PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 5-2. PWM-03 Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 5-3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 5-2. PWM-03 Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 5-3"

Transkript

1 Napájecí zdroje PWM-01 Zdroj 17 VA ( V stab., 12 V, ) -2 PWM-03 Zdroj 0 VA (12 V,, stab. nebo ) -3 PWM-07 Stabilizované nízkovýkonové zdroje 3 V A -4 XDC-01 Tøífázový usmìròovaè - XDC-02 Univerzální dvoucestný usmìròovaè - XDC-03 Univerzální spínaný stabilizátor - XDC-04 XDC-0 Bezvýpadkový zdroj 12 V / 3 A -7 XAC-01 Transformátor 230 V / 18 V / 3, A -7 JS-6,1,30 JS-7,10 JS-10 PS-2 PS-0 PS-100 Univerzální spínané zdroje BKE 6, 1, 30, 7 a 10 W -9 Univerzální spínané zdroje TECO 2, 0 a 100 W -10 ELSACO, katalog produktù

2 stab. 780 PWM-01 univerzální napájecí zdroj 17 VA 12V24VVstab. 12 V pro napájení jednotek PROMOS pro napájení vnìjších periferních obvodù V stabilizovaných pro napájení piggy Všechny sekce galvanicky oddìleny Celkový výkon až 17 VA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Zdroj pro napájení menších sestav. Poskytuje nestabilizované napìtí 12 V pro napájení systému, nestabilizované napìtí pro napájení periferních obvodù a stabilizované napìtí V pro napájení pøídavných zaøízení, napø. galvanicky oddìlených pøevodníkù sériového rozhraní piggy apod. Všechna výstupní napìtí jsou navzájem galvanicky oddìlena. Transformátor je chránìn proti pøetížení vratnou tepelnou pojistkou. Vstupní napìtí 230 V 10 %, 0 Hz, transformátor tøídy II, provedení dle ÈSN , kategorie pøepìtí 2 Krytí IP 00 sekce nestabilizovaná sekce 12 V nestabilizovaná sekce V stabilizovaná Nominální výstupní napìtí a proud / 30 ma12 V / 700 ma V / 170 ma Maximální odebíraný proud 00 ma1 A200 ma Maximální celkový výkon 17 VA Jištìní vratná tepelná pojistka v transformátoru Rozmìry bez držáku ,9 mm Rozsah pracovních teplot 10 C 0 C ROZMÍSTÌNÍ SVOREK A ROZMÌRY 230V N L D3.2 maximální výška souèástek 120 C V 12V V 9V EI samostatná deska PWM-01 EI v držáku D1-68 pro montáž na stìnu nebo montážní panel EI v držáku E2-68 pro montáž na lištu DIN -2 ELSACO, katalog produktù 2003

3 PWM-03 univerzální napájecí zdroj 0 VA 12V24V24Vstab. 12 V pro napájení jednotek PROMOS pro napájení vnìjších obvodù stabilizovaných pro analogové obvody nebo pro servopohony Všechny sekce galvanicky oddìleny Celkový výkon až 0 VA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Zdroj je urèen pro vìtší sestavy. Zajišuje nestabilizované napìtí 12 V pro napájení systému, nestabilizované napìtí pro napájení periferních obvodù a volitelnì stabilizované napìtí 24 V nebo støídavé napìtí. Všechny sekce jsou od sebe galvanicky oddìleny, každá je chránìna samostatnou tavnou pojistkou. Zdroj má sekci 12 V vyvedenu 2x, zvláš pro napájení periferních jednotek a zvláš vývod 12 V pro centrální jednotku, oddìlený diodou se samostatným filtraèním kondenzátorem (potlaèuje rušivé impulzy pøi souèasném spínání vìtšího poètu relé na periferních jednotkách). Nestabilizované napìtí umožòuje napájení vstupních obvodù jednotek logických vstupù, kontaktù a tlaèítek, pøípadnì i napájení signálových èidel nebo vnìjších relé. Vstupní napìtí 230 V 10 %, 0 Hz, transformátor tøídy II, provedení dle ÈSN , kategorie pøepìtí 2 Tavná pojistka primární strany T 400 ma Krytí IP 00 sekce 12 V sekce doplòková pro perif pro CPU nestabilizovaná sekce Nominální napìtí/proud EI216.0x EI216.1x EI216.2x 12 V / 2 A 12 V / 2 A 12 V / 2 A 11, V / 0,7 A 11, V / 0,7 A 11, V / 0,7 A / 0,7 A / 0,7 A / 0,7 A DC stabilizované / 300 ma AC / 400 ma Maximální odebíraný proud 2, A1, A 1,6 A 300 / 400 ma Tavná pojistka T 2, AT 1,6 AT 400 ma Celkový pøíkon primární sekce 0 VA Rozmìry bez držáku Rozsah pracovních teplot Stupneò zneèištìní prostøedí mm 10 C 0 C 2 ROZMÍSTÌNÍ SVOREK A ROZMÌRY pojistka 24V pojistka 12V pojistka 24V stab nebo 24V AC volitelná èást stabilizátor 92,7 100,3 N L 149,9 230V 12V 12V 24V 24V stab ,0 CPU per. 24V AC 12V pro CPU 24V 24V stab 12V pro periferie nestab. nebo 24V EI216.0x 12VDC24VDC24VDCstab. PWM-03 EI216.1x 12 V DC DC (pøímá náhrada za PWM-04) EI216.2x 12VDC24VDC24VAC x v objednacím èísle urèuje mechanické provedení: 0 bez držáku 1vdržáku D1-160 pro montáž na stìnu nebo montážní panel (viz 8-3) 2vdržáku E2-160 pro montáž na lištu DIN (viz 8-3) ELSACO, katalog produktù

4 PWM-07 univerzální nízkovýkonové stabilizované napájecí zdroje 3 VA Univerzální jednoduchý nebo dvojitý napájecí zdroj V, 9 V, 12 V, 1 V nebo Obì sekce vzájemnì galvanicky oddìleny Provedení na lištu DIN ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PWM-07 je øada univerzálních kompaktních napájecích zdrojù na DIN lištu. Zdroje jsou dodávány s jednou nebo dvìma vzájemnì galvanicky oddìlenými výstupními sekcemi. Výstupní napìtí je stabilizované lineárním stabilizátorem. Pøítomnost výstupního napìtí je indikována zelenou LED. Zdroj je odolný proti zkratu výstupního napìtí, transformátor je chránìn vratnou tepelnou pojistkou. Zdroje jsou urèeny pro napájení proudových smyèek dvoudrátových pøevodníkù, èidel, indikaèních žárovek a ostatních nízkovýkonových zaøízení. Vstupní napìtí 230 V 10 % 0 Hz transformátor tøídy II dle ÈSN kategorie pøepìtí 2 Krytí IP 20 Jištìní primární strany transformátoru PTC Výstupní napìtí stabilizované / proud: EI V / 200 ma EI V / 120 ma EI V / 8 ma EI V / 70 ma EI V / 400 ma EI V / 240 ma EI V / 17 ma EI V / 140 ma EI / 8 ma Izolaèní napìtí primár/sekundár 4000 V AC / 1 min Izolaèní napìtí mezi sek. sekcemi 00 V AC Rozmìry mm Rozsah pracovních teplot 10 C 0 C 7 230V 230V A B A B PTC PTC PWM-07 dvojitý stab. stab. PWM-07 jednoduchý stab. 3 H J L M L M 11 EI2.20 stabilizovaný zdroj 2 V / 200 ma EI2.21 stabilizovaný zdroj 1 V / 400 ma EI2.30 stabilizovaný zdroj 2 9 V / 120 ma EI2.31 stabilizovaný zdroj 1 9 V / 240 ma PWM-07 EI2.40 stabilizovaný zdroj 2 12 V / 8 ma EI2.41 stabilizovaný zdroj 1 12 V / 17 ma EI2.0 stabilizovaný zdroj 2 1 V / 70 ma EI2.1 stabilizovaný zdroj 1 1 V / 140 ma EI2.61 stabilizovaný zdroj 1 / 8 ma PWM-07 vkrabièce na lištu DIN 3-4 ELSACO, katalog produktù 2003

