné s datem vstupu GA v platnost 3 možnosti: první den v měsíci následujícím po vstupu GA v platnost pevně stanovené datum zahájení projektu skutečný den zahájení oznámený koordinátorem, který musí nastat do určitého počtu měsíců ode dne, kdy grantová dohoda vstoupí v platnost 29

30 Interní řízení řízení konsorcia uvnitř (mezi partnery) Externí řízení - komunikace koordinátora projektu s EK Struktura managementu konsorcia závisí na velikosti a struktuře projektu 30

31 Menší projekt (do 10 partnerů) 31

32 Větší projekt (více jak 10 partnerů) 32

33 Součástí každého projektu Pravidelná setkání projektového konsorcia Důležitá první zahajovací schůzka tzv. Kick of Meeting představení role manažera informace o právech a povinnostech v projektu dohoda na termínech průběžných zpráv o práci na projektu a finančních výkazech školení konsorcia o vedení a průběhu projektu 33

34 Zasílání pravidelných zpráv Evropské komisi o vykonaných činnostech na projektu a finančních výkazů Reportovací období stanoveno v Grantové dohodě obvykle každých 18(12) měsíců průběžná zpráva po ukončení projektu závěrečná zpráva 34

35 úvodní strana čestné prohlášení koordinátora publikovatelný souhrn cíle projektu pokrok a dosažené výsledky výstupy a milníky projektu management projektu informace o čerpání zdrojů osvědčení o finančních výkazech 35

36 Závěrečná zpráva navíc ještě: souhrnná zpráva o výsledcích, závěrech a socioekonomickém dopadu projektu dotazníky k etickým otázkám a otázkám rovnosti pohlaví plán pro využití a šíření vytvořených výsledků projektu Od se u většiny projektů podávají zprávy elektronicky přes Participant Portal ve formátu PDF s naskenovanými podpisy 36

37 Tzv. AUDIT kdykoliv během projektu až do 5 let od ukončení projektu provádí Evropská komise namátkové ohlášeno několik týdnu dopředu 37

38 EK zašle dopis s termínem auditu, nutno připravit: obecné informace o organizaci (výpis z obchodního rejstříku, účetní závěrky apod.) obdržení a distribuce finančního příspěvku EU informace o řízení projektu finanční formuláře (Formulář C apod.) podkladové dokumenty k jednotlivým typům nákladů vzniklým v projektech 38

39 7. RP = H2020 = RP osobní náklady subdodávky ostatní přímé náklady cestovné dlouhodobý majetek spotřební materiál ostatní přímé náklady H2020 osobní náklady subdodávky ostatní přímé náklady cestovné dlouhodobý majetek NOVÉ ostatní zboží a služby (spotřební materiál, podpůrné služby, překlady, ) 39

40 Sazba financování 7. RP různé sazby financování dle statutu účastníka a vykonávaných aktivit příspěvek EU: 50 % 75 % 100 % H2020 jednotná sazba financování příspěvek EU: 100 % 40

41 Daň z přidané hodnoty 7. RP identifikovatelná DPH je neuznatelný náklad H2020 DPH uznatelné, pokud nelze odečíst na vstupu 41

42 Nepřímé náklady 7. RP čtyři metody vykazování: standardní sazba 20 % přímých nákladů speciální přechodná sazba 60 % přímých nákladů metoda skutečných režijních nákladů zjednodušená metoda režijních nákladů H2020 jediná metoda 25 % přímých uznatelných nákladů 42

43 Osobní náklady 7. RP evidence odpracovaných hodin na projektu neupraven výpočet hodinové sazby výpočet ročních produktových hodin se řídí běžnou praxí účastníka H2020 timesheet u zaměstnanců s celým úvazkem není nutný stanoveno období pro výpočet hodinové sazby stanoveny možnosti výpočtu produktivní hodiny pro neziskové organizace max 8000 EUR/výzkumník/rok 43

44 Kurz pro přepočet CZK na EUR 7. RP kurz ECB platný v den vzniku skutečných nákladů kurz ECB platný první den v měsíci následujícím po vykazovaném období H2020 průměrný kurz ECB za vykazované období 44

45 informace možnost e-learningu 45

46 European Commission (2012a). Participant Portal User s Guide[online]. Dostupné z European Commission (CORDISb) [online]. Dostupné z European Commission (ECAS). European Commission Authentication Service [online]. Dostupné z https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?loginrequestid=ecas_lr hcofpgtetmxzvhc4jx9cpbnpxhkjou3f7urhdbg5ffp-wkgjxchnstjmueitzpkjzg- JD2QU8OH5AZIVfAzPNNL4i Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu (CZELO). 7.RP[online]. Dostupné z CHVOJKOVÁ, Lenka a Kateřina RAKUŠANOVÁ a Jana VAŇOVÁ a Václav SUCHÝ a Martin ŠKARKA. Management projektů 7.RP. Teorie a praxe. Praha: Technologické centrum AV ČR, c2010, Vademecum 7. rámcového programu EU. ISBN

47 DĚKUJI ZA POZORNOST 47

Management projektů 7. RP: teorie a praxe

Management projektů 7. RP: teorie a praxe Management projektů 7. RP: teorie a praxe Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v angličtině) http://cordis.europa.eu/fp7 http://ec.europa.eu/research Informace o 7. RP (v češtině) http://www.fp7.cz/

