PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 5-2. PWM-03 Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 5-3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 5-2. PWM-03 Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 5-3"

Transkript

1 Napájecí zdroje PWM-01 Zdroj 17 VA ( V stab., 12 V, ) -2 PWM-03 Zdroj 0 VA (12 V,, stab. nebo ) -3 PWM-07 Stabilizované nízkovýkonové zdroje 3 V A -4 XDC-01 Tøífázový usmìròovaè - XDC-02 Univerzální dvoucestný usmìròovaè - XDC-03 Univerzální spínaný stabilizátor - XDC-04 XDC-0 Bezvýpadkový zdroj 12 V / 3 A -7 XAC-01 Transformátor 230 V / 18 V / 3, A -7 JS-6,1,30 JS-7,10 JS-10 PS-2 PS-0 PS-100 Univerzální spínané zdroje BKE 6, 1, 30, 7 a 10 W -9 Univerzální spínané zdroje TECO 2, 0 a 100 W -10 ELSACO, katalog produktù

2 stab. 780 PWM-01 univerzální napájecí zdroj 17 VA 12V24VVstab. 12 V pro napájení jednotek PROMOS pro napájení vnìjších periferních obvodù V stabilizovaných pro napájení piggy Všechny sekce galvanicky oddìleny Celkový výkon až 17 VA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Zdroj pro napájení menších sestav. Poskytuje nestabilizované napìtí 12 V pro napájení systému, nestabilizované napìtí pro napájení periferních obvodù a stabilizované napìtí V pro napájení pøídavných zaøízení, napø. galvanicky oddìlených pøevodníkù sériového rozhraní piggy apod. Všechna výstupní napìtí jsou navzájem galvanicky oddìlena. Transformátor je chránìn proti pøetížení vratnou tepelnou pojistkou. Vstupní napìtí 230 V 10 %, 0 Hz, transformátor tøídy II, provedení dle ÈSN , kategorie pøepìtí 2 Krytí IP 00 sekce nestabilizovaná sekce 12 V nestabilizovaná sekce V stabilizovaná Nominální výstupní napìtí a proud / 30 ma12 V / 700 ma V / 170 ma Maximální odebíraný proud 00 ma1 A200 ma Maximální celkový výkon 17 VA Jištìní vratná tepelná pojistka v transformátoru Rozmìry bez držáku ,9 mm Rozsah pracovních teplot 10 C 0 C ROZMÍSTÌNÍ SVOREK A ROZMÌRY 230V N L D3.2 maximální výška souèástek 120 C V 12V V 9V EI samostatná deska PWM-01 EI v držáku D1-68 pro montáž na stìnu nebo montážní panel EI v držáku E2-68 pro montáž na lištu DIN -2 ELSACO, katalog produktù 2003

3 PWM-03 univerzální napájecí zdroj 0 VA 12V24V24Vstab. 12 V pro napájení jednotek PROMOS pro napájení vnìjších obvodù stabilizovaných pro analogové obvody nebo pro servopohony Všechny sekce galvanicky oddìleny Celkový výkon až 0 VA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Zdroj je urèen pro vìtší sestavy. Zajišuje nestabilizované napìtí 12 V pro napájení systému, nestabilizované napìtí pro napájení periferních obvodù a volitelnì stabilizované napìtí 24 V nebo støídavé napìtí. Všechny sekce jsou od sebe galvanicky oddìleny, každá je chránìna samostatnou tavnou pojistkou. Zdroj má sekci 12 V vyvedenu 2x, zvláš pro napájení periferních jednotek a zvláš vývod 12 V pro centrální jednotku, oddìlený diodou se samostatným filtraèním kondenzátorem (potlaèuje rušivé impulzy pøi souèasném spínání vìtšího poètu relé na periferních jednotkách). Nestabilizované napìtí umožòuje napájení vstupních obvodù jednotek logických vstupù, kontaktù a tlaèítek, pøípadnì i napájení signálových èidel nebo vnìjších relé. Vstupní napìtí 230 V 10 %, 0 Hz, transformátor tøídy II, provedení dle ÈSN , kategorie pøepìtí 2 Tavná pojistka primární strany T 400 ma Krytí IP 00 sekce 12 V sekce doplòková pro perif pro CPU nestabilizovaná sekce Nominální napìtí/proud EI216.0x EI216.1x EI216.2x 12 V / 2 A 12 V / 2 A 12 V / 2 A 11, V / 0,7 A 11, V / 0,7 A 11, V / 0,7 A / 0,7 A / 0,7 A / 0,7 A DC stabilizované / 300 ma AC / 400 ma Maximální odebíraný proud 2, A1, A 1,6 A 300 / 400 ma Tavná pojistka T 2, AT 1,6 AT 400 ma Celkový pøíkon primární sekce 0 VA Rozmìry bez držáku Rozsah pracovních teplot Stupneò zneèištìní prostøedí mm 10 C 0 C 2 ROZMÍSTÌNÍ SVOREK A ROZMÌRY pojistka 24V pojistka 12V pojistka 24V stab nebo 24V AC volitelná èást stabilizátor 92,7 100,3 N L 149,9 230V 12V 12V 24V 24V stab ,0 CPU per. 24V AC 12V pro CPU 24V 24V stab 12V pro periferie nestab. nebo 24V EI216.0x 12VDC24VDC24VDCstab. PWM-03 EI216.1x 12 V DC DC (pøímá náhrada za PWM-04) EI216.2x 12VDC24VDC24VAC x v objednacím èísle urèuje mechanické provedení: 0 bez držáku 1vdržáku D1-160 pro montáž na stìnu nebo montážní panel (viz 8-3) 2vdržáku E2-160 pro montáž na lištu DIN (viz 8-3) ELSACO, katalog produktù