5 XDC-01, XDC-02 XDC-03 univerzální moduly pro napájecí zdroje XDC-02 XDC-03 Univerzální usmìròovaè s filtrem Vestavìná tavná pojistka Indikace výstupního napìtí Indikace pøerušení pojistky Trvalý výstupní proud až 3 A Univerzální spínaný stabilizátor Provedení, 9, 12, 1, nebo nastavitelný trimrem Trvalý výstupní proud až 3 A Indikace výstupního napìtí Informaèní výstup poklesu vstupního napìtí XDC-01 Univerzální tøífázový usmìròovaè Trvalý výstupní proud až4a ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Moduly XDC-01/02/03 jsou urèeny jako samostatné moduly pro konstrukci napájecích zdrojù. Dodávány jsou v držáku na lištu DIN nebo pro montáž na panel. XDC-01 EI Maximální vstupní napìtí 3 20 V Maximální trvalý výstupní ss 4A proud Stupeò krytí IP20 Rozmìry(š v h) mm Rozsah pracovních teplot 10 C 0 C XDC-02 EI342.0x Max. vstupní napìtí 3 V Max. výstupní proud trvalý špièkový (1 s) 3A 1) 8A Pojistka T 4A Stupeò krytí IP20 XDC-01 obsahuje tøífázový usmìròovaè. Mùže být použit také pro napájení stejnosmìrných spotøebièù magnetické separátory, elektromagnetické ventily, motorky ap. XDC-02 obsahuje dvojcestný usmìròovaè, filtraèní kondenzátor, tavnou pojistku s indikací pøerušení a indikaci pøítomnosti výstupního napìtí. Ve spojení s odpovídajícím transformátorem slouží jako nestabilizovaný napájecí zdroj do napìtí 40 V s proudem do 3 A 1). XDC-03 je samostatný spínaný stabilizátor napìtí. Stabilizátor je standardnì dodáván pro výstupní napìtí, 9, 12, 1, nebo nastavitelný. Trvalý výstupní proud mùže být až 3 A 1),výstup je odolný proti zkratu. Na desce je svítivá dioda indikující pøítomnost výstupního napìtí. Informaèní výstup umožòuje vydat logický signál poklesu vstupního napìtí U vyp (power fail). Vysoký špièkový výstupní proud umožòuje stabilizátor používat i pro napájení technologických jehlièkových tiskáren. Rozmìry(š v h) mm Rozsah pracovních teplot 10 C 0 C XDC-03 EI343.0x.3x.1x.4x.2x Výstupní napìtí V 9 V 12 V 1 V Vstupní napìtí U vyp power fail 9, V 14 V 16,V 19 V 28 V Vstupní napìtí minimální 8 V 13,V 1,V 18 V 27 V Max. vstupní napìtí 3 V Max. výstupní proud trvalý špièkový (1 s) 3A 1) A Stupeò krytí IP20 Rozmìry(š v h) mm Rozsah pracovních teplot 10 C 0 C 1) pro trvalé proudy nad 2 Aje nutno použít pøídavný chladiè. XDC-01 EI tøífázový usmìròovaè na lištu DIN XDC-02 EI342.0x univerzální usmìròovaè EI343.0x spínaný stabilizátor V EI343.3x spínaný stabilizátor 9 V EI343.1x spínaný stabilizátor 12 V XDC-03 EI343.4x spínaný stabilizátor 1 V EI343.2x spínaný stabilizátor EI343.7x spínaný stabilizátor s nastavitelným výstupním napìtím 1 V EI343.8x spínaný stabilizátor s nastavitelným výstupním napìtím 12 EI343.9zz spínaný stabilizátor, napìtí na zakázku x v objednacím èísle urèuje mechanické provedení: 1vdržáku F1-23 pro montáž na stìnu nebo montážní panel 2vdržáku F2-23 pro montáž na lištu DIN Doplòky: XAC-01 napájecí transformátor 18 V / 3, A (viz -7) ELSACO, katalog produktù

6 usmìròovaèe XDC-01, XDC-02 spínaný stabilizátor XDC -03 BLOKOVÉ SCHÉMA A POUŽITÍ XDC-01 A B C H G F E R S T 3 230/400V 3 17V A B C XDC-01 H G 24V= Typické použití usmìròovaèe XDC-01 G XDC-02 Uin H A B C D Uout Uvyp komp. XDC-03 XC3 indikace dostateèného vstup. napìtí Uin spínaný stabilizátor BLK Uin JP1 Uout XC3 Uout Uin Blokové schéma a rozmístìní svorek XDC-02 ROZMÌROVÝ NÁÈRTEK blokování výstupu pøi nedostateèném vstupním napìtí (power fail) funkce power-fail blokována - výstup povolen trvale Blokové schéma a rozmístìní svorek XDC V 24V= JP1 Uout Uout Uin XDC-02 XDC XAC-01 Uin Uout 18V Ustab XDC-02 v provedení na lištu a pro montáž na panel Typické zapojení stabilizovaného zdroje s moduly XAC-01, XDC-02 a XDC XDC-03 v provedení na lištu a pro montáž na panel 7 63 XDC-01 v provedení na lištu 22-6 ELSACO, katalog produktù 2003

