Informace o přijatých usneseních

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o přijatých usneseních"

Transkript

1 ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března ) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení: p. Jiří Pimpara, Ing. Radek Andrš, Bc. Dalibor Dvořák, (náhradníci: Mgr. Dagmar Žáková, Bc. Pavel Vít) b) zvolit ověřovatele zápisu ve složení: Evžen Dvořák, Anna Zibnerová, (náhradníci: MUDr. Vladimír Kolařík, Waldemar Kotmel). 2) Schválení programu Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a schválilo návrh programu takto: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu 4. Projednání námitek k zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva města 5. Zpráva o činnosti RM od 8. schůze rady města 6. Kontrola plnění usnesení z předcházejících zasedání ZM 7. Majetkové záležitosti města 8. Ekonomické záležitosti města Rumburk a) Žádost o poskytnutí dotace Římskokatolická farnost děkanství Rumburk b) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zprostředkování sociálních služeb ze dne mezi městem a občanským sdružením Klub seniorů Rumburk c) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Klub seniorů Rumburk, o. s., na rok 2015 d) Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na rok 2015 ERN e) Přehled příjmů, výdajů a financování za období od f) Přehled příjmů, výdajů a financování za období od g) Rozpočet města Rumburk na rok 2015 h) Rozpočtový výhled na období let Problematika smluvních vztahů souvisejících s provozem zábavní výherní techniky 10. Informace o vyrozumění oznamovatele od PČR a) Informace o vyrozumění oznamovatele od PČR ve věci smluvních vztahu se společností QCM, s.r.o. b) Informace o vyrozumění oznamovatele od PČR ve věci uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny mezi ČEZ Prodej s.r.o. a městem Rumburk 11. Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie 1

2 12. Návrh na bezúplatný převod movitého majetku Darovací smlouva č. 1/2015/SKOL 13. Euroregion Nisa valná hromada 14. Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. informace z valné hromady 15. Informace o vyrozumění oznamovatele od PČR ve věci smluvních vztahu se společností QCM, s.r.o. 16. Dopis Strany zelených Ústeckého kraje adresovaný zastupitelům podpora zachování obcí v Ústeckém kraji 17. Diskuse členů zastupitelstva města 18. Závěr zasedání 3) Zpráva o činnosti RM od 8. schůze rady města Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady města Rumburka od 8. schůze rady města do 13. schůze rady města. 4) Kontrola plnění usnesení z předcházejících zasedání ZM Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z předcházejících zasedání ZM takto: Usnesení č. 29/19/III/2006 Usnesení č. 19/10/II/c/2013 Usnesení č. 2/8/b/2014 Usnesení č. 3/6/e/2015 Usnesení č. 3/7/b/2015 Usnesení č. 3/9/b/2015 úkol trvalý úkol trvalý trvá trvá splněno splněno 5) Pozemky - návrh na zrušení usnesení I. Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a rozhodlo o zrušení usnesení č. 23/5/II/b/2013 ze dne , kterým bylo rozhodnuto o prodeji části p.p.č. 707/1 travní porost o výměře 15 m² dle GP v KN dosud neprovedeného v k.ú. Dolní Křečany, konkrétním kupujícím, za cenu 200,- Kč/m² + náklady. II. Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a rozhodlo o zrušení svého usnesení č. 23/5/a,b ze dne , kterým bylo rozhodnuto o konkrétním kupujícím částí p.p.č. 304/14 v k.ú. Rumburk. 2