4 PWM-07 univerzální nízkovýkonové stabilizované napájecí zdroje 3 VA Univerzální jednoduchý nebo dvojitý napájecí zdroj V, 9 V, 12 V, 1 V nebo Obì sekce vzájemnì galvanicky oddìleny Provedení na lištu DIN ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PWM-07 je øada univerzálních kompaktních napájecích zdrojù na DIN lištu. Zdroje jsou dodávány s jednou nebo dvìma vzájemnì galvanicky oddìlenými výstupními sekcemi. Výstupní napìtí je stabilizované lineárním stabilizátorem. Pøítomnost výstupního napìtí je indikována zelenou LED. Zdroj je odolný proti zkratu výstupního napìtí, transformátor je chránìn vratnou tepelnou pojistkou. Zdroje jsou urèeny pro napájení proudových smyèek dvoudrátových pøevodníkù, èidel, indikaèních žárovek a ostatních nízkovýkonových zaøízení. Vstupní napìtí 230 V 10 % 0 Hz transformátor tøídy II dle ÈSN kategorie pøepìtí 2 Krytí IP 20 Jištìní primární strany transformátoru PTC Výstupní napìtí stabilizované / proud: EI V / 200 ma EI V / 120 ma EI V / 8 ma EI V / 70 ma EI V / 400 ma EI V / 240 ma EI V / 17 ma EI V / 140 ma EI / 8 ma Izolaèní napìtí primár/sekundár 4000 V AC / 1 min Izolaèní napìtí mezi sek. sekcemi 00 V AC Rozmìry mm Rozsah pracovních teplot 10 C 0 C 7 230V 230V A B A B PTC PTC PWM-07 dvojitý stab. stab. PWM-07 jednoduchý stab. 3 H J L M L M 11 EI2.20 stabilizovaný zdroj 2 V / 200 ma EI2.21 stabilizovaný zdroj 1 V / 400 ma EI2.30 stabilizovaný zdroj 2 9 V / 120 ma EI2.31 stabilizovaný zdroj 1 9 V / 240 ma PWM-07 EI2.40 stabilizovaný zdroj 2 12 V / 8 ma EI2.41 stabilizovaný zdroj 1 12 V / 17 ma EI2.0 stabilizovaný zdroj 2 1 V / 70 ma EI2.1 stabilizovaný zdroj 1 1 V / 140 ma EI2.61 stabilizovaný zdroj 1 / 8 ma PWM-07 vkrabièce na lištu DIN 3-4 ELSACO, katalog produktù 2003