7 XDC-04/0 XAC-01 bezvýpadkový napájecí zdroj nabíjeè akumulátorù 12 V napájecí transformátor Pro olovìné akumulátory 12 V 4 30 Ah Nabíjecí proud nastavitelný 0, až 3 A Regulace nabíjení, trvalý nebo cyklický provoz Odpojení zátìže pøi vybití akumulátoru Indikace poklesu napìtí akumulátoru Snadné upevnìní na lištu DIN nebo na panel ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Bezvýpadkové napájecí zdroje XDC-04 a XDC-0 jsou urèeny pro pøístroje s napájením 12 V a odbìrem do 3 A. Jsou vhodné pro použití v aplikacích s pøerušovaným provozem (zaøízení je napájeno z akumulátoru, nabíjení je obèasné) nebo s trvalým provozem (dobíjení je trvalé, akumulátor pøekrývá krátkodobé výpadky a kolísání). Moduly je také možno s výhodou použít pro procesorová zaøízení v aplikacích s nízkou kvalitou napájecí sítì, kdy èasté a opakované poklesy a výpadky napìtí zpùsobují resetování pøístrojù, øídicích systémù ap. Jako zdroj nabíjecího napìtí se používá externí transformátor. Modul obsahuje usmìròovaè, automatiku nabíjení akumulátoru a odpojovaè, komparátory napìtí a øídicí logiku. Nabíjecí obvod má spínaný stabilizátor a má tak minimální tepelnou ztrátu. Obvod ochrany zajišuje vypnutí pøipojených zaøízení pøi poklesu napìtí akumulátoru pod minimální mez a zabrání tak úplnému vybití, které nevratnì snižuje kapacitu akumulátoru. Velikost nabíjecího proudu se nastavuje pomocí propojek po krocích 0, A. Pøerušovaný nebo trvalý provoz nabíjeèky se volí propojkou. Vstup UP zvedne výstupní napìtí v režimu trvalého dobíjení na hodnotu pøerušovaného provozu, což umožòuje krátkodobì zrychlit nabíjení. Vstup TEST umožòuje vypnout nabíjeèku a provìøit tak èinnost zaøízení pouze z akumulátoru. Výstup ON je aktivní, pokud pøivedené napájecí napìtí nabíjeèky má dostateènou velikost. Zdroj XDC-0 obsahuje navíc DC-DC mìniè, který poskytuje galvanicky oddìlené napìtí ±12 V () a 2 relé se spínacím kontaktem. Výstupy doplòkových napìtí jsou stabilizované a mohou být použity k napájení èidel nebo proudových smyèek analogových obvodù, které vyžadují stabilizované napìtí. Výstupy je možné použít buï jako symetrické ±12 V nebo. Relé umožòují dálkovou indikaci pøítomnosti nabíjecího napìtí a dostateèného napìtí akumulátoru. Kontakt bat.ok je sepnut, pokud má napìtí akumulátoru dostateèné napìtí, kontakt ON je sepnut, pokud je dostateèné vstupní napìtí pro nabíjení. Elektronická èást je osazena obvody CMOS, vlastní spotøeba pøi výpadku sítì je zanedbatelná. XDC-04/0 Vstupní napìtí pro nabíjení akumulátoru V AC Nabíjecí proud nastavitelný 0, 3 A Napìtí pro omezení nabíjení trvalý provoz 13, V pøerušovaný provoz 14, V Napìtí akumulátoru pro úplné odpojení 10 V Doporuèená kapacita akumulátoru 4 30 Ah Max. trvalý odbìr pøipojených zaøízení 2, A (odbìr zmenšuje nabíjecí proud) Maximální krátkodobý odbìr zaøízení 4 A Rozmìry bez držáku: XDC ,3 72, mm XDC , mm Rozsah pracovních teplot 10 C 0 C XDC-0 Výstup doplòkových napìtí ±12 V ± % Maximální odebíraný proud z každé sekce 16 ma Izolaèní napìtí GO výstupu proti SG 1000 V AC / 1 min Spínací kontakty relé / 100 ma Napìtí akumulátoru pro rozpojení bat. OK 10, V XAC-01 Provedení dle ÈSN EN Vstupní napìtí 230 V / 0 Hz Kategorie pøepìtí 2 Výstupní napìtí 18 V AC / 3, A Ochrana proti zkratu výstupu tepelná vratná, 12 C Maximální teplota okolí 70 C EI samostatná deska XDC-04 EI deska na výšku v držáku D1-72 pro montáž na panel XDC-04 EI deska na výšku v držáku E2-72 pro motáž na lištu DIN EI deska na šíøku v držáku F1-100 pro montáž na panel EI deska na šíøku v držáku F2-100 pro montáž na lištu DIN EI34.00 samostatná deska XDC-0 XDC-0 EI34.07 deska v držáku F1-120 pro montáž na panel EI34.08 deska v držáku F2-120 pro montáž na lištu DIN XAC-01 EI33.01 transformátor 230 V/18 V pro montáž na panel EI33.02 transformátor 230 V/18 V s pøíchytkou na lištu DIN ELSACO, katalog produktù

8 bezvýpadkový napájecí zdroj XDC -04/0 pouze XDC-0 JP6 JP DC/DC 12V bat. OK on 12V T4A = øídicí logika regulátor nabíjení A B C D V up test on výstup napìtí napájení zátìž akumulátor ±12V Blokové schéma a zapojení svorek T4A XDC-04 napájení nabíjení zátìž zapnuta trvalý provoz svorka oznaè. význam 1,2 vstupní napìtí pro nabíjení 3 spoleèný vodiè (SG) 4 UP pøi spojení s SG dojde ke zvýšení nabíjecího napìtí na hodnotu pro pøerušovaný provoz TEST pøi spojení s SG se odpojí regulátor nabíjení (zkouška provozu pouze z akumulátoru) 6 ON výstup pro indikaci dostateèného vstupního napìtí pro nabíjení 7 spoleèný vodiè pro zátìž (SG) 8 výstup napìtí pro zátìž 9 záporný pól akumulátoru (SG) 10 kladný pól akumulátoru A výstup napìtí 12 V B 0V støed napìtí ±12V C 0V D výstup napìtí 12 V JP6 - spínací kontakt bat. OK JP - spínací kontakt ON pojistka vstupního napìtí indikace pøerušení pojistky JP3 - nastavení nabíjecího proudu T4A 0, A 1,0 A 2,0 A 2, A 1 3V dle vstupního napìtí 1, A 3,0 A P A B C D A T4A JP4 - typ výstupu indikace ON na svorku 6 A- výstup pnp (aktivní) P3 - vypínací proud pro periodický režim P1 - max. napìtí nabíjení pro periodický režim P2 - max. napìtí nabíjení pro trvalý režim JP2 - režim nabíjení periodický trvalý indikace zapnutí zátìže P - výstup npn (pasivní) indikace nabíjení indikace vstupního napájení SG - spoleèný vodiè XC2 - výstup indikace vst. napìtí pojistka akumulátoru XC3 - test - pøi spojení provoz pouze z akumulátoru Rozmístìní a význam konfiguraèních propojek 1k XC2 JP4 A P Zapojení indikaèního výstupu ON ON V XDC-04 XAC-01 18V napájení zátìž akumulátor up test on Typické použití XDC-04 napájené zaøízení 7 68 Rozmìry transformátoru XAC ELSACO, katalog produktù 2003

9 JS-6, JS-1 JS-30, JS-7 JS-10 BKE univerzální jednohladinové spínané napájecí zdroje 6, 1, 30, 7 a 10 W Univerzální zdroje s jedním výstupním napìtím Stabilizované výstupní napìtí, stabilní parametry Nízký vyzaøovaný tepelný výkon Odolnost proti zkratu a pøetížení Kompaktní rozmìry, snadné upevnìní na DIN lištu N LPE 100 JS-6 JS-1 JS OUT 107 Rozmìry JS Rozmìry JS-6, JS-1, JS-30 Technické údaje spoleèné parametry N LPE OUT 168 Rozmìry JS Vstupní napìtí / kmitoèet V AC / Hz Doba pøekrytí výpadku v síti >10 ms pøi 230 V Ochrana proti pøetížení tepelná Ochrana proti zkratu výstupu elektronická Rozsah pracovních teplot 0 C 0 C Rozsah skladovacích teplot 20 C 70 C Normy EN 6090A1A2 EN , EN Odolnost proti prùrazu vst. / výst. vstup / zem 3000 V AC / 1 min 100 V AC / 1 min Oddìlení vstupu/výstupu SELV ÈSN ) od 40 do 0 C snižování výstupního proudu o 2 %/ C modifikace JS JS JS JS JS JS JS JS JS JS Vstupní proud 0,0 A0,1 A 0,2 A 0,4 A 1,1 A0,0 A0,1 A 0,2 A 0,4 A 1,1 A Špièkový rozbìhový proud 30 A30 A30 A30 A60 A30 A30 A30 A30 A60 A Jištìnípojistka 1A2A1A2A4A1A2A1A2A4A Výstupní napìtí nominální tolerance 12 V ±4% 12 V ±4% 12 V ±4% 12 V ±% 12 V ±2% ±3% ±3% ±3% ±3% ±2% Výstupní proud min. 0,1 A 0,8 A 0,1 A 0,4 A max. 1) 0, A 1,2 A 2,2 A 4,0 A 10 A 0,3 A 0,6 A 1,3 A 3,0 A 6,0 A Zvlnìní výst. napìtí 110 mv 110 mv 110 mv 10 mv 0 mv 120 mv 120 mv 12 mv 100 mv 0 mv Úèinnost 70 % 70 % 72 80% 80 % >83 % 70 % 70 % 72 80% 80 % >83 % Objednací èíslo Typ napìtí 12 V napìtí Modifikace JS-6 JS-6-120/DIN JS-6-240/DIN spínaný zdroj, plastová skøíòka JS-1 JS-1-120/DIN JS-1-240/DIN spínaný zdroj, plastová skøíòka JS-30 JS /DIN JS /DIN spínaný zdroj, plastová skøíòka JS-7 JS-7-120/DIN JS-7-240/DIN spínaný zdroj, kovová skøíòka JS-10 JS /DIN JS /DIN spínaný zdroj, kovová skøíòka ELSACO, katalog produktù