3 6) Pozemky prodej návrh změny kupujícího I. Zastupitelstvo města projednalo a rozhodlo: a) zrušit usnesení č. 23/5/IX/2013 ze dne , b) o prodeji části p.p.č. 1328/1 v k.ú. Rumburk o výměře cca 200 m² po GP v lok. Strážný Vrch, za účelem zahrada, přístup k domu za cenu 40,- Kč/m² + poměrná část nákladů na geometrické oddělení pozemků konkrétní kupující. II. Zastupitelstvo města projednalo a rozhodlo: a) zrušit usnesení č. 23/5/VIII/2013 ze dne , b) o prodeji části p.p.č. 1328/1 v k.ú. Rumburk o výměře cca 150 m² po GP v lok. Strážný Vrch, za účelem zahrada, přístup k domu za cenu 40,- Kč/m² + poměrná část nákladů na geometrické oddělení pozemků konkrétnímu kupujícímu. III. Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a rozhodlo: a) zrušit usnesení č. 24/7/I/2013 ze dne , b) o prodeji části p.p.č. 1328/2 v k.ú. Rumburk o výměře cca 400 m² po GP, v lok. Strážný Vrch, za účelem přístup k domu za cenu 40,- Kč/m² + poměrná část nákladů na geometrické oddělení pozemku konkrétním kupujícím. 7) Pozemky prodej a nabytí návrh konkrétního kupujícího a návrh nabytí Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a rozhodlo o: a) prodeji p.p.č. 90 trvalý travní porost o výměře 575 m², k prodeji část dle GP č /2014 v KN dosud neprovedeného označena jako p.p.č. 90/2 o výměře 51 m² a p.p.č. 90/3 o výměře 8 m² a p.p.č ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1954 m², k prodeji část dle GP č /2014 označena jako 1922/2 o výměře 22 m², v k.ú. Dolní Křečany, lokalita ul. Potoční, za cenu : 6 870,- Kč + náklady (GP, ZP, daň z nabytí nemovitých věcí), konkrétnímu kupujícímu: Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov, splatnost prodejní ceny do 30 dnů od doručení usnesení zastupitelstva města o konkrétním kupujícím, b) nabytí p.p.č. 2031/1 vodní plocha o výměře m² k nabytí část dle GP č /2014 v KN dosud neprovedeného označena jako p.p.č. 2031/30 o výměře 9 m² a p.p.č. 2031/31 o výměře 2 m²v k.ú. Dolní Křečany, lokalita ul. Potoční, za cenu : 40,- Kč, nabytí od vlastníka Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov. 3

4 8) Pozemky nabytí návrh nabytí Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a rozhodlo o bezúplatném nabytí části p.p.č. 2925/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 59,61 m² po GP v k.ú. Rumburk, ul. Jiříkovská, nabytí formou daru od Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, s převzetím zatížení částí pozemků věcným břemenem zřizování a provozování vedení pro RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem a věcným břemenem chůze a jízdy pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. Náklady spojené s převodem pozemků na náklady města Rumburk. 9) Pozemky rodinné domy návrh prodeje I. a) bere na vědomí Žádost o odprodání pozemkové parcely č. 64 zahrada v k.ú. Horní Jindřichov, pana S. Č., Rumburk ze dne , b) rozhodlo za současného stavu neprodat p.p.č. 64 zahrada v k.ú. Horní Jindřichov panu S. Č., Rumburk, před splněním podmínek sjednaných ve Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne II. a) bere na vědomí Žádost o koupi pozemkových parcel č. 1186/4 zahrada a st. p.č. 702 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dolní Křečany, konkrétních manželů ze dne , b) rozhodlo neprodat ve formě splátek p.p.č. 1186/4 zahrada a st.p.č. 702 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dolní Křečany konkrétním manželům. 10) Pozemky rodinné domy návrh zveřejnění změny nájemní smlouvy Zastupitelstvo města projednalo a rozhodlo o: 1. zveřejnění záměru změny Nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi městem Rumburk a R. Č., Šluknov, k pronájmu pozemků p.č. 634 a díl,,a oddělený z p.p.č a díl,,b oddělený z p.p.č. 1310/3, k.ú. Horní Jindřichov za účelem výstavba RD, výše nájemného v prvním roce prodloužení 5,- Kč/m²/rok, v druhém roce prodloužení 10,- Kč/m²/rok, v třetím roce prodloužení 20,- Kč/m2/rok a v dalších letech 40,- Kč/m²/rok. 2. zveřejnění záměru změny Nájemní smlouvy ze dne a Dodatek č. 1 k této smlouvě ze dne uzavřené mezi městem Rumburk a S.Č., Rumburk, k pronájmu pozemku p.č. 64, k.ú. Horní Jindřichov za účelem výstavba RD, výše nájemného v prvním roce prodloužení 5,- Kč/m²/rok, v druhém roce prodloužení 10,- Kč/m²/rok, v třetím roce prodloužení 20,- Kč/m²/rok a v dalších letech 40,- Kč/m²/rok. 3. zveřejnění záměru změny Nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi městem Rumburk a J. R., Krásná Lípa, k pronájmu části pozemku p.č. 1838/1, k.ú. Rumburk za 4