5 XDC-01, XDC-02 XDC-03 univerzální moduly pro napájecí zdroje XDC-02 XDC-03 Univerzální usmìròovaè s filtrem Vestavìná tavná pojistka Indikace výstupního napìtí Indikace pøerušení pojistky Trvalý výstupní proud až 3 A Univerzální spínaný stabilizátor Provedení, 9, 12, 1, nebo nastavitelný trimrem Trvalý výstupní proud až 3 A Indikace výstupního napìtí Informaèní výstup poklesu vstupního napìtí XDC-01 Univerzální tøífázový usmìròovaè Trvalý výstupní proud až4a ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Moduly XDC-01/02/03 jsou urèeny jako samostatné moduly pro konstrukci napájecích zdrojù. Dodávány jsou v držáku na lištu DIN nebo pro montáž na panel. XDC-01 EI Maximální vstupní napìtí 3 20 V Maximální trvalý výstupní ss 4A proud Stupeò krytí IP20 Rozmìry(š v h) mm Rozsah pracovních teplot 10 C 0 C XDC-02 EI342.0x Max. vstupní napìtí 3 V Max. výstupní proud trvalý špièkový (1 s) 3A 1) 8A Pojistka T 4A Stupeò krytí IP20 XDC-01 obsahuje tøífázový usmìròovaè. Mùže být použit také pro napájení stejnosmìrných spotøebièù magnetické separátory, elektromagnetické ventily, motorky ap. XDC-02 obsahuje dvojcestný usmìròovaè, filtraèní kondenzátor, tavnou pojistku s indikací pøerušení a indikaci pøítomnosti výstupního napìtí. Ve spojení s odpovídajícím transformátorem slouží jako nestabilizovaný napájecí zdroj do napìtí 40 V s proudem do 3 A 1). XDC-03 je samostatný spínaný stabilizátor napìtí. Stabilizátor je standardnì dodáván pro výstupní napìtí, 9, 12, 1, nebo nastavitelný. Trvalý výstupní proud mùže být až 3 A 1),výstup je odolný proti zkratu. Na desce je svítivá dioda indikující pøítomnost výstupního napìtí. Informaèní výstup umožòuje vydat logický signál poklesu vstupního napìtí U vyp (power fail). Vysoký špièkový výstupní proud umožòuje stabilizátor používat i pro napájení technologických jehlièkových tiskáren. Rozmìry(š v h) mm Rozsah pracovních teplot 10 C 0 C XDC-03 EI343.0x.3x.1x.4x.2x Výstupní napìtí V 9 V 12 V 1 V Vstupní napìtí U vyp power fail 9, V 14 V 16,V 19 V 28 V Vstupní napìtí minimální 8 V 13,V 1,V 18 V 27 V Max. vstupní napìtí 3 V Max. výstupní proud trvalý špièkový (1 s) 3A 1) A Stupeò krytí IP20 Rozmìry(š v h) mm Rozsah pracovních teplot 10 C 0 C 1) pro trvalé proudy nad 2 Aje nutno použít pøídavný chladiè. XDC-01 EI tøífázový usmìròovaè na lištu DIN XDC-02 EI342.0x univerzální usmìròovaè EI343.0x spínaný stabilizátor V EI343.3x spínaný stabilizátor 9 V EI343.1x spínaný stabilizátor 12 V XDC-03 EI343.4x spínaný stabilizátor 1 V EI343.2x spínaný stabilizátor EI343.7x spínaný stabilizátor s nastavitelným výstupním napìtím 1 V EI343.8x spínaný stabilizátor s nastavitelným výstupním napìtím 12 EI343.9zz spínaný stabilizátor, napìtí na zakázku x v objednacím èísle urèuje mechanické provedení: 1vdržáku F1-23 pro montáž na stìnu nebo montážní panel 2vdržáku F2-23 pro montáž na lištu DIN Doplòky: XAC-01 napájecí transformátor 18 V / 3, A (viz -7) ELSACO, katalog produktù

6 usmìròovaèe XDC-01, XDC-02 spínaný stabilizátor XDC -03 BLOKOVÉ SCHÉMA A POUŽITÍ XDC-01 A B C H G F E R S T 3 230/400V 3 17V A B C XDC-01 H G 24V= Typické použití usmìròovaèe XDC-01 G XDC-02 Uin H A B C D Uout Uvyp komp. XDC-03 XC3 indikace dostateèného vstup. napìtí Uin spínaný stabilizátor BLK Uin JP1 Uout XC3 Uout Uin Blokové schéma a rozmístìní svorek XDC-02 ROZMÌROVÝ NÁÈRTEK blokování výstupu pøi nedostateèném vstupním napìtí (power fail) funkce power-fail blokována - výstup povolen trvale Blokové schéma a rozmístìní svorek XDC V 24V= JP1 Uout Uout Uin XDC-02 XDC XAC-01 Uin Uout 18V Ustab XDC-02 v provedení na lištu a pro montáž na panel Typické zapojení stabilizovaného zdroje s moduly XAC-01, XDC-02 a XDC XDC-03 v provedení na lištu a pro montáž na panel 7 63 XDC-01 v provedení na lištu 22-6 ELSACO, katalog produktù 2003