10 PS-2 PS-0 PS-100 TECO univerzální jednohladinové spínané napájecí zdroje 2, 0 a 100 W Univerzální zdroje s jedním výstupním napìtím Stabilizované výstupní napìtí, stabilní parametry Nízký vyzaøovaný tepelný výkon Odolnost proti zkratu a pøetížení Robustní kovové provedení Snadné upevnìní na DIN lištu i panel ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Zdroje PS jsou univerzální jednohladinové spínané napájecí zdroje s vysokou spolehlivostí, pøesností a stabilitou parametrù, nezávislých na zatížení. Mechanicky jsou øešeny v kovové skøínce s držákem pro upevnìní na DIN lištu. S pomocí šroubù je možné také pøímé upevnìní na montážní panel. Svorky výstupního napìtí jsou trojité. Jsou doporuèeny pro napájení øídicích systémù PROMOS line2aostatníchzaøízení prùmyslové elektroniky. Zdroje odpovídají požadavkùm na zdroje bezpeèného napìtí SELV. PS-100 PS-100/24 24V 4A PS-2/24 PS-0/24 PS-100/24 Vstupní napìtí 230 V AC 10 % 1 % Kmitoèet vstupního napìtí 0 Hz Jištìní vestavìná pojistka T 1AT 2,AT 2A Výstupní napìtí ±3 % ±3 % ±1 % Výstupníproudmin./max. 0/1A0/2A0/4A Zvlnìní výst. napìtí < 00 mv p-p <0,%RMS Úèinnost 80 % Ochrana proti zkratu výstupu elektronická Elektrická pevnost vst. / výst. 3,7 kv AC/1 min. Stupeò odrušení dle EN022 tøída B Kategorie pøepìtí III Stupeò zneèištìní 2 Rozsah pracovních teplot 0 C Krytí IP20 Rozmìry šíøka výška hloubka 148 mm 80 mm 7 mm 7 mm 17 mm 104 mm U N PE PS-2, PS DC 24V/2A AC 230V 0V 24V PE N U 7 Rozmìry zdrojù PS PS-2/24 TXN spínaný zdroj / 1 A PS-0/24 TXN spínaný zdroj / 2 A PS-100/24 TXN 0701 spínaný zdroj / 4 A -10 ELSACO, katalog produktù 2003

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 5-2. PWM-03 Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 5-3

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 5-2. PWM-03 Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 5-3 Napájecí zdroje PWM-01 Zdroj 17 VA ( V stab., 12 V, 24 V) -2 PWM-03 Zdroj 0 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V) -3 PWM-07 Stabilizované nízkovýkonové zdroje 3 VA -4 XDC-01 Tøífázový usmìròovaè - XDC-02

Více

Vícehladinové napájecí zdroje 17 a 50 W 5-2. PWM-07 Stabilizované nízkovýkonové zdroje 3 VA 5-2. XDC-03 Univerzální spínaný stabilizátor 5-4

Vícehladinové napájecí zdroje 17 a 50 W 5-2. PWM-07 Stabilizované nízkovýkonové zdroje 3 VA 5-2. XDC-03 Univerzální spínaný stabilizátor 5-4 Napájecí zdroje PWM-01 PWM-03 Vícehladinové napájecí zdroje 17 a 0 W -2 PWM-07 Stabilizované nízkovýkonové zdroje 3 VA -2 XDC-01 Třífázový usměrňovač -4 XDC-02 Univerzální dvoucestný usměrňovač -4 XDC-03

Více

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 4-2. PWM-03Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 4-3

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 4-2. PWM-03Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 4-3 Napájecí zdroje PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 2 V) -2 PWM-03Zdroj 50 VA (12 V, 2 V, 2 V stab. nebo 2 V) -3 PWM-07 Stabilizované nízkovýkonové zdroje - XDC-01 Tøífázový usmìròovaè -5 XDC-02 Univerzální

Více

XDC-02 Univerzální dvoucestný usměrňovač 6-2. XDC-03 Univerzální spínaný stabilizátor 6-2. XAC-01 Transformátor 230 V / 18 V / 3,5 A 6-4

XDC-02 Univerzální dvoucestný usměrňovač 6-2. XDC-03 Univerzální spínaný stabilizátor 6-2. XAC-01 Transformátor 230 V / 18 V / 3,5 A 6-4 Napájecí zdroje XDC-01 Třífázový usměrňovač -2 XDC-02 Univerzální dvoucestný usměrňovač -2 XDC-03 Univerzální spínaný stabilizátor -2 XDC-04 XDC-05 Bezvýpadkový zdroj / 3 A -4 XAC-01 Transformátor 230

Více

SAM-01 Modul 4 AD vstupů se sériovou linkou 6-2. SAM-02 Modul 4 log. I/O se sériovou linkou 6-3. PBI-04/05 Převodníky 230 V AC/24 V DC 6-4

SAM-01 Modul 4 AD vstupů se sériovou linkou 6-2. SAM-02 Modul 4 log. I/O se sériovou linkou 6-3. PBI-04/05 Převodníky 230 V AC/24 V DC 6-4 doplňkový sortiment SAM-01 Modul 4 AD vstupů se sériovou linkou -2 SAM-02 Modul 4 log. I/O se sériovou linkou -3 PBI-04/05 Převodníky 230 V AC/24 V DC -4 XBO-01/02 XBO-03 Polovodičové spínače Reléové spínače

Více

Rozsah nastavení citlivosti 10 až 250 kω Zpoždění výstupů 0,5 až 10 sec. Zatížitelnost kontaktů - max. proud 2 A

Rozsah nastavení citlivosti 10 až 250 kω Zpoždění výstupů 0,5 až 10 sec. Zatížitelnost kontaktů - max. proud 2 A Nástěnné vyhodnocovací jednotky Dvoukanálové pro připojení dvou snímačů nebo sond, dva nezávislé reléové výstupy Integrovaný zdroj napětí pro napájení snímačů a sond Nástěnné provedení, jednoduchá obsluha,

Více

MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY STŘÍDAVÉHO PROUDU

MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY STŘÍDAVÉHO PROUDU MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY STŘÍDAVÉHO PROUDU 09 2013 SWMU 31.5 Měřicí převodník střídavého proudu Vlastnosti s nebo bez pomocného napájení s integrovaným proudovým transformátorem montáž na DIN lištu vstupní měřená

Více

NAPÁJECÍ MODUL MN2 ZDROJ MN2 4.14.1

NAPÁJECÍ MODUL MN2 ZDROJ MN2 4.14.1 NAPÁJECÍ MODUL MN2 Popis MN2 Modul slouží k posílení napájecí soustavy systému Dominus Millennium. Zajišťuje vysokou účinnost a nízké oteplení díky moderní konstrukci dobře odrušeného spínaného zdroje.

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program řízení procesů, automatizace a laboratorní aplikace třída přesnosti 0,01 až 1 proud, napětí, kmitočet, teplota, otáčky, tlak, atd. LED / LCD

Více

DISTA. Technická dokumentace. Pokyny pro obsluhu a údržbu. Verze 2.5

DISTA. Technická dokumentace. Pokyny pro obsluhu a údržbu. Verze 2.5 DISTA Technická dokumentace Pokyny pro obsluhu a údržbu Verze 2.5 Průmyslová 1880 565 01 CHOCEŇ tel.: +420-465471415 fax: +420-465382391 e-mail: starmon@starmon.cz http://www.starmon.cz CZECH REPUBLIC

Více

ZON 3 M pro inteligentní řízení elektrických ohřívačů Návod na projektování, instalaci a servis. www.wilkop.eu

ZON 3 M pro inteligentní řízení elektrických ohřívačů Návod na projektování, instalaci a servis. www.wilkop.eu ZON 3 M pro inteligentní řízení elektrických ohřívačů Návod na projektování, instalaci a servis. www.wilkop.eu OBSAH strana 1. ÚVOD.. 1 2. KONCEPCE.. 1 3. FUNKČNÍ POPIS.. 1 4. DOPORUČENÁ APLIKACE 3 5.