Více

Finanční řízení projektů 7. RP

Finanční řízení projektů 7. RP Finanční řízení projektů 7. RP 21. října 2010, Ostrava Ing. Lenka Chvojková (Lepičová), TC AV ČR 1 OSNOVA 1. Základní charakteristika 7.RP 2. Základní principy financování projektů 7.RP 3. Příprava a realizace

Více

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady listopad 2010 Lenka Chvojková a Kateřina Rakušanová chvojkova@tc.cz, rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR 1 Úvod do 7. RP;

Více

Finanční a právní aspekty programu HORIZONT 2020

Finanční a právní aspekty programu HORIZONT 2020 Finanční a právní aspekty programu HORIZONT 2020 Praha, 11. února 2014 Brno, 12. února 2014 Upozornění: Ačkoliv poskytovaným informacím věnujeme nejvyšší možnou pozornost a využíváme nejlepší dostupné

Více

Finanční pravidla projektů 7.RP

Finanční pravidla projektů 7.RP Finanční pravidla projektů 7.RP - dopolední část Žilina, prosinec 2007 Marie Kolmanová kolmanova@tc.cz OBSAH přednášky Dokumenty vztahující se k finančním pravidlům Formy grantu Grantová dohoda Uznatelné

Více

Realizace projektu 7.RP - externí management (vztah konsorcia s EK)

Realizace projektu 7.RP - externí management (vztah konsorcia s EK) Realizace projektu 7.RP - externí management (vztah konsorcia s EK) Květen 2011, Praha Seminář MANAGEMENT PROJEKTŮ 7.RP - 2. den: Jak řídit projekt financovaný ze zdrojů 7.RP Lenka Chvojková (Lepičová)

Více

Finanční řízení projektů H2020

Finanční řízení projektů H2020 Finanční řízení projektů H2020 Praha 19. září 2014 Milena Lojková (lojkova@tc.cz) Finanční NCP pro projekty 7. RP/H2020 Dokumenty upravující finanční pravidla Finanční nařízení č. 966/2012 Pravidla účasti

Více

Pravidla financování projektů

Pravidla financování projektů VADEMECUM H2020 Pravidla financování projektů Horizont 2020 2020 2020 2020 Pravidla financování projektů Lucie Matoušková Milena Lojková Vydalo Technologické centrum AV ČR s podporou projektu CZERA modul

Více

Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity)

Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) Vademecum 7. RP EU DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY Základní informace o 7. RP http://cordis.europa.eu http://ec.europa.eu/research

Více

Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu

Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu seminář Management projektů 7. RP Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu Praha, 7. prosince 2010 Kateřina Rakušanová rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR

Více

Akce Marie Skłodowska-Curie

Akce Marie Skłodowska-Curie VADEMECUM H2020 Akce Marie Skłodowska-Curie Národní kontaktní pracovníci pro program Horizont 2020 NCP Národní koordinátor Kontaktní osoba Ing. Naďa Koníčková Kontakt telefon: +420 234 006 109 e-mail:

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions verze 02/04/2009 Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel 23. září 2009 Lenka Lepičová, Kateřina

Více

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions verze 02/04/2009 Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel červen 2009 Lenka Lepičová, Kateřina Slavíková lepicova@tc.cz, slavikovak@tc.cz

Více

NORSKÉ FONDY 2009-2014

NORSKÉ FONDY 2009-2014 NORSKÉ FONDY 2009-2014 Pokyny Ministerstva zdravotnictví pro žadatele o grant z Norských fondů 2009 2014 v rámci otevřených výzev Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví OTEVŘENÉ VÝZVY Platný

Více

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP)

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v ČJ) http://www.fp7.cz http://www.ninet.cz http://www.czelo.cz Informace o 7. RP

Více

Legislativní rámec řešení mezinárodních projektů VaV

Legislativní rámec řešení mezinárodních projektů VaV Tato publikace byla vydána z projektu: Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0038, podporovaného

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Informační seminář TAČR Veřejnosprávní kontroly v praxi

Informační seminář TAČR Veřejnosprávní kontroly v praxi Informační seminář TAČR Veřejnosprávní kontroly v praxi Vykazování nákladů Průběh kontrol a zkušenosti z vykonaných kontrol na místě Mgr. Lukáš Horský Technologická agentura ČR TAČR vznikla jako organizační

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků.

Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků. Seminář pro příjemce Výzvy č. 7.3 Podpora pre-seed aktivit Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků. 28. 1. 2014 Program semináře Program semináře (I.) 10:00 10:15 Úvod 10:15 10:45 Monitorování

Více

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektu OPPK Ing.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektu OPPK Ing. EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektu OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly

Více

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více.

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více. Gemeinsam mehr erreichen. Spolen dosáhneme více. Píruka pro žadatele říjen 2014 2 Obsah OBSAH... 3 SEZNAM ZMĚN V DOKUMENTU... 6 SEZNAM ZKRATEK... 10 ÚVOD... 11 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 13 1.1 Operační program

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO3 Individuální projekty systémové VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídící

Více

Program CZ 11,,Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Program CZ 11,,Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Program CZ 11,,Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Výzva k předkládání žádostí o grant na individuální projekty financované z Norských fondů 2009-2014 AKTIVITA I. Psychiatrická péče Ministerstvo financí

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení Praha červen

Více