7 XDC-04/0 XAC-01 bezvýpadkový napájecí zdroj nabíjeè akumulátorù 12 V napájecí transformátor Pro olovìné akumulátory 12 V 4 30 Ah Nabíjecí proud nastavitelný 0, až 3 A Regulace nabíjení, trvalý nebo cyklický provoz Odpojení zátìže pøi vybití akumulátoru Indikace poklesu napìtí akumulátoru Snadné upevnìní na lištu DIN nebo na panel ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Bezvýpadkové napájecí zdroje XDC-04 a XDC-0 jsou urèeny pro pøístroje s napájením 12 V a odbìrem do 3 A. Jsou vhodné pro použití v aplikacích s pøerušovaným provozem (zaøízení je napájeno z akumulátoru, nabíjení je obèasné) nebo s trvalým provozem (dobíjení je trvalé, akumulátor pøekrývá krátkodobé výpadky a kolísání). Moduly je také možno s výhodou použít pro procesorová zaøízení v aplikacích s nízkou kvalitou napájecí sítì, kdy èasté a opakované poklesy a výpadky napìtí zpùsobují resetování pøístrojù, øídicích systémù ap. Jako zdroj nabíjecího napìtí se používá externí transformátor. Modul obsahuje usmìròovaè, automatiku nabíjení akumulátoru a odpojovaè, komparátory napìtí a øídicí logiku. Nabíjecí obvod má spínaný stabilizátor a má tak minimální tepelnou ztrátu. Obvod ochrany zajišuje vypnutí pøipojených zaøízení pøi poklesu napìtí akumulátoru pod minimální mez a zabrání tak úplnému vybití, které nevratnì snižuje kapacitu akumulátoru. Velikost nabíjecího proudu se nastavuje pomocí propojek po krocích 0, A. Pøerušovaný nebo trvalý provoz nabíjeèky se volí propojkou. Vstup UP zvedne výstupní napìtí v režimu trvalého dobíjení na hodnotu pøerušovaného provozu, což umožòuje krátkodobì zrychlit nabíjení. Vstup TEST umožòuje vypnout nabíjeèku a provìøit tak èinnost zaøízení pouze z akumulátoru. Výstup ON je aktivní, pokud pøivedené napájecí napìtí nabíjeèky má dostateènou velikost. Zdroj XDC-0 obsahuje navíc DC-DC mìniè, který poskytuje galvanicky oddìlené napìtí ±12 V () a 2 relé se spínacím kontaktem. Výstupy doplòkových napìtí jsou stabilizované a mohou být použity k napájení èidel nebo proudových smyèek analogových obvodù, které vyžadují stabilizované napìtí. Výstupy je možné použít buï jako symetrické ±12 V nebo. Relé umožòují dálkovou indikaci pøítomnosti nabíjecího napìtí a dostateèného napìtí akumulátoru. Kontakt bat.ok je sepnut, pokud má napìtí akumulátoru dostateèné napìtí, kontakt ON je sepnut, pokud je dostateèné vstupní napìtí pro nabíjení. Elektronická èást je osazena obvody CMOS, vlastní spotøeba pøi výpadku sítì je zanedbatelná. XDC-04/0 Vstupní napìtí pro nabíjení akumulátoru V AC Nabíjecí proud nastavitelný 0, 3 A Napìtí pro omezení nabíjení trvalý provoz 13, V pøerušovaný provoz 14, V Napìtí akumulátoru pro úplné odpojení 10 V Doporuèená kapacita akumulátoru 4 30 Ah Max. trvalý odbìr pøipojených zaøízení 2, A (odbìr zmenšuje nabíjecí proud) Maximální krátkodobý odbìr zaøízení 4 A Rozmìry bez držáku: XDC ,3 72, mm XDC , mm Rozsah pracovních teplot 10 C 0 C XDC-0 Výstup doplòkových napìtí ±12 V ± % Maximální odebíraný proud z každé sekce 16 ma Izolaèní napìtí GO výstupu proti SG 1000 V AC / 1 min Spínací kontakty relé / 100 ma Napìtí akumulátoru pro rozpojení bat. OK 10, V XAC-01 Provedení dle ÈSN EN Vstupní napìtí 230 V / 0 Hz Kategorie pøepìtí 2 Výstupní napìtí 18 V AC / 3, A Ochrana proti zkratu výstupu tepelná vratná, 12 C Maximální teplota okolí 70 C EI samostatná deska XDC-04 EI deska na výšku v držáku D1-72 pro montáž na panel XDC-04 EI deska na výšku v držáku E2-72 pro motáž na lištu DIN EI deska na šíøku v držáku F1-100 pro montáž na panel EI deska na šíøku v držáku F2-100 pro montáž na lištu DIN EI34.00 samostatná deska XDC-0 XDC-0 EI34.07 deska v držáku F1-120 pro montáž na panel EI34.08 deska v držáku F2-120 pro montáž na lištu DIN XAC-01 EI33.01 transformátor 230 V/18 V pro montáž na panel EI33.02 transformátor 230 V/18 V s pøíchytkou na lištu DIN ELSACO, katalog produktù