Více

Automatické jištění kotelny AJK 5

Automatické jištění kotelny AJK 5 Automatické jištění kotelny AJK 5 - Instalační příručka - verze 5.5 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

Systémová řešení napájení

Systémová řešení napájení Systémová řešení napájení Síťové filtry Transformátory Napájecí zdroje Spínané zdroje Inteligentní kontrola proudů Vyrovnávací moduly Záložní systémy 02 SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ NAPÁJENÍ Z JEDNÉ RUKY TRANSFORMÁTORY

Více

Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6

Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6 Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6 Typová fiada W 40 aï W 160 (Série FTE) Plá Èov transformátor / EI - plechy Rozsah u 63-250 VA. Frekvence 50 / 60 Hz El. krytí IP

Více

Primárně spínané napájecí zdroje

Primárně spínané napájecí zdroje Primárně spínané napájecí zdroje Řada CP Obsah Řada CP... 196 Výběrová tabulka... 197 Schválení a značky... 198 Řada CP-D... 199 Výhody... 200 Podrobnosti pro objednávku... 201... 202 Technické diagramy...

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Ekorex Consult, spol. s r.o. IČO: 47451394 TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový TP0605/TPPPN2 Lázně Bohdaneč Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Technické podmínky schvaluje za výrobce : Kohoutek Petr

Více

!" " #! "# #$! % " &" následujících podmínek: 1. Celý text musí být kopírován bez úprav a se zahrnutím všech stránek. 2. '&!

!  #! # #$! %  & následujících podmínek: 1. Celý text musí být kopírován bez úprav a se zahrnutím všech stránek. 2. '&! Verze 1.0 !" " #! "# #$! % " &" následujících podmínek: 1. Celý text musí být kopírován bez úprav a se zahrnutím všech stránek. 2. '&! " " "& & # v dokumentu uvedená. 3. "( zisku. '! " % ) ochrannými známkami

Více

SLP-KONSTANTER, řady SLP 120 / 240 / 320 Laboratorní zdroj

SLP-KONSTANTER, řady SLP 120 / 240 / 320 Laboratorní zdroj Vydání: 3/2004 Velmi krátké časové konstanty díky BET technologii (dvousměrná transformace energie) Auto-ranging výstup se 120 W, 240 W příp. 320 W Krátkodobě dvojnásobný výstupní výkon Remote sensing

Více

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál ELSO, Jaselská 177 28000 KOLÍN, Z tel/fax +420-321-727753 http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz Stavebnice PROMOS Line 2 LOGI Technický manuál 17. 04. 2014 2005 sdružení ELSO Účelová publikace ELSO

Více

SPÍNANÉ ZDROJE 48.01

SPÍNANÉ ZDROJE 48.01 C / C mìnièe pro komerèní použití SPÍNANÉ ZROJE typ výkon Uin (Vdc) Uout (Vdc) výstupy prac. teploty rozmìry hmotnost W 12 24 24W 27 48 110 160 230 3.3 5 6 9 12 15 24 27 poèet L N P M T mm g TKJ 10 10

Více

www.ever.eu KOMUNIKACE Komunikaèní rozhraní RS 232 Sí ová karta pro SNMP/HTTP (volitelnì)

www.ever.eu KOMUNIKACE Komunikaèní rozhraní RS 232 Sí ová karta pro SNMP/HTTP (volitelnì) K A R T A V Ý R O B K U POWERLINE 3-1 Nejnovìjší série technologicky vyspìlých napájecích zdrojù tøídy On-Line (VFI), urèených ke spolupráci se zaøízeními napájenými z tøífázové elektrické sítì ~230 V:

Více

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC PSBSH 2012B v.1.0 PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC Tlumivý, impulsní napájecí zdroj CZ* Vydání: 3 ze dne 12.12.2013 Nahrazuje vydání: 2 ze dne 16.09.2013 Charakteristika napájecího zdroje: nepřerušované napájení

Více

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO ATICS-2-80A-ISO Vlastnosti Kompaktní zařízení pro zajištění přepínání mezi přívody s provozní a funkční bezpečnostní dle EN 108 (SIL 2) Monitorování poďpětí a přepětí Nastavení zpoždění reakce a uvolnění

Více

PSBS 10A12D. v.1.1. PSBS 13,8V/10A/40Ah/OC. Tlumivý, lineární napájecí zdroj. s technickými výstupy. CZ** Vydání: 5 ze dne 14.04.

PSBS 10A12D. v.1.1. PSBS 13,8V/10A/40Ah/OC. Tlumivý, lineární napájecí zdroj. s technickými výstupy. CZ** Vydání: 5 ze dne 14.04. PSBS 10A12D v.1.1 PSBS 13,8V/10A/40Ah/OC Tlumivý, lineární napájecí zdroj s technickými výstupy. CZ** Vydání: 5 ze dne 14.04.2015 Nahrazuje vydání: --------- Vlastnosti napájecího zdroje: napájení bez

Více

Kompenzační transformátory proudu

Kompenzační transformátory proudu Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory 8/2014 Edisonova 3, Brno 612 00 Tel.: CZ +420 541 235 386 Fax: +420 541 235 387 CCT 31.3 RMS (Kompenzační proudový transformátor, AC/DC proudový snímač)

Více

Svorkovnice. Svorka Symbol Jeden výstup Dva výstupy. 1 Uzemnní 2 Vstup nulák N 3 Výstup fáze P. 12 Zem zátže Zem zátže

Svorkovnice. Svorka Symbol Jeden výstup Dva výstupy. 1 Uzemnní 2 Vstup nulák N 3 Výstup fáze P. 12 Zem zátže Zem zátže Série X AC/DC zdroje 375 a 500W Široké napájecí naptí 85... 264 VAC s PFC 1 nebo 2 izolované výstupy Kompaktní design, mechanicky i elektricky robustní Verze bateriového nabíjee (*) Instalace na lištu

Více

Poruchová signalizace a čidlo zaplavení

Poruchová signalizace a čidlo zaplavení AQUA ESI 8 Poruchová signalizace a čidlo zaplavení na DI lištu pro 8 vstupů 230VA nebo 24VA/D, s napájením 230V ESI 8 AQUA Poruchová signalizace ESI 8 je konstruována jako stavebnicový modul v plastové

Více

Technické podmínky měřící ústředny DISTA

Technické podmínky měřící ústředny DISTA Technické podmínky měřící ústředny DISTA Měřící ústředna DISTA je určena pro kontrolu stavu zabezpečovacích zařízení ve smyslu měření napětí stejnosměrných a střídavých, zjišťování izolačního stavu napěťových

Více

Automat pro ovládání osvětlení schodiště SA 54 Technická dokumentace

Automat pro ovládání osvětlení schodiště SA 54 Technická dokumentace Automat pro ovládání osvětlení schodiště SA 54 Technická dokumentace Obsah 1. Seznámení 2. Popis funkce 3. Popis zapojení automatu pro ovládání osvětlení schodiště SA 54 3.1 Deska SA 54-A 3.2 Deska SA

Více

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e Návod na montáž a používání 1. Použití Pro rízení intenzity osvetlení (svetelného toku) všech stmívatelných záteží s výjimkou zárivek. Stmívac je vhodný pro stmívání odporové, indukcní nebo kapacitní záteže