5 účelem výstavba RD, výše nájemného v prvním roce prodloužení 5,- Kč/m²/rok, v druhém roce prodloužení 10,- Kč/m²/rok, v třetím roce prodloužení 20,- Kč/m²/rok a v dalších letech 40,- Kč/m2/rok. 4. zveřejnění záměru změny Nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi městem Rumburk a M. Š., Rumburk, k pronájmu pozemku p.č. 3213/3, k.ú. Rumburk za účelem výstavba RD, výše nájemného v prvním roce prodloužení 5,- Kč/m²/rok, v druhém roce prodloužení 10,- Kč/m²/rok, v třetím roce prodloužení 20,- Kč/m²/rok a v dalších letech 40,- Kč/m²/rok. 5. zveřejnění záměru změny Nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi městem Rumburk a konkrétními manželi, Rumburk, k pronájmu pozemků p.č. 1186/4 a st.p.č. 702, k.ú. Dolní Křečany za účelem výstavba RD, výše nájemného s účinností od ,- Kč/m²/rok. 11) Žádost o poskytnutí dotací Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk I. Zastupitelstvo města Rumburk rozhodlo přizvat k projednávané problematice k bodu 8 a), jako hosta Mgr. Kláru Mágrovou, projektovou manažerku, Římskokatolické farnostděkanství Rumburk, dle Jednacího řádu článku VII. bodu č. 15. II. a) bere na vědomí Žádost o příspěvek na obnovu Loretánské kaple s ambitem V Rumburku v roce 2015, od Římskokatolické farnosti děkanství Rumburk, b) schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2015 mezi městem Rumburk a Římskokatolickou farností-děkanství Rumburk, ve výši 100 tisíc korun, v předloženém znění, c) ukládá Ing. Aloisi Kittlovi, místostarostovi města, výše uvedenou smlouvu podepsat. 12) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zprostředkování sociálních služeb ze dne mezi městem Rumburk a občanským sdružením Klub seniorů Rumburk a) schválilo dodatek č. 2 ke Smlouvě o zprostředkování sociálních služeb ze dne mezi městem Rumburk a občanským sdružením Klub seniorů Rumburk, v předloženém znění, b) ukládá místostarostovi města, Ing. Aloisi Kittlovi, výše uvedený Dodatek č. 2 Smlouvy podepsat. 5

6 13) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Klub seniorů Rumburk z.s., na rok 2015 a) bere na vědomí žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rumburk na rok 2015 ve výši ,- Kč, předloženou zapsaným spolkem Klubu seniorů na zajištění sociálních služeb sdružování občanů důchodového věku, ze dne , b) schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Rumburk a zapsaným spolkem Klub seniorů Rumburk, po zapracování připomínek členů zastupitelstva města, c) ukládá místostarostovi města, Ing. Aloisi Kittlovi, výše uvedenou smlouvu podepsat. 14) Rozhodnutní o poskytnutí příspěvku na rok ERN Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a rozhodlo v souladu s 85 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění a 9 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, poskytnout na rok 2015 částku ve výši ,-, jako řádný členský příspěvek sdružení Euroregion Nisa. 15) Přehled příjmů, výdajů a financování za období od Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a bere na vědomí informaci Ing. Aloise Kittla, místostarosty města o přehledu příjmů, výdajů a financování za období od do , v předloženém znění. 16) Přehled příjmů, výdajů a financování za období od do Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a bere na vědomí informaci Ing. Aloise Kittla, místostarosty města, o přehledu příjmů, výdajů a financování za období od do , v předloženém znění. 17) Rozpočet města Rumburk na rok 2015 a) schválilo rozpočet města na rok 2015 po zapracování připomínek s těmito závaznými ukazateli: Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Splátku úvěrů Změna stavu na účtech ZBÚ Revolvingový úvěr splátka Změna stavu na účtech peněžních fondů Opravná položka k peněž. operacím tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 221 tis. Kč -484 tis. Kč 6