8 bezvýpadkový napájecí zdroj XDC -04/0 pouze XDC-0 JP6 JP DC/DC 12V bat. OK on 12V T4A = øídicí logika regulátor nabíjení A B C D V up test on výstup napìtí napájení zátìž akumulátor ±12V Blokové schéma a zapojení svorek T4A XDC-04 napájení nabíjení zátìž zapnuta trvalý provoz svorka oznaè. význam 1,2 vstupní napìtí pro nabíjení 3 spoleèný vodiè (SG) 4 UP pøi spojení s SG dojde ke zvýšení nabíjecího napìtí na hodnotu pro pøerušovaný provoz TEST pøi spojení s SG se odpojí regulátor nabíjení (zkouška provozu pouze z akumulátoru) 6 ON výstup pro indikaci dostateèného vstupního napìtí pro nabíjení 7 spoleèný vodiè pro zátìž (SG) 8 výstup napìtí pro zátìž 9 záporný pól akumulátoru (SG) 10 kladný pól akumulátoru A výstup napìtí 12 V B 0V støed napìtí ±12V C 0V D výstup napìtí 12 V JP6 - spínací kontakt bat. OK JP - spínací kontakt ON pojistka vstupního napìtí indikace pøerušení pojistky JP3 - nastavení nabíjecího proudu T4A 0, A 1,0 A 2,0 A 2, A 1 3V dle vstupního napìtí 1, A 3,0 A P A B C D A T4A JP4 - typ výstupu indikace ON na svorku 6 A- výstup pnp (aktivní) P3 - vypínací proud pro periodický režim P1 - max. napìtí nabíjení pro periodický režim P2 - max. napìtí nabíjení pro trvalý režim JP2 - režim nabíjení periodický trvalý indikace zapnutí zátìže P - výstup npn (pasivní) indikace nabíjení indikace vstupního napájení SG - spoleèný vodiè XC2 - výstup indikace vst. napìtí pojistka akumulátoru XC3 - test - pøi spojení provoz pouze z akumulátoru Rozmístìní a význam konfiguraèních propojek 1k XC2 JP4 A P Zapojení indikaèního výstupu ON ON V XDC-04 XAC-01 18V napájení zátìž akumulátor up test on Typické použití XDC-04 napájené zaøízení 7 68 Rozmìry transformátoru XAC ELSACO, katalog produktù 2003

9 JS-6, JS-1 JS-30, JS-7 JS-10 BKE univerzální jednohladinové spínané napájecí zdroje 6, 1, 30, 7 a 10 W Univerzální zdroje s jedním výstupním napìtím Stabilizované výstupní napìtí, stabilní parametry Nízký vyzaøovaný tepelný výkon Odolnost proti zkratu a pøetížení Kompaktní rozmìry, snadné upevnìní na DIN lištu N LPE 100 JS-6 JS-1 JS OUT 107 Rozmìry JS Rozmìry JS-6, JS-1, JS-30 Technické údaje spoleèné parametry N LPE OUT 168 Rozmìry JS Vstupní napìtí / kmitoèet V AC / Hz Doba pøekrytí výpadku v síti >10 ms pøi 230 V Ochrana proti pøetížení tepelná Ochrana proti zkratu výstupu elektronická Rozsah pracovních teplot 0 C 0 C Rozsah skladovacích teplot 20 C 70 C Normy EN 6090A1A2 EN , EN Odolnost proti prùrazu vst. / výst. vstup / zem 3000 V AC / 1 min 100 V AC / 1 min Oddìlení vstupu/výstupu SELV ÈSN ) od 40 do 0 C snižování výstupního proudu o 2 %/ C modifikace JS JS JS JS JS JS JS JS JS JS Vstupní proud 0,0 A0,1 A 0,2 A 0,4 A 1,1 A0,0 A0,1 A 0,2 A 0,4 A 1,1 A Špièkový rozbìhový proud 30 A30 A30 A30 A60 A30 A30 A30 A30 A60 A Jištìnípojistka 1A2A1A2A4A1A2A1A2A4A Výstupní napìtí nominální tolerance 12 V ±4% 12 V ±4% 12 V ±4% 12 V ±% 12 V ±2% ±3% ±3% ±3% ±3% ±2% Výstupní proud min. 0,1 A 0,8 A 0,1 A 0,4 A max. 1) 0, A 1,2 A 2,2 A 4,0 A 10 A 0,3 A 0,6 A 1,3 A 3,0 A 6,0 A Zvlnìní výst. napìtí 110 mv 110 mv 110 mv 10 mv 0 mv 120 mv 120 mv 12 mv 100 mv 0 mv Úèinnost 70 % 70 % 72 80% 80 % >83 % 70 % 70 % 72 80% 80 % >83 % Objednací èíslo Typ napìtí 12 V napìtí Modifikace JS-6 JS-6-120/DIN JS-6-240/DIN spínaný zdroj, plastová skøíòka JS-1 JS-1-120/DIN JS-1-240/DIN spínaný zdroj, plastová skøíòka JS-30 JS /DIN JS /DIN spínaný zdroj, plastová skøíòka JS-7 JS-7-120/DIN JS-7-240/DIN spínaný zdroj, kovová skøíòka JS-10 JS /DIN JS /DIN spínaný zdroj, kovová skøíòka ELSACO, katalog produktù