Více

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.5 Úvod Regulátor TERM 2.5 je pøístroj který je urèen k ekvitermí regulaci topení vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

Katalog modulárních přístrojů

Katalog modulárních přístrojů Katalog modulárních přístrojů Jističe PR 6 Horní vysouvací západka umožňuje vysunutí jističe z řady přístrojů nahoře propojených propojovací lištou bez přerušení sousedních proudových okruhů. Kombinovaná

Více

Univerzální převodníky piggy back 7-2. USB + sériový stolní převodník. USB + sériový rozvaděčový převodník. sériový průmyslový převodník těsný

Univerzální převodníky piggy back 7-2. USB + sériový stolní převodník. USB + sériový rozvaděčový převodník. sériový průmyslový převodník těsný DBF Hi Hi RS V RS DBF DBF V RS Hi Hi RS Sériové převodníky iverzální převodníky piggy back - SLC- sériový stolní převodník - SLC-/ sériový rozvaděčový převodník - SLC-// SMI- sériový průmyslový převodník

Více

Napájecí systém NSD-800-545-240-120_4M. Návod k obsluze

Napájecí systém NSD-800-545-240-120_4M. Návod k obsluze Napájecí systém NSD-800-545-240-120_4M Návod k obsluze IČ: 25503421, DIČ: CZ 25503421 Tel.: +420 547 236 111, Fax: +420 547 236 112, E-mail: bke@bke.cz, www.bke.cz Obsah 1. Upozornění...3 2. Doprava, přejímka...3

Více

revi 106 Typ:R0141/R

revi 106 Typ:R0141/R Regulátor pro vibrační zásobník revi 106 Typ:R0141/R Návod k obsluze EVAS CZ s.r.o. Brožíkova 873 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ Telefon: +420 465 534118 +420 465 530165 Fax: +420 465 530166 +420 465 534118 E-mail:

Více

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H...

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H... 6 Regulační ventily PN6 s magnetickým pohonem VF6H... S řízením polohy a zpětnou vazbou od polohy Pro regulaci horké vody a páry Krátká přestavovací doba (< s), vysoké rozlišení zdvihu ( : 0) ákladní charakteristika

Více

CR 2720-0K a CR 2730-0K

CR 2720-0K a CR 2730-0K CR 2720-0K a CR 2730-0K KVĚTEN 2009 ŘÍZENÉ USMĚRŇOVAČE ANODICKÉ OCHRANY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ PROTI KYSELÉMU PROSTŘEDÍ URČENÍ Řízené usměrňovače CR 2720-0K a CR 2730-0K jsou zařízení určená k aktivní

Více

Bezpečnostní technika

Bezpečnostní technika Bezpečnostní technika Časový modul se zpožděným rozepnutím BG 79, BH 79 safemaster 01397 BG 79 BH 79 Grafické znázornění funkce u přístrojů, které pracují s pomocným napětím / U N, / U S U -, - - - t v

Více

TERMOSTATY, ČIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 2

TERMOSTATY, ČIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 2 OBSAH SQA...26 HYG 2...26 HYG 6...26 HYG 7...26 RR 672...27 RR 6763...27 F 2 N...27 HE-F...27 P 25...28 ZN 78, 75...28 D 3...28 D3R...28 D 4...29 DS PSA... 22 SENSO Pplus...22 OR...22 C 2/4...22 RAFO 6...22

Více

Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry

Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry Univerzální napájení (P 32200) Infraport pro komunikaci (P 32200) Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Převodníky SensoTrans DMS P 32200

Více

SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE JEDNOFÁZOVÉ

SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE JEDNOFÁZOVÉ SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE JEDNOFÁZOVÉ 5 W 10 W 18 W 30 W Výstupní proud 5 VDC 12 VDC 24 VDC 5 VDC 12 VDC 24 VDC 5 VDC 12 VDC 24 VDC 5 VDC 12 VDC 24 VDC 1 A 420 ma 210 ma 2 A 840 ma 420 ma 3 A 1,5 A 750 ma

Více

Mikropočítače terminály a displeje ostatní inteligentní moduly

Mikropočítače terminály a displeje ostatní inteligentní moduly Mikropočítače terminály a displeje ostatní inteligentní moduly Přehled modulů v této kapitole -2 RAI-01 Interiérový teploměr s komunikací -3 RCI-01/02 RCIO-01 Čítačové a I/O moduly s komunikací -4 SAM-01

Více

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace BKE Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace - 1 - OTD 45007509 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Provozní podmínky...3 2.1 Vstupní napětí...3 2.2 Chlazení...3 2.3 Externí jištění...3

Více

Převodník DCPSE. Technická dokumentace

Převodník DCPSE. Technická dokumentace Převodník DCPSE Technická dokumentace EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2011 Obsah 1. Úvod... 3 2. Upozornění... 3 3. Zapojení do obvodu zátěže... 4 4. Zapojení výstupu S0...

Více

Řada 86 - Časové moduly

Řada 86 - Časové moduly Řada 86 - Časové moduly Řada 86 časovy modul k přestavbě elektromechanického relé na časové relé 86.00 86.30 multirozsahové od 0,05 s do 100 h LED indikace 86.00 multifunkční multinapěťové (12...240) V

Více

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU SP ATE 21600 SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU SP ATE 21600

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU SP ATE 21600 SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU SP ATE 21600 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 13 ÚDRŽBU

Více

Napájecí modul Sběrnicový modul

Napájecí modul Sběrnicový modul s 8 183 8183p01, p02 TX-I/O Napájecí modul Sběrnicový modul TXS1.12F10 TXS1.EF10 Napájecí modul TXS1.12F10 je možno paralelně zapojit až 4 napájecí moduly Napájecí napětí AC 24 V Převodník na DC 24 V,

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka.

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. 94 PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. Při použití originálního elektrického příslušenství je možné přizpůsobit pohony Agromatic tak, aby splňovaly zvláštní

Více

OBSAH strana. 1. Úvod 1

OBSAH strana. 1. Úvod 1 OBSAH strana 1. Úvod 1 2. Popis 2.1. Přepínač NAPÁJENÍ 1 2.2. Přepínač FUNKCE 1 2.3. Přepínač PROUDmA a knoflík plynulého nastavení proudu 1 2.4. Přepínač DISPLEJ 2 2.5. Displej 2 2.6. Přední panel 2 3.

Více

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje:

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje: Napáječ série PSBS Záložní impulzní napájecí zdroj 13,8V/DC, bez automatické kontroly práce Pulsar KÓD: NAZEV: PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj CZ Charakteristika záložního

Více

www.infrasensor.cz BEZPEČNOSTNÍ OPTICKÉ ZÁBRANY

www.infrasensor.cz BEZPEČNOSTNÍ OPTICKÉ ZÁBRANY www.infrasensor.cz BEZPEČNOSTNÍ OPTICKÉ ZÁBRANY BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANY Bezpečnostní zábrany slouží pro ochranu osob a strojů. V nabídce je varianta s rozlišením 14mm pro ochranu prstu, a varianta s rozlišením

Více

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka MASTECH Digitální multimetr MS 8221C Uživatelská příručka 1 M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8221C Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8221C je přenosný měřící přístroj pro servisní

Více

SuperCom. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

SuperCom. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál ELSACO, Jaselská 77 28000 KOLÍN, CZ tel/fax +420-32-727753 http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz Stavebnice PROMOS Line 2 SuperCom Technický manuál 2. 04. 2005 2005 sdružení ELSACO Účelová publikace

Více

Strana 21-3. PRŮMYSLOVÉ PROVEDENÍ Jednofázové, dvoufázové a třífázové Výstupní napětí: 24 V DC Výstupní výkon: 5 960 W Montáž na DIN lištu 35 mm