7 b) uložilo p. Ing, Aloisi Kittlovi, místostarostovi, zajistit v termínu do rozpis rozpočtu podle 14 zákona č. 250/2000Sb., v platném znění, c) rozhodlo pověřit radu města schvalováním rozpočtových opatření: 1) v rámci schváleného rozpočtu, které nemění závazné ukazatele příjmy celkem a výdaje celkem, 2) nad rámec schváleného rozpočtu, které nemění rozdíl (saldo) mezi závazným ukazatelem financování. 18) Rozpočtový výhled na období let 2016 až 2017 Zastupitelstvo město Rumburk projednalo a rozhodlo schválit rozpočtový výhled na období let 2016 a ) Problematika smluvních vztahů souvisejících s provozem zábavní výherní techniky a) bere na vědomí předložené smluvní vztahy mezi městem Rumburk a společností Forbes Game, a.s., společností FORBES Casino a.s., fyzikou osobou Van Ha Le, společností Vanessa plus Š, s.r.o., společností NGW s.r.o. a společností KINGFIŠER, s.r.o. a předložené dokumenty související s problematikou šetření podnětu ze strany ÚOHS spisová značka ÚOHS-P178/2013, b) rozhodlo v současné době aktivně neměnit výše uvedené smluvní vztahy, c) ukládá Ing. Aloisu Kittlovi, místostarostovi města, ve spolupráci s právním zástupcem dále jednat s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). 20) Návrh na pověření řízení Městské policie Rumburk určeným strážníkem v souladu s 3 odst. 2) zákona č. 553/1991 Sb., v platném znění Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a pověřilo na základě návrhu starosty města v souladu s 3 odst. 2) zákona č. 553/1991 Sb., v platném znění pana Waldemara Kotmela, plněním některých úkolů při řízení Městské policie Rumburk ke dni ) Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie a) rozhodlo schválit Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů městské policie mezi městem Rumburk a obcí Mikulášovice, po zapracování připomínek členů zastupitelstva města, b) rozhodlo schválit Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů městské policie mezi městem Rumburk a obcí Dolní Poustevna, po zapracování připomínek členů zastupitelstva města, c) uložilo panu Jaroslavu Sykáčkovi, starostovi města, výše zmíněné Veřejnoprávní smlouvy podepsat. 7

8 22) Návrh na bezúplatný převod movitého majetku Darovací smlouva č. 1/2015/SKOL a) rozhodlo o bezúplatném převodu darování movitých věcí dle předložené darovací smlouvy č. 1/2015/SKOL příspěvkové organizaci Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, Rumburk v celkové hodnotě ,61 Kč, b) ukládá místostarostovi města panu Jiřímu Pimparovi, výše uvedenou darovací smlouvu podepsat v předloženém znění v termínu do ) Euroregion Nisa valná hromada Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a doporučuje delegovat na Valnou hromadu Euroregionu Nisa, konanou 24. dubna 2015 v budově Libereckého kraje, U Jezu 2, Liberec, pana Ing. Jaroslava Sykáčka, starostou města. 24) Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. informace z valné hromady Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a bere na vědomí informaci Ing. Jaroslava Sykáčka, starosty města o průběhu a přijatých usneseních Valné hromady Lužické nemocnice a polikliniky a.s., konané dne v Grafickém kabinetu Městské knihovny v Rumburku na adrese Rumburk, tř. 9. května 150/209, PSČ ) Informace o vyrozumění oznamovatele od PČR ve věci smluvních vztahů se společností QCM, s.r.o. Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a bere na vědomí vyrozumění oznamovatele od Policie České republiky, ze dne , ve věci smluvních vztahů se společností QCM, s.r.o., podle něhož nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující podezření, že byl spáchán trestný čin, dále pak, že šetření bylo ukončeno a že podmětné oznámení bylo dne založeno ad acta, aniž došlo k zahájení úkonů trestního řízení. 26) Informace o vyrozumění oznamovatele od PČR ve věci uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny mezi ČEZ Prodej s.r.o. a městem Rumburk Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a bere na vědomí vyrozumění oznamovatele od Policie České republiky, ze dne , ve věci uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny mezi spol. ČEZ Prodej s.r.o. a městem Rumburk, podle něhož nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující podezření, že byl spáchán trestný čin a že věc byla založena, aniž by došlo k zahájení úkonů trestního řízení. 8

9 27) Dopis Strany zelených Ústeckého kraje adresovaný zastupitelům podpora zachování obcí v Ústeckém kraji Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a bere na vědomí dopis Strany zelených Ústeckého kraje ze dne ve věci podpory zachování obcí v Ústeckém kraji, konkrétně obcí Horní Jiřetín a Litvínov. Bc. Radka Hrubešová, v.r. tajemnice úřadu 9

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 Plán obnovy a údržby sportoviště "Sport park" pro rok 2012 včetně úhrady faktur z prostředků SAL Tento bod byl stažen z programu jednání.

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Č. 129/2012 Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. pověřuje Lukáše

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

Z 8. SCHŮZE. rok 2015. účelem. hlasí. sou. důvodové zprávy a u kládá Mgr. sch. zprávy. Mgr. schválení. valuje

Z 8. SCHŮZE. rok 2015. účelem. hlasí. sou. důvodové zprávy a u kládá Mgr. sch. zprávy. Mgr. schválení. valuje USS NESENÍ Z 8. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 21. 4. 2015 USNESENÍ Č. 274/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 2A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 Radaa města po projednání sou hlasí

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 7 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/25359/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Omluven: pozdější příchod ohlásil Mgr. Urban Výtah ze zápisu z

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu nebytových prostor a věcí movitých restaurace Victoria

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více