10 PS-2 PS-0 PS-100 TECO univerzální jednohladinové spínané napájecí zdroje 2, 0 a 100 W Univerzální zdroje s jedním výstupním napìtím Stabilizované výstupní napìtí, stabilní parametry Nízký vyzaøovaný tepelný výkon Odolnost proti zkratu a pøetížení Robustní kovové provedení Snadné upevnìní na DIN lištu i panel ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Zdroje PS jsou univerzální jednohladinové spínané napájecí zdroje s vysokou spolehlivostí, pøesností a stabilitou parametrù, nezávislých na zatížení. Mechanicky jsou øešeny v kovové skøínce s držákem pro upevnìní na DIN lištu. S pomocí šroubù je možné také pøímé upevnìní na montážní panel. Svorky výstupního napìtí jsou trojité. Jsou doporuèeny pro napájení øídicích systémù PROMOS line2aostatníchzaøízení prùmyslové elektroniky. Zdroje odpovídají požadavkùm na zdroje bezpeèného napìtí SELV. PS-100 PS-100/24 24V 4A PS-2/24 PS-0/24 PS-100/24 Vstupní napìtí 230 V AC 10 % 1 % Kmitoèet vstupního napìtí 0 Hz Jištìní vestavìná pojistka T 1AT 2,AT 2A Výstupní napìtí ±3 % ±3 % ±1 % Výstupníproudmin./max. 0/1A0/2A0/4A Zvlnìní výst. napìtí < 00 mv p-p <0,%RMS Úèinnost 80 % Ochrana proti zkratu výstupu elektronická Elektrická pevnost vst. / výst. 3,7 kv AC/1 min. Stupeò odrušení dle EN022 tøída B Kategorie pøepìtí III Stupeò zneèištìní 2 Rozsah pracovních teplot 0 C Krytí IP20 Rozmìry šíøka výška hloubka 148 mm 80 mm 7 mm 7 mm 17 mm 104 mm U N PE PS-2, PS DC 24V/2A AC 230V 0V 24V PE N U 7 Rozmìry zdrojù PS PS-2/24 TXN spínaný zdroj / 1 A PS-0/24 TXN spínaný zdroj / 2 A PS-100/24 TXN 0701 spínaný zdroj / 4 A -10 ELSACO, katalog produktù 2003

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje:

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje: Napáječ série PSBS Záložní impulzní napájecí zdroj 13,8V/DC, bez automatické kontroly práce Pulsar KÓD: NAZEV: PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj CZ Charakteristika záložního

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4 11.3. EXTEÍ VSTUPÍ A VÝSTUPÍ MODULY Externí I/O moduly na DI lištu se širokým sortimentem vstupních a výstupních obvodů (viz tabulka dále) se připojují k periferním modulům IB-7310, IB-7311, OS-7410, OS-7411

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 CU 240B 2 / CU240B 2 DP Jednotky obsahují základní výbavu I/O. 4xDI, 1xDO, 1xAI, 1xAO, 1xPTC/KTY CU 240E 2 / CU240E 2 DP / CU 240E 2 F / CU240E 2 DP F Jednotky

Více

Stroj1 Počet kusů Druh materiálu

Stroj1 Počet kusů Druh materiálu Stroj1 1 Přívodka 63A 400V 5 - pol. - vestavná 2 Zásuvka 32A 400V 4 - pol. - vestavná 7 Zásuvka 16A 400V 4 - pol. - vestavná 3 Zásuvka 3 x 220V - vestavná 1 Vypínač 63A 0-1 3 - pol. Vestavný 4 Kabelová

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Stejnosměrné napájecí zdroje

Stejnosměrné napájecí zdroje Stejnosměrné napájecí zdroje Spínané zdroje SITOP Neřízené zdroje SIDAC S Přehledový prospekt 2004 www.siemens.cz/zdroje Když potřebujete něco napájet: SIEMENS si s tím poradí! Siemens nabízí celou řadu

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min 70 NÁVOD NA INSTALACI SYSTÉMU NEGAWATT 6.3 NASTAVITELNÝ SERVOTERMOSTAT DSTN-D s externím ovládáním Tento nastavitelný servotermostat je další komponenta systému TRASCO-NEGAWATT a je určen k regulaci teploty

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

É č É Í Ř Á Ě ž š č č š š šť Ť Ý č č Ť Ť Ť č Ť č šť Í č č č š š ď ž Ť Á č Í Ó š Ž š Č Ť č Ť č Ť ď č š Č Ď ž ž š č č č Ú Š š Ť Č š ž š š č Ú š č š É Š š šš š Ť č č č č š č š Ť č č ž š č Ť č š Ť š č š č

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7 Tlakové spínače Rozsáhlý sortiment tlakových spínačů, poskytuje celou řadu různých možností pro konverzi tlakových změn na elektrický signál. Tato řada zahrnuje elektromechanické a elektronické spínače

Více

Řada 11 - Spínač soumrakovy, 12-16 A

Řada 11 - Spínač soumrakovy, 12-16 A Řada - Spínač soumrakovy, 12-16 A Řada soumrakový spínač k ovládání osvětlovacích zařízení s odděleným fotočidlem pro montáž do rozvaděčů.31.41 Typ.31-1Z / 16 A poměr úrovně osvětlení při vypnutí a zapnutí

Více

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3.