Strana 21-3. PRŮMYSLOVÉ PROVEDENÍ Jednofázové, dvoufázové a třífázové Výstupní napětí: 24 V DC Výstupní výkon: 5 960 W Montáž na DIN lištu 35 mm INSTALAČNÍ PROVEDENÍ Jednofázové Výstupní napětí: 12 nebo 24 V DC Výstupní výkon: 10 100 W Strana -2 PRŮMYSLOVÉ PROVEDENÍ Jednofázové, dvoufázové a třífázové Výstupní napětí: 24 V DC Výstupní výkon: 5

Více

Modeion KOMPAKTNÍ JISTIČE BC160N. Tento výrobek byl vyvinut za finanční podpory ze státních fondů prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

Modeion KOMPAKTNÍ JISTIČE BC160N. Tento výrobek byl vyvinut za finanční podpory ze státních fondů prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Modeion KOMPAKTNÍ JISTIČE BC6N Tento výrobek byl vyvinut za finanční podpory ze státních fondů prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. D Modeion BC6N OBCHODNÍ INFORMACE Jističe...D4 Odpínače...D5,

Více

Regulátor TERM 2.7 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.7 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.7 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 3 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.7 Úvod Regulátor TERM 2.7 je urèený k ekvitermní programové regulaci topného systému složeného z podlahového

Více

Dálkový ovladaè regulace teploty jednotlivých místností u systémù plošného vytápìní a chlazení

Dálkový ovladaè regulace teploty jednotlivých místností u systémù plošného vytápìní a chlazení Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 900. Datový list Rozsah pouití: Dálkové ovládání Oventrop zahrnuje prostorový termostat a prostorový termostat s hodinami s rádiovým vysílaèem,

Více

Mikropočítače terminály a displeje ostatní inteligentní moduly

Mikropočítače terminály a displeje ostatní inteligentní moduly SXIO SXIO SBI- SAIO- SXIO SBIO-2 SXIO SAIO- Mikropočítače terminály a displeje ostatní inteligentní moduly Přehled modulů v této kapitole -2 FCPU-04 Univerzální komunikační procesor -3 MCPU-0 Procesorový

Více

Radiocontrol F. Regulace podlahového vytápění Rádiový regulační systém pro podlahové vytápění

Radiocontrol F. Regulace podlahového vytápění Rádiový regulační systém pro podlahové vytápění Radiocontrol F Regulace podlahového vytápění Rádiový regulační systém pro podlahové vytápění IMI HEIMEIER / Regulace podlahového vytápění / Radiocontrol F Radiocontrol F Radiocontrol F regulační systém

Více

MANELER R. Hlídače hladiny D03. Hladinový spínač DHC1Y-S. Hladinový spínač DHC1Y-SD

MANELER R. Hlídače hladiny D03. Hladinový spínač DHC1Y-S. Hladinový spínač DHC1Y-SD Hlídače hladiny Hladinový spínač DHC1Y-S Relé indikuje sepnutím kontaktu správnou výšku hladiny v hlídaném objektu (studna, nádr ž, vrt ). Hladinový spínač DHC1Y-SD Relé slouží k automatickému udržovaní

Více

Modi. Záskokové automaty

Modi. Záskokové automaty wwwoezcz OBSAH ZA POPIS SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNAČENÍ FUNKCE A REŽIMY ČASOVÉ DIAGRAMY PARAMETRY0 VYBAVENÍ JISTIČŮ0 TYPOVÉ OZNAČENÍ JISTIČE ARION WL URČENÍ MECHANICKÉHO BLOKOVÁNÍ JISTIČŮ MODEION SCHÉMA Zapojení

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TZA1xxxx s napěťovým výstupem www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecný popis tenzometrického převodníku 4 3. Technický popis tenzometrického převodníku 4 4. Nastavení tenzometrického

Více

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace s 3 191 Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace RDG100KN Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LE mód) Podsvětlení displeje 2-bod /

Více

Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací

Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací s 3 7 RDF600KN Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací RDF600KN Pro fan-coilové jednotky 2-trubkové, 2-trubkové s el. ohřevem a 4-trubkové Pro použití s kompresory v zařízeních

Více

NF zesilovač na DIN lištu. Technická dokumentace

NF zesilovač na DIN lištu. Technická dokumentace NF zesilovač na DIN lištu Technická dokumentace EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2012 Obsah 1. Hardwarové řešení...3 1.1. Popis funkce...3 1.2. Bezpečnostní upozornění...3 1.3.

Více

Třífázové statické činné elektroměry

Třífázové statické činné elektroměry Třífázové statické činné elektroměry ED 310, ED 310.I Displej, odběr i dodávka, 4 tarify Elektroměr ED 310 a ED 310.I (dále jen ED 310) - elektronické, programovatelné elektroměry pro sledování odběru

Více

Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry

Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry Univerzální napájení (P 32100) Infraport pro komunikaci (P 32100) Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Převodníky ThermoTrans

Více

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 UNIREG regulátor elektrických a vodních ohřívačů UniReg je univerzální regulátor určený pro řízení výkonu ohřívače vzduchotechnické jednotky v závislosti

Více

54 Tango ABB Katalog 2014 Domovní elektroinstalační materiál

54 Tango ABB Katalog 2014 Domovní elektroinstalační materiál 54 ABB Katalog 2014 Domovní elektroinstalační materiál Baví celou rodinu. Barevná hra, kterou si můžete společně kdykoliv zahrát. Elegantní, jako barvy květů, které máte rádi. je rodinným výběrem se vším,

Více

idlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny

idlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny 1 910.2 idlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny QBM69.2512 Lineární charakteristika tlaku s volitelným rozsahem m ení Provozní nap tí AC 24 V nebo 13,5 35 V Výstupní signál Modbus RTU: Analogová

Více

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120 Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120 Součást systému MMS 6000 Vyměnitelný za provozu, redundantní napájení Určen pro provoz s elektrodynamickými snímači absolutního chvění epro PR 9266, PR

Více

Modulové stykače pro instalaci do domovních spínacích skříní

Modulové stykače pro instalaci do domovních spínacích skříní Modulové stykače pro instalaci do domovních spínacích skříní Technické údaje Jmenovité napětí U n 230 V - 440 V Jmenovité izolační napětí U i 440 V Jmenovitý termo-elektrický proud Ith 20A, 25A, 40A, 63A

Více

novinka automatizace automatizace budov budov exta

novinka automatizace automatizace budov budov exta novinka automatizace automatizace budov budov ta e xta a ex Časová relé 3 Pohybová čidla 4 Kontrola parametrů napájecí sítě 5 Omezovače výkonu 6 Napěťová relé 7 Paměťová relé 8 Pomocná relé 9 Prioritní

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

DINALOG A 96 x 24 Sloupcový indikátor

DINALOG A 96 x 24 Sloupcový indikátor DINALOG A 96 x Rozměry průčelí 96 x mm Indikační sloupec je tvořen 5 kontrastními červenými LED diodami Rozsah zobrazení číslicového displeje 999 999 Formát na výšku nebo na šířku Měřicí rozpětí a mezní

Více

Elektrické servomotory pákové s proměnnou ovládací rychlostí KATALOG. Typová čísla 52 221-52 223 5/14

Elektrické servomotory pákové s proměnnou ovládací rychlostí KATALOG. Typová čísla 52 221-52 223 5/14 Elektrické servomotory pákové s proměnnou ovládací rychlostí KATALOG Typová čísla 52 221-52 223 5/14 www.zpa-pecky.cz 1. POUŽITÍ Servomotory MODACT MPR Variant s proměnnou ovládací rychlostí (pákové) jsou

Více

Zdroje zajištěného napájení Supply MEg101.3a a Supply MEg101.3b

Zdroje zajištěného napájení Supply MEg101.3a a Supply MEg101.3b Zdroje zajištěného napájení Supply MEg101.3a a Supply MEg101.3b Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Zdroje zajištěného napájení Supply MEg101.3a a Supply MEg101.3b Zdroje