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3. Stránka č. 1 z 9 Přehled výrobků ADEX Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira ADEX Numira Mikroprocesorové regulátory pro regulaci směšováním podle vnitřní teploty s teplotní ochranou kotlového okruhu.

Více

Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2

Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2 Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2 EL 2 HC 9130 2/99 Nahrazuje HC 9130 2/97 Elektronické jednotky určené k řízení PRL1 a PRL2 Kompaktní jednotky montovatelné na lištu 35,7 x 7,5 dle DIN 50 022

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD / JISTIČE BR 6 br57gf.eps / TECHNICKÁ DATA Splňuje podmínky ČSN EN 947- Jmenovité napětí AC 30/0 V DC V (na pól) Mezní vypínací schopnost podle ČSN EN 947- charakteristika B,C I n = 0- A 5 ka I n = -00

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

DataLab PC. Průmyslový počítač kompatibilní se standardem PC

DataLab PC. Průmyslový počítač kompatibilní se standardem PC DataLab PC Průmyslový počítač kompatibilní se standardem PC (modely DataLab PC 1200, DataLab PC 1000, DataLab PC 810, DataLab PC 800, DataLab PC 670, DataLab PC 610, DataLab PC 600) Tato publikace byla

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

EL3E-12 EL3E-24AB. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč EL3E- HC 9145 12/2005. Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 A AB

EL3E-12 EL3E-24AB. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč EL3E- HC 9145 12/2005. Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 A AB Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 EL3E12 EL3E24 HC 9145 12/2005 Nahrazuje HC 9145 3/2003 Elektronické jednotky určené k řízení proporcionálních rozváděčů PRM2 Jmenovité světlosti proporcionálních

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

Napájecí napětí 230 V~; 10 % Připojení čerpadla 230 V~, max. 2,5 (1) A 24 V~; 15 % Výstup topení/chlazení 230 V~, max. 2,5 (1) A Příkon 2)

Napájecí napětí 230 V~; 10 % Připojení čerpadla 230 V~, max. 2,5 (1) A 24 V~; 15 % Výstup topení/chlazení 230 V~, max. 2,5 (1) A Příkon 2) 45.012/1 LET4***: Bezdrátový regulátor s obousměrnou komunikací 868 MHz Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Inteligentní řešení pro optimální využití energie Oblasti použití LET4*** slouží

Více

SPADC3KBOX verze 1.18

SPADC3KBOX verze 1.18 EA SPADC3KBOX verze 1.18 Změny oproti zařízení SPADC3 Verze 1.00 Copyright 2004 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved. SPADC3KBOX verze 1.18, Změny oproti zařízení SPADC3, verze 1.00

Více

Označovací karty. SES-Markers označovací karty. Produkt skupiny SES-STERLING

Označovací karty. SES-Markers označovací karty. Produkt skupiny SES-STERLING SES-Markers označovací karty SES- MARKERS Produkt skupiny SES-STERLING B1 Označovací karty TEV označovací karty se skládají ze samolepící bavlněné tkaniny opatřené vrstvou plastu, natažené na speciálním

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Napájecí zdroje a oddělovací členy

Napájecí zdroje a oddělovací členy JSP Měření a regulace Napájecí zdroje a oddělovací členy TEPLOTA PŘEVODNÍKY TLAK HLADINA PRŮTOK PŘÍSTROJE KOMUNIKACE ARMATURY www.jsp.cz ANALÝZA JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je přední český dodavatel

Více

Vyzařovací úhel [ ] Napájecí napětí [Vdc]

Vyzařovací úhel [ ] Napájecí napětí [Vdc] lišty LED lišty uvedené na tomto katalogovém listu se dodávají v šíři 16,5 mm, jsou osazeny 24 nebo 25 kusy vysoce svítivých LED s vyzařovacím úhlem 100. LED jsou osazeny pod úhlem 90. konektor je umístěn

Více

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Podrobnosti viditelné na první pohled. Kovově krytý, plynotěsný Konstrukce Jeden systém přípojnic Skříně z nerezové oceli svařované laserem Modulární

Více

2. NM-6 Informace o výrobku Klapkové pohony

2. NM-6 Informace o výrobku Klapkové pohony 2. NM6 Informace o výrobku Klapkové pohony NM i0027811 Kompletní sortiment pro všeobecné přestavování klapek yp LM NM SM AM GM LF AF(R) i0083803 Krouticí moment 4 Nm 8 Nm 1 Nm 18 Nm 30 Nm 4 Nm 1 Nm Havarijní

Více

Časová a hlídací relé, převodníky

Časová a hlídací relé, převodníky Funktions-, Schaltrelais und Wandler Přehled: Elektronická relé lze použít pro hlídání teploty v pevných, kapalných i plynných látkách. Teplotu měří vhodný snímač umístěný v médiu, v přístroji se vyhodnocuje

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Příslušenství: - operátorské panely. - napájecí zdroje PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství: - operátorské panely. - napájecí zdroje PŘÍSLUŠENSTVÍ Příslušenství: Přístroje související s INELS : - dálkové ovladače - termoregulační pohon, termoelektrická hlavice - stmívatelný předřadník - napájecí zdroje - teplotní senzory - operátorské panely - napájecí

Více

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n 10; 20 p max 32 MPa Q max 200; 400 dm 3 /min Přepouštěcí ventily se vkládají do hyraulických obvodů k udržení nastaveného tlaku. Připojovací obrazec dle DIN 24 340,

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika UII16K účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fax: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání Stykače a relé Pro tiché a spolehlivé ovládání Kompaktní typy: Nové stykače a relé pro bytovou a komerční výstavbu Modernější, výkonnější a ještě snadněji montovatelné takto lze charakterizovat tři nové

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE CP-7004. 1. vydání únor 2008 1 st edition - February 2008

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE CP-7004. 1. vydání únor 2008 1 st edition - February 2008 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE CP-7004 1. vydání únor 2008 1 st edition - February 2008 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě

Více

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti 120419-moduly 006 až 010 Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti Vytvořil jsem si sadu vlastních modulů pro řešení zpětné vazby v DCC kolejišti. Z praktických důvodů jsem moduly rozdělil na detektory obsazení

Více

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Polovodičové usměrňovače a zdroje Polovodičové usměrňovače a zdroje Druhy diod Zapojení a charakteristiky diod Druhy usměrňovačů Filtrace výstupního napětí Stabilizace výstupního napětí Zapojení zdroje napětí Závěr Polovodičová dioda Dioda

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8 externí anténa (připojení RG58 RP-SMA) integrovaný ukazatel síly signálu konfigurace pomocí DIP přepínačů deterministický přenos dat technologie přeskakování kmitočtů FHSS časový multiplex TDMA přenosový

Více

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém Popis systému Popis systému Struktura a koncept Systém je založen na tenkých I/O modulech. Je to velmi kompaktní decentralizovaný modulární systém,

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Elektromagnetické ventily Namur

Elektromagnetické ventily Namur Elektromagnetické ventily připojovací obrazec dle snadné přímé připojení na pohony armatur pro procesní průmysl výměnou těsnicí desky lze funkci 5/2 změnit na 3/2 Vybrané typy v souladu se směrnicí ATEX

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43 Popis Přepěťová ochrana slouží k omezení a svedení přechodných atmosférických přepětí. Každá ochrana má určitou

Více

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro zónové ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohová regulace nebo PDM (pulsní modulace)

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Spínané napájecí zdroje Phaseo ABL4

Spínané napájecí zdroje Phaseo ABL4 Spínané napájecí zdroje ABL Přehled nabídky ABL až 0 W Compact montáž na lištu Napájecí zdroje ABL: až 0 W Compact montáž na lištu Jmenovité vstupní napětí a 00 0 V a 0 V nebo a 0 V a 00 00 V Připojení

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422

Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422 Technická informace TI 127F/00/cs Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422 Spínací jednotka v kompaktním provedení Minipac pro měření limitní hladiny kapalin a sypkých hmot pomocí kapacitních

Více

Š č Ú č š ž č č č š č ž Ž č č ž š š č č č č š č č ž š č ž č č š š ú ž č č ó č ď š š š š š ž ň č Ž ž š ž č č š š Ř š ž č š š č š šš žň ó š Ž ň ž č š ň č š č š č č č č Ž č č ú š č ď š ž š ď č Ú š š ž č š

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

Vakuum VAKUUM. Nemohu to najít volejte Express tým 00420 465 611 441

Vakuum VAKUUM. Nemohu to najít volejte Express tým 00420 465 611 441 Vakuum Nyní ze skladu Norgren Express, jednostupňové a vícestupňové vakuové pumpy, široký sortiment přísavných držáků, spínačů, vakuometrů a tlumičů hluku. Používejte průvodce rychlým vyhledáním pro přístup

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více