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 243 Spínací hodiny SEH62.1 Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce

Více

RRAS-MC/A1 IP mikrofon pro kolejová vozidla

RRAS-MC/A1 IP mikrofon pro kolejová vozidla IP mikrofon pro kolejová vozidla Návod na obsluhu Verze 1.00 rras-mca1_g_cz_100 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Novar 106/114. Regulátor jalového výkonu

Novar 106/114. Regulátor jalového výkonu Novar 106/114 Regulátor jalového výkonu Vlastnosti Úvod pro náročné a středně náročné aplikace 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé společné napájecí a měřicí napětí 230 V AC (nebo 115 V AC), 50/60

Více

Obecné informace. charakteristika B 5 až 10 In (2) kabely všeobecné použití. charakteristika C 10 až 14 In (3) obvody a zátěže s velkým motory

Obecné informace. charakteristika B 5 až 10 In (2) kabely všeobecné použití. charakteristika C 10 až 14 In (3) obvody a zátěže s velkým motory Obecné informace normy Vzhledem k typu instalace (bytová, terciární nebo průmyslová) existují dvě normy, se kterými musí být jistič v souladu: pro bytové a podobné aplikace se používá norma ČSN EN 60 898,

Více

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/750/3

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/750/3 Elektronický měnič napětí EM 50/750/3 Úvod Elektronický měnič slouží k výrobě sinusového napětí 3x380 V (resp. 400 V), 50 Hz. Měnič je napájen ze stejnosměrného zdroje se jmenovitým napětím 24 VDC. Trvalý

Více

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. obchodní znaèka Czechphone

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. obchodní znaèka Czechphone platnost od.9. Domácí telefon VERONA BS EN ISO 9 : ELEKTROFA. PAVELEK, s.r.o. obchodní znaèka Czechphone Adresa: Prùmyslová Bolatice okr. Opava Telefon:, 9, 8 8 Fax: 9 EMAIL: obchod@czechphone.cz Servisní

Více

Ochrana zařízení proti přehřívání

Ochrana zařízení proti přehřívání Ochrana zařízení proti přehřívání řady C 51x mohou být použity k měření teploty pevných, kapalných a plynných médií. Jedná se o analogové přístroje s jednou nebo dvěmi nastavitelnými prahovými hodnotami

Více

Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor)

Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor) HMR system, s.r.o. Pelhřimovská 2/1071 140 00 Praha 4 tel.: +420 241 402 168-9 fax: +420 241 402 167 ZD 3500D Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor) NÁVOD PRO OBSLUHU ČSN EN 131-6 kategorie

Více

maxon motor maxon motor řídicí jednotka ADS 50/10 Objednací číslo 201583 Návod k obsluze vydání duben 2006

maxon motor maxon motor řídicí jednotka ADS 50/10 Objednací číslo 201583 Návod k obsluze vydání duben 2006 maxon motor řídicí jednotka ADS 50/10 Objednací číslo 201583 Návod k obsluze vydání duben 2006 ADS 50/10 je výkonná řídicí jednotka pro řízení stejnosměrných DC motorů s permanentními magnety a výkony

Více

Automatická regulace hoření Reg010

Automatická regulace hoření Reg010 Automatická regulace hoření Reg010 Servisní manuál 1. Parametry automatické regulace 2. Základní popis 3. Instalace 4. El. zapojení 5. Nastavení 6. Režim činnosti Reg 070 7. Manuální režim hoření 8. Postup

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 626 Servopohony vzduchotechnických klapek Rotační provedení, třípolohová regulace, napájení 24V~ nebo 230V~ GBB13...1 GBB33...1 Elektrické servopohony, jmenovitý krouticí moment 20 Nm, napájecí napětí

Více

Elektronický zapisovač eco-graph

Elektronický zapisovač eco-graph Technická informace TI 07R/09/cs Elektronický zapisovač ecograph Úsporný zapisovač pracující bez záznamového papíru a per s velmi jednoduchou obsluhou Oblasti použití Kompletní a ekonomicky výhodná náhrada

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91 5. Analogový vstupní modul 07 AI 91 8 vstupů, konfigurovatelných pro teplotní senzory nebo jako proudové nebo napěťové vstupy, napájení 4 V DC, CS31 - linie 1 1 3 4 Obr. 5.-1: Analogový vstupní modul 07

Více

8xDCOUT-CAN. (modul osmi výstupů s rozhraním CAN) rev. 1.0

8xDCOUT-CAN. (modul osmi výstupů s rozhraním CAN) rev. 1.0 (modul osmi výstupů s rozhraním CAN) rev. 1.0 Obsah 1 Charakteristika modulu... 3 2 Elektrické parametry... 3 2.1 Výstupy... 3 2.2 Vstupy... 4 2.3 Napájení... 4 3 Komunikace... 5 3.1 CAN CANOpen... 5 3.1.1

Více

Oči moderní elektroinstalace. Prostorové vidění ve dne i v noci. O snímání pohybu a spínání osvětlení se dokonale postarají. I za rohem.

Oči moderní elektroinstalace. Prostorové vidění ve dne i v noci. O snímání pohybu a spínání osvětlení se dokonale postarají. I za rohem. Oči moderní elektroinstalace. Prostorové vidění ve dne i v noci. O snímání pohybu a spínání osvětlení se dokonale postarají. I za rohem. automatický spínač snímač pohybu do stropu snímač přítomnosti domovní

Více

Použití. Výhody. Technické parametry. Zapisovač bodový programovatelný s digitálním zobrazováním ZEPAREX 539

Použití. Výhody. Technické parametry. Zapisovač bodový programovatelný s digitálním zobrazováním ZEPAREX 539 s digitálním zobrazováním ZEPAREX str. / Použití přístroj je určen k dálkovému měření a záznamu až šesti fyzikálních veličin různých rozsahů měření a dokladování průběhů různých technologických procesů

Více

Návod pro obsluhu MT25-Y UPOZORNĚNÍ OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Návod pro obsluhu MT25-Y UPOZORNĚNÍ OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří sestavu dvou základních modulů napájecí a vazební modul zdroje MT21 a stavový modul MT25-Y. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte

Více

PCM30U Konstrukční popis 3UST

PCM30U Konstrukční popis 3UST PCM30U Konstrukční popis 3UST TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fax: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz web: http://www.ttc.cz

Více

Řada 72 - Snímač hladiny, 16 A

Řada 72 - Snímač hladiny, 16 A Řada 72 - Snímač hladiny, 16 A Řada 72 snímač hladiny vodivyćh kapalin pozitivní bezpečnostní logika při plnění a vyprazdňování nádrží, při zjištěné úrovni mimo nastaveného rozsahu rozepne pracovní kontakt

Více

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C CP-MM Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typům této výrobkové řady a tedy

Více

Přístroje. Základní i nadstandardní výbava kvalitní elektroinstalace. Není nic, co bychom společně v moderních elektroinstalacích nedokázali.

Přístroje. Základní i nadstandardní výbava kvalitní elektroinstalace. Není nic, co bychom společně v moderních elektroinstalacích nedokázali. Základní i nadstandardní výbava kvalitní elektroinstalace. Není nic, co bychom společně v moderních elektroinstalacích nedokázali. 16 Přístroje ABB Katalog 2010 Domovní elektroinstalační materiál ABB Katalog

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK S DIGITÁLNÍM NULOVÁNÍM typ TENZ 2215 ve skříňce DIN35 www.aterm.cz 1 1. ÚVOD...3 2. OBECNÝ POPIS TENZOMETRICKÉHO PŘEVODNÍKU...4 3. TECHNICKÝ POPIS TENZOMETRICKÉHO PŘEVODNÍKU...4

Více